BESKRIVELSE AV KOMMUNEN 3

Document Sample
BESKRIVELSE AV KOMMUNEN 3 Powered By Docstoc
					Miljøutredning Overhalla kommune  04.03.2012
Miljøutredning
Overhalla kommune
                   Side 1 av 66
Miljøutredning Overhalla kommune                                              04.03.2012


Deres ref:        Vår ref:        Saksbeh:                  Arkivkode:       Dato:
             02/01735-1       Trine Riseth, 74 28 04 15          K20           06.12.02                              Innhold
1    FORORD.......................................................................................................................... 4

2.   OPPSUMMERING ......................................................................................................... 6

3.   BESKRIVELSE AV KOMMUNEN .............................................................................. 7
   3.1  LOKALISERING OG INFRASTRUKTUR ........................................................................... 7
   3.2. ORGANISASJON. ............................................................................................................ 7
   3.3  STATUS STYRINGSSYSTEMER. ..................................................................................... 7
   3.4  GJELDENDE MILJØPOLITIKK ....................................................................................... 8
4    BIOLOGISK MANGFOLD ......................................................................................... 11
   4.1   MÅL ......................................................................................................................... 11
    4.1.1  Nasjonale mål ................................................................................................. 11
    4.1.2.  Regionale mål ................................................................................................. 11
    4.1.3  Kommunale mål ............................................................................................. 12
   4.2   STATUS .................................................................................................................... 12
   4.3   MILJØASPEKTER ....................................................................................................... 16
5    NAMSEN........................................................................................................................ 17
   5.1   MÅL ......................................................................................................................... 17
    5.1.1  Nasjonale mål ................................................................................................. 17
    5.1.2  Regionale mål / utfordringer ......................................................................... 17
    5.1.3  Kommunale mål ............................................................................................. 17
   5.2   STATUS .................................................................................................................... 17
   5.3   MILJØASPEKTER ....................................................................................................... 19
6    FRILUFTSLIV .............................................................................................................. 20
   6.1   MÅL ......................................................................................................................... 20
    6.1.1  Nasjonale mål ................................................................................................. 20
    6.1.2  Regionale mål / utfordringer ......................................................................... 20
    6.1.3  Kommunale mål ............................................................................................. 20
   6.2   STATUS ................................................................................................................ 20
   6.3   MILJØASPEKTER ....................................................................................................... 21
7.   KULTURMINNER OG KULTURMILJØER ........................................................... 22
   7.1   MÅL ......................................................................................................................... 22
    7.1.1  Nasjonale mål ................................................................................................. 22
    7.1.2.  Regionale mål ................................................................................................. 22
    7.1.3. Kommunale mål ................................................................................................... 22
   7.2. STATUS .................................................................................................................... 22
   7.3. MILJØASPEKT ........................................................................................................... 26
8    LANDBRUK .................................................................................................................. 28
   8.1   MÅL ......................................................................................................................... 28
    8.1.1  Nasjonale mål ................................................................................................. 28
    8.1.2  Regionale mål / utfordringer ......................................................................... 28
    8.1.3  Kommunale mål ............................................................................................. 28


                                                                Side 2 av 66
Miljøutredning Overhalla kommune                                               04.03.2012

  8.2  STATUS .................................................................................................................... 28
    Veibygging.................................................................................................................. 29
     Lover og forskrifter ................................................................................................. 29
     Bruksutbygging/tekniske miljøtiltak: ....................................................................... 30
  8.3 MILJØASPEKTER .......................................................................................................... 33
9   VANN OG AVLØP ....................................................................................................... 34
  AVLØP .................................................................................................................................. 34
  9.3  MILJØASPEKTER ....................................................................................................... 40
10     KJEMIKALIER ........................................................................................................ 41

11     AVFALL .................................................................................................................... 43
  11.2.1 AVFALLSMENGDER OG AVFALLETS SAMMENSETNING .......................................... 44
  DAGENS SITUASJON .............................................................................................................. 44
  11.2.3 KILDESORTERT AVFALL ....................................................................................... 45
  11.2.5 ADMINISTRATIVE OG ORGANISATORISKE FORHOLD.............................................. 47
  11.2.6 ØKONOMI ............................................................................................................. 47
  11.3 MILJØASPEKTER ....................................................................................................... 48
12     KLIMA, LUFT OG STØY ....................................................................................... 49

13     MOTORFERDSEL ................................................................................................... 52
  13.1 MÅL ......................................................................................................................... 52
   13.1.1 Nasjonale mål ...................................................................................................... 52
   13.1.2 Regionale mål ................................................................................................. 52
   13.1.3 Kommunale mål ............................................................................................. 52
  13.2 STATUS MOTORFERDSEL .......................................................................................... 53
   13.2.1 Generell utvikling ........................................................................................... 53
   13.2.2 Lovverk / forskrifter / retningslinjer .............................................................. 53
   13.2.2 Aktivitet / omfang ........................................................................................... 54
  13.3 MILJØASPEKTER ....................................................................................................... 54
14     ENERGI ..................................................................................................................... 55

15.    TRANSPORT ............................................................................................................ 58
  15.1 MÅL ......................................................................................................................... 58
   15.1.1 Nasjonale mål ...................................................................................................... 58
   15.1.2 Regionale mål ................................................................................................. 59
   15.1.3 Kommunale mål ............................................................................................. 62
  15.2 STATUS .................................................................................................................... 62
  15.3 MILJØASPEKTER ....................................................................................................... 63
16.    INNKJØP OG FORBRUK ....................................................................................... 64
  16.1 MÅL ......................................................................................................................... 64
   16.1.1 Nasjonale mål .................................................................................................. 64
   16.1.2 Regionale mål .................................................................................................. 64
   16.1.3 Kommunale mål............................................................................................... 66
  16.2 STATUS .................................................................................................................... 66
  16.3 MILJØASPEKTER ....................................................................................................... 66
                                                                Side 3 av 66
Miljøutredning Overhalla kommune                         04.03.2012


1  Forord
   Overhalla kommune er med i det interregionale prosjektet Miljøledelse i Nordens
   Grønne Belte, hvor formålet er å innføre miljøledelsessystem i bedrifter og kommuner
   i Trøndelag og Jämtland. For kommunen er målet å bygge opp et miljøledelsessystem
   etter NS-EN ISO 14001-standarden.

   Arbeidet med denne miljøutredningen vært organisert som figur a viser.
   Styringsgruppen består av rådmannsgruppen/formannskapet
   i Overhalla kommune.                       Styringsgruppe
                                  Rådmannens ledergruppe   Miljøledelsessystemet er et viktig verktøy for å planlegge,             Prosjektleder

   organisere og drive miljøarbeid i en virksomhet på en       Veileder
   systematisk måte. Grunntanken med miljøledelsessystemet      Amici DA

                                            Intern arbeidsgruppe
   er at det skal skje stadige forbedringer slik at organisasjonen
   kontinuerlig minsker sin negative miljøpåvirkning.          Figur a - Prosjektorganisering

   Miljøutredningen er i hovedsak bygd opp etter de 8 programområdene i den nasjonale
   miljøpolitikken (St. meld nr. 24 (2000 - 2001) om Regjeringens miljøvernpolitikk og
   rikets miljøtilstand. I tillegg har kommunen supplert med noen tema som er spesielt
   viktige for kommunen. Hvert programområde innledes med nasjonale -, regionale - og
   lokale / kommunale mål. Utredningen er en innledende kartlegging som beskriver
   kommunens miljøsituasjon og miljøpåvirkning sett i forhold til de nasjonale
   miljømålene, ut fra kommunens roller som forvalter, samfunnsutvikler og
   tjenesteprodusent. Dagens miljøarbeid i kommunen beskrives også i utredningen.

   Miljøutredningen skal ligge til grunn for identifisering og vurdering av betydelige
   miljøaspekter og formulering av overordnet miljømål.

   Den interne arbeidsgruppen har bestått av følgende personer: Reidar Fredriksen,
   Jorunn Lilleslett, Bernt Harald Opdal, Erling Balstad, Åse Ferstad, Odd Arne Flasnes,
   Iver Olerud og Trine Riseth. Arbeidsgruppen har vært ute i de ulike fagmiljøene for å
   skaffe til veie dokumenter/dokumentasjoner på aktuelle utredningstemaer.
   Miljøutredningen er et resultat av det arbeidsgruppen har vært i stand til å samle
   sammen av eksisterende dokumentasjon i kommunen. Fortsatt kan det nok finnes en
   del dokumenter som ikke har blitt tilgjengeliggjort for arbeidsgruppen. Hvis
   dokumentasjon finnes, som ikke har blitt gjort tilgjengelig for arbeidsgruppen, anses
   det som ikke aktuelt stoff.

   Når Overhalla benevnes i denne utredningen menes
   Overhalla kommune. Arbeidet er utført etter modellen som
   vist i figur b. Miljøutredningen er begrenset til å omfatte
   forholdene rundt det ytre miljø (omgivelsene) i Overhalla
   kommune, dvs. nærmiljø og barn- og unges oppvekstmiljø
   og lignende er utelatt fra miljøutredningen.
                                         Figur b - Arbeidsmodell
   De viktigste effektene som Overhalla kommune kan oppnå
   ved innføring av miljøledelse er:

     et bedre og mer troverdig miljøarbeid
     en mer attraktiv arbeidsplass for arbeidstakerne
     kostnadsbesparinger – miljøledet drift er god økonomi                                           Side 4 av 66
Miljøutredning Overhalla kommune                           04.03.2012


       vitalisering av HMS og internkontrollsystemet knyttet opp til miljøledelse

     Noen definisjoner:

     Miljøaspekt1: Del av en organisasjons aktiviteter eller produkter som kan føre til
     miljøbelastninger, f.eks. utslipp eller forbrukte ressurser.

     Miljøbelastning1 : Opphopning av forurensning eller støy i naturen, fysisk
     ødeleggelse av naturområder eller annen menneskelig påvirkning av miljøet.

     Bærekraftig utvikling2: En økonomisk og sosial utvikling der man sørger for å
     dekke de grunnleggende behov innenfor de rammer som naturen setter, uten å
     ødelegge for kommende generasjoners mulighet til å få dekket sine grunnleggende
     behov.

     NS-EN ISO 14001: Internasjonal standard for oppbygging av miljøstyring og
     miljørevisjon i en virksomhet. Standarden krever at virksomheter går gjennom en
     prosess med fem faser; utarbeide miljøpolicy, planlegge handlingsprogram, innføring
     og drift, kontroll og korrigerende tiltak, og ledelsens gjenomgang som tar sikte på å
     stadig forbedre miljøstyringssystemet.
1
  http://www.grip.no/Felles/begreper.htm
2
  Verdenskommisjonen for miljø og utvikling (1987)                                            Side 5 av 66
Miljøutredning Overhalla kommune  04.03.20122.  Oppsummering
                   Side 6 av 66
Miljøutredning Overhalla kommune                        04.03.2012


3.   BESKRIVELSE AV KOMMUNEN
3.1  Lokalisering og infrastruktur
    Midt i Norge ligger vakre Namdalen. Brede bygder og endeløse skoger omkranser
    Namsen som slynger seg dovent gjennom kulturlandskapet på sin vei mot havet. Her,
    midt i Europas reneste natur, ligger Overhalla kommune – et sentralt samvirke
    mellom tradisjonelt landbruk, industri og servicevirksomhet.

    Ordfører           Susanne Bratli (Arbeiderpartiet).
    Rådmann            Reidar Fredriksen
    Innbyggere          3600
    Areal             Ca. 700 km2
    Kommunalt ansatte       Ca. 300 – ca. 220 årsverk
    Kommunesenter         Ranemsletta
    Bygdesenter          Hunn, Skogmo og Øysletta
    Viktigste næringsveier    Landbruk (ca. 20%), industri (ca. 25%), service og
                   handel
    Barnehager          3 kommunale og 1 privat
    Grunnskoler          Hunn, Øysletta og Ranemsletta
    Videregående skole      Avdeling av Olav Duun videregående skole.
    Lufthavn           Namsos, ca. 20 km.
    Jernbane           Grong, ca. 25 km


    Overhalla er en av Trøndelags og landets beste jordbrukskommuner. Namsen, en av
    landets største lakseelver og Bjøra, som renner gjennom kommunen er av stor
    betydning både direkte og indirekte for næringslivet og utvikling av turistnæringen i
    kommunen.


3.2.  Organisasjon.
    Kommunen er som bedrift den største arbeidsplassen med knapt 300 stillinger eller
    ca. 220 årsverk. Administrasjonen er samlet i kommunens administrasjonsbygg i
    kommunens sentrum.

    Sykeheim/helsesenter ligger i sentrum mens Skage bo- og aktivitetssenter ligger på
    Hunn.

    Kommunen har 2 kirker hvorav Ranem kirke er en middelalderkirke fra 1100-tallet.


3.3  Status styringssystemer.
    Kommunen har fra 1994 og fram til årsskiftet 2003 vært organisert med formannskap
    og kommunestyre som de politiske beslutningsorganer og 3 komiteer uten
    beslutningsmyndighet for tjenesteområdene slik: Utdanning- og oppvekstkomiteen,
    helse- og sosialkomiteen og plan- og utviklingskomiteen.

    Administrasjonen ble tilsvarende organisert med en avdelingssjef for hver av de 3
    tjenesteområdene i tillegg til rådmannen som administrativ leder.                                          Side 7 av 66
Miljøutredning Overhalla kommune                         04.03.2012    De senere år har kommunen vært gjennom en betydelig endringsprosess bl.a. på grunn
    av meget stramme økonomiske rammevilkår fra staten. I den forbindelse ble også
    styringssystemene på nytt gjennomgått hvor hovedmålet var å redusere administrativ
    ressursbruk til fordel for å kunne opprettholde mest mulig av direktetjenestene til
    innbyggerne. Prosessen resulterte i ny organisering fra og med 2003 etter såkalt flat
    struktur eller 2-nivå modellen og resultatenheter. Politisk nivå er nå bare formannskap
    og kommunestyre mens administrativt nivå består av rådmannen og hans stab som
    fungerer som støttefunksjon til resultatenhetene/driftsenhetene. Vi har for tiden 18
    resultatenheter/driftsenheter.

    I tillegg til politisk ledelse har rådmannen det øverste administrative ansvar for
    miljøverninnsatsen og utfordringene. Til hjelp i dette arbeidet er det behov for
    miljøvernkompetanse og -kapasitet. Dette har kommunen løst gjennom en 50 %
    miljøvernsjefstilling kombinert med 50 % skogsjefstilling. Stillingen er for tiden
    organisert inn under landbrukskontoret som er en egen resultatenhet/driftsenhet.

    Gjennom et prosjekt ”Bonden i fokus” er det politisk bestemt at landbrukskontoret
    skal flytte sammen med diverse veiledningstjenester innenfor landbruket til
    kontorer i servicebygget i nærheten av administrasjonsbygget. Flyttingen skjer tidlig
    på nyåret 2003.

3.4  Gjeldende miljøpolitikk

3.4.1 Generelt
   Kommunen miljøpolitikk er forankret i kommuneplanens handlingsprogram (1999 -
   2003). I programmets kap. 4 er følgende hovedmål lagt inn: "Miljøvern skal ligge til
   grunn for all virksomhet i kommunen.". I kap. 4.3 Miljøvern, er delmålene formulert
   slik:
        Miljøvern skal ha en sektorovergripende status
        Hver enkelt forvaltningsgren skal være ansvarlig for at det blir tatt
         miljøhensyn i sin virksomhet. Dette skal skje på tvers av fagområder og
         sektorgrenser.
        Økt miljøforståelse i lokalbefolkningen
        Kommunen har som mål å overta et større forvaltningsansvar innenfor
         forurensningsloven, naturvernloven og lov om motorferdsel i utmark og
         vassdrag.
        Overhalla kommune ønsker å være en foregangskommune innen bruk og
         utvikling av alternative energikilder. Det må derfor i større grad
         tilrettelegges for vannbåren varme i større bygg.

3.4.2 Fredrikstad-erklæringen
   Overhalla kommune vedtok i K-sak 41/99 å slutte seg til Fredrikstad-erklæringen.
   Dette ble i tillegg tatt inn i handlingsprogrammet i kommuneplanen (1999 - 2003).
   Målene i Fredrikstad-erklæringen er som følgende:
        en bærekraftig samfunnsutvikling som sikrer livskvalitet og livsgrunnlag
         både i dag og for kommende generasjoner
        at aktivitetene i våre lokalsamfunn skjer innenfor naturens bæreevne både
         lokalt og globalt og at vi derfor ønsker å redusere ressursbruken og
         miljøbelastningen.
                                           Side 8 av 66
Miljøutredning Overhalla kommune                         04.03.2012

3.4.3 LA-21 / Bygdemobilisering
   Arbeidet med LA-21 startet allerede i 1997 i Plan- og Utviklings-komiteen. Konkrete
   tiltak som ble igangsatt var bl.a revidering av miljøstatus fra 1993. Denne ble
   ferdigstilt i 1998. LA-21 ble videre tatt inn i kommuneplanarbeidet, og PU-komiteen
   formulerte følgende mål for Lokal Agenda i Overhalla:
       "Lokal Agenda 21 skal i Overhalla være en prosess som gjør at innbyggerne
       gjennom egen kompetanse og medvirkning tar et større ansvar for trivsel i sitt
       nærmiljø og ei bærekraftig utvikling i forhold til lokale og globale ressurser."

    Som et resultat av LA-21-arbeidet ble prosjekt "Bygdemobilisering" startet. Prosjektet
    ble i utgangspunktet knyttet til kommuneplanprosessen, men har også fortsatt etterpå.
    Bygdemobiliseringsprosjektet hadde til mål å bidra til å øke interesse, motivasjon og
    kunnskap omkring idèskaping og verdiskaping for å bedre sysselsettingen og øke
    trivselen i nærmiljøet i Overhalla. Prosjektet har skapt mye engasjement, og mange
    tiltak har blitt iverksatt, spesielt knyttet til trivselstiltak.

    I forbindelse med LA-21-arbeidet ble Overhalla kommune, sammen med 15 andre
    kommuner i Norge invitert til å delta i "Dialogprosjektet Lokal Miljøvernpolitikk".
    Her fikk kommunen anledning til å bidra ovenfor MD og KS i forhold til utforming
    av miljøvernpolitikken i årene som kommer.3.4.4 Samarbeidsavtale med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag om lokal miljøfor-
   valtning
   Overhalla kommune inngikk i 1998 en samarbeidsavtale med Fylkesmannen i Nord-
   Trøndelag i tilknytning til prosjektet "Lokal miljøforvaltning". Prosjektet innebar
   delegering av myndighet og økonomiske virkemidler innen miljøforvaltningen.

    Kommunen fikk på denne måten anledning til å disponere en pott med
    naturforvaltningsmidler lokalt, samtidig som at behandling av søknadene ble delegert.
    Ordningen ble avviklet etter 3 år, idet ordningen ble avløst av mer permanente og
    nasjonale ordninger spesielt knyttet til viltfondsmidlene. I dag tildeles både
    fiskefondsmidler og friluftsmidler av det regionale leddet, til tross for kommunens
    ønske om videreføring av ordningen.

    Prosjekt Lokal miljøforvaltning innebar også en vurdering av status og utfordringer
    for kommunen, og da både av kommunen selv og av Fylkesmannen. Fylkesmannen
    synliggjorde 3 områder / tema der kommunen hadde en viktig rolle også nasjonalt:
        Inngrepsfrie områder
        Biologisk mangfold (spesielt Namsen og Boreal regnskog (kystgranskog))
        Bioenergi

    Disse områden har kommunen i etterkant arbeidet spesielt med, og inngrepsfrie
    områder har som en konsekvens av dette blitt lagt inn som et egent tema i
    kommuneplanens arealdel som ren informasjon.
                                          Side 9 av 66
Miljøutredning Overhalla kommune                       04.03.20123.4.5 Grønn Hverdag
   Det ble i 2002 inngått en samarbeidsavtale mellom Overhalla kommune og Grønn
   Hverdag (tidligere Miljøheimevernet). Avtalens varighet er på 3 år, der målsettingen
   er:   øke miljøbevisstheten hos ulike grupper i kommunen (private
         husholdninger, skoler, barnehager, annen offentlig aktivitet, privat
         næringsliv osv.)
        fokus på energiforbruk, avfallsminimering, generell avfallshåndtering,
         transport / reisevirksomhet osv.
        tilpasse Grønn Hverdags materiell for Overhalla kommune
        initiere til og bidra i prosjektarbeid (finansieres ut over denne avtalen)
                                        Side 10 av 66
Miljøutredning Overhalla kommune                          04.03.2012


4   BIOLOGISK MANGFOLD
4.1  Mål

4.1.1 Nasjonale mål
   Naturen skal forvaltes slik at arter som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander,
   og slik at variasjonen av naturtyper og landskap opprettholdes og gjør det mulig å
   sikre det biologiske mangfoldets fortsatte utviklingsmuligheter.

    1. Et representativt utvalg av norsk natur skal vernes for kommende generasjoner.
    2. I truede naturtyper skal inngrep unngås, og i hensynskrevende naturtyper skal
     viktige, økologiske funksjoner opprettholdes.
    3. Kulturlandskapet skal forvaltes slik at kulturhistoriske og estetiske verdier,
     biologisk mangfold og tilgjengelighet opprettholdes.
    4. Høsting og annen bruk av levende ressurser skal ikke føre til at arter eller
     bestander utryddes eller trues.
    5. Menneskeskapt spredning av organismer som ikke hører naturlig hjemme i
     økosystemene, skal ikke skade eller begrense økosystemenes funksjon.
    6. Truede arter skal opprettholdes på eller gjenoppbygges til livskraftige nivåer.
    7. Opprettholde verneverdiene i verna vassdrag


4.1.2. Regionale mål
    1. Forvalte natur- og kulturlandskap på en slik måte at naturlige bestander
      opprettholdes.
    2. Innarbeide hensynet til naturens produktivitet og det biologiske mangfoldet i all
      planlegging og virksomhet.
    3. Sikre levevilkår for truede og sårbare arter som forekommer naturlig i regionen,
      slik at bestandene opprettholdes eller økes.
    4. Bevare de øvrige dyre- og plantearter som finnes i fylket i livskraftige bestander
      innen sin lokale og regionale leveområder.
    5. Unngå ytterligere reduksjoner av de arealer som i dag er kartfestet som
      inngrepsfrie naturområder. I tillegg skal andre områder med spesielle naturverdier
      søkes ivaretatt.
    6. Etablere robuste forvaltningsstrategier som tar hensyn til at mange arter og
      genetiske egenskaper enda ikke er kartlagt og beskrevet.
    7. Ivareta lokale verneverdige områder, eks. nøkkelbiotoper, gjennom aktiv bruk av
      plan- og bygningsloven.
    8. Sikre et representativt utsnitt av norsk natur ved fredning som nasjonalparker,
      naturreservater o.l.
    9. Gjennomføre verneplanarbeidet i samsvar med Stortingets intensjoner
    10. Det skal vises særlig aktsomhet når det gjelder omdisponering av arealer innen
      100-metersbeltet fra sjø og vassdrag.
    11. Forvalte vassdragene slik at naturverdiene og friluftsinteressene ivaretas.
      Vassdragsforvaltningen skal skje ut fra et flerbrukshensyn. For verna vassdrag
      skal forvaltningen ta utgangspunkt i Rikspolitiske retningslinjer for disse.
                                           Side 11 av 66
Miljøutredning Overhalla kommune                         04.03.20124.1.3 Kommunale mål

    Kommuneplanen (1999 - 2003)
    Hovedmål,
    Å sikre en økologisk forsvarlig ressursutnyttelse, slik at naturens produksjonsevne og
    artsrikdom kan bevares for framtida.

