Docstoc
EXCLUSIVE OFFER FOR DOCSTOC USERS
Try the all-new QuickBooks Online for FREE.  No credit card required.

Lokal_undervisningsplan_auto_sep_2009

Document Sample
Lokal_undervisningsplan_auto_sep_2009 Powered By Docstoc
					Lokal undervisningsplan for mekanikeruddannelsens hovedforløb


        Lokal undervisningsplan
        Mekanikeruddannelsen
          Hovedforløbet
             juni 2009
        EUC-VEST. 1. udgave juni 2009
         Udarbejdet af Holger Andersen
         Lokal undervisningsplan for mekanikeruddannelsens hovedforløbIndholdsfortegnelse

Indledning ................................................................................................................................................. 3
 Skolen.................................................................................................................................................... 3
 Ansvarlige kontaktpersoner .................................................................................................................. 3
 Kriterier for revision af undervisningsplanen ....................................................................................... 4
Undervisningskoncept ............................................................................................................................... 5
 Læringsbegrebet .................................................................................................................................... 5
 Undervisningsformer ............................................................................................................................ 5
 Organisationsformer.............................................................................................................................. 5
 Lærerrollen ............................................................................................................................................ 5
 Læringsmiljøet ...................................................................................................................................... 6
 Evaluering ............................................................................................................................................. 6
 Ressourcer og rammer .......................................................................................................................... 6
 Elevens arbejdstid ................................................................................................................................. 7
Bedømmelsesplan ..................................................................................................................................... 8
 Eksamensregler ..................................................................................................................................... 9
Strukturen for hovedforløbet ................................................................................................................... 10
Trin 1. Montøruddannelsen ..................................................................................................................... 11
 Periodeoversigt.................................................................................................................................... 11
 H1 ........................................................................................................................................................ 13
 H2 ........................................................................................................................................................ 17
 H3 ........................................................................................................................................................ 20
Trin 2. Mekanikeruddannelsen ............................................................................................................... 25
 Periodeoversigt.................................................................................................................................... 25
 H4 ........................................................................................................................................................ 27
 H5 ........................................................................................................................................................ 31
 H6 ........................................................................................................................................................ 35
 H7 ........................................................................................................................................................ 39
 H8 ........................................................................................................................................................ 42
 Svendeprøve ........................................................................................................................................ 46
Bilag ........................................................................................................................................................ 50
 Vejledning til grundfaget Iværksætteri og Innovation ........................................................................ 50
                                                                                2
      Lokal undervisningsplan for mekanikeruddannelsens hovedforløbIndledning
Nærværende undervisningsplan består af en overordnet beskrivelse af hovedforløbets formål og
indhold samt en beskrivelse af den pågældende uddannelsesopbygning for hovedforløbet for
mekanikere. Planen er gældende fra juli 2008 og henvender sig til elever, forældre, mestre,
Undervisningsministeriet samt andre interessenter. Planen er tilgængelig på www.eucvest.dk.


Skolen
Erhvervs Uddannelsescenter Vest (EUC Vest)
Sp. Møllevej 72.
6700 Esbjerg

Afdeling MTL
Storstrømsvej 39
6715 Esbjerg N

Undervisningsplanens godkendelse
Esbjerg den ______________2009

Det lokale uddannelsesudvalg for mekanikeruddannelsen


____________________________________EUC Vest:

____________________________________Ansvarlige kontaktpersoner
Afdelingsleder : Bjarne Knudsen
Uddannelsesleder : Anders Christensen
Uddannelses- og erhvervsvejleder : John Borg Andersen

Planen er udarbejdet af: Holger Andersen
                                                3
     Lokal undervisningsplan for mekanikeruddannelsens hovedforløbKriterier for revision af undervisningsplanen
Revision af undervisningsplanen sker ved ændringer i de styrende love, bekendtgørelser eller
vejledninger til bekendtgørelserne.

Herudover foretager skolen i samråd med de lokale uddannelsesudvalg, mindst en gang årligt, en
vurdering af behov for revision af undervisningsplanen. Vurderingen foretages på baggrund af:

Elevevalueringer
Teammøder blandt lærere
Censorindberetninger
Konsultation med de lokale uddannelsesudvalg (LUU)
Konsultation med øvrige skoler

Det reviderede forslag til undervisningsplan forelægges LUU til orientering og godkendelse.
                                                 4
      Lokal undervisningsplan for mekanikeruddannelsens hovedforløbUndervisningskoncept
Læringsbegrebet
Den røde tråd i hovedforløbets pædagogiske udvikling, er skabt ud fra teamets syn på læring. Vi har
bevist valgt at arbejde ud fra følgende definition :
Læring er en aktiv, udfordrende og kreativ proces, hvorigennem eleven erhverver sig viden,
færdigheder og holdninger, herunder holdninger til sig selv og andre og evt. ændret adfærd.

Undervisningsformer
Undervisningsformerne i hovedforløbet veksler hovedsagelig mellem følgende :

Oplæg / dialog
Erfaringer hentet i samvær med vore elever, peger i retning af, at der stadig er behov for at gennemføre
traditionelle oplæg i god dialog med eleverne.
Oplæggene har til formål at styrke en faglig dialog mellem elever og lærere, samt at skabe et
fundament for elevens selvstændige opgaveløsning teoretisk og praktisk.
Det tilstræbes at opnå en højest mulig elevaktivitet under disse oplæg. Elevaktiviteten skabes
eksempelvis gennem notatskrivning og gennem dialog.

Opgaveløsning
I skoleperiodens start udleveres der en mappe med tilhørende teoretiske og praktiske opgavesamlinger.
Disse løses undervejs i forløbet. Løsning af opgaverne registreres på et scorekort.
Formålet er at skabe læring gennem aktivitet og at udfordre den enkelte via selvstændigt arbejde.
Dette skaber gode muligheder for differentiering. Eleven arbejder i eget tempo og kan i stor grad løse
sine opgaver ud fra eget niveau og egne ambitioner.

Organisationsformer
Disse vil veksle mellem hold, gruppe og individuel form, valgt ud fra den aktuelle undervisningsform.

Lærerrollen
Rollen som lærer vil naturlig udspringe at de anvendte undervisnings- og organisationsmetoder.
Vi oplever også et stort behov for klare holdninger til faget, uddannelsen, undervisningen og den
daglige måde at omgås hinanden på.
                                                    5
      Lokal undervisningsplan for mekanikeruddannelsens hovedforløbLæringsmiljøet
Vi arbejder med et åbent læringsmiljø, som naturligt matcher vores definerede læringsbegreb. Kernen
er værkstedet som er omgivet af grupperum og arbejdsrum med tilhørende pcere. Herudover har vi
tilknyttet et traditionelt teorilokale hvor vi gennemfører oplæg.

Evaluering
Formativ evaluering
Elevens selvevaluering understøttes af en tydelig fokusering på formål og mål med den daglige
undervisning. Dette tydeliggøres gennem dialog med den enkelte elev og gennem struktureringen og
valg af indhold i de udleverede materialer. Undervejs drøftes opgaveløsningen med henblik på elevens
slutresultat.

Sumativ evaluering
Elevens standpunkt ved fagets afslutning vurderes ud fra en kombination af det udførte arbejde, en
teoretisk prøve og en praktisk prøve. Dette danner grundlag for elevens standpunktskarakter.

Mestersamtale
Undervejs i uddannelsesforløbet kontaktes elevens mester. Her drøfter vi elevens faglige, almene og
personlige udvikling.

Ressourcer og rammer
Lærerkvalifikationer
Lærerteamet bestræber sig på at leve op til de lærerkvalifikationer som målene for de udbudte fag
kræver, under hensynstagen til skolens budget for efteruddannelse.
Udstyr
Under hensyntagen til skolens budget, udvælges nyinvesteringer sådan, at eleven har mulighed for at
beskæftige sig med målene for de udbudte fag i praksis.
                                                    6
     Lokal undervisningsplan for mekanikeruddannelsens hovedforløbElevens arbejdstid
En uge består af 37 lektioner fordelt som:
       29 fuldt lærerdækkede undervisningslektioner som dog kan beskæres ved små
       holdstørrelser.
       8 ikke lærerdækkede lektioner hvor eleven beskæftiger sig med planlagt individuel
       opgaveløsning.
Tidsrummet for den daglige undervisning er følgende:
       Mandag til torsdag: Kl. 8.30-15.30.
       Fredag. Kl. 8.30-12.45.
Tidsrummet for pauserne er følgende:
       Første pause: Kl. 10.00-10.30.
       Anden pause: Kl. 12.45-13.15.
                                                 7
      Lokal undervisningsplan for mekanikeruddannelsens hovedforløbBedømmelsesplan
Løbende bedømmelse
Bedømmelse er det praktiske og konstruktive redskab, der anvendes i forhold til elevens udvikling og
opnåelse af personlige, almene og faglige kompetencer.
Den løbende bedømmelse er et centralt element i afdelingens kvalitetssikring og består af:
 Bedømmelse af elevens faglige og almene kompetencer.
 Bedømmelse af elevens personlige kompetencer.

Bedømmelse af faglige og almene kompetencer
Lærerne giver sidst i skoleperioden eleverne evalueringsopgaver samt gennemfører
evalueringssamtaler, hvor elev og lærer diskuterer forløb, metoder og udbytte af undervisningen.
Formålet med denne evaluering er at hjælpe og vejlede eleven, at give grundlag for udstedelse af
skolevejledning samt evaluere undervisningens metode og indhold.
Den løbende evaluering gennemføres mindst én gang under et skoleforløb ved en kontaktlærersamtale.
Evalueringen ved samtalen har form af en verbal tilkendegivelse af elevens faglige niveau i forhold til
tidspunktet i uddannelsen.
Ved afslutningen af en læringsaktivitet foretager læreren en bedømmelse af elevens arbejdsproces og
standpunkt.
Den konkrete beskrivelse af bedømmelsen fremgår af læringsaktiviteterne i Elevplan.

Bedømmelse af personlige kompetencer
Evalueringen af elevernes personlige kompetencer indgår i den løbende evaluering som en del af
dialogen mellem elev og lærer.
Udvalgte personlige kompetencer med særlig erhvervsfaglig relevans indgår som en del af
bedømmelsesgrundlaget.

For begynderniveauet omfatter de personlige kompetencer:
 Lyst til at sætte sig ind uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder.
 Udvikle ansvarlighed.
 Selvstændighed.
For rutineniveauet omfatter de personlige kompetencer:
 Evne til selvstændigt at sætte sig ind mere komplicerede problemstillinger.
 Kommunikation med andre om løsningen af mere komplicerede problemstillinger.
 Fleksibilitet.
 Omstillingsevne.
For det avancerede niveau omfatter de personlige kompetencer:
 Evne til selvstændigt at tage ansvar.
 Udvise initiativ til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemstillinger.
 Kvalitetssans.
 Kreativitet.

