FIOM inv by PN4v5o

VIEWS: 88 PAGES: 56

									        Inventaris van de archieven van de

     * Nederlandse Federatie van Instellingen voor de
       Ongehuwde Moeder en haar kind (FIOM)

          (1928) 1930-1 juli 1975 (1978)

                en de

                Fiom,
      Nederlandse Vereniging van Organisaties voor
     Hulpverlening bij zwangerschap en alleenstaand
               ouderschap

       (1972) 1 juli 1975-aanwezig tot 1979 (1982)


INHOUDSOPGAVE


INLEIDING

INVENTARIS

ARCHIEF VAN DE NEDERLANDSE FEDERATIE VAN INSTELLINGEN VOOR
DE ONGEHUWDE MOEDER EN HAAR KIND (FIOM)
(1928) 1930-1 juli 1975 (1978)
                      inventarisnummer
STUKKEN VAN ALGEMENE AARD                1-23
STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
organisatie
wettelijk kader                     24-38
- departementen
- College Algemene Bijstandswet (ABW)
- kinder- en jeugdbeschermingsrecht
- privacy
- verstrekkingen
- overige wetgeving
reglementair                      39-48
leden                         49-109
- landelijke organisaties
- bureaus
- tehuizen
samenwerkingsverbanden                110-153
- landelijk
- provinciaal
- lokaal
- samenwerking met overige organisaties

                 2
eigendommen
fondsenwerving en giften                154-158
financiën
subsidiecommissie                    159-167
Adviescommissie Financiële Aangelegenheden (AFA)    168-197
- algemeen
- rijkssubsidie
- provinciale subsidie
- gemeentesubsidie
rechtspositie van het personeel             198-204
financiële verantwoording                205-206
statistiek                       207-220
personeel                        221-222
opleiding
Verdere Studie in Diensttijd (VSID)           223-235
Verdere Opleiding (VO)                   236
overige cursussen                    237-241
studiedagen                       242-250
- van de FIOM
- van overige instellingen
conferenties                      251-254
stages                           255
fusie
standpuntbepaling                    256-269
- commissie Programma Eisen Tehuizen (PET)
- werkgroepen
- commissie-Stroom
- fusiecommissie
- ad interim bestuur
fusie op landelijk niveau                270-272
fusie op regionaal niveau                273-337
- bureaus
- tehuizen
taakuitoefening
onderzoek                        338-340
voorlichting en publiciteit               341-366
- door de FIOM
- door derden
onvolledige gezinnen                  367-383
abortus                         384-388
vondelingen/afstand/adoptie/voogdij/kinderbescherming  389-413
buitenlanders                      414-417
materiële voorzieningen                 418-423
buitenlandse contacten                 424-446
DOCUMENTATIE                      447-451
                   3
ARCHIEF VAN DE Fiom, NEDERLANDSE VERENIGING VAN
ORGANISATIES VOOR HULPVERLENING BIJ ZWANGERSCHAP EN
ALLEENSTAAND OUDERSCHAP
(1972) 1 juli 1975 - aanwezig tot 1979 (1982)

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD                      452-476
STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
organisatie
wettelijk kader                           477-489
reglementair                             490-493
leden                                494-541
- regionaal overleg
- bureaus
- tehuizen
- overige aangesloten organisaties
samenwerkingsverbanden                        542-570
eigendommen
onroerend goed                            571-573
fondsen                               574-582
- stichting Steunfonds van de Hendrik Pierson Stichting en de Fiom
- stichting Fondsenbeheer Fiom
fondsenwerving                            583-584
legaten                                 585
financiën
subsidie                               586-596
financiële administratie                       597-601
rechtspositie van het personeel                   602-605
belastingen                               606
statistiek                              607-613
personeel                                614
opleiding
Verdere Studie In Diensttijd (VSID)                 615-634
Verdere Opleiding (VO)                          635
trainings- en studiedagen                      636-637
taakuitoefening
onderzoek                                638
voorlichting en publiciteit                     639-652
- door de Fiom
- door derden
alleenstaanden                            653-654
abortus                               655-657
adoptie/vondelingen                         658-660
concubinaat                               661
materiële voorzieningen                       662-664
                   4
INLEIDING

