EO-CZ by xiuliliaofz

VIEWS: 83 PAGES: 2218

									        Esperanto            fako
olei t
lumbo                    n, pomn.
trezoraj momentoj de hejmeca / serena atmosfero
sed nun serioze!
erodata (aŭtomobilo)
valvoje
vendata, aĉetebla
cenantio                   2
prepari / meti kaptilon
emeritiĝi, fariĝi pensiulo / emerito
li kuras por savi sian vivon
li permesas / konsentas
li ŝovas nazon en mian vazon
ŝi havas gracian figuron
ŝaflano, lano                f
laŭplaĉe
lima zono
digo
gvino
same kiel
tial, ke; ĉar
post iom da tempo, pli malfrue
finplenumi / plenumi planon
elektrokutiĝo
(ŝtata) licencnumero (de veturilo)      dopr.
aŭtomobila registra signo
telefonbudo, telefonĉelo
mortaj restaĵoj, kadavro, relikvo      pl.
okazigi aranĝon
ĝenerala fenomeno
ekbrili / ekfanfaroni per scioj
pago
li skuis lin
privata / persona reposedo
tri milionoj kvincent dudek ses mil naŭcent kvardek sep kronoj
kaj                     1 slučování
plus, kaj                  zkratka k., mat.
kaj fino!, kaj punkto!
ĝi estas ela / malkaŝita!
kaj li estas perdita, li forvaporiĝis
plie
po 10 kronoj
kaj simile (k.s.)
strekita a
a duoble strekita              mat
nome, kaj nome
kaj tamen vi malvenkos!, ĉiuokaze vi malgajnos!
kaj tiel plu, (zkratka ktp.)
kaj tiel plu (ktp.)
kaj tiel plu (ktp.)
kaj tiel simile
k.s.
kaj nun ekmovu la spokojn!
kaj nome, nome
nome, kaj nome               a vytýkání
jen vidu!
spit!
abako                    m 1) arch, hist
nomogramo                  3) mat.
abako, kalkulilo              2) mat. hist.
abatino                   f
abatina
abatineco
abatinejo
aboco de fiziko
abdiko                   f
abdika
abdika akto, akto de abdiko
abdiki t (ion), eksiĝi           ned.
alfabeto, aboco               f 1)
aboco                    2)
alfabeta vortaro, leksikono, enciklopedio  m 1)
alfabete, laŭalfabete
alfabeta
alfabeta ordo
aberacio                  f astr., biol.
Abiĝano                   m
abituriento                 m
abiturientino                f
abiturienta
ablacio                   f lék., geol.
ablativo                  m lingv.
vokala alternado              m lingv.
anomalio                  zvl. odb.
                      f
eksternormeco, anormaleco, abnormeco, nenormeco
eksternorme, anomalie, anormale, abnorme, nenorme
nenorma, nenormala, eksternorma
anormaleco, abnormeco, nenormeco      f
abolicio                  f
abolicia
abolicia rajto
abonanto                  m
abonantino                 f
de / por abonantoj
koncerto por abonantoj
abonantoj de teatro
abonpago
abono, abonado                   n
aboni t, abonpagi t                dok. i ned.
aborta                       lék.
Abrahamo
kvindekjariĝo                   f
abrazio                      f geol.
skrapado, abrazio                 lék.
abrazia                      tech.
abraziaĵo                     n
absceso                      m lék.
absciso                      f mat.
foresto, forestado, neĉeesto,           f
senpermesa / senkaŭza foresto
nepravigita / senpermesa foresto / laborevito
forestemulo (nefidinda)              m zvl. hanl.
forestemulino, mallaborulino, laborevitulino
absintlikvoro                   2)
absinto                      m 1)
absinta, absintlikvora
absolutismo                    m polit.
absolutisme
absolutisma, absoluta
absoluta reĝo
absoluta
absoluta / konstitucia monarĥio
absoluta nulpunkto
absoluta monarkio
absoluta temperaturo                fyz.
absoluta majoritato
absoluta
absoluteco                     f
eksigo                       1)
atesto pri fino de studado             2)
finstudinto (de lernejo), kurs­fininto, lerninto, iama lernanto
                          m
kursinto
diplomito (de lernejo)               též
partopreno en kunveno
partopreno                     2)
fino de studado                  n 1)
trapasi t                     dok.
partopreni kunvenon
finstudi t, abiturientiĝi, trafrekventi t, fini lernejon
partopreni ion, ĉeesti ion             2)
asisti al io
absorbeco
sorbi t, ensorbi t               ned. i dok. pohltit, nasát
absorbi t
sorbado, absorbo, absorbado           f odb.
sorba, absorba
sindeteno                    f
abstino, abstinado, abstinenco, abstinemo    f
abstinanto, abstinulo              m
abstina, abstinula
abstini n (de viando, narkotaĵoj)        dok. i ned.
abstrakti t                   ned. i dok.
abstraktaĵo                   f
abstrakta
abstrakteco
absurdo, absurdeco, absurdaĵo          f
absurda
nur ne trafu lin io malbona!
por ke la lup' estu sata kaj la ŝafo netuŝata
ke ...us
ke ...u
por ke ... u
por ...i
por ke regu paco
por tiel diri
acetono                     m
acideco                     f
kvankam, malgraŭ (ke)
adaĝe                      příslovce hud.
adaĝo                      n f hud.
Adamo                      m
Adampomo                    hovor
tireoido                    n anat.,
gorĝa pomo, gorĝnodo, Adampomo         hovor.
adapto, adaptaĵo                f výsledek adaptování
adaptilo                    m tech.
adaptado
adapti t                    ned. i dok.
rekonstrui t                  budovu
adaptiĝi
Adisabebo                    f
adekvata, ĝuste konforma
adepto                     m
adhero                     f
adhera
adjektiva
adjektivo                    n lingv.
adjunkto                    m
alĝustigi                    ned. i dok.
adjutanto                    m voj.
administrejo, administracio         f budova
administro, administrado          f 1 činnost
registaro                  vláda
administristaro, administrantaro, administracio      2
administra, administracia
kontoristo
administristo, administratoro        m
admiralo                  m
admiralitato                f
adolesko, adoleskanteco           n
adoleskanto                 m
adopto                   f
adopta
adopti t                  dok. např. názor
adopti filon, filigi
adoro, adorado               f
adreso                   f
hejma adreso
forsendanto                 m
adresaro, adreslibro            m
dosierujo                  inf.
adresato, adresulo             m
adresi t (ion al iu)            ned. i dok.
Adriatika maro, Adriatiko          n
adsorbi t                  ned. i dok.
adsorbo                   f fyz., chem.
advento                   m náb.
adventiva                  bot.
adventa, antaŭkristnaska
adverbo                   n lingv.
advokateco                 f
advokato                  m
ordeno de la advokatoj
konsultejo de advokato, advokata konsultejo
aerumado                  f
aeroplano                  n (zast.) let.
aerobiko                  m sport.
aerobia                   biol.
aerodinamika                týkající se aerodynamiky
flulinia                  vhodně tvarovaný
aerodinamiko                f
flugkompanio                f
aerolito                  m astr., geol.
aerometro                  m tech.
aeroplano, avio, aviadilo          m
aerosolo                  m odb.
aerostato                  m
afekcio                   f
afekcio                   m lék.
afekto
afektulo
afekta, bombasta
skandalo, skandalaĵo, ŝoka, ŝokiga afero, ŝokaĵo, malagrabla afero
                       f
afgano                    m
Afganio, Afganlando, Afganistano       m zeměp.
afineco                   f
afina                    mat., chem.
afina rilato                 mat.
afirmo, malneo                f
afirma, jesa, malnea
afikso                    m lingv.
aforismo                   m
afrika
afrikano                   m
Afriko                    f
la afrikansa (lingvo)            f lingv.
afto                     f lék.
aferaro (ofica), aferoj           f
agento, faktoro               m ekon.
agentejo, agenturo, faktorio         f
agema
agito, agitado, varbado           f
politika informado              polit.
agitejo, agitcentro             zvl. polit.
agitanto, varbanto              m
agitulo                   hanl.
varba slogano, varbfrazo           f
agiti t, agitadi t, varbi t         ned.
aglomeraĵo                  f odb.
aglomeraĵo                  m geol.
aglomeri t                  dok., ned. fyz.
aglutina                   i lingv.
aglutina lingvo
aglutini t                  ned. chem.
aglutina lingvo
agnostikismo                 m
agnostika
agnostiko, agnostikulo            m fil.
agonio                    f
agrafo                    f
agrara, agrokultura
grandbienulo                 m
agregaĵo                   m
agreso                    f
agresemo                   f
agresivo, agresiveco
agrasa, agresema, agresiva, atakema
agresanto, agresinto         m
agrokulturo, agrokulturado      f
agronomo               m
agroteĥnika, agroteknika
agroteĥniko, agrotekniko       f
aha! tiel do!, ah jes!
ho hoj!                nám.
ĝis!
saluton!
jen tiel; vidu, tiel
oj!                  povzdech, výraz lítosti
ho, ha, ve, ah, aĥ, oho!
ho!, ve!, ho ve!
agato                 m geol.
Aĥila tendeno             přen.
tendeno de Aĥilo, Aĥila tendeno    anat.
aidoso                lék.
jen!, vidu!
aj!
akacio                f bot.
akademia
scienca grado, akademia titolo
kun universitata eduko
akademio               f
solenaĵo               slavnost
akademiano              m
pseŭdoakacio             m bot.
agado                 4 jednání, činnost
ago                  f 1 čin
aranĝo                3 uspořádání
kampanjo               2 kampaň
operacio               5 voj.
kultura aranĝo
kolektado
akcelo, akcelado           f
akcelilo, gaspedalo          m
akcento                m zvl. lingv.
akcenti t               ned.
akcepti t               ned. i dok.
agipova, agopova, agipreta
akcio, valorpapero          f ekon.
akcio je montranto
akciulo, akciano, akciposedanto    m
akcia kompanio
akcia
akcizo                m
aga
agadprogramo
agospaco
agospaco
agospaco                 dopr.
fluga povdistanco, flugradiuso      let.
flugradiuso
agokomitato, aga / agada komitato
aklamo                  f
alklimatigo, alklimatiĝo, aklimatizo   f
alkutimigo, alkutimiĝo          přen.
alklimatigi, aklimatizi t, naturigi   ned.i dok.
alklimatiĝi, aklimatiziĝi
akno                   f neskl. lék.
akomodo                 f odb.
akomodi t                ned. i dok.
ĵus                   hovor. právě
sufiĉe
precize
akordo                  m hud.
popeca / pokvanta laboro
akordiono                m
akro                   m
kreditletero, akreditivo         m
akrediti t                dok. i ned.
akrobataĵo                výkon
akrobatiko                f let. umění
akrobato                 m
akrobata
aerobatiko
akronimo                 n lit., odb.
akropolo                 f arch.
silkveluro                m text.
ago, faro                m, čin
akto                   div.
nuda figuro, nudaĵo           um.
akto, soleno, celebro
aktoj, aktaro, dosiero          pl. spisy
aktoro                  m lit., zast.
aktivularo, laborgrupo de aktivuloj   2 osoby
laborkunveno, kunveno pri aktuala temo  m 1 schůze
aktivulo, aktivisto           m
aktivo, aktiveco             f i tech.
aktiva, agema, farema
aktiva karbo               lék.
aktivo                  n práv.
aktujo, paperujo, teko          f1
kajerujo, dokumentujo, teko, aktoteko  2 úřední, diplomatická
unuaktaĵo                3 div.
aktualaĵo                 f
ĝisdatigi                 ned. i dok.
aktuala
akumulado                 f
akumulatoro, akumulilo, baterio      m
akumuli t                 ned. i dok.
sonizola materialo
akustiko                 f
akuta                   ék.
urĝa, prema
akuzativo                 m lingv.
akvedukto                 m arch., hist.
akvamarino                m geol.
akvarelo                 m
akvario                  n
alabastro                 m geol.
alarmo                  m
alarmi t                 ned.
albano                  m
Albanio                  f
albana
albatro, albatroso, diomedeo       m zool.
alibiismo                 m
albito                  m geol.
albumo                  m
albumino                 m chem.
aldehido                 m chem.
sed, tamen                1 spojka avšak, však, nicméně
jes ja                  4 citoslovce
tute ne, neniukaze
sed
male, aliflanke, kontraŭe         2
li ne nur konsilis, sed li ankaŭ helpis  3 s významem stupňovacím
alegorio                 f
aleo                   f
haleluja!
alergia                  lék.
trosentema                obecně
almenaŭ
Aleutaj insuloj, Aleutoj         f pomn. zeměp.
Aleksandrio                f zeměp.
Aleksio                  m
alfa                   název řeckého písmene
alfabeta ordo
algebro                  f
algebra ekvacio
algebra
algebrigo                 f
algoritma lingvo          mat., inf.
algoritmo              m
alidado               tech.
alĥemio, alkemio          f
alĥemiisto, alkemiisto       m
alianco               f polit.
alidire
alibio               n
alimentado, vivtenpago, vivtenado  f práv.
alimentada devo
alimento              m pomn. 1 úhrada osobních potřeb, výživné
alimentpago, vivtenpago       2 práv.
aliteracio             f lit.
aliteracii n            ned. i dok.
Alasko               f zeměp.
aŭko                f zool.
alkala
alkalo               f chem.
alkoholo, alkoholaĵo        m
alkoholaĵo
alkoholaĵo, alkohola trinkaĵo
alkoholulo             m
mergulo               m zool.
alkovo               f arch.
Alma-Atao, Almaato         f ( hist.), zeměp. nyní Almaty pomn.
almanako              m
almozo               f
alonĝ                m ekon.
alpako               2 zool.
arĝentano              f 1 slitina
alpa faltiĝado           n
alpa kabano
alpa
Alpoj                f pomn. zeměp.
Alzaco, Elzaco           n zeměp.
aldo, kontralto           m hud.
Altajo, Altaja montaro       m zeměp.
altano               m
alternado              f mat.
alterneco              vlastnost
alternativo             f
alternatoro, alternilo       m tech., el.
alterna               mat.
alda C-kleo
altruismo              m
aluminio              m
alveolo               m lék.
Elizabeta              f
Elizabetana
Alĝero          m město
Alĝerio          m (n)
amalgamo         m chem.
amaranto         m bot.
amatoro, diletanto    m
amatora bendo
amazono          mužatka
Amazono, Amazona rivero  f 1 řeka
ambicio          f
ambicia
klostra galerio      m arch.
ambono          f arch.
ambrozio         f myt.
ambulanco         2 sanitní auto
ambulatorio        f 1 lék. ordinace
ambulatoria
ekstera / okaza vendado
amen
amerika          týkající se světadílu
usona           týkající se USA
amerikano         obyvatel světadílu
usonano          z USA
Ameriko          f
amerikanisto       m
ametisto         m
ametista, ametistkolora
amfiteatro        m arch.
amforo          f um.
amido           m chem.
amino           m chem.
aminacido         f chem.
aminogrupo        f
Amano           m
amnestio         f
amnestii t        dok. i ned.
amoko           m
amoniako         m chem.
amonio          n gastr.
amortizo         f ekon.
ampero (značka A)     m fyz. základní jednotka elektrického proudu (SI)
ampermetro        m
kulombo          f
laŭtparolilo       m
amplitudo         f fyz.
ampolo          f lék.
amputado         f
amputi t         ned. i dok.
Amsterdamo          m
amuleto            m
kiel             lit.
anaglifo           m um.
anakronismo          m
anakondo           f zool.
analfabeto          m
analoga
tiaspeca
analogio           f
analogo            m
analoga            mat.
analoj            m pomn.
analitika           mat.
analiza
analizisto          m
analizo            f zvl. chem.
analizilo           m
analizi t           ned.
anamnezo           f
ananaso            m
anarĥio, anarkio       f
anarĥiisto, anarkiisto    m
anarĥia, anarkia
anatomo            m lék.
anatomia
anatomio           f
anĉovo, engraŭlo       m gastr.
anĝelo            m
angeliko           f bot.
anĝelaro
anĝelaro
Andoro            f
Andromedo           m astr.
Anjo             f
melopsitako, ondeta psitako  f zool.
Anda montaro, Andoj      f pomn.
aŭ
anekdoto, spritaĵo      f
aneksaĵo
anekso, aneksado       n
aneksi t           ned. i dok.
anemio            f lék.
aneroido           m
anestezo           f lék.
anestezisto          m
Agneso            f
engaĝo, kontraktita laboro  n
engaĝita
engaĝi t            dok. i ned.
engaĝiĝi            politicky, umělecky
angino             f
angla
anglo              m
la angla (lingvo)        f
Anglio             f
anglikano            m náb.
anglosaksa
Angolo             f
groso              m plod
grosujo, grosarbedo       keř
anhidrido            m chem.
anhidrito            m geol.
nek, eĉ ne           1 spojka
nek ... nek...
mi ne opinias tiel
neniom
restu senmova!
nek mi nek vi
eĉ ne unufoje
eĉ minimume mi ne emas
li eĉ ne pepas, li silentegas
sidi kiel muso sub balailo   2 částice ani
eĉ ne pepu!
absolute neniu         expr.
nek lakto, nek selakto
eĉ ne iom, neniom
nepre / tute ne         3 zdaleka se záporem
eĉ ne ideeto!
nek famon, nek profiton
eĉ ne unu sola vivanta animo
antaŭjuĝo, partieco, indigno  f
sen, eĉ ne
sen saluti, eĉ ne salutinte
Ankaro             f
enketo             f
jes
anodo              f el.
anomalio            f
anomalia
anonimulo            m
anonimeco            f
anonima
neorganika           chem.
notacio             f hud.
antagonismo           m
antarkta
                       f
Antarkto, Antarktiko, Antarktio, Antarktido, Antarktiso
antaŭdati t, antaŭdatigi, antaŭendati t    dok. i ned.
anteno                    f tech.
anteno                    zool. tykadlo (hmyzí)
antibiotiko                  n lék.
antikva
heleno
antikvulo
heleno
antikorpusklo                 f fyz.
antifaŝisto                  m
antikva epoko, antikveco           f
antiklinalo                  f geol.
antikoagula
antikoagulanto                lék.
antikoagulanto
antikoncipo                  f
antikoncipa, kontraŭkoncipa
kontraŭkoncipa pilolo
kontraŭkoncipilo
antikoroda
librobrokantejo, malnovlibrejo, (libra) antikvaĵejo
                       m
malnova, uzita
(libra) antikvaĵisto, librobrokantisto    m
antilopo                   f
elando
Antiloj, Antilaj insuloj           f pomn.
militkontraŭulo                m
stibio                    m chem.
antinomio                   f fil.
antikorodanto, kontraŭkoroda materialo    m
antipatio, malsimpatio            f
antipodulo                  m
antisemito                  m
antisemita, kontraŭjuda
antisepso, antisepsaĵo            f lék.
antisepsa
antisepsi t
serumo
mallertulo                  m
antitezo                   f fil.
antitoksino                  m lék.
antologio                   f lit.
Antono                    m
antonimo                   n lingv.
antraceno                   m chem.
antracito                   m uhlí
antrakso, karbunklo       m lék.
antropologo           m
antropozoiko          n geol.
Antverpeno           f pomn. zeměp.
toro              m mat.
nuligi             ned.
anurio             f lék.
anizo              m bot.
aorto              f anat.
apaĉo              m
gangstero, apaĉo        přen.
apanaĝo             f
aparato             m
partiaparatulo         m polit.
aparataro, instrumentaro    f
apartismo            m
apartamento           n
ŝika
apatia
apatio             f
apatito             m
alvoko, alvokado        m
apelo              voj.
apelacia            práv.
apelacii t           ned. práv.
apendico            m anat.
Apenina duoninsulo
Apeninoj, Apenina montaro    f pomn. zeměp.
aperitivo            m
aplaŭdi t            ned.
aplaŭdo             m
apliko, aplikado        f
aplika matematiko
aplika / aplikata matematiko
aplika, aplikita
apliki t            ned.
apogeo             n astr.
apokrifo            m
nepolitika
alportu!
apostato, eksiĝinto, renegato  m zvl. náb.
aposteriora           lingv.
apostrofo            m lingv.
apostrofi t           ned. i dok.
apostolo            m
apostoleco           m
apostola, apostoleca
apretiza
apretaĵo
apretita
apretaĵo
apreti t                   ned. i dok. řemeslně
katizi t
apreto                    f text.
aprila trompo / ŝerco            m žertovně
aprila / ŝanĝema vetero
apriora
aprobo, kvalifiko (oficiala)         f
kvalifiki t                 dok. i ned.
kvalifikiĝi
aproksimo                  f mat.
aproksimanta
aproksimi t                 mat.
poli                     dok. i ned. zvl. mat.
absido                    f arch.
aro                     m plošná míra
arao                     m papoušek
arabo                    m
arabesko                   f
Arabio                    f zeměp.
araba cifero
araba cifero
araba gumo
araba gumo
Araba maro
araba
la araba (lingvo)              f
arameo                    m
aranĝisto                  m
aranĝi t                   ned.
ternukso, arakida nukso, araĥido, arakido m
arbitracianto, arbitraciisto         m práv.
arbitracia
arbitracio                  f práv.
arbitraĝo                  ekon.
certe, kompreneble              lit., zast.
ĉefepiskopo, arĥiepiskopo          m
ĉefepiskopejo                n
arĥidekano                  m
ĉefdiocezo                  f náb.
ĉefverko                   n
ĉefprinco, protoprinco            m
friponego, kanajlego, arĥifripono, arkifripono, protokanajlo
                       m
ĉefduko, arĥiduko              m
universitata tereno
komplekso de sportaj kaj sanigaj ekipaĵoj
komplekso de konstruaĵoj            2
kampo, tereno                 3
areo                      m1
areno, luktejo                 f
blokilo                    f tech.
bloki t, fiksi t                dok. tech.
arĝentano                   m tech.
Argentino, Argentinio             f
argentinano                  m
argono                     m chem.
slango                     m lingv.
argumento                   m i mat.
argumenti tn                  ned.
folio, foliego                 m
leterfolio
arkeo                     f náb., hist.
ŝranko de l´ interkonsento, kesto de interligo
ŝranko
arĥaika
arĥaiko, arkaiko                n geol.
arĥaismo                    m lingv.
ĉefanĝelo, arĥianĝelo             m
arĥeologo, arkeologo              m
arĥeologia, arkeologia
arĥeologio, arkeologio             f
arĥipelago                   m
arkitekto, ensemblisto             m
arkitektura
arkitekturo                  f
arkitravo                   m arch.
arĥivo, arkivo, dokumentaro          m
arĥivisto, arkivisto              m
aktisto
arĥiva, arkiva
arkivolto                   f arch.
ario                      f hud.
arjano                     m
arja
aristokrataro                 f šlechta
aristokratio
aristokrato                  m
doktrino de Aristotelo
aritmetika progresio
aritmetika vico
aritmetika meznobro, aritmo
aritmo
aritmetiko                   f
arkado                     f arch.
arkta
Arkti, Arktio, Arktiko            f zeměp.
arkuso                    mat.
orielo, korbelfenestro            m
armeo                    f
armaturo                   f
armeno                    m
Armenio                   f
la armena (lingvo)              f
kirasita konduktilo             el.
armita                    stav.
kirasita
arniko                    f bot.
aroganteco                  f
aroganta
aromo                    n neskl.
aroma                    i chem.
aromata                   pouze chem.
armilaro                   pouze zbraně
arsenalo                   m voj.
arterio                   f anat.
arteriosklerozo               f
arteza puto
arteza
artiklo                   m
artikulacio                 f lingv.
artikulacii t                ned.
artiki t, artikigi t
artilerio                  f
cirka / varietea artisto, cirkartiksto    m
artistino
artrozo                   f lék.
Arturo                    m
artiŝoko                   m zahr.
arseno                    m chem.
arsenalo                   m
arseniko                   m chem.

asanigo                   f stav.
                       f zdrav
repurigado, seninfektado, resanigado (de tereno)
asanigi                   ned. i dok.
                       m
askio                    inf.
asemblero                  m tech.
asepso                    f lék.
asepsa
asfalto                   m
asfalti t                  ned.
asfiksio                    f lék.
proksimume / ĉirkaŭ dumiloj
kredeble / espereble / verŝajne mi venos
kredeble, verŝajne, konjekteble
proksimume, ĉirkaŭ, preskaŭ
aziano                     m
Azio                      f
azia
asimili t                   ned. i dok.
asimiliĝi
asistanto, asistento              m
asisti t (al iu pri / ĉe io)          ned.
akuŝigi
asketo                     m
asketismo, asketado              f
asociado de ideoj
asocio                     f
kontraŭsocia
asocieca
aksiomo de asocieco
asonanco, kvazaŭrimo, agordo          f lit.
asparago                    m bot.
aspekto                    m
aspiko, gelatenaĵo               m gastr.
ambicio                    f
aspiranto, kadeto               m i voj.
aspiranteco                  f
aspiratoro                   m
aspirino                    m
aspiri t (ion)                 ned.
almenaŭ
asteroido                   m astr.
astmo                     n
astmulo                    m
astero                     f bot.
astraĥano, astrakano              m
astrodivenisto, astrologo           m
astrologio                   f
astronaŭto                   m
astronaŭtiko                  f
astronomo                   m
astronomia observejo
astronomio                   f
                        m
asimetria, nesimetria
li povis fari ĉion ajn, tamen li ne sukcesis
li estu kontenta
estu ĉiel ajn
estu sciate (al iu)
kaj junaj, kaj maljunaj, ĉiuj amis lin
ne malfruiĝu                  varování
ili venu!                   částice 1 vybídnutí
ĝi servu vian sanon!
ĉu pro timo, ĉu pro fiereco, li ne respondis
vivu la paco!
vivu li / ŝi!
estu tiel aŭ alie               2 spojka
ataŝeo                     m polit.
k.t.p., kaj tiel plu
ateismo                    m
ateisto, sendiulo               m
ateliero                    m
pentrejo                    též
atenco                     m
atencanto                   m
Ateno                     f pomn.
atesto                     m
atiko                     f arch.
atlanto                    m arch.
Atlanta / Atlantika oceano, Atlantiko     m
atlaso                     m zeměp.
Atlaso                     pohoří
maparo                     zeměp.
silksateno                   text.
atleto                     m
atletiko, atletismo              f
atmosfero                   f met.
etoso
atmosfera
meteo                     met.
atmosfera bruo
atolo                     m zeměp.
atomo                     m fyz.
atomenergia centralo / elektrejo
atombombo, fisia bombo
fisia bombo, atombombo
atomenergia centralo, atomelektrejo
atomenergio, nuklea energio
nuklea energio
atomarmilo
nukleo de atomo, atomnukleo, atokerno
nukleo de atomo, atomnukleo, atokerno
atomeksploda fungo
atompilo, atomreaktoro
alloga
logo                      fl
postiĉo                    f
atributo                   m lingv.
atrio                     n hist., arch.
atrofio                    f
malgraŭ (tio)
estu!
aŭ!
aŭdienco                   f
aŭdovida
aŭdito                    m ekon.
aŭditoro                   m
aŭditorio                   n
aŭguristo                   m
klaŭno, cirka burleskulo, arlekeno, bufono, histriono, pajaco
                       m
aŭgustenano                  m náb.
aŭkcio                    f
aŭlo, solenejo                f
aŭro                     f lék.
aŭreolo, glorkrono              f
aŭrikulo                   f bot.
aŭroro                    f astr.
aŭstraliano                  m
aŭstralia aborigeno              m
Aŭstralio                   f
aŭstralia
pilko ekster ludo               m sport.
aŭtenta, aŭtentika
aŭto                     n
aŭto lumsignalas (intermite) direktoŝanĝon
la aŭto ĝirindikas / signalas direktoŝanĝon (per intermita lumo)
ĉaro                     hovor.
aŭtobiografio                 f
buso, aŭtobuso                m
aŭtobusa linio
aŭtobusa linio
aŭtobusejo
busremorko
aŭtotransporto                f
aŭtodromo                   m
veldbrulilo                  m tech.( hovor.)
aŭtogena
aŭtografo                   m
aŭtogramo                   m
aŭtogruo                   m
aŭtoĉaro                   m
kampado, kampadismo              m
kampadejo
aŭtoklavo                   m tech.
aŭtokrato                  m
aŭtomato                  m tech.1
krakmanĝejo
registrado                 n
aŭtomata
registrilo                 m tech.
aŭtomatigo, aŭtomaciigo           f
aŭtomatigita, aŭtomaciigita
mekanigita minejo
aŭtomatigi                 ned. i dok.
aŭto, aŭtomobilo              m
aŭtomobilismo                m
aŭtomobilisto, aŭtisto           m
aŭtomobila
radiatoro
surtegmenta platformo (de aŭtomobilo)
aŭtofloto
aŭtofloto
memregado, aŭtonomio            f
aŭtonoma
aŭtoriparejo, garaĝo            f
aŭtofloto                  m
memportreto                 m
aŭtoro                   m
dialogisto
la aŭtoro ĝin ne menciis
tragediverkisto
aŭtoritato                 f
diktatoreca
aŭtoritata, prestiĝa, influa
kopirajto
aŭtora
aŭtora folio
aŭtoreco                  n
aŭtomobila riparejo, garaĝo         m
petveturo, petveturado           m
stirlernejo (por aŭtistoj / motoristoj)   f
tegmenta ŝarĝoportilo            f
avangardo                  f
avangarda
malsimpatio, antipatio           f
aviadisto                  m
aviado                   f
atentigo                  n 1 ekon.
averto, informo (por polico)        2 hovor.
avizo
sed
tamen ankoraŭ io restas, estas ankoraŭ iu tameno
tamen
aksa                 mat.
aksiomo                m
aksonometrio             f mat.
azaleo                f bot.
asbesto, amianto           m
asbestocemento            m
cirila alfabeto            f
Azerbajĝano              m zeměp.
azerbajĝanano
azimuto                m
Acoroj, Acoraj insuloj        f pomn. zeměp.
Azova maro              n
lazuro                m
azilo, rifuĝejo            m
ĝis, nur, kiam, eĉ, krom, escepte
kompatinde, korŝire
ĝisfunde
ĝis la fino
ĝis la vespero
alian fojon, aliafoje, alifoje
ĝis al la domo
cis la rivero
ĝis kie?
ĝishaŭte
ĝisrande
ĝis okuldolore
nur poste frapis lin ideo, ke
ĝisrande
ĝis genuoj
ĝistalie
kiam vi venos, post kiam vi venos
kiam mi emos, nur kiam mi emos
ĝis ĉi tie
ĝis ĉi tien
jen sufiĉe kaj fino!
nur vendrede
nur vespere
eĉ tro, pli ol sufiĉe, treege
aĝio                 n ekon.
aĵuro                 f text.
aĵuri t                ned.
aĵura
vere, certe
eĉ ne
eĉ, ja eĉ
eĉ, ja eĉ
maljunulino, grandaĝulino, oldulino  f expr.
Babelo                    m
somerfadenoj, filandro, somerfina araneaĵo  pavučinová vlákna
somero de Sankta Marteno, somerfino     n doba
somero de Sankta Marteno
somerfadenoj
avino, avineto, avinjo            f
maljunulineto,oldulineto
virinaĉo (olda)               f expr.
maljunulino                 f hovor.
atalanto                   f m zool.
pava nimfalo / vaneso
potkuko, babao                f
savarino
fuŝi t                    ned. expr.
mallertigi (ion)
Babilono, Babelo               m
Babelturo
Babelturo
pum!
bacilo, patogena mikrobo           m
ĥolera vibrio
infektovehiklo, baciloportanto        m
graseta
ĉefa ŝafisto                 m
pantoflo, babuŝo, lanŝuo           f1
pantoflulo                  2 m expr. neprůbojný člověk
esplori t                  ned. vědecky uvažovat
cerbumi n
esploristo, esploranto            m
badmintono, volanludo            m
bagateligi, bagatelumi t, malplivalorigi   ned.
Bagdado                   m zeměp.
hungara porko, porkego            m
dragŝipo, dragilo, dragmaŝino        m
skrapmaŝino
fosmaŝino                  f
bagri t, dragi t, elkavigi          ned.
marĉa, ŝlima
marĉgaso
cikonioformaj, vadbirdoj, stilz(o)birdoj   m pl. zool.
ŝlimejo, ŝlimareo              n
ŝlima
ŝlimo                    n
rumeno                    m anat.
ventro                    hovor.
dikventra, dikaĉa, grasaĉa          expr.
mito, legendo                f
pajaco, burleskulo              n
mita, legenda
mirige bela, grandioza, admirinda, fabela
mitoplena, mita
fabli n, fabeli n              ned.
fablo
Bajkalo                   m zeměp.
fablisto                  m
bajoneto                  m
bajoneta                  tech.
bakalaŭro                  m
Bakĥo                    m hist.
dikventrulo                 2 expr. d
karnavala dikulo              m1
melongeno                  m rostlina i plod
bakteria, bakterioza
bakteria stamo
bakterio                  f
bakteriofago                m
Bakuo                    neskl. zeměp.
balo, dancfesto               m
balado                   f
balalajko                  f
trompeti t                 ned.
balanci t, ŝanceli t            ned.
balasto, superfluaĵo            m přítěž
Balatono                  m zeměp.
baldaĥeno                  m
Balearoj, Balearaj insuloj         f pomn. zeměp.
pakumo                   2 obal
pakado                   n1
pakita po 6 pecoj
baleto                   m tanec i skladba
baletistino                 f
baletistaro
pakuma
pakpapero
pakpapero, pakpaperaĵoj
paketo                   m
paketo da cigaredoj
paketo per remburso
paketo da kandeloj
pakaĵo                   m pl. zavazadla
pako, pakaĵo                m svazek
paketo
balisto                   f vrhací stroj, hist., prak
balistika raketo
balistiko                  f
paki t                   ned.
Balkanoj, Balkana montaro     m, zeměp.
Balkana duoninsulo, Balkanio
balkono              m
balono, aerostato         m vzdušné plavidlo
plasta pluvkitelo         m, balonový plášť
Baltiko              m zeměp.
Balta maro             mn
balustro              m, f
balustrado             m
ŝtonego              m
balzamo              m
bambuo, bambuzo          m
kupolo               f arch., stav.
banalaĵo              f
banala
banano               m
bananŝtopilo            el.
bananujo              m
ventra, dikventra, ventroforma
bando               f 1 skupina hudebníků
bando, bandaĉo, hordo       2 hanlivě
rabistaro
kruĉo, kuveto           f
bandaĝo              f lék.
ĉirkaŭligaĵo            sport., tech.
bandito              m
banĝo               n
Bankoko              m zeměp.
Bangladeŝo             m zeměp.
banko               m peníze ve hře
bankejo              budova
banko               f
balono               f baňatá nádoba, zvl. chem.
ampolo
fiolo, matraso
flakono
bankiero, bankestro        m
bankedo              m 1 slavnostní hostina
bermo               2 hovor. dopr.
bankbileto, papermono, monbileto  f
banka
bankasigno
bankisto
bankroto              m
bankrotinto, bankrotulo      m
mineja, minafera
bantamo              f zool.
bantampezo
baptejo, baptiserio    n
koktelejo, stardrinkejo  m pult
noktoklubo, kabareto   zábavní podnik
domaĉo          f
domo           hovor. dům
barako          m
barakaro
barbaro          m
goto           přen. hanl.
barbarismo        m lingv.
barbara
barbaraĵo
barbareco         n
Barbaro          f
Barcelono         f zeměp.
bardo           m hist.
barelo          m
bareĝo          m text.
bereto          m 1 pracovní, sport.
bireto          2 profesorský, soudcovský
farbokrajono
farbokrajono
kromata aberacio     astr.
varikolora
kolora
kolora filmo
nefera metalo
kolora televidilo
fusteno          m text.
bariero          f
barikado         f
barko           f 1 nám.
tresto          2 stav. mostu
barkarolo         f hud.
Birmo           f zeměp.
baroko          mn
baroka
barometro         m
falas la barometro
aneroido
barono          m
baroneto         m
Bartolomeo        m
Bartolomea nokto     f hist.
farbo, kolorigilo     2 nátěrová hmota
koloro          f 1 vjem
la farbo estas solvebla
vinko           m bot.
tinkturejo                 f
tinkturisto                 m
farbi t                   natírat
kolorigi                  ned.
tinkturi t                 látku, vlasy
kolorriĉo                  f
tinkturo                  n
daltonismo                 f
kolorblinda, akromatopsia, daltonisma
kolora presaĵo               obraz
kromotipio, kolora preso          m tištění
barito                   m
baritono                  m
baritonulo                 m
bario                    n chem.
basa voĉo, brustvoĉo, baso         m hud.
karcero, prizono              2 hovor. vězení
kontrabaso                 f 1 hud.
basbalo                   m sport.
poemo, poeziaĵo, versaĵo          f
Bazelo                   f zeměp.
kontrabasisto
basulo                   m
versfarado, poezia arto           n
poeta inspiro                přen.
poezia
poezio                   n
poeto                    m
versi n, versfaradi n            ned.
basreliefo                 m
bastardo                  m vulg. i zool.
Bastilo                   f
bastilo, fortika malliberejo        f přen.
bastiono                  f 1 opevnění
franda manĝo                2 hovor. gastr.
frandi /frandegi, delektiĝi pri manĝ(aĵ)o  ned. expr. hovor.
timi t (ion) (pri / pro io)         ned.
domaĝi t (ion)               ned.
timi pri / pro io
bataliono                  m voj.
Batavio, Ĝakarto              f zeměp.( hist.)
baterio                   f skupina tech. článků
kanonaro                  děla
baterio
pilo
pilaro
stangetpila lampo
platpila lampo / lampeto
dorsosako, tornistro               m
bebo                       n
bebi n                      ned.
anasiri n, anaspaŝi n
batometro                    m tech.
baŭksito                     m
gajigisto                    m
amuzi t, distri t                ned.
amuziĝi, distriĝi, amuzi sin, distri sin, interparoli n, interbabili n, konversacii n, diskuti n (pri io)
kotono                      f vlákno
kotonindustrio                  n
kotonaĵo
kotona
kotonplanto                   m
bavaro                      m
Bavario                     n
bavara, bavaria
ocimo                      f bot.
baza                       geol., lék., biol.
bazaro                      m
bazo                       f i mat.
baseno                      m
timo, timemo                   f
baza                       chem.
baziliko                     f
bazilisko                    m zool.
timulo                      m
timemo, subfleksiteco              f
timideco
tima, timema, timida
fazano                      m1
soldatonovulo                  2 hovor.
fazanino                     f
fazanejo                     f
marĉo, marĉejo, ŝlimejo             f
marĉa
avidi t (ion)                  ned.
atentemo, vekiteco, vigleco, observemo (vigla)  f
gardemo
vigla, maldormema
maldormanta
maldormo, maldormado, viglado          n
atenti t
maldormi n                    ned.
be!                       2 hlas ovce
bemolo                      n neskl. 1 hud. značka
ŭa!                       3 pláč
bei n, bleki n                  ned.
ŝafbleki n, ŝafobleki n        o ovci
barelo                 f
ve! ho ve!
lumba vertebraro
lumba vertebraro
iliumo
lepioto                f bot.
zorgema
atentema
kesto                 f
barelisto, barelfaristo, tinisto    m
ŝelaĵo                 n stav.
bretgarnaĵo
ŝeligi                 ned. stav.
mizera
veo, veado               n
lamenti n, vei n, veadi n       ned.
lumbo, iliumo             n pomn. anat.
pimpinelo               m bot.
Frederiko               m
Frederiko la Granda
begonio                f bot.
kuro, kurado              m sport., průběh
longdistanca kuro
skikuro
idlado                 tech.
ne ŝarĝita funkciado
vetkuro, vetkurado
kruro                 anat.
funkcio, funkciado
semestro
kurso
etapo
kuri n, kuradi n            ned.
butikumi n
pariĝemi
dum
dum jaro, en la daŭro de la jaro
en sia vivdaŭro, dum sia vivo
prostituitino, putino         f
irtapiŝo, longtapiŝo
kurĉevalo               m
ŝtupara tapiŝo
longtuko
Bejruto                m zeměp.
belo                  m fyz.
blankpapilio, pierido, brasikpapilio  m zool.
blanki, blanketi            ned.
blanketa
Beogrado              m zeměp.
beletro               f
belga
belgo                m
Belgio               f
lameti               ned.
blankfiŝo, alburno         f zool.
blankiga solvaĵo
blankigi              ned.
blankiĝi
okulblanko, skleroto        n f anat.
blanko, blanka farbo        f
ceruzo
zinkoblanko
blanka gvardiano          m hist.
blankulo              m
blankulo
beloruso, blankruso         m
Belorusio, Blankrusio        n
blankeco              f
eburaj dentoj
blankeca, blankega
blanka ĉevalo            m
belvedero              m
Venecio               f pomn. zeměp.
diboĉi n              ned. hovor.
banĝo                n
beneficio              f div.
benefico              f, n náb.
benefico              n náb.
indulgemo              f
bengalo               m
Bengala ebenaĵo
Bengalio              n
Bengala golfo
benigna               lék.
benigna / maligna tumoro      lék.
Benjamino              m
bentonito              m
benzeno               m chem.
benzino, rafinita petrolo      m
                  f
benzinstacio, benzina servostacio
benzinstacio
benzinstacio
benzolo               m chem.
li prenu ĝin de kie ajn
Arieso                 2 astr.
murrompilo, ramo            3 nástroj
palisbatilo              6 k pilotům
prembatilo               4 k dusání
virŝafo                m 1 zool.
rambatilo               5
obstinulo, granita kapo        7 expr.
ŝafido                 m zool.
ŝafida pelto
peltĉapo                f
ramo, rammaŝino            stav.
rami t                 ned. stav.
tibia parto de kruro          mn
Beringa maro              zeměp.
Beringa markolo
lambastono, lamulbastono        f
Berlino                m zeměp.
Berno                 m zeměp.
San-Bernarda hundo           m
taksa
financa oficejo
berilo                 m
berilio                n chem.
dajmono                myt.
demono                 m
klubo, societo             3
interparolo, interdiskuto       f1
amika kunestado            2
interparoli, komune babili, babiladi  ned.
altano                 f
Beskidoj                m pomn. zeměp.
rabio                 n
furiozi n, rabii n           ned.
besteco                f
bestia, krude bestaĉa
bestio, sovaĝbesto           f
beŝamelo                m gastr.
beta                  název písmene řecké abecedy
Betleĥemo               m zeměp.
betono                 m
betonfarejo, betonmiksejo       f
betonado, betonmuldado         n
betoni t                ned.
betona
betonbloko
sambuko                m bot.
nigra sambuko
senspire
senŝulda, senhipoteka, kvita
senhejma
senspirigita, spirretena
senfantazia
senmova, senmove, nemoviĝanta
senmove
senlima
senerara, senmanka, sendifekta, perfekta
senkasta
senkafeina
senkomente
enorde, ĥaose
ĥaose, senorde, transkapiĝa
senprokraste, tuj, senpere
senlabora
senĝene, senprobleme
senprokraste
ne konsiderante
sen skrupuloj / takto / respekto
senŝirme, senprotekte, sendefende
rekte, sen ĉirkaŭfrazo, senskrupule
senceremonie
senpardone, senindulge, senkompate
senmona, senmone
sendube
nudkapa
nudkapa, nudkape
kalva
kvita je la postuloj
senprokraste
senprokraste
senprokraste
sen antaŭjuĝoj
senĉese, senhalte, seninterrompe
senĉese, senpaŭze, senhalte, seninterrompe
senpaŭze, senhalte
nenial
nenial, senkaŭze
senprepare, improvize
senkadra
sen la gepatroj, orfa, sengepatra
sendiference, sendistinge
senpripense, senprudente
senkonscia, sveninta
tute ekster si pro / de ĝojo / kolero
ne reganta sin
senkompate, senindulge
senzorge
siringo
sentara
senefika
senhezite
sengusta
sen propra kulpo
sen ludo                    tech.
senvole
senrezerve, senkondiĉe
senescepte
senkonfesia
senkonfesia                  náb.
senretene
telkele
telkele, sengarantie
propravole, proprainiciate
minus                     mat.
sen
senatoma, sennuklea
monotona                    přen.
senkolora
sendolora
sendia, ateista
senpova, sendefenda, senhelpa
doganlibera
senvalora
senkompata, sensenta, senkora, kruda
senvola, senintenca, neintencita, nekonscia, instinkta
spirmanka
nekonscie, sen intenco
senhejmulo                   m
sendrata
teda / enuiga amuzaĵo
malsaĝa                    1
neinventema                  2
teda                      3
deprimiĝa                   4)
sentuba pneŭo
sentuba pneŭo
sentuba
senkaŭza, senmotiva, senbaza
sensenca, sensence
senspure
sen pluaĵoj, sen komplikaĵoj
tute trankvile, kompreneble
sen ombro de dubo
sen ia dubo, sendube
sennoma, anonima, senfama
senruza, naiva, fidoplena
nenegebla, nekontraŭdira
senvelda tubo (ŝtala)
senkudra, sensutura
nekontante                  ekon.
senkaraktera, malmorala, fikaraktera
senerara
sambuko                    2
bero de nigra sambuko             f1
seneklezia                  náb.
senkraniuloj                 zool.
senglutena dieto
ne mankis multe, preskaŭ
senvianda
senlima
senpova
papagumi n
senpripensa, spiritforesta
senespera, senŝanca
senvertebruloj                m pl.
senvertebra
tuj, nepre, senprokraste
tuja
senskrupula, senrespekta
kruda / senhonta mensogo
eksterpartia
senspina
servila                    přen.
sekureco, sendanĝereco            n
sekureco                   f
laborsekureco
sekureca, sekuriga
sendanĝera razilo
sekuriga balteo
kiraskesto
sekurecvitro
sekuriga aparato ekipaĵo
sekura, sendanĝera
dispensario
senkosta, senpaga
senkondiĉa kapitulaco
nepre, senrezerve, sen restriktoj
senkondiĉa, nepra, senrezerva, sen restriktoj
sendube
senperturba, senpanea
senpena, farita sen laboro
maljustaĵo                  n
senrajteco
senrajteca
senrajta
senpera, rekta
sincera, spontana, spontanea
sincereco, spontaneco, spontaneeco      f
senkonsila
nuldimensia
cetere, sen tio, aparte de tio
senpezeco, senpeza stato           n
ne punota, senpuna, nepunenda, nepunebla
senklasa
puranima knabino
neriproĉebla, senriproĉa, senmakula
honesta
bonreputacia
senespera, mizera
violenta
senbrida, nebridebla, neregebla
sendifekta, senmanka, neriproĉebla
senkonscio, sveno              n
kalmo                    n met.
senmova, sen movoforto
senkondiĉa
senelira situacio
neelirebla, senelira, nesolvebla, nemalnodebla, nemalplektebla
senrezulta, senfrukta, vana
malgrava
sengrundulo                 m
glitpeco                   2 tech.
kuranto, kuristo               m 1 sport.
kurvejo                   sport.
vego, kurvejo
kurvego, vego
vetkura                   sport.
disciplina kurado / kuro
kuro, kurado
fuĝanto                   m
kuri n                    ned.
galopi n
idli                     o stroji
kuri renkonte
postkuri iun
vetkuri n, partopreni konkurson
funkcii n, moviĝi              tech.
pasi n, flui n
lia vivo estas riskata / endanĝerigita
kuranta
muntbendo, ĉenstablo
muntoĉeno, ĉenstablo
kutima procedo
komunuza
bone konata
ordinara, kutima
kuranta konto
kuranta konto
komunuza, kuranta
sablokolora, sablea, kremkolora
Bjalistoko, Bjelostoko        m zeměp.
blanka, blankaĵa           příd. jm. ekon.
biblio                f
diluvo
bibliofilo              m
bibliografo             m
bibliografio             f
perkuta               hud.
frapinstrumento           hud.
perkutinstrumento, frapinstrumento
drumo                hud.
ĉano                 střelné zbraně
ĉano
biciklo, velocipedo         m
vipo                 m
skurĝo de Dio
cilio, flagelo            m zool. anat.
flageluloj              m pl. zool.
vipi t                ned.
mizero                f
problemo, malfacilaĵo, manko
bideo                m
stango, fosto            n
stangofiguro             hovor
mizera
pulbalkono              div. hovor.
sidostango              n
bienalo               n
bifsteko               m gastr.
bigamio               f
bigamiulo              m
bigoto                m
svingilo
sonanta horloĝo
bikino                f pomn. text.
laktokafo
blanka globulo, leŭkocito
Antaŭpaska Sabato
Sankta Sabato            f náb.
bilanco             f
bilanci t            ned. ekon.
duflanka
dulatera            mat.
blanka / ruĝa vino
Blanka maro           n zeměp.
tolaĵvaro, tolaĵo
albumeno
ovoblanko            m
biletisto            m např. v kině
bilardo             m
biliardo            f (10\15)
biliono             m (10\12)
blankigi            ned.
kalki t
albumino            f
blanka
akcio
blanka kiel freŝa neĝo
blankaĵo
blanko             m
leŭkomo             lék.
bimetala
binara, duelementa       mat., inf.
duuma sistemo / nombrosistemo  inf.
binara cifero
duuma / duloka operacio     inf.
duuma / binara sistemo     mat., inf.
duoniga serĉo          inf.
malordo             m hovor.
kinejo             m kino
biografo
biografio            f
bioĥemio, biokemio       f
biologo             m
biologia
biologio            f
biomaso             f
bireto             m
sbiro              m
konfirmo, konfirmacio      n náb.
konfirmacii t          ned. náb.
Biskaja golfo          m zeměp.
episkopo            m
ĉefpastra / episkopa bastono
episkopa / anglikana eklezio
episkopa
episkopejo           n
lunĉejo, trinkejeto          n
bito, ŝanono              m inf.
frapi ies okulojn / atenton
bati trafe-maltrafe
bastoni t
interbatiĝi              ned.
dueli n
bati t                 ned.
batala
batalŝipo
drednaŭto               hist.
drednaŭto               hist.
batalkampo
batalaranĝo de la trupoj, batallinio
bataltumulto
batado                 n
bastonado
draŝado                přen.
batregalo
batiĝo, bataleto            f
bitumo                 m geol.
batalo                 f
batalo sur Blanka Monto
bivako                 m voj.
bizara
bismuto                m chem.
bizono                 m zool.
biĵuterio, etornamaĵo, juvelimitaĵo  f
deliraĵo                expr.
lingvaĉo                m
babilaĉado               n
parolaĉi n, sensence paroli      ned.
karmemora               lit.
feliĉo, bonfarto, plezurego      n
bonstato                m
bondeziro, gratulo, gratulaĵo
gratulo, bondeziro
gratulletero
gratuli t
gratuli t, bondeziri t         ned.
gratula, bondezira
beatigi, proklami beata        náb.
laŭdegi t               ned.
indulgema, pardonema, degna
beata                 náb.
beata
degna
degno
naiva, fola, neprudenta
plezura, plezuriga, feliĉa
kaŭzi fiaskon                ned. i dok.
fiaski n
membrano, tuniko              f anat.
blanketo                  m
lazura ĉielo                m
marĉlando                  m pomn.
Balatonlago                 zeměp.
argilkota, kota, ŝlima
kotŝirmilo                 m
koto                    n
kalto                    m bot.
alienulo                  lék.
frenezulo                  m
frenezulejo                 m i hanl.
frenezi n                  ned.
aliena                   lék.
fola                    lit.
freneza, fola, ekstravaganca
frenezaĵo
frenezeco                  n
feliĉego                  f
beata, feliĉega
kreteno                   m hanl.
stultulo, malsaĝulo             m
idioto, imbecilo              lék. i hanl.
stultiĝi, fari stultaĵojn / idiotaĵojn   ned.
idiotaĵo, stultaĵo             f
pale
pale ruĝa, palruĝa
paliĝi, perdi la koloron          ned.
paleco                   f
leŭkojo                   f
pala
pulo                    f
sarkopsilo
dafnio
saltdiskoj                 pl. hra
bleki n                   ned. slang.
fotista fulmlampo              fot.
fulmo, ĉielfajro              m
trafita de fulmo
fulmokondukilo, fulmosuĉilo, fulmoŝirmilo  m
eksplodiga meĉo / brulŝnuro         f tech.
fulma, ĉielfajra
antaŭranga telefonaĵo
prioritata telegramo
fulmorapida
pulbazaro                    m
ĝirindikilo, indikilo de direktoŝanĝo      m
                         tiklumi n
intermiti n, trembrili n, fulmeti n, lumvibri n,ned.
scintili n                   fyz., o hvězdách
tremetanta palpebruma lumo
trembrila
hiskiamo                    m bot.
regurgiti n                   ned. zvratky, zvl. dítě
                        m hovor.
proksime (de io), najbare de
proksime de la tero
proksimeco                   f
proksimorienta
proksima
proksima parenco                m
Proksima Oriento
Proksima Oriento, Proksimoriento        m zeměp.
stigmo                     f bot.
pli proksime
Ĝemeloj                     m pl. astr.
proksimiĝi                   ned.
proksimulo, kunhomo, homestulo, homfrato m
pli kara kapo ol ĉapo
bloketo                     m
bloko de biletoj
bloko                      m
cilindrobloko
dombloko
bloko de ĉekoj
blokado                     f voj.
blokado                     n
riglado                     tech.
bari t                     2 uzavřít, znesnadnit
bloki t                     ned. 1 vázat sílu
kojnumi t, rigladi t              3 tech.
blonda
blondulo                    m
blondulino, blondharulino            f
erarvagi n, vojerari n, erare iri, serĉi perditan vojon
                        ned.
vagi n
vago                      anat.
okulvagi n, okuli n               ned. hovor.
vagi tra stratoj, bati / plandbati la pavimon
deliro, fantaziado               n lék.
revado
fantazii n, revi n               ned. 1
deliri n, frenezi n               2
tranci n, ekstazi n             3 náb.
herezo, erara doktirino           náb.
erara ideo / supozo             m
herezulo                   m
hereza doktrino               n
labirinto                  n
vaga reno
vaga reno
erarvaga
eratika                   geol.
eratika bloko
sorĉa / neelirebla cirklo / rondo
cirklorezono
bluso                    n neskl. hud.
blufo                    m
blufi n                   ned.
bluzo                    f
fulmado                   n
fulmi n                   ned. 1 blesky
fanfaroni n, gaskoni n, paradi n, pavi n   3
brili n, brileti n              2 (kov a pod.)
brili n, trembrili n, glimi n
rebrili n, brili n              ned.
fabo                     m rostlina i semeno
kastoro                   m
ŝveli n                   ned.
bero                     f
grajno de vinbero
bobsledo, bobo                pl. sport.
enfili t                   voj.
flanka
anguldozro
flanka breto                 f stav., dopr.
paralelaĵo                  fyz.
ŝunto                    m el.
poento                    sport.
punkto                    m
kontaktopunkto                mat.
frostopunkto, punkto de glaciiĝo, glaciiga punkto
frostpunkto
programero
degelgrado
fandopunkto
bolpunkto
bolpunkto, boltemperaturo
kuspo                    mat.
ekflama punkto
bajoneto                   m
pikmuŝo             hovor.
stomokso            f zool.
Konstanca lago         n zeměp.
ponardi t
glavopiki t
sproni t            i přen.
kornopiki t
piki t             ned., dok.
pikdoloro
pikpikado, pikdoloro
pika
nu vere! kial ne!
kardo              m
dorneto             f
dorna, dorneta
pikvundo
piko              n
pikiga
pika
sistemo de poentado
gajni poentojn         sport.
punkti t            ned.
venko laŭ poentoj
punkta
poenta
bonkora, sinceranima
riĉulo             m
abunda rikolto
riĉe
abunde / riĉe primetita tablo
abunde
riĉiĝi             ned.
riĉeco             n vlastnost
abundeco
riĉaĵo(j)
riĉa, abunda (je io)
eventoplena
heroo, bravulo         m
bohemiano, boemo        m
bohemia, boema
Dinaskintino          f náb.
diegala, diosimila
tro memfida           přen.
teologo             m
teologio            n
liturgio, diservo        f
danke dion, dank' al dio
bedaŭrinde
diino                     f
panbulo, panrado                m
batalo (por io, kontraŭ io)          m
miksbatalo
batalo por la libereco
lukto
timema, malkuraĝa, timida
bojaro                     m
ŝanelbuo, buo, naĝbarelo            f
militema
fleo                      m bot.
batalejo, batalkampo              n
bojkoto                    m
bojkoti t                   ned.
bojlero, akvovarmiga provizujo, varmoakvujo  m
batalpreteco
batali n (por io iu kontraŭ io / iu)      ned.
batali ĝis ekstermo, batali pri la vivo aŭ morto
batali por / pro io
batali kontraŭ malamiko
barakti kontraŭ la morto
batalforto, batalpovo
batalantino                  f
batalantino por virinaj rajtoj, sufrageto
batalanto                   m
batalanto por libero
batalemo                    f
batalema
batala
flanko                     m
kokso                     anat.
babordo
tribordo
flanko ĉe flanko
flanka / profila projekciaĵo          m
pugo
afliktiĝo, aflikto, malĝojego         m
dolora
doloro                     n
kapdoloro, migreno
dentdoloro
bolero                     n tanec i dámská vestička
doloro                     f
lumbago, lumbalgio
strangurio                   lék.
doloriga, dolora
dolora, dolorplena
dolora sperto
dolori t                 ned.
doloras mia kapo
mia dorso min doloras
mi havas dentodoloron
mia stomako doloras
bolido                  m astr.
doloreto                 f
Bolivio                 f zeměp.
bolŝevisma, bolŝevista, bolŝevika
bolŝeviko, bolŝevisto          m i hanl.
bolŝevismo                m
herakleo                 m bot.
orelaŭriklo, aŭriklo, orelkonko     m anat.
bombo                  f voj.
Bombajo                 f zeměp.
                     bomavio
bombaeroplano, bomboplano, bombaviadilo, m
bombarda
bomboplano
bombardado                n
bombardi, bombi             ned.
bombasta
valorkupono               m
bombono                 m
bombonujo                f
bonifiko                 f zvl. sport.
rekompenco                f
kvalito                 f
kvalito de la grundo
spica slogano              m
Bonno                  m zeměp.
bonvivanto                m
bonzo                  m náb.
boro                   m chem.
pinaro, pinarbaro            fm
tordigo, kurbigo             n
malordaĉo, fiordo            m (vulg.) nepořádek
bordelo, malĉastejo
boreala                 zeměp., astr.
luktisto                 m
pino                   f
pinastro
barĉo                  m gastr.
mirtelo                 f
detruiĝi, disfali n, ruiniĝi
eniĝi, sinki n
enŝlimiĝi
detrui t, malkonstrui t, ruinigi     ned.
nudpiede
boso                     f arch.
bosaĵo                    f
bosketo                   m zahr.
Bosno-Hercegovino              f zeměp.
bosumita, bosita
rustika                   um., arch.
Bosporo, Bospora markolo           f zeměp.
nudpieda
ŝuo                     f
altboto, boto
superŝuo, boteto
ŝuo premas
botanika
botanikisto                 m
botaniko                   f
ŝiphotelo                  m
palisŝuo
Botnia golfo                 m zeměp.
graseta
ĉaleto, montargastejo, montara hotelo, turista ripozejo
                       2
budo, domaĉo                 f1
kapuĉo                    3
ilarbudo
vendobudo
kabano                    4
bati tn
frapsonigi, batsonigi
kraki n, knali n
frapi tn, frapegi tn             ned.
eksplodbrui n                dok. dát / způsobit ránu
ŝvelaĵo, ŝveltubero, tubero         f
Bulonjo ĉe maro               neskl. zeměp.
kunpuŝiĝo                  2
malkonstruado, malkonstruaĵo         f1
diskarnigi
malkonstrui t                ned.
detrui t, ruinigi
bombikso                   m zool.
ŝtormo, tempesto               2
fulmotondro                 f1
insurekcio
tumulto                   3
ribelo                    4
ŝtormi                    ned. i přen.
fulmotondri n, tondri n
ribeli n, spiti t, striki n         ned.
kalcitri n (kontraŭ iu)
fulmotondro                 f
anarĥiulo                 zvl. polit.
senbridulo                 m expr.
ŝtorma, turbulenta
turbulenta
tondra aplaŭdo, ovacio
bovlo                   f gastr.
bokso                   sport.
fako, ĉelo, kupeo             m
boksisto                  m sport.
boksero
boksilo
hoko, svingo                sport.
boksi n                  ned.
dia
Pasiona kruco               náb.
Pasiona kruco
Kristkorpa festo              náb.
Kristkorpa Festo
miadia, miadio               expr.
diaĵo
dipersono
dieco                   fn
dia, dieca
diaro                   n
mentono                  f
barbo
granulo                  anat., lék.
veruko                   f
papilo                   anat.
mampinto, cico               f
paralelo, paraleloj, dureko        n pl. sport.
ŝtupa paralelo
klipo                   n geol.
bramano                  m náb.
fraĉjo                   m hovor.
Brajla skribo
forĵetindaĵo, fuŝaĵo, misverko, kiĉo    m
skorio                   přen.
filiteraturaĵo
varaĉo, misprodukto, misproduktaĵo, senvaloraĵo
tubersolano                m bot.
terpomo
terpoma kaĉo, kaĉo el terpomoj
terpomfingroj, terpomkubetoj        m pl.
terpomaj pastorulaĵoj           pl. gastr.
terpoma
ciklameno                 m bot.
pordego                  f
Brandenburgo                  m zeměp.
rekruto                    m voj.
preno                     n
Brandenburgio                 n zeměp.
diafragmo                   f anat.
paratanta atakito
parati t
defendi sin (kontraŭ iu)            ned.
defendi sin per dentoj kaj ungoj
defendi t (iun kontraŭ iu)           ned
malhelpi t (iun fari ion)
malebligi (ion al iu)
golejo, golpordo                sport.
golo                      gól
orifico                    anat.
pordeto, ĝardena pordo             f
golulo                     m
la golulo estis absoluta korifeo
golejlinio
fosto de golejo
golfosto
golejareo                   n
gola, goleja                  sport.
golŝoto
militfortoj
militfortoj
militfortoj
militfortoj
militserva eduko
militserva, soldateduka
erpilo                     f pomn. zeměd.
Brazilio, Braziljo               f město
brazilia
fraĉjo                     m
mansako, portosako               f
paksako
ilarujo
preni t                    ned.
sakri n, blasfemi n, vane / blasfeme uzi la nomon de la Sinjoro
uzi / preni medikamenton / kuracilon
aĉeti kredite
trakti ion facilanime
fari predikon al iu, riproĉprediki al iu
varbi t, rekrutigi, soldatigi
promesi plenumi (ion)
zorgi pri io
preni / sekvi ekzemplon
kunpreni t, kunporti t
edziniĝi / edziĝi al iu
prikonsideri, preni en konsideron
konsideri t (ion)
specimeni
preni / kapti je la mano
preni / kapti iun per lia parolo
alvoki iun kiel atestanton
atenti t, respekti t (ion)
Bratislavo             f zeměp.
frato                m
fratulo               náb.přeneseně
kuzo                m
fratmurdo              f
frata, frateca
frateco               n
kunfrataro, frataro         n
fratoj               m pl.
juna frato, frateto         m
fratigi               ned.
fratiĝi               ned.
fratumi
bravura
bravuro
sulko                f
sulkigi               ned.
brazilano              m
Brazilo               f stát
brazila
grumbli n              ned.
vinko                m bot.
vinko minora            bot.
harneso               n text.
Berdoj               m pomn. zeměp.
muelparoli             ned.
plori n, ploraĉi n         ned.
bei n
plorbleki n, plorĝemi n
larmi n
plorsingulti n
hojli n, hurli n

najo, kobro             m
plorsingulto            m
Bremeno               f pomn. zeměp.
babilaĉi n, parolaĉi n       ned.
bretono               m
breviero              m
briĝo                m
brigado                     f voj.
brigadano                    m
brigadestro                   m
kepo
brigantino                   f loď
karbobriketo                  f
brilianto                    m
bruska                     lit.
brito                      m
Brita Kolumbio                 f zeměp.
Brita Kolumbio                 kanadská provincie
suvereno
Brita Konfederacio
brita
latbaraĵo, retdigo, kraddigo          n
fidomo, filoĝejo, ejaĉo             3 hanl.
kabanaĉo, nestaĉo, trogloditejo         2
rifuĝejo, kuŝejo, subtera nesto / kavo     m1
armaĵo, kiraso                 n 1 voj., hist.
agaco                      2
agaciĝi
rigidiĝi
pikpiki n, formiki n              ned.
zumas en mia kapo
rigidiĝas mia mano
miaj dentoj agaciĝas
pinĉa, pluka
tinti n, tinteti n               ned.
tinti sur la gitaro
pluki / pinĉi gitaron
plektri n
Brunno                     n zeměp.
vadejo                     m
vadi n                     ned.
naĝi en sango                  zvl. přen.
cikonioformaj
vada
sxlimbirdo, vadbirdo, stilzobirdo, stilzbirdo
plumbero, grajno                m
brokaĵo, brokato                m
brokolo                     f
plumbograjnoj, kugletaĵoj, kugletaro      pl.
bromo                      m chem.
kalia bromido                  m
bronzo                     m
bronza
bronzaĵo
persiko                     f
persikarbo                 f
koleoptero                 zool. odb.
skarabo                  m hovor.
murmure kanti               ned.
akrigilo, akriga ŝtono           m
akrigi                   ned.
tajli diamanton / juvelŝtonon
poluri t, ŝlifi t
tajli t
faceti t
smirgi t
smirgi t
tajlado, tajlo               n
vadbaseno                 n
vadi n                   ned.
broĉo                   f
broŝurilo
broŝurita, broŝura
broŝuri t                 ned.
broŝuro                  f
br!, brr!
eŭonimo                  bot.
grumbli n, murmuri n            ned.
grumblulo                 m
grumblema
bruĝo, bruĝa / belga punto
bruĝa
Bruĝo                   f pomn. zeměp.
ruĝebruna, malhelruĝa
brunharulino                f
akrigilo                  m
Bruselo                  m zeměp.
tajlisto, akrigisto, poluristo, ŝlifisto  m
facetisto, diamantisto
ŝlifilo                  f
sketanto, sketisto, glitkuranto      m
sketilo                  f
glitkuri n, sketi n            ned.
vakcinio                  f
brutaleco                 f
brutala, bruta
brutalo
brutte, kuntare
brovo                   f
cilio                   biol.
okulvitro(j)                pomn. f
sunokulvitroj
kafaĉo, bieraĉo, supaĉo          f expr.
salivtuketo, antaŭtuko           m
disverŝaĉi t                ned.
bruska
bremso, haltigilo              f
brido                    přen.
bremsisto                  m
bremsi t                  ned.
bremsa distanco
bremsa agregaĵo
bremsa
baldaŭa
timuso                   m anat.
baldaŭ
baldaŭ li avancos / promociiĝos al majoro
frue
neĝokaĉo                  f
likvaĉo
hedero                   m bot.
bordo                    m
ŝarĝo                    n
trabo, fortika lato             n
marto                    m
graveda, idoporta, fekundigita
fuŝulo, fuŝisto               m
fuŝi t                   ned.
ardezo                   f geol.
ardezejo
pila dutenila tirsegilo / segilo      f
barelventra, grasega
ventraĉa                  hanl.
abdomeno                  lék.
ventro                   n anat. i přen.
ventro de violono
ventro de ŝipo
ventroparolisto               m
gastropodoj                 m pl.
ŝarĝo                    n
tinti n                   ned.
draŝi pianon                expr.
ventra, abdomena
ventrodanco                 m
ventrodanco
askito
klingo                   m
klingo de soko
epigrama                  lit.
akrega
tranĉilrazilo                f
betulo                f
grumblulo              2
timigilo               m1
bobenego, rulumo           tech.
tamburo               m
tamburisto              m
tambureto              m1
tamburino              2 text.
glugli n               ned.
lirli n               lit.
murmuri n
bobeli n
eferveski n
aerveziko, veziko, bobelo      f
tamburkanonado
tamburi n              ned.
bati la ŝturmon
tamtami n
rulado estis sonigita sur tamburoj
pufvanga
porkoventraĵo, porkoflankaĵo     m
muĝado                n
muĝi n, amui             ned. tur
fagaro, fagejo            f
estu
aŭ ­ aŭ
aŭ ... aŭ
aŭ aŭ, ajne ajne
estu kiel ajn
estu kiel ajn
estu laŭdata
estu preta!
aŭ nun aŭ neniam
sentu vin kiel hejme
Budapeŝto              f zeměp.
Budho                m
Samgo
Samgo
budhana
sankta arbo de Budho
pagodo
veksignalo              m
vekhorloĝo              m
veki t                ned.
kaŭzi indignon / ofendon
furori n
vekiĝi                ned.
furori n
furori n
naski t
reviviganto                   m
kleriganto de la popolo, nacia reviviganto
estu lumo
nenionfaranto, nenifaranto, nenifaremulo, sentaŭgulo, senindulo
                        m expr.
budeto                     f
buduaro                     m
estonta, futura
estonteco
futuro                     lingv.
futuro                     lingv.
estontaĵo
estonteco, futuro                nf
asekurejo
konstruaĵo, domo                f
konstruado, konstruo              n
kreado
konstrui t, starigi, establi t, krei t     ned.
konstruanto, arkitekto             m
konstrua, kreiva, kreanta, krea
estu konciza
bonvolu diri al mi
BuenosAjreso, Bonaero              n neskl. zeměp.
feltoboto                    f bota
bufedo                     m
Dio gardu!
Dio, dio
diosciaskiel
falmartelego, falmartelo, maŝino por stampforĝado, martelmaŝino
                        m tech.
brikforma kuko, buĥto              f
vivĝoja, vigleca
abrupta / forta kreskado / kresko        n
proliferado                   lék.
kreskegi n, rapide disvastiĝi, proliferi n, multiĝi
                        ned.
vegeti n
verva fantazio
malmodesta brusto
senbrida
pufa hararo
buljono                     m gastr.
fago                      m
botaŭro                     m zool.
flibustro                    m
Bukovino                    f zeměp.
fagaro                     f
Bukareŝto                    f zeměp.
fagofrukto, fagonukso              f
buleo, bullo                f náb.
buldogo                   m
buldozo, buldozro (surraŭpa)        m
bulgaro                   m
Bulgario                  f
bulgara
juna bovo                  m1
naivulo                   2
silicito, lidibo, lidito          m geol.
bulteno                   m
radika / hipokotiledona tubero       f bot.
bulvardo                  m
bulio, enludigo, pilkoenludigo       n neskl. sport.
puf!
bumerango                  m
palto                    f
sportjako                  sport.
anorako
ĉelaro
ĉelforma, ĉelara
proliferado                 bot.
karjo
nukleo de ĉelo               biol.
parenĥimo, parenkimo
ĉela, ĉelara
bangalo                   m
celulozo                  f
celulo                   2) bot.
ĉelo                    1) biol., polit.
fortikaĵeto                 m
bunkro
ĉelaro                   f pl. i přen., zvl .polit.
pilo de Bunsen
brulilo de Bunsen              tech.
bunseno                   chem.
bruego, tondrado              n
rulado                   hud.
bruegi n, tondri n             ned.
                      m
ternukso, arakida nukso
brue veki, skuveki             ned. 1
instigi t, instigegi t           3
orte provoki                2 expr.
burleska
araĥido, arakido, arakida nukso, ternukso
borso                    f
borsisto                  m
borsa
borsa operacio
burĝo                    m
burĝaro                   f
burĝa, burĝara
ribelulo, ribeliganto            m
rigida ĉapelo, melonĉapelo, bulĉapelo    f
busolo                   f
busto                    f um.
tropika arbustaro              m
batado, bategado              n
martelado
bati t, frapi tn              ned.
bati per martelo, martelbati t, marteli t
frapi je la pordo
bubalo                   m zool.
gejaĉo                   m hanl.
komandegi, ŝuti ordonojn          ned. hovor.
busolo                   f
idolo                    m
-us                     (podmiňovací způsob koncovkou)
taŭrobatalo
taŭrobatalo
loĝo, loĝado                n
loĝi n                   ned.
loĝi ĉe / proksime de lernejo
havi luitan ĉambron, loĝi kiel vicluanto
loĝloko, domicilo              n
loĝejo                   2 zast.
vivtenado, bonstato             n1
                      1
Taŭro                    m astr.
virbovo, taŭro               m
estis iam reĝo               m
li ĉeestis tion
tio estis densprograma tago
li estis konviktita pri murdo
li estis tute ekster si
li / ŝi / ĝi estis
estis problemo komuniki kun li, lia obstineco malhelpis interkompreniĝon
estis tie kap­ĉe­kape
ŝi estis pli granda ol li
herbaĉo, trudherbo              n
herbo, planto                 f
drogherba teo
drogherba teo
estus dezirate, ke
estus konsilinde / dezirinde, ke vi
li sentis sin sentimentala
oni aŭdis, estis aŭdeble
herbovorulo, plantomanĝulo, plantomanĝanta besto
                     m
herbovora
bureto                  f chem.
buroo                  n
burokratio, burokratismo, burokrataro  f
burokrato                m
burokrata, burokratisma
busto                  f
sagaco
sagaceco                 f
akrevido
akrevida
rapida, vigla
sagaca, mensforta, rapidmensa
torento                 f
loĝejo, apartamento           m
eĉ se, kvankam
esti n                  ned.
loĝo kaj nutrado
aktivi n
vigli n
esti senkonscia / sveninta
esti sveninta, esti ekster si
esti freneza pro / de rojo
esti ekster si pro kolerego / furiozo
esti senkulpa, havi blankajn manojn
havi blankajn manojn
kiom ajn mi laborus
esti en flama entuziasmo por io
cezari n
odori n
tempi n
kooperi n
divizori n
esti bone enskribita
lici n                  smět
esti spiritforesta
esti spiritforesta
gravi n
kavi n
havi medolon en la ostoj
galanti n
guverni n
ĉefi n
esti forte kortuŝita
gasti n
fieri n, esti fiera (pri io)
esti movigilo
ironii n
konduti furioze / senbride
esti senbezona / neuzebla
kviti n
bonvoli t
ĝeni n
mati n
eĉ se li havis la plej malfacilan taskon, li ĉiam majstris / plenumis ĝin
esti inter martelo kaj amboso
ebli n
esti en la indekso
esti kvazaŭ ensele, esti ensele
esti ruinigita / bankrotinta / fiaskinta, troviĝi en mizero
ĝeni n
erari n
esti en dubo
esti en dubo pri io
esti ridinda / mokinda
ferii n
esti ĉe la mano                 přen.
esti embarasita
esti en embarasoj
esti stokata, esti en la stoko
staĝi n
malutili t, noci t
esti sur la pado de la militiro
esti sur la pado de militiro
militservi n, soldatservi n
malhelpigi
malhelpi ion
restadi en la naturo
favori iun
urĝiĝi
urĝiĝi
esti viva / vivanta, vivi n
danĝeri n
danĝeri n
obei iun
ĉe ies kalkanoj
malsani n
foresti pro malsano, foresti sekve de malsano
foresti pro malsano, foresti sekve de malsano
foresti n
foresti n
drivi n
duĉambra loĝejo
malsati n
teniĝi
enesti n, teniĝi en
esti nature timema
esti rezistema                 tech., fyz.
responsi n (por io, pri)
esti mastro de la situacio
povi libere disponi pri sia tempo
esti pli katolika ol la papo (mem)
esti bele aranĝita
esti salajrata laŭhore, labori horpage
pleni n
esti je ies dispono
esti pune retenita (post instruado)
esti sub la ŝuo de sia edzino
                        unu
esti iom esplorinta la fundon de la glaso, haviexpr. glason troan, havi iom da vaporo en la kapo
pompi n
garnizoni n
ŝajni konata
fami n
fami n
vaki n
jesi ĉiun malseriozaĵon / ŝercon
esti maldungita senprokraste
prudi n
pasloĝi n
pasigi la nokton, tranokti n
pasigi la nokton, tranokti n
ĉeesti n
ĉeesti n
fieri n
esti kontenta, ĝoji n
apopleksiiĝi
indigni n
indigni n (pri io)
distriĝi
fini ion tre rapide, fini ion en momento
fuŝbaki ion
esti kontenta pri io
malpaci / esti malpaca kun iu
esti kapabla, kapabli n
esti kapabla, kapabli n
kapabli tiri / treni
loĝejo kun plena ekipaĵo
indulgi t
indulgi t (iun)
esti kapabla
kapabli n
povi enteni
esti senskrupula / senindulga / senrespekta
esti certa pri tio
konscii t
konscii t (ion)
malgaji n
esti en la centro de intereso
esti patrono por sia propra persono, esti tute sendependa
sati n
tanĝi t                     mat.
pacienci n
pacienci n
obstini n
ĉeesti n
ekstazi n, ekstaziĝi
ekstaziĝi, ekstazi n
esti en ekstazo
esti lacigita pro zorgoj, esti elĉerpiĝita pro zorgoj
aĝi n
stali n
vaki n                      místo, úřad
utili n
utili n
afini n                     mat.
esti ĉe la kapo / kaploke / surpinte, prezidi t, gvidi t, ĉefi n
ekstazi n
hipnoti n
tranci n
esti graveda
kvaranteni n
kvaranteni n
esti nefunkcianta                o stroji
konjunkcii t
konjunkcii t                   astr.
furori n
furori n                     f
esti en danĝero, endanĝeriĝi
negliĝi n
cirkuli n
cirkuli n
cirkuli n
opozicii n
esti mortinta / forpasinta / alvokita al Dio
pati n
emeriti n
esti pensiita
esti suspektata
esti agopreta, servopreta
esti prava
esti en furioza humoro
ekvilibri n
ekvilibri n
kolizii n
sidi firme en selo
akordi n
kongrui n
apudesti n, najbari n
esti kapabla, kapabli n
esti en ŝako
ŝaki n
tranci n
kaduki n
lernoservi t, lerni metion
esti en dilemaj embarasoj, esti enpremita en funelo
ne scii sin helpi, esti senhelpa, esti en senelira / prema situacio
esti komenciĝanta, esti en komenca stadio
elpendi n
esti inter martelo kaj amboso
interrilati kun iu
konflikti n
esti en sia elemento
esti en granda embaraso
esti remorkata                  i přen.
plii n (ol)
taŭgi n (por io)
kulpi n
langvori n
elpendi n
distanci n
distanci n
maldormi n
doni ekzemplon, esti modelo
esti ekster la sfero de aŭdeblo
stari sur la sojlo
enpensiĝi
sidi en ŝuldoj ĝis super la oreloj, droni en ŝuldoj
esti devoligita (al iu por io), ŝuldi ion al iu
kutimi n
esti n, ekzisti n
bajto, bitoko                   m inf.
solida, fortika
loĝanta en
ekzisto, ekzistado                n
esto kaj neesto
loĝejmastrino                   f
estaĵo, ekzistaĵo, kreaĵo, kreitaĵo        f
li plenestece sopiris al amo
esteca
loĝejunuo
loĝejmanko, loĝejkrizo
loĝeja konstruado
loĝejkooperativo
sanitara ĉelo
loĝejekipaĵo
loĝejekipaĵo
loĝdomo                    f
loĝeja
estinta, iama, eksa
leginto
estadi n                   ned.
Bizanco, Bizanca imperio           f
bizanca
furzi n, purti n, pedi            ned. vulg.
zumilo                    m
zumado                    n
zumi n                    ned.
Aĥeno                     f pomn. zeměp.
plaŭdeti n                  ned.
Kalezo                    s neskl. zeměp.
Kaleza / Dovera markolo
Kaleza markolo

Kembriĝo                   f zeměp.
ĉifono                    m 1 hadr, kus hadru
paperŝiraĵo
ukazo
Istanbulo                   m zeměp.
Konstantinopolo                hist.
pedantaĵoj, malkomplezoj           m pomn.
kribri kuiritajn nudelojn
verŝi larmojn
filtri t, kribri t, tragutigi         ned.
senakvigi per kribrilo
kribrilo, kribrileto, filtrilo, tragutigilo  m
cedro                     m
cedrato                    m
cedratarbo
papereto, paperfolio, slipo, karto      f
afiŝo, afiŝeto                na stěně, na zdi
cefeido                    f astr.
Cefeo                     m astr.
ordeno                    náb.
produktejo                  2) m výrobní oddělení
gildo, metiista korporacio          1) hist.
kontrolmarko, kontrolstampo          m
kalibrilo                   f
kalibrigo                   n
kalibrigi, kontrolmarki            ned.
Cejlono                    m hist. zeměp.
bramo, abramo                 m zool.
bramo                     zool.
ĉelo (en malliberejo, en monaĥejo)      f
karcero
entjero                    mat.
tutfigure
tute
tuto, tutaĵo                 m
celerio                    m
virga grundo / kampo             f zeměd.
tuteco                    f
kompakta, totala
sume
entute
ĝenerala vetersituacio
enspezaro, totala spezo            ekon.
totala, kompleta, plena, integra
panoramo
violonĉelo                  hud.
dogana, limimposta
doganpago, dogano
limdepago
dogandeklaro
dogandeklaro
doganunuiĝo
doganejo, limimpostejo            f
doganisto                   m
entjera
tagdaŭra, tuttaga
tuttaga infanvartejo / infanejo, vartolernejo
tuttaga instruado
tuteŭropa
celofano                   m
celomo                    m biol.
celomuloj                   pl. zool.
tutgermana
tutjara
tutŝtata
tutmonda
grandan serion da jaroj, sufiĉe multajn jarojn, plurajn jarojn
kisadi                    ned.
tutvespera filmo
tutgrajna
Celsio                    m
tendotolo                   f
celuloido                   m chem., tech.
celulozo                   f biol., tech.
celuloza / celulozfibra tondaĵo
tuta, plena
kompleta
plenajn kvin jarojn
cemento                    m
cementejo                   f
cementisto                  m
cementito                   m tech.
ĉementita ŝtalo
ĉementita ŝtalo
cementi                    ned. 1 stav.
ĉementi                    2 chem., tech.
cementa lakto
prezo                     f
kosto
premio
valoro
prezlisto, prezaro              m
taksi t                    ned.1) určovat cenu, oceňovat
taksi t                    ned.1 určovat cenu, oceňovat
ŝati t, estimi t, aprezi t
ŝati t, estimi t, aprezi t
montri / vidigi (minace) la dentojn, timigi  2)
montri / vidigi (minace) la dentojn, timigi  2
aprezi t
aprezi t
valoraĵo                   f
valorpapero
bilo                     obch.
valorpapero                  ekon.
multekosta, kara
preznivelo, nivelo de la prezoj
preza
prezindico
prezindiko
centfunto                   ve V. Británii = sto liber
kvintalo (100 kg)
cendo                     m
centezimala, centuma
centi­, 10\­1 (značka c)           podílová jednotka
centralo                   f
centralizi t                 ned. i dok.
centralismo                  m polit.
centraligo, centralizado           f
centraliza
centra
centra nerva sistemo
centra nerva sistemo
centrado                 n
alcentrigi                sport.,
centrigi                 ned.
centro, centrejo             n
centrejo de nukleaj esploroj
centurio                 f hist., voj.
la prezoj ŝrumpiĝas
la prezoj varias inter 10 kaj 15 kronoj
cenzoristo, cenzoro            m
cenzuro                  f
cenzuri t                 ned.
draŝilo                  m
svingilo                 f zeměd.
ceremonia
ceremoniulo                m
madzulo
ceremonio                 f
ilekso                  f bot.
vojo                   f
vojaĝo eksterlanden
flugvojaĝo
ŝipvojaĝo surmara
irvojo, vojo por piedirantoj
irejo
tienvojaĝo
zigzage grimpanta vojo
vojo borderita de arboj
vojaĝo
pado
vojlaboristo, vojisto, vojzorgisto    m
vojeto, pado               f
vojaĝpriskribo              m
survoje                  místně
pere de intertrakto
voje de intertrakto
transsalte senhalte
dumvoje
vojaĝado                 n
vojaĝi, praktiki turismon         ned.
iri / veturi per ŝipo, ŝipveturi
piedvojaĝi
iri / veturi per trajno
turisto                  sport.
vojaĝisto
esplorvojaĝanto, vojaĝanta esploristo   m
vojaĝkosto                  n
vojaĝa
paksako, vojaĝsako
antaŭvojaĝa ekscitiĝo / malkvieto, vojaĝfebromalkvieto, vojaĝfebro
turisma oficejo / agentejo
vojaĝagentejo, turisma ooficejo
pasporto
pasporto
itinero
vojaĝilaro
pasporto
vojaĝa agado, turisma movado / trafiko
vojaĝelspezoj
manĝaĵprovizo, provianto
bagaĝo
agento                    ekon.
vojaĝanto                  m dopr.
pasaĝero
cezuro                    f lit.
brilaĵo, vanta brilaĵo            f
angio, vaskulo                f anat.
vazo                     zvl. ve zkratkách
korojdo                   f anat.
vaza
vaza sistemo
vazaj vazetoj
cezaro                    m
bulbo                    2 arch.
bulbo, cepo                 f1
zizifo                    m bot.
jujubarbo                  bot.
ŝuciristo                  m bot
ciro                     n
ciri t                    ned.
frotbriligi
ciferplato                  m
cifero                    f
cigaredo                   f
cigaredingo
cigaredujo
brikfarejo                  f
briko                    f
gisbriko
brika konstruaĵo
brikkolora, brikruĝa
brika
brikaĵo
cikado                    f zool.
cigano, romao           m
ciganino, romaino         f
cigana
cikorio              f
celo               m
objektivo             přen.
celkonscia, alcela
ging... gang / giling... gilang
celrubando
fina rekta kurejparto, celrekto  sport.
cela
cellingvo
zimbalono             m
krenelaro             n
stano               m
zinio               f bot.
tintado              n
tinti n              ned., dok. sklenicí, penězi
tintanta, tinta
tin-tin              citoslovce
ektinti n             zaznít
klaki n
tinto               n
stani t              ned.
stana
stanpesto             chem.
angulo              m
tukpinto
cirila alfabeto          f lit.