    Delmål
    1. Utvikle et variert og godt tilbud innen jakt, fiske og friluftsliv til nytte for
     rettighetshavere, næringsliv, lokalbefolkning og samfunn. Aktiviteter skal
     tilrettelegges og utøves slik at biologisk mangfold og arealressurser sikres og
     bevares.
    2. Disponere naturressursene slik at vi ivaretar livsmiljøet for planter og dyr,
     områder for jakt og fiske, områder for rekreasjon for befolkningen og et variert
     landskapsbilde.
    3. Inngrep i naturen skal foretas ut fra en økologisk forsvarlig bruk av
     naturressursene som tar hensyn til at naturen i framtida bevares som grunnlag for
     menneskenes virksomhet, helse og trivsel.

4.2  Status

4.2.1 Inngrepsfrie områder
   Ivaretakelse av inngrepsfrie områder er lagt inn i kommuneplanen for Overhalla, og
   temaet synliggjøres i arealdelen. Inngrepsfrie områder er i tillegg ette av de 3 tema
   som ligger inne i samarbeidsprosjektet med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag,
   "Prosjekt Lokal forvaltning", der kommunen uttrykker at det er et sterkt ønske om at
   kommunen selv har ansvaret for og ivaretar disse områdene.

    Overhalla kommune har 2 områder som kan defineres som villmarkspregede områder,
    dvs. områder som ligger mer enn 5 km fra større tekniske inngrep:
       1. Salfjellet
            representerer det største villmarkspregede området i kommune
            har i perioden 1988 - 1998 mistet arealer som tidligere var
             villmarkspregede
       2. Reinsjøfjellet
            har i perioden 1988 - 1998 mistet arealer som tidligere var
             villmarkspregede

    Det er ikke etablert felles forvaltning med nabokommuner som sammen med
    Overhalla forvalter naturarealer som ved inngrep vil påvirke størrelsen på
    inngrepsfrie- og villmarkspregede områder.

    Den største trusselen for de villmarkspregede områdene er videre bygging av
    skogsbilveger / traktorveier inn mot disse områdene. Med dagens tømmerpriser og
    tilskuddsrammer i skogbruket blir denne trusselen redusert.
                                          Side 12 av 66
Miljøutredning Overhalla kommune                         04.03.2012

Oversikt som viser andel inngrepsfrie omeråder (DN, 1998)
        Inngrepsnære     Områder 1- Områder 3-5km      Villmarksprega
        områder, mindre 3km fra      fra tekniske      områder, mer enn 5
        enn 1 km fra     tekniske  inngrep         km fra tekniske
        tekniske inngrep. inngrep                 inngrep
Overhalla   58,8 %        24,5 %   12,0 %         4,8 %
Nord-     51,4 %        24,3 %   11,3 %         13,0 %
Trøndelag4.2.2 Verneområder
   Kommunen har ulike typer verneområder;

    Navn             Vernestatus             Areal, Vernedato
                                     km2
    Reinbjørmyra         Myrreservat             0,100 26.08.88
    naturreservat
    Storskogan naturreservat   Naturreservat, flommarkskog     0,315  07.05.1993
    Harestanda naturreservat   Naturreservat, flommarkskog     0,200  07.05.1993
    Flenga naturreservat     Naturreservat, kystgranskog     395   31.08.2001
    Langdalen naturreservat   Naturreservat, kystgranskog     366   31.08.2001

    Bjøra (Høylandsvassdraget)      Verna vassdrag     19.06.1986
    Salvassdraget            Verna vassdrag

    Arealet for Høylandsvassdraget totalt er 554 km2. Arealet som ligger innenfor
    Overhallas kommunegrense er ukjent.

    I tillegg er Almdalen vurdert fredet i forbindelse med verneplan for barskog. Området
    er foreløpig ikke tatt inn i verneplanen, men vil være svært aktuelt ved en utvidelse av
    verneplanen. Foreslått areal er 10.500 daa.
    
    Overhalla har i likhet med en del andre kommuner fått tilbud om å overta
    forvaltningsansvaret for vernede områder i kommunen. Det er foreløpig ikke signert
    noen avtale med DN om dette.

    I tillegg er det også andre interessante områder som ikke er vernet i medhold av lov.
    Noen av disse områder som tidligere ble forsøkt ivaretatt i K-planen som A-områder,
    er i dagens kommuneplan ikke synliggjort. Detter gjelder bl.a. for Svanos, Tranmyra
    og Stormyra.

    Det utøves ikke tilsyn av vernede / verneverdige områder i dag.

4.2.3 Fisk
   Anadrom laksefisk (laks / sjøørret)
   Det fiskes etter laks og sjøørret i Namsen, Nordelva og Bjøra. Fangstene i Namsen og
   Bjøra har variert en del de siste årene, og innslaget av storlaks har også vært mindre.
   Det synes også som at mengde sjøørret som kommer opp om høsten har gått ned.
   Nordelva er svært avhengig av vannstanden, noe som påvirker fangststatistikken
   kraftig. Teamet er behandlet videre i kap. 5; Namsen.


                                          Side 13 av 66
Miljøutredning Overhalla kommune                                  04.03.2012    Innlandsfisk
    Kommunens innlandsfiskeressursser er lite benyttet til tross for store muligheter.
    Unntaket er ålefisket i Eidsvatnet som har pågått i 2 sesonger. Det er gjennomført
    prøvefiske i enkelte vann (bl.a. Nevervatnet, Eidsvatnet, Ålvatnet, Gauksjøen,
    Tømmersjøen), men dette er i liten grad fulgt opp med evt. nødvendig kultivering.
    God tilgjengelighet, felles fiskekort for hele kommunen (Overhallakortet).

4.2.4 Vilt
   Viltforvaltningen står forholdsvis sentralt i en utmarkskommune som Overhalla, og
   ressursene jaktbart vilt (spes. hjortevilt) representerer er store. Tanken om lokal
   forvaltning står sentralt, og kommunen har god dialog med rettighetshavernivået som
   er særdeles aktivt.
   Overhalla kommune har f.o.m. 1998 hatt lederen i fylkets gaupenemd.

    Bestandsvurderinger
                                             Tildelt og felt elg
    Elg. Bestand som har vært i sterk vekst de
    siste 15 år, med en topp i fellings-statistikken             400
    i 1998 med 294 dyr. Uttaket har blitt redusert              350
    de siste årene med et ønske om en videre vekst              300
                                        250
    i stammen. Målet er nå å stabilisere uttaket på

                                    antall
                                                                tildelt
                                        200
    et nivå mellom 250 og 300 dyr. Som et resultat              150
                                                                felt

    av bevisst forvaltning, har andelen av store okser            100
    økt de siste årene.                            50

    Etablert ordning med storvald og driftsplaner               0

    for elg, og stor aktivitet og interesse blant
                                         69

                                         74

                                         79

                                         84

                                         89

                                         94

                                         99
                                        19

                                        19

                                        19

                                        19

                                        19

                                        19

                                        19
    rettighetshaverne.

    Rådyr. Bestand som har svingt kraftig de siste årene. Fellingsrekord med 54 dyr i
    2001. Resultatet for 2002 foreligger ikke, men prognosene er gode. Jakt er knyttet til
    de samme tildelingsområdene som for elg. 3 tildelingsområder har driftsplan som
    innbefatter kvotefri rådyrforvaltning.
                                        Tildelt og felt bever 1995 - 2002
    Bever. Etablert reproduktive bestander i de
                                     40
    fleste sidevassdragene til Namsen.                35
    Bestanden senest registrert i 1997. Jakt innført         30
    i 1995, og det felles 10 - 20 dyr pr. år.            25
                               ant all
                                                           tildelt
    Bestanden kan være i vekst i enkelte vassdrag,          20
                                                           felt
    men med et høyt uttak av voksne hunner er             15
                                     10
    realiteten motsatt i de fleste av vassdragene.
                                      5
                                      0
    Hjort. Bestand i svak vekst. 1 dyr felt i 2002.
                                        .
                                       96

                                       97

                                       98

                                       99

                                       00

                                       01

                                      02
                                     19

                                     19

                                     19

                                     19

                                     20

                                     20

                                     20
    Rype. Forholdsvis jevnt lav bestand. Ikke
    fellingsstatistikk lokalt.

    Skogsfugl. Bestanden varierer noe, men har tatt seg opp de siste årene. Ikke fellings-
    statistikk lokalt.
                                                   Side 14 av 66
Miljøutredning Overhalla kommune                         04.03.2012

    Bjørn. Overhalla er med i kjerneområde for bjørn, men har i dag sannsynligvis for det
    meste bare streifdyr innenfor kommunens grenser. Det vurderes likevel om området
    mellom Steinkjer, Namsos, Namdalseid og Overhalla kan ha mer stabilt tilhold av
    enkeltindivider. Lite dokumenterte tap av husdyr på beite pga bjørn de siste årene.

    Ulv. I de siste årene har det vært registreringer i kommunen som kan tyde på at arten
    har streifet i regionen uten at dette er dokumentert.

    Gaupe. Overhalla er en del av det området som har Norges tetteste gaupebestand.
    Bestanden har tidligere år vært forholdsvis stor, men har blitt redusert ved stort
    jaktuttak. Forholdsvis ujevn skade på husdyr (sau) på utmarksbeite sett i forhold til år
    og beiteområder.

    Jerv. Økt registrering av spor og sportegn, noe som indikerer en større stamme i
    distriktet. De fleste observasjoner i Sørfjellet.

    Ørn. Bestanden av havørn har økt, noe også tellinger i kystområdene dokumenterer.
    1 dokumentert hekkelokalitet. Tap av lam dokumentert tatt av kongeørn ikke uvanlig.
    3 dokumenterte hekkelokaliteter for kongeørn i kommunen

4.2.5 Truede arter
   Nord-Trøndelag har en egen rødliste (1999), og her går det fram at 218 arter fylket har
   fått karakteristikken utryddet, direkte truet, sårbar, sjelden, hensynskrevende eller bør
   overvåkes. Dersom listen begrenses til de tre første kategoriene, reduseres tallet til 68
   arter. De ulike gruppene fordeler seg da slik: pattedyr (ulv, fjellrev og bjørn), fugler
   (rapphøne, dverggås, åkerrikse, nordlig sildemåke, sørlig gulerle, hortulan,
   hønsehauk, jaktfalk, vandrefalk, lomvi, skogdue, hubro, snøugle, vendehals,
   hvitryggspett og fjellerke), amfibier og krypdyr (stor salamander og liten
   salamander) og bløtdyr (elvemusling).

    Rødlistearter i Overhalla, viltkartdata
    Art       Beskrivelse
    Hønsehauk    4 - 6 kjente hekkelokaliteter. Det antas at 2 har forsvunnet de siste
            årene, og det er ukjent hvor mange av lokalitetene som har vært
            aktive de siste årene.
    Jaktfalk     2 registrerte hekkelokaliteter. Usikkert om aktivitet.
    Hubro      Ingen kjente hekkelokaliteter, men 1 dokumentert observasjon.
    Liten      5 kjente leveområder og trolig også yngleområder
    salamander
    Elvemusling   Gode bestander i Nordelva og Bjøra. Bestandene trolig kraftig
            redusert siste sommer på grunn av ekstremt lav vannstand i elvene.
            Dårlig kunnskap om rekruttering (få små individer).
                                          Side 15 av 66
Miljøutredning Overhalla kommune                          04.03.20124.3  Miljøaspekter
   Truslene til det biologiske mangfoldet er mange, og kan kort beskrives slik:
   Verdi / art       Trusler
   Inngrepsfrie      Kraftlinjer, reguleringer, veibygging
   områder
   Vernede områder     Ødeleggelse av områder, mangel på oppsyn og skjøtsel,
               utbygging og aktivitet i verneområdenes nærområder,
               forurensning, krav / ønsker om økt tilrettelegging for reiseliv og
               turisme
   Skogbruk        Hogst i viktige lokaliteter, Luftforurensning, mindre nedbør,
   * lav i kystgranskog innsamling
   Fisk          Sur nedbør, ødeleggelse av habitater (leveområder),
               overbeskatning, oppdrettsfisk, introduksjon av nye arter,
               sykdommer
   Vilt generelt      Forstyrrelse, ødeleggelse av habitater, fragmentering av
               områder, introduksjon av nye arter
   Fugler         * Skogbruket: treslagsskifte, hogst av reirtrær, død og døende
                ved, fragmentering av arealer
               * Endrede driftsformer i landbruket
               * Forurensning
               * Kraftlinjer
               * Faunakriminalitet
               * Forstyrrelser i hekketida
               * Habitatødeleggelse
   Amfibier        * Ødeleggelse og fragmentering av habitater
   (liten salamander)   * Sur nedbør
               * Klimaendringer
               * Ultrafiolett stråling
   Bløtdyr         * Eutrofiering (overgjødsling)
   (elvemusling)      * Langtransportert forurensning / sur nedbør
               * Lokal forurensning
               * Vassdragsregulering
               * Habitatødeleggelse
               * Fisketetthet / fiskestellstiltak
               * Perlefangst
                                          Side 16 av 66
Miljøutredning Overhalla kommune                         04.03.2012


5   NAMSEN
5.1  Mål

5.1.1 Nasjonale mål
   Sikre at naturlige bestander av fisk og andre ferskvannsorganismer inkludert deres
   leveområder forvaltes slik at naturens mangfold og produktivitet bevares


5.1.2 Regionale mål / utfordringer
   1. Bevare alle lakse- og sjøaurestammene i fylket
   2. Etablere/opprettholde levelige forhold for fisk i alle bekker/elver/innsjøer
   3. Redusere innslaget av rømt oppdrettslaks i elvene
   4. Kultivere i henhold til kultiverings-/driftsplaner
   5. Basere fiskeutsettinger på stedegne stammer
   6. Hindre spredning av nye fiskearter og næringsdyr
   7. Minimalisere fiskeoppdrett i ferskvatn og opprettholde befolkningens tilgang til
     lakse- og innlandsfiske

    Flerbruksplan for Namsenvassdraget (1994)
    Namsenvassdraget med sidevassdrag er livsnerven for Overhalla. Det er laget en egen
    flerbruksplan for vassdraget der berørte kommuner har deltatt. Som en overordnet
    målsetting uttrykkes følgende:

       Hovedmål
       Flerbruksplan for Namsenvassdraget skal bidra til en langsiktig bærekraftig
       utnyttelse av vassdraget, sett hen til næringsutøvelse, rekreasjon, miljøvern og
       naturens egenverdi.

       Delmål
       1. Namsen skal være en mest mulig naturlig elv.
       2. Arealene og ressursene i og langs Namsenvassdraget skal brukes uten å
         forbrukes.
       3. Verdiene i og langs Namsenvassdraget skal sikres.
       4. Namsenvassdraget med bielver skal gjennom dette bli et bedre vassdraget
         for alle og forbli en viktig økonomisk faktor i Namdalen.

5.1.3 Kommunale mål

    Kommuneplanen (1999 - 2003)
    Sikre en bærekraftig og god forvaltning av natur- og ferskvannsressursene i
    Namsenvassdraget med elver, bekker, vatn og tilliggende landområder.


5.2  Status
    Anadrom laksefisk (laks / sjøørret)

    Fiske / fangster
    Det fiskes etter laks og sjøørret i Namsen, Nordelva og Bjøra. Fangstene i Namsen og
    Bjøra har variert en del de siste årene, med 2002 som et bunnår. Nordelva er svært
    avhengig av vannstanden, noe som påvirker fangststatistikken kraftig.                                           Side 17 av 66
Miljøutredning Overhalla kommune                                                    04.03.2012

                           250000

   Figuren til høyre viser totale fangster     200000

   (oppgitt i kg) av laks i sjø og elv for     150000
   perioden 1976 - 2002 .             100000

                           50000
   Figuren nedenfor viser laks fordelt på          0
   vektklasser i perioden 2000 - 2002.
                                 1976
                                     1978
                                        1980
                                            1982
                                               1984
                                                   1986
                                                      1988
                                                          1990
                                                             1992
                                                                 1994
                                                                    1996
                                                                        1998
                                                                           2000
                                                                               2002
   Innslaget av storlaks har vært mindre
   de siste årene.                       Antall laks forelt på vektklasser i
                                    perioden 2000 - 2002
   Det synes også som at mengde sjøørret
   som kommer opp om høsten har gått            12000

   ned. Tabellen nedenfor viser endringer         10000
   i fangster for sjøørret i Namsen de siste        8000
                                                                               2000
   3 årene:
                           ant.
                               6000                                               2001
                                                                               2002
                               4000
   år    Antall   Vekt, kg
   2000   5330    4262                2000

   2001   3622    3078                  0
                                      under 3 3 - 7 kg over 7 kg                  tot
   2002   2888    1897                        kg


   Vannkvalitet
   Vannkvaliteten i hovedvassdraget og de viktigste sideelvene er tilfredsstillende med
   tanke på gyte og oppvekstforholdene for laks og sjøørret. I enkelte andre mindre elver
   / bekker, kan vannkvaliteten variere. Likevel er situasjonen bra, idet enkelte av elvene
   og bekkene som i perioder har vært uproduktive nå har yngelproduksjon igjen. Flere
   av sidebekken til Namsen, samt selve Namsen kontrolleres årlig med tanke på tetthet
   av yngel og forurensningssituasjon.

   Tilrettelegging
   Tilgjengeligheten i elvene er god. Fiskekortordningene fanger opp de fleste behov.
   Det er tilrettelagt for fiske og friluftsliv langs en del av elvene, eks. Nordelva, Bjøra,
   Namsen. Det er her snakk om stier, gapahuker, bålplasser etc. Det er også tilrettelagt
   spesielt for funksjonshemmede, bl.a på Utheim og på Skage ved Namsen.
   Namsen er i alle år utnyttet sterkt når det gjelder turisme / utmarksnæring. Denne
   tradisjonen ønskes oppretthold og videreutviklet som et generelt ledd i forvaltningen,
   men også som en viktig faktor for å opprettholde lokalsamfunnet og landbruket i
   kommunen.

   Forvaltning
   For å oppnå god felles fiskeforvaltning av vassdraget, arbeides det gjennom
   Lakseutvalget for Namsenvassdraget. Medlemskommuner er Grong, Høylandet,
   Overhalla og Namsos. Overhalla kommune har for tiden sekretariatet. Arbeidet med
   driftsplanlegging i Namsen er ferdig i regi av Namsenvassdragets Grunneierforening.

   Det er for tiden store bekymringer rundt forvaltning av laks og sjøørret. De største
   truslene for de naturlige bestandene har i flere år vært andelen av oppdrettslaks, faren
   for sykdomssmitte og introduksjon av parasitter (spesielt Gyrodachtylus salaris). For å
   få et bedre vern av Namsenvassdraget, arbeides det hard for at Namsen skal få status
   som nasjonalt laksevassdrag. Namsenvassdraget var under behandlingen av Rieber-
   Mohn-utvalges utredning svært aktuelt som "nasjonalt laksevassdrag". Vassdraget falt                                                                        Side 18 av 66
Miljøutredning Overhalla kommune                          04.03.2012

   ut i første runde, men det arbeides i flere miljø for at vassdraget skal få denne statusen
   som er svært viktig i forhold til videre vern og forvaltning.

   I et samarbeidsprosjekt med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - prosjekt "Lokal
   forvaltning" - er Namsen ett av tre områder som Overhalla kommune ønsker spesielt å
   ivareta.

5.3  Miljøaspekter

   Trusler mot laks og sjøørret
       fysisk ødeleggelse av oppvekst- og leveområder for laks og sjøørret
       forurensning av vassdragene
       vannmengde i vassdragene
       fiskesykdommer (bakterie- og virussykdommer)
       spredning av parasitter (gyro, lakselus)
       rømming av oppdrettsfisk
       introduksjon / spredning av nye fiskearter
       dårlig forvaltning (fiskeregler/fiskesesong/kvoter)
                                           Side 19 av 66
Miljøutredning Overhalla kommune                         04.03.2012


6   Friluftsliv
6.1  Mål

6.1.1 Nasjonale mål
   Alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og
   miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen for øvrig.

    1. Friluftsliv basert på allemannsretten skal holdes i hevd i alle lag av befolkningen.
    2. barn og unge skal gis mulighet til å utvikle ferdigheter i friluftsliv.
    3. Områder av verdi for friluftslivet skal sikres slik at miljøvennlig ferdsel, opphold
     og høsting fremmes og naturgrunnlaget bevares.
    4. Ved boliger, skoler og barnehager skal det være god adgang til trygg ferdsel, lek
     og annen aktivitet i en variert og sammenhengende grønnstruktur med gode
     forbindelser til omkringliggende naturområder.

6.1.2 Regionale mål / utfordringer
   1. Ta vare på og sikre arealer av betydning for friluftslivet.
   2. Legge til rette for at alle skal ha muligheten for å utøve friluftsliv i nærmiljøet
   3. drive aktiv stimulering og opplæring til økt bruk av friluftsliv i barnehager og
     skoler.
   4. Øke befolkningens kunnskap om friluftsliv og friluftsområder.
   5. Sikre allmennhetens adgang til jakt og fiske.

6.1.3 Kommunale mål

    Kommuneplanen (1999 - 2003)
    I tillegg til samme mål som er referert under biologisk mangfold, konkretiseres
    følgende mål:
    "Utvikle et variert og godt tilbud innen jakt fiske og friluftsliv til nytte for
    rettighetshavere, næringsliv, lokalbefolkning og samfunn. …"

    Kommunedelplan for bygg og anlegg for idrett, friluftsliv og kultur (1999)
    Det er et overordnet mål i forbindelse med fysisk tilrettelegging for bygg og anlegg
    for idrett, friluftsliv og kultur at alle grupper i befolkningen får gode muligheter til
    fysisk og kulturell aktivitet der de bor. Det vil si at vi gjennom nybygging,
    rehabilitering og sikring av områder må legge forholdene til rette for forskjellige
    kulturaktiviteter, for friluftsliv, mosjonsidrett, idrettskonkurranser og toppidrett.
    Gjennom målrettet planlegging er det også et mål å oppnå en fornuftig forvaltning av
    de områder som er tilgjengelig for allmennheten.

