Gelagat Organisasi by mardi_umar832

VIEWS: 256 PAGES: 18

									SOALAN 1

1.0  Pengenalan

   Motivasi ialah suatu proses untuk menggalakkan sesuatu tingkah laku supaya dapat

   mencapai matlumat-matlumat yang tertentu. Konsep motivasi memang susah

   difahami kerana kesannya tidak dapat diketahui secara langsung. Seseorang guru

   terpaksa melibatkan proses pelbagai motif kelakuan seseorang yang diukur dari segi

   perubahan, keinginan, keperluan dan matlamatnya. Motivasi atau “motivation”

   bermaksud pemberian matlamat, penimbulan matlamat atau segala perkara yang

   menimbulkan dorongan atau keadaan yang menimbulkan dorongan. Dalam erti kata

   lain, motivasi adalah faktor yang mendorong seseorang untuk bertindak dengan cara

   dan pendekatan tertentu. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa motivasi pada

   dasarnya adalah keadaan fizikal dan mental yang mendorong mendorong seseornag

   melakukan aktiviti atau tindakan dan memberikan kekuatan (energy) yang mengarah

   kepada   pencapaian   diri,  memberi  kepuasan   ataupun   mengurangi

   ketidakseimbangan dalam setiap tugasan yang dilakukan.

       Motivasi dapat dikelaskan kepada beberapa jenis. Salah satu daripadanya

   ialah Motivasi Intrinsik. Motivasi Intrinsik adalah apabila seseorang mempunyai

   motivasi untuk melakukan sesuatu melalui faktor dalaman. Sementara itu, motivasi

   ekstrinsik adalah suatu motivasi yang digunakan oleh seorang atau pengurus

   majikan untuk memberi motivasi kepada pekerja. Contohnya seperti gaji, ganjaran,

   pengiktirafan dan hukuman. Pengertian atau maksud yang diutarakan oleh

   seseorang tokoh adalah berbeza mengikut konsep atau keadaan sesebuah syarikat.

   Ada yang menyifatkan motivasi ini tidak penting kepada seseorang individu dan ada

   pula yang melihat motivasi sebagai suatu elemen yang akan dapat meningkatkan

   kecekapan, komitmen dan segala aspek yang akan dapat meningkatkan pencapaian

   pekerja.
2.0  Matlamat Bekerja

   Ramai individu yang menjadikan bidang pekerjaan sebagai suatu cabang untuk

   mendapatkan sumber pendapatan untuk menyara kehidupan. Individu seperti

   dikatakan sebagai individu yang hanya mengharapkan satu sumber pendapatan

   tanpa melihat kepada aspek lain untuk mendapatkan sumber pendapatan.

   Contohnya melalui perniagaan yang juga merupakan salah satu cara terbaik untuk

   mendapatkan sumber pendapatan yang lumayan. Walau bagaimanapun, seseorang

   itu bekerja tidak hanya mengharapkan pendapatan atau wang yang akan diterima

   pada penghujung setiap bulan. Terdapat juga perkara lain yang menjadi pokok

   utama yang mendorong seseorang untuk bekerja.

      Terdapat pekerja atau individu yang menjadikan pekerjaan sebagai suatu

   amanah yang harus diselesaikan. Amanah inilah yang akan mendorong seseorang

   untuk melakukan kerja dengan bersunguh-sunguh bagi mendapatkan kepuasan

   kerja yang maksimum. Dalam pada itu, terdapat juga individu yang menjadikan

   bidang pekerjaan sebagai ibadah yang akan mendapat ganjaran apabila ianya

   dilakukan dengan hati yang ikhlas. Walau apapun matlamat dan tujuan seseorang

   menceburkan bidang dalam bidang pekerjaan sama ada peguam, doktor, profesion

   perguruan, ketenteraan dan sebagainya, namun matlamat akhirnya adalah untuk

   mendapatkan pendapatan bagi menyara kehidupan. Pendapatan inilah yang akan

   digunakan untuk menyara kehidupan dan menampung segala keperluan dan

   kehendak seseorang. Walau bagaimanapun, wang atau pendapatan ini tidak

   semestinya akan dapat memotivasikan seseorang untuk lebih cekap dan

   berkemahiran tinggi dalam menjalankan sesuatu pekerjaan.
3.0  Teori-Teori Motivasi

   Sebelum melihat kepada faktor yang memotivasikan seseorang pekerja dalam

   sesebuah organisasi, kita perlu melihat beberapa teori motivasi yang ada untuk

   melihat maksud dan kepentingan teori yang diperkenalkan. Salah satu daripadanya

   ialah Pendekatan Motivasi-Kesihatan Kepada Motivasi. Teori ini diperkenalkan oleh

   Frederick Herzberg dan rakan-rakannya yang bertujuan untuk melihat teori dua

   faktor berkenaan dengan motivasi. Satu kumpulan keperluan terhadap perkara-

   perkara seperti dasar dan pentadbiran syarikat, penyeliaan, suasana kerja,

   hubungan antara perorangan, gaji, status, jaminan kerja dan kehidupan peribadi.

