Docstoc

Lov-og_beslutningsforslag_samlet

Document Sample
Lov-og_beslutningsforslag_samlet Powered By Docstoc
					                FORBUD OG PÅBUD 1997-1998 1. & 2.
                samling
       Fremsat  Nummer  Navn
1. samling
                Forslag til lov om midlertidigt stop for opførelse og
       EL    L 27   nyindretning af spaltestalde i landzone.

                Forslag til lov om ændring af dyreværnsloven. (Forbud
                mod slagtning og aflivning af dyr uden forudgående
       FP    L 46   bedøvelse).
                Forslag til lov om ændring af lov om radio- og
                fjernsynsvirksomhed. (Tv-rettigheder til vigtige
       RV    L 50   begivenheder og forbud mod piratdekodere m.v.).
                Forslag til lov om ændring af lov om
                arbejdsløshedsforsikring m.v. (Overflytning af
       S     L 53   dimittender, administrationsbidrag, tilsyn m.v.).
                Forslag til lov om ligebehandling af mænd og kvinder
                inden for de erhvervstilknyttede sikringsordninger og om
       RV    L 54   ændring af lov om ligestilling mellem mænd og kvinder.
       S     L 59   Forslag til lov om ændring af lov om luftfart. (Promillegrænse
       S     L 67   Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Tilskud
                Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning.
                (Elforsyningsvirksomhed i den eksklusive økonomiske
       S     L 68   zone, forlængelse af bevillinger m.v.).
       S     L 77   Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskattelo

                Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven.
                (Oplysningspligt vedrørende koncerninterne
       S     L 84   transaktioner).
                Forslag til lov om ændring af færdselsloven.
       S     L 100  (Promillekørsel m.v.).
                Forslag til lov om ændring af lov om mærkning af
       S     L 106  cykelstel m.v.
       S     L 108  Forslag til lov om jernbanevirksomhed m.v.
             Forslag til lov om ændring af lov om leje. (Autorisation af
       SF  L 112  ejendomsadministrator).

             Forslag til lov om ændring af lov om elektriske
       S  L 140  stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. (Tilsyn).

       S  L 145  Forslag til bogføringslov.
       S  L 146  Forslag til lov om økologi
       S  L 168  Forslag til lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed. (Apot       S  L 178  Forslag til lov om ændring af lov om spillekasinoer.
             Forslag til lov om ændring af lov om foranstaltninger mod
             alkoholmisbrug. (Forbud mod butikssalg af alkohol til
       S  L 186  børn under 15 år).


             Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod privates
       S  L 189  tv-overvågning.
             Forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse
             m.v. (Ændring af reglerne om ikrafttrædelse af den
       S  L 192  udvidede klitfrednings- og strandbeskyttelseslinje).

2. samling             Forslag til lov om ændring af lov om regulering af
       S  L7   fiskeriet.
       S  L8   Forslag til lov om ændring af lov om saltvandsfiskeri.
       S  L9   Forslag til lov om fødevarer m.m. (fødevareloven).
             Forslag til lov om ændring af lov om foranstaltninger mod
       S  L 17  alkoholmisbrug.
               Forslag til lov om ændring af lov om skibes sikkerhed
S          L 24  m.v.


               Forslag til lov om indendørs hold af drægtige søer og
S          L 42  gylte.
S          L 56  Forslag til lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om miljøb
S          L 64  Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse.


               Forslag til lov om ændring af lov om forsyningspligt og
               visse forbrugerforhold inden for telesektoren, lov om
               tildeling og anvendelse af nummerressourcer m.v., lov
               om visse forhold på telekommunikationsområdet og lov
               om konkurrenceforhold og samtrafik i telesektoren m.v.
               (Styrket forbrugerbeskyttelse, adgang til indgåelse af
S          L 78  tjenesteudbyderaftaler m.v.).
S          L 82  Forslag til lov om behandling af personoplysninger.
SF          L 119  Forslag til lov om leje.


Beslutningsforslag
1. samling

               Forslag til folketingsbeslutning om en miljølov for børn
EL          B4   (sikkerhed og sundhed for børn i daginstitutioner m.v.).
               Forslag til folketingsbeslutning om fremme af udfasning
               af brugen af pesticider i Danmark og beskyttelse af
SF          B 16  grundvandet.
               Forslag til folketingsbeslutning om begrænsning i
               anvendelse af bekæmpelsesmidler på ikkedyrkede
V, KF, DF, FP    B 18  arealer.

               Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af
               belastningsindeks for bekæmpelsesmidler, øget og
V, KF, DF, FP    B 19  forbedret vejledning, forskning og udvikling.


               Forslag til folketingsbeslutning om revision af direktiv
               90/220/EØF om udsætning i miljøet af genetisk
SF          B 25  modificerede organismer.
           Forslag til folketingsbeslutning om sikring af sunde
V      B 26  levnedsmidler af høj kvalitet
           Forslag til folketingsbeslutning om sikring af
EL      B 39  gratisprincippet i folkeskolen
           Forslag til folketingsbeslutning om duelighedsbevis til
           fritids-, lyst- og fiskerfartøjer over 15 fod samt påmaling
SF      B 40  af navn el.lign. til identifikation.
           Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod brug af
EL, SF    B 51  atomvåben.

           Forslag til folketingsbeslutning om øget troværdighed og
           gennemsigtighed vedrørende lægekonsulenternes
FP      B 60  virksomhed.
           Forslag til folketingsbeslutning om straf for bigami
DF      B 62  begået i udlandet


SF      B 68  Forslag til folketingsbeslutning om kommunal boligpolitik.
           Forslag til folketingsbeslutning om stop for store
SF      B 70  svinebedrifter m.v.

           Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation
           af Europarådets konvention af 4. april 1997 om
           beskyttelse af menneskerettigheder og menneskelig
           værdighed i forbindelse med anvendelse af biologi og
S      B 96  lægevidenskab: Konvention om menneskerettigheder og
           Forslag til folketingsbeslutning om registrering af våben
EL      B 108  og om våbentilladelser.
           Forslag til folketingsbeslutning om styrkelse af
           forbrugerpolitikken herunder oprettelse af Statens
EL      B 116  Forbrugerinformation.


2. samling
           Forslag til folketingsbeslutning om sikring af
EL      B4   gratisprincippet i folkeskolen.

           Forslag til folketingsbeslutning om en miljølov for børn
EL      B9   (sikkerhed og sundhed for børn i daginstitutioner m.v.).

           Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation
           af konvention om forbud mod brug, oplagring, produktion
           og overførsel af personelminer samt om deres
RV      B11   destruktion.
       Forslag til folketingsbeslutning om at fratage Dansk
       Flygtningehjælp vetokompetencen i åbenbart grundløse
SF  B 25  asylsager.
       Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af
       akutberedskabet ved at afprivatisere
       ambulancetjenesten, udarbejde en ambulancelov og
EL  B 41  styrke den præhospitale fase.
       Forslag til folketingsbeslutning om nedbringelse af
SF  B 44  kemikalietrykket.
       Forslag til folketingsbeslutning om øget troværdighed og
       gennemsigtighed vedrørende lægekonsulenternes
FP  B 60  virksomhed.
       Forslag til lov om ændring af lov om forsyningspligt og
       visse forbrugerforhold inden for telesektoren, lov om
       tildeling og anvendelse af nummerressourcer m.v., lov
       om visse forhold på telekommunikationsområdet, lov om
       konkurrenceforhold og samtrafik i telesektoren og lov om
       ændring af lov om konkurrenceforhold og samtrafik i
       telesektoren. (Beregning af samtrafikpriser m.v.).
       (Styrket forbrugerbeskyttelse, adgang til indgåelse af
       tjenesteudbyderaftaler, leje af fysiske
S  L 117  infrastrukturstrækninger m.v.).
      Indhold                     Status      Stemt for


                              Ikke vedtaget
      Efter lovforslaget skulle det ikke længere
      være muligt for justitsministeren at give
      tilladelse til aflivning af dyr uden forudgående
      bedøvelse.                    Ikke vedtaget


                             Vedtaget
      Bl.a. får arbejdsløshedskasserne pligt til at
      angive administrationsbidraget på
      kontingentopkrævningen            Vedtaget
      Lovforslaget medfører, at for fremtidige
      medlemmer i ikke-lovbestemte
      erhvervstilknyttede sikringsordninger, dvs.
      arbejdsmarkedspensionsordninger, skal det
      gælde, at såvel bidrag som ydelse skal være
      ens for mænd og kvinder
      (fælleskønsgrundlag).             Vedtaget
uftfart. (Promillegrænse og ændring vedrørende Eurokontrolkonvention).
miljøbeskyttelse. (Tilskud til renere produkter m.v.).

      anlæggene skal godkendes af miljø- og
      energiministeren                Vedtaget
 ntrolloven, kildeskatteloven, arbejdsmarkedsfondsloven, toldloven og en række afgiftslove. (Myndigheders adgang til
      udvidet selvangivelsespligt samt en pligt til at
      udfærdige og opbevare skriftlig
      dokumentation for priser og vilkår for
      koncerninterne transaktioner           Vedtaget

      Nedsætter promillegrænse            Vedtaget


      Enhver, der her i landet fremstiller eller hertil
      indfører cykelstel, skal indgive anmeldelse
      herom til politiet, der tildeler anmelderen et
      særligt mærke, som tillige med fortløbende
      fabrikationsnummer og årstalsmærkning for
      stellet skal indhugges eller på anden
      godkendt måde påføres ethvert stel, inden
      dette forlader fabrikanten eller importøren    Vedtaget

      Lovforslaget angiver en række økonomiske,
      organisatoriske og ledelsesmæssige krav,
      som stilles for at opnå tilladelse til at udføre
      jernbanevirksomhed.               Ikke vedtaget
     etablere en autorisationsordning for alle, der
     administrerer eller agter at administrere
     andre ejeres udlejningsejendomme        Ikke vedtaget
     adgang til at pålægge
     elforsyningsselskaberne at føre tilsyn med
     stærkstrømsanlæg                Ikke vedtaget
     alle erhvervsdrivende virksomheder bliver
     bogføringspligtige               Ikke vedtaget

oteksvirksomhed. (Apotekeres tavshedspligt, offentliggørelse og videregivelse af oplysninger fra lægemiddelstatistikken,

     Det tidsrum, hvor spillekasinoer skal
     opbevare de oplysninger, de registrerede om
     gæsterne, udvides fra 2 måneder til 5 år  Ikke vedtaget


                               Ikke vedtaget
     Lovforslaget indebar, at den eksisterende
     skiltningspligt ved privat tv-overvågning af
     offentlige steder og lokaler skulle udvides til
     også at gælde arbejdspladser.
     Loven indebærer, at de udvidede          Ikke vedtaget
     strandbeskyttelses- og klitfredningslinjer kan
     træde i kraft trinvis amt for amt. Loven
     medfører endvidere, at beskyttelseslinjer i
     byzone fastlægges således, at ubebyggede
     arealer, der ligger i tilknytning til eksisterende
     bymæssig bebyggelse og er mindre
     væsentlige for kystlandskabet, undtages fra
     de udvidede beskyttelseslinjer. Baggrund:
     Med »kystloven«, som trådte i kraft den 1.
     august 1994, blev det vedtaget at udvide
     klitfrednings- og strandbeskyttelseslinjen fra
     100 m til 300 m.                  Vedtaget


     Loven indebærer en præcisering af reglerne
     om tilladelse til, at fartøjer anvendes til
     erhvervsmæssigt fiskeri, samt en
     præcisering og opstramning af lovens kontrol-
     og straffebestemmelser.            Vedtaget
     Loven indebærer en opstramning af reglerne
     om registrering af personer og selskaber
     med ret til at drive selvstændigt
     erhvervsmæssigt fiskeri og dermed ret til at
     eje fiskerfartøjer samt en præcisering og
     opstramning af lovens kontrol- og
     straffebestemmelser.             Vedtaget
evareloven).
     Med loven indføres et forbud mod butikssalg
     af alkohol til unge under 15 år.      Vedtaget
      Lovforslaget medfører en adgang for
      Søfartsstyrelsen til tilbageholdelse af skibe,
      som mangler foreskrevne certifikater, samt
      til udstedelse af forbud mod anløb af danske
      havne på baggrund af forbud meddelt af
      andre lande.                  Vedtaget
      Bl.a. krav om, at søer og gylte som
      udgangspunkt kun må holdes i
      løsdriftssystemer, og der opstilles visse
      arealkrav til disse systemer.         Vedtaget
rsyning m.v., lov om miljøbeskyttelse og lov om planlægning. (Beskyttelse af drikkevandsressourcer og vandforsyning).
      Ved loven ændres miljøbeskyttelsesloven,
      således at tilsynsmyndigheden får ret til på et
      tidligere tidspunkt at iværksætte
      forebyggende foranstaltninger i forbindelse
      med forurening og risiko herfor. Endvidere
      udvides lovens bestemmelse om
      frakendelse af retten til at udøve virksomhed,
      som er omfattet af miljøbeskyttelseslovens §
      5.                       Vedtaget

      der opstilles en række minimumskrav til
      indeholdet af kontrakten. Desuden stilles der
      krav om, at der i kontrakten indgår
      erstatnings- og/eller
      tilbagebetalingsordninger, der gælder i
      tilfælde af mangler ved den aftalte tjeneste
      og leveringen heraf (sammenholdt med
      kontrakten).                 Ikke vedtaget
noplysninger.
      Tilsyn og forskellige krav til børneinstitutioner Ikke vedtaget


                              Ikke vedtaget


                              Ikke vedtaget
      producenter, erhvervet og den relevante
      forskning i samarbejde udarbejde en
      forbedret vejledning om pesticider for
      brugerne                    Ikke vedtaget

      Produkter, der markedsføres, skal klart og
      entydigt mærkes, både når de gensplejsede
      planter m.v. sælges til landmændene, og når
      landmændene videresælger afgrøderne.    Ikke vedtaget
"meget strenge dokumentationskrav" ved
anvendelse af genteknologi og krav om
mærkning af "functional food"          Ikke vedtaget
Forbud mod privatbetalte lejrskoleture og
skolerejser                   Ikke vedtaget

krav om duelighedsbevis til fritids-, lyst- eller
fiskerfartøj over 15 fod             Ikke vedtaget

Forbud mod atomvåben              Ikke vedtaget


indskrænkninger i lægekonsulenters ret
afgive udtalelser                Ikke vedtaget

forbud mod bigami i udlandet          Ikke vedtaget
Kommunerne gives anvisningsret til hver 4.
ledige lejlighed i private
andelsboligforeninger              Ikke vedtaget
forbud mod nyopførelse af svinebedrifter
med mere end 250 dyreenheder          Ikke vedtaget


mange forbud herunder forbud mod
diskrimination på grund af genetisk arv,
forbud mod kommerciel udnyttelse af
organer m.v.                  Ikke vedtaget

begrænsning og registrering af skydevåben    Ikke vedtaget

 Eksempelvis bør reklamer for
eengangsbleers mange velsignelser følges
op med en modinformation, der
viderebringer resultaterne fra uvildige test af
produkterne, sammenlignende oplysninger
om miljø- og prisforhold, som normalt ikke
oplyses i reklamerne, samt information om
andre løsninger end eengangsbleer, som ud
fra en samfundsvurdering burde
opprioriteres.                 ikke vedtaget
som B 39 fra 1. samling             Ikke vedtaget


som B 40 fra 1. samling             Ikke vedtaget
Ved folketingsbeslutningen meddeler
Folketinget sit samtykke til, at Danmark
ratificerer Ottawa-konventionen, som
forbyder brug - og pålægger destruktion - af
personelminer.                 Vedtaget     enstemmigt
                     Ikke vedtaget"afprivatisering af ambulancetjenesten"  Ikke vedtaget
kontrol, overvågning og mærkning vedr.
kemikalier                Ikke vedtaget


som B 18 fra 1. samling          Ikke vedtaget
Samme som L 78, der blev tilbagetaget   Vedtaget    0
e. (Myndigheders adgang til privat ejendom uden retskendelse.
fra lægemiddelstatistikken, magistrelle lægemidler m.v.).
vandforsyning).
0  0  1  0  0  0  0
Fremsat  NummerEL    L2
EL    L4EL    L5
RV    L 13


S     L15
S     L 18
S     L 20
S     L 23
S     L 24


S     L 30


S     L 43
S     L 44
S     L 48S     L 50S     L 57S     L 58
S  L 63


S  L 80
S  L 98


S  L 130
S  L 134
S  L 136
S  L 172


EL  L 179
EL  L 180


EL  L 181
RV  L 197RV  L 215
S             L 217
S             L 218
EL             L 220
S             L 232

S             L 235


Beslutningsforslag
DF             B2
S             B5
V, SF, KF, DF, EL, FP og
KRF            B 12

KRF            B 22

SF, EL           B 41
DF             B 43

KF             B 51

KRF            B 69
SF            B 72
KRF            B 77

EL            B 79
EL            B 87
FP            B 89
EL            B 90
KF            B 94

SF            B 95
SF            B 100

SF            B 108
SF            B 110
RV            B 117
SF            B 126
SF            B 137


SF            B 138
Fremskridtspartiet    B 89
Skal man fortsat her i landet føle sig hævet over bananrepublikkerne i den tredje verden, er det på tide, at d
FORBUD OG PÅBUD 1998-1999
NavnForslag til lov om ændring af lov om foderstoffer.
Forslag til lov om ændring af lov om husdyrsygdommeForslag til lov om ændring af fødevareloven.Forslag til lov om beskyttelse af gravfreden ved vraget
efter passagerskibet »M/S Estonia«.

Forslag til lov om ændring af lov om elektriske
stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel.
Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
Forslag til lov om sikkerhed til søs.
Forslag til lov om ændring af lov om et skibsfinansieringsinstitut. (Tavshedspligt, klageadgang og straf).
Forslag til lov om virksomhedsansvarlige læger.

Forslag til lov om ændring af lov om orlov og lov om
arbejdsmarkedsuddannelser
Forslag til lov om ændring af straffeloven.
(Afkriminalisering af prostitution m.v. samt kriminalisering
af kunder til prostituerede under 18 år)
Forslag til lov om behandling af personoplysninger
Forslag til lov om ændring af lov om planlægning.
Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast
ejendom, lov om statsautoriserede revisorer, lov om
registrerede revisorer, lov om translatører og tolke samt
lov om dispachører.Forslag til lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed. (Apotekeres tavshedspligt, offentliggørelse og videregivelse af opForslag til lov om ændring af lov om lægemidler. (Inddragelse af antiparasitære lægemidler til dyr under apoteksforbehold
Forslag til bogføringslov.


Forslag til økologilov
Forslag til lov om forbud mod visse dopingmidler.

Forslag til lov om ændring af lov om våben og
eksplosivstoffer
Forslag til lov om ændring af lov om planlægning
Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring. (Oplysningskrav til forbrugergarantier, regler om Forbrugerombudsmanden
Forslag til lov om ændring af lov om retsforholdet mellem
arbejdsgivere og funktionærer

Forslag til lov om ændring af lov om kemiske stoffer og
produkter
Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse.


Forslag til lov om ændring af lov om produktsikkerhed


Forslag til lov om foranstaltninger i medfør af De
Forenede Nationers traktat af 24. september 1996 om et
altomfattende forbud mod atomprøvesprængninger.

Forslag til lov om ændring af lov om
forsikringsvirksomhed, lov om banker og sparekasser
m.v., realkreditloven og lov om fondsmæglerselskaber
Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
Forslag til lov om ændring af lov om luftfart.Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod
forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.
(Aldersdiskrimination).
Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Grov
momssvig, EU-svig og bestikkelse af udenlandske
tjenestemænd m.v.).

Forslag til lov om CO2-kvoter for elproduktion.
Forbud mod buejagt.
Forbud mod genetisk kønsselektion
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af
forsikringsaftaleloven
Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af
børnepornografi
Forslag til folketingsbeslutning om registrering af våben
og om våbentilladelser.

Forslag til folketingsbeslutning om tilvejebringelse af
regler for erhvervelse af »kørekort« til etablering af
fødevareforretning, daglig drift heraf samt for fratagelse
af »kørekortet«, såfremt der konstateres væsentlige fejl
og mangler i forretningen.
Forslag til folketingsbeslutning om mulighed for straf for
kollektiv deltagelse i lovovertrædelser.
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod provokeret
abort på levedygtige fostre.
      Forslag til folketingsbeslutning om demokratiske og samfundsmæssigt bæredygtige pensionsinvesteringer.
      Forslag til folketingsbeslutning om ret til deltid for forældre.
      Forslag til folketingsbeslutning om afvisning af ny
      storlufthavn i Østjylland.
      Forslag til folketingsbeslutning om en ny ungdomsboligpolitik.
      Forslag til folketingsbeslutning om skærpelse af visse bestyrelsesmedlemmers og direktørers ansvar.
      Forbud mod gensplejsede fødevarer og afgrøder
      Forslag til folketingsbeslutning om øget kontrol med private spilleklubber.
      Forslag til folketingsbeslutning om mærkning af
      gensplejsede fødevarer.
      Forslag til folketingsbeslutning om ændring af konkurrenceloven.
      Forslag til folketingsbeslutning om sikring af etnisk
      ligestilling på det danske arbejdsmarked.
      Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret udnyttelse af udenlandske kvinder til prostitution.
      Forslag til lov om ændring af lov om daghøjskoler og produktionsskoler m.v. (Indhold, rammestyring, grundtilskud m.v.).
      Forslag til folketingsbeslutning om ansvar for rådgivere og projekterende i arbejdsmiljøloven
      Forslag til folketingsbeslutning om styrkede muligheder for at gennemføre positiv særbehandling.

      Forslag til folketingsbeslutning om fjernelse af køns- og
      invaliditetsdiskrimination i arbejdsmarkedspensioner.
ig hævet over bananrepublikkerne i den tredje verden, er det på tide, at der bliver strammet op på dette område.
      Indhold                           Status     Stemt for
      Ifølge lovforslaget skulle det være forbudt at anvende
      antibiotika som tilsætningsstoffer til foderstoffer og at
      indføre foderstoffer inficeret med salmonella og visse
      andre sygdomsfremkaldende bakterier samt vira.       Ikke vedtaget  EL
      Ved lovforslaget blev påbudt karantæne i såvel
      oprindelseslandet som Danmark for svin indført til
      Danmark, indtil de kunne konstateres fri for salmonella
      samt svinepest og visse andre ondartede
      svinesygdomme.                       Ikke vedtaget  EL
      Ifølge lovforslaget skulle der indføres et forbud mod
      indførsel af fødevarer, der ikke af oprindelseslandets
      veterinære myndigheder var kontrolleret og erklæret fri
      for salmonella.                       Ikke vedtaget  EL
      Loven medfører, at vraget af passagerskibet M/S
      »Estonia« bliver beskyttet af gravfreden, idet det bliver
      forbundet med straf at dykke eller foretage anden
      undervandsvirksomhed i det område på 2 gange 2 km,
      hvor M/S »Estonia« sank.                  Vedtaget    Enstemmigt
      Loven indfører hjemmel til, at by- og boligministeren kan
      pålægge elforsyningsvirksomhederne at føre tilsyn med
      stærkstrømsanlæg.                      Vedtaget    Enstemmigtinansieringsinstitut. (Tavshedspligt, klageadgang og straf).

      Med loven begrænses lediges adgang til selv at vælge at
      tage uddannelsesorlov eller selv at vælge at deltage i en          S, V, KF, DF,
      arbejdsmarkedsuddannnelse.                Vedtaget     CD, RV og KRF

      Endvidere gør loven det strafbart at være kunde til en           S, V, SF, CD,
      prostitueret under 18 år.                  Vedtaget    RV, EL og FP


      Loven indebærer, at kommunerne skal bede enhver, som
      efter den 20. oktober 1998 registreres i CPR med ulovlig
      bopæl i et sommerhus, om at fraflytte sommerhuset.
      Kommunerne har endvidere pligt til at indgive
      politianmeldelse og pålægge borgeren tvangsbøder, hvis           S, KF, SF, CD,
      flyttepåbudet ikke efterkommes rettidigt.          Vedtaget    RV, EL og KRF
      Loven indeholder en række ændringer af reglerne om
      omsætning af fast ejendom, bl.a.: - Ophævelse af kravet           S, V, KF, SF,
      om resultatafhængigt vederlag (intet salg ingen regning)          DF, CD, RV og
      til ejendomsformidleren. - Krav om opstilling af alternative Vedtaget    FPvirksomhed. (Apotekeres tavshedspligt, offentliggørelse og videregivelse af oplysninger fra lægemiddelstatistikken, magistrelle lægemdler. (Inddragelse af antiparasitære lægemidler til dyr under apoteksforbeholdet, spredning af lagre af lægemidler i beredskabsøjemed
      Loven medfører endvidere en udvidelse af
      bogføringslovens anvendelsesområde, således at alle
      erhvervsdrivende virksomheder samt organisationer og            S, V, KF, SF,
      sammenslutninger, der modtager direkte støtte fra den           CD, RV, FP og
      danske stat eller EU, bliver bogføringspligtige      Vedtaget    KRF
                                           S, V, KF, SF,
                                           DF, CD, RV, EL
                                   Vedtaget    og KRF

       Loven medfører, at stoffet EPO (Erytropoietin) inddrages
       under loven om forbud mod visse dopingmidler. Loven
       bemyndiger desuden sundhedsministeren til fremover at         S, V, KF, SF,
       fastsætte, hvilke andre grupper af dopingmidler loven         DF, CD, RV, EL
       finder anvendelse på.                   Vedtaget  og KRF
       Loven ændrer den eksisterende våbenlov, således at
       flere våbentyper og dele hertil omfattes af
       våbenlovgivningens kontrolsystem              Vedtaget  Enstemmigt
       Loven indeholder bestemmelser, der supplerer reglerne
       om VVM-vurdering (vurdering af virkninger på miljøet),
       herunder offentlighedens inddragelse i forbindelse med
       afgørelser om anlæg, der er omfattet af VVM-reglerne.
       Loven indfører desuden en bestemmelse om
       anvendelsen af ejendommene i sommerhusområder,
       hvor anvendelsen ikke er fastlagt i en byplanvedtægt eller       S, KF, SF, CD,
       lokalplan.                         Vedtaget  RV, EL og KRF
                                    Vedtaget
øring. (Oplysningskrav til forbrugergarantier, regler om Forbrugerombudsmandens ansættelse og styrkelse af Forbrugerombudsmandens ind


      Dels indebærer loven, at funktionærer har ret til fuld løn i
      forbindelse med graviditetsbetinget sygdom, dels
      indføres der kompensation for alle konkurrenceklausuler,          S, SF, RV, EL
      uanset deres varighed.                    Vedtaget   og KRF

      Lovforslaget skulle indføre en række krav knyttet til
      produkter, der indeholder »uønskede kemiske stoffer«    Ikke vedtaget  EL
      Lovforslaget skulle dels indføre et gebyr for en
      godkendelse af en listevirksomhed knyttet til
      virksomhedens omsætning og øremærket til dækning af
      oprydninger efter »fortidens synder«, dels indføre
      mulighed for i forbindelse med godkendelse af
      listevirksomheder at kunne stille krav om udfasning af
      uønskede kemikalier i virksomhedens produktion og
      produkter.                         Ikke vedtaget  EL
      Lovforslaget indeholdt et krav om, at det skal fremgå af
      en deklarering på produkter, at de indeholder sundheds-
      eller miljøskadelige kemiske stoffer.           Ikke vedtaget  EL

      Loven skaber den nødvendige hjemmel for, at Danmark
      kan opfylde og håndhæve de forpligtelser, der følger i
      henhold til De Forenede Nationers traktat om et
      altomfattende forbud mod atomprøvesprængninger.      vedtaget    Enstemmigt
      Loven har to hovedformål, dels at indføre krav om
      minimumskapital til holdingselskaber i finansielle
      koncerner samt mulighed for at fastsætte
      engagementsgrænser for en finansiel koncern        Vedtaget    Enstemmigt
Ved lovforslaget blev påbudt karantæne i såvel
oprindelseslandet som Danmark for svin indført til
Danmark, indtil de kunne konstateres fri for salmonella
samt svinepest og visse andre ondartede                   S, KF, SF, CD,
svinesygdomme.                       Vedtaget     RV, EL og KRF
Lovforslaget indeholdt en præcisering af betingelserne for
privatflyvning med passagerer mod betaling uden
tilladelse, indførelse af krav om tilladelse for
virksomheders flyvning med egne ansatte (firmaflyvning),
fastsættelse af betingelserne for opnåelse af en sådan
tilladelse samt en skærpelse af
sanktionsbestemmelserne.                  Ikke vedtaget  S

Ifølge lovforslaget skulle der indføres forbud mod
forskelsbehandling på grund af alder på lige fod med det
gældende forbud mod forskelsbehandling på grund af
race, hudfarve, religion, politisk anskuelse, seksuel
orientering eller national, social eller etnisk oprindelse. Ikke vedtaget  EL

at grov momssvig skulle indsættes i straffeloven på lige
fod med grov skattesvig, - at forældelsesfristen for
momsovertrædelser skulle forlænges fra 5 år til 10 år, - at
passiv bestikkelse skulle gøres strafbar for udenlandske
tjenestemænd og tjenestemænd ved internationale
organisationer, - at EU-svig blev kriminaliseret ved en
selvstændig bestemmelse i straffeloven, - at
strafmaksimum for bestikkelse i den private sektor skulle
forhøjes til fængsel i 1 år og 6 måneder, - at der blev
indført hæleriansvar, hvis førforbrydelsen var bestikkelse
i den offentlige sektor eller EU-svig            Ikke vedtaget
Loven fastsætter kvoter for den samlede udledning af            S, V, KF, SF,
CO2 fra elproduktionsanlæg i årene 2000-2003.        Vedtaget    RV, FP og KRF
                              Ikke vedtaget
                              Vedtaget     Enstemmigt
Krav om »kørekort« til etablering af fødevareforretning,
daglig drift heraf samt for fratagelse af »kørekortet«,
såfremt der konstateres væsentlige fejl og mangler i
forretningen.                       Ikke vedtaget                              Ikke vedtaget
                                     Ikke vedtaget
       Bestyrelserne i de respektive pensionsordninger blev forpligtet til i forbindelse med fremlæggelse af årsregnskabet at fremlægge
for forældre.                              Vedtaget

                                    Ikke vedtaget
      stop for nedlæggelsen af små lejligheder i Københavns Kommune
                                Ikke vedtaget
af visse bestyrelsesmedlemmers og direktørers ansvar.         Ikke vedtaget
                                   Ikke vedtaget
      Etablering af private spilleklubber bør  alene kunne finde sted efter
                                   Ikke vedtaget  tilladelse fra kommunen

                                   Ikke vedtaget
                                   Ikke vedtaget
      fusionskontrol og et reelt forbud mod misbrug af dominerende stilling

                                    Ikke vedtaget
      Import af kvinder til prostitution skal være strafbart på samme måde som eksport af danske kvinder til samme formål
                                  Ikke vedtaget
                                    Vedtaget
oler og produktionsskoler m.v. (Indhold, rammestyring, grundtilskud m.v.).
                                    Vedtaget
       Rådgivere og projekterende pålægges et ansvar, der svarede til det ansvar, der påhviler f.eks. leverandører
uligheder for at gennemføre positiv særbehandling.           Ikke vedtaget


                                    Ikke vedtaget
 er det på tide, at der bliver strammet op på dette område.
ken, magistrelle lægemidler m.v.).ler i beredskabsøjemed, offentliggørelse og videregivelse af oplysninger fra lægemiddelstatistikken, reklamering over for offentlighede
mering over for offentligheden, bivirkningsindberetninger m.v.).
Fremsat  Nummer


S     L 11
S     L 12
S     L 15S     L 16


S     L 17
S     L 22
S     L 26
S   L 27
S   L 35
S   L 36
S   L 37
S   L 39


KRF  L 48
SF  L 49
S   L 59
S   L 60
S   L 62
S   L 63
S   L 66
S   L 69


S   L76S   L 77
S   L 81
SF  L 82
FRI  L 83
S   L 98
S  L 100
RV  L 101
S  L 105
S  L 111
RV  L 112
RV  L 113
RV  L 114
RV  L 115
RV  L 116
RV  L 117
S  L 122
S  L 124
S  L 147
S  L 152
S  L 156


S  L 157


S  L 157A
S  L 158
S  L 159
S  L 166
S  L 170
S  L 193
S  L196S  L 208
S  L 210
S  L 211
S  L 212
S  L 213
EL  L 216
EL  L 217


EL  L 218
S  L 222
S  L 229
S  L 232
S  L 233
S  L 238
S  L 239
S  L 240
S  L 241
S  L 242
S  L 248
S  L 264
S  L 267
S  L 268
S  L 269

S  L 270
S          L 272
S          L 275
S          L 281
S          L 286
RV          L 291


Beslutningsforslag
EL        B6

KF, V, KRF    B 18

KRF        B 33
DF        B 37
KF, V       B 38
EL        B 45

DF        B 46
DF        B 52

FRI        B 62


DF        B 65

SF        B 74

SF        B 91

SF        B 93

EL        B 96


KRF        B 100

EL        B108


SF        B 114


SF        B 119

Frank Dahlgaard  B 129

EL        B 138
EL    B 150


DF    B 152

KF, DF  B 153


EL    B 154

FRI   B 155
FORBUD OG PÅBUD 1999-2000
Navn
Forslag til lov om ændring af lov om dyrelægegerning m.v. (etablering af et
register over forbruget af veterinære lægemidler)

Forslag til lov om ændring af lov om foderstoffer (indberetning af køb og
salg af tilsætningsstoffer, indgriben i farlige sundhedsfarlige foderstoffer
m.m.)
Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Grov momssvig, EU-svig og
bestikkelse af udenlandske tjenestemænd m.v.).


Forslag til lov til forslag om ændring af lov om offentlige indsamlinger
(Forbud mod pyramidespil)
Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod privates tv-overvågning
m.v. (Offentlige myndigheders tv-overvågning).
Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove (kildeartsbegrænsede
tab ved skattefri fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.m.)
Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Det Europæiske
Fællesskabs forordning om foranstaltninger med henblik på at forbyde
overgang til fri omsætning, udførsel, genudførsel og henførsel under en
suspensionsprocedure af varemærkeforfalskede og piratkopierede varer.
Forslag til lov om ændring af toldloven, lov om afgift af spiritus m.m., lov om
tobaksafgifter, momsloven, kildeskatteloven og lov om en
arbejdsmarkedsfond (Svigbekæmpende foranstaltninger m.v)


Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring og lov om en
rejsegarantifond. (Sammenlignende reklame, regel om særtilbud,
forbrugerombudsmandens ansættelse og adgang til at forlange oplysninger
samt styrkelse af Rejsegarantifondens indgrebsmuligheder).


Forslag til lov om ændring af lov om mærkning og skiltning med pris m.v.
og lov om erhvervsfremme. (Udvidede krav til mærkning med enhedspris
og overførelse af kompetence til at give forskrifter)
Forslag til lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvinForslag til lov om ændring af sømandsloven. (Tjenestefrihed ved
pårørendes sygdom eller ulykke).

Forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed til søs. (Indførelse af
promillegrænser til søs)
Forslag til lov om ændring af dyreværnsloven (Forbud mod slagtning og
aflivning af dyr uden forudgående bedøvelse)
Forslag til lov om autorisation af elinstallatører m.v.
Forslag til lov om ændring af lov om jernbanesikkerhed m.v.


Forslag til lov om ændring af lov om luftfart (firmaflyvning, flyvepladser i
Grønland m.v.)
Forslag til lov om visse betalingsmidler.

Forslag til lov om ændring af patentloven, varemærkeloven, lov om
brugsmodeller m.v., lov om mønstre og lov om plantenyheder. (Beskyttelse
af bioteknologiske opfindelser, undtagelse fra aktindsigt m.m.).Forslag til lov om afgift af polyvinylklorid og ftalater (pvc og visse
blødgøringsmidler).

Forslag til lov om ændring af lov om svangerskabsafbrydelse. (Sene
provokerede aborter).
Forslag til lov om ændring af lov om butikstid m.v. (Ændring af
bestemmelser for butikker beliggende på eller ved havnearealer og butikker
i jernbane- og rutebilstationer).
Forslag til lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand-
og afløbsledninger
Forslag til lov om ændring af dyreværnsloven (Forbud mod slagtning og
aflivning af dyr uden forudgående bedøvelse)
Forslag til lov om ændring af dyreværnsloven (Forbud mod slagtning og
aflivning af dyr uden forudgående bedøvelse)
Forslag til lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets
område. (Det repræsentative demokrati i uddannelsessystemet).
Forslag til lov om ændring af lov om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v.
(Redningsdykning, strafferammer).
Forslag til lov om produktionsskoler.
Forslag til lov om erhvervsservice.
Lov om ændring af lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v. (Tilsyn
med sundhedspersoner)
Forslag til lov om ændring af lov om banker og sparekasser m.v.
(Koncernregler, virksomhedsområde for Finansieringsinstituttet for Industri
og Håndværk m.v.).
Forslag til lov om ændring af realkreditloven. (Koncernregler,
omdannelsesregler m.v.).Forslag til lov om ændring af lov om fondsmæglerselskaber, lov om
investeringsforeninger og specialforeninger og lov om ændring af lov om
værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love. (Koncernregler, adskillelse
af kundemidler m.v.).
Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsvirksomhed. (Koncernregler,
regnskabsår, administration af livsforsikringsbestande m.v.).Forslag til lov om ændring af lov om tilsyn med firmapensionskasser, lov
om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, lov om Arbejdsmarkedets
Tillægspension og lov om sikring mod følger af arbejdsskade. (Ændring af
ledelsesbestemmelser, regnskabsår m.v.).
Forslag til ændring af lov om værdipapirhandel m.v. (Regelforenkling,
endelig afregning og sikkerhedsstillelse, koncerninterne transaktioner)
Forslag til lov om ændring af skatteloven (indberetning fra kuratorer om
udloddede dividender m.v.)
Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private
andelsboliger m.v., lov om boligbyggeri og lov om byfornyelse
(rentetilpasningslån, konvertering, betaling af realkreditbidrag, alternative
boliger til unge, styrket indsats i socialt svage byområder)
Forslag til lov om behandling af personoplysninger.Lov om ændring af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast
ejendom m.v., lov om omsætning af fast ejendom og ligningsloven
(Stramning af betingelserne for, at sælgeren kan undgå at hæfte for
mangler m.v.)
Forslag til lov om ændring af færdselsloven, lov om private fællesveje og
lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje (overførsel af
kompetence, til kommune m.m.)

Forslag til lov om ændring af lov om kemiske stoffer og
produkter."Godkendelse af bekæmpelsesmidler fra minister"

Forslag til lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter
(markedsføring af biocidholdige produkter m.v.)
Forslag til lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet (aflevering af
affald fra skibe og anmeldelse vedrørende strandsanering)
Forslag til lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet og lov om
sikkerhed til søs. (Administrative bøder for ulovlig udtømning af olie,
manglende eller mangelfuld førelse af olie-, last- og affaldsjournal,
administrativ tilbageholdelse og skærpede bøder).


Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale
område, lov om social service, lov om aktiv socialpolitik og lov om
psykologer (Om sammensætningen af de sociale nævn m.v., Det
Rådgivende Praksisudvalg, Det Sociale Råd, advokatbistand, psykologers
tavshedspligt m.v.)
Forslag til lov om ændring af visse miljølove. (Implementering af
Århuskonventionen m.v.).
Forslag til lov om ligestilling mellem mænd og kvinder
Forslag til lov om ændring af straffeloven (Maskeringsforbud)
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven med flere love. (Krav om
egen bolig ved familiesammenføring, tilknytningskrav ved
ægtefællesammenføring og indsats mod ægteskaber, der ikke beror på
parternes egen fri vilje)Forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af
boligforholdene og lov om leje af almene boliger (beboermaksimum)


Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private
andelsboliger m.v., lov om andelsboligforeninger og andre
boligfællesskaber, lov om individuel boligstøtte og lov om integration af
udlændinge i Danmark. Fleksible udlejningsregler, særlig støtte til visse
almene boligafdelinger og kommunal anvisning til private andelsboliger).
Forslag til lov om ændring af momsloven, lønsumsafgiftsloven,
kildeskatteloven og arbejdsmarkedsfondsloven (sikkerhedsstillelse ved
registrering)
Forslag til lov om ændring af lov om visse forbrugeraftaler,
markedsføringsloven og visse andre love (Gennemførelse af EU-regler om
fjernsalg, uanmodet markedsføring m.v. og metoden til beregning af årlige
omkostninger i procent samt gennemførelse af protokoller om Domstolens
fortolkningskompetence vedrørende konventionen om, hvilken lov der skal
anvendes på kontraktlige forpligtelser m.v.)

Forslag til lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter.
(Anmeldelse og mærkning af produkter med uønskede kemiske stoffer
samt bedre mulighed for forbrugerne for indberetning ved mistanke om
sundheds- eller miljøskadelig effekt).
Forslag til lov om ændring af lov om produktsikkerhed. (Deklarering af
produkter, der indeholder kemiske stoffer med sundhedsfarlig eller
miljøskadelig effekt, samt indberetningspligt ved mistanke om produkters
sundheds- eller miljøskadelige effekt).

Forslag til lov om forbud mod restkoncentrationer af lægemidler i animalske
fødevarer.


Forslag til lov om ændring af lov om arbedsløshedsforsikring m.v. og lov
om en aktiv arbejdsmarkedspolitik (Sikring af udbetaling af
dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag samt harmonisering af
fradragsregler)
Forslag til lov om elektroniske signaturer
Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og
administration på det sociale område (Styrkelse af den særlige støtte til
børn og unge og om dispensationsadgang ved nedsættelse af børn og
unge-udvalg)
Forslag til lov om ændring af lov om offentlig sygesikring. (Ændring af
medicintilskudsregler - europæiske gennemsnitspriser).
Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove, lov om en
arbejdsmarkedsfond og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.
(Ændring af beskatningen af fri bil og bil ydet som udbytte).
Forslag til lov om naturgasforsyning.
Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning (ophævelse af
bestemmelser af naturgas, ændrede prisbestemmelser, Energitilsynet og
ændrede klagebestemmelser)
Forslag til lov om fremme af besparelser i energiforbuget
Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven. (Fusionskontrol,
Konkurrencerådets sammensætning, decentralisering m.v.)
Forslag til lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet


Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, lov om midlertidig
opholdstilladelse til visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v. og
straffeloven. (Skærpelse af strafniveauet for ulovlig beskæftigelse af
udlændinge, Danmarks indtræden i det praktiske Schengensamarbejde,
præcisering af Udlændingestyrelsens og politiets underholdsforpligtelse
m.v.)
Forslag til lov om ændring af skattestyrelsesloven, ligningsloven og
skattekontrolloven. (Omkostningsgodtgørelse i skatte- og afgiftssager).
Forslag til lov om gevinstgivende spilleautomater
Forslag til lov om væddemål i forbindelse med heste- og hundevæddeløb.
Forslag til lov om ændring af lov om totalisatorspil. (Begrænsning til spil
afholdt i tilknytning til væddekampe)
Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed.
(Spredning af lydprogrammer i trafikanlæg, fordeling af DR's og TV 2's
digitale programmer i fællesantenneanlæg, afskæring af klageadgang til
Kulturministeriet i »must carry«-sager, præcisering af bestemmelser om
DR's og TV 2's regnskabsudarbejdelse, krav om europæiske programmer i
lokal-tv udsendt i netværk, hjemmel til fastsættelse af inhabilitetsregler for
lokale radio- og fjernsynsnævn og forbud mod privat besiddelse af
piratdekodere m.v.).
Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning. (Udligning af miljøvenlig
elektricitet m.v.).


Forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven. (Forældelse,
styrket indsats mod seksuelt misbrug af børn og unge samt IT-
efterforskning)
Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private
andelsboliger m.v. (Tilbagekøbsklausuler).
Forslag til lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø
Forslag til folketingsbeslutning om en miljølov for børn (sikkerhed og
sundhed for børn i daginstitutioner m.v.). Regler vedrørende sikkerhed og
sundhed i alle typer institutioner, f.eks. arealkrav, krav til udearealernes
miljømæssige tilstand, krav til de materialer, børnene beskæftiger sig med
(f.eks. lim, maling og lign.) m.v.,
Forslag til folketingsbeslutning om begrænsning af retten til at iværksætte
faglige blokader på arbejdsmarkedet
Forslag til folketingsbeslutning om solvarme i nybyggeri uden for de
eksisterende fjernvarmeområder
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod rusmidlet Fantasy
Forslag til folketingsbeslutning om maskeringsforbud
Forslag til folketingsbeslutning om et gensplejsningsfrit landbrug.
Forslag til folketingsbeslutning om hætteforbud ved demonstrationer eller
lignende

Forslag til folketingsbeslutning om tilvejebringelse af regler for erhvervelse
af "kørekort" til etablering af fødevareforretning, daglig drift heraf samt for
fratagelse af "kørekortet", såfremt der konstateres væsentlig fejl og
mangler i forretningen (samme som B 43 fra 1998-1999)

Forslag til folketingsbeslutning om henvisning af rulleskøjteløbere til cykelsti
Forslag til folketingsbeslutning om retsforfølgelse af personer med
tilhørsforhold til visse politiske, autonome, multietniske eller lignende
grupperinger og gadebander, der virker ved vold og hærværk
Forslag til folketingsbeslutning om fremsættelse af lovforslag til sikring af
etnisk ligestilling på det danske arbejdsmarked

Forslag til folketingsbeslutning om flere boliger til boligsocial formål
Forslag til folketingsbeslutning om fjernelse af køns- og
invaliditetsdiskrimination i arbejdsmarkedspensioner

Forslag til folketingsbeslutning om landplacerede vindmøller

Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af tilbagetagningsordninger
for brugt emballage for producenter, forhandlere og importører
Forslag til folketingsbeslutning om forbedrede køre- og hviletidsregler for
bybuschauffører

Forslag til folketingsbeslutning om en strategi for udbredelse af open
source -programmel i Danmark

Forslag til folketingsbeslutning om forebyggelse af og hjælp til løsning af
gældsproblemer
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod udsendelse af porno på
ukodede betalingsfri tv-kanaler
Forslag til folketingsbeslutning om et sponseringsnævn ved offentlige
forskningsinstitutioner
Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af Patientforsikring


Forslag til folketingsbeslutning om tilbageholdelse af gravide misbrugere
Forslag til folketingsbeslutning om patienters adgang til oplysninger om og
aktindsigt i visse tandlægeklagesager

Forslag til folketingsbeslutning om, at tilsætningsstoffer og aromastoffer til
tobak, der øger rygningens omfang, ikke længere kan tillades
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af klippekortsystem til
kørekort
Indhold                     Status   Stemt For
Forpligter dyrlæger til at indberette hvilke        S, V, KF, SF, DF,
lægemidler de udsteder            Vedtaget    CD, RV, EL og KRF
Køber af foderstoffer kan pålægges at            S, V, KF, SF, DF,
give visse informationer i forbindelse med         CD, RV, EL, KRF og
købet og sælger har pligt til at indberette         Frank Dahlgaard
disse oplysninger til myndighederne     Vedtaget    (UP)at grov momssvig skulle indsættes i
straffeloven på lige fod med grov
skattesvig, - at forældelsesfristen for
momsovertrædelser skulle forlænges fra 5
år til 10 år, - at passiv bestikkelse skulle
gøres strafbar for udenlandske
tjenestemænd og tjenestemænd ved
internationale organisationer, - at EU-svig
blev kriminaliseret ved en selvstændig
bestemmelse i straffeloven, - at
strafmaksimum for bestikkelse i den
private sektor skulle forhøjes til fængsel i 1
år og 6 måneder, - at der blev indført
hæleriansvar, hvis førforbrydelsen var
bestikkelse i den offentlige sektor eller EU-
svig


                              S, V, KF, SF, DF,
                         Vedtaget  CD, RV, EL og KRF


Krav om information ved overvågning       Vedtaget  Enstemmigt
Regel om, at uudnyttede skattemæssige
tab efter avancebeskatningslovene i et af
de indskydende selskaber ved en skattefri
fusion m.v. efter fusionsskatteloven ikke
kan overføres til det modtagende selskab. Vedtaget     S, SF, RV og EL
Ordning udvides til også at omfatte varer,
der krænker patentrettigheder, og at
toldmyndighederne også skulle have
mulighed for at gribe ind, så snart varen
ankom til toldområdet
Tvungen brug af et EU-system for
forhåndsunderretning (early warning) for
tobaks- og spiritusforsendelser       Vedtaget    Enstemmigt


Sammenlignende reklame må bl.a. ikke
være vildledende, miskrediterende eller
skabe forveksling i forhold til
konkurrerende produkter.