    I tillegg er det listet opp 3 delmål.

6.2  Status
6.2.1 Friluftsområder
   Overhalla kommune kan tilby store områder for friluftsliv. Likevel er det ikke store
   områder som kan defineres som uberørt eller villmark, idet avstanden til større
   tekniske inngrep er for liten (min 5 km avstand). I kommunedelplan for anlegg og
   områder for idrett og friluftsliv, er følgende områder pekt ut som regionale
   friluftsområder:
                                          Side 20 av 66
Miljøutredning Overhalla kommune                           04.03.2012


     Nordfjellet                 Vesterå
     Tømmersjø- / Reinsjøfjellet         Spannfjellet

6.2.2 Tilrettelegging
   I samarbeid med grunneiere / grunneierlag er det tilrettelagt for friluftsliv ut fra
   følgende "turutgangspunkt" :
    Berg (til Koltjønnhytta)
    Reinbjør (til Koltjønnhytta)
    Hammerkorsen (til Koltjønnhytta)
    Svarlia (til Vestervatnet og videre til Røde-Kors-hytta)
    Solum (til Røde-Kors-hytta)
    Øysletta / Fellesbeitet (inn til Tømmersjøen, Grytsjøen og Reinsjøen)

    Her er det parkeringsmuligheter (årlig P-avgift eller pr. tur) og stier / skiløyper. Det er
    tidligere vedtatt en moderat standard hva tilrettelegging angår, både når det gjelder
    kvalitet på turløypene og hvor langt inn i fjellet det skal tilrettelegges. Det er lagt vekt
    på fortsatt å kunne finne uberørte områder for friluftsliv uten tilrettelegging.

6.2.3 Aktiviteter
    "Kjentmannsmerket" ble etablert for perioden 1997 -1999 og 200 - 2001.
     Tiltaket har fått positiv respons, og bidrar til økt bruk av flere områder enn de
     tradisjonelt mest benyttede.
    "Folk i Form løype" på Skage. Tilrettelagt av idrettslaget og gir et godt turtilbud
     i
      nærmiljøet.
    Turløype langs Namsen på Skage i regi av grunneierne.
    "Tirsdagstrimmen" er et trimtilbud med kulturinnslag i regi av Overhalla
      Idrettslag
    Turorientering. Orienteringsgruppen i Idrettslaget har årlig ansvaret for tilbudet
     som dekker store deler av kommunen.
    Åpne hytter og utleiehytter. Både Overhalla Fjellstyre, Overhalla Jeger og
     Fiskeforening og Overhalla Historielag leier ut hytter i fjellet. Utrolig mange fine
     muligheter.
    Badeplasser finnes fordelt over hele kommunen, men spesielt i tilknytning til
     elvene. Ingen av badeplassene er offentlige, og her er lite tilrettelagt. Ved enkelte
     vann er det gjort tilrettelegging både med tanke på bading og fiske (eks.
     Eidsvatnet)


6.3  Miljøaspekter
     Friluftsområdene forringes ; nedbygging / omregulering (både lokale og
     regionale)
     folk utøver ikke friluftsliv (voksne, barn)
     kunnskap om natur for dårlig
     for lite / dårlig tilrettelegging
     for dårlig tilgjengelighet
                                            Side 21 av 66
Miljøutredning Overhalla kommune                          04.03.2012


7.   KULTURMINNER OG KULTURMILJØER

7.1  Mål

7.1.1 Nasjonale mål
Kulturminne og kulturmiljø med deira eigenart og variasjon skal vernast både som del av
kulturarven og identiteten vår og som ledd i ein heilskapleg miljø- og ressursforvaltning.

    Det er eit nasjonalt mål å ivareta desse ressursane som vitskapleg kjeldemateriale og
    som varig grunnlag for nolevande og framtidige generasjonars oppleving,
    sjølvforståing, trivsel og verksemd.

7.1.2. Regionale mål
    Fylkeskommunen har ingen spesifikke målsetjingar som omhandlar kulturminne og
    kulturmiljø. I fylkesdelplanen for kultur har fylkeskommunen desse målsetjingane:
    Kultur til alle. Eitkvart menneske og eitkvart lokalsamfunn skal ha høve til å bli
    utfordra og til å utvikle og bruke eigne evner til å fatte livet, og å bearbeide og
    uttrykkje eigne tankar og kjensler.

    Kulturpolitikken skal utvikle eit breitt, folkeleg kulturengasjement gjennom
    mobilisering av mangfaldet i lokalsamfunna. Den skal skape betre oppfatning om
    eigne røter, og utvikle samspel med andre kulturar (fylkesdelplan for kultur).

7.1.3. Kommunale mål
    Kommuneplanen for Overhalla kommune (1999-2003):
       Ta vare på og vidareutvikle kulturtradisjonen vår
       Ein skal sikre og bevare kulturarven

7.2.  Status
    Definisjon av kulturminne:
    Landskapet gøymer spor etter folk som har levd i tidlegare tider. Kulturminne er dei
    fysiske spora som gravplassar, buplassar, vegfar og gamle dyrkingsspor og
    gjenstandar, segner og tradisjonar som er knytta til dei. Det er vanleg å dele dei inn
    slik:
       Faste kulturminne er dei handgripelege, men ikkje flyttbare kulturminne
       Lause kulturminne er flyttbare gjenstandar
       Immatrielle kulturminne omfattar segner og tradisjonar

    Menneske har levd, verka og sett spor etter seg i Noreg gjennom 12000 år. Mange av
    spora er forsvunne, dels på grunn av erosjon, forvitring og gjenvekst, og dels på grunn
    av aktivitetane til generasjonane som kom etter dei. Dei kulturminna og kulturmiljø
    som er der i dag er både tilfeldige, men er også resultat av ei bevisst handling.

    Alle dei spora som er att rundt oss er kulturminne- eller miljø anten dei tilhøyrer fjern
    eller nær fortid. Det som vi lettast legg merke til er det bygde miljøet - bygningar og
    anlegg - frå ymse tider og som er nytta til ymse formål. Men menneska har også sett
    spor etter seg i "produksjonslandskapet". Dei har omforma naturen, anten ved å
    erstatte den naturlege vegetasjonen med kulturvekster eller ved å fjerne lausmassar og
    fjell.                                           Side 22 av 66
Miljøutredning Overhalla kommune                          04.03.2012   Det kan vere vanskeleg å få auga på arkeologiske kulturminne fordi dei ofte ligg heilt
   eller delvis under jordoverflata. Dei fleste landskapa ber spor av at menneska har
   brukt dei og påverka dei opp gjennom tidene. Sjølv om konkrete spor manglar, har
   landskapet likevel ein historisk dimensjon. Hendingar knytta til bestemte stader og
   særtrekk ved landskapet, kan vere opphav til forteljingar, segner og tradisjonar. Også
   slike stader kjem inn under omgrepet kulturminne.

   Med ein så vid definisjon av kva som er kulturminne og kulturmiljø, er det klart at ein
   ikkje kan ta vare på alt. Det er difor naudsynt å gjere val og prioriteringar. I Noreg
   vart den offentlege kulturminneforvaltninga etablert tidleg på 1900-talet, og i løpet av
   dei rundt hundre åra som er gått, har det til dels vore store variasjonar i kva for
   levningar som har blitt oppfatta som kulturminne og kva for verdiar og kriteriar som
   det offentlege har lagt vekt på når det har gått inn med tiltak. Når den offentlege
   forvaltninga har vurdert verdien til eit kulturminne, har dei sett på kulturminnets
   kunnskapsverdi, alder, kva for historisk og kulturell samanheng det opptrer i,
   estetikken og kulturminnets status. Den offentlege forvaltninga har lagt stor vekt på
   kulturminne som har symbolverdi for Noreg som nasjon.

   Definisjon av omgrepa freding, vern og bevaring:
   Freding: vert berre nytta om kulturminne som er freda etter kulturminneloven.
   Kulturminne kan vere automatisk freda (§ 4), dvs. kulturminne frå før 1537 og
   samiske kulturminne eldre enn 100 år, samt byggverk frå 1537-1649. Bygg og anlegg
   kan også fredast gjennom vedtaksfredning (§ 15), dvs. kvart bygg er freda ved eige
   vedtak. Loven seier også at ein kan frede eit område rundt eit freda kulturminne og
   heile kulturmiljø. Vidare kan det fattast vedtak om mellombels freding dersom det er
   stor fare for at kulturminnet kan gå tapt. Det er Riksantikvaren som fredar bygningar.
   I dag er det registrert ca. 450 automatisk freda bygningar på landsbasis og ca. 3.300
   vedtaksfreda bygningar.

   Vern: Kulturminnet blir teke vare på, men har ingen formelle "rettar". At
   kulturminnet er verna seier heller ikkje om korleis kulturminnet bør vernast.
   Kommunen/andre definerer sjølv kva som er verneverdig ut i frå bestemte kriteriar.
   Ofte er det bygningar/miljø som er viktig å ta vare på sett i lys av ein kulturhistorisk
   verdi.

   Bevaring: Ein tek vare på kulturminnet gjennom plan og bygningsloven, dvs. regulert
   til spesialområde med formål bevaring (§ 25.6).

   Kva har vi av kulturminne og kulturmiljø i Overhalla:
   Fornminner (kulturminne frå oldtid og middelalder):
   Det er registrert over 1000 gravhauger i Overhalla der registreringa har gått føre seg i
   tre periodar:
      Konservator Th. Petersen registrerte gravhaugar omkring hundreårsskiftet
      Lokalhistorikar Gunnar Groven registrerte på 50-60 talet
      Statens Kartverk på 70-talet

   Døme: Hunn gravfelt (skilta), Bertnem (tilrettelagt), Risvikfeltet og hustuftene på
   Mosete på Øysletta.

   Oldtidsvegane i Overhalla er delt inn i ni vegområde, sju på nordsida og to på sørsida                                          Side 23 av 66
Miljøutredning Overhalla kommune                          04.03.2012

   av Namsen. Alle vegane er registrert, kartfesta og skilta (gjort i 1988/89).
   Døme: Kavlvegen på Tranmyra

   Jernvinna i Namdalen. Den store jernvinneperioden var på 5-600 talet e. kr. Det er
   avdekka "blester" (utvinningsanlegg for jern) ved Øltappen i Overhalla som er tidfesta
   til ca. 600 år e.kr. Det er også gjort funn som ard (plog), øks, hakke og spade som
   gjorde det mogleg å dyrke meir jord, og med jernspiss i pil og spyd vart jakta meir
   effektiv. I fyrste omgang var myrmalmproduksjonen gjort for å dekke behovet på
   garden eller for grenda. Seinare vart den industri.

   Dyregraver - ein del registreringar. Det er registrert dyregraver på Brennmoen,
   Øysletta (delvis over på Grong-sida), i Nordfjellet ved Elgsjøen og i Almdalen. Dei
   siste er godt synlege. Dyregraver er også registrert i området nord for Vannebo
   (Grovengdalen).
   Det kan vere vanskeleg å finne fram til alderen på dyregravene eller kven som har
   brukt dei. Nokre kan truleg gå attende til gammal samisk veidekultur (villrein før 15 –
   1600-talet) mens andre kan vere yngre fangstfeller knytta til bygdefolket si bruk av
   fjellet (elg).

   Kulturlandskapsmiljø:
   Storskogmo. Området har eit gravfelt med minst 18 fornminne. Området har
   tradisjonelt vorte brukt som tur- og rekreasjonsområde.
    Risvikfeltet - Skistadmoen
    Sjå også kap. landbruk

   Bygningar og anlegg:
   Freda bygg: Ranem Kirke. Middelalderkyrkje frå 1100-talet. Særskilde skulpturar,
   altertavle og prekestol.

   Verneverdige bygningar: Haugum Mølle (restaurert Mølle frå 1930), Liasetra (ca.
   1890, men vart restaurert i 1980) Grandaunmoen husmannsplass (1865. I drift fram til
   1965. Drive av tre søstrer; Mathilde, Gjerta og Gusta. Restaurert på 1990-talet),
   Stutjønnanlegget (restaurert fløytardam i 1987 med tømmerkoie, stall og sørsamisk
   gamme).

   Gjennom SEFRAK-registreringa (omfattar i hovudsak bygningar frå før 1900) og den
   pågåande registreringa av historisk verdifulle bygningar i Overhalla (bygningar
   mellom 1900-1955) vil det resultere i ei prioritert liste over kva for bygningar og
   bygningsmiljø ein skal ta vare på i kommunen (verneverdige).

     Alle husmannsplassane i Overhalla er registrert. Døme: Grandaunmoen
     husmannsplass
     Alle seterbruka er også registrert. Døme: Liasetra.
     Ca. 130 fløytardammar i kommunen er registrert.
     Bruer i Overhalla: Selotten bru bygd ca. 1830. Dette er den einaste brua som er
     freda etter kulturminnelova. Vidare er det bruene Sandmoen, Horka, Lilleøen,
     Opdal, Bjøra, Reina, Skage og Ranem bru som Statens vegvesen ønskjer å ta vare
     på, men som er eit kostnadsspørsmål om ein får til.
     Samiske hustufter. Det er registrert nokre samiske buplassar i Nordfjellet der det
     etter den informasjonen vi har, har vore flest samefamiliar (teikna inn på kart).
                                           Side 24 av 66
Miljøutredning Overhalla kommune                         04.03.2012

     Tilsvarande registreringar manglar i Sørfjellet, men etter tradisjonen skal det i
     periodar ha vore samisk busetting der også.
     Kverner og sagbruk er ikkje registrert.

   Gjenstandar/minnesmerke:
   Hunn sverdet. I utgravingane som vart gjort på Hunnamoen i Skage i 1864, vart dette
   sverdet funne. Sverdhandtaket er i bronse og er støypt i eitt stykke. Det er hult
   innvendig, og i begge endane er det hol på kvar side. Sverdet er utstilt på
   Vitenskapsmuseet i Trondheim (legg ved bilde).

   Melhusskrinet. Eit keltisk relikvieskrin vart funne i ein gravhaug på Melhus i 1906.
   Dette var ein del av gravutstyret der både ein mann og ei kvinne vart funne. Skrinet er
   ganske lite, berre 12 x 5 x 8 cm. Det er laga av to uthola trestykke; eitt for skrinet og
   eitt for taket. Slike små relikvieskrin vart bore med reim rundt halsen av prestar,
   munkar og misjonærar. Melhusskrinet er truleg frå før år 973 og er eitt av 7 skrin som
   er funne i Europa. Skrinet må ha kome i frå det irsk-keltiske området. Kan det ha
   kome til Overhalla i samband med vikingane? Skrinet er utstilt på Vitenskapsmuseet i
   Trondheim (legg ved bilde).

   Marmorbruddet. Ved Svalisetra i Veglofjellet er det forekomst av kvit marmor.
   Denne marmoren skal truleg vere den same som er nytta til Ranem kirke.

   Myntsamling frå 1100-1600 talet. I samband med restaureringa av Ranem kirke vart
   det i 1959 funne i alt 596 myntar og brakteater (mynt med preg berre på ei side) frå
   både Noreg, Danmark og Sverige. Dette kyrkjefunnet var blant dei aller største ein
   kjenner til i landet og var svært viktig for framtidige studiar av myntar. Ein del av
   myntane er i dag oppbevarte i Sparebank1 Midt Norge Overhalla.

   Minnesmerke over Astrid Mikkelsdotter Lestem (1610-1661) på Øysletta. Ho vart
   Namdalens siste offer for hekseprosessane på 15 - og 1600-talet. Ved juletider i 1661
   vart ho brent som heks.

   Minnesmerke over Hans Barlien (1772 -1842). Stortingsmann, gardbrukar, urmakar,
   pottemakar, oppfinnar. Han hadde hatte- og paraplyfabrikk og boktrykkeri.

   Minnesmerke over Erik Haukmoen (1761-1841). Haukmokarane var bygdesmedar
   ved Haukmofossen. Haukmosmia vart etterkvart godt kjend over heile landet. "Et
   jernstøperi ved Haukmoe der driver med vand underholder 3 arbeidere - leverer
   årligen 100 sagblade, 50 økse, 700-800 ljåer".

   Krigsminnesmerke over falne etter 2. verdskrig ved Ryggahøgda og minnesmerke
   over falne under krigsåra rundt 1814 ved Ranem kirke.

   Gamle/eldre fotografi frå samfunnslivet i Overhalla (frå ca. 1850 og framover).
   Overhalla Historielag har registrert ca. 2000 bilete. Har også negativsamlingar på til
   saman 14.000. Kulturkontoret har registrert 2700 bilete på data. Bileta er i frå
   den tidlegare lokalavisa Overhallingen. Bileta blir lagt over i ein bildebase som skal
   vere tilgjengeleg på biblioteket og internett.

   Olav Flotten arkivet. Råmaterialet som Olav Flotten nytta i arbeidet med å skrive
   bygdebøkene for Overhalla. Det er totalt 46 arkivboksar, samt permar og lydband.                                          Side 25 av 66
Miljøutredning Overhalla kommune                           04.03.2012

    Notebibliotek. Overhalla Musikkråd har registrert gamle noter og
    arrangement for kor og korps på om lag 1200 nummer. Dette er lagt inn på data og
    skal lånast ut gjennom biblioteket.

    Mælaferja frå 1960. Den første kabelferja med motor, var ei lita treferje som også
    frakta bilar. Då Ranem bru var ferdig, vart denne ferja flytta til Melen og nytta der.
    Ferja tok to bilar. Denne ferja vart bytta ut med ei ny ferje i stål i 1967. Etterkvart vart
    ferjedrifta dyr, og færre og færre passasjerar nytta tilbodet. I 1990 vart ferjedrifta lagt
    ned. I 1998 tok eldsjeler opp drifta av ferja på sommarstid. Denne turistattraksjonen
    eksisterte i 3 år. I dag ligg ferja på land.

    Immatrielle kulturminne:
    Melamartnan. Melamartnan eksisterte i ca. 250 år, frå 1682 - 1906 og dette var årets
    store hending. Marknaden vara i tre dagar. Frå fjern og nær kom det kjøpmenn og
    tilreisande med store fartøy på Namsen. Kjøp og sal gjekk føre seg i stor stil og litt
    "snyt og bedrag" høyrde visst med. I tillegg til handel var det mykje moro. Det var
    sirkus; bjørnar, apekattar, sjonglørar, sabelslukarar, knivkastarar og buktalarar. Det
    var også dansesalongar, heile tre stykker. Den siste står enno igjen i dag som er Melen
    forsamlingshus. For ungdommane var dansesalongane og gullsmedbutikkane det aller
    gjevaste. Med Melamartnan følgde det også ein del fyll og kriminalitet. Det var dette
    som gjorde at marknaden vart avvikla. Melen var lenge sentrum i bygda og sentrum i
    dalen.

    Overhallsrevolusjonen (1883). Bataljonshornblåser Johannes Moe ønskte at
    skyttarlaga i bygda skulle få betre økonomi og framsette eit forslag om at sparebanken
    kunne gje eit pengebidrag på deling til skyttarlaga. Resultatet ville ikkje berre vere
    "gavnlig for Skytterne og Skyttersaken i sin Almindelighed, men det ville…….blive
    et Wærn for Fædrelandet mod ydre og indre Fiender". Etter mykje ståhei; avisoppslag
    både lokalt og nasjonalt og mange diskusjonar vart forslagsstillarane kalla inn til fleire
    avhør. Det var under eit av desse avhøra at "revolusjonen" var i gang. Ca. 1000
    menneske stod utanfor tingstova og ropte, blåste i bukkehorn og avfyrte skot med
    gevær "Lenge leve skyttarlaga og fedrelandet!". Til og med det norske flagget vart
    heist noko som var ulovleg på den tida.

    Musikktradisjonane i Overhalla er registert gjennom ei bok om musikklivet i
    Overhalla. Det eksisterer enkelte lydopptak av slåttemusikk gjort av gamle
    spelemenn.

    Segner og forteljingar. Ein del segner er nedskrive gjennom Overhalla Historielag og
    prosjekt i grunnskulen.


7.3.  Miljøaspekt
    Trusselbildet for kulturminne og kulturmiljø i Overhalla:
    Fornminne:
    1. Erosjon og utgliding av masse. Mange av gravhaugane og sjølvsagt båtgravene er
     funne langs vassdraga. Elva er i stadig endring, så dette er ein reell trussel. Desse
     endringane skjer seint og ein har difor god tid til å kunne forhindre tap av
     fornminna.
    2. Nydyrking/oppdyrking av landbruksareal. På 50-talet når bulldosarane kom for
     fullt, var det svært mange fornminne som gjekk tapt.                                            Side 26 av 66
Miljøutredning Overhalla kommune                         04.03.2012

   3. Bygging/utviding av eksisterande bygg som går på bekostning av freda
     gravhaugar.
   4. Manglande økonomisk prioritet. Tiltakshavar/utbyggar er økonomisk ansvarleg
     for ei evt. arkeologisk utgraving.
   5. Bygging av skogsvegar og andre inngrep i samband med hogst og
     kultiveringsarbeid i utmark (her er t.d. samiske kulturminne sterkt utsette).

   Kulturlandskapet:
   1. Attgroing som følgje av manglande beite.
   2. Område som det ikkje vert dyrka på.
   3. Utbygging/bruksendring, td. vegar, bustadfelt, parkeringsplassar med meir.

   Bygningar og anlegg:
   1. Bruksendring av huset.
   2. Riving til fordel for nybygg.
   3. Nedfall/dårleg vedlikehald som følgje av at bygningen er "overflødig".
   4. Ombygging/modernisering av huset med vesentlege endringar.
   5. Brann/andre ulukker.

   Gjenstandar/minnesmerke:
   1. Øydeleggingar av menneske og maskiner, bevisste eller ubevisste.
   2. "Tjuveri" (td. dei engelske lakselordane som dreiv med hobbyarkeologi)
   3. Feil oppbevaring av gjenstandar. Arkivmateriale - papir, bilete etc. skal
     oppbevarast etter særskilde retningsliner i forhold til temperatur, lystilhøve og
     fukt.
   4. Forvitring - forureining og verslitasje

   Immatrielle kulturminne:
   1. Tradisjonsberarane forsvinn før kulturminna vert vidareført.
   2. Kulturminna blir ikkje nedskrivne/tatt opp på band.