   Menurut Herzberg, kesemua elemen ini bukanlah pendorong kepada seseorang

   untuk melakukan sesuatu tugasan atau kerja. Sekiranya keadaan-keadaan ini wujud

   dalam persekitaran kerja dengan kuantiti dan kualiti yang tinggi, ianya akan

   menghasilkan ketidakpuasan di kalangan pekerja.

       Dalam aspek lain pula, Heszberg menyenaraikan beberapa pemuas yang

   akan bertindak sebagai pendorong kepada pekerja. Antaranya ialah faktor-faktor

   pencapaian, penghargaan, pekerjaan yang mencabar, kemajuan dan pertumbuhan

   dalam kerja seperti mana yang diterangkan oleh Maslow dalam teori Keperluan

   Maslow.

       Selain itu, Teori Jangkaan Motivasi adalah antara teori motivasi yang popular

   yang diperkenalkan oleh Victor H. Vroom. Beliau menegaskan bahawa manusia

   akan terdorong untuk melakukan perkara-perkara yang dapat mencapai matlamat

   tertentu sekiranya mereka percaya dengan nilai matlamat tersebut dan jika mereka

   dapat melihat bahawa segala yang dilakukan akan membantu mereka dalam

   mencapainya. Pendekatan yang di bawah oleh Vroom ini adalah suatu pendekatan

   moden yang menyatakan tentang hasil penelitian Martin Luther berabad lalu apabila

   dia mengatakan bahawa “setiap sesuatu yang dilakukan dalam duna ini dilandasi
   dengan harapan”. Bagi Vroom, motivasi seseorang ke arah melakukan sesuatu

   perkara ditentukan oleh nilai yang diletakkan pada natijah daripada usaha tersebut

   sama ada ianya positif ataupun negatif. Ianya akan digandakan oleh keyakinan

   seseorang bahawa usaha mereka akan benar-benar membantu dalam mencapai

   sesuatu matlamat.

       Selain itu, McClelland juga turut memperkenalkan Teori Keperluan Motivasi.

   Beliau telah memberikan sumbangan dalam pengertian motivasi dengan mengenal

   pasti tiga jenis keperluan motivasi asas iaitu keperluan terhadap kuasa, keperluan

   terhadap penggabungan dan keperluan terhadap pencapaian. Individu yang

   mempunyai keperluan terhadap kuasa akan menumpuhkan perhatian untuk

   menjalankan pengaruh dan kawalan. Keperluan terhadap penggabungan pula

   selalunya mencapai kenikmatan dengan dikasihi dan cenderung untuk mengelakkan

   rasa kecewa daripada disingkirkan oleh sesuatu kumpulan sosial. Keperluan

   terhadap pencapaian pula merujuk kepada individu yang sangat menginginkan

   kejayaan dan sangat khuatir kepada kegagalan. Golongan seperti ingin selalu

   dicabar, menetaplan matlamat yang agak sukar dicapai, mengambil pendekatan

   realisitik terhadap risiko, lebih gemar memikul tanggung jawab dengan sendiri dan

   melaksanakan sesuatu tanggung jawab secara bersendirian.

       Semua teori motivasi ini adalah berbeza dari segi corak penghuraian dan

   matlamat utama yang ingin dicapai. Walau bagaimanapun, matlamat akhirnya

   adalah untuk membentuk motivasi dalam diri seseorang untuk mencapai setiap

   keinginan dan matlamat yang ingin dicapai.4.0  Dorongan Motivasi : Faktor Wang

   Setelah melihat kepada teori motivasi, kita perlu melihat kepentingan teori-teori

   motivasi ini kepada seorang kakitangan sama ada ianya seorang pengurus, pegawai
mahupun kakitangan bawahan yang akan menjadi tenaga penggerak dalam

melaksanakan semua tugasan yang ingin dicapai. Walau bagaimanapun, segala

tindakan pekerja ini perlu didorong oleh beberapa faktor penting. Faktor utama yang