Afsluttende bedømmelse


                                                    8
      Lokal undervisningsplan for mekanikeruddannelsens hovedforløbNår et fag afsluttes, får eleven en standpunktsbedømmelse. Hvis et fag fortsætter på en senere
skoleperiode, får eleven en delkarakter, som angiver elevens standpunkt i forhold til den del af faget,
der er gennemført. Bedømmelsen er en absolut bedømmelse og læreren vurderer elevens standpunkt i
forhold til fagets mål.

Den afsluttende bedømmelse omfatter:
 Standpunkts- eller delkarakterer i alle fag på skoleperioden. Karakteren kan være en karakter efter
  7-trinsskalaen eller bestået/ikke bestået efter reglerne for faget.
 Eksamen i grundfag jf. reglerne for de enkelte fag og regler for eksamensudtrækning.
 Svendeprøven, der gennemføres og bedømmes af 2 skuemestre og 1 eksaminator.

Bedømmelsesform og bedømmelsestidspunkt ses under hvert fag i beskrivelsen af skoleperioderne.
Bedømmelsesformerne kan være følgende:
   Eksamen
   Delkarakter
   Standpunktskarakter
   Bestået/ikke bestået


Eksamensregler
For afholdelse af prøver til eksamen i grundfag henvises til skolens eksamensreglement.
                                                     9
      Lokal undervisningsplan for mekanikeruddannelsens hovedforløbStrukturen for hovedforløbet
Undervisningsperioden for et halvår er 20 uger.
Alle perioder udbydes for hvert halvår.

Forår

H1 (25 dage)      H2 (25 dage)       H3 (25 dage)     H4 (25 dage)
H5 (25 dage)      H6 (25 dage)       H7 (25 dage)     H8 inkl. svendeprøve (25 dage)


Efterår

H1 (25 dage)      H2 (25 dage)       H3 (25 dage)     H4 (25 dage)
H5 (25 dage)      H6 (25 dage)       H7 (25 dage)     H8 inkl. svendeprøve (25 dage)


Inden for et halvår kan perioderne placeres sådan at flowet er administrativt optimalt. Her bør man
være opmærksom på:
   Trin 1 H1-H3 skal kunne afvikles inden for montøruddannelsens varighed. Det vil sige inden
    for de første 2 år af hele uddannelsen.
   Trin 2 skal planlægges sådan, at den enkelte elev kan gennemføre sin svendeprøve inden for de
    sidst 6 mdr. af sin uddannelse.
   Den lokale undervisningsplan er udformet efter at der skal være en progression i det samlede
    undervisningsforløb. Det bør derfor tilstræbes at eleven indkaldes i hovedforløbenes planlagte
    rækkefølge.
                                                   10
     Lokal undervisningsplan for mekanikeruddannelsens hovedforløbTrin 1. Montøruddannelsen
Periodeoversigt

Fag                   Fagtype       Præstationsstandard  dage
H1
Faglig kommunikation 1          Områdefag      Rutineret       5
Naturfag autoteknik 1          Områdefag      Rutineret       5
Bremser
Kontrol, reparation og afprøvning af   Områdefag      Rutineret       5
hydraulisk bremseanlæg
Hjulbremser               Områdefag      Avanceret       2,5
Komponentreparation           Områdefag      Avanceret       2,5
Kvalitet og service på værkstedet
Serviceeftersyn med udlæsning af     Områdefag      Avanceret       2,5
fejlkoder
Klargøring til syn            Områdefag      Avanceret       2,5
H2
Automiljø                Bundne specialefag  Rutineret       10
Benzin- og dieselmotor
Kontrol og reparation af køle- og    Områdefag      Rutineret       2,5
smøresystem
Udskiftning af tandrem og justering af  Områdefag      Rutineret       2,5
ventiler
Transmission
Reparation (udskiftning) af kobling   Områdefag      Rutineret       2,5
Reparation af kardan- og trækaksler   Områdefag      Rutineret       2,5
Valgfag trin 1              Valgfag                  5
                                              11
     Lokal undervisningsplan for mekanikeruddannelsens hovedforløbFag                   Fagtype        Præstationsstandard  Dage
H3
Måleteknik 1               Områdefag       Rutineret       2,5
Styretøj og undervogn
Sikkerhedseftersyn af styretøj og    Områdefag       Rutineret       2,5
undervogn
4-hjulsudmåling             Områdefag       Avanceret       5
Reparation af styretøj og hjulophæng   Områdefag       Avanceret       2,5
/stød-dæmpere
Komfort og sikkerhedsudstyr
Service på airconditionanlæg       Områdefag       Rutineret       2,5
Rudeilimning og reparation af stenslag  Områdefag       Avanceret       2,5
Elektrisk forsyning og forbrugere
Eftersyn og kontrol på lygter,      Områdefag       Rutineret       2,5
tegngivningsapparater,
visker/vaskeranlæg og batteri
                     Valgfri specialefag  Rutineret       5
                                              12
      Lokal undervisningsplan for mekanikeruddannelsens hovedforløbH1
Varighed af forløbet: 5 uger

Fag                    Fagtype         Præstationsstandard    dage
H1
Faglig kommunikation 1           Områdefag        Rutineret         5
Naturfag autoteknik 1           Områdefag        Rutineret         5
Bremser
Kontrol, reparation og afprøvning af    Områdefag        Rutineret         5
hydraulisk bremseanlæg
Hjulbremser                Områdefag        Avanceret         2,5
Komponentreparation            Områdefag        Avanceret         2,5
Kvalitet og service på værkstedet
Serviceeftersyn med udlæsning af      Områdefag        Avanceret         2,5
fejlkoder
Klargøring til syn             Områdefag        Avanceret         2,5

Faglig kommunikation, 1
Niveau        Rutineret
Vejledende varighed 5 dage
Mål         Eleven kan forstå og formidle informationer og data på engelsk, eller et
           andet fremmedsprog, i skrift og tale.
           Eleven kan ud fra sin viden om sprogets brug og muligheder udtrykke sig
           mundtligt omkring erhvervsfaglige, personlige og erhvervsmæssige forhold,
           i et enkelt og sammenhængende sprog.
           Eleven kan udvælge kommunikationsformer og –metoder, der er afpasset
           modtageren, herunder forskellige præsentations-, rapporterings- og
           informationsformer.
           Eleven kan søge og anvende relevante informationer på engelsk, og evt. et
           yderligere fremmedsprog, ved at anvende forskellig informationsteknologi.

            Eleven kan fungere på et internationalt arbejdsmarked gennem anvendelse af
            fremmedsprog i erhvervsfaglig sammenhæng.
            Eleven kan på en forståelig og hensigtsmæssig måde redegøre for
            planlægnings- og arbejdsopgaver overfor kolleger og kunder.
Bedømmelse       Standpunktskarakter
                                                   13
      Lokal undervisningsplan for mekanikeruddannelsens hovedforløbAutoteknisk naturfag 1
Niveau         Rutineret
Vejledende varighed 5 dage.
Mål          Eleven forholder sig til naturfagets betydning for den teknologiske udvikling
            og for dens indflydelse på autoerhvervet.
            Eleven kan anvende matematiske udtryk og begreber i sammenhæng
            med beregninger i det faglige arbejde, som forekommer på trin 1.
            Eleven skal gennem forsøg undersøge de naturfaglige sammenhænge
            med de autofaglige.
            Eleven kan arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og
            kemikalier.
            Eleven skal kunne søge, udvælge og anvende relevante naturfaglige
            informationer fra forskellige informationskilder i sit faglige arbejde på trin 1.

            Eleven kan anvende relevante it-værktøjer til informationssøgning,
            beregninger og dokumentation af hans faglige arbejder.
            Eleven kan på en forståelig måde dokumentere resultater af arbejdet
            over for kollegaer og kunder.
Bedømmelse       Standpunktskarakter
                                                      14
     Lokal undervisningsplan for mekanikeruddannelsens hovedforløbBremser

Kontrol, reparation og afprøvning af hydraulisk bremseanlæg
Niveau         rutineret
Vejledende varighed 5 dage
Mål          Eleven kan efterse og reparere hjulcylindre/kalibre, hovedcylindre,
            bremseforstærkere og ALB-ventiler.
            Eleven kan anvende sin grundlæggende viden om bremsesystemets funktion
            og virkemåde til at vurdere de enkelte komponenter i funktion før og efter
            reparation. .
            Eleven kan i sit daglige arbejde anvende sin viden om omgang med
            bremsebelægning, bremsevæske og smøremidler i forhold til produktets
            anvisninger for deponering og håndtering.
            Eleven kan afprøve en bils bremsepræstation på et bremserullefelt og
            vurdere, om bremseanlægget opfylder lovkrav.
            Eleven kan vurdere årsager til mangelfuld bremsepræstation.
            Eleven kan måle og vurdere om vandindholdet i bremsevæsken er inden for
            specifikationer.
            Eleven kan fremstille og udskifte et bremserør og efterfølgende udlufte det
            hydrauliske anlæg.
            Eleven kan udforme bremserøret således at det ikke efterfølgende beskadiges
            ved kørsel uden for asfalteret vej.
            Eleven kan kontrollere, at anlægget under afprøvning ved maksimal tryk ikke
            lækker, samt at anlægget ikke udviser symptomer på luft i systemet.

Bedømmelse      Standpunktskarakter

Hjulbremser
Niveau        rutineret
Vejledende varighed  2,5 dage
Mål          Eleven kan - ud fra sin viden om aktiveringssystemers funktion og
           virkemåde - kontrollere de forskellige mekaniske aktiveringssystemer samt
           vurdere sidekast og slid som et element i kundevejledningen.
           Eleven kan reparere og justere de forskellige mekaniske aktiverings-systemer
           samt udskifte/ renovere belægninger, tromler og skiver.
           Eleven kan kontrollere bremseskivers tykkelse i henhold til tekniske data
           samt vurdere behov for afdrejning.
Bedømmelse      Standpunktskarakter
                                                   15
      Lokal undervisningsplan for mekanikeruddannelsens hovedforløbKomponentreparation
Niveau       rutineret
Vejledende varighed 2,5 dage
Mål         Eleven kan adskille, kontrollere og reparere kalibre/cylindre, bremse-
          forstærker/ servocylindre efter gældende kvalitetsstandarder.
          Eleven kan vurdere de aktuelle komponenters tilstand i forhold til beslutning
          om udskiftning eller reparation.
Bedømmelse     Standpunktskarakter

Kvalitet og service på værkstedet

Serviceeftersyn med udlæsning af fejlkoder
Niveau        Avanceret
Vejledende varighed 2,5 dage
Mål          Eleven kan udføre et serviceeftersyn på køretøjet efter bilens service-skema,
           samt udlæse fejlkoder og nulstille serviceindikator.
           Eleven kan foretage udfærdigelsen af servicerapport med eventuelle
           kommentarer om delenes tilstand samt redegøre for mulige fundne
           ekstraarbejder.
           Eleven kan udføre arbejdet under hensyntagen til en kundevenlig behandling
           af køretøjet fra start til slut.
Bedømmelse      Standpunktskarakter

Klargøring til syn
Niveau         Avanceret
Vejledende varighed  2,5 dage
Mål          Eleven kan ud fra sin viden om lovgivning i ”Detailforskrifter for
            motorkøretøjer” udføre et kontroleftersyn på køretøjet med henblik på et
            bilsyn hos Statens Bilinspektion herunder afprøvning på bremserul-lefelt.