Kjelder/litteratur:
- Det kongelege Miljøverndepartement, Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner, med
  endringar 3. mars 2000, nr. 14
- Plan og bygningslova av 14.06.1985, nr. 77
- NOU 2002: 1, Fortid former framtid - utfordringar i ein ny kulturminnepolitikk
- St. meld. nr. 22 (1999-2000), Kjelder til kunnskap og oppleving. Om arkiv, bibliotek og
  museum
- Riksantikvarens informasjon om kulturminner pr. november 2002
- Fotefar mot nord- prosjektet, Gunnar Groven 1995: Bertnem i Overhalla
- Gunnar Groven 1999: Det eldste Overhalla
- Anne Marie Seem 2000: Gjenklang - musikklivet i Overhalla fram mot år 2000
- Synnøve Lien 2000: Fra bredd til bredd - bruhistorie fra Namdalen
- Sanna Mørkved 1991: Husmannsplasser i Skage sogn
- Sanna Mørkved 1997: Seterbruket i Overhalla
- Fylkesdelplanen for kultur 1998, nr. 1, 2, 3
- SEFRAK-registreringa 1975-85
- Gunnar Groven 1968 og 1990: Overhalla Bygdebok bind V og VI
- Trygve Silset 1965: Artikkel om Hans Barlien
- Gunnar Groven 1987: Ranem kirke 800 år
- Erling Balstad 1984: ”Husmænd i Ranem sogn”.
- Erling Balstad ca 1980: Notat om samisk busetting i Overhalla.


                                          Side 27 av 66
Miljøutredning Overhalla kommune                          04.03.2012

-   Erling Balstad og Pål Vannebo 1989: Fra Pontoppidan til prosjekt – skolen i Overhalla
   gjennom 250 år.

8    LANDBRUK
8.1   Mål

8.1.1 Nasjonale mål
   De jordressurser som har potensiale for matproduksjon, skal disponeres slik at en tar
   hensyn til framtidige generasjoners behov.

8.1.2 Regionale mål / utfordringer
   Strategisk plan landbruk for Nord-Trøndelag (NT-FK, 2001):

     Visjon:
     Optimal bruk av produksjonsfaktorene i landbruksnæringa i Nord-Trøndelag skal
     danne grunnlaget for et framtidsrettet landbruk, med særlig fokus på levende bygder
     og markedsmuligheter for det multifunksjonelle landbruket.

     Mål:
     Landbruket i Nord-Trøndelag må videreutvikles som ei framtidsretta næring.
     Landbrukets betydning - så vel regionalt som nasjonalt - skal styrkes gjennom fokus
     på: Levende bygder, naturforvaltning og verdiskapning.

     Fylkesmannens miljøvernavdeling:
     Det skal utøves jord- og skogbruksdrift slik at leveområdene for naturlig
     forekommende dyre- og plantearter sikres.


8.1.3 Kommunale mål

     Kommuneplanen (1999 - 2003)
     Hovedmål,
     Å sikre en økologisk forsvarlig ressursutnyttelse, slik at naturens produksjonsevne og
     artsrikdom kan bevares for framtida.

     Delmål
     1. Opprettholde produksjonsvolumet i jordbruket i kommunen.
     2. Holde det produktive arealet i hevd med produksjoner etter naturgitte forhold.
     3. Sikre rasjonell produksjon, drift og skjøtsel av jord, skog og andre naturressurser
      så de gir et tilfredsstillende resultat til næringenes utøvere.
     4. Verne dyrka jord for framtidig matproduksjon.
     5. Utvikle utmarksnæring og landbruksrelaterte næringer ved å ta vare på, utvikle og
      bruke naturen, kulturen og miljøet på en helhetlig og balansert måte, dvs. å nytte
      og sikre natur- og kulturmiljøer som et langsiktig grunnlag for verdiskapning i
      lokalsamfunnet.


8.2   Status

8.2.1 Landbruk generelt                                           Side 28 av 66
Miljøutredning Overhalla kommune                         04.03.2012

   Nøkkeltall
   Produktivt jordbruksareal   : 45.000 daa
   Produktivt skogareal     : 220.000 daa
   Aktive brukere        : over 200 brukere
   Aktive bruksenheter      : 186 bruk (jfr. søknad om prod.tilskudd, aug 2002)
   Melkekvoter, kjøp / salg   :

           Solgt           Kjøpt
           Antall bruk  Sum liter  Antall bruk  Sum liter
       2000  3       189.000   0       0
       2001  3       227.000   55       158.000
       2002  2       149.000   55       306.000
       SUM  8       565.000   110      464.000

   Landbruket er en av de mest betydelige næringene i kommunen. Tendensen er at ant.
   aktive driftsenheter avtar, selv om utviklingen i Overhalla er mer positiv enn i store
   deler av fylket. Næringens utøvere eier og forvalter areal- og ferskvannsressurser i
   kommunen, og har ansvaret for en langsiktig forvaltning av naturgrunnlaget gjennom
   sin næringsutøvelse.

   Det er derfor viktig at det er samsvar mellom miljøkonsekvensene av
   næringens ressursbruk og den miljøtilstand og ressursbruk som er ønskelig fra
   samfunnets side. Gjennom samarbeid mellom grunneiere, offentlig forvaltning og
   veiledning, landbrukets organisasjoner og andre interessenter er det mulig å få til en
   næringsutøvelse og ressursforvaltning som er tilpasset kommunens særpreg og
   muligheter.

   Veibygging
   Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål er et felles
   styringsredskap for både jord- og skogbruket. Forskriften har som formål å finne gode
   landbruksmessige helhetsløsninger, samtidig som at hensynet til miljøverdier knyttet
   til naturmiljø, kulturlandskap, kulturminner og friluftsliv står svært sentralt.
   Forskriften omfatter både nybygging og ombygging av landbruksveier, og omfatter
   også massetak langs veitraseene.

8.2.2 Jordbruk
   Jordbruket har over lenger tid hatt fokus på miljø, og det er tatt i bruk ulike
   virkemidler for redusere næringas negative påvirkning på miljøet. Det startet med
   opprydding av punktutslipp hovedsakelig fra gjødsellagre og siloer, ble videreført
   gjennom tiltak for å redusere arealavrenning, og er nå inne i en periode hvor alle
   miljøaspekter skal ivaretas.

   En del av miljøarbeidet er regulert gjennom lover og forskrifter, mens en del blir styrt
   av virkemiddelbruken i jordbruket.

   Lover og forskrifter
   Med hjemmel i jordloven og forurensningsloven fikk kommunen fra 01.04.01 delegert
   myndighet i jordbruksforskriftene vedr. husdyrgjødselforskriften, silopressaft-
   forskriften og forskriften om anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt. Når det
   gjelder andre miljørelaterte forskrifter, for eksempel forskrift om nydyrking, ligger
   avgjørelsesmyndigheten fortsatt på regionalt nivå.                                          Side 29 av 66
Miljøutredning Overhalla kommune                        04.03.2012
   Virkemidler og tiltak
   Bruksutbygging/tekniske miljøtiltak:
   Tidligere tiltak mot punktutslipp ble tidligere finansiert gjennom ordningen Tilskudd
   til tekniske miljøtiltak. Etter storaksjonene på 1980 og 1990-tallet har ordningen
   opphørt, og aktuelle saker blir nå finansiert som vanlige BU-saker innenfor
   tradisjonell bruksutbygging.

   Spesielle tiltak i jordbrukets kulturlandskap:
   Ordningen kom med da det i 1992 ble avsatt midler over jordbruksavtalen, og gjelder
   fortsatt. Tiltakene kan gjelde:
    Biologisk mangfold
    Gammel kulturmark
    Tilgjengelighet/opplevelseskvalitet
    Kulturminner/-miljøer
    Freda og verneverdige bygninger

   Miljøplantninger og økologiske rensetiltak:
   Tilskudd kan gis til:
    Klimaplanting/leplanting
    Landskapsplanting
    Vegetasjonssoner
    Fangdammer og våtmarker

   Hydrotekniske anlegg:
   Det kan gis tilskudd til hydrotekniske anlegg som kan føre til mindre erosjon eller gi
   økt biologiske mangfold.

   Nye/endrede produksjonformer:
   Det gis tilskudd til:
    Utsatt og endret jordarbeiding , herunder fangvekster
    Omlegging av drifta i kornområder

   Økologisk jordbruk:
   På regionale nivå er det en uttrykt målsetting at 10 % av jordbruksproduksjonen i
   Nord-Trøndelag skal foregå økologisk, bl.a. uten bruk av kunstgjødsel og kjemiske
   plantevernmidler. I Overhalla har interessen for omlegging vært begrenset, på tross av
   ulike motivasjonstiltak. Det er i dag 2 husdyrbrukere som har lagt om/er under
   omlegging, mens en tidligere økologisk produsent har gått tilbake til konvensjonell
   drift. Til sammen er ca. 1 % av det dyrka arealet lagt om/under omlegging til
   økologisk drift.
   Det har vært vanskelig å få økologiske produkter på markedet, men for melk har det
   blitt en bedring etter at økologisk osteproduksjon ble satt i gang på Kolvereid.

   Gjødselplanlegging:
   Det er innført krav om gjødselplan basert på jordprøver for å unngå reduksjon i AK-
   tilskudd.

   Autorisasjonskurs plantevern og sprøytejournal:                                        Side 30 av 66
Miljøutredning Overhalla kommune                         04.03.2012

    Det stilles krav om gjennomgått autorisasjonskurs for å kunne kjøpe og bruke
    plantevernmidler i landbruket. I tillegg må det føres sprøytejournal dersom det ikke
    skal bli reduksjon i AK-tilskuddet.
    Plastinnsamling fra landbruket:
    Overhalla har hatt ordning for dette i mange år. Motivasjonen blant brukere er jevnt
    god. Overhalla bondelag, Overhalla bonde- og småbrukarlag har i samarbeid med
    landbrukskontoret funnet en god modell for innsamling av plasten lokalt.
    Vi har måttet forholde oss til flere aktører innen pressing/transport av landbruksplast.
    Et gjennomgående fenomen er at de forsvinner og nye kommer. Årsaken er at det ikke
    er økonomi i dette, tross tilskott fra miljøvernmyndighetene. Vi stiller nå forhåpninger
    til et nytt selskap som skal ta seg av dette. MD følger også utviklingen, og en skal
    ikke utelukke miljøavgift på plast.

    Miljøplan på alle bruk fra 2003:
    Fra og med 2003 er det krav om miljøplan på alle bruk som skal søke om
    produksjonstilskudd i jordbruket. Miljøplanen skal inngå i brukerne kvalitets-
    sikringssystem, og skal bestå av en kartdel med oversikt over eiendommen
    miljøkvaliteter, samt en tekstdel som en handlingsplan for miljøtiltak på det enkelte
    bruk.

    Andre miljørelaterte aktiviteter:
        vilkår for produksjonstilskudd i jordbruket (AK-tilskudd)
        system for innsamling av spesialavfall (eks.olje-medisiner-pl.vernmidl.)

8.2.3 Skogbruk
   Skogbruket har i løpet av de siste 20 årene gjennomgått store endringer. Likevel er
   skogbrukslovens formålsparagraf som omhandler skogproduksjon, skogbehandling og
   skogvern fortsatt gjeldene. Også skogmeldingen fra 1999 ga sterke signaler som at
   langsiktigheten i skogbruket fortatt skulle være bærende. Det ser imidlertid ut til at
   skogbruket vil gå inn i en enda større endring i årene som kommer, og det forventes at
   dagens skoglov må endres i takt med ny skogpolitikk. Det vil likevel være et mål og
   en utfordring for skogbruket å utnytte skogressursene, bevare artsmangfoldet og gi
   skogeieren og samfunnet inntekter.

    Målet nås best ved at hver enkelt skogeier tar sine avgjørelser basert på kunnskap om
    artsmangfold og økologiske prosesser i skogen. Både tiltak i skogbruket som
    "Levende skog" og "Biologisk mangfold" burde være en garanti for dette.
    Skogeierforeninga Nord med dens medlemmer er i dag miljøsertifisert. Det samme
    gjelder for de større skogeierne (Norske Skog Skogene og Statskog) i Overhalla.

    Det er samfunnets ansvar å levere skogen videre til neste generasjon med
    produksjonsgrunnlaget og det biologiske mangfoldet intakt. Fremtidige generasjoner
    skal ha de samme muligheter som vi har i dag.

    Kunnskapsoppbygging
    Skogeierlaget har tidligere gjennomført studieringer med temaet rikere skog. Som en
    oppfølging av dette bel det vinteren 1998 gjennomført nye studieringer med boka
    biologisk mangfold i skog som litteraturkilde. Det var stor oppslutning blant
    skogeierne. Også kommunens ansatte er utdannet / etterutdannet innen samme tema
    ved NLH / HINT.

    Miljøregistreringer i skog


                                          Side 31 av 66
Miljøutredning Overhalla kommune                          04.03.2012

    Det arbeides for tiden med et miljøregistringsprosjekt i fylket. Registreingene
    samkjøres i dag med ordinær skogbruksplanlegging i regi av skogeierforeningene. I
    Overhalla er nå MIS (miljøregistrering i skog) gjennomført, og ferdige kart til
    forvaltning og skogeiere foreligger nå i 2002. I tillegg arbeides det for tiden med
    kartlegging av naturtyper i kommunen. Dette er et prosjekt som omfatter kartlegging i
    ommunene Grong, Overhalla og Namsos, og som trolig vil bli avsluttet i løpet av
    2004. Denne kartleggingen dekker også skogarealene.

    Økonomiske virkemidler
    Tilskudd fram t.o.m. 2002
        nyplanting / supplering: tilskudd etter kostnad (kostnadstak)
        ungskogpleie: Arealtilskudd. Krav om igjensetting av lauv og til fordel for
         bl.a. landskap, jordsmonn og vilt
        avstandsregulering av lauv: tilskudd etter kostand. Krav om kvalitetsprod.
        grøfting av fastmark: tilskudd etter kostnad. Meldeplikt /
         forhåndsgodkjenning.
        tilskudd til opprustning / bygging av landbruksveier. Sterke miljøføringer.
        tilskudd til spesielle driftsopplegg, bl.a. til bruk av snøscooter i spesielle
         områder, bl.a. for å hindre unødig bygging av veier.
        Tilskudd til miljøtiltak i skog.
           A. Tilskudd til miljøkvaliteter som krever skjøtsel eller spesielle
             tilpasninger ved hogst.
           B. Tilskudd for å sette av biotoper urørt i 10 år eller mer.

    Meldeplikt for avvirkning i vernskog, kystgranskog og andre spesielle områder
    Krav om miljøhensyn ved avvirkning over vernskoggrensen, i lokaliteter med
    kystgranskog og andre spesielle områder. Krav i form av redusert uttak, igjensetting
    av lauv og mindreverdig virke, gruppehogst / bledningshogst, igjensetting av
    monumenttrær osv.Samtlige drifter i lokaliteter med meldeplikt befares av
    skogoppsynet sammen med skogeier og evt. entreprenør.


8.2.4 Reindrift
   Overhalla har fra gammelt av hatt tamreindrift i kommunen, og blir i dag berørt av 2
   reinbeitedistrikt:
            Vestre Namdal Reinbeitedistrikt
            Østre Namdal reinbeitedistrikt

    Det foreligger kart fra reidriftsforvaltningen som beskriver arealbruken til
    reindriftsnæringa i kommunen. Her framkommer fordeling mellom driftsgruppene når
    det gjelder sesongbeiter, trekkveier og slakte- / skilleanlegg.

    I de siste årene har det vært tendenser til konflikter mellom tradisjonelt landbruk (jord
    og skog) og reindriftsnæringa. Spesielt i Risvika- og Flasnesmyrområdet har det vært
    konflikter knyttet til bruk av arealer. Bakgrunnen for konfliktene er:
             beiting på innmark
             anlegg av midlertidige og permanente slakte- / skilleanlegg

    I tillegg har det i forbindelse med annen arealbruk (bygging av hytter i utmark og
    skogsbilveibygging) vært forhandlinger / meklinger mellom kommunen og reindrifta,
                                           Side 32 av 66
Miljøutredning Overhalla kommune                        04.03.2012

   idet reindrifta er skeptiske til at utmarka og beiteområdene bygges ned og medfører
   forstyrrelser for reinen.


8.3  Miljøaspekter

   Jordbruket har tatt en del grep som har ført til en betydelig bedring av
   miljøsituasjonen for næring. Fra og med 2003 vil det bli iverksatt ytterligere tiltak
   gjennom innføring av Miljøplan i jordbruket. Også skogbruket har de siste årene tatt
   ansvar for miljøet på en seriøs måte. Likevel er det flere momenter som kan endre på
   dette forholdet som gjelder landbruket generelt, slik at miljøtanken innen jord- og
   skogbruk svekkes. De største truslene for at miljøarbeidet skal bli svekket er:
            Endrede rammebetingelser
            For næringa generelt og dermed problemer med å gjennomføre
             miljøtiltak som koster penger
            Bortfall av økonomiske virkemidler til miljøtiltak
            dårlige tømmerpriser
            Endringer i regelverket/krav til brukerne
            Rekruttering til næringa

   For reindrifta er et en del konkrete miljøtrusler som kan berøre næringa sterkt. I
   tillegg til de konkrete rammebetingelsene fra det offentlige, er følgende forhold en
   trussen for næringa:
            kamp om arealene
            forurensningssituasjonen (spes. radioaktivitet)
            økt bruk av motoriserte kjøretøyer i tilknytning til drift
                                        Side 33 av 66
Miljøutredning Overhalla kommune                         04.03.2012


9   VANN OG AVLØP
9.1  Mål

9.1.1 Nasjonale mål

   Vann
   Strategiske mål
   Det skal sikres en vannkvalitet i ferskvannsforekomster og i marine område som
   bidrar til opprettholdelse av arter og økosystemer og som ivaretar hensynet til
   menneskers helse og trivsel.
   Resultatmål
   Utslippene av næringssaltene fosfor og nitrogen til eutrofipåvirkede deler av
   Nordsjøen skal være redusert med omtrent 50% innen 2005, regnet fra 1985.
   Operasjonelle utslipp av olje skal ikke medføre uakseptabel helse- eller miljøskade.
   Risikoen for miljøskade og andre ulemper som følge av akutt forurensning skal ligge
   på et akseptabelt nivå.

   Krav til vannkvalitet
   Krav til kvalitet, jf. Drikkevannsforskriften 2001-12-04 nr 1372
   § 12 - Drikkevann skal, når det leveres til mottakeren, jf. § 5, være hygienisk
   betryggende, klar og uten framtredende lukt, smak eller farge. Det skal ikke inneholde
   fysiske, kjemiske eller biologiske komponenter som kan medføre fare for helseskade i
   vanlig bruk. Drikkevann skal oppfylle kvalitetskravene som vist i vedlegg til
   drikkevannsforskriften.
   Egen vannforsyning til en enkelt husholdning (fx privat brønn) skal være hygienisk
   betryggende. For denne type vannforsyning gjelder vedlegget til forskriften som
   veiledende norm.
   Normer for vannkvalitet, jf. SFTs Miljømål for vannforekomstene- Retningslinjer og
   anbefalte miljøkvalitetsnormer.
   Vannkvalitetsnormene er basert på SFTs klassifiseringssystem. De harmoniserer med
   helsemyndighetenes krav til drikkevannskvalitet og badevannskvalitet.

   Kvalitetskrav til drikkevann
   (SFTs Miljømål for vannforekomstene       -  retningslinjer  og   anbefalte
   miljøkvalitetsnormer)

   Drikkevann (råvann)
   Parameter                Grenseverdier
   Tarmbakterier (antall TKB per 100 ml)  < 5
   Partikkelinnhold (FTU)          < 4
   Vannets farge (mg Pt/1)         < 20
   Fosforinnhold (ug TP / L)        < 11
   Algemengde (ug Klf a / l)        < 4
   PH                    Oppfylle helsemyndighetenes     krav
                        Miljøgifter til ”godt drikkevann”

   Avløp
   Opprydding på avløpssektoren skal i hovedsak være gjennomført innen år 2000.
                                          Side 34 av 66
Miljøutredning Overhalla kommune                         04.03.20129.1.2 Regionale mål

   Vann
   1. Generelt skal det arbeides for å unngå skadelig næringstilførsel til våre
     vannressurser.
   2. Sikre at vannforekomster med god vannkvalitet opprettholder denne tilstand.
   3. Oppnå en vannkvalitet som gjør forurensede vassdrag egnet som gyte- og
     oppvekstområder for fisk.
   4. Sikre at de mellomstore og større vassdrag har en vannkvalitet som tilfredsstiller
     brukerinteresser som fiske og friluftsliv.
   5. Opprettholde og utvikle en vannkvalitet i våre sjøområder som tilfredsstiller
     kravene til bading/ rekreasjon.
   6. Opprettholde Trondheimsfjordens hovedvannmasser, lokale fjordavsnitt og
     gruntområder som gyte- og oppvekstområde for marine fiskearter og som
     rekreasjonsområde.

   Avløp
   1. Samle urensede kloakkutslipp i våre tettsteder til felles utslippspunkt, og etablere
     rensetiltak som sikrer vannkvaliteten for aktuelle brukerinteresser i et langsiktig
     perspektiv.
   2. Redusere utslipp av urenset kloakk fra regnvanns- og nødoverløp på grunn av
     lekkasjer og feilkoblinger på kloakknettet.
   3. Unngå utslipp av silopress-saft og husdyrgjødsel på grunn av lekkasje eller andre
     mangler ved siloanlegg og gjødselkjellere.
   4. Unngå tap av jord og næringssalter som følge av høstpløying på arealer med stor
     erosjonsfare når disse drenerer til vassdrag eller sårbare vannforekomster.
   5. Unngå tap av næringssalter, utslipp av organisk stoff og bakterier/ virus til våre
     vannforekomster som følge av spredning av husdyrgjødsel.
   6. Unngå endringer av bunnfauna og sedimenter på grunn av oppdrettsvirksomhet.
   7. Avløp fra industribedrifter skal tilpasses de kommunale renseprosesser.
   8. Unngå at industriavløp fører til redusert slamkvalitet og driftsforstyrrelser på
     kommunale renseanlegg.

9.1.3 Kommunale mål

   Vann
   1. Alle innbyggere skal ha god og sikker vannforsyning.

   Avløp
   1. Renovasjon- og avløpsordninger skal sikre at vi ikke forurenser våre omgivelser.

