Undervisningsbeskrivelse samlet by 60m8qV

VIEWS: 0 PAGES: 11

									Undervisningsbeskrivelse
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Termin       maj-juni 07/08
Institution     Odense Katedralskole

Uddannelse     Hf

Fag og niveau    nf/ke

Lærer(e)      Knud Ole Reffstrup

Hold        1p nf/ke


Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Titel 1 Atomer og ioner, periodisk system, kemiske forbindelser

Titel 2 Stofmængde, mængdeberegning og koncentration

Titel 3 Syrer og baser

Titel 4 Redoxreaktioner

Titel 5 Flerfaglige forløb
                                 Side 1 af 11
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

Titel 1  Atomer og ioner, periodisk system, kemiske forbindelser

Indhold Kim Bruun m.fl., ISIS C, Systime 2005, 2. udgave
    Opslag: 2 – 7, 9 – 10, 12 – 14, 32 - 36
Titel 2  Stofmængde, mængdeberegning og koncentration

Indhold ISIS C
    Opslag 24 – 27, 37 – 40

     Rapportøvelser:
     Termisk spaltning af natriumhydrogencarbonat
     NaCl-indholdet i saltvand
Titel 3  Syrer og baser

Indhold ISIS C
    Opslag 42 – 48

     Rapportøvelse:
     Eddikesyreindholdet i husholdningseddike
                                      Side 2 af 11
Titel 4  Redoxreaktioner

Indhold ISIS C
    Opslag 49 - 53

     Rapportøvelse:
     Jernindholdet i ståluld
Titel 5  Flerfaglige forløb

Indhold
     Vand
     Sammenfatning af særfagligt stof om vand fra ISIS C
     Drikkevand og drikkevandsanalyse (”Sådan læses en vandanalyse” og konkrete data fra
     Odense Vandforsyning)
     Vands hårdhed. Eksperiment: Hårdhedsbestemmelse med fældning af calciumoxalat
     og redoxtitrering
     Indholdsdeklaration på mineralvand

     Kost og ernæring
     ISIS C, opslag 15 – 18, 63, 64, 66, 68 og 69
     Kulhydrater, fedtstoffer og proteiner – deres opbygning og forbrændingsreaktioner
     Mængdeberegninger på kost (forbrændingsreaktioner og energiindhold,
     fedtenergiprocent)

     Alkohol og livsstil
     ISIS C, opslag 64
     Alkoholer – struktur og egenskaber, ethanol og promilleberegning, alkohols
     nedbrydning i kroppen, antabus

     Til de flerfaglige forløb har holdet udarbejdet en mindmap (kollaborativt on-line
     mindmap) over temaet
                                               Side 3 af 11
Undervisningsbeskrivelse
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Termin       maj – juni 2007/08


Institution     Odense Katedralskole

Uddannelse     Hf

Fag og niveau    Naturvidenskabelig faggruppe, biologi C

Lærer(e)      Mogens Juul Agergaard, MA

Hold        1p nf/bi


Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Titel 1 Økologi

Titel 2 Fysiologi

Titel 3 Genetik
                                 Side 4 af 11
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)


Titel 1      Økologi

Indhold      Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og
         supplerende stof

         N. S. Hansen m. fl.: Biologibogen, 2. udgave Systime 2005:
          side 10-18, 20-26, 28-31, 36-47, 63-66

         Vejledning til ekskursion til Vindinge Å, 6 s.

         Supplerende kopier:
         Vandløbenes miljøtilstand 2004, Vindinge Å, 1 s.
         Stofkredsløb og energistrøm i et økosystem, 1 s.
         Gruppeopgave, 1 s.
         Disposition og spørgsmål til lærebogen s 39-47, 1 s.