            Eleven kan gennemføre et systematisk fejlfindingsforløb, der samti-dig er
            rettet imod karakteristiske fejl for den pågældende bilmodel, herunder
            redegøre for fundne ekstraarbejder.
            Eleven kan udføre arbejdet under hensyntagen til kundevenlig be-handling af
            køretøjet fra start til slut og kan vejlede kunden ud fra en lovmæssig, teknisk
            og økonomisk vurdering..
Bedømmelse       Standpunktskarakter
                                                     16
      Lokal undervisningsplan for mekanikeruddannelsens hovedforløbH2
Varighed af forløbet: 5 uger

Fag                     Fagtype         Præstationsstandard    dage
H2
Automiljø                  Bundne specialefag    Rutineret         10
Benzin- og dieselmotor
Kontrol og reparation af køle- og      Områdefag        Rutineret         2,5
smøresystem
Udskiftning af tandrem og justering af   Områdefag        Rutineret         2,5
ventiler
Transmission
Reparation (udskiftning) af kobling     Områdefag        Rutineret         2,5
Reparation af kardan- og trækaksler     Områdefag        Rutineret         2,5
Valgfag trin 1               Valgfag                       5

Automiljø
Niveau         Rutineret
Vejledende varighed  10 dage
Mål          Eleven kan forstå betydningen af de daglige miljømæssige sammenhænge i
            forbindelse med autofaget.
            Eleven kan forstå og arbejde ud fra de miljømæssige bekendtgørelser og
            kender til baggrunden for deres tilblivelse .
            Eleven kan vurdere samspillet mellem samfund og miljø, herunder
            bæredygtighed set ud fra autofaget.
            Eleven kan søge, og udvælge og anvende relevante miljømæssige
            informationer fra forskellige informationskilder, herunder it-baserede kilder.

            Eleven kan anvende gældende lovgivning i forhold til konkrete auto-faglige
            arbejdsopgaver.
            Eleven kan forholde sig til miljøspørgsmål set i forhold til beskæftigelse,
            produktion og livskvalitet for den enkelte medarbejder.
Bedømmelse       Standpunktskarakter
                                                    17
     Lokal undervisningsplan for mekanikeruddannelsens hovedforløbBenzin- og dieselmotor

Kontrol og reparation af køle- og smøresystem
Niveau         Rutineret
Vejledende varighed 2,5 dage
Mål          Eleven kan ud fra sin viden om komponenternes funktion gennemføre
            fejlfinding på komponenter i kølesystemet.
            Eleven kan foretage udskiftning af vandpumpe, slanger, køler og kontrol af
            termostat.
            Eleven kan udføre trykprøvning samt udluftning af kølesystemet.
            Eleven kan ud fra sin viden om kølevæsker korrekt håndtere afhændelse af
            kølevæske under behørig hensyn til miljøet
            Eleven kan ud fra sin viden om smøresystemets funktion og komponenter
            samt oliens viskositet og kvalitet gennemføre fejlfinding og reparation på
            smøresystemet, herunder udskifte oliepumpe og olietrykskontakt.

           Eleven kan udføre kontrol af olietryk samt tæthedskontrol af systemet.

           Eleven kan reparere smøresystemer og efterfølgende håndtere olieaffald
           korrekt.
Bedømmelse      Standpunktskarakter

Udskiftning af tandrem og justering af ventiler
Niveau        Rutineret
Vejledende varighed 2,5 dage
Mål          Eleven kan tilrettelægge et rationelt arbejdsforløb i forbindelse med
           udskiftning af tandrem på benzin- eller dieselmotorer med overliggende
           knastaksel og uproblematisk adgang til tandremsdrevet, under anvendelse af
           fabrikantens arbejdsbeskrivelser, illustrationer og anvisninger, og kendskab
           til vigtigheden af korrekt tilspænding af tandrem.

           Eleven kan - ud fra sin viden om de fire takter - justere tændings- eller
           indsprøjtningstidspunkt.
           Eleven kan vurdere slitage på de involverede komponenter.
           Eleven kan foretage justering af indsugnings- og udstødningsventiler på
           benzin- og dieselmotorer efter fabrikantens data og anvisninger.
Bedømmelse      Standpunktskarakter
                                                   18
      Lokal undervisningsplan for mekanikeruddannelsens hovedforløbTransmission

Reparation (udskiftning) af kobling
Niveau        Rutineret,
Vejledende varighed 2,5 dage
Mål          Eleven kan ud fra sin viden om koblingssystemets funktion gennemføre et
           rationelt fejlfindingsforløb på kobling og aktiveringssystemet.
           Eleven kan foretage de nødvendige reparationer på koblingssystemet ud fra
           fabrikantens forskrifter og anvisninger.
           Eleven kan anvende sin viden om personlig sikkerhed og bortskaffelse af
           farligt affald i sit daglige arbejde.
Bedømmelse      Standpunktskarakter

Reparation af kardan- og trækaksler
Niveau         Rutineret
Vejledende varighed 2,5 dage
Mål          Eleven kan ud fra sin grundlæggende viden om kardan-/trækakslers funktion
            og virkemåde gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på kardan-
            /trækaksler.
            Eleven kan foretage udskiftning efter fabrikantens anvisninger, samt
            kontrollere og vurdere kardan-/trækaksler og manchetter for slør og defekter.

Bedømmelse       Standpunktskarakter

Valgfag

Valgfag
Niveau
Vejledende varighed  1 uge.
                                                    19
      Lokal undervisningsplan for mekanikeruddannelsens hovedforløbH3
Varighed af forløbet: 5 uger

Fag                    Fagtype         Præstationsstandard    Dage
H3
Måleteknik 1                Områdefag        Rutineret         2,5
Styretøj og undervogn
Sikkerhedseftersyn af styretøj og     Områdefag        Rutineret         2,5
undervogn
4-hjulsudmåling              Områdefag        Avanceret         5
Reparation af styretøj og hjulophæng    Områdefag        Avanceret         2,5
/stød-dæmpere
Komfort og sikkerhedsudstyr
Service på airconditionanlæg        Områdefag        Rutineret         2,5
Rudeilimning og reparation af stenslag   Områdefag        Avanceret         2,5
Elektrisk forsyning og forbrugere
Eftersyn og kontrol på lygter,       Områdefag        Rutineret         2,5
tegngivningsapparater,
visker/vaskeranlæg og batteri
                      Valgfri specialefag   Rutineret         5

Styretøj og undervogn

Sikkerhedseftersyn af styretøj og undervogn
Niveau         Rutineret
Vejledende varighed 2,5 dage
Mål          Eleven kan - ud fra sin viden om styretøjets og undervognens opbyg-ning og
            funktion og viden om gældende lovgivning for styretøjet og undervognen -
            tilrettelægge og gennemføre et sikkerhedseftersyn på bilens styretøj og
            undervogn.
            Eleven kan kontrollere bilens ophæng, hjullejer og styretøj efter fa-
            brikantens anvisninger og efterfølgende vejlede kunden ud en fra tek-nisk og
            økonomisk vurdering.
Bedømmelse       Standpunktskarakter
                                                   20
      Lokal undervisningsplan for mekanikeruddannelsens hovedforløb4-hjulsudmåling
Niveau         Avanceret
Vejledende varighed  5 dage
Mål          Eleven kan - ud fra sin viden om styretøjers geometri og dens betyd-ning for
            bilens køreegenskaber - gennemføre udmåling og justering af bilens
            hjulvinkler herunder lokalisere defekte styretøjskomponenter ud fra
            udmålingsrapporten.
            Eleven kan ud fra måledata finde fejl på styretøjet såvel for- som baghjul

            Eleven kan udføre reparation og justering af styretøjet ud fra relevant data
            samt kan vejlede kunden ud fra en lovmæssig, teknisk og økonomisk
            vurdering.
Bedømmelse       Standpunktskarakter

Reparation af styretøj og hjulophæng/støddæmpere
Niveau         Avanceret
Vejledende varighed 2,5 dage
Mål           Eleven kan ud fra sin viden om hjulophængs opbygning og funktion
            gennemføre kontrol og reparation samt vejlede kunden ud fra en tek-nisk og
            økonomisk vurdering.
            Eleven kan ud fra sin viden om støddæmpernes virkemåde kontrollere og
            udskifte bilens støddæmpere.
Bedømmelse       Standpunktskarakter

Komfort og sikkerhedsudstyr

Service på airconditionanlæg
Niveau         Rutineret
Vejledende varighed 2,5 dage
Mål          Eleven kan – ud fra sin viden om kølekredsens funktion og virkemåde -
            foretage service, samt aftapning og påfyldning af R134a, olie og sporestof på
            autoairconditionanlæg ved brug af automatisk fyldestati-on.

            Eleven kan - ud fra sin viden om de gældende regler for arbejde på
            køleanlæg, herunder sikkerhed og miljø - udføre kontrol af aircondi-
            tionanlægget.
            Eleven kan aftappe og påfyldeR134a, olie og sporestof med en auto-matisk
            fyldestation ud fra de foreskrevne fyldemængder.
Bedømmelse       Standpunktskarakter
                                                    21
      Lokal undervisningsplan for mekanikeruddannelsens hovedforløbRudeilimning og reparation af stenslag
Niveau        Avanceret
Vejledende varighed 2,5 dage
Mål          Eleven kan udskifte en ilimet rude efter gældende lov og fabrikantens
           anvisninger og kan vejlede kunden ud fra en lovmæssig, teknisk og
           økonomisk vurdering.
           Eleven kan foretage reparation af stenslag ud fra sin viden om de for-skellige
           arbejdsprocesser for reparationen af ruder samt en lovmæs-sig, teknisk og
           økonomisk vurdering.
Bedømmelse      Standpunktskarakter

Elektrisk forsyning og forbrugere

Måleteknik 1
Niveau         Rutineret
Vejledende varighed  2,5 dage
Mål          Eleven kan udmåle bilens elektriske systemer under anvendelse af passende
            måle- og diagnoseudstyr og byggende på sin viden om og forståelse af
            begreber som spænding, strøm, modstand, effekt, samt serie og parallel
            forbindelser
Bedømmelse       Standpunktskarakter

Eftersyn og kontrol på lygter, tegngivningsapparater, visker/vaskeranlæg og batteri
Niveau         Rutineret
Vejledende varighed 2,5 dage
Mål          Eleven kan kontrollere lygternes tilstand og udvælge korrekte pærer og
            sikringsstørrelse samt vejlede kunden ud fra en teknisk, færdsels-
            sikkerhedsmæssig og økonomisk vurdering.
            Eleven kan kontrollere og justere lygternes indstilling og lysstyrke ifølge
            gældende regler.
            Eleven kan kontrollere tegngivnings- og visker/vasker-anlæggets funktion
            ifølge gældende regler
            Eleven kan gennemføre en udmåling af bilens batteri og kontrollere
            afladning på køretøjets el-system samt vejlede kunden ud fra en tek-nisk og
            økonomisk vurdering..
            Eleven kan ud fra sin viden om akkumulatorens opbygning og virke-måde
            vurdere akkumulatorens ladetilstand samt gennemføre en korrekt
            belastningsprøve af akkumulatoren.
Bedømmelse       Standpunktskarakter
                                                    22
      Lokal undervisningsplan for mekanikeruddannelsens hovedforløbValgfrie specialefag trin 1

Dæk- og fælgteknologi
Niveau        Rutineret
Vejledende varighed 2,5 dage
Mål          Eleven kan give en faglig og sikkerhedsmæssig vejledning i valg og
           montering af dæk og fælge ud fra sin indsigt i opbygningen, mærkning og
           anvendelse af gængse dæktyper på person-, vare- og lastbiler, samt indsigt i
           lovgivningen omkring dæk- og fælgmontering..
           Eleven kan undersøge dæk / fælg for skader og vurdere mulige årsager til
           disse skader, samt på baggrund af faglige og sikkerhedsmæssige krav give en
           korrekt vejledning af dækkets / fælgens anvendelighed.