9.2  Status

9.2.1 Vannkvalitet
   Vannkvalitet fra kommunalt vannverk er oppnådd med membranfilteranlegg. Mengde
   er sikret gjennom tidligere dimensjonering av ledningsnettet. Leveringsmulighet/-
   sikkerhet ble oppnådd etter at høydebassenget på Rygg ble ferdig sommeren 1995.
   Sannsynligvis må det skiftes membraner i anlegget i løpet av 2003 -2004.
                                         Side 35 av 66
Miljøutredning Overhalla kommune                        04.03.2012

9.2.2 Forurensning
   Forurensningstilstanden i kommunen er forholdsvis oversiktlig. Synlige indikatorer på
   dette er tilstanden i elver og bekker (vannkvalitet og tilstedeværelse / variasjon av
   bunndyr og fisk). Landbruket har arbeidet seriøst med sine forurensingskilder, og det
   er i Overhalla investert store beløp på forurensningshindrende tiltak.
   Statistikk som viser bruk av handelsgjødsel i landbruket (1989 og 1999) vedlegges.

9.2.3 Drikkevann - krav
   Kommunen er tilsynsmyndighet. (Etter EØS – regulativet er kommunestyret
   godkjenningsorgan av vannverk.) Etter Forskrift om vannforsyning og drikkevann
   (1. januar 2002) gir kommunen godkjenning for vannverk som omfattes av:
   1. minst 20 husstander/hytter eller minst 50 personer
   2. helseinstitusjon eller skole/barnehage

    Kommunene har delegert godkjenningsmyndighet til medisinsk faglige rådgiver.
    For godkjenning av vannforsyning til næringsmiddelvirksomhet er myndighet
    delegert til Næringsmiddelkontrollen.

    Godkjenningsprosessen er i gang – samarbeid mellom Næringsmiddelkontollen i
    Namdal – Teknisk avd. / Medisinsk faglige rådgiver.

    Følgende lovverk er sentralt:
     Lov om sivilforsvaret av 17. juli 1953 nr.9; kommunen skal sørge for reserve- og
     sikringstiltak for vannforsyningen og kommunens tekniske anlegg
     Lov om helsemessig beredskap av 2.des. 1995 nr.2; kommunen skal utarbeide en
     beredskapsplan for kommunale vannverk
     Lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13.mars 1981 nr.6
     Lov om helsetjenesten i kommunene av 19. nov 1982, nr 66

9.2.4 Vannforsyning - forbruk
   Antall husstander i Overhalla pr. nov. 2002: 1322
   Antall innbyggere i Overhalla pr. 1.1.2002: 3600
   Vannkvaliteten til beboere i Overhalla er stort sett bra.
   Pr. nov. 2002 er ca. 71 % av husstandene tilkoblet kommunal vannforsyning.
   Vannbehovet til Overhalla vannverk var i 1993 oppgitt til 25 l/s.
   Vannforbruket i 2002 fra Overhalla vannverk tilsvarte i 2002 11 l/s.
   Vannforbruk fra det kommunale vannverket var i 2001 på 347.956 m3.
   Vannforbruk fra det kommunale vannverket var i 2002 på 388.534 m3.
   Ukeforbruket på årsbasis varierer mellom 6.000 – 9.000 m3 alt etter årstid/
   værforhold.

9.2.5 Kommunalt vannverk/ ledningsnett
   Overhalla vannverk forsyner ca. 943 husstander, med meget god vannkvalitet. Kilden
   er Konovatnet. Råvannet renses i membranfilteranlegg i Rakdalåsen. Kilde og
   renseanlegg er et interkommunalt anlegg for Overhalla og Grong og ble etablert i
   1981.

    Eksisterende ledninger og anlegg
    Overhalla vannverk består av ca. 70 km ledningsnett pr. 1998, høydebasseng på
    Ryggahøgda (2500m3), og 4 trykkøkningsanlegg (Svalia, Litj-Amdal, Klabbdal og
    Ryggahøgda).                                         Side 36 av 66
Miljøutredning Overhalla kommune                         04.03.2012

    Filtreringskapasit
    Pr. 1/1 – 2003: 63 m3/t

    Nedslagsfelt
    Nedslagsfeltet består av fjellgrunn, samt noe myr. I området ligger 6 hytter, samt 2
    sætrer. Totalt areal på nedslagsfeltet er ca. 16,6 km2.

    Rammeplan for vannforsyning
    I følge rammeplanen gjenstår det ledningsanlegg på strekningen;
    Skage - Meosen; ikke tidfestet

    Standard på ledningsnettet
    Standarden på eksisterende ledningsnett er meget god. Tilnærmet 100% består av
    PVC og er lagt etter 1970. Det vurderes fortløpende utbygging til nye abonnenter etter
    behov.

    Vannmålere
    Pr. 1/1 - 2003 er det 100 husstander som har installert vannmålere, samt 37
    driftsbygninger og 30 offentlige bygg og næringsbygg.

9.2.6 Private vannverk
   Private vannverk (gravde brønner/ kilder eller bekkeinntak) forsyner ca 379
   husstander. Kvaliteten er jevnt over bra, men den kan variere noe. Felles for
   flesteparten av disse er at de er dårlig sikret mot overflateforurensning. Enkelte må
   gjennom store investeringer før anbefaling om godkjenning kan foreligge.

    Registrerte godkjente private vannverk pr. 2002
    Meosen vannverk: Grunnvann - 27 husstander og 4 melkebruk pr.1997.
    Solum vannverk:    Overflatevann, elveinntak – 28 husstander og 6 melkebruk pr.
               1997.
    Øysletta vannverk: Grunnvann/ oppkomme – 32 husstander og 2 melkebruk pr.
               nov. 1997.
    Lilleøen vannverk: Grunnvann/oppkomme, campingplass pr 1997

    I tillegg kommer husstander/ gårdsbruk som har egne mindre vannforsyningsanlegg,
    og som ikke kommer inn under godkjenningsordningen.

9.2.7 Beredskap
   Det finnes ikke utstyr eller reservekilde som kan settes i drift dersom hovedvann-
   forsyningen bryter sammen, men for enkelte områder er det mulighet for å tilkoble
   private vannverk som reserveforsyning.
   I tilknytning til kommunens grusforekomster, finnes det grunnvannressurser i
   kommunen som ikke er utnyttet. NGU har i GiN- prosjektet registrert potensielle
   grunnvannressurser i Overhalla. For Overhalla kommune synes Gansmo- alternativet
   å peke seg ut som det mest positive av de områdene som er undersøkt (uttak i
   størrelsesorden 20-30 l/s fra en enkelt brønn). En endelig bestemmelse av magasinets
   vanngiverevne kan imidlertid kun gjøres gjennom en langtids prøvepumping.

9.2.8 ROS analyse 1998 (Risiko- og sårbarhetsanalyse av vannforsyning)
   Det ble analysert 23 ulike hendelser med hensyn til skader på mennesker, miljø,
   samfunnsmessige kostnader. Til sammen gir dette 69 hendelser med følgende
   risikobilde:


                                         Side 37 av 66
Miljøutredning Overhalla kommune                         04.03.2012

    Uakseptabel risiko:  1 hendelser (stopp i leveranse av vann pga brann)
    ”På grense” risiko: 11 hendelser
    Akseptabel risiko:  57 hendelser
    Analysearbeidet viser at ingen av de anførte uønskede hendelsene er å betrakte som
    risikomessige uakseptable. Det ble ikke avdekket forhold som krever øyeblikkelige
    tiltak.

9.2.9 Driftskontroll
   Vannverket overvåkes kontinuerlig via driftssentral for følgende parametre:
   (Vannmengde, pH, driftsparametre høydebasseng, UV-bestråling, membrananlegg
   Videre foretas undersøkelse av Namdal Analysesenter 26 ganger pr. år av følgende
   parametre; tot. ant. bakterier, termostab. kolif. bakterier, sum av nitritt og nitrat,
   koli-bakterier og fargetall.)

    Prøvetakingsplan for kommunalt drikkevann i 2002
    18 C1 prøver (5 enkeltanalyser: Kolioforme bakt.- NS 4788, Termo. Koli. Bakt.-
           NS 4792, Kimtall 22ºC- ISO6222, pH Surhetsgrad- NS 4720,
           Fargetall- NS 4787)
    1 C1 prøve + Nitritt/ Nitrat
    3 C2 prøver (8 enkeltanalyser: kolioforme bakt.- NS 4788, Termo. Koli. Bakt.-
           NS 4792, Kimtall 22ºC- ISO6222, pH Surhetsgrad NS- 4720,
           Fargetall- NS 4787, Ledningsevne- ISO 7888, Turbiditet- ISO 7027,
           Kimtall 37ºC- ISO 6222)
    1 C2 prøve + Nitritt/ Nitrat
    2 C2 prøver + Råvann

    Rapporter - Vannprøver
    Prøver tatt i 2002 ligger innenfor de krav som er satt.
    Rapporter for 2000 vedlegges.

9.2.10 Turistbedrifter
    Årlig inspeksjon/ godkjenning av campingplasser med evt. nødvendige vannprøver.
    Regelmessige inspeksjoner ved kommunens hotell, gjestgiveri og serveringssteder.
    Næringsmiddelkontrollen er delegert vedtaksmyndighet i forhold til
    næringsmiddellovgivningen. Medisinsk faglige rådgiver er delegert vedtaksmyndighet
    i forhold til miljørettet helsevern.

9.2.11 Badevann
    Kommunalt bad ved OBUS renovert i henhold til ny forskrift 1996. (ferdig nov. 2002)
    Det er ingen offentlige badeplasser. Kommunedelplan for bygg og anlegg for idrett,
    friluftsliv og kultur har registret 10 badeplasser som blir benyttet ofte. Det foretas
    ingen kontroll av badevann ved de mest brukte badeplassene i kommune.

9.2.12 Rensekapasitet avløp
    Kommunen er godt dekka på avløpssiden ettersom vi har dimensjonerende
    rensekapasitet for 4000 personer som er mer enn kommunens totale innbyggertall
    (3600). I 2002 ble rensekravene på Skogmo, Skage og Ranemsletta renseanlegg ikke
    overholdt. Det foregår løpende arbeid med optimalisering av driften. Ledningsnett for
    avløp er fullført i de mest sentrale områder av kommunen hvor avløpet føres til
    renseanlegg.
    Avløp fra offentlig og privat kloakk har også blitt redusert, selv om det fortsatt
    eksisterer en del dårlige private løsninger. Utslipp av urenset sigevann fra Stormyra


                                         Side 38 av 66
Miljøutredning Overhalla kommune                          04.03.2012

    avfallsanlegg på Sandmoen, er trolig også under forholdsvis god kontroll. (det er
    under planlegging et nytt fordrøyningsbasseng)

9.2.13 Kommunal kloakk/ ledningsnett
    I Overhalla er ca. 890 husstander (ca. 67 % av samtlige husstander pr. nov.-02)
    tilkoblet kommunal kloakk. Til sammen er det lagt ca. 45 km ledningsnett pr. 1998.
    Alle kommunale ledninger går inn på kommunale renseanlegg. Utslippene fra
    renseanleggene går til Namsen og Bjøra. Det er knyttet spesiell oppmerksomhet til
    disse resipientene, hvor sportsfiske er den største interessen.

9.2.14 Rensing, utslipp og kapasitet
    Alle kommunale kloakkutslipp skjer enten fra renseanlegg eller felles slamavskiller.

    Skage:     Kapasitet: 1100 p.e., biologisk rensing, utslipp til Namsen. Etablert 1.
           gang i 1975, kapasitetsutvidelse i 1985. Tilknyttet pr. 2002: ca 800 p.e..
    Øyesvold:   Kapasitet: ukjent, fra slamavskiller, infiltrasjon i grunn. Etablert i
           1975. Tilknyttet: ukjent
    Ranem:     Kapasitet: 1800 p.e., biologisk/ kjemisk rensing, utslipp til Namsen.
           Etablert i 1975 – Nytt anlegg i 1994. Tilknyttet: ca. 1000 p.e..
    Skogmo:    Kapasitet: 1000 p.e., biologisk/ kjemisk rensing, utslipp til Bjøra.
           Etablert i 1987. Tilknyttet: ca. 700 p.e..
    Øysletta:   Kapasitet: 300 p.e., biologisk rensing, utslipp til Namsen. Etablert i
           1975. Tilknyttet ca. 200 p.e..

9.2.15 Spredt bebyggelse
    Den resterende del av bygda som ikke er tilkoblet kommunal avløpsledning, har
    private enkeltanlegg. Disse består av slamavskiller, samt kunstig sandfilter/
    infiltrasjon i grunnen. Det føres ingen kontroll med renseeffekten fra disse anleggene.

    Statistikk for spredt bebyggelse for 2000 vedlegges.

9.2.16 Slam og slambehandling
    I alt har ca. 432 husstander private avløpsanlegg i 2002. Innsamling av slam er
    kommunens ansvar, og fra 1998 er innsamlingen blitt utført med mobil slamavvanner.
    Tidligere er slammet blitt kjørt til slamlagune på Sællæg. Etter den nye ordningen vil
    entreprenøren stå for både innsamling, etterbehandling og gjenbruk av slammet.
    Slambehandlingen vil skje i Grong kommune.

9.2.17 Forurensningskontroll
    For å kontrollere renseeffekt og forurensninger som føres til resipient, tas det prøver
    av avløpsvannet fra renseanleggene hver måned. Analysene foretas av Namdal
    Analysesenter, Namsos.

    Rapporter fra 2000 vedlegges ( Renseanleggene Ranem, Skage, Skogmo og Øysletta)

9.2.18 Konflikter
    I enkelte tilfeller er renseanlegg lokalisert til områder som for eksempel sideelver til
    Namsen. Dette kan av bl.a. grunneiere og sportsfiskere oppfattes som negativt, idet
    slike anlegg ofte settes i forbindelse med tilstander man kan få i et vassdrag med lav
    vannstand og høy temperatur. Problemene er svært lokale, og er stort sett knyttet til
    bestemte perioder av året. Årsaksforholdet er komplisert, der selvsagt noe av begroing                                           Side 39 av 66
Miljøutredning Overhalla kommune                         04.03.2012

   og vekst kan relateres til utslipp fra renseanlegg. Likevel kan det sies at resipientene
   ikke bærer preg av forurensning fra kommunale utslipp.


9.3  Miljøaspekter

   Trusselfaktorer - Vannkvalitet
    Sløsing/ høyt forbruk
    Lokal forurensning/ akutte utslipp fra for eksempel jordbruket.
    Naturlige hendelser (flom, tørke)
    Overhalla vannverk
    Forurensing av nedslagsfelt
    Forurensing av kilde, dambrudd
    Vannmangel, ledningsbrudd til forsyning til behandlingsanlegg
    Stopp i leveranse pga strømbrudd i renseanlegg
    Stopp i leveranse pga sabotasje, forurensing i renseanlegg
    Forurensing av høydebasseng, sabotasje - vannmangel
    Forurensing, vannmangel, ledningsbrudd av hovedvannledning
    Forurensning/sigevann fra gamle nedlagte deponier/registrerte forurenset grunn og
     eventuelle uregistrerte private fyllinger.

   Forurensningskilder som kan påvirke grunnvannsforekomster
   Det er registrert 6 forurensningskilder som kan påvirke påviste
   grunnvannsforekomster. Forurensningskildene er registrer i NGUs database over
   spesialavfall i deponier og forurenset grunn. I Skogmoområdet er det registrert 3
   industrifyllinger/ industriområder som kan påvirke grunnvannskvaliteten. Ved Gryta
   kan det være fare for forurensning fra asfaltverk. Vest for randåsen ved Gryta finnes
   et deponi med gamle maskiner og maskindeler med fare for oljeforurensning. Og et
   deponi ved Kvatningen planteskole hvor det er mistanke om nedgravd DDT-avfall i
   leire.

   Trusselfaktorer - avløp
    Utslipp fra bedrifter, næringsliv og husholdninger.
    Kjemikalier (olje, White-sprit)
    Medisinrester
    Klorin
    Deponering av slammet
    Tungmetaller med mer i slammet
    Utilfredstillende rensing pga for store vannmengder til renseanleggene.
                                          Side 40 av 66
Miljøutredning Overhalla kommune                           04.03.2012


10   KJEMIKALIER
10.1 Mål

10.1.1 Nasjonale mål
    Strategiske mål
    Utslipp og bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier skal ikke føre til helseskader
    eller skader på naturens evne til produksjon og selvfornyelse. Konsentrasjonene av de
    farligste kjemikaliene (for eksempel PCB (De viktigste produktene der vi i dag
    fortsatt finner PCB som følge av tidligere tiders bruk er kondensatorer i lysarmaturer,
    strømgjennomføringer i energiforsyningen og i bygningsartikler som fugemasse,
    betong, isolerglasslim og maling/ skipsmaling. PCB har også vært i brukt i
    kraftkondensatorer og transformatorer og i elektriske og elektroniske artikler som f.
    eks hvitevarer og radio- og fjernsynsapparater, i oljebrenner, varmevekslere med mer)
    og dioksiner – ftalater i plast og azofrargestoffer i tekstiler) i miljøet skal bringes ned
    mot bakgrunnsnivået for naturlige forekommende stoffer, og tilnærmet null for
    menneskeskapte forbindelser.

    Resultatmål
    Utslipp av enkelte miljøgifter (jf. prioritetslisten i tabell 7.1) skal stanses eller
    reduseres vesentlig innen 2000, 2005 og 2010.
    Utslipp og bruk av kjemikalier som utgjør en alvorlig trussel mot helse og miljø skal
    kontinuerlig reduseres i den hensikt å stanse utslippene innen en generasjon (25 år, det
    vil si innen 2020).
    Risiko for at utslipp og bruk av kjemikalier forårsaket av tidligere tiders virksomhet,
    feildisponering av avfall og lignende, skal ikke medføre fare for alvorlige
    forurensningsproblemer.

10.1.2 Regionale mål
    1. Få vedtatt forslag til interkommunal beredskapsplan mot akutt forurensning på sjø
     og land innen 01.07.97.
    2. Sikre kommunene kunnskap om hvilke sårbare områder som skal prioriteres først
     i tilfelle uhell med olje- og kjemikalier.
    3. Etablere kommunal beredskap for å kunne ta hånd om mindre uhell.
    4. Sikrer at brannvesenet i Steinkjer, Namsos og Vikna, blir opplært i ulike stoffers
     kjemiske/ fysiske egenskaper slik at en lett kan velge riktige tiltak for å stanse/
     begrense skadene av eventuelle utslipp.

10.1.3 Kommunale mål
    Har ingen nedfelte kommunale mål.

10.2 Status

10.2.1 Kommunal drift/ renhold
    Det blir ikke i noen sammenheng benyttet kjemikalier i drift/ renhold uten at det er
    datablad på varen. Det arbeides for tiden med en overgang til kjemikaliefritt renhold
    av kommunale bygg.
                                            Side 41 av 66
Miljøutredning Overhalla kommune                          04.03.2012

    Vann/ avløp
    Utslipp fra renseanleggene - jernclorid – godkjent.
    Utslipp fra vannbehandlingsanlegget i Rakdalåsen – klor og sitronsyre – godkjent. Det
    gjennomføres døgnvask av membrananlegget – utslipp i bekk. Det benyttes 30 l klor
    og ca. 65 l skyllemiddel (sitronsyre) pr. uke.

    Veg
    Vegsalt/ støvbinding – magnesiumcloride / lignin – godkjent naturstoff.

10.2.2 Landbruk/ Plantevernmidler
    Forskrifter om spredning av plantevernmidler i skog er et viktig redskap i kampen
    mot spredning av giftstoffer i naturen. I Overhalla blir skogsprøyting kun benyttet på
    arealer med høg bonitet og vanskelige foryngelsesforhold (gress og urter), men dette
    blir i dag mindre og mindre vanlig idet det legges vekt på å etablere foryngelsen første
    sesong etter avvirkning. Det er ikke tilskudd til kjemisk skogrydding.

10.2.3 Lagring og bruk av kjemikalier
    Det foreligger i dag ingen oversikt over lagring og bruk av kjemikalier i ulike
    bedrifter i Overhalla kommune.
10.2.4 Private husholdninger
    Ingen oversikt over lagring av kjemikalier i private husholdninger.

10.2.5 Krav til dokumentasjon
     Det foreligger HMS- datablad for enkelte produkter
     I landbruket er det krev om godkjenning før bruk og oppbevaring av
     sprøytemidler

10.2.6 Forurenset grunn
    Statens forurensningstilsyn (SFT) har registrert 9 lokaliteter i kommunen.
    Vedlagt kart og oversikt fra SSB.

10.2.7 Oversikt over bedrifter med oljeutskillere
    Johs. Blengsli & Sønn, Nord-Trøndelag Forsvarsdistrikt, Max bensinstasjon,
    Overhalla Spareforening avd. Øysletta, Statoil, J. Barlien Transport,Skogsmaskiner
    AS, Ko-Lo Veidekke AS, Norske Fina – Skage depot, Namdal Bilopphuggeri.
    Røttesmo Bilverksted har vi ikke registrert tømmerapport på.

    Vi har i dag ingen oversikt over hvilke bedrifter som benytter kjemikalier i
    produksjon eller i sluttprodukt.
    Kjemikalier som kommer inn under begrepet brannfarlig vare vil i forbindelse med
    brannsyn inngå som en del av tilsynet fra 2003 (Forskrift om brannfarlig vare).


10.3 Miljøaspekter

    Trusselfaktorer
     Bruk av sprøytemidler i jord- og skogbruk.
     Bruk av sprøytemidler i husholdningene.
     Tømming av kjemikalier i avløp eller direkte på bakken.
     Ukontrollerte utslipp fra enkeltbedrifter
     Har ingen kommunale mål.                                           Side 42 av 66
Miljøutredning Overhalla kommune                         04.03.2012    Kildehenvisning:
    Overhallaplan – Handlingsprogram 99-03, Miljøstatus 1998, Fylkesplan 2000-2003,
    ROS- analyse rapport fra 1998. Forskrift om polyklorerte bifenyler (PCB) T-1332.


11   Avfall
11.1 Mål

11.1.1 Nasjonale mål
    Strategiske mål
    Det er et mål å sørge for at skadene fra avfall på mennesker og naturmiljø blir så små
    som mulig. Det skal gjøres ved å løse avfallsproblemene gjennom virkemidler som
    sikrer en samfunnsøkonomisk god balanse mellom omfanget av avfall som genereres,
    og som gjenvinnes, forbrennes eller deponeres.

    Resultat mål
    Utviklingen i genererte mengde avfall skal være vesentlig lavere enn den økonomiske
    veksten. Basert på at mengden avfall til sluttbehandling skal reduseres i tråd med hva
    som er et samfunnsøkonomisk og miljømessig fornuftig nivå, tas det sikte på at
    mengden avfall til sluttbehandling innen 2010 skal være om lag 25% av generert
    avfallsmengde.
    Praktisk talt alt spesialavfall skal tas forsvarlig hånd om, og enten gå til gjenvinning
    eller være sikret tilstrekkelig nasjonal behandlingskapasitet.

