EU projekti Grada Osijeka

Document Sample
EU projekti Grada Osijeka Powered By Docstoc
					   SUDJELOVANJE GRADA OSIJEKA I INSTITUCIJA U VLASNIŠTVU GRADA OSIJEKA NA EU PROJEKTIMA
             (ZAVRŠENI PROJEKTI I PROJEKTI U PROVEDBI)

                                Status Grada                                Vrijednost projekta u
Br.    Naziv projekta       Programski okvir                       Nositelj/partneri                        Trajanje/status                Opis aktivnosti
                                  Osijeka                                      €

 1 Lo.de.           Bilateralna suradnja Hrvatska  Grad Osijek  Nositelj: Italija: Provincija Padova. Partneri: Provincija       400,000.00  projekt završen  poticanje razvoja poduzetništva
                - Italija             partner   Vicenza i Modena, Promoimpresa Padova, Sveučilište
                                        Padova, Sveučilište Lecce; Rumunjska: Provincija
                                        Arad; BiH: Provincija Tuzla; Srbija: Provincija Subotica

 2 Buduće perspektive     CEI                RRA SiB   Općina Erdut, Belje, Erdutski vinogradi, Đakovačka            15,000.00  projekt završen  Međunarodna konferencija usmjerena na upoznavanje svih čimbenika
  vinarstva i                          nositelj   vina, Grad Osijek                                           u vinarskoj i vinogradarskoj djelatnosti s novim zakonodavstvom EU
  vinogradarstva u EU                                                                                kao i prilikama (ali i prijetnjama) koje novo zakonodavstvo donosi

 3 Združimo se -       Interreg Cro - Slo - Hu       RRA SiB   Nositelj: Active Relaxation and Enviranomental              96,000.00  projekt završen  formiranje prekogranične mreže ponuđača turističkih usluga, priprema
  prekogranična suradnja i                   partner   Education South- Transdanubian Society - Hungary                            zajedničkog promotivnog materijala,te medijska promocija projekta
  razvoj turizma na
  područjima regija Baranja
  i Samogy

 4 Složena kulturno-    Interreg IIIA, program za      Grad Osijek  Nositelji: Osječko- baranjska županija, Grad Osijek,          432,425.00  projekt završen  zajednička kulturalno-turističke manifestacije u sklopu priprema grada
  turistička suradnja   susjedstvo SL - HU - CRO,      su-nositelj  Partneri: Općina Draž, Županija Baranya, Grad Pečuh                          Pečuha za europsku kulturnu prijestolnicu 2010. Osnaživanje
  između Osječko-     2004-2006                                                                         kandidature osječke Tvrđe za ulazak na UNESCO-v Popis zaštićene
  baranjske županije,                                                                                svjetske spomeničke baštine
  Županije Baranya,
  Mađarska, Grada Osijeka
  i Grada Pečuha (Co-Cu-
  Co OBP)
 5 Business potential of    INTERREG III A         Grad Osijek  Univerza v Mariboru i Sveučilište Josipa Jurja              75,000.00  projekt završen  Projekt ima za cilj razvoj inovacijskog okruženja kroz suradnju između
  academic R&D activities                    partner   Strossmayera u Osijeku, Grad Osijek, Styrian                              sveučilišta, lokalne poslovne zajednice i prekograničnih regija.
  in the university centers                         Tehnološki Park, Poduzetnički inkubator BIOS, Centar
  and their transfer to                           za poduzetništvo Osijek, Tehnologijsko-razvojni centar
  SMEs in the Cross-                             u Osijeku
  Border Region

 6 Sm@rt region        INTERREG III B         Grad Osijek  Nositelj: Mind Consult & Research Ltd, Graz, Austrija,        2,000,000.00  projekt završen  jačanje potencijala za suradnju regionalnih razvojnih institucija;
                                 partner   Partneri: GEA College of Entrepreneurship, Piran,                           istraživanje stanja regionalnih mreža; izrada i realizacija pilot-akcija
                                        Government of Styria Austrija, ReFIT r.s., Jena,
                                        Njemačka, Wirtschaftsverband Gera – Ronneburg
                                        2007 e.V., Gera, Regional Advisory and Information
                                        Centre Presov, Slovačka, Regional State Department
                                        in Presov, Local Enterprise Agency of Somogy County,
                                        Kaposvár, Enterprise Development Foundation of
                                        Tolna County, Szekszárd, , Euro Info Centre IT 378
                                        Veneto,Scientific Research Centre Bistra Ptuj,
                                        Hrvatska gospodarska komora, Varaždin, CESS
                                        Vojvodina