Der fastsættes en øvre grænse for, hvor
mange priser der må angives, herunder
begrænsning i angivelsen af
prisoplysninger i flere valutaer       Vedtaget    Enstemmigt

Forbud mod fuldspaltegulve, påbud om
adgang til temperaturregulerende
foranstaltninger og adgang til halm eller
lignende                   Vedtaget    S, KF, SF og RV


Virksomheder tvinges til at acceptere, at
sømænd forlader tjeneste i tilfælde af
force majeure i familieforhold


                       Ikke vedtaget  DF, EL, KRF og FRI

                               (2 tilsvarende
                               lovforslag L82 og
                               L83fra DF og FRI,
                               som heller ikke blev
                       Ikke vedtaget  vedtaget


Krav om virksomhedsautorisation og
kvalitetsstyringssystem           Vedtaget    Enstemmigt


der gives Jernbanetilsynet mulighed for på
stedet at nedlægge forbud mod drift,
såfremt det skønnes , at de
sikkerhedsmæssige forhold er klart
uforsvarlige


Krav om, at firmaflyvning med ansatte skal
anmeldes til Statens Luftfartsvæsen    Vedtaget     Enstemmigt
Lovforslaget lægger derfor op til, at udstederne bl.a. skal have pligt til at lave funktioner, som gør det muligt for bru


forbyder patentering af det menneskelige
legeme

Den, som fremstiller varer, som er nævnt i
bilag 1, skal anmelde sin virksomhed til
registrering hos de statslige told- og
skattemyndigheder.

                                S, V, KF, SF, DF,
                        Vedtaget    RV, FRI og UP

                                S, SF, RV, EL og
                        Vedtaget    KRF


Forbud med at drive erhvervsvirksomhed
til udførelse af simple installationsarbejder,
f.eks. udskiftning og tilslutning af
godkendte brugsgenstande og armaturer.
Disse kan kun udføres af forbrugerne selv
eller for andre som vennetjenester o.l.    Vedtaget    Enstemmigt
                        Ikke vedtaget
                        Ikke vedtaget
Skoleledere har pligt til at opfordre elever
til at danne elevråd
rav om, at kommende redningsdykkere
har enten en redningsmæssig eller en
dykkermæssig baggrund
pligt for bestyrelsen til at give meddelelse,
hvis skolen kommer i økonomiske
vanskeligheder. (Produktionsskoler er
selvejende insitutioner)
Godkendelsesordning for
erhvervsserviceleverandørerSundhedsstyrelsen kan som led i det
almindelige tilsyn afkræve personer inden
for sundhedsvæsenet de oplysninger, der
er nødvendige for at gennemføre tilsynet. Vedtaget      Enstemmigt
krav til holdingselskabets ledelses
egnethed og hæderlighed
Giver Finanstilsynet mulighed for at kræve
udskillelse af de finansielle virksomheder i
en delkoncern under et holdingselskab.    Ikke vedtaget
krav til selskabets ledelses egnethed og
hæderlighed
krav til selskabets ledelses egnethed og
hæderlighed
krav til selskabets ledelses egnethed og
hæderlighed


Alle aktionærer, der direkte eller indirekte
havde en bestemmende indflydelse på et
selskab, der var børsnoteret, eller hvis
aktier var optaget til handel på en
autoriseret markedsplads, pålægges
oplysningspligt med hensyn til              S, V, KF, SF, CD,
aktiebesiddelsen                Vedtaget  RV, KRF og FRI
Pligt for kuratorer til at indberette
identiteten på de fordringshavere, som får
udloddet dividender, til Told•Skat     Vedtaget    Enstemmigt
Ejerne af støttede byggeri, også private,
kan påbydes at konvertere eksisterende          S, SF, CD, RV, EL
nominallån                   Vedtaget  og KRF


Bestemmelsen i stk. 4 medfører, at
Datatilsynet vil kunne meddele en eventuel
databehandler, som på vegne af en
dataansvarlig foretager en behandling som
nævnt i stk. 1-3, påbud eller forbud


Sælger forpligtes til at rådgive om behovet
og mulighederne for at tegne
ejerskifteforsikring mod skjulte fejl,
endvidere skal sælger være med til at           S, SF, CD, RV, EL
finansiere forsikringspræmien        Vedtaget   og KRF
Der indfører fartgrænse på 45 km/t og 30
km/t for knallerter og endvidere betaling           S, V, KF, SF, DF,
for syn af knallerter             Vedtaget    CD, RV og KRF


                       Ikke vedtaget

Salgs- og anvendelsesforbud for visse             S, V, KF, SF, DF,
kemiske stoffer og produkter         Vedtaget    CD, RV og KRF


Ministeren får hjemmel til at pålægge
skibe før afgang fra en dansk havn at
aflevere alt affald til en modtage ordning;
hjemmel til at pålægge skibe forud for
anløb af havnen at anmelde, hvor stor en
mængde affald, der skal afleveres;
hjemmel til at pålægge havnene at
udfærdige planer om affaldshåndtering     Vedtaget    EnstemmigtBestemmelsen i nr. 2 hjemler adgang for
erhvervsministeren til at fastsætte særlige
regler om skibsjournaler i forbindelse med
forebyggelse af forurening, herunder om
autorisation af journalerne og ansvaret for
disses førelse og opbevaring samt om
kontrollen hermed.
                               S, V, KF, SF, DF,
Lovbestemt tavshedspligt for psykologer    Vedtaget    CD, RV, EL og KRF


Lovforslaget vil indebære, at visse
organer/[private]virksomheder, der i dag
ikke er omfattet af pligten til at give
adgang til aktindsigt i miljøoplysninger,
fremover vil have en sådan pligt.
Ressortministeren kan i regler fastsætte,
at private institutioner, der delvist ejes af
staten (60-70 % eller 50%) skal omfattes            S, Helga Moos (V),
af loven, og derved skal have mindst 1/3            SF, CD, RV, EL og
af det ene køn i bestyrelsen          Vedtaget    KRF
                                S, V, KF, DF, CD,
                                RV, KRF, FRI og
                                Frank Dahlgaard
                        Vedtaget    (UP)


                                S, V, KF, RV, FRI og
                        Vedtaget    UP


Private udlejningsbyggerier påbydes et             S, V, KF, RV og
beboer maksimum på 2 personer per                Frank Dahlgaard
beboelsesrum                  Vedtaget    (UP)
Kommunalbestyrelsen får adgang til at              S, V, KF, CD, RV,
kunne anvise boligsøgende til boliger i             KRF og Frank
private andelsboligforeninger          Vedtaget    Dahlgaard (UP)Krav om sikkerhedsstillelse for en række
virksomhedstyper med begrænset ansvar              S, V, KF, SF, DF,
(selskaber m.v.), når de på                   CD, RV, EL, KRF og
registreringstidspunktet har en formue på            Frank Dahlgaard
mindre end 125.000 kr.          Vedtaget       (UP)
                                S, V, KF, SF, DF,
Bl.a. forbud mod uanmodet markedsføring             CD, RV, EL (ved en
ved brug af elektronisk post, automatisk            fejl), KRF og Frank
telefonopkaldssystem og telefax     Vedtaget        Dahlgaard (UP)
                        Ikke vedtaget  EL
                       Ikke vedtaget  EL


                       Vedtaget    S, SF, DF, RV og EL


Arbejdsløshedskassen får efter
medlemmets anmodning pligt til at hjælpe
medlemmet med at få beløbet udbetalt             S, SF, CD, RV og
hos arbejdsgiveren.           Vedtaget      EL


                               S, V, KF, DF, CD,
Opstiller krav til certificering af             RV, KRF, Fri og
nøglecenter, der udsteder elektroniske            Frank Dahlgaard
signaturer                  Vedtaget    (UP)
Alle der får kendskab til, at et barn eller en
ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller
nedværdigende behandling eller lever
under forhold, der bringer dets sundhed
eller udvikling i fare, har pligt til at
underrette kommunen, ligesom personer,
der udøver offentlig tjeneste eller hverv,
skal underrette kommunen, hvis de under
udøvelsen af tjenesten eller hvervet får
kendskab til forhold, der giver formodning          S, V, KF, SF, DF,
om, at et barn eller en ung under 18 år har         CD, RV, EL, KRF og
behov for særlig støtte.            Vedtaget   FRIStk. 2. Den virksomhed, der markedsfører
et generelt tilskudsberettiget lægemiddel,
skal hver sjette måned underrette
Lægemiddelstyrelsen om den pris, hvortil
lægemidlet den sidste hverdag i den
forløbne seks måneders periode blev solgt
af virksomheden eller en virksomhed i
samme koncern til apotekerne i de i stk. 1
nævnte lande.
§ 7 C. Alle, der i det forudgående
kalenderår som led i deres virksomhed har
ydet et vederlag i form af, at der er stillet
en bil til rådighed for privat benyttelse,
skal, når vederlaget er ydet til en direktør
eller anden medarbejder med væsentlig
indflydelse på egen aflønningsform,
foretage indberetning herom til de statslige
told- og skattemyndigheder, jf.
ligningslovens § 16, stk. 4. Endvidere skal
der foretages indberetning om udbytte i
form af bil stillet til rådighed, der er
udloddet til en hovedaktionær, jf.
ligningslovens § 16 A, stk. 10.

§ 10. Transmissions-, distributions- og
lagervirksomhed kan kun udøves efter
bevilling, der kan gives til selskaber, som
opfylder kravene i § 28.
Krav om effektivisering på de enkelte
anlæg i form af rammer for disse anlægs          S, V, KF, DF, CD,
indtægter og dermed rammer for, hvor            RV, KRF, FRI og
meget der kan opkræves hos                 Frank Dahlgaard
varmeforbrugerne for anlæggenes ydelser Vedtaget      (UP)Ministeren bemyndiges til at fastsætte
regler for de kollektive
energiforsyningsvirksomheders fordeling
af deres omkostninger mellem faste og
variable tariffer. Som udgangspunkt vil der
blive stillet krav om lave faste tariffer, men       S, V, KF, SF, CD,
på fjernvarmeområdet vil der være en            RV, KRF, FRI og
række tilfælde, hvor det er velbegrundet          Frank Dahlgaard
med større faste tariffer.           Vedtaget  (UP)                              S, V, KF, DF, CD,
Fusioner mellem store virksomheder skal          RV, og Frank
kontrolleres                  Vedtaget  Dahlgaard (UP)
Forbud imod i erhvervsmæssigt øjemed at
fremstille, importere, omsætte, besidde
eller ændre dekodere eller andet
dekodningsudstyr, som har til formål at
give uautoriseret adgang til informations-         S, V, KF, SF, DF,
og indholdstjenester.           Vedtaget     CD, RV, KRF og FRI
Udlændingestyrelsen gives mulighed for at          S, V, KF, CD, RV,
ekspropriere ejendom til at etablere            KRF og Frank
indkvarteringssteder for asylansøgere   Vedtaget     Dahlgaard (UP)

Ȥ 7 H. Fysiske og juridiske personer, der
er fuldt skattepligtige til landet, og som har
ydet et beløb til dækning af en persons
udgifter til sagkyndig bistand m.v., jf.
ligningslovens § 7 Q, stk. 1, nr. 2, skal ved
ydelsen af beløbet oplyse de statslige told-
og skattemyndigheder om beløbets
størrelse og modtagerens identitetBl.a bestemmelser om, at alle
spilleautomater skal kobles til en
kontrolcomputer hos spillemyndigheden,
således at spilleomsætning og
gevinstudbetaling på den enkelte              S, SF, CD, RV, EL,
spilleautomat kan kontrolleres          Vedtaget  KRF og FRI
skatteministeren skal godkende
datterselskabets vedtægter og ændringer i
disse. Hvis bevillingen til væddemål på
heste- og hundevæddeløb udløber uden at
blive fornyet, foreslås selskabet opløst

                         Vedtaget  Enstemmigt
Det påhviler ejere af fællesantenneanlæg
at sikre, at der i anlægget sker en
fordeling af de lyd- og billedprogrammer,
der spredes ved hjælp af radioanlæg af
Danmarks Radio og TV 2 i medfør af § 7,
stk. 1, og § 18, stk. 1, herunder de
regionale programmer, der er bestemt til
modtagning i det pågældende område.
Digitale programmer fra Danmarks Radio
og TV 2 skal alene fordeles, såfremt der
fordeles andre digitale programmer i
anlægget


Miljø- og energiministeren kan pålægge de
systemansvarlige virksomheder at sikre, at
samtlige elforbrugere i de to
sammenhængende elforsyningssystemer i
forhold til deres elforbrug aftager samme
andel af den i § 8, stk. 1, nævnte
elektricitet og afholder omkostningerne i
forbindelse hermed.

                              S, V, KF, DF, CD,
                              RV, KRF, FRI og
                              Frank Dahlgaard
                       Vedtaget   (UP)


Forslaget indebærer endvidere, at der for
fremtiden ikke er mulighed for, at ejere af
alment byggeri kan erhverve ejendomme
eller opføre byggeri på ejendomme,
hvorpå der er tinglyst tilbagekøbsklausul,
ligesom det heller ikke vil være muligt at
omdanne sådanne ejendomme til almene
ejendomme.
Uddannelsessteders ledelse skal
udarbejdes en skriftlig
undervisningsmiljøvurdering af sikkerheds-
og sundhedsforholdene samt forholdene
vedrørende det psykiske og æstetiske
miljø på uddannelsesstedet         Ikke vedtaget
                         Ikke vedtaget

                     Ikke vedtaget
Tvunget opsætning af solvarme ved privat
nybyggeri                Ikke vedtaget
                     Ikke vedtaget
                     Ikke vedtaget
                     Ikke vedtaget      DF

                         Ikke vedtaget
                         Ikke vedtaget

                         Ikke vedtaget


                         Ikke vedtaget

                         Ikke vedtaget
Det offentlige gives tildelingsret til private
beboelsesbyggerier                Ikke vedtaget

                      Ikke vedtaget
Private vindmøller af vis ydeevne skal dele
strøm til lokalsamfundet          Ikke vedtaget


Producenter skal tilbagetage emballage      Ikke vedtaget

                         Ikke vedtaget  ?
Det offentlige skal forhindre, at der kan
tages patent på software og software
algorithmer                   Ikke vedtaget
Pengeinstitutter kan forpligtende
inddrages i indsats over truende
gældsproblemer                  Ikke vedtaget

                         Ikke vedtaget
Kontrol med private virksomheders
donationer til forskning             Ikke vedtaget
Privatpraktiserende læger og speciallæger
samt privatejede hospitaler pålægges at
tegne forsikringer med samme
dækningsområde som patientforsikringen Ikke vedtaget
Tilbageholdelse af stofmisbrugere i
behandling, da barnets tarv er vigtigere
end misbrugerens frihed          Ikke vedtaget
Patienter skal gives aktindsigt i private
tandlægers klagesager           Ikke vedtaget

Udarbejdelse af positivliste, der omfatter
de stoffer, der er tilladte         Ikke vedtaget

                       Ikke vedtaget
oner, som gør det muligt for brugerne at spærre tabte eller stjålne betalingsmidler, der kan indeholde mere end 3.000 kr., eller so
mere end 3.000 kr., eller som kan genoplades automatisk.
          FORBUD OG PÅBUD UNDER NYRUP
          2000-2001

Fremsat  Nummer  Navn

          Forslag til lov om ændring af færdselsloven.
          (Anvendelse af sikkerhedssele og andet
          sikkerhedsudstyr, betaling for fornyelse af visse
S     L4    kørekort samt for anvendelse af løse prøveskilte)

          Forslag til lov om ændring af lov om vandforsyning
          m.v. (Gennemførelse af drikkevandsdirektivet
S     L8    m.v.)
          Forslag til lov om ændring af lov om
S     L9    miljøbeskyttelse. (Udarbejdelse af grønt regnskab)
          Forslag til lov om forbud til beskyttelse af
S     L 13   forbrugernes interesser
          Forslag til lov om ændring af
          aktieavancebeskatningsloven og
          dødsboskatteloven. (Ændring af
S     L 36   successionsreglerne ved overdragelse af aktier)
RV    L 40   Forslag til lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø
          Forslag til lov om ændring af byggeloven.
          (Modernisering af bebyggelsesregulerende
S     L 44   bestemmelser, handicaptilgængelighed m.v.).
          Forslag til lov om ændring af lov om røgfri miljøer i
          offentlige lokaler, transportmidler og lignende.
          (Forbud mod rygning i folkeskolen og
          ungdomsskolen, ungdomskostskoler, dag- og
          klubtilbud, fritidsklubber, døgninstitutioner m.v. for
          børn og unge samt indførelse af rygepolitik på
S     L 45   selvejende uddannelsesinstitutioner).
          Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod
          forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.
EL    L 57   (Aldersdiskrimination)S     L 61   Forslag til lov om udendørs hold af svin.
S  L 68  Forslag til lov om ændring af lov om jernbanevirksomhed m.v. (Jer
      Forslag til lov om pligtige lagre af mineralolie og
S  L 72  mineralolieprodukter.
      Forslag til lov om ændring af lov om
S  L 73  kontinentalsoklen
S  L 74  Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om ændring


      Forslag til lov om ændring af lov om
      værdipapirhandel m.v., lov om banker og
      sparekasser m.v., realkreditloven, lov om
      fondsmæglerselskaber, lov om
      investeringsforeninger og specialforeninger, lov
      om forsikringsvirksomhed, lov om
      forsikringsmæglervirksomhed samt lov om
      sparevirksomheder og udstedere af forudbetalte
      betalingskort. (Adgang til en fondsbørs og en
      værdipapircentral, misbrug af intern viden og
      kursmanipulation m.v., ledelsens adgang til at
      sidde i koncernvirksomheder og bidrag til
RV  L 75  Finanstilsynet).
RV  L 76  Forslag til lov om innovationsforeninger
S  L 78  Forslag til lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og
RV  L 79  Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed m.v. (G
S  L 128  Forslag til lov om ændring af lov om luftfart. (Obligatorisk rappor
       Forslag til lov om ændring af lov om renter ved
       forsinket betaling m.v. (Loft over rykkergebyrer
S  L 132  m.v. i forbrugerforhold).


S  L134  Forslag til lov om forbud mod tobaksreklame m.v.

       Forslag til lov om erhvervsdrivende virksomheders
       aflæggelse af årsregnskab m.v.
S  L 138  (årsregnskabsloven).
S  L 153  Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Pant- og ret
       Forslag til lov om ændring af lov om udnyttelse af
       vedvarende energikilder m.v. (Solvarmepligt i
S  L 154  nybyggeri uden for fjernvarmeområderne m.v.).
S  L 156  Forslag til lov om hold af slagtekyllinger.
RV  L 165  Forslag til lov om finansiel virksomhed

       Forslag til lov om ændring af lov om
       forsikringsvirksomhed, lov om Arbejdsmarkedets
       Tillægspension, lov om Lønmodtagernes
       Dyrtidsfond, lov om sikring mod følger af
       arbejdsskade og lov om
       forsikringsmæglervirksomhed. (Midlertidig
       bestemmende indflydelse for institutionelle
       investorer, formidling af forsikringsprodukter,
       forsikringsselskabers etablering af filialer i andre
       lande og bidrag til Finanstilsynet fra ATP, LD og
RV  L 167  AES).
       Forslag til lov om ændring af lov om banker og
       sparekasser m.v., realkreditloven og lov om
       fondsmæglerselskaber. (Anvendelse af interne
       modeller til kapitaldækningsformål, etablering af
       filialer i andre lande og præcisering af
V   L 168  insolvensbegrebet).
       Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø
S   L 172  og lov om visse havanlæg.
       Forslag til lov om ændring af lov om
       foranstaltninger mod alkoholmisbrug. (Ændring af
       aldersgrænsen for forbud mod salg af alkohol til
KRF  L 177  unge fra 15 til 18 år)
DF  L 178  Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Ophævelse af mulighed f

       Forslag til lov om ændring af lov om
       produktsikkerhed. (Deklarering af produkter, der
       indeholder kemiske stoffer med sundhedsfarlig
       eller miljøskadelig effekt, samt indberetningspligt
       ved mistanke om produkters sundheds- eller
EL  L 187  miljøskadelige effekt)
       Forslag til lov om ændring af straffeloven og
       retsplejeloven. (Hæleri og anden efterfølgende
S   L 194  medvirken samt IT-efterforskning)


       Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven,
       kildeskatteloven, kursgevinstloven og
       aktieavancebeskatningsloven. (Indberetning
       vedrørende børsnoterede aktier, indbetaling af
       foreløbig skat, overgangsregler for selskabers
       kursgevinstbeskatning og opgørelse efter
       fondskodeprincippet ved afståelse af
S   L 199  næringsaktier).
       Forslag til lov om ændring af lov om
S   L 206  miljøbeskyttelse og lov om forurenet jord.       Forslag til lov om ændring af straffeloven og
       retsplejeloven. (Forvoldelse af fare for smitte med
S   L 209  en livstruende og uhelbredelig sygdom).
       Forslag til lov om ændring af lov om lige løn til
S  L 215  mænd og kvinder
RV  L 230  Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhe       Forslag til lov om ændring af lov om leje af
       erhvervslokaler m.v. (erhvervslejelov), lov om leje
       og lov om leje af almene boliger. (Ophævelse af
S  L 231  lejeforhold som følge af overtrædelse af forbud)


       Forslag til lov om forbud mod besøgende i
S  L 234  bestemte lokaler


       Forslag til lov om ændring af lov om jordbrugets
       anvendelse af gødning og om plantedække
S  L 236  (Justering af reglerne om kvælstofnormer)
EL          L 237  Forslag til lov om leje.Beslutningsforslag
               Forslag til folketingsbeslutning om patienters
               adgang til oplysninger om og aktindsigt i visse
KF, DF        B1   tandlægeklagesager.
               Forslag til folketingsbeslutning om begrænsning af
               retten til at iværksætte faglige blokader på
V, KF, KRF      B 11  arbejdsmarkedet.
               Forslag til folketingsbeslutning om varedeklaration
DF          B 20  på tobaksprodukter.

               Forslag til folketingsbeslutning om dansk indsats
EL          B 44  for et gensplejsningsfrit landbrug.
               Forslag til folketingsbeslutning om begrænsning af
               børns adgang til skadelige internetsider på
               computere opstillet i offentlige institutioner og på
CD          B 46  steder, hvortil der er almindelig adgang.
                Forslag til folketingsbeslutning om indbetaling af
KRF          B 48  bidrag til dækning af udgifter ved ledighed
                Forslag til folketingsbeslutning om en øget indsats
KF           B 56  mod voldskriminalitet.
                Forslag til folketingsbeslutning om stop for
SF           B 62  udvidelser og nyetableringer af svinefarme
                Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod
                udsendelse af porno på ukodede betalingsfri tv-
Frank Dahlgaard (UP)  B 65  kanaler.
                Forslag til folketingsbeslutning om kommunal
EL           B 73  anvisningsret i privat udlejningsbyggeri.
                Forslag til folketingsbeslutning om øget
                gennemsigtighed og åbenhed i
V, KF, DF og FRI    B 74  uddannelsessektoren.

                Forslag til folketingsbeslutning om forstærket
                indsats mod udnyttelse af udenlandske kvinder til
SF           B 104  prostitution.
                Forslag til folketingsbeslutning om højere straf for
                handel m.v. med personer med henblik på seksuel
KRF          B 110  udnyttelse.V, KF og Kim Behnke      Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af C-
(UP)          B 140  niveau i matematik på gymnasiets sproglige linje.


                Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod
                anvendelse af sølvamalgam i tandbehandlingen af
CD, DF, KRF      B 141  børn og unge op til 19 år samt gravide kvinder.
                Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af
                obligatorisk undervisning i førstehjælp i forbindelse
KF           B 153  med erhvervelse af kørekort.
                Forslag til folketingsbeslutning om bompenge i
EL           B 160  København og Århus.
       Forslag til folketingsbeslutning om en
EL  B 163  godkendelsesordning som arbejdsmiljøansvarlig.

       Forslag til folketingsbeslutning om sikring af reel
SF  B 166  forbrugerinformation ved butikkers udsalg.       Forslag til folketingsbeslutning om en miljølov for
       børn (sikkerhed og sundhed for børn i
EL  B 168  daginstitutioner m.v.).

       Forslag til folketingsbeslutning om udvidet elev- og
       kursistdemokrati på de gymnasiale uddannelser,
EL  B 169  højere forberedelseseksamen (hf) og VUC.
       Forslag til folketingsbeslutning om styrkelse af
       pædagogisk råd og elevråd/kursistråd i
       folkeskolen, i det almene gymnasium, ved højere
EL  B 170  forberedelseseksamen (hf) og på VUC.
       Forslag til folketingsbeslutning om udfasning af
EL  B 173  sundheds- og miljøfarlige kemikalier i dagligvarer.

       Forslag til folketingsbeslutning om et midlertidigt
EL  B 179  stop for opførelse og nyindretning af spaltestalde.

       Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod
EL  B 192  våbentransporter.

       Forslag til folketingsbeslutning om et byggestop for
       alle konventionelle slagterier og mejerier og
EL  B 195  indførelse af en maksimal transporttid for råvarer.
Indhold                  Status     Stemt For
                     Vedtaget    S, SF, CD, RV, EL, FRI, UP

Vandforsyningsanlæg skal offentliggøre          S, V, KF, SF, DF, CD, RV, KRF, FRI,
information om det leverede vands             Mogens Andreasen (UP) og Frank
kvalitet.                 Vedtaget    Dahlgaard (UP)

Listevirksomheder skal periodisk
udarbejde et grønt regnskab med
oplysninger om virksomhedens
miljøforhold.               Vedtaget    S, SF, RV og KRF

                     Vedtaget    S, V, KF, SF, DF, CD, RV, KRF, FRI

Afskærer muligheden for at succedere i
levende live i aktier fra såkaldte            S, SF, DF, RV, EL og Mogens
pengetanke.                Vedtaget    Andreasen (UP)
§ 6. Uddannelsesstedets ledelse sørger for, at der udarbejdes en skriftlig undervisningsmiljøvurdering af sikkerheds- og sund


Bemyndigelser for by- og boligministeren
til at fastsætte regler i
bygningsreglementerne om faste
installationer af tekniske hjælpemidler for        S, V, KF, DF, CD, RV, KRF, Mogens
handicappede og niveaufri adgang til           Andreasen (UP), Kim Behnke (UP) of
konstruktioner og anlæg           Vedtaget   og Frank Dahlgaard (UP)
                     Vedtaget    S, KF, SF, DF, CD, RV, KRF,UP                     Ikke vedtaget  ?

Nærmere specificerede krav til svins
hytter samt til aktivitetsarealer,
udearealer, vand, foder m.v.       Vedtaget    S, V, KF, SF, DF, CD, RV, KRF,UP
§ 8 a. Trafikministeren kan fastsætte almindelige regler og normer for anlæg, vedligeholdelse og drift af jernbaneinf

Virksomheder, der her i landet importerer,
producerer eller hos en anden
virksomhed lader producere mineralolie
eller mineralolieprodukter, skal opretholde
pligtige lagre af disse varer.       Vedtaget  EnstemmigtElkabler og rørledninger til transport af
kulbrinter, der anlægges på dansk
sokkelområde uden for søterritoriet,
underkastes en tilladelsesordning      Vedtaget  Enstemmigt
Ȥ 27a. Den systemansvarlige virksomhed er ansvarlig for forsyningssikkerheden og skal for at opfylde denne forpliDanske værdipapirhandlere/investorer,
der udøver insiderhandel og
kursmanipulation med aktier optaget til
notering på børser i tredjelande udenfor
EU og EØS-samarbejdet, kan straffes
herfor i Danmark. En dansk
værdipapircentral eller fondsbørs skal
fremover have tilladelse fra Finanstilsynet
i forbindelse med indgåelse af
tilslutningsaftale med ansøgerne fra
tredjelande eller optagelse af medlemmer        S, V, KF, DF, CD, RV, KRF, FRI og
fra tredjelande (fjernmedlemsskaber)    Vedtaget  Frank Dahlgaard (UP)
§ 5. En innovationsforening eller afdeling skal for at kunne udøve virksomhed godkendes af Finanstilsynet og regist
»Stk. 2. Der foreligger indirekte forskelsbehandling, når en bestemmelse, et kriterium eller en praksis, der tilsynelad
Der indføres et forbud mod reklamer rettet mod børn og reklamer for produkter til børn i reklameblokke omkring børneudse
Det overordnede formål med lovforslaget er at øge flyvesikkerheden ved at indsamle en større mængde af oplysninger om d


                      Vedtaget     S, V, KF, SF, DF, CD, RV, EL, KRF, UP

                              S, SF, Yvonne Herløv Andersen (CD),
                      Vedtaget     Annie Lunde Hansen (CD), RV og KRF)
Større virksomheders årsrapport skal
indeholde flere oplysninger end hidtil
såsom angivelse af særlige risici,
vidensressourcer og miljøforhold      Vedtaget     Enstemmigt
Det foreslås, at pligten for forhandlere til at være tilsluttet en pant- og returordning udvides til også at omfatte producenter


                      Vedtaget     S, SF, RV, EL og KRF
                      Vedtaget     S, V, KF, DF, CD, RV, KRF, UP
Kravet om iagttagelse af redelig
forretningsskik og god praksis
udstrækkes til også at finde anvendelse           S, V, KF, SF, DF, CD, RV, KRF,
på fondsmæglerselskaber og finansielle           Mogens Andreasen (UP) og Frank
holdingvirksomheder.            Vedtaget     Dahlgaard (UP)
Udvidelse af forsikringsselskabers pligt til
at give meddelelse til Finanstilsynet, når
forsikringsselskaberne vælger at etablere          S, V, SF, DF, CD, RV, EL, KRF og
filialer i andre lande.           Vedtaget    Mogens Andreasen (UP)
      Underretningspligt til Finanstilsynet ved
      etablering af en filial udvidet for
      pengeinstitutter og
      fondsmæglerselskaber, udvides til at
      gælde alle lande i stedet for kun at gælde
      inden for Den Europæiske Union eller
      lande, som Fællesskabet har indgået
      aftale med                 Vedtaget     Enstemmigt

                            Vedtaget    S, SF, RV, EL og KRF                            Ikke vedtaget  CD og KRF
olkeskolen. (Ophævelse af mulighed for fritagelse for religionsundervisning).
                            Ikke vedtaget
                                    S, V, KF, DF, RV, KRF, Mogens
      Udvidelse af hæleribestemmelsen til at           Andreasen (UP) og Frank Dahlgaard
      gælde byttet fra alle lovovertrædelser   Vedtaget    (UP)
      Pligt for depotføreren til at foretage årlige
      indberetninger til Told•Skat om udbytte af
      deponerede børsnoterede aktier        Vedtaget   Enstemmigt
      Alle nye deponeringsanlæg skal
      godkendes                   Vedtaget   S, V, KF, SF, DF, CD, RV, EL, KRF
      Udvidelse af stfl. § 252, stk. 2, således at
      loven også kan anvendes, hvor f.eks. en
      hiv-smittet i et enkeltstående tilfælde har
      haft ubeskyttet samleje med en rask             S, V, KF, SF, DF, RV, KRF, Mogens
      person, modsat tidligere, hvor det skulle          Andreasen (UP), Kim Behnke (UP) og
      ske gentagne gange              Vedtaget   Frank Dahlgaard (UP)
Der kan af en medarbejder på
virksomheden, en
lønmodtagerrepræsentant, et fagforbund
med et eller flere medlemmer på den
pågældende virksomhed eller af
Ligestillingsnævnet, rejses rejses krav om
udarbejdelse af kønsopdelt lønstatistik i
virksomheder med 10 ansatte eller mere Vedtaget    S, SF, RV og EL
Stk. 3 . Fremføring i de offentlige telenet af lokale programmer må kun ske inden for det område, som tilladelsen til
                    Vedtaget    S, V, KF, DF, CD, RV, UP
                            S, V, KF, DF, CD, RV, Mogens
                            Andreasen (UP) og Thorkild B.
                    Vedtaget    Fransgaard (UP)

Krav om mere detaljeret
gødningsregnskab og
dokumentationskrav ved dyrkning af
brødhvede                Vedtaget    S, V, KF, SF, CD og RV
For ejendomme med mere end 6
beboelseslejligheder skal udlejer være
forpligtet til at føre venteliste. Listerne
skal være offentligt tilgængelige for de
boligsøgende, for ejendommens beboere
samt for kommunen. Der indføres for
ventelisterne en ligestilling med det
almene byggeri, således at kommunen
for alle eller for enkelte udvalgte
ejendomme kan kræve at få stillet indtil
hver fjerde ledige lejlighed til rådighed for
løsning af boligsociale opgaver. Der
indføres en autorisationspligt for
ejendomsadministratorer samt
effektivisering af reglerne for
fradømmelse af retten til at forestå
ejendomsadministration.            Ikke vedtaget
Patienter skal gives aktindsigt i private
tandlægers klagesager            Ikke vedtaget


                       Ikke vedtaget
Krav om en ærlig, udførlig og
fyldestgørende varedeklaration på en
cigaretpakke ville have indeholdt
oplysninger om mængden af tobak, papir
og eventuel filter og oplysninger om,
hvilke tilsætningsstoffer der er tilsat samt
almindelige forbrugerinformationer såsom
de to meddelelser fra Sundhedsstyrelsen
om rygningens farlighed og
skadevirkning.                Ikke vedtaget
Krav om suspension af al handel med og
anvendelse af produkter fremstillet af
genetisk modificeret majs          Ikke vedtaget                      Ikke vedtaget
Lønmodtagere og selvstændige, som ikke
var medlem af en arbejdsløshedskasse,
skulle indbetale et bidrag til dækning af
udgifter ved ledighed svarende til det
bidrag, som medlemmer af en
arbejdsløshedskasse indbetaler      Ikke vedtaget
Udvidelse af anvendelsesområdet for
voldsparagrafferne i straffeloven       Ikke vedtaget

                       Ikke vedtaget


                       Ikke vedtaget
Private udlejere tvinges til at påtage sig et
socialt ansvar                Ikke vedtaget
Import af kvinder til prostitution skal være
strafbart på samme måde som eksport af
danske kvinder til samme formål       Ikke vedtagetKriminalisering af den, der med forsæt
medvirker til at indføre en person i landet
eller udføre en person af landet med
henblik på seksuel udnyttelse af denne.
Bestemmelsen skal endvidere
kriminalisere den, der uden at have
medvirket til personens indførsel, men
med bestemt viden om dette forhold
efterfølgende udnytter personens
prostitution eller tvinger personen til at
tåle eller gøre noget af seksuel karakter.          V, KF, DF, CD, KRF, Kim Behnke (UP)
                       Ikke vedtaget  og Frank Dahlgaard (UP)

                               V, KF, DF, CD, EL, KRF, Mogens
                               Andreasen (UP), Kim Behnke (UP),
                               Thorkild Fransgaard (UP) og Kirsten
                       Vedtaget    Jacobsen (UP)
                       Ikke vedtaget


                       Ikke vedtaget

                       Ikke vedtaget  SF, EL og Frank Dahlgaard (UP)
                      Ikke vedtaget
Krav om "ordentligt" prisskiltning, der kan
give kunderne en mere reel
forbrugerinformation            Ikke vedtaget
regler vedrørende sikkerhed og sundhed i
alle typer institutioner, f.eks. arealkrav,
krav til udearealernes miljømæssige
tilstand, krav til de materialer, børnene
beskæftiger sig med (f.eks. lim, maling og
lign.) m.v.,                Ikke vedtaget
Bestyrelsen for skolen skal bestå af et
lige antal ansatte og elever/kursister,
alternativt have et flertal af
elever/kursister.              Ikke vedtaget

Pligt for ledelsen til at fremlægge alle
vigtige ændringer for lærernes kollegiale
organ,                   Ikke vedtaget


Der skal gennemføres et umiddelbart
indgreb, der sigter på inden udgangen af
2001 at udfase de ovennævnte stoffer i
danske produkter, som markedsføres til
børn og gravide kvinder.          Ikke vedtaget


                      Ikke vedtaget
Gør det ulovligt for danske skibe at
transportere våben fra tredjelande til
krigsområder                Ikke vedtaget                      Ikke vedtaget
ering af sikkerheds- og sundhedsforholdene samt forholdene vedrørende det psykiske og æstetiske miljø på uddannelsesstedet.
else og drift af jernbaneinfrastruktur, herunder for infrastrukturens forhold til omgivelserne, for entreprisebetingelser og for sådan
for at opfylde denne forpligtelse: 1) opretholde den tekniske kvalitet og balance inden for det sammenhængende elforsyningssyst
 af Finanstilsynet og registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
 r en praksis, der tilsyneladende er neutral, stiller et væsentligt større antal personer af det ene køn ringere, medmindre denne best
meblokke omkring børneudsendelser, herunder trailere i tilknytning til børneudsendelser. Børnereklameforbuddet gælder 5 minutter før o
mængde af oplysninger om driftsforstyrrelser og andre irregulære forhold af betydning for flyvesikkerheden. Et øget antal indberetninger
gså at omfatte producenter og importører. Det nærmere indhold af tilslutningspligten mv. forudsættes fastlagt i en bekendtgørelse med h
mråde, som tilladelsen til programvirksomhed omfatter. Fremføring af lokale programmer, der spredes ved hjælp af radioanlæg,
uddannelsesstedet.
risebetingelser og for sådanne forhold, som i øvrigt er af betydning for jernbaneinfrastrukturens ensartethed og sikkerhed.
hængende elforsyningssystem og 2) sikre tilstedeværelsen af en tilstrækkelig produktionskapacitet i det sammenhængende elfors
ere, medmindre denne bestemmelse, dette kriterium eller denne praksis er hensigtsmæssig og nødvendig og kan begrundes i obje
ddet gælder 5 minutter før og efter børneudsendelser.
t øget antal indberetninger skønnes at kunne bidrage til, at der forebyggende kan reageres fra myndighedernes side, således at antallet a
gt i en bekendtgørelse med hjemmel i den foreslåede § 9a. Det foreslås videre, at den mulighed, der i dag er for at overlade administratio
s ved hjælp af radioanlæg, må dog tillige ske til de kommuner, der grænser op til tilladelsens område, og til kommuner, der græn
ethed og sikkerhed.
et sammenhængende elforsyningssystem.
ig og kan begrundes i objektive ikke-kønsrelaterede faktorer.«
nes side, således at antallet af tilfælde, der resulterer i flyvehavarier, kan begrænses. Med henblik herpå foreslås, at der gives trafikministe
 or at overlade administrationen af en pant- og returordning til producenter og forhandlere, også skal kunne omfatte importører af de påg
og til kommuner, der grænser op til disse kommuner.«
lås, at der gives trafikministeren bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om et obligatorisk rapporteringssystem .
omfatte importører af de pågældende produkter mm.
          FORBUD OG PÅBUD UNDER NYRUP
          2001-02 (1. samling)
Fremsat  Nummer  Navn


S     L4    Forslag til lov om bioanalytikere


S     L5    Forslag til lov om radiografer


          Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv
          arbejdsmarkedspolitik. (Ændret finansiering af ATP-
S     L 10   bidrag).
          Forslag til lov om ændring af lov om
          miljøbeskyttelse. (Certificering m.v. af
          mæglere/formidlere af affaldshandler over
S     L 14   grænserne)


          Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks
          undergrund, lov om etablering og benyttelse af en
          rørledning til transport af råolie og kondensat og lov
          om visse havanlæg. (grænseoverskridende felter,
          tilskud til virksomheder med et særligt godt
S     L 15   arbejdsmiljø m.v.)
          Forslag til lov om ændring af lov om afgift af affald
S     L 23   og råstoffer. (Afgift på cement).

          Forslag til lov om ændring af sømandsloven og lov
S     L 24   om sikkerhed til søs. (Søfarendes hviletid m.v.).
          Forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed til
          søs. (Gebyrbelagt arbejdsmiljøtilsyn, tilskud for
          ekstraindsats på arbejdsmiljøområdet,
S     L 25   indberetningspligt          Forslag til lov om ændring af lov om køb. (Revision
S     L 26   af regler om forbrugerkøb m.v.).
          Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen.
          (Ophævelse af mulighed for fritagelse for
DF    L 32   kristendomskundskab).
          Forslag til lov om ændring af lov om
          andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber.
          (Overdragelse af boliger i andelsboligforeninger
S     L 34   m.v.)
      Forslag til lov om ændring af lov om aktieselskaber,
      lov om anpartsselskaber, lov om værdipapirhandel
      m.v. og skattekontrolloven. (Udvidelse af
S  L 35  selskabsregister med ejeroplysninger).
EL  L 39  Forslag til lov om leje.      Forslag til lov om ændring af almene boliger samt
      støttede private andelsboliger m.v., lov om
      andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber
      og lov om individuel boligstøtte. (Forøgelse af
      andelsboligkvoten samt ændring af finansieringen
      af støttede private andelsboliger, solvarmepligt ved
      væsentlige ombygninger m.v. i støttet boligbyggeri
S  L 46  og refusion af lejetab i boliger til flygtninge).
      Forslag til lov om erstatningsansvar og
S  L 50  ansvarsforsikring for motordrevne køretøjer.
      Forslag til lov om ændring af lov om
      kystbeskyttelse. (Præcisering af lovbestemmelser,
S  L 51  klageadgang m.v.).
      Forslag til lov om tjenester i informationssamfundet,
S  L 53  herunder visse aspekter af elektronisk handel.
KRF         L 62  Forslag til lov om ændring af lov om butikstid


Beslutningsforslag
              Forslag til folketingsbeslutning om kommunal
EL          B6   anvisningsret i privat udlejningsbyggeri.

              Forslag til folketingsbeslutning om åbenhed i
SF          B 22  partiernes regnskaber.

              Forslag til folketingsbeslutning om overflytning af
V, KF, DF, CD, KRF  B 51  bekæmpelsesmiddelstatistik til Danmarks Statistik.
              Forslag til folketingsbeslutning om at indføre
              offentligt tilsyn med undervisningen i de frie
KF          B 56  grundskoler.
              Forslag til folketingsbeslutning om 7 års
DF          B 57  tjenestepligt til læger.
              Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af
KRF         B 76  børnepornografi
Indhold                        Status     Stemt for
Autorisationsordning for bioanalytikere; kun den,
der har autorisation som bioanalytiker, må
betegne sig som sådan                 Ikke vedtaget  ?
Kun personer, der havde modtaget autorisation
som radiograf, havde ret til at betegne sig som
radiografer                      Ikke vedtaget  ?
Statens finansieringsbidrag bortfalder, og at
denne del af bidraget fremover finansieres af a-
kasserne for lønmodtagere og de private
arbejdsgivere med hver 1/3 af det samlede
bidrag                        Ikke vedtaget  ?
Aktører kun må operere på markedet for
eksport/import af affald, hvis de lader sig
certificere til ISO 14001 eller verificere iht. EMAS-
forordningen.                     Ikke vedtaget  ?
                          Ikke vedtaget
Lovforslaget skønnes at øge antallet af
registreringspligtige virksomheder
væsentligt, idet virksomheder, der
eksporterer eller importerer
dækningsafgiftspligtige varer, med dette
lovforslag bliver registreringspligtige


                          Ikke vedtaget   ?                          Ikke vedtaget   ?

Bl.a. regel om, at et generelt forbehold i
forbrugerkøb fra sælgers side for eventuelle
mangler ved salgsgenstanden ikke vil kunne
gøres gældende over for køber.           Ikke vedtaget   ?


                          Ikke vedtaget   ?
Andelsboligforeningen skal i vedtægterne
fastsætte regler om mindst én venteliste, hvor
der optages personer, der ikke allerede er
andelshavere i foreningen.             Ikke vedtaget   ?
Lovforslaget indfører dermed en pligt for
selskaberne til løbende at indberette identiteten
af ejere af 5 pct. eller mere af kapitalen eller
stemmerne i selskabet, samt hver gang en ny 5
pct.-grænse passeres.                Ikke vedtaget   ?For ejendomme med mere end 6
beboelseslejligheder skal udlejer være forpligtet
til at føre venteliste. Listerne skal være offentligt
tilgængelige for de boligsøgende, for
ejendommens beboere samt for kommunen. Der
indføres for ventelisterne en ligestilling med det
almene byggeri, således at kommunen for alle
eller for enkelte udvalgte ejendomme kan kræve
at få stillet indtil hver fjerde ledige lejlighed til
rådighed for løsning af boligsociale opgaver. Der
indføres en autorisationspligt for
ejendomsadministratorer samt effektivisering af
reglerne for fradømmelse af retten til at forestå
ejendomsadministration.                Ikke vedtaget  ?
krav om, at der i forbindelse med væsentlige
ombygninger i det støttede boligbyggeri
beliggende uden for fjernvarmedækkede
områder installeres solvarmeanlæg til forsyning
af varmt brugsvand. Dette gælder også, hvis der
særskilt foretages væsentlige ændringer eller
udskiftning af varmtvandsinstallationer.    Ikke vedtaget     ?

                          Ikke vedtaget   ?


                          Ikke vedtaget   ?