11.1.2 Regionale mål
    1. Redusere avfallsmengdene som genereres og behandles i området.
    2. Øke gjenvinningen av avfall ved gjenbruk på høyeste mulig foredlingsnivå.
    3. Redusere de negative miljøbelastningene ved all avfallshåndtering.
    4. Forbedre styringen og kontrollen av avfallsstrømmene gjennom administrative og
     organisatoriske systemer/ rutiner.
    5. Unngå at det deponeres våtorganisk avfall på avfallsplassene i Nord- Trøndelag
     fra 01.01.98.
    6. I størst mulig grad gjenvinne treavfall ved anvendelse til fx biobrensel . Treavfall
     skal ikke deponeres.

    Helse- og miljøskadelige stoffer
    1. Redusere utslipp av miljøskadelige stoffer fra husholdninger, off. institusjoner,
     helsesektoren med mer til et minimum.
    2. Samle opp amalgam, som er kvikksølvholdig, hos den enkelte tannlege.
    3. Samle opp miljøgifter og tungmetaller fra fotolaboratorier, skoler, tannleger,
     kiropraktorer, og hobbyfotografer og lever dette til godkjente mottak.
    4. Unngå at miljøgifter fra husholdningene havner i naturen ved at kommunene har
     et tilfredsstillende system for innsamling/ mottak av spesialavfall.
    5. Installere oljeavskillere som fungerer hos virksomheter med oljeholdige utslipp.
    6. Sørge for at avløpsslam tilfredsstiller kravene i slamforskriften med henhold til
     miljøgifter slik at det kan benyttes som jordforbedringsmiddel.
    7. Gjennomføre tiltak på de mest belastede lokaliteter med forurenset grunn og
     deponier med spesialavfall.
    8. Redusere bruken av kopper (Cu) og antibiotika i oppdrettsnæringen.                                          Side 43 av 66
Miljøutredning Overhalla kommune                           04.03.2012

    9. Unngå at mudringsmasser som kan inneholde miljøgifter dumpes.
    10. Handtere avfall som kan inneholde PCB forsvarlig.
    11. Sikre at det ikke kan påvises rester av plantevernmidler i drikkevann.
    12. Unngå at avrenning av plantevernmidler fra dyrkamark skader økosystemer i vatn.

11.1.3 Kommunale mål
    Vi skal arbeide for
    1. å hindre at avfall oppstår
    2. økt gjenbruk
    3. å øke gjenvinningsgraden

11.2 Status for avfall og gjenvinning

11.2.1 Avfallsmengder og avfallets sammensetning
    Kommunen har gjennom MNA relativt gode mål for avfallsmengder som kommer fra
    husholdningene (1.406 husholdninger pr. 01.01.2001). Husholdningene produserer
    ca. 12 l. matavfall pr. uke. 222 husholdninger har innført hjemmekompostering (ca.
    150 abonnenter med kompostdunk, og resten ved bruk av egen gjødselkjeller).

    Dagens situasjon
    Overhalla kommune er medlem av Midtre Namdal Renovasjon (MNA), og det er
    MNA som driver Stormyra Avfallsanlegg på Sandmoen.

    Figuren viser levert og innveid avfall fra           700
    abonnenter i Overhalla i årene 1998 – 2000.          600
    Nederste del av søylene repr. restavfall,
                                   500
    videre våtorganisk avfall og øverst papir.
                                   400
                                tonn
                                   300
    Dagens system bygger på :
                                   200

    Henteordning                          100

     våtorganisk avfall (hentes hver uke)             0

     papir (hentes hver 5. uke)                     1998   1999     2000

     energiavfall (hentes hver 6. uke)
     restavfall, inkl. bleier (hentes hver 3. uke)

    Bringeordning
    Miljøstasjoner og miljøtorg for mottak av de fleste fraksjoner. I tillegg er det
    bringeordning for medisinrester.

11.2.2 Stormyra

    Restavfall
    Avfall som er igjen etter at kildesortert materiale er tatt ut. Avfallet blir komprimert
    og emballert på Stormyra, før det sendes til energiverket i Umeå for brenning, en
    behandlingsprosess som gir bedre energiutnytting framfor deponering.

    Figuren til høyre viser mengde restavfall fra
    Overhalla kommune i perioden 1998 – 2000.
                                            Side 44 av 66
Miljøutredning Overhalla kommune                                     04.03.2012

    Døde kjæledyr
    Deponeres (graves ned) på Stormyra f.o.m.
    2001.                           200
                                 190
    I tillegg har Stormyra miljøtorg og            180
                              tonn
    miljøstasjon, og har mottak / omlastings-         170
    stasjon for de aller fleste avfallsfraksjoner.       160
    En del av avfallet sorteres, før avfallet         150
    sendes videre for behandling.               140
                                          1998      1999      2000
    Det har tidligere vært store problemer
    knyttet til drift av avfallsdeponiet på
    Stormyra. Spesielt har håndtering av sigevannet vært vanskelig. Dette har ført til
    overløp av urenset sigevann til Ytre Sandmoelv og store mengder urenset sigevann til
    Namsen. Det ser nå ut som om disse problemene er under kontroll pga bevisst satsing
    for å bedre forholdene. Overløp til Ytre Sandmoelv er plugget. Renseanleggets
    kapasitet, drift av anlegget, samt bruk av fordrøyningsbassenger, gjør at mengde
    sigevann til Namsen er betydelig mindre i forhold til tidligere. MNA har under
    planlegging å bygge et nytt fordrøyningsbasseng. Også fugleplagen har blitt redusert
    som et resultat av bedre daglig drift av deponiet (fylling på mindre areal samtidig og
    bedre tildekking).11.2.3 Kildesortert avfall
    Våtorganisk avfall (matrester, grøntrester osv.) som samles inn fra husholdninger og
    bedrifter, går til kompostering på Innherred Renovasjons anlegg i Skjørdalen i Verdal.
    En del abonnenter har egenbehandling av denne fraksjonen;
     hjemmekompostering
     bruk av egen gjødselkjeller (våtkompostering)
                                      110

    Figuren til høyre viser mengde våtorganisk             105
    avfall fra Overhalla kommune i perioden               100
                                  tonn
    1998 – 2000.                              95

                                        90
    Papir sorteres av abonnenten i 2 fraksjoner:
                                        85
    Aviser, ukeblader og annet lesestoff                        1998      1999      2000
    uten lim eller plast. Sendes til Norske
    Skog som bruker returpapiret som råstoff i ny
    papirproduksjon. Limte kataloger, konvolutter,
    gavepapir, brunt papir og bøker legges i                350
                                        300
    energisekken. Dette papiret går sammen med
                                        250
    restavfallet til brenning i Umeå.                    200
                                    tonn
                                        150
    Figuren til høyre viser mengde papir fra                100
    Overhalla kommune 1998- 2000 (tallet for                 50
    2000 repr. bare papir i kategori 1).                     0
                                              1998      1999      2000

    Papp kan leveres til Stormyra. Papp som samles
    inn fra bedriftene blir presset og transportert til Ranheim fabrikker.

    Drikkekartonger som samles inn fra grunnskolene, leveres til Hurum (Norske Skog)


                                                      Side 45 av 66
Miljøutredning Overhalla kommune                        04.03.2012

   for produksjon av nye produkter. Det er ikke mottak for drikkekartonger i Overhalla
   (Namsos nærmest med utplasserte containere).

   Bleier legges i spesielle blanke plastposer og samles inn særskilt. Leveres som
   hovedregel sammen med restavfallet til energigjenvinning i Umeå.

   Trevirke leveres for det meste i dag til deponi på Sandmoen. På Spillum er det i
   tillegg et større mottak for trevirke (Bjørnar Brøndbo).

   Plast og isopor fra husholdningene går sammen med øvrig restavfall til
   energigjenvinning.
   Fra bedrifter kan plast leveres i egne mottak, der den går til material- og / eller
   energigjenvinning. Landbruksplast blir nå samlet inn i tre fraksjoner: PP-sekker (vevd
   yttersekk av storsekk), hvit og blank landbruksplast og farvet landbruksplast. Det er
   Trøndelag Returplast BA som står for innsamlingen, og plasten blir transportert
   videre til Tydal Plastgjenvinning og Folldal Plast-gjenvinning. Her mottas også PE-
   plast fra industrien.

   Glass og metall tas imot i 3 glassigloer (Skage, Ranemsletta og Øysletta). Glasset
   fraktes til Norsk Glass- og Metallgjenvinning i Moss for sortering og videre
   behandling.

   Bilvrak leveres Namdal Bilopphuggeri. Også en del andre metallvarer kan leveres
   her. Nyttbare deler går for salg, mens resten lever i hovedsak til Fundia, Norsk
   jernverk. Også mottaket til Bjørnar Brøndbo på Spillum tar i mot metall for videre
   sortering. Innkommet jern og metallskrap som blir levert på Stormyra blir sortert i 2
   fraksjoner (stål og annet metall) før videre salg.

   Dekk kan leveres hos alle dekkforhandlere. Noe går til regummiering, mens
   hovedmengden går til energigjenvinning.

   Miljøfarlig avfall (spesialavfall) er avfall som oljerester, løsemidler, spraybokser,
   maling, lim, lakkrester, plantevernmidler osv. Avfallet kan leveres til kommunens 2
   miljøstasjoner (Ranemsletta og Skage). I tillegg henter Skvett`n miljøekspress (Veglo
   Miljøservice) slikt avfall hos næringsdrivende, samtidig som det er miljøekspressen
   som tømmer miljøstasjonene. Avfallet blir sortert, og noe blir gjenvunnet, noe blir
   brukt som energi, mens en del blir sendt til miljømessig forsvarlig sluttbehandling i
   Norge eller utlandet.

   EE-avfall er en fellesbetegnelse på kasserte elektriske og elektroniske produkter som
   komfyrer, vaskemaskiner, PCer, TVer, lamper osv. Også det som tidligere ble definert
   som kuldemøbler (kjøpt etter 1995) / hvitevarer dekkes nå av EE-avfallsbegrepet.
   Forhandlere av disse produktene skal ta imot slikt avfall gratis fra forbrukerne.
   Alle kommuner skal ha et mottak for EE-avfall. Dette blir løst lokalt ved at
   kommunene har avtale med MNA om årlig innsamlingsrute. Innsamlet materiale går
   videre til Innherred Produkter og Franzefoss Gjenvinning.

   Kuldemøbler (solgt før 1995) tas imot på Stormyra avfallsanlegg for oppbevaring før
   videretransport til Innherred Produkter og Franzefoss Gjenvinning.. Det er i regi av
   MNA etablert en henteordning for kuldemøbler (1 x pr. år). Denne ordningen er
   finansert av avgiften som kunden betaler ved kjøp. Ved samme henteordning kan det
   også tas med hvitevarer mot avgift.


                                         Side 46 av 66
Miljøutredning Overhalla kommune                           04.03.2012    Medisinrester og risikoavfall kan leveres i egne beholdere på legekontor og
    institusjoner, eller ved apoteket. Medisinrester sorteres ved Apoteket Laksen og går
    videre til destruksjon. Risikoavfall blir sterilisert eller nedfrosset før videretransport
    til destruksjon.

    Klær og tekstiler. Det er ingen fast innsamlingsordning i kommunen. Nærmeste
    mottak er i Namsos; NyGammelt eller i container (Fretex).

11.2.4 Kommunalt bygningsavfall
    Bygningsavfall leveres til godkjent sortering. Kommunen har ikke egne deponi og det
    brennes ikke bygningsavfall i regi av kommunen.

11.2.5 Administrative og organisatoriske forhold
    MNA har ansvaret for at alle husstander har egnet utstyr for å kunne kildesortere sitt
    avfall. I tillegg får også alle bedrifter tilbud om egnet utstyr til kildesortering.
    Ansvaret for innsamling og transport av ulike fraksjoner fra husholdningene
    (våtorganisk avfall, restavfall, energisekk, papir og bleier) ligger i dag hos Norsk
    Gjenvinning, Namsos. Lokal entreprenør som utfører transporten er Almås Transport.
    Det er kommunen som gjør avtaler med abonnenter ang. hjemmekompostering / bruk
    av gjødselkjeller. Kommunen har også kjøpt inn komposteringsdunker til interesserte
    abonnenter, og da som et ledd i et prøveprosjekt i regi av bygdemobiliseringa / Plan-
    og Utviklingsavdelingen.

    Administrasjon av renovasjonsordningen i kommunen er lagt til avdeling for Teknisk
    avdeling. Utskriving og innkreving av gebyrer skjer også i kommunal regi.

11.2.6 Økonomi
    Kostnadene med renovasjonsordningen skal i sin helhet dekkes inn gjennom gebyrer
    (renovasjonsavgift og mottakspris på anlegg ved ekstra / egen levering).
    Avfallsgebyrene vedtas årlig av kommunestyret.
    En betydelig andel av renovasjonskostnadene er knyttet til henting av avfall hos
    abonnent.

    Fra og med 1999 har staten innført sentrale bestemmelser om deponiavgift på
    kr. 300,- pr. tonn + mva for avfall som går til fyllplass. For avfall som går til
    forbrenningsanlegg er avgiften satt til kr. 150,- pr. tonn + mva.
    Staten pålegger kommunene å differensiere gebyrene for å fremme avfallsminimering
    og gjenvinning. Ved inngått avtale om egen behandling av våtorganisk avfall
    (behandling i gjødselkjeller), reduseres avfallsgebyret med kr. 200,- pr. år. Samme
    reduksjon i gebyret oppnås dersom abonnenten har egen kompostdunk (ikke innkjøpt
    og betalt av kommunen).

    Levering av spesialavfall til miljøstasjonene og medisinrester / risiko-avfall til
    spesialmottak er gratis. Ved levering av avfall til miljøtorg, må det betales for dette.
    Metaller og trevirke som blir levert fra mottak blir godtgjort leverandør.

    Betalingssystemet for avfallshåndtering er basert på at MNA krever betaling pr.
    husstand, og ikke ut fra mengde / vekt som er et alternativt system. Kommunen krever
    avgift pr. abonnent.
                                            Side 47 av 66
Miljøutredning Overhalla kommune                         04.03.2012

    Regnskapet for 2000 viser en samlet kostnad for renovasjonen i Overhalla på kr.
    2.614.275. Dette skal i utgangspunktet dekkes inn med avgifter fra abonnentene .

    Tabellen nedenfor gir eksempler på abonnementsavgift (2001) og evt. rabattordninger
    i kommunene Overhalla, Tingvoll (Møre- og Romsdal) og Steinkjer.

    Kommune Stand.   Rabatt  Rabatt  Rabatt
         Abon.   komp.  felles  enslig
    Overhalla 1.813,-  200,-  0,-   0,-
    Tingvold 1.800,-  850,-  100,-/  800,-
                   200,-
    Steinkjer  1.475,- 275,-  160,-  0,-11.2.7 Fyllplasser/ forurenset grunn
    SFT har utarbeidet en oversikt over alle fyllplasser, nye og gamle. Samt over steder
    med forurenset grunn. Disse er klassifisert etter behov for undersøkelse, og samtlige i
    Overhalla er registrert i gruppe 3: Behov for undersøkelse ved endret arealbruk.
    Registrerte avfallsfyllinger:
    Stormyra, Sandmoen
    Himo Omlastningsstasjon
    Sandhaugen Industrifylling
    Roem
    Kvatningen Planteskole deponi

    Vedlegg Kart SFT, jf. vedlegg pkt.9.2.6

11.2.8 Områder med forurenset grunn
    Gryta Asfaltverk

11.2.9 Private fyllplasser
    Tidlig på 90- tallet ble det gjennomført en registrering av private fyllplasser i
    landbruket. Denne registreringen ble ikke offentlig, og den ble derfor ikke fulgt opp.
    Det er grunn til å tro at de fleste gårdsbruk fortsatt har sin private fylling. Antall
    private fyllinger for øvrig har trolig blitt redusert etter innsats fra det offentlige.

11.2.10Landbruk
    Dette er beskrevet i kapittel 7: Landbruk


11.3 Miljøaspekter

11.3.1 Trusselfaktorer
     Økende avfallsmengder
     Økende emballering
     Spesialavfall på avveie
     Brenning av landbruksplast
     Utrangert utstyr som ligger på gårdsbruk, bedrifter og lignende
     Private fyllinger
     Elektronisk og elektrisk avfall (EE- avfall) i restavfallet
     Gamle deponier, uregisterte og registrerte private fyllinger
                                          Side 48 av 66
Miljøutredning Overhalla kommune                        04.03.2012

    Kildehenvisning:
    Overhallaplan – Handlingsprogram 99-03, Miljøstatus 1998, Fylkesplan 2000-2003,
    ROS- analyse rapport fra 1998, MNA statistikk


12   KLIMA, LUFT OG STØY
12.1 Mål

12.1.1 Nasjonale mål
    Strategiske mål - Klima
    Konsentrasjon av klimagasser skal stabiliseres på et nivå som vil forhindre skadelig,
    menneskeskapt påvirkning av klimasystemet.

    Resultatmål - Klima
    Klimagassutslippene i forpliktelsesperioden 2008-2012 skal ikke være mer enn 1%
    høyere enn i 1990.

    Strategiske mål - Nedbryting av ozonlaget
    All produksjon og forbruk av ozonreduserende stoffer skal stanses.

    Resultatmål - Nedbryting av ozonlaget
    Det skal ikke være forbruk av halon, alle typer klorfluorkarboner (KFK),
    tetraklormetan, metylkloroform og hydrobromfluorkarboner (HBFK).
    Forbruket av metylbromid skal være stabilisert fra 1995 og være faset ut innen 2005.
    Forbruket av hydroklorfluorkarboner (HKFK) skal være stabilisert fra 1995 og være
    faset ut innen 2015.

    Strategiske mål - Langtransporterte luftforurensninger
    Utslippene av svoveldioksid, nitrogenoksider, flyktige organiske forbindelser og
    ammoniakk, skal reduseres slik at påvirkningen av naturen holdes innenfor kritiske
    belastningsgrenser (naturens tålegrense), og slik at menneskets helse og miljøet ikke
    skades.

    Resultatmål - Langtransporterte luftforurensninger
    Utslipp av svoveldioksid (SO₂) skal maksimalt være 22 tonn i 2010, som tilsvarer
    58% reduksjon i forhold til nivået i 1990.
    Utslippene av nitrogenoksider (NOx- utslippene) skal maksimalt være 156 000 tonn i
    2010, som tilsvarer 28% reduksjon i forhold til nivået i 1990.
    Utslippene av flyktige organiske forbindelser (VOC-utslippene) fra hele fastlandet og
    norsk økonomisk sone sør for 62. breddegrad skal reduseres med 30 % i forhold til
    1989- nivå snarest mulig.
    I tillegg skal VOC-utslippene makismalt være 195 000 tonn i 2010, som tilsvarer 37%
    reduksjon til nivået i 1990.Utslippene av ammoniakk (NH₃-utslippene) skal
    maksimalt være 23 000 tonn i 2010, som tilsvarer utslippsnivået i 1990.

    Strategiske mål – Luftkvalitet
    Lokale luftforurensingsproblemer skal forebygges og reduseres slik at hensynet til
    menneskenes helse og trivsel ivaretas.
                                         Side 49 av 66
Miljøutredning Overhalla kommune                          04.03.2012

    Resultatmål - Luft
    Døgnmiddelkonsentrasjonen av PM10 skal innen 2005 ikke overskride 50 μg/m3 mer
    enn 25 dager pr. år og innen 2010 ikke mer enn 7 dager pr. år.
    Timemiddelkonsentrasjonen av nitrogendioksid (NO₂) skal innen 2010 ikke
    overskride 150 μg/m3 mer enn 8 timer pr. år.
    Døgnmiddelkonsentrasjonen av svoveldioksid (SO₂) skal innen 2005 ikke overskride
    90 μg/m3.
    Årsmiddelkonsentrasjonen av benzen skal innen 2010 ikke overskride 2 μg/m3 som
    bybakgrunnsverdi.

    Strategiske mål – lokal luftkvalitet - støy
    Støyproblemer skal forebygges og reduseres slik at hensynet til menneskenes helse og
    trivsel ivaretas.

    Resultatmål - støy
    Støyplagen skal reduseres med 25% innen 2010 i forhold til 1999.

12.1.2 Regionale mål
    Det finnes ingen regionale mål for klima, luft og støy.

12.1.3 Kommunale mål
    Har ingen nedfelte kommunale mål.

12.2 Status for klima, luft og støy

12.2.1 Klima (Drivhuseffekten, Konsentrasjon av drivhusgasser, Utslipp klimagasser)
    Utslipp av klimagasser gir ingen synlige virkninger i vårt fylke i dag. Våre utslipp av
    klimagasser kommer fra industri, transport, avfallsfyllinger og landbruk.

    Vedlegg: Tabell fra Statistisk sentralbyrå og SSB og Statens forurensningstilsyn
    (SFT)

12.2.2 Ozonlaget - Luft (Lokal forurensning, Sur nedbør, Bakkenært Ozon, Nedfall av
    tungmetaller)
    Vi har pr. i dag ikke registrert noen måleresultater til ovennevnte punkt.

12.2.3 Støy (Støykildene, Støy og helse)
    Forskrift om grenseverdier for lokal forurensning og støy ble fastsatt i medhold av
    forurensningslover, ved kongelig resolusjon 30.mai 1997, med ikrafttredelse 1.juni
    1997.
    Etter forskriften skal det gjennomføres kartlegging av støy og luftforurensning langs
    det offentlige vegnettet.
    Statens vegvesen i Nord-Trøndelag har gjennomført en kartlegging for stamvegene,
    riksvegene og fylkesvegene.
    I Overhalla kommune er det ikke registrert boliger, barnehager, skoler eller
    helseinstitusjoner med innendørs døgnekvivalent støynivå over 40 dBA.

    Krav
    Innendørs støy i nye boliger skal ikke overstige 30 dBA, jf byggeforskrifter
    Utendørs vegtrafikkstøy ved fasade for boliger skal ikke overstige 55 dBA
                                           Side 50 av 66
Miljøutredning Overhalla kommune                         04.03.2012

   Konsesjonspliktige virksomheter
   Forskriften gjelder industrianlegg og fyringsanlegg som er ”konsesjonspliktige etter
   forurensningsloven.” Fylkesmannen har oversikt over de som har fått tillatelse, og kan
   skaffe opplysninger om når tillatelse er gitt og hvilke krav som er stilt. Også bedrifter
   som ikke har tillatelse etter forurensningsloven i dag kan vurderes å være
   konsesjonspliktige. Dersom tillatelse ikke er gitt kan fylkesmannen vurdere om det
   skal stilles krav om søknad. Tillatelse kan gis av SFT eller fylkesmannen.