Geschiedenis van de organisatie
Een aantal vertegenwoordigers van de landelijke verenigingen op het gebied van de
ongehuwde moederzorg en de geestelijke gezondheid kwam in een vergadering op 11
september 1929 tot de conclusie dat er een overkoepelende organisatie moest komen. Directe
aanleiding was het amendement Aalberse, dat ongehuwde moeders uitsloot van verzekering
tegen de kosten van bevalling en verpleging. De voorbereidingscommissie bestond uit E.R. van
Ouwenaller en Ch.L. Polak-Rosenberg, respectievelijk voorzitter en secretaresse van de Unie
van Vereenigingen voor Ongehuwde Moeders (UVOM) te Amsterdam; H.M.L.H. Sark,
secretaris van de Armenraad te 's-Gravenhage; C. Meuleman, geneesheer-directeur van de
Kweekschool voor Vroedvrouwen te Heerlen; N. Josephus Jitta, voorzitter van de Centrale
Gezondheidsraad; en A. de Graaf, inspecteur van de Centraal-Bond voor Inwendige Zending en
Christelijk Philantropische Inrichtingen te Zeist. Op 1 maart 1930 werd de Nederlandse
Federatie van Instellingen voor de Ongehuwde Moeder en haar kind (FIOM) opgericht. Het doel
van de vereniging was goede voorwaarden te scheppen voor de ongehuwde moederzorg.
Samenwerking tussen de overheid en particuliere verenigingen was hierbij van groot belang. De
instellingen van weldadigheid werden geregeld bij de Armenwet (1912). Hieraan kwam in 1965
een einde door de invoering van de Algemene Bijstandswet (1963). Bij oprichting waren bij de
FIOM aangesloten: de Nederlandsche Middernachtzending Vereeniging, de Nederlandsche
Vrouwenbond tot verhoging van het Zedelijk Bewustzijn, de Vereeniging Onderlinge
Vrouwenbescherming, de Nederlandsche R.K. Vereeniging ter Bescherming van Meisjes, de
Vereeniging tot Bescherming van Joodse Meisjes en het Leger des Heils. De FIOM had de
rechtspersoonlijkheid van een vereniging. Conform de statuten koos de algemene vergadering
een voorzitter, bestuursleden en een secretaris. Het dagelijks bestuur werd gevormd door de
voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en de penningmeester. De voorzitter had de leiding over de
algemene en de bestuursvergaderingen. De secretaris leidde het secretariaat en het landelijk
bureau in Amsterdam en 's-Hertogenbosch. De secretaris maakte geen deel uit van het bestuur.
De formele plaats van vestiging van de FIOM was 's-Gravenhage. Het kapitaal werd gevormd
door contributies, subsidies van de ministeries van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
(CRM), Onderwijs, Justitie, alsmede door legaten en giften. Het boekjaar liep parallel met het
kalenderjaar.
De leden-instellingen waren zelfstandig. Zij beschikten over consultatie-bureaus en tehuizen
voor de hulp aan hun cliënten. Van oudsher behoorden onderdak, abortus provocatus, afstand
en adoptie, minnelijke schikking, alimentatie en onderstand tot de vaste bestanddelen van de
ongehuwde moederzorg. De crisisjaren en de Tweede Wereldoorlog deden de opvatting
daarover veranderen. Het aantal taken breidde zich uit. Na 1945 bleek professionalisering
noodzakelijk.
Tussen 1945 en 1975 werd de ongehuwde moederzorg diverse malen gereorganiseerd. De
voornaamste reorganisaties waren het samengaan van het Contactorgaan van katholieke
instellingen voor de ongehuwde moeder en haar kind met de RK Vereniging Meisjesbelangen in
1964. De nieuwe vereniging ging verder onder de naam Katholieke Centrale Vereniging tot
hulpverlening aan niet-gehuwde Moeders (KCVM). De Hendrik Pierson Vereniging werd in 1971
omgezet in de Hendrik Pierson Stichting. De Vereniging Onderlinge Vrouwenbescherming en
de KCVM fuseerden op hun beurt in 1971 tot de Centrale vereniging van Organisaties voor
hulpverlening aan niet-gehuwde Moeders (COM). Binnen de FIOM leidden de Commissie
Programma Tehuizen (PET) en de werkgroep Kapaciteit en Behoefte tot de fusie van de
Amsterdamse tehuizen. Commissie en werkgroep brachten tevens de bezinning over de
toekomst van de ongehuwde moederzorg op gang. Deze bezinning werd verder uitgedragen
door de commissie-Stroom. De conclusie luidde, dat een algehele reorganisatie van de
ongehuwde moederzorg (alweer) noodzakelijk was. Op 1 juli 1975 fuseerden de COM, HPS en
FIOM tot: Fiom, Nederlandse vereniging van organisaties voor hulpverlening bij zwangerschap
en alleenstaand ouderschap. De bureaus en tehuizen van de voormalige leden-instellinge
werden ondergebracht in stichtingen met een rekening-courant bij de Fiom. In 1988 tenslotte
vond wederom een reorganisatie plaats binnen de ongehuwde moederzorg: de Fiom
veranderde in Landelijke Vereniging Ambulante FIOM (LVAF).


                        5
Verantwoording van de inventarisatie
De archieven van de FIOM/Fiom zijn eigendom van het IIAV. Zij omvatten na de inventarisatie
8,60 strekkende meter. Het materiaal is samen met het archief van de COM en haar
voorgangsters in termijnen bij het IIAV gekomen. Het archief van de Fiom is tot en met het jaar
1979 overgedragen. Een gedeelte van het archiefmateriaal werd in 1990 voorlopig toegankelijk
gemaakt door Saskia Swart en Erica Veenhof in het kader van hun studie geschiedenis. Een
nieuwe algehele inventarisatie bleek noodzakelijk. Het archief is geschoond. De FIOM/Fiom
hadden ondermeer als taak om de overheid van advies te dienen bij de sociale wetgeving. Dit
verklaart waarom opgelegde wetgeving onder organisatie voorkomt en wetgeving als
adviestaak onder taakuitoefening. De tijdens de algemene vergaderingen gehouden inleidingen
zijn nader beschreven. Hiermede heeft de onderzoeker een extra ingang. De commissies en
werkgroepen zijn, voor zover te achterhalen, voorzien van data van instelling en eventueel
opheffing.

BRONNEN
De archieven van de FIOM en Fiom.
Swart, S en E. Veenhof, Inventaris van het archief van de Nederlandse Federatie van
Instellingen voor de Ongehuwde Moeder en haar kind (1920) 1930-1975 (1977), IIAV, Amster-
dam 1990 (ongepubliceerd).
Rijkssubsidieregeling maatschappelijke dienstverlening aan niet gehuwde moeders en hun kind
(CRM, uitgave FIOM, 1971).
Hueting, E., en R. Ney, Ongehuwde Moederzorg in Nederland (Zutphen: Walburg Pers, 1990).
                        6
INVENTARIS


ARCHIEF VAN DE NEDERLANDSE FEDERATIE VAN INSTELLINGEN
VOOR DE ONGEHUWDE MOEDER EN HAAR KIND (FIOM)
(1928) 1930-1975 (1978)STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

1    Notulen van algemene ledenvergaderingen, met bijlagen 1947-
     1949, 1951, 1955, 1958, 1965-1966, 1968, 1974-1975. 1949-
     1966, 1968. 1 omslag

2    Notulen van bestuursvergaderingen, met bijlagen 1939, 1941,
     1946-1967, 1972. 1946-1967, 1972. 1 pak

3    Besluitenlijsten van bestuursvergaderingen, met bijlagen. 1970-
     1973. 1 omslag

4-5   Jaarverslagen 1930-1968. 1931-1969. 1 pak, 1 omslag
     4.  1950, 1960, 1963, 1964/1965 Concepten
     5.  1930-1968. Gedrukt, 1 pak

