SP�RGESKEMA UNDERS�GELSER - fra konstruktion af sp�rgsm�l

Document Sample
SP�RGESKEMA UNDERS�GELSER - fra konstruktion af sp�rgsm�l Powered By Docstoc
					        SPØRGESKEMA
        UNDERSØGELSER
  - fra konstruktion af spørgsmål til
      analyse af svarene

             UCSF
           December 2008UCSF, december 2008   Merete Watt Boolsen  1
             mwb@ifs.ku.dk
           Dag 1
1. Hvad er en spørgeskemaundersøgelse?
2. Forskellige former for
 spørgeskemaundersøgelser
3. Hvordan gennemføres en
 spørgeskemaundersøgelse?
4. Praktiske, juridiske og etiske forholdUCSF, december 2008  Merete Watt Boolsen  2
            mwb@ifs.ku.dk
           Dag 2
5. Hvordan man kommer fra spørgeskema til
 statistisk analyse
6. Variable og skalatyper
7. Udvalgsmetoder,
8. Stikprøver og usikkerhed
9. Tabeller
Men alene på det overordnede og
 introducerende niveau …
UCSF, december 2008  Merete Watt Boolsen  3
            mwb@ifs.ku.dk
           Først et overblik
    • Hvorfor spørgeskemaundersøgelser?
    • Hvordan ser et ’godt’ spørgeskema
    ud?
    • Typer af spørgsmål
    • Gode spørgsmål
    • Gode svarkategorier
    • Masser af eksempler…

UCSF, december 2008    Merete Watt Boolsen  4
              mwb@ifs.ku.dk
UCSF, december 2008  Merete Watt Boolsen  5
            mwb@ifs.ku.dk
        Hvorfor
    spørgeskemaundersøgelser?

    • Indsigt i samspillet mellem holdninger
     og adfærd
    • Data der minder lidt om
     dokumentation og faktuel viden – en
     mangelvare
    • Efterprøvning af hypoteser

UCSF, december 2008  Merete Watt Boolsen     6
            mwb@ifs.ku.dk
Hvordan ser et ’godt’ spørgeskema
        ud?

     • De ’rigtige’
      spørgsmålsformuleringer
     • Minimal stikprøveskævhed
     • Godt interviewarbejde
     • Usikkerheder og fejlkilder er
      minimeret

UCSF, december 2008  Merete Watt Boolsen  7
            mwb@ifs.ku.dk
         Typer af spørgsmål
    • Svarmuligheder
       – Lukkede
       – Åbne
       – Halvåbne
    • Skalaspørgsmål
    • Numeriske spørgsmål
    • Multiple spørgsmål

UCSF, december 2008    Merete Watt Boolsen  8
              mwb@ifs.ku.dk
   Skalaspørgsmål: Vurdering af etik og
     troværdighed hos faggrupper
                       Meget lav    Lav   Hverken/eller    Høj    Meget høj

      Politifolk
      Dommere
     Skolelærere
      Ingeniører
        Læger
       Bankfolk
     Landmænd
    Erhvervsledere
      Advokater
  Fagforeningsledere
    Forsikringsfolk
  Ejendomsmæglere
      Politikere
    Bilforhandlere
     Journalister
     Reklamefolk

             80  70  60  50  40  30   20   10       10  20  30   40   50  60  70  80    90
                                   Procent

UCSF, december 2008              Merete Watt Boolsen         Kilde: Institut for Konjunktur-Analyse for    9
                         mwb@ifs.ku.dk           Søndagsavisen, september 1999
             Åbent, multipelt spørgsmål
         ”Hvilke politiske problemer anser De personligt for at
         være de vigtigste i Danmark lige nu?”
       Flygtninge og indvandrerproblematik                        31

