4-Muzik-Yillik-Plan

Document Sample
4-Muzik-Yillik-Plan Powered By Docstoc
					                        ........................ İLKÖĞRETİM OKULU 2010 - 2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
                           4. SINIF MÜZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
ÖĞRENME ALANI : DİNLEME- SÖYLEME- ÇALMA
                                              ARA DİSİPLİNLER
    HAFTA
     SAAT
                                               ATATÜRKÇÜLÜK        ÖLÇME VE       YÖNTEM VE
 AY
          KAZANIMLAR               ETKİNLİKLER                                                  AÇIKLAMALAR
                                                 DERSLERLE     DEĞERLENDİRME        TEKNİK
                                               İLİŞKİLENDİRME
        A.6. Belirli gün ve      İlköğretim Haftası ile ilgili şarkı ve şiir              4. Sınıf       1. Şarkı ve türkü
        haftalarla ilgili müzikleri  okutma                    “Dinlediği      kazanımları,      örnekleri dinleme-
    4  1  anlamlarına uygun                              müziklerle ilgili duygu canlandırma,      izleme        [!] Türkü ve şarkı seçimi,
        söyler.                                   ve düşüncelerini    sergileme, ritim    2. Kulağı kontrol   öğrencilerin ses sınırlarına ve
                                              farklı anlatım     tutma,görselleştirme, etme çalışmaları    müziksel algılamalarına uygun
EYLÜL
        A.1. Birlikte söyleme ve    Toplu müzik çalışmalarında uyulması     yollarıyla ifade eder” sözlü anlatım     3. Birlikte şarkı   olmalı ve usul/ölçüler
        çalma kurallarına uyar     gereken kurallar               kazanımı ile      etkinlikleri ile;   söylerken       teorik olarak değil, kulaktan
                                              ilişkilendirilmelidir. gözlem ölçekleri,   arkadaşlarını     verilmelidir.
    5  1                                        (A-3)          ritim çalışma     dinleme, sesini    (A-4)
                                                          yaprakları       diğer seslerle
                                                          (eşleştirme,      bütünleştirme     [!] Farklı ritmik yapıya ilişkin olarak
                                                          resimleme boyama,   çalışmaları      5/8’lik ölçü verilmelidir. (A-4)
        A.6. Belirli gün ve      Dünya Çocuk Günü ile ilgili şarkı ve                 boşluk doldurma,    4. Grup çalışmaları
        haftalarla ilgili müzikleri  şiir okutma                 
    1  1                                                    resimden bulma,    5. Bireysel
        anlamlarına uygun                                          doğru-yanlış vb.) ve çalışmalar
        söyler.                                               öğrenci ürün dosyası
        A.2. İstiklal Marşını     İstiklal Marşı’nı okuma çalışması                  kullanılarak
        doğru söylemeye özen                                        değerlendirilebilir.
        gösterir.                                  
    2  1                                        Türkçe Dersi.
                                              “Dinleme” Öğrenme
                                              Alanı: şiir ve müzik
                                              dinletilerine katılır.
EKİM
        A.5. Atatürk’ü anlatan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili        (A-6)
        şarkı ve marşları    şarkı ve şiir okutulması
        anlamına uygun
    3  1  seslendirir.