6-17*  Inleidingen gehouden in de algemene vergadering, behorende bij
     de jaarverslagen. 1934, 1946, 1949-1950, 1952-1955, 1958-1962.
     13 katernen, 2 omslagen
     6.  Het vraagstuk der hulpverlening aan de buitenlandse
        ongehuwde moeder in Nederland (1934) en Cloeck, H.P.
        e.a., Het vraagstuk der adoptie (1946). 2 katernen
     7.  Breukers, E.M., Enige psychologische Aspecten van het
        ongehuwd Moederschap (1949)
     8.  Linden, B. ter, e.a., De Nazorg voor de Ongehuwde Moeder
        (1950)
     9.  Verslag van de bespreking (1952) en het rapport van de
        Commissie ter nadere bestudering van het vraagstuk van de
        adoptie (1953) 2 katernen
     10. Bespreking van de enquête ingesteld door de FIOM naar
        pleegkinderen geplaatst door de Commissie tot Centralisatie
        inzake afstand van kinderen (1954) Met bijlagen. 1 omslag
     11. Bespreking van het bij Koninklijke Boodschap van 12 juli
        1954 ingediende wetsontwerp tot invoering van de
        mogelijkheid van adoptie (1954) en mr M.C. van Leeuwen,
        Bespreking van de enquête ingesteld door de F.I.O.M. naar
        de pleegkinderen geplaatst door de commissie tot
        centralisatie inzake afstand van kinderen (1954) 2 katernen
     12. Herdenking van het vijfentwintigjarig bestaan van de FIOM

                 7
          (1955)
       13.  Petit, Ch.J.J.M., Eerste ervaringen met de Wet op de Adoptie
          (1958)
       14*  Groot-Klaver, G.D. de, Verslag van het proefonderzoek naar
          de omstandigheden van 50 ongehuwde moeders en haar
          kinderen, over wie de moeders zelf de zorg op zich hebben
          genomen (1959) Met voorbeeld-dossiers. 1 omslag
       15.  Godefroy, J., Sociologische visie op de buitenechtelijke
          geboorten in Nederland (1960)
       16.  Jong, M.Ch., Voor welke vragen stelt de praktijk van de
          adoptie ons? (1961)
       17.  Trimbos, J.B.J. e.a., Problemen rond de afstand (1962)

18-19    Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van het bestuur.
       1929-1942. Met bijlagen. 2 pakken

20      Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van (adviserende)
       leden van het bestuur. 1942, 1944-1975. 1 pak

21-22    Besluitenlijsten van het dagelijks bestuur. 1964-1970. Met
       bijlagen. 1 pak, 1 omslag
       21. 1964-1965
       22. 1966-1970. 1 pak

23      Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van het dagelijks
       bestuur. 1957-1967. 1 omslagSTUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN


organisatie

wettelijk kader

       - departementen

24      Correspondentie met het ministerie van (Cultuur, Recreatie en)
       Maatschappelijk Werk. 1957-1974. 1 pak

25      Circulaire van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en
       Volksgezondheid houdende de normen en voorwaarden voor
       erkenning van kraaminrichtingen. 1972. 1 stuk

       - College Algemene Bijstandswet (ABW)

26      Notulen van het College ABW. 1971-1974. Met bijlagen. 1 pak

                    8
   NB. Het College is ingesteld bij Wet van 10 september 1970,
   Staatsblad 447. 447.

27  Stukken betreffende uitspraken in beroepzaken op grond van art.
   43 ABW, toekenning van een bijstandsuitkering. 1957-1972. 1
   omslag

28  Stukken betreffende het ontwerp-besluit houdende de wijziging
   van het voorlopig aanwijzingsbesluit bijstandsverlening
   woonwagenbewoners. 1971, 1973. 1 omslag
   NB. Betreft de adviesaanvragen van het college ABW.

   - kinder- en jeugdbeschermingsrecht

29  Stukken betreffende de regelgeving inzake ongehuwd
   moederschap. 1941-1947. 1 omslag

30  Stukken betreffende het jeugd- en kinderbeschermingsrecht.
   1968. 1 omslag

31  Stukken betreffende de Nota Jeugdbescherming en Justitie, de
   zogenaamde Nota-Wiersema. 1971-1972. 1 omslag

   - privacy

32  Stukken betreffende de Wet Inzage Bescheiden. 1969. 1 omslag
   NB. Betreft bepalingen t.a.v. inzage van bescheiden m.b.t. de
   ouderlijke macht, voogdij, adoptie, justitie.

33*  Stukken betreffende de registratie van onwettige kinderen op de
   persoonskaart van de moeder en de gevolgen voor de privacy.
   1963, 1966-1968, 1971-1972.    1 omslag

   - verstrekkingen

34  Stukken betreffende de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
   (AWBZ). 1967-1968, 1970, 1972. 1 omslag

35  Ingekomen stukken van Divortium. Bond van Gescheiden
   Vrouwen betreffende de afschaffing van kinderbijslag voor
   onvolledige gezinnen. 1970-1972. 1 omslag

36  Stukken betreffende de nieuwe Verstrekkingenwet
   maatschappelijke dienstverlening. 1971-1972. 1 omslag

37  Stuk inzake de onthouding van wezenrente voor kinderen van niet
   gehuwde moeders ingevolge de Algemene Weduwen- en
   Wezenwet. 1973. 1 stuk

                9
        - overige wetgeving

38       Stukken betreffende de Auteurswet. 1975. 1 omslag


reglementair

39       Stukken betreffende het opstellen, wijzigen en verlengen van de
        statuten en het huishoudelijk reglement. 1929-1930, 1938, 1959-
        1960, 1964-1969. 1 omslag

40       Stukken betreffende de benoeming, décharge en het overlijden
        van (adviserende) leden van het bestuur. 1967-1974. 1 omslag

41       Archiefcode van de FIOM. z.j..  1 stuk

42       Correspondentie met de Centrale Commissie Richtlijnen van de
        Nationale Federatie voor Kinderbescherming. 1963-1970. 1
        omslag

43       Richtlijnen inzake het invullen van formulieren. 1964, 1968-1971. 1
        omslag

44       Notulen van de vergaderingen van de Commissie Richtlijnen voor
        de externe en interne ongehuwde moederzorg. 1970-1972. 1
        omslag

45       Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de Commissie-
        Richtlijnen voor de externe en interne ongehuwde moederzorg.
        1970-1972. 1 omslag

46       Stukken betreffende de vernietiging van pedagogische dossiers.
        1971-1973. 1 omslag

47       Concept-rapport Richtlijnen voor de externe en interne ongehuwde
        moederzorg, opgesteld door de FIOM. 1972. Met bijlagen 1967. 1
        pak