Pålægger tjenesteyderne en pligt til at oplyse om
visse tekniske forhold i forbindelse med
kontraktindgåelse og en række andre faktuelle
oplysninger af betydning for tjenestemodtageren
samt en pligt til at stille visse tekniske midler til
rådighed for modtageren                Ikke vedtaget  ?
Forslag til lov om ændring af lov om butikstid.
Lovforslaget indebar, at det ikke længere ville
være muligt at holde søndagsåbent fire gange
om året efter de gældende regler og otte gange
om året fra 2003. Desuden blev
omsætningsgrænsen for de mindre
dagligvarebutikker med mulighed for udvidet
åbningstid nedsat fra 23 mio. kr. til 20 mio. kr.,
svarende til det niveau, som var gældende før
ændringen af lukkeloven i december 2000.       Ikke vedtaget  ?Private udlejere tvinges til at påtage sig et socialt
ansvar                        Ikke vedtaget
Partiernes lokalorganisationer skal i deres
regnskaber offentliggøre alle bidrag på 5.000 kr.
og derover                      Ikke vedtaget


                           Ikke vedtaget


                           Ikke vedtaget
Personer, der optages på et medicinstudium ved
et universitet i Danmark, forpligtes til at udøve
lægegerning i Danmark i en periode på 7 år efter
bestået dansk lægevidenskabelig
embedseksamen og efter at have aflagt
lægeløftet over for et lægevidenskabeligt
fakultet.                     Ikke vedtaget


Internetudbydere får pligt til at registrere og
opbevare logfiler i indtil 6 måneder med henblik
på at forbedre efterforskningsmulighederne i
sager om børnepornografi. Endvidere skulle al
besiddelse af børnepornografisk materiale gøres
strafbar uanset materialets grovhed.       Ikke vedtaget
Fremsat  Nummer
KF    L8


KF    L9
S & RV  L 21
S     L 26
S & RV  L 27
KF  L 28
V  L 30V  L 31
KF  L 35
KF  L 36
V  L 44
V  L 47
V  L 57
V   L 58
KF  L 61
KF  L 74
KF  L 80V   L 88


V   L 89

KRF  L 101


KRF  L 102
KF  L 113
V  L 124
V  L 131
V  L 132


KF  L 140
V  L 149


DF  L 153V  L 158


V  L 163
KF  L 165
KF  L 171
KF  L 172
KF  L 173
KF  L 174
V  L 175
V  L 181
V  L 182
V    L 186
V    L 187
V    L 190
V    L 192
V    L 193
S & RV  L 196
V    L 206
KF          L 213


Beslutningsforslag
KRF         B 19
EL          B 54
KRF         B 56
S          B 62
S          B 66
DF  B 67
SF  B 71S   B 80
KRF  B 81
EL  B 82
KRF  B 83
   B 85
DF  B 87
SF  B 89


EL  B 99


DF  B 103
DF  B 104
FORBUD OG PÅBUD 2001-02 (2. samling)
Navn                               Indhold

Forslag til lov om ændring af lov om investeringsforeninger og  Der indføres god skik-regler for
specialforeninger, lov om innovationsforeninger, lov om tilsyn  investeringsforeninger og
med firmapensionskasser, lov om sparevirksomheder, lov om    specialforeninger. Indførelse af god
skibsfinansieringsinstitut, lov om banker og sparekasser m.v.  skik regler for Investeringsforeninger vil
samt realkreditloven m.v. (God skik, bidrag til humanitære    bl.a. indebære, at foreningerne skal
organisationer, Det Finansielle Virksomhedsråd,         vurdere de konkrete kunders økonomi
realkreditforeninger).                      og investeringsforhold.
                                 Bl.a. Sælger kan ikke længere tage et
Forslag til lov om ændring af lov om køb. (Revision af regler om generelt forbehold for eventuelle
forbrugerkøb m.v.).                       mangler ved salgsgenstanden.                                 Andelsboligforeningen skal i
                                 vedtægterne fastsætte regler om
Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og   mindst én venteliste, hvor der optages
andre boligfællesskaber. (Overdragelse af boliger i        personer, der ikke allerede er
andelsboligforeninger m.v.)                    andelshavere i foreningen.
                                 foreslås lov at leje af boligorganisationens oplysningspli
Forslag til lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., det omudvidealmene boliger og ligningsloven. (Mede


                                 krav om, at der i forbindelse med
                                 væsentlige ombygninger i det støttede
Forslag til lov om ændring af almene boliger samt støttede    boligbyggeri beliggende uden for
private andelsboliger m.v., lov om andelsboligforeninger og   fjernvarmedækkede områder
andre boligfællesskaber og lov om individuel boligstøtte.    installeres solvarmeanlæg til forsyning
(Forøgelse af andelsboligkvoten samt ændring af finansieringen af varmt brugsvand. Dette gælder
af støttede private andelsboliger, solvarmepligt ved væsentlige også, hvis der særskilt foretages
ombygninger m.v. i støttet boligbyggeri og refusion af lejetab i væsentlige ændringer eller udskiftning
boliger til flygtninge).                     af varmtvandsinstallationer.
                                  Indfører en systematisk
                                  indberetningspligt vedrørende
                                  finansielle transaktioner med såkaldt
                                  usamarbejdsvillige lande og udvider
                                  reglerne om indberetningspligt i lov om
                                  forebyggende foranstaltninger mod
                                  hvidvaskning af penge til også at
                                  omfatte revisorer, ejendomsmæglere
                                  og advokater. Kreditinstitutter samt
                                  andre institutter, der som led i deres
                                  virksomhed deltager i håndtering og
                                  udlevering af pengesedler og mønter i
Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende          forskellig valuta, forpligtes til at tage
foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. (Bekæmpelse af     alle eurosedler og euromønter, som de
finansiering af terrorisme, udvidelse af anvendelsesområde,     ved eller har tilstrækkelig grund til at tro
usamarbejdsvillige lande).                     er falske, ud af omløb.


                                  Loven ændrer toldloven, således at
                                  personer, der indrejser i eller udrejser
                                  af det danske toldområde, og som
                                  medtager penge m.v., uopfordret skal
                                  standse op for toldkontrol og har pligt til
                                  at angive pengebeløb m.v., der
                                  overstiger 15.000 euro. Told- og
                                  skattemyndighederne får hjemmel til at
                                  tilbageholde pengebeløb m.v., der
                                  overstiger 15.000 euro, og som må
                                  befrygtes enten at stamme fra eller
                                  blive brugt til en overtrædelse af
Forslag til lov om ændring af toldloven              straffeloven.
                                  Loven ændrer omfanget af de
                                  oplysninger, en arbejdsgiver skal give
ændring af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette     en lønmodtager i forbindelse med
lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet.        ansættelsen.
                                  Det gøres strafbart at yde eller
                                  formidle økonomisk støtte til en
Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om terrororganisation eller på anden måde
konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, at medvirke til at fremme dens
udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til   kriminelle virksomhed. Teleselskaber
Finland, Island, Norge og Sverige. (Gennemførelse af FN-      og internetudbydere skal registrere og i
konventionen til bekæmpelse af finansiering af terrorisme,     1 år opbevare de oplysninger, der er
gennemførelse af FN's Sikkerhedsråds resolution nr. 1373      relevante for politiets indgreb i
(2001) samt øvrige initiativer til bekæmpelse af terrorisme m.v.). meddelelseshemmeligheden.
                                 Forslaget indebærer, at økonomi- og
                                 erhvervsministeren bemyndiges til efter
                                 forhandling med udenrigsministeren at
                                 fastsætte nærmere regler for
                                 overførsel af kemikalier opført på
                                 listerne i konventionen om forbud mod
                                 kemiske våben. Formuleringen tager
                                 sigte dels på konventionens påbud om,
                                 at liste 2 kemikalier kun må overføres
                                 til og fra de deltagende stater, dels på
                                 eventuelle fremtidige begrænsninger i
Forslag til lov om ændring af lov om inspektioner,        adgangen til overførsel af liste 3
erklæringsafgivelse og kontrol i medfør af De Forenede      kemikalier, der måtte blive vedtaget af
Nationers konvention om forbud mod kemiske våben         de deltagende stater.
                                 Mæglere af affaldshandler over
                                 grænserne, indsamlingsvirksomheder,
                                 der handler med affald og foretager
                                 import og eksport af affald, samt
                                 formidlere af affaldshandler over
                                 grænserne må kun operere på
                                 markedet for import og eksport af
Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse.      affald, hvis de lader sig certificere til
(Certificering m.v. af mæglere og formidlere af affaldshandler  ISO 14001 eller verificere iht. EMAS-
over grænserne).                         forordningen.
                                Efter med hensyn til beskæftigelse og i 2 uger
Forslag til lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinderfødslen har hun pligt til fravær barselorlov m.v., lov o                                 Bemyndigelse til at pålægge ejere eller
                                 brugere af platforme at foretage
                                 overvågning og egenkontrol af
Forslag til lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet.  havmiljøet omkring platformene
                                  Bl.a. pligt til overvågning og
                                  egenkontrol for ejere/brugere af
                                  platforme, og - modtagefaciliteter i
ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet.            havne til driftsaffald og lastrester.
Forslag til lov om tjenester i informationssamfundet, herunder   Fastsætter oplysningspligt for
visse aspekter af elektronisk handel.                tjenesteyder overfor tjenestemodtager                                  Der indføres en ny generel regel i
                                  loven, hvorefter skyldneren har pligt til
Forslag til lov om ændring af lov om renter ved forsinket betaling at betale fordringshaveren rimelige og
m.v. (Gennemførelse af EF-direktiv om bekæmpelse af        relevante omkostninger ved udenretlig
forsinkede betalinger i visse handelsforhold m.v.)         inddrivelse af fordringen.
Forslag til lov om ændring af sømandsloven og lov om        Indfører obligatorisk indberetning af
sikkerhed til søs. (Søfarendes hviletid m.v., indberetningspligt,  skibsanløb, anløbsforbud og regler for
anløbsforbud, lastning og losning af bulkskibe samt hjemmel til   terminalers lastning og losning af
betaling for syn af visse skibe).                  bulkskibe.
                                  Autorisationsordning for bioanalytikere;
                                  kun den, der har autorisation som
                                  bioanalytiker, må betegne sig som
                                  sådan
                                  Kun personer, der havde modtaget
                                  autorisation som radiograf, havde ret til
Forslag til lov om radiografer                   at betegne sig som radiografer
Forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed til søs.
(Indførelse af promillegrænser til søs)               Promillegrænse til søs
Forslag til lov om ændring af lov om butikstid. (Ophævelse af
udvidet mulighed for søndagsåbent og nedsættelse af
omsætningsgrænse)
                                  Strafansvar for personer, der har
                                  indtaget alkohol eller andre
                                  bevidsthedsforstyrrende stoffer i
                                  forbindelse med udførelsen af
                                  sikkerhedsklassificerede funktioner.
                                  Der foreslås i den forbindelse en
                                  promillegrænse på 0,20 promille,
Forslag til lov om ændring af lov om jernbanesikkerhed m.v.     hvilket svarer til bestemmelserne inden
(Jernbanetilsynets kompetencer m.v., promillegrænser).       for luftfarten.
Forslag til lov om orlov til lønmodtagere, der passer nærtstående § 3. En arbejdsgiver må ikke afskedige en
                                 med handicap eller alvorlig sygdom.      lønmodtager, f                                  Virksomheder skal udarbejde
                                  miljørisikovurderinger, som fremover
                                  ikke blot skal tage højde for de direkte,
                                  indirekte, umiddelbare og forsinkede
                                  virkninger af udsætning af genetisk
                                  modificerede organismer, men også
                                  skal indeholde en analyse af de
Forslag til lov om ændring af lov om miljø og genteknologi.     kumulative langsigtede virkninger af
(Gennemførelse af det nye udsætningsdirektiv m.v.).         udsætningen.Forslag til lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i  Der skabes hjemmel til opkrævning af
forbindelse med ophugning og skrotning af biler. (Nedsættelse    et bidrag hos bilimportører til skrotning
af miljøbidrag m.m.).                        af udtjente person- og varebiler
Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og
forvaltningsloven. (Fangeflugt og begrænsning i indsattes      Loven gør det strafbart for anholdte og
adgang til aktindsigt m.v.)                     fængslede at flygte
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø. (Ændring af   Udvider grænsen for, hvornår en
regler om sikkerhedsorganisation, aftalemodel i forhold til     virksomhed formelt har pligt til at
mobning, herunder seksuel chikane, ophævelse af gebyrbelagt     organisere sikkerheds- og
tilsyn, begrænsning i Arbejdstilsynets adgang til en privat bolig  sundhedsarbejde i virksomheden, fra 5
m.v.).                               til 10 ansatte

Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Ophævelse af
mulighed for fritagelse for kristendomskundskab).

                                  Medicinalvirksomheder forpligtes til at
Forslag til lov om ændring af lov om lægemidler.          indføre standardiseret edb-system til at
(Bivirkningsovervågning m.v.).                   overvåge bivirkninger ved lægemidler
                                  krav om at undervisningen skal
Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private     forberede eleverne til at leve i et
grundskoler m.v. (Krav til skolen og styrkelse af tilsynet m.v.). samfund med frihed og folkestyre
                                  For lov om den lokale kan have en forventning om, at en f
Forslag til lov om ændring af lov om buskørsel, lov om godskørsel og at offentlighedenog regionale kollektive personbefordring
Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven. (Offentligretlige konkurrencebegrænsninger, bøder m.v.).
                                  generelt forbud mod prisaftaler kan betyde,
Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. og
lov om Erhvervsankenævnet. (Insiderregister, integrering af
forbrugerhensyn, kompetencefordelingen på værdipapirområdet
og skærpelse af insiderregler).                Udvider forbuddet mod insiderhandel
                                 banker og og erhvervsministeren fondsmæglerselskaber, lo
Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om økonomi- sparekasser m.v., lov omfår kompetence til at ud

                                 I lov om naturgasforsyning, i lov om
                                 varmeforsyning og i lov om pligtige
                                 lagre af mineralolie og
                                 mineralolieprodukter indsættes en
                                 bestemmelse om, at
Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og visse andre  energivirksomheder, som omfattes af
energilove. (Eloverløb, indregning af kapacitetsomkostninger,   disse love, skal varetage
overtagelse af vindmøller, elsikkerhed, beredskab)        beredskabsopgaver i krisesituationer.

                               Obligatorisk for alle skoler og
                               uddannelsesinstitutioner at udarbejde
                               hjemmesider, hvor alle relevante
                               informationer til belysning af
                               uddannelserne og undervisningens
                               kvalitet indgår. Det skal være
                               obligatorisk at offentliggøre information
                               om fagudbud,
                               uddannelsesinstitutionens
                               værdigrundlag og pædagogiske
                               grundlag, læseplaner og
Forslag til lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne gennemsnitskarakterer opdelt på hold
m.v.                             og fag.
                                 Efter forslaget efter brændstofforbrug for visse personbiler
Forslag til lov om ændring af lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., lov om afgift får disse virksomheder også pligt til a

                                 Ændrer affattelsen af
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Forslag til    udlændingelovens bestemmelse om
Rådets direktiv om definition af hjælp til ulovlig indrejse og  menneskesmugling, således at
transit samt ulovligt ophold samt ophævelse af adgangen til    forsætlig bistand til ulovlig indrejse
opsættende virkning ved påklage af visse afgørelser om      m.m. er strafbar, uanset om bistanden
administrativ udvisning af EU/EØS-statsborgere m.fl.).      ydes for vindings skyld.
Forslag til lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed.        Indførelse af pligt for apotekeren til at
(Beliggenhed af apotek og apoteksfilial samt servicemål for      fastsætte og offentliggøre servicemål
apoteker).                              for apoteket.
                                   Indfører en indberetnings- og
                                   begrundelsespligt for tilsætningsstoffer
                                   i tobak samt forbud af visse
Forslag til lov om fremstilling, præsentation og salg af       varebetegnelser, som f.eks. »light« og
tobaksvarer.                             »mild« på tobaksvarers emballage.Forslag til lov om ændring af lov om energiafgift af
mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af naturgas og bygas,    Økonomi- og erhvervsministeren kan
lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om        pålægge elproducenterne at udarbejde
kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af svovl og  og meddele alle sådanne oplysninger,
lov om tilskud til elproduktion. (Ændret kraft-varme-beskatning,   som er nødvendige for varetagelsen af
lettelser til erhvervslivet m.m.).                  de i loven nævnte opgaver
                                 Stk. på telemarkedet, lov om kan kræve, fælles udnyttelse a
Forslag til lov om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold 2. IT- og Telestyrelsenetablering og at udbydere af tel
Forslag til lov om radiofrekvenser.               Generel regulering
Forslag til lov om ændring af lov om aktieselskaber, lov om
anpartsselskaber, lov om værdipapirhandel m.v. og
skattekontrolloven. (Udvidelse af selskabsregister med
ejeroplysninger).
                                  Der foreslås indsat en bemyndigelse til skatteministeren
Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. (Forbedring af vilkårene for medarbejderaktieordninger).  t
                                 Bl.a. regel om, at et generelt forbehold
                                 i forbrugerkøb fra sælgers side for
                                 eventuelle mangler ved
Forslag til lov om ændring af lov om køb. (Revision af regler om salgsgenstanden ikke vil kunne gøres
forbrugerkøb m.v.).                       gældende over for køber.
                                   Internetudbydere forpligtes til at
                                   registrere og opbevare logfiler i indtil 6
                                   måneder. Endvidere skal al besiddelse
Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af           af børnepornografisk materiale være
børnepornografi.                           strafbar uanset materialets grovhed.                                   Regler vedrørende sikkerhed og
                                   sundhed i alle typer institutioner, f.eks.
                                   arealkrav, krav til udearealernes
                                   miljømæssige tilstand, krav til de
Forslag til folketingsbeslutning om en miljølov for børn       materialer, børnene beskæftiger sig
(sikkerhed og sundhed for børn i daginstitutioner m.v.).       med (f.eks. lim, maling og lign.) m.v.,


                                   Lastbiler og busser, der kører inden for
                                   miljøzoner, skal opfylde EURO III-
                                   udstødningsnormerne indtil den 1.
                                   januar 2006 og EURO IV-
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af partikelfiltre på  udstødningsnormerne fra den 1. januar
busser og lastbiler.                         2006.


                                   Forslår regeringen at, bl.a., stille
                                   forslag om forbud mod hold af særlig
                                   farlige dyrearter, herunder også farlige
Forslag til folketingsbeslutning om bedre dyrevelfærd.        hunde


                                  Søger at indføre ensartede regler for
                                  hygiejnestandarder på danske
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af ensartede regler sygehuse (private sygehuse må
for hygiejnestandarder på danske sygehuse.             antages at være omfattet heraf)
                                 Forslagsstillerne forestiller sig, at en
                                 køber fremover skal have en skriftlig
                                 vejledning udleveret i forbindelse med
                                 købet, som udførligt beskriver den
                                 korrekte pasning og pleje, herunder
                                 korrekt kost til dyret, motion m.v., samt
                                 oplysninger om, at dyr skal behandles
                                 ordentligt, og at det er forbundet med
                                 strafansvar at overtræde reglerne. Det
                                 skal overvejes, om der skal være en
                                 nedre aldersgrænse for køb af dyr,
                                 f.eks. 15 år, og om køb af dyr til børn
Forslag til folketingsbeslutning om kulegravning af        skal ske via forældrene og på deres
dyreværnslovgivningen.                      ansvar.
                                 Fastlægge en strategi for udfasning af
Forslag til folketingsbeslutning om forsøgsdyr.          abeforsøg
                                 Bla. At alle udlændinge, der kommer til
                                 Danmark for at blive, skal omfattes af
folketingsbeslutning om styrket integration af udlændinge i    en individuel handlingsplan, der
Danmark.                             udformes som en forpligtende kontrakt
                                 mellem den enkelte og det danske
                                 samfundForslag til folketingsbeslutning om forbud mod tilbud om
insemination, hvis behandlingen ikke foretages af personer, der
er læger eller under en læges ansvar.


                                 Forbud mod transport af slagtedyr
                                 længere end til det nærmeste slagteri
                                 og forbud mod transport over 3 timer.
                                 Forbud mod transport af
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af          produktionsdyr til videre opfedning i
dyreværnslovgivningen.                      over 3 timer (avlsdyr undtaget).
                                 Efter beslutningsforslaget skulle faglige
                                 organisationers konfliktret over for
                                 arbejdsgivere med overenskomst
begrænsning af faglige organisationers konfliktret over for    begrænses, således at der kun skulle
virksomheder med overenskomst.                  være konfliktret, når der forelå stærke
                                 grunde, der talte for oprettelse af en ny
                                 overenskomst, f.eks. hvis den
                                 eksisterende overenskomst ikke i det
Se B 57 fra forrige samling

                                  Obligatorisk undervisning i førstehjælp
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af undervisning i  i folkeskolen samt krav om bestået
førstehjælp i folkeskolen samt krav om bestået prøve i       prøve i førstehjælp ved erhvervelse af
førstehjælp ved erhvervelse af kørekort.              kørekort.
Forslag til folketingsbeslutning om kommunal anvisningsret i   Private udlejere tvinges til at påtage sig
privat udlejningsbyggeri.                     et socialt ansvar
                                 Der indføres en registrering og en
                                 adfærdskodeks for betalte lobbyisters
Forslag til folketingsbeslutning om regler for lobbyister i EU.  virksomhed
                                 Pålægger regeringen at søge
Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af foreningen Hizb- foreningen Hizb-ut-Tahrir opløst ved
ut-Tahrir.                            dom
                                 hvorefter udlændinge, der kom fra en
                                 af Sundhedsstyrelsen nærmere
                                 udpeget landekreds uden for Norden,
                                 EU og Nordamerika, og som fik
                                 opholds- eller arbejdstilladelse i
                                 Danmark, skulle have foretaget en
                                 almindelig helbredsundersøgelse, hvori
                                 bl.a. skulle indgå en tuberkulosetest og
                                 en hiv-test, der kunne afdække, om de
                                 pågældende var smittet med hiv eller
                                 tuberkulose.
     Status       Stemt for
     Vedtaget      V, S, DF, KF, SF, RV og KRF


     Vedtaget      V, S, DF, KF, SF, RV og KRF
     Ikke vedtaget
gorganisationens oplysningspligt ved lejeaftalens indgåelse til også at omfatte oplysninger om reguleringsmåden og om den forv
     Ikke vedtaget
Vedtaget  V, S, DF, KF, RV og KRF
Vedtaget  V, S, DF, KF, RV og KRFVedtaget  Enstemmigt
Vedtaget  V, S, DF, KF, RV og KRF
      Vedtaget  Enstemmigt
      Vedtaget  Enstemmigt
t til fravær i 2 uger
      Vedtaget  Enstemmigt
Vedtaget    Enstemmigt
Vedtaget    V, S, DF, KF, SF, RV og KRF
Vedtaget    V, S, DF, KF, SF, RV og KRF
Vedtaget    EnstemmigtVedtaget    Enstemmigt


Vedtaget    Enstemmigt

Ikke vedtaget


Ikke vedtaget
Vedtaget    Enstemmigt
kke afskedige en lønmodtager, fordi denne har fremsat krav om udnyttelse af retten til fravær, udnytter retten til fravær eller har v
      Vedtaget      V, S, DF, KF, SF, RV og KRF
      Vedtaget      Enstemmigt


      Vedtaget      V, DF, KF, og KRF
      Vedtaget      V, DF, og KF


      Ikke vedtaget      Vedtaget      Enstemmigt


      Vedtaget      V, S, KF, SF, RV og KRF
have en forventning om, at en fjernbusrute, der er åben for alle, er en forbindelse, der vil blive opretholdt igennem en længere pe
      Vedtaget      V, S, DF, KF, RV og KRF
isteren får kompetence til at udstede regler om god skik for de virksomheder, der er reguleret af de finansielle tilsynslove
      Vedtaget      V, S, DF, KF, SF, RV og KRF
      Vedtaget      V, DF, og KF
virksomheder også pligt til at give de statslige told- og skattemyndigheder de nødvendige oplysninger for afgiftskon
      Vedtaget      V, S, DF, KF, RV og KRF
      Vedtaget       Enstemmigt
      Vedtaget       Enstemmigt
      Vedtaget       V, S, DF, KF, SF, RV og KRF
en kan kræve, at udbydere af telenet og teletjenester udleverer alt materiale og alle oplysninger, herunder også oplysninger om ud
      Vedtaget       V, S, DF, KF, SF, RV og KRF
      Ikke vedtaget
myndigelse til skatteministeren til at fastsætte regler om indberetning, når der ydes aktier m.v. under den nye ordning.
Vedtaget    V, S, DF, KF, SF, RV og KRF
Ikke vedtaget  S og KRF
Ikke vedtaget
Ikke vedtaget
Ikke vedtaget
Ikke vedtaget
Ikke vedtaget
Ikke vedtagetIkke-vedtaget
Ikke vedtaget
Ikke vedtaget
Forkastet    DF, RV og KRF
Ikke vedtaget
Ikke vedtaget


Ikke vedtaget


Ikke vedtaget  DF og KF
Ikke-vedtaget
ingsmåden og om den forventede størrelse af indskuddet på nogle givne tidspunkter
 retten til fravær eller har været fraværende efter § 1.
oldt igennem en længere periode, foreslås det, at der stilles krav om, at kørslen ved udførelse af fjernbuskørsel (almindelig rutekø
ansielle tilsynslove
plysninger for afgiftskontrollen. Forslaget vil derfor lette kontrolarbejdet for de statslige told- og skattemyndigheder.
er også oplysninger om udbydernes konkurrencesituation, markedsandele m.v., som skønnes nødvendige for at udarbejde dokum
n nye ordning.
uskørsel (almindelig rutekørsel, jf. buslovens § 2, stk. 2) skal have en udstrækning af mindst 6 måneder.
og skattemyndigheder.
ige for at udarbejde dokumentation og statistik som nævnt i stk. 1.«
Fremsat  NummerKF    L2
KF    L5
V     L 10V     L 11
V     L 12KF    L 17
KF    L 18
S     L 31
KF  L 40
KF  L 58V  L 65
V  L 66
V  L 80
V  L 82
EL  L 85


EL  L 87
S  L 90
DF  L 94
S  L 96
V  L 102
V  L 103
V  L 106
V  L 107


V  L 110
V  L 111
KF  L 116
KF  L 117
V  L 120
KF  L 123
KRF  L 132
KF  L 138
V   L 143


KF  L 144

V   L 152
KF  L 154V  L 155
V  L 157
KF  L 162

KF  L 164
KF  L 169
V  L 172
V  L 173
V  L 174
KF  L 176
KF  L 177
KF  L 180
KF  L 181
V  L 182
KF  L 183
KF  L 184
V  L 189
V  L 196
KF  L 200


KF  L 201
V  L 202
V             L 203
SF             L 213
V             L 216


V             L 224
S             L 226V             L 227Beslutningsforslag 2002-
2003


SF             B1
S             B7


EL             B9
S   B 16


S   B 22S   B 35
SF  B 41

SF  B 42


DF  B 47V   B 50S   B 51


DF  B 54


S   B 55


SF  B 58
S   B 60
KRF  B 61
S   B 74
DF  B 77

EL  B 78

S   B 86
S   B 89

EL  B 107

EL  B 116

SF  B 117


KRF  B 123
RV  B 125


RV  B 130


EL  B 131


EL  B 132

EL  B 133

DF  B 138


SF  B 140

DF  B 142
S        B 146S, SF      B 147

KRF       B 151


S        B 155


S        B 156
S        B 157


SF       B 160


S        B 167
S, SF, RV, EL  B 171
S, SF, RV, EL  B 172RV       B 176

SF       B 179Fjernes
   B 102

SF  B 122
FORBUD OG PÅBUD 2002-2003
Navn                             Indhold
Forslag til lov om ændring af færdselsloven.
(Motorvejshastighed, skærpet håndhævelse af
hastighedsgrænserne og andre initiativer til forbedring af  Der indføres obligatorisk tegngivning ved
færdselssikkerheden).                     vognbaneskift på motorvej
                             Der indføres endvidere et 2-strenget system, hvorved der er obje
Forslag til lov om ændring af lov om luftfart. (Montrealkonventionen m.v.).
                              Krav til mellemhandlere og distributører af
                              medicinsk udstyr om, at der ikke må forhandles
                              eller distribueres medicinsk udstyr, som ikke er i
                              overensstemmelse med de gældende krav til
Forslag til lov om medicinsk udstyr.            sikkerhed, kvalitet og ydeevne.
                              Der kan stilles krav om uddannelse, når
Forslag til lov om ændring af lov om dyrlægegerning m.v. landmænd selv anvender medicin. Endvidere
(Ændrede regler for fratagelse af dyrlægers autorisation og adgang til at kræve aflivning af dyr mod erstatning,
for kontrol med anvendelse af lægemidler m.v.)       om nødvendigt ved kontrol.
                              Mulighed for ministeren til at fastsætte regler om
                              tidsmæssige begrænsninger i adgangen til at
                              fraføre dyr fra besætninger, hvortil der er tilført
                              levende dyr, og regler, der forbyder eller
                              begrænser omsætning af dyr til levebrug på
Forslag til lov om ændring af lov om sygdomme og      markedspladser, i auktionslokaler og i
infektioner hos dyr m.m. (Udvidet veterinært beredskab). samlestalde.
Forslag til lov om ændring af lov om restaurations- og
hotelvirksomhed m.v. (Ændring af bestemmelserne om
fratagelse af alkoholbevilling, forbud mod ophold samt
straf).
Forslag til arkivlov.                     40. Den, der får adgang til benyttelse af arkivalier, som ikke
                               Lovforslaget indfører dermed en pligt for
Forslag til lov om ændring af lov om aktieselskaber, lov om  selskaberne til løbende at indberette identiteten af
anpartsselskaber, lov om værdipapirhandel m.v. og       ejere af 5 pct. eller mere af kapitalen eller
skattekontrolloven. (Udvidelse af selskabsregister med    stemmerne i selskabet, samt hver gang en ny 5
ejeroplysninger).                       pct.-grænse passeres.
                               Der må ikke i fjernsyn, samt i radioprogrammer
                               som indgår i den samlede public service-
                               virksomhed, udsendes programmer, som er
                               sponsoreret af økonomiske interessegrupper,
                               såsom arbejdsgiverorganisationer og
                               fagforeninger samt religiøse bevægelser og
Forslag til lov om radio- og fjernsynsvirksomhed.      politiske partier.

                               Krav om tilladelse til etablering af elforsyningsnet
Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om på søterritoriet m.v. og bestemmelser, der skal
tilskud til elproduktion. (Vedvarende energi, tilladelse til sikre, at alle kollektive elforsyningsvirksomheder
elforsyningsnet på søterritoriet m.v., fortrolighed m.v.)  opfylder krav om iagttagelse af fortrolighed.
                               Efter forslaget skal den indberetningspligtige give
                               den om hvem, der er foretaget indberetning,
Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og andre oplysninger om det, der er indberettet til
skatte- og afgiftslove. (Forenkling).            skattemyndighederne.
                               Der indføres øgede krav til regnskaber og
                               fakturaer i lov om afgift af mineralvand, lov om
Forslag til lov om ændring af lov om afgift af mineralvand afgift af chokolade og sukkervarer, lov om afgift af
m.v. og andre love. (Ændring af regnskabsbestemmelser, øl og vin, lov om afgift af spiritus, lov om
skærpede bøder m.v.).                    tobaksafgifter og lov om afgift af emballage.

                               Udvidelse af indberetningspligten for børsnoterede
                               aktier m.v. deponeret af personer, ligesom der
Forslag til lov om ændring af dødsboskatteloven,       indføres en pligt til at indberette om modtagere af
kildeskatteloven, selskabsskatteloven og           udbytte af unoterede aktier m.v., som er udstedt
skattekontrolloven. (Modernisering af administrationen af  på navn og foreligger i fysisk form, fra de
udbytteskatten og andre justeringer).            udloddende selskaber og foreninger m.v
                               Præciseres, at lovens anvendelsesområde også
                               omfatter regulering af primærprodukter og
                               primærproduktion samt distribution og
ændring af lov om foderstoffer                markedsføring, indførsel fra tredjelande, eksport
                               og transport. Lovens anvendelsesområde udvides
                               til også at gælde fiskemel og fiskeolie. (Indeholder
                               forbud)
                               For ejendomme med mere end 6
                               beboelseslejligheder skal udlejer være forpligtet til
                               at føre venteliste. Listerne skal være offentligt
                               tilgængelige for de boligsøgende, for
                               ejendommens beboere samt for kommunen. Der
                               indføres for ventelisterne en ligestilling med det
                               almene byggeri, således at kommunen for alle
                               eller for enkelte udvalgte ejendomme kan kræve at
                               få stillet indtil hver fjerde ledige lejlighed til
                               rådighed for løsning af boligsociale opgaver. Der
                               indføres en autorisationspligt for
                               ejendomsadministratorer samt effektivisering af
                               reglerne for fradømmelse af retten til at forestå
Forslag til lov om leje.                   ejendomsadministration.

                             bopælspligt i nybyggede og nyetablerede
Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering
af boligforholdene. (Bopælspligt i helårsboliger).    helårsboliger
                             Lovforslaget ville medføre et forbud mod, at
                             medlemmer af Folketinget eller Europa-
                             Parlamentet kunne vælges til borgmester,
Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes     magistratsmedlem eller udvalgsformand i
styrelse. (Afskaffelse af dobbeltmandater som borgmester kommuner, hvor udvalgsformanden havde den
og folketingsmedlem eller medlem af Europa-       øverste daglige ledelse af en del af kommunens
Parlamentet).                      administration.
Forslag til lov om forbud mod omskæring af kvinder.
Forslag til lov om ændring af lov om erstatning til
skadelidte værnepligtige m.fl., lov om dagpenge ved   Arbejdsgivere for personer, der har været udsat
sygdom eller fødsel og lov om aktiv socialpolitik.    for en arbejdsskade, skal samarbejde med
(Konsekvensændringer som følge af            kommunen om at fastholde den arbejdsskadede
arbejdsskadereformen m.v.).               på virksomheden eller på arbejdsmarkedet i øvrigt
                          § ydre koge i Tøndermarsken.
Forslag til lov om ændring af lov om beskyttelse af de12. Der må ikke plantes eller sås træer og buske.
                               Der kan stilles krav om støjdæmpning: for en
                               havn, der ligger i et byomdannelsesområde kan
                               der være tale om, at havnen kan blive pålagt
                               ændrede arbejdsgange og ændret logistik på
Forslag til lov om ændring af lov om planlægning       havnen, hvilket kan være meget
(byomdannelse)                        omkostningskrævende.
                              Ved markedsføring af sundhedsydelser må der
                              ikke anvendes urigtige, vildledende eller urimeligt
Forslag til lov om markedsføring af sundhedsydelser.    mangelfulde angivelser

                              Der stilles større krav til omfanget af
                              oplysningerne i anmeldelserne til komitesystemet
Forslag til lov om et videnskabsetisk komitésystem og    og som sådan til de erhvervsvirksomheder, som
behandling af biomedicinske forskningsprojekter.      anmelder forskningsprojekter til komitesystemet.
Lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af
gødning og om plantedække (Forenkling af
gødningsplanlægning)                    Krav om at anmelde sin virksomhed til register
                           Formålet med lovforslaget er Det Danske Klasselotteri for
Forslag til lov om ændring af lov om visse spil, lotterier og væddemål og lov om dels at afbøde virkningerne A/S
Forslag til lov om ændring af lov om indendørs hold af   Krav om et sammenhængende areal med fast gulv
drægtige søer og gylte og lov om indendørs hold af     og krav om, at svinene skal kunne vende sig i de
smågrise, avls- og slagtesvin. (Ændring af regler om    midlertidige individuelle stie. Endvidere skal
arealkrav, individuelle stier og aflastningstier,      svinene have permanent adgang til en tilstrækkelig
rodemateriale og overgangsperioder).            mængde rodemateriale
                              Diverse udvidelser af straffeloven, bl.a. at samleje
                              som kunde mod betaling med en person under 18
                              år straffes og beskyttelse mod udbredelse af
                              børnepornografi udvides fra kun at omfatte børn til
Forslag til lov om ændring af straffeloven, adoptionsloven at omfatte alle personer under 18 år, og
og retsplejeloven. (Børnepornografi, seksuel udnyttelse af bestemmelsen udvides til at omfatte enhver
børn, salg af børn og gennemførelse af straffesager om   udbredelse af enhver form for utugtig, visuel
seksuelt misbrug af børn m.v.).              gengivelse af personer under 18 år.
                              Udvidet beskyttelse af den negative
                              foreningsfrihed, således at en arbejdsgiver ved
                              ansættelse ikke kunne stille krav om
Forslag til lov om ændring af lov om beskyttelse mod    foreningsmedlemskab og ligeledes ikke kunne
afskedigelse på grund af foreningsforhold. (Udvidet     begrunde en afskedigelse med manglende
beskyttelse af den negative foreningsfrihed).        foreningsmedlemskab.
                                Hjemmel til, at trafikministeren kan fastsætte
Forslag til lov om ændring af lov om offentlige veje.     regler om betaling for etablering, administration og
(Brugerfinansiering af skiltning til virksomheder).      drift af vejvisning til virksomheder.
Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Kriminalisering
af prostitutionskøbere).
Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og
administration på det sociale område. (Præcisering af
reglerne om borgernes medvirken, myndighedernes
oplysningspligt, myndighedernes beføjelser til at indhente
fortrolige oplysninger om borgerne samt indførelse af
bestemmelser om uanmeldt eftersyn i virksomheder,
bødestraf for groft uagtsom vildledelse af de sociale
myndigheder og mulighed for udveksling af oplysninger
mellem kommuner og sygehuse om borgernes            Straf for vildledelse af de sociale myndigheder
indlæggelse på og udskrivning fra sygehuse).          udvides til at omfatte grov uagtsomhed.
                                IT- og Telestyrelsen indhenter oplysninger og
                                materiale til brug for udarbejdelsen af
                                markedsanalyser med henblik på, at IT- og
                                Telestyrelsen kan træffe en konkret afgørelse på
                                baggrund af markedsanalyserne. Det nye regime,
                                hvorefter styrelsen skal træffe afgørelser på
Forslag til lov om ændring af lov om konkurrence- og      baggrund af markedsanalyserne, vil føre til, at der i
forbrugerforhold på telemarkedet med flere love.        videre omfang end i dag skal leveres oplysninger
(Implementering af direktivpakken »99-review«).        til IT- og Telestyrelsen.
                                regler om obligatorisk rotation indført i bl.a.
Forslag til lov om statsautoriserede og registrerede      børsnoterede og finansielle virksomheder og
revisorer.                           regler om obligatorisk kvalitetskontrol.
Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod        Indsættelse af diskriminationskriteriet »tro« i
forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.           forskelsbehandlingsloven
Forslag til lov om ændring af dyreværnsloven.         Regler om, at der i forbindelse med
(Strafskærpelse, pasningsvejledninger ved salg af dyr til   erhvervsmæssigt salg af kæle- og hobbydyr til
private, fremvisning af halekuperede hunde, øget        private skal udleveres skriftlig information om
dyrevelfærdsmæssig kontrol, gebyrbestemmelse m.v.).      dyrets pasning og pleje.
                                Forbud mod direkte og indirekte
                                forskelsbehandling på grund af race eller etnisk
                                oprindelse og forbud mod chikane og instruktion
Forslag til lov om etnisk ligebehandling.           om at forskelsbehandle
                             Asylansøgere får ansvar for og pligt til at udføre
                             opgaver på indkvarteringsstedet og deltage i
                             relevant aktivering og undervisning. Der skal
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Reform af udarbejdes en kontrakt for hver enkelt
aktiverings- og undervisningsindsatsen over for voksne  asylansøger, som angiver den aktivering og
asylansøgere m.v. og af systemet vedrørende udbetaling undervisning, den pågældende er forpligtet til at
af kontante ydelser til asylansøgere m.v.).        deltage i.Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om
tilskud til elproduktion, lov om varmeforsyning og lov om   De to systemansvarlige virksomheder, Elkraft
kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og    System og Eltra, pålægges yderligere forpligtelser
amtskommuner. (Modregning ved kommuners afståelse       og omkostninger. De systemansvarlige
m.v. af energivirksomheder, sikring af el- og varmepriser,   virksomheder kan imidlertid overvælte disse
forbrænding af kød- og benmel, søledningsanlæg til       omkostninger på de brugere, der modtager
mindre øer m.v.).                       virksomhedernes ydelser.
Forslag til lov om ændring af lov om hunde. (Indgreb over   der indføres et udtrykkeligt forbud mod
for farlige hunde, forbud mod hundekampe m.v.).        hundekampe
Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsaftaler, lov
om erstatningsansvar og lov om kreditaftaler. (Nye regler i
forsikringsaftaleloven om begrundelsespligt,
lempelsesregel ved afgivelse af urigtige oplysninger,     Forsikringsselskabet får en udtrykkelig pligt til efter
præmiebetaling, vejledning om acontobetaling og direkte    anmodning at begrunde et afslag på at tegne en
krav ved skadevolders konkurs m.v. samt ændring af       forsikring og en opsigelse af en allerede indgået
rentesatsen i visse formueretlige love).            forsikringsaftale
                          Stk. 3. Fund efter stk. 1 skal straks anmeldes til kulturministe
Forslag til lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet og af museumsloven. (Ændringer som følge af
ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på    (Implementering af direktivpakken »99-review«).
telemarkedet med flere love.                 Generel regulering.
                               Bl.a. krav om, at udlændinge, der ikke har
                               problemer ud over ledighed, og som modtager
ændring af integrationsloven og udlændingeloven       introduktionsydelse, skal være aktivt
                               arbejdssøgende fra det tidspunkt, hvor de
                               begynder at modtage denne ydelse
Forslag til lov om finansiel virksomhed.
Forslag til lov om realkreditlån og realkreditobligationer
m.v.
Forslag til lov om ændring af lov om anvendelsen afStk. 6. Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, der groft u
                          De Europæiske Fællesskabers retsakter om økonomiske
                              Fonden skal finansieres via bidrag fra
                              selskaberne, beregnet med udgangspunkt i
Forslag til lov om en garantifond for            selskabernes direkte bruttopræmieindtægt
skadesforsikringsselskaber.                 indenfor visse forbrugerforsikringer.
                              Udvidelse af lovens anvendelsesområde til at
                              omfatte regulering af primærprodukter og
                              primærproduktion samt distribution og
                              markedsføring, indførsel fra tredjelande, eksport
                              og transport. Lovens anvendelsesområde udvides
                              til også at gælde fiskemel og fiskeolie. Baggrund:
                              Det fremgik af bemærkningerne til lovforslaget, at
                              det var fremsat for at gøre det muligt at efterleve
                              de fællesskabsbestemmelser, som fastsættes i
Forslag til lov om ændring af lov om foderstoffer. (Udvidet forbindelse med foder- og fødevaresikkerhed på
anvendelsesområde, forsigtighedsprincip m.v.).       baggrund af »jord til bord«-strategien
                              Hjemmel til at straffe danske statsborgere og
                              herboende personer, som i udlandet foretager
                              eller medvirker til at foretage omskæring af piger
                              og unge kvinders ydre kønsorganer, selv om den
Forslag til lov om ændring af lov om straffeloven og    pågældende handling ikke er strafbar efter
udlændingeloven. (Kvindelig omskæring).           lovgivningen i det land, hvor den er begået.
                                Loven indfører en retlig regulering af foretagelsen
ændring af lov om svangerskabsafbrydelse og lov om       af fosterreduktion. (kun kunne foretages i
sterilisation og kastration.                  situationer, hvor der forelå en lægelig begrundelse
                                for indgrebet.)
Forslag til lov om ændring af lov om lægemidler og lov om
apoteksvirksomhed. (Kliniske forsøg med lægemidler,    Pligt for apoteker til at tilbyde vejledning om
bivirkningsindberetning, inspektioner i forbindelse med  indberetning af lægemiddelbivirkninger til de
lægemiddelovervågning m.v.).               kunder, der ønsker det.

                                pligt til, at eksportøren forud for eksport af
Forslag til lov om ændring af lov om kemiske stoffer og    kemiske stoffer og produkter, der er forbudt eller
produkter. (Implementering af Rotterdamkonventionen      underkastet strenge restriktioner i henhold til
m.v.).                             danske regler, skal indgive en eksportanmeldelse.
Forslag til lov om ændring af straffeloven og lov om
anvendelsen af visse af De Europæiske Fællesskabers
retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande. (Straf
for overtrædelse af Den Europæiske Unions udenrigs- og
sikkerhedspolitiske sanktioner mod tredjelande m.v.).
Forslag til lov om forbud mod erhvervsmæssig indførsel og
produktion af samt handel med skind og skindprodukter
fra hunde og katte.
                                En tidsbegrænset ansats ansættelsesvilkår må
                                ikke være mindre gunstige end en sammenlignelig
                                fastansats, hvis forskelsbehandlingen
                                udelukkende er begrundet i ansættelsesforholdets
                                tidsbegrænsede varighed, medmindre
Forslag til lov om tidsbegrænset ansættelse.          forskelsbehandlingen er objektivt begrundet.
                          Det følger bl.a. af direktivet, at tidsbegrænset ansatte for så v
Forslag til lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. (Gennemførelse af

Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger
og andre bofællesskaber. (Åbne ventelister til boliger i  Obligatorisk for andelsboligforeninger at føre – og
andelsboligforeninger).                  tildele boliger efter – en åben venteliste.
Forslag til lov om arbejdsskadesikring.            § 48. Enhver arbejdsgiver, som i sin tjeneste beskæftiger persone

                               Sundhedsstyrelsen kan fastsætte særlige regler
Forslag til lov om patientsikkerhed i sundhedsvæsenet     for de private sygehuses rapporteringssystem.


Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod ophold i
bestemte ejendomme. (Udvidelse af rockerloven med
henblik på at bekæmpe kriminalitet og skabe tryghed hos    Udvidelse af rockerlovens anvendelsesområde, så
borgerne).                          den tillige omfatter naboers utryghed

                               Kun den, der har autorisation som bandagist, må
Forslag til lov om bandagister                betegne sig som sådan.
                               Partiernes lokalorganisationer skal i deres
Forslag til folketingsbeslutning om åbenhed i partiernes   regnskaber offentliggøre alle bidrag på 5.000 kr.
regnskaber.                          og derover
                               Alle med børn i deres varetægt bør have
                               sikkerhedsprocedurer, dels i forhold til
                               ansættelser, dels i forhold til, hvilke signaler man i
Forslag til folketingsbeslutning om en national        dagligdagen skal reagere på, samt hvilke
handlingsplan til beskyttelse af børn mod seksuelt      forholdsregler der kan afværge ubegrundet
misbrug.                           mistanke.