 7 Osnivanje Regionalne    INTERREG ADRIATICO,       Grad Osijek  Partneri: Ekološko društvo Zeleni Osijek, Regionalna          260,000.00  projekt završen  Stvaranje uvjeta za projekt trajnog obrazovanja na području
  energetske agencije za                    nositelj   razvojna agencija Slavonije i Baranje, Energetska                           energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije
  Slavoniju i Baranju                            agencija Udine, Italija
 8 ETNO-BRAND        Interreg Adriatico       RRA SiB   Nositelj: SLAP Udruga za kreativni razvoj, Osijek,       156,000.00   projekt završen  Razvoj turističkih potencijala Slavonije i Baranje kroz jačanje mreže
                               parner   Ostali partneri: CNA - Sezione di Ferrara                            socijalnog poduzetništva uključujući i proizvodnju rukotvorina

 9 Uređenje prostora u Tenji Program socijalnog i     Grad Osijek                                  74,000.00   projekt završen  Uređenje prostora u Tenji naseljenog romima
  naseljenog Romima     gospodarskog oporavka      nositelj
               područja posebne državne
               skrbi - Mala komunalna
               infrastruktura 1
10 Energetska kuća      CARDS 2004.          Grad Osijek  Nositelj: Ekološka udruga Zeleni Osijek, Suradnik:       121,981.00   projekt završen  Organiziranje edukativne energetske agencije
                               partner   Solar System d.o.o. Osijek
11 Razvoj prekograničnog   CARDS 2004.          Grad Osijek  Nositelj: Ekološka udruga Zeleni Osijek, Partneri:       119,963.00   projekt završen  Cilj projekta je ekonomski i socijalni razvoj srednjeg Podunavlja i
  turizma u srednjem                    partner   Turistička zajednica Grada Osijeka, Turistička                         održivo korištenje prirodnih i kulturnih resursa kroz razvoj novih
  podunavlju                              zajednica Osječko – baranjske županije, Grad Sombor                       turističkih proizvoda i prekograničnu suradnju.

12 Panonski put mira „Via  United States Agency for   Grad Osijek  Nositelj: Ekološka udruga Zeleni Osijek, Partneri:       71,000.00   projekt završen  Očuvanje bioraznolikosti kroz promociju nemotoriziranog prometa u
  Pacis Panonnie”      International Development,   partner   Turistička zajednica Grada Osijeka, Grad Sombor,                        cilju povezivanja prirodnog, kulturnog i povijesnog naslijeđa.
               Christian Relife Services          Nevladina udruga „Zelena mreža Vojvodine”

13 Poduzetnički inkubator  Phare 2005 Business related  Grad Osijek  Nositelj: Poduzetnički inkubator BIOS, Partneri:       1,488,659.00  projekt završen  proširenje postojećih kapaciteta Poduzetničkoga centra BIOS u
               infrastructure         partner   Ministarstvo mora,turizma,prometa i razvitka                          Osijeku (dodatnih 2.000 m2) = mogućnost većeg samofinanciranja,
                                     RH,Ministarstvo gospodarstva,rada i poduzetništva RH                      zapošljavanje ca. 150 novih djelatnika inkubiranih tvrtki, promidžba
                                                                                     malog i srednjeg poduzetništva i uvedba novih tehnologija

14 Strengthening local    PHARE 2006           RRA SiB   Nositelj: Ekološka udruga Zeleni Osijek; Ostali partneri:    98,970.00   projekt završen  Proglašenje i implementacija zaštite Natura 2000 za područje
  capacities for Natura                  partner   Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode,                          Osječko - baranjske županije
  2000 and nature                            Prirodoslovno matematički fakultet - odijel biologije,
  protection                              Volonterski centar Osijek