        A.3. Müzik çalışmalarını    Müzik dersinde öğrendiklerinin
        sergiler.           drama yoluyla canlandırılması
    4  1
                          ........................ İLKÖĞRETİM OKULU 2010 - 2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
                            4. SINIF MÜZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
ÖĞRENME ALANI : DİNLEME- SÖYLEME- ÇALMA / MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME
                                               ARA DİSİPLİNLER
      HAFTA
      SAAT
                                                ATATÜRKÇÜLÜK       ÖLÇME VE      YÖNTEM VE
 AY
            KAZANIMLAR              ETKİNLİKLER                                             AÇIKLAMALAR
                                                 DERSLERLE     DEĞERLENDİRME      TEKNİK
                                                İLİŞKİLENDİRME
         A.6. Belirli gün ve     10 Kasım Atatürk Haftası ile ilgili şiir               4. Sınıf              [!] 10 Kasım Atatürk’ü Anma
         haftalarla ilgili müzikleri okutma                     Türkçe Dersi.    kazanımları,            Törenlerinde ve Millî bayramlarda
      1  1
         anlamlarına uygun                              “Dinleme” Öğrenme   canlandırma,            bu kazanıma yer verilmelidir. (A-5)
         söyler.                                   Alanı: şiir ve müzik  sergileme, ritim
         A.4. Farklı ritmik      Öğrencilerin seviyelerine uygun       dinletilerine katılır. tutma, örselleştirme,
         yapıdaki ezgileri                                         sözlü anlatım
 KASIM
                        olan ritmik yapıdaki ezgileri, kulaktan    (A-6)
      2  1 seslendirir          öğretmeye ve çaldırmaya yönelik                    etkinlikleri ile;          [!] Dizek ve sol anahtarı, ölçü sayısı
                        etkinlikler düzenlenir.                        gözlem ölçekleri,          ve ölçü çizgisi verilmelidir. (B-1)
                                                           ritim çalışma            [!] Fa-sol-la notalarının dizek
          A.6. Belirli gün ve      24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili                yaprakları             üzerindeki yerleri tanıtılarak
          haftalarla ilgili müzikleri  şarkı ve şiir okutulması                      (eşleştirme,            notaların doğru yazılması
      4  1                                                   resimleme boyama,
          anlamlarına uygun                                                           sağlanmalıdır.
          söyler.                                              boşluk doldurma,          Çalışmalarda dörtlük ve sekizlik
          A.4. Farklı ritmik                                        resimden bulma,           nota değerleri ile dörtlük sus
                         Öğrencilerin seviyelerine uygun                  doğru-yanlış vb.) ve
          yapıdaki ezgileri       olan ritmik yapıdaki ezgileri, kulaktan                                 kullanılarak, basit ölçüler (2/4, 3/4
          seslendirir                                            öğrenci ürün dosyası        ve 4/4) üzerinde durulmalıdır. (B-1)
      1  1                 öğretmeye ve çaldırmaya yönelik                   kullanılarak
                         etkinlikler düzenlenir.
                                                           değerlendirilebilir.
          B.1. Temel müzik yazı     Dizek ve sol anahtarı, ölçü sayısı ve ölçü
          ve öğelerini kullanır.     çizgisi
      2  1
 ARALIK
          B.1. Temel müzik yazı     Dörtlük ve sekizlik nota değerleri ile
          ve öğelerini kullanır.     dörtlük sus
      3  1


          B.2. Müzikteki ses      Öğrencilerin dağarcıklarındaki
          yüksekliklerini        herhangi bir şarkının sözleri tahtaya
      4  1  grafikle gösterir.      yazılır. şarkının sözlerine karşılık gelen
                         sesler, incelik ve kalınlıklarına göre
                         grafiğe dönüştürülür
                            ........................ İLKÖĞRETİM OKULU 2010 - 2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
                               4. SINIF MÜZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
ÖĞRENME ALANI : MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME
                                                     ARA DİSİPLİNLER
     HAFTA
         SAAT