eklezio              f
eklezia
anatemo              náb.
kanono              část mše
roto               hist. ( v Římě)
cirkulado             f
diskosegilo, rotacia segilo    f
cirkulero             m
cirkuli n             ned.
cirkumflekso           m lingv.
cirko               m
cirkisto             m
klaŭno
ciruso              m met.
imperiestro            m
lia imperiestra moŝto
cezarino, imperiestrino
edzino de imperiestro       f
imperiestra moŝto
cezara, imperiestra
imperiestra kortego
cezara operacio              lék.
cezara operacio
imperio                  n
imperiado
cisterno                  f1
cisternkamiono               2
sento                   m
citado                   f
citadelo                  f
citaĵo, citato, moto            m
sentebla
citro                   f hud.
senti t                  ned.
kunsenti kun iu, kompati / bedaŭri iun
senti sin
senti sin kvazaŭ hejme
senti sin nebonstata, senti sin ne en ordo
angori n
flari t
sensi t, percepti t
sentema animo
sentemo, sentemeco, sentivo, sentiveco   f
sentimento
sensiveco
sensiva, fajna               o smyslech
sentema, sentiva, impresema, impresiĝema, impresebla
sentiva al lumo, lumsentiva
interjekcio                n lingv.
citi t                   ned. i dok.
sentoplena, sentimentala
lirikulo
citrono                  m
limonarbo, limonujo            m
citronflava
citronarbo                 m
citrona
citrusa
okulegi n, gapi n             ned.
civilulo                  m
civilizo, civilizacio           f
civilizacia
civilizi t                 ned.
civila
civila proceduro              práv.
civila geedziĝo
spulo                    tech.
bobeno, bobenego              f
cizelisto                  m
cizelilo
cizela, cizelista
cizeli t                  ned.
fremda
fremdaĵo
fremdvorto
eksterlanda, alilanda, alinacia
al fremduloj eniro malpermesita
eksterlando, fremdlando(j)         f
Alilandula Legio, Legio de Alilandanoj, Fremdula Legio
Fremda legio
eksterlandana
servindustrio por alilandaj turistoj
fremdulo, eksterlandano, fremdlandano    m
turismo, fremdultrafiko
fremdlingva
alilanda, ekzota
adulti n                  ned.
adultulo                  m
adulto                   n
paraziti n                 ned.
parazito                  m
parazita
parazitaj insektoj
alidivena
fremdeco                  f
fremdulregado                f
ĉiĉo                    f bot.
doganofico
dogano, doganpago, limimposto        n
diafragmo                  opt.
kurteno                   přen.
obtuzilo
diafragmi n                 opt.
ombri t                   ned.
c-minora
kio
kiu estas tiu persono?
en distanco de ŝtonĵeto
kial ne?
fulmrapide, tujtuje
laŭapetite
ĉiumomente, ofte
kion vi bonvolas / deziras?
kion vi deziras?
tio vin ne koncernas!
ĉu tio vin tuŝas / rilatas?
kiom utilos ĉio ĉi, se ...
pri kio temas?, pri kio estas la afero?, kiel problemas?
kion plu vi scias?
kiu vi propre estas?
kion mi faru?
kion mi faru?
kiom / kiel eble
kiel eble pleje / plej multe
kio enkapiĝis al li?
kion vi povas diri por via praviĝo?
kion koro sentas, lango prezentas
ĉu grave?, kio grave?
kiel eble plej baldaŭ
kiom eble plej frue / baldaŭ
kiel eble plej bone
kiel eble plej rapide, laŭeble plej rapide
kiom eble plej multe
kio okazas?
koncerne min, rilate min, kio koncernas min, miaflanke
kio okazas ĉi tie?
koncerne (ion), rilate tion
kion mi (nun) faru?, kion nun fari?
kion vi deziras?
kion vi deziras?
kiom la koro deziras, laŭplaĉe
kia ideo!, kion vi nur pensas!
kio min ne tuŝas, kuŝu kiel kuŝas; ne estingu la fajron, kiu vin ne bruligas
ne estingu la fajron, kiu vin ne bruligas
kion tio volas diri?
kion ĝi signifas?
kion vi opinias pri tio?
ĉu tio gravas por vi?
kion vi entute / propre volas?
kiom ĝi profitigas?, kiom mi profitas el tio?
kio sekvas de ĝi?
estiel
kio ajn
io ajn
ĉio ajn
Kolorado                    n
Koloradio, Koloradolando
Kolumbia                    f 1) řeka v Kanadě a v USA
Kolumbio                    2) město
bildrakonto                   m neskl. pl.
harligo, harplekto               m
kio(n)?, kio(n) do?
kopirajto                    neskl., práv.
io
colo                       m
kulombo                     m fyz.
kantrimuziko                   neskl. hud.
ĉiesulino                    f
treni t                     ned. 1
vagi n, zigzage vagi               2
malrapide paŝi
retroiri n, retropaŝi n, retroveturi n, regresi nned.
kio, sed tio                   lit.
ĉu?
tio estas la minimumo!
kion?
trudi t (ion al iu)
puŝi sin, trapuŝi sin
ŝtopi sian stomakon, manĝaĉi t, manĝegi t
ŝtopi t                     ned.
ging gang                    zvuk zvonku
gut gut                     zvuk dopadajících kapek
flueti n                     ned. téci
lirli n, glugli n, murmuri n           bublat
estimata, respektata, respektinda, ŝatata, honorata
honorinda, estiminda, respektinda
estimi t, respekti t, ŝati t, honori t      ned.
honori la memoron de siaj prapatroj
admiranto                    m
adoranto
ambicio
ambicii t
ambiciulo                    m
ambicia, glorama
virto                      f
virta, edifa
virtulo
suĉi t
mamsuĉi t
ĉasteco, ĉasto                  f
pudoro                      stud
ĉasta
malkombi t, taŭzi t               ned.
konvulsii n, tiki n               2 nervózně
skuiĝi                      ned.
                         ned.,
ektremi n, ekspasmi n, spasmi n, spasme moviĝi dok. 1 škubat
sakarino                     m , viz též sacharin
saĥaro, sakaro, sakarido             odb.
sukero                      m
sukero konsumiĝis, sukerujo elĉerpiĝis
sukeraĵejo                f
sukeraĵisto                m
kando                   m gastr.
glazuro                  gastr.
sukerbeto
sukerkano                 bot.
sukerfabriko               m
kveri n                  hrdlička
sukerumi t                ned.
sukeraĵo(j)                n
dolĉaĵo, sukeraĵo             f
sukera diabeto
sukerbeto                 f
sukerkano
sukera
sukerujo                 f
sukerumilo
ĉarpio                  f
troteti n, paŝeti n, kureti n       ned.
Zuriĥo, Zuriko              m zeměp.
klaki n, kraki n             ned.
tiktaki n                 pravidelně, hodinky
klaki per la dentoj, dentoklaki
klako                   m
galopo                  m i hud.
galopi n                 ned.
galope
ekzercaro, ekzerclibro          f
gimnasto                 m
ekzercato
ekzerco, ekzercado            n
korpekzercado, gimnastikado, gimnastado  sport.
paralelado
gimnastado per sportiloj
ekvilibra ekzerco
dresita                  o zvěři
ekzercita
gimnastplaco, sportplaco         n
manovrejo, ekzerckampo          zvl. voj.
ekzerci iun
eduki hundon
halteri n
ekzerci sin, ekzerciĝi
kulturi sian memoron
dresi t
gimnastiki n, gimnasti n         ned.
instruktoro, ekzercisto, ekzercanto    m
dresisto
gimnasta ŝuo, gimnastaj ŝuoj    f zpravidla cvičky pl. obuv
ekzerckampo            zvl. voj.
ekzerca
blanka kartoĉo
blanka kartoĉo
trejna flugo
ekzercero             m
lertaĵo
rutino
folibeto              f zahr.
grilo               m zool.
ĉirpi n              ned. o cvrčku
kviki n              vrabec
pepi n, pepkanti n         ned.
kalia cianido           n hovor. chem.
cikla
biciklisto             m
biciklovego
biciklopado
biciklista
biciklado             f
cikloido              f mat.
ciklono              m f met.
stencilo
ciklostilo, mimeografo       m
stencilo
ciklostili, stencili        ned.
ciklotrono             m
cikligi              ned. hovor.
ciklo               m
ciklo de lunfazoj
cilindra ĉapelo
cilindra lumŝirmilo
cilindro              m
cimbalono             m hud.
cinika
cinikulo              m
cipreso              m bot.
Cirilo               m
cisto               f anat., bot.
citoplasmo             f
ĉabrako              f pokrývka
Ĉadio, Ĉadlando          m
fulgi n              ned.
Ĉado
longegulo             m
ŝakristo              m
ŝakri n, komercaĉi n, negocaĉi n  ned.
teo                     m
kvinahora tetrinkado
kvinahora tetrinkado
tekunveno je la kvina
tekruĉo                   m
tearbedo                   m
tea
tekunveno, tekunveneto
remburita seĝo
remburaĵo                  n
remburita, tapetita
megakilo                   f zool
remburisto, tapetisto            m
remburi t, tapeti t             ned.
cikonio                   m
ĉapo, bireto                 f
kapti t, rapide kapti, tenkapti t      dok.
linio                    f
streko, streketo               škrt
baro por la faro, forstreko de plano     expr.
ĉardaŝo                   m
komo                     lingv.
streko, streketo               f
dekstra korno, strekosupren
strekita / strekopunktita / punktita linio
streki, streketi               ned.
haĉi t
streka kodo
sorĉisto, mago                m
sorĉistino                  f
hidulino
megero, furio
sorĉarto                   n
superba, sorĉe bela
sorĉarto                   n
transsorĉi
sorĉi t                   ned.
sorĉa, magia
ensorĉanta voĉo
sorĉaĵo
ĉarmanta
rava
sorĉaĵo, magio, magiaĵo
sorĉado                   m i f pl.
tempo                    základní veličina SI
tempo, epoĥo, epoko             m
de tempo al tempo
de tempo al tempo, foje - foje
pluskvamperfekto               lingv.
                       2
iam kaj iam, kelkfoje, de tempo al tempo, fojfoje, iam kaj iam
post certa tempo               1
frue, frutempe                f
frumatene
frumatene, en frua mateno
frua
gazeto                    m
magazino
porinfana gazeto
gazeto
revuo
spacotempo                  m
datlinio                   zeměp.
datlinio
laŭtempa / pohora salajro
horaj zonoj
horpaga laboro, templaboro
templaboro, horpaga laboro, templaboro, laŭtempa laboro
koincido
prokrasta bombo
prokrasta bombo
konjugo, konjugacio              n lingv.
konjugaciata                 1 lingv.
tempoĝustigita, prokrasta           2 např. mina
konjugi t, konjugacii t            ned. lingv.
iam tiam, de tempo al tempo
horzono, daŭbo
temposignalo, tempokontrolo
tempokurumo                  f sport.
tempa, aktuala
tempintervalo
horaro
periodo
parto, elemento                f
dividaĵo
peco
ero                      f
parte
parta
korpusklo                   fyz.
parteto, ero                 dílek
partikulo                   f lingv.
partiklo de atomo
sumo                     f obnos
ofte
densi n
ofteco                    f
ili lin regalis per la plej kvalitaj delikataĵoj
regali t (iun per io)               ned. 1 hostit lit. gastr.
regali per insultoj, insultregali
mistrakti t                    3 přen.
plezurige trakti                  2
ofta
ĉatnio                       n koření
akantio                      f zool.
bazalto                      m geol.
se okulo ne vidas, koro ne avidas
kion vi timas?
bohemo                       zast.
ĉeĥo                        m
ĉeĥoslovako, ĉeĥoslovakiano            m
malkompaktigi, krispigi, taŭzi t          ned.
pufigi manikojn
vento taŭzas harojn
Bohemio                      f pomn. zeměp.
Ĉeĥio                       f polit.
vanelo                       f zool.
ĉasista altembusko                 posed
embuska ĉasado                   f1
atendo                       n
ciĥorio                      f bot.
endivio
atendejo                      f
atendi t                      ned.,
esti ricevonta infanon, atendi infanon
supozi t
aspiranto, kandidato                m
servistaro                     f zast.
familio                      biol.
servistaro                     f
grumo, stalservisto                m
servistejo                     m zast.
fronte (al)
diademo                      f
makzelo                      f anat., techn.
mandiblo
rezisti n                     ned.
defii la danĝeron
fronti kontraŭ iu
rezisti al tento
fronta, frunta
fruntalo, fruntosto
fruntalo, fruntosto
buldozro
fronto
gvida, ĉefa, kaploka, eminenta, elstara
frunto                  n anat.
kapo de irantaro
fronto, kaploko
heleboro                 bot
lernu juna, vi scios maljuna
muzelo, bestnazo, nazego         m
flarsenti t, nazflari           ned.
tenono                  m tech.
kufo                   m
retikulo                 anat. část žaludku přežvýkavců
limbo                   bot.
klingo                  mf
ĉapo                   f
bereto
kaskedo, vizierĉapo
ĉako
ĉapeto                  f i zátka
krani t, elkrani t            ned. vodu
tenoni t, tenonjunti t          tech.
aksiso                  m anat.
hirtigi                  ned.
hirtiĝi, incitiĝi
kontraŭstari n, rezisti n         přen.
strekopunktita linio
strekopunktita
strekopunkti t              ned.
rubekolo                 m zool.
ruĝvosto                 m zool.
nigro                   f
nigraĵo
nigra truo                astr.
Montenegro                f země
natura / nigra kafo
fava / nigra ŝafo             přen.
fava ŝafo                 přen.
ĉina inko
nigriĝi, aspekti / esti nigra
nigriĝi                  ned., dok.
Nigra maro                n
nigro sur blanko
bruna / malhela biero
malhela / bruna biero
ŝtonkarbo
ordinara artemizio            m bot.
brunelo                  m bot.
montenegrano               m
negraĉo, nigo               hanl.
nigrulo, negro             m
nigramara
nigra
kaŝpasaĝero
nigra kaso
bruna pano
kokluŝo                 lék.
kokluŝo
hispana skorzonero           bot.
hispana skorzonero           bot. hovor.
kaŝkomerco, ŝakrado
nigra komerco, kaŝkomerco, ŝakrado
kaŝpasaĝero, kaŝvojaĝanto
nigra borso / merkato
nigra merkato
nigro                  m
ĉerpa, pumpa
trogrado
pumpilo, ĉerpilo            n
transprenado              přen.,zvl. lit.
ĉerpado                 n i přen.
ĉerpi t                 i přen.
pumpi t                 ned.
ĉerpi inspiron
ĉerpi kuraĝon
ĉerpi instruon
ĉerpi per kribrilo
ĉerpi el fremda monujo
ŝkopi t
freŝaj legomoj
freŝe
ĉerkujo
freŝdata
freŝa
vigla
diablido                přen. též
diablo                 m
diablo vin forportu / forprenu!
diablino                f expr.
sukubo                 náb.
diablaĵo                f
diabla
vermo                  m
vermo de malbona konscienco
ĉielruĝo, matenruĝo, vesperruĝo     m pomn.
vermoplena, vermohava, vermotrua, vermoborita
koĉo                  m zool.
junio                  m
ruĝaĵo                  2
ruĝo                   f1
ruĝa beto
Ruĝa Ĉapeto, Ruĝkufineto
Ruĝkufulineto, Ruĝa Ĉapeto, Ruĝĉapulino myt.
eritrocito, hematio            anat.
ruĝa globulo, hematio, eritrocito
ĉerizo                  bot. včetně třešně
ruĝa beto
ruĝi n                  ned.
ruĝiĝi
julio                   m
erizipelo                 lék. 2)
rubekulo                 f 1 zool.
ruĝvanga
ruĝa
Ruĝa Kruco                m
Ruĝa Kruco
verma
vermohava, vermoplena, vermoborita, travorita (de larvoj)
anobio                  m zool.
apendico
hulo, ondoŝvelo              n
ondoŝveligo
ondeti n, ondetadi n, ondetiĝi
ondetigi                 ned. dok.
kombomaŝino, kombmaŝino          2 tex.
plukisto                 m
lupolplukisto
plukistino                f1
komblana fadeno
kombi t                  ned.
kuspi t
kombi sin
retrokombi sin
kardi t
pluki t
ŝirkolekti t               zvl. ovoce
rikolti t, deŝiri t
Bohemia Budejovico            m pomn. zeměp.
Bohemia Mezmontaro
Ĉeĥio
landoj de la Bohemia Krono        hist.
Ĉeĥio                   f polit.
Bohemia-Moravia Montetaro         f zeměp.
Ĉeĥoslovakio               n
ĉeĥoslovaka, ĉeĥoslovakia
esperantem                pozn.
Ĉeĥa EsperantoAsocio
ĉeĥlingva
Bohemia Arbaro              m zeměp.
Ĉeĥa Paradizo               zeměp.
bohemia
ĉeĥia
ĉeĥa
kardjo                  n anat.
ajlo                   m
enflugejo                 n
honoron al lia memoro
honoro al la laboro
honoro                  f
gardo de honoro, honora gardo
honora tribuno
bonfide
honorvorto
vorton de honoro!
je mia vorto!, vorton de honoro!
diplomo, honora atesto
diplomo, memorfolio
honesta
titulara
honora membro
honora membro
honordoktoreco
honorinsigno
ĉeĥino                  f
patelo                  f anat.
ĉeĥaj
Moraviaj fratoj, Bohemia kunfrataro
Moraviaj fratoj, Bohemia Kunfrataro    náb. hist.
la ĉeĥa (lingvo)             f
hipantio                 f bot.
plotono                  f voj.
serĝento                 m
legado                  f
legaĵo
mi legis antaŭ ol vi venis
ĝendarmaro                n
ĝendarmo                 m
frekvenco                 odb.
ofteco                  f
multa, multenombra, multnombra, grandnombra
Janceo, Jangzio              neskl. zeměp.
ĉu
kies
kiu manĝon al mi donas, tiu al mi ordonas
aŭ
koronelo                     f bot
detektilo, sondilo                tech.
sensorgano                    n biol.
birdlogilo                    n
kaŝatendo                     f
gvatado, embuska ĉasado
embusko                      n
embuski n, inside atenti             ned.
embuski n
gvati
flarsenso                     smysl
flarsento                     m
olfakto                      lék.
priflari t, flari t (ion)             ned., dok.
flara, olfakta
aŭ, alivorte, alidire
citizo                      m
vigla, moviĝema
per kio
ju pli longe des pli bone
ĉiam pli kaj pli
ĉiam pli kaj pli multe
ju pli longe, des pli bone
ju pli aĝa, des pli malsaĝa
ju des
pro kio, ke; kio kaŭzis, ke
kiakaŭze?, kial?, pro kio?
ju pli multe despli bone
ju pli des pli, ju malpli des malpli
ĉirpi n                      ned. o vrabci
ago, faro                     m
Ĉinio, Ĉinujo                   f zeměp.
Ĥinujo                      hist.
ĉino                       m
ĥino                       hist.
ĉinĉilo                      f zool.
cimbalo                      m pomn. hud.
li pretendas sian postenon
reakcianto, reagilo                n chem.
agi n, fari t                   ned. 1
indigi (je io)
kritiki t iun
fari paŝojn, apliki rimedojn, antaŭzorgi
pentofari n, penti n
ĉarmigi
diferencigi
                         ned.
peni n, strebi n, diligenti n, fervore labori, klopodi n
pretendi t
pretendi t (ion)
doni satisfakcion, plenumi t
egali tn                2
tani t                 3
faktoro, aganto            m
faktoro, multiplikanto, multiplikato  mat.
manhaltero, haltero          f sport.
agado, funkciado, aktiveco       f
agado plena de rifoj / riskoj
aganta, farema
aktiva, agema, farema
aktiva voĉo              lingv.
aktiva voĉo              lingv.
dramteatro
dramo                 f
agema, farema
funkciulo               m
ĉina
ĉinaĵo
la ĉina (lingvo)            f la
ludomo                 m hovor.
luprezo, lumono            f
ĉipo, blato (nevh.)          m el., inf.
supozitoro               léčivo
uvulo                 anat.
supozitorio              lék.
uvulo                 m anat.
facilmova, lertmova, vigla
vigla kiel lacerto
profunda mallumo
sorgo                 m bot.
travidebleco, klareco         f
triĥolomo               f bot.
pura                  čistý
absoluta, plena
nura
diafana, senkolora, klara
pepi n, trili n            ned.
ciferplato               f
ciferplato               m
numeraro, numerkodaro, numerlibro   ekon.
laŭnombra, nombra, numera, cifera
nombra / numera datumo         odb.
ies
cifero                 f
cifera
nombro                 n mat., lingv.
binara nombro
numero
numerilo, ciferilo               f
numeri t                    ned.
numeralo                    f jaz.
legi t                     ned.
legi saltante trans la paĝojn
legi inter la linioj
legi sur ies vizaĝo triston
laŭtlegi t, legi voĉe
riproĉi al iu
diveni ies pensojn
legi de malantaŭe
neta / sentara pezo, neto
neto, sentaraĵo
pura konscienco
puriga
purigilo, purigaĵo
purigisto                    m
ciristo
senmakuligilo
vestaĵpurigejo, lesivejo            f
akvopurigejo
purigi                     ned.
skoveli t
skoveli t
rafini t                    odb.
puriga kampanjo, polica kontrolo / traserĉo f polit.
pursanga, purrasa
purrasa / pursanga ĉevalo
netaĵo, neto, neta kopio, neta skri baĵo / tajpaĵo
                        m
nete
pureco                     f
pureco                     f
purama, purema
absoluta                    chem. (bez příměsí)
neta                      ekon.
pura
neta laborenspezo / salajro
neta lukro / profito
neta profito
neta profito / gajno
pokalo, trinkvazo, glaso            f
ŝpruci n                    přen.
trablovi tn, blovi tn              ned.
pokalo                     f bot.
kupolo
kelnerino, stevardino              f
kelnero              m
vinisto
purigo               n
nombrado              n
legolibro             f
krestomatio, antologio, almanako
legejo, legosalono, legoĉambro   f
nombri t              ned., ned.
numeratoro             m mat.
legebleco, legeblo         f
legebla
nervo               m
fringelo              m zool.
artikolo              m novinářský, lit., lingv.
membro               arch.
paragrafo             práv.
pilo                el.
segmento              zool.
la artikolo ne havas saŭcon
plato
raŭpero              tech.
falango              lék.
fingroartiko
ĉenero
ĉenero
dogmo, kredartikolo        náb.
kredartikolo
ero
artikolo              lingv.
membro, ano            m
termo               mat.
ekleziano
klubano
rondetano
rondetano
sokolo
bandano
ĵuriano              práv.
ĵuriano, asizano
misiulo
misiulo
familiano
familiano
ordeano              náb.
ĥoristo
ĥorano
grupano
grupano
societano
societano
partiano, membro de la partio
stafeto                     sport.
proporcialo                   f mat.
difina artikolo                 lingv.
estrarano
komitatano
membro                     anat.
                        ned.
dividi t, ordi t, dismembrigi, dispartigi, fragmentigi
artikuloj, artropodoj              m pl.
artropodo, artikulo               m zool.
membra, membreca
membra parto / kvoto
ristorno                    ekon.
membrokarto
membrokarto
membrokotizo
partianeco, aneco, membreco           n
membraro, anaro                 n
homo, ne ĉagreniĝu
antropo                     odb.
homo                      m
lirikulo
brunulo
kavernohomo, troglodito
bestama homo
homo proponas, Dio disponas
pestulo
oni neniam scias
oni neniam scias
puritano
flavulo
hometo                     m
boato, kanoto                  m
barketo
navedo, glitbobeno               m text.
desegnaĉo, skribaĉo, aĉa skribo         f
fiskribajxo
desegnaĉi t, mallerte skribi, skribaĉi t    ned.
paperŝmiri
burdo                      m
                        m
makulo, makula strio              f
flarsentaĉulo
flati t, flarsenti t              ned.
nazflari t
menstrup, menstruacio              f zast.
stiluso                      f bot.
elstari n, altiĝi, levi sin (alten), superstari n ned.
lenso                       2 opt.
lento                       f 1 bot., gastr.
bikonkava lenso
bikonveksa lenso
menisko
diverĝa / konkava lenso              opt.
kompunda lenso
konverĝa / konveksa lenso
ĉokolado                     f
ĉokolada
trituro, tritono, trito              m zool.
Everesto                     f zeměp.
fumodoro, fumo                  m
fumi tn, ĝeni per fumo              ned.
amoniako                     m
amoniaka
akre pika, odoraĉa, odora
                          stinki
malboodori n, odoraĉi n, fiodori n, haladzi n, ned. n, fetori n
skizo, krokizo                  f
konturi t, krokizi t               ned.
leganto                      m
legemulo
legantaro
de leganto, de legantoj
legantaro                     n
legado                      n
legaĵo
prezentado de leĝpropono
populara
legu plu!, daŭrigu la legadon!
legebleco, agrabla legebleco           f
leginda, bone legebla
dekkvar
dekkvarjaraĝa
dekkvaro                     fd
friponaĵo                     n
ŝerci n, petoli n                 ned.
petolema, ŝercema
ŝercemulo, petolemulo, friponeto         m
skvaro
kvadratforma, kvadrata, kvadrateca
kvadrato                     m
kvadratita, ĉelara
krucpapero, kvadratita papero
kvadratita papero
kvadrati t                    ned.
kvadrata metro
kvadrata
kvadratmetro
kvareĝa
kvarope

kvadrilo                    f tanec
kvaropo, kvaro                 f
kvaronigo                   n
kvartalo                    f část města
kvaronhoro                   f
kvaronmiliono
kvarono post la unua
kvarono post la sesa
kvarono                    f
kvara radiko de 625 estas 5
ĵaŭdo                     m
kvaronigi                   ned.
kvarono                    f
(lerneja) desegnopapero (lerneja)       2
kvadranto                   m
kvaronjaro, jarkvarono, trimestro       n
kvaternaro                   f pl.
kvarona noto                  f , čtvrtka f hud.
kvarona silento                hud.
kvara
akuzativo
kvartermo                   m
kvarparta
parludo                    f sport.
kvareĝa
kvar
                        na 6 způsob nebo účel
la kubo de kvar, la tria potenco de kvar, la potenco de kvar per tri aj.
kvar direktoj, kvar monddirektoj        f pl.
kvar direktoj, kvar monddirektoj
kvardekjarulo                 m
kvardeka
kvardek
kvarfoje
kvaro                     f
la noto kvar / "sufiĉe"            známka
kvarrada
ĉarego
olimpiado                   hist.
kvarjara
kvarfolio                   m
trefkruciĝo                  f dopr.
kvarmonata
kvarpotenca                  mat.
kvaroblo                   m
kvaroble
kvarobla
kvarlena aŭtostrado / strado
kvarlena ŝoseo
kvarlena ŝoseo                f
tetraedro, kvaredro              m
kvarlatera
vico el / de kvaropoj             m
kvartakta
kvartakta motoro
kvartakta motoro
kvarangulo, tetragono, ortangulo       m
kvarpersona boato               f
remista kvaropo
hundino                    f
gapi n, rigardaĉi n, pigri n         ned.
Ĉukĉa maro
Ĉukĉa duoninsulo
muzelo                    m
nazaĉo                    hanl.
gapi n, gapaĉi n, rigardaĉi n, bovrigardi n  ned. hovor.
gapulo, spektemulo              m hanl.
skopofilio                  n lék.
Everesto                   f zeměp.
malpurulo, nemorala homo, porkulo       přen. hanl.
porkido, grasigata porko           nm
pisi n                    ned. hovor.
ladbotelo                   f
plaŭdi n, plaŭdeti n             ned.
ŝlimvadi n
gardi infanon
diablo                    m
diablido
diabla
dublado                    m
sukubo                    f myt.
dublaĵo
dubli t                    ned. i dok. film
baj baj
dafnio                    f zool.
daktilo                    m lit.
unu disde la alia
li ekridis, rido kaptis lin
li proklamis
li igis diri, ke li ne ĉeestas
plu, plue
pluen                      směr
plie
sekala pan / panbulko              m
pli malproksime ol
eniru!
malproksime                   1
multe                      2
longa vojo
malproksime
vastregione, tre malproksime ĉirkaŭe, proksime kaj fore, en la tuta ĉirkaŭaĵo
lorno / teleskopa lorno             m
ampleksa, vasta, multefika, atinganta malproksimen
hipermetropa, presbiota, malmiopa
dista, lontana                 lit.
malproksima, distanca, longdistanca, fora
                        f
malproksimeco, malproksimo, foro, foreco, longa distanco
longdistanca / centra hejtado
monitoro
teleregata
teleregi t, telestiri t, telegvidi t
granddistanca dukto
telestiri t
telestirata raketo
telestirado
                        dopr.
distancaj busaj / fervojaj linioj, distancaj trafikservoj
interurbaj / interŝtataj komunikiĝoj      sděl.
distanca / ekstera studado
telestudado, distanca, distancmaniera studado
vojlumo
vojlumo                     dopr.
longdistanca lineo
telebildigi
longdistanca, granddistanca, telea
longdistanca aŭtobuso
aŭtostrado                   f
strado                     hovor.
teletajpaĵo, telekso              zpráva
teletajpilo                   m stroj
teletajpile, telekse
Ekstrema / Malproksima Oriento         m zeměp.
Ekstrema Oriento
sekvanta daŭrigo, sekvaĵo
plua linio
plialinio
sekvanta, sekva, plia, kroma          1
plua                      2
daltonismo                   m lék.
damo                      f
damludo, damo, damoj
reĝino                     též
damano, hirako                 m zool.
damasko                    m text.
Damasko                    m zeměp.
tajlorino                   f
kalsoneto (por virinoj)
bankostumo
robo
sinjorina, por sinjorinoj, virina
tajloro por sinjorinoj
tajlorkostumo (por virinoj)
virina vesto, tajlorkostumo
kostumo
dano                      m
imposto (super io)               f
imposto rekta / nerekta
imposto super io
imposto el aldonita valoro, valoriga imposto
laŭenspeza imposto
dandismo                    m
dando                     m
damao, damcervo                m zool.
impostdeklaro
impostŝarĝo
impostŝarĝo
imposta
Danio, Danlando                n zeměp.
dana
la dana (lingvo)                f
donita, difinita, koncerna
donaco, dono                  m
donacinto                   m
Dardanelo(j), Dardanela markolo        m pomn. zeměp.
fripona
kanajla, fia
friponaĵo                   n
friponi n, malbonfari n            ned.
kanajlo, fripono, fihomo, fiulo        m
mizera
memordonaco, memorigaĵo
donace
vane, senefike, senrezulte
vana peno, vane mi parolas
nenifarulo                   m
parazito                    m přen.
donacado, donado                n
donaci t                    ned.
ŝi sukcesas en kantado
li fartas iele, li fartas ne tro
farti n, stati n                 ned. zdravotně
sukcesi t                     pouze úspěšně
prosperi n
demono                      m
dentokarno, dentkarno               hovor.
gingivo                      f odb.
gingiva
doni t                      dok.
tonigi
konsenti n (kun iu), samopinii (kun iu) n
kudrigi / tajlorigi veston (al si)
atenti t, gardi t, kontroli t (ion), esti atentema
voĉdoni n (por iu)
batregali t, travergi t
enveturi remizon
almozdoni t
golumi n, goli n
ŝoti golon
garaĝi t
enpoŝigi
kvarantenigi
anatemi t
cirkuligi
enkursigi                     ekon.
emisii / cirkuligi monon
emeritigi
seti n                      inf.
vicluigi
enordigi, ordigi
ordigi
enprotokoligi
funkciigi
enkadrigi, kadri t
rilatigi
deponi t
emeritigi
garantidoni t
lombardi t
lombardi t
krampi t
meti inter krampojn, enkrampi t, krampi t
doni bonan edukon
akcenti t, emfazi t, substreki t
atentigi (iun)
golumi n, goli n
impulsi t
injekti t
instrukcii t
instrukcii t
disponigi
disponigi
surkapigi ĉapelon
klistiri t
pistigi / mueligi librojn
malakcepti proponon               expr.
feŭdi t
licenci t
matigi
lakti n
sekvi / akcepti ies konsilon
pensiuligi, emeritigi
meti / vicigi en la tagordon
meti botelon sur tablon
meti libron sur tablon
starigi botelon sur tablon
pruntedoni
rimarkigi
vidigi, evidentigi
manĝigi
trinkigi
doni al iu sur la nazon
doni al iu manĝi
doni al iu okazon paroli
igi iun elekti / ke li elektu
doni al iu teni ion
bati la buŝon al iu
doni ultimaton
doni al iu baton de morto
agnoski / rekoni ies veron
lacigi iun, esti lacigita (por)
meti demandon
anoncigi                    hovor.
patentigi
patentigi
sentigi
iniciati t
iniciati t
instrukcii t
atenti t
ne bari, ebligi
cedi prioritaton (de paso)           dopr.
preferi t
preferi ion
doni / cedi al iu la prioritaton / avantaĝon (de paso), lasi iun eniri la unua
doni ekzemplon
doni fajron al iu
registrigi
fandigi
mamsuĉigi, mamnutri t
adiaŭi t (iun), diri adiaŭ
eki n                   1 do něčeho, dát se na něco, postihovat, začít
ekkuri n
ariĝi, amasiĝi
ekplori n
ekmoviĝi
eklabori n
komenci paroladon (kun iu)
ekridi n, eksplodi per rido
ekkanti
aktoriĝi
ekiri n, ekvojaĝi n
ekmarŝi n
ekfuĝi n
varbiĝi en armeon
enservigi sin               dát se 3 k čemu, zabývat se něčím
ekpaŝi / ekvojaĝi / lanĉi kontraŭdirekte  2 zamířit
eŭnukiĝi
enlistiĝi / enlistigi sin (por io)
anstataŭigi sin (per iu)
reprezentigi sin
preni banon
preni banon
trinki unu glason da brando
preni bieron
gardi sian langon
meti la manojn al la kokso
preni duŝon
preni duŝon
bui tn
sekvigi, observigi
flankenmeti t, flankenigi
transfuzi t
doti t
permesi liberan tempon, forpermesi
permesi liberan tempon, forpermesi
igi
transpagi t, ĝiri t, asigni t
maldungiĝi
taski t
puni / admoni (iun)            přen., expr.
pagigi
igi senti
remeti t, redoni t
solidigi
solidigi
piki per pikilo, pike vundi
meti t
datumoj                   n pl.., inf.
donitaĵo, donaĵo              zvl. mat.
                      f inf.
datumbanko, datenarbanko, tekstobanko, datena konservilo
datumbazo, datenbazo            f inf.
pego                    m
dativo                   m lingv.
daktilo                   f bot.
daktilopalmo, daktilpalmo, daktilarbo    m
datumi t, dati t              dok. i ned.
datiĝi
datumtipo                  inf.
dato                    n
pagdato, paglimdato
daŭfeno                   m hist.
homamaso, popolamaso, tumulto, legio    m
li strebas zorge plenumi ĝin
akcenti t, emfazi t, substreki t
fari / donadi lecionojn
riski ion
gardi sian langon
                      ned.
regurgitado, regurgito           lék.
vomado                   n
vomado                   n
Davisa pokalo                m
la Davisa pokalo
sufokiĝi
sufoki t, strangoli t
vomi t                   ned.
depago
dozo                    lék.
porcio                   f
depago, monsumo
dozi t, porciigi              ned.
paseo
antaŭlonge, delonge, de longa tempo
jam longe                  expr.
pratempo                  m
ekstreme malnova, el tempo delonge pasinta, pratempa
psikozo de amaso
popolamasa
atentema, zorgema, zorganta
atenti ion                 ned.
zorgi pri io
filino                  f
diskuto, debato             f
diskuti n, debati t, pritrakti t     ned.
debeto                  m
debileco                 lék.
mense debila
debeti t                 dok. i ned. (účet) ekon.
parludo                 m sport.
debuto                  m
debuti n                 ned. i dok.
sindetenema, modera, delikata, subtila
malcentraligo, malcentralizo       f
malcentraligi, malcentralizi       dok. i ned.
deci 10\-1, zkratka d          podílová jednotka SI
decibelo                 m
decilitro                m
decimala, dekuma
gebuboj, infanoj             pl. hovor.
etulo, bubeto              n
avo, avĉjo                m
patrinflanka avo
heredanto                m
hereda
heredaĵparto
heredaĵo, heredo             n
hereda ŝarĝo
heredeco                 f
heredeca, hereda
vilaĝo                  f
heredi t                 ned.
dedukto                 f
dedukti t                ned. i dok.
difektaĵo, difekto            m
difektita, difekta, mankohava
trafenestrigo              f polit., hist.
defensivo                f
defenda, defensiva
defetisto                m
deficito                 m
deficita
defili n                 ned.
difino                  f
difina                  mat.
definitiva, finofara, fina
difini t                 ned. i dok.
difinebla
deflacio                 f ekon.
deflacia
deflori t              dok. lék.
misformo, deformo, kripligo     f
misformi t, deformi t        ned.
fraŭdulo               m
defraŭdi t, fraŭdi t         dok. i ned.
degenerado, degenero         f
degeneri n              ned. i dok
degradado              f
degradi t              dok. i ned.
gustumado              f
gustumisto              m
gudro                m
gudri t               ned.
spiro                m
blovinstrumenta muziko, blovmuziko
blovorkestro             hudební těleso
blovmuziko              f hudba
blovmuzika kapelo
spira
blovinstrumento
blovinstrumento           hud.
senjonigado, senjonigo        chem.
maljonigado, maljonigo        f el.
ago, agado, okazado, procedo     m
procezo               chem.
lasu min fine trankvila!
gardu vin!, estu singarda!
donu al ĉiu lian siaĵon
agado de la romano
estu prudenta
donu
historio               m
historiografo            m
historiografio            n
historia
historio               f pomn.
scenejo, okazejo           n
ni supozu
nodo
akto                 n div.
lasu min (jam) trankvila!
cirkuligu ĝin!
lankovrilo, kovrilo         f hovor. pokrývka
deka, 10\1 zkratka da        násobková jednotka SI
decembristo             m hist., polit.
dekado                f
dekano                m
fakultatestro                též
dekanejo, fakultata estrejo / administrejo  m
dekaneco, administrejo            n postavení
dekanejo, dekana domo
dekanti t                  dok. i ned. chem.
deklamado                  f
deklami t                  ned.
deklaracio, deklaro             f
Bulonja deklaracio
deklinacio                  f astr., lingv.
dekoltaĵo                  f
dekoltiĝi                  ned. i dok.
dekontamino, dekontaminado          f
dekoracio, dekoro, dekoraĵo         f
dekoracia, dekora
dekoraciisto                 m
dekoracii t, dekori t            ned. i dok.
danki t (iun por io)             ned.
danki por la servo
dankesprima, danka
dekreto                   m
mi dankas vin pro ĝi / por ĝi / por tio
tio naŭzas min
komedias li histrionon
li klopodas, kion li kapablas        zájmeno, příslovce co, jak
li mienis kvazaŭ nenio estus okazinta
li mienis kvazaŭ nenio estus okazinta
fari t                    ned.
komplimenti t (iun)
fari bonajn negocojn, facile debiti
bonkonduti n
funkcii n
inventari t
kompromisi n
misfari, erariĝi               hovor.
fari riproĉojn al iu
progresi n, progresadi n
eksperimenti n
fari paŭzon, paŭzi
revolucii t
dorloti t (iun / ion)            2 expr.
pretendi t
ridindigi (iun)
ŝerci amuzi sin pri iu / io
fari el iu amuzaĵon, azenigi iun
azenigi / blagi iun
blagi iun
blagi iun
esti ies arlekeno
petoli n
zorgigi
tualeti n
sekreti n
trakti ĉion laŭ la sama maniero
spriti n
fari monton el talpejo
fari mienon fieran al ludo mizera
fari vanan bruon
ludi almuzulon
ekzameniĝi
agi n
feki n               hanl.
labori n
ŝajnigi
divido               f
labordivido
iom longe
pli longtempe ol, pli longe ol
delegitaro, delegacio        f
delegilo              f
delegito              m
delegi t              dok. i ned.
dividato              m
dividado, divido          n
divizorigo
amitozo / mitozo          biol.
partigo, disigo
delfeno               m
dividstreko
delikata
delikto               m
deliktulo              m
deliro               n
alkohola trema deliro
onigi, divizorigi
reproduktiĝi            biol.
proliferi n             bot.
dividi t              ned.
partigi, disigi, klasi t
dividanto              m
divizoro
dividebla
divizorebla
dividsigno             n
longeco, longo           f
longitudo              zeměp.
longo                 základní veličina SI
daŭro de restado
daŭro
mezuro de longo
manlaboristino, laboristino      f
laboristo
laborista klaso
laborista klaso
laborista movado
laborista movado
laborista
laboristaro              n
manlaboristo, laboristo        m
laborista, labora
laborkapabla, laborema
pafilego                n
haŭbizo
kanono
kotiledono               bot.
utero                 f anat.
kanonado                f
kanonisto, artileriisto, artileriano  m
kanonado, kanonpafado, kanonfajro
obuso, ŝrapnelo
artileria
artileria regimento
artilerio               n
kuglego
obuso
obusingo
kanona
utera orifico             anat.
pli longa
delta
delto                 f
demagogo                m
demagogia, demagoga
demagogio               f
demarkacio               f
demarkacia
demarkacia linio
limlinio
demarŝo                f polit.
demenco                f lék.
demento, malkonfirmo          n
dementi t, malkonfirmi t, nei t    ned. i dok.
demisio                f
flasko                 m
vimenbotelo, pajlumita / ĉirkaŭvolvita / ĉirkaŭplektita balonbotelo
malmobilizado, malmobilizo          f
malmobilizi t                 ned. i dok.
demografio                  f
demokratio                  f
demokrateco
demokrato                   m
demokrata partio
demokratia sistemo
demokratia sistemo
demokratia, demokrata
malkonstruo                  f
malkonstrui t, detrui t, ruinigi       ned. i dok.
dajmono                    myt.
demono                    m
demona
demonstrado                  f1
demonstracio                 2 voj.
manifestanto                 m
demonstracii t, demonstri t, manifestacii n ned. i dok. 1
demonstri t, prezenti t            2
malmuntado, malmunto             f
malmunti t                  ned. i dok.
demoraliziĝo, demoralizo           f
demoralizi                  ned.
demotika                   hist.
tago                     m
tagnokto, diurno
ĉiutage
la postan tagon
ripoztago, ferio
la antaŭan tagon
faldato
faltago, faldato               ekon.
ferio, libertago
de tago al tago
denaro                    m
denaturiga
denaturilo
denaturi t                  ned. i dok.
okazaĵoj, eventoj, evoluo, proceso de estiĝo n
matena stelo                 f
ĵurnalo
taglibro                   m
ĉiutaga, taga
tagordo
tagordo
tagordo
taglumo
ĵurnalo
ĉiutage
protestanta eklezio          2) náb.
XXX                  3) ekon.
nomumo                 1)
dentalo                f lingv.
dentino                m
dentisto                m
denudado                f geol.
denudi t                ned. i dok. geol.
denuncanto, polica informanto     m
densomezurilo, densometro, areometro  m fyz.
DNA desoksiribonuklea acido
departemento              m polit. (zvl. ve Francii)
depeŝo                 f
remizo                 n
deponitaĵo, deponaĵo          m
deponanto               m
deponi t                dok. i ned.
deportado               f1
punekzilo               2
deporti                ned. i dok.
depresio                i geol.
deprimiĝo, deprimo, subfleksiteco   f i lék.,
depresia, deprimiga
deprimi t               ned. i dok.
deprimiga
piedpremi t              ned.
subpremi t               přen.
delegitaro, deputitaro         f
materiala krompago           m
truiĝi                 ned.
truhava, trua, truplena
derivaĵo                f mat.
derivado, derivo            n
ŝunto                 el.
derivaĵo                m chem.
derivi t                ned. i dok.
dermo                 f anat.
manifestacio              3 polit.
trubendo
trukarto                inf.
truilo                 m (f)
trubriko
perforado               n
trukarto                m
trui t, perfori t           ned.
timego                  m
dekjara datreveno
dekonaĵo                 m náb.
dek                   n 1 zast.
Dek Ordonoj, dekalogo          2 náb.
la dek ordonoj de Dio, la Dekalogo    náb.
kaporalo, dekestro            m
deka
Kartezio                 m
ŝtofdesegnaĵo, desegnaĵo, desino     m text.
desegno / desino de pneŭmatiko / pneŭo
dek
dekatlono                m
dekhelero                m
dekhelera monero
dekkrono                 f
jardeko, dekjaro, dekado         n
dekono                  f
dekobla
decimala komo              mat.
decimala komo
decidoj
decimala frakcio
decimala frakcio
dekona, decimala
decimala frakcio
dekapodoj                m pl. zool.
dekfoje
dezajno                 m
timegigi, teruri t, hororigi       ned.
timegi n, teruriĝi, horori n
deko                   f1
punŝoto,penalo              2 sport.
dekestro                 m
dekuma, decimala
hororiga
breto                  f
slabo                  stav.
kaseto
plataĵo, kovro de libro, kovrilo
kamenbreto
tabulo
stratuso
lamena, tabula
priskriba geometrio           f
priskriba, deskriptiva          mat.
priskriba geometrio
dosiero                 f pl. na spisy
terura, hororiga
malestimo, malŝato
despoto               m
despota
despotismo
plateto               f
distilado, distilo          f
distila
distila balono
distililo
distililo
distilaĵo              m
distili t              ned.
distiliĝi
detruado, destruo, destruado     f
malĉifri t, malkodi t        ned. i dok.
pluvo                m
hajlo / torento de kugloj      přen.
pluvo persistas
pluvo klakas / batas sur fenestroj
pluvneĝo
bretkovraĵo, bretkovro        n
pluva vetero
pluveca, pluva, pluvema
pluvombrelo             m
ombrelo
pluva praarbaro
pluvometro, totalizatoro       m met.
pluvero
pluvero
lumbriko               f zool.
pluva
detalo                m
detala
infaneto, bebo, etulo        n
detekti t              ned. el. proud
detektivo              m
detektiva romano / novelo / filmo  f
detektiva
detektilo, detektoro         m
geknaboj
infanaro               n pl.
gefiloj
naivulo, naivulino          m
infaneca konduto / ago, infaneco   fn
infaneca
detonacio              f
porinfana amuza programo
infana paralizo, poliomjelito
ŝparmonujo
infanflegistino
beba vestokompleto            f
nutraĵo por beboj
infanvartejo, infanetejo, infanejo
infana, porinfana, infanaĝa
infanhejmo
infanhejmo
infanĉareto
infanĉareto, infana kaleŝeto, kaleŝeto  m
pediatro
pediatro
infanejo
infanejo, infanĉambro
infanaĝo
infanpudro
infanaĝo, infaneco            n
deŭterio                 n chem.
naŭdek
naŭdeko                 f
devaluto                 f
devaluti t                dok. i ned.
neniigado, detruado, dezertigado     f
dek naŭ
deknaŭa
naŭ specoj                n
naŭa
knabino, junulino, adoleskantino     n
edziniĝipova / nuptomatura knabino
naŭ
naŭoble
aberacio, devio             lék.
devio                  f
naŭono                  f
naŭobla
naŭo                   f
devizo                  f ekon.
devizo                  f
knabinaĉo, putino            f hanl.
devonio                 m geol.
devota                  náb.
dekstrino                m chem.
desino                  m
dizerto                 f
deserto                 m
dizertinto                m
deserta
dizerti n                 dok.
seniluziiĝo                f
desinfekto, seninfektigo         f
desinfektiga
desinfektaĵo
desinfektilo
desinfekti, seninfektigi         ned. i dok.
fumigacii t
malordo, ĥaoso, malorganizaĵo, malorganizado
                     f
darmo                   f náb.
diabazo                  m geol.
diabeto                  m lék.
diabetulo, diabetmalsanulo        m
diafragmo                 f
diagnozi t                ned. i dok.
diagnozo                 f
diagonalo                 f
diagramo                 m
diakono                  m náb.
diakrita signo
diakrita                 lingv.
dialekto                 m
dialektika
dialektiko                f
dialektologio               f
dialogo, interparolo           m
dializo                  f chem., lék.
diamanto                 m
diametra
diapozitivo                m
diaskopo                 m
agendo                  m
diasporo                 f náb.
didaktika
didaktiko                 f
diocezo                  f náb.
dielektriko                n el.
dizelo                  m hovor.
dizelmotoro, dizelo
dieto                   f
dietulo                  m
dietisto, nutradisto           m
dietistiko                f
dieta manĝejo
restadkostoj, vojaĝkostoj
dietiletero                m chem.
diferencialo               mat., tech., dopr.
diferenciala
diferenciala kalkulo
diferenciala ekvacio
kompunda ŝraŭbo
diferenciali t, diferencii t, derivi t   ned. 1 mat.
diferencigi, distingi t          2
diferenca
difrakto                  f opt.
difuzi t                  ned. fyz.
difuzo                   f
difuza                   chem., opt.
difuzilo                  m
digesti t                 ned. chem.
digestado, digesto             f chem.
fumŝranko                 f
ciferecigilo                m inf.
digita, diĝita, cifereca
diĝita horloĝo
danko                   m
histriko                  m zool.
diktaĵo, diktato              m
diktaturo                 polit.
diktatoro                 m
diktatorema
diktatoreco, diktaturo, diktatora reĝimo  f
dikti t                  ned.
danke / dank´ al Dio
danke al tio, danke tion, dank' al tio
dankon!
dividaĵo, parto, porcio          m
volumo
nombrono, peco
dilato                   f fyz.
dilati                   ned.stav.
poparta, parta, poera
elemento, parto              m
parteto                  m
ono
parte
dilemo, embaraso              n
stablo
diletanto                 m
diletanteco                n
Delhio                   n neskl. zeměp.
laborejo                  f
metiejo
ateliero
verko                   n
laboraĵo, fabrikaĵo, produkto, artefakto
laborestro
diluvia
pleistoceno            n geol.
dimensio             f
dimensii             ned. i dok.
dimorfismo            m
dimorfa
diocezo              f náb.
Dionizo, Bakĥo          m myt.
diplomo              m
diplomatio            f
diplomato             m
diplomatia reprezentado
diplomatia, diplomata
diplomataro
diplomataro
diplomistiko           f obor
kajerujo, teko          f
diplomita
dipolo              m el.
dupoluso             fyz., chem., sděl.
diptiko              m um.
truo               f
liko
boraĵo
kavo
aperturo
breĉo, malfermaĵo
fendo
direkto              hovor.
direkcio             f hovor.
direktivo, instrukcio       f
direktoro, estro, ĉefo      m (zast.)
direktorio            n (zast.)
dirigento, direktisto, ĥorestro  m hud.
direktanto
kapelestro
direkti t             ned. hud., řídit, směrovat
trueto              f
okuleto de velo
foraminiferoj           m pl. zool.
trui t              ned.
disaĝio              n ekon.
sciencobranĉo, fako        obor též
disciplino            f
disciplina
disciplinita
disertacio, disertaĵo       f , disertační práce
malakordo                  2 neshody
                       f
misharmonio (kolora / de koloroj), missonado 1
disidento, disopinianto           m
disko                    m i sport.
diskoĵetanto                 m
disketo, disko                f
diskonto                   m ekon.
diskludejo, diskoteko            f
diskreditigi                 ned. i dok.
diskreta
diskriminacio, diskrimino, diskriminado   f
diskriminacii, diskrimini          ned. i dok.
diskuto                   f
diskuta
kontribuo al diskuto
diskuti n                  ned.
fajre diskuti
diskvalifiko, malkvalifiko, ekskludo     f
malkvalifiki t, diskvalifiki t, ekskludi t  dok. i ned.
faŭlto, dislokigo              f geol.
disocio                   f chem.
disocia                   chem.
disocia konstanto
disocii t                  ned. i dok. chem.
disociiĝi
disonanco                  f hud.
disponisto, estro de produktado       m výrobní
trafikadministranto
estro de ekspedado
                       m
disponejo, regejo, produkta / ekspeda centrejo
dispersi t                  ned. i dok. chem.
dispersaĵo, disperso             f chem.
varianco                   mat.
disperso de lumo
vidigilo, monitoro              m
disponi tn                  ned. i dok.
dispozicio                  f
disproporcio                 f
distanciĝi (de iu / io)           ned. i dok.
distordo                   f fyz.
distribuado, distribuo            f
distribui t                 ned. i dok.
okazi n                   ned.
infano                    n
trovito
vindinfano, bebo en vindoj
mirindaĵo, miro               m
li preskaŭ dronis
miraklo
preskaŭ
spektantaro
teatra
teatraĵo
teatra desegnisto
spoto
teatrofrapo
teatro                    n
spektaklo
spektanto, spektatoro            m
divano, sofo                 m
rigardi tn                  ned.
rigardi iun de alte
televidi t
spekti t
porknabina, porjunulina, knabina, junulina
knabineca
knabineto                  f
rigardu malkaŝe / rekte
diverĝenco                  fyz.
diverĝo                   f mat., fyz., opt.
diverĝa
diverĝi n                  ned. lit. i fyz., mat.
politika sabotisto, sabotisto        m
sabotado                   f
dividendo                  f ekon.
miri n (pri io)               ned.
divizio                   f voj., sport.
verbasko                   f bot.
knabino, junulino, adoleskantino       f
stranga, kurioza, miriga, nekutima, eksterordinara
sovaĝejo                   f
sovaĝe konduti                ned.
sovaĝulo                   m
senbridulo                  m
senbrida
sovaĝa ansero
sovaĝa anaso
aprino
frenezumo, maniaĵo
apro
apro
sovaĝbesto
sovaĝbesto
sovaĝa
sovaĝa
virapro, apro
Sovaĝa Okcidento
sovaĝa feino, driado            f
knedotrogo, knedtrogo, knedujo, pastujo  f gastr.
Ĝakarto                  f zeměp.
mortezmaŝino                f tech.
mortezi t                 ned.
ĉizi t
splinto                  f lék.
manplato, polmo, mankavo          f
mortezilo, ĉizilo             n
skulptilo
pavimo                   f
plankita kanalgrundo
pavimero, pavimŝtono, pavimbriko      f
pavimisto                 m
pavimi t                  ned.
pavimŝtono
pavimero
pavimŝtono
laŭ
laŭbezone
restadi n                 ned. (lit.)
foseti t, piketi t             ned.
longegulo                 m
longaj ondoj
longe
longtempa
mikrokanela, longeluda, longe ludanta
mikrokanela disko
mikrokanela disko
eterna                   expr.
longdaŭra
longa                   prostorově i časově
longgute
longpaŝe
ŝuldo, debeto               m
obligacio                 m ekon.
ŝuldi t (al iu ion)            ned.
nepagitaĵo, ŝuldo             f ekon.
nepagitaĵo
ŝulda
ŝuldatesto, obligacio
ŝuldanto, debetulo, prunteprenanto, pruntepreninto
                      m
ŝuldata, ŝulda
pufiĝi, ŝveliĝi
pufigi, blovŝveligi, ŝveligi        ned.
podagro                  f lék.
la 2an de junio
hodiaŭ
hodiaŭ estas la unua de marto
hodiaŭ estas tre malbela / aĉa vetero
hodiaŭ mi vere ĝuis la ĵetadon
hodiaŭ mi ne vekiĝis ĝustatempe
hodiaŭ mi havas ferion
hodiaŭ estas glitige, glite
ĉivespere
hodiaŭo                    m
nuntempo, estanteco, nuno, nunjaro
hodiaŭa
nuntempa
fundo                     n
glutejo                    anat.
glutejo
grundo                     též
valfundo
valfundo
ĝis
en la domon
ĝisfunde
kiom longe tio / ĝi daŭras?
almonte
monten, almonte
en
la vazo havas kapaciton de 10 litroj, la vazo povas enteni 10 litrojn
ĝis nun
okulkroĉa, okulfrapa, okulŝoka
laŭlitere (plenumi)
al Praha
antaŭ paso de unu jaro
ĝis la jaro 1961
la salono donas lokon por 500 personoj
ĝis la luma mateno
serie konektitaj piloj             el.
tiom longe, kiom
ĝis nun
interpoli t
tio ne tuŝas min, tio ne estas mia afero
ĝis morgaŭ
grandmezure
grandmezure, grandskale
al
do
tempo                     f
bronzepoko
senĉasa sezono
ŝtonepoko
ŝtonepoko
neolitiko                   geol.
eneolitiko
paleolitiko
mezolitoko
glaciepoko
antaŭhistoria epoko
seksarda tempo, pariĝa tempo
ferepoko
erao, epoko
periodo
kuratingi t                  dok.
ĝisblanke
remburso                    f sděl.
laŭtempa, tiutempa, tiama
bonhumoro, bona humoro
honesta nomo, bona reputacio
molkorulo                   n
bonkorulo, bonulo               m
ĝisosta bonkorulo
bontono, ĝentila konduto
bonan matenon!
bonan matenon!
bonan matenon!                 pozdrav
bonfaro                    čin
bono                      n
bonfarema, bonfara
bonfaranto                   m
aventurema
aventurulo, aventuristo            m
aventura
aventuro                    n
origano                    f bot.
bonvola
kredito                    m ekon.
bonkora
boneco                     f
bonaĵo
boneco                     f
bonvolema, bonvola, afabla, kormilda
bonan apetiton!
bonan apetiton!
bonan nokton!
bonan nokton!
flegantino (hejma)
propravole, nedevige, sendeve, volonte, vole
volontulo                   m
volonteco                     f
libervola, memvola
bontrovo, referenco                n
bona
bonan tagon!
bonfaro, bona faro
bonan vesperon!
bone
bonintenca
tiel bone al li!, li meritas tion!, prave li ricevas!
li meritas tion!
bonhumora                     přen.
fari bonan efikon (sur iun / ion)
noti en la cerbon
viro bone ĉarpentita                hovor.
bonorda                      mat.
bonorda                      mat.
gajni t, akiri t                  dok.
konkeri t, preni t                 voj.
atingi / akiri la venkon
bruto                       n
bruta                       i přen.
pasporto por bruto
brutaro                      m
konkero                      n
brutbredado                    n
mini karbon, ekspluati karbominejon
konkerinto, konkeranto               m
entute, tute, plene
tute sola
plene aprezi                    dok.
docento                      m
atingi t (ion), sukcesi tn (en io)         dok. lit.
blindumo
remito                       lék.
provizora, dumtempa, portempa
finlegi t                     dok.
nete
ĝispacienci t, ne vane atendi, ĝisatendi t     dok.
ĝisvivi maldankon
atingi grandan aĝon
paciencu printempe, fruktoj venos laŭtempe; pacienco nuna, rikoltego aŭtuna
livera
liverdato
liverdato, liverlimtempo
liveratesto                    ek.
livero                       n
transdono
gravigi
kuraĝigi iun
kuraĝigi, levi kuraĝon
kontingenti t
aŭdaci t, ĉerpi novan kuraĝon
kuraĝiĝi, kuraĝigi sin
postdata aliĝo
postfara sankcio                  práv.
postfara sankcio
aldona
postdata                      časově
postdata enskribaĵo / enskribo           m
aldono                       m
apendico, suplemento
liveranto, liveristo                m
kamioneto                      druh auta
liveraĵo                      f
liverado
livera
kamioneto
finigi, fini t, pretigi, finverki t, finplenumi t  dok.
perei n, forpasi n, estingiĝi
ĝis nun, ĝis hodiaŭ
plenumadi / plenumi / sekvi / teni regulo(j)n
plenumi la vorton
plenumi t, teni t                  dok., ned. plnit
obei t, agi laŭregule
ĉesi spiri                     dok. 1
morti n                       2
dogmo                        n
dogma
dogmemo                       f
dogmismo                      m
konjekto, supozo                  m
egaligi laborprokraston
kuratingi t                     ned.
makleristo                     m
svatisto
inspekto, kontrolo                 m1
vidodistanco                    2
inspekti t, kontroli t (ion)            dok.
vidatingi n, ĝisrigardi n (ien)
en proksima tempo
inspekti t, voktadi t, vokti t           ned.
vokto                        m
peli iun en malesperon
kuratingi t                     dok. 1
puŝi t (iun en ion)                 2
alpeli t
pelatingi t, ĝisatingi t          3
akordiĝo, akordo, konsento         f
kontrakto, interkonsento, pakto
ĵeti ĝis                  dok.
svati t, peri geedziĝon
peri t, rekomendi t
interkonsenti t               dok.
interkonsenti n, akordiĝi
kontrakti t
konsenti krediton
ĝisglate
ĝishaŭte
ĝishaŭte tondita
kuratingi t                 dok.
ĝisatingi t                 dodatečně vykonat
ĝisbruli n                 dok.
finalo, sekvoj               přen.
postludo, epilogo              f zvl. div.
finludi tn                 dok.
entute, sume, kune, kunkune
kolerigi                  dok. rozzlobit
koleriĝi
fari / tiri konkludon, konkludi t
viziti t, frekventi t            ned.
ekmanki n, konsumiĝi
vizitado, frekventado            f
ĝisresti n, konserviĝi           dok.
akurata
kortuŝita
fini traktadon               dok. 1 ukončit jednání
kontrakti t, konvencii t, interdecidi t   2
li ĝisveturis unua             2 jakožto
impreso                   m
kortuŝa, emocia
alveturi n, ĝisveturi n, finveturi n    dok.
veturi por iu, venigi iun
veturatingi
kortuŝo, emocio               n
melka
elektra melkilo, melkomaŝino, melkmaŝino, elektra melkilo
melkistino                 f
finmanĝi t, formanĝi t           ned., dok.
kortuŝi t
kortuŝi t, emocii tn            ned.
alveni n, atingi t             dok. 1
konkludi t, dedukti t
veni al la konkludo
iri por alporti ion
iri por venigi iun
lakti n, doni lakton
melki t                    ned.
konsumiĝi                   2
laktosekrecio                 f zeměd.
alveturadi (regule)              ned. někam
kortuŝi t, emocii tn              dok.
emociiĝi
impresi t
laktobovino, laktodona bovino, melkebla bovino
melkbovino, laktobovino            f
doko                      m nám.
dokisto                    m
pruvi t, dokumenti t              dok. 1 prokázat
sukcesi tn, kapabli n, scipovi t, scii t    2 umět
prezenti pruvojn / argumentojn, argumenti tn  ned.
mi kapablas / scipovas fari tion, mi sukcesos en tio
ĝis kiam
dokumento                   m
aldono
atesto
dokumenti t                  ned.
legitimaĵo                   m odb., práv.
ĉirkaŭ, ĉirkaŭe
majstri t
perfekta, senriproĉa
fini komencitan verkon / laboron
fini t                     2
morti n                    dok. ned. 1 lit. zemřít, umírat
perfektivo
perfekta verbo, imperfekta verbo
perfekta                    lingv.
ja eĉ, eĉ
finfari t
fini t                     dok.
fintraduki romanon
plenaperta pordego               pomn.
doktoro                    m
doktoro pri juro
kuracisto
doktoreco                   m
doktorino                   f
doktrino                    f
dum vi estas juna
ĝis mi venos
dum
dokumento                   m
dokumentado               f výkon
dokumentaro
dokumenta, aŭtentika
dokumenti t               dok. i ned.
dolaro                  m
infre                  odb., lit.
malsupre
sube
alorelas min sonorilo
sonatingi t, aloreli           ned. 1)
premi t                 3
insisti n                2
dense / strikte / tuŝe aliĝi       4
malsupro                 m
malsupra
povdistanco, flugradiuso         m let.
atingodistanco
ĝisflugi t, flugatingi t, alflugi tn   dok.
maldekstren, liven
plenigi, plenverŝi, ĝis la rando verŝi  ned.
trudiĝi                 ned.
pruva objekto, pruvobjekto        práv.
kaveto                  m
valo                   f
dolmeno                 m
infra                  odb.
malsupra
parlamento
mandiblo
deputitaro, ĉambro de deputitoj
parlamentejo
infraj membroj              odb.
malsupraj membroj
Malsupra Luzacio             zeměp.
sojlo                  tech.
la malaltgermana / basgermana (lingvo)
Malsupera Ĉambro
malsupraluzacia             zeměp.
soraba                  lingv.
basgermana, platdiĉa           lingv.
nordgermana               zeměp.
malsuprasilezia
dolomito                 m geol.
minado, minekspluatado, minekspluato   n
minfosi t, mini t, minekspluati t    ned.
intenca / dola kulpo
aldoni t                 dok. 1
pruvi t                 3
plene ŝarĝi                 2
aldono, suplemento             f
klaŭzo                   ekon., práv.
malsupren, suben, sob
katedralo                  m
hejme, dome
hejma, endoma, doma
hejma rondo
ĝenio
hejmkuirita manĝaĵo, hejma kuirmaniero / kuirejo
hejmŝuo, pantoflo
privata instruisto, repetitoro
hejmtasko
hejmarestejo, hejmaresto, hejma karcero
hejmbesto, dombesto
domposedanto, dommastro, domhavanto
hejmeca
mastrumaĵo, mastrumo
postuli t (ion)               ned.
dometo                   m
agsfero, sfero de influo          2
grandbieno                 f1
dominanto                  f hud., biol.
dominio                   n
domeno                   n text., hra
domini n, superregi n            ned.
admoni t                  ned., dok. napomínat
riproĉi t
interkonsento                f
admono
intertrakti n, konsiliĝi, interkonsentiĝi
finparoli n, findiri t           dok.
supozata, supoza, supozebla, probabla, konjekta, onidira
konjekto, hipotezo, supozo         f
opinii t, konjekti t, supozi t       ned.
suspekti t
                      dok.
indiĝeno, enlandano, aborigeno, landido   m
indiĝena, aborigena
hejmo                    m
pensiulejo, emeritejo
junularhejmo, internulejo, pensionato
patrujo, patrio, patrolando
doma
dominstalaĵoj
regularo por loĝantoj
domservisto, domzorgisto, dompordisto    m
hejmrajta
domen, hejmen
kompreneti t
aplombo, orgojlo, tromemfido, fifiero     f
orgojla, aplomba, tromemfida, sintrotaksa
donacio                    f práv.
ĝisnude
denuncanto                  m
alportadi t                  ned.
raporti n
denunci t
liverigo, enmanigo, transdono         f
ĝis antaŭnelonge
denove kaj denove

trudado, trudo                 n
sankcio
devigi                     dok.
serioze, vere, efektive, reale
falo                      m1
sekvo, influo                 2
fali n                     ned.
lami je la maldekstra piedo
ĝi finiĝis tute alimaniere
fali                      dok.
sukcesi tn, finiĝi bonŝance
kapti t
trafi t, surprizi t
finiĝi, rezulti n
kolero                     m expr.
kolerigi, indigni t, furiozigi         dok.
letero                     m
letero kun jena teksto
koverto                    f
leterpapero
leterkesto
poŝtkarto                   f
korespondado                  n
teleteksi                   ned.
korespondi n (kun iu)
finskribi n                  ned.
korespondanto                 m
raportisto
membro korespondanto
pagi la reston, plupagi t           ned.
multe perdi pro io, multe malprofiti per io, io multon kostos al iu
krompago, alpago, pluspago           m

pagi per sia sano
kompletigo, aldono, pluaĵo, akcesoraĵo, alaĵom
predikativo, akcesoraĵo, komplemento     lingv.
kompletigita
ĝisdata
amendi t
bonedo
bonedo                    nám.
kompletiga, ala
komplementa angulo
kompletiga balotado / balotoj
kompletigi                  ned.
finkalkuli t                 dok.
duone, parte
antaŭtagmeze                 příslovce
antaŭtagmezo                 n
antaŭtagmeza
kokri t, adulti n
marodi t
registrita
registrita sendaĵo
rekomendite
registrite
referenco                  obch.
rekomendo                  n
rekomendita
registrita letero
registrita letero
rekomendi t                 dok., ned.
rekomenda letero
ĝis nun
allasi t                   připouštět, dovolovat
dekstren                   1 příslovce
trafiko                   f2
transporto                  3
transportisto                m
transporti t                 dok., ned.
transportopago, portopago          n
trafika, transporta
veturvojo
linio
voja / trafika administracio
trafikinsulo
trafikilo
transportilo, veturilo, trafikilo
leno
trafika / voja reto
trafika reto
trafika komuniko
trafikpolicisto
trafikarterio (de urbo)
trafika nodo
voja obstrukco, vojŝtopiĝo
trafiksigno
transportbendo               m
kamioni t
en la mezon, mezen, en la centron
akompano, sekvantaro            m
eskorto
akompanantaro, akompanaro
konvoji t                  nám., voj.
akompani t                 ned.
akompanaĵo                 hud.
favoruzi, uzi ĝoje, uzi kun plezuro
permesi t                  dok.
ebligi
antaŭen
finskribi t                 dok.
allasi t, permesi t             dok.
fari ion, kulpiĝi per io, delikti n
fari mispaŝon
fari maljustan eraron
krimi n
krimi n
kulpiĝi
konfuziĝo, konfuzo, kaoso, konfuzaĵo, malordego, pelmelo
haltopeco, buteo, ĝisbloko         m
atingi t, fini vojaĝon, finbati t, buĉi t  dok.
gejunuloj, junuloj, junularo, adoleskantoj m
adoleskanto                 m
interkompreniĝo, interkompreno       n
interkonsenti n, interkompreniĝi      dok., ned.
komunika
interkomunikilo
komunikado, interkompreniĝado
dorika
torto                    m
transdoni t, liveri t, alporti t, enmanigi dok., ned.
portopago                  n sděl.
transdonanto, liveranto           m
atingodistanco, atingo, atingopovo, radiuso m
servareo
signifo
plafoni t                  let., ekon.
gajni t, akiri ion             dok.
atingi maksimumon
atingi ien
veni en akordon pri io, akordiĝi
sukcesi tn
konkeri altan postenon
atingi profundan aĝon
avanci n
ĝis nun
ĝisnuna
atingo                     n
atingebla, akirebla
sidiĝi                     ned.. dok.
surtroniĝi, ekokupi tronon
saltofino                    m sport.
koni nur laŭ onidiroj
aŭdi t, sciiĝi                 dok.
postparolo, epilogo               m
laŭlitere, laŭvorte
laŭlitera, laŭvorta
kanao                      f bot.
matureco, plenaĝeco, plenkreskeco        f
adolta                     lit.
matura, plenaĝa, plenkreska           1
plenkreskulo, plenaĝulo, maturulo, adolto 2 m
maturiĝi, plenkreskiĝi, adoleski        dok.
atingi ion, alveni al io
veni al konkludo
adoleska
adoleskanto                   m
adoleskanteco                  n
suben, malsupren
sufiĉe
povas esti
sufiĉa dozo da prudento
sat!, sufiĉ!
sufiĉi n, esti sufiĉa              dok.
ili ricevis meritan plendorson da batoj, ili ricevis bonan porcion da batoj
ricevi t, ekhavi t               dok.
ricevi la noton "sufiĉe"
esti atentigita
ekmalsati n, malsatiĝi
mati n
malsaniĝi
ricevi (bonan) lecionon
ricevi decan bastonadon
ricevi pendmaŝon                hovor.
saĝiĝi, reprudentiĝi, prudentiĝi
ricevi decan bastonadon             expr.
progresi n
fariĝi objekto de klaĉado / onidiroj
eniĝi
atingi / trafi la kernon / esencon de la afero
perdi la ĝustan vojon, iri malĝustan vojon
veni sur fatalan deklivon
veni ien
kapti iun en (sian) reton
eskapi el problemoj
plenumi / teni sian promeson
jori n
jori n
ricevi dote
esti maldungita
ricevi batpunon / bastonadon
konstipiĝi
konstipiĝi
vertiĝi
ricevi ŝanĝmonon                ekon.
esti pikita (de insekto)
sufiĉe, mezbone
sufiĉa
plensufiĉo, sufiĉo, abundo           m
mi ekhavas frosthaŭton
aperi en la antaŭo

finkonstruaĵo, finkonstruo             f
finkonstrui                    dok.
alveni n, veni n                  dok.
diliĝenco                     m
ĉevalvetkuro, ĉevalkonkurso            m dostihy pl.
kuratingi t, atingi t, veturatingi t        dok.
hipodromo                     sport.
hurdokurado                    sport.
alcentra / alcentrokura forto
alcentrokura / alcentra forto
centripeta / alcentrokura / alcentra forto
centripeta, alcentriga
pafdistanco                    m
atingodistanco
ŝprucradiuso                    m
akceptebla
atingebla, alirebla
havebla
ĝis nun
atesti t                      dok.
depozicii t                    práv.
ĝissate, sate
pajlofasko                     m stav.
elĉerpiĝis lia saĝeco, venis fino al lia latino, ŝiriĝis fadeno sur lia bobeno
kompletigi instruadon             ned.
pajlofaska tegmento, pajlotegmento
pajlokovrita tegmento
lia pacienco elĉerpiĝis
venis mia vico
surtreti t                   dok.
okazis eraro
okazis ŝanĝoj
veninta
elĉerpita, konsumita
                        přen.
sukcesi karieron de direktoro, atingi postenon de direktoro
ĝistreni t                   2
finstreĉi t                  dok. 1
demando, informpeto              m
demandilo, demandaro, demandolisto       m
demandara
indignita, ofendita
kontakto, ektuŝo, tuŝo             m
trudulo                    m
trudiĝema, trudema, entrudema, entrudiĝema
impertinenta
trudiĝi                    ned.
postpreso, krompreso              m
ektuŝi t, tuŝi t, kontakti t          dok.
dabi t
lipi t
mencii t, aludi t
tuŝebla
subvencii t                  ned.
ĝis tiam
koncerna, tiurilata, rilata, respektiva, menciita, aludita
koncernato                   m
tuŝo, kontakto                 m
tanĝanta
lipi t

parludo                     m sport.
kverkaro                    f
finlerni t, ellerni t              dok.
mi esperas, ke; espereble
esperi                     ned.
esperi heredaĵon
kavaĵo, kavo                  n
trogloditejo                  hanl.
gluto, ĉerpeto                 m
postskribo                   f
meĉo, brulŝnuro                 m
                        ned.
bruleti n, subbruli n, ardeti n, fumflameti n, fumbruli n
cigaro                     m
petoli n                    ned.
ekscesi n, ekstravaganci n
alporti t                   ned.
importi i
provizi t
li scias forte eklabori, kiam estas bezone
ekscii t (ion), sciiĝi (pri io)        dok.
rutino, lerteco                f
lerta, rutina, kapabla
Kaleza / Dovra markolo             f zeměp.
alkonduki t, alirigi, venigi          dok.
scipovi t, scii t, povi t, kapabli n
finfrazo, epilogo               m
alveturigi                   dok.

internen, enen, maleksteren
atingi iun per telefono, ricevi komunikon
krialvoki t                  dok.
apelacii t (al iu)               ned. též práv.
invoki t                    práv.
forpermeso, libertempo, feriado        f
allasebla / maksimuma ŝarĝo
permeso                    n
paspermeso, forpermeso             f
permesite
permesita
lica
permesi al si, regali sin
kuraĝi t, aŭdaci t
permesi t                   dok., ned.
importo                    m
alveturigo de karbo
importisto                   m
trafikprezo                  n
importa
importlicenco
konkludi t, dedukti t, indukti t, argumenti tn ned.
supren
plenŝuti t                   dok.
finrealigi
kompletigi, kulminigi, fini t
atingi t
ĝisvivi n
diveni t                    dok.
dojeno                     m
ornamskatolo                  f
reen, malantaŭen, posten
tutcerte
dozo                       f lék.
inspekti t, kontroli t, vokti t          ned.
konfeso                      n
konfesi t                     dok.
finsoni n                     dok., ned.
inspekto                     m
kuratoreco                    práv.
inspektoro, inspektisto, kontrolisto, gardisto  m
vokto
tagestro                     m zvl. voj.
gardistino, inspektorino             f
regadejo, regejo                 f
maturiĝi                     dok., ned.
ekscii t, sciiĝi                 dok.
postsekvoj, kromsekvoj              přen.
resono, finsono                  m fyz.
postuli t                     ned.
arogi t
doĝo                       m
festo de rikolto, rikoltfesto, rikoltfina festo  f pomn. zeměd.
ĝisvivi n                     dok., ned.
ĝismorte
dumviva, ĝismorta
dumviva membro
sbiro                       m
dragono                      m
fervojo                      žel., hovor.
orbito                      astr.
trajektorio                    fyz., částic
vego                       sport.
vojo                       f
paflinio, trajektorio de kuglo
relvojo
multekoste, kare
valorega
gemo, juvelŝtono                 m
kareco, multekosteco               f
karulo, karulino                 m
nobla metalo
nobla metalo
multekosta, kosta, kara, altpreza
kara
drajvo                      m sport.
drajvi t                     ned. sport.
drako, hidro                   m
kajto
dramo                       n
triakta dramo, dramo en tri aktoj
dramtone, dramece
drameca, drama
dramisto                  m
dramaturgo                 m
dramaturgio                 f
rabi t, elrabi t, marodi t         ned.
ungego                   m
pintoungo, krifo
                      m stav.
prentrogo, makzela trogo, prenilego, prenargano
fosilego                  tech.
skrapado                  n
skribaĉo                  f
ungograti t, grati t            ned.
skribaĉi t
drapiraĵo                  f
kapti t                   dok.
kalio                    m chem.
potaso                   n hovor.
drasta
drato, metalfadeno             m
senbarbigi plumojn
trudi sin                  ned.
puŝi sin al estreco
priŝteli t
ŝiri t                   ned.
drateto                   m
paperkrampo
maŝkiraso
maŝkiraso
dratreto
drattolo
dratkablo, metalŝnuro, pikdrato
dratplektaĵo
frotilo
dratbarilo
somiero, drathamako             f
drata
dratbroso
ŝufadeno, peĉfadeno             f
rabobestoj
rabobesto
rabobirdo                  m
rabfiŝo
rabobesto
rabemo                   f
raba, sovaĝa, agresema
kare, multekoste
kare pagi
aŭkcio                      f
Dresdeno, Drezdeno                m pomn. zeměp.
ekscitaĵo, ekscitilo               n
agaci t
inciti t
iriti t
eksciti t                     ned.
gustotenta
incitema
pikogusta, pika, gustotenta
draĝeo                      n neskl. gastr., lék.
ekzekvi t
aŭkciisto                     m
foldo                       f
kanelo                      lék., tech.
rabeto
foldilo                      f
foldrabotilo
pli kara / multekosta ol
iom kara / multekosta
kalumnio                     m
grati                       ned.
grati sin
gratilo                      n
klaĉulino                     f
pistita ŝtonaro
frakaso, pistado                 n
balasto
harligaĵo, hartubero               m
drenilo                      m zeměd., zahr.
drenaro, dreno                  f zeměd.
drenkavo, drenputo
drentranĉeo
drenilaro, drensistemo
drentubo, drenilo
dreni t                      ned. tech., lék.
                         m
gimnasta kostumo, sportvesto, sportuniformo, ludvesto
klubaj koloroj                  přen.
drezino                      f
dresado                      f
makrameo                     n text.
frotlavi, frotpurigi               ned.
dribli n                     ned. sport.
pelilo                      m inf.
gazonero, gazonpeco                trs
gazono                      m
plektri n, tinti n (sur gitaro), pinĉi t (gitaron)ned.
panero                    m
iometo, iome, iomete             m
panero
pecetiĝi, diseretiĝi, eretiĝi
pecetigi, erigi, fragmentigi         ned.
pecetiĝema, diseriĝema
etvalora monero
luksaĵeto                  zvl. umělecká
gerilo
guteti n
moneroj, ŝanĝmono, apunto
pluvguti n
apunto, moneroj, etmono           m pl.
mikroskopo                  m
etaĵo, bagatelaĵo              f
etgrajna
eta, malgranda, miniatura, filigrana, bagatela
pluveto
pomalgranda komerco, detalado
etindustrio
etkreska, malaltstatura
subtila
infanaro, etularo              f
etulo                    m
drogo                    f
tokso
drogvendejo, drogejo             f
drogvendisto, drogisto            m
dispecetigi                 ned.
dromedaro                  m
otido                    m zool.
turdo                    m
gisto                    n
droŝko                    f
tibia tuberaĵo                anat.
maldelikate
severa klimato
severa klimato
maldelikata, kruda              přen.
malglata
raspsurfaca, raspa
malneta                   tech.
stomaktripoj, tripoj             f pl. gastr.
pistaĵo, gruzo                f
frakasmaŝino, pistomaŝino, desintegratoro m
ŝtonrompilo
maĉilo
segaĵo                    f pl.
                          ned.
diserigi, erigi, gruzi t, pecetigi, pisti t, pulvorigi
gruzi
rulpremiĝi
frakasi t
frakasa
kortbirdaro, kortaj birdoj             f
kortbirda bredejo                  f
kortbirda
birdaĵo
tripo, tripoj                    m pomn.
specio                       biol.
litertipo
litertipo
literumilo                     inf.
speco, kategorio, tipo               m1
amiko, kamarado, kunulo, kolego, kompano
konkubo, konkubino
kvadrato
kvadrata radiko
kvadrata radiko
dua flanko de la medalo
iam
duagrada
mezozoiko                      f pomn. geol.
kopiaĵo                       m
malĉefa, neĉefa
reuzata / reuzebla materialo
reuzata krudmaterialo
sekundara, duagrada
dua
genitivo
alia
druzo                        f bot., min.
alianco, ligo                    2 polit.
amikeco, ĝemeliĝo, kuneco              f1
fianĉamiko                     3
svatisto                      4
ĝemela
ĝemeliĝintaj urboj, ĝemelurboj
satelito, trabanto                 f
sputniko, artsatelito                též
fianĉknabino                    f
akompanantaro, sekvantaro, kompanio, eskorto    f
grupo, trupo, taĉmento
vivkunulino
amikino, kamaradino, kompanino           f
konkubino
amike, societeme, kune, kunkune
societema, kamaradeca, kamarada, societama
kooperativa, koopera
kooperado, kooperativismo          n
kooperativano                m
kooperativo                 n
trupo, teamo                sport.
fajrobrigado
konstrua kooperativo
arbhakisto                 m
driado, arbarfeino             f myt.
driado                   f bot.
arogi t
aroganteco, impertinenteco         vlastnost
arogantaĵo                 f
arogantulo                 m
aroganta, impertinenta, senrespekta, malrespekta
tenu la buŝaĉon
tenu vian / la buŝon / buŝaĉon!       hanl.
paŝotenu!
tenu
tenilo, manilo, anso            n
portilo
tenilo                   m
torĉingo
anso
plumingo                  n
kolonio                   f polit.
posedo                   f
proprieto                  práv.
teno                    n
teno fare al kontraŭulo           sport.
havado
teni t                   ned.
bridi sian buŝon
paŝoteni (kun iu)
poleksumi je ies sukceso
teni kaŝe / konfidence / sekrete
teniĝi, teni sin
teni arestita
posedi t                  práv.
groŝskrapulo                m
posedanto, tenanto             m
karno, pulpo, sarkokarpo
fruktopureo
medolo                   f
kaŭriĝo                   cvik
kaŭro                    m
kaŭri t                   ned.
kaŭriĝi                     dok.
lignoproduktisto, lignokomercisto
lignohakisto                   m
lignista, ĉarpentista
stegtrabo                    stav.
ligneca karbo, lignokarbo
lignokarbo, elligna karbo
ligna
ligneca
ligneca planto
lignotenejo, lignejo, ŝtipejo          m
ligno                      n
lignohakisto, arbohakisto            m
toporo
lignogravuraĵo, ksilografio           m
ksilografo                    m
lignogravurado                  n
ligna konstruo                  f
lavkuvo                     m
laboremulo                    m
lernemulo                    žák
tigo                       tech.
fusto                      m
dormeti n, duondormi n, malvigli n        ned.
dormeto                     f
somnolo                     fyziol.
dormemo
flava kornuso                  m bot.
laborego, penlaboro               f
berberiso                    m bot.
frotegi t, froti t, skrapi t           ned.
treege labori, penegi n
treege lerni, ŝtopi al si la sciencon en la kapon
ekspluati t
unue, antaŭ ol, pli frue ol
pli frue, antaŭe
iam, antaŭe, foje
antaŭ ol diri, li foriris
pli aŭ malpli frue
antaŭ ol
antaŭe menciita / aludita, antaŭmenciita
pli frua, antaŭa, iama
ligno                      n
malbeni t                    přen. hanl.
pluvigi                     ned. (lit.) pršet
dualo                      m lingv.
dualismo                     m fil.
kverko                      m
korkokverko
aprilo                m
gajlo                f
dubleo
Dublino               m zeměp.
dubli t
duopigi               ned. text.
dublanto
kverka
kverkarbaro, kverkaro        f
sakfajfisto, sakŝalmisto       m
upupo                m
kontentigilo, suĉumo         m
cicumo
sakfajfilo, sakfluto, sakŝalmo    f pomn.
duo, dueto              m hud.
duetisto
ĉielarko               f
iriso                f anat.
menso                mysl
spirito               m
Sankta Spirito            náb.
sprito
intelekto
penso
fantomo
senco
spriteco, sprito           f
sprita
spritulo
spiritĉeesto, spiritpreteco     f
spiritĉeesta, mensvigla
spiritforesta
kovrokuseno             f
pensio, rento, emerituro       m1
enspezo, enspezoj          2
pensiulo, emerito          m
renta imposto
pensia / emeritura sekurigo     n
pensia / emeritura sekurigo
renta, pensia, emerita
klerikaro              n
spirita, spirituala         1
spirita esenco / substanco
pastro, ekleziulo, kleriko      m2
dukato                m
argumento, atestaĵo, atesto, pruvo  m
amikaĵo
atestaĵoj                 pl.
granda porcio               f
ĝisfunde, funde
erudi t
solida, fundamenta, funda
fortika
detala
kompleta
minejo, mino, ŝakto            m1
valo                   2
kaveto                  m
gravulo
grave
graveco                  f
grava
akto, ofica akto
punktofrapi                ned. tech.
mineja                  1
ministestro, ĉefministo, minteknikisto  2m
ministestro
galerio
mininĝeniero
mino
grizuo, mingaso
mingaso, grizuo
minejo
domo                   m
amorejo                  expr.
mediti n                 ned.
cicumi n                 ned.
cicumo                  m
dumpado                  m ekon.
inĝenio                  m
inĝenia solvo
inĝenia
duno                   f
Danubo                  m zeměp.
barelsoni n, kave soni          ned.
ŝtrumpkalsoneto, beba kombineo, rampvesto,f bebokombineo
                      pomn.
stampfi t, stampi t
piedbati n, piedfrapi tn         ned.
dupleksa                 el.
duplikato, duobligaĵo, kopio       m
piedfrapo                 m
stamfo,stamfado, stampfo, stampfado
batkuro
batpaŝo, batpaŝado
maĵora                  hud.
duralumino                  m
akcento                   m
emfazo
akcenta, emfaza, substreka, energiaakcenta, emfaza, substreka, energia
kolereti n, paŭti n             ned.
daturo                    m bot.
majora gamo
manramo                   n
batkuri n                  ned. 1 tlumený zvuk (při běhu)
ritme muĝi                  2 (tlumený rytmický hukot)
stampfi t, stampi t, rami t         3
nitrato                   m chem.
nitrogeno                  m
nitrogena sterkaĵo
stufi t (viandon)
sufokiĝi
sufoki t                   ned.
obtuzigi, dampi t
nitrito                   m chem.
kalia nitrito
dampilo                   n hud.
sufoka
sekvo, konsekvenco, rezultato, rezulto    m
konsekvenca, persista, neŝancelebla, principama
sufoka vetero
sufoka vetero
sufoka aero                 n počasí
sufoke                    příslovce
sultra
trotbruo                   m
digno                    n
digna konduto
oficiro                   m
digneco                   f
digna, honorinda, honora, respektinda, dignoplena, digna
serioza
Duŝanbeo                   n neskl. zeměp.
animo                    f
aertubo                   hovor.
psiĥo
sufokado                   n
sufokiĝo
stufita                   gastr.
sufokata
stufaĵo
obtuza, mallaŭtigita, dampita
mensmalsna
ekvilibrita, trankvila, egalanima
anima, psika, mensa
anima trankvilo
mensmalsano
mensmalsano
spirita horizonto
intelekta / mensa laboro
cerbolaboristo
intelekta laboranto
animkonflikto
menskadukeco
angoro
menso, psiĥo                 n
Tago de Mortintoj               f pomn.
astmo, spirmanko               f lék.
kavo,                     f
sinuso                    anat.
kaverno en arbo
riproĉo, punadmono              f
skurĝo                    f pomn.
kava
obtuza, kaveca                hlas
konkava                    čočka, úhel
konkava angulo
konfido                    f
fido
konfidenco                  f
konfidato, intimulo, konfidenculo       m
konfida, familiara, intima, konfidenca    (zpráva)
konfidenca mesaĝportisto
konfidenca mesaĝportisto
solida, kredinda, konfidiga, konfidinda, fidinda
konfidema, facilkredema, fidema, kredema
kredi tn (ion)
konfidi t, fidi t (iun, al iu)        ned.
kredi al si
kredi al la promeso
argumento
motivo
kialo, kaŭzo                 m
motivita, argumentita, pravigita
sprito                    m
sprita, inĝenia
daŭbo                     f 1 např. sudu
fruktokarno, sarkokarpo, pulpo        2
karneca
karneca frukto
karneca frukto
molaĵo, fruktokarno, sarkokarpo, pulpo    f
perikarpo
du milionoj da homoj
du mil
dumil
du
1920aj / dudekaj jaroj
dudeka
dudek
dudek minutoj post la oka, la oka kaj dudek (minutoj)
dek fojojn mezuru,unu fojon detranĉu
duoble ok estas dek ses
dukubuta ŝafto                m
duoble
dek du
duodeno                   m anat.
dekduo                    f
dekdua
du al kvin
du plenbrakoj da sekaj branĉetoj
du kruroj de cirkelo
du bukloj de banto
ducent
al du sinjoroj samtempe oni servi ne povas
pordo                    f pomn.
pordo ĝuste fermiĝas
la pordo fermiĝis              3 zvratnost vyjádřená též příponou iĝi
porda
luketo, enporda rigardilo, rigardilo
riglilo                   dopr.
pordeto                   n pomn.
dueco                    f
dusenca, ambigua
malsincera, duvizaĝa
dukolora
mitrala valvo                anat.
dunaskitoj                  pl.
ĝemelo                    n
duparta
dioika                    bot.
bikonkava                  opt.
diftongo                   f lingv.
duvoĉa
duopa stelo                 f
duspeca, dumaniera
paro, duopo, duo               f
paro, duopo, duo               f
duspeca
duobla fruktigo               bot.
duobla, duopa
duobla eskalo
dulingva
duo                    f
la noto "tre bone"            školní známka
dutuba fusilo
dutraka
radakskompleto, radkompleto        n
bimetala, dumetala radakskompleto / radkompleto
binara, duuma               mat. inf.
duuma kodo                inf.
duuma kodo                inf.
duklapa pordo
duala
dipteroj
dudrata lineo               f el.
dusidloka
duoble
duope                   vedle sebe
duvalenta                 chem.
duoblaĵo, duoblo             m
duobla
similulo                 m
duala
biplano                  m let.
bicepso
parvico                  m
ambaŭtranĉa armilo            přen.
ambaŭtranĉa, dutranĉa
dusilaba
binara
ambigua, dusenca
ĉevalparo                 n
duflanka
parvico, duvico, duopa vico        m
dupunkto                 f
duvizaĝa
duremila boato              f
bikonveksa                opt.
ambigueco                 m
dusenca
bigamio                  n
halo, salonego, aŭlo           f
korto                   m
farmodomo, bieno
kortega
honordamo
honordamo
kortega konsilanto
galanta
sinjoreca, kortegana, kortega      hist.
kortegano                m
korteganaro               n
komplimenti t              ned.
ĉirkaŭflirti t (iun), amindumi t (iun)
dutakta                 viz též dvoj-
dukotiledona               bot.
solludo                 f
duĝiba
baktria / duĝiba kamelo
dudirekta                přen.
dutraka
tandemo                 hist.
duklapa                 tech.
diptera
dukabla telfero
duobla pagajo
duobla pagajo
dulita
ducifera                 číslo
dusidloka, dupersona           vůz
duaksa
trietaĝa
duetaĝa
baskulo
dubraka ŝtuparo
duvica, parvica
dusidloka, dusida
duskipa
duskipa produktado
dudirekta
dudirekta trafiko            dopr.
duvoluma
dutriona plimulto da voĉoj
ducilindra
korto                  m
bieno
binara
lignoplako
plakaĵo
spira
spirkanaloj               anat.
plezurvespero              m
spirado                 n
spiri n                 ned.
perspiri                 fyziol.
spirmanko, astmo         f
aspiri t, avidi t
sorbi ies parolon
avida, sopirega
ponardo              f
fumo               m
fumeti tn, fumi tn        ned.
pipo               f
piptabako
dinamika
dinamito             m
dinamo              n
dinastio             f
melona kukumo           f rostlina i plod
disleksio             f lék.
duzo               f tech.
disenterio            f lék.
zeta               název písmene řecké abecedy
kruĉo, bokalo           m
sitelo              m
fruktokonfitaĵo          m
ĝentlemano, ĝentilhomo      m
ĵazo               m
ĵazbando, ĵaztrupo
ĵazbando, ĵaztrupo, ĵazorkestro
ĵaztrupo
ĝino               m lihovina i skřítek
ĵinso, ĵinzo, ĝinzo        m pomn.
ĵipo               m dopr.
ĵiuĵico              sport.
ĵudo               n sport.
ĝangalo              f
ĵonko               f nám.
fruktosuko            m
ebono               m
ebonarbo             m
ebonito              m
edemo               m lék.
edeno               m
eldonado, eldono         f
editoro              m
efiko               m
efektiva
efika, altrezulta, rezultoplena
rendimento            f ekon.
efekta
efika
efemeridoj            f pomn. astr.
egaligita lakto
egaligi             ned. i dok.
Egea maro            n
egoo              n fil.
egocentra
egoismo             m
egoisto             m
egoista, egoisma
Egiptio             m zeměp.
egiptiano            m
egipto             hist.
egipta
eĥo               n lit.
Ejfelturo            f , Eiffelovka f
Ejfelturo
ej!
ejakulo             f fiziol.
ejakuli             ned. i dok.
eklektika
ekliptiko            f astr.
ekologo             m
ekologia
ekologio            f
ekonomiisto           odborník
ekonomikisto          m vědec
ekonomo
ekonomia
ŝpariga
ekonomio            f
sendependa
mastrumado
ekonomiko            f věda
brunflava            zabarvení látky
elkavigo            f lék.
ekumena             náb.
Ekvadoro            m zeměp.
ekvatorialo           m astr.
ekvinokso            f n astr.
ekvivalenteco          f
ekvivalento           m
ekvivalenta
dartro             hovor.
ekzemo             m
ellaboraĵo, oficiala skribaĵo  m
elano, entuziasmo        m
elasta
elasta / plasta materialo
Elbruso             m zeměp.
elegantulo           m hovor.
eleganteco           f
eleganta
elegia
elegio             f
elektrejo, elektra centralo   f
elektra melkilo
elektroenergio
elektroenergio
elektra instalaĵo
elektra sparko / fajrero    tech.
sparko             el.
elektra hejtilo
elektrotensio
elektrotensio
elektroveldado         tech.
elektroveldado
elektra
elektra razilo
elektra razilo
elektromotoro
kurento             základní veličina SI
kurento, elektra fluo
elektroaparato
elektra kirlilo
gimnoto
elektra kuirilo, bolaparato
elektra efluvo
elektrizado, elektrizo     f
elektrizadi t, elektrizi t   dok. i ned.
tramo              hovor.
elektro             f
elektromuntisto, elektristo   m
elektrigi            ned. i dok.
elektrebla
elektrodo            f
elektrodinamika
elektroĥemio          f
elektrolito           m
elektrolizo           f
elektromagneto         m
elektromova indukto
elektromagneta ondo
elektromagneta
elektromagnetismo        m
elektrometro, elektromezurilo  m
elektromuntisto         m
elektromotoro          m
elektroĉaro
elektrono             m
elektroniko            f
elektrona valvo / tubo       f
elektronĵetilo
elektronĵetilo
elektrostatika induko, influenco
influenco             el.
elektrostatiko           f
elektroteĥnikisto         m
elektroteĥniko           f
elektro              f
elementa, fundamenta, baza
elevatoro             m
elfo                m
elizii t              ned. i dok. lingv.
elimino              f
elimini t             ned. i dok.
elipso               f
elipsoido             m
elipsa
Elizabeto             f
elito, eminentularo        f
elita
eliksiro              m
elizio               f lingv.
elongacio             f astr.
emajlo               m
emajli t              ned. i dok.
emanado, emano           f
emancipado, emancipiĝo       f
emancipado             n
emancipi t             ned. i dok.
emani n              ned. i dok. odb.
embargo              n ekon.
emblemo              m
embolio, embolozo         f
embolo               m lék.
embrio               n
embriogenezo            f
embriogenio            f
embriologo             m
embria
elmigrado, elmigro, emigracio   f
emigrantaro, emigracio
elmigrinto, elmigranto       m
elmigri n, emigri n        dok. i ned.
eminenco              f náb.
emiro              m
emirlando            m
emisio              f ekon.
emitoro             m el.
emisii t             ned. i dok. ekon.
emocio              f
emocia
empiro              m
empiria
empiriisto, empiriulo      m
emuo, dromiceo, dromaĵo, dromo  m neskl. zool.
emulsia
emulsiilo
emulsii t            ned. i dok. chem.
emulsieblo            chem.
emulsio             f
encefalito            f lék.
encikliko            f náb.
enciklopedia
enciklopedio           f
enciklopediisto         m
                 f
energifontoj
energetika
energetiko            f
energie
energia
energio             f
enklavo, izolteritorio      f
enorma
ento               f fil.
entomologo            m
entomologio           f
entropio             f
enzimo              m biol., chem.
eoceno              m geol.
eolitiko             n geol.
epakto              f hist.
epicentro            n geol. fyz.
epika, eposa           lit.
epidemia
epidemio             f
epidemio propagiĝas
epidemiologo           m
epidermo             m zool., bot.
epigono             m
epigona
epigrafo             m
epigrafiko       f
epigramo        m
epigrama
epigramisto       m
epiko          f
epikurano, sibarito   m
epilepsio        f
epilepsia
epilepsiulo       m
epilogo         m
epistolo        f náb.
epiteto         m lingv.
epizodo         f
epizoda
epizootio        f zool.
epoko, erao       f
epokfaranta, epokfara
epopeo         f
eposo          m
erao, epoko       f
fisko          m
fiska, ŝtata
eratika         geol.
blazono         m
heraldiko        n
erektiĝo        f fyziol.
erozii t        ned.
erotika, erota
erotiko         f
erotismo        m
erotizi t        ned.
erota maniulo      m
erotomanio       f
erozio         f geol.
erozia
eratumo         n pl. lingv., lit.
erudicio        f
erudiciulo
erupcio         f
eseo          f
eseisto         m
esenco         f
eskadro         f let., nám.
skadro         f voj.
rulŝtuparo       m
magiaĵo         f
ĵonglisto, sorĉisto   m
eskorto         f
eskorti t          ned. i dok.
eskimo, inuito       m
aso             n