                                     UKUPNO ZAVRŠENI PROJEKTI                  5,408,998.00

15 Eko-konkurentan: jačanje Program suradnje        RRA SiB   Nositelj: Euroappel Belgija; Ostali partneri: SLAP       135,000.00  projekt u provedbi Jačanje konkrentnosti ekoloških proizvođača kroz stvaranje Web
  konkurentnosti ekoloških Flamanske vlade sa       partner   Udruga za kreativni razvoj, Osijek, Euroregija Dunav                      Shopa/Internet trgovine s pratećom infrastrukturom, te razvoja
  proizvođača       zemljama Srednje i Istočne          Drava Sava, Brava Auction Belgija, Belbior Belgija                       pojedinačnih marketing strategija ekoloških proizvođača na području
              Europe                                                                    OBŽ-a.
16 FATE           IPA SEE            RRA SiB   Regija Friuli Venezia Guilia                  50,000.00 projekt u provedbi Prijenos najboljih praksi u prenamjenih vojnih objekata u objekte za
                              partner                                                  edukativne i istraživačke svrhe
17 DATOURWAY         IPA SEE            RRA SiB   Nositelj: VATI                         197,300.00 projekt u provedbi Izrada zajedničke strategije razvoja turizma u podunavlju s posebnim
                              partner                                                  naglaskom na prostorno planiranje
18 Krovni turistički plan  IPA CBC HU- HR         RRA SiB   Sveučilište iz Vesprema, Partneri:RRA, Ministarstvo      411,760.00 projekt u provedbi izrada krovnog turističkog plana za prekogranično područje (8
                              partner   turizma, ČAKRA                                        hrvatskih i 4 mađarske županije)
19 CROST II         IPA CBC HU- HR         RRA SiB   Razvojna agencija južnog zadunavlja, VIDRA, PORA        160,549.48 projekt u provedbi niz edukacijskih radionica radi definiranja prekograničnih razvojnih
                              partner                                                  mogućnosti
20 BDP for SPS        IPA CBC HU-HR         RRA SiB   Nositelj: Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont        233,685.00 projekt u provedbi Uspostavljanje zajedničke osnove poptpornih usluga poslovnom
                              pridruženi  Szolgáltató Nonprofit Kft. (DDRFK), Pecs; Partneri:                     sektoru; razvoj sustava prekogranične mreže-ekomarketing
                              partner   SLAP, Osijek
21 Co-Op           IPA CBC HU-HR         RRA SiB   Nositelj: Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont        224,848.00  projekt u provedbi Promocija prekogranične mobilnosti radne snage kroz organizaciju
                              pridruženi  Szolgáltató Nonprofit Kft. (DDRFK), Pecs; Partneri:                       događanja :sajam, kulturni događaji, film, radionice; uspostavljanje
                              partner   SLAP, Osijek                                          prekograničnog partnerstva, razmjena ekperata; obuka za pripremu
                                                                                     projekata uz primjenu e-learning metodologije
22 Innoinvest         IPA CBC HU-HR        RRA SiB   Nositelj: Regionalna inovacijska agencija Južnog      193,808.91 projekt u provedbi Analiza inovacijskog potencijala i modela poslovne komunikacije u
                             partner   zadunavlja, Pecs, Mađarska; Partneri:RA VIDRA;                      projektnom području s ciljem definiranja komparativnih prednosti i
                                    Virovitica; PORA Koprivnica; PCP Pakrac, Pakrac;                     potpore donositeljima odluka; definiranje potreba poslovnoga sekotra
                                    REDEA, Čakovec; University of Pécs; Pannon Novum,                    u obje zemlje u cilju stvaranja mreže na online osnovi; zajednička
                                    Szombathely                                       promocija prekograničnog područja za potencijalne investitore

