NG�N H�NG NH� NU?C*** - DOC

Document Sample
NG�N H�NG NH� NU?C*** - DOC Powered By Docstoc
					   NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC            Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2011
     VIỆT NAM       THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG
         TRONG TUẦN (Từ 10/9-16/9/2011)


  1. Về lãi suất:
   - Lãi suất huy động: Ít biến động, các TCTD huy động với mức lãi suất
phổ biến 14%/năm đối với tiền gửi bằng VND, 2%/năm đối với tiền gửi bằng
USD của dân cư và 0,5%/năm đối với tiền gửi bằng USD của tổ chức kinh tế.
   - Lãi suất cho vay:
   + Lãi suất cho vay VND: Tiếp tục ổn định. Hiện lãi suất cho vay đối với
lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu ở mức 17-19%/năm; lãi suất cho vay
sản xuất - kinh doanh khác phổ biến ở mức 18-21%/năm, lãi suất cho vay lĩnh vực
phi sản xuất 22-25%/năm.
   + Lãi suất cho vay USD: Lãi suất cho vay phổ biến ở mức 6-7,5%/năm đối
với ngắn hạn; 7,5-8%/năm đối với trung và dài hạn.
   Lãi suất cho vay phổ biến của TCTD đối với khách hàng cụ thể như
sau:
                                 Đơn vị: %/năm
Nhóm NHTM       Đối tượng        Ngắn hạn    Trung, dài hạn
        VND:
        - Sản xuất kinh doanh       18-19       18,5-19
        thông thường
  NHTM
 Nhà nước   - Nông nghiệp, nông thôn
        và xuất khẩu           16,5-17       17-18
             USD          6,0-6,5      6,5-7,0
        VND:
        - Sản xuất kinh doanh       18-19       19-21
        thông thường
        - Nông nghiệp, nông thôn
  NHTM
        và xuất khẩu           17-19       18-20
  cổ phần
             USD          6,0-7,5      7,5-8,0

  2. Về doanh số giao dịch liên ngân hàng:
  Theo báo cáo nhanh của các NHTM, tổng doanh số giao dịch trên thị
trường liên ngân hàng trong kỳ đến ngày 14/9 đạt xấp xỉ 98.638 tỷ VND và
2.375 triệu USD, bình quân đạt khoảng 19.728 tỷ VND và 475 triệu USD/ngày.


                      1
  Trong tuần, các giao dịch VND tập trung chủ yếu vào các kỳ hạn ngắn (qua
đêm, 1 tuần), với tổng doanh số 2 kỳ hạn này chiếm 68% tổng doanh số; giao
dịch bằng USD vẫn tập trung vào kỳ hạn qua đêm, với doanh số kỳ hạn này
chiếm 48% tổng doanh số.
  3. Về lãi suất bình quân liên ngân hàng:
    Lãi suất bình quân liên ngân hàng đến ngày 14/9 cụ thể như sau:
    - Đối với các giao dịch bằng VND: Lãi suất giao dịch bình quân trên thị
trường liên ngân hàng bằng VND có xu hướng tăng nhẹ đối với các kỳ hạn
ngắn từ 1 tháng trở xuống và không kỳ hạn. Riêng các kỳ hạn dài từ 3 tháng
đến 12 tháng, lãi suất lại có xu hướng giảm so với mặt bằng lãi suất bình quân
tuần trước với mức giảm từ 0,56% đến 0,75%/năm.
    Lãi suất bình quân qua đêm tuần này ở mức 12,71%/năm, tăng 0,01% so
với mức bình quân tuần trước. Lãi suất bình quân các kỳ hạn còn lại đều dao
động quanh mức 13% và 13,50%; trong đó cao nhất thuộc về kỳ hạn 1 tháng,
hiện ở mức 13,76% (ngoại trừ lãi suất không kỳ hạn).
    - Đối với các giao dịch bằng USD: So với mức bình quân tuần trước, lãi
suất giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng bằng USD tuần này có
xu hướng giảm đối với các kỳ hạn qua đêm, 2 tuần và 3 tháng; với các mức
giảm từ 0,02% đến 1,25%. Riêng kỳ hạn 1 tuần và 1 tháng lãi suất tăng so với
bình quân kỳ trước.
    Lãi suất bình quân qua đêm ở mức 0,72%/năm, giảm 0,02%/năm so với
tuần trước; lãi suất bình quân các kỳ hạn còn lại dao động từ 1,60% đến
5,00%/năm. Tuần này không phát sinh giao dịch USD 6 tháng và không kỳ
hạn; giao dịch USD 12 tháng phát sinh không đáng kể.
    Lãi suất bình quân thị trường liên ngân hàng tuần qua cụ thể như sau:
                                 Đơn vị: %/năm
          Qua              1    3    6    12
   Kỳ hạn        1 tuần 2 tuần                    KKH
          đêm             tháng  tháng  tháng  tháng
   VND     12,71  13,28  13,33    13,76  13,20  13,38  12,75  1,93
   USD     0,72   1,60  1,79    1,93  1,73  5,00   -   -


  4. Về tỷ giá
    Trong tuần qua, thị trường ngoại hối tiếp tục có chuyển biến tích cực.
Tỷ giá giao dịch trên thị trường ổn định, trạng thái ngoại tệ toàn hệ thống tiếp tục
duy trì mức dương, doanh số mua bán ngoại tệ trên thị trường liên ngân hàng và
với khách hàng đều tăng, các NHTM bắt đầu mua ròng ngoại tệ từ khách hàng,
thanh khoản ngoại tệ toàn hệ thống được cải thiện. Hiện tỷ giá niêm yết mua, bán
VND/USD của các ngân hàng thương mại phổ biến quanh khoảng 20.830/
20.834 đ/USD.

                        NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM


                      2
3
4

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4
posted:3/3/2012
language:
pages:4