              Beskæftigelsespolitik                   17

                    Ældrepolitik                 17

                   Velfærdspolitik               14

     Kvaliteten af undervisningen i folkeskolen             11

                Sundhedsvæsenet               11

                    Skattepolitik          8

            Uddannelsespolitik i øvrigt         5

               Kommunalreformen           5

                     Miljøpolitik        5

              Børn og unges forhold        4

               Børnefamiliers vilkår       4

                   Ulandsbistand     2

                     Irak-krigen    2

                         EU     2

                    Kriminalitet  1

                      Ved ikke                    21

UCSF, december 2008 for Berlingske
      Kilde: Gallup            Merete Watt Boolsen                 10
                                         Procent
       Tidende, februar 2005
                         mwb@ifs.ku.dk
   Skalaspørgsmål, oplevet årsagssammenhæng
Jeg nævner nu en række emner, der kan få betydning for det kommende folketingsvalg.
Jeg vil for hvert enkelt emne bede Dem fortælle, om det betyder meget, en del, kun lidt
eller slet ikke noget for hvilket parti, De vil stemme på?
                     Slet ikke noget   Kun lidt      En del     Meget


    Velfærdspolitik              4   13       39            44 Beskæftigelsespolitik              4   14     37              44    Flygtninge- og
                     6       21     36           36
   indvandrerpolitik     Skattepolitik         8       21     36           34 Danmarks deltagelse i
                16         30       30        22
   Irakkrigen


             50  40  30    20    10  10    20  30   40   50  60   70  80  90
 UCSF, december 2008                   Watt Boolsen
                         MereteProcent       Kilde: Gallup for Berlingske Tidende, februar  11
                          mwb@ifs.ku.dk      2005
       De ’rigtige’ spørgsmål
      • Relevante
      • Forståelige
      • Klare
      • Entydige
      • Konkrete
      • Nærværende
      • Svaret kendes
      • Neutrale
      • Sprogligt korrekte
      • Med dækkende svarkategorier
UCSF, december 2008    Merete Watt Boolsen  12
               mwb@ifs.ku.dk
     Eksempler …(alt sammen fra Gallup)
   • Respondenten kender ikke svaret
      – ”Hvilken betydning tror du Danmarks
       deltagelse i Irak-krigen får for dansk
       eksport?”
   • Ukonkret, ikke nærværende
      – ”Synes De, at regeringens politik gennem
       de seneste 3-4 år har været for kritisk, for
       lidt kritisk eller tilpas kritisk over for USA’s
       udenrigspolitik”
UCSF, december 2008    Merete Watt Boolsen        13
              mwb@ifs.ku.dk
           Eksempler …
   • Uklar begrebsanvendelse
      – ”Den kommunale sektor i Danmark
       er generelt set god til innovation”
      – ”Mener De, alt i alt at Deres
       kompetence er større i dag end for
       et år siden?”UCSF, december 2008   Merete Watt Boolsen    14
             mwb@ifs.ku.dk
           Eksempler …
  • Tvetydighed
     – ”TDC er en virksomhed der har en
      monopollignende status og ikke ville kunne
      klare sig på markedet uden særordninger”
     – ”Jeg nævner nu en række
      samfundsproblemer og beder Dem
      fortælle, om det er noget der bekymrer
      dem meget, en del, kun lidt, eller slet ikke –
      vold og kriminalitet?”
     – ”Hvor længe har De alt i alt levet i
      parforhold?”

UCSF, december 2008   Merete Watt Boolsen      15
             mwb@ifs.ku.dk
           Eksempler …
   • Kompliceret, uklart, tvetydigt
      – ”Forsvaret er en samfundsinstitution, der
       er fleksibel og handlekraftig og som hurtig
       har formået at omstille sig til den nye tids
       fjendebilleder?” (Enighed)
   • Den akademiske faldgrube
      – ”På trods af sine mangler, er liberalt
       demokrati alligevel den bedste styreform?”
       (Enighed)
UCSF, december 2008   Merete Watt Boolsen      16
              mwb@ifs.ku.dk
           Eksempler …
     • Ledende
       – ”Mener De, det var rigtigt eller forkert af
        regeringen at fjerne demokratiet fra
        universiteterne og drive dem mere som
        virksomheder?”
     • Sproglige finesser (svarkategorier)
       –  Stemte med begejstring
       –  Stemte med tilfredshed
       –  Stemte med blandede følelser
       –  Måtte nærmest vælge det mindste onde