esparto, halfa alfo, alfo  n text., odb.
Esperantismo        m
esperantisto        m
Esperanto          n
Esperantologio       f
Esperanta
esperantaĵo
espreso           n káva
estero           m chem.
esterigo, esteriĝo     f
estetikulo         m
estetika
stetikisto         m
estetiko          f
estono           m
Estonio           n zeměp.
estona
estrado           f
estrada
gamelo           m ( hovor.)
eta             název řeckého písmene
etalono           fyz.
etano            m chem.
etanolo           m
etapo            f
etaĝo            f
etaĝero           m
etero            m
etera
etika
etiko            f
etiketo           f1
etikedo           2
etiologo          m
etiologio          f
etiopo           m
Etiopio           f zeměp.
etiopa
Etno            f zeměp.
etna
etno            n
etnografio         f
etoso            m fil.
etrusko           m hist.
etudo, ekzercopeco, ekzercpeco  f hud.
etilo               m chem.
etileno              m chem.
etimologio            f lingv.
etimo               m lingv.
eŭfemismo             m lit.
eŭkaristio, komunio        f náb.
Eŭklido              m
Eŭklida teoremo
Eŭklida
eŭnuko              m
Eŭrazio              f zeměp.
Eŭstakia tubo           f anat.
Eŭstakia tubo
eŭtanazio             f
evakuado, evakuo         f
evakuito
evakui t             dok. i ned.
evangelia
evangeliisto           m
evangelio             n náb.
eventualaĵo, eventualo      f
eventuala
registrado, registro       f
registra numero
registra numero
karta slipo
evidenta
registri t, teni en evidenteco  ned.
elvokiva             odb.
evoluado, evoluo, evolucio    f
evoluismo             m
evoluisto             m
evolua
Eŭropo              f zeměp.
eŭropano             m
Eŭropa Unio            f
Eŭropa unio
Eŭropa Ekonomia Komunumo
Eŭropa Ekonomia Komunumo     hist.
eŭropa
Eŭgeno              m
Eŭgena              f
eltrinki per unu tiro / gluto
ekzakta
ekzamenanto            m
ekscelenco            f
elstari n, superi n, eminenti n  ned.
ekscentreco             f
ekscentra, ekstercentra, elcentra  mat. i přen.
eksceso               m
ekscitilo              m lék.
ekzekucio              f práv.
ekzekuto
ekzekutivo             f polit.
ekzekutiva             polit.
ekzekuciisto            m
ekzekucii t, ekzekvi t       práv.
ekzempla, modela
ekzemplero             m
elitprezentado           f
ekzilo               m
vivteno, porvivo          2 živobytí
ekzistado, ekzisto, estado     f 1 bytí
ekzistadismo, ekzistencialismo   m
porekzista
batalo / lukto por ekzistado
baza vivtena nivelo
ekzisti n              ned.
elkavatoro             m
ekskluzivema
ekskomuniko             f
ekskomuniki t            ned. i dok.
ekskoriaĵo             f lék.
skorio               f biol.
ekskurso              f
ekslibriso             n neskl., um.
eksministro             m
ekzogena              lék., bot.
ekzotera              fil.
ekzotika, ekzota
ekzotikeco             f
ekspansii n             dok. i ned.
ekspansio              f tech.
ekspansiismo            m polit.
etendiĝema, ekspansiema
ekspedicio             f
ekspedado
ekspedejo
ekspedisto             m ekon.
ekspedi t              dok. i ned.
eksperimento            m
eksperimenta
eksperimentanto           m
eksperimentado           n
eksperimenti n           ned.
eksperto, spertulo             m
ekspertizo                 f
kolofono                  m polygr.
eksplicita
eksplodi n, fulmini n           dok. i ned.
eksplodo                  f
plozivo                  f lingv.
eksponaĵo, ekspoziciaĵo          m
eksponenciala
eksponencialo
eksponencialo               mat.
eksponento                 m mat.
eksponi t                 dok. i ned. opt.
publike aktivi               ned.
eksporto                  m ekon.
eksporta
eksportlicenco
eksporti t                 ned. i dok.
ekspono                  f opt.
eksponmezurilo, eksponometro, fotometro  m fot.
agentejo, delegitejo            f
iru en la inferon!
ekspreso                  m posel, zásilka
rapidtrajno
ekspresionismo               m um.
ekspresionisto               m
ekspresionisma
ekspresa
eksprestrajno
eksudo                   f
eksudaĵo                  m
ekstaza
ekstazulo                 m
ekstazo                  f
ekstemporalo                n
ekstenso                  f
malintensiva, malintensa
eksterejo                 m
ekstera
distancforma studado
ekstera / porokaza laboranto, eksterulo  m
eksterteritoria
aparta, speciala, aparte
aparta, speciala, aparte, eksterordinare
ekstrakti t                ned. i dok.
ekstrakto                 m
ekstrapolado                f
ekstrapoli t, eksterpoli t         ned. i dok. mat.
ekstravaganco              f ( hovor.), expr.
ekstremaĵo, ekstremo, troigo, eksceso  m
ekstremismo               m
ekstremisto               m
ekstrema
ekstremeco               f
ekstravertito              m osoba
aparta, kroma, speciala
eksudo                 f lék.
eksudaĵo                lék.
ekzilito, elmigrinto          m
Ezopo                  m
Ezopaj fabloj
Ezopaj fabloj
esotera                 fil.
flirtrubando              m
fabriko, manufakturo          f hovor.
fabrikisto               m
fikcio                 f lit. um.
fantazii n, fikcii n, elpensi t     ned.
vangofrapo, survango          f
vangofrapi t              ned.
bandaĝo                 m
bandaĝi t                ned.
fado                  m
gustomanka               o jídle
senesprima
seniteresa
teda, enua
faetono                 m hist. dopr.
fagocito                m biol.
fagoto                 m
Farenhejta skalo
honesta ludo

fajencaĵo                výrobek
fajenco                 f
pipo                  f
fakiro                 m
faksimilo, imitaĵo           n neskl.
fakto                  m
fakte, vere
fakta, reala
faktitivo                n esp., lingv.
faktaro                 f
faktoro                 m mat., osoba
hejmlabora peranto           ekon.
faktorialo               m mat.
fakturo                   f
fakturi t                  ned.
fakelo                    f astr.
fakultato                  f
fakultativa, laŭvole elektebla        f
fakultata
falango                   f anat., polit.
falangisto                  m polit.
kanelo                    m hovor., stav.
Palatinato                  f zeměp
palatinato, palatinata burgo         hist.
faldo                    m
falseco                   f
misa / malĝusta spuro
false
falsisto, falsemulo, falsulo, trompulo    m
kartotrompisto
kartotrompisto
malvera
falsita, falsa, malĝusta
falsema, falsa, malsincera
falsofari t, falsi t             ned.
trompludi
falseto                   m hud.
famo, onidiro                f
familiara, senĝena
familiaraĵo                 f
fanatika
fanatikulo                  m
zeloto                    náb. i přen.
fanatikismo                 m
fervorulo, hobiulo              m
fanfaro                   f
fanfaronulo, pavulo             m
favorulo                   m
zeloto, fervorulo, favorulo (sporta)     sport.
fantaziulo, ĥimerulo             m
fantazia, grandioza
fantasto                   f lit.
fantazio                   ff
fantomo                   m
paroĥestra / paroĥestrstra / pastra domo, paroĥestrejo, paroĥejo
                       f budova
minista vesto                f pomn. text.
farado                    m el.
faraono                   m
paroĥestro                  m
labori en minejo / ŝakto
ŝaktenveturi n                ned.
fariseo, hipokritulo             m i přen.
farmodomo, farmbieno, farmo, farmbieno    f
farmodomo
farmaciisto                 m
farmacia
farmaciaĵo
farmacio                   f
farmisto, farmulo              m
paroĥa
paroĥa preĝejo
paŝtataro                  m pl., přen
paŝtataro                  m pl., přen
paroĥano                   m
paroĥano                   m
paroĥo                    f
faringito                  f lék.
fasado                    f
aktofasko, dosiero              m
fascini t, ensorĉi t, allogegi t, ravegi t  ned. i dok.
faceto                    f
rijeto                    f gastr.
faŝismo                   m
faŝisto                   m
faŝisma
fatamorgano                 f
fatalismo                  m
fatalisto                  m
fataleco                   f
fatala, sortoplena, malbonsorta
mispaŝo, erarpaŝo              n neskl.
faŭlo, miso                 m sport.
faŭli n                   sport.
Faŭno                    m myt.
faŭno, bestaro                f
favorato                   m
favorigi                   ned.
fakso                    m
fazo, etapo                 f
lunfazo
fazeolo                   m f zahr.
fasono                    f
fasoni t                   ned.
federacio, federo              f
federaciismo                 m
federala, federa
federacia
felietono                  m
felietonisto                 m
ŝlimkamiono, fekaĵa cisternkamiono
felpo                f text.
feminismo              m
feministo, feministino        m(f)
harsekigilo             m přístroj
feno
hundino               f
megaloto, feneka vulpo        m zool.
fenolo                m chem.
fenomeno               m
fenomena
fenkolo               m zahr.
fenilo                m chem.
honesta, deca, honeste, dece
fermato               f hud.
verniso               f
vernisi t              ned. i dok.
feroelektra
festivalo              m
fetiĉo                m
fetiĉismo              m
fetiĉigi               ned.
feto                 m biol.
feŭdestro, feŭdulo          m
feŭdalismo, feŭdismo         m
feŭdisma, feŭda
feŭdo, tenuro            n hist.
fezo, turka ĉapo           m
fi                  název písmene řecké abecedy
fiakro                m
fiakristo              m
finialo               f stav.
violo                f
viola
violkolora, viola
fiasko                n
fiaski n
blovegi tn              ned.
ĵetmoviĝi, pafmoviĝi         expr.
Fiĝioj                n neskl. zeměp.
figuro                f
posteniĝo              um.
figura
kvazaŭhomo              f
figureto               f
figo                 m
fikcio                f
figarbo               m
fikcia
filantropo                   m
filantropa
filatelo                    f
filatelisto                  m
filatela
felto                     m
fileo                     n gastr.
filharmonio                  f
filio                     f
filigrano                   m
filigrana
filigrani t
filipiko                    f fil.
Filipinoj                   f pomn. zeměp.
filistro                    m
filmo                     m
ĉeĥa versio de filmo, filmo en ĉeĥa / ĉeĥlingva versio
filmisto                    m
kinostelo, stelulo, stelulino
kartoĉfilma kaseto
kartoĉfilma kaseto
filmado, kameraado               n
filmi t, kamerai t               ned.
truki t
studio
scenario
filma prezentado, filmoprezentado
filmarto
filmarto
filma
filma
filmaktoro
filmoprojekciisto
filmstrio
produktoro
filma adaptaĵo de romano
filmscenaro
filmĵurnalo, filmmagazino
filma semajnaĵo
filologo                    m
filologia
filologio                   f
filozofo                    m
filozofia
filozofio                   f
filozofi n                   ned.
cerbumi n                   přen. expr.
filtrilo                  m
filtra
filtrado                  m
filtri t                  ned.
finno, suomo                m
finalo                   n
finalisto                  m
financoj                  f pomn.
financi t                  ned.
subvencii t, stipendii t
kvita
financa
kontantaĵo
monhelpo, subvencio
kalkulraporto
financisto                 m
ŝajnigi, preteksti t, trompe prezenti    ned. i dok.
finiŝo                   m sport.
finiŝi n                  dok.
Finnlando, Suomio              n zeměp.
finna
la finna (lingvo)
finto                    f hovor.
paradi n, puci n              ned.
paradema, plaĉivola
fiolo                    f chem.
firmao, firmo                f
firmaoŝildo
firno, nevajo                m met.
esti en bona kondiĉo
fitingo                   m tech.
fiksaĵo                   f opt.
falsludi n
fiksa
fiksa ideo, monomanio
                      m hovor. hanl.
laborevitulo, mallaboremulo, mallaborulo, pigrulo
maldiligenti n, pasumi n, pigri n      ned.
diboĉulo                  m hanl.
diboĉi n, noktumi n             ned.
flanelo                   mf
gurdo                    m hovor.
gurdisto                  m
denslano                  m
flaĝoleto                  m hud.
flegmo                   m
flegma
flegmulo                  m
posteno                   hovor.
makulo          m hovor.
rapiro          m sport.

fluto           f
flutisto         m
fleksio          f lingv.
fleksia
fleksanto         m anat.
flikaĉi t         ned. odb., text.
flirtaĵo         m
flirtado
flirti n, papiliumi t   ned.
flaŭro          f
Florenco         f zeměp.
floto, ŝiparo       f
fluktuado, laborŝanĝado  f
fluktui n         ned.
fluoro          m chem.
fluoreskado, fluoresko  f
fluoreski n        ned.
fluorido         m
plendaĉi         ned.
ploraĉi n, plorbleki n  plačtivě
plorĝemi n, plori n
fobio           f lék.
fokuso          m odb.
enfokusigo        f
folianto         m
foliklo          m lék., bot.
folkloro         m
fono           m fyz.
fonduso, fondaĵo     m
fonemo          m lingv.
fonetika vario
fonetikaj simboloj    lingv.
fonetika
fonetika transskribado
fonetikisto
fonetiko         f
tiparo          m inf., typo
fontano          f
formo           f
tortujo
bakmuldilo
formujo
muldilo
formacio         f geol., voj., bot.
formaldehido       zast.
metanalo              m chem.
formalismo             m
formalisto             m
formalaĵo              f
formala, ceremonia
blanka edzeco
blanka edziĝo
formaleco
formato               m
formilo
formado               n
modlado
formi t
formiĝi
modli t
muldi t
formulado, formulo, esprimmaniero  f
formularo              m
ĝirilo
formulo               f
formuli t              dok. i ned.
plaki t               ned.
forsitio              f bot.
braveco, lerteco, rutino, inĝenio  m
forumo               n
forsitio              f bot.
fosfato               m
fosforo               m
fosfato               m chem.
fosforeski             ned.
fosilio               f
dilo, tabulego           f stav.
futbalo, piedpilko         m
futbalisto             m
futbala teamo
futbalejo
futbalmatĉo
fotelo               m
foto                f
fotoamatoro             m
fotografilo, fotilo, fotoaparato  m
kodako
fotoĉelo              f
fotoplaĉa
fotografisto            m
fota
fotopapero
fotografilo, fotilo
fotografio                 obor, umění
fotografaĵo, foto             f
fotografo, fotografado           n
fotografi t, foti t            ned.
fotokopio                 f
fotono                   m fyz.
fotoraporto, fotoriporto          f
fotosintezo                f
blova
blova
anĉharmoniko, blovharmoniko, buŝharmoniko
buŝharmoniko, blovharmoniko, anĉharmoniko
blovilo                  f
balgo
cerbatano
blovado                  n
blovi tn
ekblovi tn, blovi tn            dok.
eskapi n                  přen. hovor.
lipharo                  m hovor.
barbo                   pl.
fokstroto                 m
promena halo, promenejo          m i n neskl.
fr!                    ptačí odlet, odehnání
fragmento                 m
bravulo                  m obdivovaný
frako                   m
frakcio                  f i chem.
frakciisto                 m
frakcia
                      f lék.
frakturo, ostorompiĝo, ostrompiĝo, ostorompo, ostrompo
Francio                  f zeměp.
franciumo                 n chem.
frankonia
franco                   m
franca
alĝustigebla ŝlosilo
musketero
la franca (lingvo)
franko                   m hist.
franko                   m měna
Frankfurto sur Majno            m zeměp.
Frankfurto sur Odro            zeměp.
afrankite, afrankita
afrankite al haveno
franclingva
Valonio
romando
Romanda Svislando
afranki t                    ned. i dok.
la franca (lingvo)               f
Francisko                    m
Franciskano                   m náb.
ordeno de la Franciskanoj
farso                      f i přen.
farsisto                    m
farsa
fratulo, frato                 m náb.
vanta / triviala frazaĵo, frazaĉo
frazo                      f
frazeologio                   f
pufparola, ĉirkaŭparola
frazisto
frazisto
fregato                     f nám.
fregato, takipeto                f zool.
frekvenco                    f fyz.
trafiko                     ruch
ofteco
bendo                      el.
viva, vigla, ofte uzata, frekventata, trafikplena
freono                     m chem.
fresko                     f
ĉasputoro, furo                 f zool.
freŭdismo                    m
frezilo, frezmaŝino               f
frezisto                    m
frezilo                     f
frezi t                     ned.
frigida                     f
friso, frizo, frizono              m
Frisaj insuloj
Frislando                    n zeměp.
la frisa (lingvo)                f
frivola
frivoleco                    f
nazbrui n, snufi n               ned.
naztrumpeti n                  expr.
ronki n, ronke blovi
fronto                     f
atendovico, vico
vico
fronta
maŝteksaĵo, bukloŝtofo             n neskl. text.
fruktozo                    f chem.
frustriĝo                    f
ftizologo             m lék.
esti for             hovor.
blovegi tn            ned.
Fuĝi­monto, Huĵi         m zeměp.
fugo               f hud.
fuksio              f bot.
fi!, pu!
al / por mi estas egale
fundamentisto           m
spiregi n, snufi n        ned.
funkciado             f
funkcii n, iri n         ned.
funkcio              f
funkciulo, funkciisto       m
funkcia
funkcianteco           f
ĉaro               f vozidlo
ĉarpleno, plenĉaro
multege, multe
fierulo, gaskono         m
furianto             český tanec
furio               f myt., expr.
furunko              m lék.
fuŝisto              m hovor.
flanklaboro, nigra laboro     f práce na černo
penlaboro, penego, peniga tasko  těžká práce
pordokadro            zárubeň 2
subŝtofo             n hovor. 1 text.
futurismo             m
futuristo             m
futuro              n lingv.
fuzio               f fyz.
korpa, materia, fizika
fizikisto             m
fiziko              f
fizika              f
fizionomio            f
fiziologo             m
fiziologia
fiziologio            f
Gabono              m zeměp.
la gaela (lingvo)         f
gago               m div.
gik-gak              hlas husy
gallo, gaŭlo           m národnost
galaksia
galaksia disko          astr.
galalito             m chem.
galantulo, kavaliro        m
svatiĝanto, amindumanto, amanto  hovor.
galanteria vendejo, mercerejo   prodejna
galanterio, mercero        f zboží
galanteria
mercero
galanta
galantulo
galanteco             f
Galaksio             f astr.
galaksio
galero              f pomn.
galerulo             m
galenito             m geol.
galerio, pulbalkono        div.hovor.
galerio              f
bildgalerio, galerio
galerieto             f ozdobné ohrazení nábytku
Gallio              f zeměp.
galimatio             m
galio               n chem.
galjono              m zast.
galono              prýmek
galopo              m
galoŝo              f
galuso              f
galvana              el.
galvana pilo           m
galvanismo            m
galvanizado, galvanizo      f
galvanizi t            dok. i ned.
galvanometro           m el.
gama               název písmene řecké abecedy
gamaglobulino           m chem.
gambovjolo            f hud.
Gambilando            f stát
Gambio              řeka
gambito              m
ludumo              m v tenise
gameto              f
Gangeso, Gango          f zeměp.
ganglio              f anat.
gangreno             f lék.
gangstero             m
gangsterismo           m
garantio             f
garantii tn            dok. i ned.
remizo              f
garaĝo
garaĝi t             ned. (zvl. hromadně)
gvardio              f voj.
vestejo              f
vestprovizo
gvardiano             m
gardisto
unuĉambra loĝejo, fraŭla loĝejo  f ( hovor.)
gaskono              m
Gaskonio             n zeměp.
gastronomio            f
kuŝsofo              m
gaŭĉo               m
kanajlo, fripono         m
gaŭso               m fyz.
gavialo              m zool.
gazo               mf
gazalo              m lit.
gazelo              f zool.
salajro              f
gejŝo, gešo            f
gejsero              m
ĝelo               m chem.
geno               m biol.
genealogo             m
generaciaro, genealogio      f
generacio             f
generalo             m
generalaro            f
ĝeneraligi            dok. i ned.
ĝenerala, ĉefa
fundamenta / ĝenerala riparo
ĉefdirektoro
ĉefa stabo
Ĝenerala Sekretario de UNO
ĉefprovo, lasta provo
generatoro, generilo       m fyz.
signogenerilo           inf.
generi t             ned.
genetika
genetikisto            m
genetiko             f
genia
geniaĵo
genitivo             m lingv.
geniulo, genio          m
geocentra
geodeziisto            m
vidvergo             f
geodezia
geodezio             f
geofizikisto           m
geofiziko             f
geofizika
geologo              m
geologia
geologio             f
geometrio             f
Ĝorĝtaŭno             m zeměp.
geosinklinalo           f geol.
gepardo, ĉasleopardo       m zool.
gerbero              f zahr.
geriatrio             f
gverilo, gerilo          f
Gerlaĥa pintomonto        m zeměp.
ĝermano              m
Ĝermanio             f hist. zeměp.
germanismo            m lingv.
germanisto            m
germaniumo            n chem.
germanigado, germanigo      f
germanigi             dok. i ned.
ĝermanana
gerundio             n lingv.
gestapano             m hovor.
gestado, mimado          f
gestadi n, gesti n        ned.
gesto               n
Ganao, Gano            f zeměp.
getto               n
gibono              m zool.
Ĝibraltaro, Gibraltaro      m zeměp.
Ĝibraltara / Gibraltara markolo
gigo               m sport.
giga 10\9 (značka G)       předpona násobkových jednotek SI
ĵigo               f hud.
giganto              m
giganta organizaĵo
kolosa, mamuta, giganta
gigantismo            m
giloŝi t             um.
gilotino             f
festono, girlando         f
glacialo             m geol.
gladiolo             f bot.
Glasgovo             m zeměp.
Glaŭbera salo, sodia sulfato
glaŭbersalo, salo de Glaŭbero  chem.
glaŭkonio            m geol.
glacea
glaceaj gantoj
glazuro, glaceo         f
glazuri t            ned. i dok.
glebo              f bot.
protekta letero         m hist.
entuta, suma
tutmonda, tutmondeca
supraĵa
globulino            m chem.
globuso             m
apoteozo            f
apoteozi t, gloregi t      ned. i dok.
aŭreolo, glorkrono, gloriolo  f
gloso              f
glosaro             m
glosi t             ned. i dok.
glukozo             chem.
gluteno             m chem.
glicerino, glicerolo      m
glikogeno            m chem.
gliptiko            f um.
gliptikisto           m
gliptoteko           f
gnomika             fil., lingv.,
gnomono             m
gnostikismo           m fil.
gnostikulo           m
gnostiko            f rel.
gobeleno, gobelino       m text.
Gobio              n neskl. zeměp.
gojo              m zvl. hanl.
golo, enpafo          m sport.
golfludo, golfo, razenpilko   m sport.
golfpantalono          f pl.
klabo
golfejo
golfejo
Golfa fluo           zeměp.
Goljato             m náb.
gondolo             f
nacelo             let.
gondolisto           m
gongo              m
goniometro           m
trigonometria funkcio
trigonometria funkcio
goniometrio        f
Gordia nodo
Gordia nodo
gorilo          f zool.
goto           m národnost hist.
ogivo
ogivo
gotika
gotika stilo, gotiko   f
gota
graciulino        f
gracia
graduso          m mat.
gradado, gradacio     f
gradiento         m fyz., mat.
gradigi          ned.
grafo           m mat., odb.
grafika interagado    inf.
grafika
grafikisto        m
grafiko          f
grafito          m geol.
grafologo         m
grafologio        f
gramo           m
gramatika
gramatikisto       m
gramatiko         f
gramofono         m
gramofondisko
gramofondisko, sondisko
diskogurdo
grenado          voj.
grenato          m geol.
obuso
grenadisto, grenadiro   m voj.
granatsuko
granato
granato          zahr.
granatarbo, granatujo   m strom
granata
grandsinjoro       m
sublima
granito          m geol.
granto          m
granulo          anat., bot.
granolo                f lék.
granulo
granulomo               lék.
grajnigi, grajni t          ned.
grapofrukto, grapfrukto, pampelmuso  m
gratifiko               f
gratulo                f
gratuli t               ned.
gravito, pezoforto          f
gravita ondo
gravita leĝo
graviti n               ned. fyz.
Grenviĉo               m zeměp.
grenviĉa tempo
Grenviĉa meridiano
gregoria
gregoria kalendaro
Gregoria kalendaro
                   m
grifono                m pes
kradrostilo, rulrostilo        m gastr.
grimaco                f
griotlikvoro             f
grogo                 m
Groenlando, Grenlando         n zeměp.
groenlanda
groŝo                 m
groteskaĵo              f
groteska
groteskulo
grupo                 f mat.
Kartvelio, Gruzio           f zeměp.
kartvelo, gruzo            m
gvajako                m bot.
guano                 n
Gvatemalio              země
Gvatemalo               f město
guberniestro, gubernatoro       m
gubernia
gubernio               f
gineo                 f britská měn. jednotka
Gvineo                f zeměp.
gulago                m
gulaŝo                m
gulaŝsupo
guldeno                m
gumo                 f
skrapgumo
gumbendo
gumrisorto
kaŭĉuka mantelo               m hovor.
kaŭĉuka ringo
bokalringo                 f
kaŭĉuka superŝuo / boteto, galoŝo
gumtubo
kaŭĉuka hoso, gumtubo
gumforigi, gumi t, gumskrapi t       ned.
gumŝuoj
gumbotoj
gumeca
gumŝuo                   f hovor. gumová bota
gumboto
guma
frandanto, frandulo, frandemulo       m
guzlisto                  m
guzlo                    f pomn. hud.
plezuro                   n
gutaperko                  f chem.
guvernistino                f
guberniestro                m
gimnastikisto, gimnasto           m
gimnastika, gimnasta
gimnastiko                 f
gimnazia
gimnaziano                 m
gimnazio                  n
ginekologo                 m
ginekologio                 f
ha!, ho!
Hago                    m zeměp.
multege, multe, abundege, abunde, (de io)
Abisenio                  f hist.
abiseno                   m
docentecigo, docenteciĝo          f
solena vesto                2 hovor.
ia vesto                  3 expr.
sutano, monaĥina /monaĥa vesto       m 1 náb.
karpeno                   m
Habsburgo                  m
Habsburga dinastio
habsburga
hoketo                   m
hoketo, duobla korno, dukorno        lingv.
kroĉetilo, hokpuntigilo
kroĉilo, agrafo
fiŝhoko, hoko
kroĉeti t, hokpuntigi             ned.
serpento                    m
divenisto                   m
li estis proksimume / supozeble dudekjara
ĉu mi divenas ĝuste?
enigmo, divenaĵo                f
mistero
disputi n, kvereli n              ned.
mandiveni t
taksi t, provi diveni             ned. 1
diveni t                    3
aŭguri t                    2
tilenkedo                   n zool., zahr.
disputema, kverelema
serpenteno                   m min.
bistorio                    m bot.
katapuco                    bot.
hoso, flekstubo                f
hosa akvonivelilo
ekio                      m bot.
disputo, kverelo                f
kverelo, disputo
Ofiuko                     m astr.
ŝtofaĉo                    hanl.
polvotuko
viŝtuko
ĉifonaĵo, ĉifono
lavtuko                    m
vestaĉo, ĉifonaĵo, ĉifono           m pl. hovor.
lavtuketo, tuketo               m
malkara robo / robo/ vestorobo / vesto     pl. m
ŭa!                      štěkot psa
boji tn                    ned.
Haitio                     n neskl. zeměp.
bosko, arbareto, arbaro, arbetaro       m
dormi n, kuŝi n                ned.
fuŝe
senzorgulo, fuŝulo               m
huŝ / hoto en la liton!
baj baj                    citoslovce uspávání
baj, bebo, lule baj
bosketo                    m
protektado / protekto (de ĉasbestoj)      n
defendi t (ion), pledi n (por io)       ned.
protekti t, advokati t
arbargardisto, arbaristo, forstgardisto, forstisto, ĉasgardisto
                        m
arbargardista / arbarista/ forstista domo   f
fekabo                     m (hanl.) 1 záchod(ová mísa)
kanajlo                   2 nadávka
hoko                    m
kroĉilo                   i sport.
arkebuzo                  f voj.
svastiko
halo                    f
supraĵe, senzorge              hovor.
halebardo                  f
amaso                    f hromada
ŝutmonto
kitelo                   f
bluzeto, bluzo, ĉemizeto          f
helero                   m
Galicio                   f hist. zeměp.
vuali t                   ned.
gajlo                    f bot.
haloo                    n astr.
hola!
halogeno                  m
halogenido                 m
halucino, halucinacio            f
enanto                   f bot.
nokoj el terpoma pasto, nokoj, haluŝkoj   f pl.
branĉo, frondo               f
hamako                   m
hamburgero                 m gastr.
mamonema
bordelo, prostituejo            m
mallaŭdo                  f
Hano                    f zeměp.
honto                    f
honti n                   ned.
mi ŝrumpas pro honto
marĉandisto, negocperisto, negocisto    m
hontinda, skandala, abomeninda, fia, kanajla, malnobla
malnoblaĵo, abomeninda ago
mallaŭdi t                 ned., ned.
hangaro                   m
ni mallaŭdas nin
mallaŭda, ofenda
malhonorigi                 ned.
stigmatizi t                lit. přen.
mallaŭdi t
pamfleto                  m
ĵargono                   f
aĉaĵaro, aĉaro, fatraso, miksamaso, rustaĵomiksamaso, rustaĵo
                      n
pariĝemi
bolegi, agegi                2)
fajregi, flamegi               ned. 1) lit.
hardvaro, aparataro             n neskl. inf.
haremo, virinejo               m
harpo                    f
arlekeno                   m
harmonia
harmonio                   f
la harmonio de ŝiaj vizaĝtrajtoj emociis nin
harmoniko                  f
harmoniumomoniumo              n
                       ned. i dok.
harmoniigi, harmonizi t, konkordigi, akordigi, esti en konkordo / akordo
harmonii n                  2 hud.
                       ned. 1
estinga
fajroestingilo
estingilo
fajroestingisto, estingisto, fajrobrigadano m
fajrobrigada signalkorno
fajrobrigada pumpilo /akvoĵetilo       stroj
fajrobrigada domo
fajrobrigado
estingi t                  ned.
estingi kalkon
pterido                   f bot.
estingiĝi                  ned.
ĉifonulo                   přen.
timigilo                   m
vianda haketaĵo / hakitaĵo          n neskl.
estingita / kaŭstika kalko
haŝiŝo                    m
kvereli n                  ned.
paŝkrado                   f
lingvaĉo                   f expr.
solena vesto                 m
Havajio, Havajlando             stát USA
Havajo                    f ostrov
havajano
ukulelo
Havaja insularo, Havajaj insuloj
Havano                    f zeměp.
akcidento, averio              f
averia
akcidentasekuro
averii n                   ned.
hakministo, minlaboristo, ministo      m
kampokorvo, korvo, frugilego         m
hazardludo, riskema ludo           m hra
aventuremo, aventuro
aventuristo, riskulo             m
aventuristo, riskulo             m
riskema                    nespr. hazarda
riskema, nespr. hazarda
hazardludo
                       f sport.
teama manpilkado, manpilko, manbalo, etpilkludo, etpilko
ĵetadi t, ĵeti t               ned.
ĵeti ŝtonojn (al iu)
ĵeti bastonon en la radon, meti trabojn sur la vojo
ĵeti bastonon en la radon, meti trabojn sur la vojon
ĵetiĝadi, ĵetiĝi               ned.
vigla, facilmova, rapidmova
mola, tenera
pluŝeca musko
hebreo, judo                 m
hebrea
la hebrea (lingvo)              f
silko                     n
silkindustrio                 n
morusa bombikso, bombikso           m zool., bourec
silkraŭpo                   housenka
silka
                       f
ho, ruk!, ruk!
ruk!, ho ruk!
hoj!
aro                      n
roto, svarmo, amaso              zool.
ajnulo                    (m) neskl., hovor.
dando, diboĉulo                m
dandismo                   n
ĝemegi n, ĝemi n               ned.
hektaro                    m
rikolto po unu hektaro, elhektara rikoltkvanto
hekto, 10\2 (značka h)            násobková jednotka
hektolitro                  m
helikoptero                  f
heliocentra
heliumo                    n chem.
kasko                     f
hemisfero                   f
hemoglobino                  m chem., lék.
svarmi n (de io)               ned.
blazonŝildo
Hercegovino                  f zeměp.
aktoro                    m
aktorino                   f
ĉevalaĉo                   f
hermafrodito                  m biol.
ermenfelo                    m text.
hermeneŭtiko                  f náb., hist., lingv.
hermetika
ludbatalo
heroino                     m
herco                      m fyz. jednotka kmitočtu
matrikario                   m bot.
kamomilo
devizo de la tago
devizo, frapvorto, slogano, moto
artikolo, kapvorto
signalvorto, signaldiro, pasvorto, pasdiro   n
frapvorto
kriko                      m hovor. tech.
beleta, bela, ŝika, linda
nur / jen pagu ĝin
beleta
heĝiro                     f hist., náb.
hierarkio                    f
hieroglifo                   m
Himalajo                    f zeměp.
hinduo                     m náb.
la hindia (lingvo)               f
rap rap!
hipio                      m
Hiroŝimo                    f zeměp.
historia urbocentro
historia
historio                    f
la historio de la urbo estas sekvebla ĝis la 11a jarcento
historieto, rakonteto
historiisto                   m
historieto, okazaĵo, rakonteto         f
arlekeno
histriono
aktoraĉo
furorkanto, mondkanto              m
malsato                     m
malsato plej bone gustigas la manĝon
monavideco
avideco je scio
malsatego, malsatmizero
avideco
glate
rekte kaj inverse                text.
nivelo                     f
glaceigi                    tech.
mankaresi n, karesi t              ned.
poluri t
glatigi
fajna / subtila faruno
glata
neta                      tech.
unukolora                    tech.
glitema kiel angilo
fajna
simpla, senornama, unukolora
facila
malsatego                    m
mizera salajro
malsati n                    ned.
soifi n (al io)
malsatstriko                  f
malsata
avida (je / al / pri io)
voĉsonado                    m
sonado de sonoriloj
resoni n, soni n                ned.
resona
voĉo                      m i přen.
lia voĉo rompiĝas
transmonda voĉo
heroldi t, prediki tn, diskonigi, disvastigi anoncon / anoncojn, (voĉe) proklami
                        ned.
dogmumi
evangelizi t
anoncisto, parolisto              m
propagandanto, disvastiganto, heroldo, diskoniganto
fajroalarmilo
anonci t, prezenti t, sciigi, raporti t     ned.
anonci sin, prezenti sin (ĉe iu)        ned.
mansigni por peti la parolon, mananonci sin
registri sin
prezenti sin kiel konato
mansigni por peti la parolon
konfesi t (ion), esti adepto / ano de io
aliĝi (por / al io)
postuli t, peti t (ion)
laŭta
voĉkordoj                    f pl.
parolsono, sono, fonemo             f lingv.
gvatturo
fonetiko                    n
literumi t                   ned.
paroltubo
laŭteco                     f
gloto             anat., lingv.
voĉdona, balota
elektilo
voĉdonilo, balotilo
balotrajto, voĉdonrajto
voĉdonrajto, balotrajto
voĉdonado, balotado
voĉi n, baloti n       ned.
baloti por / por la propono
tembro
voĉamplekso          hud.
poraj voĉoj
raporto            n
kapo             f
la kapo lace kliniĝas
familiestro
familiestro
kapo de cilindro, kulaso   tech.
kulaso, kapo de cilindro   tech.
gobiuso            m zool.
adonido            m bot.
huĥo             f zool.
salmo danuba         f zool.
tubo (de pafilo)       f
kanontubo
haŭbiztubo
pafiltubo
kapo (de)           2 obecně
abako             arch., hist.
kapitelo           f1
kapeto            f
kapopuŝo, kapumo       sport.
kapo de najlo
butono de alumeto
kaploko
kapeto, kapo         f1
kapo
kapitulo           2
laktuka / tomata salato
laktuka salato        2 gastr.
laktuko            1
ĉefe
ĉefas, ke vi venis
precipe
ĉefa, maĵora
ĉefinĝeniero
ĉeflibro           ekon.
ĉefurbo
ĉefmotivo
gvidmelodio                  hud.
ĉefstacio, fervoja kapstacio, centra stacidomo
reĝvelo
ĉefa centra poŝtoficejo
ĉefludgvidisto
ĉefsezono
ĉefvojo
kapstacio, ĉefstacio
ĉeflinio
ĉefpropozicio                 lingv.
ĉefa armeo                  voj.
enigmego, enigmo, cerbumilo, kaprompaĵorompaĵom
cefalopodo, kefalopodo, kapopiedulo      m zool.
la kapon supren!
glacea
jen
zorgu pri viaj aferoj
kaj jen!
celilo                    m opt., astr., zbraně
serĉi, esplori, skolti            ned.
serĉi en la poŝoj
konsulti vortaron
konsideri t, atenti t (ion)          3
zorgi tn (pri io)               ned.
kaŝrigardi t
rigardi tn                  ned. 1
brulvundi t, piki t, urtiki t         4
klopodi n, zorgi tn              2
celilo, celfendo               n 1 zbraně
viziero, okulŝirmilo
                              2
antirino                   m bot
vidpunkto                   n
spektejo                   n
rigardilo                   n např. ve dveřích
heliko                    m
mukaĵo, muko                 m
garda
gardohundo, gardhundo, korthundo
gardisto                   m
gardisto rondiris sian zonon
gardado                    n
gardi t                    ned.
vaĉi t
varti t
pririgardi t, sekvi t
vaĉo
vaĉano
gardostaranto, gardostarantoj, gardo, gardoj
pikedo, patrolo
garda deĵoro                 f
gardostari n, posteni n, patroli n      ned.
vaĉi t                    nám.
argilo, polvosedimento            f
potargila, argila
argilpoto
aluminio                   f
aluminiika                  chem.
loma, argileca, tera
minerala pigmento, pigmento         f chem.
fadenvermo                  m zool.
absceso                   lék.
tubero                    bot.
ronĝi t, mordeti t              ned.
ronĝuloronĝulo                m zool.
kratago                   m bot.
eleagno                   f bot.
cerbumi n, mediti n, kontempli t, filozofi n ned.
meditema
fosado                    n
fosa
fosmaŝino
fosi t, kavigi                ned.
profundaĵo, profundo             m
profundeco
batometro                  m tech.
fokusa profundo               opt.
malalta / terproksima flugado / flugo
senspriteco, stulteco, malsaĝeco
stulteco, malsaĝeco, malsaĝo         f
bagatelaĵo, bagatelo
stultaĵo, stulta faro, malsaĝaĵo
stulta, malsaĝa
malsaĝa kiel ŝtipo
stultaĵo, stulta ago             přen.
gluto                    m
faringo                   m anat.
englutegi t, engluti t, avide gluti, vori t ned.
gluti per la okuloj
glutema
profundaĵo                  f
enprofunda ekspluatado
profunde
profunde ofendi
tre dankema
enfortikiĝi                   i přen.
enplanti t
profundplugado, aŭtuna plugado
profunda
profunda travivaĵo
recepo                     zahr.
profunda telero
profunda / malavara dekoltaĵo
brua, laŭta
lamio                      f
surdiĝi                     ned.
surdmuta
surdmutulo                   m
surda
malplena
surdulo                     m
surda kiel trunko / puto
surda kiel trunko / puto
surda je la dekstra orelo
bruo, rumoro                  m
dupo                      m
stultulo, malsaĝulo               m
urogalo                     m zool.
palposento, palpsento, palpsenso        smysl
tuŝado                     m
ekpreno, preno, kaptomaniero, kapto
palpadi t, palpi t, fingrumi t, fingri t    ned.
palpante serĉi ion
palpebla, evidenta
palpe
                        dok.
ekpalpi, ekfingrumi / ekfingri (ion), kapti al io
palpilo
materio                     f i fil., fyz.
materialismo                  n
financa respondeco / responso
materia damaĝo
materia engaĝiĝo / interesateco
materia situo
maso                      f základní veličina SI
masa
materia, financa
materia
dubelo                     f
insektoj                    m kategorie
insekto
insektovoroj, insektomanĝuloj          pl. zool.
entomofago                   m
insektovora, insektomanĝa
mova
transmisia rimeno
pelrado, movata rado
krurosto                     kost
membraĉo                     m hanl.,
peli t                      ned.
sturmi t
peli ĝis ekstremo
postuli klarigon / kompenson (de iu pri io), postuli responson / respondecon
hasti n, kuregi n, kuri n             ned.
avidi t (ion)
veni n, proksimiĝi
ĵeti / puŝi sin (en ion)
peli / puti ion al / ĝis la ekstremo
instigi t
movi n
persekuti t, fuĝigi, forkurigi
elkreski n
kruroj kaj brakoj                 pl. m hovor.
tuj
foje ..., foje ...; jen ..., jen ...
tuj la tegmento ekflamas
tuj / jam en la komenco
tuj / ek de la komenco
li tuj sciis, kun kiu li havas la aferon / aferojn
tuŝapude
brunkarbo, bruna karbo
limonito                     m geol.
brunkarba
lignita
bruna
knedilo, knedmaŝino                m gastr.
kolero                      m
kolerigi                     ned.
koleri t (iun, kontraŭ / pri iu)         ned.
malpaci n (kun iu)
pedika ovo                    f
bagatelo, neniaĵo
harsplitulo                    m
putrado, putro                  f
puso, putraĵo                   m
pusi n, abscesi n                 ned.
pusa
knedi t                      ned.
knede formi, knedi t
putri n                      ned.
forputri vivante
nestado                      n
kovejo                     n
nesti n                     ned.
nesto                      n
kaŝejo
kapvorto                    typo.
sterkejo                    n
sterki t                    ned.
kompoŝti t
sterkaĵo                    n
afodio                     m zool
movi n, ŝovi t (ion)              dok.
ekmoviĝi, ekmovi sin, moviĝi, movi sin
akceli t, antaŭenigi (ion)
tuŝi t
sterko                     m
napokapulo, ŝtipkapulo, melonkapulopulo m
abomeno                     m
esti abomena (al iu), abomeni t , naŭzi t (iun) ned.
abomeni t                    ned.
debiliga vetero                 hanl.
naŭza vetero
aĉa, abomen(ind)a, fia, naŭza
movado, movo                  n
emocio, kortuŝo
rezistmovado
rabotstalo                   f tech.
rabotilo                    m
rabotaĵo                    f
rabotaĵoj, raspaĵo               f pl.
stablo de rabotisto
rabotaĵo                    f odpad
rabotmaŝino                   stroj
rabotmaŝino                   f
hobojo                     m
ĵeto                      m1
Pentekosta dimanĉo
Festo de Kristnasko, Kristnaska festo
Paska dimanĉo                  m
diskoĵeto
martelĵeto
lancoĵeto
festeno, festo                 2
inda (je / pri io)
fidinda
horo                      f
horloĝisto                   m
horloĝista medio                n zaměstnání
horloĝvendejo                  obchod
horloĝeto, horloĝo             f pl.
daŭbo                   zeměp.
porhora hotelo
horloĝo                  f pl.
horloĝo fruas / antaŭas
la horloĝo malfruas kvin minutojn
horloĝo malfruas / tardas
la horloĝo malfruis
ĵeti (ion al iu)              dok.
ĵeti en la maron, forlasi t, forĵeti t   expr.
taŭgi n                  ned., případně i dok. být způsobilý
akordi n
konveni n
deci n
ekrapidi n, rapidi n            hovor.
ĵeti sin (sur ion)
intenci t                 ned.
tro da salivo
multe (da io)               1
tre
bonkondute, inde              2 hovor.
taksado, prijuĝo              n
rango                   f i voj.
rangulo                  m
valoraĵo                  věc
valoraĵo
valoro                   f
taksi t, kvalifiki t, apreci t, aprezi t  ned.
kritiki t
juĝi t
altvalora, valora
kredinda, fidinda, aŭtentika
bona, afabla
granda distanco, longa vojo
inda (je / pri io)
obeema, bonkonduta
festeni n                 ned.
festenado, festeno             m pl.
knabo                   m
junulo
amiko
kavalirofripono, rangstrebulo       m
kuraci t, resanigi, cikatrigi       ned.
resaniĝi, cikatriĝi
postuli kompenson ĉe iu
resaniga, saniga, kuraca
sufiĉege, abunde
abundo, abundeco              f
abunda, riĉa
multnombra
hokeo                     m
hokeisto                    m
hokeilo                    f
hokea
butikisto                   m
bobenkerno
simpla propozicio
ho!
holandano                   z provincie
nederlandano                  m
Holando                    provincie
Nederlando                   n zeměp.
nederlanda
holanda                    provinční
la nederlanda (lingvo)             f
knabineto                   f
omaĝo                     m
senbarbulo                   m zast.
fanfaroni, pranci               ned.
kruro                     f
razado                     n
tibio
tibiosto
raza
razklingo
razosapo
razkompleto
razkompleto
sendanĝera / sekura razilo
barbiro                     hist.
razisto                     m
razistino                    f
                        pl. 1
                        2 pl.
resti / ekesti /esti senhelpa / senrimeda / senmona
razista, barbira
razista metio                  n zaměstnání
razejo, barbirejo
kalvo                      f zeměd.
senharigaĵo                   koželuž.
altboto, boto, tibiingo             f1
razi t                     ned.
razi sin                    ned.
knabino, bubino                 f
flavbekulo                   m
aluvio                     m geol.
kalva, senhara
aĉularo, fiuloj           f expr., hanl.
kolombido              n
kolombo               m
kolombino              f
la kolombo de la paco
rusulo               f bot.
kolombejo              m
kalva / senhara
nuda
nuda, pura
nudkapa, nudkape
homonimo              n
samseksemulo, samseksulo, gejo   m
viradulto              f
samseksema
batuo, komuna ĉasado / ĉaso     m1
hastado, hasto           2
vakero               m zeměd.
pelado               f
Honduraso              m zeměp.
ĉasa
ĉaskarto
licenco pri ĉasado
ĉaspelanto             m
batuisto
rapide
tuj                 hned
rap-rap!              expr.
tuŝludo, sinkaptado         f
ĉashundaro, hundaro
ĉasi t, peladi t, peli t      ned.
karieradi
persekuti t, postkuri t (ion)
peli sin, hasti n (ĝis elĉerpiĝo)
fanfaroni n, scenumi n
ĉasejo               f
ĉasejo, ĉasdistrikto        f
honorario              m
honorarii, pagi honorarion     dok. i ned.
fieri n               ned.
pavi n
vantema, paradema, paveca
                  1
impona, pompa, brila, luksa     2
Johanĉjo, Joĉjo           m
hop
salteti, danceti          ned.
monto                f
amaso
loĝanto de montoj, montarano         m
febro                    f
la febro falas
febra malsano
febra, ŝvita
febra rapideco, rapidego
horizonto                  m
termofontoj
varmego                   n
varmegsanga
varmega
fervori n                  ned.
fervora
hormono                   m
montriĉa, montara
supra
supraj spiraj vojoj             anat.
maksilo
supera ĉambro de la parlamento, senataro
Supra Luzacio                f zeměp.
Supra Luzacio
la altgermana (lingvo)
mineja juro
Supra Aŭstrio                m pomn. zeměp.
Supra Silezio                n zeměp.
senato
senato, supera ĉambro de parlamento
Lorda Ĉambro
Lorda Ĉambro, Ĉambro de lordoj
mineja
mina industrio, minekspluatado        n
minista profesio               zaměstnání
ministo                   m
minaĵo, rokaĵo, mintavolo          f
supraluzacia
soraba
altgermanlingva, altgermana         lingv.
sudgermana                  zeměp.
suprasilezia
Horna Kabo                  m zeměp.
alpisto, montgrimpisto, grimpisto      m
grimpista kablo
alpisma, alpista, montgrimpista, grimpista
alpismo, montgrimpado, grimpado       n
hororiga verko                m dílo
teruraĵo
arda
deziregi
entuziasmiĝi (por io)         ned.
oreado
montara lago
terena biciklo
montara ĉeno
montpasejo              zeměp.
artefarita suno, ultraviola lampo
montara, monta
montodorso
montokresto
glaĉero
montpinto
montaro, montmasivo          n
pli malbona
duaklasa
hortensio               f bot.
brulilo                m
flamingo, gasbeko
mustardo               gast.
sinapo                f bot.
sinapa semeto
magnezio               m chem.
ĉagrenego, ĉagreno          n lit.
genciano               m bot.
supra parto, supro          m
supra
Supera Lago              n zeměp.
vespiri n, lamenti n         ned. lit.
bruli n                ned. 1
esti en flamoj / flamegoj, brulegi
bruli de / pro scivolo
entuziasmi n, ardi n (por io)     3 přen.
bruli n, lumi n            2
fajro!                poplach
saporo                lék.
amariĝi                ned.
amareco                f
maldolĉa               i přen.
doloriga
brulivaĵo, brulaĵo, brula materialo  f
bruliva, brulema, brulpova
flamiĝema kargo
enhospitaligi             dok. i ned.
gastejo                f
ekonomio               f
ekonomia, ŝparema
mastrumanto
racia funkciado
mastro                 pán
mastrumisto, ekonomo          m funkce
mastrumado               n
mastrumi (kun io)           ned.
ekonomie uzi
mastruma konstruaĵo
ekonomia situacio
financa jaro              ekon.
ekonomia
agrokultura
mastrumado, mastrumo          n činnost
mastrumaĵo
bieno, korto
Sinjoro, Eternulo           m
gastejmastro              m
gasteja
mastrumistino
mastrumantino, hejmmastrino      f
dommastrino
gasto                 m
ludgastoj               m pl. sport.
eksteruloj estas bonvenaj
reŭmatismo               m lék.
hostio                 f náb.
festeno                f
gastejo                m
gasteja
gastejestro, gastejmastro       m
gastigi                ned.
loĝigi
gastiganto               m
gasti n                ned.
hotelo                 m
triaranga hotelo
hotelestro, hotelmastro        m
kontanta mono             ekon.
kontantaĵo, kontanta mono       f fin.
konfekcia vesto
preta
plenmatura, perfektamatura, perfekta
fungo                 f bot.
fungokolektanto            m
fungologo, micetologo, mikologo
fungoforma, poroza
funga
sponguloj               pl. f zool.
aro, amaso               m
grandamase, grandare, multope, amase, are
haŭbizo                   f voj,
hupo, aŭtokorno, korno           f
fajfi n                   o lokomotivě
hui n                    vystrašeně
hupi n                   ned. na houkačku
muĝi n                   vítr, příboj, lodní píšťala
ululi n, hui n               o sově
lankovrilo, kadiso             f
lulseĝo
balancĉevalo, lulĉevalo
lulĉevalo
lulseĝo
lulseĝo
balancilo                  f
boatpendolo
balanci t                  ned.
balanci sin, baskuli n, pendoli n      ned. úmyslně
balancopendi /svingopendiĝi /svingopendi sur pendumilo
balanciĝi
luli t
anserido                  n
raŭpo                    f zool. i tech.
silka raŭpo
viransero                  m
lumbalgio, lumbago             lék.
plektita bulko, bulko            f
violono                   f pomn.
densiĝi                   ned.
veprejo
densaĵo, kopso, densejo           nf
makiso                   úkryt povstalců
branĉŝnurego, bastoŝnuro          f
ledeca                   o mase
obstina
tenaca                   tech
persista
brutaĉo, senspritulo, ulaĉo         2 hanl.
bruto                    n1
bova
bovaro
bovaĵo
bova rostaĵo
merdo                    n i přen. hanl.
interparolado, interparolo         m
mi volas kvitigi vin
akceptejo                  f
parolema
komuna lingvo
komunlingva, konversacia
komunuza lingvo
komunlingva esprimo
paroli t               ned.
rapidege paroli
ĵargoni n
interparoli n
ludo                 f zábava i hud.
flutludado, flutludo
kaŝludo
kaŝludo                f
blindludo
vortludoj               přen.
fosi t
rasti t
stampfi n, stamfi n, pranci n
fosi t (en io)            ned.
grafo                 m
rastilo                f pomn.
grafino                f
profitavida
arvikolo, mikroto           m zool.
kampomuso
grafejo, graflando          n
luda
muzika                hud.
ludaŭtomato
muzikhorloĝo
ĵetkubo, ludkubeto
ludmarko, ĵetono
ludanto                m
ludisto                sport.
ludilo                f
ludkazinaĉo
kastelo                m
burgo
murego                2
barilo, ĉirkaŭbarilo         f1
Hradĉano               m pomn. zeměp.
kasteleto               n1
opidumo, fortikigita setlejo     2
bari t                ned.
pagi / kovri la kostojn / elspezojn
pagi t
bari t, ĉirkaŭbari t
fortikigi
blokstacio              n žel.
kastela korto
pizo                      m
kampa pizo
latiro                     m bot.
latiro printempa                bot.
eĝo                      f
funebra sonorado                pl.
ortangula krampo
eĝohava
lignostako
ŝtiparo, brulŝtiparo              2
limo, limoj                  3
stako                     f1
limi t (ion)                  ned. i přen.
lima
limlinio
limŝtono
limpasejo
prismo                     m mat.
ermeno, neĝmustelo               m
pizeto                     m
verda pizo                   druh hrachu
ludi t, aktori t                div.
ludi tn                    ned.
futballudi n, futbali n
kartludi n
komedii nt
kegli, ludi keglojn
ludi pianon
gurdi t
ludi pianon, ludi per piano          na 4 prostředek něčeho
orgenludi n, orgeni n, ludi orgenon
ludi la ĉefan rolon              přen.
ludi la unuan violonon, esti la unua violonisto
ludi t
tuŝludi n, ludi sinkaptadon
ludi blindkaptadon
ludi per pilko
ŝakludi n
ludi gravan rolon
ludema
digo, valdigo                 f
reko                      f
ĝibo                      m
ĝibulo                     m
ĝiba
ĝibigi                     ned.
humile / servile flati (iun)
humile / servile flati (iun)       přen.
ĝibiĝi                  ned.
tubero, ĝibaĵo              m
tuberplena, tuberoza, ĝiba
tubereto, elkreskaĵo           m i lék.
fluegi n                 2
knari n, kraki n             ned.1
jugularo                 anat.
heroo                  m
heroino                 f
heroa
heroaĵo
heroaĵo                 čin
heroeco                 n vlastnost
turto                  f
gorĝo                  n anat., tech.,
kolo
fiereco                 f vlastnost
fiero                  důvod
fiera
knari n, grinci n            ned.
pubmonto                 f anat.
potfaristo, potisto           m
potfarista / potista argilo, potargilo
potista argilo, (pot)argilo, argilo
poto                   m
kuirpoto, marito
la poto likas
taseto                  m
kaftaso
taso, trinkpoteto, poteto        m
ŝovi t, movi n              ned.
torenti n, puŝi sin           ned.
tombo, tombofoso             m
tombofosisto, tombisto          m
nekroforo                m zool.
tombokelo, kripto            f
morna silento              lit.
hipopotamo                m
tondro                  m
mil tondroj!, fulmotondro!
tondras
la tondro batis
amaso                  f
amasigado, kumulado           n
amasigi, akumuli t, kumuli t       ned.
amasiĝi                 ned.
masakro
amastransportiloj
amaskomunikiloj
komunaj / komunuzaj manĝoservoj
amasa, kolektiva
amastombejo
Kandelfesto                   f pomn. náb.
fulmoforigilo, fulmokonduktilo, fulmosuĉilo m
fulmkondukanta instalaĵo
fortulo                     m
pinto                      m
bavuro                      m tech.
dafnio                      f zool.
terbulo, glebo                  f
orbulo
disfali n, kolapsi n               ned.
minaco                      f
beraro, traŭbo                  m1) plod
grapolo, racemo                 2) květenství
sekvinbero, rosino                f
minaci t (iun per io)              ned.
havi timon (antaŭ / pro io), timegi t, timi t (ion)
                         ned.
timinda, timiga
konsterna surprizo
glukozo                     chem.
vinbersukero                   2
terura, timinda
ŝoka
egy
boao                       m zool.
plenmano                     f
iometo                      f
laringo                     m
kruda eraro
kruda eraro
dreliko                     text.
solena meso, alta meso, grandmeso
kruda laboro
kruda masonaĵo, skeleto de konstruaĵo
kuntara, brutta pezo
krudulo                     m
krudeco, malafableco, malĝentileco        f vlastnost
malafablaĵo, malĝentilaĵo
dikgrajna
kruda, malglata, maldelikata           drsný
malafabla
krudgiso
malneta salajro
brutta / malneta enspezo
ŝotro
vulgarismo
malneta profito
bruta, malneta
brutala
granda, grava
brusto                    f
torako
brustviando                  n kuch.
grumelo                    f gastr.
toraka kavo
sternumo
torako                    anat.
torako                    m
pirarbo, pirujo                f
piro                     f
pirolo                    f bot.
teruro                    f
timego
terureco                   f
makabra, terura
terura reĝimo, teroro             f
mordeti t                   ned.
ronĝi t
ĉirkaŭmordi t
arvikolo                   m
la konscienco lin turmentas, li havas konsciencriproĉojn
sidostango                  m
varmigi                    ned.
dorloti serpenton sur sia brusto
varmiĝi                    ned.
dorsaĵo                    gastr.
dorso                     m
kresto                    zeměp.
librodorso
dorso de mano
mandorso
dorso de ondo
dorsa
tombejo                    m
virĉevalo                   m
strigli t                   ned. o koni
kombilo                    m
kresto                    kohoutí aj.
mirtelplukilo
firsto
vertekso de alta premo
firstotegolo
kariofilo                   bot., kuch.
najleto                    m
najlo                     m
kombileto                   m
striglilo                   n
varmkora                    přen.
varmiga
peki n (kontraŭ io)              ned.
tro kalkuli (je / pri io), trouzi (ion)
boleto, nobla boleto              m
ĉevalido                    n
malgranda ludo, ludeto             f
ludo de la hazardo
fantazio / kaprico de la naturo
ŝafto                     mif
peko (kontraŭ io)               m
muĝi n                     přen.
tondri n                    ned.
peka penso
pekulo, pekanto, misulo            m
kulpulo
pekanta
troa
sportejo, ludkampo               sport.
infanludejo, ludejo, ludloko          n dětské
kolharoj, kolhararo              f koňská, lví
longaj / longegaj (kaj vilaj) haroj      přen.
talanto                    hist.
markoto                    m bot.

tondras
bruego                     m
hu!, hu ha!, huu-u!
buŝego, buŝaĉo, vizaĝaĉo            hanl.
buŝo                      f zvířecí
impertinenta, kverelema
ekstermado                   n
malgrasa, sengrasa, magra           i přen.
malabunda
drapmantelo, ĉasmantelo            m text.
ajuto, pintkovrilo               f tech.
buŝeto                     f
kiso                      expr.
kisi t                     ned. (expr.)
ekstermi t                   ned.
masakri t                   hromadně vraždit
tindro                     f ke křesání
malgrasiĝi, malplipeziĝi, maldikiĝi, magriĝi  ned.
mallaŭdi t, insulti t, riproĉadmoni t, skoldi t (ion)
                         ned.
muĝi n                      ned. o větru, vodopádu, vlnobití
murmuri n                    o řece, moři
muziko                      f umění
revoj de la estonto
ĉambromuziko
orkestro
muzikama
muzika
komponaĵo
malgranda muzikaĵo / komponaĵo
muzikilo, muzikinstrumento
muzika regio
muzikisto                    m
muzikaĵoj, muziknotoj              f pl.
melodieco                    2 básně a pod.
muzika talento                  f 1 schopnost
glugli n                     ned. i přen.
glu-glu-glu                   hlas krocana
nazparoli n                   ned.
muĝado, muĝo                   m
murmurado, murmuro
bastono                     f
kano, vergo
kriegi n                     ned.
bastoneto                    f
majusklaj literoj
preslitera skribo
bastoneta
krudulo                     m hanl.
humanismo                    m
homarano, humanisto               m
humanisma
homamo, humaneco                 f
sociaj sciencoj
humana
trompo                      m
troigo
kamuflado, kamuflo
humoro, bonhumuro                m
humuraĵo                     f lit.
humoristo                    m vytvářející dobrou náladu
humuristo                    m
humura, ŝerca
omaro                      m zool.
humo                       m zeměď.
haruda                      velmi
tufa, harkovrita, vila, haroza
hura!
hurono                  m
Hurona lago
Hus                   m
ansero                  f
husaro                  m
ansera
anserhepataĵo
frosthaŭto
rostita ansero
femuraĵo de ansero            gastr.
anservice, unu post la alia
husano                  m
Husisma reformo
husana, husisma
galantino, gelatenaĵo          f
kreskokovrita
aerpumpilo                f
aeri t (ion), pumpi aeron (en ion)    ned.
enbati t                 přen. expr.
areometro, densometro          m
denso, denseco              f
konsomeo
densa, viskoza
siropeca                 hovor.
kreskokovraĵo
metalurgia uzino             f
metalurgio, ferindustrio         n
metalurgiisto              m
kompakteco                f
kompakta
stelo                  f
furorulo
stelulo, stelulino
astronomia observatorio, stelobservejo  f
astronomo                m
astronomia
astronomio                n
asterio, marstelo            f 1 mořská zool.
asterioidoj               pl. 2 třída ostnokožců
asterisko                typo.
steleto                 f
stelasocio
magnitudo de steloj
stelplena, steluma
astero                  f bot.
asteracoj                bot.
stela
stela tempo
stela tago
stela jaro
stelamaso                 f
ekfajfo, fajfo              m
zumi n
fajfi n                  ned.
ekfajfi n                 dok.
dianto                  m bot.
hiacinto                 m (f)
movi n (ion)               ned.
moviĝi                  ned.
mova forto
mova forto
mova
movebla                  tech.
hibrido                  m
dorlotado                 n
karesi esperon
luli t
dorloti t                 ned.
hidranto                 m
hidraŭla meĥanismo
hidraŭlika, hidraŭla
akvorezista
hidrolizo                 f chem.
hidroplano                m
hidroksido                m chem.
kalia hidroksido
hieno                   f
higieno                  f
higiena
higienisto                m
higrometro                m fyz.
hot, hoto
hot!, hoto!
iai n                   ned.
pinikolo
pirolo                  m zool.
himno                   f
ĥoraleca, laŭdkanta
laŭdkanto, ĥoralo, himno         m
perei n, formorti n, morti n, malviviĝi  ned.
konsumiĝi
malprogresi n, ruiniĝi, foriĝi
hiperbolo                 f
hiperbola
kalia permanganato / tetraoksomanganato  m
supermoderna, altmoda
hipnoto
hipnotigi, hipnotizi, magnetizi        dok. i ned.
hipnoto                    f
hipokondriulo                 m
hipokondrio                  f
hipoteko                    f ekon.
hipotezo                    f
diboĉado, orgio                n
diboĉi n, vivi en ĝuo kaj bruo, vivi senzorge kaj abunde
                        ned.
abundi n (per io)
diboĉulo                    m
diboĉa
histeria
histerio                    f
histeriulino                  f
malbeligi                   ned.
fuŝornami t
gluteo                     f anat.
sidvango                    hovor.
glutea
glutea muskolo
nesufiĉaj scioj
malforta sano
torporo                    f lék.
kaduka, malforta, malfirma
kaduka pruvo
araba mantelo                 m text.
kalifo                     m hist.
kalifejo, kalifa regno             m
fuko                      f bot.
kabano, vilaĝdomo               f
ĥato
daĉo, somerdomo (en kamparo)
somerdomano, daĉisto              m
etkamparano, etkampulo             m
spermo                     2 anat. výměšek i sperma
subulo                     m 1 hist. poddaný
ĥameleono                   m
spermodukto                  m anat.
avidulo, profitemulo              m
monavida, avida, profitavida, avara
ĥano                      m hist.
ĥanejo                     m
ĥaoso, kaoso                  m
ĥaosa, kaosa
kompreno                    n
kompreni t, koncepti t             ned.
preni t, kapti t (ion)           ned.
uzi / kapti la okazon
komprenpovo                f
prenipova vosto de simio
komprenema rideto
komprenema, inteligenta
prenipova
karaktera rolo               div.
karaktero                 m
propreco
karakteriza
distingaĵo, distingilo
karakteristiko               mat.
karakterizado, karakterizo, karakterizaĵo f
karakterizi t               dok. i ned.
firmkaraktera, fortkaraktera, karakterhava, bonkaraktera
karaktera
aferŝarĝito                m nesklonné
ĉarto                   f polit.
Ĉarto de (la) Unuiĝintaj Nacioj
la ĉarto de UNO
kroato                   m
kroata
ĉaleto, montara pensiono / hotelo
kabano
kabano ĉe / apud lago
daĉo, somerdometo, somerdomo        f
kabano                   f
popolaĉo, fiularo, skorio         f hanl.
malprogresi n, regresi n          ned.
domaĉo, kabano               f
ĥato
mankohava
kaduka, malfortika
mi estas dormema
mi estas dormema, mi emas / deziras dormi
mi vomemas
ĉu vi volas iom manĝi? neniom speciale
mi volas dormi, sed mi ne povas endormiĝi a odporování
mi volas / volus diri al vi
ebolo                   n bot.
anamirto                  f bot.
ridegi n                  ned.
ĥemia simbolo
ĥemia simbolaro
ĥemia
gasalarmo
ĥemia elemento
ĥemia elemento
ĥemio                 f
ĥemiisto               m
ĥemiaĵo                f
ĥi                  název písmene řecké abecedy
Ĉikago                n zeměp.
fu! (fu! fu!)             tlumený smích
subridi n               ned.
ĉiliano                m
Ĉilio                 n
ĉilia                 zeměp.
ĥimero                f myt.i přen.
ĥimera
ĥinino                m chem.
ĥirurgo                m
ĥirurgia
skalpelo
ĥirurgio               f
ĥitino                biol., chem.
malvarmo, frido            m
malvarmeto              m
malvarmiga, fridiga
fridigilo
fridiga likvaĵo
fridiga tekniko
fridiga vagono
fridvagono
kondensilo              chem.
malvarmigilo, fridigilo        m
malvarmigejo, fridejo, glacitenejo  f
malvarmetigi, malvarmigi, fridigi   ned.
efiki malvarme
malvarmetiga, malvarmiga, fridiga
malvarmiga / friska ombro
fremdece               přen.
malvarme
fridujo, malvarmigujo         f
malvarmo, frido            n
malvarme
fridsanga, malvarmsanga
malvarmeco              f
malvarmiĝi              ned. i přen.
malvarmeta, malvarma, frida, friska
friska venteto
kvietigi               ned.
kvietiga
aĉulo, fiulo             hanlivě
ulo, viro               m
ulo grandstatura
knabo, junulo               m
amanto
knaba kompleto
bravulo                  m
drinki t, drinkegi t            ned. hanhl.
malvarmigado, fridigado          n
malvarmigata, fridigata
panbulo
maco
buterpano
buterpano
buterpano
pano                    m
ĉiutaga pano, laborgajno
paneto                   m
pansaketo, kromsaketo           m
panujo                   skříňka
pandona
krusto de pano
panrostaĵo, biskoto
panarbo, artokarpo             m bot.
pana
lektrinki t, langotrinki t         ned.
brutstalo, stalo              m
stalsterko
seksa maniulo               m
korklapo                  lék. též
valvo                   f lék., biol.
kloro                   m chem.
trioksoklorato               m chem.
kalia trioksoklorato
natria trioksoklorato
klorido                  m
hidrarga diklorido
natria klorido
kloroformo                 m chem.
klorofilo                 m biol.
fiereco, paradado             f
gloro
fanfaronado                n
fieri n (pri io)              ned.
paradi per la meritoj de aliaj / aliuloj
pretendi t
fanfaroni n (pri / per io)
gaskono                  m
elmontriĝema
haro                    m anat.
vilero
harkovrita, vila, harhava, multehara
haroza
lupolo                     m
lupolkulturado                 n
lupolejo, lupolkampo              f
morna humoro
morna humoro
nuba rigardo
zorgoplena
nuboplena
sombra
sinistra
zorgoj                     f pl. lit.
lanugo, plumeto                n
barblano
kaptaĉi t, avide kapti t            ned., dok.
golfo                     zeměp.
rostro                     m
rostrulo                    m zool.
polpo                     f
Ĥodo                      m
plado, manĝosekvo, manĝo, manĝmeto       3 gastr.
irado de la aferoj
funkciado, irado, funkcio, iro         2
iro, irado, irmaniero             m1
koridoro                    f
marŝisto                    sport.
piediranto                   m
pasanto
marŝkonkurso
ŝi kutimas iri nudpiede
li / ŝi pli volonte vizitas / spektas teatron
ili estas geamantoj jam unu jaron, ilia gekon(atec)o daŭras jam unu jaron
li estas en vestaĉo, li surhavas vestaĉon
li postkuradas knabinojn, li amindumas
iradanta, marŝanta
afiŝhomo, sandviĉulo
afiŝhomo, sandviĉulo
piedo                     dolní část nohy
plando                     n
iradi n                    ned.
enlitiĝi frue
viziti teatron
frekventi / vizitadi lernejon, iri en lernejon
rondiri t
preni lecionojn de la angla
stilziri n
iri helpe de lambastonoj
iri kun bastono
iradi piede
vagadi de gastejo al gastejo
iri / iradi per bastono
teni la nazon supren
amindumi knabinojn
eviti instruadon / lecionojn
trotuaro, irejo                 m
egreto                      zool., bot.
hartufo                     m
plumtufo
hupo                       m (f) zool.
fuligulo                     f
cefalofo                     f
korimbo                     m květenství
galerito                     odb.
hupalaŭdo, tufalaŭdo, krestalaŭdo        m zool.
ĥolero                      f
ĥolerika                     lék.
ĥoler(ik)ulo                   m
ĥolesterolo                   m lék.
hupo, tufo                    m
harara pufo
stupaĵo
koljungilo, ĉirkaŭkolaĵo, jugo, jungilkolumo m 1
mallertulo                    2m
Ŝopeno                      m
ekkapti t, ekpreni t, kapti t, preni t (ion)   ned.
ekpreni / preni sur sin la iniciaton de la afero
eklabori n
ekkapti / ekuzi la okazon
ĥoro, koruso                   m
ĥoralo                      m hud.
radiala akso                   m mat.
koregrafo, baletmastro              m
koregrafio, dancaranĝo              f
malsano, morbo                  f
malsano ne cedas per helpo de recepto
profesia malsaniĝo / malsano
profesia malsano
manio
stuporo                     lék.
obseda
agitiĝo                     lék.
agitiĝo                     lék.
malsaneca, malsana, patologia
morbida                     lék.
patogena, malsaniga
aliena                  lék.
mensmalsana, psiĥe malsana
mensmalsanulo               m
kroato                  m
Kroatio                  n zeměp.
kroata
malsana
malsanulo                 m
kaŭri t, volvi t
humiliĝi                 přen.
kaŭriĝi, sin kaŭre kaŝi
premeti t
malsanema, malfortika, fridotima     o rostlině
trosentema, malrezista
delikata, tikla
dezirego                 f
kaprico
bredado                  m
bestbredado, zooteĥniko
li kondutas dece
li kondutas kiel bruto
zorgato                  m
konduto, teniĝo              n
teni t, bredi t
havi konfidon
karesi iluzion
konduti malamike
havi suspekton
konduti n
konduti al iu afable
frenezumi n
afekti tn, pozi n             přen.
dandi n
dandi n
merkate / komerce / negoce ekonomie procedi / konduti
ekstravaganci n
arogi t
brakteni t, brakluli t
sekretigi, teni en sekreto
teni en sekreto, kovi t
dorloti t
varti t                  ned.
teni t
kulturi t
bredisto, bredanto            m
paŝtataro
roto                   přen.
braveco                    f
brava
templo                    m
kirko
navo                     arch.
navo                     stav., arch.
templa, preĝeja
Dio gardu!
gardu Dio!
protektata teritorio
protektata natura teritorio
protektato                  m
protektita
traknivela pasejo bariera / senbariera, nivelpasejo bariera / senbariera
ŝirmilo                    m
ĉenujo                    tech.
femuringo                   sport.
parati t                   sport.
ŝirmi t
gardi ies interesojn
patenti t
antaŭgardi t
gardi sin                   ned.
gardi t (kontraŭ / de io)           ned.
protekti t
                       n
ronki n                    ned.
raŭki n, raŭksoni n              ned.
raslo                     lék.
raŭkeco, raŭko                m
raŭksoni n, raŭki n              ned.
raŭkeco                    f
raŭka
sekaj branĉetoj / branĉoj, branĉetaro     n
kraketi n, rasli n, krepiti n         ned.
skuraslilo                  n
stertori n                  ned.
stertora
elputaĵo, putaĵo, kraĉaĵo           m
graki n                    ned.
sputi t
hemoptizo                   lék.
sangosputado, sangosputo
gargojlo                   m stav.
kraĉi n                    přen.
sputi t                    ned.
eligi blasfemojn
sterkoskarabo                 m zool.
geotrupo
gruntado                  n
grunti n, ronki n              ned.
ĥromo                    m chem.
kromata                   hud.
lamiĝi                   ned.
ĥromosfero                 f astr.
kromi                    ned.
ĥromosomo                  m biol.
je unu gambo lama
lama je ambaŭ gamboj
lama
kripla
ĥronika                   lék.
ĥronografo                 m tech.
ĥronologia
ĥronologio                 f
stertoro                  n
stertori n                 ned.
kraketigi                  ned.
majskarabo                 m
melolonto
cejano, ciano                f bot.
leporhundo, levrelo, vertrago        m
grejhundo
dentaro                   m
kartilago                  f anat.
krizantemo                 f
velki n, konsumiĝi, kadukiĝi        ned.
helvelo                   bot.
kreko, krekso                zool.
ralo, akvoralo               zool.
asparago                  m bot.
sonserpento, krotalo            m zool.
alo                     n anat.
gripo                    f
influenco                  lék.
gripa
faŭko, gorĝo                m
vole nevole
vole nevole, volunevolu, deziru ne deziru
voli t                   ned.
avida (je / al io)
stilzo                   f
kompatindulo                m
malriĉulo, mizerulo             m
kompatindulo, mizerulo, povrulo
malriĉe
nesufiĉe ekipita, senkomforta
malriĉularo, plebo                f
malriĉiĝi                     ned.
malriĉeco, senhavo                f
almozulejo                    m zast.
lekanteto                     f bot.
malriĉa
anemio                      f lék.
anemia
stilzoj, irbastonoj, iriloj            pl.
malriĉa (je io)
spritmanka
senakva
bulaĵo, bulo                   m
huligano                     m
tufo                       m
fasketo, fasko
floko
neĝblovado, neĝado                f
dense neĝi, ventneĝi n              ned.
malsani n                     ned.
malsana
gusto                       f
gustosento                    smysl
saporo                      lék.
apetito
emo
gustumado
gusti n                      ned.
gusti n, havi guston / saporon
gustumi t
bongusta, apetitveka, apetita, gustohava
algustaĵo                     f gastr.
infanistino, vartistino              f
irado                       f
irmaniero, paŝado                 způsob chození
marŝo                       sport.
laŭdo                       f
dank` al Dio, danke Dion
laŭdi t                      ned.
laŭdinda, laŭdebla
panegiro                     f
laŭdkanto                     m
laŭdebla
fanfaronaĵo, fanfarono              mn
fanfaronulo, gaskono               m
                         ned.
fanfaroni n (pri / per io), troigi t, gaskoni n, glori sin
fanfaronulo                    m
preno                    sport.
rapideco, rapido, hasto           m1
preno                    2
rapidado, hastado              n
rapidi n, hasti n              ned.
hasta, febra                expr.
rapidega, rapida
trema, tremetanta, tremanta
tremado                   n
vibrado                   fyz.
tremeti n, tremi n
vibri n                   fyz.
frostotremi n
frostotremi n
minuto                   hovor.
momento, tempeto, tempo           f
de tempo al tempo
tempeto                   f
momento                   f
pase
momenta, efemera, pasanta
konifera frondo, pinglobranĉetaro, pinglobranĉaro
                      fn
eŭforbio                  f bot.
vosto                    m zool.
vosto de kometo
eraro, malĝustaĵo              f
maltrafe!
manko
miso
ekarto                   mat.
misskribo, mistajpaĵo
forestanta, mankanta
forestanto, mankanto
foresti n                  ned.
manki n
erareto                   f
erari, fari eraron             dok.
maltrafi t
mankohava prononcado, misprononcado, fuŝprononco
erare
mistaksi t
erara, misa, malĝusta, malkorekta
misago
misago
maltrafa ago, malkorektaĵo, eraraĵo     jen přen.
mispaŝo
peketo, devojiĝo
manka
erari, fari erarojn, stumbli n      ned.
maltrafi t
maltrafinta               který netrefil
erarema
ekkapto, kapto              n
klini t                 ned.
kliniĝi                 ned. i o čase
fulmotondro / tempesto minacas
prepari t, pretigi            ned.
sin prepari, sin pretigi, intenci t   ned.
kabano                  f
pajlobudo
kaptilo, kapta demando
alloga reklamafiŝo, allogilo       m
kaptado                 n
kaptadi t, kapti t            ned.
retkapti t
kolekti t, kapti t
lazi t, lazokapti t
hokfiŝi t, hoki t
fiŝhoki t, fadenfiŝi t, hokfiŝi t
persekuti t
fiŝkapti t
kroĉiĝi (al io)
pente pugni sian kapon
alteniĝi, algluiĝi
kapti je la mano
kapti t, ataki t
alteniĝi, algluiĝi
ekmalpaciĝi, kolizii n (kun iu)
kaptiĝi
kroĉiĝi, kroĉi sin            dok.
ekradiki n, enradikiĝi
kapti t, atingi t
ricevi t
ekkapti t, ekpreni t, kapti t, preni t  dok.
ekbruli n
flamiĝema
ruza, sagaca
ruzaĵo                  čin
ruzeco                  n
rafini t                 ned. přen.
ruzi n
ruzulo                  m
por saĝulo sufiĉas aludo
saĝeco                  f
saĝaĵo, sagaceco
saĝa
kabano                f
kaj, eĉ, ankaŭ
eĉ se
eĉ se li estus
eĉ se tranĉiloj pluvus el la ĉielo
eĉ se, kvankam, eĉ kiam
Ibera duoninsulo           m
ibiso                m zool.
hibisko, alteo            m bot.
ideo                 f
idealo                m
idealismo              m
idealisto              m
idealisma
idealigi               dok. i ned.
ideala
ideoj                f pl.
idearo
identa
identigo               f
kontrolo de identigo         inf.
identiga
identigilo              ekon.
Identiga Numero de Organizaĵo    ekon.
identiga kodo
nomsimbolo              m inf.
identigi               ned. i dok.
identeco               f
ideografio              f
ideografiaĵo, ideogramo       m
ideologo               m
ideologia
ideologio              f
idea
idiotismo, idiomaĵo         m lingv.
idiotisma, idiomaĵa
idiosinkrazio            lék.
idioto                m lék., odb.
idiotismo, idiomaĵo         m lingv.
idioteco               n lék.
idisto                m
Ido                 m lingv.
idolo                m
idolaneco, idolkulto, idolservo   f
idilio                f
idilia
mola plasto             m
iglo                 n neskl.
malklereco, malklero         f
malklerulo              m
malklereco              n
ignorado               n
ignori t               ned.
igumeno                m náb.
tuj, senprokraste
iĥneŭmono, ikneŭmono         m zool.
iĥtiofago               m
iĥtiologio              f zool.
Ikaro                 m
ikono                 f náb.
ikonrompisto, ikonoklasto       m
ikonostazo, ikonovando        m
iktera
iktero                m lék.
subtero, kaŝeco            f
eksterleĝa, subtera, kaŝa
ilekso                m bot.
Iliado                f
Elio                 m
iluminado, ilumino          f techn.
iluministo              m
ilumini t               ned. i dok.
ilustrado               činnost
ilustraĵo               f
ilustra
ilustranto, ilustrinto        m
ilustrita
ilustri t               dok. i ned.
iluzio                f
iluziisto               m
sorĉisto               hovor.
iluzia, neefektivebla, nerealigebla
imagipovo, imagikapablo, imagemo   f
imaginara               mat.
imaginara unuo            mat.
imaga
imagino                n zool.
imanenta
enmatrikuligo, matrikulado      f
matrikuli t, enmatrikuligi      dok. i ned.
imbecilo               m lék.
stultulo               hovor.
enmigrado, enmigro          f
enmigrinto              m
enmigri n               ned.
postiĉo                2) um.
imitita pelto, peltojdo
imitaĵo de ledo      hovor., odb. imitace usně
imitaĵo
imitado          f1
nemoveblaĵoj        f
imortelo          f zahr.
impedanco         f el.
imperativo, ordonmodo   m fil., lingv.
imperatoro, imperiestro  m hist.
imperfekta
imperfekto         n lingv.
imperialismo, imperiismo  m
imperialisto, imperiisto  m
imperialisma, imperiisma
imperia
imperio          n
impertinenteco       f
impertinenta
enplantaĵo         f
enplanti t         ned. i dok. lék.
implica
defaŭlto          odb.
implico          f fil.
implici t         ned.
imponi n          ned.
impona
importado, importo     m
importaĵaro, importaĵo
importisto         m
importi t         ned. i dok.
impotenteco        f
impotenta
impona, grandioza
impregnado         f
impregni t         dok. i ned. tech.
impresario         m um.
impresionismo       m
impresionisto
impresionisma
ekstemporalo        lit.
improvizado, improvizo   f
improvizaĵo
improvizanto        m
improvize, senprepare
fantazii n         hud.
improvizi t        ned.
impulso          sděl.
instigo          m
impulsiĝema
imputo                f lit.
imputi t               ned. i dok.
imuneco               f
imunigi               ned. i dok.
imuna, infektorezista
inaŭgurado, inaŭguro, inaŭguracio  f
inaŭguri t, solene malfermi     ned. i dok.
incesto, sangadulto         m práv.
incidento              m
incizuro               f lék.
hindo                m
nedifina pronomo           lingv.
sendependa              zvl. polit.
indeterminismo            m fil.
indico                mat.
refrakta indico           fyz.
listo
vivkosta indico
indekso               m
indica
indiano               m
indiana
indico, indikaĵo           f fil.
Hinda Respubliko           f
hindia, hinda
Hinda oceano             m
Hinda duoninsulo           m
Hindio                f
indiferenteco            f
indiferenta
indigneco, indigno, indignaĵo    f
indigo                n
indigobluaĵo
indiko                f
indikativo              m lingv.
indikilo, indikatoro         m
nerekta               lit.
maldiskreta
malsaneta, nebonfarta
nekapableco, malsaneto, nebonfarto  f
indiumo               n chem.
individualismo, individuismo     m
individualisto, individuisto     m
individueco             f
personecigi             zvl. práv.
individua
individuo              n
ulo                    zvl. hanl.
Hindoĉinio, Hindoĉinujo          f hist. zeměp.
hindoeŭropa, hindeŭropa
inerteco                 f
apatia, malzorga
indoneziano                m
Indonezio                 f zeměp.
indonezia
iro                    f ekon.
indukcio                 zast.
induko                  f fyz.
indukto                  fyz., fil.
indukta
indukta bobeno
indukti t, influki t           dok. i ned. el.
induktanco                f
indukta metodo
induktilo, induktoro           m el.
indulto                  m práv., náb. hist.
Induso                  m zeměp.
industriigo                f
industriigi                ned. i dok.
inercia
inercio                  f zvl. fyz. setrvačnost
inerta
malhonorigo, malhonoro, malbonfamigo   f lit.
senhonta, hontinda, frivola        lit.
reĝido, infanto              m
infanterio                f voj.
infanteriano               m
infanismo                 m lék.
infanisma
reĝidino, infantino            f
infarkto                 m lék.
infarkto de miokardio
pulma infarkto
infekto, kontaĝo             f
infekta
kontaĝaĵo
hepatito, infekta iktero
malplivalora, malaltkvalita, senvalora  lit.
infera                  lit.
infektado                 n
infekti t, kontaĝi t, komuniki malsanon  dok. i ned. zvl. lék.
infektiĝi
infiltrado, infiltro           f lék.
infiltri                 ned. i dok. zvl. lék.
infinitezima               fil., mat.
infinitezima kalkulo           m mat.
infinitivo                m lingv.
inflacio                 f ekon.
inflacia
influenco                 el.
influo                  f vliv
informo, sciaĵo              f
informa
komunika kanalo
komunika kanalo
informejo
informejo
informilo
informilo
informejo
gajno de informo             mat., inf.
informadiko, komputiko, komputa scienco  f
informdona, informiva
informanto, informisto          m
informiteco                f
informi t, sciigi             dok. i ned.
informiĝi                 dok. i ned.
infraruĝa, transruĝa           fyz.
infrastrukturo              f
infraruĝa radiatoro / hejtilo       m
mitro                   f náb. text.
infuzo                  f
enmiksiĝo, influigo            f lit.
indigarbedo                m bot.
ingoto, gisbloko, gisleriko        m tech.
inhalado, inhalo             f
inhala
inhalilo                 m
inhali t                 ned. lék.
substanca, samsubstanca, fundamenta
inhibitoro, inhibicianto         m chem.
inico, ensekretigo            f náb., fil.
inicialo, vortkomenca litero       f
ĉeflitero
iniciatemo, iniciativo
iniciato                 f
iniciatema
iniciatinto, iniciatoro          m
injektaĵo                 2 náplň
injekto                  f 1 stav., lék.
injekta
injektila nadlo
injektaĵo
injektilo, enŝprucigilo
injektilo
injektado              f
injektilo              m fyz., tech.
injekti t              ned. i dok. stav., tech.
Inkao                m
enkarniĝo              f náb.
avataro
enkasigo, enkasiga servo, enkasaĵo  n
enkasigi               dok. i ned.
inklinacio              fyz., geol.
inklino               f sklon
inklini n (al), simpatii n (kun)   ned.
inkluzive, inkludante
inkluziva
inkognite, inkogniteco        přísl.
inko                 m
inkrustaĵo              f um.
obstrukco de tuboj
inkrusti t              ned. i dok.
inkubacio              f lék.
inkubacia periodo
inkubatoro, kovilo          m
inkunablo              f, typo
inkvizicio              f náb.
inkvizitoro             m
novenkondukado            f
enscenigo              f
enscenigi              ned. i dok.
insekticido             m
spermogreftado, artkoncipigo     f
spermogreftisto           m
madzo                f hist.
falsa / maljusta kulpigo       f lit., práv.
enskribo               f lit.
sunprilumo, suna priradio      f
nesolventeco             f
nesolventa, paginepova        ekon.
inspekt(ad)o             f
inspekta
inspektisto, inspektoro       m
inspektoro              m div.
inspir(ad)o             f
inspira
inspiranto, inspirinto        m
inspiri t              ned. i dok.
inspiriĝi
instalaĵo              f
instalujo
instalisto             m
instalista metio          n obor
instalista laborejo
instali t             ned. i dok.
instanco              f
instinkto             m
instinkte
instinkta
institucio             f
institucia
instituto             m
instrukcio, preskribo, direktivo  f
instrukcia
instrukciado            f
instrukcianto, instrukciisto    m
instruktoro, militinstruisto    voj.
instrumento            m
instrumentalo           m lingv.
instrumenta
instrumenti t           ned. i dok. hud.
instrukcii t            ned. i dok.
insuficienco            f lék.
hepata insuficienco
intajlo              f um., tech.
netuŝita              lit.
marketro              f
inkrusti t             ned.
marketri t             um.
integrado             f,n
integraĵo, integralo        m
integrala             mat.
integra / firma konsistaĵo
integra              obecně
integrala             mat.
integreco, tuteco         f
integra
integra cirkvito, zkratka ico
integrita cirkvito, ico
integriĝi (do al)
integri t             mat.
integrigi             ned.
intelekto, menso          m
intelektulo            m
intelekta
intelektularo, inteligentularo
intelekto, inteligenteco      f
inteligenteca
intelekta / mensa kvociento
kvociento de inteligenteco      m
inteligentulo            m
inteligenta
intenco               f
intendanto              m
intensigi              ned.
intens(ec)o             f
intenso de prilumiteco / de lumigo
intensa
interagado, interaga reĝimo     f
interdikto              m náb. hist.
interfaco              f inf.
interfero              f opt.
interglacialo            m geol.
intern(aĵ)o             m um.
interjekcio             f lingv.
interlinia
interlingvistiko           f
intermezo, interludo         n div., hud.
intermita              lit.
internigo              f
Internacio              f
internaciismo            m
internaciisma
internulejo             m
lernejo kun internulejo
lernejo kun internulejo
interreto              m inf.
interna
kuracisto pri internaj malsanoj   m lék.
internigi              dok. i ned.
interpelacio             f polit.
interpelacii             ned. i dok.
interpol(ad)o            f mat.
interpoli t             ned. i dok. mat.
interpretisto, interpretanto     m
interpretado             f
interpreti t             ned. i dok.
interpunkci(ad)o           f lingv.
interpunkcioj
interpunkcia karaktro
ĉesigo de gravedeco, abortigo    f
intervalo              m
interveno              pol.
interveno, propeto          f
intervena
interveni n             ned. i dok.
propeti t, porparoli t
intervenanto, interveninto          m
intervjuo                  n neskl.
intervjui                  ned. i dok.
                       práv.
sentestamenta, sentestamente rajthava / rajtigita
intimaĵo                   f
intima, familiara
intimaĵoj
intimeco                   f
netoleremo                  f
netolerema
intonacio                  f lingv.
kadenco                   hud.
toksiĝo                   f lék.
(enira) fanfaro               f hud.
enmolekula                  fyz., chem.
netransitiva
netransitiva verbo              n
envejna                   lék.
intrigo                   f
intriganto                  m
intrig(em)a
intrigulo                  m
intrigula
intrigi n                  ned.
enkonduko                  f lit.
introspekto                 f fil.
introvertito                 m
intuicio, antaŭsento             f
intuicia
inundo                    f odb.
invalido, handikapulo            m
invalideco, handikapo            f
invalida
rulseĝo
invado                    f
pikfrazo                   f
inventemo                  f
inventari t                 ned. i dok.
inventaro                  m
inventarado                 f
inverti, inversii              ned.i dok. chem.
inversio                   f mat. fyz., met.
inversia
investaĵo(j), investado           f
investa
investartiklo
invest(ig)anto                m
investi t (do por)           ned.
alparolo, alvoko            f lit.
malevoluo, involucio          f lit.
gazetanonco, reklam(aĵ)o        m
anoncanto, anoncinto, reklamanto    m
reklami t, aperigi anoncon, anonci t  ned.
insulino                m lék.
inĝeniero               m
inĝenierio               n
                    m
jono, iono               m chem.
jonigi t, jonizi t           dok. i ned.
jonosfero               f met.
ionia gamo
ionika stilo
ionia, ionika
jota                  název písmene řecké abecedy
irlandano               m
neracia
neracionala              mat.
irakano                m
Irako                 m zeměp.
Irano                 m
iranano                m
uncio, neĝleopardo, neĝpantero     m zool.
nereala                lit.
iredentismo              f polit.
iredentisto              m
iredenta
iridio                 n chem.
irigacio, akvumado           f zeměd.
irido                 m bot.
Irisa                 f myt.
iriso                 f neskl. anat.
iritiĝemo, iritemo           f lit.
irito                 f lit., lék.
irlandanino              f
ironia
ironio                 f
trakti ironie, uzi ironion       ned.
Ejro
Irlando                n zeměp.
irlanda
la irlanda (lingvo)          f
iskiatiko, iskiatalgio         m lék.
Islamo                 m
islamanigi               dok. i ned.
Islando                m zeměp.
islandano              m
islanda
la islanda (lingvo)         f
Istanbulo              m zeměp.
Istrio               f zeměp.
italo                m
Italio               f zeměp.
itala
la itala (lingvo)          f
iteracio              f
itinero               m
ivrito               m lingv.
izobaro               f met.
izobato               f zeměp.
izogloso              f lingv.
izolaĵo               tech.
karcero               práv.
izolado               f
izolejo
izoliteco, izoleco
izolismo              m
izola
izolaĵo
izola bendo, izolbendo
izolrubando
izola materialo           m
hidroizola materialo
izolilo               m
konduktaĵo
izoli t               dok. i ned. tech.
izomero               m chem.
izotermo              f zeměp.
izogeotermado            f zeměp., met.
izotopo               m chem.
izotropa
Israelo, Izraelio          m zeměp., stát
Izraelo               hist., vlastní jméno
izraelido
israelano              m
israela
izraelia              týkající se státu
izraela, hebrea
mi
mi, mio, memo
se mi havus monon
mia svingo lin kredigos
mi ĉesigos lian fiagadon / agadon
mi elpelos ĝin el li
mi mem vidis tion
sed mi opinias, ke
mi malsovaĝigos / kvietigos, cedigos / malfierigos vin!
mi (ne) malkaŝos ĝin pri vi
mi pagos tion
mi vivtenos min iel
cidro
pomvino, cidro
pomrulaĵo
poma
pometo                     n
pomo                      n
genuosto                    hovor.
ne falas frukto malproksime de l' arbo
kia patrino, tia filino
pomo de malkonkordo
pomarbo, pomujo                f