         Havet – en fælles resurse (fra: Det globale miljø, Nucleus 2002, s. 48-55), 8 s.
         Østersøen som økosystem, spørgsmål og opgaver, 1 s.
Omfang      Anvendt uddannelsestid: ca. 25 moduler

Særlige      Kompetencer, læreplanens mål, progression
fokuspunkter
         Biologisk arbejdsmetode
         Økosystemer, uorganiske og organiske stoffer, fotosyntese, respiration,
         stofkredsløb, energistrøm, nitrogenkredsløbet.
         Vandløbsøkologi og vandløbsforurening
         Marinøkologi: marine økosystemer, primær- og sekundær stofkredsløb,
         produktion, vandmand, fisk, muslinger.
         Østersøen: økosystemet, abiotiske faktorer, eutrofiering, iltsvind


Væsentligste   Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af
arbejdsformer   fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde

         Eksperimentelt arbejde:
         Ekskursion til Vindinge Å 3. 9. 07:
         Indsamling af dyr og planter, temperatur, pH, strømhastighed - rapport

         Forsøg med BTB og vandpest – rapport


                                             Side 5 af 11
Titel 2     Fysiologi

Indhold     Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og
        supplerende stof

        Biologibogen
         Side 21-25, 76-89

        Supplerende kopier:
        Hovedgrupper af næringsstoffer, oversigt, 2 s.
        Kohberg yoghurtboller, 1 s.
        Stofskifteprocesserne i kroppen, 1 s.
Omfang     Anvendt uddannelsestid.: ca. 15 moduler

Særlige     Kompetencer, læreplanens mål, progression
fokuspunkter
        Næringsstoffer, fordøjelse, stofskifte
Væsentligste  Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af
arbejdsformer  fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde

        Teoretisk undervisning
        Gruppeopgaver
        Eksperimentelt arbejde:
        Forsøg med kulhydrater (3 s.)- rapport
                                          Side 6 af 11
Titel 3     Genetik

Indhold     Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og
        supplerende stof

        Biologibogen
         Side 182-198, 206-214, 216-218

        Supplerende kopier.
        Meiose af kønsmoderceller, fig, 1 s.
Omfang     Anvendt uddannelsestid: ca. 12 moduler

Særlige     Kompetencer, læreplanens mål, progression
fokuspunkter
        Cellers opbygning, celleprocesser, diffusion og osmose, pro- og eukaryote
        celler,celledelinger: mitose og meiose.

        Kromosomer, krydsninger, stamtavler, arvelige sygdomme, arv og miljø,
        kønsbundet nedarvning.
Væsentligste  Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af
arbejdsformer  fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde

        Teoretisk undervisning
        Eksperimentelt arbejde:
        Forsøg med celler (4 s.) - rapport
                                          Side 7 af 11
Undervisningsbeskrivelse
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Termin       Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2008
Institution     Odense Katedralskole

Uddannelse     Hf

Fag og niveau    NF, Geografi C.

Lærer(e)      Flemming Sigh

Hold        1p nf/geLæreplan (Fagbekendtgørelse 2007) og Vejledning (2006):
http://us.uvm.dk/gymnasie//vejl/laereplan_pdf/hf/hf_naturvidenskabelig_faggruppe.pdf
http://us.uvm.dk/gymnasie//vejl/vejledning_pdf/hf/hf_naturvidenskabelig_faggruppe.pdf
hvoraf følgende fremgår:
Geografiske kernestof:
”Vejrforhold og klima”
  Væsentlige faktorer i klimasystemet og klimaændringer.
  Vejrforhold i praksis.
”Energistrømme og kredsløb i naturen”
  Et eller flere kredsløb i naturen fx vandets kredsløb, kulstofkredsløbet m.v.
  Virkninger af menneskets indgreb i kredsløbet.
”Naturbetingede resurser, produktion og teknologi”
  Den teknologiske udvikling og de natur- og samfundsmæssige betingelser for en eller flere
  produktioner, fx landbrug, fødevarer, energi, bioteknologi m.v.
  Produktionsprocessens miljøpåvirkninger, bæredygtighed og indvirkningen på menneskets hverdag.
”Befolkning og erhvervsforhold”
  Den demografiske udvikling med fokus på levevilkår herunder sundhed, produktion og
  reproduktion.
  Mennesket i det aktuelle, globale befolkningsperspektiv.

- og at kursisterne skal kunne:
- anvende naturvidenskabeligt fagsprog – herunder symbolsprog.
- relatere observationer, modelfremstillinger og symbolfremstillinger til hinanden.
- skelne mellem en teoretisk model og den observerede virkelighed og forstå enkle sammenhænge
  mellem teori og praksis.
- udføre eksperimentelt arbejde under hensyntagen til almindelig laboratoriesikkerhed og omgås
  kemikalier på forsvarlig måde i hverdagen.
- foretage systematiske observationer og dataindsamling under feltarbejde og i laboratoriet.
- opstille enkle hypoteser og forklare betydningen af kontrolforsøg.