48       Stukken afkomstig van de Commissie-registratie. 1968, 1972-
        1974. 1 omslag

leden

        - landelijke organisaties

49-67*     Correspondentie met de besturen van de landelijke verenigingen
        en hun afdelingen. 1929-1975. 19 omslagen

                      10
    49. OV afdeling Den Haag 1930-1956, 1967-1971
    50. OV afdeling 't Gooi 1931, 1933-1934, 1937
    51. OV afdeling Utrecht 1931, 1934-1935, 1945, 1957, 1964,
      1970
    52. OV afdeling Leeuwarden 1939-1947, 1954, 1959, 1961-
      1962, 1968-1969
    53. OV afdeling Drenthe 1939-1940, 1948, 1955, 1963-1970
    54. OV afdeling Rotterdam 1963-1970
    55. OV afdeling Noord-Holland 1969
    56. Nederlandse R.K. Centrale Vereniging tot Bescherming van
      Meisjes 1930, 1932, 1937, 1963
    57. Hendrik Pierson Vereniging 1951-1971
    58. Katholieke Centrale Vereniging tot hulpverlening aan niet-
      gehuwde Moeders (KVCM) 1960-1970
    59. KBM Amsterdam en COM Noord-Holland 1965-1973
    60. KBM Leiden 1966-1968, 1971-1974
    61. KBM Nijmegen 1967-1969, 1973
    62. KBM en COM 's-Gravenhage 1967, 1970-1974
    63. KBM en COM Utrecht 1969, 1971-1972
    64. Stichting Katholiek Sociaal Charitatief Centrum Friesland te
      Leeuwarden en COM Leeuwarden 1967, 1971
    65. Landelijke COM 1973-1975
    66. Afdelingsbestuur COM 1970-1975
    67. COM Groningen 1971-1972

68   Stukken betreffende de oprichting van een instelling voor
    hulpverlening aan de niet-gehuwde moeder en haar kind in
    Zeeland. 1969, 1971-1972. 1 omslag

69   Stukken betreffende de oprichting van de Stichting Leefklimaat te
    Amsterdam. 1972-1973. 1 omslag

    - bureaus

70   Stukken afkomstig van het regionaal overleg van de
    vertegenwoordigers van de besturen van instellingen voor de
    ongehuwde moederzorg. 1963, 1965-1967. 1 omslag

71   Correspondentie met de directie van het Bureau Moederhulp van
    de Algemene Stichting niet-gehuwde moederzorg te Breda. 1968-
    1973. 1 omslag

72-74  Stukken afkomstig van het bureau van de RK Vereniging
    Moederzorg te Heerlen. 1973-1977. 3 omslagen

    72. Notulen
    73. Correspondentie
    74. Jaarverslagen

                 11
75    Correspondentie met de directies van de aangesloten bureaus.
     1976. 1 omslag

     - tehuizen

76    Verslag van de vergadering met de directies van de aangesloten
     tehuizen. 10 april 1953.1 omslag

77    Notulen van het directiefunctionarissencontact. 1975-1976. Met
     bijlagen. 1 omslag

78    Stukken afkomstig van het directiefunctionarissencontact. 1975-
     1976. 1 omslag

79-100*  Correspondentie met de besturen van de beherende organisaties
     van de tehuizen. 1929-1975. Alfabetisch op plaatsnaam
     gerangschikt. 19 omslagen, 3 pakken

     Amsterdam
     79. Vereniging Beth Paleth 1930-1932, 1941, 1946, 1948, 1953,
       1955, 1957-1958, 1960-1974
     80* St. Hubertus 1930-1950, 1955, 1957, 1960-1961, 1963-1973.
     81. Tehuis Annette 1931-1953 met Janna Kinderhuis 1973
     82* Hoofdkwartier van het Leger des Heils 1930-1932, 1936-
       1939, 1941, 1945-1952, 1956-1961, 1964, 1967-1968, 1970-
       1972

     Bergen
     83. Stukken betreffende de oprichting van een tehuis voor
       ongehuwde moeders te Bergen 1970

     Breda
     84. De Valkenhorst, voorheen Moederheil 1930, 1944-1973. 1
       pak

     Goirle
     85. Huize In de Bocht 1960-1972

     's-Gravenhage
     86. Huize Morgenlicht 1942-1948, 1950-1955, 1958, 1960, 1962-
        1963, 1965-1972

     Groningen
     87. De Helper Haven 1929, 1931-1932, 1938, 1946, 1955, 1961-
        1972
     88. Toevluchtsoord voor Meisjes 1956-1959, 1962-1974


                  12
     Halfweg
     89. Kindertehuis St. Anna 1932, 1954, 1962, 1965-1968, 1972

     Heerlen
     90. R.K. Vereniging Moederschapszorg, voorheen Huize Hoog-
        Hees 1973

     Hilversum
     91. Huize De Hoeksteen 1972-1973

     Leiden
     92* Vereniging Christelijke Jeugdhulp 1930-1936, 1939-1940,
        1942, 1944, 1946-1951, 1957-1970
     93. Huize St. Margarita van Cortona (met Zita vereniging)1932,
        1937-1939, 1941, 1946, 1948-1950, 1952-1955, 1960-1972

     Maastricht
     94. Jeugdcentrum Borneweide, voorheen Maison de la
       Miséricorde 1959-1973
     95. Stichting Huize St. Maartenspoort 1966-1974

     Oosterbeek
     96* Opvang- en begeleidingscentrum Paula, voorheen R.K.
       Doorgangshuis St. Paulastichting te Utrecht 1930-1933,
       1941- 1942, 1945-1948, 1953, 1957, 1959-1974

     Rotterdam
     97* Huize Kleijn-Henegouwen, voorheen Tehuis OV. Deels
        genummerd 1929-1934, 1937, 1939-1974. 1 pak

     Utrecht
     98* Tehuis Meisjesstad 1942-1954, 1966-1968
     99. Ons Tehuis 1946-1975

     Zetten
     100. Heldering stichtingen 1930, 1932-1942, 1945-1954, 1956,
        1958, 1960-1973. 1 pak