boleh meningkatkan motivasi dalam diri setiap pekerja ialah faktor wang. Sama ada

dalam bentuk upah, kerja mengikut unit iaitu mendapat bayaran bagi unit-unit yang

dikeluarkan pada tahap mutu yang tertentu atau bayaran intensif lainnya seperti

bonus, opsyen saham, tujangan insurans syarikat atau sebarang bentuk imbuhan

yang boleh diberikan kepada pekerja sebagai imbalan prestasi, peranan wang

adalah sangat penting. Sesetengah pihak berpendapat bahawa wang bukanlah

sekadar sebuah kertas atau kepingan siling yang mempunyai nilai muka tertentu,

lebih dari itu wang juga berperanan sebagai status dan kuasa bagi seseorang.

Individu yang memiliki wang yang banyak akan bebas mendapatkan apa sahaja

yang diingini.

    Kebanyakan ahli ekonomi dan pengurus semakin cenderung untuk

meletakkan wang pada kedudukan yang tinggi dalam skala pendorong. Namun

begitu, ahli sains pula meletakkan wang sebagai elemen yang paling bawah dalam

meransang motivasi seseorang untuk terus bekerja. Walau bagaimanapun,

sekiranya wang ingin dijadikan elemen pendorong kepada seseorang, maka seorang

pengurus harus melihat beberapa pekara pokok yang perlu diambil perhatian.

    Pertama, wang berkemungkinan akan menjadi amat penting kepada mereka

yang sedang membina kehidupan berkeluarga berbanding dengan mereka yang

tidak terlalu terdesak dengan keperluan wang. Wang merupakan aspek penting

dalam mencapai taraf kehidupan yang minimum. Sesetengah orang merasakan

bahawa kehidupan yang dinikmati pada hari ini adalah mencukupi dan mereka tidak

memerlukan kemewahan yang terlalu banyak. Golongan seperti ini tidak akan

menjadikan wang sebagai pembentuk motivasi dalam diri mereka. Tetapi
sesetengah individu yang lain pula tidak berpuas hati dengan kemewahan yang

dimiliki dan wang akan dijadikan sebagai pendorong untuk mencipta lebih banyak

kekayaan. Contohnya, seorang individu yang dahulunya berpuas hati dengan

sebuah rumah yang kecil dan kereta murah, kini menginginkan sebuah rumah yang

besar dan kereta yang mahal semata-mata untuk memenuhi kepuasan hidup. Bagi

golongan seperti ini, wang merupakan perkara penting dalam hidup mereka dan

akan dijadikan aset untuk memotivsaikan diri mereka.

    Begitu juga halnya dalam sistem pekerjaan. Pekerja yang merasakan

bahawa pendapatan yang diperolehi adalah rendah, akan mendorong mereka untuk

mencari alternatif lain bagi menambahkan sumber pendapatan. Contohnya melalui

kerja lebih masa, bekerja pada hari cuti umum dan sebagainya bagi meningkatkan

sumber pendapatan mereka.

    kedua, kebanyakan jenis perniagaan dan perusahaan menjadikan wang

sebagai salah satu cara untuk memastikan sesebuah organisasi mempunyai

kakitangan yang mencukupi dan tidak semata-mata untuk tujuan rangsangan dan

dorongan. Kebanyakan syarikat menjadikan upah dan gaji sebagai alat untuk

menarik pekerja baru dan mengekalkan pekerja sedia ada.

    Ketiga, bagi syarikat atau pekerja yang menjadikan sebagai pendorong

cenderung untuk diperlemahkan dengan amalan menyamaratakan gaji pelbagai

pekerja dalam sesebuah syarikat. Dalam erti kata yang lain, seseorang yang berada

di kedudukan atau jawatan yang sama akan mendapat imbuhan atau pulangan yang

sama. Walau bagaimanapun, terdapat sesetengah keadaan di mana imbuhan yang

diperolehi oleh kumpulan golongan ini adalah tidak sama bergantung kepada usaha

yang mereka lakukan. Dalam hal ini, wang memainkan peranan sebagai pendorong

untuk seseorang bekerja dengan lebih gigih dan kuat.
      Aspek keempat yang perlu dipertimbangkan oleh pekerja atau pengurus yang

   ingin menjadikan wang sebagai pendorong ialah pemberian bonus dan gaji yang

   setimpal dengan prestasi mereka. Kebanyakan syarikat lebih terikat dengan amalan

   membayar gaji dan upah yang seragam. Wang sepatutnya dijadikan aset sebagai

   ganjaran terhadap pencapaian dan sebagai cara memberikan kepuasan terhadap

   pencapaian seseorang. Pekerj sepatutnya diberikan ganjaran berdasarkan kepada

   prestasi dan pencapaian yang mereka tunjukkan agar dapat memberikan motivasi

   kepada pekerja lain untuk melakukan perkara yang sama.