grajno                     zrnko něčeho
kerneto                    n
nuklea fiziko, kernfiziko
nuklea reakcio
nuklea reakcio
fisia fendigo
nukleaj armiloj
                        m
nuklea, fisia                 fyz.
Adriatio, Adria / Adriatika maro        n
Adriatiko                   m zeměp.
kvalito de la nutriteco de la buĉotaj bestoj  f
altkvalita                   o krmivu
kerneca, kerna, lapidara, trafa, sukplena   o projevu
karjo, nukleo                 3 biol.
kerno                     n 1 semeno dužnatých plodů, peckovic a ořechů
nukleo                     fyz.
kerno
kerno, fundamenteco              4
fruktokarno                  2
kerna
kernujo                    m
jaguaro                    m
milia kaĉo                   m gastr.
milia
diakono                    m náb.
milia grajno                  f
senŝela milio, milia grieto / grio       pl. f
frago                     f
fragario                    bot.
fragujo                     m
moska fragujo                  m
fraga konfitaĵo, konfititaj fragoj
fraga
fragobedo
jaĥto, jakto                  f
jaĥtado, jaktado, velado            m
Joakimo                     m
Jachimovo                    m zeměp.
jakeo                      m zool.
kiel                      1 tázací zájm.
se vi estos malbonkonduta, vi iros nenien
kiomgrade?
kiom distance estas de ... al ...
poefago, sovaĝa jakeo
gruntbovo, hejma jakeo
kiel vi deziras
kiel bela vetero                2 zvolání, údiv
kiel vi deziras
kiom malfeliĉa ŝi estas
kiom aĝa li estas?, kian aĝon li havas?
kiel statas nia afero?
kiel vi statas?
kiel vi fartas / statas?
kiel konate
kian aĝon vi havas?, kia estas via aĝo?
ĉu mi meritas tion?
laŭ tio, kiu                  3 míra, způsob
kiel al mi, tiel al vi             4 spojkový výraz v souvětí (že, jestliže, než)
kiel vi rigardas ĝin?, kion vi opinias pri tio?
kiel akirite, tiel perdite
kiel progresis via laboro?
kiel progresas via laboro?
laŭ tio, per kio; depende de tio, per kio    4 přirovnání, vztah k jiné větě
kia sono, tia resono; kia sufloro, tia aktoro
kiel vi nomiĝas?, kia estas via nomo?
kiel vi fartas? iele trapele
kiel vi fartas?
kiel konvenas / decas
kiel oni ĝin diras japane?
kiel vi prosperas / sukcesas en la komercado?
kiel vi fartas / statas?
kiel vi fartas?
supozeble, probable, verŝajne
kiel oni sternas, tiel oni dormas
kiel oni sternas, tiel oni dormas
kiel staras / statas la afero?
kiel staras / statas / aspektas la afero?
ĉu eble?
kiel ĉisupre menciite
iam
neniam
ĉi tie helpas nenio
kion ĝi povas helpi!, ĉi tie helpas nenio!
timi oni ne bezonas!
iel / kiel / ĉiel ajn
tuj kiam
kiel                      spojka 1 srovnání
same kiel                    3 slučování
kiel se
kvazaŭ li esperus
li estas lia vivanta portreto
li estas portreto de sia patro
kiel gasto, gastrole              div.
kvazaŭ
iri glate, rapide kaj lerte
jakobeno                    m
kvazaŭ
kvazaŭ indiferente
kvalito                     f
altkvalita, bonkvalita
klaso de kvalito
same kiel, samkiel, estante
kiel ankaŭ
en karaktero de kunlaboranto, estante kunlaboranto
ĝi estas vera same kiel mia nomo (MN)
                        1 tázací
forte, perfekte                 expr. důkladně
iel
kia
kia malsaĝulo!
kia malsaĝulo mi estas!
kia la kapo, tia la ĉapo; kia reganto, tia servanto
kia patrino, tia filino
kia / ia / ĉia ajn, ĉia, ajna
kiamaniere?, kiel?
ia
kiel alie?

en mia vivo mi ne vidis ion similan
li kaptis / prenis ŝian manon
senerca minaĵo
juniperbrando
nuraj minacoj
vanta parolado
junipero                    m bot.
junipera bero                 f bobule
junbovino, guno, bovidino           f zool.
sterileco, senfrukteco             f1
vanteco, senenhaveco              2
sterila, senfrukta               1
vanta, nura, senefika, senenhava        2
Jalto                     f zeměp.
fosaĵo, foso                  2 vykopaná
kavo                      f1
ravino                     4
mino, ŝakto                  3
Jamaiko                    f zeměp.
jambo                     m lit.
jamba
ĵamboreo                    m
foseto                     f
truo                      sport.
grotulo                    m
vertago
Johano                     m
Johano Baptisto
Johana, Johanino                f
kalcitri n                   o koni
konduti iom freneze, frenezeti n, esti en ekzaltiĝo
                        ned.
kalcitrema ĉevalo               m o koni
obstinulo                   člověk
janiĉaro                    m
Janjo                     f
frenezetiĝi                  ned.
vertiga, kalcitrema
obstina, spitema
Ĝenovo                     m zeměp.
sarotamno                   m bot.
sukceno                    m
japano                     m
rodeo
Japanio, Nipono                n zeměp.
japana
daimo
la japana (lingvo)               f
printempa tritiko               f zeměd.
ĉarlatana, kiĉa                přen.
jarbazara
jarbazaro                   m hovor.
printempa
primavero                   lit.
printempo                   n
vigleco                    f lit.
jarovizo, vernalizo         f
jarovizi, vernalizi         ned. i dok. zeměd.
vigla, vivĝoja
printempa greno / semaĵo       f zeměd.
vigle, vivĝoje
printempa greno / semaĵo       f
do aŭdu, aŭdu            zast. expr.
jen tiel, do
he!                 zvolání
jugo                 n
zigomo
juga
helo, heleco, plenlumo, brilo    m
frakseno               m
jubilo, hurao            n
ĝojkrii n, ĝojegi n         ned.
jubili                lit.
jubila
jasmeno               m bot.
lucida spirito
pura ĉielo
lucideco
klare
hele
evidente
heligi                ned.
klariĝi
heliĝi, tagiĝi, mateniĝi       ned.
klareco, heleco, evidenteco     n
heleco, brileco, sereneco, klareco  f
moŝto, Ekscelenco
aŭguristo, divenisto, antaŭdiristo  m
antaŭdira, divenista, divena
lucida                lit.
klara, hela
lucida                lék., fil.
serena
klara, komprenebla
evidenta
jubilo, ĝojkrio           m
jaspiso               m geol.
jaspisi t
jaspisa
egoismo               n
buĉota porko
grasporko
buĉoviando
buĉeja, buĉa
hepata
                        f
hepatiko                    m bot.
buĉejo                     f pomn
hepataĵo                    pokrm
hepato                     n pomn. anat.
hepata
Javo                      f zeměp.
javano                     m
acero                      m
soleo                      m zool.
langeto                     m
anĉo
bukdorno
langeto de pesilo, pesnadlo
lingvo                     lingv.
soleo                      zool.
dialekto, idiomo
lango                      m anat.
lingvistiko, lingvoscienco, filologio      f
lingvisto
lingva
lingva esprimiĝo
lingvaĵo
hioidosto, hioido                f anat.
ĵazo                      m
ĵazisto                     m
nia ĉefaĵo estas
temas pri tio
la vivo estas riskata
li zorgas pri siaj aferoj
li zorgas pri siaj aferoj
li iras kontraŭ lin
la afero(j) ne prosperas, situacio malboniĝas
li pli kaj pli ŝrumpas, li daŭre malprosperas
foriĝu!                     expr.
iru en la inferon!
kaŝiĝu for de miaj okuloj!
prefere iru hejmen
iru apud mi
sekvu lin
iru!
ĉu la horloĝo estas ĝusta?
ili iras
ĝin, ilin                    2 zájmeno
li / ŝi / ĝi estas               1 slovesný tvar viz být
li estas plena portreto de sia patro / paĉjo
tempas manĝi kaj trinki
li laboras kiel kuracisto
estas malvarme
estas klare
estas sennube                  bez mraků
estas la unua (horo)
por tio estas necesa granda forto
estas glitige
mi enuas
estas por mi malagrable ĉiam lin admoni
estas al mi varmege
mi sentas teruron / hororon jam pensante pri tio
mi sentas malvarmon
estas al mi facile
mi sentas naŭzon
mi konas lin de ie, li ŝajnas al mi konata
mi estas malĝoja, mi tristas
mi ege bedaŭras
ĝi naŭzas min
ĝi fariĝis por mi osto en la gorĝo
estas mistero por mi, kiel ...
mi sentas malvarmon
ŝi estas vigla / lertmova kiel mustelo
estas premaere
li estas jam sesjara, li havas jam ses jarojn
li estas terure malordema
oni neniam scias kion li efektive faros, li kondutas nediveneble
estas necese, oni bezonas
li / ŝi estas je unu jaro pli aĝa
estas sufoke varme
estas bela / bona vetero
li estas perdita
estas kompreneble ke
li estas la teruro de la tuta ĉirkaŭaĵo
necesas, estas necese
estas necese iri tien
matenas
li / ŝi devenas el Prago
estas malfacile diskuti kun li
estas mirige, ke ...
li aĝas sepdek jarojn, li estas sepdekjara, li estas sepdekjarulo
estas la sesa (horo)
estas mallume
li estas instruita kapo             f
estas nur demando pri tempo
ĝi nepre okazos, ĝi estas garantiita       hovor.
ĝi estas la sama kiel bati aŭ frapi
lia stato estas malbona
tio estas malnova / longdaŭra amikeco
pasis jam (granda) serio da jaroj, pasis jam pluraj jaroj
li estas esence bona homo
estas neeble, oni ne eblas
ĝi estas rimarkebla
estas iom mallume ĉi tie
la tero estas frostiĝinta
li jam vekiĝis / leviĝis
ŝi ne plu estas libera
li sidas en amaso da embaraso, li sidas en vera kaĉo
estas tubero en la afero
li estas en sia elemento
vakas
li estas pro tio tute ekster si
estas necese tuj decidi
estas vane disputi kun li
ĉu estas ĉi tie libera loko?
ĉu estas ĉi tie libera loko?
estas malvarme
estas konstatite, ke...
estas konate, ke ...
estas evidente, ke; evidentiĝas, ke
li estas en bona stato, li estas nedifektita
stridi n, ŝriki n               ned.
strida, ŝrika
hordeo                    m
hordea kaĉo
hordea kaĉo
hordea faruno
hordea grio (dikgrajna / kruda)
hordeolo                   lék.
hordeolo                   lék.
hordea
tokso                     lék.
veneno                    m
toksino

ni komencas, ek!
unu la alia
iu post la alia
unu el ni
unu post la alia
unu
dek unu
dekunuo                    f číslo
unufoje, unu fojon
unuoble                    násobně
iam, foje
foriru!                    expr.
for!, foriĝu!                odpuzení osoby
hot!, hoto!                 odhánění dobytk/a.
huŝ!                     odhánění vůbec
solinfano                  m
solfilino
solfilo
sole
unuopulo, individuo             m
unikeco, unikaĵo               f
unika
unusola, sola, ununura
manĝebla fungo
abio                     f
manĝemulo                  m
abikonuso
abia
abiaro
manĝebla
marono
la unua (horo)
proceda
referenca numero
referenca numero
programo, tagordo              m
proceda regularo
proceda regularo
intertrakta lingvo
laborlingvo, oficiala / intertrakta lingvo
parte - parte, unuflanke aliflanke
agado                    n 1 čin(y)
negoco                    5 ekon.
la traktado finiĝis senrezulte
akto                     4 div.
konduto                   2
intertraktado, traktado           3
agi je propra risko, agi propradecide
apostati
politiki
agi kontraŭleĝe
havi aferon kun iu
trakti iun malŝate / tromemfide / malrespekte
temi n (pri io)               ned.
dungi iun
ĉarlatani n
agi en la senco de la leĝo
agi ĉiam kun pripensado
agi malantaŭ / post kulisoj
agi n                    ned.
konduti n
pritrakti t, trakti t (ion)
intertrakti n, trakti t, havi aferon (kun iu pri io)
trakti t (iun)
sekretario, aferdirektanto            m
komerca agento
agentejo                     n
unuj kiel la aliaj
eminente, bonege                 školní známka
unuo                       f číslice
unuo                       tramvaj, pokoj č.1, hovor.
unuspire
per unu gluto
per unu gluto
per unu bato / per unu sola bato / fojo / gluto, unumove, je unu tiro
per unu fojo
je unu fojo, unutire, unumove
unu
unu-                       ve složeninách
egale, indiferente
unukolora, monokroma
monoteismo                    n
unugola                     sport.
unuĉeluloj                    m pl. zool.
unuĉela                     biol.
unuopigado                    n
unuopigado de sukerbetplantoj
unucifera
unumembra propozicio
unumembra
unukotiledona                  bot.
unutaga
unupeca
monoika                     bot.
proteino
simpla frazo
simpleco                     f
simpla interezo
simpla, nekomplikita, nekomplika
unuobla, unuparta
simpla, ordinara
nekomplike
li nerimarkinde / neatendite malaperis
unufaza
unisono                     m
ĉiesvoĉe, unuvoĉe, unuanime
unuanima                     2)
unusona                     1)
unuvoĉa           hud.
unuĝiba
dromedaro, unuĝiba kamelo
unubuŝaĵo          f gastr.
unulingva
monoklina          geol.
unurela
unutraka
unurada
unuĉambra          polit.
ekvo             m zool.
unuhufulo          hovor.
unuala
herbo jardaŭra
unujara, jardaŭra
unujara ŝoso
kompakta, unupeca
unudirekte rompebla     geol.
unulita
unucifera numero
unuloka
unuvalenta          chem.
unuanime
unuanime voĉdoni
ĉiuvoĉe akcepti
unuanimeco          f
unuanima, ĉiuvoĉa
unuanima konsento, unisono
unuradaksa
unuaksa
duetaĝa
monoplano          m let.
unuetaĝa, teretaĝa
unuseksa floro
unuseksa, diklina
unuĉambra
duetaĝa
unuvega, unulena vojo
unukoridora
unubraka, unubranĉa
unufoja
unujara
unukorna
solnaskita
Monocero           m astr.
unukornulo          myt.
unubraka
unuvica
unubutonvica
unubutonvica vesto
unusidloka, unuloka, unupersona
unuvorta
unuskipa
unudirekta strato
unudirekta, unusenca           dopr.
unuĉevala
unuspura, unuradsulka          dopr.
partia, neobjektiva, tro subjektiva   názorově též
unuŝtupa
unuvoluma
unueco                  f
Unuiĝo de Moraviaj Fratoj, Moravia Kunfrataro
unuiĝo
unuigo
unio
harmonio, konkordo
unuigi, unui, unuecigi, unuopigi     ned.
unuopigi sukerbetajn plantojn
unuo                   f fyz., mat.
soneo                  fyz.
savarto
volumenunito
steradiano                fyz, mat
unito                  fyz.
unuope, aparte, po unu
unuopulo, individuo           m
unuopa, individua
singularo, ununombro           lingv.
ununombro, singularo           lingv.
unueca agrokooperativo          hist.
unuanimeco, unueco, konkordo       f
unueca
unuklasa
unuklasa lernejo
monotona, unutona, unuforma
iam, foje
unuoble
unufoje por ĉiam
unufoje por ĉiam
unufoje en semajno
unufoje en la jaro
de tempo al tempo, iam kaj iam
unufoje, unu fojon
unuvitelaj ĝemeloj
unuova
unucilindra
unika                  mat.
unusenca, unusignifa, nemiskomprenebla  f
monogamio                n
unu                   u pomn.
unu paro da ŝuoj
unu pordo / brakhorloĝo
venena fungo
venenaj paroloj             expr.
sarkasmo                 přen.
sarkasmo                 přen.
tokseco, veneneco
veneneco, tokseco            f
veneniga, venena, toksa
veneniga, venena, toksa
apenaŭ
pinglokuseneto              m
kudrilujo
kudrilo                 f šicí
nadlo                  techn.
suturnadlo                lék.
stebilo
nadlo de injektilo
flikilo
piramido                 m mat.
piramida tendo
ranatro                 f zool.
ceritio                 f zool.
piramidforma
piramida
harpinglo
pinglo                  f
pinglo, pinglofoliaro, pinglaro     n
nadlara printilo             inf.
konifero, pinofito            m bot.
pinglohava, pinglofolia, konifera
pinglarbo, konifero
pingloarbo, pinglarbo, konifero
nadla ajuto               tech.
nadla ajuto
ŝafido                  n
ŝafida
ŝafidaĵo
amento                  f bot.
ŝafidfelo                f surová
ŝafidpelto
ĝia                   dítěte, jeho věci
lia                   1 zájmeno přivl.
lin                   2 zájmeno osobní
lia antaŭa edzino
oni finkalkulas liajn tagojn
lia konduto indignigis min
lia pli bona mio / memo
lia vorto gravas
lia enspezo sumas tri milojn
liamerite
kies
lin, (ĝin)
ŝia
ilia
kies
kies
bruego, bleko, muĝado, muĝo      m lit., jekot m
klakigi la dentojn, dentklaki n    ned.
li glitis surventre laŭ la deklivo
leŭcisko               m zool.
vircervo, boko            samec
cervoparko
cervenoj
cerva felo              f surová
cervopelto
cerva ledo
cervedoj
se estas
ĉar; tial, ke; pro tio, ke      (lit.)
dupo, ŝlemilo, naivulo, flavbekulo  m
cerveto, cervido           m
budeno, sanga kolbaso, sangokolbaso  n
Jemeno                m zeměp.
jemenano               m
aj!, ha!
delikate, subtile
subtilgusta
guteti n
neta                 tech.
bluti t                např. mouku
dabi t                např. vatou
dabi t
delikata sento            m
delikatsenta
delikateco, fajneco          f
etgrajna
fajnaĵo, eteto            f
filigranaĵo              přen.
delikata, subtila, fajna
fajna
morbida                lit.
flaneleto                m
nuanco
gruzo
jeno, eno                m měna
neniu aŭdacu komenci malpacon kun mi!  expr.
tuj kiam
se nur
meleagrino
nur li venis
sole por invititoj
imagu nur!
nur ek! komencu!
senkaŭze                bez příčiny
senveste                bez oblečení
apenaŭ
preskaŭ li falis
neniajn ceremoniojn!
nur, sole
Jenisejo                m zeměp.
kiu
sed
efemero                 f zool.
efemera, pasema, tro pasema       i zvl. přen.
begino                 2
Jeremio                 m
Erevano                 m zeměp.
Jeriĥo                 n zeměp.
jeriĥrozo                bot.
Jerusalemo               m zeměp.
argano, levmaŝino            3 pouze stroj
gruo                  m 1 pták i stroj
aronie                 bot.
sorparbo, sorpujo            2 strom
tetrao, bonazio             m zool.
sorpo                  f
gruisto, gruoregisto, gruregisto    m
gruvojo
grua
aŭtuno                 f (lit.)
Jeseniko                m zeměp.
sturgo                 m zool.
sevrugo
sterledo
antro                  lit.
kaverno                 f
groto, trogloditejo
stalrako, fojnokrado          f pomn.
kripo
betlehemo                  f pomn.
li / ŝi / ĝi estas
se                      podmínka
ĉu
ĉu
akcipitro                  m
vantemo, orgojlo, sinplaĉemo, sintrotakseco f
orgojla, vantema, vanta, singlorema, sinplaĉema, sinplaĉa, memplaĉa
ankoraŭ                   1 příslovce
ja                      2 důraz
ankoraŭ unufoje / foje
ankoraŭ ne, ĝis nun ne
ĉimatene mi ja parolis kun ŝi
li ankoraŭ ne revenis
ĝuste nun demandu!              3 varování, nelibost
atentu, io ja povus okazi al vi!
bonŝance estas bela vetero!         4 naštěstí ještě že, ještěže,
Jeŝtedo                   m zeměp.
saŭro                    m zool.,
elektroĉareto, elektroĉaro          2 vozík
lacerto                   f 1 zool.
iri n, veturi n, moviĝi, kursadi n      2 o dopravním prostředku
veturi n, iri n (per io)           1 o člověku
iri / veturi per aŭto
bicikli n
rajdi sur biciklo, bicikli n
skuti
rajdi sur ĉevalo
veturi per / sur ŝipo
skii n
iri sur la maro
fari ekskurson, ekskursi n
kaŝe veturi, veturi sen bileto
veturi por venigi kuraciston
petveturi n
petveturi n
petveturi n
                       ned.
veturi per trajno
veturi per trajno, trajnveturi
partopreni konkurson             3 sport.
gliti n                   5
funkcii n                  4 hovor.
trifolio                   m
trifoliaĵo                  f
fenomeno, aperaĵo, okazintaĵo, okazaĵo    m
li aspektas indiferente
tio montriĝas nepra, tio nepriĝas
scenejo                  n1
okazejo                  2
drama arto                n
simptomi ion
simptomi ion
vidiĝi, montriĝi, evidentiĝi       ned. 1
aspekti n                 2
montri intereson
montri t, eksterigi, vidigi        ned.
vejro (de rivero)             m 1 u řeky
manĝu malrapide
                            2
rajdanto                 tech.
rajdanto                 tech.
rajdista
motorciklisto, aŭtomobilisto       dopr.
ŝovopeco, ŝovpeco             tech.
kavaleriano, rajdosoldato         voj.
rajdanto, rajdisto, ĵokeo         m
kirasulo                 hist., voj.
veturigisto, koĉero
dragono
rota skadro
rajdstatuo
rajdistaj botoj
ĉevalrajdista, rajdista, kavaleria
rajdĉevalo, selĉevalo
selĉevalo, rajda ĉevalo, rajdĉevalo
rajdvesto
rajdvesto
rajdsporto, ĉevalrajdista sporto     n
kavalerio                 voj.
rajdantaro                n
veturadi n                ned.
aŭtadi, veturadi per aŭto
aŭtado
biciklado, biciklorajdado, biciklorajdo
veturi pernafte / perbenzine
kursadi n
veturadi tien kaj reen
reveturo
rajdantino                f
lagoriĉa
laga
najado
lago
melhundo, vertago             m
melo                   m
driado                 f
lageto                 n
jezuito                 m náb.
jezuita
Jezuita Ordeno
Jesu-infano               n
hirta
pikilhava, dornhava, dorna
erinaca
veturado, vojaĝado           n
rajdado
perĉo                  m zool.
erinaco                 m zool.
megero, maljuna hidulino
Jesuo Kristo, Jesu - Kristo       m
Jesu-Infano, Julo            m
hirtiĝi, disstariĝi           ned. o vlasech
koleri n, ekscitiĝi, incitiĝi      přen. zlobit se
eĥino                  f zool.
ĉar, pro tio ke, tial ke        lit.
eĥidno, ekidno, taĥigloso        f zool.
jungilkolumo, jungilo, jugo       n1
jugo, subpremo, opreso         2
ŝin
al ŝi                  zájmeno
li / ŝi / ĝi manĝas           sloveso
aperturo                otvor
ezofago                 m anat.
faŭko
kratero
ezofaga, faŭka, kratera
Judaso                 m
judaso, perfidulo            přen.
manĝadi t                ned.
manĝejo, manĝoĉambro, manĝosalono    f
memserva restoracio, kafeterio     2
manĝobastoneto
manĝokarto, menukarto, menuo
manĝplado
manĝujo
manĝovagono, restoracivagono
manĝovagono, restoracivagono
restoracia vagono
manĝa
manĝeja, restoracia
manĝokarto, manĝkarto, menukarto, menuo
jido, la jida (lingvo)         lingv.
manĝaĵo, manĝo, manĝado         n
dufoja manĝado en ĉiu tago
moliĝi
kortuŝiĝi, perdi senton de sinĝeno, fariĝi hejmeca, forĵeti sinĝenadon
                        ned.
degeli n
Sudafrika Respubliko
sudafrika
sudbohemia
jugoslavo, sudslavo              m zast.
frajero, fiŝovo, ranovo            f
frajfiŝo, fiŝino                m
frajhava
frajo, fiŝovoj                 pl. f
argilo                     m
glavtenilo, sabrotenilo, pomelo        m
lolo                      m bot.
Egidio                     m
ulmo                      m bot.
argilo
ardezo
argiltero
argileca
argilmarno
argila
argilmarno                   geol.
vidu                      1
                        2
kaptas min teruro
sorbi t                    fyz., chem.
kapti t, preni t                ned.
enkarcerigi, aresti t
reteni t
kortuŝa, emocia, atentotira          lit.
retenejo, konservujo, rezervujo        f
alia, alispeca                 hovor.
alimaniere, alie
parafrazi t
alikaze, alie
aliloken
ginko                     m bot.
aliloke
Henriko                    m
Henrieta                    f
alitempe, aliafoje, alifoje
prujno                     n
junulo, adoleskanto              m lit.
amblo                     m
amblulo                    m zool.
alilingva
alinacia
heterogena
junula
alegorio                      m
prujno                       f
alireligiano, alireligiulo             m

alivoje, tra alia vojo, alidirekte, tra alia vojo
alia, alispeca
alivorte
ŝamo                        f
ŝamisto                       m
hipokaŝtano                     m bot.
Georgo
urbhirundo                     f zool.
Georgeta, Georga, Georgino             f
georgino                      f bot.
dalio                        f bot.
fajrero                       f
brila, fajreranta, splenda
sparkado                      n
egreto
fajreri n, sparki n, trembrili n          ned.
trembrila, scintila
vigla, vivoplena
manĝi t                       ned.
manĝi per manĝbastonetoj
sekure
certe, nepre
cirkvitrompilo, gardilo (de cirkvito)        m el.
kapitalo                      f ekon.
aserti t                      lit.
sekurigi, certigi                  ned.
certeco, sekureco                  f
certa, nepra
certa
sekura
kelka nombro
certa nombro da jaroj
brunaĵo, farunrostaĵo, rostita faruno        f
funkcii n                      3 být v činnosti, fungovat
pri kio temas?                   5 neosobní, dařit se, hodit se o co jde ?
temi n, efektivigi, gvidi t             4 usilovat o něco, sledovat něco, jednat se o něco, směřovat,
funkcii neŝarĝite / neage              tech.
eniri n, enveni n
ekagi n
iri almonte
emeritiĝi, pensiuliĝi, pensiiĝi
esplori sian memon / respondecon
eklerni metion
emeritiĝi, pensiiĝi, pensiuliĝi
sobiri
subiri n, malsupreniri n
anserpaŝi n
anserpaŝi n
foriri al la patroj
iri al la onklo
iri pretere, preteriri n
iri preter domo
antaŭen marŝi
progresi n                  přen.
iri kolekti fungojn
ĝisfunde traesplori
urini n
rapide / bone forvendiĝi / vendiĝi, bone debiti
pensiuliĝi, emeritiĝi
iri helpi
iri promeni
lerni / eklerni metion
fari korpan neceson
soldatiĝi
ekskursi n
fari ekskurson, ekskursi n
retroiri n
fari ĉirkaŭvojon, iri nerektvoje
piediri n
iri post la voĉo
iri ĉe la rando
iri sian vojon, zorgi pri siaj aferoj
retroiri n
retroiri n, dorseniri n
venigi                    přivést někoho, něco získat, něco si zvolit
iri venigi kuraciston, venigi kuraciston
venigi iun
iri alporti bieron
iri for, foriri n
transiri sur ponto
iri trans la riveron
iri brako en brako
agi laŭprogrese
iri dormi, enlitiĝi
iri dormi, enlitiĝi
transiti n
alkroĉi sin / alkroĉiĝi al ies paŝoj
daŭrigi iesspurojn
iri duope / pare
eliri n
renkontiri n (al iu / io)
postiri / sekvi iun
postiri (iun)
efektivigi siajn ideojn
iri n, paŝi n, marŝi n, veni n       ned. 1
iri piedfingre
Judita                   f
tripa kolbaso / andujo, tripkolbaso     f
akreo, arpento               plošná míra
mateno                   n
plantago                  m bot.
incitado, iniciato             n
aŭroro, matenstelo             f astr.
inciti t, indignigi             ned. lit.
eksciti doloron
boligi / pulsigi la sangon
ribeligi / agiti la popolon
pusi n
remalfermi / pusigi vundon
indigni n
frumatena, matena
matenpreĝo
frumatena / frua meso
matenmeso
kaprosaliko                 f
ĉambro                   f
veturado, veturo              f
bobado
ĉevalrajdado, ĉevalrajdo, rajdado, rajdo
rajdantaro, rajdistaro
kavalerio                  voj.
kavalkado
rajdlernejo, rajdejo, hipodromo       f
veturbileto, bileto             f
veturprezo                 n
vetura, rajda, vojaĝa
vojaĝelspezoj
veturejo
biciklo, duciklo, durada velocipedo
durada ciklo, biciklo
leno
veturleno
trajnhoraro, horaro, hortabelo
veturhoraro, horarlibro
rikananto                  m
sarkasmo                  f
sarkasma, malica, sardona, rikana, moka, acerba, pikanta, pika, pikema, kaŝe ofenda
satiro
cikatro              f
cikatrigi             ned.
jam
jam ne               (děj nenastal a už nenastane)
ne plu               (děj skončil)
ne plu
mi ne plu havas
jam la fakto, ke ...
sudulo, sudlandano         m
aŭstrala              zeměp.
suda
Suda Afriko, SudAfriko       f zeměp.
Suda Ameriko, SudAmeriko      f zeměp.
SudAmeriko, Sudameriko
Suda Kruco             m astr.
Suda Kruco             astr.
suda poluso
Antarkta Cirklo
antarkta aŭroro, sudpolusa lumo
aŭstrala hemisfero
visko               n bot.
en la nomo de la popolo
en la nomo de leĝo
nome
havaĵo, havo, posedaĵo, propraĵo  n
nomfesto              f pomn.
noma
nomepiteto
laŭnoma indekso
nomaro
nomaro, tabelo / listo da nomoj
nomo                n
la nomon mi forgesis
fraŭla / fraŭlina nomo
titolo
reputacio
nomita
nomi t, titoli t          ned. i dok.
nomumi t
nomiĝi, esti nomata        ned.
denominatoro            m mat.
samnomulo             m
nominala valoro
antaŭ ĉio
laŭnoma prezentiĝo
laŭnome, nome
eksplicite
precipe, ĉefe
nominala                     tech.
nominala dimensio
laŭnoma, certa
nomslipo                     např. na kufru
nomtabuleto, nomtabulo              f
lia nomo estas ..., li estas nomata ..., li nomiĝas ...
kapti t, preni t                 dok. (lit.)
ekagi n, agi n
aĥ ve                       povzdech
jes                        hovor. přitakání
jen, kia surprizo
Jobo                       m
malbona / terura novaĵo, malagrabla sciigo, ŝokiga komuniko

jodo                      m chem.
jodido                     m
jodli n                     ned.
jodoformo
joda tinkturo
joda tinkturo
joda
jogo                      f
jogano                     m
jogurto                     m
ho jes, tiun mi vidos neniam plu
Jokohamo                    f zeměp.
jolo                      f nám.
Ioniano                     m hist.
                        m
ionia gamo                   hud.
Ionia maro
ionia
ionika                     arch.
ionika stilo
Jordano                     m zeměp.
jordaniano
Jordanio
Jozefo                     m
jozefismo                    m
jozefisma
jozefismo                    n
joto                      f
ĵulo (značka J)                 m fyz. jednotka práce
Jupitero                    m hist.
mi estas
mi estas certa pri li
mi estas firme konvinkita, ke ...
mia firma decido estas, ke ...
mi jam tagmanĝis
mi estas konvinkita
mi ĝojas, ke ... ; ĝojigas min, ke ...
mi estas senkonsila / senhelka, venis fino al mia latino
mi estas tute konfuzita / konfuza de tio
mi estas tute kontenta
mi kutimas
vi estas
ĉu ĝi estas vi?, ĉu vi estas?
vi kompromitas / ridindigas vin mem!
li estas kvarjara, li havas kvar jarojn
estanta
transa
funda
ekzistado, ekzisto               n f zvl. fil.
ĉu vi certas pri tio?
jubileulo                   m
jubilea
jubilei n, festi jubileon           ned. lit. slavit
jubili n                    jásat
jubileo, datreveno               n
judaismo, judismo               m náb.
Judujo                     f n zeměp.
juĝeja, juĝa
juĝdecido                   m

Juda, Judasida
jugoslavo                    m
Jugoslavio                    f hist. zeměp.
hura
jufto                      f text.
jujubarbo                    f bot.
jukao                      f bot.
kaŝludo                     f
Juliano                     m
Julia kalendaro
la juliana kalendaro
heroeco                     n1
juneco                      2
skolteco, skoltismo               3
kuraĝulo, bravulo                m1
skolto                      2
adoleskanto, junulo, junioro           m sport.
junula, juniora                 tým aj.
junkro, biensinjoro               m hist.
reganta kliko, despota registaro         f vyslov chunta
Jupitero                     m astr.
ĵuraso               f geol.
jurisdikcio, juĝopovo        f práv.
jurisprudenco            f práv.
juristo               m
juro                f
ĵurasa               zeměp., geol.
jurto                f
ĵurio, juĝantaro, asiza tribunalo  f neskl. 1 práv.
komitato de premiado, ĵurio     2 v soutěži
justico               f práv.
justica
juĝeraro              m
juĝeraro
tribunala konsilanto        m
juĝa murdo             f
ĝustigi               ned. i dok., typo., tech.
juto                f bot., text.
paraleligo, komparado, komparo   f odb.
al kio
diable!
diable!
diskutebla
aĉetebla
ricevebla, havebla
al malsato aldoniĝis frosto
nekredeble
je dispono
luebla
luebla
servopreta, je dispono
mortpelita
al si
unu al la alia
antaŭ la sesa horo
tiucele
antaŭ vesperiĝo, antaŭ vespero
okcidenten, al okcidento
pagenda
teren
kisinda
al                 1 směřování
por / al io             4 účel
ridinde               5 účinek děje
antaŭ vespero, je vesperiĝo     2 časový nebo číselný údaj
de tago al tago           3 stupňování
Kaabo                f náb.
kabalo               f
kabalistiko             f
kabanoso             m gastr.
mosĥulo, moskulo         m zool.
kabareto             m
jako               m
kablo, kablokonduktilo      m
mansaketo, mansako        f
aktujo, teko
ledsako
ĉasosako
retsaketo, retikulo
mansaketo            f
kablogramo, kablodepeŝo     m
kablomufo
kablomufo            el.
juntaĵo de kabloj
kabla lineo
kabla
                 f
ĉelo               f
vestoŝanĝejo
nacelo
rufo               nám.
ŝoforejo, stirejo
regejo, regadejo
liftkamero
gondolo, nacelo
kabineto             m i přen.
ministraro, registaro      polit.
nacela / gondola telfero
nubigi, sulkigi         ned.
nubmieni n, nubiĝi, paŭti n   ned.
kabrioleto            m
bravulo             m hovor.
klinkero             m stav.
Kabulo              m
bluzeto, bluzo          f hovor.
akre kondamni, rifuzegi t    ned. lit.
faligi              ned.
fali n, esti falanta       ned.
dehaki t, faligi
senarbigi
herezulo             m
herezula, hereza
herezeco, herezo, hereza dogmo  n
vipturbo, turbo         f hra
stultulino, naivulino
anaso              hovor.
anasido             n
anasino               f
Katarinjo              f
kuvego, kuvo, tino          f
tineto, bareleto           f
kadenco               f hud. i lingv.
kadencigi              ned.
buklo                f
krispa sabeliko
krispa petroselo
krispa brasiko
krispa brasiko            m zahr.
bukla
krispa, bukla
buklaro               pl.
krispigi, frizi t, bukli t      ned.
krispiĝi               ned.
kasko de frizisto
frizista
frizosalono
frizejo               n provozovna
frizista profesio          obor
frizisto               m
kadeto                m voj.
kadetĉapo              f
kadio                m
incensilo, incensujo         f
incensujo
incenso, fumilo, odorfumaĵo     n
beĉero, laboratoria glaso      f chem.
muldilo               m
fandfornujo
kadmio                n chem.
baztrupo, bazgrupo          2 útvar
kadro                m 1 osoba,
abonantaro
kadro(j), specialistaro, personaro  m pl.
personara, pripersona
kafro                m hist.
kamforo               m
kamforarbo, kamforujo        m
kaftano               m
gasa brulilo
minista lampo
brulileto, brulilo          m zvl. lihový / olejový malý kahan
Kairo                f zeměp.
kaĥeksia
kahelo                m stav.
kaĥeksio               f lék.
kahela forno
kahela forno
anaso                    f kačer i kachna
anasino
kajako                    m
somateria                  zool.
kajeputarbo                 m bot.
pentofara, pentanta
harĉemizo
sakaĵo
pentula
pentulo, pentofaranto            m náb.
penta
somaterio                  f zool.
kajuto                    f nám.
grumblulo, galhumora homo, ĉagrenulo     m hovor.
kakatuo                   n neskl. zool.
kakao                    n nápoj i plod
kakaoarbo                  m
feki n                    hanl.
kaki n
kakofonio                  f
geranio                   m bot.
kakto                    m
kaktacoj
ŝlimo, feĉo, sedimento, surfundaĵo, fluidmalklaraĵo
                       m
Kalabrio                   f zeměp.
kolofono                   f
inkujo                    m
kalemburo                  m lingv.
kalamino                   m geol.
plago, sortobato               f
kalandrilo                  m text., typo.
kalandro                   f zool.
kalandri t                  ned. tech.
kalkigo                   f odb.
kalkigi                   ned. i dok. odb., lék.
rekalkigi, rekalkiĝi             lék.
kalcinado                  f
kalcinita sodo
kalcinita
kalcini t                  ned. i dok. chem.
kalcito                   m geol.
kalejdoskopo                 m
kalejdoskopa
kalendaro                  m
kalendo(j)                  f pomn. hist.
hardita
ekskrementi t        lék.
malpurigi, feki n      ned.
kalsoneto          dámské i slipy
pantaloneto, kuloto, ŝorto  f pomn.
pantalono          f pomn.
kalibano, monstro, fihomo  m
kalibro, gauĝo        m tech.
kalibrocirkelo
kalibri t          ned. odb. měřit
kalibrigi
kalibrilo
kalibrilo
kalifo            m hist.
kalifa regno, kalifejo    m
Kalifornio          f zeměp.
kaliko            bot.
kloŝo            arch.
pokalo            m
kalikoto           n text.
neĝbulo           hovor.
viburno           f bot.
hardejo           f tech.
kaliklo           m bot.
sepalo            bot.
ŝlimejo, kotejo, marĉejo   n
hardi t           ned. kov
malklarigi, ŝlimigi     např. vodu
malklarigi
orgenblovisto        m hud.
Kalkuto, Kalikato      f zeměp.
antaŭkalkulo, kalkulo    f
kalkulilo          m
antaŭkalkuli t, kalkuli tn  ned. 1 ekon.
konsideri t (iu / io)    2
kalkuluso          m lék.
Kaliopa           f neskl. myt.
kalmuko           m text.
morna, trista        přen.
malserena, nebula
malklara, ŝlimeca
malakra vidpovo       m
feka kavo, sterkujo     m
pteropo           m zool.
kalorio           f zast.
galono            m
orelstrigo, otuso      m zool.
kalpako           m text.
kalumeto           m
galopo                      m hovor.
kaluso                      m anat.
flako                       f
kalvario                     f um., zeměp., přen.
Kalvino                      m
kalvinismo, kalvinanismo             m
kalvinano, kalvinisto               m
kien
li ŝanĝiĝas kiel la vento, li scias veturi per ĉiu vento, li havas ĉiun horon alian moron
kamarado, amiko                  m
kamaradi n                    ned.
kamaradino                    f
kamaradeca
kamaradeco                    n
gamaŝo                      f
Kamboĝo                      f zeměp.
kambrio                      n geol.
Kamĉatko                     f zeměp.
kamelio                      f bot.
gazetkolportisto, strata gazetvendisto      m
kameloto                     text.
ŝtono                       m
ŝtono de la Saĝuloj
ŝtono de la saĝuloj
ŝtono de falpuŝiĝo, kverelkaŭzo, pomo de malkonkordo
tubero en la afero
ludpeco, luddisko, ĵetono
dampeco, damdisko
ŝtonego
aluna
aluno                       m chem.
ŝtoneto                      m
grifelo
ŝtonoj, ŝtonaro
ŝtontajlisto, ŝtonĉizisto             m
ŝtonhakisto
ceramikaĵo                    f
ŝtonplena, ŝtonoza, ŝtonriĉa
ŝtonaro, ŝtonpistaĵo               n
gruzmalsano                    lék., hovor.
ŝtonpulvoro
minsalo, roksalo
ŝtonsalo, minsalo
ŝtonmoleo
ŝtonkarbo
ŝtonkarbo
ŝtona
ŝtonbloko
aerolito, aeroŝtono
sarkofago
ŝtonminejo          m
ŝtonindustrio         m
ŝtonskulptisto        m
litografio          m
ŝtonkarba
ŝtonbati t, ŝtonumi t     ned.
kamero            f opt., tech.
filmkameraisto        m
Kamerunio           m zeměp.
Kameruno
konkremento          lék.
ŝtoneto            m
kamiono            m
kamiĉo, palamedeo       zool.
kamizolo           f
kien ajn, ien ajn, ĉien ajn
hejtilo, forno        s pomn.
stovo, hejtoforno
kameno
forninstalisto, fornisto   m
tajluro            m stav.
kien
kampanjo           f
kampanilo, sonorilejo     f
ien
kamuflado           f
kamuflaĵo           předmět
kamufli t           ned.
monadroko           m zeměp.
ĉamo             m zool.
kanao             f zahr.
Kanaano            m hist. zeměp.
Kanado            f zeměp.
kanadano           m
kanada
laĉitaj sportbotoj      f pomn. hovor.
kanalo            m1
kloako, kloaka kanalo     2
kanala reto, kanalaro     f
strata luko
kanalizi t          ned.
kanario            m
Kanarioj, Kanariaj insuloj  m pl. zeměp.
kanvaso            f text.
kontoro            zvl. obch.
oficejo            f
kancelario, oficejo
agentejo
paperkrampilo, krampilo, agrafilo, kajerilo  f
paperklipo
kontorbezonaĵoj, skribilaro
papertena pezaĵo, paperpremilo        n
oficeja, kontora
kontormeblaro
helpoficisto, subalterna oficisto
kancerogena, onkogena
kantikaro, himnaro              m náb.
kanceliero                  m
virapra, apra, virporka
tragolo                    m zool.
kandelo (značka cd)              f fyz. základní jednotka svítivosti SI
kandelabro, stratlampingo           m
kandidato, aspiranto             m
kandidatino
listo da kandidatoj              f
kandidata
kandidateco                  f
kandidati (por io)              ned.
eritronio                   m bot.
kandita frukto                n
kandizita
kandizi                    ned.
kando                     m gastr.
buteo                     n zool.
virporko                   m
kanelaĵo                   fn
kaneli t                   ned. stav.
kanelo                    f arch.
kanibalo                   m
kanibalismo                  n
inkmakulo                   f skvrna
kankano                    m tanec
kanuo                     f
kanono                    m voj.
kanjono                    m zeměp.
kanono                    m hud.
meskanono                   náb.
kanona, regula, eklezileĝa
kanonigi, kanonizi, sanktuligi        ned. i dok. náb.
gutflui n, deguti n              ned. ( lit.)
kanonika
kanonikaro
kanoniko                   m
kantato                    f hud.
kantileno                  f hud.
kantono                   m polit., zeměp.
instruisto                 přen.,( hovor.)
kantoro, ĥorkantisto, preĝeja kantisto   m hud.
kantino                   f
falbalo                   m text.
kanistro                  m
benzinkanistro, benzinkruĉo
kaolino                   m
kaoliniĝo                  f
gutiga
eminentulo, korifeo             4 osoba
enteneblo, enteno, amplekso, kapacito    f 1 obecně
kapacitanco                 2 el.
kapacito                  3 fyz.
memorkapacito                inf.
likvaĵo, likvo               f
likva / solida / viva materio
fluidaĵo, likvaĵo
likviĝi                   ned.
likva
iomete, etete
gutado                   3 o tekutině
gutigaĵo                  2
pasteroj, pastogutoj            n1
florburĝono de kaporo            f
kaporo                   m bot.
kaporaĵo                  f pomn. gastr.
guti n, fali en gutoj            ned.
gutigi kuracilon en la okulojn
pogutigilo, gutigilo, pipeto        n
gonoreo, blenoreo              f lék.
kapuĉo                   f pokrývka hlavy
guteto
kapelo, orkestro, muzikbando, muzikistaro  f
dirigento, kapelestro, direktisto      m
kaperisto                  ekon., nám.
kaperŝipo                  m nám., hist.
kaperado                  n nám., hist.
poŝmono                   n
poŝa
elektra poŝlampo / poŝlampeto        f
poŝhorloĝo
poŝhorloĝo
poŝkalendaro
poŝtranĉileto, poŝtranĉilo
poŝa kalkulilo
poŝlampo
poŝoŝtelisto
poŝŝtelisto
poŝtuko, nazotuko, naztuko  m
guteto            f
kapilaro           f
kapilareco          f
kapilara
akacio            f bot.
kapitalo           m
kapitalismo         m
kapitalisto         m
kapitalisma
kapitaligi          ned.i dok.
enorma            lit.
kapitano           m
ŝipestra kajuto
ŝipestra kajuto
komandejo, pilotejo     nám.
navigejo, ŝipponto
Kapitolo           m
ĉapitro           f
kanonikaro, kapitulo     f náb.
kapitulaco          f
kapitulacanto        m
kapitulaci n         dok. i ned.
guto, akvero         f
rosero
rosero
akvero
paroĥa vikario        hovor.
paroĥpastro, subparoĥestro  m
kapelo            f
               dok.
ĉefulo            m
kapoto            f
kapono, kastrita virkoko   m zeměd.
kapa             název řeckého písmene
karpo            m
filiko            f
filikejo           n
polistiĥo          f
pteridofitoj         m pl
kaporalo           m
amio             m zool.
karpa
argulo            m zool.
poŝo             f
poŝoŝtelisto         m
Kaburbo              n zeměp.
kapsulo              f
kapuĉo              f
kapuceno             m
sabeliko, savoja brasiko     f
lapsano              f bot.
manato              m zool.
kapibaro             f zool.
hidroĥero             f zool.
karooj              2 karetní znak / barva
ĉaro               f hovor.1
skurĝo, knuto           m
karabeno             f
Karaĉio              f neskl. zeměp.
karafo              f
dianto              m
karakalo             m zool.
karakulo, persa pelto       m
karambolo, kolizio        m dopr.
karambolo
karamelo             m
karamelbombono          f
mallaŭdo, skoldo         n
kvaranteno            f
karasio              m zool.
mallaŭdi t, riproĉi t, skoldi t  ned.
sanktolei t            přen., hovor.
karateo              n sport.
admonanto             m (lit.)
karavano             m dopr., obytný přívěs
karavano             f
karavanejo
karavanejo            m
karavelo             f nám.
frikadelo, viandbuleto, rijeto  m
kartamanto            m
karbido              m
likopo              m bot.
karbonio             m geol. zast.
karbono              chem.
karbonaro             m hist.
karbonato             m chem.
karburado             f
karburilo             m
karburi t             ned.
karcero, arestejo         m místnost
karcerpuno            trest
kancerogena, onkogena
karcinomo             lék.
kardano              m tech.
kardanartiko
kardjo               f anat.
kardinalo             m náb.
kardinalo
kardinalo             mat.
kardinala, substanca, fundamenta
ĉefa
kardinala
kardiografo            m lék.
kardiologo             m
Karlo               m
Karolo               hist.
karenco              f lék.
florbrasiko            m
kareo               n neskl. koření
Karaiba maro, Kariba maro     n
kariero              f
karierismo             m
karieristo             m
kario               f neskl. lék.
karia
karikaturo             f
karikaturisto           m
karikaturi t            ned.
kufeto, kufo            f
Karolino, Karla          f
karlovara
Karlovaro             m pl. zeměp.
Karolŝtejno            m zeměp.
Karol-ponto            m
gasa traflua varmigilo       ohřívač
karmo               f náb.
karmezino             m
karmino              m
karnavalo             m
disciplina             zvl. práv.
krispa borderaĵo          m
karoo               n karty
kvadratdesegno           text.
karola               hist.
karoserio, kaleŝaĵo        f
karotaĝo              f
karoteno              m chem.
karotido              anat.
karoteto, karoto          f
kvadratumita            text.
Karpatoj, Karpata montaro        m pomn. zeměp.
ludkarto                f hrací
poŝtkarto
bildkarto
broso                  m
frotilo
ŝubroso
broseto                 m
dentobroso
brosi t                 ned.
mitrajlo
kartelo                 m ekon.
karteziano               m hist.
karteziaj koordinatoj          mat.
kartezia
kartografo               m
kartografio               f
kartono                 m
kartona kovraĵo / pakkovraĵo / pakumo
slipara
slipo
karto
slipujo
slipujo, kartoteko
slipo
katuno                 m text.
kartuziana dianto            m bot.
kartuziano               m náb.
kaso                  f
kasacio                 f práv.
kasacia
kazerna
kazerno, soldatejo           f pomn.
kasrompulo               m
kuspi t                 ned. zvl. text.
kazeino                 m chem.
                    f
sena kasio               f bot.
kazino                 n
kaskado                 f zeměp., tech.
filmakrobato, dublanto         m
Kaspio, Kaspia maro           n
kasto                  f
kastanjeto, klakileto          f pomn. hud.
kastiliano               m
Kastilio                f zeměp.
kasta
kastaj antaŭjuĝoj
kastrado              f
eŭnuĥo, eŭnuko, kastrito      m
kaserolo              m
kastri t              ned.i dok.
                  m
                  f
kaĉo                f
kaskedo              m text.
tusi n               ned.
fajfi pri io            přen.
kraĉi sur ion           vulg.
kaŝmiro              m text.
fontano, akvujo, baseno      f
kataplasmo             lék.
arlekeno              m
Gasparo              m
pulĉinelo             m
hipokaŝtano
kastaneo, maronarbo, maronujo   m bot.
kaŝtanujo, kaŝtanarbo       m setý
kaŝtanhara
kaŝtanbruna, kaŝtankolora
buĉisto              přen.
ekzekutisto            m
pentofari n, pripenti (ion)    ned.
katafalko             m
katalepsio             f lék.
katalogo              m
katalogi t             ned.
katalizo              f chem.
katalizatoro, katalizilo      m
katalizi              ned. chem.
katapulto, ŝtonĵetilo       m hist., voj.
elĵetseĝo
kataristo             2 náb.
kataro               m 1 lék.
Kataro               m zeměp.
katarakto, kaskadego, akvofalego  m (lit.)
katarakto             f lék.
katarismo             mn
katarzio              f
katastro, bienetato        m odb.
katastrofo             f
katastrofa
katedro              f
katedralo             f
katedra
teoriema, teoria          přen.
kategoria, senkondiĉa
kategorio                 f biol., fil. aj.
kateĥisto, instruisto de religio     m
kateĥizado, kateĥizo, religia instruado  fm
kateĥismo                 m náb.
sondilo                  m lék.
ĉagreni t, koleregi n, koreli n      ned.,( lit.)
katodo                  f fyz.
katolikismo                m
katolika
katolikeco                n
katoliko                 m
katona, rigore morala, virta       lit.
ekzekutista
kaŭcio                  f
kaŭĉuko, gumo               m
kaŭrio                  n neskl., m
fokuse surfaca              mat.
mordema                  přen.
kaŭciaĵo                 f práv.
juĝa afero                práv.
kaŭzo                   f lit.
kaŭzeco                  f fil.
kaŭza
kafo                   f
kavalo                  m v kartách
kavalerio                 f
galantulo, kavaliro            přen.
kavaliro, nobelulo            m hist.
kavalireca
kavalkado                 f
kafejo                  f
kaverno                  f geol., lék.
kaviaro                  m
monedo                  f
Kaŭkazo                  m zeměp.
kafkolora
kafkruĉo, kafpoto
kafrekremento
kafoservico
kafmaŝino                 m
kafaj faboj
kafgrajno
kafaĵo                  f
kafarbo                  m
kafa
kafoservico
kafoservico, kafservico
stipo                    m bot.
difekto                   m
kazaĥo                   m
jaketo, kitelo, kazako           f
kazako                   m text.
prediko                   n
admoni t                  přen.
prediki tn                 ned.
pastoro, predikisto             m náb.
predikejo, ambono, predika pupitro     f
prediista
kazeino                   m chem.
disciplino                 f
disciplina
disciplina regularo / ordo
kaseto
kasedo                   f
ruinigulo, vandalo             m hovor.
difekti t, malbonigi, fuŝi t, senmoraligi  ned.
malboniĝi, difektiĝi            ned.
fluorito                  m
punlaborejo, bagno             f
difektohava
difektohava, mankohava
kazuaro, kazuario              m zool.
kazuistiko                 f
ĉies
al ĉiu lian siaĵon
ĉiutaga
ĉiujare
ĉiudimanĉe
ĉiusabate
ĉiu
ĉiu amas siajn infanojn
ĉiuvespere
ĉiu komenco estas malfacila
ĉiujn du semajnojn
ĉiel
ĉiel
sitelo, tineto, kuveto           m
kluk!
kluki n                   ned.
kie
nenia peno nek provo donos lakton de bovo
jen vi veninte de kie, diru!
ĉio, ĉio ajn
ĉiuspeca, ĉia                1
ĉiu                     2
ĉiu ajn
kie / ie ajn, ĉie ajn
kie                   1 zájmeno
tute ne!                 2 částice kdepak!
ie, ie tie
io ajn
dum
kiu
kiu venis?
kiu opinius lin kapabla por tio
serĉu, kaj vi trovos
por hundon dronigi oni nomas ĝin rabia
kies vico estas?
kiu estas tio?
kiu estas mi, ke mi risku?
kiu bone ŝmiras, bone veturas
kiu iam vidis tion?
kreanto
kiuj el vi sciis tion?
kiu ajn
iu ajn
kiu?
iu
tieulo
cidonifrukto               f
cidonio                 m
kiu                   lit.
kiam
se
se ĝi havus kernon
kiam ajn, iam ajn, ĉiam ajn
kiam
iam, foje
kiam
se
kiam venis mia vico
kiam li estis venanta, dum li venis
al / je honoro
aĉetebla
kapaĉo                  f 1 (hanl.)
anamirto                 2 f bot.
blufaĉo                 m vulg.
blufulo, frazaĵulo, blagulo       m
babilaĉi n                ned. vulg.
tenisŝuoj                f pl., kedsky f pl.
brasikrapo, tigobrasiko         m
kefiro                  m gastr.
anserbleki n, gaki n           ned.
balanceti t, ŝanceleti t           ned. hovor.
ĵonglaĵo, ĉarlatanaĵo             předmět
ĵonglaĵo, ĵonglo               f pl.
ĵonglisto, prestidigitisto          m
histriono
kekso, biskvito                m
dentego                    m
krisolo, fandvazo, fandujo          chem.
tiglo, plasta pokalo / poto, tineto      m
kelto                     m
kelta
kelvino (značka K)              m fyz. základní jednotka teploty SI
kampadejo                   m
kampadi n                   ned.
Kenjo                     f zeměp.
kenozoiko                   n geol.
bopso                     m zool.
kepro                     m text.
ceramika
ceramikisto                  m
ceramiko                   f tvorba
ceramikaĵo
keratino                   m biol.
Cerbero                    m myt.
antrisko                   m bot.
arbedo                    m
arbusto                    m
kasono, mergokloŝo              m tech.
ŝakristo                   m
uzuristo
akapari t, komercaĉi n, ŝakri t, negocaĉi n  ned.
mi dezirus, ke li pardonu min
mi deziras, ke pluvu!
mi / ni deziras, ke li / ŝi / ĝi revenu!
kakia                     barva
kokerik!
kilo, 10\3 (značka k)             násobná jednotka SI
kilogramo                   m základní jednotka hmotnosti
kilogramo per / je kubometro
kilometro                   m násobková jednotka délky
kilovatto, kiloŭato              m
kimono                    n
ĉirimeno                   text.
ĉirimeno
turka ponardo                 m
kinematiko                  f
kinematografio                zobrazování
kino                     f umění
kineta
kinetiko                     f
kino                       n umění
kinejo                      m
kinofilmo                    m
kinostelo                    f
kiosko                      m
kirgizo                     m
Kirgizio                     f zeměp.
fatalo                      m náb.
kivio, apterigo                 m zool.
kolbaso kun lentoj
babilaĉado                    n
kvakado                     přen.
tede / sensence parolaĉi n / paroli, babilaĉi n ned. expr.
bastonego, bastono                m
longegulo
krudulo, impertinentulo, bubaĉo
knabaĉo
bubaĉa
pozitiva valoro, pozitivaĵo           m kniž.
arbotrunko, trabo                f
metado                      n
honorigo per florkronoj
entablemento                   n stav.
klabo, ekvilibra / gimnastika trabo       f sport.
maleo                      anat.
marteleto                    n
martelo                     n
martelfiŝo                    m zool.
pulio, rulumo, rulcilindro            f tech.
takelo, puliaro                 m
pozitiva eco / kvalito
pozitive, konfirme
pozitiva, jesa
pozitiva poluso
pozitiva poluso
aplaŭdistaro                   f
hupo                       m hovor.
iluzio, trompo, mistifikaĵo, blufo        m
cerboŝtopi t                   dezinformovat
trompi t, iluziigi, blufi n, mistifiki t     ned.
trompiĝi, iluziiĝi, erari n           ned.
trompa, iluzia
klano                      m
veturilĉeno                   m zeměd.,
adorado, adoro                  n náb.
komplimenti t (iun), klini sin, kliniĝi, riverenci n (antaŭ iu)
                         ned.
adori t (iun)
kargokesta paliso                dopr., tech.
stango                     f zeměd.
vagonpaliso                   dopr., žel.,
palisvagono                   žel.
klak!
bone funkcii                  2
klaki n                     ned. 1
klapo                      f
klapo de ĉapo
palpebro                    hovor.
orelumoj
klako                      n
klakado                     m
klarneto                    m
spiko                      m bot.
klasikismo                   m
klasikaĵo
klasika
tre tipa / konvencia ekzemplo          přen.
tipa
klasikeco                    f
                        f
klasifikado, klasifiko, klasado, klasifado, notado
notaro
klasifiki t                   ned.
klasikulo                    m
spikhava
spikaro                     n
meti t                     ned.
meti (siajn) kondiĉojn
emfazi t, akcenti t
fraji n
fraji n
insidi n                    f pl. přen.
rezisti n, kontraŭstari n
rezisti n
levi demandon
kondiĉi t
konsideri kiel sia kulpo
demeti ovojn
kulpigi
monaĥejo, monaĥinejo, klostro          m
monaĥeja
klostra galerio
anatemo                     náb.
malbeno                     f
proskribo
ŝanceliĝi, ŝancele sin movi, balanciĝeti    ned.
ŝancele / balance movi             ned. nohama a j.
ŝanceliĝema, ŝancelema
malbeninda, malbenita              lit.
klaŭno, arlekeno                m
kadenco                     hud.
klaŭzo                     f
klavo                      f
klavaro                     f
klavaro                     f
horizontala piano, fortepiano          m
pianisto                    m
piana
kaĝo                      f
monta / alpa pino, pumilio           f
genui n                     ned.
surgenue
litargiro, plumba oksido            m chem.
anĝeluso                    náb.
genuiĝado
vesperfantomo                  f myt.
meti sin sur la genuojn
                         genuojn
surgenuiĝi, genuiĝi, fari genuflekson, fleksi laned., ned.
ladisto                     m
pseŭdoplatano, platanacero           m
volbŝtono                    m stav.
volbo                      f
volba
romboedro                    m mat.
sakrado, blasfemado, malbenado         n
juvelo                     m
juvelkesteto, juvelkesto            f
juvelejo, juvelmagazeno             n
juvelmetio, juvelarto
juvelisto                    m
volbi t                     ned.
volbiĝi
volbaĵo                     n
volbita
frapo                      m
klaĉo, malica babilaĉo, babilaĉo
batilo                     m
tapiŝbatilo                   např. na koberce
klakilo
batseĝo                     m zeměd.
tapiŝreko
bati tn, frapi tn                ned. např. koberec
tremi pro timo / malvarmo, frostotremi n
klaĉi n (pri iu), kalumnii t
klaĉistino, klaĉulino              f
frapi tn, bateti tn               dok. f
frapi la fingrojn
kleptomaniulo                  m
ŝtelemo, kleptomanio              f
kleriko                     m kandidát
sutano                     f náb. text.
klerikalulo                   m
klerikala
klerikaro, pastraro, ekleziularo        m
alfundiĝi
senkuraĝiĝi
                        ned., dok. 1 descendi n
malleviĝi, subiĝi, sinki n (malrapide), sobiĝi, malascendi, pomalu padat
fali n, sinki n                 3
malaltiĝi, profundiĝi, desupri n, sinkiĝi    2
sinki n, malgrandiĝi, ŝrumpiĝi         4
malprogresi n, afliktiĝi, senmoraliĝi, malbonmoriĝi
                        5
sekaj branĉetoj / branĉoj, arbustaĵo, seka branĉetaro
                        n
senbranĉigi, trabati t             ned.
trabati / ebenigi / liberigi vojon
tenajlo, prenilo, najlotirilo          f pomn.
sukerprenilo, sukerpinĉilo
ungopinĉilo
eŭnuĥo, eŭnuko, kastrito            m
stego                      f stav.
ĉevrona stego
kastri t                    ned.
malbeno, sakraĵo, skro             f
damno
malbenita
klaĉo                      f
klaĉi n, kalumnii t               ned.
babilaĉema, kalumniema
klaĉistino, klaĉulino              f
klaĉulo                     m
kleo                      2 hud.
ŝlosilo                     m1
ŝlosilo de la enigmo              přen.
streĉilo                    3
malfermilo de konservujo
la ŝlosilo sidis en la seruro
ĝermo                      bot.
ŝlosileto                    m
ĝermado                     n bot.
ĝermi n                     ned.
banto, maŝo                   f
ruzaĵo
elturniĝo
zigzagi n, iri / moviĝi zigzage   ned.
elturniĝi
klaviklo, ŝlosilosto        m
klaviklo, ŝlosilosto
kastelano, ŝlosilgardisto      f
serurtruo
baza industrio
trankvileco, trankvilo       m
kvieto
flegmulo              m
kalma akvosurfaco
stoikulo
trankvila
kalma
serena
kvieta
kliento               m
klientaro              f
klifo                m zeměp.
gluaĵo, gluo            m
gluaĵiĝi, gelateniĝi        ned.
kliko, kamarilo, koterio, klano   polit.
kranko               tech.
klinko               f
bonŝanco              přen.
zigzaga linio, zigzago
zigzago, zigzaga linio
sinuo                f
zigzagi n, serpentumi n, sinui n  ned.
zigzaga, serpentuma
hilobio               m zool.
krankoŝafto
klinka
oksikoko              f bot.
skribaĉo              m pl.
klimato               n
klimaktero, kriza aĝo        n lék.
somnoli n, dormeti n, duondormi n  ned.
klimata
klimatizilo, klimatregulilo
klimatizi n             ned.
klimakso              m lit.
kojno                m 1 nástroj aj.
sino                2 těla
kejlo                3
klinika
kliniko               f
tinteti n, tinti n, tintsoni n   ned.
sfenoido                     f
kojni t                      ned.
kojna skribo, kojnoskribo
kojnoskribo
kojnoforma
kojna
klipo                       m
ĉevalino                     f
kliŝo, stereotipo                 n
iksodo                      n zool.