UCSF, december 2008     Merete Watt Boolsen        17
               mwb@ifs.ku.dk
        Gode svarkategorier…
   •  Udtømmende
   •  Ikke-overlappende
   •  Veldefinerede
   •  Symmetriske gradbøjninger
   •  Husk de ikke-substantielle kategorier
      – Andet (evt. åbent svarkategori)
      – Ved ikke
      – Vil ikke svare
      – Ikke relevant
UCSF, december 2008   Merete Watt Boolsen    18
             mwb@ifs.ku.dk
             Eksempler …
     • Udtømmende svarkategorier
       – ”Hvad er det særligt ved volden og
        kriminaliteten der bekymrer Dem?”
         •  Volden er stigende
         •  Utryghed ved at færdes på gaden
         •  Bekymring for familiens sikkerhed
         •  Frygten for at miste værdigenstande
         •  Politiets manglende efterforskning
         •  AndetUCSF, december 2008      Merete Watt Boolsen      19
                mwb@ifs.ku.dk
              Eksempler …
     • Ikke-overlappende svarkategorier
       – ”Hvad har De benyttet internet til inden for den
        seneste uge?”
         •  E-mail
         •  Søge informationer
         •  Handel/indkøb i øvrigt
         •  Chat/debat/beskeder
         •  Downloade/fildeling
         •  Spil/underholdning
         •  Surfe
         •  Bestille billetter/reservation
         •  Homebank/netbank/aktier
         •  Nyheder/sport/vejret
         •  Arbejde
         •  Uddannelse
         •  Jobsøgning

UCSF, december 2008       Merete Watt Boolsen      20
                  mwb@ifs.ku.dk
              Eksempler …
      • Asymmetriske svarkategorier
        – ”Synes du, at dit skattebidrag til kunst
         og kultur er givet godt ud?”
           • Meget godt

           • Godt

           • Mindre godt

           • Dårligt

           • Ved ikke

UCSF, december 2008        Merete Watt Boolsen    21
                  mwb@ifs.ku.dk
            Eksempler …
        • Udtømmende svarkategorier
           – ”Hvordan har du mødt de
            venner, du for tiden ser mest?”
            • Skole, uddannelse, klubber,
             arbejde, rejser, fester,
             militærtjeneste
            • Gennem venner, kærester,
             familie
            • Naboer, barndomsvenner, etc.

UCSF, december 2008     Merete Watt Boolsen     22
               mwb@ifs.ku.dk
      Hvad er en god
  spørgeskemaundersøgelse så?

        • De rigtige
         spørgsmålsformuleringer
        • Minimal stikprøveskævhed
        • Godt interviewarbejde
        • Færrest mulige usikkerheder og
         fejlkilder

UCSF, december 2008   Merete Watt Boolsen    23
             mwb@ifs.ku.dk
   Systematiske skævheder i telefoniske
   surveys/spørgeskemaundersøgelser
      • Frafald
        – Nægtere
        – Ikke-hjemme
        – Hemmeligt telefonnummer
        – Manglende fastnetdækning
      • Vil ikke svare
      • Forkerte svar

UCSF, december 2008   Merete Watt Boolsen  24
              mwb@ifs.ku.dk
  Kvaliteten af interviewarbejdet
      •  Aflønning
      •  Kontrol
      •  Instruktion
      •  Supervision
      •  Arbejdsforhold
      •  Rekruttering


UCSF, december 2008   Merete Watt Boolsen  25
             mwb@ifs.ku.dk
     Usikkerheder og fejlkilder
      • Statistisk usikkerhed
        – Tilfældig
        – Normalfordelt (omtrent)
      • Fejlkilder
        – Systematisk
        – Både kendte og ukendte fejlkilder
UCSF, december 2008    Merete Watt Boolsen     26
              mwb@ifs.ku.dk
           Øvelse     • Udfyld et spørgeskema
      - max 5 minutter
      og så en pause


UCSF, december 2008  Merete Watt Boolsen  27
            mwb@ifs.ku.dk
  Opsamling på besvarelserne
UCSF, december 2008  Merete Watt Boolsen  28
            mwb@ifs.ku.dk
       Résume: hvad er en
     spørgeskemaundersøgelse
•  En undersøgelse af mange personer,
•  Der er udtrukket statistisk tilfældigt,
•  Fordi formålet ofte er generaliserende.
•  Spørgsmålene er (typisk) overfladiske
•  Undersøgelsen resulterer i en analyse, der
  kan være …


UCSF, december 2008  Merete Watt Boolsen  29
            mwb@ifs.ku.dk
 Résume: hvordan gennemføres en
  spørgeskemaundersøgelse?

