91 by dandanhuanghuang

VIEWS: 2 PAGES: 29

									EĞİTİMDE TEKNOLOJİ ALTYAPISI
     TÜRKİYE-AB
   KARŞILAŞTIRMASI
    Dr. Hakan TEKEDERE
   Doç. Dr. Mustafa ALKAN
• Artan ve karmaşıklaşan bilgi miktarı, bu bilgilerin
 öğrenilmesi ve öğretilmesi sürecinde eğitimden
 beklentilerin de artmasına neden olmuştur.
• Eğitim sistemleri bu beklentileri karşılayabilmek için
 dinamik bir yapıda olmak zorundadır.
• Eğitimin dinamik yapıda olma zorunluluğu, eğitimin
 evrenselleşmesi, yer ve zamandan bağımsız eğitim
 ortamlarına olan ihtiyaçlar, eğitimde bilgi ve iletişim
 teknolojilerinin kullanımını gerekli hale getirmiştir
• Ancak burada bir problem vardır ki, o da bu tür
 eğitim ortamlarının sunduğu bilgiye ulaşmada
 karşılaşılan güçlüklerdir.
• Bir yandan bilgiye ulaşanlar sahip olduğu bu bilgiyi
 kullanarak daha iyi işler bulmakta, daha ileri
 eğitimler almakta ve daha çok toplumsal faaliyete
 katılmaktadır. Buna karşın, bilgi yoksunları ise bilgi
 tabanlı  toplumun  verdiği   bu  nimetlerden
 faydalanamamaktadır
                          Türkiye’nin
           Dünya   AB27 Türkiye   Sıralamadaki
                            Yeri
 İş ortamı       4.2        4.0      80
 Politik ortam     4.2        4.1      61
 Altyapı ortamı    3.5        3.5      60
 ORTAM         4.0    4.6   3.9      63
Ortam alt indeksinde Bit teknolojileri için mevcut Pazar altyapısı
ve finansman kaynakları, düzenleyici kanun ve yönetmelikler ve
fiziksel imkanlar ele alınmaktadır.
           Dünya  AB27   Türkiye    Türkiye’nin
                          Sıralamadaki Yeri

Bireysel hazırlık   4.8        4.5       94
İş dünyası hazırlık  4.0        3.6       93
Kamu hazırlık     4.1        4.1       64
HAZIRLIK        4,3   4.6    4.1       81


  Hazırlık alt indeksi bireylerin, iş dünyasının ve devletin BİT’i
  kullanmaya hazır olma durumunu göstermektedir.
           Dünya  AB27  Türkiye   Türkiye’nin
                        Sıralamadaki Yeri

Bireysel kullanım   3.7       3.6      58

İş dünyası kullanım  3.2       3.1      61

Kamu kullanım     3.6       3.5      55

KULLANIM        3,5  4.2   3.4      62


 Kullanım alt indeksi, Bireylerin, iş dünyasının ve kamunun
 halihazırda BİT’i kullanma durumları ele alınmaktadır
        Dünya   AB27  Türkiye   Türkiye’nin
       (138 Ülke)          Sıralamadaki Yeri
                        (138 ülke)

Ağ Hazırlık
         3.9    4,5   3,8      71
İndeksi
        Puan      Türkiye’nin
   Yılı          sıralamadaki yeri
       (7 üzerinden)
2010–2011    3.8         71
2009–2010    3.7         69
2008–2009    3.9         61
2007–2008    4.0         55
2006–2007    3.9         52


               Kaynak: DPT, 2011
                            Türkiye’nin
                      Oran   Sıralamadaki Yeri
Sistem Türleri:
Evde bilgisayar sahipliği         37.4      60
Genişbant internet aboneliği        8.5      54
İnternet kullanıcıları           36.4      65
Okullarda internet erişimi                 57
Son teknolojilerin mevcudiyeti       5.5      48
Sabit geniş bant internet tarifeleri ($)  29.2      45


                       Kaynak: WEF, 2011
                              Oran
İnternete bağlı bilgisayar bulunan haneler         34,0
İnternet kullanıcısı bireyler               37,6
İnternet kullanıcısı öğrenciler              89,5
Eğitim amaçlı internet kullanan çalışan ve işsizler    19,8
Eğitim amaçlı internet kullanan öğrenciler         67,4
Öğrenme amacıyla internete başvurma            37,1
Herhangi bir konuda çevrimiçi eğitim alma (yabancı     6,3
dil, bilgisayar vb.)
Genişbant erişim altyapıları tarafından kapsanan      90
nüfusun toplam nüfusa oranı
Genişbant erişimin son kullanıcıya maliyetinin kişi    2,2
başı gelire oranı
                           Kaynak: DPT, 2011
            İnternet Kullanıcıları
    80


    70    67.3

    60


    50
               44.4
    40
                    30.2
    30


    20


    10


      0

         AB27    Türkiye  Dünya
2000-2011    %258.5   %1650   %480.4
 Büyüme
                    Kaynak: Internetworldstats
   Cinsiyete Göre İnternet Kullanıcıları

80   74
          68.5
70
60
       50.1
50
40                         AB27
              29.9
30                         Türkiye
                    20.2
20
10                5.4
 0
     Erkek    Kadın     Fark
                      Kaynak: ITU, 2011
   İnternet ve Genişbant İnternet Sahipliği

80
       70
70   61
60
50              41.6       42.9
40
                    39.3      Hanelerde genişbant
           33.8
                            internet sahipliği
30
20                           Hanelerde internet
10                           sahipliği
 0
   AB27 (2010)  Türkiye (2010)  Türkiye (2011)