blasfemi n, sakri n, malbeni t          ned.
klitoro                     m anat.
glui t                      ned.
viluso                      2) anat.
floko                      m 1)
sakri n, malbeni t                ned., lit.
kloako                      f anat.
kolbaso                     f
ĉapelvendejo, ĉapelejo              n
ĉapelista metio
ĉapelisto                    m
ĉapelo                      m
bekfrapi t, bekpiki t              ned.
kanguruo, makropedo, valabio           m zool.
dendrolago
makropedoj                    pl
efervesko                    m
eferveski n, bobeli n              ned.
lirli n                     lit.
gargaraĵo                    n
gargarado, gargaro                n
gargari t                    ned.
klini t                     ned.
klini sin, kliniĝi
inklini n, emi n, tendenci n
roverso, refaldaĵo                f
mallevi t
klini t                     ned.
renversi t, faligi
degliti de la honesta vojo
stumbli n, mispaŝi n, faleti n, falpuŝiĝi (sur io) ed., dok.
                         n
mispaŝo, stumblo                 n
misago
hipobosko                    m zool.
kloto                      m text.
artiko                      anat. i tech.
artro                      m anat.
sinovio                    anat.
menisko                    anat.
artika
taŭga, solida, serioza
glitejo                    f
glitado, glitkurado              n
gliti n                    ned.
glitumi n, glitkuri n
glitilo                    n tech.
glitiga
glisflugo
glisflugo
bovboleto, gluboleto              bot.
talko                     geol.
degliti n, glitfaleti n, glitfali n      dok.
elŝeliĝi                    ned.
eloviĝi
bekopiki t, beki t, piki per beko       ned., dok.
araba / akacia gluaĵo             f
klozeto                    m
klubo                     m
bufago                     m zool.
elŝeliĝi                    ned.
fadenbulo, fadenvolvaĵo            n
glomerolo                   anat.
amaseto da homoj
klubfotelo, apogseĝo              f
klubĉambro, klubejo, grupejo          f
ŝtofpeco                    m
bubeto                     m
senarbigi                   ned.
bubo                      m
knabaĉo
bubaĵo                     f
buba
senkonsidera
trotado, troto                 m (n)
troti n                    ned.
trote
cedo                      m
glisilo, glisoplano, glisplano, glisaviadilo  m let.
glitkurejo, glitejo, sketejo          m
obscena / maldeca parolo
glita, glitiga, gliteca
lasciva, obscena                přen.
glitfoldo                   tech.
glitfoldo
glitlagro
glitilo              f tech.
glita
klistero             mf
klisterilo
klado, filumo           biol.
radikalo, stamo          lingv.
tigo               tech.
gento, tribo, etno
trunko              m
rebo, vinberujo, vito
rebo, vinberujo, vito
vortfarado            n
kolizioj de gentoj
genta, trunka
grandaĝulo, multjarulo, senioro  m
kumino              m
karvio
kuminbrando            f likér
brileto, trembrilo, pendolmovo  lit.
oscilo              fyz.
svingiĝo             m
oscilado             n
oscili n             ned. fyz.
trembrili n, flagreti n
oscila
fulmorapide preterpasi      dok.
frekvenco             m fyz.
baptopatro, baptano        m
baptopatrino, baptanino      f
baptofilo             m
baptofilino            f
buleto, knelo           m
knedliko, pastbulo, farunbulo   m
knelo
ledotranĉilo           m
pastro              m
sacerdoto
pastoro
pastrejo, altarejo        n
pastrino             f
princedzino
princino             f 1)
ordino              náb.
sanktoleado
pastra
pastreco             n
pastraro             n
ĝembleki n            ned.
libro                  f
omaso                  zool. anat.
kvarto                  typo.
Predikanto                náb.
plendolibro
La Sentencoj               náb.
plendolibro
la libro aperis fare de la eldonejo AB
librobindisto, bindisto         m
librobindejo, bindejo          n
librovendisto              m
librovendejo               n
bibliofilo                m
bibliofilio               n
pasia leganto, legemulo         m expr.
librejo                        2
libropruntejo              3
libroŝranko
biblioteko                f1
libraro
biblioteka, librara, libreja
libra ŝranko, libroŝranko        f
bibliotekisto              m
libropresado, presado          m
libropresejo               f
libropresisto              m
lipharoj                 m, kníry pl
lipharoj
princo                  m 1)
reĝido                  2)
princa
princolando, princujo          n
princeco
libreto                 f
libroforme
libra
libromagazeno
bindaĵo, kovrilo de libro
literatura esprimo
paĝosigno                f
eldonserio, biblioteko          edice
knokaŭto                 m sport.
knokaŭti t                dok.
butono                  m i tech.
butontruo
kandelmeĉo, meĉo             m
plorpepi n                ned.
sciumo, farscio             neskl. vyslov nouhau
bojeti n, ĝembleki n, jelpi n     ned.
ĝojbleki n
knuto, rusa skurĝo          f
koagulado               f chem. záměrná
koaguliĝado
koaguliĝi, koaguli t         ned. i dok. fyz., chem.
koalo                 f zool.
koalicio               f
koalicia
samaksa kablo
samaksa kablo
kobalto                m
tapiŝo                m
asfalta tegaĵo            dopr.
ĉelo, ĉambreto            f
fritkuko               f
benjeto, dariolo, pufkuko, globkuko
koboldo                m myt.
najo, kobro              f
ĉevalino               f
kumuso
tetigoniedo              1 hmyz
tetigoniedo              odb.
sternumo               3 anat.
ponteto                hud.
violongurdo              f hud.
barketo                f
ŝipaĉo                hanl.
virkato                m
Abdero                m
Abderanoj               m pl.
abderaĵo               f
postebrio               f
kaleŝo                m
pupĉareto
koĉero, fiakristo, veturigisto    m
kata, katina, felisa
kataĵo                f
koĉeri t               ned.
stiri t                přen. o každém vozidlu
feliso                zool. rod
kato                 f i kocour
ĉaro (de gruo)            tech.
katino
cerkopiteko              m
felisedo
nomadi n, migri n           ned.
migraj triboj
nomada
nomado                      m
nomada, migra
migranta
kodo                       m
signalaro
Kopenhago                    f zeměp.
kodekso                     m hist.
leĝaro, kodo                   práv.
kodicilo                     m práv.
kodigo                      f práv.
enkodigi, kodigi                 dok.i ned., práv.
kodi t                      ned. i dok.
kodono                      odb., inf.
tremveturi n                   ned.
geedukado                    f
koeficiento                   m fyz., mat.
kunekzistado, kunekzisto             f
kafeino                     m
taseto                      m
kohereco, kohero, interligiteco         f fil., lit.
kohera
koherilo                     m fyz., sděl.
kohereco, kohero, kunteniĝo           f fyz.
kiun ajn, iun ajn, ĉiun ajn
iun ajn vi vidos
kohorto                     f hist., voj.
virkoko                     m
krano                      2 tech.
virkoko, koketo                 m 1 zool.
liknido                     4 bot.
ellasilo, ĉano                  3
kresto
                         ned. (kniž.)
plezurĝuegi t, plezurĝui t, ĝuegi t, ĝui t, delekti sin, plezuriĝi (pri io)
koincido                     f
koincida
koincidi n                    ned.
koito, kopulacio, sekskuniĝo           m lék.
ŝiplito, litniĉo                 f1
ĉeleto                      2
suĉinfano, vindinfano              m
suĉbotelo
suĉbotelo
bebopesilo
mamnutri t, mamsuĉigi, suĉigi          ned.
nutri esperon, fordoni sin al espero       přen
mamnutrantino, nutrantino, infana nutristino   f
kojoto, prerilupo                m zool.
kokao                     f bot.
kokaino                    m
kokainismo                   m chorobná potřeba
kokainomanio                  nemoc
koketulino                   f
okulumado
koketado                    n
koketi n                    ned.
ŝtalmuldujo, muldujo, ingotmuldujo       f tech.
kokono                     m zool.
poligonato                   m bot.
kokosnukso
kokoso                     m
kokospalmo
kokosa
kokoso
kuskuto                    f bot.
kokeriko                    n
kokeriki n, kokeriki n             ned.
spanielo                    m pes
koakso                     m
koaksigi                    ned.
koaksigejo, koaksofarejo            f
koktelvespero                 schůzka
koktelo                    m
balbutulo                   m
balbuti n                   ned.
balbutanta, balbuta
ĉirkaŭronde

kolao                     f bot.
kunlaboranto kun malamiko, ŝtatperfidulo m
kuko                      m 1 gastr.
kukaĵo
ŝaŭmkuko
ŝiaj kukoj fariĝis bonaj, ŝiaj kukoj estas bone bakitaj
kolapso                    m lék.
koliaro, sacerdota kolumo           m náb.
radofaristo, radfaristo, ĉarfaristo      m
paroĥo                     f náb.
paroĥano                    m
kolbo                     f
turnirejo                   n
galputoro, vizelo, neĝmustelo         f zool.
luli t, balanceti t, balanci t         ned.
balanciĝi, anaspaŝi n, anasiri n, pendoli n  ned.
lulilo                     f
baskulŝaltilo
baskulŝaltilo
radeto                  n
detranĉaĵo, tranĉaĵo
rulilo
puŝĉarumo, puŝĉaro, ĉarumo, ĉaro     stav. kolečko
rulglitilo, rulsketilo, rulŝuo, radŝuo
rulsketiloj, radŝuo, rulglitiloj
radeta
petkantado                2
kristnaska kanto, pastoralo       f1
kolego                  m
kolegeco                 f
kolegeca
kolegio, kolegaro            n
relvojo                 2
trako                  f1
radsulko, radkavo            3
vojsulko                 4
studenthejmo               6
kolegio                 5
trakaro                 n
relo                   f
kanelita relo              tramvaj
relŝuo, haltigŝuo
trakbremso                žel.
trakokruciĝejo, trakokruciĝo
haltigilo                žel.
traka
trakgruo
fiskomarko, impostmarko         m
kolekto                 f
kolektivo                m
kolektivigo               f
komunigi, kolektivigi          ned. i dok.
kolektiva
kolektilo, kolektoro           m tech.
kolektanto, kolektisto
rondĉirkaŭe
ĉirkaŭ la sesa vespere
proksimume
ĉirkaŭronde, ĉirkaŭ
pretere, preter
preterpasanto, preteriranto       m
genua
genuingo                 sport.
genuo                  n1
kubuto                  2 tech.
generacio                3
kolĥicino                   m chem.
kolĥozo                    m
kolĥozano                   m
ĉaleto                     f
kolibro                    m zool.
kejleto                    m1
tukpinĉilo, tolaĵpinĉilo, krokodileto, tolaĵoŝnura hoko
                        2
agordkejlo, kordstreĉilo            3
stifto                     4
kolizii n
koincidi n                   ned.
koliero, ornama kolĉeno            m
numenio                    m zool.
kiom
kejlo, paliseto                m
stifto                     tech.
kiom da homoj, tiom da gustoj
kioma horo estas?
kioma horo estas?
kia estas via aĝo?, kian aĝon vi havas?
kiom ĝi kostas?
kiom (da personoj) vi estas?
koliko                     lék.
kiu dato estas hodiaŭ?, kiun daton ni havas hodiaŭ?
kioma
kiomspeca
signi / marki per palisetoj          ned.
kiomfoje, kiom ofte
kiomoble
iufoje, kelkfoje
Kolino                     m zeměp.
Kolonjo ĉe Rejno                zeměp.
tuboforma / tubforma nudelo, fibing(oform)anpastaĵo
                         pl. gastr.
kolonja akvo                  f, hovor.
kolonja akvo
variado                    n
rulado de ŝipo
ŝanceliĝi                   ned. 1
varii n, fluktui n               3
heziti n, esti sendecida            2
glaciso                    n
karambolo, kolizio               f
gasterosteo, dornfiŝo             f
tutĉirkaŭe
fiskomarki t, impostmarki t          ned.
ortanto, ortanta streko, perpendiklo      f
orteco                     f
orta, perpendikulara, perpendikla
zomo
zomo                      let.
lignotenejo
budo, ŝedo                   f
haloo                     5
rado                      n1
kurumo
rundo, kurumo, etapo, raŭndo          4 sport.
rondo, cirklo                 2
ringo                     3
cirkulado                   m
cirkulado de materio
trotilo, skutilo, skurĝilo           ft
kolodio                    n chem., lék.
longegulo                   m
koloido                    m chem.
koloida solvaĵo                chem.
kolokvo                    n
lubrikaĵo, ŝmirgraso              m
Kolombo                    n město
kolono, kolumno                f dopr., voj.
kolonejo, kolona koridoro, kolonaro      f
koloniismo                   m
kolonia
kolonio                    f
koloniado                   f
koloniinto                   m
koloniigi, kolonii t              ned.i dok.
kolono                     f typo.
koloraturo                   f hud.
kolorigi                    ned. i dok.
koloso                     m
kolosa
rondiĝi, cirkuli n, kirliĝadi n, kirliĝi    ned.
karuselo                    m
cervido                    m
biciklopilkado                 f sport.
rondturnilo                  pl sport.
cirkuli n, ripetiĝi              ned.
radoŝpinilo, ŝpinrado             m
ŝpinilo
gurdo                     m
rada
surfosta domo
radgruo
radohava traktoro
kolportado                   f
gazeta / ĵurnala kolportisto, gazetkolportisto m
kolporti t                 ned.
urnejo, cindrejo              n
Kolombio                  f stát
ovo de Kolumbo
Kolumbo                   m
koluzio                   f práv.
kapo de kometo               4 astr.
komao                    n hud. 1
reflektila aberacio, lensa komo       3 f opt.
komato                   n lék.
hararo de kometo
komo                    2 zast.
komandanto                 m
komandantaro                f
komandejo
komandito                  f ekon.
komandita
kulo                    m
galago                   f zool.
kombajno                  m hovor.
kombinacio                 mat.
kombinado, kombino, kombinaĵo        f
kombinumo, kombinato, fabrikaro       m
kombineo                  n
laborkombineo, supertuto          f
kombinita
kompunda transmisio
kombini t                  ned.
komedia
arlekeno                  m
histriono, pajaco              hanl.
akrobato                  hovor
komedio                   f div. i přen.
komediisto
komentario, komentaro, klarigo, rimarkado  m
komentariisto, komentisto, glosisto     m
komentarii t, komenti t, glosi t      ned.
komerca
kometo                   f
komforto                  m
komforta
komedia rolo
komedia                   div.
drola
komika
balanci t, pendoligi            ned.
pendoli n, balanciĝi, svingiĝi
komikisto                  m div.
komikulo
komediisto
komikeco, komiko            f
fumellasejo, fumellasilo        zvl. tech.
kamentubo, fumtubo           m
fumturo
fulgoskrapilo, skovelo
kamentubisto, kamenskrapisto      m
soldatpano               m zast.
komisariato               m polit.
komisaro, komisiito           m
komisarejo               n
komisio                 ekon.
komisiono
komisiisto               m
burokrata, (tro) oficeca, rigora
komisuro                f lék.
komisianto, komisiisto         m ekon.
komitato                m
ĉambrego, ĉambro            f
komodo                 f
komodoro, subadmiralo, maroficiro    m voj.
trunko                 mat.
kripligo                n
deformi t, misformi t          tvat
misprononci, kripligi          ned.slova
hakita, trunkita
trunkita piramido
hakita / trunkita konuso, konustrunko  mat.
konustrunko, hakita / trunkita konuso
meliloto                f bot.
sekvantaro, akompanantaro        n (hist.)
ventriklo                anat.
kamero, ĉambreto, ĉambro
kulaso, ŝargujo
ĉambristino               f
ĉambra
ĉambromuziko
ĉambristo, kameristo, valeto      m
muflo                  tech.
ĉambelano                m
Bazela kontrakto            n pomn. hist., náb.
kompakta, unupeca
homamaso                přen.
roto, kompanio             f voj. zast.
komparado, komparo           f
komparativo               m lingv.
kompaso                 m
kongrua, interakorda, akorda
kompunda                 tech.
kompendio                 n
kompenso                 f
kompensilo                m el.
kompensi t                ned.
kompetenteco, kompetento         f
kompetenta
kompilado, kompilo            f, m
kompilo, kompilado            f, n
kompilaĉo                 hanl.
kompilaĵo                 m
kompilero                 inf.
kompilinto                m
kompilado, kompilo            n
komplemento                m lingv., biol., mat., lék.
kompletiga parto             zast.
komplementa
kompleto                 m
kompleta
kompleta porcelana servico        m
komplekso                 m
kompleksa
kunkulpulo, kunkrimulo          m
komplikeco
komplikaĵo                f zápletka
komplikita, komplika
kompliki t                ned. i dok.
komplimento                m
komploto                 m
parto, elemento, ero           mf
komponisto                m hud.
komponi t                 ned.
orkestri i
kompoŝto                 m zeměd.
kompoŝti t                ned.
fari kompoŝton
kompoto                  m
komponaĵo                 f hud.
kompozicio                arch. i hud.
kunpremo                 f odb.
kunprema, kunpremila
ekspansia kamero
kompresoro, aerpumpilo, kunpremilo de aerom
kompromiso                m
kompromito                n
kompromiti t               ned. i dok.
kompromiti sin, kompromitiĝi       ned.
kompromita
kompromitantaj / kompromitaj pruvoj  práv.
baronidino, grafidino         f
kiu ŝvitas, tiu profitas
komunumo               f komunita f obec
komuneco
komunuma
komunumisto              m
komunikado, komuniko         f spojení
komunikaĵo, komuniko
trafikvojo
komunikaĵo, komuniko         n
komunismo               m
komunisto               m
komunista
komunisma
ĉambreto               f
celulo                bot.
komuteco, komuto           f
komutiveco              f
komutilo               m
surpliso               f náb., text.
granda paruo             f zool.
konjako                m
Konakro                n neskl. zeměp.
okazigi                ned. fari,
inspekti t
inspekti t
okazigi / aranĝi konferencon
eksperimenti n
zorgi oficon
okazi n
okazigi / aranĝi kunvenon
administri t
cedi tn, allasi t           ned. i dok., lit.
fine de
koncentriteco, koncentreco      chem.
koncentriĝo, sinkoncentrado
koncentrado              f
koncentreja              táborový
koncentra
koncentrejo, lagero
koncentrejo, lagero, punkaptitejo
koncentrejo, lagero          hovor.
koncentri t              ned.i dok. zvl. chem.
koncepto               f představa
koncipado, koncipiĝo, koncipiteco
koncepta               i biol.
malneto                    m
konzerno                    m ekon.
koncerto                    m
koncerto                    přen.
koncertaĵo
konĉerto
koncerti n                   ned.
koncesio                    f
licencita negoco
koncilio                    m náb.
kandidato de notarieco / advokateco      m zast.
                        m
subranga / lastranga oficisto, oficistoaspiranto zast.
fari malneton                 ned.
postlumo
finaĵo                     f lingv.
konkluda parto
korpomembro, membro, ekstremaĵo, ekstremoanat. f
fora regiono                  f
fini t                     ned.
finiĝi
kondensado                   f
kondensilo                   m el., chem.
kondenzoro                   fyz.
kondensita lakto
kondensita
kondensi t                   ned. i dok. fyz., chem.
fizika stato                  f 1 stav,
privataj pluslecionoj             2
kondicionalo                  m lingv.
kondolenco                   f
kondolenci t                  ned. i dok.
kondomo                    m lék.
kunregado, kunposedo              n
kondoro                    m zool.
sarkoramfo
katarto
mezepoka plurvoĉa kompozicio          m hud.
sepulta procesio                zast.
konduktoro                   m (zast.)
ameno                     expr., hovor.
finiĝo, fino                  m
finfine, laste, fine kaj laste
vosto de vico
mondfiniĝo, mondfino, mondpereo
ekstremaĵo, ekstremo
finstacio, finhaltejo
finio
fine
fine li estis avancigita / promociita
rektumo                   m anat.
finieco                   n
definitiva, fina
finia                    mat.
konsoli t, kvietigi, tranviligi       ned.
luli t                    dítě
kvietigaj vortoj
kvietige
trankviliga, kvietiga
verŝilo, verŝkruĉo, ladkruĉo, kruĉo     f
rilato, influaj kontaktoj / rilatoj     f
konfederacio                 f
konfekcio                  f
portopreta kompleto
konfekcia
konfekcia vesto
konferenco                  f
Konferenco pri Sekureco kaj Kunlaboro en Eŭropo
                       m
konferanseo, konferencisto, anoncisto, prezentisto
konfesio                   f náb. i přen.
konfetoj                   f pl.
konfidenco                  f
kaŝinformanto, denuncanto, denuncisto, polica konfidenculo, konfidenculo
                       m
agordaĵo                   f inf.
konfirmacio, konfirm             f náb.
konfirmacii t                ned. i dok. náb.
konfisko                   f
konfiskaĵo                  m práv.
konfiski t                  ned. i dok.
konflikto                  m
konformismo                 m
konforma
konfrontado, konfrontiĝo           f
konfronti t                 ned.i dok.
konfuceano                  m
Konfuceo, Kong Zi              m
konfuza
samkvalita, same altvalora, samgenia
konglomeraĵo                 chem.
konglomerato                 m
Kongolando                  hist.
Kongo
Kongio                    n
kongregacio                 f náb.
kongreso                   m
kongruo                   f náb., práv., zast.
kongrueco                  f mat.
kongrua
konusforma, konusa
konusa fermilo
ĉevaleto                  m
hipokampo                  zool.
hobio, ĉevaleto, ŝatokupo, maroto, amataĵo
ĉevaleto                  m
pulsatilo                  n bot.
ĉevalaĵo, stultaĵo, misa ŝercaĵo      přen. hovor.
ĉevalfelo                  f
ĉevalviando
ĉevalledo
ĉevalpelto
ĉevalejo                  f
konjugado, konjugacio            f lingv.
konjugita                  mat., chem.,
konjugita, konjugata            lingv.
konjugi t                  ned. odb.
konjunkcio                 f odb.
konjunkturo                 f ekon.
konklavejo
konkava                   opt.
konklavo                  n neskl. náb. shromáždění
konkludi t                 ned. i dok.( lit.)
konkordanco                 f lit.
konkordato                 m náb.
konkremento                 m lék.
konkretigi                 ned. i dok.
konkreta
konkubino, kromvirino, kromedzino      f
konkubeco                  m
konkurenco, (komerca, industria) konkuradof
konkurenca
konkuranto, konkurenculo          m
konkurenci n, konkuri n ( kun / kontraŭ iu) ned.
konkurso                  m
konkurso por vakanta posteno
ĉevalrajde
eŭpatorio                  m bot.
kanabo                   n bot.
kanabejo                  n
kanabino                  f zool.
kanabotolo, kanabtolo
kanabtolo                  text.
konsekro                  f náb.
konsekri t                 ned. i dok.
ordinigi, sacerdotigi
konsekvenco                 f lit.
interkonsento, konsento           m
ĝenerala interkonsento           m lit.
konsignaĵo                 f zvl. ekon.


ĉevalforto                 fyz. zast.
ĉevalpovo, ĉevalforto            zast.
ĉevalpovo, ĉevalforto            zast.
ĉevalharo
ĉevalharo, vostokrino
ĉevalkurado, derbio
ĉevalaĵo
ĉevala
gropo
konsonanco                 f fyz., hud.
konsorcio                  n ekon., práv.
konspiro                  f polit.
Konstanco                  f zeměp.
konstanto                  f fyz., mat.
Konstantinopolo               m hist. zeměp.
konstanta
konstati t                 ned. i dok.
konsterniĝo                 f
konsterni t                 dok. i ned.
konstitucio                 f práv.
fondi t, starigi, konsistigi, konstitui t  dok. i ned.
konstrukto, konstrukcio           f
konstruktoro, konstrukciisto, konstrukciantom
konstruktiva, konstruiva
konstrui t                 ned. stavět
konstrukti t, konstrukcii t
projekti t

komunuma konsilanto             hovor.
skabeno                   m zvl. hist.
kontakto                  m
kontaktolenso, kontaktlenso         opt.
kontenero                  m dopr.
kontemplado, meditado, enpensiĝo      f
kontemplema
kontemplema ordeno             náb.
kontinento                 m
kontinenta klimato
kontingento                 m
daŭrigado                  f lit.
kontinua
kontinueco                 f (lit
konto                    n ekon.
konti t                   ned.
kontradmiralo, subadmiralo         m nám.
kontralto                  m hud.
kontrabandaĵo                m
kontrabaso                 m hud.
kontraŭdiraĵo, kontraŭdiro         f
kontrakti t                 ned. i dok.: kontrahovat smlouvu zvl. práv.
kontraktiĝo, kontrakto, kuntiriĝo, mallongigo
                      f
kontrakto                  m
kontrakturo                 f lék.
kontramarko                 f ekon.
kontrapunkto                m hud.
kontraŭrevolucio              f
kontrasto, kontraŭmeto, opono        m
kontrasti n                 ned.
kontribucio                 f
kontrolado, kontrolo            f
kontrola
kontrolbileto
patrolado, rundo
kontrolisto                 m
kontroli t                 ned.
malakordo, kverelo
teoria diskuto, scienca polemiko      f
kontraŭdira
apartigo                  f biol.
kontumaco                  práv.
kontumaca                  práv.
kontumaca verdikto
konvalo, majfloro              f
konvekto                  f fyz.
konvektoro                 m
konvencio                  f
konvencia
konvento                  m náb.
konverĝeco, konverĝo            f
konverĝi                  ned. mat.
konvertito                 m náb.
konverti t                 dok. i ned. fyz., náb., inf.
konversacio                 f
konversacia
frazaro, frazlibro
frazlibro
konvertado, konverto            f náb.
konversacii n                ned.
konveksa                  odb.
tekruĉo
kafkruĉo, kafpoto
kruĉeto, kruĉo                f
konvojo                    m nám.
konvulsio                   f lék.
konservaĵo                  f
konservujo
konservado, konservo             f
konservativulo, inerciulo           m lit.
konservativa, konservema
konservatoriano                m
konservatorio                 f
konservi t, enladigi             ned.i dok.
konfiti t
pekli t
konsilio, konsilantaro            n i lék., práv.
kompakto, koheremo, kohero          f
konsistenco, konsisto             fyz.
konsistorio                  f náb.
konzolo                    f stav.
konsulo                    m
konsulejo                   m
konsultado, konsulto, konsultiĝo       f
konsulti t, konsultiĝi (kun iu)        ned.
konsumi t                   ned. i dok.
Kongio                    f
kooperado                   f
kunlaborado
koopera
koopti t                   dok. i ned.
koordinato                  mat.
kunordigi                   ned. i dok.
piedbato                   m
piedpuŝo, kiko, ŝoto             zvl. sport.
kumuluso, kumulo               4 met.
fojnamaso
stako                     3
sesdeko                    f 1 hist.
amaso                     2
sterkhoko
fosisto                    m
fosilo
fotbalŝuo, futbala boteto           f
kopalo                    m chem.
futbalo, piedpilkado, piedpilko, piedpilkludo f
miso                     přen.
piedbato                   m
fosado                    n
piedbatado
kiki t                    sport.
pranci n, kalcitri n
pioĉi t
piedbati n
hufobati t
baŭmi n
buti t
fosi t                  ned.
montoriĉa, monta, monteta
monteto, altaĵo             m
kopeko                  f
pikstango                n voj. hist.
kopio                  f
kopia
kopikrajono
kopii t                 ned.
knedilego                f
panŝovilo
amaseto                 f
piedbati t                dok.
ŝoti t
hufobati t
ŝoto, kiko                sport.
aneto                  m zahr.
kopro, kokoskarno            f bot.
lekanto                 f
krizantemo
rigidiĝi, konsterniĝi          ned.
kunproduktado              f
urtiko                  f
strepero                 f zool.
urtikario, dartro, urtikozo, ekzantemo  f lék.
urtikaloj
urtikacoj                bot.
kopto                  m
bistro
fulgo                  m zast.
kopulacio                f
kupolo                  f astr., let., arch.
hufuloj                 m pl.
azaro                  m bot.
hufulo                  m zool (zast.)
hufo                   n
ŝuformilo, botŝtipo
ŝipo, veselo               m (zast.), hist.
koralo                  m
bida ĉeno                pl.
grajno                  m
bido
antozooj             zool.
koraluloj            m pl.
koralaj rifoj
korala
korala rifo
Korano              m
kargokesto, ŝarĝkesto      f
bierkruĉo            m
spado              m sport.
Kordileroj, Kordilera montaro  f pomn. zeměp.
kordono             m voj.
Koreio, Koreo          f zeměp.
trogo              m
norio
trogrado
troga
troglevatoro
troglifto
norio              tech.
koreo              m
koreia, korea
korko              m
senriproĉa
korektisto            m
literumilo            inf.
literumilo            inf.
korektado, korekto        f činnost
korektita presprovaĵo      typo.
korektaĵo
korekturo
korekta             typo.
korelacio            f
korelacii n           ned.
korelativa
korespondaĵoj, korespondaĵo
korespondado           f
koresponda
poŝtkarto
poŝtkarto
koresponda studado
korespondanto, korespondantino  m
korespondisto, korespondistino  ekon.
korespondi n           ned.
koriandro            m bot.
koridoro             m
korekti t, ĝustigi        2 chyby
revizi t, amendi t        ned. i dok. 1 článek
korkŝtopilo
rudra
rufo                    nám.
rudrorado
droso
rudrostango
rudrostango
stiristo, piloto, rudristo         m nám., let.
kondukilo, stirilo             n obecně
rudro                    nám.
direktilo
pobstirilo
stiri t, piloti t, direkti t, rudri t    ned.
kormorano                  m zool.
aflikti t                  ned.
afliktiĝi
aflikta                   lit.
krustiĝo                  n
sklerozo                  lék.
arteriosklerozo
korneto                   m hud.
paperkorneto, korneto            m
korodi t                  ned. chem.
korono                   f astr., fyz.
koronaria                  lék.
perdriko                  f
standardo                  f zvl. voj.
anemoskopo                 met.
                      f
ventflago, ventkoko, ventmontrilo, ventmaniko
gila lacertego               m zool
kortika                   anat.
krusteca, krustokovrita
korodo                   f
korodrezista, korodimuna
korporacio                 f
korpulenta
korpusklo                  f
korseto                   m text.
korsiko                   m
Korsikio                  f zeměp.
korupti t                  ned. i dok.
krono                    f 1 královský symbol, měnová jednotka, kovová obruba
supro de digo
korolo                   2 bot.
korolo liberpetala             bot.
korolo kunkreskinta             bot.
arbokrono, frondaro
frondaro, arbokrono             3
korundo                   m
krono de tranĉilo            f např. nože aj.
krenela ŝraŭbingo
petalo                 bot.
kronprinco
kroni t                 dok. i ned.
koruptemo                stav, vlastnost
koruptado, korupto           f
Karintio                m pomn. zeměp.
korveto                 f nám., voj.
koribanto                m myt.
krustulo, krustaco           m
krustacoj, krustuloj          zool.
manĝtrogeto, trogeto          n
trogo, bestmanĝujo, manĝujo       n
kuŝejo, riverfluejo, fluejo, riverujo
fluejo
korsaro                 m námořník i loď
korseto                 m
korso                  n
brando                 f
brandejo                f
radiko                 i mat., lingv.
radiklo                 anat.
vortradiko
radiko de ĉiu malbono
radikfruktoj
florpoto                m
spicistino               f
radikaj haroj              bot.
spica
drogherbo, aromherboj          n
gustigaĵo, spico            gastr.
spici t                 ned.
radiki n
petroseli t
safrani t
spicujo                 f
radikfruktoj
radika
akiraĵo, kaptaĵo            přen.
predo, rabaĵo, ŝtelaĵo         f
uzurpi, ekspluati t           ned.
ekspluatanto              m
humiliĝi                ned.
adori t
merlo                  m
falĉilo                 f
terlango                zeměp.
bevelo               tech.
bevelo               tech.
irido                m
ĵibo                2 nám.
orko, orcino            f 1 zool.
oblikve
kosekanto              mat.
falĉado, falĉo           n zeměd.
kosinuso              mat.
falĉiltenilo            n
falĉi t               ned.
Kosmo                m
hapalo, silksimio          m zool.
mezembrio              m bot.
vila                lit.
kosmetika
beligaĵo
beligaĵo
haŭtkremo, beleckremo, belŝmiraĵo
kosmetikaĵo
kosmetiko              f
kosmetikaĵo
kosmoŝipo, spacoŝipo
kosma raketo
kosma radiado
kosma radiado
kosma
kosma, spaciala, universa
kosmogonio             f
kosmologo              m astr.
kosmologio             f
kosmonaŭto, astronaŭto       m
kosmonaŭtiko, astronaŭtiko     f
homarano, kosmopolito        m
kosmo, universo           m
oblikve
rombo                m
romba sistemo
neorta paralelogramo        m
pumilio               f
oblikva, neortangula
osto                f
Kostariko              f zeměp.
preĝejo               m
sakristiano, preĝejservisto     m
elosta, osta
sinosto
skeleta
fiŝosto                  f
simfito                  m bot.
kario                   m
kubeto, kubo                f
kvadratita ŝtofo
kvadratita, ĉelara, ĉela, en ĉeloj
kuba
kubsukero
sukerkubetoj
la kuboj jam falis / jam estas jetitaj
skeletulo, ostulo             m
ostiĝi                   ned.
rigidiĝi                  přen.
ostoplena, ostriĉa
osteca, senkarna
osta
osta karbo
Konstanco                 f zeměp.
ostejo                   f
armaturo                  eltech.
skeleto, framo               tech.
skeleto, ostaro              f anat.
bicikloframo
malglata, maldelikata
plumpa stilo
kokcigo                  f anat.
festuko                  f bot.
tajlorkostumo               m
oblikva, ne rekta
oblikva prismo
oblikva prismo
straba rigardo
oblikva angulo
korbo                   m
nacelo
ruba urno, forĵetaĵujo
paperkorbo
gondolo
gregejo                  m
hurdo                   f
frondoza, vastfrondara, branĉoriĉa, frondodensa
koŝera                   adj. neskl. náb. i slang.
ŝoĥti                   ned. i dok.
korbeto, korbo               m
korboplektisto, korbisto, korbofaristo   m
vimeno
korbaĵo, vimenaĵo
basketbalo, korbopilkado          f sport.
ĉemizmanika
senhonta / tikla ŝerco
ĉemizo              f
ĉemizeto             f
observisto            nám.
brasika stumpo          m
balailo             n
dimensio             tech.
nivelopunkto           f zeměp.
montopinto
ruleto              f mat.
kotangento            mat.
katido              n
stalfako             m
kaldrono             m kuch.
timbalo
kaldrono likas
hejtkaldrono
kaldronejo            f
koterio             f zvl. polit.
ankra
naski katidojn          ned.
kaldronfarejo, kaldronejo    f
kaldronisto           m
timpano             pl. hud.
kotleto             f
potego, poto, kaldroneto     m
kaldronvalo           f zeměp.
maleolo             m
fingra artiko
disko              m
hokedisko            sport.
rulo de papero
polvonubo, polvokirliĝo
kapriolo, transkapiĝo      m
noti dimension          dok. i ned. tech.
transkapiĝo, transkapiĝa salto  m
ankro              f
ankrejo             n
ankrumi n, akri n, grapli t   ned.
dubeli t
dubeli t
trejnisto            m
stupo              f
li rigardaĉas kiel bovido
rigardi tn            ned.
enrigardi n           dok.
agrostemo            m
bulo                     mat. sněhu, hlíny aj.
globo                     f i mat.
ĵetglobo                   sport.
kugleto, kuglo
ruli t                    ned.
ruli okulojn, okulumi n
rulmoviĝi, ruliĝi
neĝbula batalo, neĝbatalo           n
neĝbataleti n, neĝbatali n          ned.
bana
banĉapo
banmantelo
banmantelo
banujo, bankuvo
banejo, naĝbaseno               n
naĝejo (liberaera)
banado                    n
banado
bani t                    ned.
sin bani, baniĝi               ned.
aĉeto                     f
aĉeto partopage
aĉetaĵo
bano                     f
banĉambro, banejo
banĉelo
paŝkrado
bana
mi aĉetos senhezite du pecojn
aĉeti t (ion de iu)              dok.
aĉeti preskaŭ senpage, aĉeti por forĵeta prezo
fumo                     m
bukano
fumado                    n
la arbaroj vaporfumas
fumi tn                    ned.
brumo                     met.
fumkurteno
fumgasoj
fumkolora
fumdukto, fumkanalo              m
fuma
mordi t                    ned., dok.
mordema
sarkasma                   přen.
acerba                    lit.
ero, fragmento                2
peceto, peco                 m1
specimeno                   3
peceto                    m
pecetigi, erigi                ned.
angulo                    m
forĝi                     ned.
komploti n
komploti n
kovi perfidon
anguleto                   m
fako
magiista bastono, magia bastoneto
magio, sorĉarto                n
sorĉisto, magiisto, miraklisto        m
sorĉa, magia
sorĉi t                    ned.
prestidigiti
sorĉo                     n
ĉarmo
metalo                    m
amboso                    f
inkudo                    f anat.
metallaboristo                m
forĝado                    n činnost
ĉarniro, fergarnaĵo, ankropeco
forĝita
forĝejo                    f
forĝisto                   m
elatero                    m zool.
forĝista fajrejo               3
forĝoforno
balgoblovilo
balgoblovilo
forĝi                     ned.
hufoferi t
vakero, gaŭĉo, bovinisto, bovisto, rajdpaŝtisto, usona bovinpelisto
                       m
metallaboristo, metalisto           m
metalprilabora (maŝino)
metalindustrio, metalurgio          m
metalgravuristo                m
cizelisto                   m
metala splito
metala tornsplito
metalkolora
metala mono
metala
metala tegaĵo
boko                     2 sport.
kapro                     f 1 zool. bez rozlišení rodu
tresto            5 stav.
kaprino
stablo            3
segboko           4
kozaka
inaj tibibotoj        f pl. text. hovor.
boleto            bot.
kozako            m
virkapro           m
boko
kapriolo           m sport.
kaprina, kapra
tragopogo          bot.
kaprifolio          bot.
kapraĵo
egopodio           bot.
kaproledo
kapropelto
kaprofelo          f
astragalo          m bot.
kaprido           n
koĉerbenko          m1
tresto            2 stav.
valeriano          bot.
kapraĵo           f
Kaprikorno          m astr.
ibekso            m zool.
felprilabora
ledindustrio, peltidustrio
tanisto, ledpretigisto    m
tanejo            f
dikŝelpomo          m zahr.
leda, el ledo
ledaĵo
pelto            f
skunko
peltĉapo
peltĉapo
pelta, fela
peltistiko          n
peltista uzino
peltisto           m
peltaĵo, peltmantelo     m
pelto
felo             f
felisto           m
haŭta
dermatozo
dermatologo
dermatologo
sebumo                   anat.
dermatozo
haŭtmalsano
dermesto                  m zool.
flosglacio, glacibloko, bankizo      f
karcino                  odb.
krabo                   m zool.
sulkiĝi                  ned.
sulkigi                  ned.
malglata, sulkohava
skatolo                  f
teujo
ĉapelujo
rubskatolo
tualetujo
reduktado, redukto, mallongigado      mat.
redukto de frakcio
paŝi n, marŝi n              ned.
piediri n
retropaŝi n, retroiri n
retropaŝi n
ŝtelaĵo
ŝtelita
ŝtelo                   f
rompoŝtelo
ŝtelire, ŝtele
nizo                    m
bankroto                  m
distrikto, regiono, departemento, gubernio 3)
teritorio                 2
rando                   m1
laktopoto                 m
samlandano, samlandulo, kunlandano, sampatrujano, samprovincano
samlandana ligo
ruleto                   tech.
tranĉi t                  ned.
tranĉaĵo                  m
panpeco, pantranĉaĵo, tranĉaĵo el pano
pejzaĝo                  f
provinco, regiono, lando
pejzaĝisto                 m um.
punto                   f text.
puntistino                 f
puntofarado                n
kroĉetaĵo                 f
ekstreme
randa, flanka, periferia, marĝena
ekstrema
troa
bermo                    f stav.
kalosomo                   m 1 zool.
randŝtono                  2 stav., dopr.
ekstremo                   f
ekstremaĵo
ekstremeco
loka, regiona
regiona, departementa, provinca, distrikta
pitono                    f zool.
graki n, korvobleki n            ned.
tiri je haroj
kokinkrii                  ned..
kantilevro                  m stav.
reĝo                     m
reĝido                    m
regolo, birdreĝo               2
kunikleto                  m1
kuniklofelo, kuniklopelto          f
kuniklo                   m
kuniklejo                  f
reĝado                    n
reĝi                     ned.
reĝino                    f
belreĝino
damo
reĝedzino
kamarilo, koterio
Reĝa Moŝto
rea
reĝa
bufono
bufono
provosto                   hist.
reĝejo, reĝolando              n
magazeno
vendejo, debitejo              m
forĵetindaĵo, fatraso, brokantaĵo
butikisto                  m
komizaĉo
trarostri t                 přen.
vendeti t, brokanti n, vendaĉi t       ned.
butiketo, butiko               m
kalkanumo                  m hovor.
fikskrampo                  f stav.
malordigi, zigzage meti           ned. hovor.
pluveti n                  ned.
guto                     n lit.
iometo, guteto                m
kalkoŝtona elgutaĵo, gutŝtono        m
stalaktito
stalagmito
karsto                    m geol.
beleco, belo                 f
belaĵo
belulo                    m
belulino                   f
belulino                   f
ĉarmulino
paska ovo                  f
belartoj                   um.
bele
la bela vetero elteniĝis nur du tagojn
belarto
belo                     n
bela
artosketanto                 m
artosketado                 n
artrajdisto                 m
kaligrafio                  m
deklamado                  n i přen.
elokventulo                 m
elokventi n                 ned.
karsta kaverno / groto
karsta
ŝteli t                   ned.
ŝteliri n, ŝtelpaŝi n            přen.
beliga, ornama
plibeligi, beligi              ned.
oble
foje
mallonge, koncize, kurte
barbeto
kratero                   m geol.
bombotruo
mallongigi, kurtigi             ned.
redukti t                  mat.
mallongiĝi                  ned.
forpeli enuon, distri sin, distriĝi
ĵetfrazo
kuloto, ŝorto, ĝisgenua pantaloneto / pantalono
kurta konekto
kurtatempa
kurtonda sendostacio
kurtonda                   sděl.
miopa, talpokula
miopulo                   m
mallonga, kurta
kurtfilmo, mallongdaŭra filmo
mallonga, sed abunda pluvo
konciza
amuzo, distro                f
kraŭlo                    m sport.
kraŭli n                   ned.
bovino                    f
kravato                   f
bovinejo                   m
bovofekaĵo, bovomerdo            m
kameno                    m
cerviko                   m anat. zubu, dělohy
faltigi / sulkigi / falti / sulki frunton
faldi t, krispigi
levi la ŝultrojn
levi ŝultrojn
kaŭri t, kuntiriĝi              ned.
falti t
fleksi t                   ned.
drinkejo, bierejo, gastejo, taverno     f
ĉardo
kola, gorĝa
laringa, cervika               lék.
malsano de gorĝo
kolarterio                  anat.
kreaĵo, kreado                f
servicoŝranko, kredenco           m (zast.)
kredito                   m ekon.
tersilo                   m zeměd.
krejcero, speso               m hist.
tajloro                   m
kudrejo
interpeco
tajlora
mezurrubando
lipruĝstangeto, lipruĝo, ruĝstangeto, ruĝstango
                       m
krispo                    m
kremaĵo, ŝmiraĵo               2 gastr.
belŝmiraĵo                  3
ŝuciro, ciro                 m1
razkremo
kremo por sunbruniĝo
kremacio, cindrigo              f
krematorio, kremaciejo            m
kremkolora
krema
randaĵo            f klobouku
kremrulaĵo           f
krenelaĵo, kreneloj      n arch.
kreolo             m
krepo             m text.
krepa papero
krepa papero
desegnaĵo           f
desegnaĵo per karbo
strekaĵo
desino
etudo             um.
desegnado           n
desegnita filmo
bildrakonto
desegnistino (teknika)     f
angulilo
desegnisto           m
desegnistino          f
karbokrajono
desegni t           ned.
Kreto             f zeměp.
kreteno            m
kretono            m
sango             f
salikoko            f zool.
sanga
trombocito
vendetto
cirkulado de sango
sangogrupo
sangogrupo
koagulaĵo, sanga precipitaĵo  lék.
sangoglobeto
premo / tensio de sango
hematomo            lék.
sanganalizo
kriketo            m sport.
krimulejo, karcero       m hovor.
kriminalisto          m
kriminala
kriminala polico
krimulo            m
krinolino           f text.
Kristo             m
Jesuo Kristo
kriterio, versigno           n
kriticismo               m fil.
kritika rimarko
kriza situacio
krita                  tělesný stav, mat., fyz.
kritika                 m (posudek, poznámka)
kriza                  situace
krita punkto
krita regiono              mat.
kritika rilato
kritikisto, kritikanto         m
kritiko                 f
kritiki t                ned.
depresio                polit.
krizo                  f
kriza                  zvl. lék
kolo                  m
gorĝo
rukti n                 ned.
korvo                  m zool. rod
korako
kolarterio, karotido          f
ekrukti n                dok.
kolrompa, vivoriska
                    m
Giganta montaro, Karkonoŝo, Gigantmontaro pomn. zeměp.
avarulo                 m
porka kolviando             f
furaĝrako                m
furaĝado, furaĝo, nutrado        n
furaĝisto                m
grasigi, nutri t, manĝigi        ned.
kropŝtopi t, grasigi          husu aj.
furaĝujo, nutrejo            n
birdonutrejo
furaĝo                 n
furaĝbazo                zeměd.
furaĝa faruno
furaĝbeto
por furaĝo, furaĝuza
buĉbrutaro
krudulo, malĝentilulo          m
meleagro                m
dresado                 n
paŝo                  f (lit.)
kostumo                 m
paŝo                  m
paŝo post paŝo
paŝe
kroketo                   m sport.
ĉevrono                   f stav.
krokodilo                  m
krokodiluloj                 m pl.
paŝmezurilo, paŝkomputilo          m
krokuso                   m bot.
triangula nivelilo              f stav.
krom
krom mi
krome, krom tio
pioĉo                    m
kroniko                   f
kronikisto, analisto, historiografo     m
aspergilo                  m
ŝprucmakulita, punktita
sanktakvujo, aspergujo            f náb.
asperga
ŝpruckruĉo, akvumilo, akvilo, aspergilo
akvuma kamiono / veturilo, ŝpruckamiono
aspergi t, akvumi t             ned.
dorskorbo                  f zast.
dresi t, malsovaĝigi             ned. zvíře
kvietigi                   hněv
dresisto, kvietigisto            m
malsovaĝa
tordado                   n
hajlero                   f met.
perligita hordeo, griero           gastr.
grajlo
grio                     gastr.
hajlo                    mn met.
hajlo batdifektis la grenon
tordi t                   ned.
skui la kapon
kurbiĝi, tordiĝi
cirkleto, cirklo               m
ringo
bukdorningo
rondeto
girado                    n
rondflugi n, rondiri n, rondnaĝi n, giri n  ned. r
tegmento
tegmenta ĉarpentaĵo             m
elitro                    f zool. anat.
talpa
talpo                    m
skrofolo                   f lék.
skrofulario                 m bot.
talpbulaĵo, talpejo, talpmonteto  f
grilotalpo, griltalpo       f zool.
krucifikso             m (zast.)
intestobruo, plaŭdeto       n
murmuri n             ned.
en mia ventro murmuras
genisto              f bot.
ciklo               chem.
cirklo, rondo           m
disko               mat.
ciklostomoj            zool.
diskosegilo
diskosegmento, segmento de disko  mat.
segmento de disko
diskosektoro, sektoro de disko
ronda, cirkla
encirkliga ĉasado
rondirejo             dopr
toro                mat.
duringo, ringoj          sport.
ĥorejo               f
pioĉo               m
Bankoko              m zeměp.
karapaco              zool.
kiraso               m
guto                f
ŝvitguto
ŝvitguto
grieto, grio            f gastr.
semola faruno
griaĵo
semola / gria kaĉo, griaĵo
grieto (hordea)          gastr.
grajlo               f pl.
hajlado, grajlado         n
felkerno              m
frangolo              f bot.
Ercmontaro             n
peniga               přen.
rompebla
meleagro              fm
kruelulo              m
opresi t
torkvilo, jingo          m zool.
krueleco, brutaleco        f
tiraneco, despota reĝimo      f
kruela, bestia, feroca, brutala
kruelaĵo, bestago
malsatego
cirkelo                  n
cirklo                  f hovor.
cirklolinio                odb.
cirkonferenco               mat.
cirklo havanta radiuson r
sangado                  n
epistakso                 odb.
sangadi n, sangi n            ned.
mordromano                m hovor.
hombuĉado, masakro            přen.
sangokolora
sanga
sangavida
sangoverŝo, masakro            n
incesto, sangadulto            n
sangoŝvelaj okuloj, sangsubfluaj okuloj
sangoglobeto, sangokorpeto, sangoĉelo   f
sangofluo, hemoragio           m lék.
kovra, ŝirma
kaŝnomo, kriptonimo
pseŭdonimo, kriptonomo, kaŝnomo
kovraĵo
kubo                   f mat.
kuba sistemo
kuba sistemo
kuba futo
kuba futo
kuba
triagrada                 mat.
kuba metro, kubmetro
kuba metro
Krimeo                  m zeměp.
kripto                  f stav.
kriptono                 m chem.
rato                   f
kristalo                 m geol.
sĥisto, skisto
kristaligo, kristaliĝo          f
kristalografio              f
kristala
grajneta / kristaligita sukero
kristalricevilo, galenricevilo
Kristoforo                m
ŝirmejo, kovraĵo, kovro, kaŝejo, bunkro  m
ŝirmĉambro
ĉapo de fontoplumo
ŝirmi sin, gardi sin
akordiĝi
kongrui n, koincidi n, identiĝi
protekti la dorsflankon
kovri / porti ĉiujn elspezojn / kostojn
ŝosetegaĵo
ŝirmi t                   2
mantelo
kovri t                   ned. 1
kapuĉo                    zvl. tech.
tegaĵo
kovraĵo                   f stav.
kovrita
tegmentita stadiono
tegmentita
kovra povo                  f o barvě
botaĉo, ŝuaĉo                m
potaĉo
knaranta, raŭksona, raŭka
rompsoni n                  dok.
spasmo                    f lék.
tetanio
tetano
konvulsio
kramfo
hamstro                   m zool.
hamstri                   ned.
variko
variko                    lék.
spasmeca, spasma, konvulsia
spasma
fragileco                  f
delikateco
fragila, rompiĝema, facile rompebla, facilrompa, difektiĝema
gracia
subtila
gracila                   lék.
delikata
froste rigidiĝi               ned.
kvarco                    m geol., chem.
versipelo                  m bot.
kvarcboleto
kvarcito                   m
silikato                   m
silicia
silicio                   m chem.
armoracio                  m bot.
kreno                    hovor.
krena
vigle
hopi / salteti (ĝoje)        ned.
koturno               f
vigleco               f
viglamova, facilmova
fajrila
fajrilo, fajroŝtono         n
fajrerigi              ned.
brakseĝo, fotelo, apogseĝo      n
bapto                m
kristano
kristana erao
karitato
kristana
kirko                též
kristanismo             n
bapta
baptonomo, antaŭnomo, persona nomo
baptonomo
baptisterio
baptoatesto
baptoatesto, baptatesto
krii n                ned.
krii helpon
krii el la tuta gorĝo
kretaceo               geologický útvar
kreto                f geol., tech.
flugileto              n
aleto
ardezo                f hovor.
aletŝraŭbingo
avanulo, flankulo          6 sport.
flugilo               n1
fortepiano              5 hud.
maldekstra alo            polit.
flankaĵo               3
klapo                4
alo                 tech. 2
fenestroklapo
fenestroklapo
aleta ŝraŭbingo, aletŝraŭbingo
klariono               f hud.
flugila
kreta, kretacea
krio                 m
intensega, flama, okulfrapanta    barva
orelŝira, tranĉa
ekkrii n, krii n           dok.
revivigi                   ned.
kvarckristalo                 m
facetinta kristalo
kristala
falsa / malvera ĵuro
falsulo                    hovor., hanl.
kurbtranĉilo                 m
maljustaĵo                  f
rankoro                    lit.
agi maljuste (kontraŭ iu), maljustumi (iun), fari maljustaĵon (al iu), trakti iun maljuste
raĥito, rakito                f lék.
kurbiĝi
kurbigi                    ned.
kurbilo, diverskurba liniilo         n
kurbo, kurba linio              f
loksio, krucbekulo              zool.
kurblinia
zigzaga
falsĵurinto                  m
falsĵura
retorto                    f chem.
kurba, malrekta
falsa
oblikva
valga                     anat.
vara                     anat.
dieso                     hud.
kruco                     m
krucosto                   anat.
trefo
kruca militiro
kruckavalira
Krucisto, Kruckavaliro            hist., voj.
sekigita frukto                f
dieso                     hud.
kruceto                    m
kruce
zigzage, ĉiudirekte
bastardo                   zool.
hibrido                    m bot.
specimiksado
miksado, hokkruco               n
varimiksado
rasmiksado
genromiksado
kruciĝado                   biol.
krucigado
hibridigi, bastardigi             biol.
krucigi                    ned.
ĉizoji t
krucbrodi t                  ned. text.
krozŝipo                   m
Kalvaria vojo                 náb.
krucvojo, krucuma vojo            náb.
klostro, ĉirkaŭkorta peristilo / galerio
sakro
krucmilitiro
trastrekita ĉeko               ekon.
trastrekita ĉeko
krozi                     ned. nám.
krucumi t                   popravovat
krucigi
ĉizoji t                   o cestě, vedení
vojkruciĝejo, kruciĝejo, krucvojo, vojkrucejof dopr.
kruciĝejo kun prioritata vojo
krucenigmo                  f
kruca
krakmordeti t                 ned.
veprejo, makiso
arbedaĵo, arbedaro              nf
vepra
                       n
frutesko, erikeja arbustaro, erikejo, arbetaĵaro, arbedejo
                       n
fruteska, arbusteca, frutikeca        bot.
baptato                    m

baptofesto, bapta ceremonio          f pomn.
bapti t                    ned.
baptisto                   m
baptokuvo, baptujo              f
krusteca
krakeno
knaranta neĝo
kraketanta                  gastr.
rostro, muzelo, vizaĝaĉo           m vulg.
fr!, hus!                   odhánění
ŝelkoj                    f pomn. text.
negoco, negoca traktado            m hovor.
negocaĉi                   ned.
harfasketo, pufa hararo            f
kiel
per kiu tramo
kiu
kiu lernanto tion faris?
kiu ajn, iu ajn, ĉiu ajn
iu
Kuala-Lumpuro                 m
Kubo                      f
kubano                     m
kuba
volumeno, kuba enhavo             f
konkubino                   f
kuba
kuba metro                   m
kubometro, stero                (dříví,) hovor. kubík
kubismo                    m um.
sufokiĝi pro rido
sufokiĝi pro misgluto, misgluti, falsengluti  ned.
buklo                     f
bukla
poŝtranĉilo                  f hovor.
manto                     f zool.
harbukleto, harbuklo, harkrispaĵo       f
bukliĝi, krispiĝi, ringiĝi           ned.
bukla, krispa
tra kie
kiun vojon vi elektos?
tra kie iras / kondukas ĉi tiu vojo?
tra kie ajn, kiun ajn direkton
kofro                     m
kofreto                    m
kuiristo                    m
kuiristino                   f osoba
kuirlibro
kuira, kulinara
senviscerigi, elpreni la viscerojn       ned.
penetraĉi                   přen.
kuirejo                    f
tabla salo
tabla salo, kuirsalo              chem.
kuirilo, kudriloj
kuirejaj uzaĵoj
ekipaĵo de kuirejo
kuireja
fornelo                    f
kuirtablo
forĝebla
fripono                    m
kukolo                     hovor.
kukulo                     f
kukolhorloĝo                  f pomn.
kukoli n                    ned.
kukui n
binokleto, lorneto     n zvl. div.
luketo, rigardilo
krizalido, ĥrizalido    f zool.
pupo            bot.
surkapa okulŝirmilo
abelista masko, abelmasko
geumo            m bot.
maizo            f
polento
polento
flokmaizo
maizgrajno
paliso, fosto        m
kulako           m
rondformiĝi         ned.
rondligno, rondfero     f
rondformigi, rondigi    ned.
globrondeta, rondeta
globforma, globa
ronda
striĥno, strikno      f bot.
tintilo
globo, globeto       f
kuglo
bilardo           m
bilardejo, bilardsalono
lami n           ned.
lama
kulio            m
globeto           f
globetlagro, globlagro
globlagro
globkrajono
globkalkulilo
pufvanguleto        m lit.
noktuo           m zool.
vintra / pinta ĉapo     text.
ĥaradrio, karadrio     m zool.
ĥaradriedoj
kulinara
kuliso           f div. aj.
sceneja laboristo      m
glaŭcidio pasera      m zool.

kuglo            f
kulminacio, kulmino     f astr.
kulmini n          ned.
tenejo
budo, ŝedo            f
kuloaro             m
mitralo, maŝinpafilo       m
mitrala / maŝinpafila bendo
globa stelamaso
sfero              mat.
globsegmento
globtavolo            mat.
globsektoro
globforma
globoida             mat.
globa
palisa
globartiko            tech.
globartiko            tech.
kaloto              m mat.
senintenca / sendola kulpo
kulto              m zvl. náb.
personkulto
kultivado, kulturado       f
kulturvario           m zahr.
erpmaŝino, kultivatoro      m zeměd.
kulturi t            ned. všeobecně
kultivi t
kulta
idolejo             n
kulturo             f
antikva kulturo
kulturo de bakterioj
loĝeja komforto / kulturnivelo
kultura
kulturvario           bot.
kultivaĵo
kultivaĵo
kulturmedio
kultura havaĵo
kultura centro
kultura establaĵo
kompano             m hovor.
ulaĉo, komplico         hanl.
kumulado             fn
kumuli t             ned.
kumiso              m
ĉevalo              m
ekvo               zool. rod
gropo              sport. nářadí
ĉevalo
marteso             f
foino, mustelkato
bombino                     f zool.
kvakado                     n
kvaki n                     ned.
dasiuro                     m zool.
aĉetu al ŝi ekzemple libron
amaso                      f
amaso de galaksioj
multe da mono
kumuluso, kumulo                meteor.
kupeo                      n žel.
butikisto
komercisto                   m
aĉetanto
amasigi, akumuli t               ned.
amaseto                     f
fojnamaseto
kanzono, kabaretaĵo               m
parigistaĉo, parigisto, peristo, prostituisto  m
prostituistino                 f
kupli t                     ned. tech.
aĉeta
aĉetprezo
aĉetprezo
aĉetpovo
acxetpovo
estas strange / mirige, ke; mirinde, ke
kupolo                     f arch., geol.
kupono                     m
aĉetado
aĉeti t                     ned.
aĉeti kredite
aĉeti kontante
kumuluso
kuprito                     m geol.
antaŭen
aĉetanto                    m
galino                     m zool.
ĥoro                      m chór
ĥorejo
kuracmetodo, kuraco, kuracprocedo        f
kortiko
ŝelo                      f
krusto
kuraro                     n neskl.
kapelano, armea pastro             m náb.
kuratoreco                   f
kuratoro                    m
kuraĝo                    f
skorbuto                   f pl. lék.
gotika / germana skribo           m lingv.
princo-elektisto
vivpriskribo, konciza biografio       n
kuriozaĵo                  f
kurioza
krusto de pano, pankrusto
                       f
kokinejo, kokejo               m
koka matenkanto, matena kokokrio       n lit.
skolito, ipino, dendrofago          m zool.
kurso por progresintoj
tenisludejo                  m
hetajro                    f
                       f zvl. putino
malĉastulino, stratulino, amorantino, prostituitino,hanl.
amori (t, kun iu), prostituiĝi        ned. hanl.
kuriero, mesaĝisto              m
stafeto                    voj.
kurzo                     ekon.
kurso de la germana (lingvo)
kurso                     m
trako
kursivo                    f typo. písmo
kursiva kolumno
por fumantoj
fumanto                    m
fumejo                    f
Plejado                    n pl. astr.
kokido                    n
kokida
kokidaĵo
piedkalo
piedkalo
kokidino                   f
kompozicio                  hud.
teatraĵo
parto, ero                  2
ekzemplero, specimeno             3
verko, peco                  4
peco                     m1
pecaĵa kargo                 žel.
pecaĵa varo                  dopr.
pecaĵo, pecvaro
popeca
peckargo
kuspo                     mat.
osteto                    f
maleo                    anat.
                       m
zorgisto / mastrumanto (muzea / kastela / biblioteka)
nekompleta, neplennombra, stumpa
arbalesto                  f hist., voj.
minlabora, mina
ruli t                    ned.
ruliĝi                    ned.
mini t, fosi t                ned.
sfego, sfeko, rabvespo            f zool.
metie amatori, amatore metii         ned.
monaĥa robo, froko              f
kutro                    m nám.
Kuvajto                   m
Kuvajtio
kaprido                   n
dermo                    anat., odb.
haŭto                    f
ŝamo
felo
ledo
konuso                    m
balustro                   arch.
keglo                    f
keglo                    f sport.
kegla globo
kegloludejo, keglejo             m
koniko                    f mat.
konusforma, konusa
haŭteto                   f
kvadro, ortepipedo, orta paralelepipedo   mat.
kvadroŝtono, ŝtonbloko            m
kvadranto                  m mat.
kvadrato                   m
kvadrata ekvacio
kvadrata ekvacio, ekvacio de la dua grado
kvadrata, duagrada
kvadraturo                  f
kvadrilo                   f tanec
kvariliono                  m
kvaki                    ned.
kvakero                   m
kvalifiko                  f
kvalifika antaŭkonkurso / konkurso
kvalifikita
kvalifikita laboristo
kvalifiki t                 ned. i dok.
kvalito                   f
laŭkvalita, kvalita, eca
altkvalita, bonkvalita, bonspeca
kvanto               f
kvanta
kvantuma              odb.
kvantumo              n
hasto, rapidemo           m
rapide, haste
hasti n               ned.
hasta
kvarto               m dutá míra
kvarto               f 1 zvl. hud.
la kvara klaso           2
kvaronjaro, trimestro, jarkvarono  m
kvaternaro             m geol.
kvarteto              m n hud.
fermentaĵo             m
kvaso
feĉo
festeno
kvazaro               m astr.
fermentaĵo             m
saĥaromiceto            f
fermenti n             ned.
gisto                f pomn.
guaŝo                m um.
fermentado             n
fermentita
kirlilo               f
kirli t               ned.
kverelulo              m
flori n               ned.
prosperi n
aspekti freŝbrila / sana
kvestoro              m
floro                m
stamenfloro
florbrasiko             m
majo                m
flaŭro               f
florado               n
infloresko             n
infloresko kompozita
floro                f
florpoto              m
florvendistino, floristino     f
florkulturado, florvendejo     n
florujo
florejo
florkulturejo
flora
florejo
Palma Dimanĉo, Palmodimanĉo         f
Palma Dimanĉo, Palmodimanĉo
florriĉa, florplena
flora
florpetalo
florbazo, receptaklo, toruso
perianto
florburĝono
maja
floranta
flordesegnita, florpentrita, florornamita
kvivit!                   hlas kuřátka
sorpturdo                  f zool.
kviviki n, kviki n             ned.
lamentado, vekriado, vekrio         n
plorkrii n, vekrii n, ĝemegi n       ned.
kvinto                   f hud.
la kvina klaso
kvinteto                  m kvinteto n
kviniliono
kvita, senŝulda
pagatesto, kvitanco             f ekon.
floreto                   n
friponeto, petolulo             přen.
kvizo                    m
kvociento                  m mat.
kovkokino, kovanta kokino          f
kluki n                   ned.
kvoto                    f
pro, kaŭze de
pro manko de tempo
pro ci                   náb., v básni
pro vi
ciano                    m chem. radikál
cianido                   m
kalia cianido
ciberneta
cibernetika
cibernetiko                 f
sitelo                   m hovor.
kiĉo, fiartaĵo               m
kokso                    m
koksa artiko
ileo                    m
sterkoforki                 ned. hnůj
                       přen.
malhonori iun, superŝuti iun per kalumnioj, ĵeti koton sur iun
ni vidu!, jen kio!
terniga, terna
terni n                   ned., dok.
terno                    n
ŝargilo                   f tech.
klabo                    m
ciklopo                   m
kilo                     m nám.
hernio                    f
ŝancelado                  n něčím
ŝanceliĝado, ruliĝado
balanci t, ŝanceli t             ned.
balanciĝi, ŝanceliĝi             ned.
vobli n
atendas lin brila estonteco
ŝveli n                   ned. těsto
klini salute la kapon
mansvingi t, svingi per la mano
gesti t, mansigni t
cipra
bole ŝaŭmi, bolleviĝi            ned.
ege koleriĝi, furiozi pro kolero
esti sanega, elradii sanon
abundegi n
boli n
Cipro                    m zeměp.
pufmola, ŝvelmola
graspufa
malfirmigi, malkompaktigi, ŝvelmoligi    ned.
kiraso                    m voj.
ŝildfelo
kirasulo                   m voj., hist.
acidiĝi                   ned.
fermenti n
acida / fermentita brasiko
acidlakto, acida lakto
koaguliĝinta / acida lakto
fermentita brasiko, saŭrkraŭto
acido                    f
deoksiribonuklea acido
acido nitrata
acido formika
aceta acido
sulfata acido
hidrogenklorida acido
dihidrogenkarbonata acido
acidigi                   dok.
minerala gasakvo            f
acideco                f
acidaĵo                hovor.
acida
oksido                 m (zast.)
dialuminia trioksido          chem.
karbona monooksido
karbona dioksido
oksigeno                m
gasbotelo por / da oksigeno      tech.
oksigenbotelo, aerujo
acidiĝi                ned.
fariĝi moroza             přen.
kazeiĝinta lakto            f
mastiko                m
femuraĵo, klabo            gastr.
femuro                 f
gitaro                 f
gitaristo               m
gitara
bukedo, florfasko           f,
bukedo da versoj
bukedeto                f1
floreto                2
tirso                 3
floro                 f1
bukedo, florfasko, flortufo      2
kitelo                 f text.
mastiki t               ned.
cetacoj                m pl. zool. řád
balanca, svinga
svingpordo
svingpordo
haltero                n
pendolo                tech.
svingilo                n
baskulpordo
pendola horloĝo
pendolhorloĝo
pendola
pendolado               n
balanci t (ion), svingi t, ŝanceli t  ned.
mangesti n, kapgesti n
balanciĝi, pendoli n, balanci sin   ned.
kuveto                 f
fari signon, svingeti         dok.
kapjesi n
natura metalsulfido          m geol.
ĥalkopirito
pirito
deziregata, dezirata, sopirata       lit.
Elbo                    n zeměp.
labialo                   f lingv.
lipa, labiala
labileco                  f
labila, ŝanceliĝema, nekonstanta, variema  fyz.
labiodentalo                f lingv.
laboratoria helpanto, laboratoriano     m
brulilo                   m
laboratorio                 f
cigno                    f
pudrilo                   f
kanto de cigno               zvl. přen.
kanto de cigno, cignokanto
frandema
frandemulo, frandulo, gastronomo      m
labirinto                  m
malkareco, malmultekosteco         f
malmultekoste, malkare
malkara, malmultekosta, malaltpreza, ĉipa
adasismo                  esp., lit.
celentero                  f biol.
celenteruloj                m pl.
celenterato, celenterulo          m
malsate
avide
jejuno                   m anat.
avidi t                   ned.
malsata
avida
senorde, malorde

sen kultivado, novale            zeměd.
selektado / selekto de radiaj ondolongoj  3 sděl.
harmoniigo                 2
agordigo                  n1
agorda
agordbutono
agordisto                  m
agordilo, agordoforko, diapazono      f
li akordigis paceme sian voĉon
Ladislao                  m
agordi t, akordigi, harmoniigi       ned. 1
esti (kune) en akordo            4
alĝustigi                  3
akordigi, akordi n             2
gracieco                      f
gracia, belfigura, belforma
novalo                       n obyčejně pl.: lada zeměd.
scilo                       f bot.
Ladoga lago                    n
kanona afusto                   f voj.
kalabaskukurbo, botelkukurbo            f zahr.
Lagoso                       m zeměp.
laguno                       f
botelo                       f
laktobotelo
gasbotelo, gasujo
botelo de biero
botelo da biero
agrablaĵo, delico                 f
                          ned.
esti (tre) agrabla, flati t, kajxoli t, fari plezuron
delica, agrabla, plaĉa, apetitiga
eskvizita                     lit.
delikataĵo, frandaĵo, luksnutraĵo         f
gastronomia vendejo, delikataĵejo         n
delikataĵa, delikata
boteleto                      f
flakono                      chem.
botela
laĥo                        m
otario                       m zool.
juĝantaro, ĵurio                  sport.
sekulara edukado
sekulara eduko
laika
sekulara                      náb.
laiko
profano                      náb.
malzorgemo, pigreco, fuŝfaremo, fuŝemo       n vlastnost
malzorgaĵo, fuŝfaraĵo, fuŝaĵo
malzorgulo, fuŝfarulo, fuŝemulo          m
lako                        m
peklakvo                      m
ungolako
logaĵo, allogo                   n
logi t                       ned.
alloga, loga
lakmuso                      m
avarulo                      m
avareco                      f
avara
lakona
avareco                      f
avari t                   ned.
avara, monavida
laki t, surkovri per lako          ned.
blufi n, paroltrompi t            přen.
belŝajnigi, eŭfemisme prezenti
kaĵoli t
lakejo                    f
lakso                    f (hovor. )
laktado                   f
laktozo                   m chem.
lakista profesio, lakejo           n
lakisto                   m
lakisto                   m
lobohava, lobhava
plume entranĉita               bot.
lobo                     m bot., anat.
lobeto                    m
loba
lamo                     f zool.
lamao                    m náb.
ŝtonrompisto, ŝtonfendisto, ŝtonministo, ŝtonhakisto
                       m
ministo
rompite, rompe
paroli ŝiriĝeme, balbuti n
la Maniko, la Manika Kanalo / markolo
rompata, rompita
refrakti t                  opt.
rompadi t, rompi t              ned.
dispecigi / rompi panon
minfosi ŝtonon
radumi t                   hist.
rompi / superi rekordojn
enpaĝigi / paĝigi kompostaĵon        typo.
refraktiĝi                  opt.
rompiĝi
rompi kapon (super io) knedi al si cerbon (pro io), cerbumi n
rompi al si la kapon / cerbon
cerbumi n
refrakti lumradiojn
impozi t
rompiĝema, rompebla, fragila
fuŝparolata, stumbla
lamelo                    f
lamentado                  f
lamenti n (pri iu)              ned.
mallaŭdi iun
laminato                   m
laminata ŝipo
laminata
laminati t        ned.
lampo          f
juntgalono, galono    m text.
pantalongalono      m pl.
lampiono         m
fortegulo        m expr.
cervino         f , laňka f
hubo           m zeměd. míra
longega / longa vojo   přen.
kampego, kampo
lanceto         f lék.
langusto         hovor., gastr.
palinuro         f zool.
insultado        n lit.
hubulo          m
kableto, fadenego    n
kablo, ŝnurego      n
lanolino         m
kablotramo
rigilaro         n nám.
kablotramo, funikularo
telfero         f
kabla
stropo          nám.
trufo          hovor.
tubero          m bot.
Laoso          m zeměp.
kapta
kaptilo         tech.
kaptisto, arestisto   m
kaptilo         m
bagatelo, malgravaĵo   f
kaptadi t, kapti t    ned.
spirkapti
lapidara
arĝenta nitrato     m chem.
kapti t         dok.
vojbandito, bandito   m hist.
ekkapti t, kapti t    dok.
lapono          m
Laponio         n zeměp.
miso, eraro       m
skriberaro, paroleraro  lit.
large          hud. příslovce
largo          n dílo
larvo          f
larva
sensencaĵo!
laringito                      m lék.
laringo                       m anat.
lasciva
lasero                       m
lasera printilo                   inf.
mustelo nivala, nivalo               f
amo                         f
amo al la patrio, patriotismo
amo al la patrujo, patriamo, patriotismo
unuavida enamiĝo
ŝato
amato, karulo, amatino, karulino          expr.
amoro
kareso, dorlotado                  n
karesi t                      ned.
dorloti t
afable
kompleza invito
amaranto                      m bot.
afablaĵo                      f čin
komplezo, afableco
afabla, bonvola
komplezema
karesa
apetito
frandaĵo                      f
amoplena, amplena, amema
tenera
lazo, kaptoŝnuro, ĵetrimeno             n
lastekso                      m
duvalva konko, konko de duvalvuloj         f zool.
                          n
ludŝerci n, ŝerci n, ŝercpetoli n, flirti n, petoli ned.
koketa, ŝerc(petol)a, ŝerca
Laĥregiono                     n zeměp.
laĥa
la laĥa (dialekto)                 f
lato                        f
kolerkrii t, mallaŭdi iun / ion
insulti iun                     ned.
paniklo                       f bot. květenství
flika
ŝtopfungo                      m
flikilo
ŝtopfadeno, flikfadeno               f
flikistino
fadenfliki t, fliki t, ŝtopi t           ned.
flikumi t                      např. ponožky
latenteco, latento        f
latenta
latera              odb.
magia lanterno
furiozi n, sakri n        ned.
latekso, laktosuko        m bot., tech.
lateksfibro
latino, la latina (lingvo)    f
latinisto            m
latinigi             ned. i dok.
la latina alfabeto / skribo   f
Latina Ameriko          f zeměp.
latina, cirila, greka alfabeto
latina / latinlitera skribo
latinamerika
latin(lingv)a
latinaĵo             text
latinida
lateto, lato           f
konduktanto
ŝtofo              f text.
substanco            chem.
poluaĵo
materialo, maso
gluaĵo, gluilo
temo
floksilko
metabolo
materia kvanto          n základní veličina SI
materia kvanto          základní veličina SI
lata
ŝtofa
materia
lataĵo
latrino, buda necesejo      f
laŭreato             m zvl. um.
lafo               f geol.
benko              f
sedimenta benko         geol.
benketo
lavango             f
tuĉi n              um.
luvi n
ponteto             f
lavopelvo, lavpelvo, lavovazo  m hovor.
laksigilo            n neskl., laxativum n lék.
neglektema, senzorga
Lazaro              m
mizerulo, malsanulo, senpovulo         m
fuŝulo
lazareto                    m
barbiro                     m hist.
bano                      f
banujo                     chem.
banejo
balneoterapio                  lék.
banloka kuracado
saniga banado / bano
balneologio
banurbo
banurbo
banloka
naĝejgardisto, naĝejestro            m
banlokgasto, bangasto, kuracgasto
banlokgasto, bangasto, kuracgasto
banlokgastoj, bangastoj, kuracgastoj
banloko, kuracloko
bankuracejo, bandomo              f pomn.
banloko, banurbo
lazura bluo
lazura bluo, lazuro
lazura
krania osto
krania bazo                   anat.
atriplo                     f bot.
komfortĝui t, bonĝui t             ned. hovor.
kranio                     f
kelkiom, multo, diversaj aferoj
kio ajn, io ajn, diverso, diversaĵoj
li lernis diversajn / multajn aferojn
diversmaniere, kiel ajn, ĉiel, en ĉiu maniero / rilato
ia ajn, sensignifa
diversa, multa
kien ajn, diversloken
kie ajn, diversloke, multloke
en ia sensignifa loko
ne unu, kiu ajn, pluraj, multaj
ajnulo, ia sensignifulo             m neskl.
iam kaj iam, fojfoje, diversfoje, diverstempe, ne unufoje, ne malofte
ĝi ne unufoje ĉagrenas lin
ajna virino volonte edzigus lin / edziniĝus kun li, ne unu virino volonte edziniĝus kun li
diverskiu, ne unu, diversaj, pluraj, multaj
sensignifulo                  m
sed
batuo                      f
pelĉaso                     f
kuracado, terapio              fn
resanigejo, sanatorio, kuracejo       f
medicina karbo               lék.
resaniga, terapia
sanatorio, kuracejo, resanigejo, sanigejo
kuraci t, resanigi             ned.
drogi t
kuracanto, terapeŭto            m
kuracebla, sanigebla
kuracherbo, drogherbo
drogherbo, kuracherbo            f
terapia ŝlimo
sanigaj banoj
medikamento, kuracilo            n
kuraca, saniga
kuracfonto
kaptilo
kaptilo                   f
ruzaĵo                   přen.
ruzaĵo, artifiko, insido
glacio                   m
glacio trarompiĝis
krom se, sole se, escepte
krom ke
kondiĉe, ke
neglektemo, malzorgemo           f
neglektema, malzorgema, malzorga
diverso, kelkio, multo
kiel ajn, iel, ĉiel
kia ajn, ia, ĉia
iu ajn
glacitenejo                 f
salpetro                  m chem.
nitronatrito
nitrokalcito
januaro                   m
alcedo, alciono               m zool.
glacihokeo
glacihokeo
glacia
arkta / polusa / blanka urso
blanka urso
varieteo sur glacio
glacitenejo                 f
glaciŝranko, glaciujo            f
glacirompulo, glacirompilo, glacirompŝipo  m
glacirompa steveno             m
glacialo                  geol.
glacigroto
bankizo
glacikrusto
serako
glaciiĝi                    ned.
glacimonta, glaĉera
glaĉerfendo                   geol.
glacikampo
glaciejo, glacimonto, glaciaro         m
glaciinsulo, glacimonto
glacikrusto                   f

glacia
glacifloro
lumbo                      n anat.
nefro                      lék.
reno                      f
kalkuluso                    lék.
renŝtoneto
legacio, senditaro               f práv.
laŭleĝeco                    f
laŭleĝiĝo, ofickonfirmo             f
laŭleĝigi, leĝigi                ned. i dok.
laŭleĝa
legato                     m náb.
legendo                     f
klarigoj
legenda
legio                      f
legiano                     m
legiana
leĝdonado                    f
legitimilo, legitimacio             f
laŭleĝa, legitima, laŭrajta
leĝigi                     práv.
postuli legitimilon / identigilon        ned. i dok.
legitimi sin, legitimiĝi            ned. i dok.
rajtigi
identiga dokumento, (persona) identigilo
aloja
aloji t                     ned. tech.
ŝercado, blageto, humuro            f
komika, drola, ŝercema
legumino                    m chem.
kuŝado, kuŝo, (gimnastika) kuŝpozo       m
kuŝadi n                    ned.
litseĝo, kuŝseĝo, kuŝripozilo, fotelo, kanapo  n
kuŝvagono
kuŝvagono                  žel.
facile, leĝere, malpeze
ektuŝeti t
dabi t
distra legaĵo
plumono
plumono
leĝerpezo
ĉiesulino
facilmora / facila / leĝera virino      f
leĝera / grava korpa lezo
leĝera artilerio
leĝera artilerio
facile
leĝergimnastika
facilanimeco                 f
facilanima, frivola, ventanima, ventokapa, leĝera
malpezeco                  f
facileco
senzorgema virino              expr.
senpripensa, senzorgema
trokredema, kredema, facile trompebla
facilflua                  4 lit.
malpeza                   1 závaží
gazolino
leĝera betono
leĝera tuŝo
faetono
facila paŝo
malpeza / leĝera industrio
malpeza industrio
palto
palto, mantelo
facila, leĝera                2
negrava                   3 provinění,onemocnění
kuŝiĝi, ekkuŝi n               dok. (si)
enlitiĝi
malpezeta
facila
Leĥo                     m
latiro printempa               f bot.
tiklado, tiklo                n
tikli t                   ned.
tikla spritaĵo
tikla ŝerco
tikla                    i přen.
tikliĝema, tiklosentema
Lejdena botelo
fekaĵo, merdo                n
medikamento, medicinaĵo, kuracilo      m
ŝvitiga medikamento / drogo
ŝvitiga medikamento / kuracilo
glutenda medikamento
pocio
granulaĵo
la medikamento ekefikis / efikis
oficinaj preparaĵoj
oficina
sukurkesto
apoteko                   f
oficino
farmacio                  n
kuracilŝranketo, kuracilskatolo, medicinŝranko
                      f
apotekisto, farmaciisto           m
kuracisto, medicinisto           m
kuracista / medicina prizorgado
medicina helpo
kuracista ekspertiza komisiono
kuracista esplorado / esploro / kontrolo
kuracista, medicina
diagnozo
medicina aparato
medicina operacio
medicino                  n
timigi                   ned.
timiĝi, ektimi t
timiĝema, timema
leciono                   f
lekcio
mortinta, morta               o rybě
nimfeo                   m
sufokmorti, sufokperei           dok. zvl. o rybě

farmakopeo                  m
glicirizo                  f bot.
lektoro                   m
medicinaĵo, dekokto             m hovor.
kaprimulgo                  m zool.
podargo                   m zool.
gapaĉi n, gapi n, pasumi n          ned.
bordero                   m
orlo, randaĵo
borderi t, orli t              ned. text.
bordi t
bordi t                   přen.
borderrubando, pasamento, eĝrubando     f text.
lemuro                    m zool.
lino                     m
vasalo, feŭdulo               m hist.
feŭdoestro, feŭdomastro
leninismo                  m
maldiligenti n, pigri n           ned.
                       f
mallaboremo, maldiligenteco, pigreco, maldiligento, pigro
maldiligenta, malfervora, pigra, malema
feŭda
tenuro, feŭdo                n hist.
                       m1
maldiligentulo, nenifarulo, pigrulo, mallaboremulo
dorsapogilo                 2
bradipo                   m zool.
                       f
mallaboremo                 n
dorloti la manojn              expr.
maldiligenti n, pigri n, mallabori n     ned.
apogseĝo, brakseĝo, kanapeto         f
mallaborema
pastelo                   f
lentisko                   m bot.
leopardo, pantero              m
gluo                     m
pli bone
por diri pli ĝuste
gluteno                   m chem.
kartono                   f
glubendo
glubendo
gluisto                   m
gluaparato                  f
gluo                     n
glua
glui t
gluiĝi
glueca, gluiĝema, gluema, gluiĝa, viskoza
bildetfaldaĵo                n
lepro                    f
leprulejo                  f
pli bona
pliboniĝadi, pliboniĝi, boniĝi        ned.
akvaforto                  m um.
akvafortaĵo                 n
kaŭterizaĵo, kaŭstikaĵo, mordilo       lék.
akvaforti t, kaŭterigi            ned.
kaŭstikeco                  f chem.,
kaŭstika
ĉarma, gracia, belkreska, beltalia      lit.
arbaro                     m
forsto                     odb.,
la arbaro etendiĝas ĝis la rivero
la arbaro etendiĝas
lesba
arbareto                    m
glaceo, poluro                 m
rebrilo
lukso
brilanta
brili n                    ned.
forstisto                   m
arbaroriĉa, arbarkovrita, forstoriĉa
arbara, forsta
forstmastrumado, forstkulturo, arbarkulturo, silvikulturo
forstomastrumado
maldensejo
driado                     myt.
arboparto
forstokulturo
arbarfruktoj                  f pl.
arbetaro, subarbaĵo              m lesnictví
arbara marodo
buglo, ĉaskorno
buglo, ĉaskorno
forstadministracio
arbidejo
driado
driado, arbara feino
                        n
silvikulturo, arbarkulturo, forstofako, forstoscienco
arbaristo, forstisto              m
tragelafo                   m zool.
ruzo, artifiko                 f
skafaldisto                  m stav.
skafaldo, trabaro, trabaĵo           n
                        m geol.
briligrimedo                  f
polura
polurilo
poluristo, ciristo               m
frotisto de parketo
polurrimedo, poluraĵo             n
ciro
poluri t, briligi               ned.
glaceigi
enkaŭstiki
ciri t
smirgi t
flugo                    m
jaroj de abundeco
en la jaro (de nia sinjoro)
fluga
aviadilo
trampo                   hovor.
flugaparato                 n
avio, aeroplano
avioŝipo, aviŝipo
fluganta telero
flugfolio, agitfolio            m
flugado, aviado               n
letargio                  f
flugi n, aerveturi t            ned.
glisi n, soari n
aervojaĝi t, flugi n
falstelo                  f astr.
aviadisto                  m
aerobatiko
flugbombo
aerotransporto, aertrafiko
aertransporto                přeprava
aertrafiko
aerlinio
aerpoŝto
aviadila milito
aerpoŝte                  sděl.
aviada
aerpoŝta letero
aerponto
aviadila alarmo
ĉaso                    voj.
flugatako
aeronaŭtiko, aviadiko            n
flugadiko, flugiko
aviadistaro                 n
flugopase, fluge
flugbileto                 f
sagi n
plonĝi n
flugi en alto
sagi n
flugi n                   ned.
aerodromo, aviadejo, flugejo        n
grandaĝa, multaĝa, malnovega
                      f let.
aerfloto, aviadeskadro, aviadformacio, aereskadrono
flugilo                   anat.
flugopase, flugpase, pase
flugtuŝi t
pasa
somera
somera restadejo
somerulo
subĉiela kinejo
daĉo, somerumejo
Pentekosto                 f pomn. náb.
anuelo, unujara planto           f zahr.
somero                   n
somerkastelo, somerpalaco, somerloĝejo, belvedero
                      m
jarringoj                  m pl.
kroniko, analo               m
analisto                  m
analoj                   m pl.
jarkalkulo, jarindiko, erao         m
karaktero, temperamento           f
unujara ŝoso                m bot.
sarmento
ĉi­jare
ĉi­jare, nunjare
ĉi­jara, nunjara
nunjaro
avio, aeroplano               m1
flugbesto, vespertulo            2 zool.
vespertuloj, ĥiropteroj, keiropteroj    m pl. zool.
flugdistanco
lutilo, lutlampo              f
luti t                   ned.
somerrestadejo, somerumejo         n
flughoraro
galeopiteko                 f zool.
aviadilstevardino, stevardino        f
sangokancero, leŭkemio           f
leŭkocito                  m
Leo                     jméno
leono                    m
Leono                    m souhvězdí
maldekstramanulo, maldekstrulo, livmanulo m
lavandulo                  f bot.
lavendo                   hovor.
maldekstra avanulo             sport.
leopardo, pantero              m
uncio, neĝleopardo
maldekstra mano               f
maldekstra partio, maldekstrularo      polit.
maldekstra movado
maldekstre orientita
maldekstrismo, maldekstra devio        n polit.
maldekstrulo, ruĝulo, livemulo         m
leviĝado, levado, levitacio          f okultismus
malkara, malmultekosta, ĉipa, etkosta, malaltpreza
bastardo                    m
babordo                    m nám.
livoflanka
livuma helico
livoĝira, livuma                chem., fyz.
livuma
maldekstra, liva
maldekstrula                  polit.
mallerta                    hovor.
vortara, vort-
leksikologio                  f
vortaro, leksikono               m
li antaŭeniĝas / iras (malrapide) kiel limako
grimpanto, grimpulo              m
grimpado                    n
enmiksiĝi / sin trudi en ion
ĝeni iun per io                hovor.
iri kvarpiede
eniĝi en / eniri ion
rampi n                    ned.
krabli n
grimpi n
mensogo                    f
lagera biero                  2
nevendeblaĵo, nevendebla varo, dube vendebla varo
                        m1
oblikva, kliniĝanta
kursivo
kuŝado                     n1
bivako                     2
kampado                    3
leĝera, facilanima
kuŝi n                     ned.
agonii n
kuŝi svene
novali n
novali n, resti nekulturata / esti nekulturata
kuŝi sur la dorso, kuŝi surdorse
novali n
situi n, esti situanta
mensogado                   n
mensogulo                   m
mensogema
mensogi t                   ned.
indiferente
indiferenteco, apatio              f
indiferenta, apatia, flegma
tempolimo, limtempo               f ekon.
se vi skribos al mi               podmínkový výraz, zda se
liano                      f bot.
liasio                      m geol.
mielmonato                    f pomn.
Libanio                     stát
Libano                      m pohoří
kisadi t, kisi t                 ned.
levistiko                    m
nivelilo                     f
libelo                      zool.
liberalulo                    m
liberalismo                   m
liberala
Liberio                     f zeměp.
ĉarmeco                     f
ĉarma, plaĉa, aminda
mielvoĉe
libido                      n
plaĉi n                     ned.
plaĉa
pimpa vesto
delico                      lit.
plaĉo                      f
trovi plaĉon (en io)               ned.
ĝui bonan manĝon
magra viando
magra viando
ajna                       i mat.
kia ajn, ĉia ajn, libervola, laŭplaĉa, laŭvola  2
arbitra, obstina                 1
arbitreco, libervolo               f
magra, malgrasa                 zvl. o mase
belsona
belsoneco, eŭfonio                m lit.
funto                      f 1jedn. hmotnosti
pundo                      2 měna
pundo
libracio                     f astr.
libretverkisto, libretisto            m
libreto, tekstlibro               n
Libio                      f zeměp.
facio                      anat.
averstavolo
averso
antaŭa supra flanko, pozitivo
vizaĝo
vango                     f tvář
faco, frontflanko, kapflanko         f
licenco                    f lit., obch., práv.
licencio                   m akad. hodnost
licenciulo
licenco
fandujo                    f
alceli t, celi t               ned.
aŭkciado                   f ekon.
aŭkcie konkuri                ned.
vanga, facia
vangosto                   hovor.
zigomosto                   lék.
faca, fronta, aversa
averso, faco
averso, faco
facia muskolo
facia muskolo
ŝajniga, hipokrita
vangharoj
vangoharoj                  m pl.
priskribo, rakontado             n 1 děje
proceso                    2 práv.
afektita, fiktiva               1
rakontata                   2
ŝminko                    n
maski t                    div.
ruĝumi lipojn
ruĝumi t
ŝminki sin
priskribi t                  2
ŝminki t                   ned. 1
popolo, etno                 m
homoj                     m pl.
loĝodenso, denso de loĝateco / de populacio  f
dense loĝata, multehoma, homplena
kanibalo                   m
orgo                     mytol.
kanibalismo, antropofagismo          n
forgesejo, turmentejo, forgeskelo       f
antropoido                  m zool.
popoldemokratio
popolklerigo
popolkanto
popolamuziĝo, popolamuzo           f
insurekcio                  polit.
popoldiro
popoldiro, proverbo
demokratio, popolregado               f
vulgareco                      f
popola, populara, etnografia
popoldanco
antropofago, hommanĝulo, kanibalo          m
estulo
homa ekzistaĵo
homa skorio
hordo, bando, kanajlaro               expr.
homido
homaj viktimoj / oferoj al dioj
ĉuro
homa umaĵo                     n hovor.
homa umaĵo                     hanl.
homeco, humaneco                  f
homa, humana
homa vermo                     expr.
ejaĉo, loĝejaĉo, trogloditejo            hanl.
homeco                       n
homaro                       n
filantropo, homamulo                m
homama
filantropeco, filantropio              n
senhoma
dezerta
lifto                        m
ĉampionado                     též sport.
ligo                        f
lignito                       m geol.
Ligurio                       f zeměp.
liguria
alkoholo, etanolo                  m
kovejo, kovilo, kovkaĝo               f
kovmaŝino
elkoviĝi                      ned.
alkoholfabriko, distilejo              m
alkoholaĵoj                     f pl.
alkohola
alkoholbrulilo
senalkohola
nepara / para nombro
trapezo                       m mat.
simetria trapezo
flatado                       n
neparhufuloj                    m pl. zool.
li / ŝi / ĝi flatas al si
flati t, komplimenti t (iun), kaĵoli t, incensi t  ned.
flati t (sin / al si)
flata, komplimentema, komplimenta
flataĵo, kaĵolaĵo, komplimento      f
flatanto, flatisto            m
rentumego                f
uzuro, procentego            práv.
akaparo
uzuristo                 m
uzuri n                 ned.
uzura
falsa, malĝusta
nepara
vanta, nula, senvalora
sola
malpara
pluvego, pluvtorento           m
likvoro                 m
likvorglaseto
malfervorulo               m
nevigla, senverva, lantema, senenergia
likvidado                f
ekzekucia likvidado, likvido       práv.
likvidanto, likvidisto          m
likvidebleco               f
likvidi t                ned. zvl. ekon.
lila, lilaka               1 barva
lilako                  2 f bot.
solano                  m bot.
melongeno
lilio                  f
liliacoj                 bot.
liriodendrono              m
tuliparbo                hovor.
Liliputo                 lit., myt. země
Liliputano                m
Liliputa, liliputa
bantamo                 f zool.
solanacoj                bot.
Limo                   f zeměp.
limano                  m
cembro                  f bot.
antaŭinfero, Limbo            náb.
limbo                  m astr., zeměměřictví
kolumo                  m
koliaro
limito                  m
limeso                  f mat.
limiti t, limigi, termini t       ned. i dok.
limonito                  m geol.
limuzino                  f dopr.
tinko                   m zool.
harfalado                 n
ŝanĝi harojn / plumojn           fyziol.
senhariĝi potufe              ned.
antuso, anto                f zool.
                      f
lineara                  mat.
lineareco                 f linearita f
lingvistika
lingvistiko                f
linio, streko               f
lineo                   el.
linio                   f trať, spoj
linii t                  ned.
linoleumo                 n
glate flui, flui n             ned. lit.
mallaborema, pigra, maldiligenta