            Eleven kan reparere dækskader inden for lovens og de tekniske rammer,
            herunder "kør straks reparation" og koldvulkanisering.
            Eleven kan afbalancere og komfortoptimere en køretøjs hjul.
Bedømmelse       Standpunktskarakter


Udskiftning og justering af tændingskomponenter
Niveau         Rutineret
Vejledende varighed 2,5 dage
Mål          Eleven kan udskifte strømfordeler, tændspole, tændingsmodul og
            højspændingskomponenter og foretage efterfølgende justeringer efter
            fabrikantens forskrifter og ud fra sin viden om de fire takter.
            Eleven kan kontrollere og justere tændingstidspunktet.
            Eleven kan korrekt håndtere højspændingskomponenter set ud fra personlig
            sikkerhed.
Bedømmelse       Standpunktskarakter
                                                   23
     Lokal undervisningsplan for mekanikeruddannelsens hovedforløb
Gevind og måleteknik
Niveau        Rutineret
Vejledende varighed 2,5 dage
Mål         Eleven kan ud fra sin viden om forskellige gevindtyper udtage knækkede
           skruer og gevindtappe og reparere et ødelagt gevind.
           Eleven kan anvende mekanisk måleudstyr såsom skydelære,
           mikrometerskrue, gradskala og måleur.
Bedømmelse      Standpunktskarakter

Udskiftning af toppakning
Niveau        Rutineret
Vejledende varighed 2,5 dage
Mål          Eleven kan foretage udskiftning af toppakning på benzin- og diesel-motorer
           under anvendelse af fabrikantens forskrifter og ud fra sin viden om
           tilspænding af bolte og anvendelse af momentnøgle og gradskala.

           Eleven kan foretage kompressionstest og cylinderlækagemåling bl.a. ud fra
           sin viden om de fire takter.
           Eleven kan udlufte kølesystemet og udvise renlighed ved arbejdets udførelse.

Bedømmelse      Standpunktskarakter
                                                   24
       Lokal undervisningsplan for mekanikeruddannelsens hovedforløbTrin 2. Mekanikeruddannelsen

Periodeoversigt
Fag                                Fagtype        Præstationsstandard  Dage
H4
Faglig kommunikation 2                      Bunden specialefag  Rutineret        5
Autoteknisk naturfag 2 (Faget er delt)              Bunden specialefag  Rutineret        2
Transmission
Reparation af gearkasse                      Valgfri specialefag  Rutineret        7
Elektrisk forsyning og forbrugere
Kontrol og reparation af starter og generator           Valgfri specialefag  Rutineret        5
Kontrol, fejlfinding og reparation af lygter           Valgfri specialefag  Rutineret        2
Kontrol, fejlfinding og reparation af visker/vaskersystemer    Valgfri specialefag  Rutineret        2
Kontrol, fejlfinding og reparation af tegngivningssystemer    Valgfri specialefag  Rutineret        2
I alt                                                      25
H5
Det internationale arbejdsmarked                 Bundne specialefag  Rutineret        5
Autoteknisk naturfag (Faget er delt)               Bunden specialefag  Rutineret       0,5
Benzin- og dieselmotor
Udskiftning af knastakseldrev                   Bunden specialefag  Avanceret       2,5
Kontrol og reparation af dieselindsprøjtningsa. og forvarmers.  Bunden specialefag  Avanceret        10
Kontrol og reparation af motor                  Valgfri specialefag  Rutineret        3
Cylindertæthedsmålinger                      Valgfri specialefag  Rutineret        2
Fejlfinding på motorens indvendige komponenter          Valgfri specialefag  Rutineret        2
I alt                                                      25
H6
Elektriske systemer
Måleteknik 2 (Faget er delt)                   Bunden specialefag  Avanceret        3
Benzin- og dieselmotor
Kontrol og reparation af benzinindsprøjtningsanlæg        Valgfri specialefag  Rutineret        8
Reparation af tændingsanlæg                    Valgfri specialefag  Rutineret        3
Helhedsafprøvning af bil                     Valgfri specialefag  Avanceret        1
Fejlfinding på elektronisk kontrollerede dieselindsprøjtningss.  Valgfri specialefag  Avanceret        6
Reparation af motorstyringsanlæg                 Valgfri specialefag  Avanceret        4
I alt                                                      25
H7
Komfort og sikkerhedsudstyr
Reparation af airbag anlæg                    Bunden specialefag  Avanceret        5
Reparation af airconditionsanlæg                 Valgfri specialefag  Rutineret        3
Reparation af elektronisk klimakontrol ECC            Valgfri specialefag  Avanceret        4
Reparation af databusstyrede komfortsystemer           Valgfri specialefag  Avanceret        4
Reparation af elektriske installationer i døre          Valgfri specialefag  Avanceret        5
Styretøj og undervogn
Reparation af elektronisk servostyring              Valgfri specialefag  Rutineret        4
I alt                                                      25
                                                           25
       Lokal undervisningsplan for mekanikeruddannelsens hovedforløb


Fag                         Fagtype        Præstationsstandard  Dage
H8
Transmission
Reparation af elektronisk styret automatgearkasse  Valgfri specialefag  Avanceret        3
Elektriske systemer
Måleteknik 2 (Faget er delt)            Bunden specialefag  Avanceret        2
Bremser
Reparation af ABS bremser              Bunden specialefag  Avanceret       2,5
Reparation af ABS anlæg med ESP           Valgfri specialefag  Avanceret        4
Autoteknisk naturfag trin 2 (Faget er delt)     Bunden specialefag  Rutineret       2,5
Iværksætteri og innovation             Grundfag                    5
I alt                                               19
Svendeprøve
Svendeprøve                                            5
                                                    26
       Lokal undervisningsplan for mekanikeruddannelsens hovedforløbH4
Samlet varighed: 25 dage

Fag                          Fagtype        Præstationsstandard  Dage
H4
Faglig kommunikation 2                Bunden specialefag  Rutineret         5
Autoteknisk naturfag 2 (Faget er delt)        Bunden specialefag  Rutineret         2
Transmission
Reparation af gearkasse                Valgfri specialefag  Rutineret         7
Elektrisk forsyning og forbrugere
Kontrol og reparation af starter og generator     Valgfri specialefag  Rutineret         5
Kontrol, fejlfinding og reparation af lygter     Valgfri specialefag  Rutineret         2
Kontrol, fejlfinding og reparation af visker/vasker  Valgfri specialefag  Rutineret         2
Kontrol, fejlfinding og reparation af tegngivning   Valgfri specialefag  Rutineret         2
I alt                                                 25

Faglig kommunikation 2
Niveau     Rutineret
Vejledende   5 dage
varighed
Mål      Eleven kan forstå og formidle informationer og data på engelsk, eller et andet
        fremmedsprog, i skrift og tale.
        Eleven kan ud fra sin viden om sprogets brug og muligheder udtrykke sig mundtligt
        omkring erhvervsfaglige, personlige og erhvervsmæssige forhold, i et enkelt og
        sammenhængende sprog
        Eleven kan udvælge kommunikationsformer og –metoder, der er afpasset
        modtageren, herunder forskellige præsentations-, rapporterings- og
        informationsformer
        Eleven kan søge og anvende relevante informationer på engelsk, og evt. et yderligere
        fremmedsprog, ved at anvende informationsteknologi.

           Eleven kan fungere på et internationalt arbejdsmarked gennem anvendelse af et
           hensigtsmæssigt og sammenhængende sprog i erhvervsfaglig sammenhæng.

           Eleven kan på en forståelig og hensigtsmæssig måde redegøre for planlægnings- og
           arbejdsopgaver over for kolleger og kunder på fremmedsproget.

Bedømmelse      Standpunktskarakter
                                                      27
      Lokal undervisningsplan for mekanikeruddannelsens hovedforløbAutoteknisk naturfag trin 2
Niveau       Rutineret
Vejledende     2 dage
varighed      Faget er delt. Samlet varighed 5 dage.
Mål         Eleven forholder sig til naturfagets betydning for den teknologiske
          udvikling og for dens indflydelse på menneske og samfund.
          Eleven kan anvende matematiske udtryk og begreber i sammenhæng
          med beregninger i det faglige arbejde, som forekommer på trin 2.
          Eleven skal gennem forsøg undersøge de naturfaglige sammenhænge
          med de autofaglige.
          Eleven skal kunne søge, udvælge og anvende relevante naturfaglige
          informationer fra forskellige informationskilder herunder databaser for
          elektroniske styresystemer.
          Eleven kan anvende relevante it-værktøjer til informationssøgning,
          beregninger og dokumentation af hans faglige arbejder.
          Eleven kan på en forståelig måde dokumentere resultater af arbejdet
          over for kollegaer og kunder både med mundtlige, skriftlige og visuelle midler

Bedømmelse      Delkarakter (Standpunktskarakter i H8)

Reparation af gearkasse
Niveau      Rutineret
Vejledende    7 dage
varighed
Mål       Eleven kan tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på en gearkasse
         herunder udskifte lejer, gearhjul og synkromeshringe i gearkassen samt vejlede
         kunden ud fra en teknisk og økonomisk vurdering.

         Eleven kan gennemføre en funktionskontrol på en automatgearkasse.
         Eleven kan lokalisere fejl på adskilt gearkasse, samt udføre en reparation efter
         fabrikantens anvisninger herunder foretage justeringer af gearskifte

         Eleven kan udføre oliekontrol på en automatisk gearkasse.
Bedømmelse    7-skalaen
                                                   28
      Lokal undervisningsplan for mekanikeruddannelsens hovedforløbKontrol og reparation af starter og generator
Niveau      Rutineret
Vejledende    5 dage
varighed
Mål       Eleven kan gennemføre udmåling og reparation af bilens starter- og ladesystem samt
         foretage de nødvendige udskiftninger på forskellige typer af startere og generatorer
         samt vejlede kunden ud fra en teknisk og økonomisk vurdering.