Forslag til folketingsbeslutning om regler for lobbyister i
EU.                              Samme som B 99 forrige år
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af ensartede
regler for hygiejnestandarder på danske sygehuse.      Se B 66 forrige år
                               Udvidet adgang til at færdes på private, udyrkede
Forslag til folketingsbeslutning om bedre adgang til     arealer, idet tidsrummet for adgang udvides fra
naturen.                           klokken 6 til solnedgang
                               Det gøres strafbart for personer med fast ophold i
                               Danmark at medvirke til rituelle omskæringer af
Forslag til folketingsbeslutning om sikring af strafbarhed i kvinder og piger, også selv om de bliver udført i
forbindelse med omskæring af kvinder og piger i udlandet. udlandet

                               Forbud af eksport af våben og våbenkomponenter,
                               hvor disse kan forventes at bidrage til at forværre
                               menneskerettighedssituationen eller have en
Forslag til folketingsbeslutning om åbenhed om og øget    destabiliserende virkning på det lokale/regionale
parlamentarisk indflydelse på våbeneksportpolitikken.     område, handelen er rettet mod.
                               Forslagsstillerne ønskede at gøre en
                               fravænningsalder på mindst 4 uger obligatorisk af
                               dyrevelfærdsmæssige grunde
                               Forslag til folketingsbeslutning om en
                               registreringsordning for alternative behandlere.
Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af Materiale, der modtages fra systemet, ikke bruges
den internationale traktat om plantegenetiske ressourcer   til kemiske, farmaceutiske og/eller andre industriel
for fødevarer og jordbrug                   non-food/feed-anvendelse.
                               Bl.a. forlanges der intern rotation af revisorer efter
                               5 års forløb og der sættes en overgrænse,
Forslag til folketingsbeslutning om ajourføring af revisions- hvorefter ingen revisionsvirksomhed eller partner i
, regnskabs- og selskabslovgivningen.             en revisionsvirksomhed må have.
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod import og
handel med skind, pelse og produkter fremstillet af
kæledyr.
                               Professionstitlen »bandagist« må kun benyttes af
Forslag til folketingsbeslutning om autorisationsordning for personer, der har modtaget autorisation som
danske bandagister.                      bandagist fra en offentlig godkendt myndighed

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod transport og
slagtning af højdrægtige dyr.
                               Bl.a. obligatorisk undervisning i dansk og
folketingsbeslutning om asylpolitik.
                               samfundskundskab for asylansøgere


Forslag til folketingsbeslutning om sikring af hensynet til
barnets bedste i konfliktfyldte forældremyndigheds- og    Forældre skal have pligt til at gennemføre samvær
samværssager.                         med barnet, når der er tale om overvåget samvær

Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af
erhvervskort (udvidet næringsbrev) til indehavere af
fødevarevirksomheder samt virksomheder omfattet af
restaurationsloven.
                                Krav om erhvervelse af »kørekort« til etablering af
                                fødevareforretning og daglig drift heraf samt for
                                inddragelse af »kørekortet«, såfremt der blev
Forslag til folketingsbeslutning om »kørekort« til       konstateret væsentlige fejl og mangler i
fødevareforretninger.                     forretningen
Forslag til folketingsbeslutning om et GMO-frit dansk
landbrug
Forslag til folketingsbeslutning om klarere regler for og
bedre kontrol med brug af praktikanter fra tredjelande.                               Der indføres en aldersgrænse på 15 år for lovligt
Forslag til folketingsbeslutning om en målrettet indsats for køb af tobaksvarer og stop for distribution af
at begrænse rygning hos børn og unge.            cigaretter i pakker med mindre end 20 cigaretter.
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod
våbentransporter.
Forslag til folketingsbeslutning om en maksimal
klassekvotient på 24 på ungdomsuddannelserne.
Forslag til folketingsbeslutning om delvis afskaffelse af
dommeres adgang til privat bibeskæftigelse.
                               fremsætte de nødvendige lovforslag og foretage
                               de nødvendige ændringer i administrative
                               forskrifter for at forbedre den kønsmæsssige
                               fordeling af ansatte i staten og i offentlige
                               kommisssioner m.v
Forslag til folketingsbeslutning om styrket indsats mod
tvangsægteskaber, bedre vilkår for integration af
udenlandske ægtefæller og forenklede regler for       Den herboende forpligtes til at forsørge
familiesammenføring.                     ægtefællen efter en eventuel skilsmisse.

Forslag til folketingsbeslutning om midlertidigt stop for
udvidelse af svinebedrifter/etablering af nye svinebedrifter
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod anvendelse
af pesticider inden for en beskyttelseszone omkring alle
almene vandforsyningsanlæg.

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod handel med
og anvendelse af pesticiderne glyphosat og terbuthylazin.

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod pesticider.
Forslag til folketingsbeslutning om velfærd for katte og
forberedelse af lovgivning om katte.              Bl.a. forbud mod at efterlade katte i naturen
                                krav til personer, som udøver
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af krav til   dørmandsvirksomhed, om godkendelse,
dørmandsvirksomhed.                      uddannelse og brug af personlegitimationskort.
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af en smiley-
ordning på danske sygehuse                  Smiley-ordning må omfatte private hospitaler
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af reguleringen
af landbrugets miljøpåvirkning samt ophævelse af
landbrugets særstilling i planloven, om mere natur til flere - krav om, at den enkelte landbrugsbedrift skal have
en naturreform for Danmark.                  en individuel miljøgodkendelse
                                Der skal gennemføres restriktioner for udledning
Forslag til folketingsbeslutning om naturpleje og       af ammoniak omkring særlig sårbare
naturgenopretning, om mere natur til flere - en naturreform naturområder i forbindelse med udledning fra
for Danmark.                          punktkilder og udbringning af gødning.
Forslag til folketingsbeslutning om en miljølov for børn i
daginstitutioner.
Forslag til folketingsbeslutning om klassificering og
udfasning af og forbud mod farlige stoffer samt om
styrkelse af informationsindsatsen.

Forslag til folketingsbeslutning om hormonforstyrrende    Stoffer med beviste hormonforstyrrende effekter
stoffer.                           udfases eller forbydes uden yderligere forsinkelser                               Arbejde for et forbud på EU- eller nationalt niveau
                               mod alle ftalater i alt børnelegetøj. Såfremt
                               regeringen ikke kan få ilslutning til vedtagelse af
                               fælles EU-regler, skal der vedtages et nationalt
Forslag til folketingsbeslutning om en skærpet indsats for  forbud i stedet.
at sikre børn mod påvirkninger fra farlige stoffer.

Forslag til folketingsbeslutning om afvikling af
ræveproduktionen.                       Indførelse af minimum krav til ræveproduktionen
                               uddannelseskrav for alle offentligt ansatte, som
                               udøver vagtvirksomhed, svarende til de
                               uddannelseskrav, som gælder for vagtpersonale i
                               private vagtvirksomheder.
                               forslaget var et ønske fra forslagsstillerne om at
                               forpligte arbejdsgiverne til at indgå aftale om
Forslag til folketingsbeslutning om udbygning af       rådgivning, således at medarbejderne kunne opnå
bedriftssundhedstjenesten for at fremme et bedre       sikkerhed for, at der ville ske en uafhængig
arbejdsmiljø.                         rådgivning om forbedring af arbejdsmiljøet. Denne
                               forpligtelse til at indgå aftaler om rådgivning skulle
                               gælde for hele arbejdsmarkedet.
                               ændring af arbejdsmiljølovens § 6, således at
                               arbejde for sikkerhed og sundhed skulle
                               organiseres på virksomheder med minimum 5
                               ansatte.
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af       Krav om partikelfilter, dog mod ydelse af tilskud til
partikelfiltre på busser og lastbiler.            installation heraf
Forslag til folketingsbeslutning om straf ved medvirken til
tvang m.v. ved indgåelse af ægteskab.
Forslag til folketingsbeslutning om genindførelse af et
statsligt tilsyn til kontrol af, at prismærkningsloven
overholdes.

Forslag til folketingsbeslutning om flere kvinder i toppen.
      Status      Stemt for      Vedtaget     V, DF, KF
ystem, hvorved der er objektivt ansvar for personskade op til 100.000 SDR. Dette indebærer, at luftfartsselskabet ikke kan afskære eller b
      Vedtaget     Enstemmigt      Vedtaget     Enstemmigt
               V, S, DF, KF,
               SF, RV og
      Vedtaget     KRF      Vedtaget     Enstemmigt
se af arkivalier, som ikke er umiddelbart tilgængelige, må ikke uberettiget offentliggøre, videregive eller udnytte fortrolige oplys
      Ikke vedtaget
Vedtaget  V, DF, KF


      V, S, DF, KF,
      SF, RV og
Vedtaget  KRFVedtaget  Enstemmigt
Vedtaget  Enstemmigt
      V, S, DF, KF,
      SF, RV og
Vedtaget  KRF
Vedtaget  Enstemmigt
      Ikke vedtaget


      Ikke vedtaget
      Ikke vedtaget
      Ikke vedtaget
      Ikke vedtaget
ræer og buske.
              V, S, DF, KF,
      Vedtaget    RV og KRF
      Vedtaget    V, DF og KF
      Vedtaget    Enstemmigt


      Vedtaget    Enstemmigt
t afbøde virkningerne for hestevæddeløbssporten af, at garantiordningen med Dansk Tipstjeneste er udløbet og dermed medvirke
      Vedtaget    Enstemmigt
              V, S, DF, KF,
              SF, RV, KRF
              og Anders
      Vedtaget    Møller (UFG)
      Ikke vedtaget
Vedtaget    Enstemmigt
        KRF, Jytte
        Andersen (S),
        Ritt
        Bjerregaard
        (S) og Mette
        Frederiksen
Ikke vedtaget  (S)
        V, S, DF, KF
Vedtaget    og KRF
        V, S, DF, KF,
        SF, RV og
Vedtaget    KRF
        V, S, DF, KF,
        SF, RV og
Vedtaget    KRF

Ikke vedtaget  V og KF
      Vedtaget    Enstemmigt


              V, S, KF, RV
      Vedtaget    og KRF
              V, Sophie
              Hæstorp
              Andersen (S),
      Vedtaget    DF og KF
              V, S, DF, KF,
              SF, RV og
      Vedtaget    KRF

      Vedtaget    Enstemmigt
              Alle pånær
              Tórbjørn
              Jacobsen
              (TF), der
              hverken
              stemte for
      Vedtaget    eller imod
anmeldes til kulturministeren.
               V, S, DF, KF,
       Vedtaget     SF, RV og
               KRF
               V, S, KF, RV
       Vedtaget
               og KRF
               V, S, DF, KF,
       Vedtaget     RV og KRF
               V, S, DF, KF,
       Vedtaget     RV og KRF
2 år straffes den, der groft uagtsomt uden tilladelse fra økonomi- og erhvervsministeren udfører et produkt med dobbelt anvendelse, som
Vedtaget  Enstemmigt
Vedtaget  Enstemmigt
Vedtaget  Enstemmigt
      V, S, DF, KF,
Vedtaget
      SF og RV
Vedtaget  Enstemmigt
Vedtaget  Enstemmigt
      V, S, KF, SF,
Vedtaget  RV og KRF
      V, S, DF, KF,
      SF, RV og
Vedtaget  KRF
      V, S, KF, SF,
      RV, EL og
Vedtaget  KRF
begrænset ansatte for så vidt angår ansættelsesvilkår ikke må forskelsbehandles i forhold til fastansatte, medmindre der er en obj
       Ikke vedtaget
eneste beskæftiger personer som nævnt i § 2, har sikringspligt efter loven for disse personer, jf. dog stk. 3, 5 og 6.


       Vedtaget     Enstemmigt
       Ikke vedtaget       Vedtaget     Enstemmigt
       Ikke vedtaget
                S, SF, RV, EL
       Ikke vedtaget  og KRF

                DF, SF, EL og
       Ikke vedtaget  KRF
        S, SF, RV, EL
Ikke vedtaget  og KRF


Ikke vedtagetIkke vedtaget
Ikke vedtaget
        S, SF, RV, EL
Forkastet
        og KRF

Forkastet    S, DF og RVVedtaget    EnstemmigtIkke vedtaget


Ikke vedtaget
        S, DF, SF,
        RV, EL og
Vedtaget    KRF
        S, DF, SF,
        RV, EL og
Vedtaget    KRF
Bortfaldet
Ikke vedtaget  DF og KRF
Ikke vedtaget
Ikke vedtaget

Ikke vedtaget

Ikke vedtaget
        S, SF, RV og
Ikke vedtaget  KRF

Ikke vedtaget

Ikke vedtaget

Ikke vedtaget


        S, SF, RV, EL
Forkastet
        og KRF
Ikke vedtaget

        S, SF, RV og
Ikke vedtaget  EL


Ikke vedtaget


Ikke vedtaget  SF og EL

Ikke vedtaget

Ikke vedtaget


Ikke vedtaget

Ikke vedtaget
Ikke vedtagetIkke vedtaget
        SF, EL og
Ikke vedtaget  KRF


Ikke vedtaget


Ikke vedtaget
Ikke vedtaget


Ikke vedtaget


Bortfaldet
Bortfaldet
BortfaldetIkke vedtaget

Ikke vedtaget
sselskabet ikke kan afskære eller begrænse sit
ive eller udnytte fortrolige oplysninger, hvortil den pågældende i den forbindelse har fået kendskab. En oplysning er fortrolig, nå
e er udløbet og dermed medvirke til at fastholde en sport, der giver attraktive spilobjekter, dels at modvirke en udhuling af Tipstj
dukt med dobbelt anvendelse, som ikke er opført på listen i bilag 1 til Rådets forordning om en fællesskabsordning for kontrol med udførs
nsatte, medmindre der er en objektiv begrundelse for forskelsbehandlingen. Derudover følger det af direktivet, at der skal fastsæ
ndskab. En oplysning er fortrolig, når den ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som sådan, eller når det i øvrigt er
ls at modvirke en udhuling af Tipstjenestens spillegrundlag gennem en modernisering af forbud mod formidling og markedsførin
esskabsordning for kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse, når det pågældende produkt helt eller delv
er det af direktivet, at der skal fastsættes regler, der forhindrer misbrug af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelser.
t som sådan, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til private eller offentlig
bud mod formidling og markedsføring af ulovlige spil.
det pågældende produkt helt eller delvist er eller kan være bestemt til anvendelse i forbindelse med udvikling, fremstilling, håndtering, an
ølgende tidsbegrænsede ansættelser.
tlige hensyn til private eller offentlige interesser.
d udvikling, fremstilling, håndtering, anvendelse, vedligeholdelse, oplagring, sporing, identificering eller spredning af kemiske, biologiske e
eller spredning af kemiske, biologiske eller nukleare våben eller andre nukleare sprænglegemer eller til udvikling, fremstilling, vedligehold
er til udvikling, fremstilling, vedligeholdelse eller oplagring af missiler, der kan fremføre sådanne våben
          FORBUD OG PÅBUD 2003-2004
Fremsat  Nummer  Navn
EL    L5KF    L9    ændring af lov om produktsikkerhed
          Forslag til lov om ændring af lov om
          værdipapirhandel m.v., lov om finansiel
          virksomhed med flere love. (Gennemførelse af
          direktiv om aftaler om finansiel
          sikkerhedsstillelse, Haagerkonventionen om
          lovvalg, administration af SP-ordningen,
          solvenskrav og kapitalkrav for
          livsforsikringsselskaber samt tilsyn med
KF    L 11   betalingsoverførsler).
KF    L 17   lov om ændring af ophavsretsloven
          ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling
S     L 37
          på arbejdsmarkedet m.v


          indsættelse af diskriminationskriteriet »tro« i
V     L 40
          forskelsbehandlingsloven,
          Forslag til lov om ændring af lov om havne.
KF    L 46   (Sikring af havnefaciliteter m.v.).
          Forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed til
          søs og sømandsloven. (Forebyggelse af
          terrorhandlinger m.v. mod skibe og hjemmel til at
          gennemføre EU-regler om tilbageholdelse af
KF    L 49   skibe).

KF    L 52   Forslag til lov om registrering af ledningsejere.


KF    L 55   ændring af straffeloven
          Forslag til lov om ændring af forskellige
          bestemmelser om medarbejdervalgte
          bestyrelsesmedlemmer.
V     L 68   (Afskedigelsesbeskyttelse).
       ændring af lov om leje, lov om leje af almene
KF  L 78 B  boliger og lov om midlertidig regulering af
       boligforholdene
       Forslag til lov om ændring af lov om
       folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og
V  L 82   håndarbejdsskoler (frie kostskoler), lov om
       produktionsskoler og lov om friskoler og private
       grundskoler m.v. (Opfølgning på finanslovaftalen
       om omstillingsreserven og regelforenkling).
       Forslag til lov om ændring af lov om kemiske
V  L 94   stoffer og produkter. (Udbud af bestemte
       brændstofkvaliteter).

V  L 95KF  L 97       Forslag til lov om ændring af færdselsloven.
KF  L 98
       (Klippekortsystem og skærpede sanktioner ved
       hastighedsovertrædelser m.v.).
V  L 100  Forslag til lov om hold af dyr.


V  L 101  Forslag til lov om dyrlæger.       Forslag til lov om ændring af byggeloven, lov om
       planlægning og lov om statens byggevirksomhed
KF  L 106
       m.v. (Handicaptilgængelighed og adgang til at
       iværksætte undersøgelser af alvorlige ulykker i
       byggeriet).

V  L 112  Forslag til lov om drift af landbrugsjorder.
       ændring af lov om kemiske stoffer og produkter
V  L 120
       og lov om dyreforsøgKF  L 141  Forslag til lov om forsikringsformidling.
       Forslag til lov om ændring af lov om
       naturbeskyttelse, lov om planlægning, lov om
       vandløb og museumsloven. (Internationale
V  L 146
       naturbeskyttelsesområder, offentlighedens
       adgang til naturen, fredning, beskyttelseslinjer,
       fortidsminder m.v.).
       Forslag til lov om medarbejderindflydelse i SE-
V  L 149
       selskaber


       Forslag til lov om brug af køberet eller tegningsret
V  L 150
       til aktier m.v. i ansættelsesforhold.
       ændring af forskellige love om selvejende
V  L 156
       uddannelsesinstitutioner
KF  L 158  ændring af våbenloven


KF  L 159  Forslag til lov om politiets virksomhed.
       Forslag til lov om ændring af lov om konkurrence-
       og forbrugerforhold på telemarkedet, lov om
V  L 160  radiofrekvenser og lov om etablering og fælles
       udnyttelse af master til
       radiokommunikationsformål m.v.
KF  L 163
       Forslag til lov om en brancheadministreret
V  L 164
       registreringsordning for alternative behandlere.
       Forslag til lov om dyrkning m.v. af genetisk
V  L 169
       modificerede afgrøder
KF          L 174
KF          L 183


                Forslag til lov om ændring af lov om restaurations-
KF          L 184   og hotelvirksomhed m.v. (Frakendelse af
                næringsbrev).
                Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og
                private grundskoler m.v. (Sprogstimulering af
V          L 195
                tosprogede børn, der endnu ikke har påbegyndt
                skolegangen).


KF          L 216
                Forslag til lov om CO2-kvoter.
                Forslag til lov om bortvisning og beføjelse til at
KF          L 218
                meddele tilhold m.v.

                Forslag til lov om visse forbrugeraftaler og om
KF          L 220   ændring af lov om forsikringsaftaler og lov om
                beskatningen af pensionsordninger m.v.

                Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø.
                (Gennemførelse af arbejdsmiljøreformen »Et
V          L 221
                godt arbejdsmiljø for medarbejdere og
                virksomheder« m.v.).
DF          L 227
                Forslag til lov om ændring af medieansvarsloven
DF          L 231
                ændring af lov om elforsyning, lov om
                naturgasforsyning og lov om varmeforsyning.
KF          L 236 A  (Sikring af uafhængighed i den overordnede
                infrastruktur, ændring af kapitalbegreber, privat
                ankenævn på energiforsyningsområdet m.v.)
                Forslag til lov om ændring af lov om jordbrugets
                anvendelse af gødning og om plantedække.
V          L 239
                (Justering af regler om plantedække og
                efterafgrøder m.v.).Beslutningsforslag
                Forslag til folketingsbeslutning om en miljølov for
                børn (sikkerhed og sundhed for børn i
EL          B 16   daginstitutioner m.v.).

                Forslag til folketingsbeslutning om udvidelse af
KD          B 36   pantordningen for flasker og dåser.
          Forslag til folketingsbeslutning om et
S      B 47  autorisationssystem for indvandrertolke.
          Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod
EL     B 49  brug af stråforkorter.


          Forslag til folketingsbeslutning om et grønt
EL     B 52  regnskab for landbrugsbedrifter.S      B 58
          om begrænsning af faglige organisationers
KD     B 60  konfliktret over for virksomheder med
          overenskomst.
          Forslag til folketingsbeslutning om stop for
          udvidelse af konventionel husdyrproduktion i
EL     B 68  geografiske områder med høj dyretæthed.
          Forslag til folketingsbeslutning om sprøjtefrie
          beskyttelseszoner omkring almene
EL     B 69  vandforsyningsanlæg
          Forslag til folketingsbeslutning om etablering af
          sprøjtefrie randzoner langs haver, naturarealer,
EL     B 70  vandløb og søer
          Forslag til folketingsbeslutning om at indføre
EL     B 71  forbud mod anvendelse af glyfosat om foråret.
          Forslag til folketingsbeslutning om opkvalificering
S, RV    B 76  af familieplejen
          Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod
EL     B 78  pesticidrester i fødevarer.


          Forslag til folketingsbeslutning om gennemførelse
EL     B 80  af tiltag til forebyggelse af vold og voldtægt.
          Forslag til folketingsbeslutning om midlertidigt
S, SF, RV  B 83  stop for svinefarme.          Forslag til folketingsbeslutning om udvidelse af
S      B 93  pant- og retursystemet for flasker og dåser.
               Forslag til folketingsbeslutning om en fast øvre
               grænse for antallet af børn pr. voksen i
S           B 94  puljeordninger.
               Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af
               ensartede regler for hygiejnestandarder på
S           B 95  danske sygehuse.

               Forslag til folketingsbeslutning om sikring af
SF          B 96  boliger mod støj.
               Forslag til folketingsbeslutning om tilgængelighed
S           B 115  i byggeriet.
               Forslag til folketingsbeslutning om handlingsplan
RV          B 126  for flere røgfri miljøer.
               Forslag til folketingsbeslutning om ændring af
               straffelovgivningen med henblik på at forebygge
SF, RV        B 130  selvmord.
               Forslag til folketingsbeslutning om kommunal
EL          B 132  anvisningsret i privat udlejningsbyggeri.
S           B 138


               Forslag til folketingsbeslutning om kriminalisering
               af prostitutionskunder og forbud mod køb af
KD          B 149  seksuelle ydelser for udsendte i statens tjeneste

               Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af
DF          B 150  Pædofilforeningen/Danish Pedophile Association.               Forslag til folketingsbeslutning om kønsopdelte
S, SF, RV, EL og KD  B 159  lønstatistikker m.v.

DF          B 164

               Forslag til folketingsbeslutning om frakendelse af
               retten til at udøve virksomhed for arbejdsgivere,
               som gentagne gange har beskæftiget illegal
S           B 168  arbejdskraft.
               Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af
               undervisning i førstehjælp i folkeskolen samt krav
               om bestået prøve i førstehjælp ved erhvervelse af
DF          B 171  kørekort.


               Forslag til folketingsbeslutning om
RV          B 173  førstehjælpsundervisning i køreskolerne.
               Forslag til folketingsbeslutning om
EL          B 176  minimumsrettigheder for elever i folkeskolen.

               Forslag til folketingsbeslutning om bedre og
SF          B 179  billigere daginstitutioner m.v.
               Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod
EL          B 183  import af teak fra Burma (Myanmar).
SF        B 186


             Forslag til folketingsbeslutning om et dansk gmo-
EL        B 187  moratorium
             folketingsbeslutning om halvering af
SF        B 188
             energiforbruget i bygninger.
             Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af
DF        B 190  sikkerheden i de indre danske farvande


             Forslag til folketingsbeslutning om en ny
             vandmiljøplan III - en ny chance til vandet og
S, SF, RV og EL  B 191  naturen.
             Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod at
DF        B 201  bære kulturbestemt hovedbeklædning.
             Forslag til folketingsbeslutning om at betinge
             køreskoleundervisning af en bestået prøve i
S         B 206  grundlæggende førstehjælp.
             Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af
DF        B 212  foreningen Hizb-ut-Tahrir
Indhold                Status      Stemt for
Bopælspligt i helårsboliger      Ikke vedtaget  S, SF og EL
Bl.a. pligt for producenter og
distributører til at orientere
kontrolmyndigheden om, at et
                            V, S, DF, KF,
markedsført produkt har vist sig at  Vedtaget
                            SF, RV og KD
være farligt samt oplyse, hvilke
foranstaltninger den erhvervsdrivende
har truffet. (Underretningspligt)
                            V, S, DF, KF, RV
                     Vedtaget   og KRF

Derudover indføres der forbud mod
digital kopiering af lånte og lejede
værkseksemplarer, typisk musik-cd'er          lov om ændring
og dvd-film, og endelig forbud mod  Vedtaget     af
brug af fremmed medhjælp, der             ophavsretsloven
medvirker i erhvervsøjemed, ved
privatkopiering af litterære værker

Gennemførelse af direktiv om etnisk
ligebehandling og
                     Bortfaldet
beskæftigelsesdirektivet (så den
opfylder direktivernes krav)
indsættelse af diskriminationskriteriet        V, S, KF, SF,
                     Vedtaget
»tro« i forskelsbehandlingsloven,           RV, EL, KD
                            V, S, DF, KF, RV
                     Vedtaget   og KD                            V, S, DF, KF, RV
                     Vedtaget   og KD
at entreprenører og andre, der i
erhvervsøjemed graver i jorden, bliver Vedtaget    Enstemmigt
forpligtet til at forespørge i registret
Flere nye bestemmelser om IT-             V, S, DF, KF,
                     Vedtaget
kriminalitet                      SF, RV og KD                     Vedtaget   Enstemmigt
Indførelse af begrænsning på
størrelsen af lejeforhøjelser i
eksisterende lejeforhold, således at
udlejer skulle tilbyde lejerne en
                     Vedtaget   Enstemmigt
passende erstatningsbolig, hvis
udlejeren ville kræve en lejeforhøjelse,
der de seneste 3 år oversteg 155 kr.
pr. m2 på årsbasis                      Vedtaget
                      Vedtaget

Forslag til lov om forbud mod salg af
                            V, S, DF, KF, RV
tobak og alkohol til personer under 16 Vedtaget
                            og KD
år.
forbud mod at bære kniv eller dolk på
offentligt sted, medmindre kniven
bæres som led i erhvervsudøvelse, til Vedtaget     Enstemmigt
brug ved jagt, lystfiskeri eller
sportsudøvelse.
Loven indfører et klippekortsystem for
frakendelse af kørekort og en række
yderligere tiltag til forbedring af
færdselssikkerheden
                    Vedtaget
indebærer en pligt for dyrlægerne til
over for landmændene at påpege
sundhedsmæssige problemer og      Vedtaget    Enstemmigt
forhold af betydning for
fødevaresikkerheden i besætningen.                      Vedtaget  EnstemmigtBl.a. at alle arealer skal holdes fri for
opvækst af træer og buske          Vedtaget  V, DF, KF og KD
(rydningspligt)
Markedsføringsforbud for kosmetiske
midler, der er testet med dyreforsøg,
forbud mod udførelse af dyreforsøg
                      Vedtaget  Enstemmigt
med færdige kosmetiske midler samt
offentliggørelse af visse oplysninger
om kosmetiske midler m.v.
                      Vedtaget
                     Vedtaget                     Vedtaget  Enstemmigt

Loven indeholder samtidig en pligt for
arbejdsgiveren til at oplyse om
indholdet af ordningen eller aftalen om Vedtaget  V, DF, KF og KD
købe- eller tegningsrettighederne til
aktier m.v. (udvidet oplysningspligt).
Loven medfører, at de revisorer, som
gennemgår skolernes regnskaber og
gennemfører en række løbende
kontroller med institutionernes
forvaltning og økonomiske              V, S, DF, KF,
                   Vedtaget
virksomhed, i forbindelse med            SF, RV og KD
revisionen er fuldstændig uafhængige
af interesser, der kan modvirke en
uvildig kontrol med institutionens
dispositioner.
Loven forbyder danske transportørers
medvirken til overførsler af våben til
                    Vedtaget   Enstemmigt
lande, som er omfattet af
internationale våbenembargoer
                     Vedtaget


                     Vedtaget


autorisationsordning for dørmænd
med krav om uddannelse og
kvalifikationer i øvrigt inden for
områderne kommunikation,
konflikthåndtering, personlig
sikkerhed, retsregler, førstehjælp, og
den praktiske håndtering af store
                          V, S, DF, KF,
menneskemængder. Med loven        Vedtaget
                          SF, RV og KD
foretages endvidere en stramning af
reglerne for brug af
restaurationslokaler i forbindelse med
private fester. Her tænkes især på
fester for unge under 18 år, hvor der
fremover forbydes servering af
alkohol.
                     Vedtaget

                     Vedtaget
Forslag til lov om forbud mod slagtning
og aflivning af drægtige produktionsdyr
                    Vedtaget    Enstemmigt
og heste i den sidste tiendedel af
drægtighedsperioden.


Forslag til lov om næringsbrev til
                            V, S, DF, KF,
fødevarebutikker. (Pligt til næringsbrev Vedtaget
                            SF, EL og KD
for visse erhvervsdrivende)


                    Vedtaget                    Vedtaget


Virksomheder, der er omfattet af
loven, må kun udlede CO2, hvis de har
en tilladelse fra økonomi- og
erhvervsministeren.
                    Vedtaget    Enstemmigt
indfører en pligt for den
erhvervsdrivende til ved fjernsalg af
                            V, S, DF, KF,
finansielle tjenester at give forbrugeren Vedtaget
                            SF, RV og KD
en række oplysninger i forbindelse
med aftalen


                    Vedtaget


                    Ikke vedtaget
indførelse af straf for uagtsom
                    Ikke vedtaget  DF
voldtægt


                            V, S, DF, KF,
Generel regulering           Vedtaget
                            SF, RV og KD                    Vedtaget
                    Ikke vedtaget
pant på flasker og dåser til øl og
læskedrikke, der skulle drikkes
ufortyndet.               Ikke vedtaget
Forpligter offentlige og halvoffentlige
institutioner til at anvende tolke med          S, SF, RV, EL og
certifikat                Ikke vedtaget  KD

                     Ikke vedtaget

Hver landbrugsbedrift skal således
mindst en gang om året udarbejde et
offentligt tilgængeligt grønt regnskab  Ikke vedtaget
indføre uddannelseskrav for alle
offentligt ansatte, som udøver
vagtvirksomhed, svarende til de
                     bortfaldet
uddannelseskrav, som gælder for
vagtpersonale i private
vagtvirksomheder.

Begrænser faglige organisationers
konfliktret over for arbejdsgivere med
overenskomst således, at der kun skal
være konfliktret, når der foreligger
meget stærke grunde, der taler for   Forkastet     RV, KD
oprettelse af en ny overenskomst,
f.eks. hvis den eksisterende
overenskomst ikke i det væsentlige
svarer til branchens.

Amter og kommuner, hvor
dyretætheden er tæt, må kun give
tilladelser til økologisk
husdyrproduktion.             Ikke vedtaget

Stop for brug af pesticider tæt ved
vandboringer               Ikke vedtaget

Stop for brug af pesticider langs haver,
naturarealer, vandløb og søer      Ikke vedtaget

                     Ikke vedtaget
obligatoriske forberedende kurser for
plejefamilier               Ikke vedtaget

                     Ikke vedtaget
Krav om undervisning i fysisk og
psykisk selvforsvar og
seksualvejledning i folkeskolen (må
omfatte private skoler)          Ikke vedtaget

                     Ikke vedtaget

Udvider det nuværende pant- og
retursystem til at omfatte alle former
for engangsemballage til øl, kildevand,
læskedrikke og sodavandsalkohol.    Ikke vedtaget
                     Ikke vedtaget

                             S, SF, RV, EL og
                     Ikke vedtaget  KD
Brugen af støjsvag asfalt og støjsvage
dæk gøres lovpligtigt, hvor særlige
hensyn ikke taler imod det       Ikke vedtaget
Tilgængelighedskrav ift. offentlige og
private byggerier           Ikke vedtaget

                     Ikke vedtaget

Gør det ulovligt at propagandere for og
give opskrift på selvmord på internettet Ikke vedtaget

                     Ikke vedtaget
sikre, at knallerter indregistreres og
                     bortfaldet
forsynes med nummerplade


                             KD og Jytte
                     Ikke vedtaget  Andersen (S)


                    Ikke vedtaget   DF
Arbejdsgiveres forpligtes til at
udarbejde en lønstatistik for hele
virksomheden opdelt på køn samt
andre kriterier, der var relevante for          S, SF, RV, EL og
aflønningen af medarbejderne      Ikke vedtaget   KD
søge foreningen Hizb-ut-Tahrir opløst
ved dom, så vidt muligt på grundlag af ?
et foreløbigt forbud.
Arbejdsgivere, som gentagne gange
beskæftigede illegal arbejdskraft,
frakendes retten til at udøve
virksomhed               Ikke vedtaget                     Ikke vedtaget
indføre 6 timers obligatorisk
førstehjælpsundervisning ved
uddannede instruktører som en
betingelse for at erhverve kørekort.   Ikke vedtaget
Eleverne har ret til, at der maksimalt er
22 elever i klassen            Ikke vedtaget
Indfører krav om mere tid til børnene,
mere plads til at lege og udfolde sig
inde og ude samt et sundere miljø.    Ikke vedtaget  SF og EL

                     ikke vedtaget
indføre en adfærdskodeks, hvorefter
soldater forud for udsendelse skulle
                    bortfaldet
afstå fra brug af prostituerede under
udsendelsen.

                    Ikke vedtaget  DF, EL og KD
En kraftig stramning af
bygningsreglementet (energidelen) for
hele bygningsmassen, så dets
virkemidler systematisk understøtter
                   bortfaldet
2020-målsætningen. Etablering af en
energimærkningsordning for alle huse
til erstatning for den eksisterende
ordning ved salg af ejendom.


Bl.a. forbud mod brug af
enkeltskrogede tankskibe til farlige
transporter, indførelse af lodspligt ved
visse farlige transporter, indførelse
lovpligtig ansvarsforsikring, indførelse
en fast promillegrænse for skibsførere Ikke vedtaget
Miljøgodkendelser af landbrug over
100 DE. Dette skal indføres således,
at de største landbrug omfattes af en
ordning først og med en
indfasningsperiode på 5 år.       Ikke vedtaget

                    Ikke vedtaget


                    Ikke vedtaget

                    Ikke vedtaget
          FORBUD OG PÅBUD 2004-2005
          1. samling
Fremsat  Nummer  Navn
KF    L4    lov om ændring af kriminallov for Grønland.
          Gennemførelse af markedsmisbrugs- og
KF    L 13   prospektdirektive
          Forslag til lov om ændring af lov om tilsyn
          med firmapensionskasser og
          pensionsbeskatningsloven.(Gennemførelse
          af direktiv om arbejdsmarkedsrelatere
          pensionskassers aktiviteter og tilsynet
KF    L 14   hermed).
          Forslag til lov om kloning og
KF    L 25   genmodificering af dyr m.v.
KF    L 38   ændring af radio- og fjernsynsloven
          ændring af lov om midlertidig regulering af
EL    L 44   boligforholdene.
          ændring af lov om beskyttelse mod
KD    L 48   afskedigelse på grund af foreningsforhold.
          Forslag til lov om ændring af en række love
          på miljøområdet.(Ændring af
          håndhævelsesbestemmelser m.v.,
          herunder som opfølgning på lov om
          retssikkerhed ved forvaltningens
          anvendelse af tvangsindgreb og
KF    L 61   oplysningspligter).
          Forslag til lov om ændring af
KF    L 63   konkurrenceloven.
      Forslag til lov om ændring af lov om
      finansiel virksomhed, lov om en garantifond
      for skadesforsikringsselskaber, lov om
      investeringsforeninger og specialforeninger
      samt andre kollektive investeringsordninger
      m.v., lov om forebyggende foranstaltninger
      mod hvidvaskning af penge og finansiering
      af terrorisme, lov om mærkning og skiltning
KF  L 64  med pris m.v. med flere love.
V  L 73  Forslag til lov om ændring af fiskerilov.      Forslag til lov om ændring af lov om
      Københavns Lufthavne A/S og lov om
      luftfart (Flyvepladser med vital betydning
      for Danmarks nationale og internationale
KF  L 76  trafikforbindelser).
      Forslag til lov om pligtaflevering af
KF  L 77  offentliggjort materiale.
KF  L 87  Forslag til lov om fødevarer.
      Forslag til lov om information og høring af
V  L 90  lønmodtagere.
      Forslag til lov om ændring af lov om forbud
      mod forskelsbehandling på
V  L 92  arbejdsmarkedet m.v.
      lov om ændring af lov om
      andelsboligforeninger og andre
      boligfællesskaber og lov om omsætning af
KF  L 95  fast ejendom.
       ændring af lov om vederlag og pension
SF  L 104  m.v. for ministre.

       ændring af lov om røgfri miljøer i offentlige
V  L 132  lokaler, transportmidler og lignende.
       ændring af lov om almene boliger samt
       støttede private andelsboliger m.v. og lov
V  L 135  om kommunal anvisningsret.
       Opstramning af dokumentationspligten for
       at sikre, at dokumentationen har den
V  L 140  ønskede kvalitet.
       Forslag til lov om arbejdstid for mobile
       lønmodtagere inden for
V  L 144  vejtransportsektoren.
SF  L 145
       Forslag til lov om ændring af lov om
       investeringsforeninger og specialforeninger
       samt andre kollektive investeringsordninger
       m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om
       værdipapirhandel m.v., lov om
       Arbejdsmarkedets Tillægspension og lov
       om Lønmodtagernes Dyrtidsfond.
KF  L 151  (Hedgeforeninger).
               ændring af lov om friskoler og private
V          L 154  grundskoler m.v.
               Forslag til lov om eftervirkninger af
RV          L 155  ansættelsesforhold


Beslutningsforslag

KD          B 30


               Forslag til folketingsbeslutning om forbud
EL          B37   mod import af teak fra Burma (Myanmar).
               Forslag til folketingsbeslutning om forbud
               mod og afvikling af brugen af bromerede
SF          B49   flammehæmmere.
               Forslag til folketingsbeslutning om
               gennemførelse af kontrol med
               markedsføring af usunde føde- og
               drikkevarer til børn samt fremme af sunde
S          B50   madvarer.
               Forslag til folketingsbeslutning om
               indskrænkning af perioden for salg og
               affyring af fyrværkeri samt om
               begrænsning af lydeffekten for visse typer
DF          B58   fyrværkeri.


S          B 62


               Forslag til folketingsbeslutning om
               indførelse af ensartede regler for
               hygiejnestandarder på danske sygehuse
S          B67   (Både offentlige og private??)EL          B 69
EL          B 72  Bedre dyrevelfærd ved transport af dyrS, SF, RV, EL    B 75
        Forslag til folketingsbeslutning om forbud
        mod rygning på serveringssteder og
RV   B78   handlingsplan for flere røgfrie miljøer
        Forslag til folketingsbeslutning om
        etablering af sprøjtefrie randzoner langs
EL   B83   haver, naturarealer, vandløb og søer.
        B 84 Forslag til folketingsbeslutning om
        sprøjtefrie beskyttelseszoner omkring
EL   B84   almene vandforsyningsanlæg

SF   B 92
SF   B 93
S    B 98

        Forslag til folketingsbeslutning om et
S    B99   autorisationssystem for indvandrertolke

        Forslag til folketingsbeslutning om
        mærkning og registrering af katte,
S, SF  B107  kommunalt ansvar for herreløse katte m.v.
        Forslag til folketingsbeslutning om
        forebyggelse af selvmordsforsøg ved
        forbud mod salg af større pakker svag
KD   B108  smertestillende medicin i håndkøb

        om priskonkurrence og bedre
S    B 110  omkostningsstyring i private
        udlejningsejendomme.

V    B 115

S    B 125  Forslag til folketingsbeslutning om stalking.

        Forslag til folketingsbeslutning om forbud
        mod brug af muse- og rottegift i skov- og
SF   B130  naturområder
        Forslag til folketingsbeslutning om
SF   B 131  multinationale selskabers skattebetaling
Indhold                     Status     Stemt for
Loven indfører regler i den grønlandske
kriminallov, der forbyder produktion,
besiddelse og udbredelse af
børnepornografisk materiale og
anvendelse af børn som pornomodeller.      Vedtaget    Enstemmigt
Bred regulering. Bl.a. en mere detaljeret
regulering af udstederselskabernes
forpligtelse til at offentliggøre kursrelevante
oplysninger. Forpligtelse til at offentliggøre
al intern viden, der direkte vedrører              V, S, DF, KF,
virksomheden.                  Vedtaget    RV og KD21 a. En pensionskasse skal have 1) en
god administrativ og regnskabsmæssig
praksis…

Generel regulering.             Vedtaget
Forbyder fjernsyn at udsende reklamer for
politiske partier og bevægelser samt valgte
og opstillede politiske kandidater til
politiske forsamlinger og temporært
forbyder udsendelse af reklamer for
politiske budskaber fra et valgs udskrivelse
til afholdelse af valget, dog højst 3              V, DF, KF, RV
måneder.                   Vedtaget      og KD

Bopælspligt i helårsboliger           Ikke vedtaget
forbyde, at en arbejdsgiver i en
ansættelsessituation stiller krav om, at en
ansøger til en ledig stilling er medlem eller
ikke er medlem af en forening eller en
bestemt forening som forudsætning for
ansættelsen.                  Ikke vedtaget
3) påbyde producenten eller importøren at
tilbagetage et ulovligt produkt eller en
ulovlig vare fra markedet og«

                        Vedtaget
                         Vedtaget
                         Vedtaget

Stk. 2. I tilladelser til flyvepladser, som er
af vital betydning for Danmarks nationale
og internationale trafikforbindelser, kan der
herudover stilles følgende særlige vilkår: 1)
Flyvepladsen skal drives som et EU- eller
EØS-selskab omfattet af Det Europæiske
Fællesskabs regler etc.

Loven indbefatter pligtaflevering af -
værker, som offentliggøres ved udgivelse i
eksemplarform, - materiale offentliggjort i
elektroniske kommunikationsnet, - radio-
og fjernsynsprogrammer og - film, som er
produceret med henblik på offentlig
fremvisning.                 Vedtaget      Enstemmighed
Dette kapitel indeholder en række
bemyndigelser for ministeren for familie- og
forbrugeranliggender til at fastsætte regler
om begrænsning af forureninger i
fødevarer. Bestemmelserne skal sikre, at
fødevarerne ikke indebærer en
sundhedsrisiko for forbrugerne, og at de i
øvrigt må anses for at være egnede som
fødevarer for mennesker

virksomheder med mindst 35 ansatte får
pligt til jævnligt at informere »om forhold af
væsentlig betydning for de ansatte på
virksomheden«. Virksomheder får
ydermere pligt til gennem lønmodtagernes
repræsentanter at høre de ansatte og give
dem mulighed for at komme i dialog med
ledelsen på baggrund af den udleverede
information.                  Ikke vedtaget


                         Vedtaget


Oplysningspligt m.v. ved salg af andele i
andelsboligforeninger under stiftelse      Ikke vedtaget
dels et forbud, således at ministre ved
deres tiltræden ikke måtte have
økonomiske interesser, der ofte kunne føre
til, at der med rimelighed kunne rejses
spørgsmål om inhabilitet, dels en
oplysningspligt, der indebar, at ministre
senest 14 dage efter deres tiltræden i
øvrigt skulle redegøre for økonomiske og
andre erhvervsmæssige interesser      Ikke vedtaget

Obligatorisk skiltning om rygepolitik på
offentligt tilgængelige serveringssteder   Ikke vedtaget
mulighed for kommunalbestyrelsen til at
beslutte, at boligorganisationer ved
udlejning af almene familieboliger i
afdelinger i almene boligområder med en
høj andel af personer uden for
arbejdsmarkedet skulle afvise
boligsøgende på ventelisten, der i en
længevarende periode havde modtaget
kontanthjælp, starthjælp eller
introduktionsydelse.             Ikke vedtaget
Opstramning af dokumentationspligten for
at sikre, at dokumentationen har den
ønskede kvalitet. (Ved transfer pricing)   Ikke vedtaget
Lovforslaget fastsatte regler for
arbejdstider, natarbejde og pauser for
lønmodtagere i vejtransportsektoren.     Ikke vedtaget
Med lovforslaget forpligtes arbejdsgiveren
til i samarbejde med arbejdsformidlingen
og de faglige organisationer at udarbejde
en handlingsplan for hver medarbejder.
Arbejdsgiveren har initiativpligt.      Ikke vedtaget


Stk. 5 indeholder et forbud mod, at
hedgeforeninger udøver anden virksomhed
end hedgeforeningsvirksomhed efter stk. 1
og 2. Bestemmelsen indeholder en eneret
for hedgeforeninger til at anvende
betegnelsen »hedgeforening« i deres navn.
Andre virksomheder må ikke anvende
navne eller betegnelser for deres
virksomheder, der er egnet til at fremkalde
det indtryk, at de er hedgeforeninger.
Betegnelsen »hedgefond« anses for
forvekslelig med »hedgeforening«.
Udenlandske hedgefonde kan dog fortsat
benytte betegnelsen »hedgefund« eller
lignende betegnelse, såfremt det er en del
af det navn, som fonden har i sit hjemland.
Skolernes frihed, mål med undervisningen,
krav til bestyrelsesmedlemmer, lærere og
tilsynsførende, herunder om
danskkundskaber, samt tilsyn m.v     Ikke vedtaget
at tidligere ansatte ikke måtte foretage
konkurrencehandlinger mod
arbejdsgiveren, der udnyttede viden om
arbejdsgiverens forretningsmetoder eller
kundegrundlag, medmindre disse var
offentligt kendt.             Ikke vedtaget
generel pligt til at udarbejde en skriftlig
familiepolitik på alle arbejdspladser med   Bortfaldet
ansatte medarbejdere.