tilio                   f
timalo                   m zool.
liro                    f
premilo                  m
pregilo, premmaŝino
vinpremilo
Lisbono                  n zeměp.
kaĵolado, kaĵolo              n
kaĵoli t, ĉirkaŭflati t, flate entrudiĝi  ned.
frotema, plaĉema
korilo avela, avelo            f bot.
platkorbo, hurdo
ĝardena pordeto / pordo
avelaro                  n
avelbastono, avelvergo           f
avela
avelnukso
avelo
prema
premmaŝino
premita, pregita
premita betono
premi t                  ned.
pregi t
premejo, pregejo              f
vinpremejo
gazeto, ĵurnalo
dokumento, atesto
letero
pinglo
pagaja padelo
pagaja padelo
segilklingo
folio                   m
padelo
alo
folieto                  mf
bulbero
karto, dokumento
veturbileto
trambileto
pankupono
kupono, karto, licenco
foliolo
enirbileto
brakteo                  m bot.
folioj, foliaro              n
dokumento                 f
sliparo                  f
foliarbo                  m
foliara, foliriĉa
foliarbo
foliarbo
leterportisto, leteristo          m
novembro                  m
ĥrizantemo                 f bot.
foliumi                  ned.
foliaro                  n
letera, poŝta
moero                   m text.
vulpeca, ruza               přen.
sfingo                   m zool.
smerinto
virvulpo                  m
ruzulo                   přen.
vulpa
vulpokavo, vulpejo
vulpokavo, vulpejo
dartro                   jen hovor.
ekzemo                   m i lék.
liĥeno, likeno               m bot.
diferencigi                ned.
diferenci n, distingiĝi, diversi, alii n  ned.
vulpino                  pouze samice
vulpo                   f 1 zool.
manĝebla kantarelo, kantarelo       2
izatiso           zool.
bluvulpa pelto
izatisfelo
arktika vulpo
arĝenta vulpo        zool.
ruzulo, ruzulo       3
listelo, lato        f
vulpeto           f 1 zool.
vulpido
lateto           2 stav.
freto            stav.
verŝi t           ned. tekutinu
gisi t
pluvegi n
funeli t
gutigi
litanio           f náb. i přen.
              ned. hovor.
Lejto            f zeměp.
gisisto           m
litero           f
literatura
beletraĵo
beletraĵo
literatura modelo
literaturisto        m
beletristo
literaturo         f
litovo           m
litova
verŝado           2 zalévání
gisado
furio            f expr o ženě
gisaĵo           f
gisfera forno
gisfera forno
gisfera, gisa
litografo          f
litografio
litografi t         ned.
litosfero          f astr., zeměp.
pento
kompato
bedaŭro
kompatema
li bedaŭris sian vundon
bedaŭri t, domaĝi t (ion)  ned.
penti n
kompati t
litro                    m
unulitra
ĉanto
ĉanto
liturgio                   f náb.
Litovio                   f zeměp.
gisita
furioza, feroca
patkuko, krespo               m gastr.
livreo                    m
humiliĝi antaŭ iu
leki t                    ned., dok.
plorĝemado, ĝemado, lamentado, veado     n
ĝemi n, lamenti n, vei n           ned.
lamentema
linaĵo
linsemo
lina
linoleo, lina oleo
inklini n
alpremiĝi                  ned.
lojala
laktuko                   f bot.
ŝipo                     f
veselo                    hist.
trampo
ŝipo veturas
la ŝipo sinkis antaŭ niaj okuloj
ŝipo enbuŝiĝis en la riveron
ŝipkonstruista, ŝipkonstrua, frajta, ŝipkomerca
ŝipfarejo, ŝipkonstruejo           f
boatejo
boatetoj                   f pl.
senlaĉaj ŝuoj, promenŝuoj
piloto, direktilisto             m nám.
boato                    člun
ŝipeto                    f
ŝipa
loglibro
loglibro
navigado, navigacio
vaĉo
ŝipestro
prua kastelo                 m
prua kastelo
ŝipanaro
ŝipanaro, maristaro
pruo
ŝipglitejo
ankrovinĉo, vindaso
ankrovinĉo, vindaso
vaĉo
vaĉano
ŝiphelico
tonelo (2,83 m3)
kapstano                  n
kargokapablo
kargokapablo                nám.
ŝipoposto, ŝipovosto, pobo, poŭpo
ŝipano                   m
ŝiparo, floto               n
kaŭlo                   f bot.
tigo                    hovor.
loĝio                   f
logo                    m nám.
logaritma skalo
glitkalkulilo
glitkalkulilo
baremo de logaritmoj, logaritma tabelaro
logaritma baremo
tabelaro de logaritmoj           příručka
logaritma
logaritmi t                ned.
logaritmo                 m
ordinara logaritmo
natura logaritmo
logika
logiko                   i fil.
logikeco
sebo                    m zast.
sebohava
sebeca
seba
gluto                   m
lokado                   f odb.
lakeo                   m
humilego                  n
lokalo                   ekon.
lokativo                  lingv.6.pád
gastejo, taverno, trinkejo         m
kreskejo                  bot.
trovloko                  f
limigi
kateni la incendion
loki t                   ned.
provinca fervojo                   f
loka
gluti t                        ned.
kubuto                        m anat.
ulno
kubutosto                       anat
harkrispaĵo, harkrispo, buklo             f
lokomobilo                      f
lokomotivo
postrompa faco
lumrefrakto, refrakto                 2
ŝtonminejo, ŝtonrompejo                m1
lombarda pruntepreno, lombardo            m ekon.
lombarda
lombardi t                      ned. ekon.
skuegi t, skui t, (ion, iun), agiti t, taŭzi t(iun)  ned.
agitas lin kolero
lin skuas febro
rompita linio
rompita linio
angula / pinta krampo
pinta / angula krampo
bretkovrita gablo                   f 1 arch.
slaba ŝelo                      2 stav.
refraktita                      opt.
rompita
ogivo
ogivo, pintarko
saksifrago                      m bot.
refrakti                       2) paprsek
tordi manojn
rompi t                        ned. 1
refraktiveco, refrakteco               f opt.
bruo, tumulto                     m
brui n                        ned.
Londono                        m zeměp.
pasintjare, lastjare
pasintjara, lastjara
lopo                         m let.
ŝovelilo                       f
skapolo                        anat.
ŝovelileto                      f
padelo
ŝovelmaŝino
penego, klopodo                    f
penegi n                       ned.
lapo                         m bot.
lordo                         m
lordaro          n
Laŭreto          f
laŭreta
lorno           m
alko           3 zool.
lotilo, lotbileto     m 1 výherní
Losanĝelo         zeměp.
la loto falis sur lin
loto           2
salmo           m zool.
lotuma, lotada
lotumado, lotado     n
lotumi t, loti n     ned.
loterio, lota samplado  f
lotuso          m bot.
kanajlo          m
latrono          lit.
kanajlaĵo, krimaĵo    f
latvo, letono       m
Latvio, Letonio      n zeměp.
laŭbo, pergolo      n
partenociso        m bot.
keno           f
adiaŭo, disiro      n
adiaŭi t, ĝisi tn (iun)  ned.
lantulo, malfruiĝulo   m
lanti n, malhasti n    ned.
prokrastema
flatpetulo        m
li logpetis de mi
logpeti, flatlogi     ned.
hidroksidsolvaĵo     m
lesivo          zast.
luidoro          hist.
herbejo, herbokampo    f
spoko           f
             m zast.
senŝeligado        f 1 činnost
senŝeligilo        2 mlýnský stroj
senŝeligado        n
senŝeligi         ned.
elguŝigi pizon
rabado          n
rabado, rabo       f
rabema, raba
rabomurdo
rabirado
rabatako
rabista
nesto / nestaĉo de rabistoj
rabisto                m
raba
rabi t, predi t            ned.
pirati n
nuksorompilo              m
klaki per la fingroj
diskrevigi
klaki n                ned.
pupo                  f
manekeno
marioneto
marioneta scenejo
miniatura scenejo
pupregistaro
pupteatro
pupteatro
pupa
marioneta filmo
liuto                 f hud.
flako, pluvmarĉeto, marĉeto, kotakvo  f
infuzi t                ned.
lesivi t
ĉasado, ĉaso              m zvěře
predado
batuo
fiŝkaptado, fiŝado, fiŝhokado
ĉasanto                m
ĉasisto                i voj.
ĉasosako
ĉaskabano
ĉasa
ĉaslicenco
ĉashundo
ĉasdistrikto, ĉasregiono, ĉasejo
ĉasfalko
girfalko, ĉasfalko
ĉasado                 n
ĉasejo                 n
fiŝejo
ĉasi t                 ned. zvěř
batui n
predi t
perloĉasi
fiŝkapti t, fiŝi t
hoki t
fiŝi en malklara akvo
ĉasaĵo
ĉasaĵo
ĉasbestoj, ĉasaĵo
ĉasaĵa, ĉasebla
lito                    n
loĝio                    f div.
kuŝejo                   tech.
erckuŝejo, kuŝejo              geol.
lagro                    n tech.
lokiĝo                   lék.
trovejo
naftokuŝejo
kusineto                  tech.
lagrujo                   žel.
pivotingo
lita
litkovrilo
kusentegaĵo, kusentego
litotolaĵo
littolaĵo, litaĵo
kuŝvejno                  geol.
dormejo, litoĉambro, litĉambro, dormoĉambro
adheri n                  2 jen fyz.
alteniĝi, algluiĝi, gluiĝi, kroĉiĝi (al io) ned. 1 zvl. o člověku
ruzeco                   f
ruza
ruzaĵo
ruza                    lit.
furniro                   m tech.
Luksemburgo                 m
Luksemburgio                n
lanterno                  f
lucerno
Lucia                    f
Lucifero                  m
medikago, luzerno              f bot.
Lucio                    m
fortakvo                  f chem.
reĝakvo
ĥemia                    zast.
herbejo                   f (lit.)
herbeja
Ludoviko                  m
lueso, sifiliso               f neskl.
herbejo                   m 1 (lit.)
marĉa arbaro                2 bot.
sebo                    m
pafarko, arko                m
Lukaso                    m
Luko
skarifikilo                  m zeměd.
arkpafado                   f
arkpafisto, arkisto              m
lukra, profitiga, profitdona         ekon.
angla pipo                  f
lumbago                    n lék.
lumeno                    m fyz. jednotka
luminesko                   f
kanajlo, fripono               m
friponi n                   ned.
kanajlaĵo                   f
luno                     f lit.
luna monato, sinoda monato          f astr.
milvo                     m zool.
luna
lunatika
lunatikulo, somnambulo            m
duonluneto, duonluno             f arch.
lunĉo                     m gastr.
interno                    přen. lit.
sino                     n
luneto                    f anat.
rabaĵo, predo                 m1
haŭtskvamo                  2
lupeo                     f
krepiti n                   ned.
kraketi n                   např. oheň
kraketi n
argiloŝtono                  m geol.
karbeca argiloŝtono
foliego, folio                m
lamelo
folieto                    m kniž.
foliecforma, folieca
psoriazo                   f lék.
segileto (por laŭprofila tranĉado), arabeskosegilo
                       f
arabeskosegilo
arabeskosegilo
rabisto                    m
lupino                    f bot., zeměd.
lupuso                    m lék.
haŭteroj, haŭtskvamoj             m pl.anat.
guŝo                     hovor.
legumeno                   m bot.
pizujo
lustro                    m
divenado, deĉifrado           n1
senŝeligado               2
legumenaĵoj, guŝlegomoj         f pl.
diveni t
diveni t, solvi t            ned. záhadu, hádanku
deĉifri t
enigmosolvanto, enigmodivenanto     m
Lutero                  m
luterano                 m
luterana
lukso                  m jednotka osvětlení
luksacio                 f lék.
senpolvigi per polvosuĉilo, senpolvigi  ned.
lukso, pompo               m
luksa
luksaĵo
plebo, popolaĉo, aĉularo, kanajlaro   f
rava, ĉarma
Luzacio, Luzicio             f zeměp.
soraba
luzacia
sorabo
sorabo, luzaco              m
alveolo                 anat.
kuŝejo, lito               n
littolo                 f text.
litaĵaro, litaĵo
litvagono
litvagono                žel.
leona
leona / ĉefa parto / kvoto        přen.
leonforte
leonino                 f
leonido                 n
otario, marleono             m
liceano                 m
licea
liceo                  n
bastoŝuo
basto                  n
rafio                  zahr.
dafno                  m bot.
skolito                 m zool.
limfo                  f fyziol.
limfa
linĉado                 mn
linĉi t                 ned.
liro                   f hud.
lirika
lirikisto                   m
liriko                     f
lirforma
senhariĝi, kalviĝi               ned.
kalvo                     f
fuliko                     f zool.
kalva, senhara
suro, tibikarno                n anat.
peroneo, fibulo
peroneo, fibulo                anat.
peronea muskolo, soleo
lizolo                     m chem.
skianto                    m
skiŝuo
skibastono
skibastono, skiista bastono
skiekipaĵo
skipantalono
skilaĉaĵo, skiligilo, skifiksilo
skia
skisaltejo, skisaltovego
skisaltovego
skiista trenlifto, skilifto
skivakso
skio, skioj                  f , pl.
skiado                     n
skii n                     ned.
estas eble, eblas
estas havebla / ricevebla
li mensogas kiel kalendaro; li mensogas tiel, ke la muroj krakas
kulero                     f
sokego                     tech.
ŝukorno, ŝuvestilo
spatulo                    m zool.
kulereto                    f
ĉarlatanreklamo                ekon.
mensoga, falsa
li / ŝi / ĝi havas               1 sloveso
debeto                     ekon. název kolonky ve výkazu
li havas firman sanon, li estas esence sana
li havas (sian) knabinon / amantinon / amatinon
lia konduto estas mizerega           hovor.
li ŝatas lerni
li havas ion kaŝindan, li ne estas senkulpa
                        p
lia meĉo finflametas, li renkontas vivdanĝeronřen.
mankas klapo en lia kapo
li estas alternema
li havas sole notojn "eminente"
li fartas / statas bone
li fartas relative / plimalpli bone
tio valoras du dolarojn
ĝi havas siajn pozitivajn kaj negativajn flankojn
tio havas sian tempon
li estas obstinulo, li estas granita kapo
li havas zorgan haraĵon, li zorgeme kombis sin por impresi
estiĝis vaporo en lia kapo
li havas ĉion ĉemane / mandistance / je dispono
lia konscienco lin riproĉas, memriproĉo lin pikas
li estas inklina por ŝakludo
li / ŝi febras
mia                      zájmeno
proteo                    m zool.
vastkorpa, korpulenta
duonpatrino                  f
macerado                   f
maceraĵo                   m
maceri t                   ned. chem.
maco                     m gastr.
ĝardenvido, trikoloreto, violego       zahr.
penseo                    hovor.
violo                     f bot.
ŝmirvursto                  gastr.
duonpatrineca
Makiavelo                   m
makiavelismo                 m
matĉo, ludbatalo               m
trempi t                   ned.
marini t                   gastr.
malsekigi
maceri t
eringio                    f bot.
kaĉigilo                   n gastr.
premilo                    tech.
interpremiĝo, interpuŝiĝo           f
ĉifi t                    ned. papír, látku
elpremi / premi citronon           m
premi t
interpremiĝi, sin premi            ned. v tlačenici
ĉifiĝi, fariĝi ĉifita
citronpremilo                 n
Madagaskaro                  m zeměp.
hipokaŝtano                  m bot.
hungaro, madjaro               m
Hungario                   n zeměp.
Madejro                    f zeměp.
madejro            víno
apogrelo            n zvl. sport.
apogrelo, manrelo
Madono             f zvl. um.
madraso            m text.
Madrido            m zeměp.
madrigalo           m lit., hud.
mafio             f
mago              m
magazino            m
magia
magio             f
magistro            m
ĉeflinio            f dopr.
magistratejo
magistrato           m
magmo             n geol.
magmaĵo
magnato, grandsinjoro     m
magneto            m
magneta ŝtormo
magneta inklinacio
nadlo
kerno de magneto
magneta kampo
magneta kampo
magneta
magneta flukso
magnetismo           m
magnetito           m geol.
magnetigi, magneti t      ned.
magnetofono, sondbendaparato  m
sonbendo
magnetofona
sonbendo
magnezo            f chem.
magnezito           m
magnezio            m
magnolio            f bot.
maharaĝo            m
gargari tolaĵon
bani piedojn
svingi t            ned.
intrigo, intrigoj, maĥinacio  n pl.
majo              m
lumturo            m
Majesto            m
majesta, sublima
sublima montego
aktivo                   práv. souhrn
havaĵo, posedaĵo              m
propraĵo, proprietaĵo, proprieto      práv.
prihavaĵa, havaĵa
havanto, posedanto, proprietulo       m
riĉa, bonhava, finance bonstata, bonstata
leĝoforta                  práv.
ĉapelita                  lingv.
plursolva
retroaktiva, retroefika
posedanto, proprietulo, mastro       m
domposedanto, dommastro
mastra
meloo, melvo                f zool.
majarbo                   f,f
belulino, ĉarmulino             f hovor.
majoliko                  m
majonezo                  f
majoro                   m voj.
origano majorana, majorano         f bot.
majoratbieno, majorato           m hist., práv.
majordomo                  m
plimulto, majoritato            f (lit.)
de plimulto
maĵora                   zvl. mat.
kalocibo gamboza, gambozo          f bot.
maja
majusklo                  f lingv., typo.
papavo                   m
makadamo                  m stav.
tentaklo                  n anat.
makaronio                  m
palpi t                   ned. 1
laboregi n, labori n            2 hovor., expr.
macedono, makedono             m
Makedonio, Macedonio            f zeměp.
skulpta skizo                f
makisano                  m
makleristo                 m ekon.
maklerista, maklera
papavkuko                  m gastr.
papavofrukto, kapsulo de papavacoj     f
skombro                   f
makro, makroinstrukcio           n, makroinstrukce f, inf.
makrobiotiko                f gastr.
makrokosmo                 m
malneta skribo, malnetaĵo          m
mallonga / longa montrilo
Malgranda Azio, Malgrandazio, Anatolio f zeměp.
barko
Malago                    f zeměp.
malaĥito                   m geol.
malajo                    m
Malajzio                   f zeměp.
malario                   f
feblo                    f
langvoro                   lit.
senforta, febla, laca, malvigla
pentrado                   činnost
kaolinaĵo (farba), kalkaĵo
pentraĵo
arto de pentrado, pentroarto, pentrarto   f
felisenoj
malgranda litero, minusklo
malaltastatura
pentrinda, pitoreska
preskaŭ
malagrablaĵo, akcidento           m
Malagaŝa Respubliko             f
Malio                    zeměp.
etfingro, la eta fingro           m
etulo, bebo                 m
iomete, iome
bagatelaĵo, bagatelo, malgravaĵo, sensignifa afero
                       f
eta, nana, liliputa, miniatura
maligna, malbonprognoza           lék.
bagatelo                   f
pedanta, bagatelema, bagatela, harfendema, malvastanima
malgranda fingro, etfingro          m
rambo                    f
frambujaro, frambujo, framboarbusto     nm
framba suko
framba
pentristo                  m
murkolorigisto, kolorigisto, murfarbisto
pentroarto
pentrista, kolorigista
pentroarto, pikturo             n
kolorigista / farbista metio
malmulte, nesufiĉe
estas tiel, vi pravis
malgrandazia
etburĝaro                  f
apenaŭ io, rare io
malmultloke, preskaŭ nenie
rare ie, malmultloke
rare iu, apenaŭ iu, preskaŭ neniu
ne multaj, preskaŭ neniu
malofte
rare iam, apenaŭ iam
apenaŭ iu
nemultaj
eturbo                    n
eturba, provinca
etburĝa
etburĝo                    m
neparolema
silentema, vortŝparema
lepro                     n
lepromalsana
leprulo
senkuraĝiĝi, rezignacii n           ned.
malaplombeco, rezignacio, etanimeco      f
etanima, perdinta fidon / esperon, rezignacia
senkuraĝa, timema
etkomerco, pomalgranda komerco        m
etkomerca, detalkomerca
etkomerca / detalkomerca prezo
etkomercisto, detalisto            m
etindustrio                  m
etkalibra
detrui t, malagregi t
etbienulo, etkamparano, termalriĉa / etparcela kamparano / kampulo
                       m
etanimeco, senambiciemo            přen.
malgrandeco                  f
pentrado                   n
pentrita, kolorigita, bildigita, portretita
pentri t                   ned.
guaŝi t
guaŝi t
murfarbi n
tuĉi n, desegni t
portreti t
ŝminki sin                  ned.
peniki n
temperi t
desegni t
nekredema, pesimisma, malfidema
etproduktado                 f
etagrokulturisto, etbienulolo         m
Malto                     f zeměp.
mortero                    f
maltazo                    f chem.
Maltano                    m
maltana
maltozo                    f chem.
malvazio, dolĉa vino (greka)          m
malversacio                  f práv.
malgranda, eta, bagatela
biglo
Malgranda Ursino
cerbeto
tro eta por sia aĝo
Malgranda Ursino, Ursido            astr. (hovor.)
Malgranda Ursino, Urso, Ursido         m astr.
malgranda, sed fortika
etkreska
ĉu mi bezonas ion similan? , ĉu io simila estas bezona por mi?
mi ege / terure malsatas
mi havas tro multe da laboro
mi ŝatas plej multe, mi plej preferas
mi havas la senton, ke ...; mi sentas, ke...
mi sidas en laboroj ĝis super la oreloj
mi amas kafon
mi samopinias
mi havas nur / ne pli ol tri poentojn
tio jam tedegas min
mia pacienco elĉerpiĝis
tio tedegas min
mi devas aranĝi / prizorgi ion en la urbo, mi havas en la utrbo iun taskon / devon / aferon.
panjo                     f hovor. (někdy i neuctivě)
ni funebras
anjo                      f
tromplogi t, tentadi t, trompi t, tenti t
svenigeti t
logi t                     ned.
ulaĉo, krudulo                 m hanl.
mamono, monadorado               m
avidulo                    m
troŝparema
mamuto                     m
mamuta                     i přen.
vasalo                     m hist.
manao                     f
Manjo                     f
gantpupo                    m
impresario                   div.
kontraktisto                  m sport., um.
manaĝero, afergvidisto             obch.
mandareno                   m
mandarino                   f
mandato                   m práv., polit.
dekkvino                   m
leptinotarso                 f zool.
terpomskarabo, koloradoskarabobo       hovor.
mandiblo                   f anat.
kalandrilo, gladmaŝino            m
migdalo                   2 bot.
tonsilo                   f 1 anat.
amando                    3 bot.
amigdalo                   f
migdalarbo                  hovor.
kalandra
kalandri t                  ned. prádlo
kalandri lavaĵon / tolaĵon
migdala
krokanto
migdalkuko
franĝipano
franĝipano                  gastr.
mandolino                  f
mandragoro                  f
manĉuroj                   m pl.
Manĉurio, Manĉurujo             n hist. zeměp.
pretervole, senintence            lit.
virmanekeno                 m
manekeno
manekenino, modelino             f
manovro                   m
manovri n                  ned.
luvi n
maneĝejo                   f
maneĝo
mangano                    m chem.
kalia permanganato               m
mango                     n bot.
folibeto                    m
mangifero                   m
mangoarbo                   hovor.
Manĉestro                   m zeměp.
                        m
maniulo                    m
manio                     f
manifesto                   m
manifestacio                  f
manifesti t (ion), manifestacii n (por / kontraŭ io)
                        ned.
manihoto                    m bot.
maniĥeismo                   m
manikuristino                 f
manikuro, manflego            f
ungilaro
Manilo                  f zeměp.
manipulado                f
platpaledo, paledo            dopr.
manipuli t                ned.
operacii t
manuzi t
manko, deficito              n
manometro                 m
mansardo                 f
feŭdo                   3
vasaleco                 n hist.1
tenuro                  2
manĉestro                 m
manĉestra
hokebarilo                m
bilardotabla rando
mantiso                  f mat.
kompendio                 zast. příručka
manklavaro, klavaro            m hud.
permana
manuskripto                m
malbona konduto              zvl. hanl.
rutino, sintena maniero, maniero     f
manierismo                m um.
rutinismo                 hanl.
edzo                   m
geedzoj                  pl.
edzino                  f
adulto, kokro
legitima / edzeca ido / infano
geedza, edzeca
geedza interkonsento           práv.
geedza paro, geedzoj
eksedziniĝo, eksedziĝo, divorco, separo
ligo de edzeco
edzeco, geedziĝo, edziĝo         n
manumo                  f
bukedingo
klapo de maniko
maoro                   m
mapo, geografia karto           f
aktujo, kajerujo, paperujo, foliujo
kartografado, kartografio         n
mapi t, kartografi t           ned.
menskadukeco, marasmo           m
marĉaĵo                  m
maratono                   m
maratona kuro
marcipano                   m
Marko                     m
margarino                   m
de Maria, honore al Maria, Mariakulta     náb.
brisko                    m karetní hra
Mario, Maria                 f
mariĥuano                   f
militŝiparo                  f nám.
maristaro
marinaĵo                   f
loĝeja postveturilo, domveturilo       f
loĝveturilo
marini t                   ned.
marioneto                   f div.
mara klimato
marko                     f
karakteriza, rimarkebla, okulfrapa
markazito                   m geol.
Margareta, Margarito             f
marketro                   f
marketado                   m ekon.
markgrafo, margrafo              m
markgraflando, margraflando          n
markizo                    m
marmelado                   f
perdita peno
sizifaĵo                   expr.
vanaĵo
vane
vana penado, sizifado
kadavrejo                   f
disipi t                   f
malŝpari t                  ned.
vantaĵo, vanteco, frivoleco          f
vantema, vanta, frivola
vantema, vanta, frivola
vanaĵo, vaneco                f
vanaĵo de vanaĵo
elspezema, malŝparema
prodiganta filo
prodigema, prodiga
vana, senrezulta, sensukcesa, senefika, senutila
maroka
marokano                   m
Maroko                    n zeměp.
marono                    m
maronarbo, maronujo
Marso                   m astr.., hist.
Marseljezo                f
Marsejlo                 f zeměp.
marŝalo                  m
Marta                   f
Marteno                  m
martiro                  m lit.
Marinjo                  f
marksismo                 m
marksisto                 m
marksisma, marksista
ĉerkportilo                f pomn.
Manjo                   f
asperulo                 f bot.
detrui t, neniigi             ned.
vanigi
perdi t
homamaso
maso                   f
masakro, amasbuĉado            m
masakri t
masaĝo, frotado              f
buterigilo                f
masaĝisto                 m
masaĝistino                f
masaĝi t                 ned.
knedi muskolojn
viandamanĝaĵo / viandamanĝo
karnoplena, karnohava, karnoza, karnodika, karna
viandaĵo
masivo                  m
masiva, solida, kompakta, fortika
maskito                  2
masko                   f1
ŝminkisto                 m
kamuflado                 n zvl. voj.
kamufli t                 voj.
kaŝmaski t, maski t            ned.
butero                  n
butero fandiĝas
vianda
viando                  gastr.
brustaĵo
karno                   anat.
masoĥismo                 m lék.
viandmanĝulo               m
karnavalo                 m
Karnavala Mardo
vianda buleto, knelo
amasa sporto
amasa
karnoza
vianda
insektovora planto
insektovora planto
karnovoruloj                m pl. zool.
karnovorulo, karnomanĝulo          m
karnomanĝa, karnovora
ungvento, ŝmiraĵo              f lék.
erarigi, konfuzi t, trompi t, mistifiki t  ned.
konfuziĝi, erari n
talko                    m geol.
steatito
grasaĵo                   n
grasi t                   ned.
grasa makulo
grasaj acidoj                chem.
grasmakulita, grasa, grasita
pipra                    přen.
multekosta                 hovor.
mastodonto                 m geol.
masturbado, mastrubo, onanismo       f
masturbi t                 ned.
vestmaskito, maskito            f1
maskerado                  f
ulaĉo, monstro               2
maskerada, maska
maskobalo, kostumbalo
kostumbalo, maskobalo
reduto, maskobalo, kostumbalo
maskerado
maskerado
harbanto, banto, rubando, rubanda nodo   f
patrino                   f (lit.)
mato                    m
per mato                  přísl.
mento                    f bot.
pipromento
matadoro                  m
patrina
mateo                    n neskl. nápoj
vi havas                  sloveso
ĉu vi havas ian dubon?
vi pravas, vi estas prava
patrina, fonta
reprodukta fiŝo
resta likvaĵo              m chem.
Matiaso                 m
matematika
matematikisto              m
matematiko                f
erarigado, konfuzado           n
materialo                m
gluilo
materiismo                m
materialismo
materiala
serpiltimiano, timiano serpila      f
patrineca forpermeso
aviadilporta bazoŝipo / ŝipo
gepatra / patrina lingvo
infanĝardeno, lernludejo, antaŭlernejo
antaŭlernejo, infanĝardeno
denaska makulo
denaska makulo
patrina
gepatra lingvo
gepatra lingvo
patrini
patrini t
patriniĝo                n
gepatra / hejma lingvo          f
matrico                 mat.
ŝraŭbingo                f tech.
ŝraŭbingo, boltingo
ŝraŭbinga
ŝraŭbinga ŝlosilo
ŝraŭbŝlosilo, ŝraŭbinga ŝlosilo
patrinjo                 f
matensoleno, matineo           n neskl.
panjo                  f
patrino                 f
ŝraŭbingo                tech.
Patrino de Dio, Di-Patrino, Madono
ŝmirmola
malklare
brileti n
senbrila, nebrila, malbrila
febla, senforta
malklara
fantomo                 m
ĥimero
konfuziva
Mateo                    m
matigi                    ned.
en mato
ĥimereca
matraco                   f
matriarka
matriarkeco                 m
matrico                   f odb.
registro, matrikulo             f
matrono                   f
abituriento                 m
ekzameno, ekzameno pri matureco       f
abiturienta
abiturienta diplomo, atesto pri matureco
abiturienta diplomo
subiĝi al abiturienta ekzameno, trapasi abiturientan ekzamenon, maturiĝi
                       ned.
maŭro                    m
maŭzoleo                   n
svingi t (ion)                ned.
flugili n
mansaluti t (iun), mansvingi t
svingo                    n
maksimo                   f fil.
maksimuma
fleksosago                  tech.
maksimumo, plejo               n
pajnto                    m stará dutá míra
lubrikaĵo, ŝmiraĵo              m n tech.
ŝmira
lubrika pistolo
lubrika oleo, lubrikoleo
ŝmiristo                   m
ŝmirilo                   m
ungventilo                  lék.
ciro
skribaĉulo                  m
li skribaĉis
fuŝpentristo
babao                    m
dorlotata infano, karesinfano, karesato   m
linimento, ungvento             2 lék. věc
lubrikado, ŝmirado, ŝmiro          n 1 stroje
                       3
mispentraĵo, kiĉo, pentraĵaĉo        f obraz
misdesegnaĵo
ruzeta, ruzlerta, rafinita
ruzega, ruza                 2
lubrikita, ŝmirita              1
lubriki t                  tech.
ŝmiri t, grasi t               ned.
gudri t
gumskrapi t, forgumi t
ungventi t, balzami t
talki t
lubriki per oleo, olei t
forviŝi t, skrapi t
skribaĉi t
malpurigi
membrano                   f anat.
baŭdruĉo
dorlotemulo                 m
ŝmireca
karesi t (iun)                ned.
dorloti t (iun)
lubrikilo                  f
lubrikilo, ŝmirilo              f
Mazovio                   n zeměp.
mazurko                   f
portu vin for!                1 expr.
lubriku!                   2 sloveso
lantaj movoj
sveno                    f
febla, malforta, laca, malvigla
pala, senbrila
inerta spirito
mia honorvorto! mian honorvorton!
mia alia memo
venas al mi ideo, mi havas ideon, mi ekpensas
mia plej amata manĝaĵo
vi frenezigos min              expr.
mia, miaj
meandro                   m
mecenato                   m
glavo                    m
blekado                   n
meki n                    ned.
kaprobleki n, bleki n
gladiolo                   m bot.
glaveto
glavoforĝisto                m hist.
ksifio                    m zool
spadfiŝo                   hovor.
glavoforma, glavosimila
mielo                    m
kupro                    f
medalo                    f
medaliono                m
burdo                  m hovor.
kupra kaldrono, fornakvujo       m
verdigro, aerugo            f chem.
kupra
alcentra                2 anat., lék.
substantiveca, mediala         1 lingv.
                            3
mediano                 m mat.
medianto                f hud.
medicinaĵo               lék. hovor.
medicino                f věda
pezpilko                m sport.
media                  2
mediuma                 1
                    3
studento de medicino, medicinstudento  m
kuprogravuraĵo, kuprogravuro      f
medito                 f
mediteranea
mediti n                ned.
medialo                 3 lingv.
mediumo                 n1
medio                  2 lit.
do                   lit., zast.
mieldona
ĉelaro
medo                  lit.
medo, trinkmielo, mielakvo, mielvino  f
miela
miela voĉo
miela kuko
meliso                 f bot.
meduzo                 f
meduzoj                 m pl.
urso                  m
ursa kaverno / groto / kuŝejo
ursino                 f
ursido                 n
mega, 10\6 (značka M)          násobková jednotka SI
megalito                m hist.
famemulo                m
megero                 f pej.
musko                  m
blovilo
balgo
felsako                 m
knedilo                 f gastr.
meĥana, mekana
meĥanika
meĥanikisto, meĥanisto              m
meĥanismo                    f stroje
meĥaniko
movilaro                     m
movilaro de horloĝo
meĥanizo                     f
meĥanizi t, mekanizi t              ned.
muskokovriĝi                   ned.
briozoo                     m zool.
negocaĉo, intrigoj                n pl. neskl. hovor.
veziko                      m anat.
foliklo                     lék.
veziketo                     m anat.
estu saĝa!                    expr.
fartu bone!
gardu vin, estu singarda, atentu
havu!                      sloveso
distra / amuziĝa vespero             m slang.
fartu bone
mole
moligi
mola akvo
mole
moleco                      f
mola
mola ŝankro
mola ŝankro
karunklo                     anat.
karunklo                     anat.
molusko                     m
moliĝi                      ned.
kaprobelkado, ŝafblekado, kaprobleko, ŝafbleko  m
ŝvelmola, moleta, tre / agrable mola
li / ili havis sian libron
li devus informi pri si, li devus sendi sciigon pri si, li devus doni viv-signon pri si
mi havis mian libron
li apenaŭ evitis danĝeron
tumulto, ĥaoso                  f hovor.
Melanezio                    f zeměp.
melanĥolia, melankolia
melanĥolio, melankolio              f
melankoliulo                   f
melanino                     m
Melburno                     m zeměp.
malprofunde
malprofundaĵo                  f
malprofundigi                 ned.
li babilas senorde kaj kaose
la suno estis malantaŭ ni
terdrenado, drenado              f
drenfosa, grundpliboniga
drenfosaĵo, akvodukto
muelaĵo, muelgreno               n
malprofundeco                 f
supreco                    přen.
malprofunda
supraĵa, senenhava               přen.
plata
plata telero
pisti t, pulvorigi               ned.
melodia
melodio                    f
melodramo                   m
privata kromlaboro, flanka laboro       m hovor.
melono                     m
silfino, silfo                 f myt.
ventmuĝado, ventmuĝo              f
diafragmo                   tech. např. telefonu
membrano                    f biol., tech.
rememorigo, rememoro, admono, averto      n lit.
memorando                   n
memorialo                   m
lerni parkere, parkerigi            ned.
mono, monsistemo, valuto            f
amebo                     f
menaĝerio                   f
mendelismo                   m
malplimulte
malplivalora
menhiro                    m hist.
konvertilo                   m
inversigebla ondigilo, konvertilo de kurento  el.
meningo                    f anat.
menisko                    m anat., fyz.
interŝanĝi t, ŝanĝi t, variigi         ned.
paŝoŝanĝi n
ŝanĝiĝi, aliformiĝi, varii n
alterni n
variigebla, variebla
ŝanĝiĝema, ŝanĝema, ŝanĝiĝa, variema
monreformo
mona, monsistema, valuta
monsistemo
menstruo, monataĵo, virina ordinaraĵo     f
monata garnaĵo
malpliigato, minusato         m mat.
malpli granda, pli malgranda
minora
malplimulto, minoritato        f
minoritata
subtrahato               m mat.
pensmaniero              f
mentala
mentoro                m
menuo, manĝokarto           n
menueto                m
studenta manĝejo            f
maska balo               f
meridiano               m astr.
gaŭĝo                 lék., tech.
mezurilo, mezurinstrumento       f
Merkuro                m astr. , hist.
kenopodio               m bot.
botrioido, krasifolio
botrio
ambrosio
neprege, insistege
specifa                fyz.
mezura unito
abrikoto                f plod
armeniako
mezurado                n
dumezurila agado            přen.
mezura
mezurbendo, mezurrubando
mezurilo, mezuraparato
mezurinstrumento, registrilo      techn.
nombrilo, nombrometro
mezurlato
mezurlato
geometria, mezurila, topografia
topografia punkto
mezurbendo, bendmezurilo
geometrio
mezurilo, mezurinstrumento       n
havi mezuron de du metroj
kalibri t
kalibri t
telemetri t
mezuri angulon
dimensii n, longi n, alti n, larĝi n
mezuri t                ned.
mezurebla
mezurilo                 n nástroj
skalo
mesianismo, mesiismo           m
Mesio, Kristo, Savonto          m náb.
Luno                   astr.
luno, satelito, trabanto         m astr. těleso
monato
la luno ŝvebas sur la ĉielo
la luno kreskas
monataĵo                 m pl. hovor. lék.
monata, luna
kvaronluno
lunfazo
luna haloo
paraseleno, haloo
monatgazeto, monata revuo         m
luna
balai t                  ned.
urbeto                  mn
mestizo                  m
variko                  f pl. lék.
urbo                   n
la urbo situas en ebenaĵo
urba rezervejo de monumentoj, historia monumentrezervejo
magistrato
urbeto                  m
burso                   m
moskeo                  f
restado, prokrastigo           n
restadi n, prokrastigi          ned.
mesa                   náb.
misalo                  náb.
misalo
mesrobo, ornato
ornato, mesrobo              náb.
burĝa
burĝeco, eturbaneco, burĝa snobeco    n
burĝo                   m
eturbano, snobo
urbano                  m
urbana, urba
burĝeco                  n hist.
burĝaro                  n
celo                   f
ĵeta
metaforo                 f
metafiziko                f
metalurgia
metalurgio            f
metamorfozo, metamorfo      f
metano              m
stratbalaisto, balaisto     m
balamaŝino
ĵeti               ned.
fulmotondrigi, fulmigi
kaprioli n
kaprioli n, fari transkapiĝojn  sport.
spikiĝi
balai t
neĝblovado            f
balaado             n
meteoro             m astr
meteorfluo            astr.
meteorŝtono, aerolito      astr.
meteorfluo            astr.
meteorito            m astr.
meteoroido            m astr.
veterinformoj, veterbulteno
meteorologia
meteorologio, meteologio     f
metodo              f
Metodio             m
laŭmetoda, metoda, metodika
metodiko             f obor
metodaro
metodisto            m náb.
metro              m
metra sistemo
metra sistemo
metra
metrika             lit.
kvintalo, kilogramcento
metra kvintalo (100 kg)
metroo              n
metronomo            m
metropolo, ĉefurbo        n
unumetra
metilo              m chem.
metanolo, metilalkoholo     m
meksikano            m
meksikiano
Meksiko             n
Meksikio
cedolimo
kampolimo, kamplimo       f
limo
interetaĝo                   m
hino                      m
interspaco                   f
intervalo, paŭzo                časově
spaceto
manko
interspaca
mezostazo                   geol.
spacostango                  m
inter
dumtage, dum la tago
interalie
interalie
ili malakordas, ili malbone rilatas
meze de amikoj
intertempo                   m
interludo, intermezo              f div., hud.
interstela materio
interkontinenta
cirkla ringo                  n
interglacialo
interloka / interurba centralo / telefoncentralo
interurba telefoncentralo / centralo      spoj.
interurba
internacia
speco
internacia juro
pakto, konvencio, traktaro
interplaneda
intertempe, dume
dum
lima, ekstrema
limesa                     mat.
limvaloro
lima dimensio
kampa limŝtono                 m
mejloŝtono / turnopunkto en historio
mezolitiko                   m geol.
mezozoiko                   n geol.
fermeti / duonfermi (okulojn)         ned.
mi                       název písmene řecké abecedy
                        zájmeno
pilko
pilko                     m
handbala pilko
la pilko repuŝiĝis / resaltis de la tero
pilketo                    m
pilkludo
migreno                      f
fulmiĝeto, eksvingo                m
ŝanceli t, oscili n, balanciĝi, vibri n, pendoli n, pretergliti n
trembrili n, flirti n, glimi n, flagreti n    ned., dok. světlo
kalejdoskopi n
vibreti n, flagreti n, kalejdoskopi n       ned.
mjelo                       f
miksa, kirla
agitilo
agitilo
miksilo                      f
betonmiksilo
kirlovaĵo, batmiksitaj ovoj
kirlata
miksi t                      ned.
enmiksiĝi (en ion)                ned. přen.
agiti t
kirli t
batmiksi ovojn
pasanta
pasado                      n
pasi n                      ned. o čase
pasi t, preterpasi t (iun / ion)         pohybovat se kolem
preterflugi n
maltrafi t
pasema
mikro, 10\6 (značka μ)              podílová jedn. SI
mikrobo                      m
mikrobiologio                   f
mikrobuso                     m
mikrokanela disko                 f gramofonová
mikrofilmo                    m
mikrofiĉo                     m inf.
mikrofono                     m
mikrokosmo                    m
mikrometro                    m
mikrometra kalibrilo
mikrometra kalibrilo               n
Mikronezio                    f zeměp.
mikrocirkvito                   m el.
mikroorganismo                  m
mikroprocesoro                  m inf.
mikrokanelo                    f
mikroskopo                    m
mikroskopa sekcaĵo
Nikolao                      m
amantino, amatino                 f
amatino                  f1
karulo                  m
favorato
Milano                  m zeměp.
agrable                  příslovce
mejlo                   f
geamantoj, amantoj            m pl.
amanto, amato               m
amato
amanto                  m
amaĵisto, amisto
geamantoj
milenio, miljara datreveno        n
amantino, amatino, amaĵistino, amdonantinof
amata, karega, kara
tre volonte
tre volonte, plezure, kun plezuro
mili 10\­3 (značka m)           podílová jednotka SI
miliardo(10\9)              f
milicio                  f
miliciano                 m
milimetro                 m
miliono                  m
milionulo                 m
milionula
milionnombra
milionono                 f
miliona
lignokarbigejo              m
militarismo, militismo          m
militaristo                m
militarisma
militarizi t               ned. i dok.
karesado                 n
amindumado, amaĵado, amaĵo
amaĵi t, amori (t, kun iu)        hanl.
amkaresi t                ned.
mejloŝtono, vojkoloneto          m
almozo, monofero             m
mizerikordo                n
flega / bonfara fratulino
mizerikorda, kompatema
favoro                  f
graco                   zvl. náb.
amindeco, kareco, agrableco
amnestio, punpardono
gracoplena                zvl. náb.
via sinjorina moŝto!, moŝta sinjorino!
gracoplena, afablega
degna
amaĵa / amora afero, amafero   f
amplene, ame
amkunveno
amebrio              n
amindumaĵoj
ama
amletero             m
amrilato             m
amora
sinjora moŝto           m
sinjorina moŝto          f
amrilato             n
amaĵo
amata
ami t               ned.
amkuŝi / kuŝi (kun iu)
amori (t, kun iu)
amegi t
ŝati t
unumejla / mejla, mejlodistanca
amantino
kara, ŝatata
karulo              m
aminda, ŝatinda
agrabla
afabla
mimo, pantomimisto        m div.
mimika
mienulo, mienvirtuozo, mimikulo  m
mimiko, mienludo         f
bebo, vindinfano         n
sen
ekster ĉia dubo, preterpase
preteralie, kromalie
senatende, subite
eksterteritoria
senatende
preter
ekstervice
ekstervice
kontraŭ
krom
escepte de
krome, plie, krom tio
ekster
pretere, laŭlonge
ekstere
senvole, senscie, senatente, senintence
amblo                     m
preterpasanto                 m lit.
izolito , izolulo
parenteze, interalie, preterire, preterpase, pase, pasante
amblulo                    m
kromsalajro
eksterordinara sesio
eksterordinareco                f
eksterordinara, ekstra
eksterordinara studento
eksterlerneja
malsamnivela vojkruciĝejo / kruciĝejo
ekstervola, pretervola, senkonscia, senintenca, spontanea, spontana
mino                      f
minareto                    m
monero                     f
monerfarejo                  f
monfarejo
opinio                     n
opinioj varias
ministo                    m
mineralo                    m
minerala
minerala pigmento
minerala oleo, petrolo
minerala akvo
minerala akvo
mineralogo                   m
mineralogio                  f
miniaturo                   f
miniatura
golfeto                    m
minimume
minimuma
minimumo                    n
ministraro
ministra
premiero, ĉefministro, prezidanto de la registaro
ĉefministro, premiero
ministerio pri financoj
ministrejo                   n
ministerio de instruado
ministerio
ministerio de internaj aferoj
ministerio de internaj aferoj
ministerio de eksteraj aferoj
ministro             m
financministro
akolito, mesknabo        m
pensi n, opinii t        ned.
intenci t
minio              n chem.
vizono              m zool.
minĵetilo            m
minsemanto
minorito             m mnich
minoritato            f
pasi n              dok. 1 o čase
maltrafi la celon
misi, maltrafi t         2
preterpasi t
malfruiĝi            3
menestralo, trobadoro      m hist.
pasintan fojon, pasintfoje
pasinteco, estinteco, paseo   f
pasinta, estinta
estinteco, pasinteco
preterito            lingv.
preterito, is-tempo       lingv.
pasintsemajne
minus              mat.
minusklo             f
minuto              f
rapidfara / rapidpreta manĝaĵo  f gastr.
minuta
mioceno             m geol.
paco               m
talimezuro
mezuro              f
mezurilo
mezurilo, skalo
mezuraĵo
mirabelo
siria pruno           f
malakra / milda vintro
modera klimato
laksetiga
kvietiga
mildigi, kvietigi        ned. napětí
moderigi
mildiĝi, kvietiĝi        ned.
pacemo
modereco             f
kvieta pluvo / pluveto
malakra fajro
malakra fajro
pacema
modera
milda
facila
packontrakto
packontrakto
pacmovado
pactraktado
pacvoje
paca, pacista, pacifisma
pacama, pacema
celado           n
celilaro          n pl.
celilo           n
celi t           ned.
plado            f plochá
pelvo, telerego, bovlo
saŭcujo
fruktujo
fekopelvo
misio            f
misio            f náb.
misia
misiisto          m náb.
misiejo
misiista
aloji t           tech.
knedi t
kirli t
miksi t           ned.
pladeto, pelveto, kuveto  f
pesiltelero
subtaso
Misisipo          n i f, neskl. řeka
Misisipio
Misuro           n neskl. řeka
Misurio
diversloke, iuloke
sidloka bileto, lokbileto  f
instali t          tech.
loka
loka trafiko
loka / stacia centralo
ĉambro, kamero, ejo     f
konvena, taŭga
loko, spaco, pozicio    n
parto
krimokazejo, deliktloko
la ofico estas rezervita por alia kandidato, por la ofico estas destinita alia kandidato
sidloko
starloko
anstataŭ mi, mialoke
naskiĝloko
ripozejo
ripozejo
instanco
domicilo, restadloko, restadejo
ekzergo
provizora loĝloko
anstataŭ
rendevuejo
anstataŭ paroli / vortoj
laboro, okupo, posteno
transejo, transo, transaĵo
ejo
guberniestro                  m
vicreĝo                    m
vicprezidanto                 m
ĵuranstataŭa
ĉampiono de Eŭropo
Magistro Johano Hus
mondĉampiono
magistro
majstro                    m
ĉampiono
majstraĵo, majstroverko
ĉampioneco
ĉampioneca                   3 sport.
majstra, lerta                 2 dovedný
perfekta, eminenta               1 dokonalý
ĉampionado
monda ĉampionado
majstreco                   n
ĉampioniĝo
ĉampionino                   sport.
majstrino
diversloke, lok-al-loke, de loko al loko
arilo                     2 anat., bot.
burso                     3 lék. váček
saketo                     m1
miksrasulo, mulato, mestizo          m
mjela meningo
mjela funiklo
mespilpomo
mespilo                    f
havi                      ned.
havi febron de 39 gradoj, havi 39 gradojn da febro
havi ion por fari
havi tempon por
havi blankajn manojn              přen.
havi purajn manojn
aĝi dek jarojn, esti aĝulo de dek jaroj
enui n
enui n
ĝuste antaŭvidi
esti observema / observoka
havi bonan orelon
havi bonajn okulojn
havi multege / multe da laboro
haluciniĝi
esti malsata
malsati n
pezi
rangi n
valori t
valori t
febri n
febri n
havi gastojn
havi honestan / noblan karakteron
emi n                     přen.
havi emon, emi n
gusti n (je / pri io)
sapori n
apetiti
gusti je io / pri io
intuicii n
kvaranteni n
estimi / respekti iun, havi estimon / respekton al / por iu
havi subtilan guston, esti frandema
potenci t
potenci t
hasti n                    hovor.
trakti iun superule              přen.
havi influon sur iun, influi iun
surhavi t
esti makulita                 přen.
atenti t, konsideri t
konsideri t, ne forgesi
ĝemi sub vipo
esperi, atendi t
tendenci n, emi n
dispozicii por angino
inklini n
rapidi n, urĝi t, hasti n
havi superflue
opinii t
pensi pri io
konservi en la memoro, pensi pri io
enkaĝigi iun
havi bonan nazon (pri io)         m
malhavi ion, havi mankon de io
kubi n
kubi n
havi respekton
patroni t
havi bonan postenon
havi pli da mono ol la bezono
sidi bone en sia selo
esti ploronta
validi n
validi n
esti tro okupita
havi multe da laboro
havi laŭnombran / nombran superecon, laŭnombre / nombre superi
havi komprenon por io
dubi t (pri io)
pozitive rilati al io
havi seksan rilaton kun iu
simpatii n (kun iu, ion)
panei n
perturbiĝi
plezuri n
delektiĝi (pri io)
esti prava, pravi n
esti prava, pravi n
rajti t
prelegi n
havi la prioritaton / avantaĝon (de paso)
korespondi n (kun io)           dopr.
origini n, deveni n, radiki n
radiki n
ŝati t, ami t
ŝati t
emi t
ami t
preferi t (al / antaŭ io)
respekti t, havi respekton
trovigli n
esti larĝvida               přen.
teni la manojn ĉedorse
farti n
bonfarti n
vivi kiel kuko en butero
gardi sin (kontraŭ iu / io)
farti malbone
kunhavi t
emi n, tendenci n
deklivi
emi n, tendenci n
deĵori n
deĵori n, ofici n
vači
kompati t (iun)
kompati t
zorgi tn (pri io)
samopinii n
senti timon, timi t
senti timon antaŭ iu
pacienci n
tanĝi t                mat.
amaĵi t
tendenci n
havi problemojn / malfacilaĵojn
pacienci n
sukcesi tn
sukcesi tn, prosperi n
registri t
ŝati t, favori t
teni ordon
respekti t
intenci t
intenci t
kutimi n
kutimi n
esti kulpa
posedi t
influi t
esti talenta (por)
esti libera
kaprici n
havi abundon de ĉio
rimorsi n
rezervi al si obĵetojn (kontraŭ iu)
rilati tn
rilatigi, koncernigi
koleri n
rabii n
havi / tiri profiton de io
havi ĝojon de / pri io, havi / senti plezuron en io
kaŝe / sekrete intenci
rezultigi
opinii t
riproĉi t, koleri t
senti inhibiciojn / skrupulojn, sin (treege) ĝeni reteni (fari ion)
mallaksi n
bezoni t
senti vertiĝon / kapturniĝon
posedi spertojn
koleri n (kontraŭ iu)
retroefiki t
soifi n
devi t
mitingo                     m zvl. polit.
episkopa / abata kapvestaĵo           náb.
mitro, infulo                  f
mitrala                     anat.
ofte / kutime havadi / havi           ned.
sonteĥnikisto, soninĝeniero
koktelisto                   m
elektra miksilo
kirlilo
limfo                      f biol.
homevitulo, mizantropo             m
kanajlo, fihomo                 m1
mizerulo, kompatindulo             2
poltrono                    3
mizera, aĉa
kanajla, fripona, fia
sentaŭga, malbonkvalita
malaperi n                   ned.
bankroto, fiasko, mizero, ruiniĝo        f
bagatela, nerimarkinda
limfohava
limfa
limfoangio, limfangio, limfovazo, limfotubo
draŝado                     n 1 obilí
bruado, bruo                  3
batado                     2
junaĝo
sinjorino!
ideto                      n
juna vino
nova vino
juna submajstro                 m
junmuelisto
junulo                    m
honorfraŭlo
fraŭla
junularo, gejunuloj             f
junularo estas la vertebraro de nia movado
malpermesita por neplenkreskuloj
junulargastejo
junulara, junularasocia
junaĝo                    n věk
juneco
junega, tre juna
junulo                    m
neplenaĝulo                 m
junaĝa krimanto / deliktulo
juneca, junaspekta
rejuniĝi                   ned.
juneco                    f
neolitiko
nealtaj aĝojaroj
juna
sinjorido
ŝmacado                   n
ŝmaci                    ned.
draŝejo, draŝplanko             m zeměd.
draŝa
draŝmaŝino                  f
draŝi t                   ned. 1 obilí
draŝi fojnon
draŝi fojnon
batregali t, bati t             2
malta rekremento               n
junarbaro, arbetaro             n
silentema, diskreta
silentado, silento              n
silenti n                  ned.
silente, senvorte
muela
muelanto                   m zast.
Lakta Vojo, nia galaksio           f astr.
laktovitro
laktejo                   f
lakta
laktokoktelejo
laktozo
laktokoktelo
laktaĵo
laktodento
laktodento
laktovendejo, laktejo, laktofabriko     f
lakto                    n
muelado                   n
kolostro                  n
nebulo                   f
nebulplena, nebula, malserena
svaga                    přen.
nebulozo                  f astr.
laktumo                   n
mueli t                   ned.
torente / sensence babili          hovor.
senripoze / malkviete moviĝi        přen.
salamandro                 m
frandaĵo                  m
frandi t                  ned.
frandemulo                 osoba expr.
frandema
frandemulo                 m
parolmaniero, parolo, idiomo        f
proparolanto, parolanto (oficiala)     m
parolisto
parolado, parolo              n
li parolas rapide, tamen klare
paroli t                  ned.
paroli fremdan lingvon
enmiksiĝi parole
diri stultaĵojn
elokvente paroli
paroli afertuŝante
paroli malplene / vane
paroli tute senpripense
paroli pri libro
gestadi n
paroli kun fremda akcentado / akcento / akĉento
paroli improvize / senprepare
haki la parolon
paroli per enigmoj
paroli per enigmoj
paroli aferece / afertuŝante
paroli elegante / rafinite
ĵargoni n
parolo estas arĝento, oron similas silento
babilemulo                 m
gramatiko                  f
gramatika
parolu pri la temo
muelejo                   m
muelisto                  m
maĉilo                 gastr. také
muelilo                m
kafmuelileto, kafmuelilo
viandmuelilo
muelilo por raspado
muelĉambro               f
mueleja kanalo
muelmaŝino
mueleja, muela
muelŝtono
lamenbranĥulo, duvalvulo        m
miaŭ
mi bonfartas
povas esti
min
mnemoniko               f
frokulo                hanl.
monaĥo                 m
Munĥeno, Munkeno            m zeměp.
loto                  m zool.
limantrio monaĥa            f zool.
monaĥino                hovor.
kapuĉo
froko
monaĥa
multjara
multloke
ofte, multafoje, multfoje, multokaze
pli multe, pli
multe pli bona
multe pli juna
multe pli granda
multe pli
multe pli, multe pli multe
multe, multo
multe da bruo pro nenio
bonŝancon!, fartu bone!
metazooj                zool.
plurĉeluloj              biol.
plurtermo, plurterma polinomo     mat.
multfoje, multokaze
multoble
palavremo               f
tro babilema, parolema, palavra
poliandrio               n
multnacia, plurnacia
multobla
pluredro, poliedro           m
multflanka
alotropismo                    f
variospeca, alotropa
plurangulo, plurlatero, multangulo, poligonom mat.
multsignifa, ambigua
poligamio                     n
multa, grandnombra
iu
miaŭado, miaŭo                  n
miaŭi n, katbleki n                ned.
froti t                      ned.
froti al si la okulojn
interfroti (al si) la manojn
multaj, grandnombraj               pl.
aro                        f mat.
punktaro
                         ned.
plimultigi, multigi, pliigi, multobligi t, kreskigi, reprodukti t, generi t
markoti t
multiĝi, pliiĝi, reproduktiĝi           ned.
pluralo                      lingv.
pluralo, multnombro                lingv.
plurala
multego, amaso, granda kvanto / nombro / aro   n
aro da homoj
multe / multo da io
multe / multo da mono
muaro                       n
mobilizado, mobilizo               f
mobilizi t                    ned.
potenco                      f
tro multe                     příslovce
li ne tro emas fari ĝin
povo
forto
valento                      n chem., mat.
kapabli n
scipovi t, povi t                 ned.
rajti t, darfi (nevh.)
monarĥo, monarko, suvereno, potenculo       m
forte, potence
edifo, edifado
potencato                     m mat.
potencvaloro, potenco               f mat.
potenci t                     ned.
eksponento                    m
potenco                      f pol.
tavoldikeco                    geol.
grandpotenco, regno
potenca
giganta
urino                    f
marĉejo, marĉo               m
trempado                  2 namáčení
urinado                   n 1 fyziologické
enurezo                   lék.
malsekigi                  ned. 1 prádlo
rui                     4) text. len, konopí
trempi t                  2
mergi t                   3
pisi n                   hovor.
urini n                   5
urinpela, urineliga, uriniga, urinstimula
uretro                   anat.
uretro, urintubo              anat.
ureo                    f
uretero                   m
urina, uretra
urina veziko
urina veziko, urinveziko
sterkakvo                  f
sterkakva kavo
modo                    f
modala
tipo
prototipo
ŝablono                   text.
pratipo
modelo                   m
fasonisto                  text.
modlisto                  m
modelisto                  tech.
modelino, pozistino, manekenino       f
modla
modla argilo
modla spatelo
modlado                   n
modeli t                  text.
modli t                   ned.
modemo                   m inf.
moderate                  hud.
moderigaĵo, reguligilo           m fyz. věc
prezentisto, moderisto
moderna
modernigi                  ned.
modifaĵo, modifo              f
modifado                  n
modifi t                    ned.
modistino, ĉapelistino             f
idolo, fetiĉo                 f
idolano                    m
idolisteco, idolaneco             n
preĝa
preĝrado                    náb.
preĝrado
preĝi n                    ned.
preĝi por / pro iu
preĝo                     f
Preĝo de la Sinjoro, Patronia
preĝejo                    f
kapelo
kirko
moskeo
sinagogo
preĝa
preĝaro
preĝaro, preĝlibreto, preĝlibro
idolservo, idolkulto, fetiĉismo, idoladorado  f
idolkulto                   n
laŭmoda, moda
moda
moda kompletigo / akcesoraĵo
moda desegnisto
modaĵoj
vicirado, modparado, fasonparado
modaĵoj
fervojistaro                  hovor.
blua vitriolo                 chem.
blueta
bluokula
bluverda
blua
bluo                      f
bluiga
lariko                     m bot.
bluaĵo, kontuzaĵo               f
bluo                      hovor.
modjulo                    inf.
modulo                     m mat. aj.
modulado                    f
modulatoro, modulilo              m tech.
modulado                    n
moduli t                    ned.
vobli n                    sděl.
modalo                     m
Mohamedo, Mahometo         m
mohamedano, islamano        m
Islamo, islamismo         n
mohajro              m text.
povis min trafi apopleksio
masiva, potenca, ega, fortega
tumulo, tombomonto         f
potentilo             f bot.
fizalido              f zahr.
mia
mia horloĝo haltis / ne funkcias
mia edzino             expr.
mia hejma ina antikvaĵo      hanl.
miaĵo               hovor.
Moseo               m
trinkaĵo              m (lit.)
mokao               n gastr.
mokasenoj             m mn.
malsekiĝi (subpluve)        ned.
malsekeco             n
malseke, humide
malseka, humida
marĉejo, malsekejo         f
malsekiĝi             ned.
pusi n
degeli n
mol                2 zkratka
molo                1 základní jednotka látkového množství (SI)
tineolo              m zool.
Moldovio, Moldavio         f zeměp.
moldavito             m geol.
molekulo              f
molekula
bemolo               hud. označení
minora
moleo               n
minora gamo
molibdeno             m chem.
momanto              fyz., odb.
momento, tempero          m
virialo, momanto de forto     fyz.
aspekto
ĉimomenta, nunatuja
momenta foto, memorfoto      f fot.
Monako               n
monarĥo              m
monarĥio              f
grandmonda, monduma
mongolo            m
Mongolio, Mongolujo      n zeměp.
monitoro            m nám., voj.
vidigilo, monitoro, displejo  sděl.
monogamio, unuedzineco     f
monografio           f
monogramo           m
monoklo            m
monolito            m
monologo            m
ekskluziva vendorajto     ek.
monopolo            m
monopoligi           ned.i dok.
unusperma gravedigo
monoteismo           m
monotona
monstranco           f náb.
la Monto Blanka        m zeměp.
muntado            f činnost
muntaĵo
munta
foso por inspektado
muntfoso, muntkavo
muntisto            m
laborvesto           f pomn.
Montevideo           zeměp.
munti t            ned. tech.
monumento, memorindaĵo     m
monumenta
musono             m met.
ŝvabrilo            m
mopedo, motorbiciklo      m
pesto             m lék.
moralisto           m
moraligi            ned.
moralo             f
morala
Mortdiino           f myt.
Moravo             f
Moravio
moraviano           m
Moravia Slovakio        zeměp.
moravia
Moravia Karsto         zeměp.
Moravia Karsto         m
morbokvanto          f
kobajo             n
kavio
medolo                   m
moreno                   f
morfino                   nm
grumblulo, murmuremulo, malafablulo     m
pesta
morsa alfabeto
moruso                   f
morusujo, morusarbo             m bot.
maro                    n
la maro ŝaŭmas
maro bolas
marnavigisto                m
martremo                  n
tinkturo                  n
tinkturi t                 ned. 1
ŝvitigi sin (per iu / io)          ned.
turmenti t                 2
marnivelo
marmejlo
marmalsano
marnimfo
marvirino, marvirineto, nereado, nimfo
altmontara lago, montarlago         zeměp.
marbordo
mara
marbordo
eĥino                    zool. hovor.
maraglo, haliaeto, pigargo
fluso, alta tajdo
klifo
marhundo, foko
balano                   zool.
Mozambiko                  m zeměp.
latuno                   f
Moskvo                   f zeměp.
moskito                   m
ponto                    m
ponta gruo
pendsako, portsako, mansako         f
mosto                    m
bobenilo                  tech.
cirkuo, kirko                m zool.
stepa cirkuo
griza cirkuo
haspelo                   text.
kaŝletero
konfuzado, konfuziĝo, konfuzaĵo, interplektiĝo
                      f
bobeni t, haspeli t, volvi t, surbobenigi  ned.
obstakleti             ned.
zigzagi n, ŝanceliĝi
motelo               m
celkaŭzo              fil.
motivo, kialo, tialo        m
motivi t              ned. i dok.
moto, devizo            n
motociklo, motorciklo        m
trematodoj             f zool. třída odb.
distomo               zool.
fasciolo, faskiolo         zool.
motoro               m
motoro / koro batas
la motoro iras mallaŭte
motoro batas / frapas
motoro frapas / batas        m
motorismo, motorsporto       m
motoristo              m
motorizi t             ned.
motorciklo, motociklo        f
dizeloleo, karburoleo
ĉensegilo
segmaŝino
ĉensegilo
motorbiciklo, zumrado (hovor)
motorveturilo
motora
motorboato
motortrajno
motortrajno
ŝnureto, ŝnuro           m
bobenilo              tech.
mallertulo             n hanl.
hojo, hakfosilo, butilo       f
rastro
papilio               m
papilieto              m
papilinaĝo, papilia naĝado / naĝo
papilia kravato, bantkravato
papiliacoj, fabacoj
per mia               jen f
miakulpe
miakulpe
kulpo ige de mi
subtila faruno           f zdrobněle
pulvoraĵo, pulvoro, farunaĵo
pulvorsukero
faruneca
farunaĵo, deserto, torteto         m gastr.
saĝeco, saĝo                f
saĝa
muŝo                    f
faruno                   f
sentaŭgulo                 m
Everesto                  m zeměp.
karbopolvo                 m
moveblaĵo, movebla objekto
moveblaĵo, movebla havaĵo / posedaĵo    f
movebla
movebla / transportebla havaĵo / posedaĵo
mozaiko                   f bot., um.
vitralo                   hist., arch.
cerbaĵo                   gastr.
cerebelo, cerbeto              m
cerbo                    m
encefalo                  lék.
cerbospina
encefala meningo
encefala meningo
kortekso
kortekso                  anat.
cerba / encefala apopleksio
cerba kolapso, apopleksio
encefala meningo
cerbujo                   f
encefala, cerba
cerbaro                   přen.
kalo                    m
kaloza, kala
pistujo                   m zvl. gastr.
eble, espereble
povas esti ke
eble
ebleco, eblo, ŝanco, eventualeco      f
ebla, eventuala
strando, plaĝo
nubeto                   m
nubiĝi, kovriĝi per nuboj          ned. o počasí
nubmieni n
sulkigi (ion)                ned.
nubaro, nubaĵo, nubego           n
polva nebulo
nubo                    m
ĉielskrapanto                m
spirita nebuliĝo              f
nuboj / ŝuoj disŝiriĝas
marmoro                   m
moro                     m
kutimo
formika                   i přen.
formiko                   m
mirmekofago, formikurso, formikomanĝantom zool.
tamanduo
formikejo                  f
mirmeleono                  m zool.
morale, bonmore, ĉaste
morale deviinta / devojiĝinta
bonmoriga
morsevera
senmoraliĝi
putri n                   přen.
aŭstera                   přen.
malmoraligi, senmoraligi
etika, morala
moralaĵo
morala makulo / manko            f lit.
malmoraleco, malmoraliĝo
moraleco, moralo               f
bonmora, bonkonduta
mentoro                   m
sermono                   i hanl.
ĉasta
moroj, kondutmaniero             m pl.
frosto                    m
gelo                     lit.
li eksentis froston en la dorso
frostotremado                n
mi frostotremas
mia dorso frostas, frostas al mi en la dorso
frostiga
frostigejo                  f
glaciumi t                  tech.
frosti n
glaciigi, frostigi              ned.
frostiga, glacia
frostujo, frostigilo, kongelujo       f
frostrezista
la frosto mildiĝis
frostigita viando
frostigo                   n
frostigita                  zvl. gastr.
glaciigita
fiki t                    ned. hanl.
disipi / malŝpari (ion)           ned.
perdi tempon
prodigi t                  lit.
drizelo, nebulpluvo, pluvnebulo       n
drizeli n, pluveti n, nebulpluvi n      ned.
bestaĉo                   hanl. o člověku
bestokadavro                 f
bestokadavrejo, putrejo           n
palpebrumi n                 ned., mrknout dok.
palpebrumi je iu
okulsigni n, okulumi kun iu
daŭko karota, karoto             f
ĵeti rigardon / okulojn (sur ion)      dok.
malgrandega, pita
etulo, etulĉjo                n
malgrandulo, nanulo, pitulo, liliputulo   m
mortanta, pereanta              lit.
rosmaro                   m zool.
skurĝi t                   ned.
vipi n
skurĝi t
skurĝi t
vergi t
ĵetmoviĝi, plivigliĝi, barakti n, svingiĝi
svingĵeti, svingi t             dok. šlehat
svinge forĵetegi / forĵeti
bestkadavro, kadavraĵo, mortintaĵo      f
ĵetegi t, svingoĵeti t (ion)         dok.
ĵeti surteren / al tero
rapidmove, korpelaste, facilmove
rapidmova, lertmova, movelasta
Morta maro                  n
malvive naskita afero
senvive, mortece, morte
apopleksio                  f
estas senbrue
kadavro, mortintaĵo, morta korpo       f
kadavra
inerteca punkto               fyz., tech.
morta, malviva, senviva
murmurado, grumblado             n
murmuri n, grumbli n             ned.
sterko                    f
kripligi                   ned.
mutili t                   lék.
kriplulo                   m
aflikti t, tedi t, ĉagreni t         ned.
ĉagreniĝi                  ned.
fia, abomeninda               lit.
tiom frostis, ke la neĝo kraketadis
frostas
frostas al mi en piedoj
glacipluvo
glaciiĝi                 2 o vodě
frosti n                 ned. 1
frostmorti n               3
ĉagrenulo, malafablulo          m
malplezuraĵo, malagrablaĵo
ĉagreniĝo, ĉagreno            f
ĉagrenanta, ĉagrena, malafabla, malbonhumora, moroza
grumblema / moroza homo
krado                  f
kristalkrado
pseŭdoneŭropteroj            m pl. zool.
kradaĵo, krado              n
latistrabo
venĝo                  f
venĝi tn (iun)              ned.
venĝi tn (kontraŭ iu pro io)       ned.
venĝanto, venĝinto            m
venĝema
meso                   f i hud.
afido, folilaŭso, plantlaŭso       f zool.
laŭso                  hovor.
martirino                f
martireco, martiriĝo           n
martiro                 m
torturado, torturo, martirigo      n
torturo, martiro
torturilo                n
torturejo, torturloko          f
torturi t, martirigi           ned.
turmenta
saĝulo                  m
sofisto                 i hanl.
rezonemulo, sofistemulo         m
saĝumi n                 ned.
muezino                 m náb.
muflo                  f tech.
muflono                 hovor.
musimono                 m zool.
muftio                  m náb.
ĉifaĵo                  f
ĉifi f                  ned.
dioneo                  bot.
muŝkaptilo                f
amanito                 f bot.
muŝfungo                    hovor.
muskario
mia
mia
miaj horoj estas karaj
mia plej kara
nek pepon, eĉ ne pepu!
turmento, suferego               f
eligi pepon                  ned., dok.
gazo                      2 text.
mulo                      m 1 zool
mulato                     m
mulĉo
mulĉi t                    ned.
mulao                     m náb.
mumio                     f
mumiigi                    ned.
murmureti n, murmuri n             ned.
maskirado                   m
municio                    f
municia
municiejo
puba pediko, publaŭso, ftiro          f
sukubo                     3
nokta papilio                 f 1 hovor.
inkubo                     2
inkuba
pentagramo
devi t, esti devigata, havi la devon, endi t  ned.
li devas ĉie ĉeesti
oni / li devas tion diri            hovor.
islamano, muzulmano              m
plonĝotabulo, tramplilo            sport.
ponteto                    m
muzulmano                   m zast.
muslino                    m text.
muŝa
muŝpezo
muŝeto                     f
celgrajno
pelargonio                   m
muskatvino
moskatelo, muskatvino
miristiko                   m
muskatarbo                   hovor.
muskato
musketo                    f voj., hist.
musketisto                   m
konko                      f zool., i přen.
mutacio                     f biol.
mutacii n                    ned.
reciproka                    lit.
muzo                      f
muzea
muzeo                      n
muzikumado                   n
muzaj artoj
muza
muzikama, muzikema
viro                      m
edzo
kvazaŭviro, amazono               f
ni povas iri en la inferon           přen. hovor.
ni povas ĉion forlasi (ĉar ni malvenkis / fiaskis)
                        expr.
kamparano (rusa servutula)           m
vireto                     m
vireco                     f
vireca, vireska
samseksemeco, viradulto
robo                      hist.
virseksa
vira
vira genro                   lingv.
vira genro
virvoĉa ĥoro
vireco                     n
teamo                      sport.
trupo, taĉmento                 n
viraro
la teamo avancis en la finalon
ni
micelio                     n bot.
senarbigado                   n
lava
spongo                     f
telerlavilo                   f stroj
vazlavistino                  osoba
sapindo                     m bot.
sapofabriko                   f
sapherbo                    hovor.
saponario                    f bot.
sapumi t, sapi t                ned.
sapo                      n
sapveziko
sapfloko
sapoŝaŭmaĵo, sapvezikoj             pl.
sapoflokoj
sapeca, sapa
pulvorsapo, sapopulvoro
li lavas sin                  on
ni lavas nin                  my
vi lavas vin                  ty
mi lavas min                  já
ili lavas sin                 2 ostatní osoby
kardilo, kardomaŝino              n
kardi t                    ned. text.
fungologo                   m
fungologio, mikologio, micetologio       f
erarigi (iun)                 ned.
erari n, miskompreni t             ned.
miskompreno, eraro               f
erarige, erare
erara, misa
miopulo                    m
miopa                     lék.
miopeco                    f
miozo                     f lék.
mirho                     f
komiforo                    m bot.
miriado                    f
mirto                     f bot.
terkabo, kabo, promontoro, terkapo       m zeměp.
Bonespera kapo
Jorka kapo
menso, spirito, animo             f
pensi n                    ned.
rezervi al si eblan elturniĝon
opinii t
pensulo, pensisto               m
ĉasisto                    m
ĉasista                    1
ĉasistaj fabeloj, ĉasista blago        přen. expr.
arbarista                   2
ĉasgardista domo, arbarista / forstista domo  f
mistero                    n f (lit.)
mistikismo                   m
mistika
mistifiki t                  ned.
mistikulo                   m
muso                      f
pensado                    n
penso                     f
ideo
balenoptero, rorkvalo             m zool.
lavi t                   ned.
lavi sin
lavado                   n
vazarlavado
mita
senarbigejo, senarbejo, arbohakejo     f
senarbigi                 ned.
dogano, limimposto, enirimposto      všeob.
vojimposto, akcizo             n
pontdepago, ponta depago          též
doganejo. akcizejo, akcizooficejo     n

mito                    m
prociono                  m zool. rod
lotoro, lavurso
salajro, lukro               f
laŭpeca salajro
salajro per naturaĵoj
salajra, laborpaga
salajrofonduso
nebulpluvo, pluvnebulo           n
momento                  m
palpebrumo
palpebrumi n                ned., dok. očima
palpebruma
momente, fulmorapide
trembrili n
nebulpluveti n, drizli n, nebuli n     ned. met.
palpebrumeto, palpebrumo
momento, momenteto, flirteto, filtro    f
palpebrume rigardi, palpebrumi n      ned.
sur (la) tablo               předložka 1 místně na stole
en la ĝusta loko / punkto
je / por via sano!
je via sano!, sanon!, tosto je via sano!
en la komenco, komence, origine
ĉe la ĉenstablo
laŭ poentoj
flanken
mondvaste
dum vojaĝo, dumvoje
sur vojo, survoje
en!, jen prenu!, jen havu!         hovor.
je la alies kosto / malutilo
provizore
sur kio
laŭ kies deziro?
por dek tagoj               na 3 časově
sur la fundo, funde (de io)
remburse
remburse, poŝtrepage             sděl.
aliflanke, trans
kontante                   ekon.
harpreciza
per unu preno / bato
unutire
laŭ la sama ŝablono
laŭ lia instrukcio
sur genuoj, en la sino
surgenue
surgenue, genue
ĉe la fino
al la fino, ĉe la fino
sur ĉevalo, rajde
antaŭ manĝo
antaŭ manĝo, antaŭmanĝe, kun malplena stomako, nemanĝinta
laŭmezure
per mia honoro
mian honorvorton! mia honorvorto!
je mia vivo!                 hovor.
sur la placo okazis franda festenado / solenado / jubilo
lofe, lofflanke
ĉe ies flanko
por dimanĉo
por momento
ĉe la marĝeno de la problemo
pistaĵe, dispecigite             hovor.
memore (al io)
memore (al iu / io)
memore (de iu / io)
branĉo de kornaro
je honoro, honore / omaĝe al
surbaze de
aŭtune
aŭtune
laŭaspekte, laŭŝajne
ŝajne
senprotekte, fordone, forlase, senhelpe
laŭ komando / laŭkomande
laŭ invito
laŭ deziro, laŭdezire
ĉe la sojlo de la jaro
je vendo, vendota, vendebla
kontraŭflanke
je la unua vido, unuavide
lime de la jarcento, jarcentŝanĝe
hazardprove
ekzemple
bonvenige
kompare (al io)
adiaŭe
dorsflanke
tuŝproksime apud / ĉe rando
norden, al nordo
norde de
ĝis revido, ĝis la revido
ĝis / je revido! ĝis / je la revido!
ĉe vesperiĝo
sub / ĉe la suno
sur la Suno
sur si, unu sur la alia
amortize pagota
partopage, kontraŭ regulaj / fiksitaj partopagoj
ĝustaloke
en maljuna aĝo
ŝtatpage
sur tablon                   na 2 směr
en tago de sankta Neniamo
libera, liberlasita
en alta maro
bonŝance, feliĉe
je / post tiuj vortoj
por la danco mi estas jam promesita
cis, maltrans
venenon vi povas veti!, je propra vivo vi vetu senriske
al tio mi ne estas alkutimiĝinta
tion li tre emas
tio ne gravas
tio ne gravas
je konto de iu, je ies konto
kun malprofito por io, malprofite por io, por malutilo de io
en universitato
je Kristnasko ofte pluvas
je via kosto / konto
por vespero mi estas laŭ interkonsento okupita
por ĉiam, por eterne
en la kamparo
propraokule
propraokule
proprapete
ĉiuflanken
orienten
en la oriento, oriente
por komencanto li estas sufiĉe / relative lerta
en la komenco, komence
okcidenten
okcidente
inkognite
garantie
laŭ alvoko
prove
kiel signo de amikeco
laŭ la maniero
heĝtondilo, stucilo
instigi t               ned.
balzami t               dok.
kolorigi               dok.
farbi t
satiĝi (de / pri io)         dok.
provo                 m
atako, puŝo, impeto
ekkuro, komenco
kurlaciĝi, longe kuradi        ned.
ŝia vango ruĝiĝis
ŝvelinta, ŝvela
kolizii n, kurĵeti sin (kontraŭ io)  dok.
intumeski n              lék.
ŝveli n
komenci tn
ruŝaĵo                m text.
ĉerpilo, kulerego, ĉerpkulero     m (f) gastr.
ŝkopo
oferto                ekon.
propono                f
oferto kaj mendo
edziĝpropono, edziĝa peto
oferti t               ekon.
proponi t               dok.
prezenti la brakon al virino
prezenti t
                   ned.
ŝarga
ŝargaparato              f
ŝargilo de akumulatoro
ŝargilo de baterio
ŝargi t                ned. zbraň, fotoaparát,
ŝargiĝi
pufo                 text.
pufo
krispa
ĉerpi t                ned. tekutinu
enspiri n
ekmieni ploronte, mieni ploronte
ŝkopi t
krispi t, faldi t, ruŝigi
dikiĝi
soari n               let.
soari n               let.
ŝkopi t
batregali t, bati t, draŝi t (iun)  dok.
ŝtopi t
ŝargita
homplena
plenŝtopita, ŝtopita
ofertado               n
proponi du elekteblojn
disponigi
oferti t               ned. ekon.
disponigi
proksime
nababo                m
ekŝveli n              dok.
alpiki t, enpiki t, piki t      dok.
palisumi t
palisumi t
ekpiko, piko             n
punkturo, paracentezo        lék.
ŝargaĵo, ŝargo, kartoĉo       m
aksingo
nabo                 tech.
ŝargo de kondukilo          el.
ŝargujo, kulaso
kuglingo, obusingo
kartoĉrubando
kartoĉrubando
varbado               m
nudpiede, per nudaj piedoj
kunpuŝiĝi, kolizii n         dok.
malsukcesigi, fiaskigi, rompeti t
ruinigi, difekti t          dok.
religia komunumo
religia
religio               n
pia, religiema
ekspiri n