      Oleh yang demikian, wang adalah elemen yang mampu memberi dorongan

   dan motivasi kepada seseorang apabila gaji atau upah yang diberikan di atas

   prestasi dan pencapaian mereka lebih daripada yang mereka jangkakan. Oleh itu,

   pihak pengurusan perlu bijak dalam menilai setiap langkah yang dibuat dalam

   menaikkan dorongan di kalangan pekerja mereka.5.0  Dorongan Motivasi : Faktor Lain

   Selain daripada faktor wang dalam memotivasikan seseorang, terdapat beberapa

   faktor lain yang boleh meningkatkan dorongan dan motivasi dalam diri pekerja.

   Salah satu daripadanya ialah meningkatkan kesedaran dan kelebihan penyertaan

   pekerja dalam setiap perkara yang berkaitan dengan organisasi. Tidak dapat

   dinafikan bahawa seseorang terdorong melakukan sesuatu perkara ekoran daripada

   desakan atau dorongan daripada pihak lain yang menginginkan individu berkenaan

   terlibat secara langsung dalam sesuatu perkara. Kebanyakan mereka yang

   melaksanakan sesuatu operasi mempunyai pengetahuan yang luas mengenai

   masalah dan cara penyelesaiannya. Natijahnya, penyertaan secara langsung dalam

   aktiviti organisasi misalnya, akan dapat memberikan dorongan dan pengetahuan

   yang berharga untuk kejayaan seseorang dan organisasi.
    Penyertaan juga adalah satu cara pengiktirafan. Ia melibatkan keperluan

terhadap penggabungan dan penerimaan. Di samping itu, penyertaan ini akan

menimbulkan perasaan pencapaian dalam diri seseorang. Contohnya dalam aspek

pembuatan keputusan dalam sesebuah organisasi. Untuk menimbulkan dorongan

dan motivasi dalam diri pekerja, pihak pengurusan perlu melibatkan pekerja

bawahan mereka dalam proses pembuatan keputusan. Keadaan ini secara tidak

langsung akan meningkatkan rasa penghormatan kepada mereka ekoran daripada

tindakan pihak pengurusan yang melibatkan pekerja bawahan ini dalam proses

pembuatan keputusan. Walau bagaimanapun, penyertaan pekerja dalam oragnasasi

tidak bermakna bahawa pengaruh pengurus akan berkurangan. Sebaliknya mereka

akan lebih dihormati dan disanjungi oleh kakitangan bahawan mereka. Walaupun

golongan pengurus ini menggalakkan penyertaan subordinat dalam perkara-perkara

yang dapat melibatkan golongan bawahan, namun pengurus tersebut adalah ini

individu akhir yang akan menentukan sesuatu keputusan. Subordinat sekalipun tidak

mempunyai kuasa yang tinggi untuk membuat keputusan.

    Faktor lain yang boleh meningkatkan motivasi pekerja ialah program Kualiti

Kehidupan Bekerja (KKB) yang merupakan satu pendekatan sistem kepada reka

bentuk kerja dan pembangunan yang menjanjikan pengayaan kerja dan intensif

kepada prestasi dan pencapaian pekerja. KKB bukan hanya suatu pendekatan yang

amat luas pada pengayaan kerja tetapi juga merupakan bidang pengkajian dan

tindakan antara disiplin yang menggabungkan psikologi dan sosiologi perindustrian

dan organisasi, kejuruteraan industri, teori dan pembangunan organisasi, teori

motivasi dan kepimpinan serta perhubungan industri. Kebanyakan pengurus

menganggap KKB sebagai suatu cara yang memberikan harapan dalam

mengendalikan daya pengeluaran yang terbantut khususnya di Amerika Syarikat dan

Eropah.
       Para pekerja dan perwakilan kesatuan sekerja juga melihat KKB ini sebagai

   salah satu kaedah untuk memperbaiki budaya kerja dan produktiviti pengeluaran

   pekerja. Dalam pada itu, terdapat agensi kerajaan yang tertarik dengan program

   KKB ini sebagai kaedah untuk meningkatkan daya pengeluaran dan mengurangkan

   inflasi dan seterusnya sebagai jalan mendapatkan demokrasi industri yang lebih baik