• Man skal vurdere og kunne overskue hele
 undersøgelsesprocessen, før end
 dataindsamlingen starter
• Start med formålet med undersøgelsenUCSF, december 2008  Merete Watt Boolsen  30
            mwb@ifs.ku.dk
           … det kan være


•  BESKRIVENDE
•  FORSTÅENDE/FORKLARENDE
•  KRITISK
•  PERSPEKTIVERENDE

UCSF, december 2008    Merete Watt Boolsen  31
              mwb@ifs.ku.dk
     Af og til er formålet, at …
• Kunne sammenligne resultater
 (benchmarking)
• Vurdere processer
• Udvikle hypoteser
• Afprøve hypoteser

UCSF, december 2008  Merete Watt Boolsen  32
            mwb@ifs.ku.dk
      Undersøgelsens design


• skal ALTID afspejle formålet
 med undersøgelsen og
 undersøgelsens problematik


UCSF, december 2008  Merete Watt Boolsen  33
            mwb@ifs.ku.dk
      I dag taler vi meget om
      brugerundersøgelser og
        evalueringer
      set fra et organisationsperspektiv
      kan der være særlige formål …


UCSF, december 2008  Merete Watt Boolsen   34
             mwb@ifs.ku.dk
            Hvorfor?
       - fortælle andre om organisationen
           - måle ”effektiviteten”
            - måle ”kvaliteten”
         - sammenligne med andre
             organisationer
           - foretage justeringer


UCSF, december 2008   Merete Watt Boolsen    35
             mwb@ifs.ku.dk
           Tænk også
• HVIS PERSPEKTIV?


  (a) klientens/patientens
  (b) organisationens
  (c) personalets
  (d) dit eget
UCSF, december 2008  Merete Watt Boolsen  36
             mwb@ifs.ku.dk
   Men uanset om det er eksterne
     eller interne formål


• Vil der være nogle helt generelle regler for

   Hvordan en sociologisk undersøgelse
         gennemføres?


UCSF, december 2008  Merete Watt Boolsen  37
            mwb@ifs.ku.dk
• DER ER FIRE FASER i en undersøgelse:

1. Problemformulering
2. Planlægning af undersøgelsen
3. Indsamling af data
4. Status, analyse, evaluering og
 rapportering


UCSF, december 2008  Merete Watt Boolsen  38
            mwb@ifs.ku.dk
       1 Problemformulering
•  hvad ønsker man at vise?
•  hvad er formålene med undersøgelsen?
•  hvilke formål er vigtigere end andre?
•  hvilken forforståelse haves?
•  hvilket teoretisk udgangspunkt haves?
UCSF, december 2008  Merete Watt Boolsen  39
            mwb@ifs.ku.dk
  2 Planlægning af undersøgelsen
•  hvad vides allerede om emnet?
•  hvad vil blive afprøvet her?
•  hvilke variabler indgår?
•  hvordan måles de?
•  hvilke metoder kan/skal anvendes?
•  og overfor hvem?
•  tid, penge og personer?

UCSF, december 2008  Merete Watt Boolsen  40
            mwb@ifs.ku.dk
        3 Indsamling af data

• fremgangsmåde, beslutninger, aftaler,
 resultater osv. skal registreres
• ”forskningsdagbog” kan anbefales
                      5
UCSF, december 2008  Merete Watt Boolsen  41
            mwb@ifs.ku.dk
4 Status, analyse, evaluering og
     rapportering
• analysemetoder
• teoretisk integration
• kommunikatorisk metode: hvordan skrives
 en rapport?
UCSF, december 2008  Merete Watt Boolsen  42
            mwb@ifs.ku.dk
   Brugerundersøgelser skal måle
       tilfredshed


 • Tilfredshed er
   (1) ’kundernes’ forventninger til
   organisationens service og kvalitet
   (2) ’kundernes’ oplevelse af
   organisationens service og kvalitet
UCSF, december 2008  Merete Watt Boolsen  43
            mwb@ifs.ku.dk
  Forventninger og oplevelser =


 • HOLDNINGER OG
  HANDLINGER
 • Begge dele er vigtige, fordi vi gør
  ikke altid, hvad vi mener – og vi
  mener ikke altid det, vi gør