akrigi, ŝlifi t           dok.
ŝlifaĵo               m tech.
disverŝi t, gutverŝi t        dok.
kajo                 n
ŝvelparolo
bombasta / pufigita konduto
bombasto                      f
bombasta
ŝvelforma                     věc
tro fiera
ŝvelformiĝi, ŝveli n                dok.
uzukapi (ion)                   práv.
supozi t
rekuraĝiĝi, kuraĝiĝi
ekvalidiĝi, validiĝi
validiĝi, ekvalidi n
atingi superecon
rekonsciiĝi, konsciiĝi
akiri proprieton, ekproprieti
atingi t
                          dok.,
akiradi t, akiri t (ion), ricevi t, gajni t, ekposedi t ned.
ŝveli n, pligrandiĝi
meblaro
meblo
potenciri
akiranto, ekposedanto               m
disŝprucigi                    dok.
nacionalismo, naciismo               m
naciisto                      m
naciista
naziismo                      m
nazio                       m
nazia
plenŝtopita
plenŝtopi t                    dok.
senhonoriganto, malhonoriganto           m
ekzerci t, lernigi, trejni t            dok., ned.
ekzercado, trejnado                m
por kio
pro kio, pro kia, kial, kiukaŭze
por kio
tempfiksi t                    dok.
komencita
komencita parolo / debato
ektranĉita pano
taŭzi t                      dok.
krispi n
pufigi
bukli t
pufa
longe atendi                    dok. i ned.
ĉefo, estro                    m
bandestro
gentestro, gentĉefo, tribestro
policestro
policestro
stabestro
ĉerpi t, pumpi t, elkrani t           dok.
hirtiĝi                     dok.
                         přen. expr.
koleriĝi, obstini n (kontraŭ iu), incitiĝi (pro io)
nigreta
nigrigi                     dok.
kaŝe, neleĝe
ruĝeta
bolo
ruĝigi                      dok.
pluki t, ŝirrikolti t
frizaranĝi, frizi t, bukli t           dok.
poste
absorbi odoron (de io), odoriĝi         dok.
komenci tn, eki n                ned.
ektranĉi panon
ekspili t, ekkrani t
kompreso                     m lék.
ilaro, instrumentoj, laboriloj          n
nete, pure
absolute, plene, tute, komplete
                         dok.
skizo, malneto                  m
krokizo
malneto, skizo, provdesegnaĵo          m
skizi t                     dok.
super
ĉe Elbo                     zeměp.
super arbaron
super arbaro
krom tio
fondaĵo (bonfara)                f
plu, plue
talento, inĝenio                 n
talentita, talenta (por)
vane, senrezulte, senefike
insultado                    n
sakri n, insulti t                ned.
sturne insulti                  m
insulti iun poltrono
aldono, pluso                  m
insulto, sakraĵo, sakro             f
blasfemo
kurantaŭiĝi                   dok.
pli rektvoje / rektvoje kuratingi (ion) / veni (ien)
                         ned.
entrudiĝi, trudiĝi (al iu)
epigastro                    m anat.
superflua, troabunda, abunda, redunda
abundo
superfluo, troo                 m
vasttempa, larĝhorizonta
superhomo                    m
ĉefinspektisto                  m
minteknikisto                  m
sen ia dubo
alpeli t                     dok.
enspiro                     m1
nuanco                      2
spirblovigi                   ned.
enspiri n
espero, ŝanco                  f
espero panon ne donas
la espero ne efektiviĝis / ne plenumiĝis
rektvoje atingi                 dok.
esperdona, esperiga
anstataŭe plenumi                dok.
fari t
pridonaco, donaco                n
pridonaci t (iun per io)             dok.
taglaboristo                   m
surskribi t, superskribi t, titoli t       dok.
ĉasalpeli t
                         ned.
brilo, luksego, lukso, pompo           f
brila, belega
superba, splenda                 lit.
sublima palaco
pimpa plenumo
abako                      f arch.
zenito                      m
suprenekĵeti t                  dok.
aludi t                     přen.
plusvaloro                    pol., fil., ekon.
supervaloro                   f
puŝo                       m sport.
puŝo dumana
proksimiĝi, veni n                ned.
entuziasmigi, inspiri t, ravi t         dok.
entuziasmiĝi (por iu / io), raviĝi, ekstaziĝi  dok.
supervojo                    m
disdonado de donacoj, pridonacado, pridonaco   f
donaco
nadiro                    m astr.
tro vesti sin
plenŝtopi t                  dok.
farĉita
farĉi t                    ned. gastr.
farĉo                     f gastr.
rektvoje veturatingi             dok.
superpasejo                  m
supervojo
furaĝi sin                  dok. hovor.
adreno                    lék.
surrena glando                f
plimalpezigi                 dok.
ĉefarbaristo                 m
superhoma
humero                    n anat.
por longa tempo
supertavolaro, supertavolo          n geol.
supermezura, ekscesa
ŝveliĝinta trafiko
procentego                  ekon.
profitpluso
superprofito                 ekon.
superaro                   f mat.
altitudo                   zeměp.
altitudo                   zeměp.
super marnivelo
ŝveligi                    dok.
gravigi sin mem                přen.
ŝveli n, plenblovi sin, pufiĝi        dok.
ŝvelo, plenbloviĝo              n
supernacia
superplana provizo
ujo, vazo, tenujo               f
rubujo, forĵetaĵujo
rubujo, rubujeto, forĵetaĵujo, forĵetaĵkorbo, rubskatolo
bureto                    náb.
kuirvazaro, vazaro, manĝujaro, manĝilaro n
ujeto                     f
grasujo
tute, absolute
por ĉiam
sarkomo                    lék.
tubero                    bot.
tumoro                    m
ĝis la morto, ĝismorte
plenbloviĝi de malhumileco
ŝveligi, pufigi                  dok., ned.
titolo, surskribo                 m
grastipa / diklitera titolo
superplano                    m
supernombra
pli ol duona
simpla plimulto
plimulta
ĉefleŭtenanto                   m
enĉiela                      náb.
superproduktado, troproduktado          f
pli ol meznombra / mezkvalita, neordinara, elstara
supernatura
brusto
mamoj                       f pl.
ĉifege, plentaŭze, diserige            hovor.
stacio                      n
fervojstacia kajo                 n
horartabelo
inkujo                      typo.
rezervujo, cisterno                f
vasko
vasko
akvujo
barlago, akvobaraĵo
baseno
tenujo
kolektujo                     tech.
provizhaltigi                   dok. např. vodu
akvorezervujo, rezervujo, kuvego         f
                         ned.
favoradi t, fervori n, preferadi t, privilegii t (iun)
superranga, supera
superordigita
superrangulo, superulo              m
hiperbolo                     lit.
troigo                      f
troigi t                     ned.
transcenda
superstrukturo, surbazo              fil.
alkonstruaĵo, superkonstruaĵo           f
superpartia, neŭtrala
ĉefpolicisto                   m
entuziasme
entuziasmulo, hobiulo               m
entuziasmo, elano                 n
raviĝo, raviteco
entuziasmigita amaso
entuziasmigita
verva aplaŭdo
entuziasma
plie, krome, krom tio, super tio / ĝi
ŝvelinta
pufaj vangoj
arogantulo, malhumilulo         m
aroganteco, orgojlo           f
aroganta, orgojla, tromemfida
trouzi                  dok., ned.
epidimido                n anat.
superregado, hegemonio          f
korta
korto                  n
                     f
superproduktado, troproduktado, plusproduktado
pufa                   i přen.
ŝvelmola
meteorismo, timpanismo          n lék.
pufigi                  ned.
ŝveli n, pufiĝi             ned.
leveti, iom suprigi           dok., ned.
supertera
supersona
blufi n                 přen.
filmigi, surekranigi           dok.
parade vestita, puca, dandvestita
arogantulo                m
afektulo
aroganteco, tromemfido          f
tro fiera, orgojla, aroganta
plenblovita rano
pufa
plenblovi t, pufigi           dok.
orgojli n, fanfaroni n, pavi n      přen.
plenbloviĝi, pufiĝi, ŝveli n       dok.
karburoleo                tech.
dizeloleo
nafto, petrolo              f
naftaleno                m
petrolareo
nafta, petrola
petrolindustrio
pufebla, pufa
blovebla baloneto            m
blovmatraco
pneŭmata matraco
pneŭmata savboato
                     ned.
furaĝi sin                dok. hovor.
Nagasako                 n neskl. zeměp.
nudaĵo
nudulo                  m
nudulo, senvestulo            m
kunpeli t, alpeli t            ned.
hororigi, konsterni t (iun)
timigi, inspiri / fari timon
ĵetsurmeti, surĵeti            dok.
sinkopo                  lék.
abrupta veterŝanĝo
laŭte, voĉe
anonci t                 dok.
subite, neatendite
subite venis en mian kapon
opinio, vidmaniero            m
preskontrolaĵo              typo.
longe serĉadi, serĉi t          dok.
konsulti vortaron
konsulti vortaron
enrigardi n                dok., ned.
rekoni t
stulteta
malbonaŭda, duonsurda
subita, neatendita
elsaltulo
elsaltulo, parvenuo
palpe trovi                dok.
iom putra, putreta, duonputra
klini t                  dok.
kliniĝi, klini sin            dok.
hazardo, ŝanco              f
hazarda, okaza
vaganto
stokasta variablo             mat.
intervidiĝo
hazarda, ŝanca
loteca                  mat.
rigardanto, gapanto
aleatora samplo, loteca specimeno     mat.
hazarde
akvolivera kanalo, akvokanalo       m1
                     2
transmisiilo, moviga mekanismo, trakcimekanismo
varbisto, varbanto            m
ĉaspelanto, ĉashelpanto
surmontara
altebenaĵo, altplataĵo
altebenaĵo
sor                      lit.
supren
supre
amareta
gimnospermoj                  bot.
nudeco                     f
nudeco                     f
nudaĵo                     f
amasigi, hamstri t (mamonon)          přen. o penězích
rastkolekti t                 dok.
kompenso, anstataŭo              f
kompenso de vojaĝelspezoj
reparacio                   práv.
perdokompenso, damaĝokompenso
anstataŭilo, vicpeco              tech.
kompensaĵo
kompensi t                   dok.
bonifiki t
kompensi damaĝon
anstataŭi t
anstataŭigi (per), substitui t (al)
anstataŭebla
rezerva, anstataŭa, kompensa, substitua
vicrado, proviza / anastataŭa rado
vicpeco, rezervaĵo
vicpeco
ŝanĝludanto, ŝanĝludisto
anstataŭa rado, vicrado, rezerva rado
vicpeco, rezerva peco
riparpeco
teksila vicpeco
proviza
anstataŭanto, rezervulo            m
substituito
kompense
surdiskigi
enkasedigi, surkasedigi
enkasedigi, surkasedigi
registri sonon
alludi t                    dok., ned. sport.
kompensi t, anstataŭigi (ion per io)      ned.
surogato, substituaĵo, anstataŭilo, substituo, anstataŭo
                        f
postiĉo, imitaĵo
ĝibigi, ĝiboklini t              dok.
ĝibiĝi
koliero, koljuvelo, kolringo          m
ŝove amasigi, akumuli t            ned.
amasiĝi, kunflui n (torente)          ned.
tomba monumento, tomboŝtono         m
tomba
tomboslabo
tomboslabo, tomba ŝtono, steleo
steleo, tomboŝtono, tomba ŝtono, tomboslabo
epitafo
epitafo
amasigo, amasiĝo              n
arigi t, kolekti t, kunmeti t, amasigi   dok.
amasiĝi, ariĝi, kolektiĝi          dok.
iomete varmigi, varmetigi          dok.
buŝumo, muzelingo              m
ŝtopi sciojn                přen. hovor.
enpumpi aeron, aeri t            dok.
pufigita pneŭo
nuda, senvestigita, senvesta, senvestiĝinta
klini t                   ned.
kliniĝi                   ned.
elkliniĝi, elklini sin
skarlato, purpuro              m
trovadi t, trovi t             ned.
troviĝi, situi n              ned.
fronti
troviĝi, situi n              dok.
malvarmumo                 n
malvarmuminta
ebriiĝi (per biero)             dok. expr. pivem
purpura, skarlata
rapidege
klini t                   dok.
kliniĝi
inklino, emo, tendenco           f
neimuneco, malsaniĝemo           lék.
dispozicio por angino
kontaĝemo, infikiĝemo, dispozicio
inklina, ema, tendenca
formalema
trompiĝi
trompi (loge)
surprizi
Najrobio, Najrobo              zeměp.
naivaĵo
naiveco                   f vlastnost
naiva
senruza
najado                   f myt.
dungita
sikario
sikario, dungita murdisto
satmanĝinta, sata
subite, neatendite, ekfoje
en unu fojo
samtempe
lupreno, luo         m
luprezo
farmo
luado, luo
lupago
luiganto           m
frajtanto
farmanto
luprezo, lupago, lumono   n
lua
ludomo
ludomo
lukontrakto
lukontrakto
ĉarto
luanto            m
lua, luita
droŝko, fiakro
surveturi ponton
veturpuŝi kruron / piedon
veturpuŝi t (kontraŭ ion)  dok.
evidentiĝi, montriĝi
invado
atako            m
traveturi t
hirtigi           dok. vousy, vlasy
hirtiĝi
lupreni t, lui t       ned.
dungi t, servigi
farmi t
manĝi t, satigi sin     dok.
satmanĝi
tutcerte, certe
nepre
trovi t           dok.
trovi komprenon       přen.
ĉefe             lit.
lui t, lupreni t       dok.
dungi t
ĉarti t
dungiĝi, dungi sin      dok.
frajti t
krispigitaj bukloj
krispigi, bukli t, frizi t         dok.
enguti t                  dok., dok. po kapkách natéci
kuspeti t                  dok. text.
infekto, kontaĝo              f
ordoni                   dok.
infekti t                  dok.
infektiĝi                  dok.
komuniki malsanon
infekta / kontaĝa malsano
kontaĝa malsano
infekta
por kiam
por kiam vi aĉetis la biletojn?
kosto                    ekon.
eldonkvanto
kargo                    m
frajto
ŝarĝo
ŝarĝa
ŝarĝisto                  m dělník
ŝarĝmaŝino, ŝovelmaŝino
kukumeto (facile konservebla)        f1
batregalo                  2 expr.
li malbone traktis lin, li mistraktis lin
konservita
ŝarĝi t, kargi               ned.
enaŭtigi, enkamionigi
envagonigi
marini viandon en vinagro
konfiti t
pekli t, konservi t
taskigi
disponi tn (pri io)
trakti t (iun / ion)            2
eldonisto                  m
eldonejo                  n
multekoste, multelspeze
ŝarĝa
kamiona transporto
kamiono, ŝarĝaŭto, ŝarĝveturilo
ŝarĝaŭtomobilo, ŝarĝaŭto, kamiono
kamionado, aŭtomobila transporto
barĝo
barĝo
frajtletero
frajtletero
transportletero               žel.
kargoŝipo
kargoŝipo
vartrajno
vartrajno
ŝarĝveturilo
varovagono                    žel.
ŝarĝlifto
elspeziga, multekosta
grandpreza
klini t                      ned.
kliniĝi                      ned.
batprepari t                   dok.
batakrigi falĉilon
batmoligi viandon
batregali t
ĝerminta, ĝermigita
ĝermigi, ekĝermi n                dok.
kejlofiksi                    dok.
ramplo
dekliva ebeno, klinebeno
dekliva ebeno, klinebeno             mat.
klinita
inklinigi al si
                          dok.
inklinemo, inklino, emo, simpatio, tendenco f
dispozicio
kruringo, genuingo                 f
genuŝirmilo                     m sport.
ĝis kiom
surfosta domo
surfosta konstruaĵo
fine
fine
fine li rezigne akceptis, fine li cedis, fine li lasis sin konvinki
elfosi t, amasigi per pioĉo, pioĉamasigi      dok. 1
piedbati tn                     2 zbít expr.
                          dok. viz nakupovat
ekmordi t                      1 dok.
elgorĝigi                      2 hovor. expr.
tranĉpecetigi, distranĉi t             dok.
por mallonga tempo, por nelonge, mallongdaŭre
mallonge tonditaj lipharoj
desegnaĵo, desegno                 m
skizo, malneta grafikaĵo, grafikaĵo, plano
desegni t                      dok.
manĝigi, nutri t                  dok.
                          dok.
malrekte, kurbe, fleksite
aĉetado, aĉeto                   m činnost
aĉetaĵo
aĉetisto                   m
amasigo, amasiĝo               n
amasigi, stakigi               dok.
distribuejo de varoj, grandmagazeno      f
poraĉeta, aĉeta
aĉetejo
aĉetujo
mansako, aĉetsaketo, aĉetujo
aĉetadi t, fari aĉetojn, trabutiki n     ned.
rapidece
kolerigita, incitita, ĉagrenita, kolerplena
fermentinta
flaŭno, sufleo, pudingo            m gastr.
malkompaktigi, ŝvelmoligi           dok.
acideta
antaŭmanĝe, kun malplena stomako
humoro                    f
agordi t                   dok., i přen.
ĉarmigi sian voĉon
agordiĝi, bonhumoriĝi
bonhumoriga / agordiga / idilia muziko
drola                     lit.
kaprica, kun ŝanĝiĝema / ŝanĝiĝa humoro
glatiso, glatglacio              n
glatiga vojo
ili urĝigas plenumon de la petskribo
insisti n (pri io)              ned.
urĝi t (ion, iun)
impeti n
urĝeco, insisto                f
urĝa, insista, neprokrastebla
surglui t, alglui t              dok.
glumarko, etikedo, sigelmarko         f
polurita
invado                    zool. 2 hmyzem
memsemiĝo, natura dissemado          bot. 3
aeratako, flugatako              m1
puŝiĝi (kontraŭ iu)              dok.
infuzaĵo                   m
enverŝi t, surverŝi t             ned.
funeli t
plenigi ies glason
funelo                    f
stardrinkejo, drinkejo, bierdrinkejo     f
cilioforo                   m zool.
maldekstren, liven
maldekstre, live
trovo                   m čin
trovaĵo
trovado, malkaŝo              n
trovadi t, trovi t             ned.
troviĝi                  ned.
trovinto                  m
trovita infano               m
trovo                   n
orfejo, rifuĝejo de trovitaj infanoj    m ( zast).
kuŝejo, trovejo, trovloko         n geol.
fosejo
trovrekompenso, rekompenso por redono de trovitaĵo
                      n
trovi t                  dok.
aparteni n                 ned.
li meritas estimon
apartenaĵo                 f
formalaĵo
konvena, deca
ŝminki t
logmeti kaptilon
ŝminki sin
kalki t, blankigi             dok.
                      dok.
enŝipigi                  dok.
surŝipigi sin, enŝipiĝi, surŝipiĝi
kubutingo                 m
rompeti t                 dok.
eksplodiga ŝargo, eksplodilo        f
peklita / marinita kukumeto
plenŝarĝita
peklita
konservita
ŝarĝi t                  dok.
kajuto
mergi t                  tech.
trempadi t                 ned.
inki t
rui t
penego, penado, peno, klopodo, fortostreĉo f
streĉi t                  ned.
penegi n, peni n              ned.
lacigi
haŭli t                  zvl. po vodě
penega, fortostreĉa, peniga, klopoda
palpe trovi                dok.
peze labori                přen. hovor. o práci
preskaŭ
hazarde troviĝi (ĉe io)          dok.
senelekte, hazarde, divenprove
specimena kontrolado
divenprova / specimena kontrolo
sampla, laŭ hazardo
ŝmiri t                     dok.
buteri t
olei t, lubriki per oleo
ŝmiri sin
ŝmiri sin per kremo
ebriiĝi                     přen.
ergoto                     m bot.
mezurdifini                   dok.
lunatiko, somnambulo              m i hanl.
lunatika, somnambula              lék.
anstataŭanto                  m
vicministro
vic-
placo                      n
temo                      m
sugesto
dunga
dungita laboristo, dungito
dunga laboro
Namibio                     f zeměp.
celfiksi t, celi t               dok.
direkti sin (ien)
anstataŭ
oponi n, kontraŭdiri n, obĵeti t, protesti n, repliki tn, sedi n
                        ned.
kontraŭdiro, opono, obĵeto           f
batregali t (iun)                dok.
svati t                     ned. ženicha, nevěstu
kredigi, sugesti t (iun pri io, ion al iu)
amindumi t
kredigi sin mem
svatanto, svatisto               m
dubli filmon
amatiĝi al iu, iĝi amato al iu
tro paroli
kredigi                     dok.
favorigo, favoriĝo
svatado, svatiĝo                f pl.
ofte
multloke
grandparte, plejparte
superstreĉi sin, trolaciĝi           dok.
trempadi t, trempi t              dok.
trempiĝi
mara
marŝiparo
kaperisto, korsaro, pirato
pirato, korsaro
mararmeo
maristaro                  n
maristo                   m
volvi ĉirkaŭ bobeno, bobeni t
rulvolvi t                  dok., ned.
troa streĉiĝo                n
superstreĉita
frostkrusto                 f
frostvunditaj oreloj
difektita de frosto
sapumi t, sapi t               dok. i přen.
fierulo                   m
surmeti t                  ned.
surŝuti tumulon, tavoligi tombon
nanduo, reo                 m zool.
Ĉielira tago
Ĉieliro de la Sinjoro (Kristo)
ĉieliro                   n
minimume, ne malpli ol
maksimume, plej altgrade, ne pli ol
surŝmiri t, ŝmiri t
alporti t                  dok.
naneco, nanismo               m
nano-                    předpona jednotek SI 10 -9
loza deponaĵo                geol.
tavolo                    m
ŝlimtavolo
fundaĵo
denove, ree
burĝongrefti t, inokuli t          dok.
ŝajnige, ŝajne
oleumi t, olei t, ŝmiri / lubriki per oleo  dok.
male, kontraŭe, inverse
akrigi                    dok.
pintigi
ekpenso, subita ideo             m
li iras lame
infesti                   lék.
ekhavi ideon                 1)
ekataki t, ataki t (iun)           ned., dok.
atako                    n
atakato                   m
atakita
falis neĝo
venis al mi en la cerbon, ke
venis subite en mian kapon
okulfrapa simileco
aspiranto, adepto, kandidato, sinproponanto m
amindumanto
svatiĝanto, svatiĝantino
iperiti                    voj.
okulfrapanta, okulfrapa
nutra                     tech.
fidro                     el.
trinkejo, trinkloko              n zvěře
nutrado                    n tech.
nutri t, provizi t              tech.
trinkigi                   ned.
ekflamigo, flamigo              n
trompo, superruzo
bruldifekto
brultuŝi t
trompi t, superruzi t, dupigi         dok.
                        n, gaskoni
fanfaroni n, brustoŝveli n, parvenui n, prancined. expr. n, pavi n
fomentado                   odb.
vaporumado                  n
fomenti t                   lék.
vaporumi, vaporvarmigi, brogi t        ned.
pranci n                   přen.
vaporumiĝi                  ned.
potencialo, ekspansio             fyz.
streĉo                    n. i přen.
tensio                    el.
suspenso
melodio                    m
ekpiki t, piki t, pikpreni          dok.
forki t
forki t
ekpiko, piko                 n
punkcio                    lék.
streĉiga
streĉilo
stajo                     nám.
prempinglo, piknajlo, puŝnajleto       m
streĉilo                   n
haŭlata kablo
streĉi t                   ned.
haŭli t
atentostreĉi
streĉa, ekscita
surskribo                   m
trinki t                   dok.
sattrinki t
streĉita atento
kriza situacio
streĉiteco                   f
ekscitita                    přen.
streĉita
vane, senkaŭze, senfrukte, senrezulte
plani t, ellabori planon            dok.
plastro, sparadrapo, diakilo          f lék.
nenio helpas
aluvio                     m geol.
alfluaĵo                    f
alfluigi                    dok.
kotkovri t
enhavo, plenigaĵo                f
farĉo
plenigi                     dok.
enmagazenigi
plenumi t
realigi
plene
streĉi t                    dok.
streĉi t
streĉo                     n
imitaĵo, postiĉo                f
faksimilo
simuli t                    tech.
plagiati t
plagiati t
simii t
simuli kondiĉojn
modeligi
imiti t, kopii                 dok., ned.
                        m zvl.
epigono, imitisto, imitanto, plagiatisto, simulanto lit., um.
imitema
same, reciproke, la samon
la samon!
trinkaĵo                    m
kunigo, konekto                 n
spliso                     tech. provazů, drátů
trinkigi                    dok.
konekti t                    tech.
duone
duonblinda
poduone, duone
antaŭenigi, subteni t (ion), helpi al iu / io  ned.
admoni t                    dok., ned.
admono                     n
skoldo
helpema, helpanta, asistanta
impeto, atako, premo               m
daŭre, senĉese
senescepte
ĝenerale
lastfoje, laste, lastan fojon, je la lasta fojo
enlasi t, plenigi (per), enfluigi         ned. 1 zvl. tekutinu
saturi t
parfumi t, aromizi t               3
impregni t                    2
suflorino, sufloro
suflorado                     f i div.
suflori t                     dok.
aludi t, duondiri t
multon / multe babili
suflori t                     ned.
blagi tn, mistifike paroli
anstataŭe labori / plenumi            dok.
kvite / rekompence labori du tagojn
sufiĉe multe labori
radakso                      tech.
riparo, rebonigo, reĝustigo            f
rebonigi, ripari t, reformi t, korekti t     dok.
pliboniĝi                     dok.
reeduko
reedukejo, plibonigejo
malliberejo
korekta, reboniga
korekta ekzerco, ekzerco por korekti
dekstren
dekstre
plene, absolute, nepre
tute vana
nepra, nepre bezona
absolute sincera
absolute ĉio
ĉiom
absoluta
kontraŭ, vidalvide
kompare, kontraste al               srovnání
dume
renkonte
surbrustaĵo, surĉemizo              f
brusta
brustopoŝo
surbrusta poŝo
poŝpaperujo
fingroĉapo, fingringo               m
digitalo                   m bot.
etendi t, elstreĉi t             dok.
antaŭe                    1 místně vpředu
anticipe                   2 časově
komence, unue
post unu jaro, venontjare, sekvan / proksiman jaron
transverse, transe
ekzemple, zkratka ekz.
ekstensi t                  lék.
rektigi
venontfoje, de post nun, de nun, venontan / proksiman fojon
skribi t                   dok.
verki t                   lit.
nete skribi
skribi / tajpi malnete
komponi t                  hud.
ŝvelinta, ŝvela
po duono, duone
                       dok.
braceleto, brakringo             m
epoleto, ŝultroornamo, ŝultrosigno      m
brakhorloĝo
brakhorloĝo
ege
ega, giganta
elstara, eminenta
per unu fojo
ekfrapo, ŝokpuŝo, puŝo            m
per unu gluto                i přen.
skualo, ventpuŝego, ventpuŝo         met.
per unu bato, unubate, ruke
subite
kunpuŝiĝo, kolizio
samtempe
surmeti / surkapigi ĉapelon
renkonti reziston
renkonti obstaklojn, puŝiĝi kontraŭ baroj / malfacilaĵoj
spili t
puŝi t (al / kontraŭ), alpuŝi t, frapopuŝi t dok., ned.
kunpuŝiĝi, kolizii n, trafi t, karamboli n
aludi t
bufro                    m žel.
bufroŝtato
en sinsekvaj puŝoj, puŝe, intermite, subite
kunpuŝiga, kunpuŝa
perkuta / prokrasta fuzeo
konkava bordo                m geol.
konkava bordo                geol.
aludo, mencio               f
haltilo, halta ŝuo            tech.
vostvorto                 div.
narciso                  m
drogomanio                f
narkota
hipnozo, narkotiĝo
narkotiĝo
narkotulo                 m
narkota drogo, narkotaĵo, narkotikilo   n
narkoti t                 dok. i ned.
narkozo, narkoteco, narkoto        f
tro postulema, postulemaambicia, pretendema, malmodesta, nefacila
nacio                   m
etno, popolo
naskiĝi                  dok.
nacia
nacia / merita artisto
naciaj koloroj
Nacia Teatro
nacia enspezaro
nacia ekonomio
nacia heroo
nacia kostumo
nacia revekiĝo
popola kanto, popolkanto
nacia entrepreno / firmao
Nacia Asembleo
Nacia Asembleo, parlamento
nacia identeco
folkloro
nacia komitato
nacieco, etno               f
nacieca
etna malplimulto / grupo
etna malplimulto / minoritato
etna teritorio
naciekonomia
etnografio                m
etnografo, folkloristo          m
pretendo                 m
ekstenso                 lék.
rektigo                  n
kompromiso
interkonsento, akordiĝo
ekstensi t                lék.
rektigi                  dok.
stapli t
stakigi
rektiĝi                     dok.
repaciĝi, paciĝi
pacigi
naskiĝo                     n
Festo de Kristnasko, Kristnasko         náb.
naskiĝtago, naskiĝdato, naskiĝdatreveno     f pomn.
naskita
domangulo, stratangulo             n
tarso, instepo                 m anat.
supro
minaĵo
inverse, dorsflanke, reverse
kun interno ekstere
malorde, ĥaose                 přen.
brakoj, ĉirkaŭbrako, plenbrako         fn
dekstra ĉevalo
eksoldatiĝi, soldatiĝi, ekservi en armeo    dok. hovor.
elkreski n                   dok.
alkresko                    m
pligrandiĝi                   přen.
difektita
difekti t, obstrukci t, bari t         dok.
transpaŝi neleĝe landlimon
malhelpi glatan procedon
perturbi digestadon
pasio, manio                  f
maniema, pasiema
narvalo                     m zool.
subite, haste, senprepare
skizo, malneto                 m
dua / fronta projekciaĵo
geometrie desegni                dok.
                        n
ilaro, metiiloj, laboriloj, instrumentoj, instrumentaro
faldigi                     dok. text.
dialekto, idiomo                n
dialekta
idiomaĵo, idiotismo, provincialismo
lamentado, veado, lamento, veo         m
tranĉaĵoj                    gastr.
batego, batado
ektranĉo                    m,n
tranĉi t                    dok. nožem
batregali t, bati t
segi t
dekreti t
alĝustigi / ĝustigi montrilojn, altempigi / akordigi horloĝon
preskribi tujan revenon
ordoni, ke iu foriru
ordoni t, komandi t               dok., ned. rozkázat
                        n, vei
lamenti n, plendi n (pri io, kontraŭ io), veadi ned. n
plendi / ĝemi pri si mem
plenda
instrukcio, ordono               n
dekreto
alĝustigo
edikto

oni ordonas
kulpigi, akuzi t (iun pri io)          dok.
nin
ni ne estas koncernataj
kovovoj
tenilo                     f
tenilo                     m
inserti t                    3 lék., bot., odb.,
kokri la edzon
eningigi, ingi t
kovsidigi
meti kronon sur ion (al io)
katenigi
surmeti ĉapelon
bridi t
ĉiel klopodi, klopodi per ĉiuj eblaj rimedoj
riski vivon
surmeti t                    dok., ned. 1
surfiksi t                   2
ingo                      f
plumingo
plumingo
tenileto, tenilo
sorbkapacito                  f tech.
ensorbiĝi, sorbiĝi, ensorbi t, sorbi t     dok., nasát dok.
aspiratoro                   m tech.
inserto                     n
planti t                    zeměd.
                        dok.
entramiĝi, entramigi sin
envagoniĝi, envagonigi sin
surĉevaligi sin, enseligi sin
sidigi sin, preni sidlokon           ned., dok.
batregali t, bati t
haki t                     dok.
terŝutaĵo                    m
taluso
remparo
ĝis!, ĝis la!             hovor.
kolekti t, amasigi          dok.
intence
perforto, violento, teroro      n
perforto estigas perforton
rompo, rompitaĵo, rompaĵo
brutala
perfortulo, violentulo, spadistaĉo  m
perforta, violenta
violento
sursalti n, ensalti n         dok.
starti n, ekfunkcii n
antaŭeco, antaŭiĝo, avanco      m
trae
proponiĝi, prezentiĝi         dok.
dolĉeta
postsekvo sekvo, rezulto       m
sekve (de io)
sekvanto, posteulo          m
tronheredonto, kronprinco
sekva
postsekvi t, sekvi t, postveni n   ned.
postiri al iu
sekvi ekzemplon, preni kiel modelon
sekvanta, jeno
salivi n               dok.
aŭskulti t (iun), aŭdi t       ned.
direkti t, celumi t          dok.
evidente, klare
oblo                 m
multiplikato             m
multipliko, multobligo, obligo    n
multiplika tabelo           f
multipliki t, multobligi t      ned.
obligi t
multiplikanto             m
obla
peklita engraŭlo, sardelo
pekli t                dok.
suĉtubeto, sifono           f
rapide
ŝparkolekti t             dok.
venis la tempo
venis / komenciĝis aŭtuno
ekregis / estiĝis silento
startigi               dok.
fariĝi, ekesti n, okazi n       dok., ned.
vesperiĝas
vesperiĝas
eki n, komenci tn
ampleksiĝo / vastiĝo            přen.
superkonstruaĵo, alkonstruaĵo        f
plilongaĵo                 m
pintingo
alonĝo                   tech.
agordiĝo                  n tech., inf.
faligi iun per sia kruro
alĝustigi
etendi manojn
starigi orelojn
plilongigi
almeti t, aldoni t             dok.
ekloĝi tn (ie), enloĝiĝi, enmigri n     dok.
murgazeto                  f
murpentraĵo
surmura / mura mapo
murhorloĝo, pendhorloĝo
murgazeto
surmura
murkalendaro
murafiŝo
murpenda sekigrako
skizo                    m
skizi t                   dok.
skize rakonti
sterni pajlon
jen! aŭdu!, miru!, jen vidu! vidu!
centfoje
instalo, enkonduko             n
instali t, enkonduki t           dok.
surtronigi
posteniĝo                  n do úřadu, funkce
surtreti t                 dok.
ekvojaĝi n, komenci vojaĝon
enaŭtiĝi, enaŭtigi sin
enbusiĝi, enbusigi sin
enŝipiĝi, enŝipigi sin
eklabori n, preni novan (labor)postenon, enposteniĝi
viciĝi, vicigi sin
entramiĝi, entramigi sin
posteniĝi
entrajniĝi, entrajnigi sin
envagoniĝi, envagonigi sin
suriri tronon, surtroniĝi
surtroniĝi
eniri n
komenci tn, eki n
insido
logaĵo                    f
embuskigi, inside meti            dok.
puŝe vidigi iun               3
ingi t                    2
surmeti t, surmovi t, surtiri t       dok., ned. 1
li ŝirmis sin per mi, li kaŝis sin post mi
ingo                     f
instrumento, ilo, laborilo          m
ilfaristo                  m
paradvestita
insidita                   léčka
vestiĝi
vesti t (parade)
prepari t
aranĝi t                   dok.
raspi t, prepari raspaĵon          dok.
ŝparkolekti t                dok.
malvarmumi                  dok.
studakiri t, ekzerci t, lernigi       dok.
prepari surscenigon de nova teatraĵo
alpaŝo                    m
ekdeĵoro, komenco de laboro
enposteniĝo
apelo, viciĝo, kolektiĝo
alveno, veno
formacio
eniro
komenco, eko
sekvanto, posteulo              m
pasaĝera kajo
varkajo
perono
posteniĝa rajto               n
                       ned.
eniru! bonvolu eniri!
malvarmumo                  n
malvarmumi n                 dok.
mulĉi t                   ned. zahr.
atesti t, komprenigi, montri t (ion)     ned.
satureco                   n fyz., chem
satigita, sata
saturita                   chem.
surŝutaĵo                  m
enŝuti t                   dok.
surŝuti t
ŝargilo                   tech.
ŝarĝkesto, ŝutkesto, ŝutfunelo         f
ŝutkesto
satigi                     dok.
saturi t                    chem.
satiĝi
satiĝi je la vidado
nia
nia
niulo                     hovor
nia, niajn
niaj leteroj kruciĝis
nia teamo avancas en la finalon
ni interkonsentas (kun ili)
nia pacienco ne estas senlima
grizeta
de nia erao
niaj
per nia
niulo, niano, la nia, nialandano        m
surkudri t                   dok.
bordero                    f text.
amelita
amelita kolumo
amelumi t                   dok. text.
plenblovi la lipojn
bonŝance, feliĉe
foliaro, supertera plantaĵo, ŝoso       f
rulvolvi t, rondturni t            ned.
filmi t, fari filmon
kranki t
startigi, ekfunkciigi
elkrani t
surdiskigi, surbendigi, surkasedigi
frizpinglo, bukligilo, buklilo         f
li venigis al ni aron / tumulton da siaj konatuloj
pene transporti (ion)
transporti t, alportadi t           dok.
tiretendi kablon
streĉi horloĝon
surmeti pantalonon
etendi manon
kuŝiĝi, sterni sin, sterniĝi
streĉiĝi
fali teren                   dok.
funkciigi                   3
streĉi t, tiretendi t             dok., ned. 1 napnout
etendi t                    2
larĝigi, plilongigi              4
ekstenso                       n odb. např. svalu
enflui n                       dok.
ŝveliĝi
subĉemizo                      m
manradika / polma mufo, pojnvestaĵo, pojnumo, pulsoganto
                           f
farbotegaĵo, ŝmiraĵo, lakaĵo             m
ŝmirado
farbisto, lakisto, ŝmiristo             m
farbejo
laki t
ungventi t
kalki t
kalki t
vazelini t
ŝmiri t, farbi t                   ned.
pistolfarbi t
premplenigi                     dok.
premo                        m
subpremo, perforto
enbati n                       dok.
bastoni t
batregali t
pli poste, poste
haspelo                       f tech.
                           dok.
tiom
des pli, des malpli, tiom pli, tiom malpli, kaj tute ne, kaj multe malpli
faraĉi t                       dok.
kaŭzi damaĝon
spit!
por ĉiam, por eterne, definitive
traskueti t                     dok.
skue rikolti / pluki
kolorigi
                           dok.
naturaĵo                       f pomn.
naturalismo                     m
naturalisma
naturalizi t, nacianigi, regnanigi, hejmigi     dok. i ned.
naturismo                      m
iom malmola
dure kuirita
lernita movo
kutima
                           dok.
instrui t (iun pri io), ellernigi / lernigi (ion al iu)
ellerni t (ion)
parkerigi
parkerigi
parkerigi
instrua itinero / vojo / pado
instrua pado / vojo
instrua, didaktika
enciklopedio
enciklopedio, leksikono
instruo, doktrino, dogmaro              f
beletristiko
genetiko
elektriko
elektriko
firmiko
pneŭmatiko
pneŭmatiko
semiologio                      lék., fil.
elastiko
naturscienco
sindefendologio
dietistiko, dietiko
semiotiko
mediologio
mediologio
scienco
buŝaĵo                        m např. dýmky
buŝpeco
faŭkŝirmilo                     m
orelringo, oreljuvelo, orelpendaĵo          f
naŭtika
naŭtiko                       nám.
                           ned.
sugesti t (iun al io, ion al iu), instigi t (iun al io), venigi (iun al io)
direkti t, gvidi t
li sugestas lin al denunco
amasiĝo, interpuŝiĝo, interpuŝo, puŝiĝo, puŝom
kongesto                       lék.
tumulto
sangalfluo
homamasiĝo, homtumulto, tumulto
rulamasigi                      dok.
prepari kuiraĵon / pladon, kuirprepari        dok. gastr.
fandkunigi
ventamasigi, blovamasigi, surblovi t         dok.
eola                         geol.
surblovita
funkciigi, korespondi n (kun io)           zvl. dopr.
ekrilati tn, ekkontakti t
ligi / starigi kontaktojn / kontakton
konatiĝi, ligi konatecon
ekrilati tn, kontaktigi, nodligi, ligi t       dok., ned.
intersekvado, intersekvo     f
korespondado           zvl. v dopr.
intersekva
pesi t              dok.
surŝutaĵo             f
antaŭvespere
vespermanĝi t           dok.
instigo              n
direktigo, alcelo, alkonduko
neĝamaso             f
por eterne
vilaĝa placo           f
alpendaĵo             m
remorko              žel.
semiremorko, unuaksa remorko   dopr.
surpendigi, pendigi        dok.
pendornami t
antaŭsciigo            f
premiso              fil.
signalo              žel.
                 dok.
etikedo              inf.
avizo, anonco, signalo      n
signalilo             n žel.
signalgantro, gantro       žel.
signalilo, balizo         n
lumsignalo, lumbalizo
lofo, lofflanko
lofa, alventa
perveturile amasigi, alveturigi  dok.
veturprovizi t
plie, pli, krom tio, krome
kajo               f
navigado, navigo
naŭtika
navigisto             m
navigi n             ned.
haspelo              text.
bobenilo             m f tech.
volviĝa, volva
rulcilindro            tech.
rulcilindro
bobenilo             f tech.
surbobenigi
haspeli t             text.
volvi t              ned., dok.
agrable / trafe acideca      gastr.
prokuroro             m
harpreciza
harprecize egala
enkudriligi fadenon, tredi fadenon en kudriltruon
surfadenigi
tredi fadenon, enkudriligi
ŝovi ringon sur la fingron, surfingrigi ringon, ringi fingron
ganti sin
vesti t, surmeti t               dok., ned.
tredilo                    m
malseketigi, malsekigi, humidigi        dok.
malseketiĝi                  dok.
log(manĝ)aĵo, tentaĵo             f
allogi t, tenti t               dok.
instrukcio, konsilo              m
instrukcio pri uzo, uzinstrukcio
manĝorecepto                  gastr.
recepto                    lék.
parfumi t                   dok.
parfumi sin
reveni n                    dok.
redoni t                    ned., dok.
reveno, returna iro              m
hejmeniro
revenonteco                  f
propono, projekto, antaŭplano         m
skizo / koncepto de konstruprojekto
leĝoprojekto, leĝprojekto, leĝopropono, leĝpropono
leĝpropono
amendo
projektisto, projektanto            m
proponi t, sugesti t, projekti t, plani t   dok.
kandidatigi
kandidatigi
suren
supre                     kde
monteto, altaĵeto               n
vizito                     f
vizita
vizitejo
noktuloj
gevizitantoj, vizitantoj de ambaŭ seksoj
vizitanto, frekventanto            m
frekventata
viziti t, frekventi t             ned.
frekventi / vizitadi kurson
li estas asidua al la lernejo
li frekventas liceon
vizito                     n
Vizito de Sankta Maria           náb.
vizitkarto                 f
alkutimiĝo, kutimiĝo, alkutimo, kutimo   m
alklimatigi / aklimatizi
alklimatiĝi
(al)kutimiĝi, inkliniĝi (al io)
alkutimigi (iun al io)           dok., ned.
reciproke
spite (al io / iu)
spite, ke
malgraŭe, malgraŭ
spite (ion, al io)
por ĉiam / eterne
returnen, dorsflanken, malantaŭen, posten
superflue
saluton! sukceson!
hazardfine, laŭhazarde, trafe­maltrafe
iom levi, leveti, suprenigi        dok.
verdeta
titolo, nomo                m
nomo de litero
vidmaniero                 n
observi t                 ned. lit.
prijuĝi t, juĝi t
intuicii n
morgaŭ                   příslovce
morgaŭo                  n
aludo                   n
aludi t, tuŝi t, duondiri t        dok.
skizi t
surdorse
aludo, antaŭsigno, simptomo        m
indico
alude, duonvorte
vidpunkto,opinio, koncepto         m
ideo, idearo
demonstre
demonstreblaj / montreblaj instruiloj
ilustre klarigebla, demonstrebla
ilustriveco, demonstreco          f
elmontra, demonstra, ilustra, klarbilda
demonstrado
akordo de opinioj
parkere
returne, malantaŭe, malantaŭen, dorsdirekte, dorsdirekten, retroe
li nomis min sia amiko
nomita
nomi t                   dok.
nomenklaturo, terminologio          n
terminaro
terminologia sufikso
nomenklatura / terminologia sufikso por indiko de io
nomenklatura, terminologia
nomi t                    ned.
nomiĝi, esti nomata, havi la nomon
plenparada                  přen.
zorgeme / ekzakte / akurate gladita
snobvestita ekzaltulo / ekstravaganculo
glate gladi, gladi t             dok.
vivanta, viva
aĥenio                    f bot.
samaro
flaveta
manĝegi t, manĝaĉi t             jen hanl.
satvori t                   dok. o zvířatech
ne
ne­, mal, sen, u slovesného tvaru určitého ne
neniel
ne tro sukcesa atingo / rezulto
ne tute
senalkohola
senalkohola trinkejo
neandertalulo                 m
Napolo                    f zeměp.
apokrifa                   lit.
neaŭtenta
ĉielo                     n
firmamento                  nf
ĉielo, firmamento               s pomn. lit.
baldakeno
firmamento, ĉiela volbo
astro
ĉiela korpo, ĉielkorpo
ĉiela
ĉielano, ĉielulo               m
danĝero                    n lit.
danĝero                    n
danĝero de morto
danĝera minacado
danĝera, timinda
fatala, bedaŭrinda
aŭ
kompatinda, bedaŭrinda
kuraĝo, sentimeco               f
sentima
sentima, kuraĝa, brava
aŭ, alivorte, alinome               lit.
ĉar
borilo                      m
kompatindulo                   m
mortinto, forpasinto               m
li ne devenis de ia ajn (de sensignifa) familio
estis tie plenplene
tio estis ne tiom facila
ne esti                      ned.
ne kapabli, ne esti kapabla
nekutima, eksterordinara
netuta, nekompleta
ne plenaj sep jaroj
necesujo                     m zvl. lékařský
senkompatulo                   m
sensenta, senkompata, kruela
lavotrogo, trogo                 f pomn.
io
la atmosfero estas iom streĉa
aliaĵo, alio
io ne ŝajnas esti en ordo
similaĵo
dekkelke
ion tian
kvitiĝas servo per reservo
iom, iom da
senhonora, malhonesta               lit.
malĉasta, obscena, lasciva, senhonta
nedresita                     pouze o zvířeti
neekzercita
kruda / malbona vetero              m
neatendite li estis denove ree en sia hejmo
malgrandnombra, sporada
ies
onia
io ĉi tie bonodoras
senfare
nenifarado, nenifaro, malaktiveco, senagado    f
neaktiva
malpura laboro
makulita konscienco
malpureco, malpuraĵo               f
malpura
porka                       hanl.
hieroglifo                    přen.
nelegebla
proksime (al / de)
proksima
mi malatentas homajn parolojn, mi ne atentas onidiron
ĵusa pasinto
antaŭ nelonge
freŝdata, ĵusa
neglekte, malzorge
negliĝo                     f pomn. text.
malzorgemo, neglektemo, neglekto         f
malzorgema, neglektema
                         ned.
neglekti t (ion), ne zorgi pri io, malatenti t, malzorgi tn
ne obei admonon
ignori instrukciojn
nedifinebla
ne ĝenu vin (pro mi)
ne ridindigu vin
ne danku min, sed lin
mi ne faras ĝin tion pro mia (propra) plezuro
ne fari multajn ceremoniojn
dimanĉo                     f
traktu lin senrespekte
ne faru kalkulon sen la mastro
primo
nedividebla
dimanĉa
nedividebla, nedisigebla, unupeca, integra
pase, nelonge
kontraŭvole, vole nevole
nebona
neenkasigebla / neekzekuciebla / nesolventa debito
kirasita / neenpenetrebla / enromprezista / kaso
enromprezista, enrompsekura, nepenetrebla pokladna
nekonkerebla, nevenkebla
malpacienca, senpacienca
rompi sian promeson
abortulo                     n i hanl.
neperfekta, malperfekta
imperfekta                    lingv.
difekto de koraj valvoj, klapodifekto de koro
stumpo de cigaredo                m
misatento, preterlaso              n
duonbakita
pagresto, postiĝinta ŝuldo, pagomanko      m
miskompreno                   n
neenmanigebla, netransdonebla
neliverebla                   obch.
esti surdeta / malbonaŭda            ned.
malbonaŭdeco, duonsurdeco            f
asfiksio                     lék.
nesufiĉa, neadekvata, nekontentiga, mankohava, manka
manko, nesufiĉeco              m
karenco                   lék.
senhavo
difekto, miskvalito
malofta komercaĵo, raraĵo
manki n                   ned.
ne veni                   dok.
neatingebla, nesuperebla
nealirebla, neatingebla
nealirebla supro de glacimonto
senmakula
integra
netuŝita, sendifekta
ni tuŝis nenies rajtojn
netuŝebla, tabua
pario                    m
duonlerninto, nefinlerninto, duoninstruito m
nepermesita
neantaŭvideblaj / gigantaj / kolosaj sekvoj
vidsenlima, vide neatingebla, al vido perdiĝanta
neantaŭvidebla
korpa difekto, longdaŭra malsano       m
bagatela, negrava
malkonsekvenca, nekonsekvenca
maldigna, neinda, nerespektinda, malhonora
spirhalte silenti, silentegi         ned. hovor., expr.
ofendiĝema, incitiĝema, sinĝenanta, pruda
malkonfido, malfido             f
nefidinda
malfidema, malfida, suspektema
malkonfidi t, malfidi t           ned.
gracila                   lék.
malsaneta, febla, vegeta, malvigla
nefalsita, nefalsa, aŭtentika
neado, negado, negacio            f
negativo, kliŝo               m opt.
negativa, nea
negliĝo                   n text.
nei n, negi n                ned.
nigrulaĉo, nigo               m hanl.
analfabeteco                 f
analfabeteca, analfabeta
analfabeto                  m hovor.
negroida
tenero, delikateco, delikatsentemo      f
ungo                     m
primato, ungulo
malgraŭ tio
neglektante tiun kazon, aparte de la kazo
malgraŭ, spite al
senbrua
nemateria, abstrakta
li / ŝi ne movas (eĉ) unu fingron (helpe al iu)
akcidento                    f
paneo                      tech.
katastrofo
incidento
ne taŭgi, malkonveni n              ned.
malbona, neobeema
neinda, nemerita
drasta, kruda, monstreca
nebrulema, nebruligebla
neekonomia, fuŝmastruma
malŝparema
negastamo                    f
negastama
ne moviĝadi, ne moviĝi              ned.
senmoveco, stagno                f
senmova, nemoviĝanta
senmorta, eterna
ne zorgu pri ĝi / tio!
fermitkapa, malfacile komprenema, nekomprenema
lasi t                      dok.
neglekti t, ne plu zorgi (pri iu / io)      přen.
putrigi
lasi iun senhelpa / senrimeda / senmona, forlasi iun en embaraso / dilemo
elmeti iun al danĝero
ripozigi
tramalsekigi
logiĝi
lasi sin allogi / entuziasmigi / ekzalti
teni t, konservi t
igi fari (por si)
preteratenti t, lasi forgliti
kreskigi al si barbon
ŝtonigi
forlasi t
restigi, postlasi t
li / ŝi ne volas
mi ne emas
li ne volas bruligi siajn fingrojn; li ne volas kompromiti sin
mi ne volas miksi / enmiksi vin en la aferon
neŝirmita, neprotektita, negardata, senŝirma, senprotekta
estu!
nevole, senintence
mi ne volus esti en lia situacio
li ne volis koncedi tion
ŝi ne volis aspekti troŝparema, ŝi ne volis aspekti kiel avarulino, ŝi ne volis aspekti nekapabla plenumi tion
kontraŭvole
malemo, antipatio, malinklino          f
manko de apetito, senapetiteco
abomena, triviala                přen.
malbongusta
malbonfama
malbonedifa, ne tre glora, malglora
plej                      3.stupeň, superlativ
iel, iamaniere
iele                      důrazně
ia
kelka
iamaniere, iele
stulta, malsaĝa, nekomprenema
malklara, nebula
svaga                      lit.
nuba stilo
malakuta
la plej proksima
la afero min ne interesas
plej longe
nur ĝis morgaŭ, ne pli longe ol ĝis morgaŭ, maksimume ĝis morgaŭ
plej baldaŭ, antaŭ ĉio
la unuan fojon
pli ol unu, pluraj
li nek manĝis, nek trinkis; li ne manĝis, eĉ ne trinkis
neunueca, malakorda
plurfoje
ne nur
malcerteco                   f
malcerta, necerta
ŝajno
plej bone
plej bona lernilo                přen.
minimume, malpleje
plej malgranda komuna oblo
plej volonte
mi ne estas frenezulo, ke mi riskus
mi ne kapablas
plej verŝajne, plej probable, plej supozeble
la plej granda
la plej granda komuna divizoro
plej multe, pleje
maksimume, pleje
la plej alta, maksimuma
maksimuma punkto
maksimuma punkto
plafono                  let.
ŝtatestro
Supera Soveto               hist. polit.
Supera Administra Tribunalo / Kortumo
malhonesta konkurado / konkuro, nelojala konkurenco
malbonfaraj / malpuraj intencoj
nehonesta, malhonesta
ien, iuloken
ie
iama, eksa
iu
iu alia, aliulo
iam, iufoje, iafoje, kelkiam
alian fojon, alifoje
netrompa, senduba, certa, nedubebla
tio misas                 hovor.
maltrankvilo, malpaco           m
malkvieta, maltrankvila, nervema
ekscitita
ne renversi!
inertulaĉo, dupo, ŝlemilo, fermitkapulo  m hovor.
kelkaj, kelke da, iom da
kelkdek vortoj
pluraj homoj
kelkmil, kelke da miloj
pluraj, ne malmulte da
en kelka maniero
kelktaga
kelkjara
kelkobla
plurfoja, kelkfoja
kelkspeca, kelka
kelkoble, kelkajn fojojn, kelkfoje
senkompromisa
senfine verŝiĝanta pluvo
nefinia, infinita             mat.
senfina, senlima
ŝi ne aĉetas senelekte ion ajn
nemetalo                  m
nekritika, trofidema
nekrologo                 m
nekrozo                  f lék.
nekovrita, malfermita
nekovrita / senvalora ĉeko
nekovrita / senvalora ĉeko
nektaro                  m
iu, kelka
iuj, kelkaj
tra ie
tra iu alia vojo, alidirekte
nefumanto                    m
malaltkvalita, mizerkvalita, de malsupera / mizera kvalito
magra karbo
nefermentinta
malordo, ĥaoso
malakordo                    m lit.
nekuracebla
vigli n, diligenti n              ned.
ne mensogi                   ned.
se ne
malplaĉi n                   ned.
malplaĉo, naŭzo                 f
malplaĉa
kakofonio
sincera, senartifika
kruela, brutala, nehoma
ne kaĵolu min
senkompata, senindulga, feroca
nelogika
ne eblas, ne estas eble
ne estas konsenteble, ke
oni nepovas decidi / verdikti tion laŭŝablone
ne eblas eniri ree la saman riveron
ĝis nun ŝi ne havas (sian) knabon / amanton / amaton
li havas pri tio nek scion nek supozon
li ne havas kie kuŝigi la kapon
ĝi havas nek kapon, nek voston
ĝi havas nek kapon, nek voston
li ne havas ideeton, li nenion supozetas / antaŭsentas / suspektas
li ne tro sanas, lia sano ne estas forta
li ne responsas pri tio, lia prudento ne sufiĉas por tio
ĉifimuna, neĉifebla
senhaveco, neriĉeco               f
neriĉa, senhava, malriĉa
nemalmulte
mi ne havas
eĉ scieron mi ne havas
nek ideeton mi havas
mi havas nenion por aldoni
mi ne havas (liberan) tempon, mi estas okupita
mi havas pri tio nek scion nek supozon, mi tute ne scias
al mi tute ne plaĉas tio, tio estas tute fremda por mi
mi ne ŝatas longan babiladon
mi ne havas monon ĉe / kun mi
bastarda                    hanl.
eksteredzeca, nelegitima
eksteredzeca filo
vi havas nenion por fari ĉi tie
la germana (lingvo)             f
germanisto                  m
mute
senparole                  přen.
germano                   m
Germana Demokratia Respubliko, GDR      hist.
germania marko
Germanio                   n zeměp.
germana
senindulo, mallertulo, sentaŭgulo, fuŝulo  n expr.
ne ofendiĝu, ke; ne miskomprenu min, ke
ne malpli
senŝanĝa, nevaria
ne prokrasti, ne malfruiĝi          ned.
senkompata, senindulga
malagrabla, malplaĉa
eksceso, troo                f
ekscesa, malmodera
nekonvena, netaŭga
ne havi                   ned.
ne kuŝi sur rozoj
havi pri tio nek scion nek supozon
ne rajti
ne trovi ripozon, esti senpacienca / nervoza
malhavi t
vindinfano, bebo, suĉinfano, lulinfano    n
neparolema, silentema
malmulte, iom
etnombra, nemulta, malmulta
poka                     lit.
malofta
rara
malsano                   f
morbo                    lék.
profesia malsano, teknopatio
malsanula asekurejo
malsanulkasa pago / spezo          n
malsanula asekuro
malsanulasekuro, malsanasekuro, asekuro okaze de / pri malsano
malsanulasekura
la stato de la malsanulo malboniĝis
malsanulejo, hospitalo            f
morbokvanto, malsaniĝemo           f
malsana
malsanulo                  m
fiksideulo
halucinato, haluciniĝanto
ĥolerulo
ĥolerulo
aidosulo
gripulo
tifulo
tifulo
rabiulo                     lék.
nemoderna, eksmoda, elmodiĝinta, eltempiĝinta
senpova, senpotenca
nekapabla
senforta
pantomimo                    f
miaj fortoj ne sufiĉas por tia tasko
mi ne povas tion permesi
mi ne povas paŝoteni kun vi
mi ne estas kulpa je / pri tio, mi ne kulpas pri tio, mi estas senpova kontraŭ tio
muteco                     f
mallertulo, fuŝagulo, senindulo         m
mallertega, mallerta, pezmova
nemoveblaĵo, nemovebla objekto
nemoveblaĵo, memovebla posedaĵo         f
proprietaĵo, nemoveblaĵo
nemoveblaĵa
nemovebla
neeblaĵo
neeblaĵo                    f
malebla, nerealigebla, neebla
malbonmoro                   m
maldecaĵo
malĉastulo, malvirtulo             m
porkulo                     hanl.
pornografio
senmoraleco, malĉasteco             f
senmorala, malĉasta, malvirta, malmorala
ne bezoni                    ned.
li ne povas paroli pro rido
muta
mutulo
silenta filmo
silentfilmo
muta pro teruro
neimagebla, neebla
senatende, subite, neatendite, neatende
li ne emis paroli
iompostioma, malrapida
malkruta deklivo
neanstataŭigebla
nekompensebla
nerimarkebla, diskreta, netrudiĝa, neokulfrapa
neimitebla
neplibonigebla, nerebonigebla
facila, nepeniga                 úkol
nepostulema, kontentiĝema
senpretenda, modesta, nepostulema
nesatiĝemulo                   m
nesatiĝemo                    f
nesatigebla
malami t                     ned.
malamo                      f
hommalamo
malama
senrevena
ne estas
ne estas mirige, ke; ne mirige, ke
mi ne sentas min bone, mi sentas min malsana, mi ne fartas bone
mi ne sentas min bone
li malaperis senspure
kun li oni ne povas amuzi sin
tie estas nenio vidinda
ĝi ne estas tiel simpla, kiel vi opinias / pensas
oni ne bezonas
tio estas neevitebla, oni ne povas eviti tion
nedankinde, nenia kaŭzo por danki
nedankinde, pro nenio
nedankinde
ĉu ne vere?
nenormala
senĝena, familiara, leĝera
natureca
obsina, nefleksebla, necedema
malcedema

mallerta
prepuciulo, necirkumcidito          m náb.
neokupita, vakanta
maloftaĵo, kuriozaĵo             f
nekutima, malofta, rara, kurioza
neordinara, eksterordinara
neloĝata, senhoma, dezerta
netaksebla
neatendita, subita
                       m
nefakulo, amatoro, laiko, neprofesiulo, diletanto
diletanteco                  f
nefaka, diletanta, laika, amatora, neprofesia
necedema sopiro
sintrudema, altrudiĝema, impertinenta, obstina
senprokrasta, neprokrastebla, urĝa
nedisigebla
nekontraŭstarebla, fascina, alloga, nerezistebla
senkaŭza, senmotiva, nemotivita
sendependa, memstara
nerevokebla
neevitebla, nehaltebla
partikulo                   lingv.
nefleksebleco                 f
mallerta                   přen.
nekurbigebla, rigida, nefleksebla
senfleksia                  lingv.
rigidaj / mallertaj movoj
mallertulo, plumpulo             m
nelerta, mallerta, malgracia, plumpa
malglata traduko
aŭdaca, kuraĝega, kuraĝa, bravega
nekompleza, malkompleza
neskuebla, neŝancelebla
neolitiko                   m geol.
neolitika
neologismo                  m lingv.
                       m
sentaktulo, asprulo, sendelikatulo, impertinentulo
sentakta
vulgara
senskrupula
kruda
impertinenta
malĝentila
nelimigita
netrompa prognozo
neerarema, senerara
nekontestebla / nediskutebla sukceso
neono                     m chem.
neontubo
neona
daŭrofolia
senbaza, senargumenta
ne kuraĝi
gardi sin diri ion
nerajtigite
nerajtigita, nekompetenta
superprofito
kruda, neplugita, novala
neĝenata, senembarasa, senĝena
kruda, plumpa, malgracia, bubaĉa, rustika
neŝancelebla, persista            přen.
neskuebla
neregebla
nestirebla                  dopr.
Nepalo                    m zeměp.
adobo
eta, ekstreme malgranda, liliputa
modesta
sensignifa, bagatela
malfortika
nevalida
eksceso, friponaĵo              f
neplenaĝa
sterileco                  f
malfekunda, sterila
senefika                   přen.
malhonesta
etnombra
nesubmetiĝebla, necedema, nesubordiĝema, nesubpremebla, obstina
                       2 osoba
fiaskinta veturo
malsukcesinta, fuŝita, malbelforma
sensukcesa provo, misprovo
nefleksebla                 1 materiál
doganlibera
senkondiĉe kondamnita            práv.
senkondiĉa
vegetativa
agamia, senseksa               biol.
agamio                    f
malbela / malbonega vetero          f
maloportunaĵo                n
maloportuna, malkomforta, senkomforta
malpaciĝi, malkonkordiĝi, malkonsentiĝi   dok.
manko de komprenemo             n
nekomprenebla
sendube
evidenteco, certeco             f
senduba, nedubebla, eksterduba
certa
evidenta
certa, nedubanta
nenomebla
maltrankvilo, malkvieto           m
maltrankvila, malkvieta, ekscitiĝema, iritiema
misproporcio                 m
nenegebla, nekontestebla, neneadebla
nekontestebla pruvo
nepriskribebla
miskompreni t               dok.
nedifektita, sendifekta
malordo, konfuzo              m
malordema, malorda
friponeto                 m o dítěti
moviĝema, petolema
Senpeka Koncipiĝo de Maria la Virgulino náb.
senmakula                 zvl. náb.
malobei t                 dok.
neobeema
ne urĝigu min
nemalhavebla, nepre bezonata, necesega
nepotismo                 m
nebezonata, nebezona, forĵetinda, nenecesa
ne bezoni                 ned.
malsukcesinta, kripligita
nekonata, fremda
ĉu fakte?
nedeviga, laŭvola
fakultativa
nekompetenta
neinvitita
al nekompetentuloj eniro malpermesata, malpermesite / malpermesate eniri
necedema, obstina
persisti n, ne cedi            ned. 1
nepermesi                 2
malatento                 f
neatentema, senatenta, malatentema
nerimarkite
nerimarkeble
pseŭdosufikso
misfamo
falsa                   mat.
malveraĵa, malvera
falsa propozicio              mat.
falsa propozicio              mat.
kaŝnomo, pseŭdonimo
malprave, senrajte
neregulaĵo                 f
anomalio                  zvl. tech., lék.
neregula
falsaĵo                  f
malvirteco, malvirto
falseco
malĝusteco, maljustaĵo
falsa, malĝusta
ŝajnfrukto
ŝajnfrukto
rimoido
rimoido
adasismo
nevendebla
neaĉetata
senprokraste, tuj
obturi t                   zvl. tech., lék.
hermetika
akvorezista, pluvrezista, pluvimuna, akvoimuna
pluvmantelo, pluvimuna mantelo
nepripensita, senpripensa
senprudenta
nepenetrebla
netralasiva, nepermeabla
likimuna
malavantaĝo, malprofito           m
malsukceso
malutili t (al iu / io)           ned. nebýt k užitku
malprogresi n
nerealigebla, nefarebla
neantaŭvidema
miopulo
senprudenta, senpripensa
neagema, pasiva
netravidebla
netrapafebla, kuglorezista
maldiafana, opaka
inerta                    přen.
nefleksebla
rigida
malfavori                  ned.
ne deziri
malamika
malamikeco                  n
neelĉerpebla, sennombra
nespecigita
nepripensiteco                f
senpripensa, nepripensita
objektiva, senpartieca, senantaŭjuĝa (antaŭ iu)
neimagebla
neantaŭvidita, neatendita
neantaŭvidebla
nesupervidebla, malsinoptika
malklara, nedistingebla
vastega
netransitiva verbo
netransitiva                 lingv.
nesuperebla, nevenkebla
nesolvebla malakordo / konflikto
nevenkebla, neperfortebla
netransigebla, netransportebla
malklara adreso
neprecizeco                  f
nepreciza, neakurata
kontinua, seninterrompa, senĉesa, senintermita
konstanta
furioza, rabia, nesinrega, freneza, mensforesta, malkapabla sin kontroli, mensmalsana
nekonvena, netaŭga
ĝena
malplezuro, malagrablaĵo, malagrableco    f
malagrabla
nerekta demando                lingv.
neadekvata, nekonvena
nerekte
inverse proporciaj grandoj
inverse proporcia
inverse                    mat.
nerekta
indico
flankvoje, oblikve
malkonvena, netaŭga
ne permesi diri eĉ unu vorton
nepermesata, neallasebla, nepermesebla, nekoncedebla
afekta                    chování
nenatura
nekompetenta
malkonvenaĵo                 f
nealirebla
severa, rezerviĝema              přen.
nepersvadema al avertoj / admonoj
malamiko                   m
forestado, foresto              f
forestanta
forestanto
malafabla
malfavoro                   f
renonci n
malfavora
senakcenta, neakcentita            lingv.
Neptuno                    m
neorigina, plagiata, apokrifa
malracia
malŝate, malfavore, malvolonte
nereala
rustimuna, rustorezista, korodimuna
mineralo                   m
minerala regno
minerala, neorganika
neegalmezura
neegalaĵo, malglataĵo           f
mezalianco
neegala                  i mat.
nesplitebla vitro
nerompebla, nedetruebla
nedisigebla                lit.
sameca, sama, nedisigebla
perplekseco
hezitemo                  f
nedecidema, hezitema
sendecida rezulto             sport.
sendecida rezulto
kunkune
nedisigebla
nedivenebla, nemalĉifrebla
malprudento, senprudentaĵo         m
frenezumi n                f
senprudenta, malracia
senpripensa, temerara
nervo                   m
iskiato
ganglio                  anat.
radiacio                  lék.
nervaj vojoj
nervekscito
radiacio                  lék.
nerva
sinapso                  anat.
nervozo                  f
nervozeco                 f
nervoza, nervema
nervaro                  n
malpuraĵo, abomenaĵo            m věc
kanajlo, fripono, fiulo, aĉulo
aĉaĵaro, fatraso              n
li ne diris tion al mi, des pli ne al vi
malvirto                  f
malvirtulo                 m
sensolva
ĝi ne apartenas al li
ne diru hop! antaŭ la salto
des pli, des malpli
sennombra, nekalkulebla
miriado
diskordo                  lit.
                       f
malakordo, malharmonio, malkonkordo, nekongrueco
diverĝo / malsameco de opinioj
nekapableco                  f
nulo, sentaŭgulo               hanl.
malkapabla
nekapabla
neirebla
nealirebla
pene irebla
neveturebla
barvaro
neenstokebla
nedeklinaciebla, senfleksia          lingv.
senfina, kolosa, grandioza
malmodesta, pretendema
nereala, fikcia, fiktiva
senglora, malbonfama
fiaskinta                   přen.
ni ne cedos niajn principojn
neakordigebla, diverĝa, nekunigebla
nekonverĝebla                 fyz., mat.
maldeca
neaŭdata
senekzempla
nekredebla
senkuraĝeco                  f
nekuraĝa, sinĝena, timida
ni devas ĉiam atenti, ke ...
abisme stulta                 expr.
enorma
senlima, treega, kolosa, giganta, nemezurebla, senmezura
nepacigebla, nepaciĝebla
antagonismo
necedema, senkompromisa
eterne fama                  přen.
senmorta, nemortema
absurdaĵo, sensencaĵo             m
absurda, sensenca
nefacila, komplikita, komplika
malhelpaĵo, obstaklo, ĝeno
malfacilaĵo, problemo             f
neeltenebla
malegoista, malegoisma, altruisma, altruista, neprofitema
nesolventa
loza, malkuna, nekohera
ne konsenti, malkonsenti n, kapnei n     ned.
malakordo                   m
nesimetria
elcentra, discentra, ekscentra, ekstercentra, nesamcentra
neligiteco                   f
seninterliga, nekontinua, malkontinua
senrilata                   hovor
disonanco                   m
ŝi ne dormis kelkajn noktojn
insomnio                    lék.
sendormemo                   f
neplenumebla, nerealigebla
nekalkulebla, sennombra
malkontinua
malkontenta
malsocietema
nefidinda
malasidua
nenegebla / nekontestebla fakto
sendiskuta, nedisputebla, nediskutebla
nesportema                   nedostatek zájmu
nesporteca konduto
ne teni okulon sur iu
maljusteco, maljustaĵo             f
maljusta
malĝusta, erara, falsa
malakordo, malharmonio, neakordeblo      f
kolizio
nekomparebla
malakordiĝi                  ned.
nekomprenebla
porti t                    ned.
responsi n, porti respondecon
porti sub la brako / subbrake
esti profitodona / profitiga
demeti ovojn
nestabila
ne sufiĉi
ŝanĝa / ŝanĝema karaktero
ŝanĝa karaktero
malkonstanta, nekonstanta, nedaŭra
labila
ŝanĝiĝema, variema
ŝanĝanima
agerato                    m bot.
taŭgi por nenio
heterogena                   odb.
malsamspeca, malsamnatura
malegala, malsama, diferenca
ĝi ne validas lignan groŝon / paseron forflugintan
nestoro, plejaĝulo               m
malĉastaĵo, malĉasteco, senpudoreco    f
malĉasta
impertinenta, senhonta
insolenta (lit.), frivola, senpudora
senpartiulo                m
senpartia, objektiva, neŭtrala
objektiveco                f
nedigestebla
ne ŝovu nazon en fremdan vazon
malsobra
monstro                  f
monstra
senhontulo                m
senhonteco, frivolaĵo           f
senhonta, senpudora
malpaciĝo, malpaco, konflikto, diskordo  m
senzorgema, senkonscienca
malakordo, malkonkordo          f
malŝparema, disipa
senrespekta, sentakta
mallertulo                m
mallerta
sendanĝera, nedamaĝa, nenoca
vesproj                  pl. m náb.
malprospera hazardo, malbonŝanco
malfeliĉulo                m
malfeliĉa
bedaŭrinda/fatala eraro
kompatinda orfo
malfeliĉo                 n
katastrofo, plago
variolo                  f pl.
fikutimo, miskutimo            m
eksceso
inertaj gasoj               chem.
inerteco, apatio             f
inerteco, inerto             lit.
torporo                  lék.
apatia, indiferenta, flegma
inerta                  lék., chem.
nevino                  f
netuŝita, tuta
virga
ne kreskigu la premon!
ne nur, ne sole
vesperto                 m
oreta plekoto
malpacienco                f
malpacienca
oni ne bezonas
ne endas krii
sempervivo                   m bot.
nerompebla / nesplitebla vitro
neto, nete, sentare              ekon.
nesupozita, nesupozata, neimagita
monstro                    m
brutulo, monstrulo, brutalo
balzamino, impaciento             f bot.
netuŝmino                   hovor.
senrespekteco, senhonorigo, nerespektado f
neĉeestanta, nekoncernata, indiferenta
senefika
neeltenebla
nedefendebla opinio
nedisciplinema, sendisciplina
petola
neestingebla soifo
nekvietigebla, nekontentigebla, nesatigebla
primitiva
mallerta
natureca, natura
senproporcia
troa, neadekvata, nekomparebla
li ankoraŭ ŝvitas super la alfabeto, li neniam venkis la alfabeton
li / ŝi kondutas malbone
nelacigebla, nelaciĝebla
senlaca, nelacigebla, nelaciĝanta
neadekvata, supermezura, superforta
nekoruptebla
neplena, nekompleta
senkompata, neelpetebla
ŝajnigaj / krokodilaj larmoj
nesincera, malsincera, falsema, duvizaĝa
neuralgio                   f
nedifinita interkonsento
nepreciza vidpunkto
infinitivo                   m lingv.
nedeterminebla                 fyz.
nedeterminita                 2 mat.
nedifina, sendifina              3 lingv.
svaga                     4
nedifina artikolo
nedifinebla origino
neklara
necerta, duba
nepreciza, nedifinebla, nedifinita       1
nervinflamo                 f lék.
malbona / nesufiĉa rikolto, rikoltdeficito  f
nefekunda / nefruktodona kampo / agro
neproduktiva, nefruktodona, nefekunda
nervologio                  f anat.
neŭrologio                  lék.
neŭrozo                   f
bruteca
nerealigebla, neefektivigebla
malsukceso, fiasko, misaĵo, misfortuno    m
malsukcesinta, malsukcesa, sensukcesa, fiaskinta
malsukcesi                  dok.
nestabiliĝinta, nestabila
senĉesa, daŭra, kontinua, seninterrompa
daŭri n, ne ĉesi               ned.
eĉ spanon ne cedi
necedema, obstina
senkonsola, nekonsolebla
malgaja, trista
nemildigebla, nesilentigebla
neŭtraleco                  f
neŭtrigi                   ned. i dok. chem.
neŭtra                    zvl. chem.
neŭtrala                   zvl. pol.
neŭtrino                   n fyz.
neŭtrono                   m fyz.
senhalta, vivema
nekredebla
mistaksanta, misdankema
mistaksata
senutila, neutila
dub(ind)a famo
dubkvalita varo
magraj scioj
nesufiĉe bona
malabunda ĉasaĵo
mizera / povra utilo
proza                    lit.
nebindita, broŝurita             4
sendisciplina, frivola            2
petola                    1
libermova                  3
tempe malkonvene, neĝustatempe
maldankemo                  f
sendankema, sendanka, nedankema
resti senkonsila / senhelpa
nescie, senscie, nekonscie
negranda
malfideleco                  f
sendieco                    náb.
ateista
malfidela, perfida
nekredanta, skeptika
nekredanto                   m
senkredulo, ateisto              náb.
mi ne kredas tion al vi
fianĉino                    f
malĉastejo, prostituejo, bordelo        m
malĉastistino, malĉastulino, prostituitino, publikulino
                        f
viringo, putino, amoristino          hanl.
nekonvene, malkonvene, netaŭge, sentaŭge, malbonvene
malinda, maloportuna
li estas senkonsila, li ne plu scias kion fari
li estas senkonscia
eksterordinara heroeco
negrave, bagatele
rara, nekutima
unika panoramo
nevidebla
sekreta inko
blindulo                    m
nevidanta, blinda
mi ne scias kial ĝi okazis
mi ne scias, kien li malaperis
mi ne scias kie sidas mia kapo, mi ne scias kion fari unue
senkulpeco                   f
senkulpa
sendanĝera ŝerco, milda / senkulpa ŝerco
defetismo
malbongusto, sengusteco            m
sengusta, neŝika, nebelgusta, malbelgusta
malpropra
duonfrato, stiffrato, vicfrato
duonfrato, vicfrato
duonfilino
duonfilino
adoptita infano
nepropra infano, duonfilo, duonfilino
duonpatrino
duonpatro, vicpatro
duongefratoj, vicgefratoj
duonfilo
duonparenca
malserena vetero
nehejmeca medio
malafabla, malĝentila, malmilda
sejnoreto                  m rybářství
nekonduktanto                m el.
dielektriko
nekonduktiva
indigno                   f
servuta
servuteco, duonsklaveco           n
servutulo, duonsklavo, senrajtulo      m
nebonfarte                  přísl.
nebonfarto, malsaneto, naŭzeto, naŭzo    f
malamema, malamika
moroza, grumblema, grumbla, malbonhumora
eksterordinara
malofta, rara, malbanala
malatentemo                 f
indiferenta, apatia, malzorga, ignorema, neglektema, malatentema
preteratenti t                dok.
senskrupula, sentakta
nepostulema
neelĉerpebla
felo
nepreco                   f
neevitebla, nepra
malavantaĝo                 f
maloportuneco                f
malprofita, malavantaĝa
malakordiĝi kun iu              2 s někým nesrovnávat se
neeliradi                  ned. 1
fuŝedukita, misedukita, needukita
needukebla
neresanigebla, neelkuracebla
neprospera
marĝena entrepreno
li / ŝi ne aspektas tre bone
nepagita
neafrankita, senafranka
nedivenebla konduto
nedivenebla, kaprica
pala, senkaraktera, senkolora, palkolora
seka parolado
nedirebla, neesprimebla, nevortigebla
nematura
neesplorebla, mistera, nekomprenebla, nedivenebla
ne rezigni pri espero
malklerulo, profano             m
maldokta, senerudicia            lit.
malklera, postrestinta, senklera, barbara
malbelaspekta, plumpa, misforma
trivita
neŭtono                    m fyz.

neforgesumino                 f hovor.
neforprenebla, nevendebla, necedebla
nehaltigebla, nerezistebla, senhalta
li ne rifuzus eĉ malpli bonan laboron
indiferenteco, manko de intereso       m
komploto
eksterleĝa, neleĝa, kontraŭleĝa, nelica
nelica komerco de drogoj
kontraŭleĝa profito
senartifika
senlaboreco                  f
neokupita, senlabora
senlaborulo                  m
neprizorgita, neprovizita
neforgesebla
memorteni t
nearanĝita
nemeblita loĝejo
neekipita
neinformito                  m
profano, neinicito              náb.
neinformita
neinicita                   náb.
objektiveco                  f
senriproĉa, senmanka, sendifekta
nedeviga, nedevliga, sen devontiĝo, fakultativa
neproprakulpe
sendependeco                 f
sendependa
nedigestebla, malbone digestebla
teda, enuiga, senamuza            přen.
petolulo                   m
petolega, senbrida
neevitebleco                 n lit.
nepre necesa / bezona, nemalhavebla
senimposta, neimpostita
malsukceso, fiasko, miso, misfortuno     m
peĉo
misulo                    m
fuŝedukita, malbonmora, frivola
misa, nesukcesa
nesalubra klimato
malsaneca, malsana
malsaniga
malĝentila
benigna malsano
benigna                   lék.
benigna tumoro
senprofita / neprofitiga organizo
neprofitema
nebridebla
nedresebla, nebridebla, senbrida
nekvietigebla naturelemento
nesperta
neplenaĝa
nerompebla
hidredo                   m1
persistulo                  2 zvl. sport.
neŝanĝebla, definitiva
senmezura, ega, giganta
nemezurebla
malpiulo, ateisto, sendiulo         m
nekonata, inkognita, senfama
ne koni, ne scii               ned.
nerimarkebla
nedetruebla
                       m
malbona kutimo / konduto, miskonduto, miskutimo, nekonveneco
malkapabla
malbonkonduta, malkonvena
nematura
nekatenebla, ekscesa             expr.
diboĉa / boema vivo
krompersono                 m
nepartoprenanta, indiferenta, nepartopreninta
ne petita gasto
malaperinta, netrovebla
mankanto                   m voj.
perdiĝinto                  m
nebridebla
nedeturnebla, neskuebla, neŝancelebla, firma
nerefutebla
nekutima, nenormala, eksterkutima
ol                      přirovnání
pli frue ol vi esperas
nur
evitinda
furunko                   m lék.
neviva / senviva objekto
senviveca
skema                    přen.
karesemo                   f vlastnost
karesaĵo, tenero
tenera, amema
eĉ ne                      lit.
nek gajnon, nek famon
Niagaro                     f zeměp.
kaskadego de Niagaro
nenio
nenio lin senekvilibrigos
al li plaĉas nenio, nenio estas laŭ lia gusto
nuraj vortoj
ne menciinde!
ne ofendiĝu!, estu nenia ĉagreniĝo!
tamen, malgraŭ ĉio ĉi
nenifarado                   n
nenieco, nuleco                 f lit.
vantaj zorgoj
bagatela, senvalora, nula, vanta
bagatelo                    f
kanajlo, fripono, fiulo, fihomo
sentaŭgulo                   m
kanajlaĵo                    f
fia, aĉa
neniigado, detruado               n
nenies
detrui t, neniigi                ned.
detrua, neniiga, pereiga
Niĝero                     m řeka
Niĝerlando
Niĝerio                     f zeměp.
nihilismo                    m
neniel, nenimaniere
neniel alie
nenimaniere li pliboniĝis
la afero ne brulas
nenia
niĉo                      f
nenien
Nikaragvo                    f zeměp.
nenie
ĉie nenio, tute nenie
neniu
neniu alia, nur ni
neniu iam ion aŭdis pri tio
neniam
nikelo                     m
nikeli t                    ned.
al neniu venis en kapon
ne
nen                       expr.
nikotino                    m
neniel, tute ne
tra nenie
Nilo              m zeměp.
vjelo              f hud.
nirvano             f
kudrofadeno, fadeno
varpero
harnesero, tubifekedo      f zool.
tubifeko
interna             lit.
fadeneto            f
nitroizo            f chem.
nitrido             m chem.
nitro              chem.
fundo de koridoro
interno             n
nitrobenzeno          m
envejna             lék.
valebenaĵo, inundejo      f geol., zeměp.
nivelado            f
nivelilo
niveli t, samrangigi, egaligi  ned. i dok.
nivelilo
malalte
fie, aĉe, malhonore
malnobla konduto
basa tensio
Malaltaj Tatroj         f pl. zeměp.
Malaltaj Tatroj
malalteco            f stav
fiaĵo, fiago, kanajlaĵo
malalta
basa              lit.
malalta / alta premo
malsupera deveno
ia, senskrupula
nederlandano          m
Nederlando           n zeměp.
malalteco            f
pli malalte           příslovce
malsupre subskribita
malaltejo, baslando       f
pli malsupra
nu
Nobelpremio
Nobel-premio          f
kremo de la societo       hanl.
obleco             f
elito
nokto                     f
tranokto, nokta ripozo            m
dormejo, tranoktejo, litluejo, pasloĝejo   f
nokti n, tranoktadi n             ned.
nokta
noktogardisto
nokta gardo
noktoĉemizo, noktorobo
nokta papilio
koŝmaro
negliĝo
noktuloj
litflanka tablo, apudlita ŝranketo, noktotableto
urinujo, noktovazo, noktujo, pispoto     m
fekseĝo                    hovor.
Noa                      m náb.
arkeo / ŝipo de Noa
la arkeo de Noa
naskitaro de Noa, Noaidaro          n
noetiko                    f
grifo                     m myt.
stilzo
stipo                     bot.
piedo
kruro de stablo
kruro
gambo                     f anat.
piedo
pantalontubo, krurumo de pantalono      f
flugkikado                  m
o-gamboj
liaj kruroj falfleksiĝas
nokturno                   n hud.
nomado                    m
nomenklaturo                 f
nominala                   ekon.
nominativo                  m
nomumi t                   ned. i dok.
naŭno                     f hud.
naŭo                     m hud.
noniuso, verniero               m tech.
nopaleo                    m bot.
norvego                    m
terkavo                    f
lutreolo
vizono                    m 1 zool. norek americký
vizonpelto, lutreolpelto           2)
Nurenbergo                  m zeměp.
normo                    f
normalo                   m
normalo                   f stav., mat.
samnormigado                 n
samnormigi                  ned.
normala
ordinaraĵo
normaleco                  f
normano                   m hist.
Normandio                  f zeměp.
norma, laŭnorma
normigado                  tech.
normigi                   ned.
normigi                   tech.
normumi t                  mat.
norma
Norvegio                   n zeměp.
la norvega (lingvo)
mergi t                   ned.
mergiĝi
nazo                     m
grandnaza
bagaĝorako
atlaso                    anat.
portanto                   odb.
subtenilo                  tech.
vehiklo                   lék.
brankardisto
portisto                   m
bagaĝoportisto, bagaĝportisto, pakaĵportisto
portilo
mi portas sur mi
porti t                   ned.
porti sur si
surhavi t
portanto                   m
portanto                   zvl. biol.
premiito
premiito
Nobelpremiito, nobelpremiito
Nobelpremiito pri literaturo
vehikloj                   m pl.
vehikloj de penso estas vortoj
portilo                   n pomn.
brankardo
planeo, surfacaĵo
portanta ondo                fyz.
nazmuko
naza
balko                      m stav.
trabo                      hovor.
kargokapablo, portkapablo, portivo       f
porta, apoga, subtena
nazofaringo                   m anat.
rinocero                    m
nazalo                     f lingv.
nostalgio, hejmensopiro, hejmsopiro       f
muziknoto, plena noto              f hud.
noto                      f polit.
notario                     m
notariejo, notaria oficejo           n
notlibro, notkajero               m
konciza / ĵurnala sciigo            f
abunda, treega, ega
mensogisto                   expr.
senespera drinkemulo / drinkulo
vagisto
nerebonigebla
rondfama
liniaro
liniaro (muzika)                hud.
muzika notacio
muziknota / nota skribo
muziknota
notstableto
muzikokajero, muzikkajero
notkajero
mizereco, mizero, povreco            f
manko / malabundo de io
danĝerbremso, krizokaza bremso         dopr.
deviga surteriĝo
necesalteriĝo                  let.
danĝerkaza, krizokaza, paneosava
krizokaza elirejo, savelirejo, sekuriga elirejo
krizokaza elirejo, savelirejo, sekuriga elirejo
paneosava provizo
paneosava energoprovizo
novluno                     m astr.
novo                      f astr.
Nova Gvineo, Novgvineo             f zeměp.
novao
Novtero                     f souostroví
novulo, rekruto                 m voj.
novisto, noviganto               m
novismo, novigado                n
pimento
pimento                  gastr.
novelo                   f lit.
leĝamendo, leĝa amendo           f zákona
novico                   náb.
novulo                   m
novaĵo                   f
ĵurnalisto, publicisto           m
ĵurnala anaso, gazeta blago        přen.
ĵurnalismo                 n
gazetaro, gazeto              pomn.f
ĵurnalo
moderna, novtempa
anabaptisto                m náb.
novluno                  n
novedzo                  m
novgeedzoj                 pl. m
novedzino                 f
novjara
Novjara salutkarto / saluto
novnaskito, ĵusnaskito           nm
noveco                   f
novigemulo                 m
novismo                  n
neologismo                 m lingv.
tumoro                   lék.
novepoko, nova / moderna epoko, nuntempo  m
prozelito                 m náb.
nova
Novlando                  m ostrov
Nova Suda Kimrio, Nova Sudkimrio
novluno
nova jaro
novjaro
Nov-Jorko, Novjorko            m zeměp.
Nova Testamento              m
Nova Testamento
Novzelando, Nov-Zelando          m zeměp.
naztruo                  f
piedeto                  f
fusto
pieda, krura
pedalo
nu
nuanco                   f
nuanci t                  ned. i dok.
trudbuĉo
sekvestro
punlaboro                 práv.
deviga,altrudita
afektita
enuo, tedo                 f
nudismo                  m
nudisto                  m
enuigi                   ned.
enui n
tedi t
nudelo                   f
vermiĉelo
enuiga / malviva prelego
enue
enuiga
nugato, migdalmielaĵo           m gastr.
nuklea                   fyz.
nukleono                  m
nuklea acido
nuklea
nukleo, ĉelkerno              m biol.
nulo                    f
nula
nulpunkto
nula
nulmeridiano, Grenviĉa meridiano
nulmeridiano
nuncio                   m náb.
dorsokorbo, dorskorbo           f
cirkonstancoj nin urĝigas
pensiga
devigi, trudi t              ned.
malsuprenigi
obseda halucino              lék.
obseda
urĝe, nepre
farenda
neceseco, neceso              f
necesega, necesa, nemalhavebla, nepre bezonata, bezona
nepra, enda
kojpo                   f zool.
malriĉegulo, povrulo, almozulo       m
mizera, povra, tre malriĉa
tranĉilo                  m
tranĉilo malakriĝis
tondilo                  f pomn. i sport.
ungotondilo
ĉizojo, ladotondilo
ni
sed, male, kontraŭe
nilono                    m
nilonŝtrumpoj
nilona
nilonhara broso
nimfo                    f myt.
nuntempo, nuno                m
nuntempa, nuna
nun
jam ne
nito                     m
nitilo
nitilo
nita
nitmaŝino                  f
nitado                    n
frida nitado                 f
nitaĵo, nitkunligo
pri
pri kio oni parolas
du tagojn poste / pli poste
je kapo pli alta
je la unua (horo)
estas zorgite pri li
unu etaĝon pli supre
je / dum kermeso
iom pli granda, evidente pli granda
laboro ĉe ni ne estas objekto de manko
dum feriado / libertempo
dum la paŭzo
je la kvina kaj duono, je la kvina tridek
noktomeze
entuziasme, fervore, rapide
je sia respondeco / risko
propravole, memvole, memrespondece
laŭ sia propra volo, propravole, libervole
laŭvole
ĝuste pri tio mi ĵus parolis
sendiskute
tion li eĉ per unu vorto ne aludis
tri tagojn antaŭe
dum / je Kristnasko / Kristnasktempo
je / dum Kristnasko
dum / je pasko
konkure
dum rikolto
ho, aj
oazo                     f
ĉiun duan
Obo                       m zeměp.