   dan mengurangkan masalah di kalangan buruh. Kelebihan program KKB ini secara

   tidak langsung akan memotivasikan pekerja untuk bekerja dengan lebih baik bagi

   meningkatkan produktiviti dan mutu kerja yang berkualiti.6.0  Kesimpulan

   Secara amnya, wang adalah elemen utama yang mampu meningkatkan motivasi di

   kalangan pekerja. Peranan penting yang dimainkan oleh wang tidak hanya tertakluk

   kepada keperluan dan kehandak hidup semata-mata. Ianya turut meliputi bidang

   pekerjaan yang sangat penting dalam meningkatkan motivasi di kalangan pekerja.

   Walau bagaimanapun, terdapat beberapa faktor lain yang boleh dijadikan asas

   dalam memotivasikan pekerja seperti mana yang telah dihuraikan di atas. Oleh yang

   demikian, motivasi adalah penting dalam membentuk dan membina sebuah

   organisasi yang mampu mencipta dan menghasilkan budaya kerja yang positif

   dalam organisasi.
SOALAN 2

1.0  Pengenalan

   Majikan merupakan individu yang berperanan penting dalam mengurus syarikat ke

   arah pembentukan sebuah syarikat yang berdaya saing dan mampu mengatasi

   pesaing-pesaing sedia ada dalam pasaran. Oleh yang demikian, pengurus atau

   pihak pentadbiran perlu mempunyai ciri-ciri mepimpinan dalam menerajui sebuah

   oraganisasi. Kepimpinan merujuk kepada pengaruh, seni atau proses untuk

   mempengaruhi seseorang agar mereka berjuang untuk ke arah mencapai matlamat

   organisasi. Terdapat beberapa ciri yang perlu ada pada seorang pemimpin seperti

   majikan. Antaranya ialah kemampuan untuk menggunakan kuasa dengan berkesan

   dan dengan cara yang bertanggung jawab, kemampuan untuk memahami bahawa

   manusia mempunyai kuasa dorongan yang berlainan pada masa yang berlainan dan

   dalam situasi yang berlainan, kemampuan untuk memberi inspirasi kepada pekerja

   dan kemampuan untuk bertindak mengikut cara dan corak yang akan menhasilkan

   budaya yang akan dapat memberikan gerak balas dan merangsang motivasi

   pekerja. Oleh yang demikian, seorang majikan perlu memainkan peranan mereka

   sebagai peneraju organisasi dan perlu tegas dalam setiap tindakan yang akan

   dilakukan.2.0  Kesan Majikan Yang Berkuasa Dan Tegas

   Majikan yang memainkan peranannya sebagai ketua dalam organisasi akan dapat

   membentuk beberapa ciri positif kepada pekerja. Antaranya ialah mendisiplinkan

   pekerja dalam setiap lapangan kerja yang dilaksanakan, meningkatkan produktiviti

   syarikat, melahirkan budaya organisasi yang saling bersaing di kalangan mereka

   dan mewujudkan rasa hormat kakitanga bawahan kepada golongan pentadbiran.

   Dalam membentuk semua ciri-ciri ini, seorang majika perlu tegas dalam
 melaksanakan tanggung jawabnya agar setiap tindakan yang diambil akan

 mendatangkan    manfaat  kepada  majikan,  pekerja  dan  syarikat  secara

 keseluruhannya.2.1  Membentuk Disiplin Pekerja

   Majikan yang tegas dan menggunakan kuasa yang ada untuk menjadikan

   organsasi lebih maju dan berdaya saing akan sentiasa memastikan pekerja-

   pekerja mereka membentuk budaya dan disiplin kerja yang baik dan positif.

   Seorang majikan sepatutnya menggunakan segala kuasa yang dimiliki untuk

   membentuk dan melahirkan pekerja yang mempunyai tahap prestasi dan motivasi

   diri yang tinggi. Majikan perlu menggunakan kuasa yang dimiliki untuk membentuk

   dan melahirkan golongan pekerja yang mempunyai motivasi diri yang tinggi dalam

   menjalankan sesuatu kerja dan dalam usaha menjadikan organisasi sebagai

   sebuah organisasi yang mempunyai daya saing yang tinggi. Contohnya seperti

   membentuk pekerja untuk sentiasa datang awal ke pejabat. Keadaan ini perlu agar

   setiap pekerja akan lebih bersedia sebelum melakukan sesuatu tugasan. Dalam

   masa yang sama, budaya seperti ini akan dapat membantu pekerja untuk

   mengikut setiap peraturan dan tatacara dalam organisasi. Keadaan ini secara tidak

   langsung akan dapat membentuk disiplin dalam diri pekerja. Kuasa yang ada pada

   seorang majikan sepatutnya digunakan sepenuhnya untuk membentuk disiplin di

   kalangan pekerja. Sekiranya terdapat pekerja yang tidak mengikuti peraturan

   dalam organisasi, maka majikan perlu mengambil tindakan sebagai hukuman

   untuk menyediakan mereka ke arah yang lebih baik dan positif.
2.2  Membentuk Produktiviti Kerja Yang Tinggi