         Eleven kan foretage udmåling af generatorens maximale ladestrøm og
         reguleringsspænding samt måle afladning på køretøjets el-system.
         Eleven kan udføre fejlfinding på komponentniveau ud fra sin viden om lade- og
         startersystemets opbygning og virkemåde.
         Eleven kan foretage lokalisering af fejl ud fra udmålte data.
Bedømmelse    7-skalaen

Kontrol, fejlfinding og reparation af lygter
Niveau       Rutineret
Vejledende     2 dage
varighed
Mål         Eleven kan gennemføre kontrol, fejlfinding og reparation af lygter ud fra sin viden
          om lovens krav til lygtesystemet.
          Eleven kan foretage udmåling af spændingstab og anvende lednings-diagrammer og
          værkstedshåndbøger.
          Eleven kan planlægge et rationelt arbejdsforløb.
          Eleven kan fortolke og overføre sin viden om klemmebetegnelser og symboler, som
          anvendes i elektriske diagrammer til konkrete kredsløb og komponenter.

         Eleven kan vejlede kunden ud fra en teknisk og økonomisk vurdering.
Bedømmelse    7-skalaen
                                                   29
     Lokal undervisningsplan for mekanikeruddannelsens hovedforløbKontrol, fejlfinding og reparation af visker/vaskersystemer
Niveau       Rutineret
Vejledende     2 dage
varighed
Mål        Eleven kan gennemføre kontrol, fejlfinding og reparation af visker/vasker-systemer
          ud fra sin viden om lovens krav til visker/vasker-systemer og deres opbygning og
          funktion..
          Eleven kan foretage udmåling af spændingstab og anvende lednings-diagrammer
          samt værkstedshåndbøger.
          Eleven kan planlægge et rationelt arbejdsforløb.
          Eleven kan vejlede kunden ud fra en teknisk og økonomiske vurdering.

Bedømmelse    7-skalaen

Kontrol, fejlfinding og reparation af tegngivningssystemer
Niveau       Rutineret
Vejledende     2 dage
varighed
Mål        Eleven kan gennemføre kontrol og reparation af tegngivningssystemer ud fra sin
          viden om lovens krav til tegngivningssystemer samt viden om
          tegngivningssystemets opbygning og funktion.
          Eleven kan foretage udmåling af spændingstab samt anvende strøm-diagrammer og
          værkstedshåndbøger.
          Eleven kan planlægge et rationelt arbejdsforløb.
          Elven kan vejlede kunden ud fra en teknisk og økonomisk vurdering.
Bedømmelse     7-skalaen
                                                  30
      Lokal undervisningsplan for mekanikeruddannelsens hovedforløbH5
H5
Det internationale arbejdsmarked         Bundne specialefag  Rutineret          5
Autoteknisk naturfag (Faget er delt)       Bunden specialefag  Rutineret         0,5
Benzin- og dieselmotor
Udskiftning af knastakseldrev          Bunden specialefag  Avanceret         2,5
Kontrol og reparation af dieselindsprøjtning   Bunden specialefag  Avanceret          10
Kontrol og reparation af motor          Valgfri specialefag  Rutineret          3
Cylindertæthedsmålinger             Valgfri specialefag  Rutineret          2
Fejlfinding på motorens indvendige komponenter  Valgfri specialefag  Rutineret          2
I alt                                               25

Det internationale arbejdsmarked
Niveau       Rutineret
Vejledende     5 dage
varighed
Mål        Eleven kan forstå internationale aktørers krav og måde at agere på et internationalt
          arbejdsmarked.
          Eleven kan forstå faget, værktøjer og materialers anvendelse og ar-bejdsprocesser i
          andre lande.
          Eleven kan anvende internationale kompetencer (sproglige, kulturelle og personlige)
          til at forstå sammenhænge og varetage arbejdsopgaver på et internationaliseret
          arbejdsmarked.
          Eleven kan i samarbejde med andre løse almindeligt forekommende internationale
          opgaver på grundlæggende niveau
Bedømmelse     Standpunktskarakter
                                                    31
      Lokal undervisningsplan for mekanikeruddannelsens hovedforløbAutoteknisk naturfag trin 2
Niveau       Rutineret
Vejledende     0,5 dag
varighed      Faget er delt. Samlet varighed 5 dage.
Mål         Eleven forholder sig til naturfagets betydning for den teknologiske
          udvikling og for dens indflydelse på menneske og samfund.
          Eleven kan anvende matematiske udtryk og begreber i sammenhæng
          med beregninger i det faglige arbejde, som forekommer på trin 2.
          Eleven skal gennem forsøg undersøge de naturfaglige sammenhænge
          med de autofaglige.
          Eleven skal kunne søge, udvælge og anvende relevante naturfaglige
          informationer fra forskellige informationskilder herunder databaser for
          elektroniske styresystemer.
          Eleven kan anvende relevante it-værktøjer til informationssøgning,
          beregninger og dokumentation af hans faglige arbejder.
          Eleven kan på en forståelig måde dokumentere resultater af arbejdet
          over for kollegaer og kunder både med mundtlige, skriftlige og visuelle midler

Bedømmelse      Delkarakter. (Standpunktskarakter i H8)

Udskiftning af knastakseldrev
Niveau       Avanceret
Vejledende     2,5 dage
varighed
Mål         Eleven kan tilrettelægge og gennemføre udskiftning af tandrem, kæde og takthjul
          ud fra fabrikantens forskrifter
          Eleven kan ud fra sin viden om bl.a. de fire takter vurdere slitage på involverede
          komponenter.
          Eleven kan foretage justering af indsprøjtnings- og tændingstidspunkt.

Bedømmelse     Bestået
                                                   32
     Lokal undervisningsplan for mekanikeruddannelsens hovedforløbKontrol og reparation af dieselindsprøjtningsanlæg og forvarmesystemer
Niveau      Avanceret
Vejledende    10 dage
varighed
Mål        Eleven kan tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på et
         dieselindsprøjtningsanlæg ud fra fabrikantens forskrifter
         Eleven kan foretage udskiftning og reparation samt justering af pum-per, dyser,
         filter, brændstoftank og tilhørende ledningsnet.
         Eleven kan udmåle brændstoftilførselen og foretage kontrol af moto-rens emissioner
         ved hjælp af en røggastester, samt vurdere resultatet i forhold til lovkrav.

         Eleven kan håndtere dieselolie korrekt, set ud fra personligt sikkerhed og
         miljøhensyn.
         Eleven kan ved udmåling af komponenterne på strategisk vis fejlfinde på elektronisk
         styrede forvarmesystemer samt reparere/udskifte de-fekte elementer i det
         pågældende system.
         Eleven kan identificere delelementerne i systemet som enten sensorer eller aktorer og
         kan fortolke ledningsdiagrammet over systemet og overføre det til det fysiske
         system.
         Eleven kan udføre kontrol af at systemet reagerer korrekt i tilfælde af fejlbetjening
         og mangelfulde signaler.
Bedømmelse    Standpunktskarakter

Kontrol og reparation af motor
Niveau      Rutineret
Vejledende    3 dage
varighed
Mål        Eleven kan gennemføre fejlfinding, udskiftning og reparation af motorkomponenter,
         herunder stempler, lejer og ventiler ud fra fabrikantens forskrifter.

         Eleven kan udføre tæthedskontrol af forbrændingskammer herunder lokalisere
         utætheder og udmåle komponenter samt udøve renlighed og orden i forbindelse med
         arbejdets udførelse..
         Eleven kan udvælge korrekt størrelser af komponenter.
Bedømmelse    7-skalaen
                                                  33
     Lokal undervisningsplan for mekanikeruddannelsens hovedforløbCylindertæthedsmålinger
Niveau     Rutineret
Vejledende   2 dage
varighed
Mål       Eleven kan kontrollere en motors evne til kompressionsopbygning og vurdere
        resultatet med henblik på vurdering og anbefaling af omfanget af en eventuel
        efterfølgende motorreparation.
        Eleven kan justere ventilerne korrekt inden kontrolproceduren foretages ud fra et
        teoretisk og praktisk kendskab til princippet om de fire takter.

         Eleven kan foretage vurdering af motorens tilstand under hensyntagen til
         kompressions-, lækage-, balance-, og flowmålingernes begrænsninger.

Bedømmelse    7-skalaen

Fejlfinding på motorens indvendige komponenter
Niveau      Rutineret
Vejledende    2 dage
varighed
Mål       Eleven kan foretage målinger på motorens indvendige dele, herunder cylindre,
         stempler, krumtap, knastaksel, lejer og ventiler samt udfærdige dokumentation for
         graden af slitage.
         Eleven kan udvise hensyntagen til gennemført systematisk orden og renlighed og kan
         foretage håndværksmæssig korrekt betjening af håndværktøj samt special- og
         måleværktøj, samt udføre troværdige målinger der afspejler de faktiske forhold..

         Eleven kan udfærdige dokumentation så den giver et korrekt billede af de udmålte
         komponenters tilstand sammenlignet med produktets tekniske specifikationer.

Bedømmelse    7-skalaen
                                                  34
       Lokal undervisningsplan for mekanikeruddannelsens hovedforløbH6
H6
Elektriske systemer
Måleteknik 2 (Faget er delt)           Bunden specialefag  Avanceret         3
Benzin- og dieselmotor
Kontrol og reparation af benzinindsprøjtning   Valgfri specialefag  Rutineret          8
Reparation af tændingsanlæg            Valgfri specialefag  Rutineret          3
Helhedsafprøvning af bil             Valgfri specialefag  Avanceret          1
Fejlfinding på elektronisk kontrollerede diesel  Valgfri specialefag  Avanceret          6
Reparation af motorstyringsanlæg         Valgfri specialefag  Avanceret          4
I alt                                               25

Måleteknik 2
Niveau        Avanceret
Vejledende      3 dage
varighed       Faget er delt. Samlet varighed 5 dage.
Mål          Eleven kan anvende passende måle- og diagnoseudstyr til udmåling af bilens
           elektroniske og elektriske systemer herunder digitale måle-instrumenter såsom
           oscilloskoper.
           Eleven kan opbygge og fejlfinde på elektroniske systemer med fx halvledere såsom
           ensrettere, transistorer, special-modstande.
           Eleven kan udmåle og fejlfinde på givere og aktorer fx på hall, induktiv, piezo,
           magnetventiler og servomotorer.
           Eleven kan udmåle og fejlfinde på canbus-systemer.
           Eleven kan anvende sin viden om kommunikationsprotokoller, herunder fiberoptik
           og trådløs teknologi i sit daglige arbejde
Bedømmelse      Delkarakter. (Standpunktskarakter i H8)