101-105  Jaarverslagen van de aangesloten tehuizen. 1940-1947, 1956-
     1972. Alfabetisch op plaatsnaam. Gedrukt en afschriften. 5
     omslagen
     101. Tehuis Annette te Amsterdam 1940-1947
     102. St. Hubertus te Amsterdam 1956-1962, 1970
     103. Jannahuis te Amsterdam 1960-1963, 1965
     104. Huize Morgenlicht te 's-Gravenhage 1960-1962, 1965-1969
     105. St. Margaretha van Cortona Stichting te Leiden 1962-1972

106    Lijsten houdende de namen en adressen van door de minister van

                 13
      Justitie goedgekeurde inrichtingen en tehuizen. 1970 en z.j.
      Afschriften. 1 omslag

107    'Problemen van de inrichtingen in de justitiële kinderbescherming.
      Inventarisatie van de knelpunten in het functioneren van
      kindertehuizen', rapport opgesteld door INTAGON in opdracht van
      het ministerie van Justitie. 1971. 1 stuk

108    Circulaire van het bestuur van de FIOM aan de directies van de
      tehuizen inzake de inwerkingtreding van de nieuwe Wet op de
      Ondernemingsraden. 1972. Afschrift.   1 stuk

109    Correspondentie met de maatschappelijk werkers van de
      tehuizen. 1973, 1975. 1 omslag

samenwerkingsverbanden

      - landelijk

      beleidsfunctionarissencontact (CRM en FIOM)

110    Notulen van de vergaderingen van de beleidsfunctionarissen.
      1969-1975. Met bijlagen.1 omslag

111    Stukken afkomstig van het beleidsfunctionarissencontact. 1965-
      1966, 1971-1973. 1 omslag

      Koningin Juliana Fonds (KJF)

112    Notulen van de Raad van het KJF. 1972-1973. Met bijlagen.
      Afschriften. 1 omslag

113    Notulen van de vergadering van Sectie III, Kinderbescherming en
      Reclassering, van het KJF. 1969-1973. Met bijlagen. 1 omslag

114    Correspondentie met het KJF. 1967-1974.1 omslag

      Nationaal Comité voor de Kinderzegels (NCK)

115    Notulen van de vergaderingen van de Stichtingsraad van het NCK.
      1974. Met bijlagen. 1 omslag

      Nationale Federatie voor Kinderbescherming (NFK)

116    Notulen van de leden- en bestuursvergadering van de NFK. 1974-
      1975. Met bijlagen. Afschriften. 1 omslag

117    Notulen van het functionarissencontact-inrichtingssector van de

                  14
   NFK. 1968-1973. Met bijlagen. 1 pak

118  Stukken afkomstig van het Nationaal Bureau voor
   Kinderbescherming, werkorgaan van de NFK. 1959. 1 omslag

119  Stukken afkomstig van het Kinderbeschermingsberaad. 1971-
   1973. 1 pak

120  Stukken van de NFK ingekomen bij de Commissie Stimulering en
   Ontwikkeling Voogdijwerk (CSOV). 1972. 1 omslag

   Werkorgaan Integratie Jeugdbescherming Nederland (WIJN)

121  Notulen van vergaderingen van het WIJN van de Nationale
   Federatie voor Kinderbescherming. 1974-1975. Met bijlagen.
      1 pak

122  Stukken afkomstig van de Commissie Bestuurlijke Organisatie van
   WIJN. 1973-1975. 1 pak

   Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn (NRMW)

123  Agenda's van de vergaderingen van de Sektie Maatschappelijke
   Dienstverlening van de NRMW. 1973, 1975. 1 omslag

124  Notulen van de NRMW. 1973-1975. Met bijlagen. 1 pak

125  Notulen van de vergaderingen van de commissie Structuur- en
   samenwerkingsvraagstukken van de NRMW. 1970-1974. Met
   bijlagen. 1 omslag

126  Notulen van de vergaderingen van werkgroep III van de Algemene
   bijstandswet van de NRMW. 1967-1970, 1972. Met bijlagen. 1
   omslag

127  Notulen van de vergaderingen van het Gecombineerd
   Directeurencontact van de Landelijke Levensbeschouwelijke
   Functionele Samenwerkingsorganen van de NRMW. 1967-1974.
   Met bijlagen. 1 omslag

128  Stukken afkomstig van de werkgroep Provinciale Structurering
   Maatschappelijke Dienstverlening (PSMD) van de NRMW. 1971-
   1973. Met bijlagen. 1 pak

129  Stukken betreffende de Nota Ambulante Dienstverlening van de
   NRMW en het Nationaal Centrum voor Geestelijke
   Volksgezondheid. 1968-1973. 1 pak


               15
130    Stukken afkomstig van de Sektie Maatschappelijke
     Dienstverlening van de NRMW. 1974-1975. 1 omslag

     Nederlandse Gezinsraad (NGR)

131    Stukken afkomstig van de NGR. 1971-1975. 1 pak

     Vereniging voor Hulp voor Onbehuisden

132    Correspondentie met het bestuur van de Vereniging voor Hulp
     voor Onbehuisden. 1932, 1937, 1942, 1944-1946, 1948, 1950,
     1952, 1954-1958, 1960, 1962-1973. 1 omslag

     - provinciaal

133-135  Stukken afkomstig van Provinciale Opbouworganen. 1966, 1970,
     1972-1975. 3 omslagen

     133. Zuid-Holland 1966, 1970, 1972-1975
     134. Zeeland 1972-1973
     135. Noord-Holland 1973-1974

136    Correspondentie met de Stichting Limburgse Provinciale
     Commissie voor de Ongehuwde Moeder en haar kind. 1958-1974.
     1 omslag

     - lokaal

137    Stukken afkomstig van de Federatie van Instellingen voor
     Kinderbescherming te Amsterdam (FIKA). 1959-1970. 1 omslag

138    Correspondentie met de Unie van Verenigingen voor Ongehuwde
     Moeders te Amsterdam (UVOM). 1963-1973. 1 omslag

139    Correspondentie met en jaarverslagen van het Bureau
     Ongehuwde Moederzorg van de Gemeentelijke Geneeskundige
     en Gezondheidsdienst (GG en GD) te Amsterdam. 1967-1975. 1
     omslag

140    Stukken betreffende de taak en doelstelling van de Regionale
     Organisatie Jeugdbelangen Amsterdam (ROJA). 1970-1971. 1
     omslag