Økonomiske sanktioner mod militærstyret i
Burma                   Ikke vedtaget
Sundhedsfarlige og miljøfarlige stoffer,
hvorfor produkter indeholdende disse
stoffer skal forbydes           Ikke vedtaget

Forbud mod markedsføring og salg i skoler
og andre institutioner af usunde føde- og
drikkevarer, specielt fra automater og
lignende                 Ikke vedtaget
                       Ikke vedtaget
om ændring af forsikringsaftaleloven, så
forsikringstagerne har ret til at opsige deres
                        Bortfaldet
forsikring med 1 måneds varsel uafhængigt
af hovedforfaldsdatoen                       Ikke vedtaget

forslag om fuld mærkning af alle fødevarer,
som indeholder eller er produceret under
                      Bortfaldet
anvendelse af gensplejsede organismer
eller foder med gmo-indhold


Kravene skulle indebære grænser for
transporttid og transportlængde, skærpede
                       Bortfaldet
krav til pladsforholdene under transport og
krav til transport af dyr til og fra Danmark.
bedre velfærd for søer og pattegrise i
                       Bortfaldet
svineproduktionen. (en række krav)
                        Ikke vedtaget

"bør der lovgives om en mindsteafstand til
markskel mod haver, naturarealer, vandløb
og søer, hvor der ikke må sprøjtes".
"Sprøjteførerens sprøjtecertifikat bør
endvidere fornyes med nogle års
mellemrum for at sikre, at sprøjteføreren
kan huske reglerne og har kendskab til
udviklingen inden for optimeret
sprøjteudstyr og anbefalet dosis af
sprøjtemidler"               Ikke vedtaget

Se ovenfor- restriktioner i landmænds
anvendelse af pesticider.            Ikke vedtaget
udarbejde regler, der medførte, at
topstillinger i statslige aktieselskaber m.v.  Bortfaldet
skulle slås op eksternt.
vederlag, som borgmestre og rådmænd
modtog i forbindelse med deres
bestyrelsesposter i bl.a. mellemkommunale Bortfaldet
selskaber og forsyningsselskaber, tilfaldt
kommunekassen.
om at pålægge pengeinstitutterne på
årsopgørelsen at oplyse kunden om       Bortfaldet
opkrævede gebyrer m.v.
Krav om certifikat for at kalde sig tolk, som
kan anvendes af staten.            Ikke vedtaget


Krav om registrering af mærkede katte.
Forbud mod privates indfangning af katte.    Ikke vedtaget                       Ikke vedtaget
Sikre at der indføres obligatoriske 5-årige
vedligeholdelsesplaner,
at der ved varsling af budgetleje i storhuse Bortfaldet
(mere end 6 lejemål) oplyses om
budgetlejen etc.
et røgfrit Folketing.            Bortfaldet

                        Ikke vedtaget
Grundet målt forhøjet koncentration af
musegift hos rovfugle. Giften antages at
være anvendt hovedsageligt i private
skove.                     Ikke vedtaget

                        Ikke vedtaget
          FORBUD OG PÅBUD 2004-2005 2.
          samling
Fremsat  Nummer  Navn

KF    L2    Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse.

          Forslag til lov om kloning og genmodificering af dyr
KF    L8
          m.v.

          Forslag til lov om ændring af straffeloven og visse
KF    L 11
          andre love.
          Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af
KF    L 12
          straf m.v.          Forslag til lov om information og høring af
V     L 17
          lønmodtagere.
          Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere
V     L 19
          inden for vejtransportsektoren.


          Forslag til lov om ændring af lov om
          arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv
V     L 20   socialpolitik, lov om dagpenge ved sygdom eller
          fødsel, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om
          retssikkerhed og administration på det sociale område
          og lov om integration af udlændinge i Danmark.
          Forslag til lov om ændring af lov om dagpenge ved
          sygdom eller fødsel, lov om arbejdsskadesikring og lov
V     L 21
          om retssikkerhed og administration på det sociale
          område.
          Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger
V     L 32   samt støttede private andelsboliger m.v. og lov om
          kommunal anvisningsret.
          Forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om
V     L 36   midlertidig regulering af boligforholdene og lov om leje
          af almene boliger.
KF    L 44   Forslag til lov om ændring af søloven.
KF    L 45

V     L 78   lov om ændring af udlændingeloven

KF    L 83
          Forslag til lov om trafikselskaber.
          Forslag til lov om ændring af visse skatte- og
V     L 96   afgiftslove, arbejdsmarkedsfondsloven,
          opkrævningsloven og miljøbeskyttelsesloven.
V  L 97  Forslag til lov om administration af Det Europæiske
       Fællesskabs forordninger om narkotikaprækursorer.

V  L 105  ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

       lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og
KF  L 117  andre boligfællesskaber, lov om omsætning af fast
       ejendom og lov om ejerlejligheder.

V  L 120

KF  L 133  Forslag til lov om ændring af våbenloven.
       Forslag til lov om fremme af energibesparelser i
KF  L 136
       bygninger.
KF  L 145  Forslag til lov om fødevarer.
       Forslag til lov om fremme af energibesparelser i
KF  L 153
       bygninger.

KF  L 154  ændring af lov om visse betalingsmidler.
KF  L 155
       Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel
       m.v., lov om aktieselskaber, årsregnskabsloven og lov
       om forsikringsformidling.
       Forslag til lov om indhentelse af børneattest i
KF  L 157
       forbindelse med ansættelse af personale m.v.
       ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold
V  L 164
       på telemarkedet.
               Forslag til lov om internetdomæner, der særligt tildeles
V          L 165
               Danmark.


V          L 167  Forslag til lov om lægemidler.
               Forslag til lov om ændring af lov om varsling m.v. i
               forbindelse med afskedigelser af større omfang og lov
S          L 172
               om en aktiv beskæftigelsesindsats (Handlingsplan
               m.v.)
               ændring af lov om andelsboligforeninger og andre
KF          L 173
               boligfællesskaber.Beslutningsforslag
               Forslag til folketingsbeslutning om en miljølov for
EL          B3   børns sikkerhed og sundhed i daginstitutioner m.v.


S          B 10


DF          B 11

RV          B 14
               Forslag til folketingsbeslutning om at betinge
               køreskoleundervisning af en bestået prøve i
S          B 16  grundlæggende førstehjælp.
               om etablering af sprøjtefrie randzoner langs haver,
EL          B 19
               naturarealer, vandløb og søer.

EL          B 20

               Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af lejeres
               tryghed og retsstilling ved fraflytning fra private
S          B 23  udlejningsboliger
               Forslag til folketingsbeslutning om sikring af og øget
               indflydelse for beboerrepræsentationerne i private
S          B 24  udlejningsejendomme.
               Forslag til folketingsbeslutning om priskonkurrence og
               bedre omkostningsstyring i private
S          B 25  udlejningsejendomme.
SF          B 28
DF          B 31

DF          B 34
S          B 36
            Forslag til folketingsbeslutning om et særligt
            introduktionsprogram for udlændinge med særlig
S        B 37  religiøs embedsvirksomhed
            Forslag til folketingsbeslutning om en øget indsats
S        B 39  mod ghettodannelse


S        B 46


            Forslag til folketingsbeslutning om integration i
S        B 40  folkeskolen.
            Forslag til folketingsbeslutning om mærkning og
            registrering af katte, kommunalt ansvar for herreløse
S, SF      B 60  katte m.v.
RV       B 61


EL       B 65

            Forslag til folketingsbeslutning om sikring af unges ret
            til selvbestemmelse ved valg af partner, forhindring af
            tvangsægteskaber og reel hjælp til unge, der er truet
SF       B 67  af denne tvang.
            regler for udformning og offentliggørelse af
SF       B 77
            stillingsopslag i statslige aktieselskaber m.v.

EL       B 78


EL       B 79


S, SF, RV, EL  B 82
            Forslag til folketingsbeslutning om udkast til
            rammeafgørelse om skærpelse af de strafferetlige
            rammer med henblik på håndhævelse af lovgivningen
KF       B 83  til bekæmpelse af forurening fra skibe.
            Forslag til folketingsbeslutning om kønsopdelt
S, SF, RV, EL  B 92  lønstatistik m.v.SF       B 93
DF       B 96
SF, DF, EL  B 100
Indhold                           Status   Stemt for

                              Vedtaget
Loven medfører, at kloning og genmodificering af
hvirveldyr samt dyreforsøgsanvendelse og avl af disse         V, S, KF og
                              Vedtaget
fremover kun kan tillades, hvis det tjener et af følgende       RV
formål:
                              Vedtaget

                              Vedtaget
virksomheder med mindst 35 ansatte får pligt til jævnligt
at informere »om forhold af væsentlig betydning for de
ansatte på virksomheden«. Virksomheder får ydermere
pligt til gennem lønmodtagernes repræsentanter at høre Vedtaget    Enstemmigt
de ansatte og give dem mulighed for at komme i dialog
med ledelsen på baggrund af den udleverede
information.
Loven fastsætter en række regler for arbejdstid for
lønmodtagere, der kører for en virksomhed, som udbyder         V, S, KF, RV,
                             Vedtaget
person- eller godstransport. (maksimale køretimer pr. dag       SF og EL
etc.)                              Vedtaget
                              Vedtaget                              Vedtaget


                              Vedtaget

                              Vedtaget
Loven indfører bødestraf for uagtsom efterligning af          V, S, KF, RV
                              Vedtaget
mønter, der ligner euromønter.                     og SF
Bl.a. Straf for at udøve bistand til, at en udlænding         V, S, DF og
                              Vedtaget
arbejder ulovligt i Danmark.                      KF

Trafikselskabers etablering, organisering og finansiering

                              Vedtaget
                              Vedtaget

Skolernes frihed, mål med undervisningen, krav til
                                   V, S, DF og
bestyrelsesmedlemmer, lærere og tilsynsførende,      Vedtaget
                                   KF
herunder om danskkundskaber, samt tilsyn m.v
Oplysningspligt m.v. ved salg af andele i
                              Vedtaget  Enstemmigt
andelsboligforeninger
Opstramning af dokumentationspligten for at sikre, at
                                   V, S, DF, KF,
dokumentationen har den ønskede kvalitet. (Ved transfer Vedtaget
                                   RV og SF
pricing)
                            Vedtaget
Påbud/regler om energimærkning af ejendomme        Vedtaget  Enstemmigt
                              Vedtaget
Registreringspligt for knallerter.             Vedtaget  Enstemmigt
Loven forbyder betalingsmodtager (forretningerne) at
                                   V, S, DF, KF
opkræve gebyr direkte hos kunderne for betalinger med   Vedtaget
                                   og RV
betalingskort.
Den handel, der med forslaget vil kunne foregå på en
alternativ markedsplads, som ikke er et reguleret marked
i EU's forstand, vil i dag også kunne foregå via et
alternativt handelssystem. Denne tjenesteydelse kræver
ikke særskilt tilladelse fra Finanstilsynet og indebærer
begrænsede krav til investorbeskyttelse. Forslaget om en
alternativ markedsplads kombinerer de lave
omkostninger samt det lave niveau generelt for
administrative byrder for udstederne ved handel via et
alternativt handelssystem med den sikring af
fundamentale investorbeskyttelsesregler, der er
kendetegnende for handel på et reguleret marked, idet
disse regler i et vist omfang foreslås også at finde
anvendelse ved handel på alternative markedspladser.
Det foreslås endvidere, at det bliver muligt for en
fondsbørs samt en autoriseret markedsplads samtidig at
drive virksomhed som alternativ markedsplads.
                              Vedtaget

Omfanget af telereguleringen foreslås udvidet, således at
reguleringen af maksimale bindingsperioder også
kommer til at omfatte salg m.v. af teleterminaludstyr, der
anvendes til mobilkommunikationstjenester. krav om, at
                              Vedtaget  Enstemmigt
en udbyder med stærk markedsposition skal give kunder
med abonnement hos selskabet adgang til at ringe via
andre selskaber ved brug af en forvalgskode eller fast
operatørvalg (under ét kaldet frit operatørvalg).
overordnede principper for administrationen af internet-
domæner, som særligt tildeles Danmark. , BL.A. forbud
                             Vedtaget     Enstemmigt
mod at registrere et domænenavn alene med udleje eller
videresalg for øje, det såkaldte »warehousing«.
                             Ikke vedtaget


                             Ikke vedtaget


Fremover kan en ejendom, der er solgt af en
                                      V, S, DF, KF,
andelsboligforening, ikke erhverves af anden       Vedtaget
                                      RV, SF og EL
andelsboligforening i en periode på 5 år.
                             Ikke vedtaget
om ændring af forsikringsaftaleloven, så
forsikringstagerne har ret til at opsige deres forsikring Ikke vedtaget
med 1 måneds varsel uafhængigt af hovedforfaldsdatoen
om forbud mod slagtning og aflivning af dyr uden              DF, EL,
                            Ikke vedtaget
forudgående bedøvelse                           enkelte SF
forbud mod rygning på serveringssteder og handlingsplan
                            Ikke vedtaget
for flere røgfrie miljøer.


                             Ikke vedtaget
mindsteafstand til markskel mod haver, naturarealer,
                             Ikke vedtaget
vandløb og søer, hvor der ikke må sprøjtes
beskyttelseszoner omkring alle vandboringer, der tilhører
almene vandforsyninger. Inden for denne          Ikke vedtaget
beskyttelseszone må der ikke anvendes pesticider.


                             Ikke vedtaget


                             Ikke vedtaget


                             Ikke vedtaget
obligatorisk registrering af folketingsmedlemmernes
                             Ikke vedtaget
hverv og økonomiske interesser.
forbud mod seksuelt misbrug af dyr.            Ikke vedtaget  DF
indskrænkning af perioden for salg og affyring af
fyrværkeri samt om begrænsning af lydeffekten for visse  Ikke vedtaget
typer fyrværkeri
indføre et autorisationssystem, som forpligtede offentlige
og halvoffentlige institutioner til at anvende tolke med
certifikat fra en af de bekendtgørelsesbelagte       Ikke vedtaget  S, EL
tolkeuddannelser på Handelshøjskolen i København eller
Handelshøjskolen i Århus
                                Ikke vedtaget

                                Ikke vedtaget
Forbud mod alle deciderede reklamer for usunde føde-
og drikkevarer, hvor enten produktet eller selve
                                Ikke vedtaget
markedsføringen direkte henvender sig til børn under 16
år, (m.m.)

                                Ikke vedtaget


                                Ikke vedtaget
om forbud og grønne afgifter som redskaber i indsatsen
                                Ikke vedtaget
mod hormonforstyrrende stoffer.
forslag om fuld mærkning af alle fødevarer, som
indeholder eller er produceret under anvendelse af       Ikke vedtaget
gensplejsede organismer eller foder med gmo-indhold                                Ikke vedtaget
udarbejde regler, der fastslog, at topstillinger i statslige
                                Ikke vedtaget
aktieselskaber m.v. skulle slås op offentligt.
forbud mod brug af tilsætningsstoffer og aromastoffer,
som forstærker tobaksvarers afhængighedsskabende        Ikke vedtaget
egenskaber
forbud mod at mærke økologiske fødevarer, der
                                Ikke vedtaget  DF, SF, EL
indeholder nitrat eller nitrit, med statens røde Ø-mærke.
bedre velfærd for søer og pattegrise i svineproduktionen.
                             Ikke vedtaget
(forskellige krav)                                Vedtaget

                            Ikke vedtaget
de honorarer og vederlag, som borgmestre og rådmænd
modtager ud over borgmestervederlaget fra hverv og
bestyrelsesposter i mellemkommunale selskaber og
                            Ikke vedtaget
forsynings-, affalds- og § 60-selskaber, tilfalder den
kommune eller de kommuner, som de pågældende
borgmestre og rådmænd repræsenterer.


fremsætte lovforslag, der foruden en generel
fremhævelse af kattens velfærd og menneskets ansvar
herfor skulle indeholde regler eller vejledninger om ni    Ikke vedtaget
nærmere beskrevne forhold, der havde betydning for
kattes velfærd.
forbud mod markedsføring af juice som multivitaminjuice i
                             Ikke vedtaget
Danmark
          FORBUD OG PÅBUD 2005-2006
Fremsat  Nummer  Navn
          Forslag til lov om ændring af lov om Det
V     L5    Centrale Personregister


V     L7KF    L 10   ændring af lov om landinspektørvirksomhed

          Forslag til lov om ændring af lov om
          investeringsforeninger og specialforeninger
          samt andre kollektive investeringsordninger
KF    L 11   m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om
          værdipapirhandel m.v. og
          pensionsafkastbeskatningsloven og om
          ophævelse af lov om innovationsforeninger.

KF    L 12
KF    L 13
          Forslag til lov om markedsføring.
          ændring af lov om ligebehandling af mænd og
V     L 17   kvinder med hensyn til beskæftigelse og
          barselorlov m.v.
          Forslag til lov om ændring af lov om jernbane,
          lov om amtskommunernes overtagelse af de
KF    L 23
          statslige ejerandele i privatbanerne og lov om
          trafikselskaber.

          ændring af lov om bygnings- og
KF    L 33
          boligregistreringV     L 34
          Forslag til lov om ændring af lov om afgift af
          affald og råstoffer.


KF    L 38
          Forslag til lov om ændring af lov om radio- og
          fjernsynsvirksomhed og medieansvarsloven.
DF  L 44

       Forslag til lov om ændring af straffeloven
       Forslag til lov om sikkerhed m.v. for
KF  L 45  offshoreanlæg til efterforskning, produktion og
       transport af kulbrinter

       Forslag til lov om ændring af lov om finansiel
KF  L 46  virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov
       om Arbejdsmarkedets Tillægspension og lov
       om Lønmodtagernes Dyrtidsfond.
       Forslag til lov om forebyggende
KF  L 47  foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og
       finansiering af terrorisme.

KF  L 52  ændring af lov om forsikringsformidling.


KF  L 53  Forslag til lov om overtagelse af brugsretten til
       danske skibe.

KF  L 85  Ændring af færdselsloven

       ændring af lov om en aktiv
V  L 89  beskæftigelsesindsats og lov om aktiv
       socialpolitik
       ændring af integrationsloven og
V  L 93
       udlændingeloven.

V  L 94  Forslag til lov om ændring af udlændingeloven
       og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning.
V  L 97  Forslag til lov om ændring af lov om konk
       lov om ændring af lov om lige løn til mænd og
V  L 99
       kvinder.

KF  L 102  Forslag til lov om barseludligning på det p
V  L 108  Forslag til lov om ændring af lov om socia
V  L 111  Forslag til lov om autorisation af sundhed
       Forslag til lov om ændring af lov om
KF  L 112
       miljøbeskyttelse


       ændring af lov om vejledning om valg af
V  L 113
       uddannelse og erhverv.
KF  L 118V  L 119  Forslag til lov om et indkomstregister
KF  L 129

       ændring af våbenloven, straffeloven og
KF  L 130
       krigsmaterielloven.
       Forslag til lov om medarbejderindflydelse i
V  L 131
       SCE-selskaber
       ændring af lov om sikkerhed til søs og
KF  L 135
       sømandsloven.
       Forslag til lov om krav til kvalitet og sikkerhed
V  L 138  ved håndtering af humane væv og celler
       (vævsloven).
       Forslag til lov om ændring af lov om
V  L 140  frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien
       og retsplejeloven.
       lov om ændring af forskellige skatte- og
       afgiftslove, lov om næringsbrev til
V  L 145  fødevarebutikker, lov om restaurations- og
       hotelvirksomhed m.v. og lov om
       miljøbeskyttelse.


V  L 149  Forslag til lov om biavl


KF  L 152  lov om ændring af lov om spillekasinoer.


V  L 153


       Forslag til lov om ændring af lov om
       elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om
       varmeforsyning, lov om Energinet Danmark,
KF  L 156  lov om planlægning, lov om kommunal
       udligning og generelle tilskud til kommuner og
       amtskommuner samt lov om kuldioxidafgift af
       visse energiprodukter


V  L 160
       Forslag til lov om ændring af lov om
       landbrugsejendomme.V  L 173  Ændring af sundhedsloven
KF  L 179  Forslag til lov om børnemiljø i dagtilbud.
       ændring af lov om friskoler og private
V  L 185
       grundskoler m.v.
       Forslag til lov om ændring af søloven og
KF  L 196
       forskellige andre love.       ændring af lov om finansiel virksomhed, lov
KF  L 197  om værdipapirhandel m.v. og lov om
       gevinstopsparing.
V  L 210  Forslag til lodslov.
       Forslag til lov om ændring af lov om forurenet
KF  L 213
       jord


KF  L 214  lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse

KF  L 217  Ændring af straffeloven
       Forslag til lov om ændring af lov om
       konkurrence- og forbrugerforhold på
V  L 219  telemarkedet, lov om radiofrekvenser og lov
       om radio- og teleterminaludstyr og
       elektromagnetiske forhold.
EL  L 227
       Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig
S  L 231
       regulering af boligforholdene.
Beslutningsforslag

              Forslag til folketingsbeslutning om kommunal
SF          B4   adgang til at indføre trafikbetalingssystemer.

EL          B5EL          B8   Stop for sort rengøring
              Forslag til folketingsbeslutning om
              tilgængelighed som krav i forbindelse med
EL          B9   udbud af it-kontrakter


SF          B 11
              Forslag til folketingsbeslutning om kønsopdelt
S, SF, EL      B 13  lønstatistik m.v.
SF          B 17
              Forslag til folketingsbeslutning om mindre
SF          B 20  afhængighed af olie i transportsektoren.

DF          B 21

EL          B 23

              Forslag til folketingsbeslutning om en styrkelse
S, SF, EL, RV    B 33  af indsatsen mod partikler fra dieselkøretøjer.
              Forslag til folketingsbeslutning om afvikling af
              udsætning af opdrættede fugle til jagt
SF, EL        B 34  (skydefugle)

SF          B 35  krav til passagerrettigheder for togrejsende
              Forslag til folketingsbeslutning om indførelse
              af en »klippekortordning« for overtrædelse af
DF          B 47  reglerne om dyretransport              om mangfoldighedsledelse på alle offentlige
RV          B 49  arbejdspladser m.v.
              Forslag til folketingsbeslutning om at
              øremærke 3 måneder af barselorloven til
SF          B 53  fædre.
              Forslag til folketingsbeslutning om øget sikring
S, SF, EL, RV    B 54  af dyrevelfærd under transport af dyr
              Forslag til folketingsbeslutning om at
S, SF, EL, RV    B 66  øremærke 12 uger af barselorloven til fædre.


SF          B 67
            Forslag til folketingsbeslutning om indførelse
            af ensartede regler for hygiejnestandarder på
S        B 68  danske sygehuse.


SF       B 72  om alles ret til røgfri luft.
            Forslag til folketingsbeslutning om udvidelse af
            pant- og retursystemet til også at omfatte
S, SF, EL, RV  B 86  kildevandsflasker af plast
            Forslag til folketingsbeslutning om revision af
EL       B 98  Euratom-traktaten.
            Forslag til folketingsbeslutning om en
            handlingsplan for at nedbringe pesticidrester i
S        B 104  dansk frugt og grønt
            Forslag til folketingsbeslutning om individuelle
            miljøgodkendelser for landbruget og
S        B 105  naturgenopretning.


S        B 106

S        B 108

            Forslag til folketingsbeslutning om kommunal
EL       B 122  anvisningsret i privat udlejningsbyggeri.

            om bedre velfærd for søer og pattegrise i
S, SF, RV, EL  B 127  svineproduktion.

DF       B 129
            Forslag til folketingsbeslutning om retten til at
            gå foran og indføre bedre standarder end i EU
EL       B 133  i øvrigt.
EL       B 134
            Forslag til folketingsbeslutning om styrkelse af
            fødevaresikkerheden ved at fratage
            erhvervsdrivende, der gentagne gange har
            overtrådt fødevarelovgivningen, retten til at
S, SF, EL, RV  B 135  drive fødevarevirksomhed
S        B 136
EL     B 137
SF     B 138
          Forslag til folketingsbeslutning om ændring af
S, SF, EL  B 145  lov om virksomhedsoverdragelse.
Indhold                             Status    Stemt for

                               Vedtaget
Et lægemiddel må kun forhandles eller udleveres her i landet,
når der er udstedt en markedsføringstilladelse, enten af           V, S, DF, KF,
                               Stadfæstet
Lægemiddelstyrelsen i medfør af denne lov, eller af Europa-          RV og SF
Kommissionen
                                       V, S, DF, KF
indførelse af lovpligtig ansvarsforsikring m.v.         Stadfæstet
                                       og RV
                                 Vedtaget
Loven begrænser markant perioden for detailsalg af
                                 Stadfæstet  Enstemmigt
fyrværkeri og perioden for anvendelse af fyrværkeri.Der foreslås indsat en ny bestemmelse om markedsføring
rettet mod børn og unge. Bestemmelsen fastsætter en særlig
norm for markedsføring rettet mod denne målgruppe, som
foreskriver, at man skal udvise særlig hensyntagen til børn og
unges manglende erfaring og større godtroenhed.
Bestemmelsen indeholder tillige et strafbelagt forbud mod
brug af særlige virkemidler i reklamer rettet mod børn og unge
Forbuddet mod forskelsbehandling udvides til også at gælde i
                               Stadfæstet    Enstemmigt
forhold til medlemskab af faglige organisationer m.v.,


                                 Vedtaget


Ejere af ejendomme skal opsætte husnummerskilte, som
angiver de af kommunalbestyrelsen fastsatte husnumre på en          V, S, DF, KF,
                               Stadfæstet
sådan måde, at disse er synlige fra det adgangsgivende            RV og SF
vejareal
§ 4. Virksomheder, der erhvervsmæssigt indvinder
afgiftspligtige råstoffer, jf. § 1, stk. 1, eller som
erhvervsmæssigt importerer de råstoffer, der er nævnt i bilag
2, jf. § 2, stk. 1, skal registreres hos told- og
skatteforvaltningen.
»Foretagender, der udøver programvirksomhed ved hjælp af
satellit, fællesantenneanlæg, jordbaserede, digitale tv-
sendemuligheder og kortbølgesendemuligheder, og som
hører under dansk myndighed, skal lade sig registrere hos
Radio- og tv-nævnet.«
forhånelse af Danmark og Dannebrog sidestillet i strafferetlig
henseende med forhånelse af andre nationer og deres flag     Ikke vedtaget
eller nationalitetsmærker. Strafferammen skulle være bøde
eller fængsel indtil 2 år.

                                 Vedtaget                                 Vedtaget                                         V, S, DF, KF,
Loven indfører et kontantforbud, underretningspligt m.v.     Stadfæstet
                                         RV og SF
Forsikringsmæglervirksomheders oplysningspligter og forbud
mod, at forsikringsmæglervirksomheder modtager provision      Stadfæstet  Enstemmigt
fra forsikringsselskaber
Staten skal overtage brugsretten til skibe, der fører eller er
berettiget til at føre dansk flag, når Danmark er i krig (pligt for Vedtaget
rederier til at overlade brugsretten til staten)
fastlægger en række sikkerhedsmæssige krav til befordring af
                                  Stadfæstet  Enstemmigt
personer i biler. (Særligt påbud i relation til befordring af børn)


Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse       Stadfæstet   V, DF, KF

Bl.a. uddannelsespligt for udlændinge mellem 18 og 25 år, der
                               Stadfæstet     V, DF, KF
ikke har problemer ud over ledighed

                                 Vedtaget

»§ 85. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte regler om minimumskrav til udbydere af elektroniske komm
Loven forpligter virksomheder med over 35 ansatte til at
udarbejde en kønsopdelt lønstatistik eller en redegørelse om
                                 Stadfæstet   V og KF
forhold og vilkår af betydning for aflønningen af kvinder og
mænd.
Stk. 3. Ministeren fastsætter regler om, at arbejdsgivere, Arbejdsmarkedets Tillægspension, Arbejdsgivernes Elevrefusion, kom

krav til forældrene om, at de påtager sig et ansvar for deres børn.
§ 19. En autoriseret sundhedsperson er forpligtet til at afgive de indberetninger og anmeldelser, som af hensyn til den offentlige

                                 Vedtaget

pligten til at underrette den kommunale Ungdommens
Uddannelsesvejledning, hvis en ung under 19 år afbryder et
skole- eller uddannelsesforløb efter opfyldt undervisningspligt Stadfæstet    Enstemmigt
eller institutionen vurderer, at der er overhængende risiko
herfor, udvides til at omfatte alle uddannelsesinstitutioner.
Fremover skal ejendomsformidleren således oplyse om
enhver økonomisk eller personlig interesse, som denne har i
en konkret handel. Loven medfører endvidere, at         Stadfæstet   Enstemmigt
ejendomsformidleren pålægges en øget pligt til at oplyse om
eventuelle ejer- og samarbejdsforhold.
De indberetningspligtige er følgende: Fysiske og juridiske personer, der er hjemmehørende her i landet, eller som driver virksom
Nyordning vedrørende dommeres bibeskæftigelse (skal               V, S, DF, KF,
                                Stadfæstet
holdes på et rimeligt niveau)                          RV, SF og EL
indføres et mere generelt forbud mod
                                         V, S, DF, KF
masseødelæggelsesvåben, som omfatter alle relevante       Stadfæstet
                                         og RV
handlinger i relation til sådanne våben
                                Vedtaget

Fastsættelse (indførsel) af promillegrænser           Stadfæstet   Enstemmigt

indfører ensartede krav til kvalitet og sikkerhed ved
                                Stadfæstet   Enstemmigt
håndteringen af væv og celler


                                Vedtaget


Loven indeholder bl.a. skærpede regler om indberetning af
udstationerede inden for bygge- og anlægsbranchen og
                                Stadfæstet   Enstemmigt
initiativer til bekæmpelse af momskarruseller. (Forskellige
påbud/pligter)

Stk. 2. Ministeren kan, som led i forebyggelse og bekæmpelse
af skadegørere, fastsætte regler om registrering af biavlere,
og om indberetning af oplysninger om placering af bifamilier.
                                        V, S, DF, KF,
Hvidvask - diverse påbud/pligter                Stadfæstet
                                        RV og SF
forbud mod eksklusivaftaler på arbejdsmarkedet og et forbud
                                        V, S, DF, KF,
mod, at en arbejdsgiver lægger vægt på foreningsforhold i  Stadfæstet
                                        RV og SF
forbindelse med ansættelse og afskedigelse.
                                Vedtaget»Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om 1) maksimum for
dyrehold på den enkelte ejendom og bedrift, herunder regler
om særlige maksima for bedrifter, der opfylder visse krav til
husdyrvelfærd og miljø,
forbud mod, at der fremover kan indgås overenskomster for
sundhedspersoner i praksissektoren, der indeholder
eksklusivbestemmelser, Loven indfører endvidere et forbud            V, S, DF, KF,
                                Stadfæstet
mod at lægge vægt på foreningsforhold i forbindelse med             RV og SF
meddelelse af tilladelse til at tiltræde overenskomster i
praksissektoren.
Derfor skal alle dagtilbud udarbejde en børnemiljøvurdering,             V, S, DF, KF,
                                   Stadfæstet
som kortlægger tilbuddets børnemiljø.                         SF og EL
Loven indfører nye krav til efterskoler, husholdningsskoler og
håndarbejdsskoler om fastlæggelse af slutmål og delmål, om
evaluering af elevernes udbytte af undervisningen og af
skolens samlede undervisning, om opfølgningsplaner om
                                Stadfæstet      V, S, DF og KF
offentliggørelse af indholdsplaner og resultat af evaluering på
skolens hjemmeside på internettet og om orientering af
forældrene til undervisningspligtige elever om skolens
værdigrundlag ved tilmeldingen. (+ obligatorisk afgangsprøve)

Stk. 5. Søfartsstyrelsen kan fastsætte regler om, at
skibsregistret i forbindelse med registrering i henhold til stk. 1,
skal sende meddelelse til den, der ifølge registret er berettiget
til at disponere over den pågældende rettighed.

Der foreslås en tydeliggørelse og videreudvikling af
institutternes pligt til at tage effektive risikostyringssystemer i
                                   Stadfæstet   Enstemmigt
anvendelse. Der foreslås også indført skærpede krav til
institutternes interne procedurer til risikomåling og -styring

§ 8. I forbindelse med lodsning har lodsen pligt til uden
beregning at medtage og sidemandsoplære én lodsaspirant
eller at medtage én anden lods til vedligeholdelse af dennes
kendskab til farvandet, uanset om lodsaspiranten eller den
anden lods måtte komme fra et konkurrerende lodseri. § 11
Stk. 3. Det er forbudt at betegne sig som lods, medmindre
man er i besiddelse af gyldigt lodscertifikat.

§ 50. Enhver, der flytter jord uden for den ejendom, hvor den
er opgravet, og enhver der anvender sådan jord, skal sikre
sig, at jorden ikke giver anledning til skadelig virkning på
grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt.
at producenterne fremover får ansvaret for bortskaffelse af
                                   Stadfæstet   Enstemmigt
alle biler, uanset hvornår de er markedsført.
Der indføres nye straffelovsbestemmelser om hvervning og
                                   Stadfæstet   V, S, DF og KF
oplæring til at begå terrorhandlinger


                                   Vedtaget


Bopælspligt i helårsboliger                      Ikke vedtaget
Uden kommunalbestyrelsens samtykke er det ikke tilladt at
nedlægge en bolig helt eller delvis. Dette gælder, hvad enten
nedlæggelsen sker ved nedrivning, ved hel eller delvis
sammenlægning af to eller flere boliger eller ved, at boligen
helt eller delvis tages i brug til andet end beboelse eller lejes
ud til andre end fysiske personer. Hvad der er fastsat i 1. og 2.
pkt., gælder tilsvarende for enkeltværelser, der hidtil har været
benyttet til beboelse, når værelserne ikke er en del af
udlejerens beboelseslejlighed eller en del af et en- eller
tofamilieshus, som udlejeren bebo
                                 Ikke vedtaget
obligatorisk ernæringsmærkning af alle fødevarer, der solgtes
i Danmark.                            Ikke vedtaget
Forslagsstillerne foreslog, at der bl.a. etableredes en egentlig
autorisationsordning for disse virksomheder, f.eks.
rengøringsvirksomheder. Offentlige institutioner skulle kun
kunne benytte autoriserede virksomheder.             Ikke vedtaget


                                 Ikke vedtaget
at de ekstraindtægter, som borgmestre og rådmænd havde
fra bl.a. bestyrelsesarbejde i kommunale selskaber, skulle
tilfalde kommunen og ikke dem selv.               Ikke vedtaget

                                 Ikke vedtaget
om forbud mod import og salg af illegalt træ.          Ikke vedtaget

                                 Ikke vedtaget
at chiptuning af bilmotorer kun måtte finde sted på
værksteder, der var godkendt til dette              Ikke vedtaget
nationalt forbud mod at tilsætte fytosteroler til rugbrød og            DF, RV, SF,
pølser                              Ikke vedtaget   EL


                                 Ikke vedtaget


                                 Ikke vedtaget
at der skulle ydes kompensation til togpassagererne, når
togene var forsinkede                      Ikke vedtaget   S, SF, EL


                                  Ikke vedtaget
Dels at alle offentlige arbejdspladser forpligtedes til at indføre
en handlingsplan for mangfoldighedsledelse, herunder at have
konkrete målsætninger for udviklingen i andelen af
medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk og
foretage en årlig opfølgning herpå                 Ikke vedtaget


                                 Ikke vedtaget

                                 Ikke vedtaget

                                 Ikke vedtaget

der pålagde pengeinstitutterne at oplyse kunderne om gebyrer
m.v., som de i årets løb havde opkrævet hos kunderne.    Ikke vedtaget
                                Ikke vedtaget
at der med virkning fra den 1. maj 2007 indføres rygeforbud
indendørs på alle arbejdspladser og i alle indendørs offentlige
rum                               Ikke vedtaget


                                 Ikke vedtaget

                                 Ikke vedtaget


                                 Ikke vedtaget


                                 Ikke vedtaget
at der oprettedes en licensordning, der kunne stille en række
krav til de internetsider, der dagligt havde besøg af et større
antal børn og unge.                        Ikke vedtaget
om krav om angivelse af, hvem der er ansvarlig for
hjemmesider på internettet.                    Ikke vedtaget


                                 Ikke vedtaget
at skabe bedre velfærd for søer og pattegrise i
svineproduktionen ved at opfylde en række nærmere
specificerede krav                        Ikke vedtaget
indføres krav om, at lightergas skulle tilsættes ildelugtende
stoffer.                             Ikke vedtaget


                                  Ikke vedtaget
regeringen skal arbejde for, at der i EU's institutioner indføres
klare regler for lobbyister. Folketingsbeslutningen opfordrer til,
at der sker en obligatorisk, offentlig registrering af EU-
lobbyisterne, og at der fastsættes en adfærdskodeks, som
lobbyisterne skal underskrive som forudsætning for deres
virke.                               Vedtaget    Enstemmigt
                                 Ikke vedtaget
udarbejdedes regler, der sikrede, at udlejer havde ansvaret
for at få konstateret, om en bygning eller en lejlighed var
angrebet af skimmelsvamp, at der blev foretaget en
sundhedsfaglig vurdering af boligen, at der eventuelt blev
stillet en erstatningsbolig til rådighed, samt at der blev fastsat
en tidsplan for udbedring af skaderne.               Ikke vedtaget
om krav til hoteller om ikke at medvirke til formidling af
sexkøb.                           Ikke vedtaget
om miljømærkning af friskfanget fisk.            Ikke vedtaget

                               Ikke vedtaget
il udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester og ejere af elektroniske kommunikationsnet, som er tilsluttet offentlige elektron
bejdsgivernes Elevrefusion, kommunerne og andre offentlige registre efter anmodning fra administratorer af decentrale barseludligningsordnsom af hensyn til den offentlige sundhed afkræves vedkommende af sundhedsmyndighederne samt til at opfylde den oplysnings- og indber
i landet, eller som driver virksomhed med fast driftssted her i landet.
 er tilsluttet offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, med henblik på sikring af telekommunikation ved alarmering
centrale barseludligningsordninger skal udlevere oplysninger, som er relevante for administrationen af den pågældende barseludligningsordnde den oplysnings- og indberetningspligt, der i øvrigt påhviler vedkommende efter lovgivningen.
 tion ved alarmering
ældende barseludligningsordning.
Fremsat  Nummer

KF    L2
V     L4
V     L 11
KF    L 20
KF    L 21
KF    L 22
KF    L 28
KF  L 36
KF  L 39

KF  L 45

V  L 51KF  L 55
V  L 56
V  L 61
V  L 63

KF  L 64
KF  L 71
KF  L 76


KF  L 77
V  L 81

V  L 85V  L 90
SF  L 92

V  L 93
V  L 104

V  L 109DF  L 113


KF  L 114

KF  L 117
V  L 119
KF  L 127

V  L 135


V  L 137


V  L 141


KF  L 150


KF  L 152
KF  L 162
V  L 167
V  L 171
KF  L 175
KF  L 176


KF  L 177
V          L 178


KF          L 180
V          L 191
V          L 198
KF          L 201 BKF          L 202

V          L 212

KF          L 215
V          L 216Beslutningsforslag
SF          B5


SF          B6


EL, SF        B7
EL     B 15
EL     B 16
EL     B 17
SF, S, EL  B 18
SF     B 21


DF     B 23


EL     B 26


EL     B 30RV     B 35SF     B 41
DF       B 43S, SF, EL, RV  B 44

SF       B 53

DF       B 56DF       B 58

DF       B 60


SF       B 65
DF       B 66
SF, EL     B 68
DF       B 70RV       B 78

EL       B 79
DF       B 98

SF       B 99
SF         B 100RV, S, SF, EL    B 107
DF         B 111


DF         B 112
EL         B 117S          B 125

EL         B 131


RV         B 141
SF, DF, RV, EL, S  B 146
RV         B 147

S          B 151
SF  B 152


EL  B 154

SF  B 158


SF  B 159
FORBUD OG PÅBUD 2006-2007
Navn

Ændring af lov om markedsføring
Forslag til lov om ændring af lov om radio- og
teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold.
Forslag til lov om ændring af lov om adgang til udøvelse af
visse erhverv i Danmark, lov om statsautoriserede og
registrerede revisorer, lov om omsætning af fast ejendom, lov
om translatører og tolke og lov om dispachører samt
ophævelse af lov om registrerede arkitekter.
Forslag til lov om ændring af lov om fyrværkeri og andre
pyrotekniske artikler og beredskabsloven
Forslag til lov om ændring af lov om luftfart.
Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse


Forslag til lov om ændring af lov om lægemidler, lov om
apoteksvirksomhed og lov om dyrlæger.
Forslag til lov om ændring af lov om konkurrence- og
forbrugerforhold på telemarkede
Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod
forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v
ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på
telemarkede
ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om
leje.
Forslag til lov om ændring af færdselsloven og pasloven
Forslag til lov om ændring af offshoresikkerhedsloven.
Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks
undergrund, lov om elforsyning, lov om kystbeskyttelse, lov om
havne og forskellige andre love
Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v.
Forslag til lov om ændring af ligningsloven og
skattekontrolloven Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø
Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse.
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv
socialpolitik
Forslag til lov om ændring af lov om ansvaret for og styringen
af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om fleksydelse og
integrationsloven
ændring af fiskeriloven
Forslag til lov om ændring af lov om investeringsforeninger og
specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger
m.v. og forskellige andre love


Forslag til lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.
til lov om ændring af lov om jernbane.
Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om
tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling.


ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd.
Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven, retsplejeloven,
lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren og lov
om Klagenævnet for Udbud.
ændring af lov om forbud mod tv-overvågning m.v. og lov om
behandling af personoplysninger.
Forslag til lov om ændring af beredskabsloven
Implementering af miljøansvarsdirektivet
Byggeskadeforsikring m.v.
Gennemførelse af direktivet om genforsikringsvirksomhed m.v.


Forslag til lov om ændring af færdselsloven
Forslag til lov om røgfri miljøer
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven
ændring af straffeloven,Lov om hold af heste
Forslag til lov om oplysningspligt ved brug af
erhvervsbegrænsende aftaler
Forslag til lov om oplysningspligt ved brug af
erhvervsbegrænsende aftaler
ændring af lov om landbrugsejendomme
Forslag til folketingsbeslutning om kommunal adgang for
Københavns og Århus Kommuner til at indføre
trafikbetalingssystemer.


om respekt for retten til at frabede sig ikke adresseret post
en etisk offentlig indkøbs- og investeringspolitik
om virksomheders oplysningspligt
oprettelse af en etisk mærkningsordning
ændring af lov om virksomhedsoverdragelse.
om skærpede krav vedrørende miljø, energieffektivitet,
sundhed og arbejdsmiljø ved offentlige indkøbForslag til folketingsbeslutning om initiativer til nedbringelse af
alkoholforbruget og begrænsning af salget af alkoholholdige
produkter, der appellerer til børn og unge


Om kvæg på græs


om kriminalisering af køb af sex hos prostituerede, der er ofre
for traffickingOm biobrændstoffer til vejtransport
Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af sæddonorers
anonymitet ved kunstig befrugtning.
Forslag til folketingsbeslutning om forberedelse af en dansk
sproglov.
Forslag til folketingsbeslutning om samling af betalings- og
indberetningsfrister.
om retningslinjer for annoncører, der bringer sexannoncer
sikre praktiserende speciallægers faglige uafhængighed ifb.
henvisning til private klinikker
Forslag til folketingsbeslutning om ernæringsmærkning af alle
fødevarer, der sælges i Danmark.
om lovpligtig ansvarsforsikring m.v. for hesteejere
Forslag til folketingsbeslutning om autorisationsordning for
social- og sundhedsassistenter.
Forslag til folketingsbeslutning om kommuners ret til at stille
krav til energi og miljøstandarder i lokalplaner.Om forbud mod tvangsægteskaber
om beskyttelse af børn og unge mod seksuelle overgreb

Forslag til folketingsbeslutning om gennemførelse af initiativer,
der kan sikre et tryggere natteliv.
om reduktion af pesticidforbruget i dansk landbrug
styrket indsats mod hormonforstyrrende stoffer
Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af lejeres
retsstilling i forbindelse med usunde lejeboliger, f.eks. som
følge af skimmelsvamp og lign.Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af ensartede
regler for hygiejnestandarder på danske sygehuse.


om flere kvinder på topposter.
Indhold                             Status    Stemt for
Indførelse af en ny bestemmelse som fastsætter en
                                       V, S, KF, RV og
række oplysningskrav i forbindelse med fremsættelse af     Stadfæstet
                                       SF
en købsopfordring
Radioudstyr, teleterminaludstyr, elektriske og elektroniske
apparater og faste anlæg skal være konstrueret således,
at 1) de ikke frembringer kraftigere elektromagnetiske
forstyrrelser, end at andet radioudstyr, teleterminaludstyr,
elektriske og elektroniske apparater og faste anlæg kan
fungere i overensstemmelse med deres formål og
herunder overholder nærmere fastsatte regler herom
(beskyttelseskrav)


Stk. 2. Personer, som er omfattet af stk. 1, skal indgive
anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, før de
leverer ejendomsmæglerydelser her i landet.


