UBND T?NH AN GIANG*** - DOC

Document Sample
UBND T?NH AN GIANG*** - DOC Powered By Docstoc
					 UBND TỈNH AN GIANG         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  SỞ TƯ PHÁP              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số: 76 /BC-STP            An Giang, ngày 25 tháng 8 năm 2011

                   BÁO CÁO
           Tình hình, kết quả công tác Tư pháp tháng 8
              và nhiệm vụ tháng 9 năm 2011


    Căn cứ Chương trình công tác tư pháp năm 2011, Sở Tư pháp báo cáo tình hình,
kết quả công tác tư pháp tháng 8/2011 và nhiệm vụ tháng 9/2011, cụ thể như sau:
    I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 8:
    1. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy
phạm pháp luật:
    1.1 Cấp tỉnh:
    a) Đóng góp: 06 dự thảo (05 Quyết định; 01 Nghị định);
   b) Thẩm định: 01 dự thảo Quyết định của UBND tỉnh điều chỉnh vấn đề về
khuyến khích phát triển làng;
    c) Soạn thảo: 01 Nghị quyết về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý
và sử dụng lệ phí hộ tịch;
    d) Tự kiểm tra: 05 văn bản (05 Quyết định);
   đ) Kiểm tra: 10 văn bản (09 Nghị quyết, 01 Quyết định);
   e) Rà soát, hệ thống hóa văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 06 văn bản (04 Quyết định, 02 Chỉ thị)
    1.2 Cấp huyện:
    Trong tháng 8/2011, các Phòng Tư pháp An phú, Châu đốc, Phú Tân, Thoại Sơn, Tân
Châu, Tri Tôn đã thực hiện các công tác xây dựng, thẩm định và kiểm tra văn bản quy phạm pháp
luật như sau:
    - Thẩm định: 34 văn bản;
    - Kiểm tra: 99 văn bản;
    - Đóng góp: 6 văn bản;
    - Soạn thảo: 23 văn bản.
    2. Công tác Hành chính tư pháp:
    2.1. Cấp tỉnh:
    - Thực hiện 845 vụ việc về hộ tịch, thu lệ phí 46.571.000 đồng. Trong đó: xác nhận
hộ tịch 232, trích lục hộ tịch các loại 303 trường hợp, cải chính hộ tịch 41, cấp lại bản chính
khai sinh 49, cấp phiếu lý lịch tư pháp 161, khai sinh có yếu tố nước ngoài 08, trích lục khai
sinh có yếu tố nước ngoài 01, khai tử có yếu tố nước ngoài 01, kết hôn có yếu tố nước ngoài
17, trích lục kết hôn có yếu tố nước ngoài 13, ghi chú kết hôn có yếu tố nước ngoài 05, ghi
chú ly hôn có yếu tố nước ngoài 05, nhận con ngoài giá thú 02;