                                                     ATATÜRKÇÜLÜK          ÖLÇME VE       YÖNTEM VE
 AY
               KAZANIMLAR               ETKİNLİKLER                                                      AÇIKLAMALAR
                                                      DERSLERLE        DEĞERLENDİRME       TEKNİK
                                                     İLİŞKİLENDİRME
            B.3. Şarkı - türkü ve Hız değişiklikleri                                   4. Sınıf       1. Şarkı ve türkü
ARALIK
            oyun müziklerinde hız                                            kazanımları,      örnekleri dinleme-   [!] Bu sınıf düzeyinde “giderek
     5    1   değişikliklerini fark                              “Birlikte çalma ve     canlandırma,      izleme        yavaşlama (Ritardando) ve giderek
                                                    söyleme kurallarına     sergileme, ritim    2. Kulağı kontrol   çabuklaşma (Accelerando)” hız
            eder.
                                                    uyar.” kazanımı ile     tutma, örselleştirme,  etme çalışmaları   değişiklikleri, hareketlerle
            B.4. Öğrendiği seslerin    Öğrenciler, öğrendikleri ses sürelerini    ilişkilendirilmelidir.    sözlü anlatım      3. Birlikte şarkı   hissettirilmelidir. (B-3)
             temel özelliklerini ayırt   içeren basit ezgilerin vuruşlarını belirler ve  (B-5)            etkinlikleri ile;    söylerken
             eder.             belirledikleri süreleri tek çizgi üzerinde                  gözlem ölçekleri,    arkadaşlarını     [!] Öğrendiği seslerin (fa-sol-la) ,
     1    1                   gösterirler. Öğrencilerden bu süreleri
                            bedensel hareketlerle içselleştirmelerinin
                                                                   ritim çalışma      dinleme, sesini    önce kısalık ve uzunluk, daha sonra
                            ardından, vücut hareketleri ve çeşitli ritim                 yaprakları       diğer seslerle    ise incelik ve kalınlık özellikleri
                           çalgıları ile de seslendirmeleri beklenir.                   (eşleştirme,      bütünleştirme     üzerinde durulmalıdır.
            A.6. Belirli gün ve      Enerji tasarrufu haftası ile ilgili şarkı ve    Türkçe Dersi.       resimleme boyama,    çalışmaları      [!] Bu sınıf düzeyinde dörtlük
            haftalarla ilgili müzikleri  şiir okuma etkinliği               “Dinleme” Öğrenme      boşluk doldurma,    4. Grup çalışmaları  sekizlik nota ve dörtlük sus
     2    1                                            Alanı: şiir ve müzik    resimden bulma,     5. Bireysel      verilmelidir.
            anlamlarına uygun
            söyler.                                     dinletilerine katılır. (A-  doğru-yanlış vb.) ve  çalışmalar      [!] Konu anlatımları mutlaka
            B.4. Öğrendiği seslerin                             6)             öğrenci ürün dosyası             oyunlaştırılmalıdır. B.1 B.4 (B-
                            Öğrencilere, öğrendiği sesler arasındaki
            temel özelliklerini ayırt   incelik ve kalınlığı fark ettirmek için ilgili                kullanılarak                 4)
            eder.             sesleri içeren bir şarkı üzerinde çalışma                   değerlendirilebilir.
                            yaptırılır. Örneğin; “Üşüdüm” ezgisinde
                            öğrenciler üç gruba ayrılarak her bir gruba                                         [!] Gürlük değişikliklerinden giderek
OCAK
                            bir nota verilir. Gruplar temsil ettikleri                                         kuvvetlenme (crescendo), giderek
                            sesi çalgıları ile seslendirme yaparken hangi                                        hafifleme (decrescendo) üzerinde
     3    1                   sesin diğerinden daha ince veya daha kalın                                         durulmalıdır (B-5)
                            olduğu buldurulur. Duydukları sesin
                            incelik ve kalınlık özelliğine göre hareket
                            yaratmaları istenir.
                            Örneğin “la” sesinde dik, “sol” sesinde eğik
                            durmaları, “fa” sesinde ise oturmaları vb.
                            Daha sonra ise bu çalışma, şaşırtmalar
                            yaptırılarak oyunlaştırılır.
            B.5. Dinlediği         Tren sesi (çuf-çuf), rüzgar sesi (vuuu)
            müziklerdeki gürlük      ve yağmur sesinin (tıp tıp) hafiften
            değişikliklerini fark eder   başlayarak giderek kuvvetleşmesi sonra
     4    1                   kuvvetli gürlükten hafif gürlüğe doğru
                            değişmesi taklit ettirilir. Böylece
                            öğrencilerin gürlük değişimlerini fark
                           etmeleri sağlanır.
                            ........................ İLKÖĞRETİM OKULU 2010 - 2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
                              4. SINIF MÜZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
ÖĞRENME ALANI: MÜZİKSEL YARATICILIK
                                                  ARA DİSİPLİNLER
    HAFTA
        SAAT


                                                  ATATÜRKÇÜLÜK        ÖLÇME VE       YÖNTEM VE
 AY
              KAZANIMLAR              ETKİNLİKLER                                             AÇIKLAMALAR
                                                   DERSLERLE       DEĞERLENDİRME      TEKNİK
                                                  İLİŞKİLENDİRME
            C.1. Dinlediği        Düşüncelerinin resim ve drama ile       Türkçe Dersi      4. Sınıf             [!] Farklı anlatım yolları
            müziklerle ilgili       anlattırılması                “Görsel Okuma ve     kazanımları,            öğrencinin tercihine bağlı
            duygu ve düşüncelerini                           Görsel Sunu”       canlandırma,            olarak; resim yapma, yazılı-
    3    1
            ifade eder.                                 Öğrenme Alanı:      sergileme, ritim          sözlü anlatma, drama ve dans
                                                  Duygu, düşünce ve    tutma, örselleştirme,        olmalıdır. (C-1)
                                                              sözlü anlatım
ŞUBAT
                                                  izlenimlerini drama,
            C.2. Müziklere kendi     “Sol” sesi üzerinde bilinen usul ve     tiyatro, müzikli oyun,  etkinlikleri ile;          [!] Etkinlikler öğrenilen ölçü
            oluşturduğu ritim kalıbı   değerler kullanılarak dört ölçülük ritim   kukla vb. yollarla    gözlem ölçekleri,          ve nota değerleri ile sınırlı
            ile eşlik eder.        kalıbı oluşturulur. Sonra öğrencilerden    sunar. (C-1)       ritim çalışma            olmalıdır.
    4    1                  bildiği ezgilerle ilgili öğrendiği süreleri              yaprakları             B.1  C.2
                           de içeren basit ritim kalıpları yazarak                (eşleştirme,
                           eşlik etmesi beklenir.                        resimleme boyama,
                                                  Türkçe Dersi.     boşluk doldurma,          [!]
            C.3. Kendi oluşturduğu                           “Dinleme” Öğrenme    resimden bulma,           öğelerini kullanır”, ve “ezgilere
                           “Sol”, “la” ve “fa “sesleri                     doğru-yanlış vb.) ve
            ezgileri seslendirir.                            Alanı: şiir ve müzik                     kendi oluşturduğu ritim
                           tanıtıldıktan sonra öğrencilere                    öğrenci ürün dosyası
                           öğrendikleri nota değerlerini kullanarak   dinletilerine katılır.                    kalıbıyla eşlik eder”
    1    1                                         (A-6)          kullanılarak            kazanımları ile
                           en fazla dört ölçülük ezgi denemeleri
                           yaptırılır.                              değerlendirilebilir.        ilişkilendirilmelidir.
                                                                                