Ligeledes er formålet med lovforslaget at øge
gennemsigtigheden på de finansielle markeder ved at
forhøje kravene til bl.a. offentliggørelse af oplysninger fra
de selskaber, der har fået optaget værdipapirer til handel
på de finansielle markeder. Endelig er der for at øge
gennemsigtigheden på de finansielle markeder også på
fællesskabsretlig basis fastsat nye og ændrede regler for
de oplysningsforpligtelser, der påhviler udstedere af            V, S, DF, KF, RV
værdipapirer og storaktionærer.                Stadfæstet   og SF
§ 3b. Såfremt udnyttelse af en tilladelse eller godkendelse
skønnes at indebære særlig brandfare eller risiko for
personer, ejendom eller miljøet, kan Sikkerhedsstyrelsen
eller kommunalbestyrelsen nedlægge forbud mod
udnyttelse af godkendelsen eller tilladelsen, indtil faren er
afhjulpet.
indføre krav om næringsbrev også til catering- og
fødevareengrosvirksomheder. fastsættes med
nærværende lovforslag hjemmel til påbud om
tilbagetrækning af materialer og genstande bestemt til
kontakt med fødevarer samt forbud mod markedsføring             V, S, DF, KF, SF
heraf, såfremt de frembyder sundhedsfarer.           Stadfæstet  og EL
                                Vedtaget
                                Vedtaget
alle svin, bortset fra pattegrise under 14 dage, altid skal
have fri adgang til rent drikkevand,              Stadfæstet   Enstemmighed

                                 Vedtaget
Etablering af anlæg for mere end 15 dyreenheder er ikke
tilladt, hvis anlægget ligger helt eller delvist inden for, eller
der er mindre end 300 m fra anlægget til følgende
beskyttede naturtyper: (§ 10)                   Stadfæstet  V, DF, KF og RV
IT- og Telestyrelsen fastsætter på det enkelte marked
omfanget af forpligtelserne og eventuelle krav til kvaliteten
af de samtrafikprodukter, som udbydere med en stærk
markedsposition pålægges at give adgang til, jf. § 51, stk.
3, nr. 1.
Forskelsbehandlingsloven indeholder bl.a. et forbud mod
forskelsbehandling på grund af alder. Det følger af lovens
§ 5 a, stk. 4, at loven i dag ikke er til hinder for individuelle
aftaler eller kollektive overenskomster eller aftaler om
pligtmæssig fratræden på grund af alder, når
lønmodtageren fylder 65 år. Denne aldersgrænse foreslås
nu forhøjet til 70 år. Forslaget betyder, at bestemmelser i
individuelle aftaler om fratræden på grund af alder før det
70. år fremover vil være ugyldige, jf. velfærdsaftalens
appendiks 2.1

Udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -
tjenester skal indrette deres udstyr og systemer, så der
kan foretages indgreb i meddelelseshemmeligheden
uanset teknologisk fremførelsesform, for så vidt angår             V, S, DF, KF og
bagudrettede oplysninger.                    Stadfæstet   RV
Endelig bortfalder valgte politikeres muligheder for at            V, S, DF, KF, RV
                              Stadfæstet
sidde i DR's eller de regionale TV2-selskabers bestyrelser           og SF


forbud mod at befordre børn med en legemshøjde på
under 135 cm på tohjulet motorcykel. Endvidere blev det
forbudt at befordre børn under 5 år på trehjulet motorcykel
eller i sidevogn til motorcykel, medmindre den
pågældende siddeplads er forsynet med sikkerhedssele. Stadfæstet        Enstemmighed
                              Vedtaget


                                Vedtaget
                                Vedtaget

                                Vedtaget
Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere
regler om på hvilken måde, i hvilken form og med hvilken
varighed virksomhedens arbejdsmiljø skal gøres
tilgængeligt for offentligheden.
                                Vedtaget

                                Vedtaget
Stk. 2. Kommunen kan uden ansøgerens eller
modtagerens samtykke, hvis det er nødvendigt til brug for
kontrol af udbetalingerne i en enkelt sag eller generel
kontrol, kræve oplysninger fra arbejdsgivere om løn- og
beskæftigelsesperioder m.v. samt oplysninger om
pensionsforhold m.v. fra pensionskasser,
livsforsikringsselskaber og pengeinstitutter. Oplysningerne
indhentes med henblik på at kontrollere, om der sker fejl
eller misbrug i forbindelse med udbetaling af ydelser.
de enkelte fiskerifartøjer får tildelt kvoteandele, som hvert
år udmøntes i fangsrettigheder.                Stadfæstet  V, DF, KF
at kunstig befrugtning og opsætning af nedfrosne æg på
offentlige sygehuse kun kan tilbydes kvinder, der er gift
eller lever sammen med en mand i et ægteskabslignende
forhold                            Forkastet   V, KF, DF


                              Ikke vedtaget
Lovforlaget forbyder salg af billetter med fortjeneste, med
mindre det er aftalt med arrangøren             Stadfæstet   Enstemmighed
                              Vedtaget

Jernbaner. Krav om beredskab.Jernbanevirksomheder og
jernbaneinfrastrukturforvaltere skal foretage nødvendig
planlægning og træffe nødvendige foranstaltninger for at
sikre jernbanen og jernbanedriften i beredskabssituationer
og andre ekstraordinære situationer. (...)
Jernbanevirksomheder og jernbaneinfrastrukturforvaltere
forpligtes til i de situationer, der er nævnt i stk. 1, mod fuld
erstatning at stille transportkapacitet til disposition efter        V, S, DF, KF, RV
transport- og energiministerens nærmere bestemmelse. Stadfæstet       og SF

                              Vedtaget
Ændringerne indebærer, at alle personer forpligtes til at
ligebehandle kvinder og mænd. I dag forpligter loven
alene arbejdsgivere, myndigheder og organisationer.     Stadfæstet
Lovforslaget indeholder regler om forsyningspligt, altså at
teleudbyderen, f.eks. TDC skal levere alle visse basale           V, S, DF, KF,
ydelser til slutbrugerne                  Stadfæstet   RV, SF
 Forbuddet mod at transmittere billeder og lyd fra
retsmøder udvides til også at omfatte transmission af
tekst (f.eks. sms-beskeder).                Stadfæstet


                              Vedtaget
Forslaget indebærer, at privates og offentlige
myndigheders behandling af personoplysninger i
forbindelse med tv-overvågning kun kan ske, i det omfang
persondatalovens grundlæggende principper om god
databehandlingsskik, saglighed og proportionalitet er
opfyldt. Oplysningerne må ikke komme til
uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt
behandles i strid med loven, og der foreslås indført
særlige regler om pligt til sletning og om begrænset
adgang til videregivelse af optagelser med
personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning.   Stadfæstet     V, S, DF, KF
Stk. 2. Forsvarsministeren kan efter forhandling med
vedkommende minister fastsætte regler om, at andre,
herunder private, end kommunalbestyrelserne og
regionsrådene skal benytte det i stk. 1 nævnte
radiokommunikationsnet.


Brobygningsbestemmelserne justeres, og den unge
forpligtes til at deltage i introduktionskurser
ungdomsuddannelserne i 8. klasse. Elever som i 9. klasse
er uafklarede om uddannelsesvalget efter 9. klasse kan
tilbydes brobygning til ungdomsuddannelser, og det bliver
obligatorisk for elever i 10. klasse at deltage i brobygning
eller kombinationer af brobygning og ulønnet praktik med
et uddannelsesperspektiv.                  Stadfæstet   Enstemmighed
Lovforslaget indebærer, at den ansvarlige for en
erhvervsaktivitet, som forvolder en miljøskade eller en
overhængende fare for en miljøskade på jord, vand eller
beskyttede arter og naturtyper, skal forebygge eller
afhjælpe miljøskaden og afholde alle omkostninger hertil
på grundlag af et ubetinget ansvar (forureneren-betaler-
princippet)                         Tilbagetaget

Den ansvarlige for en miljøskade eller en overhængende
fare for en miljøskade skal stille sikkerhed over for
miljøministeren for opfyldelse af de forpligtelser, som efter
denne lov påhviler den ansvarlige. (…) Den ansvarlige
skal straks underrette miljøministeren, hvis en allerede
indtrådt miljøskade forværres, en overhængende fare for
en miljøskade forøges eller udvikler sig til en miljøskade. Tilbagetaget
Lovændringen vil med andre ord medføre, at der skal
tegnes en byggeskadeforsikring af professionelle
bygherrer, der opfører nye private boliger.          Stadfæstet  Enstemmighed
Et forbud mod indgåelse af aftaler om bonus og lignende
ydelser til et selskabs ledelse i forbindelse med
overtagelsestilbud. - En pligt for tilbudsgiver til at oplyse
om en påtænkt udbetaling af selskabets midler efter
gennemførelsen af et overtagelsestilbud. - Et krav om, at
noterede selskaber skal have fastsat overordnede
retningslinjer for selskabets samlede incitamentsaflønning
til bestyrelse og direktion, inden der indgås konkrete
aftaler herom.                        Stadfæstet  Enstemmighed
at det bliver strafbart at føre køretøj for personer, hvis
blod indeholder bevidsthedspåvirkende stoffer, som er            V, S, DF, KF,
klassificeret som farlige for færdselssikkerheden,      Stadfæstet  RV, SF
Reglerne finder anvendelse på alle offentlige og private
arbejdspladser, institutioner og skoler for børn og unge,
øvrige uddannelsesinstitutioner, offentlige rum, kollektive
transportmidler og taxaer samt på serveringssteder.
Hovedreglen er, at rygning ikke vil være tilladt indendørs         V, S, DF, KF, SF
disse steder,                         Stadfæstet  og EL
                               Vedtaget

Lovforslaget indfører herudover en bestemmelse i
straffeloven om straf for uretmæssigt at besidde eller
medtage mobiltelefoner og lignende                     V, S, DF, KF,
kommunikationsudstyr i arresthuse og lukkede fængsler    Stadfæstet   RV, SF
en række mindstekrav til hold af heste: F.eks. adgang til
en fold
- at heste mindst to timer fem dage om ugen motioneres
eller gives fri bevægelse på fold              Stadfæstet   Enstemmighed

                              Ikke vedtaget

                              Vedtaget


Endvidere foreslås der en regel, der sikrer, at erhververen
ikke benytter en del af landbrugsejendommen til
sekundærbolig i den periode, hvor bopælspligten gælder.
Det foreslås således, at den erhverver, der ikke selv tager
fast bopæl på ejendommen, kun må opholde sig på
ejendommen, når dette sker i naturlig tilknytning til            V, S, KF, RV,
ejendommens drift i de 8 år, hvor bopælspligten gælder. Stadfæstet     SF, EL
indføre en miljømærkning af friskfanget fisk        Ikke vedtaget


                              Ikke vedtaget
distributørerne blev pålagt at respektere et ønske om ikke
at modtage gratisaviser, reklamer og andre adresseløse
forsendelser                        Ikke vedtaget
at der i alle kontrakter om offentlige indkøb af varer eller
tjenesteydelser blev indskrevet sociale klausuler i
kontraktvilkårene, der sikrede, at leverandører og
underleverandører levede op til grundlæggende
arbejdstager- og menneskerettigheder.             Ikke vedtaget

at gennemføre lovgivning, der forpligtede virksomheder,
der solgte varer i Danmark, til at offentliggøre oplysninger
om, hvor varerne var produceret, og hvordan
virksomhederne havde sikret arbejdstagerrettigheder,
miljø og bæredygtighed i alle led af produktionen      Ikke vedtaget
at oprette en etisk mærkningsordning, der gav
forbrugerne mulighed for at vælge produkter, som i hele
produktionskæden var produceret i overensstemmelse
med grundlæggende arbejdstagerrettigheder, baseret på
ILO's konventioner og FN's
menneskerettighedserklæring.                 Ikke vedtaget
således at al udlicitering og hjemtagelse blev omfattet, at
der ikke kunne ske afskedigelser som følge af
virksomhedsoverdragelse, at der skulle informeres om
medarbejdernes rettigheder, og at sanktionerne for
overtrædelse af loven blev øget               Ikke vedtaget

Der foresloges bl.a. fastsat krav om, at
energieffektiviteten af alle almindelige elforbrugende
apparater, maskiner og it-udstyr m.v. blev øget, at
energieffektiviteten og emissionskrav fra offentlige
køretøjer blev skærpet, at der ikke måtte købes udstyr
eller produkter med stoffer opført på Miljøstyrelsens liste
over uønskede stoffer, at alle indkøb af træ skulle
stamme fra lovlig og bæredygtig hugst, at
rengøringsmidler skulle være miljømærkede, at der skulle
anvendes pvc- og ftalatfrie produkter i sundhedsvæsenet,
og at der i offentlige køkkener skulle anvendes en
stigende andel af økologiske produkter.           Ikke vedtaget
at indføre pligt for taxavognmænd om at installere tv-
overvågning i taxaer med henblik på at forebygge og
opklare røverier mod og overfald på taxachauffører.     Ikke vedtaget    S, DF


                             Ikke vedtaget
at alt kvæg, der var ældre end 3 måneder, skulle på græs
i sommerhalvåret og skulle uden for stalden og luftes
dagligt resten af året                  Ikke vedtaget
ændring af § 223 a i straffeloven, hvorefter den, der som
kunde mod betaling har samleje med en person, der er
offer for menneskehandel, straffes med bøde eller                RV, enkelte fra
fængsel indtil 2 år.                   Ikke vedtaget     S

Olieselskaberne skulle forpligtes til at erstatte en vis del af
olieforbruget i transportsektoren med biobrændstoffer,
dvs. brændstoffer udvundet af plantedele.            Ikke vedtaget
Med forslaget pålagdes regeringen at sikre, at det
daværende design af danske nummerplader bibeholdtes,
således at der ikke ville være mulighed for, at symboler,
flag, herunder EU-flaget, m.v. påtryktes nummerpladerne. Ikke vedtaget

Beslutningsforslaget pålagde regeringen at skabe bedre
velfærd for søer og pattegrise i svineproduktionen ved at
stille en række krav til svineproduktionen         Ikke vedtaget

                              Ikke vedtaget

                              Ikke vedtaget

Beslutningsforslaget indebar, at regeringen opfordredes til
at sikre, at kødvarer var mærket, således at forbrugerne
kunne se, hvordan dyret var slagte             Ikke vedtaget  DF, SF

                              Ikke vedtaget
fastsætte køre- og hviletidsregler for bybuschauffører i
retning af de køre- og hviletidsregler, som gjaldt for
langtidschauffører                     Ikke vedtaget
 forbud mod seksuelt misbrug af dyr             Ikke vedtaget  DF, SF

at medier, der publicerede sexannoncer, skulle forpligtes
til at bringe advarselsmærkninger på et synligt sted i
umiddelbar sammenhæng med hver enkelt sexannonce.
Det skulle endvidere pålægges de pågældende medier at
undersøge, hvorvidt sexannoncerne vedrørte mindreårige
eller personer udsat for menneskehandel.         Ikke vedtaget

Folketinget pålægger regeringen at fremsætte et
lovforslag og fastsætte administrative regler, der
pålægger politiet at foretage obligatorisk narkotikatest af
førere af motorkøretøjer. Lovforslaget skal endvidere
indeholde bestemmelser om, at der indføres en 0-grænse
for kørsel under påvirkning af ulovlige stoffer samt
narkotikaklassificeret medicin, der ikke er lægeordineret.
Lovforslaget bør endvidere indeholde bestemmelser om,
at der også skal gælde en 0-grænse for de typer
lægeordinerede stoffer, som ikke er tilladte ved bilkørsel. Ikke vedtaget
Forslaget indebar, at speciallæger, der praktiserede under
sygesikringen, blev udelukket fra at have økonomiske
interesser i private klinikker eller hospitaler, som de selv
kunne henvise til.                      Ikke vedtaget

                              Vedtaget

hesteejere forpligtedes til at erstatte de skader, som deres
heste måtte forvolde, hvis de slap ud af deres indhegning,
og at det fremover gjordes lovpligtigt for hesteejere at
tegne en ansvarsforsikring for deres heste.         Ikke vedtaget

                              Ikke vedtaget
                                Ikke vedtaget

Forslaget pålagde regeringen at sørge for, at det
tydeliggjordes i straffeloven, at det var ulovligt at tvinge
eller presse andre til at indgå ægteskab mod deres vilje    Ikke vedtaget

forbud mod, at pædofile bosatte sig inden for en bestemt
afstand af børneinstitutioner, skoler og idrætsfaciliteter
m.v., og sikring af, at pædofilidømte ikke kunne ansættes
i stillinger, hvor der arbejdedes med børn, og - forbud
mod sexchat med børn og forsøg på at lave sexaftaler
over internettet med mindreårige. tvungen behandling
(herunder medicinsk kastration) af personer, der dømtes
for seksuelle overgreb mod børn              Ikke vedtaget

Udvidelse af restaurationslovens bestemmelse om forbud
mod ophold. Forbud mod at bære kniv i nattelivet.   Ikke vedtagetforbud mod bromerede flammehæmmere af typen
HBCDD, TBBPA og deka-BDE i forbrugerprodukter, at
arbejde for, at forbuddet omfattede produktion, import,
eksport og omsætning af forbrugerprodukter, som
indeholdt disse stoffer, og at arbejde ud fra et princip, der
satte beskyttelse af forbrugerne i højsædet          Ikke vedtaget   S, RV, SF og EL
Udarbejdelse af pesticidreduktionsplaner for alle
landbrugsbedrifter over 50 ha. 2. Indsendelse af en
sprøjtejournal for landbrugsbedrifter over 50 ha en gang
om året til Plantedirektoratet.                Ikke vedtaget   S, RV, SF og EL

forbud mod brugen af hemmelige jobklausuler        Ikke vedtaget     S, RV, SF og EL
salg af smertestillende håndkøbsmedicin i pakninger med
mere end 25 tabletter blev forbudt, ligesom der kun kunne
sælges én pakke ad gangen.                Ikke vedtaget

sikrer, at søer har et blødt leje, at der er tilstrækkeligt med
sygestier, at producenten i besætninger, hvor der
konstateres skuldersår, pålægges initiativer til at imødegå
skuldersår, og at dyrlæger får pligt til at sende søer til           SF, DF, RV, EL,
nærmeste soslagteri, når der er mistanke om skuldersår. Vedtaget        S
nationalt forbud mod ftalater i bl.a. skolemateriale og
andre produkter til børn, udfasning af stoffet bisfenol-A i
f.eks. legetøj og sutteflasker gennem frivillige aftaler,
udfasning af hormonforstyrrende stoffer i kosmetik,
hudplejeprodukter, hygiejneprodukter og parfume,
udfasning af pvc og ftalater i medicin og i medicinsk
udstyr, indførelse af en indkøbspolitik med krav om, at
offentlige indkøb så vidt muligt ikke omfatter produkter,
der indeholder hormonforstyrrende stoffer            Ikke vedtaget
forbud mod markedsføring af usunde føde- og drikkevarer
til børn under 16 år                      Ikke vedtaget
                               Ikke vedtaget
forbyde salg og produktion af varer, der var produceret i
strid med grundlæggende arbejdstagerrettigheder og
menneskerettigheder,                     Ikke vedtaget

                               Ikke vedtaget
At fastsætte regler, der pålagde danske børsnoterede
virksomheder at få flere kvinder i ledelserne inden for de
næste 5 år.                         Ikke vedtaget
               FORBUD OG PÅBUD 2007-2008 1. samling
Fremsat       Nummer  Navn
               Forslag til lov om energiforbrugende produkter.
KF          L 13   Generel regulering.
               Forslag til økologilov. Autorisationsordning,
V          L 15   markedsføring, Ø-mærke etc. Generel regulering
V          L 20   Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove.
KF          L 23   Forslag til lov om ændring af lov om fødevarer og lov om hold af dyr.

Beslutningsforslag
               Forslag til folketingsbeslutning om
EL          B2    minimumsrettigheder for elever i folkeskolen
               Forslag til folketingsbeslutning om en maksimal
EL          B3    klassekvotient på 24 på ungdomsuddannelserne.
               at gennemføre initiativer, der kunne sikre, at Danmark
               undlod aktivt at rekruttere sundhedspersonale fra
               sårbare lande, som selv manglede
EL          B5    sundhedspersonale,
               Forslag til folketingsbeslutning om respekt for
               arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder og
EL          B 20   retfærdig konkurrence.
Indhold                   Status      Stemt for

                      Ikke vedtaget

                      Ikke vedtaget

Det foreslås samtidig, at indberetningen
vedrørende udbytter ændres. Ændringen
går ud på, at depotførernes
indberetningspligt omfatter udbytte af
deponerede aktier, der er optaget til
handel på regulerede markeder. Der
henvises til pkt. 2 og 2.2.1. om behovet
for en tilpasning af regler, der sondrer
mellem børsnoterede og unoterede
værdipapirer.
§ 52 a. Ministeren for familie- og forbrugeranliggender kan meddele påbud om indhentelse af bistand fra en rådgiver og om delt


Eleverne har ret til, at der maksimalt er 22
elever i klassen               Ikke vedtaget

                      Ikke vedtaget                      Ikke vedtaget
forbyde salg og produktion af varer, der
var produceret i strid med grundlæggende
arbejdstagerrettigheder og
menneskerettigheder, uanset hvor disse
varer kom fra              Ikke vedtaget
bistand fra en rådgiver og om deltagelse i uddannelse.
          FORBUD OG PÅBUD 2007-2008 2. samling
Fremsat  Nummer  Navn
          Forslag til lov om miljøvenligt design af
KF    L 20
          energiforbrugende produkter. Generel regulering.
          Forslag til lov om ændring af lov om offentlige veje og
KF    L 33
          lov om private fællesveje.


KF    L 38


          Forslag til lov om ændring af lov om fødevarer med
V     L 45
          flere love
          Der indføres bl.a. en ufravigelig regel om erhververes
KF    L 58   pligt til at udnytte overdragne rettigheder for at sikre, at
          overdragede rettigheder vitterlig udnyttes.

KF    L 59V     L 66


          Forslag til lov om sikring af visse biologiske stoffer,
KF    L 69
          fremføringsmidler og relateret materiale
V     L 70   Anmeldelsespligt i forbindelse med udstationering
          Forslag til økologilov. Autorisationsordning,
V     L 73
          markedsføring, Ø-mærke etc. Generel regulering
          Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere,
V     L 80   der udfører grænseoverskridende tjenester i
          jernbanesektoren.
V     L 81
V     L 82   Loven udvider undervisningspligten fra ni til 10 år


V     L 83


          Forslag til lov om ændring af lov om fremme af
KF    L 89
          dopingfri idræt.
S  L 91       Forslag til lov om ændring af lov om tv-overvågning
KF  L 95  og lov om behandling af personoplysninger.
       Forslag til lov om ændring af sømandsloven og lov om
KF  L 101
       sikkerhed til søs.
       Forslag til lov om ændring af lov om finansiel
KF  L 102
       virksomhed og forskellige andre love
       fremstilling og forhandling af forfalskede lægemidler
KF  L 106
       forbydes
       Forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og
V  L 110
       udvikling af byer.
V  L 118
       Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
       og forskellige andre love.
       Ny lov (miljøskadeloven). Den ansvarlige for en
       miljøskade eller en overhængende fare for en
V  L 119
       miljøskade skal stille sikkerhed over for miljøministeren
       for opfyldelse af sine forpligtelser. Generel regulering.
       Der indføres krav om tvungen efteruddannelse af
KF  L 120
       godkendte revisorer.
KF  L 122  Forslag til lov om ændring af byggeloven.
       Der oprettes en terrorforsikringsordning på
       skadesforsikringsområdet. Der er obligatorisk
       deltagelse i ordningen for alle direkte tegnende
KF  L 123
       skadesforsikringsselskaber, der har fået tilladelse af
       Finanstilsynet, og som dækker NBCR-terrorrisici på
       bygninger m.v. i Danmark
KF  L 128
       Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning.
KF      L 129           Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning
KF      L 130  Forslag til lov om ændring af lov om færgefart
           sikre, at brugen af cadmium i nye batterier bliver
           forbudt i langt de fleste anvendelser. Loven forpligter
V      L 134  producenter og importører til at tilbagetage og særskilt
           håndtere udtjente batterier og akkumulatorer, uanset
           hvornår de er markedsført.
           pligt til at oplyse cpr-nummer ved erhvervelse af
V      L 136
           fisketegn.
           Loven indebærer desuden en forhøjelse af
KF      L 139  aldersgrænsen for at kunne købe cigaretter fra 16 år til
           18 år.

           Forslag til lov om ændring af lov om autorisation af
KF      L 140
           sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

           Der indsættes nye eller ændrede definitioner af direkte
           og indirekte forskelsbehandling, løn, chikane og
           sexchikane mv. i overensstemmelse med det
           omarbejdede direktiv, og det indføjes, at
           forskelsbehandling også omfatter chikane, sexchikane,
           instruktion om forskelsbehandling og enhver dårligere
V      L 150  behandling af en kvinde i forbindelse med graviditet og
           under kvinders 14 ugers fravær efter fødslen.
           Beskyttelsen mod forskelsbehandling i § 3, stk. 1,
           udvides til ikke blot at gælde mod afskedigelse, men
           også mod enhver anden ugunstig behandling fra
           arbejdsgiverens side, når der er fremsat krav om lige
           løn
           Forslag til lov om ændring af straffeloven,
KF      L 171  retsplejeloven, våbenloven og lov om fuldbyrdelse af
           straf m.v.


S      L 184
           Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig
           regulering af boligforholdene
V      L 185  Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

Beslutning
           Forslag til folketingsbeslutning om ændring af
           folkeoplysningsloven, så religiøse forkyndere ikke kan
DF      B 21  modtage økonomisk tilskud
           pålægge taxavognmænd at installere tv-overvågning i
DF      B 34  taxaer, som kører taxakørsel uden for dagtimerne i
           større byer
             forbyder produktion og salg af varer, der produceres i
EL        B 37
             strid med grundlæggende rettigheder.
             ændre lovgivningen, så private kurser og lign. kun
S        B 61   måtte betegnes som uddannelser, såfremt forløbet
             levede op til tilsvarende og godkendte uddannelseskrav

             skal fremgå af en hunds registreringsattest, når der er
S        B 62   tale om en muskelhund, og at ejeren af en muskelhund
             tillige skal have et særskilt muskelhundetegn,

             Beslutningsforslaget går ud på at indføre et 5-årigt stop
EL        B 68
             (moratorium) i brugen af biobrændstoffer.
             Alle pensionskasser, fællesejede og private, skal have
EL        B 70   konkrete etiske retningslinjer for deres investeringer,
             og kriterierne skal offentliggøres.
EL        B 86   om forbud mod (visse) antibiotikaresistente gmo'er.
             Forslag til folketingsbeslutning om krav for
DF, NY      B 89   godkendelse af trossamfund.
             Speciallæger med overenskomst med det offentlige må
             udelukkende prioritere patienter på ventelisten efter
S        B 98
             deres sygdom, og ikke efter hvilken betaling de kan få
             for behandlingen.
             fastsætte krav om, at det er en betingelse for at kunne
             drive virksomhed som dyrehandler eller arbejde i en
SF, EL, S    B 99
             dyrehandel, at man har gennemført et relevant
             uddannelsesforløb.

Pia Christmas-      Forslag til folketingsbeslutning om registrering af over
Møller (UP)   B 100  18-åriges standpunkt til donation af egne organer.
             Forslag til folketingsbeslutning om kvoter for
S        B 101  landbrugets brug af sprøjtegifte.
             sikre eftermontering af SCR-katalysatorer eller
S, SF, RV, EL  B 102
             tilsvarende på tunge dieseldrevne køretøjer
             at fremsætte lovforslag om en autorisationsordning for
S        B 103
             indvandretolke
DF        B 109  forbud mod piercing af børn og unge
             forbud mod sms-lån og loft over de årlige omkostninger
S        B 118
             i procent (ÅOP) ved øvrige forbrugslån.
             søge foreningen Hizb-ut-Tahrir opløst ved dom, så vidt
             muligt på grundlag af et foreløbigt forbud, der
DF        B 119
             meddeles af justitsministeren eller af en anden
             myndighed
             Fødevarer skal forsynes med en obligatorisk
DF, S, RV, EL, SF B 120
             standardiseret næringsdeklaration
             Forslag til folketingsbeslutning om at beskytte kvinder
DF        B 123  mod seksuelle overgreb m.v.
             At private sygehuse også får pligt til at uddanne
             sygeplejersker og speciallæger. •At de private
SF        B 125  sygehuse får samme pligter til samarbejde med
             kommuner som de offentlige sygehuse i forbindelse
             med udskrivning af patienter.
       Forslag til folketingsbeslutning om mulighed for
       midlertidigt forbud mod at have med dyr at gøre og
       skærpelse af straffen for grovere uforsvarlig behandling
S  B 126  af dyr og dyremishandling
       fastsætte regler om, at andelen af kvinder i
SF  B 128
       virksomheders bestyrelser er på minimum 40 pct.
       Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af
EL  B 135  social dumping.
       Forslag til folketingsbeslutning om sikring af rent
S  B 143  drikkevand
       Forslag til folketingsbeslutning om rekruttering af
EL  B 11  sundhedspersonale fra udviklingslande.
Indhold                    Status   Stemt for
                       Vedtaget

                       Vedtaget

 det bliver i den forbindelse en
betingelse, at kontrollører, hvor der
                       Vedtaget
afholdes bestemte idrætsbegivenheder,
skal gennemgå en særlig uddannelse

                       Vedtaget


                       Vedtaget


Objektivt erstatningsansvar og lovpligtig
                       Vedtaget
ansvarsforsikring for løsgående heste
der fastsættes krav til teleudbydernes
beredskabsplanlægning og til en robust
elektronisk infrastruktur samt en       Vedtaget
styrkelse af IT- og Telestyrelsens
kriseledelsesrolle
                       Vedtaget
                       Vedtaget
                       Vedtaget


                       Vedtaget


Loven har til hensigt at begrænse
virksomhedernes brug af jobklausuler.
Jobklausuler kan således kun gøres
gældende, såfremt der er indgået en
skriftlig aftale med lønmodtageren, som
                    Vedtaget
udspecificerer begrænsningerne og den
kompensation, der udbetales til
lønmodtageren i forbindelse hermed.
Arbejdsmarkedets parter kan dog fravige
loven ved kollektiv overenskomst
                       Vedtaget
undervisning i børnehaveklassen
fremover vil blive omfattet af kravene til,
                       Vedtaget
hvilken undervisning de frie grundskoler
skal udbyde
                       Vedtaget
Autorisationsordning for installation af og
kontrol med tv-overvågnings-anlæg, krav
om anmeldelse til Datatilsynet ved
behandling af personoplysninger i      Ikke vedtaget
forbindelse med tv-overvågning og
indførelse af godtgørelse for krænkelser
ved tv-overvågning i strid med loven
                       Vedtaget
                       Vedtaget

                       Vedtaget

                       Vedtaget

                       Vedtaget
§ 73 e. Tilsynsmyndigheden kan påbyde
den ansvarlige for driften eller brugeren,
producenten eller importøren at give de
oplysninger, som har betydning for
vurderingen af, om der foreligger en
miljøskade eller en overhængende fare
for en miljøskade, som skal behandles
efter miljøskadeloven. Den ansvarlige for
driften eller brugeren, producenten eller
importøren kan herunder påbydes for
egen regning at foretage undersøgelser,
analyser, måling af stoffer og lignende
med henblik på at klarlægge årsagen til
og virkningen af en stedfunden


                       Vedtaget                       Vedtaget
                       Vedtaget                       Vedtagetfremstilling og forhandling af forfalskede
                      Vedtaget
lægemidler forbydes
§ 12 a. Elproduktion ved afbrænding af
affald på anlæg på centrale
kraftværkspladser, jf. reglerfastsat i
medfør af § 10, stk. 6, må kun finde sted
efter tilladelse fra klima- og
energiministeren. Der kan ikke gives
tilladelse til afbrænding af affald, som
efter ministerens afgørelse må betegnes
som husholdningsaffal
                       Vedtaget


                       Vedtaget                       Vedtaget


                       Vedtaget

Stk. 2. Ret til at betegne sig som social-
og sundhedsassistent har kun den, der
har autorisation som social- og
sundhedsassistent.
                       Vedtaget
KNIVLOVEN
 tilføjelse til boligreguleringslovens forbud
mod nedlæggelse af en bolig, at en bolig
ikke skulle kunne lejes ud til andre end   Ikke vedtaget
fysiske personer uden
kommunalbestyrelsens samtykke
§ 41 b. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at arbejdsgiveren efter anmodning skal dokumentere over for Arbejd
                       Ikke vedtaget

                       Ikke vedtaget  DF, S
Ikke vedtaget


Ikke vedtagetIkke vedtagetIkke vedtaget  EL


Ikke vedtaget

Ikke vedtaget

Ikke vedtaget


Ikke vedtagetVedtaget    S, DF, SF, EL
Vedtaget

Ikke vedtaget
Ikke vedtaget

Ikke vedtaget
Ikke vedtaget

Ikke vedtagetIkke vedtaget  DF


Vedtaget    Enstemmigt


Ikke vedtaget


Ikke vedtaget
                 Ikke vedtaget
                 Ikke vedtaget


                 Ikke vedtaget

                 Ikke vedtaget
Genfremsættelse fra 1. samling  Ikke vedtaget
l dokumentere over for Arbejdstilsynet, at ansatte har de fornødne kvalifikationer til at udføre det pågældende arbejde, hvortil der kræves næ
rbejde, hvortil der kræves nærmere angivet uddannelse, prøve, certifikat, erhvervserfaring eller lignend
          FORBUD OG PÅBUD 2008-
          2009
Fremsat  Nummer  Navn
          Forslag til lov om ændring af lov om
          elforsyning og lov om
KF    L3    naturgasforsyning
          Forslag til lov om ændring af lov om
          konkurrence- og forbrugerforhold på
V     L4    telemarkedet
          Forslag til lov om ændring af
KF    L5    årsregnskabsloven.
KF    L6


V     L 16
KF    L 33   Forslag til lov om finansiel stabilitet
          Forslag til lov om ændring af lov om
          kemiske stoffer og produkter og lov
V     L 44   om miljøbeskyttelse.
          Forslag til lov om ændring af lov om
V     L 45   beskyttelse af havmiljøetV     L 48          Forslag til lov om vandsektorens
V     L 50   organisering og økonomiske forhold.


V     L 54   ændring af beredskabsloven
      Forslag til lov om fremme af
KF  L 55  vedvarende energi.
      Forslag til lov om ændring af lov om
      brug m.v. af radioaktive stoffer og lov
KF  L 65  om udlevering af lovovertrædere.

V  L 69
      Forslag til lov om ændring af
KF  L 70  offshoresikkerhedsloven
      Forslag til lov om ændring af
      skattekontrolloven, momsloven,
      opkrævningsloven, lov om aktiv
      socialpolitik, integrationsloven og
V  L 72  forskellige andre love
      Forslag til lov om forbud mod hold af
KF  L 80  ræveKF  L 84


KF  L 86


       Forslag til lov om ændring af lov om
V  L 89  miljøbeskyttelse
      Forslag til lov om ændring af lov om
      finansiel virksomhed, lov om
      ligebehandling af mænd og kvinder
      inden for de erhvervstilknyttede
      sikringsordninger og forskellige andre
KF  L 91  love.
      Forslag til lov om ændring af lov om
      leje af almene boliger, lov om leje og
V  L 92  forskellige andre love.V  L 95
      Forslag til lov om ændring af lov om
KF  L 97  visse forbrugeraftaler

KF  L 98
V  L 114   Ændring af lov om social service
KF  L 119   Forslag til lov om betalingstjenester.


        ændring af lov om finansiel
KF  L 120   virksomhed og forskellige andre love.


        Forslag til lov om tjenesteydelser i det
KF  L 122   indre marked.
        Forslag til lov om ændring af lov om
        afgift af affald og råstoffer, lov om
        afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.
V  L 126   og forskellige andre love og omV  L 130 A
V  L 133   Forslag til lov om radiofrekvenser.
        Forslag til lov om ændring af lov om
KF  L 145   jernbane
        Forslag til lov om ændring af lov om
KF  L 149   radio- og fjernsynsvirksomhed
        Forslag til lov om vandsektorens
V  L 150   organisering og økonomiske forhold.
        Forslag til lov om ændring af lov om
V  L 152   miljøbeskyttelse og andre love.
        Forslag til lov om ændring af lov om
        naturbeskyttelse, lov om jagt og
        vildtforvaltning og forskellige andre
V  L 153   love.

KF  L 156
        ændring af lov om radio- og
KF  L 159   fjernsynsvirksomhed.


KF  L 162 A

KF  L 162 B  ændring af dyreværnsloven
        Forslag til lov om aktie- og
KF  L 170   anpartsselskaber (selskabsloven).        Forslag til lov om ændring af
        årsregnskabsloven, lov om finansiel
KF  L 171   virksomhed og forskellige andre love.

KF  L 172   ændring af lov om taxikørsel m.v.
        Forslag til lov om ændring af
V  L 174   udlændingeloven.
KF          L 181
               Forslag til lov om ændring af lov om
               arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om
               retssikkerhed og administration på det
               sociale område og forskellige andre
V          L 184  love
               Forslag til lov om ændring af lov om
V          L 190  råstoffer
S          L 192  ændring af lov om tv-overvågning


V          L 200


               Forslag til lov om ændring af
               aktieavancebeskatningsloven,
               skattekontrolloven, kildeskatteloven,
V          L 201  ligningsloven og forskellige andre love
               Forslag til lov om ændring af
               straffeloven, retsplejeloven,
               våbenloven, lov om politiets
KF          L 211
               virksomhed, lov om fuldbyrdelse af
               straf m.v. og forvaltningsloven. (bl.a.
               Zoneforbud)


Beslutningsforslag
S          B6
               Forslag til folketingsbeslutning om
EL          B 10  bekæmpelse af social dumping.
EL          B 14
               Forslag til folketingsbeslutning om
EL          B 18  skærpelse af bygningsreglementet.

S          B 23EL          B 25


               Forslag til folketingsbeslutning om
DF          B 27  hævdelse af det danske sprog.
EL          B 30
EL          B 31

SF          B 32
S        B 33
            Forslag til folketingsbeslutning om
S        B 46  sikring af rent drikkevand.
S        B 53
            Forslag til folketingsbeslutning om
SF       B 54  bedre miljøzoner.
            Forslag til folketingsbeslutning om
            indførelse af ensartede regler for
            hygiejnestandarder     på  danske
S        B 60  sygehuse.
            Forslag til folketingsbeslutning om at
            indføre forpligtende mål for bedre
            sundhed, større lighed med hensyn til
            sundhed og bedre behandling af
SF       B 67  kronisk syge.
            Forslag til folketingsbeslutning om
            tiltag på sundhedsområdet, der skal
SF       B 68  forbedre folkesundheden.
            Forslag til folketingsbeslutning om
            mulighed for politiet til at meddele
            midlertidigt forbud mod at have med
            dyr at gøre i sager om grov
S, SF      B 71  dyremishandling.

DF       B 76


DF       B 79

S        B 89

EL       B 101
            Forslag til folketingsbeslutning om
            enkeltbåsopstaldning af slagtesøer
S, SF, EL, RV  B 102  under transport og i samlestalde.
DF       B 103

SF       B 111

            Forslag til folketingsbeslutning om
EL       B 118  kalkuners velfærd
DF       B 121
            Forslag til folketingsbeslutning om
            kvoter for landbrugets brug af
S        B 128  sprøjtegifte.
SF       B 132
            Forslag til folketingsbeslutning om
            miljøafgift på transport af levende
EL       B 142  grise.
            Forslag til folketingsbeslutning om
            forbedring af lejeres retstilling i
            forbindelse med usunde lejeboliger,
            f.eks. som følge af skimmelsvamp og
S        B 162  lign.
            Forslag til folketingsbeslutning om
            energibesparelser i privat udlejning,
            udvidelse   af   huslejenævnets
            kompetence    og   ændring  af
S        B 168  boligreguleringsloven.
SF       B 172

SF       B 173
            Forslag til folketingsbeslutning om
S        B 177  muskelhundetegn m.v.
            Forslag til folketingsbeslutning om en
            samlet       indsats     mod
            tvangsægteskaber          og
S, SF, EL, RV  B 180  æreskriminalitet.


DF       B 181S        B 188


            Forslag til folketingsbeslutning om at
            give alle borgere samme beskyttelse
RV       B 192  mod seksuelle overgreb.
            Forslag til folketingsbeslutning om
            mulighed for kommunale
            sikkerhedskrav til lastbiler, der
S        B 193  benyttes til bykørsel
            Forslag til folketingsbeslutning om
            øget kvalitet i rengøringen på
SF       B 198  sygehuse
Indhold                            Status   Stemt for


                                Vedtaget
§ 64. Udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -
tjenester, der får oplysninger fra en anden udbyder før,
under eller efter forhandlinger om aftaler om adgang eller
samtrafik, må udelukkende anvende disse oplysninger til
det formål, hvortil de er givet, og til enhver tid behandle
de oplysninger, der er fremsendt eller opbevares,
fortroligt. De modtagne oplysninger må ikke videregives
til andre, som herved kan opnå en konkurrencemæssig
fordel og navnlig ikke til andre afdelinger, datterselskaber
eller partnere.

                             Vedtaget
Lovforslaget omfatter en skærpelse af sanktionerne for
piratkopiering gennem højere strafferammer, en
skærpelse af bødeniveauet samt en udvidelse af
ansvarsgrundlaget til ud over forsæt også at omfatte grov         V, S, DF, SF, KF,
uagtsomhed.                        Vedtaget    RV, LA og SIU
Med første del foreslås, at der skal tilbydes et sundt
frokostmåltid i alle daginstitutioner som en del af            V, DF, KF, RV og
dagtilbudsydelsen.                    Vedtaget    LA
                             Vedtaget


                                Vedtaget
Stk. 2. Miljøministeren kan forbyde et skib at fortsætte
sejlads eller andre aktiviteter eller påbyde, at sejlads eller
andre aktiviteter skal følge bestemte retningslinjer,
såfremt der fra skibet er sket eller er fare for udledning til
luften, som er i strid med loven eller forskrifter udstedt i
medfør heraf eller omfattes af § 58, og forbuddet eller
påbuddet er nødvendigt for at forhindre eller bekæmpe
forurening af havet eller luften. Miljøministeren kan
fastsætte nærmere regler om udøvelsen af de i 1. pkt.
nævnte beføjelser
en række præciseringer af arbejdsmiljøloven, bl.a. om
bygherres pligt til at planlægge og koordinere
foranstaltninger vedrørende sikkerhed og sundhed i
forbindelse med bygge- og anlægsvirksomhed.          Vedtaget  Enstemmigt
Derudover indeholder lovforslaget regler om den
økonomiske regulering af vandsektoren, herunder om
indførelse af prisloftsregulering, således at der fastsættes
en maksimal pris, som et vandselskab kan opkræve for           V, S, DF, SF, KF
vand eller spildevand                     Vedtaget  og EL
og at beredskabslovens brandforebyggende regler
udvides til også at omfatte flydende konstruktioner, der
ligger fast fortøjet til kaj.                 Vedtaget  Enstemmigt
                                   V, S, DF, SF, KF,
Generel regulering                     Vedtaget  RV, LA og SIU


                            Vedtaget
Med lovforslaget pålægges udlændinge på tålt ophold en
daglig meldepligt til politiet.            Vedtaget    V, DF og KF

§ 27. Operatøren skal sørge for, at tilsynsmyndighedens
godkendelse af det overordnede design indhentes, inden
detailprojektering iværksættes af:1) Et nyt fast
offshoreanlæg mm. § 29. Den driftsansvarlige
virksomhed skal indhente tilsynsmyndighedens tilladelse,
inden der foretages ændringer, som ikke er omfattet af §
27, af et offshoreanlæg eller af anlæggets operationelle
forhold, hvis ændringerne samlet set er af væsentlig
betydning for risikoen for større ulykker.
                              Vedtaget

Forbud mod hold af ræve                  Vedtaget  V, DF, KF, LA

Forslaget om ophævelse af lov om liniekonferencer er en
konsekvens af EU-regulering, hvorefter liniekonferencer
ikke længere er tilladt på farter til og fra EU-havne  Vedtaget   Enstemmigt
Udvidelse af strfl § 235, stk. 2 + ny bestemmelse, øget
kriminalisering i forbindelse med seksuelt misbrug af
børn                          Vedtaget   Enstemmigt
§ 35 a. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at
listevirksomheder periodisk skal udarbejde et grønt
regnskab med oplysninger om virksomhedens
miljøforhold.
                              Vedtaget


                              Vedtaget

obligatorisk digital indberetningsløsning til brug for
anmeldelse af sygefravær samt anmodning om refusion
af sygedagpenge og dagpenge efter barselloven.       Vedtaget  Enstemmigt

                          Vedtaget
betemmelser i retsplejeloven om dommeres påklædning
m.v. i retsmøder.                  Vedtaget     V, S DF og KF
at reglerne om forældrepålæg ændres fra en kan- til en
skal-bestemmelse for at sikre, at kommunalbestyrelserne
i højere grad anvender forældrepålæg som redskab i
indsatsen overfor udsatte børn og unge og deres
forældre. I den anden del stilles der forslag om, at der
indføres et ungepålæg, der forpligter
kommunalbestyrelsen til at pålægge unge 12-17-årige at
modtage et relevant tilbud eller at udføre konkrete
handlepligter, når visse nærmere angivne forudsætninger
er til stede.                      Vedtaget     V, DF, KF og LA
                             Vedtaget


Diverse påbud/forbud ifm. Skærpelse af hvidvask-
lovgivningen                          Vedtaget  Enstemmigt


§ 3. Tjenesteyderen skal oplyse tjenestemodtageren om,
i hvilken form virksomheden drives.
Virksomheder, som er registreret efter § 2, stk. 2, 2. pkt.,
og andre virksomheder, som leverer varme, må ikke
påføre fakturaen oplysning om afgift efter § 1, stk. 2, nr.
3, for så vidt at afgiften ikke kan indregnes i priser for

Praktiserende dyrlæge eller dennes ægtefælle hverken           V, S, DF, SF, KF,
direkte eller indirekte må have økonomiske interesser i          RV, LA, Pia
lægemiddelvirksomheder.                    Vedtaget  Christmas-Møller
§ 22. En tilladelsesindehaver må ikke etablere en så
betydende markedsposition, at tilladelsesindehaveren til
skade for konkurrencen vil kunne hindre effektiv
udnyttelse af frekvensressourcer. § 39. IT- og
Telestyrelsen kan af brugere af radiofrekvenser kræve
alle oplysninger og alt materiale, som IT- og
Telestyrelsen skønner relevant med henblik på
administration af denne lov og regler og vilkår fastsat iJernbanevirksomhederne skal udarbejde
forretningsbetingelser, hvori angives virksomhedernes
regler vedrørende befordring, herunder erstatningsansvar
over for passagerer, ved skader på bagage og reglerne i
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
1371/2007 af 23. oktober 2007 om jernbanepassagerers
rettigheder og forpligtelser, og om erstatning i forbindelse
med national godstransport. Forretningsbetingelserne
skal anmeldes til Trafikstyrelsen.

