B?n khai kinh nghi?m c�ng t�c chuy�n m�n by x4XnSBe0

VIEWS: 0 PAGES: 2

									               BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN                                     Mẫu
                   TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (GIÁM SÁT)
          1. Họ và tên: .....................................................................................................
          2. Quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng: ......................................

        Thời gian
   Số    hoạt động                                                      Chủ đầu tư và địa
                  Tên cơ quan, tổ chức           Nội dung hoạt động xây dựng
   TT   chuyên môn                                                      điểm xây dựng.
       về xây dựng
       Từ ngày…..      - Tên cơ quan: …..         - Tên công trình: …                     - Chủ đầu tư:
       tháng…năm       - Địa chỉ: ………….          - Loại công trình: (Dân dụng/ Công             ……
       ….          …………………….             nghiệp/ Giao thông cầu /đường bộ /             - Địa điểm xây
       Đến ngày       - Thời gian tham gia        Thủy lợi/ Thủy điện ………….)                 dựng công trình:
       ……tháng…       cơ quan, tổ chức: Từ        - Thời gian thực hiện hợp đồng: từ             ….
       năm …         ngày….. tháng…           ngày …tháng… năm…. đến ngày
                  năm….               …… tháng…. năm…. đã nghiệm thu,
                  Đến ngày              bàn giao……………
                  ……tháng…năm            - Công việc cơ quan, tổ chức quản lý
                                   ký thực hiện: (Tư vấn thiết kế/ Tư
                  (Nếu hoạt động độc         vấn giám sát/ Thi công xây dựng
    1
                  lập thì ghi: Hoạt         công trình.)………………………
                  động độc lập theo         ……………………………….
                  Giấy đăng ký kinh         - Công việc cá nhân được giao thực
                  doanh số ……. cấp          hiện: (Chủ trì hoặc Tham gia thiết kế
                  ngày…. tháng ….          kiến trúc công trình/ Tham gia thi công
                  năm …. của             hệ thống điện/ Tham gia giám sát công
                  …..(ghi tên đơn vị         tác lắp đặt thiết bị công nghệ/ Tham gia
                  cấp))               khảo sát địa chất thủy
                                   văn.)…………………………………
                                   ….


      Tôi xin cam đoan nội dung bản khai này là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.
        Xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp                              Người làm đơn
            (hoặc Hội nghề nghiệp)                                  (Ký và ghi rõ họ tên)
    Công ty: (tên công ty xác nhận)
                                                         Ghi chú:
    Địa chỉ: (nơi đặt trụ sở chính của công ty xác nhận)
                                                         - Những chữ in nghiên chỉ
    Xác nhận Ông (Bà).........................................................
                                                         mang tính chất tham khảo,
đã trực tiếp tham gia thiết kế, thi công, giám sát các công trình đã
                                                         gợi ý. Khi kê khai đề nghị kê
kê khai nêu trên.
                                                         khai đúng công việc đã tham
    Trong quá trình hoạt động xây dựng ông/bà …… không
                                                         gia hoạt động xây dựng, lĩnh
vi phạm các quy định pháp luật, không gây ra sự cố công trình.
                                                         vực đề nghị cấp chứng chỉ
    Kính đề nghị Sở Xây dựng Long An xét cấp chứng chỉ
                                                         ....
hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình cho ông/ bà
                                                         - Phần ghi chú này, các chữ
………
                                                         in nghiên và các nội dung
    Tôi xin chịu trách nhiệm về xác nhận trên./.
                                                         không liên quan cần xóa bỏ
         Đại diện hợp pháp của đơn vị                                  sau khi kê khai.
            (Ký tên, đóng dấu)
               BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
                TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (GIÁM SÁT)

 1. Họ và tên : .......................................................................................................................................
 2. Quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng: ...........................................................................

       Thời gian hoạt
                                                                 Chủ đầu tư và
 Số     động chuyên          Tên cơ quan, tổ
                                       Nội dung hoạt động xây dựng             địa điểm xây
 TT      môn về xây            chức
                                                                   dựng.
         dựng
Tôi xin cam đoan nội dung bản khai này là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

      Xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp                         Người làm đơn
           hoặc Hội nghề nghiệp                                (Ký và ghi rõ họ, tên)
     Công ty: .................................................................................
     Địa chỉ: ................................................................................
     Xác nhận Ông (Bà).........................................................
 đã trực tiếp tham gia thiết kế, thi công, giám sát các công trình đã kê
 khai nêu trên.
     Trong quá trình hoạt động xây dựng ông/bà …… không vi
 phạm các quy định pháp luật, không gây ra sự cố công trình.
     Kính đề nghị Sở Xây dựng Long An xét cấp chứng chỉ hành
 nghề giám sát thi công xây dựng công trình cho ông/ bà ………
     Tôi xin chịu trách nhiệm về xác nhận trên./.
           Đại diện hợp pháp của đơn vị
                (Ký tên, đóng dấu)

								
To top