                                                                                [!] Etkinlikler, öğrenilen nota,
            C.3. Kendi oluşturduğu    “Sol”, “la” ve “fa “sesleri                                       ölçü sayısı, ve değerleri sınırlı
            ezgileri seslendirir.     tanıtıldıktan sonra öğrencilere                                      olmalıdır.
    2    1                  öğrendikleri nota değerlerini kullanarak                                  B.2 B.1B.4 C.2C.3 3
                           en fazla dört ölçülük ezgi denemeleri                                   [!] 5/8’lik usül hareketlerle
MART
                           yaptırılır.                                                hissettirilerek verilmelidir.
                                                                                (C-4)
            C.4. Farklı ritmik      Nota ve ölçü sayısı
    3       yapıdaki ezgilere
            uygun hareket eder.
            C.4. Farklı ritmik      Nota ve ölçü sayısı
    4    1   yapıdaki ezgilere
            uygun hareket eder.
            A.6. Belirli gün ve      Kütüphaneler Haftası ile ilgili şiir ve
            haftalarla ilgili müzikleri  şarkı okuma etkinliği
    5    1
            anlamlarına uygun
            söyler.
                            ........................ İLKÖĞRETİM OKULU 2010 - 2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
                              4. SINIF MÜZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
 ÖĞRENME ALANI: MÜZİKSEL YARATICILIK
                                                 ARA DİSİPLİNLER
    HAFTA
        SAAT