                       1
    - Triển khai thực hiện Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư
pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con
nuôi; Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành
và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp, có hiệu lực trong tháng
8/2011;
    - Tổ chức lấy ý kiến đóng góp và trình UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp
triển khai hoạt động lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh;
    - Tiến hành việc nhập cơ sở dữ liệu án tích để theo dõi, cập nhật và cấp phiếu Lý
lịch Tư pháp theo Đề án quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; Lập 180 hồ sơ lý lịch tư
pháp và gửi thông tin lý lịch tư pháp (40 trường hợp) cho Trung tâm lý lịch tư pháp
quốc gia - Bộ Tư pháp theo Thông tư số 13/2011/TT-BTP v/v ban hành và hướng dẫn
sử dụng biểu mẫu và sổ lý lịch tư pháp;
   - In ấn các loại sổ, đăng ký mua biểu mẫu về lý lịch tư pháp theo Thông tư
13/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp v/v ban hành và hướng dẫn sử dụng
biểu mẫu và sổ lý lịch tư pháp, có hiệu lực ngày 10/8/2011;
    - Báo cáo tình hình thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch từ năm 2010 đến
nay.
    2.2. Cấp huyện:
    - Tổng số việc hộ tịch thực hiện: 6.812 việc (Trong đó: số khai sinh là 2.799, số
khai tử là 877, số cặp đăng ký kết hôn là 1.240, công tác hộ tịch khác 1.956).
    - Tổng số việc chứng thực: Cấp huyện 3.680 việc, cấp xã 55.440 việc.
   3. Công tác bổ trợ tư pháp:
   - Giám định tư pháp:
   + Đề nghị UBND tỉnh Quyết định bổ nhiệm 02 giám định viên tư pháp về lĩnh
vực an toàn vệ sinh thực phẩm;
   + Các tổ chức Giám định đã thực hiện 282 yêu cầu giám định kỹ thuật hình sự
(Trong đó giám định ma túy 08, giám định tài liệu 03, giám định kỹ thuật tài liệu 01,
giám định số khung – số máy xe môtô 265, giám định sinh học 02, giám định đường
vân 03).
    - Luật sư:
    + Phối hợp với Đoàn Luật sư tỉnh về việc xây dựng báo cáo tổng kết 5 năm thi
hành Luật Luật sư theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2090/UBND-NC ngày
14 tháng 07 năm 2011 về việc tổng kết 5 năm thi hành Luật Luật sư;
    + Tham dự Hội thảo triển khai Chiến lược phát triển nghề luật sư do Bộ tư pháp
tổ chức tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu;
    + Tiếp nhận 01 hồ sơ thủ tục thành lập chi nhánh văn phòng luật sư tại Long
Xuyên thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đại Tín.
                      2
    - Đăng ký giao dịch bảo đảm: Tham dự lớp tập huấn, bồi dưởng pháp luật về
giao dịch bảo đảm và đăng ký giao dịch bảo đảm của Bộ Tư pháp tổ chức tại Thành
phố Hồ Chí Minh.
   - Công chứng:
   + Các tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện được 2.423 vụ việc, với 9.505
văn bản thu lệ phí 804.085.000 đồng, trong đó kết quả thực hiện là:
    Các Phòng Công chứng đã thực hiện: 772 vụ việc với 3.435 văn bản, thu lệ phí
307.996.000 đồng;
    Các Văn phòng công chứng (Long Xuyên, Mỹ Long, Thường Xuyên, Công
Quyền, Châu Đốc) đã thực hiện: 1.651 vụ việc với 6.070 văn bản, thu lệ phí 496.089.000
đồng;
   + Tiếp nhận 01 Hồ sơ và trình UBND tỉnh xem xét, cho phép thành lập 01 Văn
phòng công chứng của bà Nguyễn Thị Nguyệt Cầm;
   - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản: Tổ chức thành công 02 phiên bán đấu giá
tài sản (ngày 27/7/2011 và 10/8/2011) với tổng số tiền bán đấu giá thành là
6.082.370.000 đồng tăng 6% so với giá khởi điềm;
    + Tiếp nhận và lập danh bảng kê 119 mục tài sản, hàng hóa các loại do các đơn
vị cấp tỉnh xử lý tịch thu; Lập 10 Hợp đồng bán đấu giá tài sản tổng trị giá tài sản là
35.225.519.000 đồng và đang thông báo bán đấu giá;
    + Báo cáo UBND tỉnh một số vấn đề về bán đấu giá tài sản nhà nước; quyền sử
dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.
    4. Trung tâm Trợ giúp pháp lý:
    - Trong tháng đã tổ chức 04 cuộc Tư vấn pháp luật lưu động tại hai huyện Chợ
Mới và Châu Phú, có 136 lượt người dân tham dự. Đã tư vấn pháp luật trực tiếp cho 28
trường hợp, tập trung ở các lĩnh vực Đất đai, Dân sự, Hành chính, Hình sự, Hôn nhân
& Gia đình và Pháp luật ưu đãi người có công. Trong đó, Trợ giúp viên pháp lý thực
hiện 28/28 vụ việc;
    - Báo cáo kết quả thực hiện Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp
pháp lý (theo hướng dẫn của Cục Trợ giúp pháp lý tại công văn số 215/TGPL-QLCL
ngày 04/7/2011 của Cục Trợ giúp pháp lý);
    - Báo cáo thống kê công tác TGPL 9 tháng đầu năm 2011 theo quy định;
    - Đóng góp ý kiến trong công tác trợ giúp pháp lý năm 2011 theo chỉ đạo của
Cục TGPL- Bộ Tư pháp;
    - Tổ chức lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Kế hoạch của Bộ Tư pháp về triển khai
thực hiện Chiến lược phát triển TGPL đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;
    - Tham dự Hội thảo về công tác trợ giúp pháp lý do cục Trợ giúp pháp lý tổ
chức tại Hà Nội; Tọa đàm “Đánh giá mô hình hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho nạn
nhân bị buôn bán tại An Giang” do Sở Lao động thương binh & Xã hội tổ chức.
   5. Công tác Phổ biến giáo dục pháp luật:

                     3
    5.1 Cấp tỉnh:
    - Phát hành Bản tin Tư pháp số 3+4 năm 2011;
    - Tham mưu Hội đồng Phối hợp công tác Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quyết
định thành lập đoàn kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác hòa giải
năm 2011;
   - Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật gửi Phòng Tư
pháp 11 huyện, thị xã, thành phố; Báo cáo kết quả triển khai kế hoạch số 22/KH-
UBND ngày 02/6/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh; kết quả hoạt động phổ biến, giáo dục
pháp luật cho đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh An Giang (từ 1991 đến 2011);
    - Phối hợp với Hội Nông dân xây dựng Chương trình tuyên truyền, phổ biến
giáo dục pháp luật từ năm 2011 – 2015;
    - Tổ chức hội nghị tập huấn văn bản quy phạm pháp luật mới cho báo cáo viên,
tuyên truyền viên pháp luật đợt 03/2011, bao gồm: Luật Tố tụng hành chính, Luật Viên
chức, Luật Phòng, chống mua bán người có 182 lượt người tham dự;
   - Tổ chức 01 lớp tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật cho Trưởng, phó
khóm, ấp tại thị xã Tân Châu có 169 lượt người tham dự;
    - Biên soạn 02 đề cương thu đĩa CD Luật Phòng, chống mua bán người và Luật
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Sổ tay pháp luật dành cho đồng bào dân tộc thiểu số
năm 2011; Mua 17 loại sách pháp luật với 400 cuốn.
    5.2 Cấp huyện: Trong tháng tổ chức được 628 cuộc tuyên truyền với 10.585
lượt người tham gia, phát thanh 1300 giờ, phát hành 736 tài liệu tuyên truyền.
    6. Công tác Thanh tra:
    - Trong tháng tiếp nhận 05 đơn khiếu nại việc thi hành án, giải quyết tranh chấp
đất đai, xây dựng trái phép, mất tài sản, yêu cầu thi hành quyết định hành chính. Thanh
tra Sở đã thông báo trả đơn và hướng dẫn đương sự thực hiện do không thuộc thẩm
quyền giải quyết của Sở Tư pháp;
    - Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 01 trường hợp do có hành vi vi phạm
pháp luật hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài;
    - Công bố Kết luận kiểm tra công tác tư pháp tại 22 xã, phường, thị trấn thuộc
11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; việc thực hiện các quy định của pháp luật về bán
đấu giá tài sản tại Hội đồng bán đấu giá tài sản thị xã Châu Đốc, huyện Châu Phú, Chợ
Mới;
    - Báo cáo Thanh tra tỉnh kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện các
quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng 5 năm (2006 - 2011);
   7. Công tác hành chính, văn phòng:
   - Báo cáo kết quả rà soát tình hình, chất lượng công chức ngành tư pháp theo
yêu cầu của Bộ Tư pháp;