23 „CHEE“ " Zajednička    IPA komponenta II CBC   Grad Osijek  Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje,     491,840.00 Projekt u provedbi Osnovni cilj je povećanje razvojnog i inovacijskog kapaciteta u
  istraživanja i razvoj   prekogranična suradnja    nositelj  Ekonomski Fakultet u Osijeku, Institut za obnovljive                   gospodarstvu, razvojnim i istraživačkim institucijama i jedinicama
  energetske efikasnosti u  Hrvatska - Mađarska           izvore energije, a koordinator i vodeći partner s                    lokalne samouprave u pograničnim županijama Hrvatske i
  prekograničnim       (mjera 2.1. Co-operative         mađarske strane je SZOCEG, IME i Ekonomski fakultet                   Mađarske. Područje aktivnosti je uvođenje inovativnih metoda
  područjima"        economy – Gospodarska          u Pečuhu                                         gospodarenja energijom - ušteda energije putem mjera energetske
               suradnja; 2.1.3. Joint                                                      efikasnosti u stambenim i poslovnim objektima.
               reseach, development and
               innovation – Zajedničko
               istraživanje, razvoj i
               inovacije)
24 HERMES           IPA Info          RRA SiB   Regija Veneto (It), Udruga "Zeleni Osijek", Udruga za    87,092.01 projekt u provedbi unaprijeđivanje procesa informiranja hrvatskih građana o EU
                             nositelj   kreativni razvoj "Slap", Hrvatski institu za lokalnu                   vrijednostima i standardima
                                    samoupravu (HILS)
25 ART&EARTH         EuropAid          Grad Osijek  Grad Vincenza, Udruga umjetnika SOLSTIZIO, Italija,    954,547.00 Projekt u provedbi Upravljanje projektom i koordinacija aktivnosti (uključuje izvještavanje
                              partner   Centar za predškolski odgoj, Osijek, Hrvatska, Miejskie                 i javnu nabavu prema pravilima EU, koordinaciju s partnerima i
                                    Przedskole38, Czestochowa, Poljska i Udruga iz                      koordinaciju na terenu);
                                    Burkine Faso                                       Stvaranje mreže uključenih gradova;
                                                                                Osnivanje mješovitih radnih skupina;
                                                                                Obučavanje nastavnika za izvođenje edukativnih programa na temu
                                                                                borbe protiv siromaštva i gladi;
                                                                                Organizacija i provedba didaktičkih radionica na istu temu;
                                                                                Organizacija i provedba kreativnih radionica (Teme: hrana i zaštita
                                                                                voda);
                                                                                Organizacija 2 javna društveno-umjetnička događaja;
                                                                                Realizacija videozapisa s događaja (uključuje pitanja djece o hrani i
                                                                                zaštiti voda);
                                                                                Izrada didaktičko-pedagoškog i tehničko-umjetničkog priručnika;
                                                                                Društveno-komunikacijske aktivnosti;
                                                                                Organizacija promotivno-prodajne kampanje: prodaja oslikanih boca
                                                                                koje će djeca izraditi tijekom kreativnih radionica (prihod se šalje u
                                                                                Burkinu Faso);
                                                                                Twinning između partnera.
26 Priprema projektne     EuropeaAid         Grad Osijek  Nositelj: Hidroinžinjering d.o.o.,     Partneri:   458,410.00 Projekt u provedbi Izrada pripremnih i studija isplativosti, analiza koristi i troškova,
  dokumentacije i IPA                   partner   Hidroprojekt – ING d.o.o., Grad Osijek i Grad Đakovo                   financijskih analiza (investicijskih studija), studija utjecaja na okoliš, i
  aplikacije za projekte                                                                    dr.
  prečišćavanja otpadnih
  voda
27 Spriječavanje širenja   IPA CBC Hr - Sr       RRA SiB   Nositelj: Osječko - baranjska županija, Partneri:     447,329.94 projekt u provedbi Poboljšanje sanitarnih standarda u svrhu smanjenja rizika od širenja
  klasične svinjske kuge u                partner   Hrvatska poljoprivredna komora, Naučni veterinarski                   KSK u prekogranićnoj regiji
  prekograničnom                           institut Novi Sad
  području
28 APPLE.NET 2        IPA CBC Hr - Sr       RRA SiB   Nositelj: Poljoprivredni institut Osijek, Poljoprivredni  435,934.58 projekt u provedbi povećanje konkurentnosti poljoprivrednog sektora kroz jačanje
                             partner   fakultet Novi Sad                                    tehnologije u proizvodnji voća i povećanje kvalitete proizvoda, uz
                                                                                jačanje prekogranične i regionalne suradnje između poslovnih,
                                                                                znanstvenih, istraživačkih i stručnih subjekata
29 Inovativna prekogranična IPA komponenta II CBC      Grad Osijek  Nositelj projekta:                     330,088.07 Projekt u provedbi Povećati gospodarsku suradnju, prekograničnu trgovinu,
  mreža malih izvoznika  prekogranična suradnja       partner   Poduzetnički inkubator BIOS                               konkurentnost i izvoz prekograničnih MSP putem za tu namjenu
              Hrvatska - Srbija               Partneri u projektu:                                   pripremljene edukacije i korištenja modernih tehnologija.
                                      Poduzetnički inkubator BIOS Osijek – Hrvatska,
                                      Otvoreni univerzitet Subotica – Srbija, Grad Osijek –
                                      Hrvatska, Grad Subotica - Srbija