                                                  ATATÜRKÇÜLÜK        ÖLÇME VE        YÖNTEM VE
 AY
              KAZANIMLAR              ETKİNLİKLER                                                   AÇIKLAMALAR
                                                    DERSLERLE     DEĞERLENDİRME        TEKNİK
                                                  İLİŞKİLENDİRME
            C.5. Müziklerde aynı ve    Farklı ritmik yapıya ilişkin olarak     “Marşlar       4. Sınıf       1. Şarkı ve türkü     [!] Örnek şarkılar “Bir
            farklı ezgi cümlelerini    5/8’lik ölçü ve şarkı söyleme        aracılığıyla ulusal   kazanımları,      örnekleri dinleme-    Bölümlü” şarkı formunda
    1    1   dansa dönüştürür.                             bilinç kazanır”     canlandırma,      izleme          olmalıdır.
                                                 kazanımı ile      sergileme, ritim    2. Kulağı kontrol etme  A.4  C.4  C.5 5
                                                 ilişkilendirilmelidir. tutma, örselleştirme,  çalışmaları
            D.1. Sınıfça ortak müzik   Müzik materyalleri toplama ve arşiv     (D-3)          sözlü anlatım      3. Birlikte şarkı
            arşivi oluşturmada görev    yapma                                etkinlikleri ile;    söylerken arkadaşlarını  [!] Kaset, cd, dvd, belge vb.
            almaya gönüllü                                           gözlem ölçekleri,    dinleme, sesini diğer   materyaller edinilerek bir arşiv
    2    1                                         Türkçe Dersi                 seslerle bütünleştirme
            olur.                                               ritim çalışma                   oluşturulması sağlanmalıdır.
                                                 “Görsel Okuma ve
                                                             yaprakları       çalışmaları
NİSAN
                                                 Görsel Sunu”                               (D-1)
                                                             (eşleştirme,      4. Grup çalışmaları
                                                 Öğrenme
            A.6. Belirli gün ve      23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk                  resimleme boyama,    5. Bireysel çalışmalar
            haftalarla ilgili müzikleri  Bayramı ile ilgili şiir okuma ve şarkı   Alanı: Bilgi toplamak
                                                             boşluk doldurma,
            anlamlarına uygun       söyleme etkinliği              amacıyla bilişim                             [!] Sözlü olan eserlerin; prozodi
    3    1                                                     resimden bulma,
            söyler.                                  teknolojilerinden
                                                             doğru-yanlış vb.) ve               kurallarına uygun ve
                                                 yararlanır. (D-2)                             Türkçe dil kullanımını geliştiren
                                                             öğrenci ürün dosyası
                                                             kullanılarak                   eserler arasından
            D.2. Müziklerle ilgili    İnternetten müzik ve şarkılarla ilgili    Sosyal Bilgiler                             seçilmesine dikkat edilmelidir.
            araştırmalarında         bilgi toplama                           değerlendirilebilir.
                                                 Dersi, “İnsanlar Yerler
    4    1   bilişim teknolojilerinden                         ve Çevreler” Öğrenme
            yararlanır.                                Alanı: Efsane, destan,
                                                 öykü, türkü ve
            D.3. Farklı türlerdeki    Kaset ya da DVD ve CD’den farklı      şiirlerden yararlanarak
            müzikleri dinleyerek     müzik türlerinin seçkin örnekleri      yaşadığı yerin coğrafi
            müzik beğeni ve        dinletilir. Örnekler seçilirken, eserlerin  özellikleri ile ilgili
    1    1   kültürünü geliştirir.     seviyeye uygun ve nitelikli olmasına     çıkarımlarda bulunur.
                           dikkat edilmelidir.             (D-3)
                                                 Türkçe Dersi.
MAYIS
            A.6. Belirli gün ve      Anneler Günü ile ilgili şiir okuma ve    “Dinleme” Öğrenme
            haftalarla ilgili müzikleri  şarkı söyleme etkinliği           Alanı: şiir ve müzik
    2    1
            anlamlarına uygun                             dinletilerine katılır.
            söyler.                                  (A-6)
            D.4. Marşlar aracılığıyla   19 Mayıs ile ilgili marş öğretilmesi
            millî bilinç kazanır.
    3    1
                        ........................ İLKÖĞRETİM OKULU 2010 - 2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
                          4. SINIF MÜZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
ÖĞRENME ALANI : MÜZİK KÜLTÜRÜ
                                             ARA DİSİPLİNLER
     HAFTA
      SAAT

                                             ATATÜRKÇÜLÜK       ÖLÇME VE       YÖNTEM VE
 AY
           KAZANIMLAR            ETKİNLİKLER                                            AÇIKLAMALAR
                                               DERSLERLE     DEĞERLENDİRME       TEKNİK
                                             İLİŞKİLENDİRME
         D.5. Atatürk’ü anlatan   19 Mayıs Atatürk’ü Anma Ve Gençlik     İnsan Hakları ve   4. Sınıf              A.5D.5 (D-5)
 MAYIS
         şarkı ve marşları tanır.  ve Spor Bayramı Etkinliği         Vatandaşlık:      kazanımları,
     4  1
                                            14. Sorumluluklarını  canlandırma,
                                            evde ve okulda yerine  sergileme, ritim
         D.6. Atatürk’ün sanata Atatürk’ün sevdiği şarkılar          getirir. (D-7)     tutma,
         ve Türk müziğine                                       görselleştirme, sözlü
     1  1  ilişkin görüşlerini                          Sosyal Bilgiler    anlatım etkinlikleri
         anlar.                                Dersi, “Gruplar,    ile; gözlem ölçekleri,
                                            Kurumlar ve Sosyal   ritim çalışma
                                            Örgütler”, Öğrenme   yaprakları
         D.7. Çevresindeki     Yakın çevresinde katılacağı sosyal
HAZİRAN
                                            Alanı: Okulunda ve   (eşleştirme,
         müzik etkinliklerine    etkinlikler
     2  1                                     yakın çevresinde    resimleme boyama,
         katılır.                               katılacağı sosyal ve  boşluk doldurma,
                                            eğitsel etkinliklere  resimden bulma,
         D.7. Çevresindeki     Yıl boyu yapılan çalışmalarda öğrenilen  karar verir.      doğru-yanlış vb.) ve
         müzik etkinliklerine    şarkıların söylenmesi                       öğrenci ürün dosyası
     3  1  katılır.                                           kullanılarak
                                                        değerlendirilebilir.                                            ZÜMRE ÖĞRETMENLER

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:202
posted:3/4/2012
language:
pages:6