   Melalui disiplin yang dibentuk dalam diri setiap pekerja, pembentukan ini

   seterusnya akan dapat meningkatkan produktiviti pekerja dalam menghasilkan

   produk dan perkhidmatan syarikat. Sebagai sebuah syarikat yang ingin melihat

   setiap keluaran produk dan penghasilan perkhidmatan mendapat sambutan dan

   pujian daripada pengguna, produktiviti adalah amat penting. Syarikat berkenaan

   perlu memaksimumkan produktiviti setiap pekerja dan meminimumkan kesilapan

   mereka. Dalam usaha mencapai matlamat ini, majikan memainkan setiap peranan

   mereka sebagai peneraju organisasi. Sekiranya peranan yang dimainkan tidak

   semaksimum yang mungkin, berkemungkinan pekerja akan bertindak mengikut

   kehendak hati mereka dan bukanya berlandaskan kepada peraturan organisasi.

   Keadaan seperti ini akan mendorong jatuhnya produktiviti pekerja dan seterusnya

   memberikan impak negatif kepada organisasi. Oleh yang demikian, adalah

   menjadi tanggung jawab setiap majikan untuk membentuk pekerja mereka agar

   lebih produktif dalam setiap tindakan yang diambil.2.3  Melahirkan Budaya Organisasi Yang Positif

   Majikan yang tegas dan mempunyai kuasa juga mampu untuk membentuk sikap

   positif dalam diri setiap pekerja. Contohnya dalam usaha mewujudkan persaingan

   kerja di kalangan pekerja. Majikan yang mempunyai kuasa ini boleh menjadikan

   insentif seperti bonus, ganjaran, wang dan sebagainya untuk mewujudkan

   persaingan kerja di kalangan pekerja. Dalam pada itu, majikan juga boleh

   menghukum setiap pekerja yang melanggar segala bentuk peraturan dan undang-

   undang dalam organisasi. Hukuman ini adalah selaras dengan matlamat

   kebanyakan syarikat yang ingin membentuk budaya disiplin yang positif di

   kalangan pekerja.
       Pada masa yang sama juga, majikan boleh membentuk sistem etika dalam

   organisasi mereka untuk diikuti oleh setiap pekerja. Pembentukan dan

   perlaksanaan etika merupakan salah satu cara yang selalu digunakan oleh

   kebanyakan jabatan dan syarikat bagi melahirkan sifat-sifat positif dalam diri setiap

   pekerja. Contohnya seperti kod etika Pejabat Perdana Menteri yang direka untuk

   menerapkan sifat-sifat murni yang luhur dalam menjalankan tugas bagi

   mempertingkatkan kualiti dan produktiviti kerja, meningkatkan disiplin diri bagi

   memberikan perkhidmatan yang terbaik dan berkualiti kepada organisasi serta

   meningkatkan kemahiran dalam pelaksanaan tugas dan mempu menyesuaikan diri

   dengan persekitaran kerja. Sebagai sebuah jabatan kerajaan yang mempunyai

   tanggung jawab yang tinggi, jabatan ini perlu membentuk kod etika organisasi agar

   dapat membentuk sifat-sifat positif dalam diri pekerja sama ada pekerja peringkat

   bawahan mahupun pekerja peringkat atasan.2.4  Mewujudkan Rasa Hormat Pekerja Kepada Pengurus

   Majikan yang tegas dan berkuasa juga akan dapat melahirkan rasa hormat pekerja

   kepada keperibadian majikan. Majikan yang tegas dalam setiap tindakan yang

   diambil akan membentuk perasaan takut dan “respect” kepada mereka. Segala

   tindakan negatif yang ingin dilakukan oleh pekerja seperti curi tulang semasa

   bekerja, datang lewat ke pejabat, berbual ketika masa bekerja dan sebagainya

   akan difikirkan terlebih dahulu oleh pekerja sebelum melakukannya. Hal ini ekoran

   daripada ketegasan yang ditunjukkan oleh majikan.
3.0  Kesan Majikan Yang Kurang Berkuasa Dan Lembut