                                            Side 8 af 11
- opsamle data og bearbejde resultater fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser.
- identificere og diskutere fejlkilder ved vurdering af resultater fra eksperimentelt arbejde.
- udtrykke sig med faglig præcision om naturvidenskabelige emner såvel mundtligt som skriftligt.
- indhente og vurdere naturvidenskabelig information fra forskellige kilder.
- analysere figurer og data og sætte dem i relation til relevante forklaringsmodeller.
- analysere fællesfaglige problemstillinger og opstille enkle problemformuleringer ud fra en
  naturvidenskabelig tilgang.
- identificere og forholde sig til naturvidenskabelige problemstillinger fra hverdagen og fra den aktuelle
  debat.
- sætte lokale natur- og samfundsmæssige forhold ind i en regional eller global sammenhæng og forstå
  globale processers lokale konsekvenser.

Anvendt litteratur:
1) Studieatlas (Christiansen, Gyldendal 1999).
2) "Alverdens Geografi" (Sanden et al., Geografforlaget 2005).
3) "OK-Geografi" (Internetkompendie på http://www.FlemmingSigh.dk )
4) "Vejr og klima" (Sigh, Systime 1991).

Kompendier, øvelser, rapport-vejledninger, kontrol-ark (der er en første egen-kontrol af rapporter),
samt øvrige hjælpemidler ligger på skolens hjemmeside eller direkte på http://www.FlemmingSigh.dk

”OK-Geografi” er et Internet-kompendie på www.FlemmingSigh.dk :
Kompendiet opdateres løbende og indeholder emne-dispositionerne til timerne, Kravlister, som
beskriver hvilke problemstillinger og metoder eleverne skal kunne forholde sig til og anvende, samt
Ordlister med definition af de fagudtryk, der er paratviden.
Der linkes i "OK-Geografi " til den nyeste statistik på Internettet samt til uddybende artikler.

Ugebogen på skolens Intranet dokumenterer de enkelte timers indhold.

Det Internetbaserede kommunikationssystem "Fronter" er elevernes elektroniske arbejdsplads.
Her er også slutprodukterne (rapporterne) placeret i mappen "Færdige rapporter...”.
_______________________________________________________________________________

1. Introduktion: Geografisk lokalisering og præsentation.
Uddannelsestid / elevtid: 14,4 / 3.
Viden:
Steds- og afstandsbestemmelse med længde- / breddegrader og UTM-koordinater, højde over havet,
valg af datum, usikkerhedsangivelser, målestoksforhold, overhøjning, profilopmåling og profiltegning,
kortprojektion, vejr-iagttagelse.
Brug af tekstbehandling, regneark, billedbehandling, kommunikationssystem (Fronter) til
rapportskrivning.
Hjælpemidler:
Ekskursion til Åløkkestedet med feltarbejde i samarbejde med Biologi.
GPS, GIS-system (Fyns Amts) med kort og luftfotos, 4-cm-kort, Google Earth, waterpas,
meteorologiske måleinstrumenter.
Læst:
1) "Alverdens Geografi" side 273-278 (inklusiv).
2) "Studieatlas" side 0 (Kortprojektioner) + 130(nederst) + 131(øverst).
                                              Side 9 af 11
3) "OK-Geografi" afsnit 1 (se www.FlemmingSigh.dk ).
4) Ekskursionsvejledning og rapportvejledning (se www.FlemmingSigh.dk ).
5) Rapport 1: Feltarbejde i Geografi ved Naturskolen Åløkkestedet i Tarup-Davinde.