Kontrol og reparation af benzinindsprøjtningsanlæg
Niveau      Rutineret
Vejledende    8 dage
varighed
Mål        Eleven kan tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på et
         benzinindsprøjtningsanlæg og kan håndtere benzin set ud fra personlig sikkerhed og
         miljøhensyn..
         Eleven kan foretage udskiftning af brændstoftank, benzinpumper, dyser,
         trykregulator og filter samt foretage reparation af det tilhørende ledningsnet under
         anvendelse af fabrikantens forskrifter herunder udlæse og omsætte fejlkoder fra
         motorstyreboks samt udmåle og fortolke emissionsværdier fra en gastester.
Bedømmelse    7-skalaen
                                                    35
     Lokal undervisningsplan for mekanikeruddannelsens hovedforløbReparation af tændingsanlæg
Niveau        Rutineret
Vejledende      3 dage
varighed
Mål          Eleven kan tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på et
           tændingsanlæg under anvendelse af fabrikantens forskrifter i forbindelse med
           arbejdsopgaven.
           Eleven kan foretage udmåling og kontrol af primærkreds herunder signalgivere,
           sluttrin, sekundærkreds.
           Eleven kan foretage kontrol og justering af tændingstidspunkt.
Bedømmelse      7-skalaen


Helhedsafprøvning af bil
Niveau     Avanceret
Vejledende   1 dage
varighed
Mål       Eleven kan sikkerhedsmæssigt korrekt afprøve en bil på et rullefelt og vurdere
        kurverne for effekt, moment, turbotryk og emissioner og efterfølgende rådgive
        kunden ud fra måleresultaterne.
        Eleven kan vurdere effekt- og momentkurver ud fra sin viden om transformering fra
        kemisk energi til bevægelsesenergi
        Eleven kan vurdere uhensigtsmæssige ”huller” i kurverne for effekt og moment ud
        fra sin viden om forbrændingsmotoren.
Bedømmelse   7-skalaen
                                                 36
      Lokal undervisningsplan for mekanikeruddannelsens hovedforløbFejlfinding på elektronisk kontrollerede dieselindsprøjtningssystemer
Niveau      Avanceret
Vejledende    6 dage
varighed
Mål        Eleven kan tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på elektronisk
         kontrollerede dieselindsprøjtningssystemer.
         Eleven kan identificere det aktuelle system, og beskrive de forskelle, der fremkommer
         ved sammenligning med andre EDC-systemer, herunder identificere de enkelte
         elementer i systemet som enten sensorer eller aktorer.

         Eleven kan fortolke ledningsdiagrammet over systemet og overføre denne viden til
         det fysiske system.
         Eleven kan foretage udmåling ud fra en velbegrundet strategi for udmåling med
         baggrund i systemets virkemåde.
         Eleven kan foretage udskiftning af defekte styreenheder, sensorer og aktorer, samt
         reparere tilhørende ledningsnet.
         Eleven kan vurdere dysernes tilstand og tasteforholdet der styrer funktionen af
         wastegate magnetventil og udstødningstilbageførelses-magnetventil ved at udmåle et
         systems korrekte tryk i brændstofforsyningen og dysernes lækolie

         Eleven kan anvende fejlfindings-værktøjer, herunder testværktøjer og
         fejlkodeudlæsere i sit daglige arbejde med dieselsindsprøjtningssystemer.

Bedømmelse    7-skalaen
                                                  37
     Lokal undervisningsplan for mekanikeruddannelsens hovedforløb
Reparation af motorstyringsanlæg
Niveau      Avanceret
Vejledende    4 dage
varighed
Mål       Eleven kan tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på
         motorstyringsanlæg og foretage udskiftning af defekte styreenheder, sensorer og
         aktorer på benzin- og dieselmotorer samt reparere tilhørende ledningsnet.

         Eleven kan udføre arbejdsopgaver med baggrund i sin viden om kontrol af motorens
         mekaniske funktion samt viden om komponenternes funktion i systemet.

         Eleven kan foretage udlæsning af fejllager og fortolke værdier fra motorstyreboks
         herunder søge informationer om de nødvendige værdier.

Bedømmelse    7-skalaen
                                                   38
       Lokal undervisningsplan for mekanikeruddannelsens hovedforløbH7
H7
Komfort og sikkerhedsudstyr
Reparation af airbag anlæg            Bunden specialefag  Avanceret           5
Reparation af airconditionsanlæg         Valgfri specialefag  Rutineret           3
Reparation af elektronisk klimakontrol      Valgfri specialefag  Avanceret           4
Reparation af databusstyrede komfortsystemer   Valgfri specialefag  Avanceret           4
Reparation af elektriske installationer i døre  Valgfri specialefag  Avanceret           5
Styretøj og undervogn
Reparation af elektronisk servostyring      Valgfri specialefag  Rutineret           4
I alt                                                25

Reparation af airbag anlæg
Niveau      Avanceret
Vejledende    5 dage
varighed
Mål        Eleven kan tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på et
         airbagsystem ud fra fabrikantens forskrifter og gældende regler for håndtering af
         pyrotekniske komponenter.
         Eleven kan reparere og udskifte defekte og udløste airbags, sele-strammere,
         ledningsnet og styreboks
         Eleven kan anvende sin viden om anvendelse af airbagsystemets selv-diagnose og
         kodning af ny styreboks i sit daglige arbejde.
         Eleven kan udføre reparationer af det tilhørende ledningsnet.
Bedømmelse    Standpunktskarakter

Reparation af airconditionanlæg
Niveau      Rutineret
Vejledende    3 dage
varighed
Mål       Eleven kan tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på
         airconditionanlæg herunder foretage udskiftning af kompressor, el- ventilatorer, rør og
         slanger, fordamper, kondensator, sensorer, tørre-filter og
         ekspansionsventil/drosselventil samt reparationer på tilhørende ledningsnet.

          Eleven kan ud fra princippet i kølekredsen arbejde inden for de gældende regler for
          arbejde på køleanlæg herunder overholde gældende regler for sikkerhed og miljø.

          Eleven kan anvende en fyldestation.
          Eleven kan foretage udmåling af blæser- og kompressorstyring.
Bedømmelse     7-skalaen                                                     39
      Lokal undervisningsplan for mekanikeruddannelsens hovedforløb
Reparation af elektronisk klimakontrol (ECC)
Niveau     Avanceret
Vejledende   4 dage
varighed
Mål      Eleven kan tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på et elektronisk
        styret klimaanlæg.
        Eleven kan foretage udskiftning og reparation af aircondition, spjæld- og
        blæserstyringer ud fra sin viden om aircondition- og varmeanlæg.
        Eleven kan foretage udlæsning af fejllager og fortolkning af værdier fra styreboks ud fra
        sit kendskab til komponenternes funktion i systemet og deres tilpasning ved udskiftning.

Bedømmelse 7-skalaen

Reparation af databusstyrede komfortsystemer
Niveau      Avanceret
Vejledende    4 dage
varighed
Mål       Eleven kan tilrettelægge og gennemføre fejlfinding og reparation på låsesystemer, el-
         rudehejs og el-spejlstyring med databusstyring ud fra viden om disse systemer og
         viden om kommunikation mellem styre-bokse via databusprotokoller.

         Eleven kan anvende diagnosetester ved fejlfinding.
Bedømmelse    7-skalaen
                                                   40
      Lokal undervisningsplan for mekanikeruddannelsens hovedforløbReparation af elektriske installationer i døre
Niveau       Avanceret
Vejledende     5 dage
varighed
Mål        Eleven kan tilrettelægge og gennemføre et fejlfindings- og reparati-onsforløb på
          elektriske installationer i døre fx rudereguleringer, spejle og centrallåsesystemer.

          Eleven kan identificere fejlbehæftede jævnstrømsmotorer, kontakter og
          stikforbindelser samt foretage udskiftning af disse komponenter håndværksmæssigt
          korrekt.
          Eleven kan foretage udmåling af dynamisk spændingsfald på ledningsforbindelser.

          Eleven kan foretage kodning af håndsendere ud fra sin viden om styring af el-
          motorer.
          Eleven kan udføre selvstændig anvendelse af producentens manualer og
          ledningsdiagrammer samt anvende korrekte værktøjer i fejlfindingsforløbet.

Bedømmelse     7-skalaen

Reparation af elektronisk servostyring
Niveau      Rutineret
Vejledende    4 dage
varighed
Mål        Eleven kan tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på et
         elektrohydraulisk- (EHPS) og elektronisk servostyringsanlæg (EPS) ud fra sin viden
         om el-motorstyring.
         Eleven kan udskifte el-hydraulikpumpe, rathastighedssensor, styre-boks, el-motor
         samt udskifte og reparere tilhørende ledningsnet under overholdelse af fabrikantens
         forskrifter.
         Eleven kan udskifte komponenter ud fra sin viden om servostyring og tilpasning af
         komponenter.
         Eleven kan udlæse fejllager og fortolke værdier fra servostyreboks.
Bedømmelse    7-skalaen
                                                     41
       Lokal undervisningsplan for mekanikeruddannelsens hovedforløbH8
H8
Iværksætteri og innovation             Grundfag                    5
Autoteknisk naturfag trin 2 (Faget er delt)     Bunden specialefag  Rutineret        2,5
Transmission
Reparation af elektronisk styret automatgearkasse  Valgfri specialefag  Avanceret         3
Elektriske systemer
Måleteknik 2 (Faget er delt)            Bunden specialefag  Avanceret         2
Bremser
Reparation af ABS bremser              Bunden specialefag  Avanceret        2,5
Reparation af ABS anlæg med ESP           Valgfri specialefag  Avanceret         4
I alt                                               19
Svendeprøve
Svendeprøve                                             5

Iværksætteri og innovation

Niveau
Vejledende     5 dage
varighed
Formål       Formålet med faget er, at eleverne kan starte egen virksomhed eller medvirke til
          udvikling og innovation i virksomheder på det private og offentlige arbejdsmarked
          samt får kendskab til erhvervsjura i forbindelse med produktudvikling

          For videre information. Se vejledningen for faget.

Bedømmelse
                                                    42
      Lokal undervisningsplan for mekanikeruddannelsens hovedforløbAutoteknisk naturfag trin 2
Niveau       Rutineret
Vejledende     2,5 dag
varighed      Faget er delt. Samlet varighed 5 dage.
Mål         Eleven forholder sig til naturfagets betydning for den teknologiske
          udvikling og for dens indflydelse på menneske og samfund.
          Eleven kan anvende matematiske udtryk og begreber i sammenhæng
          med beregninger i det faglige arbejde, som forekommer på trin 2.
          Eleven skal gennem forsøg undersøge de naturfaglige sammenhænge
          med de autofaglige.
          Eleven skal kunne søge, udvælge og anvende relevante naturfaglige
          informationer fra forskellige informationskilder herunder databaser for
          elektroniske styresystemer.
          Eleven kan anvende relevante it-værktøjer til informationssøgning,
          beregninger og dokumentation af hans faglige arbejder.
          Eleven kan på en forståelig måde dokumentere resultater af arbejdet
          over for kollegaer og kunder både med mundtlige, skriftlige og visuelle midler

Bedømmelse      Standpunktskarakter. (Delkarakter i H4-H5)

Reparation af elektronisk styret automatgearkasse
Niveau      Avanceret
Vejledende    3 dage
varighed
Mål       Eleven kan tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på et
         elektronisk styret automatgear herunder foretage udskiftning af sensorer,
         magnetventiler, skifteaggregater og reparationer på det tilhørende ledningsnet.