                                Vedtaget
§ 18. Vandselskaber [også private] kan kun deltage i
anden virksomhed, når denne anden virksomhed har nær
tilknytning til forsyningsvirksomheden, og når den udøves
på kommercielle vilkår i et selvstændigt selskab med
begrænset ansvar. Den tilknyttede virksomhed kan have
andre ejerskabsforhold end vandselskabet. Kravet om
udskillelse i et selvstændigt selskab med begrænset
ansvar gælder dog ikke for anden virksomhed, hvis
samlede omsætning udgør mindre end 2 mio. kr. årligt.
Den tilknyttede virksomhed, der ikke er udskilt i et
selvstændigt selskab, skal regnskabsmæssigt holdes
adskilt fra aktiviteter forbundet med vand- eller

4) at der i virksomheder, der forestår indsamling af
genanvendeligt erhvervsaffald, skal være mindst en
person med ledelsesansvar for indsamlingen, som skal
have bevis for at kunne forestå indberetning af data og
miljømæssig forsvarlig håndtering af affaldet, herunder
om krav om undervisning og om opnåelse af bevis. Stk.
2. Miljøministeren kan endvidere fastsætte regler om
virksomheders, anlægs, transportørers, forhandleres og
mægleres og personers pligt til at tilmelde sig registrene,
og om deres pligt til at indberette oplysninger hertil,
herunder i formen herfor.                               Vedtaget
Loven indebærer, at der skal indhentes tilladelse til          V, S, DF, SF, KF,
besiddelse af dyrepatogener.                 Vedtaget  LA
                                     V, S, DF, SF, KF,
Generel regulering                   Vedtaget     RV og LA
Forbud mod udstilling af ørekuperede hunde, forbud mod
reklame for og salg af visse genstande og hold og            V, S, DF, SF, KF,
fremvisning af dyr i cirkus m.v.            Vedtaget     RV, LA
Påbudsordning, betaling for opfølgende                  V, DF, KF, RV og
besætningskontrol M.V.                 Vedtaget     LA

Det foreslåede stk. 2 indeholder forbud mod at udstede
eller transportere ejerbeviser til ihændehaveren, såfremt
der gælder indskrænkninger i kapitalandelenes
omsættelighed, eller hvis kapitalejerne er forpligtede til at
lade deres kapitalandele indløse.
Forbudet i § 13, stk. 2, foreslås med denne lov udvidet til
også at omfatte realkreditinstitutter og
forsikringsselskaber, i det omfang der er tale om
aktieselskaber. Bestemmelsen vil herefter omfatte alle
finansielle aktieselskaber, der omfattet af lov om finansiel
virksomhed.
Krav til miljøegenskaber og energieffektivitet for køretøjer
omfattet af taxilovgivningen                 Vedtaget  Enstemmigt

                               Vedtaget
Virksomheder, som producerer eller importerer benzin
eller dieselolie, får pligt til at sikre, at biobrændstoffer i
2010 udgør mindst 5,75 pct. af det samlede årlige salg af          V, S, DF, SF, KF,
benzin og dieselolie til transport på land           Vedtaget   RV, LA


Der kan herunder fastsættes regler om pligt til at yde
vejledning og bistand, selv om medlemmet ikke har rettet
henvendelse til arbejdsløshedskassen.
§ 20 Stk. 4. Der kan ikke gives tilladelse til opfiskning af
søsten med grab eller lignende.
indføres autorisationsordning for installation af og kontrol
med tv-overvågnings-anlæg, krav om anmeldelse til
Datatilsynet ved behandling af personoplysninger i
forbindelse med tv-overvågning og indførelse af
godtgørelse for krænkelser ved tv-overvågning i strid
med loven.                          Ikke vedtaget
indfører et loft over fradragsberettigede indbetalinger til
ratepensioner og ophørende livrenter på 100.000 kr.             V, S, DF, SF, KF,
årligt.                           Vedtaget    RV og EL
Det foreslås, at der indføres en generel bestemmelse,
hvorefter alle skattepligtige naturalier, der er ydet helt
eller delvis vederlagsfrit for personligt arbejde i
tjenesteforhold (lønmodtagere) og uden for
ansættelsesforhold i øvrigt (honorarmodtagere) omfattes
af indberetningspligten.                               Vedtaget
Forbud mod ftalater i legetøj til dyr.            Udvalg

                               Ikke vedtaget
Maksimalt 8 timers transport af udsættersøer         Vedtaget    Enstemmigt

                               Ikke vedtaget

Obligatorisk førstehjælp på alle folkeskolens klassetrin   Udvalg


 Lovpligtigt for distributører af uadresserede forsendelser
                              Udvalg
at overholde nej-tak ordningerne


                               Ikke vedtaget
Skærpede krav til dyreforsøg                 Ikke vedtaget
Forbud mod fiksering af søer under faring og diegivning   Udvalg
Forbud mod reklamering for og salg af elhalsbånd til alle
                             Udvalg
dyr
Loft over ÅOP ved forbrugslån                Udvalg

                               Ikke vedtaget
totalt rygeforbud på folkeskoler og privat- og friskoler   Udvalg

                               Ikke vedtaget                               Ikke vedtaget
                               Ikke vedtaget


                               Ikke vedtaget
                               Ikke vedtaget
Forbud mod, at der i folkeskolen tages kulturelt/religiøst
                               Ikke vedtaget  DF
betingede særhensyn til minoritetsgrupper
pålægger taxavognmænd til at installere                   V, S, DF, SF, KF,
                               Vedtaget
video/kameraovervågning i taxaer                       EL, LA
forbud mod offentliggørelse af meningsmålinger og exit
                               Udvalg
polls på valgdage
                                       S, DF, SF, RV,
Forbud mod bisfenol-A i sutteflasker             Vedtaget
                                       EL


                               Ikke vedtaget
Forbud mod at bære kniv i nattelivet             Udvalg
skærpede krav til besiddelse af muskelhunde m.v.,
herunder skal muskelhunde føres i bånd og obligatorisk    Udvalg
lydighedskursus for ejere af muskelhunde

                               Ikke vedtaget
alkolås i busser                       Ikke vedtaget  S, DF


                               Ikke vedtaget
pligt til at bære cykelhjelm for børn under 12 år      Forkastet    SF, RV


                               Ikke vedtaget
                               Ikke vedtaget
                             Ikke vedtaget
obligatorisk psykologundersøgelse af danske soldater før
                             Fremsat
og efter udsendelse
Forbud mod investeringer i produktion af og handel med
                             Udvalg
klyngevåben

                             Ikke vedtaget                             Ikke vedtaget
Bl.a. forbud mod at få foretaget operative indgreb i
udlandet til forskønnelse, forbud mod import af fødevarer,
                              Udvalg
der er fremstillet vha tvangsfodring, forbud mod
brændemærkning af dyr
Forbud mod indførsel af hunde, der har fået foretaget
debarking (og sidestille debarking med ørekupering og   Ikke vedtaget
halekupering)                             Ikke vedtaget                             Ikke vedtaget


                             Ikke vedtaget
          FORBUD OG PÅBUD 2009-2010
Fremsat  Nummer  Navn
KF    L5    CO2-kvoter
V     L9
          Forslag til lov om ændring af lov om Danmarks
KF    L 10   Statistik og forskellige andre love
          Forslag til lov om ændring af lov om registrering
KF    L 12   af ledningsejere.KF    L 13
          Forslag til lov om ændring af lov om energiafgift
          af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af
          spiritus m.m., lov om tobaksafgifter, lov om afgift
          af øl, vin og frugtvin m.m. og forskellige andre
V     L 20   love
          ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
KF    L 25   og lov om ophavsret.
          ændring af lov om miljøvenligt design af
V     L 27   energiforbrugende produkter.
          Forslag til lov om offentligt hasardspil i
KF    L 28   turneringsform.
          Forslag til lov om ændring af lov om miljø og
V     L 31   genteknologiV     L 32
      ændring af lov om sommerhuse og campering
V  L 33  m.v.
      Forslag til lov om ændring af lov om jordbrugets
V  L 36  anvendelse af gødning og om plantedække


KF  L 37
      Forslag til lov om ændring af lov om
      vandforsyning m.v., lov om miljøbeskyttelse, lov
V  L 45  om naturbeskyttelse og lov om vandløbKF  L 47  ændring af våbenloven og krigsmaterielloven.
      Forslag til lov om ændring af lov om
V  L 50  miljøbeskyttelse og forskellige andre love
       Forslag til lov om ændring af lov om sikring af
KF  L 62  kulturværdier i Danmark.

KF  L 78  ændring af byggelovenKF  L 81  ændring af lov om hold af slagtekyllinger.

       Forslag til lov om hold af malkekvæg og afkom af
KF  L 84  malkekvæg.
       Forslag til lov om ændring af lov om dyrlæger og
V  L 85  lov om hold af dyr.
       Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler
KF  L 91  og lov om markedsføring.

KF  L 100
       Forslag til lov for Grønland om oplysninger, der
       skal medsendes om betaler ved
KF  L 101  pengeoverførsler.KF  L 106
KF  L 109
       Forslag til lov om håndhævelse af
KF  L 110  udbudsreglerne m.v.


KF  L 118

V  L 126  Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø.

       Forslag til lov om ændring af lov om miljøvenligt
V  L 127  design af energiforbrugende produkter.

       Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse
KF  L 128  af tvang i psykiatrien og lov om rettens pleje.KF  L 131
       Forslag til lov om ændring af våbenloven og
KF  L 147  krigsmaterielloven.
       ændring af lov om udstationering af
V  L 157  lønmodtagere.
       Forslag til lov om ændring af lov om fremme af
V  L 161  energibesparelser i bygninger


KF  L 163  Forslag til lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven.
V  L 172
KF  L 174  Forslag til lov om pantebrevsselskaber.
       Forslag til lov om ændring af lov om finansiel
       virksomhed, lov om realkreditlån og
       realkreditobligationer m.v., lov om Danmarks
KF  L 175  Nationalbank og forskellige andre love


       Forslag til lov om ændring af straffeloven og
KF  L 181  retsplejeloven.
       Forslag til lov om ændring af lov om hold af
KF  L 182  slagtekyllinger
       Forslag til lov om ændring af lov om vejledning
       om uddannelse og erhverv samt forskellige andre
V  L 194  love.V  L 197
V  L 202  Forslag til lov om spil.
               Forslag til lov om ændring af lov om
V          L 210  miljøbeskyttelse
Beslutningsforslag
               Forslag til folketingsbeslutning om at give alle
               borgere samme beskyttelse mod seksuelle
RV          B8   overgreb

DF          B 11  Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod at
               bære burka og niqab i det offentlige rum.
               Forslag til folketingsbeslutning om landskampe
EL          B 25  på landsdækkende tv-kanaler.DF          B 38  Forslag til folketingsbeslutning om at indføre
               obligatorisk brug af vandmålere på varmt og koldt
               vand i alle flerbrugerejendomme, herunder
               erhvervsejendomme og udlejningsejendomme.
               Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod
DF          B 40
               brændemærkning af heste
               Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod
EL, S, SF, RV    B 42
               bisfenol-A.

               Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af
               en nærmere definition af forfølgelse og chikane i
               straffeloven, fjernelse af kravet om et politihold,
               før forfølgelse eller chikane er strafbart, og
S, SF        B 45  indførelse af alternative straffesanktioner.
               Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod
EL, S, SF, RV    B 46
               parabener i kosmetik til børn
               Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod
EL, SF,RV      B 47
               ftalaterne DEHP, DBP og BBP.

               Forslag til folketingsbeslutning om en styrket
               indsats over for forbrydelser motiveret af offerets
SF          B 50  seksualitet, etnicitet m.v. (hadforbrydelser).
               Forslag til folketingsbeslutning om forebyggende
RV          B 51  helbredsundersøgelser.

SF, S        B 54  Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod
               kosmetisk brug af solarier for unge under 16 år.
               Forslag til folketingsbeslutning om pligt for børn
SF, RV        B 55
               under 12 år til at bære cykelhjelm.
               Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod
DF          B 61
               import af dun og fjer fra Kina m.fl.
               Forslag til folketingsbeslutning om reduktion af
SF          B 74  CO2-udslip fra lastbiler.
               Forslag til folketingsbeslutning om en
S          B 76  mærkningsordning for autostole
EL  B 83  Forslag til folketingsbeslutning om stop for
       udvidelse og etablering af ikkeøkologiske
       svinebedrifter.


SF  B 84  Forslag til folketingsbeslutning om udvikling af
       retningslinjer for duftstoffer på sygehuse og i
       daginstitutioner.
       Forslag til folketingsbeslutning om forbedret
S  B 89  naturbeskyttelse.

DF  B 92  Forslag til folketingsbeslutning om lokalbedøvelse
       af svin i forbindelse med kirurgisk kastration.
       Forslag til folketingsbeslutning om, at regeringen
       skal arbejde for at indføre en international skat på
EL  B 96  finansielle transaktioner.
       Forslag til folketingsbeslutning om at gøre det
S  B 101  obligatorisk for motions- og fitnesscentre at være
       dækket af dopingkontrol.
       Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod
EL  B 105
       kastration af smågrise.
       Forslag til folketingsbeslutning om skærpelse af
       dyreværnsloven i forhold til import m.v. af hunde,
S  B 108
       hvor stemmebåndet er helt eller delvis fjernet
       (debarking).
       Forslag     til  folketingsbeslutning   om
SF  B 109  godkendelsesordning for alkoholbehandling.
SF  B 111


       Forslag til forlketingsbeslutning om forbedringer
       på høreapparatområdet.
       Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod
       import af fødevarer, der er fremstillet ved
DF  B 112
       tvangsfodring af dyr, og om forbud mod salg af
       samme i Danmark.
SF  B 120  Forslag til folketingsbeslutning om regulering af
       ATP’s investeringer i virksomheder, der
       medvirker til tredjelandes krænkelser af
       internationale konventioner
       Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod
S  B 127
       bøn og anden forkyndelse i folkeskolen.
       Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod
DF  B 128  kønsopdelt undervisning og kønsopdelte møder i
       folkeskolen.
            Forslag til folketingsbeslutning om forbedret
            sikkerhed i forlystelsesparker m.v. og indførelse
            af uddannelse i sikkerhed for medarbejdere i
S        B 132  forlystelsesparker m.v.
            Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod
S        B 133
            animeret børneporno.
            Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod de
EL       B 137  allergifremkaldende stoffer PPD og PTD i
            hårfarve.
            Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af
            en   generel   14-dages-fortrydelsesret   ved
S        B 140  almindelige køb.
            Forslag til folketingsbeslutning om uvildig
RV       B 144  rådgivning i finansielle sager.
            Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod
DF       B 149  import af dyr, der har været udsat for operative
            kosmetiske indgreb.
            Forslag til folketingsbeslutning om at indføre
DF       B 150  obligatorisk udlevering af forbrugerinformation
            ved køb af kæledyr hos dyrehandlere.
            Forslag til folketingsbeslutning om alkolås i
DF       B 155
            busser m.v.
            Forslag til folketingsbeslutning om totalt
S        B 156
            rygeforbud på folkeskoler, privat- og friskoler
EL       B 158  Forslag til folketingsbeslutning om gmo-fri zoner i Danmark.
            Forslag til folketingsbeslutning om kriminalisering
RV       B 159  af køb af sex hos prostituerede, der er ofre for
            menneskehandel.
            Forslag til folketingsbeslutning om flere kvinder
S, SF, RV, EL  B 161  på topposter.
            Forslag til folketingsbeslutning om åbenhed i
SF       B 166  pensionssektoren.
            Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk
S        B 172
            idræt på erhvervsuddannelserne.
            Forslag til beslutningsforslag om forbud mod
DF       B 176
            seksuelt misbrug af dyr
            Forslag til folketingsbeslutning om automatisk
            frakendelse af retten til at have med dyr at gøre i
            sager om dyremishandling og grovere uforsvarlig
DF       B 177  behandling af dyr.
            Forslag til folketingsbeslutning om åbenhed om
EL       B 183  partistøtte

S        B 189  Forslag til folketingsbeslutning om krav om
            røgalarmer og brandalarmeringsanlæg i boliger.
            Forslag til folketingsbeslutning om en samlet
            indsats mod tvangsægteskaber og
S, SF, RV, EL  B 192  æreskriminalitet
            Forslag til folketingsbeslutning om bedre
S        B 202  dyrevelfærd på minkfarme.
            Forslag til folketingsbeslutning om en indsats for
SF       B 206  øget kvalitet i rengøringen på sygehuse.
            Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af
            ensartede regler for hygiejnestandarder på
S        B 212  danske sygehuse.
Christian H. Hansen      Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod
           B 213
(UFG)             dyresex.
               Forslag til folketingsbeslutning om
               forbrugerbeskyttelse i forbindelse med
S           B 217  entrepriseaftaler
               Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod
S           B 218
               sms-lån.
               Forslag til folketingbeslutning om forbud mod
S           B 223
               synlighed af tobaksvarer på salgssteder.
               Forslag til folketingsbeslutning om en slutdato for
SF          B 225  brug af oliefyr til opvarmning
               Forslag til folketingsbeslutning om yderligere
               fredning    og    bedre   beskyttelse   af
S           B 230  Tøndermarskens unikke naturværdier.
               Forslag til folketingsbeslutning om en retvisende
S           B 235  betegnelse for neutralmarineret kød.
               Forslag til folketingsbeslutning om dna-
DF          B 236
               registrering.

DF          B 238  Forslag til folketingsbeslutning om
               tvangsbehandling af pædofile.
               Forslag til folketingsbeslutning om, at
               elselskaber, der lukker for strømmen til en
               husstand, skal underrette de sociale
SF          B 239  myndigheder.
               Forslag til folketingsbeslutning om skærpelse af
DF          B 240  straffeloven.
               Forslag til folketingsbeslutning om ændringerne
               af reglerne for tilladelser, til erhvervsmæssig
S           B 242  personbefordring.
               Forslag til folketingsbeslutning om mulighed for
               kommunale sikkerhedskrav til lastbilkørsel i
S           B 243  byerne.
               B 244 Forslag til folketingsbeslutning om krav
S           B 244
               om alkolås i samtlige biler.
Indhold                  Status   Stemt for

Hovedelementet er at inddrage
luftfart i kvotehandelsordningen på
samme måde som
energiproduktionsanlæg og større
industrielle anlæg. Der er tale om at
gennemføre en ændring fra den 10.
oktober 2008 af EU's CO2-kvote-
direktiv for at mindske
klimapåvirkningerne fra luftfarten.  Vedtaget    Enstemmigt

Foreninger skal afgive en erklæring
om, at foreningen indhenter
børneattester, hvis foreningen
ansætter eller beskæftiger personer,
der får direkte kontakt med børn           V, S, DF, SF, KF,
under 15 år.             Vedtaget    RV, LA

                     Vedtaget

                    Vedtaget
Endvidere indføres der regler om
tavshedspligt for de personer, der får
kendskab til, hvem der har et sådant         V, S, DF, SF, KF,
restaurationsforbud          Vedtaget   RV og LA


Det skal være obligatorisk for
virksomhederne at anvende den ny
elektroniske procedure

Generel regulering          Vedtaget    Enstemmigt
Loven udvider den gældende lovs
anvendelsesområde, så også
energirelaterede produkter omfattes,
dvs. produkter, som ikke forbruger
energi, men som har betydning for
energiforbruget.           Vedtaget    Enstemmigt

                     Vedtaget

                     Vedtaget
Det skal fremover registreres i
matriklen, hvis en ejendom afgiver
areal til søterritoriet, ved at dele af
ejendommen graves bort          Vedtaget  V, DF, KF, RV, LA
Som noget nyt bestemmes, at
campinghytter ikke kan udstykkes
eller matrikuleres, så der opstår en
eller flere nye samlede ejendomme,
der ikke er en del af ejendommen
med den øvrige del af
campingpladsen, og hvorpå der er
opført én eller flere campinghytter.
Det foreslås, at opførelse af
campinghytter i landzone kræver
landzonetilladelse.         Vedtaget   V, DF, KF og RV


Ministeren for fødevarer, landbrug
og fiskeri kan fastsætte regler om
etablering af plantedække og andre
dyrkningsrelaterede tiltag. Ministeren
kan fastsætte regler om hvilke
afgrødetyper, der kan anvendes som
plantedække, og på hvor stor en del
af virksomhedens areal plantedække
skal etableres. Ministeren kan
endvidere fastsætte regler om
iværksættelse af et pilotprojekt om
mellemafgrøder. - Virksomheden
skal hvert år udarbejde
gødningsregnskab for den afsluttede
planperiode. Gødningsregnskabet
skal indberettes til ministeren for
fødevarer, landbrug og fiskeri.
Landbruget skal indberette journal
over brug af
plantebeskyttelsesmidler.       Vedtaget  V, KF, DF, LA
§ 56 a. Miljøministeren kan fastsætte
regler om driften af
vandforsyningsanlæg.
en udvidelse af våbenlovens
anvendelsesområde, og at der stilles
krav til mærkning af skydevåben og
ammunition.              Vedtaget  Enstemmigt

§ 7 b. Miljøministeren fastsætter, i
det omfang det er nødvendigt for at
opfylde Danmarks EU-retlige
forpligtelser, regler om
tjenesteyderes forpligtelse til at give
oplysninger til tjenestemodtagere
Kulturministeren kan fastsætte regler
om kulturværdi ud val gets
virksomhed, herunder regler om, at
auktionshuse skal informere
Kulturværdiudvalget, når der
udbydes kulturgenstande, der er
omfattet af loven, og om at
auktionshuse skal informere købere
af sådanne genstande om regler for
udførsel.
Energikrav til bygningsdele,
bygherreansvar m.v          Vedtaget       Enstemmigt
Loven indeholder visse skærpelser
af den minimumsregulering, som
direktivet pålægger medlemslandene             V, S, DF, SF, KF,
at indføre.              Vedtaget       RV, LA
Loven indeholder en række
mindstekrav til hold af kvæg og
afkom af malkekvæg          Vedtaget       V, DF, KF, EL, LA

                     Delt (vedtaget)
§ 7 a. Før en forbruger bindes af en
kreditaftale eller et kredittilbud, giver
kreditgiveren og i givet fald
kreditformidleren på grundlag af de
kreditvilkår og -betingelser, som
kreditgiveren tilbyder, og i givet fald
forbrugerens præferencer og
oplysninger, forbrugeren de
oplysninger, der er nødvendige for at
sammenligne forskellige tilbud, så
der kan træffes en informeret
beslutning om indgåelsen af en
kreditaftale. Oplysningerne gives på
papir eller på et andet varigt medium
ved hjælp af formularen i lovens
bilag 2
forbud mod spiritussejlads i                V, S, DF, SF, KF,
grønlandsk farvand m.v.          Vedtaget     RV, LA, SIU

Med loven indføres samme regler
om bekæmpelse af hvidvask af
udbytte og finansiering af terrorisme
i Grønland som i Danmark. Loven
indeholder bl.a. krav om, hvilke
oplysninger om betaler der skal
ledsage en pengeoverførsel, hvis en
pengeoverførsel skal sendes fra
Grønland til en modtager i et land
uden for Grønland.
Forbud mod transport af dual use-              V, S, DF, SF, KF,
produkter, der skal anvendes i               RV, LA, SIU,
                                        FN
forbindelse med                       Christian H. Hansen
masseødelæggelsesvåben        Vedtaget       (UFG)
Aftaler om begrænsning af
produktion eller salg forbydes for alle
virksomheder uanset
virksomhedernes omsætning eller
markedsandel. ordregiver et udbud, Vedtaget
§ 2. Afholder en                  Enstemmigt
der er omfattet af udbudsdirektivet
eller
forsyningsvirksomhedsdirektivet,
skal ordregiveren underrette
samtlige berørte ansøgere og
tilbudsgivere om, hvilke beslutninger
ordregiveren træffer, herunder bl.a.
beslutninger om: 1) prækvalifikation
af virksomheder, 2) tildeling af en
kontrakt, 3) indgåelse af en
rammeaftale, 4) optagelse i et
dynamisk indkøbssystem, og 5)
                          V, S, DF, SF, KF,
                          EL og Christian H.
Obligatorisk tv-overvågning i taxier   Vedtaget  Hansen

                     Vedtaget


                     Vedtaget


                     Vedtaget
Indfører en generel pligt for
erhvervsdrivende til at udstede en
faktura til forbrugere for
tjenesteydelser udført efter regning   Vedtaget  V, KF, DF, LA

§ 3 a. Skydevåben og genstande
omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1, skal i
forbindelse med fremstillingen af
våbnet m.v. forsynes med et unikt
mærke, der angiver fabrikantens
navn, fremstillingsland eller -sted,
fremstillingsår og serienummer, eller
et andet unikt brugervenligt mærke
med en numerisk eller alfanumerisk
kode til identifikation af
fremstillingslandet. Mærket skal
placeres på våbnets låsemekanisme
og på våbnets løb eller pibe.
Med loven skærpes
anmeldelsespligten for udenlandske
tjenesteydere, idet
enkeltmandsvirksomheder også
bliver underlagt anmeldelsespligt til
Register for Udenlandske
Tjenesteydere (RUT). Samtidig
skærpes virksomhedernes               V, S, SF, KF, RV,
dokumentations- og oplysningspligt, Vedtaget    EL og LA

                     Vedtaget
                          V, DF, KF, Pia
Forbud mod besiddelse m.v. af visse         Christmas-Møller
hunde                Vedtaget    (UFG)

Meddelelsespligt for alle modtagere
af social pension (folke- og
førtidspensionister) med fast bopæl i
Danmark, der opholder sig
midlertidigt i udlandet i en periode af
mere end 2 måneders varighed i
lande uden for EU/EØS og Schweiz Vedtaget      V, DF, KF
§ 8. Ved erhvervsmæssigt salg af
pantebreve, skal der, inden aftale
indgås, gives køberen oplysninger
om pantebrevet og de
omstændigheder, hvorunder det er
udstedt, så køber kan vurdere
pantebrevets reelle værdi.


Diverse krav til styring og indretning
af finansielle virksomheder

                          V, S, DF, KF og
                          Christian H. Hansen
                     Vedtaget  (UFG)

                     Vedtaget
§ 2 a. 15-17-årige unge har pligt til at
være i uddannelse, beskæftigelse
eller anden aktivitet, der sigter mod,
at de unge gennemfører en
uddannelse. Den unges
uddannelsesplan, jf. § 2 c, skal
indeholde en beskrivelse af, hvordan
den unge opfylder pligten efter 1.
pkt.
Aldersgrænsen for butikssalg af
alkohol med en alkoholprocent på
16,5 og derover hæves fra 16 til 18         V, S, DF, SF, KF,
år.                   Vedtaget  RV
                     Vedtaget
                   Vedtaget
                   Ikke vedtaget
Forbud mod at bære burka og niqab
                 Ikke vedtaget
i det offentlige rum

                   Ikke vedtaget
Pligt til at opsætte vandmålere på
koldt og varmt vand til individuel
aflæsning i alle ejendomme med
                   Ikke vedtaget
flere brugere, herunder
erhvervsejendomme og
udlejningsejendomme.
Forbud mod brændemærkning af
                   Ikke vedtaget
heste
Forbud mod bisfenol-A         Ikke vedtaget
                  Ikke vedtaget
Forbud mod parabener i kosmetik til
                  Ikke vedtaget
børn
Forbud mod ftalaterne DEHP, DBP
                  Ikke vedtaget
og BBP                   Ikke vedtaget

                   Ikke vedtaget
Forbud mod kosmetisk brug af
                   Ikke vedtaget
solarier for unge under 16 år
Pligt for børn under 12 år til at bære
                    Ikke vedtaget
cykelhjelm
Forbud mod import af dun og fjer fra
                    Ikke vedtaget
Kina m.fl.

                   Ikke vedtaget

                   Ikke vedtaget
Stop for udvidelse af ikkeøkologiske
eksisterende svinebedrifter og stop
for etablering af ikkeøkologiske nye
bedrifter
                    Ikke vedtaget
Udvikle en generel duftpolitik, der
skulle sikre, at parfumestoffer blev
                    Ikke vedtaget
undgået på sygehuse og i
daginstitutioner


                    Ikke vedtaget
Kirurgisk kastration af smågrise skal
                   Ikke vedtaget
ske under lokalbedøvelse                    Ikke vedtaget
Gøre det obligatorisk for motions- og
fitnesscentre at være dækket af    Ikke vedtaget
dopingkontrol.
Forbud mod kastration af smågrise   Ikke vedtaget
Forbud mod indførsel af hunde, der
har fået foretaget debarking (og
sidestille debarking med ørekupering
og halekupering)           Ikke vedtaget

                    Ikke vedtaget
Forbedringer på
høreapparatområdet, bl.a. skal
speciallæger i øre-, næse- og
halssygdomme, der praktiserer     Ikke vedtaget
under sygesikringen, skal afstå fra at
have økonomiske interesser i private
høreklinikker, som de henviser til.
Forbud mod import af fødevarer, der
er fremstillet ved tvangsfodring af
                  Ikke vedtaget
dyr, og om forbud mod salg af
samme i Danmark
Foretage den nødvendige regulering
af reglerne om ATP's investeringer,
så ATP ikke længere kunne
                  Ikke vedtaget
investere i virksomheder eller
aktiviteter, der medvirkede til at
krænke internationale konventioner.
Forbud mod bøn og anden
forkyndelse i folkeskolen     Ikke vedtaget
Forbud mod kønsopdelt
undervisning og kønsopdelte møder Ikke vedtaget
i folkeskolen
                          Ikke vedtaget
       Forbud mod animeret børneporno    Ikke vedtaget

       Forbud mod de allergifremkaldende
                        Ikke vedtaget
       stoffer PPD og PTD i hårfarve                          Ikke vedtaget

                          Ikke vedtaget
       Forbud mod import af dyr, der har
       været udsat for operative       Ikke vedtaget
       kosmetiske indgreb
       Indføre obligatorisk udlevering af
       forbrugerinformation ved køb af    Ikke vedtaget
       kæledyr hos dyrehandlere
       Alkolåse i alle nye busser      Ikke vedtaget
        Totalt rygeforbud på folkeskoler,
        privat- og friskoler        Ikke vedtaget
o-fri zoner i Danmark.               Ikke vedtaget
        Kriminalisering af køb af sex hos
        prostituerede, der er ofre for   Ikke vedtaget
        menneskehandel

       40 % kvinder i bestyrelser      Ikke vedtaget

                          Ikke vedtaget
       Obligatorisk idræt på
       erhvervsuddannelserne         Ikke vedtaget
       Forbud mod seksuelt misbrug af dyr Ikke vedtaget
                          Ikke vedtaget

                          Ikke vedtaget
       Krav om røgalarmer og
       brandalarmeringsanlæg i boliger    Ikke vedtaget


                          Ikke vedtaget

                          Ikke vedtaget

                          Ikke vedtaget


                          Ikke vedtaget
Forbud mod dyresex         Ikke vedtaget                  Ikke vedtaget
Forbud mod sms-lån
                  Ikke vedtaget
Forbud mod synlighed af
                  Ikke vedtaget
tobaksvarer på salgssteder

                  Ikke vedtaget


                  Ikke vedtaget

                  Vedtaget
DNA-registrering af alle nyfødte  Ikke vedtaget

Tvangsbehandling af pædofile    Ikke vedtaget
                  Ikke vedtaget

udvidelse af medvirken       Ikke vedtaget


                  Ikke vedtaget


                  Ikke vedtaget
Krav om alkolås i samtlige biler  Ikke vedtaget
          FORBUD OG PÅBUD 2010-2011
Fremsat  Nummer  Navn
          Forslag til lov om ændring af færdselsloven
          (Implementering af dele af tredje kørekortdirektiv,
KF    L5    ændring af gyldighedstiden for kørekort).

V     L 11   ændring af lov om miljøbeskyttelse.


          ændring af lov om miljøgodkendelse m.v. af
V     L 12   husdyrbrug.

KF    L 19   ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed.
          Forslag til lov om ændring af lov om
          betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed, lov
          om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af
          udbytte og finansiering af terrorisme og lov om
KF    L 20   visse forbrugeraftaler.


V     L 21   ændring af lov om bæredygtige biobrændstoffer.
V     L 26   Forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr.


KF    L 27   Forslag til lov om hold af slagtekalkuner.
V     L 48   Forslag til lov om private fællesveje.

          Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov
          om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af
          udbytte og finansiering af terrorisme, lov om
          værdipapirhandel m.v., møntloven og forskellige
KF    L 49   andre love.
          Forslag til lov om elektroniske kommunikationsnet
KF    L 59   og -tjenester
KF    L 60   ændring af lov om almene boliger m.v.

          Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger
KF    L 61   m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje.
       Forslag til lov om ændring af
       pensionsafkastbeskatningsloven,
V  L 76  pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

       Forslag til lov om forbrugeraftaler om brugsret til
       logi på timesharebasis, længerevarende
KF  L 85  ferieprodukter m.v.


V  L 87  ændring af lov om elforsyning,       Forslag til lov om ændring af lov om
       forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast
       ejendom m.v., lov om omsætning af fast ejendom
       og lov om autorisation af elinstallatører m.v.
KF  L 89  (Revision af huseftersynsordningen m.v.).
       Forslag til lov om ændring af lov om godkendelse
V  L 94  og syn af køretøjer.
       ændring af søloven, lov om sikkerhed til søs og
KF  L 109  sømandsloven.
       ændring af lov om kemiske stoffer og produkter og
V  L 115  forskellige andre love.


       Forslag til lov om ændring af lov om europæiske
       samarbejdsudvalg (Implementering af Rådets
       direktiv 2009/38/EF om revision af det eksisterende
V  L 117  direktiv).
       ændring af lov om lægemidler og lov om medicinsk
V  L 118  udstyr.


V  L 119  ændring af apotekerloven.
       Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven, lov
       om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler og
KF  L 125  private grundskoler m.v.


KF  L 137  ændring af færdselsloven
       ændring af lov om dyreforsøg og lov om kloning og
KF  L 138  genmodificering af dyr m.v.
       Forslag til lov om energimærkning af
V  L 140  energirelaterede produkter.
       ændring af lov om anvendelse af Danmarks
V  L 141  undergrund.
V  L 142  ændring af offshoresikkerhedsloven.
KF  L 146  Forslag til lov om investeringsforeninger m.v.
       Forslag til lov om ændring af lov om godkendelse
V  B 151  og syn af køretøjer.
V  L 152  Forslag til lov om ændring af lov om luftfart

V  L 153  ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel.


V  L 158  Forslag til lov om randzoner.


       Forslag til lov om ændring af lov om beskyttelse af
       havmiljøet og lov om miljøbeskyttelse.
       (Gennemførelse af dele af konventionen om kontrol
       og behandling af skibes ballastvand
       (ballastvandkonventionen) og fastsættelse af regler
       om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) m.v.
       for havbrug beliggende længere
       end 1 sømil fra kysten).
V  L 164

       Forslag til lov om ændring af lov om
       naturbeskyttelse, lov om planlægning, lov om
V  L 165  vandløb og forskellige andre love. (»Grøn Vækst«).
V  L 173  ændring af lov om taxikørsel m.v.
       Forslag til lov om ændring af lov om visse
       erhvervsdrivende virksomheder og lov om finansiel
KF  L 180  virksomhed.

KF  L 183
V  L 184  Forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr.
               Forslag til lov om ændring af lov om aktiv
               socialpolitik, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,
V          L 187  integrationsloven og forskellige andre love
V          L 190  Forslag til lov om ændring af sundhedsloven.
KF          L 191  Forslag til lov om næring.
Beslutningsforslag


EL          B4SF          B8   revision af reg-lerne om børneattester.
DF          B 10  om børneattester.

SF, RV        B 12

EL          B 16
EL, SF, RV      B 17

EL, SF, RV, S    B 18
               Forslag til folketingsbeslutning om åbenhed i
SF          B 19  pensionssektoren
               Forslag til folketingsbeslutning om at nedbringe
SF, RV, EL      B 21  mængden af uadresserede reklamer.

EL          B 34

EL          B 39
               Forslag til folketingsbeslutning om bestilleransvar
EL          B 40  (solidaransvar).
               Forslag til folketingsbeslutning om initiativer til at
S, SF, EL      B 44  reducere antibiotikaforbruget i landbruget.

KD          B 45
               Forslag til folketingsbeslutning om krav til
               overholdelse af dansk lovgivning og reklamefrie
               udsendelser for at opnå støtte fra public service-
S, SF, RV, EL    B 47  puljen
               Forslag til folketingsbeslutning om skærpelse af
               lejelovens § 113 a om retten til at administrere
SF          B 48  udlejningsejendomme.
               Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af
               formkrav ved ophævelse af lejekontrakter i privat
SF          B 50  og almen udlejning.
DF          B 67
EL, RV        B 72
               om sprøjtefrie beskyttelseszoner omkring almene
EL, SF, S, RV     B 73  vandforsyningsanlæg.

EL          B 87
               Forslag til folketingsbeslutning om automatisk
               frakendelse af retten til at have med dyr at gøre i
               sager om dyremishandling og grovere uforsvarlig
DF          B 93  behandling af dyr.

               Forslag til folketingsbeslutning om, at elselskaber,
               der lukker for strømmen til en husstand, skal
SF          B 95  underrette de sociale myndigheder.
Christian H. Hansen
(UFG)         B 102
               Forslag til folketingsbeslutning om en ny
S           B 108  ansvarsfordeling for håndtering af elskrot
               Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af
               lejeres tryghed og retsstilling ved fraflytning af
S           B 115  private udlejningsboliger.
               Forslag til folketingsbeslutning om substitution af
SF          B 123  kræftfremkaldende stoffer m.v.
DF          B 125
               Forslag til folketingsbeslutning om sikring af den
EL          B 126  nødvendige beskyttelse af gravide frisører

DF          B 128  Forslag til folketingsbeslutning om dna-registrering
               Forslag til folketingsbeslutning om en styrket
               indsats over for forbrydelser motiveret af offerets
SF          B 129  seksualitet, etnicitet m.v. (hadforbrydelser).
               Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af el-
               og hybridbiler i taxavognparkerne i de største
RV          B 132  danske byer.

EL, SF, S       B 133
               Forslag til folketingsbeslutning om en national
S, SF         B 134  handlingsplan mod radon i bygninger
Indhold                         Status    Stemt for
For at styrke færdselssikkerheden for de yngste
trafikanter indføres der med direktivet endvidere en
kørekortkategori for knallerter (AM).
Endelig indføres der med direktivet mindstekrav til
køreprøvesagkyndiges grund- og efteruddannelse.     Vedtaget   Enstemmigt

fastsætte skærpede krav til bl.a. den tilladte
ammoniakbelastning fra nærliggende husdyrbrug af de
kvælstoffølsomme naturtyper i Natura 2000-områder. Vedtaget     V, DF, KF, RV
Bl.A. Udvidelse af must carry-forpligtelsen. Regler om
produktplacering.                   Vedtaget   V, DF, KF, LA
                            Vedtaget
Pligt for importører eller producenter af benzin, gas
eller dieselolie til reduktion af drivhusgasser fra         V, S, DF, SF,
transport m.v.                     Vedtaget   KF, RV, LA
                            Vedtaget
Lovforslaget indeholder en række mindstekrav til hold
af slagtekalkuner og supplerer de mere generelle
regler i dyrevelfærdsloven.              Vedtaget   Enstemmigt
                            Vedtaget
Kompetencekrav for finansielle rådgivere,
risikomærkning af lån, aflønningspolitik,
oplysningsforpligtelse for udstedere af værdipapirer,
offentliggørelse, administrative bødeforelæg, clearing
og afvikling af betalinger, indløsning af mønter m.v.
Diverse regulering!                  Vedtaget   Enstemmigt

Bestemmelsen gennemfører eldirektivets artikel 41, 3.
afsnit. Bestemmelsen indeholder et forbud mod ene-
retsklausuler, hvis sigte er at udelukke konkurrerende
og/eller supplerende tilbud, jf. også eldirektivets be-
tragtning nr. 20. Direktivets bestemmelse finder alene
anvendelse på »store erhvervskunder«. Det vurderes
imidlertid, at der ikke er anledning til at skelne mellem
forskellige kategorier af forbrugere i forhold til et
forbud mod eneretsklausuler, hvorfor det foreslås, at
forbuddet gøres gældende for forbrugere generelt.
der indføres forbud mod kommunal anvisning af en
husstand til en ledig bolig i et ghettoområde og et
område, der er omfattet af reglerne om kombineret
udlejning, hvis et eller flere medlemmet af husstanden
ikke er borgere i et land der er medlem af EU og EØS
eller fra Schweiz                     Vedtaget  V, DF, KF


                            Vedtaget
                             Vedtaget
Lovforslaget indeholder desuden bl.a. krav til indholdet
af brochurer, annoncer og andet
markedsføringsmateriale vedrørende aftaler omfattet
af lovforslaget.                     Vedtaget  Enstemmigt
Direktivernes krav om ejermæssig adskillelse mellem
transmissionsaktiviteter og produktions- og
handelsaktiviteter er indarbejdet i lovforslaget.    Vedtaget  Enstemmigt
Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler
om salg af fast ejendom ved åbne og lukkede
budrunder samt andre auktionslignende
fremgangsmåder, herunder om ret til oplysning om
afgivne bud. Ministeren kan endvidere fastsætte regler
om forbud mod salg af fast ejendom ved åbne
budrunder samt andre auktionslignende
fremgangsmåder

                            Vedtaget

Pligt til forsikring for søretlige krav, gennemførelse af
konventionen om arbejdsforhold i fiskerisektoren m.v.
opstiller internationale minimumsstandarder for
arbejdsforholdene i fiskerisektoren. Det gælder f.eks.
krav om mindstealder for fiskere, regler om hviletid og
arbejdsmiljø, herunder forebyggelse af ulykker.      Vedtaget  Enstemmigt


Implementering af rammedirektivet om bæredygtig
anvendelse af pesticider og ændringer som følge af
plantebeskyttelsesmiddelforordningen og
klassificeringsforordningen. Generel regulering.    Vedtaget   Enstemmigt
Nye krav til e-handel med lægemidler, herunder om
underretningspligt for virksomheder, der forhandler
lægemidler online, og krav til forsendelser af            V, S, DF, SF,
lægemidler, der e-handles.               Vedtaget   KF, RV, UFG
                                   V, S, DF, SF,
                                   KF, RV, LA,
BL.A. informationspligt om billigere alternativer,   Vedtaget   UFG


                             Vedtaget
nedsætter aldersgrænsen for førere af lille knallert fra
16 til 15 år og indfører krav om kørekort for førere af       V, DF, KF, RV,
lille knallert.                     Vedtaget  LA, SP
Gennemførelse af nyt dyreforsøgsdirektiv m.v. Diverse
påbud.                        Vedtaget     Enstemmigt

                               Vedtaget  Enstemmigt
BL.a. påbud om tredjepartsadgang til anlæg til
indvinding                          Vedtaget  Enstemmigt
Loven udvider definitionen af offshoreanlæg til at
omfatte flydende lager- og afskibningsenheder, og
man foreslår at indføre en mulighed for, at visse af
lovens bestemmelser udvides til også at omfatte
aktiviteter på skibe, som anvendes i forbindelse med
efterforskning og produktion af olie og gas.         Vedtaget  Enstemmigt
                               Vedtaget

                               Vedtaget
                               Vedtaget
Forskellige krav til virksomheder, der udøver
vejtransporterhvervet                    Vedtaget  Enstemmigt
I randzonerne bliver der forbud mod dyrkning,
sprøjtning og gødskning, så der skabes en afstand
mellem de dyrkede marker og vandløb m.v.           Vedtaget  V, DF, KF

§ 42 a. Miljøministeren kan forbyde et skib at fortsætte
sejlads eller andre aktiviteter eller påbyde, at sejlads
eller andre aktiviteter skal følge bestemte
retningslinjer, såfremt der fra skibet er sket eller er
fare for udledning til luften, som er i strid med loven
eller forskrifter udstedt i medfør heraf eller omfattes af
§ 58, og forbuddet eller påbuddet er nødvendigt for at
forhindre eller bekæmpe forurening af havet eller
luften. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler
om udøvelsen af de i 1. pkt. nævnte beføjelser.                               Vedtaget

Ifølge lovforslaget skal der således stilles energi- og
miljøkrav til køretøjer, der udfører kørsel på grundlag
af tilladelser til offentlig servicetrafik i lighed med
køretøjer, der anvendes til taxikørsel, limousinekørsel
og sygetransport.                    Vedtaget    V, DF, KF
§ 19 g. I tilfælde af overtrædelse af bestemmelser i
dette kapitel eller virksomhedens vedtægt kan
tilsynsmyndigheden give virksomhedens ledelse eller
revisor påbud om at bringe forholdene i
overensstemmelse med loven eller vedtægten. Stk. 2.
Tilsynsmyndigheden kan forlange de oplysninger af
virksomhedens ledelse eller revisor, der er
nødvendige til varetagelse af sine opgaver.
Forbud mod uden godkendelse at anvende visse
kemikalier                       Vedtaget    Enstemmigt
                            Vedtaget
                              Vedtaget
                              Vedtaget
                              Vedtaget
indføre de samme forbud mod interessekonflikter for
læger, som i dag gælder for advokater og revisorer.     Udvalg
attesten skal fremskaffes, når en institution, forening
eller tilsvarende ansætter en person i en stilling, hvor
den ansatte har mulighed for at få kontakt med børn
(skærpelse)                         Udvalg

alle organisationer, foreninger, virksomheder m.v.,
hvor de ansatte kan komme i kontakt med børn,
fremover skal fremskaffe børneattester for alle ansatte
og ikke kun nyansatte medarbejdere (skærpelse)       Udvalg
folketingsbeslutning om pligt for børn under 15 år til at
bære cykelhjelm.                      Udvalg
folketingsbeslutning om mærkning af fødevarer, som
stammer fra dyr, der har spist gmo-foder.          Udvalg
folketingsbeslutning om forbud mod bisfenol-A.       Udvalg
folketingsbeslutning om forbud mod dyrkning af
Amflorakartoflen i Danmark.                 Udvalg

                              Ikke vedtaget

                              Ikke vedtaget
folketingsbeslutning om et moratorium for
biobrændstoffer.                      Udvalg
forbud mod bromerede flammehæmmere og ftalater i
elektronikprodukter.                    Udvalg

                              Ikke vedtaget

                              Ikke vedtaget
folketingsbeslutning om obligatorisk rådgivning af
abortsøgende.                        Udvalg                              Ikke vedtaget


                              Ikke vedtaget


                              Ikke vedtaget
forbud mod Hizb ut-Tahrir.                 Ikke vedtaget  DF
                                   S, SF, RV, EL,
forbud mod pesticider.                Ikke vedtaget  UFG
Inden for denne beskyttelseszone er det forbudt at
anvende pesticider                  Udvalg

forbud mod pelsdyravl.                Udvalg                           Ikke vedtaget                           Ikke vedtaget

forbud mod dyresex.                 Udvalg

                           Ikke vedtaget


                           Ikke vedtaget

                           Ikke vedtaget
kriminalisering af stalking             Udvalg

                           Ikke vedtaget

                           Ikke vedtaget


                           Ikke vedtaget


                           Ikke vedtaget
indføre klare krav til længere dyretransporter via
samlestalde                     Ikke vedtaget  S, SF, EL

                           Ikke vedtaget
           reguler
Fremsat       ing nr.
EL          L 39

Erhvervsministeren  L24


Erhvervsministeren  L25


Erhvervsministeren  L35

Erhvervsministeren  L53
Erhvervsministeren  L54
KRF         L62
Justitsministerien  L26
Af miljø- og
energiministeren   L14

SF          L29
Trafikministeren   L50

Trafikministeren   L 51

DF          L32

KRF         B 13
V, KF        B2

V, KF, KRF, DF, CD  B 48
KF          B 73
DF          B 57
           L 46
KRF         L 62

DF          L 32
Arbejdsministeren  L 172
By- og
boligministeren   L 231


EL         L 187


Justitsministeren  L 61


Justitsministeren  L 132


Justitsministeren  L 156

miljø- og
energiministeren  L 72
miljø- og
energiministeren  L 154


Socialministeren  L108
Sundhedsministeren L 45
Sundhedsministeren L134

Tove Vidbæk     L 177


Trafikministeren  L4


CD         B 46
V, KF        B 14
EL         B31
EL         B192

UP         B 65
DF         B 20

CD, DF, KRF     B141

EL         L 57
KF, V, KRF      B 11DF          B 70EL          B 168

S          L 234


S          L 13
S          L 134

S          L 206
Erhvervsministeren  L 77


EL          L 217

Erhvervsministeren  L 48

EL          L 218


Indenrigsminister  L 208

S          L 17


Justitsministeren  L76


Justitsministeren  L196
Justitsministeren  L 49
Miljø- og
energiministeren   L 157
EL         L 216

Skatteministeren  L 268

Skatteministeren  L 270


S         L 16


S         L 210EL         B6

KF, V, KRF     B 18


KRF        B 33
DF         B 37
KF, V       B 38
EL         B 45
DF         B 46DF         B 52
FRI        B 62DF         B 65

SF         B 74


SF         B 91

SF         B 93


EL         B 96


KRF        B 100

EL         B108


SF         B 114
SF        B 119

Frank Dahlgaard  B 129


EL        B 138


EL        B 150


DF        B 152

KF, DF      B 153

EL        B 154
FRI        B 155
Partier      Nummer

S         L 30

S         L 172


EL        L 220

S         L15
S  L 50


S  L 63

EL  L 181


EL  L2


EL  L4

EL  L5

S  L 130S  L 48
S  L 134


S  L 217

S  L 235

EL  L 179EL  L 180

RV  L 215


S  L 98S  L 218


RV  L 13
RV    L 197

KRF    B 69

SF    B 108DF    B 43
SF    B 95DF    B2


SF    B 138

EL    B 79
EL    B 90

SF    B 138
Partier  Nummer
SF    L 119


S     L 24

S     L7
S    L8


S    L 17

S    L 189
S    L 186S    L 64

FP    L 46
S    L 95


RV    L 54
     B 9 (2.
EL    samling)
     B 4 (1.
EL    samling)

SF    B 40EL    B 116


V, K   B 26


SF    B 70
EL, SF  B 108


DF    B 57

SF    B 25
V, K, FP, DF  B 18
FP       B 60
EL       B 51
EL       B 34

FP       B 18

SF       B 68
DF       B 62


RV       B 11

S       B 86
EL       B 39
SF       B 44
EL       B 41
SF       B 25
Parti     Nr.
DF       B 11
DF       B 38
DF       B 40
DF       B 61
DF       B 92
DF         B 112
DF         B 128
DF         B 149
DF         B 150
DF         B 155
DF         B 176
DF         B 236
DF         B 238
I alt DF: 13

EL,S,SF,RV     B 42
EL, S, SF, RV    B 46
EL, SF,RV      B 47


EL         B 83
EL         B 105
EL         B 137
I at EL: 3 (+ 3)

SF, S        B 54
SF, RV       B 55


SF         B 84

SF         B 111


SF         B 120
I alt SF: 3 (+ 5)

S          B 101
S          B 127
S          B 108
S          B 133
S          B 156
S          B 172
S          B 189
S          B 218
S          B 223
S          B 244

I alt S: 10 (+ 3)
RV          B 159

I alt RV: 1 (+ 4)

Christian H. Hansen
           B 213
(UFG)
Parti         Navn

KF          L5


KF          L 13

KF          L 37
KF          L 106
KF          L 84
KF          L 78
KF          L 100
KF          L 109
KF          L 118
KF          L 131
KF          L 163
KF          L 25
KF          L 47

KF          L 81

V           L9

V           L 32


V           L 157V           L 33
V             L 27


V             L 172

V             L 197
I alt regeringen: 21


            7 Venstre
            27 Dansk Folkeparti
            33 Enhedslisten
FORBUD OG PÅBUD UNDER NYRUP 2001/02 (1. samling)


Hovedindhold
Forslag til lov om leje
Forslag til lov om ændring af sømandsloven og lov om sikkerhed til søs. (Søfarendes
hviletid m.v.).

Forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed til søs. (Gebyrbelagt arbejdsmiljøtilsyn,
tilskud for ekstraindsats på arbejdsmiljøområdet, indberetningspligt
Forslag til lov om ændring af lov om aktieselskaber, lov om anpartsselskaber, lov om
værdipapirhandel m.v. og skattekontrolloven. (Udvidelse af selskabsregister med
ejeroplysninger).
Forslag til lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af
elektronisk handel.
Forslag til lov om ændring af lov om visse betalingsmidler.
Forslag til lov om ændring af lov om butikstid
Forslag til lov om ændring af lov om køb. (Revision af regler om forbrugerkøb m.v.).
Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Certificering m.v. af
mæglere/formidlere af affaldshandler over grænserne)
Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Præcisering af kommunernes pligt
til at yde hjemmehjælp m.v.).
Forslag til lov om erstatningsansvar og ansvarsforsikring for motordrevne køretøjer.
Forslag til lov om ændring af lov om kystbeskyttelse. (Præcisering af lovbestemmelser,
klageadgang m.v.).
Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Ophævelse af mulighed for fritagelse
for kristendomskundskab).
Forslag til folketingsbeslutning om begrænsning af retten til at iværksætte faglige
blokader på arbejdsmarkedet.
Forslag til folketingsbeslutning om begrænsning af indsattes adgang til aktindsigt.
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne for placering af gyllebeholdere
ude på markerne.
Forslag til folketingsbeslutning om tilbud om overfaldsalarmer
Forslag til folketingsbeslutning om 7 års tjenestepligt til læger.

Forslag til lov om ændring af lov om butikstid. Lovforslaget indebar, at det ikke længere
ville være muligt at holde søndagsåbent fire gange om året efter de gældende regler og
otte gange om året fra 2003. Desuden blev omsætningsgrænsen for de mindre
dagligvarebutikker med mulighed for udvidet åbningstid nedsat fra 23 mio. kr. til 20
mio. kr., svarende til det niveau, som var gældende før ændringen af lukkeloven i
december 2000.
Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Ophævelse af mulighed for fritagelse
for kristendomskundskab).
FORBUD OG PÅBUD UNDER NYRUP 2000/2001

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og lov om visse havanlæg.
Forslag til lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (erhvervslejelov), lov
om leje og lov om leje af almene boliger. (Ophævelse af lejeforhold som følge af
overtrædelse af forbud.
orslag til lov om ændring af lov om produktsikkerhed. (Deklarering af produkter, der
indeholder kemiske stoffer med sundhedsfarlig eller miljøskadelig effekt, samt
indberetningspligt ved mistanke om.


Forslag til lov om udendørs hold af svin.

Forslag til lov om ændring af lov om renter ved forsinket betaling m.v. (Loft over
rykkergebyrer m.v. i forbrugerforhold).


Forslag til lov om hold af slagtekyllinger.


Forslag til lov om pligtige lagre af mineralolie og mineralolieprodukter.
Forslag til lov om ændring af lov om udnyttelse af vedvarende energikilder m.v.
(Solvarmepligt i nybyggeri uden for fjernvarmeområderne m.v.).

Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Pligt for kommunerne til at lave
skriftlige planer ved aktiveringstilbud).

Forslag til lov om ændring af lov om røgfri miljøer i offentlige lokaler, transportmidler og
lignende. (Forbud mod rygning i folkeskolen og ungdomsskolen, ungdomskostskoler,
dag- og klubtilbud, fritidsklubber, døgninstitutioner m.v. for børn og unge samt
indførelse af rygepolitik på selvejende uddannelsesinstitutioner).
Forslag til lov om forbud mod tobaksreklame m.v.
Forslag til lov om ændring af lov om foranstaltninger mod alkoholmisbrug. (Ændring af
aldersgrænsen for forbud mod salg af alkohol til unge fra 15 til 18 år)
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Anvendelse af sikkerhedssele og andet
sikkerhedsudstyr, betaling for fornyelse af visse kørekort samt for anvendelse af løse
prøveskilte)
Forslag til folketingsbeslutning om begrænsning af børns adgang til skadelige
internetsider på computere opstillet i offentlige institutioner og på steder, hvortil der er
almindelig adgang.
Forslag til folketingsbeslutning om begrænsning af indsattes adgang til aktindsigt.
Forslag til folketingsbeslutning om begrænsning af dommeres bijob
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod våbentransporter.
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod udsendelse af porno på ukodede
betalingsfri tv-kanaler
Forslag til folketingsbeslutning om varedeklaration på tobaksprodukter.
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod anvendelse af sølvamalgam i
tandbehandlingen af børn og unge op til 19 år samt gravide kvinder.
Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på
arbejdsmarkedet m.v. (Aldersdiskrimination)
Forslag til folketingsbeslutning om begrænsning af retten til at iværksætte faglige
blokader på arbejdsmarkedet.
hvorefter udlændinge, der kom fra lande uden for Norden, EU og Nordamerika og fik
opholds- eller arbejdstilladelse i Danmark, skulle have foretaget en almindelig
helbredsundersøgelse, hvori indgik en hiv-test og en tuberkulosetest, der afdækkede,
om de pågældende var smittet.
Forslag til folketingsbeslutning om en miljølov for børn, bl.a. at opstille og lovfæste
regler vedrørende sikkerhed og sundhed i alle typer institutioner, f.eks. arealkrav, krav
til udearealernes miljømæssige tilstand, krav til de materialer, børnene beskæftiger sig
med (f.eks. lim, maling og lign.) m.v.,

Lov om forbud mod besøgende i bestemte lokaler


Lov om forbud til beskyttelse af forbrugernes interesser
Forslag til lov om forbud mod tobaksreklame m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om forurenet jord.


FORBUD OG PÅBUD UNDER NYRUP 1999/2000
Forslag til lov om ændring af lov om butikstid m.v. (Ændring af bestemmelser for
butikker beliggende på eller ved havnearealer og butikker i jernbane- og
rutebilstationer).
Forslag til lov om ændring af lov om produktsikkerhed. (Deklarering af produkter, der indeholder
kemiske stoffer med sundhedsfarlig eller miljøskadelig effekt, samt indberetningspligt ved
mistanke om produkters sundheds- eller miljøskadelige effekt).
Forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed til søs. (Indførelse af promillegrænser til
søs)

Forslag til lov om forbud mod restkoncentrationer af lægemidler i animalske fødevarer.
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven med flere love. (Krav om egen bolig ved
familiesammenføring, tilknytningskrav ved ægtefællesammenføring og indsats mod
ægteskaber, der ikke beror på parternes egen fri vilje)
Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod privates tv-overvågning m.v.
(Offentlige myndigheders tv-overvågning).

Forslag til lov om ændring af lov om svangerskabsafbrydelse. (Sene provokerede
aborter).


Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Maskeringsforbud)
Forslag til lov om ændring af dyreværnsloven. (Forbud mod slagtning og aflivning af dyr
uden forudgående bedøvelse
Forslag til lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter."Godkendelse af
bekæmpelsesmidler fra minister"
Forslag til lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter. (Anmeldelse og
mærkning af produkter med uønskede kemiske stoffer samt bedre mulighed for
forbrugerne for indberetning ved mistanke om sundheds- eller miljøskadelig effekt).

Forslag til lov om gevinstgivende spilleautomater
Forslag til lov om ændring af lov om totalisatorspil. (Begrænsning til spil afholdt i
tilknytning til væddekampe)

Forslag til lov om ændring af lov om offentlige indsamlinger. (Forbud mod
pyramidespil).

Forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af
boligforholdene og lov om leje af almene boliger. (Beboermaksimum).
Forslag til folketingsbeslutning om en miljølov for børn, bl.a. at opstille og lovfæste
regler vedrørende sikkerhed og sundhed i alle typer institutioner, f.eks. arealkrav, krav
til udearealernes miljømæssige tilstand, krav til de materialer, børnene beskæftiger sig
med (f.eks. lim, maling og lign.) m.v.,
Forslag til folketingsbeslutning om begrænsning af retten til at iværksætte faglige
blokader på arbejdsmarkedet
Forslag til folketingsbeslutning om solvarme i nybyggeri uden for de eksisterende
fjernvarmeområder
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod rusmidlet Fantasy
Forslag til folketingsbeslutning om maskeringsforbud
Forslag til folketingsbeslutning om et gensplejsningsfrit landbrug.
Forslag til folketingsbeslutning om hætteforbud ved demonstrationer eller lignende
Forslag til folketingsbeslutning om tilvejebringelse af regler for erhvervelse af "kørekort"
til etablering af fødevareforretning, daglig drift heraf samt for fratagelse af "kørekortet",
såfremt der konstateres væsentlig fejl og mangler i forretningen (samme som B 43 fra
1998-1999)
Forslag til folketingsbeslutning om henvisning af rulleskøjteløbere til cykelsti
Forslag til folketingsbeslutning om retsforfølgelse af personer med tilhørsforhold til
visse politiske, autonome, multietniske eller lignende grupperinger og gadebander,
der virker ved vold og hærværk
Forslag til folketingsbeslutning om fremsættelse af lovforslag til sikring af etnisk
ligestilling på det danske arbejdsmarked


Forslag til folketingsbeslutning om flere boliger til boligsocial formål
Forslag til folketingsbeslutning om fjernelse af køns- og invaliditetsdiskrimination i
arbejdsmarkedspensioner


Forslag til folketingsbeslutning om landplacerede vindmøller
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af tilbagetagningsordninger for brugt
emballage for producenter, forhandlere og importører
Forslag til folketingsbeslutning om forbedrede køre- og hviletidsregler for
bybuschauffører
Forslag til folketingsbeslutning om en strategi for udbredelse af open source -
programmel i Danmark
Forslag til folketingsbeslutning om forebyggelse af og hjælp til løsning af
gældsproblemer
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod udsendelse af porno på ukodede
betalingsfri tv-kanaler
Forslag til folketingsbeslutning om et sponseringsnævn ved offentlige
forskningsinstitutioner


Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af Patientforsikring


Forslag til folketingsbeslutning om tilbageholdelse af gravide misbrugere
Forslag til folketingsbeslutning om patienters adgang til oplysninger om og aktindsigt i
visse tandlægeklagesager
Forslag til folketingsbeslutning om, at tilsætningsstoffer og aromastoffer til tobak, der
øger rygningens omfang, ikke længere kan tillades
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af klippekortsystem til kørekort
Beslutnings- og lovforslag 1998-1999
Titel

Forslag til lov om ændring af lov om orlov og lov om arbejdsmarkedsuddannelser
Forslag til lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og
funktionærer

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på
arbejdsmarkedet m.v. (Aldersdiskrimination).

Forslag til lov om ændring af lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel.
Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom, lov om
statsautoriserede revisorer, lov om registrerede revisorer, lov om translatører og tolke
samt lov om dispachører.


Forslag til bogføringslov.

Forslag til lov om ændring af lov om produktsikkerhed


Forslag til lov om ændring af lov om foderstoffer.


Forslag til lov om ændring af lov om husdyrsygdomme

Forslag til lov om ændring af fødevareloven.

Forslag til lov om ændring af lov om våben og eksplosivstofferForslag til lov om ændring af lov om planlægning.
Forslag til lov om ændring af lov om planlægning


Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse

Forslag til lov om CO2-kvoter for elproduktion.

Forslag til lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkterForslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse.
Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsvirksomhed, lov om banker og
sparekasser m.v., realkreditloven og lov om fondsmæglerselskaber


Forslag til lov om forbud mod visse dopingmidler.Forslag til lov om ændring af lov om luftfart.

Forslag til lov om beskyttelse af gravfreden ved vraget efter passagerskibet »M/S
Estonia«.
Forslag til lov om foranstaltninger i medfør af De Forenede Nationers traktat af 24.
september 1996 om et altomfattende forbud mod atomprøvesprængninger.

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod provokeret abort på levedygtige fostre.
Forslag til folketingsbeslutning om sikring af etnisk ligestilling på det danske
arbejdsmarked.

orslag til folketingsbeslutning om tilvejebringelse af regler for erhvervelse af »kørekort«
til etablering af fødevareforretning, daglig drift heraf samt for fratagelse af »kørekortet«,
såfremt der konstateres væsentlige fejl og mangler i forretningen.
Forslag til folketingsbeslutning om mærkning af gensplejsede fødevarer.Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af tilladelsen til buejagt.

Forslag til folketingsbeslutning om fjernelse af køns- og invaliditetsdiskrimination i
arbejdsmarkedspensioner.

Forslag til folketingsbeslutning om afvisning af ny storlufthavn i Østjylland.
Forbud mod gensplejsede fødevarer og afgrøder
Forslag til folketingsbeslutning om fjernelse af køns- og invaliditetsdiskrimination i
arbejdsmarkedspensioner.
Beslutnings- og lovforslag 1997-1998 (1 og 2. samling)
Titel
Forslag til lov om leje


Forslag til lov om ændring af lov om skibes sikkerhed m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om regulering af fiskeriet.
Forslag til lov om ændring af lov om saltvandsfiskeri.


Forslag til lov om ændring af lov om foranstaltninger mod alkoholmisbrug.

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod privates tv-overvågning.
Forslag til lov om ændring af lov om foranstaltninger mod alkoholmisbrug.Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse.
Forslag til lov om ændring af dyreværnsloven. (Forbud mod slagtning og aflivning af dyr
uden forudgående bedøvelse).
Forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse og af lov om ændring af lov om
planlægning og lov om naturbeskyttelse.

Forslag til lov om ligebehandling af mænd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede
sikringsordninger og om ændring af lov om ligestilling mellem mænd og kvinder.
Forslag til folketingsbeslutning om en miljølov for børn (sikkerhed og sundhed for børn i
daginstitutioner m.v.).
Forslag til folketingsbeslutning om en miljølov for børn (sikkerhed og sundhed for børn i
daginstitutioner m.v.).
Forslag til folketingsbeslutning om duelighedsbevis til fritids-, lyst- og fiskerfartøjer over
15 fod samt påmaling af navn el.lign. til identifikation.


Forslag til folketingsbeslutning om styrkelse af forbrugerpolitikken herunder oprettelse
af Statens Forbrugerinformation.


Forslag til folketingsbeslutning om sikring af sunde levnedsmidler af høj kvalitet.


Forslag til folketingsbeslutning om stop for store svinebedrifter m.v.
Forslag til folketingsbeslutning om registrering af våben og om våbentilladelser


Forslag til folketingsbeslutning om skærpede regler for udgang fra fængsler.
Forslag til folketingsbeslutning om revision af direktiv 90/220/EØF om udsætning i
miljøet af genetisk modificerede organismer.
Forslag til folketingsbeslutning om begrænsning i anvendelse af bekæmpelsesmidler
på ikkedyrkede arealer.Forslag til folketingsbeslutning om øget troværdighed og gennemsigtighed vedrørende
lægekonsulenternes virksomhed.
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod brug af atomvåben.
Forslag til folketingsbeslutning om styrkelse af forbrugerpolitikken, herunder oprettelse
af Statens Forbrugerinformation
Forslag til folketingsbeslutning om øget troværdighed og gennemsigtighed vedrørende
lægekonsulenternes virksomhed.
Kommunerne gives anvisningsret til hver 4. ledige lejlighed i private
andelsboligforeninger
forbud mod bigami i udlandet

Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af konvention om forbud mod
brug, oplagring, produktion og overførsel af personelminer samt om deres destruktion.
mange forbud herunder forbud mod diskrimination på grund af genetisk arv, forbud
mod kommerciel udnyttelse af organer m.v.
Forbud mod privatbetalte lejrskoleture og skolerejser
kontrol, overvågning og mærkning vedr. kemikalier
"afprivatisering af ambulancetjenesten"
Krav om mærkning af gensplejsede produkter
Hovedindhold

CO2-kvoter
Forslag til lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg.
ændring af byggeloven
ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret.
ændring af våbenloven og krigsmaterielloven.

ændring af lov om hold af slagtekyllinger.
ændring af lov om udstationering af lønmodtagere.ændring af lov om sommerhuse og campering m.v.
     ændring af lov om miljøvenligt design af energiforbrugende produkter.
Dansk Folkeparti
Enhedslisten
Indhold
Krav om information ved overvågning
Loven forbyder udbredelsen af pyramidespil, dvs. arrangementer, hvor det centrale element er, at der løbende
rekrutteres nye medlemmer, og hvor det, man reelt opnår ved indbetaling af indskud, er retten til at hverve nye
medlemmer. Baggrund: Ifølge bemærkningerne var det en Østre Landsrets-dom fra 1999, som lå bag


Loven indfører regler om, at en udlejningsbolig ikke må lejes ud til flere end 2 personer pr. beboelsesrum.
Tvunget opsætning af solvarme ved privat nybyggeri
Det offentlige gives tildelingsret til private beboelsesbyggerier
Private vindmøller af vis ydeevne skal dele strøm til lokalsamfundet


Producenter skal tilbagetage emballage
Det offentlige skal forhindre, at der kan tages patent på software og software algorithmer
Pengeinstitutter kan forpligtende inddrages i indsats over truende gældsproblemer
Kontrol med private virksomheders donationer til forskning

Privatpraktiserende læger og speciallæger samt privatejede hospitaler pålægges at tegne forsikringer med
samme dækningsområde som patientforsikringen

Tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling, da barnets tarv er vigtigere end misbrugerens frihed

Patienter skal gives aktindsigt i private tandlægers klagesager

Udarbejdelse af positivliste, der omfatter de stoffer, der er tilladte
Indhold
Med loven begrænses lediges adgang til selv at vælge at tage uddannelsesorlov eller selv at vælge at deltage i
en arbejdsmarkedsuddannnelse.
Dels indebærer loven, at funktionærer har ret til fuld løn i forbindelse med graviditetsbetinget sygdom, dels
indføres der kompensation for alle konkurrenceklausuler, uanset deres varighed.
Ifølge lovforslaget skulle der indføres forbud mod forskelsbehandling på grund af alder på lige fod med det
gældende forbud mod forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, religion, politisk anskuelse, seksuel
orientering eller national, social eller etnisk oprindelse.
Loven indfører hjemmel til, at by- og boligministeren kan pålægge elforsyningsvirksomhederne at føre tilsyn
med stærkstrømsanlæg.
Loven indeholder en række ændringer af reglerne om omsætning af fast ejendom, bl.a.: - Ophævelse af kravet
om resultatafhængigt vederlag (intet salg ingen regning) til ejendomsformidleren. - Krav om opstilling af
alternative finansieringsforslag i et dokument separat fra salgsopstillingen.
Loven medfører endvidere en udvidelse af bogføringslovens anvendelsesområde, således at alle
erhvervsdrivende virksomheder samt organisationer og sammenslutninger, der modtager direkte støtte fra den
danske stat eller EU, bliver bogføringspligtige
Lovforslaget indeholdt et krav om, at det skal fremgå af en deklarering på produkter, at de indeholder
sundheds- eller miljøskadelige kemiske stoffer.

Ifølge lovforslaget skulle det være forbudt at anvende antibiotika som tilsætningsstoffer til foderstoffer og at
indføre foderstoffer inficeret med salmonella og visse andre sygdomsfremkaldende bakterier samt vira.

Ved lovforslaget blev påbudt karantæne i såvel oprindelseslandet som Danmark for svin indført til Danmark,
indtil de kunne konstateres fri for salmonella samt svinepest og visse andre ondartede svinesygdomme.
Ifølge lovforslaget skulle der indføres et forbud mod indførsel af fødevarer, der ikke af oprindelseslandets
veterinære myndigheder var kontrolleret og erklæret fri for salmonella.
Loven ændrer den eksisterende våbenlov, således at flere våbentyper og dele hertil omfattes af
våbenlovgivningens kontrolsystem

Loven indebærer, at kommunerne skal bede enhver, som efter den 20. oktober 1998 registreres i CPR med
ulovlig bopæl i et sommerhus, om at fraflytte sommerhuset. Kommunerne har endvidere pligt til at indgive
politianmeldelse og pålægge borgeren tvangsbøder, hvis flyttepåbudet ikke efterkommes rettidigt.

Loven indeholder bestemmelser, der supplerer reglerne om VVM-vurdering (vurdering af virkninger på miljøet),
herunder offentlighedens inddragelse i forbindelse med afgørelser om anlæg, der er omfattet af VVM-reglerne.
Loven indfører desuden en bestemmelse om anvendelsen af ejendommene i sommerhusområder, hvor
anvendelsen ikke er fastlagt i en byplanvedtægt eller lokalplan.

Ved lovforslaget blev påbudt karantæne i såvel oprindelseslandet som Danmark for svin indført til Danmark,
indtil de kunne konstateres fri for salmonella samt svinepest og visse andre ondartede svinesygdomme.

Loven fastsætter kvoter for den samlede udledning af CO2 fra elproduktionsanlæg i årene 2000-2003.

Lovforslaget skulle indføre en række krav knyttet til produkter, der indeholder »uønskede kemiske stoffer«
Lovforslaget skulle dels indføre et gebyr for en godkendelse af en listevirksomhed knyttet til virksomhedens
omsætning og øremærket til dækning af oprydninger efter »fortidens synder«, dels indføre mulighed for i
forbindelse med godkendelse af listevirksomheder at kunne stille krav om udfasning af uønskede kemikalier i
virksomhedens produktion og produkter.
Loven har to hovedformål, dels at indføre krav om minimumskapital til holdingselskaber i finansielle koncerner
samt mulighed for at fastsætte engagementsgrænser for en finansiel koncern
Loven medfører, at stoffet EPO (Erytropoietin) inddrages under loven om forbud mod visse dopingmidler.
Loven bemyndiger desuden sundhedsministeren til fremover at fastsætte, hvilke andre grupper af
dopingmidler loven finder anvendelse på.
Lovforslaget indeholdt en præcisering af betingelserne for privatflyvning med passagerer mod betaling uden
tilladelse, indførelse af krav om tilladelse for virksomheders flyvning med egne ansatte (firmaflyvning),
fastsættelse af betingelserne for opnåelse af en sådan tilladelse samt en skærpelse af
sanktionsbestemmelserne.
Loven medfører, at vraget af passagerskibet M/S »Estonia« bliver beskyttet af gravfreden, idet det bliver
forbundet med straf at dykke eller foretage anden undervandsvirksomhed i det område på 2 gange 2 km, hvor
M/S »Estonia« sank.
Loven skaber den nødvendige hjemmel for, at Danmark kan opfylde og håndhæve de forpligtelser, der følger i
henhold til De Forenede Nationers traktat om et altomfattende forbud mod atomprøvesprængninger.


Endelig skulle der sikres mulighed for, at firmaer, der handler med offentlige virksomheder eller institutioner,
kunne afkræves at have eller udarbejde en politik for etnisk ligestilling.

Ved beslutningsforslaget blev regeringen pålagt at fremsætte lovforslag og/eller udstede de nødvendige
administrative forskrifter for erhvervelse af »kørekort« til etablering og daglig drift af fødevareforretning samt
for inddragelse af »kørekortet« ved konstatering af væsentlige fejl og mangler.
Ved beslutningsforslaget blev regeringen opfordret til at arbejde for, at alle fødevarer, som var fremstillet
direkte eller indirekte ved hjælp af genetisk modificerede organismer, blev tydeligt mærket i forbrugerleddet, så
forbrugernes frie valg blev sikret. Baggrund: Det fremgik af bemærkningerne, at baggrunden for at fremsætte
beslutningsforslaget var, at der var udbredt modstand mod genetisk modificerede organismer i den
europæiske befolkning, og at dette ikke blot skyldtes sundhedsmæssige betænkeligheder, men også frygt for
konsekvenserne af selve produktionsformen, herunder langsigtede miljøkonsekvenser, afhængighed og tab af
biodiversitet.
Beslutningsforslaget havde følgende ordlyd: »Folketinget opfordrer regeringen til at ophæve tilladelsen til
buejagt.« Baggrund: Af bemærkningerne fremgik det bl.a., at forslagsstillerne betragtede etikken og
intentionerne i dyreværnsloven og jagt- og vildtforvaltningsloven som overtrådt, idet buejagt påfører dyret en
langstrakt og lidelsesfuld dødskamp.

Beslutningsforslaget foreslog, at der blev etableret en ordning, således at forskelle i kønssammensætning og
invaliditetsrisiko i de enkelte pensionskasser blev uden betydning for pensionsydelsens størrelse.
Beslutningsforslaget opfordrede regeringen til at modsætte sig byggeriet af en ny international lufthavn i
Østjylland.
ikke vedtaget

ikke vedtaget
Indhold

Forslaget havde til hensigt at samle og effektivisere lejelovgivningen. Forslaget havde følgende væsentlige punkter: -
fastholdelse af den omkostningsbestemte leje - fastholdelse af forbedringslejeforhøjelsen, dog sådan at forhøjelsen
bortfalder efter 20 år - en væsentlig styrkelse af beboerdemokratiet og af lejernes beslutningsret - etablering af
ventelister i det private udlejningsbyggeri og indførelse af autorisation for administratorer - færre regelsæt, herunder
kun to regelsæt for lejeforhøjelser og - pligt til at anvende standardformularer. Baggrund: Forslaget var en reaktion på
lejelovskommissionens betænkning fra 1997, som foreslog modeller med fri lejedannelse.

Lovforslaget medfører en adgang for Søfartsstyrelsen til tilbageholdelse af skibe, som mangler foreskrevne certifikater,
samt til udstedelse af forbud mod anløb af danske havne på baggrund af forbud meddelt af andre lande.
Loven indebærer en præcisering af reglerne om tilladelse til, at fartøjer anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri, samt en
præcisering og opstramning af lovens kontrol- og straffebestemmelser.
Loven indebærer en opstramning af reglerne om registrering af personer og selskaber med ret til at drive
selvstændigt erhvervsmæssigt fiskeri og dermed ret til at eje fiskerfartøjer samt en præcisering og
opstramning af lovens kontrol- og straffebestemmelser.


Med loven indføres et forbud mod butikssalg af alkohol til unge under 15 år.
Lovforslaget indebar, at den eksisterende skiltningspligt ved privat tv-overvågning af offentlige steder og
lokaler skulle udvides til også at gælde arbejdspladser.

Ved loven ændres miljøbeskyttelsesloven, således at tilsynsmyndigheden får ret til på et tidligere tidspunkt at
iværksætte forebyggende foranstaltninger i forbindelse med forurening og risiko herfor. Endvidere udvides
lovens bestemmelse om frakendelse af retten til at udøve virksomhed, som er omfattet af
miljøbeskyttelseslovens § 5.
Efter lovforslaget skulle det ikke længere være muligt for justitsministeren at give tilladelse til aflivning af dyr
uden forudgående bedøvelse.

Loven indebærer, at de udvidede strandbeskyttelses- og klitfredningslinjer kan træde i kraft trinvis amt for amt.
Loven medfører endvidere, at beskyttelseslinjer i byzone fastlægges således, at ubebyggede arealer, der
ligger i tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse og er mindre væsentlige for kystlandskabet, undtages
fra de udvidede beskyttelseslinjer. Baggrund: Med »kystloven«, som trådte i kraft den 1. august 1994, blev det
vedtaget at udvide klitfrednings- og strandbeskyttelseslinjen fra 100 m til 300 m.
  Lovforslaget medfører, at for fremtidige medlemmer i ikke-lovbestemte erhvervstilknyttede
sikringsordninger, dvs. arbejdsmarkedspensionsordninger, skal det gælde, at såvel bidrag som ydelse skal
være ens for mænd og kvinder (fælleskønsgrundlag).
 Eksempelvis bør reklamer for eengangsbleers mange velsignelser følges op med en modinformation, der
viderebringer resultaterne fra uvildige test af produkterne, sammenlignende oplysninger om miljø- og
prisforhold, som normalt ikke oplyses i reklamerne, samt information om andre løsninger end eengangsbleer,
som ud fra en samfundsvurdering burde opprioriteres.
 - en begrænsning af brugen af tilsætningsstoffer
 - en udfasningsplan for brugen af antibiotiske vækstfremmere
 - en klarere og mere letforståelig mærkning af varer
 generelt stop for nyopførelse af svinebedrifter med mere end 250 dyreenheder samt mulighed for afvisning af
nyopførelse af svinebedrifter eller udbygning af eksisterende svinebedrifter med mere end
125 dyreenheder ud fra en vurdering af husdyrtætheden og hensynet til grundvandet.
 Med henblik på at hindre misbrug af skydevåben pålægger Folketinget regeringen at fremsætte forslag til
ændring af våbenloven, således at følgende hovedformål opfyldes:
 1. Der indføres een central våbenregistrering for alle skydevåben i Danmark, og der indføres et system,
hvorefter salg af enhver form for ammunition registreres.
 2. Retten til at besidde og bruge skydevåben begrænses, og der indføres et system, hvorefter skytter -
jægere såvel som sportsskytter - skal gennemgå en godkendt uddannelse og have et »våbenkørekort« som
forudsætning for at få våbentilladelse og ret til at erhverve skydevåben.
 Folketinget pålægger regeringen at fremsætte de fornødne lovforslag og foretage de fornødne ændringer i
bekendtgørelser, cirkulærer og andre administrative forskrifter med det formål at skærpe reglerne for udgang
fra fængsler.
Produkter, der markedsføres, skal klart og entydigt mærkes, både når de gensplejsede planter m.v. sælges til
landmændene, og når landmændene videresælger afgrøderne.
 2. at fastsætte regler, der sikrer, at konsulenterne kun i særlige tilfælde kan afgive udtalelse uden at have haft
vedkommende person i konsultation
 3. at fastsætte regler, der sikrer, at udtalelserne er skriftlige og begrundede og
 4. at udvide reglerne om aktindsigt i helbredsoplysninger til også at omhandle lægekonsulenters udtalelser.

Beslutningsforslaget pålagde regeringen at fremsætte lovforslag til styrkelse af forbrugerpolitikken via følgende
initiativer: - Omlægning af Statens Husholdningsråd til Statens Forbrugerinformation med egne
laboratoriefaciliteter som grundlag for en styrket faglig vurdering af og information om produkter, herunder
oplysning vedrørende miljøspørgsmål. - Styrkelse af Forbrugerrådet samt øvrige
forbrugerinteresseorganisationer med henblik på at øge den forbrugerpolitiske modreklame. - Styrkelse af
forbrugerombudsmandsinstitutionen, herunder en udvidelse af dennes arbejdsområde. - Styrkelse af
Forbrugerklagenævnet, herunder en nedsættelse af bagatelgrænsen. -ikke vedtaget


Ved folketingsbeslutningen meddeler Folketinget sit samtykke til, at Danmark ratificerer Ottawa-konventionen,
som forbyder brug - og pålægger destruktion - af personelminer.

ikke vedtaget
ikke vedtaget
ikke vedtaget
ikke vedtaget
ikke vedtaget
Beslutningsforslag, 2009/2010

Indhold
Forbud mod at bære burka og niqab i det offentlige rum
Pligt til at opsætte vandmålere på koldt og varmt vand til individuel aflæsning i alle ejendomme med flere
brugere, herunder erhvervsejendomme og udlejningsejendomme.
Forbud mod brændemærkning af heste
Forbud mod import af dun og fjer fra Kina m.fl.
Kirurgisk kastration af smågrise skal ske under lokalbedøvelse
Forbud mod import af fødevarer, der er fremstillet ved tvangsfodring af dyr, og om forbud mod salg af samme i
Danmark
Forbud mod kønsopdelt undervisning og kønsopdelte møder i folkeskolen
Forbud mod import af dyr, der har været udsat for operative kosmetiske indgreb
Indføre obligatorisk udlevering af forbrugerinformation ved køb af kæledyr hos dyrehandlere
Alkolåse i alle nye busser
Forbud mod seksuelt misbrug af dyr
DNA-registrering af alle nyfødte
Tvangsbehandling af pædofile


Forbud mod bisfenol-A
Forbud mod parabener i kosmetik til børn
Forbud mod ftalaterne DEHP, DBP og BBP

Stop for udvidelse af ikkeøkologiske eksisterende svinebedrifter og stop for etablering af ikkeøkologiske nye
bedrifter
Forbud mod kastration af smågrise
Forbud mod de allergifremkaldende stoffer PPD og PTD i hårfarveForbud mod kosmetisk brug af solarier for unge under 16 år
Pligt for børn under 12 år til at bære cykelhjelm

Udvikle en generel duftpolitik, der skulle sikre, at parfumestoffer blev undgået på sygehuse og i
daginstitutioner
Forbedringer på høreapparatområdet, bl.a. skal speciallæger i øre-, næse- og halssygdomme, der praktiserer
under sygesikringen, skal afstå fra at have økonomiske interesser i private høreklinikker, som de henviser til.
Foretage den nødvendige regulering af reglerne om ATP's investeringer, så ATP ikke længere kunne investere
i virksomheder eller aktiviteter, der medvirkede til at krænke internationale konventioner.Gøre det obligatorisk for motions- og fitnesscentre at være dækket af dopingkontrol.
Forbud mod bøn og anden forkyndelse i folkeskolen
Forbud mod indførsel af hunde, der har fået foretaget debarking (og sidestille debarking med ørekupering og
halekupering)
Forbud mod animeret børneporno
Totalt rygeforbud på folkeskoler, privat- og friskoler
Obligatorisk idræt på erhvervsuddannelserne
Krav om røgalarmer og brandalarmeringsanlæg i boliger
Forbud mod sms-lån
Forbud mod synlighed af tobaksvarer på salgssteder
Krav om alkolås i samtlige biler
Kriminalisering af køb af sex hos prostituerede, der er ofre for menneskehandelForbud mod dyresex
Lovforslag 09-10Indhold
Hovedelementet er at inddrage luftfart i kvotehandelsordningen på samme måde som energiproduktionsanlæg og
større industrielle anlæg. Der er tale om at gennemføre en ændring fra den 10. oktober 2008 af EU's CO2-kvote-direktiv
for at mindske klimapåvirkningerne fra luftfarten.
Endvidere indføres der regler om tavshedspligt for de personer, der får kendskab til, hvem der har et sådant
restaurationsforbud
Landbruget skal indberette journal over brug af plantebeskyttelsesmidler.
Forbud mod transport af dual use-produkter, der skal anvendes i forbindelse med masseødelæggelsesvåben
Loven indeholder en række mindstekrav til hold af kvæg og afkom af malkekvæg
Energikrav til bygningsdele, bygherreansvar m.v
forbud mod spiritussejlads i grønlandsk farvand m.v.
Aftaler om begrænsning af produktion eller salg forbydes for alle virksomheder uanset virksomhedernes omsætning
eller markedsandel.
Obligatorisk tv-overvågning i taxier
Indfører en generel pligt for erhvervsdrivende til at udstede en faktura til forbrugere for tjenesteydelser udført efter
regning
Forbud mod besiddelse m.v. af visse hunde
Generel regulering
en udvidelse af våbenlovens anvendelsesområde, og at der stilles krav til mærkning af skydevåben og ammunition.

Loven indeholder visse skærpelser af den minimumsregulering, som direktivet pålægger medlemslandene at indføre.
Foreninger skal afgive en erklæring om, at foreningen indhenter børneattester, hvis foreningen ansætter eller
beskæftiger personer, der får direkte kontakt med børn under 15 år.
Det skal fremover registreres i matriklen, hvis en ejendom afgiver areal til søterritoriet, ved at dele af ejendommen
graves bort
Med loven skærpes anmeldelsespligten for udenlandske tjenesteydere, idet enkeltmandsvirksomheder også bliver
underlagt anmeldelsespligt til Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Samtidig skærpes virksomhedernes
dokumentations- og oplysningspligt,
Som noget nyt bestemmes, at campinghytter ikke kan udstykkes eller matrikuleres, så der opstår en eller flere nye
samlede ejendomme, der ikke er en del af ejendommen med den øvrige del af campingpladsen, og hvorpå der er opført
én eller flere campinghytter. Det foreslås, at opførelse af campinghytter i landzone kræver landzonetilladelse.
Loven udvider den gældende lovs anvendelsesområde, så også energirelaterede produkter omfattes, dvs. produkter,
som ikke forbruger energi, men som har betydning for energiforbruget.
Meddelelsespligt for alle modtagere af social pension (folke- og førtidspensionister) med fast bopæl i Danmark, der
opholder sig midlertidigt i udlandet i en periode af mere end 2 måneders varighed i lande uden for EU/EØS og Schweiz
Aldersgrænsen for butikssalg af alkohol med en alkoholprocent på 16,5 og derover hæves fra 16 til 18 år.
Opfølgning   Stemt for
Ikke vedtaget  ?

Ikke vedtaget  ?


Ikke vedtaget  ?


Ikke vedtaget  ?

Ikke vedtaget  ?
Ikke vedtaget  ?
Ikke vedtaget  ?
Ikke vedtaget  ?

Ikke vedtaget  ?

Ikke vedtaget  ?
Ikke vedtaget  ?

Ikke vedtaget  ?

Ikke vedtaget  ?

Ikke vedtaget  ?
Ikke vedtaget  ?

Ikke vedtaget  ?
?        ?
Ikke vedtaget  ?
Ikke vedtaget

Ikke vedtaget
        S, SF, RV, EL og
Vedtaget    KRF
        S, V, KF, DF, CD,
Vedtaget    RV, UP


Ikke vedtaget  ?

        S, V, KF, SF, DF,
Vedtaget    CD, RV, KRF,UP
        S, V, KF, SF, DF,
        CD, RV, EL, KRF,
Vedtaget    UP

        S, V, KF, DF, CD,
Vedtaget    RV, KRF, UP


Vedtaget    Enstemigt
        S, SF, RV, EL og
Vedtaget    KRF

        S, V, KF, SF, RV,
Vedtaget    EL, KRF, FRI, UP        S, KF, SF, DF,
Vedtaget    CD, RV, KRF,UP

        S, SF, Yvonne
        Herløv Andersen
        (CD), Annie
        Lunde Hansen
Vedtaget    (CD), RV og KRF)

Ikke vedtaget  CD og KRF

        S, SF, CD, RV,
Vedtaget    EL, FRI, UP


Ikke vedtaget  ?
Ikke vedtaget  ?
Ikke vedtaget  ?
Ikke vedtaget  ?

Ikke vedtaget  DF, KRF, UP
Ikke vedtaget  ?

Ikke vedtaget  ?

Ikke vedtaget  ?
Ikke vedtaget  ?        Ikke-vedtagetIkke vedtaget
        S, V, KF, DF, CD,
Vedtaget    RV,

        S, V, KF, SF, DF,
Vedtaget    CD, RV, KRF, FRI
Vedtaget    S, SF, RV, KRF
        S, V, KF, SF, DF,
Vedtaget    CD, RV, EL, KRF
        S, SF, RV, EL og
Vedtaget    KRF


Ikke vedtaget  EL
        DF, EL, KRF og
Ikke vedtaget  FRI
        S, SF, DF, RV og
Vedtaget    EL

        S, V, KF, RV, FRI
Vedtaget    og UP

Vedtaget    Enstemmigt

        S, V, KF, SF, DF,
Vedtaget    RV, FRI og UP
        S, V, KF, DF, CD,
        RV, KRF, FRI
Vedtaget    ogUP

        (2 tilsvarende
        lovforslag L82 og
        L83fra DF og FRI,
        som heller ikke
Ikke vedtaget  blev vedtaget

Ikke vedtaget  ?
Ikke vedtaget  EL
        S, SF, CD, RV,
Vedtaget    EL, KRF og FRI

Vedtaget    Enstemmigt
        S, V, KF, SF, DF,
        CD, RV, EL og
Vedtaget    KRF
        S, V, KF, RV og
        Frank Dahlgaard
Vedtaget    (UP)Ikke vedtaget

Ikke vedtaget

Ikke vedtaget
Ikke vedtaget
Ikke vedtaget
Ikke vedtaget  DF
Ikke vedtagetIkke vedtaget
Ikke vedtagetIkke vedtaget

Ikke vedtaget


Ikke vedtaget

Ikke vedtaget


Ikke vedtaget


Ikke vedtaget

Ikke vedtaget  ?


Ikke vedtaget
Ikke vedtaget

Ikke vedtaget


Ikke vedtaget


Ikke vedtaget


Ikke vedtaget

Ikke vedtaget

Ikke vedtaget
Ikke vedtaget
Status     For forslaget
        S, V, KF, DF, CD,
vedtaget    RV og KRF
        S, SF, RV, EL og
vedtaget    KRF


ikke vedtaget  EL

vedtaget    Enstemmigt
        S, V, KF, SF, DF,
vedtaget    CD, RV og FP

        S, V, KF, SF, CD,
vedtaget    RV, FP og KRF

ikke vedtaget  EL


ikke vedtaget  EL


ikke vedtaget  EL

ikke vedtaget  EL

vedtaget    Enstemmigt


        S, KF, SF, CD,
vedtaget    RV, EL og KRF        S, KF, SF, CD,
vedtaget    RV, EL og KRF

        S, KF, SF, CD,
vedtaget    RV, EL og KRF
        S, V, KF, SF, RV,
vedtaget    FP og KRF

ikke vedtaget  ELikke vedtaget  EL

vedtaget    Enstemmigt
        S, V, KF, SF, DF,
        CD, RV, EL og
vedtaget    KRFikke vedtaget  S


vedtaget    Enstemmigt
vedtaget    Enstemmigt

ikke vedtaget  KRF

ikke vedtagetikke vedtaget  DF, FP
ikke vedtagetikke vedtaget


ikke vedtaget

ikke vedtaget
Status     For forslaget
ikke vedtaget


Vedtaget    enstemmigt
        S, V, KF, SF, CD,
Vedtaget    RV og KRF
        S, V, KF, SF, CD,
Vedtaget    RV og KRF

        S, V, KF, SF, CD,
Vedtaget    RV, EL og KRF

bortfaldet
bortfaldetVedtaget    enstemmigt

bortfaldet
        S, SF, CD, RV,
Vedtaget    EL og KRF


Vedtaget    enstemmigt

bortfaldet

ikke vedtaget

ikke vedtagetikke vedtaget


ikke vedtaget


ikke vedtaget
ikke vedtaget


ikke vedtaget

ikke vedtaget
        V, KF, FP, CD og
ikke vedtaget  DF
ikke vedtaget
ikke vedtaget
Bortfaldet
Bortfaldet
Vedtaget    enstemmigt
Bortfaldet
Bortfaldet
Bortfaldet
Bortfaldet        S,DF,SF,RV,EL,L
Vedtaget
        A
Bortfaldet
Bortfaldet


Bortfaldet
Bortfaldet
BortfaldetBortfaldet
Bortfaldet

Bortfaldet
Bortfaldet
Bortfaldet
Bortfaldet
Bortfaldet
Bortfaldet
Bortfaldet
Bortfaldet
Forkastet  S, SF, RV, EL
Bortfaldet

Forkastet  S, SF, RV, EL


Bortfaldet


BortfaldetBortfaldetBortfaldet
Opfølgning  Stemt for
Stadfæstet  Enstemmigt
       V, S, DF, SF, KF, RV
Stadfæstet
       og LA
Vedtaget   V, KF, DF, LA
       V, S, DF, SF, KF, RV,
Vedtaget   LA, SIU, Christian H.
       Hansen (UFG)
Stadfæstet  V, DF, KF, EL, LA
Stadfæstet  Enstemmigt
       V, S, DF, SF, KF, RV,
Stadfæstet
       LA, SIU
Stadfæstet  Enstemmigt
       V, S, DF, SF, KF, EL
Stadfæstet  og Christian H.
       Hansen
Stadfæstet  V, KF, DF, LA
       V, DF, KF, Pia
Stadfæstet  Christmas-Møller
       (UFG)
Stadfæstet  Enstemmigt

Stadfæstet  Enstemmigt

       V, S, DF, SF, KF, RV,
Stadfæstet
       LA
       V, S, DF, SF, KF, RV,
Stadfæstet
       LA
Stadfæstet  V, DF, KF, RV, LA
       V, S, SF, KF, RV, EL
Stadfæstet
       og LA
Stadfæstet  V, DF, KF og RV
Stadfæstet  Enstemmigt
Stadfæstet  V, DF, KF
Stadfæstet  V, S, DF, SF, KF, RV

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:111
posted:3/3/2012
language:Danish
pages:509