   Bertentangan dengan kesan kajikan yang berkuasa dan tegas, majikan yang kurang

   berkuasa dan lembut akan memberikan impak sebaliknya dalam sesebuah

   organisasi. Ketidaktegasan seorang majikan terhadap pekerja akan menjadikan

   pekerja dalam syarikat atau organisasi kurang produktif, tidak cekap dalam

   menguruskan organisasi dan pelbagai lagi kesan negatif yang akan wujud dalam

   organisasi berkenaan. Oleh yang demikian, terdapat beberapa aspek yang akan

   dilihat kesan daripada ketidaktegasan majikan dalam sesebuah organisasi. 3.1   Membentuk Budaya Kerja Yang Negatif

    Salah satu kesan yang boleh wujud kesan daripada majikan yang kurang berkuasa

    dan lembut dalam mentadbir organisasi ialah kewujudan budaya kerja yang negatif

    dalam diri kebanyakan pekerja. Sikap lewat datang ke tempat kerja, kelewatan

    menyelesaikan sesuatu tugas, penurunan produktiviti kerja dan beberapa lagi

    aspek lain adalah antara kesan yang kerap wujud dalam kebanyakan organisasi.

    Segala tindakan negatif yang dilakukan oleh pekerja ini tidak akan mendapat

    respon yang positif daripada majikan. Walaupun tindakan pekerja ini adalah salah

    dalam organisasi dan bertentangan dengan amalan kod etika yang mungkin

    diguna pakai dalam sesebuah organisasi, namun ianya tidak akan dapat

    mengubah sikap dan sifat pekerja tersebut. Hal ini adalah didorong oleh peranan

    majikan yang tidak dimainkan secara menyeluruh. Kebanyakan mejikan yang

    kurang berkuasa dan lembut hanya membiarkan perkara seperti ini terus berlaku

    dan tidak akan menegur sikap pekerj tersebut ekoran daripada tiadanya rasa

    tanggung jawab yang mutlak dalam diri majikan tersebut. Dalam masa yang sama

    juga, majikan tersebut tidak mampu untuk menegur setiap tindakan negatif

    pekerjanya.
3.2  Penurunan Produktiviti

   Kewujudan nilai-nilai positif dalam diri pekerja ini seterusnya akan menghasilkan

   satu nilai pekerja yang kurang atau tidak produktif. Pekerja yang tidak atau kurang

   produktif ini tidak akan mendapat tindakan daripada pihak majikan. Pada

   kebiasaannya, pekerja yang kurang atau tidak produktif akan diberi motivasi atau

   ditegur agar dapat meningkatkan kecekapan mereka dalam setiap kerja yang

   dilakukan. Produktiviti adalah penting dalam sesebuah bagi mewujudkan satu

   produk dan perkhidmatan yang berkualiti kepada pihak lain. Contohnya syarikat

   yang menghasilkan barangan seperti kereta. Pekerja yang produktif akan lebih

   peka untuk menghasilkan sebuah kereta yang mempunyai ciri-ciri yang baik dan

   berkualiti tinggi. Walau bagaimanapun, pekerja yang tidak produktif tidak akan

   menghasilkan produk seperti mana yang dihasilkan oleh pekerja yang produktif.

   Keadaan ini secara tidak langsung akan mewujudkan satu suasana kerja yang

   lembab, lemah dan lesu ekoran daripada ketiadaan tindakan positif daripada pihak

   majikan untuk memberikan dorongan dan motivasi kepada pekerja tersebut untuk

   meningkatkan kualiti dan produktiviti kerja mereka. Oleh yang demikian, majikan

   perlu bertindak lebih agresif terhadap pekerja seperti ini bagi mewujudkan satu

   identiti organisasi yang berkualiti.3.3  Hilang Rasa Hormat Kepada Majikan

   Ketidak prihatinan majikan terhadap segala tindakan yang dilakukan oleh pekerja

   sama ada ianya merupakan perkara positif mahupun negatif, seterusnya akan

   menghilangkan rasa hormat terhadp majikan. Majikan yang peka dengan keadaan

   pekerja seperti keperluan pekerja yang bermasalah, akan mendorong seseorang

   majikan untuk mendidik dan memandu pekerja tersebut ke arah pembentukan

   budaya kerja yang lebih baik dan berkualiti.
        Walau bagaimanapun, memandangkan majikan tersebut tidak mempunyai