ĉiun duan tagon
ambaŭ
envelopo                     tech.
pakumo, pakmaterialo, pakkovraĵo         m
tuniko                      anat. t
tegaĵo
ŝelo
tortrikedo                    m zool.
ĉirkaŭpaki t                   dok.
panumi t, grateni t               gastr.
envelopo                     mat.
jaketo
envelopo, koverto                mat.
pakuma
ambaŭflanka, reciproka
kolorigi                     dok.
karmini t
karmini t
ruĝigi
brunigi, kolorigi bruna
bluigi, kolorigi blua
antaŭtimo, timzorgo, maltrankvilego, maltrankvilof
timiga
maltrankviliĝi (pro io), timi / timeti ion, havi zorgon pri io
                         ned.
rilati tn                    ned.
karne kuniĝi, sekskuniĝi             lit.
civitano, sociano                m
ŝtatano
Civitana Demokrata Partio
instruado pri civitaneco
civitanaj rajtoj
civitana kuraĝo / braveco
enlanda milito, intercivitana milito, interna milito
intercivitana / interna milito
civila juro
civitana juro
civitismo
civiljura verdikto
civiljura verdikto
civitana, civila
identiga / persona legitimilo / dokumento, identigilo
persona legitimilo
civila geedziĝo / edziĝo
intercivitana
civiljura kodo
civiljura kodo
civitaneco
kelkfoje, de tempo al tempo, laŭokaze, ĉeokaze, iam kaj tiam
iam li grumblas tra la barbo
kelktempa, iutempa, okaza, kelkfoja
refreŝigo, refreŝiĝo             n
refreŝigaĵo
refreŝigi                  dok.
refreŝigi sin, refreŝiĝi           dok.
donaci t (ion al iu), honori iun per io   dok.
pridonaci t, regali             dok.
aŭreoli
aŭreoli t
kulturi t, kultivi t, prilabori t      dok., ned.
kultivejo
kultivado                  zeměd., zahr.
kultivata
kultivejo, agro
primastrumi / kultivi grundon
oblongo, ortangulo              m
ortograma latiso
oblonga
ĉiun duan tagon
admiro                    m
admiri t (iun, ion)             ned.
admiri t (iun, ion)             ned.
admiranto                  m
admirinda
analogio                   f
periodo, epoko, tempointervalo        n
analogia, simila
ricevi t                   dok.
ambaŭ
civito, komunumo               f
publiko                   n
ĉeestantaro
aŭskultantaro
elementa / baza unuagrada lernejo
ĝenerala teorio de relativeco
komunuma                   1
civita / urba deputitaro
komunuma konsilantaro
ĝenerala                   2 zast.
universalaĵo                 f fil.
komuna
skalena / nesimetria triangulo
ĝenerala, universala, komuna
tagmanĝo                   m
tagmanĝi t                    ned.
cirkulado, cirkulo, rondirado, rondiro, ĉirkaŭkuro, rondkuro
                         m
rondkuri t, ĉirkaŭkuri t             ned., dok.
ĉirkaŭbari t, ĉirkaŭmurigi            dok.
foruzi t, eluzi t, trivi t            2
senmonigi, gajni ies monon en ludo        dok.1
ĉirkaŭiri t, rondiri t              dok.
ne havi bezonon (de io), helpi sin malgraŭ manko de io
sinsekve viziti siajn konatojn
neglekti leĝon
ĉirkaŭbraki t, brakumi t, enbrakigi, ĉirkaŭpreni tdok.
ĉirkaŭpremi t
                          (al
trompi / mistifiki (iun), mensogi / blagi / blufi dok.iu)
obelisko                     m
finti n, superruzi t, ruztrompi t         dok.
ĉirkaŭringi, ĉirkaŭpremi t, forte ĉirkaŭpreni dok.
ĉirkaŭi, ĉirkaŭpremi
pendumi, pendigi                 dok.
pendumi sin                    dok.
alvoki t, venigi                 dok.
asigni t
ĉirkaŭvuali t                   ned. lit.
pendumito                     m
viktimo
murdito
oferaĵo
oferado, ofero                  f
sindoneco, sindonemo               f
sinoferema, oferema
oferado                      n
oferi t                      ned. i dok.
foroferi sin, forgesi sin (pro io)
obezeco                      f
sperta, instruita, informita
konatigi                     dok.
konatiĝi, koniĝi (kun io)
obeza, korpulenta
singardemo                    f
singardema
emisiita / valida mono              n
orbito
cirkulaj rimedoj
cirkula
planedo                      f astr.
cirkulero                     m
apologianto                    fil., polit.
defendanto, pledanto, pledisto          m práv.
titoldefendanto
                     dok.
apologio                 fil., polit.
defendo                 f
pledo                  práv.
apologii n                fil., polit.
defendi t                ned.
pledi n                 práv.
kreditigi ideon
primastrumi t, administri t, kultivi t  ned.
trivialeco                f
rondiradi t               ned.
komerco                 m odvětví
entrepreno
entreprenado
li prosperis en la negoco
pomalgranda komerco, etkomerco, butikado
pogranda komerco
butiko, debitejo
negoco
vendejo, magazeno
negoci n
negoca, komerca
ekonomia lernejo
superbazaro
superbazaro, vendocentro
komerca vojaĝo
migra / vojaĝa komizo, komerca vojaĝisto
vojaĝa / migra komizo
komerca konvencio / kontrakto
komerca letero
grandmagazeno, magazeno
komercdomo, vardomo, grandmagazeno
negocado, negoco
komerca ĉambro
komerca ĉambro
kunkontraktanto
bilanco
komizo
konkurenco
komercaj paperoj
komercaj paperoj
negocaj interesoj
komerca reprezentanto
negocisto, komercisto, vendisto     m
komizo
komerci n (per io), negoci n (pri io)  ned.
brokanti n
li prosperas en sia negoco
rondiro                f
ĉirkaŭfermo              m
ĉirkaŭfermi              dok.
cirkuli n, giri n, rondkuri t     ned.
greno                 n
la greno kuŝas falĉita
blankigi                dok.
kalki t
kariopso                f bot.
grenprodukta
grenkampo
grenero
grena
grenkombajno
grenkombajno, falĉdraŝilo
grenejo                f
cerealo                f
grenmagazeno
gazo, bandaĝo, ĉirkaŭligaĵo, vindo   n
senraŭpigi pomarbon
priŝteli t, forrabi t
forigi plumerojn de jupo
okupi sin (pri io)           ned.
forigi, forpreni t
pluki t
                    ned.
garni t (per io)            dok.
klarigi, komprenigi, ekspliki t    dok., ned.
menda
mendilo
mendi t                dok.
mendanto                m
mendo                 f
mendilo
objekto                m i lingv.
objektivo               m opt.
objektiveco              f
objektiva
objektivaj simptomoj de malsano
objektiveco              f
volumeno                m
amplekso
amplekso                f
grandvolumena, grandmezura, grandampleksa, ampleksa
volumena maso
volumena maso
volumena
ĉirkaŭrajdi
ĉirkaŭveturi, ĉirkaŭvojaĝi          dok.
malkovro, aperaĵo, eltrovo          m
apero                     n
aperi n, malkaŝiĝi, montri sin
malkovri t, eltrovi t             dok., ned.
malkovrinto                  m
brakumi t, ĉirkaŭpreni t           ned., dok.
valvingo, mufo                f
ĉirkaŭveturi                 ned.
ĉirkaŭvojo, nerekta vojo           f vozovka
periplo                    nám.
ĉirkaŭveturo
kompreso                   m tkanina, lék.
panelo                    stav.
ĉirkaŭmetita, garnita, tabulkovrita      stav., tech.
feltizi t
                       ned.
kompreso, fomentaĵo              m lék.
kovra tabulo / plato             stav.
panelo                    stav.
garna
ĉirkaŭigo, sieĝo               n
ĉirkaŭigi, encirkligi             dok.
sieĝi t
ĉirkaŭi t                   dok. ned.
ĉirkaŭlimi t
kopidesegni t, kopii t, paŭsi t        dok.
rajdside, trajde, krurdismete
nubkovrite
nubokovro                   f
nubokovrita, nuboplena
nubo                     m
vaporaĵo
nubaro                    m pl.
fako, sfero                  2 obor
fonta aro                   3 inf.
teritorio                   f 1 území
zono
regiono, distrikto, departamento, provinco, gubernio
zono de influo de Usono
teritoria, regiona, zona
rulŝtono, glata ŝtoneto, ŝtoneto, ovalŝtoneto m
feliĉigi                   dok.
vestiĝi, vesti sin              dok.
meti sur sin surtuton
vesti t                    dok., dok.
sieĝado, sieĝo                n
sieĝi t                    dok.
eksmoda, malmoderna
vesto, kostumo                 m
la vesto estas tro strikta / malvasta
laŭmezura vesto
tualetejo                    f
vesti sin, vestiĝi
vesti t, kostumi t               ned.
ĉirkaŭflugi t                  dok.
amindumi t, papiliumi t
ĉirkaŭflirti t, flirti n
ĉirkaŭflugadi t, ĉirkaŭflugi t         ned.
degelado, degelo                f
sieĝo                      n
populareco, ŝatateco, favorateco        f
favoro, ŝato
amata manĝaĵo / manĝo
favorato                    m
ŝato, ŝatateco, populareco           f
populara, ŝatata, favorata, preferata
trovi plaĉon (en io), ekŝati, ekfavori, senti amon por
                        dok.
vizaĝo                     m
facio                      anat.
obligacio                    f ekon.
obligacia
ovalaĵo                     f
firmamento, ĉielo                f
garnaĵo                     gastr., tech.
cedigi, mildigi, kompatigi           dok.
arketo                     m
mistifiki t, trompi t              dok.
arkaĵo                     stav.
arko                      m
arklampo
arklampo
arkuso                     mat.
arĉosegilo, arkosegilo
arkforma, arka
kanapo
kanapo
plako, garno                  n
tabulaĵo, lignotegaĵo
garnita
sandviĉeto, sandviĉo
sandviĉo, sandviĉeto
garni t                     dok.
tabuli t
lignotegi t
plaki t
kaheli t
ceramike tegi
trufi t
feltizi t, feltogarni t
paneli murojn
monstro                    f
bestaĉo
monstra
ovala
trivita, eluzita
trivi t, eluzi t               dok.
moligi, mildigi, kompatigi, cedigi      dok., ned.
analogio, alternativo, modifo, varianto    f
modifi t                   dok.
malfruiĝi                   ned.
sumi, fari la sumon              ned.
nudigo                    n
nudigita, nuda, nudiĝinta, senvestigita, senvesta
klare prezenti                přen.
denudi t                   geol.
nudigi, senvestigi              dok., ned.
fordoni t
monsumo                    m
punmono
eluzi t, trivi t               dok. oděv
eluzita, uzita, trivita
renovigo, renoviĝo, rekonstruo        f
revivigo                   um.
revizio                    práv.
renovigo                   n
restaŭrado
renovigi, novigi, rekonstrui t, restatigi   dok., ned.
restitui t                  práv., polit.
rekomenci t
brovoj                    n
brovharo
riĉiĝi
brovharo                   ned., dok.
duvizaĝa
ambigua
ĉirkaŭkolo, kolrimeno, kolringo        m
neŭtrala, neŭtra, dusenca, ambigua
hipokrita, duvizaĝa, ambaŭpartia
ambaŭ
ambaŭseksa
amfibia aŭtomobilo
amfibio                    m zool.
batraĥo, batrako
amfibia                  zool. i přen.
obolo                   m hist.
fako, sfero, agadkampo           m
juro
barita arbaro, ĉasbesta parko, ĉasarbaro  f
laŭfaka, fakbranĉa
ataki t, abrupti t (iun), bruski t     dok.
insulti t
surmeti ŝuojn, vesti piedojn        dok.( ned.)
vesti al si piedojn
ambaŭseksa
duseksa floro
ambaŭdirekta
dupleksa                  el.
ambaŭflanke
giganto, grandegulo, koloso        m
titano, ciklopo, ogro           mytol.
prilabora
ilmaŝino
prilabori t                ned.
inverse triki
inverse, male, renversite
renverso                  n
inversa, mala
konvertita                 náb.
turniĝinta al iu
turni t, renversi t            ned.
foliumi
konverti t, prozeliti
turni sin al iu
apologio                  fil.
ariero                   sport.
defendo, defensivo             f voj.
protekto, ŝirmo
arierulo, paratanto            sport.
defendanto                 m
pacdefendanto
apologio
oracio, sermono
defenda
turniĝo, turno               m obrácení
la spezoj egalas ĉirkaŭ 10%
senviandigi oston
spezoj
senigi
priŝteli t, prirabi t
                      dok.
ŝanĝo
vertebro                 m anat.
tuj, senprokraste
poŝtrevene
manturne, momente, senprokraste      přen.
li turniĝis fulmorapide
turni t                  dok.
konverti t
malordigi, senordigi
turni ies atenton (al), atentigi (pri)
turni sin, turniri            dok.
turniĝi
konvertiĝi (al io)            náb.
turni la dorson al iu
turni la dorson al iu
detruiĝi, neniiĝi
inversii la vortordon           lingv.
reversi veston / robon
cindrigi
kaosigi, senordigi, konfuzigi
rivoluo                  tech.
rivoluo                  f fyz., tech., hvězd.
turno                   f
vertebrulo                m
tropiko, cirklo              m zeměp.
tropiko de Kaprikorno, Kaprikorna tropiko
tropiko de Kankro, Kankra tropiko, Norda tropiko
lerta, rutina
lertaĵo
lertmova, facilmova
bildo, ilustraĵo             m
muta naturo
bildo pentrita de Mánes
signobildo                inf.
pentraĵo
bildgalerio, pinakoteko          f
figuro                  m
bildeto                  m
figuraĵo, figuro             tech.
reŝosi n, reburĝoni n           dok., ned. bot.
ideografia skribo
ilustrita
figure
figura, metafora, iluzia
ikonorompisto, ikonrompisto        m hist. náb.
fantazio, imagemo, imagivo        f
bildgalerio, pinakoteko
albumo
bildflanko
lumekrano, ekrano               f
bilda
paralizo                   f
kirasita, armita, blendita
hardita kontraŭ intrigoj
kirasi t, blendi t, armi t          dok.
benefico, prebendo              n hist.
regeneriĝo, renovigo             f
regeneri t, renaski t, rekrei t, renovigi   dok.
renovigi sin, renoviĝi, renaskiĝi
furaĝo                    m lit.
ĉirkaŭkreskita
surkreskita
muskokovrita
borderi t
orli t                    dok.
ringo                     f
kadro / framo de okulvitroj
okulvitra kadro
tajli t, faceti t               3 (drahokam)
frotdifekti t                 2
senakrigi, malakrigi             dok. 1
grandega, giganta, ega, kolosa, enorma, mamuta
renaskiĝo, renesanco             n
turnilo, riglilo               m stav.
borderaĵo, bordero              text. nášivka
randaĵo                    f
pasamento
orlo
randŝtono                   m
ludringo                   sport.
radringo, ringego, rulringo          f
barela bendo, barelbendo, barelringego
abrazieco                   f tech.
ĉirkaŭkreski n, surkreski n, kovriĝi (per io) dok.
herbokovriĝi
erodi t                    ned. tech.
konturo, silueto               m
ceremonio, rito                m
ceremonieca
ceremoniaro
ceremoniema, ceremonia
cirkumcidi t                 dok. náb.
gigantaj steloj                astr.
gigantoj                   m pl.
slalomego
cirkumcido                  f náb.
okupi t, ekposedi t              dok.
enhavo, enteno                m
ampleksi t, enteni t             dok. 1 zahrnout
enpreni t                  2 prsty, rukama
enteni t, inkludi t, inkluzivi t, enhavi t  ned.
okupado, okupacio              n voj.
distribuo de roloj              div.
okupado, okupacio              n voj.
taksigo, asigno, distribuo
personaro
entenata, inkludita
enhavoriĉa, multenhava
observatorio, observejo           f
obsidiano                  m geol.
alvokilo, alvoko, venigilo          f
asigno                    práv. úkon
asignilo
ĉirkaŭsalti, ĉirkaŭdanci           ned.
obskurantismo                n
priservi t                  dok.
personaro
priservado, servado             f
prizorgi t, havigi              dok.
maljuniĝinta
taŭge plenumi, sukcesi tn          dok.
sukcesi / prosperi en ekzameno
sekvestri t                 práv.
sekvestri moveblaĵon
sekvestro                  f práv.
tolerebla, eltenebla, sufiĉeta
mezkvalita, mezbona
ĉirkaŭi t, ĉirkaŭstariĝi           dok.
obstrukco                  f zvl. polit.
ĉirkaŭŝutita
ĉirkaŭŝuti                  dok.
detala, detalvasta, ampleksa
borderi t, ĉirkaŭkudri t, orli t       dok.
ŝipŝelo                   f nám.
feliĉigi, ĝojigi               dok., ned.
presprovaĵo                 m typo.
rekonturi t                 dok.
rekonturi desegnaĵon
rekonturi desegnaĵon, marki la konturojn
plipezigi, pezigi, pliŝarĝi         dok.
gravediĝi
ĝeni t                    ned.
molesti t (al iu)
ĝeni sin                   ned.
trudiĝi
ĉikani t
transgluebla bildo             m
represaĵo, kopio
transglui t                 dok.
malfacilaĵo, problemo, ĝeno         f
malhelpaĵo, ĝenaĵo
ŝarĝi t, pezigi               dok.
malfacileco, maloportuneco, ĝenado     f
ĝena, altrudiĝema, trudiĝema
malfacila, peniga, klopoda
diketa, graseta
ĉirkaŭvolvo                 n
ĉirkaŭturni t, vindi t, ĉirkaŭvolvi t    dok.
gumvergo, gumklabo, gumbatilo        m, hovor
ŝuaĵo                    n
piedvesto, ŝuoj               f
metio de ŝufarado
ŝuisto, botisto, piedvestisto        m
bandaĝo
vindo
bandaĝi t, pansi t             lék.
ĉirkaŭligi t, ĉirkaŭvolvi t, ĉirkaŭlaĉi t  dok.
bandaĝa, pansa
pansaĵo
amuzi t, gajigi, distri t          dok.
akuzo                    n
kulpigi, akuzi t (iun pri io)        dok., ned.
cirkvito                  el.
perimetro, ĉirkaŭmezuro           mat.
cirkonferenco
teritorio, distrikto, sekcio
lineo
periferio, ĉirkaŭo             m
kutime
kutima, normala
normalo
tradicio, popola kutimo, kutimo       m
moro
kutima, ordinara, simpla, normala
ordinarulo
loĝata
loĝejo                   n byt
konvento                  náb.
loĝloko, restadejo
loĝeja spaco, porloĝa ejo
loĝa, porloĝa
ruldomo
ruldomo, domveturilo
porloĝa
loĝoĉambro
loĝoĉambro, loĝĉambro       l
loĝi n (en io, ion)        ned.
loĝanto              m
domano
sudano, sudulo
la loĝantaro plimultiĝis
domanaro
loĝebla, loĝtaŭga
loĝantaro, populacio        n
domanaro
horizonto             m
vera horizonto           m
speciale, precipe
akuzo               f
akuzita
akuzito, juĝato          m
akuzi t (iun pri / pro io)
akuzi t (iun pri io)        dok.
malsobreco             n
rikoltfesto, postrikolta festo   f pl.
vivrimedoj, vivsubteno       f
                  dok.
vosto               m
vosta
Okcidentalo            lingv.
oceano               m
Oceanio              f zeměp.
oceana
ŝtalo               f
ŝtalfabriko, ŝtalfarejo, ŝtalejo  f
siderito              m geol.
ocelo               f zool. anat.
oceloto              m zool.
ŝtalkonstrukcio
ŝtala
ŝtallado
pritakso, takso, aprezo      n
taksado, takso
aprezi t, pritaksi t, taksi t   dok.
vinagro              m kuch.
ŝtala akrigilo
fajroŝtalo             f
mizero kaptis lin
troviĝi, fali en, aperi n     ned.
etanoato, etanato, acetato     m
acetato aluminia
atingi senelirejon
vinagra
kolĥiko, kolĉiko                m bot.
pri kio
pri kio temas?, pri kio oni traktas?, kion oni intertraktas?
pri kio temas?, pri kio estas la afero?
pri kio temas?, pri kio estas la afero?, kio agiĝas?
vetu!
pri kio
latbaraĵo, retbaraĵo              n
sorĉi t                     dok.
atendo                     n
ekspekto                    mat.
atendita, konjektita
atendi t                    ned.
ekspekti t                   lit., mat.
supozi t
atendebla, konjektebla
nigrigi                     dok.
kalumnii t
ŝirkolekti t, pluki t              dok. ovoce
kardi t
okuloj                     n pl.
liaj okuloj gaje ekbrilis
ĝojplenaj okuloj
la okuloj fermiĝas
flaresplori t, priflari t            dok.
numeri t, ciferi t, marki / signi per numeroj dok.
purigo                     f
purgatorio, puriĝejo              m náb.
skrapi ŝuojn
purigi veston disde / de tineoj
purigi                     dok., ned.
purigo                     n
senpekigo, senpekiĝo
okula atestanto, vidatestanto, persona ĉeestanto
evidenta, okulfrapa, facile videbla, videbla
evidente
evidenta
greftaĵo, okulo                 zahr.
maŝo de ŝtrumpo
maŝo de reto
okuleto                     n
koŝo
burĝono
maŝo
inokula
vakcino
atesto pri vakcinado
inokulado, injektado, vakcinado      n lék.
okulado                  zahr.
injekti t, vakcini t, inserti t      ned. lék.
inokuli t, inserti t            i bot.
okuli, burĝongrefti, inokuli        zahr.
oftalma                  lék.
okula
skleroto
okulglobo
okulglobo, okulbulbo
kristalino
okullenso
okulisto
okulkuracisto, okulisto
palpebro                  anat.
palpebro, okulklapo
oftalmito
orbito                   f lék.
okulŝirmilo
de
ekde / depost (komenco)
de kvin kronoj supren
iam kaj iam
detempe de
de antaŭ la milito
de post lia morto
de kiam
de la pasinta jaro, de pasintjare
de infanaĝo, de la beba aĝo
de junaĝo, dejunaĝe
ekde naskiĝo
ekde naskiĝo, denaske, denaska
de antaŭ nelonge
de pratempe, de ĉiam, de tempoj delonge pasintaj, de nememoreblaj tempoj
de nun
ekde nun
okulmezure
de ploro
de la komenco ĝis la fino
disde
de mateno ĝis noktiĝo
de mateno ĝis vespero
ekde la jaro 1945, ekde 1945
de norde
ekde la sesa jaro
de nun
ekde nun, de nun
ekde hieraŭ
de la komenco, dekomence
ekde morgaŭ
odo                      f lit.
senkolorigaĵo                 m
forkuri n                   dok.
abono
transpreno                   m
depreno
forpreno
abonanto
aĉetanto, kliento               m
aĉetasigno, aĉetpermesilo
aĉetpermesilo
                        ned.
flugpilkado, volejbalo             f sport.
bati t                     ned., dok. o hodinách
batas la kvara
                        ned.
deflankiĝo                   n
deflankiĝi, turniĝi flanken, devii n      dok.
flankvojo, flanka branĉo            f
rezista movado, ribeliĝo, ribelo        m
rezistanto                   m
fako, sekcio, branĉo              m
departamento
sindikatano                  m
sindikatisma, sindikata
faka lernejo, faklernejo
faklernejo
fake, profesie
metia / faka lernejo, faklernejo
erudicia, erudita
fajrulo                    hovor.
fakulo, specialisto, spertulo, eksperto    m
erudito, erudiciulo, profesiisto, profesiulo
fakeco, erudicio                f
faka, speciala, profesia
faka kuracisto
fakinstruisto
fakesprimo
termino
sindikato
sindikata
sindikato, sindikata unio
sindikato                   m pl.
dekonstrui t                  dok.
redukti t                   chem., lék.
li respondis lakone
vendeblo, debito                m
fuŝe plenumi / fari, faraĉi t
rifuzi t, forpuŝi t, malakcepti t       dok.
merkato, debitkampo              n
kompensa pago, rezigniga premio        n
okazi n
                        ned.
fraŭdo, ŝtelo
fremdiĝo, fraŭdiĝo (přen.)           n
ŝteli t, kaŝe forpreni, fraŭdi t        dok.
fremdiĝi                    dok.
forgalopi n                   dok.
elĉerpi t, depreni t, elpreni t         dok.
kompensi t, rebonigi              dok.
satisfakcii siajn pekojn, doni satisfakcion de siaj pekoj
kompensi la faritajn domaĝojn

subtraho                    n
subtrahi                    ned.
geedziĝatesto
geedziĝatesto, edziĝatesto
deloki t, malproksimigi            dok. z místa
sindoneco, sindonemo              f
sindona, lojala
geedzigi                    dok.
dediĉi sin, fordoni sin (al io)        dok.
ripozo                     m
ripozi, paŭzi                 2)
spiri, spiregi, anheli             ned.
forigi, disigi                 dok.
kompensi per laboro
murdi t                    hovor.
detrui t
aparte
divizio                    ekon., biol.
kupeo / separeo por nefumantoj
fako por objektoj perditaj kaj trovitaj
kupeo, separeo
apartigo, disigo                n
fako, sekcio
apartigita, aparta, disigita
apartigi, disigi, malkunigi          dok.
debranĉigi                   tech. např. el. obvod
separi t                    zvl. práv.
deigi
apartiĝi                    dok.
septi t
separebla
subtera tigo, rizomo             m bot.
taĉmento, trupo                m voj.
kupeo
separeo
parto
spiregi n, anheli n              ned.
ekde nun / hodiaŭ
post unu semajno de hodiaŭ
specimeni t
forpreni                   dok.,ned. zabavit
aboni t
transpreni t
depreni t
legi skalon
legi skalon, preni mezuron / grandon, noti
subtrahi                   dok., ned.
de longtempe, de longe, delonge, de antikve, de prae
forpeli t                   dok.
okazi n                    ned.
foriri n                   dok.
subteriĝi
ekziliĝi
ekziliĝi
amputi t, ablacii t              lék. odříznout
forpreni t, depreni t             dok.
malŝlosi t                  dok.
kiraso, kirasvestaĵo             2 hist. brnění
vestaĵo                    n1
malbuki t, disbuki t, dekroĉi t, malkroĉi t  dok.
rifuzo                    n
rifuzi t                   dok.
rifuzi obeadon al la gepatroj
amortizi t                  ekon.
dekalkuli t
respondi t                  dok.
ekskoriaĵo, skrapvundo, defrotaĵo       f
ekspedado, ekspedo              n
forsendi t, ekspedi t             ned. ekon., dopr.
forsendinto, sendinto, ekspedinto, adresanto m
foreskorti t                 ned.
enkursigi                   spoj.
                       dok.
forsekci t                  dok.
vesto                     m
vesta, konfekcia
de ĉie
fordoniĝo, fordono, transdono         n
transigo
rezignacio                    f rezignace
enmanigi
transdoni t                   dok.
redoni t
eĥo                       f
konsento
forblovi t                    dok.
taksado, takso, supozo, pritakso, taksokalkulado mn
okulmezure
taksa
taksi t                     dok., ned.
supozi t
malkaŝo, rivelado, rivelo, senmaskigo      n
denunci t                    práv.
malkaŝi t, senmaskigi, riveli t, senvualigi   dok. 1 událost, zvl. špatnou
nudigi al iu sian koron
demaski / senmaskigi misfarojn
malvuali / devuali memortabulon
nudigi                      2
malkovri t
revelacii t                   3 náb.
malanonci t                   dok.
malaniĝi, nuligi sian anecon           dok.
voĉdone akcepti, voĉdone balote decidi / validigidok.
malmembriĝo, anonco de foriro / translokiĝo f
forĵeti t                    dok.
kuraĝo, decidiĝemo                f
agopreta, kuraĝa, decidiĝema
decidiĝi, kuraĝiĝi                dok.
forrasti t                    dok.
formovi, forŝovi t, ŝovi / puŝi flanken     dok., ned.
deŝutilo                     f tech.
foriro                      m
formarŝo                     voj.
forpaŝu!
edukito                     m
disĉiplo
diverĝo                     n
                         dok.
deklini t, deturni t, forturni t, deflankigi, deviigi
devii n, deflankiĝi, dekliniĝi, forkliniĝi    dok., ned.
deviacio, devio, varietato, dekliniĝo      f
aberacio                     astr., opt., biol.
varianto
vario                      tech.
aberacii n
devojiĝi
elfroti t, forfroti t              ned. dok.
vesti t                    dok., ned.
admiro                     m
vestado, vestproduktoj             n
de ĉiam
mi forveturos malgraŭ la pluvego
forveturi n                  dok.
forveturo                   m
grupopa forveturo
de alia loko

ŝlimputo
deguti n                     dok., ned.
degutigilo                    m
ektusi n                     dok.
legaco                      m práv. v závěti
testamentaĵo, heredo, postlasaĵo
aludo
referenco, resenda noto
                         dok.
heredigi, legaci, legacii n, testamenti t, posedigi postoupit závětí
referenci al la leganto paĝon ...
heredigi
postlasi t
atentigi, referenci t
referencilo                   typo.
de kiam
prokrastado, prokrasto, flankenigo        m
                         ned.
forigi                      dok.
ĉirkaŭvojo                    žel.
dekliniĝo, forkliniĝo              m
drivado, drivo
fordirekti t                   dok.
forgliti n                    dok.
draĵo                      m zahr.
depiedbati t, forpiedbati t           dok.
forkiki t, forŝoti t               sport.
forŝteliĝi                    dok.
fortranĉaĵo                   m
fortranĉi t                   dok.
paŝmezuri t                   dok.
malkovri t, malkaŝi t, malvuali t, maltegi t dok.
de kie
forrapidegi, forgalopi n             dok.
perdi florojn                  dok.
delogi t, forlogi t               dok.
malpezigi, malŝarĝi t, leĝerigi         dok.
flanke situanta / lokita, malproksima, fora, distanca
malglui t                    dok.
rebrilo                  m
forflugo, flugstarto           m
forflugi n                dok.
dekanti t                 chem.
deverŝi t                 ned.
muldi t                  tech.
elfandi t
distingo                 n
senŝarĝigo, senŝarĝiĝo          n
diferencigi, distingi t (ion disde io)  dok.
alieco, malsameco             f
diferenca, malsama, malsimila, distinga
disopinio
muldi t, elfandi t            dok.
muldaĵo                  m
gisaĵo
malfluso                 m met.
disigo, disiĝo, apartigo         n
apartigi, disigi             dok.
deŝtatigi eklezion
detavoliĝi, deskvamiĝi          ned.
formeti en arĥivon            i přen.
prokrasti t
prokrasti t
formeti en deponejon
formeti t, flankenmeti t
demeti t                 dok.
disiemo                  f tech.
rekompenco, premio            f
gratifiko
kurtaĝo, maklerpago, makleraĵo      ekon.
tantiemo                 ekon.
honorario
rekompenci                dok.
gratifiki t
premii t
premii t
salajri t
mezurita
egalmezura
limigita
rezerviĝema
dozi t                  dok.
forbalai t                dok.
rifuzi t, malakcepti t, malaprobi t    ned., dok.
rifuza gesto
rifuzema, rifuza
rifuzi helpon
renonci n
rifuzo, malaprobo                 n
eksilenti n, silentiĝi               dok.
kontraŭdiri n, kontraŭparoli n, oponi n, opozicii n, spite paroli n
                          ned.
radiko                       mat.
                          dok., ned.
elradikigi, radikigi, elradiki t, radiki t, tiri radikon, ekstrakti t
radika indico                   m
radikilo                      n
radikado                      n
devolvi t, debobeni, malvolvi t          dok.
desglacii t (fridujon)               dok.
akre rifuzi, rifuzegi t              přen.
forĵetegi                     dok.
malŝlosi t                     ned.
denaciigita, denaciiĝinta             polit.
denaciigi                     dok.
denaciiĝi
forporti t                     ned., dok.
dekutimigi, malkutimigi              dok.
dekutimiĝi                     dok.
de ie
ablacio                      lék.
forpreno                      n
de nenie, el / de neniu loko
forporto                      m
deflacio                      geol.
ŝoso, draĵo, radikido               zahr.
trunkido, radikido, stolono            f zeměd.
markoto
draĵo
rezisti n, malcedi n, sukcese kontraŭstari     dok.
sukcese kontraŭ­stari, elteni
rezistforto, rezistado, rezisto          f
rezistema, rezista, imuna
apendicektomio
forfalaĵo                     m
kanaleto
forfluejo, defluejo, defluo
balaaĵo
rubaĵo, rubo
forĵetitaĵoj                    m pl.
apostato, renegato                 náb.
disidento                     zvl. polit. a náb.
renegato                      m
ruba
forigendaj produktoj
apostatiĝi, apostati n               náb.
forfali n                     dok.
deapartiĝi
forfalo                      n
sekvestro                     lék.
rubaĵa, ruba, forfalaĵa
paperkorbo
ekpafo, eksplodigo                n
drajvo, drajvado
rebati t, repuŝi t, ŝoti t            sport.
drajvi t
eksplodigi
ekpafi t,                     dok.
forpafiĝi                     přen.
ekfluga platformo
forkudri t                    dok.
forvaporigi                    dok.
forvaporiĝi                    dok.
elvaporiĝi
vapori n
senzonigi, demeti zonon              dok.
spili t                      dok. (pec) tech.
spilstango
rifuzi t (al iu), oponi n, kontraŭstari n (iun), rezisti n (al / kontraŭ iu)
                         ned.
rezigni t, abstini n (pri io)
deskribo, deprezo                 m ekon.
elregistrado de bazaj rimedoj / de baza havaĵokon.e
repago                      f
venĝo
rekompenco
repagi t, rekompenci, venĝi tn          dok.
fordrivi, forflosi n, forlaviĝi          dok.
fordrivigi, forflosigi              dok.
forlavi t
forŝteliĝi, ŝtelforiri n             dok.
fornavigi n, forvojaĝi n             dok.
ripozinta
ripozo                      m
ripozo post laboro
ripozi n, paŭzi                  dok.
nombri t                     dok., ned.
ripoza lito / sofo / divano
placeto                      n
ripozbreto
ripozi n                     ned.
ripozi sur siaj laŭroj
siesti n
tombokuŝi n
malligi t, disigi                 dok.
malŝalti t, elŝalti t               el.
posttagmezo                   n
posttagmeze
posttagmeza
rezistado, rezisto, kontraŭstaro        m
rezistanco                   el., fyz.
rezistilo
kontraŭdiro
antipatio, malinklino
naŭzo, abomeno
naŭza konduto
abomeninda, abomena, naŭziga, malaminda
kontraŭstari n, kontraŭi n, rezisti n      ned.
konflikti n, kontraŭi n
oponi n, opozicii n, obĵeti t, sedi n, kontraŭargumenti tn
rekomendo                    n
subaŭskulti t                  ned.
                        ned.
zomi n                     let.
senkatenigi, malkateni t, malligi t, dekroĉi t dok., ned.
respondo                    f
respondi t                   dok.
respondi per la portanto
respondkupono                  f
responda
respondeco, responso, respondumo        f
respondeca, responsa
responda, konforma
etiketa
adekvata
mi respondecas pri mi (mem)
respondi t                   ned.
respondi t (al io)
responsi n
forlabori t, plenumi laboron          dok.
                        dok.
pardonpeti t (iun pro io), peti pardonon (de iu pro io)
ĵuratesti, per ĵuro certigi           dok. 1
forĵuri                     2
forpeli t, forpuŝi t              dok.
kontraŭulo, rivalo               m
militkontraŭulo
absolvi t                    náb.
pardoni t                    dok.
ellasi t, elfluigi, dreni t
pardonebla
veniala                     náb.
indulgenco                   pl. m
absolvo                     náb.
pardono                     n
naŭzi t, forpuŝi t, repuŝi t (iun, ion)   ned.
Odro                    f zeměp.
deturni t, deflankigi            dok.
forŝirita, ĉifonvestita
forpuŝo, repuŝo               m
tramplo
elano
rebrilo, reflekto
respeguliĝo
resono
rebati t, repuŝi t, forpuŝi t        dok.
reflekti t                 fyz., opt.
debordigi
puŝi sin, elani n              sport.
rebrili n, kontrasti n
reflektiĝi                 fyz.
trampli n                  sport.
reflektemo                 f tech.
forpuŝa
saltotabulo                 sport.
saltotabulo                 sport.
bekvadrato                 f hud.
stratkantaĉo, kantaĉo            f
prokrasti t                 dok.
apostato                  náb.
renegato                  m
mallojala, malfidela, renegatiĝinta
vario                    f biol.
abnegacii t
rezigni t (ion)               dok.
revoki t, rifuzi t             dok.
nuligi
kontuzitaj kubutoj
skrapvundo, ekskoriaĵo, defrotaĵo, frotvundof lék.
skrapvundita, ekskoriita, defrotita
eluzita, uzita, trivita
skrapdifektita, frotdifektita
fortranĉi t, desekci t           dok., ned., dok.
abnegacio                  náb.
rezignacio, rezigno             n
abstini n
papagumi n                 dok.
forskrapi t, elfroti t
defroti t, skrapvundi, ekskorii t      dok.
frotdifekti t, skrapdifekti t
ekspluati t
alinei n                  dok. typo.
aspiratoro, sorbilo             m tech.
pasigi en malliberejo              dok.
arogante / rebate respondi            přen.
forhaki t, dehaki t               dok.
forsalti n                    dok.
forsalto                     m
plenumi / fini la servon             dok.
afelio                      n astr.
kondamni t                    dok.
malaprobi t
konsenti n (kun io)               dok.
kondamnito                    m
kondamno                     n
malaprobo
kondamnita
kondamnito                    m
startigi, starti n, lanĉi t
ekstarti n, starti n               dok.
alineo                      m
deloki t, forloki, forŝovi t           dok.
demamigi
forloĝigi, transloĝigi              dok.
ŝanĝi loĝejon, transloĝiĝi, translokiĝi, forloĝidok.
formigri n
transporti t
nuanco                      m
moduli t                     hud.
nuanci t                     dok.
abdiko                      n
flankenpaŝi                   dok. 1 ustoupit stranou
rezigni kontrakton
abdiki t, rezigni t, demisii n, eksiĝi      3
rezigni t (ion), cedi tn (al io)         2
                         n
elimino, senigo, forlokigo, forigo, flankenmeto, likvido
forigi, malaperigi, elimini t, likvidi t     dok.
ebenigi malfacilaĵojn
debari t
kontraŭmakula likvaĵo              m skvrn
likvidado                    n
                         ned.
fortimigi                    dok.
forŝovi t                    dok.
flankenigi
demeti / forigi la jungilaron, liberigi de jungilaro
senvestigi                    dok.
centrifugaĵo
centrifugi t, vringi t              dok., ned. tech.
centrifugilo                   f
centrifuga, decentriga, decentrokura
pafmortigi, mortpafi t           dok.
dinamiti
dinamiti
detonacii t
eksplodigi
fortondaĵo                 m
ŝtofa eltondaĵo / detondaĵo
distanco, interspaco, intervalo       m
rezerviĝemo, malfamiliareco, malintimeco, sindeteno
rezignopago, maldunga mono         n
gradigi                   dok.
de ĉi tie
forŝovo, forlokigo             m
ellandigo
forloĝigo, formigrigo
forigi iun de lia posteno
deloki t                  dok., ned.
apostrofo                  m lingv.
kondamni t (al io)             ned.
maldunga mono                n pracovní
kompenspago, kompensaĵo, kompenso
kompensi damaĝon              dok.
forstreki t                 dok.
signi per hoketo
malŝraŭbi t                 dok.
splitaĵo                  m
skismulo, sektano              m
apostato
renegato
forspliti                  dok.
forsplitiĝi
skismiĝi                  přen.
fortiri t, fortreni t, forŝovi t, deloki t dok., ned.
de tie
malkonkreta
forflui n, deflui tn, defluadi tn      dok., ned.
defluo, forfluo               m
defluejo, defluilo
forŝiri t, deŝiri t, dekroĉi t       dok.
sengrasiga, sveltiga
de ĉi tie
jam estas sufiĉe
ŝvelinta
formorti n                 ned.
senhereda postlasaĵo            f práv.
nekrozo                   n tkáně lék.
animita, fortanima
pravigi, motivi t, argumenti tn       dok., ned.
abĵuri t                 dok. práv.
forkonduki t               ned.
pagi imposton
rekruti t
tributi t, kontribucii
forlogi / deturni atenton
liveri kontingenton
kuraĝo
skoriejo                 m tech.
dekokto                 m zvl. lék.
forbloveti t, forblovi t         dok.
malligi t                dok.
                     ned.
pesi t                  dok.
kuraĝi t                 dok.
pesapartigi
kuraĝulo                 m
kuraĝa, brava
rekompenci (iun)             dok.
rekruto                 m
depratempa
dekroĉi t                dok.
malkupli vagonon             žel.
kateto                  f mat.
forkonduki t, forteni t         dok.
kontingenti t
fordirekti t
liveri laboron, plenumi taskon
reprezalio, revenĝo, venĝo        f zvl. práv.
revanĉo                 sport.
rediri t                 dok.
kontraŭrimedo
reprezalia dispono            zvl. práv.
reprezalia dispono            práv., polit.
reprezalia, venĝa
respondmatĉo
respondmatĉo
branĉo
branĉo, fako, sekcio           n
debranĉigi                ned.
forveturigi, transporti t        ned., dok.
devolvi, debobenumi, debobeni      dok.
dependa
fortreni                 dok.
forkonduko, dekonduko          m
rekrutekzameno
konskripcio, rekrutekzameno, rekrutigo
derivi t                 lingv., mat.
dedukti t                  dok.
senakvigi, dreni t             dok.
apelacia kortumo
revoko, nuligo, repreno, protest protesto  n zrušení
apelacio                  práv.
eksigo
invoki t, referenci t            s
renonci n
apelacii t                 dok. práv.
revoki t, repreni t, nuligi         dok., ned.
fortransporto, forveturigo         m
derivaĵo                  f lingv.
derivita, sekundara
dedukti t                  ned.
derivi t                  mat., lingv.
forturniĝo, forturno            n
forturni t, deturni t            ned., dok. otočit
preventi t, eviti t
forpuŝi t                  dok.
malaprobi t, forĵeti t, rifuzi t
dekutimiĝi                 ned.
dekutimigi (iun de io)           dok., ned.
Odiseado                  f lit.
Odiseo                   m
malŝtopi t, malkorki t           dok.
senarmigo, malarmigo            n
malarmi t, senarmigi            dok.
de malsupre, de / el sube
apogeo                   n astr.
insigno                   m
ofensivo                  f
ofensiva
oferto                   f ekon.
oficialeco                 f
oficiala
oficialeco                 f
ratifo
oficina
oficinaj preparaĵoj
ofseto                   m typo.
ogivo                    m arch.
pubo                    n anat.
barakti n                  ned.
debrulaĵo, brulrestaĵo, brulŝtipaĵo     m
leporhundo, levrelo             m
aĉulo                    m
abomena, monstra, malbelega
kurbiĝo, fleksopunkto            n
fleksebleco                   f
fleksebla, elasta, supla, fleksiĝema
fajro                      m
fajro ĉion konsumis
glatigi                     dok.
reago                      m reakce
sciigi, konigi                 dok.
anonci t, avizi t
publikigi, publiki t
anonco, raporto, avizo             n
eklezia / oficiala geedziĝanonco        f pl.
anoncanto, anoncisto, raportanto        m
anoncejo                    f
kaprimenoj, bridrimeno             f
atento
respekto, takto
konsidero                    m
esploro                     n
nekropsio
nekropsii
esplori t, sondi t, skolti n          dok., ned.
konsiderante, konsidere, koncerne
rigardi returnen, retrorigardi, turni kapon dok., ned.
retrospektiva rigardo
respektoplena, taktoplena
konsideri t (iun, ion)
ronĝi t                     dok.
surdiĝi                     dok.
stultigi                    ned.
surdigi                     dok.
surdiga
omo                       m el., fyz. odvozená jednotka SI
palpesplori t, pripalpi t, ĉirkaŭpalpi t, palpekzameni t
                        dok.
palpe malpurigi
omometro                    m el.
rafanistro                   f bot.
centro, kovejo                 přen.
fokuso                     n mat., fyz.
fokusa distanco
fajrejo, fajrujo, fajroloko           n
cindrejo
punca
fajra, arda, flama, brulvarma
verva
fajrorezista, brulimuna, fajreltena, fajroimuna
piroteknika lumludo               m efekt
artfajraĵo
arkigi
Fajrolando, Fuegio               f zeměp.
ĝiba saliko
kurbiĝinta, kurbigita, fleksigita, fleksiĝinta
kurba, hoka
kurbdorsa
valorigado, valorigo, taksado de valoro    n
valorigi                    dok.
razi t                     dok.
razi sin                    dok.
vosto                     m
trenaĵo / vosto de kometo
bruldifektita, ĉirkaŭbruligita, ĉirkaŭbruliĝinta
karbigita trabo
barilo                     f
gregejo
barejo                     2)
ĉirkaŭbari t, ĉirkaŭfermi t          dok.
protesti n                   dok.
barita
finia                     mat.
limi t                     dok.
limigi, ĉirkaŭlimi t
limsigni t
baraĵo                     n
ĉirkaŭfortikaĵo                hist., voj.
cirkonvalacio                 voj.
paŭti n
suprenfaldi / kuspi manikon
kuspi t
suprenfaldi t
faldi t, transturni t             dok., ned.
kuntiri la nazon
kuspo                     n
konsterni t, ŝoki t              dok., ned.
ekstrema ĝojo
grandega, ega, giganta, kolosa
grandioza
eminenta
danĝeri n                   dok., ned.
endanĝerigi, meti en danĝeron, minaci t
minaco                     n
ĉirkaŭmordi t, ĉirkaŭmanĝi t, demordeti t, ronĝi t
                        dok.
adampomo                    hovor.
elstaraĵo de tireoido             2 anat.
stumpo / restaĵo de frukto           m1
varmigi, plivarmigi              dok.
varmiĝi, varmigi sin
varmigilo                   m
akvovarmigilo, banhejtilo
sunumi t
fleksiĝo, kurbiĝo, flekso, kurbo        m
kubuto de vojo
meandro de rivero
difrakto de lumo                opt.
kuspo
difrakto                    fyz.
fleksiĝa
fleksado
fleksiĝo
fleksii t                   lingv.
kurbigi, fleksi t               ned.
arkigi
fleksiĝi, kurbiĝi               ned.
retrofleksi t
aĉulo                     m
malbelega, turpega, abomena
oho!
langvoro                    lit.
malfortiĝo, laciĝo, senfortiĝo         f
torporo                    lék.
deprimiĝo, deprimiteco
febla, torpora                 lék.
senenergia, debila, senfortiĝinta, laciĝinta
debila stomako
malfortiĝi, malintensiĝi            dok.
velki n                    přen.
inaĉo                     hovor.
sireno                     f zool.
fridigi                    zvl. tech.
malvarmiĝi                   dok.
malvarmigi                   dok., ned.
drinkulaĉo                   m hovor.
malvarmigo                   n
malsovaĝigi, hejmigi              dok.
dresi t
komplezo, bonvolo, volonteco          f
bonvole, volonte
amatora teatro
diletanta, amatora
amatoro                    m
komplezema, kompleza
helpema
ambito                     m
klostro
parapeto
protektado / ŝirmado de (historiaj) monumentoj
sanprotektado
medioprotekto, medioprotektado
medioprotektado, medioprotekto
ŝirmado, protekto, egido          f
preventilo
gardo, defendo
protektismo                n polit., ekon.
defendanto, gardanto
protektanto, ŝirmanto, patrono       m
naturprotektanto
mediaktivulo, medioprotektanto
mediaktivulo, medioprotektanto
ŝirmi t, protekti t, defendi t, gardi t  dok., ned.
ŝirmkasko
ŝirmtavolo
fabrikmarko
ŝirmokulvitro(j)
ŝirma, patrona, protekta, defenda
ŝirmkovraĵo
ŝirmvesto
ŝirmvesto, izolanta ŝirmvesto
preventilo
preventilo, ŝirmilo
bloksekcio                 žel.
paradoso                  voj.
raŭkiĝi                  dok.
paraliziĝi                 dok.
paralizo                  n
paraliziĝinta
paralizi t, malaktivigi, malakceli t    dok.
paralizi trafikon
kondimenti, gustigi, bongustigi      ned., dok. gastr.
gustumo                  n
gustumi t                 dok., ned.
gustumisto                 m
komplekso de Edipo, Edipkomplekso     lék.
Edipo                   m myt.
timono                   f
unika, izolita, sporada, rara
veturtrivita
eluzita randumo de pneŭo
kovrita de prujno, prujnokovrita
bielo, piŝtostango, kuplostango      f tech.
grandokula homo              m
momento                  m
tuj, momente
kontanta                  ekon.
momenta, tuja, senprokrasta
gutrando                  m
pluvtubo
pluvtubo
pluvtubo
defluilo
defluilo
okarino                   f
grandokula
ostenti n
pompo                    f
ostenta, pompa
fenestrumo, fenestrokovrilo, ŝutro     f
la ŝutroj ne ĝiskovras
fenestreto                 n
giĉeto
fenestra
ŝproso
fenestroframo
kadro de fenestro
vitro de fenestro
fenestroniĉo
fenestroniĉo
artifiki t, mistifiki t           dok.
frapdeskui                 dok.
batfaligi
ĉirkaŭhaki t                dok.
ĉirkaŭvojo, nerekta vojo, vojkurbado, rondiro
                      f
elturniĝo                  přen.
okluzio                   f lék., lingv., met.,
fenestro                  n
okulo                    n
grasflaketo sur supo
truo sur ŝtrumpo
maŝo de reto
okulon por okulo
maŝkaptilo
rando                    text.
toro                    m tech.
ĉirkaŭaĵo                  n
umbelo                   m bot. květenství
korimbo
hezitado, ceremonioj            m pomn.
ĉirkaŭa
cirkonstanco                f
cirkonstancaro               f pl.
ĉirkaŭe
preter
ĉirkaŭ si
ĉirkaŭ, proksimume, ĉirkaŭe
butplanto                   f zeměd.
hoji t, malkompaktigi grundon         dok. kypřit
sarki t
buti t                     ned. brambory
kopii t                    dok.
paŭsi t                    tech.
imiti t, epigoni t
krustiĝinta
krustiĝi                    dok.
spici t                    dok.
vanili t
zingibri t
periosto                    f anat.
perko                     m zool.
gapi n, gape stari, okuleti n         ned. hovor. expr.
ĉirkaŭmordi t, ĉirkaŭmanĝi t          dok.
raviĝo, ravo, raviteco, fascinado       n
ravi t, ĉarmi t, sorĉi t, ensorĉi t, fascini t dok., ned.
ravi t
rava, ĉarma
rava, ĉarmanta, sorĉoplena, fascinanta, fasciniga
sitelo                     m nádoba zast.
kateno
ferumi                     dok.
okro                      m geol.
rando                     m
randumo de monero
eĝo
bordero
ekzergo
periferio
randumo
randa, marĝena
ornamaĵo, dekoracio              f
dekora hortikulturo
ornama
priŝteli t                   dok.
distrikto                   m
ronda krampo
ronda
bula
okra koloro / farbo
ĉirkaŭo, periferio, distrikteto        m
cirkvito                    3 el.
agadsfero
sfero de interesoj
rondo                  m1
sfero                  2
areolo, mezentero            zvl. odb., met.
randrondo                n
ronda
rondvojaĝo
rondvojaĝo
rondveturo
refreŝiĝi                dok.
lemno                  m bot.
proverba parolturno, familiara citaĵo
flugilhava, flugila
admoni t, admone silentigi       ned.
ligna pelveto              n nádobí zast.
okedro, oktaedro            m
oktano                 m chem.
oktana nombro              chem.
oktana nombro
oka klaso                2 osmá třída gymnázia
oktavo                 f 1 hud.
okulario                m
okultismo                m
okultisma
okupado, okupacio            f voj., polit.
okupacia
okup(aci)anto              m
okupacii t               ned. i dok.
kukumo                 f rostlina i plod
gustumi t                ned.
perigono                n
perigona
tepalo
acidigi                 dok.
acidizi t                chem.
oksidi t                dok.
lati                  dok.
oleandro                m bot.
oleo                  m
lubrikoleo
sunbana / sunuma oleo
oleodona, oleohava, oleeca / olea
lubrikilo                tech.
oleujeto, oleujo            f gastr.
oleodona planto             f
oleopentraĵo              f
oleofarbo
lubriki per oleo, olei t        ned.
sardino en oleo, anĉovo         f gastr., hovor.
oleumo                    n chem.
oligoceno                  m geol.
olivo                    f plod
olivino                   m geol.
bido                     f
olivarbo, olivujo              f
oliva oleo
olivoleo
leki t                    ned.
senŝeligi                  dok.
senŝeligi
prirabi t                  dok.
plumbaĵo
plumba
plumboblanko, ceruzo
vertikalilo, plumbofadeno          f stav.
plumbo                    n
alno                     f
altaro                    m
Olimpo                    m hora
Olimpio                   f hist.
olimpikoj, olimpiaj ludoj          f 1 hry
olimpiado                        2
Olimpia                   f ženské jméno
olimpika flago
la olimpiaj ludoj, olimpikoj

olimpika
olimpika sportisto              m
kalviĝi                   dok.
saŭco                    f
saŭcujo                   m gastr.
pripalpi t, palpesplori t          dok. hovor.
palpe malpurigi
kajero de kolorigeblaj bildoj        pl. f
senkonsciigo, senkonsciiĝo, narkoto, stuporo n
narkoti t                  dok.
ravegi t
trompi t, paroltrompi t
ebriigi
narkota
ebriigaĵo, narkotiko, narkotaĵo
narkotaĵo
inolo                    m bot.
graso                    m
grasi t                   dok.
buteri t
sveni n                   dok.
omega
omleto                     f gastr.
filistro, ŝtipkapulo, stultulo, malspritulo  m
limigo, redukto, restrikto           n
malsprita, ŝtipkapa, stulta, malvasthorizonta
limigita
malvasta
limigi, redukti t               dok.
limiĝi (je io)
restrikta
omikra                     název písmene řecké abecedy
gurdi t                    přen. hovor.
erodi t, ŝlifi t                ned.
amnestii t                   dok.
puci t, stuki t                ned.
puco, stuko                  f
junularo                    f
rejunigi                    dok., ned.
rejuniĝi                    dok.
rejuniga
rejunigilo
senkulpigi                   ned.
senkulpiĝi (antaŭ iu), ekskuzi t (sin), pardonpeti t (iun), senkulpigi sin
ekskuzo, senkulpiĝo, senkulpigo, pardonpeto f
ekskuzilo, senkulpigilo            f
omnibuso                    m
trempi t                    dok.
ĉirkaŭvolvi t, ĉirkaŭplekti t         dok.
bendi t
surprizegi, konsterni t, ŝoki t
senkonsciigi, svenigi (per bato)        dok.
naŭzo, ĝeno, enuo, tedo            fn
tedita, teda, enuigita
tedi t, naŭzi t, enuigi, trosatigi       dok.
tediĝi
frostovundo, frostvundo            f
pernio                     lék.
frostumita, frostvundita
frostumi, frostdifektiĝi            dok.
muskokovrita, kadukaspekta
eraro, misaĵo                 m
eraremo                    f
lavi t                     dok.
lavi sin                    dok.
li
li ne estas ajnulo
li, kiel sekretario, povas facile tion aranĝi
ili                      2 n pl. (střední rod)
ŝi                   1
ŝi kokras lin
kaj dume ŝi perde por mi edziniĝis
pli bela / rara, alispeca       zast.
onanismo                m
onanio, masturbado           nf
ondatro                f zool.
Andreo                 m
ondumado (de hararo), frizado     f činnost
frizaĵo, ondumaĵo
ondumi t, frizi t           ned.
antaŭ nelonge
pasintfoje
mutiĝi                 dok.
silentiĝi
malsaniĝo               n
malsaniĝi               dok.
tiu
ili                  mfn
ĝi
onomatopeo               f lit.
ontogenezo               f biol.
ontologia
ontologio               f fil.
piedĉifono, piedtuko          f
onikso                 m geol.
mala, kontraŭa, inversa
kontraŭa antaŭsigno
defaladi, defali            dok.
senfoliiĝi
malaltiĝi
decidufoliaj arboj
decidua                bot.
falfolia
antipodo                lit.
kontraŭe                příslovce
malo, kontrasto            m
ripeto                 n
ripeti, refojigi            ned.
naŭze / ĝisnaŭze ofte ripeti
ripetiĝi
bis!, denove!             zvolání
ripetanta
ada
ĉiucentjara, ĉiucentjare ripetiĝanta
opalo                 m geol.
bruldifektita
sunbruligita, sunbronzita, sunumita
sunbruniĝi, sunbronziĝi         dok.
bronzi t
brunigi
bruldifekti t, brulvundi t       dok.
opaleski n               ned.
grenkorbo                f zast. zeměd.
sunŝirma
sunŝirma kremo
strandkostumo, ŝorto por sunbanado   f pomn.
blendi t, kirasi t           dok.
sandaloj, opankoj            m pl.
perforte okupi             polit.
superregi t               dok.
regi sin                dok.
herpeto                 lék.
nebuleto, vaporaĵo           m
brogvundaĵo               f
brogi t                 dok. polít
brogvundiĝi
brogvundi t, brogi t
zoni t
zoni glavon
zonrimeno                m
abato                  m náb.
singardemo, atentemo          f
singardema, singarda, atenta
vartado                 n
zorgi tn, prizorgi t          ned.
varti infanon
flegi t
kuratoreco, kuratelo          n
kuratoro                m
aranĝo, certigo, sekurigo, dispozicio
havigo, provizado, akiro        n
liveri t                ekon.
armaturi t
armi t
dati t
antaŭdati t
mebli n
rempari t
kapuĉi t
rigi t                 nám.
ekipi t
indeksi t
signalizi t
trabizi t
ĉarpenti t
kurteni t
prizorgi t
havigi, akiri t     dok., ned.
ekipi t, provizi t
mebli t
kapuĉi t
havigi al si
abatejo         n místo
abateco
abatlando, abatregiono
opcio          f práv.
rosti t         dok., ned.
kanapo
rostita
toasto
toasto, kanapo
glekomo         m bot.
rubandornami       dok.
pipri t         dok.
opero          f
apogilo, ŝtrebo     f stav., tech.
operejo
operacio         f lék., odb.
blanka operacio     ekon.
operacia
ĉefmemoro        inf.
operacia kampo      lék.
operaciejo
operacitablo
apogilo, dorsapogilo   n
brakapogilo
operando         m inf.
ĥirurgo, operacianto   m1
operatoro        2 tech., inf.
projekciisto       3
ektomio         lék.
ektomio         lék.
operacia
preta, trafresponda
operatoro        m početní symbol i osoba
opereto         f
opereta
apogilo         f
kapapogilo
opera
apoga
apogpunkto        tech.
bazo           voj.
subtenpiliero
operacii t, incizi t             ned. lék.
troviĝi
agi n, moviĝi
plumkovrito                  m
plumkovrita
volano                    sport.
denove, ree, plian
reciproki t                  ned.
ade
prikanti t, kantlaŭdi t            ned
remparo                    n
fortikigi                   dok.
simio                     f
simia
simieska rikano
imitaĉi t                   ned.
simieto                    f1
ebrieto                    2
ebriigi                    ned.
ebriiĝi                    ned.
ebriulo                    m
ebrieco, ebriiĝo               f n stav
fajlodeskrapi t, fajloglatigi         dok.
alkoholismo, drinkemo             nemoc
ebria
morte ebria                  hovor.
ebria de ĝojo
opifumejo, opiofumejo
opia
apogi t (sin)                 ned.
apogi sin sur io
kopio, transskribaĵo, transtajpaĵo, duplikato,m ĉirkaŭfrazo
parafrazo                   lit.
kopii t, transskribi t, transtajpi t     ned.
ebriigi, drinkigi               dok.
opio                     n
tralavi t, lavi sub fluanta akvo       dok., ned.
rigo                     n
priplori t, funebri tn            ned.
ni ploras pri li
rekompenco, repago              f
reciproki t, rekompenci            dok.
oblato, maco, vaflo              f gastr.
rekompenco, repago              f
malagrablaĵoj, komplikaĵoj          pl. f expr.
                       ned.
perikarpo                   n bot.
                        n
fruktigi                    bot.
gravedigi                    dok.
ĉirkaŭbari t, ĉirkaŭi per barilo        dok.
fruktigo                    bot.
gravedigo                    n
riĉi n                     ned.
abundi n
forti n (je io)
obscena, malĉasta, lasciva
flanke, nefore, ne malproksime
pravigi, motivi t                dok.
ebriiĝo
amraviĝo
ekzaltiĝo, ekstazo, raviĝo, raviteco      n
ebriigita de sukceso
ebriigi, ravi t, ekzalti t           dok.
ebriiga, ekzalta
ebriigaĵo
malatento                    n
neglekti t, malzorgi tn, mankigi        ned., dok.
kurteno                     f
la kurteno falas
oponanto                    m
oponado                     n
oponi n, obĵeti t, opozicii n, kontraŭstari n  ned.
apogilo
apogo, subteno                 f
oportunismo                   m polit.
oportunisto                   m
eluzo, foruzo                  n
foruzita, trivita
erodi t
trivi t, foruzi t                dok., dok., ned.
areolo de akno                 lék.
enkistigita                   lék.
ingita, enskatoligita
aŭdaci t
aŭdaci t, riski t
aŭdaco                     f
trosenĝena, aŭdaca
malŝati t, malestimi t             dok., ned.
malestiminda
malŝata
malfruiĝi, postresti n, postiĝi (ion)      dok.
malfruigi
opozicio                    f
opozicia
tarda                   lit.
malfrua, postiĝinta
malfruiĝinta, postrestinta
neta                    zvl. tech.
prilaborita
tajli ŝtonojn
tajli t
prilabori t                dok., ned.
tajli t
tajli t
senpolvigi                 dok.
kondukiloj, gvidrimenoj          f pl.
pendumila maŝo               f
riparo dum-oni-atendas / en kelkminuta atendotempo
korekto, reĝustigo
riparado, riparo, rebonigo         f
reformo
riparisto                 m
vera, vere efektiva
vere, fakte
korekti t, ĝustigi             lingv.
ripari t                  dok., ned. tech.
riparejo                  f
reekzameno
pravaj postuloj
koncesio, licenco             2 ekon.
rajtigo, pravigo              n 1 obecně
rajtigilo                 3 práv.
rajtigita, laŭrajta, legitima, kompetenta
pravigi, rajtigi              dok.
korekta
ĝustiga / korekta rimedo          práv.
liberiĝi                  dok.
frotvundiĝi                dok., ned.
frotvundiĝo                n
fendeta, kreviĝinta
krevdefali, deiĝi, disapartiĝi       dok.
apogi t                  dok.
apogi sin
bazi sian opinion sur io
kopii t                  dok.
netigi
optika
dekstroĝira                chem., opt.
optikisto                 m vědec, prac.v opt.oboru
optiko                   tech. obor
optimuma
optimismo                 m
optimisto             m
optimisma
optimumo              n
ŝvelaĵo, edemo           f
ŝveliĝi              dok.
ŝvelo               n
marno, opoko            f
opuntio              f bot.
forlasi t             dok.
eksmonaĥiĝi            náb.
forlasiteco, izoleco        f
forlasita
forlasita, soleca, dezerta
poleni t              dok., ned.
formalaĵoj             přen. expr.
oracio               f zast.
plugisto, pluganto         m
orakolo              m
orangutango            m zool.
plugejo              f, n
oranĝerio             f zahr.
oranĝkolora, oranĝa
plugi t              ned.
oratorio              n hud.
oratorio              f arch.
plugado, plugo           f
orbito               m fyz.
orbita
diagnozejo, konsultejo, kuracejo
diagnozado             f
ordinato              f mat. druhá souřadnice
konsekri kiel sacerdoto / pastro  náb.
preskribi t            přen.
kuraci t              ned.
preskribi medikamenton
ordovicio             m geol.
aglo                hovor.
akvilo               m zool.
organo               m biol., ústrojí hlasové aj., oficielní časopis
organo, institucio
organika
organismo             m
organizado             f činnost
Organizo de Unuiĝintaj Nacioj
organizacio, organizo
organiza
organizanto            m
organizado             n
organizi t             ned.
organogena
organa
orgasmo              m fyziol.
orgio, diboĉado          f
orkestro, trupo          m hudební těleso i místo
orkideo, orĥideo          f bot.
Oriento              m zeměp.
orientiĝo, orientigo        f
orientiga
orienta
orientita streko
orienti t
orientiĝi, orienti sin       ned. i dok.
originalo             m
originala
Oriono               m astr.
uragano              m
agla
aglonesto
aglido
aglino               f
Orlica montaro           f pl. zeměp.
akvilegio             m bot.
cirkaeto              m zool.
astronomia turhorloĝo / horloĝo  m
pandiono, fiŝaglo         m zool.
plugebla grundo
plugebla tero, kultivebla grundo
desino               text.
ornamo               m
ornato, kazulo           m náb.
kultivata tertavolo        f
ornitologo             m
ornitologio            f
plugebla, kultivebla
propeti t, petegi t        ned.
propetantino            f náb.
orogeno              m geol.
orogenezo             f
roskovrita, rosa, rosuma
roskovri t             dok.
fikario              f bot.
verdikto              m
ortosĥisto             f geol.
ortodoksulo            m zvl. náb.
ortodoksa
ortodokseco            f
orta
ortografio                     f
ortoklazo                      m geol.
ortopediisto                    m
ortopedio                      f
ortognejso                     f geol.
nukso                        m
avelujo
nuksarbo
juglandnukso, juglando
tranĉi t, ĉirkaŭtranĉi t              dok.
pintigi
pintigilo                      n
tranĉoparto, marĝeno                f typo.
akso                        f
radakso
komunumo, kolonio, vilaĝeto, setlejo, domareto   f
instali t                      tech.
priplanti t, planti t
loĝatigi, koloniigi, kolonii t
lokfiksi t, fiksi t                 dok.
homekipo, laborkolektivo, personaro         f
ŝipanaro
komunumano                     f
koloniisto
solpatrino
solpatrino
izoliteco, izoleco, soleco             f
soleca, sola, izolita, izola, soliĝinta, solrestinta
secesio                       práv., polit.
secesio                       polit.
sendependiĝo, liberiĝo               n
memstariĝi, sendependiĝi              dok.
personaro                      n
                          dok., ned.
oscilado, oscilo                  f
oscililo, oscilatoro                m
oscili n                      ned. fyz.
seli t                       dok.
dehaki t, ĉirkaŭhaki t, senbranĉigi, stumpigi dok.
azeno                        hovor.
azino                        m
hemiono
hejma azeno
testo                        n bot.
juna greno                     m
prisemita
semado                       m
grenkampo, prisemita kampo
greno
semadareo
supraĵe sekiĝinta
seketiĝi, sekiĝi                   dok.
kaptilo                       n pl.
prisetlado, setlado, setlejo             n
loĝatigata, prisetlita, setlita, koloniita
prisetli t, loĝatigi, loĝigi, koloniigi, kolonii t dok., ned.
maŝkaptilo, kaptilo, insido             n
tremolo                       hovor.
tremulo                       f bot.
aristo                        f bot.
asbesto                       m
orfiĝo, orfeco                    f
orfiĝinta
orfiĝi                        dok.
prisemi t                      dok.
semgreno, greno, semaĵo               n
malfortigo                      n
inhibicio                      lék.
inhibicii t                     lék., chem.
malfortigi                      dok., ned.
malfortiĝinta
polipodio                      m bot.
dolĉigi                       dok.
sukeri t
ovacio
festo, soleno                    f
jubileulo                      mj
                           dok.
festi t, soleni t, jubilei t, glorigi, ovacii t, aklami t
gloriga, panegira
glorado, glorigo                   n
glorigo
jubileo
blindigi                       dok., ned. zbavit zraku i oslnit
blindiĝi                       dok.
blindiga
azena
azenido
mukeca
blindumo                       n
ĉarmi t, ravi t, fascini t
(duon)blindigi                    dok., ned.
lumabunda
blindiga, heliga
Oslo                         n zeměp.
alparolo                       n
azenaĵo
alparoli t, adresi t             dok.
rifuzi t, malplenumi             dok.
ok
ok dividite per kvar faras du
okopo, oko                  f
bruniĝinta
bruniĝi                   obecně
rostbruniĝi                 dok. gastr.
brunrosti t, rosti t, friti t        dok. gastr.
kuraĝigi                   dok.
kuraĝiĝi
oktavo                    f typo.
okono                    f
okobla
okedro, oktaedro               m
osmio                    n chem.
remista okopo                f
okfoje
dek ok
osmoza premo
osmozo                    f fyz.
oka
UN, UNo (Unuiĝintaj Nacioj)
aksa
liniaro                   hud.
skemo, sĥemo, skeleto            f
varpo                    text.
plano, skizo, projekto, propono
leĝoprojekto
projekti t                  ned.
kaŝintenci t
persono                   f i lingv.
aĝulo
inkognito
originala, specifa
persona trajto
persone
persona
persona / privata / socia proprieto
personaj dokumentoj
personaj paperoj, legitimaĵoj        pl.
persona trafiko
kapo, korpogardisto
personaĵoj
personaĵoj, personindikoj, pripersonaj indikoj
pasaĝertrajno, omnibusa trajno
aŭtomobilo, aŭto
persona pronomo
personalo               lingv.
identigilo              např. voj.
personeco               f
elstarulo, eminentulo, aŭtoritatulo
pretendi t              ned.
kalumnii t, nigrigi          dok., ned.
bruski t, insulte ataki (iun)     dok.
aksa
dormemo                f
dormema
ekskuzi / senkulpigi (sin)      dok.
perikardio              m anat.
brusta internaĵo           n
zinio                 f bot.
cetero, restaĵo            m
relikvo                m pl. náb.
cetere
alie
ceteraj
restantaj
dorno                 m bot.
piko                 i přen.
pikilo
embrazuro               n stav.
trakeno                m zool.
pikdrato
dorna, pika
pikdrato
eĥinodermoj              m pl. zool.
senripoze, senhalte, verve      hovor., expr.
kalumniado              n
kalumnii t, nigrigi, skandali t    ned.
kuglokartoĉo
perkugla pafo
abrupta ĝirejo
gardsistemo, gardo          f
gardado
Ostravo                f zeměp.
gardemo                f
singardega, singarda, vigle atenta
spicaĵo
montelstaraĵo, terlango        m
akreco                f
vidakreco
raspi t                dok.
akutangula
akutangula triangulo
insulo                    m
insulano                   m
insula
spriteco                   m
akrevida
sprono                    f i ptačí
ergoto, krurungo
rubusbero                  f plod
rubusujo, rubuso, rubusarbusto        m
akra                     1 úhel, nůž, hlas
pika pinto
akuta angulo
akuta angulo
kruta klifo
akuta                    2)
akre
skurĝi t                   přen.
pripafi t                  ned.
tranĉorando, tranĉrando, akraĵo       n
klingo
karico                    f bot.
tondi t                   dok.
tondi harojn ĝishaŭte, plentondi harojn, kalve tondi
spertega, vivsperta, rutina
bavuro                    f tech. při obrábění
akrigi                    ned.
subuteo, alaŭdfalko             m zool.
skandalo, hontindaĵo             f
hontinda
hontemo, sinĝenemo, embaraso         m
ĝeni sin, honteti, esti hontema / sinĝena  ned.
ĝenateco                   f
nekuraĝa, sinĝena
sorto, fatalo                m
sorto decidiĝis
balotkesto, baloturno, loterirado, lotkorbo n
fatala
sortobato
sorta, fatala
sekigtuko, bantuko              f
atesto, skriba atesto, licenco, diplomo   n
atesti t                   dok.
pruviĝi, pruvi sian kapablon         dok.
klerigado, kleriĝado, klerigo, kleriĝo    f
eksponado, ekspono              opt.
iluminado, lumigo              n
eksponi t                  opt.
lumigi, prilumi t              dok., ned.
iluminaĵo
lumiga ekipaĵo, lumkorpo, lumilo
iluministo             m
kleriga societo
popolkleriga institucio
kleriga
refreŝigo             n
refreŝigi             dok.
refreŝiĝi, refreŝigi sin      dok.
refreŝiga
refreŝiga venteto
iluminato, klerulo         m hist.
klera despotismo
klerismo              n fil.
ekspono              m opt.
eksponi t             opt.
ilumini t             náb.
prilumi t             dok.
eksponmetro            m opt.
liberigi              dok.
liberiĝi, liberigi sin
liberiginto, liberiganto      m
kaŭcie liberigita
liberigito             m
liberiga movado
liberiga
liberigo              n
malkondamno, absolvo        práv.
senigo de pagoj
savo
liberigita
devlibera
adopto               n
adopti t, proprigi al si      dok.
filigi
morbilo, rozeolo          f pomn., lék., zast..
vestaro              n
mistifiki t, trompi t       dok.
hurdo               f
insida, danĝera, malagrabla
flegado              n lék.
prizorgo              tech.
pansi t              lék.
spraji t
flegi t, prizorgi t        dok., ned.
flegado              n
ŝirmi t, protekti t
prizorganto, flegisto       m
bovisto
bivinisto, bovinistino
flegistino, flegantino            f
ambulatorio                  f lék.
trompi t                   dok.
trompe pagigi
embarasi t, droni en embarasoj, heziti n, elturniĝi, esti maltrankvila
                       ned.
senti naŭzon, abomeni t            ned.
naŭzi t (iun, ion)
naŭzo, abomeno, malbeleco           f
malbela, aĉa
turpa                     lit.
priskrapi t                  dok.
minpioĉo                   m
senmonigi, pripluki t             přen. expr.
senplumigi                  dok.
defroti t, frotdifekti t           dok.
ĵetlanco                   sport.
lanco                     m voj., hist.
etikedi t                   dok.
kadukiĝinta, kaduka, trivita, eluzita
ĉifona
turnebla
pivota seĝo
pivota seĝo
rotacio                    odb.
turniĝo                    n
turni t                    ned.
turniĝi, turni sin              ned.
rotacii n, rivolui n, aksumi n, turbi n
rivolua
rivoluo, giro                 f
rivoluometro, rivolumetro           m
papilionedo                  m zool.
makaono, hirundvostulo
heziti n, prokrasti t (ion)          ned.
dua fojno                   f
demandi t                   dok.
demando, problemo               f
demando pri vivo aŭ morto
ĉusigno, demandsigno             m
patreca, patra
patreco                    n
Sinjorpreĝo, Patro Nia            m
duonpatro, vicpatro              m
patrio, patrolando              f
patro                     m
patro aspektas malsana
ŝveli n, pufiĝi                 dok.
koncipiĝo, gravediĝo               n
gravediĝi, koncipi t               dok.
ŝveli n                     ned.
ŝvelinta, pufiĝinta
fasko                      f
plivarmiĝo, varmiĝo, revarmiĝo          n
varmiĝi                     dok.
plivarmiĝas, varmiĝas
ĉarpenti t, tajli t, prihaki t, ĉirkaŭhaki t   dok.
malfermiĝa, malferma
malfermadi t, malfermi t             ned.,
aperta stelamaso
malkaŝe, senbare
malfermo                     n
malkaŝemo, sincereco               f
publikeco                    polit.
malfermita                    1
sinceranima, sincera, malkaŝa          2 upřímný
sentegmenta, netegmentita, malkovrita
malŝlosita
malkaŝema
aperta, senbara
malfermi t, apertigi               dok.
malfermi pordon (plenlarĝe), dispordi
malfermiĝi                    dok.
malkaŝi sian opinion, konfesi t         přen.
elverŝi sian koron
krediti t
malŝlosi t
kondukrimeno                   f zeměd.
forviŝadi t, defrotadi t, forviŝi t, defroti t  ned.
depreso, represo, kopio             m
paŝosigno
fingrospuro, fingrosigno
stampo
spuro, premsigno, postsigno, piedsigno
enpresi t, publikigi, premsigni t        dok.
printi t
enpresi t, publikigi, premsigni t        ned.
premkontuzo, kalaĵo               f
premkontuzi t, premvundi t            dok.
debati t, deskui t
difekti per batoj / frapoj
batformi t
kontuzi t, frapvundi t              dok.
batdifektita, draŝita
turniĝo, turno                  n
turni t                     dok.
supini t
supini t
proni t
proni t
turni sin, turniĝi
rivolui n
turnebla
cilindra turniĝanta ŝargilo (de revolvero)
edemo                      lék.
ŝvelaĵo, ŝvelo                 m
hejtaĵo                     m
ĝenulo, trudulo, stratvagulo, vagulo      m
ĝenulo, trudulo                 osoba hanl.
veneniĝo, toksiĝo                f
arĝentismo
eterismo
sangotoksiĝo
ergotismo
tedo, enuo
naŭzo, mishumoro
venenigo                    n
venenita, toksita
tedita, mishumora, enuigita, enua
veneni t, toksi t                dok.
perdi humoron                  přen.
veneniĝi, toksiĝi                dok.
haladziĝi
venena, toksa
haladzo
enuiga, teda
ĝena, naŭza, trudiga
toksi t                     ned.
tedi t, enuigi, mishumorigi
tedi t, ĝeni t, naŭzi t             přen.
ĉifonulo                    m
sensentemo, senkoreco, krudeco         f
sensenta, senkora, cinika
ĉesi dolori, seniĝi de sufero          dok.
li sentas sin pli bone, li montras denove la kornojn
sklavece
sklaveca, sklava
paŭsi t
sklaveco                    n
sklavi n                    ned.
sklavo                     m
sklavisto, sklaviganto             m
negristo
sklaveco, sklavsistemo, sklavposeda ordo  n
sklavino                  f
brano                   f pomn.
arseniko                  m zast., chem.
skuado
deskui t, skui t, ŝanceli t        dok.
skui sin, skuiĝi
konsterni t, ŝoki t
banala frazaĵo
banala, triviala, gurdita
komocio                  lék.
skuo                    m
cerba skuo / komocio, cerboskuo
terskuo, tertremo
ŝoko, konsterniĝo, konsterno
ŝoka, konsterna, drasta
                      dok.
frapeti tn, frapesplori          ned.
sondi sin reciproke
malakriĝinta, malakra
apatia, indiferenta
apatiiĝi, fariĝi apatia          dok.
fariĝi apatia               přen.
malakrigi                 dok.
malakriĝi                 dok.
hardita
hardi t                  dok.
hardi sin, hardiĝi             ned.
ladmalfermilo
botelmalfermilo, ĉapetforigilo
korktirilo
malfermilo                 m
                      ned.
aperturo, truo               m
orifico                  anat., lit.
malfermaĵo
korpulenteco, obezeco           f
korpulenta, obeza, dikventra
fasketo, faska               f
halt!
blankfiŝo                 hovor.
alburno                  f zool.
oreleto                  n
trueto
anseto
flankstarulo, duaklasulo, senŝanculo    m
aj!
uverturo                  f hud.
ovacio                       f
tabano                       m zool.
ovalo                       m
ovala
krenporkaĵo                    m gastr.
ovario                       n anat.
pansi t, bandaĝi t                 dok. ošetřit
ĉirkaŭligi t, ĉirkaŭmeti t, ĉirkaŭvolvi t
ovio                        odb.
ŝafo
ŝafino
ŝafista
ŝafhundo, laniario
ŝafpaŝtisto                    m
ŝafa
ŝafpelto
ŝafpelto
ŝaflano
ŝafejo                       m
ŝafofelo, ŝaffelo                 f
ŝafpelto
vidviniĝinta
vidviĝinta
vidviĝi, vidviniĝi                 dok.
florkroni t                    dok.
atesto, legitimado, aŭtentikigo, konfirmado n zvl. práv.
aŭtentikigi, legitimi t              práv.
atesti t, konfirmi t, identigi, verigi       dok., ned.
aveno                       m
poriĝo
poriĝo
avenflokoj
avenflokoj
avena
ĉirkaŭvolvi t, vindi t, ĉirkaŭplekti t       dok.
ventumi                      ned.
li / ŝi posedas aktive tri lingvojn, li / ŝi povoscias tri lingvojn
regilo, ĝustigilo                 m
pelilo                       inf.
regado                       n
regata
regi tn, estri tn                 ned. 1 území
majstri t
regi sin, reteni n (sian koleron), bridi siajn emociojn
direkti t, mastri t, manipuli t, komandi t           3
scipovi t, scii t, posedi t(scion)               2
potenci t, superi t                       4
sugestii t
refreŝigi, malseketigi           dok.
influi                   dok., ned.
influebla
arbofrukto, arbofruktoj           n
frukta pureo
fruktosuko
fruktisto                  m prodavač
fruktokulturisto, karpologo, pomologo
fruktologio, pomologio, karpologio     n
frukta
fruktozo                  chem.
fruktaĵo
fruktaĵo
fruktoĝardeno, horto, plantejo (de fruktarboj)
fruktarbo
fruktarbo
protesto
borderi t
orli t                   dok.
sed                          2
certe, memkompreneble, kompreneble, ja         1
ovolado, ovolofalo             f
ovoĉelo, ovolo               biol.
aero, atmosfero               n
etoso                    přen.
Oksfordo                  m
oksido                   m
monokarbona monooksido           chem.
monokarbona monooksido
monokarbona dioksido
kalcia oksido
difera trioksido              chem.
difera trioksido, ferika oksido
fera monooksido, feroza oksido
monofera monooksido             chem.
oksidiĝo                  f
oksidi t                  ned.
radiadi tn                 fyz.
iluminadi t, ilumini t
lumigi, priradii t, surradii t, briligi   dok., ned.
lumigado, priradiado, radiado        n
lumradiigi
armito                   m
armilaro                  n
armita
arma konflikto
armi t                   dok.
armi sin, armiĝi
armado                      n
filigrano                     text.
ornamaĵo, dekoracio, ornamo, dekoro        f
garni t                      dok.
diamanti t                    i přen.
diamanti t
galoni
dekoracii t
florornami t, florumi t
ornami t
plumi t
flagi t
inkrusti t
ornamŝnuro
borderi t
ornama
frontono                     arch.
resaniĝo                     n
resaniĝi                     dok.
resanigi                     dok.
resanigejo, sanatorio, preventorio        f
luksaĵeto                     zvl. umělecká
ornamaĵeto                    f
aŭtuna semaĵo / greno               m zeměd.
tritiko travintranta
travintranta
orumi t                      dok.
indiko                      n
marko
markita, indikita, signita
indiki t
indici t
signalizi t
deklari t
signi t, marki t, indiki t            dok., ned.
signado                      n
indici t
anoncu, kiam vi okazigos kunvenon
anonco                      n
sciigo, komuniko, informo
avizo
komunikaĵo, deklaro, anoncilo
                         dok., ned.
anonci t, sciigi, informi t, avizi t, komuniki t, publikigi
disaŭdigi
denunci t
informanta, informa
afiŝtabulo
indika propozicio / frazo
indikativo                    lingv.
indikativo                    lingv.
informilo
informanto, kuriero, heroldo           m
pernio                      n f lék.
ozono                      m
ozonigilo                    m
ozonizi t                    ned., ned.
evidentigi                    dok.
evidentiĝi
dentorela fervojo
dentita / dentizita rado, dentrado
dentrado
dentaĵo                     n
dentita, dentohava
denti t, dentizi t, noĉi t            dok.
dentorelo, dentrelo               f žel.
aŭdiĝi, aŭdigi sin                dok., ned.
protesti n
eĥo, resono                   f
resono, eĥo
sonigi                      dok.
sonkesto                     f hud.
resonilo
teŭkrio                     f bot.
almozato                     m
mizerigita, povrigita
mizerigi, malriĉigi, ruinigi           dok.
tikla, delikata, urĝe / tre aktuala
pribedaŭri t, priplori t             dok.
edzigi (iun al iu)                dok.
edziĝi                      dok.
reviviĝi                     dok.
revivigo, reviviĝo                n
animigi                     film, diskusi
pliĉarmigi                    přen.
vivigi                      dok.
refreŝigi
revivigi
reviviĝi, rekonsciiĝi              dok.
animiĝi
ebriegulo                    m
morddifekti, morde difekti            dok. o zvířatech
                         sin
ebriiĝi, delirigi sin (per alkoholo), malsobrigi hanl.
etaj diversaĵoj                 2 um. drobné dílo, zvl. lit.
postrikoltaĵo                  m 1 zpravidla pl. paběrky zbylé plody, zbytek
postrikolti, spikumi               ned.
rebrilo, reflekto                m
afrika bubalo                  m zool.
premstango                    f zeměd.
maneto                      f dětský výraz
piedeto
paciento, kuracato                m
amputito
Pacifiko, Pacifika oceano, Paca oceano
pacigo                      f
pacigi                      ned. i dok.
pacifismo, pacismo                m
pacifisto, pacisto                m
fuŝulo                      m
fuŝi t                      ned.
hartufoj, haraĉoj                m pl.
levumilo, stangolevilo              n
                         ned.
perforte / per levilo malfermi / eligi, elrompi t, stangolevi t
levileto                     fl
retroklavo
levumila ŝaltilo                 el.
levumila ŝaltilo
lakto                      m stav.
falo                       m
kazo                       lingv.
Pado                       m řeka
Pado, Poo                    m zeměp.
rosas
rosas
falas neĝo, neĝas
falas neĝo, neĝas
fala
levpordego, falpordego
levpordo, falpordo
falponto, levebla ponto, levponto
levponto
falkrado, herso
krada herso
hajlas
hajlas
liaj haroj elfalas
paraŝuto, falŝirmilo               m
staŭli n                     let.
esti falonta de laciĝo
fali n, sinki n                 ned. 1
la respondeco kuŝas sur li            2 týkat se,
oni elektas lin                 3 zasahovat
falsado                     n
falsa
falsi t, falsofari t               ned.
falsisto                     m
falsaĵo                      m
kvindek
kvindekhelero                   m
kvindekkrona bankbileto              f
kvindekjara
kvindekono                    f
kvindeka naskiĝreveno               f pl.
kvindeko                     f číslice
kvindeka
kuregi n                     ned.
li ektimis
trafis falĉilo sur ŝtonon, trafis hakilo al ligno malmola
premas min angoro
dormo falis sur lin
falinta virino
falinta virino
pagajo                      n sport.
li fariĝis suspektata
la decido fariĝis, decidiĝis
pagaji n                     ned.
falinta
falinto                      m voj., osoba
ĝi konsumis la tutajn ŝparaĵojn
pezega / batpreta mano
ekfali n, fali n                 dok. viz též padat;
fariĝi senkonscia
eksveni n, sveni n
sveni n, fali svene
fali en la brakojn (de iu)
ekplaĉi n
kaptiĝi en insidon
fariĝi militkaptito
fali sur la kolon ( al iu)
fali genue, sin meti sur la genuojn
fali ĉe ies genuoj
fali en batalo
fariĝi / esti viktimo de
fariĝi viktimo
frapanta / konvinka argumento
energia paŝo
energia
falmezurilo                    m fyz.
epilepsio                     f
kanajlo, latrono, fiulo, friponego        m
kanajlaĵo                     n
fala
kaza                       lingv.
pistaĵo                    f
paĝnumerilo                  f
pagodo                     f
monteto, altaĵo                m
montetaro                   f
montetoriĉa, montetara
terĝibo                    m zeměp.
stumpo                     m
odoro                     m
marodi t
sakrilegii n
farinto, kulpulo, kriminto, deliktulo     m
malbonodori n, fiodori n, fetori n, (intense) odoraĉi n
                        ned.
haladzi n
bito                      n 1 nám.
bebo                            3
varleto                    2 tech.
farmo                     m
farmanto, farmisto               m
kromgusto, postgusto              f
ailanto                    m bot.
lamiri, hope / skue lami, lame paŝi, lampaŝi zvl. hanl.
lutlampo, lutilo                nf
luti t                     ned.
hardluti, brazi
zagloso                    f zool.
lutaĵo                     f slitina
poste
tiam, do
svingilo
svingilo
levilo                     f1
bagatelaĵo, bagatelo              m hovor.
kanajlaro, fiularo               f
Pakistano                   m zeměp.
se, se tamen
ŝloshoko, dirko, ŝtel(ist)ŝlosilo       m
artrito                    f lék.
levumaro                    n
pakto                     m zvl. práv.
pakto pri neagreso
paktumi n (kun iu)               ned.
mantispo                    f zool.
palaco                     m
palaca revolucio
palaca
patkuko, paperdika patkuko, palaĉinto     f
dormobenko, tabulkuŝejo            f
rajdista glavo            m
palato                m, n anat. tvrdé / přední patro
palatalo, palatala konsonanto     f 1 lingv. hláska
palatalo               2 anat.
palatito               f lék.
pafado                f
madzo                 m hist.
pugnoganto
mufgantoj, pugnogantoj        m pl.
brula
brula, pasiiga, urĝa, aktualega
palearktika, paleoarktika
dika fingro, dikfingro        m la
brita colo, colo
polekso
kamo                 tech.
halukso
dikfingrujo
Fingreto               m
mufganto               f
bakita / fajrumita briko
fajrumita briko
kalcinita kalko
kalcinita kalko
pirozo                lék.
bruldoloro                    2
bruligo                n1
brando                f
sekalbrando
bruligita
paleoceno               m geol.
paleogeno               m geol.
paleolitiko              m geol.
paleologo               m geol.
paleontologo             m geol.
paleontologio             f geol.
paleozoiko              n geol.
Palestino               f zeměp.
palestro               f
gamo, riĉa sortimento         přen. ekon.
paletro                f malířská, i přen.
paledizi t              ned.
palto                 n text.
mi sentas pirozon
spadiko                2 bot. květenství
martelego, ŝtipbatilo, klabo     f1
incendinto, bruliganto        m
nekonvinkebla ŝtipkapulo, obstinulo  m
obstina, granita, insistema, kapricema
obstina kiel mulo
maleo                  f
spindelplekti t             ned.
brulkrima
distilejo, brandofarejo         f
palisaro                 f
stipulo                 m bot.
urtiki n
baki brikojn
baki brikojn
incensadi t, incensi t
distili brandon
bruldifektiĝi
karbigi
kalcini kalkon
baki t                          6
amindume postkuri iun          hovor.
incendii t                        4
brulvundi t, piki t                   7
bruligi                 ned. 1
forbruligi                        5
pafi t                          3
piki t                          2
mi havas pirozon             f
pika urtiko
akra papriko
pika suno
fuelo                  tech.
brulaĵo, brulmaterialo
hejtaĵo, hejtmaterialo          n
brulligno
brulligno, hakligno
pika
brulgusta
pilkbatilo, batilo            f
rakedo
paliumo                 n hist. text.
palmo                  f bot.
olea palmo
pafa armilo
pafa
herbejo, herbokampo           m
ferdeko                 f
panelo
memoraĵo, suveniro
memoro                  f
konservado de monumentoj
Muzeo de la Nacia Literaturo
memoriga monumento
albumo                   m
monumento, memorindaĵo           f
memorinda, karmemora
memortago
memori t                  ned.
rememori t (ion, pri io), memorteni t (ion)
pensi pri la estonteco
mi memoras, kiam li estis knabo
simforikarpo                m bot.
memoro, storilo, memorigilo, storo, memorilof inf.
la memoro ofte strikas
rememoroj, memoraĵoj, memuaro        f pl.
memorindaĵo, monumento, vidindaĵo      f
memorinda, vidinda
doni / ricevi bonan lecionon
memoriga, memorinda, memorfesta       1 sloužící k trvalé vzpomínce
memortena, memora              2 obsahující paměti, vzpomínky
memuaro
memorplako, memortabulo
memortabulo, memorplato
memorlibro
memorando                  polit., diplomatické
memuaro
travivinto, memorantulo, memorulo      m
pamfleto                  m
frandaĵo                  m
pampo                    f zeměp.
leontodo                  f bot.
taraksako                  f hovor.
sinjoro                   m zvl. při oslovení
sinjoro N                  n
s-ro                    zkratka v adrese
feŭda sinjoro, sinjoro, nobelo, suvereno  5 hist.
sinjoro                   m 1) titulování jen pan
gesinjoroj N                n4
la geedzoj Novák
Dio, la Sinjoro
la Sinjoro
ĉefkelnero
grandsinjoro
mastro, sinjoro                     2
mastro                          3
pajaco                   m
sinjoreto, sinjorido            i posměšně
vira pupo, pupo
garbaro
dando, afektulo, vantulo        m
glaso da brando             hovor.
pajlohomo, birdotimigilo, kvazaŭhomo
pajaco
snobo
Panamo                 f
Panamio
Kanalo de Panamio, Panama Kanalo
blendaĵo, blendo
kiraso                 m brnění
kirasrompilo, bazuko
kirasŝranko
kirasita ŝranko
bazuko                 f hovor.
kirasita kablo
kirasita konduktilo
blendtrajno
kirasita kablo / konduktaĵo
pando                  f zool.
ventrego, ventraĉo           n hovor.
sinjoro                 oslovení
de sinjoro, sinjora
Dio mia!                citoslovce
Dio mia!
pretkonstruita masonaĵo, prefabrikaĵo  m stav.,
panelo                 eltech., tech.
panelfabriko              f
rondotabla diskuto
paneldomo
paneldomo
ŝaltpanelo
pupeto, pupo
la Sankta Virgulino           náb.
pupilo                 anat.
etulino, junulineto, junulino, ineto  f
himeno
himeno                 anat.
virga naturo
kruda grundo
virga
virgeco                 n
pato, rostilo, kaserolo         f gastr.
pelvo                  anat.
fritilo
baseno                 geol.
bastardo                m hovor. hanl.
infanaĉoj, bubaĉoj, knabaĉoj
sinjorino                f
gesinjoroj
gesinjoroj!                m pl.
sinjorino A., naskita / fraŭlinnome E.
doktoredzino
instruistedzino
sinjorino!                oslovení
ho ne!, ĉu vere?
damo
mastrino
edzino
sinjorido                 hist.
virgulo                  m
virgula
panika timo
paniko                  f
panikfarado                n
sidvangoj                 f hovor.
pankreato                 m anat.
pucelo                  hist.
virgino                  lit.
virgulino                 f
pupo
tajlora manekeno
Virgulino Maria              náb.
virgulino de Orleano, Johana Dark
Virgo
panoptiko                 n
panoramo                 n
panorama
varleto, paĝio              m hist.
mastra teniĝo
ordonema, regavida, mastrema, komandema, despota, diktatorema, ĉikanema
mastra sinteno
regi tn, superi tn, suvereni n      ned.
regnestra, monarĥa
kortego
dinastio
reganto, suvereno, monarko, monarĥo, regnestro
                     m
konfekcio por viroj
supera ĉambro (parlamenta), ĉambro de lordoj
frizosalono / frizejo por viroj
virvestaĵoj
banŝorteto, banŝorto
viraj subvestaĵoj
grandsinjora, sinjora
porvira, vira
tajloro por sinjoroj
vira kompleto / kostumo
vira vesto
ŝtrumpetŝelko
livreulo
lakeo
sinjorido
livreulo
tutslavismo, panslavismo       m
pansofio               f fil.
latifundio, baronlando, feŭdobieno
regado                n
sinjoraro
pordhoko               m hovor.
panteono, diaro           m
leopardo, pantero          m zool.
pantoflo               m
kalceolo               m bot.
pantografo              m, tech., dopr.
pantomimo              f div.
pateto                f gastr.
paniĥido               f náb.
fajne manĝi             ned. expr.
manĝi t
papo                 m
papilo                f anat.
papilomo               m lék.
premoto
prempoto               m
papero                m
al papero ne mankas tolero
papero kraketas / susuras
paperfarejo, paperfabriko      f
papervendejo             n
tapetpapero
papermono
papera
legitimaĵoj, personaj dokumentoj   pl. hovor.
psitako               zool. rod
papago                m
papagumi n              ned.
psitakedoj
pika papriko
kapsiko               f
papriko
radio                m
spoko
radiala               mat.
betaradioj              pl.
gamaradioj
papuo                      m
Papulando                    stát
porhejma ŝuo, pantoflo, babuŝo, lanŝuo, hejmŝuo f
fraterkulo, marpapago              m zool.
papulo                     f lék.
paro, duopo                   m
paro da ŝtrumpetoj
kelke da vortoj
kelke da                    hovor.
vaporo                     f
parabolo                    f mat. i lit.
similaĵo                    lit.
poarasĥisto                   f geol.
parado                     f
paradigmo                    n lingv., lit.
pompe sin vesti                 ned.
paradi n, pavi n
paradokso                    m
parafo                     f
parafino                    m chem. nasycený uhlovodík
parafi t                    dok. i ned.
parafrazo                    f lit.
parafrazi t                   ned. i dok.
paragrafo                    m
Paragvajo                    f stát
paralakso                    f opt., astr.
paralelaĵo                   f lit.
ŝunti t
paralela                    mat., el.
paralizulo                   m
paralizo                    f
paralizi t                   ned. i dok.
paraliza
parametro                    m
parapeto                    m
paragnejso                   f geol.
paraŝutisto                   m
malkudri t                   ned.
malplekti t, dismaŝigi, maltriki t, malkroĉeti t
malligiĝi
pikpurigi la dentojn
tranĉi t, sekci t, diskarni t
dentopinglo, dentpikilo             n
ekrano                     m
parazito                    m
paraziti n                   ned.
parcelo                     f
parcel