141    Correspondentie met het bestuur van de Samenwerkende
     Instellingen voor Maatschappelijk Werk (SIM) te Nijmegen. 1972-
     1973. 1 omslag

     - samenwerking met overige organisaties

                 16
142     Adreslijsten van diverse instellingen. 1968, 1970-1972. Afschriften.
      1 omslag

143     Stukken betreffende de Vereniging van Directeuren van
      Overheidsorganen voor Sociale Arbeid (DIVOSA). 1956-1958,
      1962, 1965, 1972-1973.1 omslag

144     Correspondentie met de Nederlands Hervormde Stichting voor
      Maatschappelijk Werk te Zwolle. 1951-1967. 1 omslag

145     Stukken afkomstig van het overleg tussen de vertegenwoordigers
      van de FIOM en de Stichting Landelijke Kruisverenigingen. 1961,
      1963, 1969-1971. 1 omslag

146     Correspondentie met de Stichting tot hulpverlening aan
      alleenstaande en ongehuwde moeders (STION). 1963-1965,
      1968, 1970. 1 omslag

147     Ingekomen brief van het Medisch Pedagogisch Bureau te 's-
      Gravenhage. 1972. 1 stuk

148     Correspondentie met de leden van de begeleidingscommissie van
      het onderzoek ongehuwde moeders van het Instituut voor
      Arbeidsvraagstukken en de Katholieke Hogeschool te Tilburg.
      1969-1974. 1 pak

149     Stukken ingekomen van de Stichting Release. 1971. 1 omslag

150     Stukken afkomstig van de Weduwen en Weduwnaars Bond. 1972-
      1974. 1 omslag

151     Stukken betreffende de contacten met het Nederlands Instituut
      voor Maatschappeljk Werk Onderzoek (NiMaWo). 1972-1978. 1
      omslag

152     Stukken betreffende de contacten met de stichting Recht zonder
      Onderscheid (Stirezo). 1974-1976. 1 omslag

153     Stukken betreffende de UNION, later MAI-bureaus. 1965-1967,
      1971. 1 omslag


eigendommen

fondsenwerving en giften

      Koningin Juliana Fonds (KJF)

                   17
154    Verzoeken om financiële bijdragen van het KJF. 1964-1975. 1 pak

155    Stukken betreffende de fondsenwerving door het KJF. 1967-1973.
      1 omslag

156    Correspondentie met de leden inzake de verdeling van de door
      het Koningin Juliana Fonds verstrekte gelden. 1973-1974. 1
      omslag

      Nederlands Comité voor Kinderpostzegels (NCK)

157    Instructie van de FIOM voor de directies van de tehuizen voor het
      verkrijgen van een deel van de opbrengst van de
      kinderpostzegels. 1967. 1 stuk

158    Stukken betreffende de giften van het NKC aan bij de FIOM
      aangesloten organisaties. 1953-1974. 1 pakfinanciën

subsidiecommissie

159    Notulen van de subsidiecommissie. 1955-1970. Met bijlagen. 1
      omslag
      NB. De subsidiecommissie is ingesteld op 4 januari 1955 en
      opgeheven in 1970. Het werk van de commissie wordt dan
      voortgezet door AFA.

160    Notulen van de sub-commissie van de subsidiecommissie. 1955-
      1961. 1 omslag

161    Notulen van de vergaderingen van werkgroep I van de
      subsidiecommissie. 1966. Met bijlagen. 1 omslag

162    Notulen van de vergaderingen van werkgroep II van de
      subsidiecommissie. 1966. Met bijlagen. 1 omslag

163    Notulen van de vergaderingen van de sub-commissie-tehuizen
      van de subsidiecommissie. 1969. 1 omslag

164    Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de commissie
      tot nadere bestudering van het subsidievraagstuk. 1954-1966. 1
      pak

165    Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de

                  18
      subsidiecommissie. 1954-1970. 2 omslagen

166    Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de sub-
      commissie van de subsidiecommissie. 1957-1963. 1 omslag

167    Stukken betreffende de opheffing van de subsidiecommissie en de
      oprichting van de Adviescommissie Financiële Aangelegenheden.
      1970-1971. 1 omslag


Adviescommissie Financiële Aangelegenheden (AFA)

      - algemeen

168    Notulen van de vergaderingen van de AFA, sectie II, tehuizen.
      1970-1973. 1 omslag

      - rijkssubsidie

169    Stukken betreffende de invoering van een nieuw subsidiesysteem
      en de herziening van de Voorlopige Rijkssubsidieregeling
      maatschappelijke dienstverlening aan niet gehuwde moeders en
      hun kind. 1955-1956, 1966-1973. 1 pak.

170    Minuten van uitgaande stukken aan leden van de Kommissie van
      Rapporteurs uit de Eerste Kamer der Staten-Generaal met
      betrekking tot behandeling van hoofdstuk XVI (CRM) van de
      rijksbegroting. 1966. 1 omslag

171    Circulaires houdende gegevens uit de begroting van het ministerie
      van Justitie. 1972-1974. 1 omslag

172-175  Stukken betreffende het verkrijgen van rijkssubsidie voor de
      ongehuwde moederzorg. 1955-1957, 1962-1975. 2 omslagen, 2
      pakken
      172. Van het ministerie van Justitie 1955-1957
      173-174. Van het ministerie van (Cultuur, Recreatie en)
      Maatschappelijk Werk 1955-1957, 1962-1975. 2 pakken
      175. Van het ministerie van Sociale Zaken 1955-1957

176    Stukken betreffende de ziekenhuistarieven. 1966, 1970-1972. 1
      omslag

177    Stukken betreffende de kostprijzen van de door de leden van de
      FIOM geëxploiteerde tehuizen. 1958-1959, 1970-1972. 1 omslag

178    Stukken betreffende de aanvragen voor rijkssubsidies voor
      tehuizen. 1969-1973. 1 omslag

                  19
179     Staten houdende het financiëel overzicht van de door de leden
       van de FIOM geëxploiteerde tehuizen. 1969-1972. 1 omslag