    kuasa yang banyak untuk menegur setiap kesilapan pekerja dan mendorong

    mereka arah yang lebih baik, pekerja tersebut akan hilang rasa hormat terhadap

    meajikan mereka. Hal ini adalah disebabkan oleh ketidakpekaan majikan tersebut

    terhadap keperluan dan kehendak pekerja dalam mereka memajukan diri untuk

    lebih produktif dan berkualiti dalam menjalankan sesuatu tugas. Segala masalah

    yang dihadapi oleh pekerja berkenaan tidak akan dapat diatasi dan diselesaikan

    oleh majikan mereka ekoran daripada sikap lembut yang wujud dalam diri majikan

    tersebut. Ketiadaan rasa tanggung jawab dan ketegasan dalam menegur setiap

    kesilapan pekerja turut mengundang kepada masalah ini. Oleh yang demikian,

    majikan tersebut perlu lebih bijak dalam mengurus dan mengorganisasikan pekerja

    mereka dalam usaha membentuk satu budaya kerja yang positif dalam organisasi.4.0  Kesimpulan

   Perbezaan yang wujud dalam organisasi yang ditadbir oleh majikan yang berkuasa

   dan tegas dalam setiap tindakan yang diambil sememangnya berbeza dengan hasil

   yang diperolehi dalam organisasi atau syarikat yang diketua oleh majikan yang tidak

   mempunyai kuasa yang besar dan lembut dalam menerajui sebuah organisasi

   terutamanya organisasi besar. Perbezaan ini wujud dari segi sikap dan sifat yang

   ditunjukkan oleh pekerja dalam organisasi tersebut, budaya dan amalan yang

   bertentangan dengan organisasi dan sebagainya. majikan yang tegas akan sentiasa

   memantau dan menilai setiap prestasi dan pencapaian kerja para pekerjanya dan

   akan menegur segala kesilapan dan ketidak tentuan yang wujud dalam organisasi

   berkenaan. Bertentangan dengan pengurusan dan organisasi yang dikendalikan

   oleh majikan yang kurang berkuasa dan lembut dalam mengurus sebuah organisasi.

   Segala masalah dan nilai-nilai negatif yang mungkin wujud dalam organisasi
berkenaan seperti penurunan produktiviti pekerja, hilangnya rasa hormat pekerja

terhadap majikan, amalan budaya kerja yang negatif dan sebagainya tidak akan

mendapat maklum balas yang positif daripada majikan. Majikan mungkin hanya

membiarkan perkara tersebut berlaku tanpa ada inisiatif untuk mengubahnya dan

melakukan sesuatu yang lebih baik untuk memandu organisasi mereka ke arah ke

arah yang lebih baik dan bermutu.

    Sebagai seorang majikan yang mempunyai peranan yang sangat penting

dalam sesebuah organisasi, majikan perlulah peka terhadap setiap langkah dan

tindakan yang dilakukan oleh majikan. Sekiranya tindakan tersebut perlu ditegur dan

dibaiki, maka majikan perlu mengambil tindakan yang sewajarnya. Tanpa adanya

tindakan yang positif daripada majikan, suasana kerja akan menjadi lebih rumit dan

sukar untuk mewujudkan satu budaya kerja yang benar-benar dapat memajukan dan

mengembangkan oragnisasi berkenaan ke arah yang lebih baik.

    Oleh yang demikian, majikan yang tegas perlu ada dalam setiap organisasi

agar suasana kerja menjadi lebih teratur dan terurus.
5.0 Bibliografi

Harold Koontz dan Heinz Weihrich, Perterjemah : Mohd Salmi Mohd Sohod dan Siti
  Nadzrah Sheikh Omar, Pengurusan, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur,
  2001

Shahrol Aman Ahmad, Azhari Ramli, Nasri Nalimi dan AzelinAziz, Prinsip Pengurusan,
  Universiti Terbuka Malaysia, Kuala Lumpur, 2004

Del I. Hawkins, David L. Mothersbaugh and Roger J. Best, Consumer Behavior : Bulding
  Marketing Strategy, 10 Edition, McGraw Hill, New York, 2007

Bernard A. Ramundo, The Bergaining Manager : Enhancing Organizational Results
  Through Effective Negotiation, Quorum Books, Westport, Connecticut, London, 1994

Mohammad nizam Hanafiah, Pengurusan Strategik : Kes dan Konsep, Pearson Prentice
 Hall, Kuala Lumpur, 2005

http://ms.wikipedia.org/wiki/motivasi

								
To top