   Veg
   I 1999 ble kommunalt vegnett vurdert ut fra "Veiledning til forskrift om grenseverdier
   for lokal luftforurensing og støy", vedlegg 2. Vi har ikke kommunale vegstrekninger
   som er kartleggingspliktige.
   Det er satt opp 2 støyskjermer mot Rv 17 i 2002.

   Utendørs støykilder:
   Knusverk i forbindelse med råstoffuttak
   Motorkrossbane, Go-cartbane
   Skytebaner på Skage, Skogmo og Øysletta
   Konsesjon gitt av SFT v. fylkesmannen

   Innendørs støykilder
   Ved produksjon (for eksempel mekaniske verksteder, sagbruk og lignende)
   Det foreligger ingen oversikt over målinger som evt. er gjort i forskjellige
   virksomheter i kommunen.

12.2.4 Radon
    Resultatvurderinger:
    Ved målt konsentrasjoner mellom 200 Bq/m³ og 800 Bg/m³ bør enkle tiltak i boligen
    gjennomføres. Er radonkonsentrasjonen over 800 Bq/m³ er det nødvendig med mer
    omfattende tiltak i boligen.

   Gjennomførte målinger
   I perioden 12.11.-17.12.1990 ble det foretatt radonmålinger i 10 forskjellige boliger i
   Overhalla. Radondetektorene ble utplassert i kjeller / underetasjer på forskjellige
   steder i kommunen (Skage Vest (68), Meosen boligfelt (170), Gansmo (244), Opdal
   (251), Svenningmoen (546), Skogmo boligfelt (1301), Flasnes (242), 2 stk. Engstad
   (39 og 118) og Skistad (395)).
   I følge måleresultatene var radonkonsentrasjonene lav i de fleste boligene, og som
   hovedkonklusjon ble det fastslått at radonkonsentrasjonen i Overhalla generelt er lav
   og uten nevneverdig helsemessig risiko.
   Det skulle foretas en kontrollmåling i de boligene som hadde høyst konsentrasjon,
   samt tre nye boliger i tillegg til ovennevnte. Resultatene av de siste målingene skulle
   foreligge høsten 1991. Disse resultatene forefinnes imidlertid ikke i våre arkiver. Ut
   fra den kjennskap vi har i dag så ble det ikke gjennomført noen kontrollmålinger.


12.3 Miljøaspekter
   Trusselfaktorer
   Nasjonal høy økonomisk vekst og god privatøkonomi bidrar til et svært høyt forbruk
   sett i et globalt perspektiv. Dette gjelder innenfor alle områdene vi er innom:
   Kjemikalier, kjøp og kast (avfall), energibruk (elektrisk strøm) og transport.                                          Side 51 av 66
Miljøutredning Overhalla kommune                         04.03.2012

    Kildehenvisning:
    Overhallaplan – Handlingsprogram 99-03, Miljøstatus 1998, Fylkesplan 2000-2003,
    ROS- analyse rapport fra 1998, Statistisk sentralbyrå (SSB) og Statens
    forurensingstilsyn (SFT)
    Stortingsmelding nr. 24 (2000-2001)


13   MOTORFERDSEL

13.1 Mål

13.1.1 Nasjonale mål
    I Fylkesmannen i Nord-Trøndelags miljøstatusbeskrivelse for Overhalla fra 1998;
    "Nasjonale miljømål - utfordringer og prioriteringer i de enkelte kommuner –
    Overhalla kommune", beskrives følgende nasjonale mål:

    Motorferdsel i utmark og vassdrag skal begrenses.

    Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag uttrykker i tillegg de grunnleggende
    nasjonale mål og bestemmelser:
    § 1. (formål).
    Formålet med denne lov er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere
    motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme
    trivselen.
    § 3. (forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag).
    I utmark og vassdrag er motorferdsel ikke tillatt med mindre annet følger av denne lov
    eller vedtak med hjemmel i loven.

    § 8. (alminnelige bestemmelser for utøvelse av motorferdsel i utmark og vassdrag).
    Motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå
    skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.


13.1.2 Regionale mål
    Det foreligger ingen konkrete mål i noe dokument fra fylkesmannen i Nord-
    Trøndelag, men fylkesmannen uttrykker i prosjekt lokal miljøforvaltning (1997) at det
    er mål å begrense motorferdselen i utmark, og at motorferdselen skal knyttes til
    nyttekjøring.

13.1.3 Kommunale mål
    Det foreligger ingen konkretiserte kommunale mål direkte knyttet til motorferdsel i
    utmark og vassdrag verken i kommuneplanen eller i andre planverk eller vedtak. I
    samarbeidsprosjektet med fylkesmannen i 1997 (Lokal miljøforvaltning), ber
    fylkesmannen om at kommunen må ha som målsetting å innføre leiekjøring for å
    redusere kjøringen totalt.
                                         Side 52 av 66
Miljøutredning Overhalla kommune                          04.03.2012

13.2 Status motorferdsel

13.2.1 Generell utvikling
    Etter motorferdsellovens § 1 er formålet med loven «ut fra et samfunnsmessig
    helhetssyn å regulere motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å verne om
    naturmiljøet og fremme trivselen.» Av lovens forarbeider fremgår det at begrepet
    «naturmiljø» skal forstås i videste betydning. Det omfatter både naturlandskap med
    mark, planteliv og dyreliv og andre miljøverdier som ren luft, rent vann, landskap,
    stillhet og ro. Formuleringen «fremme trivselen» innebærer at loven også tar sikte på
    å    tilgodese   rekreasjonsverdier,   friluftsliv   og   naturopplevelser.
    Motorferdselloven har som utgangspunkt at motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er
    forbudt, jf. § 3 - med mindre annet følger av loven eller vedtak med hjemmel i loven.
    Loven tar imidlertid ikke sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente
    nytteformål. Det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som reguleres.
    Dessuten bidrar regelverket til at de transporter som er tillatt, foregår til minst mulig
    skade og ulempe.

    Utviklingen når det gjelder motorkjøretøyer har gått raskt. Antallet registrerte
    snøscootere (beltemotorsykler) har økt kraftig (over 1.500 snøscootere pr. år i de siste
    20 årene). Også når det gjelder andre typer motorkjøretøyer beregnet på
    terrengkjøring har utviklingen gått raskt. Firehjulsdrevne biler har vunnet innpass på
    det norske markedet, terrengmotorsykler blir etterhvert mer vanlige og er tatt i bruk
    bl.a. i reindriftsnæringen. Også nye typer terrengmotorsykler tas i bruk, f.eks. 3- og 4-
    hjuls motorsykler. De terrenggående barmarkskjøretøyene volder betydelige og
    økende                                    problemer.
    Antall helikoptre og småfly (småfly med 1 motor under 9000 kg) øker også selv om
    økningen ikke er tilsvarende.


13.2.2 Lovverk / forskrifter / retningslinjer
    Nasjonale
     Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82
     Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av
     15.mai 1988 med endringer av 3.desember 1990 og 19. juni 1995.
     Forskrift om bruk av kommunens myndighet etter lov 10. juni 1977 nr. 82 om
     motorferdsel i utmark og vassdrag - forbud mot helikopterskiing og liknende

    Kommunale
     Forskrifter om motorferdsel i utmark og vassdrag i Overhalla kommune med
     hjemmel i § 4, 5 og 6 i lov av 10. juni 1977 nr. 82 (K-sak 148/78 og K-sak 18/85)
        Terrenggående motorkjøretøyer
        Luftfartøyer
        Motorfartøyer
        Annen ferdsel med motorkjøretøy og -fartøy
     Retningslinjer for bruk av snøscooter i Overhalla kommune (K-sak 54/93, K-sak
     73/96)
     Forskrift for bruk av motorfartøyer på lakseførende elvestrekninger i Overhalla
     kommune, Nord-Trøndelag. Fastsatt av Overhalla kommunestyre 30. juni 1997
     med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr.82 §
     2, §4, tredje ledd og § 6.                                           Side 53 av 66
Miljøutredning Overhalla kommune                          04.03.2012


      Kjøreforbud i traseen mellom Lilleenget og Øyengvatnet i forbindelse med
      vårflytting til Spannfjellet. Kommunen skal ta imot varsling fra reindriftsnæringa
      når flyttinga skal skje, og skal stå for gjennomføring av kjøreforbudet (brev av
      24.04.97, ref. 3439/97002569)
      Kjøreleier er kartfestet og merkes på vinteren.


13.2.2 Aktivitet / omfang
    Tillatelser til bruk av snøscooter i Overhalla kommune
    Forskriftens § Ant. nye      Ant. avslag Ant. gjeldende   Sum tillatelser
             tillatelser         tillatelser   01/02 (00/01)
    5a         1       0       0        1 (1)
    5b         6       0       9        15 (8)
    5c         24       2       56        80 (78)
    5d         0       0       1        1 (1)
    5e         21       0       34        55 (52)
    6         26       0       0        26 (10)
    Sum                               178 (151)

    Antall tillatelser pr. år har økt jevnt de siste årene, og økningen fra sesongen 00/01 til
    01/02 er totalt 27 tillatelser. Økningen har vært størst for søknader om kjøring i
    forbindelse med funksjonshemming og leie av hytte.


    Leiekjøring
    Overhalla kommune hadde tidligere et mål om å etablere et system for leiekjøring,
    noe det politisk nivå nå har tatt avstand fra. Dette var ett av de punktene
    fylkesmannen påpekte i sin vurdering av Overhalla i 1998.


13.3 Miljøaspekter
    Endringer i det nasjonale lovverket som fører til mer liberal bruk av
    motorkjøretøyer i utmark og vassdrag vil øke miljøbelastningen
    Økt tilrettelegging for bruk av snøscooter i kommunen, vil øke miljøbelastningen
    på
    mange måter
    Mer liberal kommunal tolkning av nasjonalt lovverk
                                           Side 54 av 66
Miljøutredning Overhalla kommune                         04.03.2012


14   ENERGI
14.1 Mål

14.1.1 Nasjonale mål
    Energimeldinga legger opp til en offensiv satsing på nye energiformer.
    Norsk energipolitikk må legges til grunn for bruk av gass innenlands til produksjon av
    kraft og varme for industrielle formål.

    Nasjonale myndigheter bør i vesentlig sterkere grad samordne ressursinnsatsen når det
    gjelder utvikling av alternative energiformer slik at det innenlands kan skapes bedre
    grunnlag for forskning i Norge, og for utvikling av en innenlands produktindustri
    knyttet til slike energiformer.

    Norsk energipolitikk må innrettes slik at energiressursene aktivt kan nyttes for å sikre
    og utvikle kraftkrevende industri i distriktene.

    Omlegging av energiforbruk og produksjon, jf. Stortingsmelding nr. 29 (1998-1999)
       Begrense energiforbruket vesentlig mer enn om utviklingen overlates til
        seg selv.
       Bruke 7 TWh mer vannbåren varme årlig basert på nye fornybare
        energikilder, varmepumper og spillvarme innen år 2010.
       Bygge vindkraftanlegg som årlig produserer 3 TWh innen år 2010.


14.1.2 Regionale mål
    Norsk energipolitikk må åpne for anvendelse av gass til landbasert industri- og
    næringsformål.
    Sentrale politiske miljø bearbeides for å vinne aksept for gass som en industripolitisk
    mulighet i Norge og for at det gis konsesjon for bygging av et kraftvarmeverk på
    Skogn.
    NTE må kontinuerlig følge med i utviklingen i bransjen og ha styringsorganer og
    eierskap som ivaretar selskapets posisjon og verdier.

14.1.3 Kommunale mål
    Overhalla kommune ønsker å være en foregangskommune innen bruk og
    utvikling av alternative energikilder. Det må derfor i større grad tilrettelegges for
    vannbåren varme i større bygg.
    Alle kommunale bygg skal ha en ”normal” god standard, og det skal gjennomføres
    systematisk vedlikehold. Energi- økonomisering (ENØK) skal alltid vies stor
    oppmerksomhet.

14.2 Status for energi

14.2.1 Energikilder i kommunale bygg
    Elektrisk strøm, olje og biovarme.
    Det er tilrettelagt for vannbåren varme i OBUS, Hunn Skole, Adminsitrasjonsbygget,
    Overhalla Helse og sykeheim og i omsorgsbolig (Arnebo).
                                          Side 55 av 66
Miljøutredning Overhalla kommune                          04.03.2012

14.2.2 Energiøkonomisering (ENØK)
    ENØK – SD- anlegg: Sentral driftskontroll – datastyrt varme og ventilasjon – logging
    av forbruk – styring av driftstider etc..
    Energiøkonomisering (ENØK) er et område som det er arbeidet med i mange år. Det
    er gjort en total gjennomgang for flere år siden, og enkelt- tiltak er også gjennomført
    ved flere anledninger senere.
    Temaet ENØK er alltid med i vurderingen ved planlegging av nye bygg. Det er tatt i
    bruk biovarme på Hunn skole (2000) og det er etablert sentral driftskontroll på
    Overhalla Helsesenter/ sykeheimen (1996-97), administrasjonsbygget (skal gi min.
    15% sparing av energi) (1996-97), OBUS (2000), Hunn skole (2000) og Øysletta
    skole (2001). Det planlegges sentral driftskontroll på Skage Bo- og aktivitetssenter.

    Eksisterende kommunal bygningsmasse
    Overhalla kommune har en rekke bygg av eldre årgang. Disse byggene holder ikke
    dagens krav til energiutnyttelse. Tidligere har kommunen søkt og fått tildelt offentlige
    ENØK- midler til å bedre tilstanden på noen steder. Tilskuddsordningene er nå som
    kjent opphørt, og det er mulig å forta omfattende ENØK- tiltak ved hjelp av
    vedlikeholdsmidler, da det som regel er ganske svære tiltak som skal til rent
    bygnings-messig. Tiltaket skal dessuten kunne forrente seg innen ikke alt for lang tid.
    Heldigvis ble vi kvitt den verste delen av bygningsmassen ved utbyggingen av Hunn
    skole. I inneværende periode fokuseres det en del på mulighetene til å styre varme og
    ventilasjon på en best mulig måte. Forbruket av fyringsolje er forholdsvis lavt, da det
    som regel er lavere kwh- pris på elkraft.

    Nye kommunale bygg
    Alle nye bygg planlegges etter forskriftene, og en tar dermed de nødvendige ENØK-
    hensyn. I forbindelse med vedlikeholdsarbeider som er så omfattende at en kan legge
    inn hensyn til ENØK, vil dette bli utført forskriftsmessig. Styring av energibærere vil
    alltid bli gjort slik at de utnyttes best mulig. Det er forhandlet med energileverandører
    om pris basert på kommunens totale forbruk.

    Private bygg (boliger og næringsbygg)
    I hovedsak benyttes strøm, olje og ved som energikilder i private bygg i kommunen,
    mens det i næringsbygg i hovedsak benyttes strøm og olje.
    Det finnes ingen statistikk over de ulike energikildene som benyttes i boliger og
    næringsbygg.

    Grunnvannskildene som energikilde
    Grunnvannskilder kan representerer et betydelig energipotensiale. For eksempel er
    utnyttbar energimengde i kildene ved Sellæg (antatt mengde 10 l/s og temp. 5 ºC) ved
    bruk av varmepumpetekonlogi er beregnet til 1 GWh per år (oppvarming av 50
    eneboliger).

14.2.4 Bioenergi
    Overhalla har etablert et sterkt bioenergimiljø. Dette er det vilje til å satse mer på, og
    vil medføre stor aktivitet i nærliggende miljøer. Også andre alternative energiformer
    blir vurdert. Kommunen har et stort potensiale innen ENØK- arbeidet.

14.2.5 Fornybare energikilder
    Gjennom tiltak i Strategisk næringsplan for perioden 1997-99 vedr. satsing på
    bioenergi er det lagt til rette for økt bruk av fornybare energikilder. Bioenergi er en
    fornybar energikilde som medfører at et balansert uttak av bioenergi ikke vil påvirke


                                           Side 56 av 66
Miljøutredning Overhalla kommune                         04.03.2012

    CO2- konsentrasjonen i atmosfæren. Med dagens teknologi er det fullt mulig å
    benytte biobrensel i stedet for olje til oppvarming i sentralvarmeanlegg. Følgende
    tiltak er gjennomføres i perioden 1997-99.
    Kompetanseheving       Bioenergi i ferdighus
    Brikett- og pelletsfabrikk  Produksjon av lokale produkter
    Bioenergi-konferanse     Systemstudier
    Informasjons-spredning    Nettverks-oppbygging
    Kurskonsept          Informasjonssenter for bioenergi i Nord-Trøndelag
    Industrialisering av Mezzo-klimatak-prinsippet

14.2.6 Forbruk av elektrisk strøm på landsbasis
    Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at nordmenns gjennomsnittlige strømforbruk pr.
    person i 1998 var 27 277 kWh, ti ganger mer enn i verden for øvrig, der snittforbruket
    var på 2 240 kWh. I Europa brukte gjennomsnittsbeboeren 5 728 kWh, mens
    svenskene brukte 17 000 kWh per innbygger årlig.
    Måltall forbruk pr. husstand er ca. 20 000 kWh. (NTE opererer med 20 000 – 25 000
    kWh)

    Elektrisitetsforbruket fordelt på formål i husholdningene
    Oppvarming 41 %, Vannvarming 24%, Belysning 11%, Steking/koking 4%, Vasking
    3%, Kjøling 8%, Tørking 2% og Annet utstyr 7%.

    Vedlegg: SSB statistikk over nettoforbruk i hushold pr. innbygger etter fylke.

14.2.7 Forbruk av elektrisk strøm i kommunen
    Kommunen har pr. i dag en avtale med NTE om levering av strøm.
    Innenfor kommunalt forvaltningsområde (kommunale bygg) er årsforbruket av strøm
    ca. 4,1 GWh.
    Overhalla hadde i 2002 et totalt årsforbruk på ca. 54,2 GWh fordelt på 2009
    abonnenter (private og bedrifter). I gjennomsnitt gir dette et gjennomsnittsforbruk på
    ca 27 000 kWh pr. år/ pr. abonnement. Tallene er oppgitt av NTE.

14.2.8 ROS analyse 1998 (Risiko- og sårbarhetsanalyse av kraftforsyningen)
    Overhalla har mange omkoplingsmuligheter, og kan forsynes med strøm inn til
    kommunen fra flere retninger. Dette er en trygghet i forhold til kortere og lengre
    perioder når det måtte skje uhell/ ulykker som krever omlegging av den normale
    situasjonen. Det knyttes noe usikkerhet til strømforsyning for en del abonnenter hvis
    Skogmo trafo går ut.
    Overhalla er ikke spesielt sårbare mht strømbrudd over kortere tid, men at vi heller
    ikke har vesentlige installasjoner som kan erstatte eller avhjelpe nødsituasjoner ved
    lengre tids strømbrudd.
    Det ble analysert 26 ulike hendelser med hensyn til skader på mennesker, miljø,
    samfunnsmessige kostnader og husdyr (etiske verdier). Til sammen gir dette 104
    hendelser med følgende risikobilde:
    Uakseptabel risiko: 2 hendelser (Strømbrudd 3-9 timer pga naturgitte årsaker på
               linjenettet Skogmo – Skage og Strømbrudd 3-9 timer pga
               naturgitte skader på linjenettet Namsos . Skage/ Mælen)
    ”På grense” risiko: 12 hendelser
    Akseptabel risiko:  90 hendelser
    Analysearbeidet viser at ingen av de anførte uønskede hendelsene er å betrakte som
    risikomessige uakseptable.                                          Side 57 av 66
Miljøutredning Overhalla kommune                          04.03.2012

14.3 Miljøaspekter

   Trusselfaktorer – energi (elektrisk strøm)
   Lave energipriser
   Unødvendig høyt energiforbruk
   Store eneboliger
   Stadig nye energikrevende produkter
   Kraftutbygging
   Vannkraft - Miljøkonsekvens for det biologiske mangfoldet og neddemning av
   landområder.
   Vindmøller (lite aktuelt i kommune) – Fysiske inngrep ved fremføring av transport av
   utstyr og vindmøller og kraftlinjer
   Uakseptabel risiko:   2 hendelser


   Kildehenvisning:
   Overhallaplan – Handlingsprogram 99-03, Miljøstatus 1998, Fylkesplan 2000-2003,
   ROS- analyse rapport fra 1998, NGU Rapport 92.203 Grunnvann i Overhalla
   kommune, NGU Rapport 93.041 Grunnvannsundersøkelser i Overhalla og Grong
   kommuner. Oppfølging av GiN-prosjektet i Nord-Trøndelag fylke, Stortingsmelding
   nr. 29 (1998-99), Statistisk sentralbyrå (SSB) –Energiregnskapet, NTE15. TRANSPORT
15.1 Mål

15.1.1 Nasjonale mål

   Fra Nasjonal Transportplan for perioden 2002 - 2011 finner vi noen sentrale
   målsettinger for transportsektoren. De viktigste nasjonale målsettinger er gjengitt
   nedenfor:

     Et overordnet mål for Regjeringen er å bedre sikkerheten i alle deler av
     transportsektoren.

     Innen rammen av en overordnet prioritering av trafikksikkerhet, vil Regjeringen
     legge til rette for effektive transporter for næringslivet, øke kapasiteten i
     trafikksystemet i storbyområdene og styrke tilgjengelighet og framkommelighet i
     distriktene. Videre er tiltak for å redusere transportskapte miljøproblemer og
     uheldige landskapsinngrep innarbeidet. Tiltak for å oppfylle støykravet i forskrift
     etter forurensningsloven om støy og lokal luftforurensning innen 2005, prioriteres
     i første del av planperioden. Grenseverdiforskriftens krav til luftkvalitet forventes
     i hovedsak oppfylt som resultat av vedtatte avgasskrav, fornyelse av
     kjøretøyparken og økt piggfriandel i de største byene. Ytterligere tiltak for å bidra
     til å nå EUs nye grenseverdier for luftkvalitet og Regjeringens nasjonale mål for
     støy må vurderes gjennom konkrete tiltaksplaner på tvers av sektorer.

     For å bedre trafikksikkerheten i vegtrafikken er det nødvendig å ta i bruk en rekke
     forskjellige virkemidler. En målrettet endring av fartsgrenser er ett av elementene                                           Side 58 av 66
Miljøutredning Overhalla kommune                           04.03.2012

       i anbefalt strategi. Sammen med Statens vegvesens investeringstiltak, drift,
       vedlikehold og trafikant- og kjøretøyrettede tiltak, vil fartsgrensereduksjoner bidra
       til en nedgang i antall skadde og drepte i vegtrafikken. Det er bl.a. et mål å styrke
       politiets kontrollaktivitet i vegtrafikken.