180-190   Stukken betreffende de rijkssubsidie van het ministerie van
       Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk voor de aangesloten
       tehuizen. 1972, 1975-1977. 11 omslagen
       180. Tehuis Annette te Amsterdam 1976-1977
       181. Beth Paleth te Amsterdam 1976-1977
       182. Hubertusvereniging te Amsterdam 1975-1977
       183. De Valkenhorst te Breda 1972, 1976-1977
       184. Stichting 't Leefhuis te Bunnik 1976-1977
       185. Huis In de Bocht te Goirle 1976-1977
       186. Toevluchtsoord voor Meisjes te Groningen 1976-1977
       187. Stichting St. Margaretha van Cortona te Leiden 1976-1977
       188. St. Maartenspoort te Maastricht 1976-1977
       189. Stichting Paula te Oosterbeek 1976-1977
       190. Stichting Ons Tehuis te Utrecht 1976-1977

191-192*   Correspondentie inzake de financiering van de neutraal-terrein-
       plaatsingen. 1971-1973. 2 omslagen

       191. Met Directeuren van Overheidsorganen voor Sociale Arbeid
         (DIVOSA) 1971-1973
       192. Met de directies van de tehuizen 1971-1972

       - provinciale subsidie

193     Stukken betreffende het verkrijgen van provinciale subsidies voor
       de ongehuwde moederzorg. 1951, 1958, 1962-1974. 1 pak

       - gemeentesubsidie

194     Stukken betreffende de exploitatierekening van de tehuizen over
       de jaren 1962-1964. 1963-1964. 1 omslag

195     Stukken betreffende de subsidiëring van de medisch-
       opvoedkundige en sociaal-pedagogische bureaus, alsmede de
       bureaus voor levens- en gezinsmoeilijkheden (L en G's) door de
       gemeenten 's-Gravenhage en Wassenaar. 1963, 1965. 1 omslag

196     Stukken betreffende de verhouding rijks-/gemeentesubsidie. 1966-
       1972. 1 omslag

197     Staten houdende de gemeentelijke bijdragen ten behoeve van de
       ongehuwde moederzorg. 1968. 1 omslag

rechtspositie van het personeel

                   20
198     Stukken betreffende de collectieve pensioensverzekering van de
       werknemers. 1954-1956, 1971-1972.    1 omslag

199     Stukken betreffende de salariëring van functionarissen in de
       ongehuwde moederzorg. 1964-1971. 1 omslag

200     Stukken betreffende de rechtspositie van het personeel. 1964-
       1973. 1 omslag

201     Stukken betreffende de functiewaardering van het personeel.
       1966. 1 omslag

202     Stukken betreffende de salariëring van maatschappelijk werksters.
       1965, 1968. 1 omslag

203     Circulaires van de werkgroep Het jonge Kind inzake de
       financiering en personele bezetting van kindertehuizen. z.j.. 1
       omslag

204     Salarisrapport, deel IV: Richtlijnen voor de salariëring van het
       huishoudelijk en technisch personeel werkzaam in internaten voor
       kinderbescherming. 1972. 1 katern

financiële verantwoording

205     Stukken betreffende de accountantscontrole. 1956-1973. 1 omslag

206     Circulaire betreffende een onderzoek naar de heffing van
       loonbelasting en premieheffing AOW/AWW door de Inspecteur der
       Directe belastingen. 1973. 1 stuk


statistiek

207     Correspondentie met het Centraal Bureau voor de Statistiek.
       1965-1971, 1974-1975. 1 omslag

208     Stukken houdende statistische gegevens van de bij de FIOM
       aangesloten organisaties. 1953-1956. 1 pak

209     Stukken houdende statistische gegevens. 1960-1975. Per
       provincie gerangschikt. 1 omslag

210-211   Formulieren houdende jaarstatistieken van de aangesloten
       bureaus over 1968 en 1970. 1969, 1971. 2 omslagen
       210. Over 1968
       211. Over 1970

                    21
212     Staten houdende statistische gegevens van de bureaus voor
       ongehuwde moederzorg. 1966-1971, 1973-1975. 1 omslag

213     Stukken houdende statistische gegevens van de tehuizen voor
       ongehuwde moederzorg. 1964-1974. 1 pak

214     Stukken houdende statistische gegevens van onwettige
       geboorten. 1928-1968. 1 omslag

215     'Buitenechtelijke geboorten in Nederland. Een sociaal-statistische
       beschrijving', publikatie van het Instituut voor Arbeidsvraagstukken
       van de Katholieke Economische Hogeschool. 1960. 1 stuk

216-217   Staten houdende statistische gegevens inzake de adoptie van
       kinderen. 1956-1967, 1971-1975. 2 omslagen
       216. 1956-1967
       217. 1971-1975

218     Stukken betreffende de vragenlijsten-geheimhoudingsplicht over
       1964 en 1965. 1966. 1 omslag

219     Rapport van Attwood statistics NV te Rotterdam over de
       meningsvorming omtrent de sociale positie van de ongehuwde
       moeder en haar kind. 1967. 1 stuk

220     Stukken betreffende het door het Instituut voor Sociaal-
       Wetenschappelijk Onderzoek van de Katholieke Hogeschool te
       Tilburg begeleide onderzoek naar ongehuwde moeders. 1970-
       1975. 1 pak

personeel

221     Stukken betreffende de door het ministerie van Cultuur, Recreatie
       en Maatschappelijk Werk opgelegde vacaturestop. 1972-1973. 1
       omslag

222     Stukken betreffende de taakomschrijving van functionarissen in de
       maatschappelijke dienstverlening. 1969, 1971. 1 omslag


opleiding

Verdere Studie In Diensttijd (VSID)
NB. VSID is een geformaliseerde inwerkperiode die ontstaan is dank zij en
tegelijkertijd met de Rijkssubsidieregeling maatschappelijke dienstverlening aan
niet-gehuwde moeders en hun kind. De cursus kent additionele kennis toe.