30 Tradicija za budućnost  IPA komponenta II CBC      Grad Osijek  Nositelj projekta:                     217,830.00 Projekt u provedbi Stimuliranje lokalnog gospodarstva i poticanje novih mogućnosti
               prekogranična suradnja      partner   Centar za poduzetništvo Osijek                              zapošljavanja kroz koncept endogenog (ruralnog) turizma.
               Hrvatska - Srbija               Partneri u projektu:                                   zapošljavanja;
                                      Prvi hrvatski clustera ekološke proizvodnje – Osijek                   Uključivanje maksimuma aktivnosti turističkog sektora preko granica
                                      (Bio Q),                                         osigurava da će one imati veliku vjerojatnost izravnog ili neizravnog
                                      Grad Osijek                                       pridonošenja cilju stvaranja radnih mjesta
                                                                                  2. Stimuliranje i razvoj endogenog turizma na postojećim snagama na
                                                                                  obje strane Dunava holističkim pristupom;
                                                                                  Izgradnja mreže suradnje između postojećih snaga preko granica.
                                                                                  Projekt osigurava da se sve turističke aktivnosti uklapaju u jedan
                                                                                  integrirani okvir, imaju maksimalni multiplicirajući učinak u pogledu
                                                                                  stvaranja radnih mjesta, da su komercijalno održive i da izgrađuju
                                                                                  kapacitete lokalnih institucija
                                                                                  3. Stimuliranje i izgradnja održive interakcije između lokalnih
                                                                                  zajednica i prirodnog okoliša;
                                                                                  Promicanje razmjene između kultura i naroda u duhu međusobnog
                                                                                  razumijevanja i poštivanja, što je čimbenik koji pridonosi solidarnosti i
                                                                                  socijalnoj koheziji. Ohrabrivanje koordinirane politike planiranja
                                                                                  unaprjeđuje konkurentnost ruralnih gospodarskih aktivnosti u ciljnim
                                                                                  područjima i pruža im infrastrukturu i sadržaje od ključnog značaja za
                                                                                  visoku kvalitetu življenja kako za lokalno stanovništvo, tako i za
                                                                                  posjetitelje. Promicanje razumijevanja i poštivanja za ekološka pitanja
                                                                                  koja su inherentna razvoju ruralnog turizma.
                                                                                  4. Promocija endogenog turizma;
31 Ususret reciklaži u    IPA komponenta II CBC      Grad Osijek  Nositelj: Zelena Akcija za Hrvatsku, Centar za ekologiju  296,933.13 Projekt u provedbi Specifični cilj projekta: unaprijeđenje sustava gospodarenja otpadom
  Osječko – baranjskoj   prekogranična suradnja      partner   i održivi razvoj za Srbiju                                u Osječko – baranjskoj županiji i Okrugu Sjeverna Bačka kroz
  županiji i Okrugu     Hrvatska - Srbija                                                           zejdničko djelovanje i razmjenu iskustava
  Sjeverna Bačka                             Partneri u projektu: Udruga „Zeleni Osijek”,
                                      Krajnji korisnik: UNIKOM d.o.o. Osijek                            Ključne aktivnosti:
                                                                                    1. Edukacija o raznim europskim apraksama gospodarenja otpadom;
                                                                                    2. Pilot projekt: Reciklaža u Zajednici;
                                                                                    3. Sudjelovanje javnosti u planiranju gospodarenja otpadom32 Obrazovanje i       IPA IV LPE3           RRA SiB   Nositelj: Centar za poduzetništvo Osijek          91,677.45 projekt u provedbi Stvaranje projektnih timova u OBŽ koji će osigurati poduzetničku
  umrežavanje                        partner                                                potporu, razvijati strateške dokumente JLS-ima, te poticati suradnju,
                                                                                  pripremu i provedbu projekata na lokalnoj i regionalnoj razini