         Eleven kan anvende sin viden om automatgear, CVT gear og manuelle gearkassers
         funktion i sit daglige arbejde.
         Eleven kan anvende fabrikantens forskrifter i forbindelse med de daglige
         arbejdsopgaver herunder udvise renlighed i forbindelse med arbejde på hydrauliske
         systemer samt korrekt håndtering af olie set ud fra personlig sikkerhed og
         miljøhensyn.
         Eleven kan foretage udlæsning af fejllager.
Bedømmelse    7-skalaen
                                                   43
     Lokal undervisningsplan for mekanikeruddannelsens hovedforløbMåleteknik 2
Niveau      Avanceret
Vejledende    2 dage
varighed     Faget er delt. Samlet varighed 5 dage.
Mål        Eleven kan anvende passende måle- og diagnoseudstyr til udmåling af bilens
         elektroniske og elektriske systemer herunder digitale måle-instrumenter såsom
         oscilloskoper.
         Eleven kan opbygge og fejlfinde på elektroniske systemer med fx halvledere såsom
         ensrettere, transistorer, special-modstande.
         Eleven kan udmåle og fejlfinde på givere og aktorer fx på hall, induktiv, piezo,
         magnetventiler og servomotorer.
         Eleven kan udmåle og fejlfinde på canbus-systemer.
         Eleven kan anvende sin viden om kommunikationsprotokoller, herunder fiberoptik
         og trådløs teknologi i sit daglige arbejde
Bedømmelse    Standpunktskarakter. (Delkarakter i H6)


Reparation af ABS bremser
Niveau      Avanceret
Vejledende    2,5 dage
varighed
Mål        Eleven kan tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på et ABS
         bremsesystem ud fra sin viden om ABS systemets selvdi-agnose.

         Eleven kan udmåle omdrejningsføler, samt foretage udskiftning af hjulfølere,
         signalkrans, hydroaggregat og styreboks.
Bedømmelse    Bestået
                                                   44
      Lokal undervisningsplan for mekanikeruddannelsens hovedforløbReparation af ABS anlæg med elektronisk stabiliserings program (ESP)
Niveau     Avanceret
Vejledende   4 dage
varighed
Mål       Eleven kan ud fra sin viden om reparation af ABS bremser og ESP komponenternes
        funktion i systemet .tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på et
        ABS bremsesystem med elektronisk stabiliserings program.

         Eleven kan foretage udskiftning af rotationsmomentsensor, tværaccelerationsensor,
         ratvinkelsensor, og bremsetryksensor samt udføre reparation af tilhørende
         ledningsnet.
         Eleven kan udlæse fejllager og fortolke værdier fra ABS styreboks.
         Eleven kan udskifte komponenter ud fra sin viden om tilpasning af komponenter.

Bedømmelse    7-skalaen
                                                   45
      Lokal undervisningsplan for mekanikeruddannelsens hovedforløbSvendeprøve
Samlet varighed 5 dage

 Svendeprøven for trin 2, mekaniker
Grundlaget for svendeprøven er mål- og fagbeskrivelserne fra elevens individuelle uddannelsesplan.
Planen er dermed grundlaget for undervisning og praktik igennem hele uddannelsesforløbet og således
også grundlag for svendeprøven og bedømmelsen af prøven.
Ved indkaldelsen af elever til den afsluttende skoleperiode, hvori svendeprøven afholdes, sender skolen
en liste over de pågældende elever med angivelse af datoer for skuemestrenes tilstedeværelse ved
bedømmelsen af svendeprøven til det faglige udvalg. Skuemestrene indvarsles ca. 3-4 uger før den
afsluttende eksamen (svendeprøven). Skolen og skuemestrene modtager herefter
iværksættelsespapirerne. For skolens lærere og censorerne gælder den lokale bedømmelsesplan og
skolens eksamensreglement vedrørende svendeprøveaflæggelsen.
Opgaverne for svendeprøven stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Kun prøver, der er
iværksat i samarbejde med Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI), kan medtages ved bedømmelsen.
Svendeprøven bedømmes ud fra de fagbeskrivelser, der er beskrevet i uddannelsesbekendtgørelsen og
uddannelsesordningen for uddannelsen.
Svendeprøven aflægges normalt tidligst 3 måneder før udlæringsdatoen og aldrig mere end 6 måneder
før udlæringsdatoen. Prøven finder sted på skolen i forbindelse med det afsluttende skoleophold.
Bedømmelsen foretages af 2 skuemestre (censorer) udpeget af det faglige udvalg samt en lærer
(eksaminator) udpeget af skolen. Skuemestrene deltager maksimalt 2 dage ved klassestørrelser på 16.
Den praktiske prøve
Svendeprøven for mekaniker består af en praktisk opgave. Eleven vælger ved lodtrækning opgaven, der
består af typiske arbejdsopgaver inden for de arbejdsområder, der indgår i elevens uddannelsesplan.
Prøven består af en basis- og en reparationsopgave. Prøven tager udgangspunkt i kompetencemålene
for uddannelsens trin 2. Eleven løser opgaven, der består af typiske arbejdsopgaver inden for
specialefagene. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder
anvendelse.
Opgaven løses inden for i alt 18 klokketimer. Eleverne trækker lod inden for de opgaver, der er knyttet til
elevens valgte specialefag. Prøven anses for færdigudført, når eleven melder klar, og værktøj m.v. er
rengjort og på plads.
Læreren (eksaminatoren) skal være til stede under udførelsen af den praktiske prøve. Skuemestrene
(censorerne) skal være til stede i 2 dage og som samlet ved den afsluttende bedømmelse af
reparationsopgaven og den endelige karaktergivning.
Samtale under prøven
I forbindelse med bedømmelsen af prøven gennemføres løbende en samtale med eleven under
prøveforløbet, hvor eksaminator og censorer har mulighed for at stille afklarende spørgsmål. Samtalen, der
skal omhandle den aktuelle opgave, må ikke have karakter af mundtlig eksamination. Formålet med
samtalen er alene at give eleven lejlighed til at redegøre for den anvendte arbejdsproces og den valgte
metode.
                                                    46
      Lokal undervisningsplan for mekanikeruddannelsens hovedforløb


Vurderingsramme
Ved bedømmelsen af opgaveløsningerne ved den praktiske prøve giver de to skuemestre og læreren
samlet én karakter, hvori følgende bedømmelseskriterier indgår:
Elevens teknisk-faglige kompetencer inden for de områder, der er omfattet af uddannelsens mål samt
elevens almen-faglige og personlige kompetencer inden for faglig kommunikation, kundebevidsthed,
arbejdsplanlægning og -dokumentation samt miljø- og kvalitetsbevidsthed.
Skuemestervejledningen angiver nærmere anvisninger for vurderingsrammen, herunder kriterierne for de
enkelte opgaver.
Indstilling til ny svendeprøve
Skolen og det faglige udvalg tilbyder elever, der ikke består den afsluttende svendeprøve, en ny prøve
såfremt eleven ikke har opnået beståelseskarakteren 02. Eleven kan kun deltage i én omprøve, idet skolen
efter samråd med det faglige udvalg dog kan tillade en ny omprøve, hvis særlige omstændigheder foreligger.
Evt. omprøve følger reglerne i bekendtgørelse om eksamen.
                                                    47
      Lokal undervisningsplan for mekanikeruddannelsens hovedforløbKarakterskala
Generelt om bedømmelse og karaktergivning
Bedømmelse af præstationer og standpunkter skal ske på grundlag af beskrivelserne med mål og øvrige
rammer, der er opstillet for den pågældende uddannelse (absolut karaktergivning). Der må ikke tilstræbes
nogen bestemt fordeling af karaktererne i forhold til klassens øvrige karakterer (relativ karaktergivning).
Prøverne bedømmes efter 7-trinsskalaen:


      Karakter Relation    Betegnelse      Beskrivelse
           til ECTS
      12    A        Den fremragende  Karakteren 12 gives for den fremragende
                   præstation     præstation, der demonstrerer udtømmende
                            opfyldelse af fagets mål, med ingen eller kun
                            få uvæsentlige mangler
      10     B       Den fortrinlige  Karakteren 10 gives for den fortrinlige
                   præstation     præstation, der demonstrerer omfattende
                            opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre
                            væsentlige mangler
      7     C       Den gode      Karakteren 7 gives for den gode præstation,
                   præstation     der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med
                            en del mangler
      4     D       Den jævne     Karakteren 4 gives for den jævne præstation,
                   præstation     der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse
                            af fagets mål, med adskillige væsentlige
                            mangler
      02     E       Den tilstrækkelige Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige
                   præstation     præstation, der demonstrerer den minimalt
                            acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.
      00     Fx      Den        Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige
                   utilstrækkelige  præstation, der ikke demonstrerer en
                   præstation     acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål.
      -3     F       Den ringe     Karakteren -3 gives for den helt uacceptable
                   præstation     præstation.