       Regjeringen vil legge forholdene bedre til rette for hurtige og fleksible
       transportløsninger for næringslivet gjennom utvikling og drift og vedlikehold av
       transportinfrastrukturen.

       Av hensyn til miljø og den samlede trafikkavvikling, mener departementet det er
       riktig å dempe trafikkveksten på veg gjennom å legge til rette for at storbyene kan
       styrke kollektivtransporten kombinert med vegprising og eventuelt andre
       trafikkregulerende virkemidler.

Kildehenvisning
Nasjonal Transportplan 2006 - 2015 www.ntp.dep.no - 19.06.2002


15.1.2 Regionale mål

   I gjeldende fylkesplan for Nord-Trøndelag finner vi i kapittel 4 de prioriterte områder
   for Nord-Trøndelag.

       Gjennomføre tiltak som gjør forholdene bedre for næringslivet i distriktene.
       Tilrettelegge slik at pendling er et akseptabelt alternativ til flytting.
       Sikre bedre miljø og unngå ulykker.
       Gjennom sektorsamarbeid få mer nytte for brukerne ut av midlene til
       samferdselssektoren.

   Hovedutfordringer knyttet til framkommelighet:
     Redusert reisetid mellom Steinkjer og Trondheim.
     Sikre god framkommelighet for næringstransporter fram til og i de nasjonale og
     internasjonale transportkorridorene.
     Bedre framkommelighet og videreutvikling av transporttilbudet på strekningen
     Namsos - Steinkjer.
     Forbedret tilgjengelighet til regionsentra i fylket for alle trafikkantgrupper.
     Samordnet arealbruk og transportpolitikk i tettstedene.
     Utvikling av godstransportløsninger for Namsos-regionen.
     Sikre drift og vedlikehold av infrastruktur.
     Videreutvikle kollektivtransport på veg.


   Hovedutfordringer knyttet til reduksjon av ulempene som følge av trafikk:
     Utvikle et system basert på "nullvisjons"-tankegangen.
     Redusere miljøbelastning som følge av transport.

   Annet:
     Vurdere alternative finansieringsformer for infrastrukturtiltak.
     Samordne offentlige kjøp av transporttjenester.
     Realisere samordningsgevinster ved samarbeidstiltak mellom flere
     samferdselsetater i fylket.                                            Side 59 av 66
Miljøutredning Overhalla kommune                           04.03.2012

  I forslag til Nasjonal Transportplan er det ikke foretatt forslag om overføringer av
  midler fra en transportsektor til en annen. Dette innebærer at det ikke er sikkert at det er
  de foreslåtte tiltakene som er de beste for samfunnet. I avsnittet nedenfor omhandles
  noen viktige vegvalg for infrastrukturinvesteringer i fylket. Noen av disse tiltakene er
  omhandlet i forslag til Nasjonal transportplan.

  Prioriterte områder
  Vegnettet
  De prioriteringer som er foretatt i Nasjonal Transportplan på stamvegnettet er i samsvar
  med fylkets prioriteringer. For det øvrige riksvegnettet vil det være viktig å prioritere
  utvikling av vegnettet mot kysten. Ikke minst er dette viktig fordi disse områdene i dag
  representerer et meget betydelig vekstpotensial for de maritime næringene. Det er i
  denne sammenheng svært viktig å utvikle aksen Steinkjer - Namsos - Rørvik. RV-17 og
  RV-769 med tilhørende ferjestrekning må utbedres til en standard som sikrer at
  kystnæringenes vekstpotensial blir ivaretatt og ikke begrenset av lav framkommelighet
  og lang transporttid. Hensiktmessigheten av ÅDT som planleggingskriterium må
  vurderes.

  Fylkesvegnettet i fylket er i store deler av fylket for dårlig til å tilfredsstille kravene til
  framkommelighet og til å bidra til at mobiliteten kan økes. Gjennom langsiktig
  planlegging og økonomisk prioritering, må standarden på fylkesvegnettet heves over en
  gitt tidsperiode. Det er i denne sammenheng nødvendig ved revisjon av
  fylkesvegplanen å foreta en kartlegging av flaskehalser for næringslivet. I første
  omgang vil flaskehalser for næringslivet bli prioritert utbedret. Det er viktig å
  videreføre forsterkningsopplegget. Videre må det utarbeides kriterier for hvilke deler av
  fylkesvegnettet det skal prioriteres fast dekke.

  Det må etableres en klarhet i forholdet mellom fylkeskommunen som bestiller og
  Statens vegvesen som utfører når det gjelder overføringer til vedlikehold og drift.
  Dersom en gjennom dette greier å hente ut rasjonaliseringsgevinster bør dette vurderes
  brukt til økte investeringer på vegsektoren. I denne sammenheng må en også vurdere
  fordelingen av budsjettmidler mellom investeringer og drift.

  Jernbane
  Toget har det største potensialet for redusert reisetid mellom Steinkjer og Trondheim.
  Det første tiltaket i denne sammenhengen er bygging av Gevingåsen tunnel. En videre
  utbygging av krysningsspor vil også bidra til å øke kapasiteten, slik at frekvensen kan
  øke på jernbanenettet. En økning av trafikken på jernbanen på strekningen Steinkjer -
  Trondheim vil også bidra til en avlastning av trafikken på vegene. Realisering av
  prosjektet "Trondheim - Steinkjer på 1 time i 2010" er her et viktig bidrag.
  I forslaget til Nasjonal transportplan signaliseres at hovedutfordringene er knyttet til
  blant annet utvikling av lokaltog-tilbudet i Trøndelag. Satsing på øst-vest-korridoren er
  ikke prioritert fra Jernbaneverkets side.
  Dersom det skal være mulig å sikre god framkommelighet for næringstransporter fram
  til og i de nasjonale og internasjonale transportkorridorene vil det være nødvendig å
  sikre en tilsvarende standard på jernbanen på norsk side av grensen som på svensk side.
                                            Side 60 av 66
Miljøutredning Overhalla kommune                         04.03.2012

  Luftfart
  Stjørdal/Hell er det viktigste trafikknutepunktet i fylket, også som grunnlag for regional
  utvikling i et internasjonalt samfunn. Det vil være viktig at Værnes også i framtida
  settes i stand til å avvikle stor trafikk, som i sin tid vil legge grunnlaget for utbygging
  av kortbaneflyplassene Namsos og Rørvik.
  Kortbaneflyplassene på Namsos og Rørvik har minimumslengde på rullebane.
  Rutetilbudet er begrenset. En del gjennomgangsruter har utilstrekkelig kapasitet da
  flyene er tilnærmet fullt belagt ved mellomlanding på Namsos og/eller Rørvik lufthavn.

  Sjøtransport
  I samferdselsplanen og i utfordringsdokumentet til Nasjonal transportplan foreslås det
  at Verdal/Levanger utpekes til regional havn, og at Rørvik havn utpekes til regional
  havn så snart det interkommunale havnesamarbeidet mellom Vikna og Nærøy har
  kommet i forpliktende former.
  Det er utviklet et samarbeid mellom alle havnene i Trondheims-fjorden. Trondheim
  havn er godkjent som nasjonal havn og vil ha en del funksjoner knyttet til
  trafikknutepunktet Trondheim. I denne sammenhengen vil Verdal/Levanger havn være
  viktig for å kunne ivareta tilknytningen til øst-vest-korridoren spesielt for større
  godstransporter.

  Kommunikasjonsknutepunkter
  Namsos sin rolle som kommunikasjonsknutepunkt i Namdalen er en viktig premiss for
  utviklingsarbeidet i og omkring byen. Det er viktig og nødvendig å se satsingen på
  regionbyen Namsos i sammenheng med de foreliggende vegplaner i og omkring byen,
  dette vil være en viktig regionalpolitisk satsing i dette området. Dette må også sees i
  sammenheng med realiseringen av kaianlegget på Spillum. Jernbanen forventes å ha en
  rolle i denne sammenhengen.

  Lokal kollektivtrafikk
  I samferdselsplanen for fylket er hovedmålene for samferdselssektoren at
  fylkeskommunen skal sørge for å tilrettelegge et tilbud som:

     Er kostnadseffektivt og behovsorientert.
     Ivaretar hensynet til bærekraftig utvikling.
     Bidrar til å utjevne geografiske og sosiale forskjeller.
     Stimulere til utvikling i distriktene.

  Lokal kollektivtrafikk består av diverse bussruter, to hurtigbåtruter, hvorav den ene
  krysser fylkesgrensa mot Sør-Trøndelag og to lokalbåtruter som betjenes med ferjer.
  Fylkeskommunen bevilger driftstilskudd for opprettholdelse av det vesentligste av
  omtalte produksjon. Mer enn 60 % av den totale bussruteproduksjonen gjaldt
  skoleruter, dvs ruter hvor transport av skoleelever er avgjørende for å opprettholde
  rutetilbudet.

  Trafikksikkerhet
  Handlingsplan for trafikksikkerhet er retningsgivende for fylkeskommunens arbeid
  med trafikksikkerhetstiltak. Fylkeskommunen har gjennom Fylkets
  trafikksikkerhetsutvalg (FTU) en samordnende rolle i dette arbeidet. Gjennom et
  samarbeid med bl.a. Statens Vegvesen, Politiet, Trygg Trafikk, Fylkeslegen, Statens
  utdanningskontor og kommunene om et bredt spekter av tiltak, er det et felles mål å
  redusere antall drepte og skadde i trafikken. Nord-Trøndelag fylkeskommune legger
  "nullvisjonen" til grunn for trafikksikkerhetsarbeidet.


                                          Side 61 av 66
Miljøutredning Overhalla kommune                         04.03.2012

   Organisering av samferdselstiltak
   Ansvaret for samferdselstiltak er spredt på mange aktører. Staten ved Vegvesenet,
   Jernbaneverket, Luftfartsverket og Kystverket har ansvar for infrastrukturutvikling, jf.
   Nasjonal transportplan. Fylkeskommunene har ansvaret for fylkesveger og
   kommunene for kommuneveger. I dag er det liten samordning mellom de ulike
   aktørene.
   Innen kollektivtrafikken er det en hovedutfordring å bryte trenden med nedgang i
   kollektivtrafikken og voksende biltrafikk. Kollektivtrafikksektoren har mange aktører,
   og ansvarsforholdet er spredt.

   Kildehenvisning:
   Nord-Trøndelag fylkeskommune - et fylke i utvikling Fylkesplan 2000 - 2003.
   http://www.ntfk.no/planarbeid/indexsider/fpindex.htm15.1.3 Kommunale mål

    I kapittel 4.6 som omhandler teknisk drift i kommuneplan for Overhalla, finner vi
    følgende:

    4.6.1.0 Jernbanen søkes utnyttet bedre i transportsammenheng.

    4.61.1 Trafikksikkerheten i kommunen må bedres ved å intensivere informasjon,
       opplæring, trafikkovervåking samt utbedre trafikkfarlige strekninger.
    4.61.2 Sikre god kommunikasjon gjennom standardheving på fylkes,- kommune,- og
       private veger, samt bruforbindelse over Namsen ved Horka.


Kildehenvisning:
Overhalla kommune - Overhalla i utvikling og omstilling. Overhallaplanen 1999 - 2003.


15.2 Status

15.2.1 Oversikt over transportmidler i egen virksomhet.
    Overhalla kommune har en relativt liten maskinpark dvs. 1 traktor ved teknisk avd., 2
    utrykningskjøretøyer.
    I tillegg til de kjøretøyer som eies av kommunen leases det 1 varebil innen VAR og 3
    biler ved hjemmesykepleien. Til å dekke de øvrige transportbehovene er det inngått
    kontrakt med Johs. Blengsli & Sønn AS om å disponere leiebiler når avstanden i
    forbindelse med et oppdrag er over 10 mil. Ellers benytter de ansatte egne biler i stor
    utstrekning og for 2002 utgjorde dette 175.856 kjørte kilometer til en kostnad av
    450.774 kroner. (For ytterligere detaljer, se vedlegg)
                                          Side 62 av 66
Miljøutredning Overhalla kommune                         04.03.2012

15.2.2 Oversikt over transportmidler i Overhalla.
    I Overhalla finner vi om lag 510 kjøretøyer knytta til transport i yrkessammenheng.
    Transportnæringen er en betydelig næring med ca. 60 lastebiler/vogntog fordelt på
    transportbedrifter og bedrifter innen bygg og anleggsbransjen. De to største aktørene
    innen transportnæringen i Overhalla kjører ca. 1,5 mill. kilometer årlig. Innen
    primærnæringene er det om lag 400 traktorer i drift i forbindelse med selve
    onnearbeidet og transport til og fra bruket. (For ytterligere detaljer, se vedlegg)


15.2.3 Miljøsertifiseringer hos de største transportørene.

    Navn på bedrift       Type sertifisering    Merknader
    Primærnæringene i Overhalla
    Jordbruk          Ingen          Fra 01.01.03 kommer krav
    Skogbruk          ISO 14001, ISO      Sertifisert gj. Skogeierfor. Nord
                  9000
    Landtransportbedrifter   NLF Kvalitet og     Ikke en ordinær sertifisering,
                  miljø på veg.      men et system for bla. HMS og
                               internkontroll.


15.3 Miljøaspekter

15.3.1 Trussel- faktorer,
     Nedlegging av Namsosbanen har ført til økt landeveistransport.
     Støv
     Støy
     Utslipp av klimagasser fra gods- og persontransport
     Bakkenær ozon fra gods- og persontransport
     Avlingsskader og helseskader p.g.a. bakkenær ozon.
     Lokal forurensning
     Ulykker
     Stadig større og tyngre personbiler
     Høyt drivstoff- forbruk
     Spredt bebyggelse

  Kildehenvisning:
  Grønn Hverdag http://www.gronnguide.no/
  Miljøverndepartementet, (1996): Samordnet areal og transportplanlegging
  TØI-rapport 2002/583: Basisprognoser for godstransport 2002 - 2022. http://www.toi.no/
  16.12.2002.
                                          Side 63 av 66
Miljøutredning Overhalla kommune                         04.03.2012


16. INNKJØP OG FORBRUK
16.1 Mål

16.1.1 Nasjonale mål
    § 6 i Lov om offentlige anskaffelser stiller krav til ressurs- og miljøbevisste
    anskaffelser:

   Statlige, kommunale og fylkeskommunale organer samt rettssubjekter som nevnt i § 2
   første ledd bokstav b skal under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til
   livssykluskostnader og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen.

   Veileder til forskrift om offentlige anskaffelser sier:
   I beskrivelsen av ytelsen står oppdragsgiver i utgangspunktet fritt. Det er imidlertid
   en begrensning ved at det så langt det er mulig skal stilles konkrete miljøkrav.

16.1.2 Regionale mål
    Overhalla kommune har i likhet med en rekke kommuner i Nord-Trøndelag et
    innkjøpssamarbeid med innkjøpsavdelinga i fylkeskommunen. Nord-Trøndelag
    fylkeskommune deltar i "Nordens Grønne Belte", og ønsker med sin deltaklelse i
    prosjektet å innføre et miljøstyringssystem i sin innkjøpsvirksomhet på et
    sertifiserbart nivå etter kravene som er satt i ISO-14001.

   Innkjøpsavdelinga har utarbeidet følgende miljøpolitikk som skal legges til grunn ved
   enhver anskaffelse av varer eller tjenester til fylkeskommunens virksomhetssteder og
   samarbeidende kommuner.:

   HOVEDMÅL
   Innkjøpsseksjonen skal yte gode tjenester for befolkning og samfunn ved å:
    Følge opp politiske vedtak
    Etterleve relevante lover og regler innenfor miljø.
    Imøtekomme brukernes behov, med vekt på helhet
    Bidra til å kartlegge og vurdere miljømessige konsekvenser foran oppstart av nye
     anbudskonkurranser
    Bidra til at bygge- og anleggsvirksomheten drives med tanke på effektiv bruk av
     energi og råvarer, og en sikker og ansvarlig håndtering av restavfall
    Bidra til at varer og tjenester som Nord-Trøndelag fylkeskommune benytter seg av
     ikke gir unødige uheldige miljøpåvirkninger
    Bidra til økt veiledning og opplæring om miljømessige aspekter knyttet til de varer
     og tjenester Nord-Trøndelag fylkeskommune kjøper

   Miljøbelastningen består av:
    Forbruk av varer og tjenester
    Forurensende utslipp
    Avfallsgenerering
   Målet er minst mulig råvarer og energi inn, og minst mulig forurensning og avfall ut.
   Ved å ha fokus på livsløpskostnaden forbundet med varen/tjenesten vil man kunne
   redusere både de bedriftsøkonomiske og de samfunnsøkonomiske kostnadene.
                                         Side 64 av 66
Miljøutredning Overhalla kommune                       04.03.2012

   Miljøeffektive innkjøp gjennomfører vi når vi:
    Alltid vurderer alternative løsninger og unngår nyanskaffelser hvis det er mulig
    (med mindre en nyanskaffelse er nødvendig for å redusere miljøbelastningen)
    Identifiserer og verifiserer det faktiske behovet i samarbeid mellom innkjøper og
    brukere
    Som en del av behovsspesifiseringen, alltid legger et helhetssyn til grunn på tvers
    av avdelinger/enheter og over tid for å unngå å optimalisere en avdelings behov
    på bekostning av helheten
    Benytter   objektive  og   ytelsesspesifiserte  spørsmål  som  avdekker
    produktets/tjenestens kostnads-, kvalitet- og miljøprofil, slik at konkurransen i
    markedet utnyttes, miljø gjøres til et fornuftig konkurranseparameter, og de beste
    anskaffelsene oppnås
    Følger opp kontrakt/leveranse via drift fram til utrangering

   Gjennom rollen som forvaltningsmyndighet, tjenesteyter og forbruker har vi
   påvirkningsmulighet på:
    Samfunnets holdninger
    Lovbestemte- og andre krav
    Økonomiske, driftsmessige og forretningsmessige krav
    Berørte parters syn

   Vi har stor grad av indirekte påvirkning på alle miljøaspektene i form av at vi kan
   velge bort en leverandør forutsatt at;
    Miljøkravene er klart definert i konkurransegrunnlaget
    At det finnes konkurrerende leverandører med et mer miljøvennlig produkt

   Fylkeskommunen kan også ha direkte påvirkning på miljøaspektene i de tilfeller der
   de er en stor kunde.

   Hvordan skal vi nå målene?
    Kartlegge brukernes forventninger og behov. Ønsket om miljøeffektive løsninger
    bør legges inn som et hvilket som helst annet behov
    Fokus på ytelser over tid. Det må tenkes langsiktig, anskaffelsens levetid og
    livsløpskostnader  må    være   viktige beslutningsparametre.  Likeledes
    sammenhengen mellom kvalitet og miljø, samt at engangsprodukter ofte vil være
    dyrere enn flergangsprodukter
    Verifisere den enkelte brukers behov, deretter se helheten med fokus på
    virksomhetens totalbehov
    Leverandørenes motivasjon og kreativitet må stimuleres mot størst mulig nytte for
    bruker, mest mulig bruk av gjenvunnet materiale, minst mulig bruk av helse- og
    miljøfarlige kjemikalier, minst mulig energi- og ressursbruk, minst mulig utslipp,
    mest mulig gjenvinnbare produkter osv.
    Informasjon og veiledning til alle med innkjøpsansvar i fylkeskommunen og
    samarbeidende kommuner er viktig for å nå målsetningen om miljøbevisste
    innkjøp av varer og tjenester. Dette vil øke bruken av rammeavtalene, og sikrer at
    man får riktige varer til riktig pris.

   Ved valg av leverandør bli det viktig å fokusere på:
    Bedriftens miljøpolicy – miljørapportering. Dette er en indikasjon på handling
    Miljøledelsessystem (EMAS, ISO, miljøfyrtårn) og HMS-arbeid                                        Side 65 av 66
Miljøutredning Overhalla kommune                         04.03.2012


      Råvarevalg og råvareuttak. Generelle spørsmål som avslører holdningen
      Produksjonsprosess
      Energibruk og energikilder
      Avfallshåndtering
      Helse- og miljøfarlige kjemikalier
      Transportsystem.

    Ved valg av produkt/løsning blir det viktig å fokusere på:
     Merking ( Positiv miljømerking og miljøvaredeklarasjoner)
     Produktinnhold (råvarer, innholdet av helse- og miljøfarlige stoffer,
     genmodifisering, etc.)
     Produktet i bruk (energiforbruk, vannforbruk, utslipp, holdbarhet,
     bruksegenskaper, driftsavbrudd, reparasjonsmuligheter og service, fleksibilitet,
     flerbruksmuligheter, støy, garantioppfølging, etc.)
     Produktet som avfall (gjenvinningssystem for produktet, gjenvinningssytem for
     emballasjen, spesialavfall, etc.)

    Vekting av spørsmålene; SKAL-spørsmål og BØR-spørsmål. SKAL må være oppfylt,
    mens BØR vektes i form av poeng. Pris-spørsmål vurderes ut fra livsløpskostnader.
    Totalvurderingen legges til grunn ved valg av leverandør.

    Det er av avgjørende betydning at miljøkravene oppgis i kravsspesifikasjonene – og
    at de utformes på basis av objektivitet, ikke-diskriminering, åpenhet, likebehandling
    og proporsjonalitet. Ved tildeling av kontrakt må den leverandøren som oppfyller
    spesifikasjonene best, ut fra en helhetsvurdering, velges.


16.1.3 Kommunale mål
    Det er ikke formelt sett vedtatt særskilte målsettinger om miljøbevisste innkjøp i
    Overhalla kommune, ut over de mål som nasjonalt og regionalt nivå har fastsatt.


16.2 Status
   I en såpass stor organisasjon som kommunen, er det et stort antall driftsenheter. Totalt
   sett er det dermed også et stort antall ansatte som forestår innkjøp, innenfor en rekke
   ulike vare- og tjenestegrupper. Det er vanskelig å ha noen god oversikt over hvilke
   miljømessige vurderinger som alle disse innkjøperne foretar når anskaffelser
   gjennomføres. Etterhvert har vi imidlertid innen stadig flere områder inngått
   rammeavtaler om innkjøp. Slike rammeavtaler inngås nå i hovedsak via
   fylkeskommunens innkjøpsavdeling, som dermed også ivaretar vurderinger av
   miljømessige effekter i tråd med de ovennevnte målsettinger.


16.3 Miljøaspekter
                                         Side 66 av 66

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:86
posted:3/4/2012
language:Norwegian
pages:66