2. Belysning af de demografiske forhold i de globale vækst- og stagnationscentre.
Uddannelsestid / elevtid: 14,4 / 4.
Viden:
De nuværende demografiske komponenter og tendenser analyseres som basis for forståelse af behovet
for fødevarer, sundhed, jobs, produktion og handel samt fordelingen af levestandard i perioden 2007 –
2050.
Hjælpemidler:
Video: "Det store Babykrak" (DR1).
Aktuel demografisk statistik hentet ind fra databaser via Internettet.
Læst:
1) "Alverdens Geografi" side 83-103 (om befolkning).
2) "Studieatlas" side (104-107) + 110 (øverst).
3) "OK-Geografi" afsnit 2.
4) PowerPoint-oversigt over den globale demografi 1700-1950-2050. (Ligger under lærermateriale i
  Fronter samt her: http://intranet.odensekatedralskole.dk/~SI/Demografi%201700-1950-2050-
  ppt/IMF-demography-1950-2050-and-1700-2050.ppt ).
5) Rapport 2: "Den demografiske transition".
6) Rapport 3: "Aldersfordeling (befolkningspyramider)".


3. Vækst, ressourcer og bæredygtighed.
Uddannelsestid / elevtid: 14,4 / 2.
Viden:
Den globale fødevare- og energiforsyning og fordeling, samt perspektiverne i din generation frem til
2050.
Den globale fordeling af jobs, erhverv og handel, samt perspektiverne i din generation frem til 2050.
Hjælpemidler:
Video: "Afrika - kontinentet der sov over sig" (om ledelses- og udviklingsproblemer).
Video: "Den dyre støtte" (om erhvervs- og udviklingsstøtte).
Læst:
1) "Alverdens Geografi" side 153-171 (om fødevareforsyning) + side 105-129 (om den globale
erhvervsfordeling) + side 173-188 (om verdenshandel og globalisering)..
2) "OK-Geografi" afsnit 3.1 + 3.3 + 4.
3) Introduktion til energiforbrug og energiproduktion med tilhørende statistik
(http://intranet.odensekatedralskole.dk/~SI/Energi-SI-intro/energi-SI-intro.ppt ).
4) Rapport 4: "Den globale erhvervsfordeling".


4. Energikredsløbet i atmosfæren og havet, herunder Jordens vejr og klima samt
klimaændringer som basis for den globale fødevareproduktion og menneskelige
trivsel.
Uddannelsestid / elevtid: 22,4 / 6.
Viden:
                                              Side 10 af 11
De basale mekanismer bag nedbørs-, temperatur- og vindforhold i atmosfæren.
Forståelse af de daglige vejrudsigter, de globale klimaforhold og klimaændringer samt deres betydning
for mennesket.
Hjælpemidler:
Video: “TV2's vejrudsigt produceret på Odense Katedralskole den 01-10-1998"
Video: "TV2/Vejret, TV2/Nyhederne og TV2/Fyn: Odense Katedralskole og Solformørkelsen i Midt-
Europa, 11-08-1999”.
DVD: Al Gore: "En ubekvem sandhed".
Vejrdata i form af kort, radarbilleder og satellitbilleder hentet fra Internettet.
Læst:
1) "Vejr og klima” s. 6-57, suppleret med figurerne i ”Alverdens Geografi" side 29-46.
2) ”Alverdens Geografi” side 54-63 (om klimaændringer) + side 65-69 (om vandets kredsløb og
  nedbør i DK) + side 81 (om syreregn) + side 232-234 (om drivhuseffekt og syreregn) + side 24-27
  (om drikkevand og sundhed) + side 10-13 (om ozon og CFC-gasser).
3) "Studieatlas" side 10 + 26 + (100-103) + 111.
4) Rapport 5: "Vandrende lavtryk" (vejrudsigt for Stockholm).
5) Rapport 6: "Dagens vejrudsigt".
6) Rapport 7: "Klimastationer".


5. Tværfaglig behandling af fællesemnerne: Vand, Sundhed og Fødevarer.
Ud fra en række eksemplariske eksamensspørgsmål gennemgås fællesemnerne i en række fag- og
tværfaglige moduler med eksamenstræning.

Eksamen:
Eksamensbestemmelser: se i Læreplan og Vejledning, bl.a.:
Du bør være opmærksom på, at du under eksaminationen får vist:
  - at du har viden om emnet.
  - at du kan bruge og definere fagudtrykkene.
  - at du kan anvende grafisk / statistisk dokumentationsmateriale.
  - at du kan foretage en analyse og vurdering af emnets problemstillinger.
  - at du kan vurdere dokumentationsmaterialets seriøsitet.

Husk at medbringe alt dit materiale: bøger, rapporter, noter etc.


Flemming Sigh.
                                             Side 11 af 11

								
To top