UCSF, december 2008  Merete Watt Boolsen  44
            mwb@ifs.ku.dk
 Résume: praktiske, juridiske og etiske
     forhold omkring
   spørgeskemaundersøgelser


• www.datatilsynet.dk
• Sund fornuft
• Etik og moralUCSF, december 2008  Merete Watt Boolsen  45
            mwb@ifs.ku.dk
 Spørgsmålskonstruktion fortsat …

• Generelle regler:

• Der skal være en entydig sammenhæng
 mellem det, der foregår i forskerens
 hoved, når hun/han stiller spørgsmål, og
 det som interviewpersonen forstår ved
 spørgsmålet og det svar, som
 efterfølgende gives.
UCSF, december 2008  Merete Watt Boolsen  46
            mwb@ifs.ku.dk
           Interviewformen

       • spiller også en rolle
        - face-to-face
        - telefoninterviewing
        - postspørgeskema
        - it-skema


UCSF, december 2008    Merete Watt Boolsen  47
              mwb@ifs.ku.dk
             Generelt …


      ”Som man spørger får
       man svar”
            Vi kan altså selv bestemme
           resultaterne – eller også kan vi
              ingenting bestemme!
UCSF, december 2008     Merete Watt Boolsen     48
               mwb@ifs.ku.dk
        Videnskabelige krav:

        •   Gyldighed
        •   Præcision
        •   Pålidelighed
        •   Relevans
        •   Objektivitet


UCSF, december 2008     Merete Watt Boolsen  49
                mwb@ifs.ku.dk
         Specifikke regler 1
UNDGÅ

•  Lange spørgsmål
•  Spørgsmål med fagudtryk
•  (nogle) Følelsesmæssige spørgsmål
•  Tvetydige ord og vendinger
•  Tvetydige spørgsmål
•  Meget generelle spørgsmål
UCSF, december 2008   Merete Watt Boolsen  50
             mwb@ifs.ku.dk
         Specifikke regler 2
UNDGÅ
• Ledende spørgsmål
• Spørgsmål med flere spørgsmål i
• Spørgsmål med negationer
• Spørgsmål med ’tekniske’ termer
• Spørgsmål, der forudsætter særlig viden
• Spørgsmål, der trækker på hukommelsen

UCSF, december 2008   Merete Watt Boolsen  51
             mwb@ifs.ku.dk
         Specifikke regler 3
    ANVEND DERFOR

    • Kortest mulige spørgsmål – FÅ ORD
    • Kortest mulige ord – FÅ BOGSTAVER
    • Svarkort med –kategorier og
     spørgsmål


UCSF, december 2008   Merete Watt Boolsen  52
             mwb@ifs.ku.dk
         Om svarkategorier

• Er lige så vigtige som spørgsmålene,
 fordi de definerer svarene
 - eksempelvis
• JA
• NEJ
• VED IKKE (plus Spies)
UCSF, december 2008  Merete Watt Boolsen  53
             mwb@ifs.ku.dk
 Om at kombinere handlinger og
     holdninger

           Klimaundersøgelsen
           se kapitel 2
UCSF, december 2008    Merete Watt Boolsen  54
               mwb@ifs.ku.dk
     Er spørgeskemaer altid det
          bedste?

• Der findes andre metoder

• MANTRA:
 Problemstillingen skal ALTID bestemme
          metoden


UCSF, december 2008  Merete Watt Boolsen  55
            mwb@ifs.ku.dk
           Afslutningsvis
            et par ord om


      VIDENSKABSTEORI
          OG
        FAGTEORI
UCSF, december 2008   Merete Watt Boolsen  56
              mwb@ifs.ku.dk
    HANDLINGER-HOLDNINGER;
     kvantitativ-kvalitativ
           HANDLING        HOLDNING
           Kvantitav       Kvalitativ
           metodik        metodik
Teoriers rolle i   Deduktiv        Induktiv
forskningen
Epistemologisk Positivisme          Interpretisme
orientering (Hvad er             (hermeneutik)
accepteret viden?)

Ontologisk      Objektivisme Subjektivisme
basis (Hvad er/hvad        Konstruktionisme
eksisterer?)
UCSF, december 2008  Merete Watt Boolsen          57
             mwb@ifs.ku.dk

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5
posted:3/4/2012
language:Danish
pages:57