                      4
    - Tổ chức sơ kết tình hình công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm
vụ trọng tâm những tháng cuối năm;
    - Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy chế, quy định trong tổ chức và hoạt động
của Sở Tư pháp;
   - Thực hiện thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 01 công chức quản lý cấp phòng theo
kế hoạch;
   - Tổ chức “Ngày pháp luật tháng 8” của Sở;
   - Tổ chức đánh giá nội bộ các quy trình thủ tục hành chính của sở theo tiêu
chuẩn ISO 9001: 2008.
   - Ký kết hợp đồng với nhà thầu đã trúng thầu gói thiết bị máy móc, thiết bị thông
tin theo mô hình một cửa tại Sở Tư pháp.
    II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 8/2011:
    1. Công tác văn bản:
    - Trình UBND tỉnh Dự thảo Quyết định quy định theo dõi tình hình thi hành
pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang; Quy định về chế độ báo cáo thống kê tư pháp;
   - Khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực hộ tịch và đất đai trên địa
bàn tỉnh theo kế hoạch theo dõi chung thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang
năm 2011;
    - Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 55/2011/NĐ-CP về chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.
    2. Công tác Hành chính tư pháp:
    - Dự thảo Chỉ thị v/v triển khai Luật Nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh An Giang;
    - Tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Nuôi con nuôi và các văn bản hướng dẫn;
    - Phối hợp với ngành Công an tiến hành thẩm tra, xác minh hồ sơ xin nhập Quốc
tịch Việt Nam theo Điều 22 của Luật Quốc tịch Việt Nam;
   3. Công tác Bổ trợ tư pháp:
   - Tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP
ngày 18/52011 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phì đăng ký giao dịch
bảo đảm.
    - Xây dựng Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật đối với các
Văn phòng công chứng và Luật sư trên địa bàn tỉnh.
    - Trung tâm Trợ giúp pháp lý: Tổ chức 04 cuộc tư vấn lưu động.
    - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản: Mở từ 1-2 phiên bán đấu giá tài sản
tịch thu sung quỹ nhà nước, tài sản nhà nước được phép thanh lý và tài sản ủy quyền;
    + Phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có thẩm quyền xử lý tài sản tịch thu
sung quỹ giảm giá các loại tài sản, hàng hóa hết hạn thông báo không có khách hàng
đăng ký mua.
    + Phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất và UBND huyện Thoại Sơn thực
hiện hợp đồng đấu giá quyền sử dụng đất.

                      5
    4. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật:
    - Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các văn bản phục vụ Hội thi báo cáo
viên, tuyên truyền viên pháp luật gi i năm 2011 ở cấp tỉnh: Quyết định thành lập Ban
Tổ chức; Ban Giám khảo; Tổ Thư ký; tổ chức họp thông qua thể lệ và nội dung Hội thi;
Dự trù kinh phí;
    - Thực hiện kế hoạch số 21/KH-HĐPH ngày 16/5/2011 của Hội đồng phối hợp
công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tiến hành kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục
pháp luật năm 2011. Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh được kiểm tra gồm: Sở Nội vụ,
Thanh tra tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Chi
cục thuế, Tp. Long Xuyên, huyện Tịnh Biên, huyện Tri Tôn, huyện An Phú, huyện
Châu Phú;
   - Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật;
   - Tổ chức 02 lớp tập huấn bồi dư ng tư pháp cơ sở cho công chức Tư pháp – Hộ
tịch ở xã, phường, thị trấn;
   - Biên soạn 02 đề cương thu đĩa CD về Nghị định 19/2011/NĐ-CP ngày
21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi
và Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ
gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và thông tư số 03/2008/TT-
BTP về hướng dẫn một số điều của Nghị định 79/2007/NĐ-CP; Biên soạn sách nh
giới thiệu Luật Phòng, chống mua bán người; Biên soạn Sổ tay pháp luật dành cho
đồng bào dân tộc thiểu số năm 2011.

Nơi nhận:                      KT. GIÁM ĐỐC
- Bộ Tư pháp;
- TT.Tỉnh ủy; TT.HĐND tỉnh;             PHÓ GIÁM ĐỐC
 TT.UBND tỉnh;
- CQĐD BTP tại TP.HCM;                 (Đã ký & đóng dấu)
- Trưởng, Phó khu vực thi đua;
- Ban Giám đốc Sở;
- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở;              Bùi Văn Biết
- Phòng Tư pháp các huyện, thị, thành phố;
- Lưu: VT.
TKSL công tác tháng
    8.xls
                       6

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:33
posted:3/3/2012
language:Vietnamese
pages:6