33 Umrežavanje,       IPA komponenta IV Razvoj    Grad Osijek  Nositelj: Hrvatski zavod za zapošljavanje Područna     99,675.65 Projekt u provedbi Aktiviranje lokalnih dionika na tržištu rada te uspostava sustava za
  obrazovanje i podizanje  ljudskih potencijala, Projekt   partner   služba Osijek, Partneri: Hrvatska udruga poslodavaca,                  suradnju između dionika kako bi se poboljšala efektivnost i efikasnost
  konkurentnosti za više  Lokalna partnerstva za            BIOS – Poduzetnički inkubator d.o.o., Udruženje za mir                  zapošljavanja u Osječko-baranjskoj županiji
  boljih poslova      zapošljavanje - faza 3            i ljudska prava BARANJA, Pučko otvoreno učilište
                                      Osijek
34 Poticanje ukupnog    IPA komponenta II CBC  Grad Osijek  Nositelj: Grad Osijek,                       227,350.00 Projekt u provedbi Poticanje ukupnog prekograničog razvoja putem strateške suradnje
  ekonomskog razvoja kroz prekogranična suradnja   nositelj  Partneri: Hungarian Pellet Association i Fundacija                        na privlačenju ulaganja, razvoju inovacija i zajedničkom nastupu na
  privlačenje ulaganja i Hrvatska - Mađarska          Europeer Alapitany                                        tržištima izvan Hrvatske i Mađarske s naglaskom na energetskom
  jačanje izvozne                                                                         sektoru baziranom na čistim tehnologijama
  konkurentnosti s
  naglaskom na
  energetskom sektoru
  baziranom na čistim
  tehnologijama
35 CONURBANT Područje Intelligent Energy Europe   Grad Osijek  Nositelj: Vicenza             Partneri:       1,280,535.00 Projekt u provedbi Razviti "otvorene" energetske politike koje bi išle ruku uz ruku sa
  energetske efikasnosti               partner   Padova, Palma de Maiorca, Limassol, Salaspils, Arad,                       socijalnim i ekonomskim politikama;
                                 Timisoara, Vratsa i Osijek   EKODOMA,                             Proširiti znanje o politikama energetske učinkovitosti te razviti
                                 STRATAGEM LTD, ALBEA, ALBA, SOGESCA LTD,                             instrumente i izgraditi kapacitete zaposlenih osoba u gradskoj upravi i
                                 Gospodarska komora Vratsa                                    gradskim tvrtkama;
                                                                                  Ostvariti mjere energetske učinkovitosti u gradskim upravama i
                                                                                  gradskim tvrtkama;
                                                                                  Definirati praćenje i ekonomsku isplativost procedura za praćenje
                                                                                  energetske potrošnje. Rezultati praćenja bi se vrednovali te bi se na
                                                                                  temelju tih podataka izradili planovi za ostvarivanje energetske
                                                                                  učinkovitosti;
                                                                                  Ostvariti mjerljive rezultate u raznim aspektima projekta;
                                                                                  Prenijeti znanje diljem Europe te među svojim građanima.
                                 UKUPNO PROJEKTI U PROVEDBI                  7,026,194.22


                                 SVEUKUPNO SVI PROJEKTI                  12,435,192.22                                                             projekt završen
                                                             projekt u provedbi

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:28
posted:3/4/2012
language:Croatian
pages:5