                        Kaynak Eurostat ve TUİK
  BİT Ekipman Sahipliği Kaynak: DPT, 2011
Kaynak: DPT,2011
 Bilgisayar Başına Öğrenci ve Öğretmen Sayıları

            İlköğretim Ortaöğretim
Bilgisayar başına
             30.9     27.3
öğrenci sayısı
Bilgisayar başına
             24.6     17.8
öğretmen sayısı


                  Kaynak: DPT, 2011
      İllere Göre Bilgisayar Başına Öğrenci Sayıları

70                               65.3
60                            56.7
                         53.4
50                  47.9 48.3

40
30
20
   8.6  9.4  10.1 10.1 10.3
10
 0
                         Kaynak: DPT, 2011
    Eğitim Amaçlı İnternet Kullanımı
45
            39    39
40
35       33
   30
30
25
                 18      AB27
20           15
   14    14               Türkiye
15
10
 5
 0
   2007   2008   2009   2010


                   Kaynak: Eurostat
Eğitim Amaçlı İnternet Kullanımı (Öğrenciler)
90            80    80
        79
80   72
70            66
        61         71
60  67
50
                      AB27
40
                      Türkiye
30
20
10
 0
   2007   2008   2009   2010
    Eğitim Ortamlarında İnternet Kullanımı
20
   17
      16
15         13   13   13
                    12

10  9   9       9   9      AB27
          7          7
                        Türkiye
 5

 0
   2004  2005  2007  2008  2009  2010
                    TÜRKİYE  AB27
İnterneti Kullanım Amaçları       (2010)  (2010)
Ürün veya hizmet hakkında bilgi alma   52.6   81.2
Sağlık hakkında bilgi alma        44.6   49.3
Kamu hizmetleriyle ilgili bilgi alma   26.3   40.7
Etkileşimli kamu hizmeti alma      27.2   46.3
E-posta gönderme veya alma        68.7   88.6
Internet telefonu / VOIP         44.4   26.8
Bilgi gönderme veya anlık mesajlaşma   60.6   45.4
Ürün veya hizmet satın alma       13.1   45.3
İnternet bankacılığı           15.8   52.1
Eğitim veya öğrenme etkinlikleri     36.8  56.9
Oyun oynama veya indirme         48.3   40.4
Müzik, video, film/TV           -    38.2
Yazılım yükleme             13.9   30.9
Gazete, dergi, kitap okuma / indirme   55.5   49.7

    Kaynak ITU, 2011
                    TÜRKİYE
İnterneti Kullanım Amaçları           AB27 (2010)
                    (2010)
Müzik, video, film/TV           -    38.2
Eğitim veya öğrenme etkinlikleri     36.8    56.9
Sağlık hakkında bilgi alma        44.6    49.3
Ürün veya hizmet hakkında bilgi alma   52.6    81.2
E-posta gönderme veya alma        68.7    88.6
Ürün veya hizmet satın alma       13.1    45.3
Etkileşimli kamu hizmeti alma      27.2    46.3
Kamu hizmetleriyle ilgili bilgi alma   26.3    40.7
İnternet bankacılığı           15.8    52.1
Yazılım yükleme             13.9    30.9
Internet telefonu / VOIP         44.4    26.8
Oyun oynama veya indirme         48.3    40.4
Gazete, dergi, kitap okuma / indirme   55.5    49.7
Bilgi gönderme veya anlık mesajlaşma   60.6    45.4
    Kaynak ITU, 2011
Kamu BİT Yatırımları
            Kaynak: DPT 2011
Kamu BİT Yatırımları Sektörel Dağılımı
                 Kaynak: DPT 2011
2011 Yılında En Fazla Ödenek Ayrılan İlk 10 BİT Projesi
  Kaynak: DPT 2011
• Ülkemiz BİT ile ilgili olarak halen gerek teknoloji
 gerekse de kullanıcı davranışları bakımından AB
 ülkeleri ortalamasının altında bir görüntü vermektedir.
• Eğitimde bilgi teknolojileri kullanımını
 yaygınlaştırabilmek için öncelikle internet erişiminin ve
 kullanımının yaygınlaştırılması gerekmektedir.
• İletişim altyapısının güçlendirilmesi, BİT teknolojilerine
 yönelik halkın farkındalık düzeyinin artırılması, cihaz ve
 internet erişim fiyatlarının daha da ucuzlatılması ile ilgili
 çalışmalar yapılmalıdır.
• Kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık uygulamaları göz
 önünde bulundurulabilir.
• Bilgisayar başına düşen öğrenci sayıları ile ilgili olarak
 iller arasında büyük uçurumlar vardır.
• İnternetin eğitim amaçlı kullanımı konusunda AB ile
 aradaki fark kapatılmalıdır. Bu amaçla, bu tür hizmet
 veren kamu ve özel sektörler teşvik edilebilir ve
 bireylerin bu konularda farkındalıklarını arttıracak ve bu
 eğitimlere yöneltecek danışmanlık hizmetleri
 yaygınlaştırılabilir.
• 2011 BİT yatırımlarının büyük çoğunluğunun eğitim
 teknolojileri alanında olması ve MEB’nın bu konuda
 yaptığı proje ve uygulamalar bu konuda umut veren bir
 nitelik taşımaktadır.
• MEB tarafından yapılan projelerle cihaz ve altyapı
 kurma yanında, bu alanda görevlendirilecek personelin
 bilişsel ve psikomotor eğitimi yanında özellikle
 duyuşsal eğitimlerine de gereken önem verilmelidir.
• Ancak bu sayede, bu alanda yapılan harcamaların hak
 ettiği karşılık alınabilir ve bu yatırımlar etkin ve verimli
 kullanılmış olur.
 Siz kendinize inanın, başkaları da size inanacaktır." Montaigne
Teşekkürler !

								
To top