For at bestå svendeprøven kræves, at karakteren for den praktiske prøve er mindst 02.
                                                       48
     Lokal undervisningsplan for mekanikeruddannelsens hovedforløbLæreren og de 2 skuemestre meddeler lærlingen eksamensresultatet umiddelbart efter
bedømmelsen.
Skuemestrene og skolen indsender oplysning om de enkelte karakterer til det faglige udvalg, hvorefter
den beregnede svendeprøvekarakter påføres svendebrevet.
Indstilling til ny svendeprøve
Skolen og det faglige udvalg skal tilbyde elever, der ikke består den afsluttende svendeprøve, en ny
prøve i den delprøve (skriftlig eller praktisk), hvor eleven ikke har opnået mindst karakteren 02.
Eleven kan kun deltage i én omprøve, idet skolen efter samråd med det faglige udvalg dog kan tillade
en ny omprøve, hvis særlige omstændigheder foreligger.
                                                  49
       Lokal undervisningsplan for mekanikeruddannelsens hovedforløbBilag
Vejledning til grundfaget Iværksætteri og Innovation
Indledning
Baggrunden for revisionen af beskrivelsen af grundfag er ønsket om
- at give grundfaget en erhvervsfaglig toning og sikre en faglig integration mellem grundfag og
områdefag
- at synliggøre og sikre den faglige progression mellem niveauerne
- at bringe fagene i samspil med de øvrige elementer i den valgte uddannelse, så eleven møder
erhvervsområdets faglighed så hurtigt som muligt
- at gøre prøveformer og eksamen mere praksisnær
Fagbilaget præciserer grundfagets dobbelte rolle i forhold til den enkelte erhvervsuddannelse og
ungdomsuddannelsesperspektivet, og fagenes mål er beskrevet som kompetencemål. Kompetence
forstås som den evne eleven har til – på baggrund af faglig indsigt – at handle hensigtsmæssigt i en
given situation. Derved bliver det elevens handlinger, der afdækker i hvilken grad, eleven besidder
de enkelte kompetencer, og dermed også elevens handlinger, som giver grundlag for bedømmelse af
eleven. Kompetencemålene skal således også tjene som grundlag for den realkompetencevurdering,
der er forudsætning for udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan.
Tilrettelæggelsen af undervisningen og valg af indhold skal tilgodese elevens forudsætninger og
valg af uddannelse. Fagets udmøntning kan altså variere fra elev til elev såvel som fra skole til skole.
Skolen beskriver i den lokale undervisningsplan, hvordan grundfaget gennemføres i den enkelte
uddannelse.
Formål
Formålet med faget er, at eleverne kan starte egen virksomhed eller medvirke til udvikling og
innovation i virksomheder på det private og offentlige arbejdsmarked samt får kendskab til
erhvervsjura
i forbindelse med produktudvikling.
Progression og undervisningens indhold
Generelt
Der arbejdes generelt med iværksætter- og innovationsproblemstillinger, der viser de
anvendelsesmuligheder,
faget har i praksis, og giver eleven mulighed for at styrke sine iværksætter- og innovationsfærdigheder.
Niveau F
Undervisningen bygger på mundtlig kommunikation og praktisk præsentation med anvendelse af
den for fagområderne faglige terminologi.
Der arbejdes med metoder og modeller til løsning af praktiske problemstillinger.
Iværksætteri og innovation – vejledning
August 2004
2
Der inddrages informationsteknologiske værktøjer i undervisningen til informationssøgning.
Undervisningen omfatter følgende områder:
a. Virksomhedens etablering
Planlægning og start af nye virksomheder, herunder idegrundlag, strategimuligheder,
finansieringsmuligheder,


                                                      50
       Lokal undervisningsplan for mekanikeruddannelsens hovedforløbvirksomhedens hovedfunktioner, virksomhedsformer og virksomhedsovertagelser
samt kendskab til erhvervsjura i forbindelse med produktudvikling.
b. Virksomhedens organisatoriske struktur
Opdeling i funktioner og på personer. Klassiske og nyere organisations- og ledelsesprincipper
gennemgås,
herunder betydningen af forskellige former for overskudsdeling.
c. Erhvervsstruktur
Erhvervene og deres indbyrdes afhængighed og de forskydninger, der finder sted som følge af f.eks.
den teknologiske udvikling med henblik på belysning af forholdet mellem mennesket og
arbejdspladsen.
d. Etablering af egen virksomhed
Eleven præsenteres for en forretningsplan og udarbejder en plan for start af egen virksomhed.
Forretningsplanen kan f.eks. indeholde følgende elementer:
1) Beskrivelse af idégrundlag.
2) Beskrivelse af produkt eller serviceydelse – herunder teknisk dokumentation.
3) Beskrivelse af markeds- og konkurrenceforhold.
4) Forslag til markedsføring af produktet.
5) Beskrivelse af produktion log drift – evt. budgetter og priskalkulationer.
Niveau E
Undervisningen bygger på mundtlig og skriftlig kommunikation og praktisk præsentation med
anvendelse
af den for fagområderne faglige terminologi.
Der arbejdes med metoder og modeller til løsning af praktiske problemstillinger.
Der inddrages informationsteknologiske værktøjer i undervisningen til informationssøgning,
problemløsning
og præsentation.
Undervisningen omfatter følgende områder:
a. Organisationsstruktur
Virksomhedens organisatoriske struktur omfatter opdeling i funktioner og personer. Klassiske og
nyere organisations- og ledelsesprincipper gennemgås, herunder virksomheds- og ejerformer samt
medarbejderindflydelse med henblik på industrielle virksomheder.
Iværksætteri og innovation – vejledning
August 2004
3
b. Virksomhedens funktioner A
Virksomhedens produktionsfunktion omfatter ledelse, produktionsformer, -planlægning, -økonomi
og virksomhedens påvirkning af det ydre miljø. Desuden orienteres om virksomhedens indkøbs- og
salgsfunktioner, herunder om eksportmarkeder.
c. Virksomhedens funktioner B
Virksomhedens kvalitetskontrol og –styring omfatter visuel og økonomisk kontrol af produktets vej
gennem virksomheden.
Kvalitetskontrollen af virksomhedens produktion gennemgås ved praktisk øvelser med udgangspunkt
i den relevante branches anvendte kvalitetsskemaer.
Grundlæggende begreber omkring kvalitetsstyring gennemgås med udgangspunkt i branchens anvendte
kvalitetssystemer. Anvendelse af ”Computer integreret manufactering” gennemgås og vises


                                                   51
       Lokal undervisningsplan for mekanikeruddannelsens hovedforløbi praksis.
d. Erhvervsstrukturer
Erhvervene og deres indbyrdes afhængighed og de forskydninger, der finder sted som følge af f.eks.
den internationale erhvervsudvikling.
Historiske eksempler inddrages med henblik på belysning i forholdet mellem mennesket og
arbejdspladsen.
Niveau D
Undervisningen omfatter følgende områder:
a. Virksomhedens etablering
Planlægning og start af nye virksomheder, herunder idegrundlag, strategi- og finansieringsmuligheder,
virksomhedsformer og virksomhedsovertagelse.
b. Virksomhedens organisatoriske struktur
Opdeling i funktioner og på personer. Klassiske og nyere organisations- og ledelsesprincipper
gennemgås,
herunder betydningen af forskellige former for overskudsdeling.
c. Virksomhedens funktioner
Ledelse, salgs-, indkøbs-, produktions- og regnskabsfunktionen samt evt. udviklingsafdeling og
kvalitetskontrol. I alle funktioner indgår edb-anvendelse som et bærende element.
d. Virksomhedens salgsfunktion
Registreringsarbejde i forbindelse med salg, herunder anvendelse af forretningsgange i forbindelse
med ordre- og faktureringssystemer.
Iværksætteri og innovation – vejledning
August 2004
4
e. Virksomhedens produktionsfunktion
Forskellige produktionsformer og –planlægning, kvalitetskontrol, produktudviklingens og teknologiens
betydning for virksomhedens overlevelse. Herunder virksomhedens påvirkning af miljøet.
f. Virksomhedens regnskabsfunktion
Økonomisk planlægning og styring i form af budgetter, kalkuler, bogholderi og resultat-, likviditetsog
finansiel styring.
Kalkuler.
Salgs-, produktions- og indkøbskalkulationer.
g. Budgetter
Resultat-, likviditets- og balancebudgetter.
Bogholderi.
Registrering af data fra virksomhedens funktioner, afslutning og opstilling af årsregnskabet. Styring
af resultat, likviditet og finansiering sker på grundlag af budgetter og regnskaber.
Administrativt programmel og værktøjsprogrammel skal anvendes i forbindelse med budgettering,
bogholderi og analyser.
h. Erhvervsstruktur
Erhvervene og deres indbyrdes afhængighed og de forskydninger, der finder sted som følge af f.eks.
den teknologiske udvikling eller den internationale erhvervsudvikling.
Historiske eksempler inddrages med henblik på belysning af forholdet mellem mennesket og
arbejdspladsen.
i. Etablering af egen virksomhed.


                                                  52
       Lokal undervisningsplan for mekanikeruddannelsens hovedforløbEleven præsenteres for en forretningsplan og udarbejder en for start af egen virksomhed.
Forretningsplanen kan f.eks. indeholde følgende elementer:
1) Beskrivelse af idegrundlag.
2) Beskrivelse af markeds- og konkurrenceforhold.
3) Forslag til markedsføring af produktet.
4) Beskrivelse af produktion og drift – evt. budgetter og priskalkulationer.
j. Innovationsredskaber og processer.
Her under sikring af dokumentation af det innovative produkter, samt orientering om lovgivningen
vedrørende sikring af nyheder.
Eleven præsenteres for redskaber og processer i et innovationsarbejde.
Niveau C
Undervisningen omfatter følgende områder:
Iværksætteri og innovation – vejledning
August 2004
5
a. Arbejdsmarkedsforhold
Opbygningen af arbejdsmarkedets organisationer og deres formål.
Der undervises i aftaleforhold, herunder hovedaftalen, overenskomstforhandlinger, aftaler vedrørende
løn- og arbejdsforhold, samarbejdsaftaler tillidsmandsaftaler og aftaleforhold for elever.
Konfliktløsning
under det fagretlige system og aktuelle arbejdsmarkedspolitiske problemstillinger.
b. Organisation
Virksomhedens ide, mål, funktionsområder og kundegrupper. Gennemgang af forskellige
organisationsprincipper,
herunder funktionsprincip, objektprincip, funktionelle, linie og stab, gruppeorganisation
og ad hoc organisation.
c. Teknisk administration
Skriftlig dokumentation, herunder korrespondance, rapportering, ansøgning, annoncering, arkivering
og sagsbehandling.
Teknisk dokumentation i forbindelse med lovgivning, manualer, brochurer og certificering.
Herunder kendskab til lovgivningen vedrørende nyheder og sikring af innovative tiltag.
Mundtlig fremstilling som sagsforelæggelse, diskussionsteknik og telefonbrug.
d. Arbejdspsykologi
Ledelsesformer, adfærd og roller i arbejdsgrupper.
Motivation i arbejdet og motivation for virksomheder.
e. Virksomhedsøkonomi
Opstilling og læsning af årsregnskab, herunder resultatopgørelse og balance.
Budgetlægning, herunder resultatbudget, likviditetsbudget og balancebudget.
Omkostningslære, herunder direkte og indirekte omkostninger, idet eleven på et enkelt grundlag
udfører tillægskalkulation og bidragskalkulation.
f. Styring af virksomheden
Metodestyringens formål og grundprincipper, herunder metodestudier, og arbejdsstudier og
produktivitetsfremmende
lønsystemer.                                                  53
       Lokal undervisningsplan for mekanikeruddannelsens hovedforløbProduktionssystemer, herunder forskellige produktionsformer og forskellige typer
produktionsplanlægning.
Endvidere skal eleven gennem løsning af praktiske planlægningsopgaver opnå kendskab
til Gantt- netværksplanlægning.
Logistikfunktionens formål og opgaver, herunder materialestyring og lagerholdsmotiver.
Dokumentation
Eleven præsenteres for en forretningsplan og udarbejder en plan for start af egen virksomhed.
Iværksætteri og innovation – vejledning
August 2004
6
Evaluering
Der skal evalueres i forhold til, om eleven har nået handlingskompetencerne på de enkelte niveauer.
Evalueringen skal omfatte elevens mundtlige og skriftlige præstation. Evalueringen skal fordeles
jævnt over undervisningsforløbet i faget.
                                                   54

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:43
posted:3/3/2012
language:Danish
pages:54