Surat Kuasa Pengambilan Ijazah by anamaulida

VIEWS: 731 PAGES: 1

									                         SURAT KUASA
                       PENGAMBILAN IJAZAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

      Nama                 : ..........................................................................................
      Tempat, Tanggal Lahir         : ..........................................................................................
      Tanda Pengenal            : KTP/SIM No. .................................................................
      Alamat                : ..........................................................................................
                          ..........................................................................................

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

      Nama                 : ..........................................................................................
      Tempat, Tanggal Lahir         : ..........................................................................................
      Tanda Pengenal            : KTP/SIM No. .................................................................
      Alamat                : ..........................................................................................
                          ..........................................................................................

Untuk Pengambilan Ijazah dan Transkrip Nilai ke Universitas Persada Indonesia
Y.A.I.

Demikian surat kuasa ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

                                    Jakarta, ......................................... 20........

Penerima Kuasa,                             Pemberi Kuasa,

                                    Materai Rp 6000,00...........................................               ....................................................

								
To top