                    22
223-225    Correspondentie betreffende VSID. 1971-1977. 3 omslagen
       223. Met ministerie van CRM
       224. Met centrale verenigingen
       225. Met medewerkers en adviseurs

226      Stukken afkomstig van het overleg van opleidingsfunctionarissen
       van de landelijke organisaties. 1969-1974. 1 omslag

227      Notulen van de stuurgroep-VSID. 1971-1975. Met bijlagen. 1
       omslag

228-234    Stukken betreffende de VSID-cursussen gegeven door de FIOM.
       1971-1975. 7 omslagen
       228. Cursus I 1971/1972
       229. Cursus II 1972
       230. Follow up cursussen I en II 1973
       231. Cursus III 1972/1973
       232. Cursus IV 1973/1974
       233. Cursus V 1974/1975
       234. Cursus VI 1974/1975

235      Circulaires betreffende bijzondere onderwerpen voor het gebruik
       bij de VSID-cursussen. 1971-1975. 1 omslag

Verdere Opleiding (VO)

236      Stukken betreffende de Verdere Opleiding van maatschappelijk
       werkers. 1968-1970. 1 omslag

overige cursussen

237      Stukken betreffende de nieuwe opleiding voor kinder- en
       jeugdverzorging. 1967-1975. 1 omslag

238      Stukken betreffende de cursus leiding geven voor groepleid(st)ers
       in de ongehuwde moederzorg. 1969-1970. 1 omslag

239      Stukken betreffende de cursussen voor groepleid(st)ers van
       tehuizen, gegeven in Bentveld. 1970-1973. 1 omslag

240      Stukken betreffende de cursus middenkader en leiding geven van
       de NRMW. 1970-1973. 1 omslag

241*     Stukken betreffende de cursus uitvoering van de Algemene
       Bijstandswet (ABW) voor verwijzers. 1971-1972. Met bijlagen. 1
       omslag

studiedagen

                    23
        - van de FIOM

242-247    Stukken betreffende de door de FIOM georganiseerde
        studiedagen. 1964, 1966-1968, 1973, 1975.   6 omslagen
        242. Studiedag afstand 1964
        243. Studiedag samen-werken 1966
        244. Studiedag met normen aan het werk 1967
        245. Studiedag gezinsbehandeling 1968
        246. Studiedag het zelfbeschikkingsrecht van en rond cliënten en
          hulpverleners 1973
        247. Studiedag presentatie in het werk 1975

        - van overige instellingen

248      Stukken betreffende de door het Nederlands Verbond der
        Verenigingen Pro Juventute georganiseerde studiedag over de
        observatie van kinderen. 1955. 2 stukken

249      Stukken betreffende de studiedagen van het Katholiek Verbond
        voor Kinderbescherming (KVK). 1955, 1959. 1 omslag

250      Stukken betreffende de opleidingen kinderbescherming A en B.
        1970. 1 omslag

conferenties

251-253    Stukken betreffende de door de FIOM georganiseerde
        conferentiedagen. 1968-1972. 3 omslagen
        251. Conferentie de komst van het kind 1968
        252. Conferentie tolereren of aksepteren? 1969-1970
        253. Conferentie hulpverlening in evolutie 1971-1972

254      Stukken betreffende de 16e International Conference on Social
        Welfare te 's-Gravenhage. 1972. 1 omslag

stages

255      Stukken betreffende de plaatsing van een stagiaire bij de FIOM.
        1973. 1 omslag


fusie

standpuntbepaling

        - Commissie Programma Eisen Tehuizen (PET)


                      24
256  Notulen van de vergaderingen van de commissie PET. 1962-1968.
   1 pak

257  Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de commissie
   PET. 1961-1970. 1 omslag

258  Stukken betreffende de mogelijke reorganisatie van de
   ongehuwde moederzorg. 1969-1972.

   - werkgroepen

259  Stukken afkomstig van de werk- en beleidsgroep sanering
   tehuizen. 1971-1973. 1 omslag

260  Stukken afkomstig van de werkgroep tehuizen. 1976. 1 omslag

261  Notulen van de themagroep tehuizen. 1975-1977. 1 omslag

262  Correspondentie met de leden van de werkgroep kapaciteit en
   behoefte. 1971-1973. 1 omslag

263  Notulen van vergaderingen van de werkgroep kapaciteit en
   behoefte. 1970-1973. Met bijlagen. 1 omslag

264  Stukken afkomstig van leden van de werkgroep kapaciteit en
   behoefte, residentiële hulpverlening aan ongehuwde moeders en
   hun kinderen in perspectief. 1972-1973. 1 omslag

   - Commissie-Stroom

265  Notulen van het regionaal overleg van de commissie-Stroom.
   1972- 1973. Met bijlagen. 1 omslag

   - fusiecommissie

266  Notulen van vergaderingen van de fusiecommissie. 1973-1975.
   Met bijlagen. 1 pak

267  Stukken betreffende de nieuwe taakverdeling binnen de FIOM.
   1975. 1 omslag

268  Concept-statuten van de landelijke Fiom en de regionale
   stichtingen. 1975. 1 omslag

   - ad-interim bestuur

269  Notulen van het ad-interim bestuur. 1975-1976. Met bijlagen. 1
   omslag

                25
fusie op landelijk niveau

270     Stukken betreffende de fusie van de landelijke organisaties HPS,
       COM en FIOM. 1969-1977. 1 omslag

271     Stukken betreffende de fusie van de FIOM, COM en HPS,
       afkomstig van de financiële commissie. 1975. 1 omslag

272     Stukken betreffende de financiële verslagen over 1974 van de
       fusiepartner HPS. 1976. 3 stukken

fusie op regionaal niveau

       - bureaus

       Groningen

273     Correspondentie met het bestuur van de toekomstige Stichting
       Fiom Groningen. 1976-1977. 1 omslag

274     Jaarrekeningen van het voormalig bureau Centrum voor
       hulpverlening aan ongehuwde moeders (COM) te Groningen.
       1974-1976. Met bijlage. 1977. 1 omslag

       Friesland

275     Correspondentie gevoerd met het bestuur van de
       toekomstige Stichting Fiom Friesland. 1975-1977. 1
       omslag

276     Jaarverslagen van de Stichting Fiom Friesland over 1975 en 1976.
       1976-1977. 2 stukken

277     Jaarrekeningen van de Stichting Fiom Friesland. 1976-1977. 1
       omslag

278     Begrotingen van de Stichting Fiom Friesland. 1976-1978. 1
       omslag

       Drenthe

279     Correspondentie met het bestuur van de toekomstige Stichting
       Fiom Drenthe. 1976-1977. 1 omslag

280     Jaarrekeningen van de toekomstige Stichting Fiom Drenthe. 1974-
       1976. 1 omslag


                   26
281  Begrotingen van de toekomstige Stichting Fiom Drenthe. 1974-
   1977. Met bijlagen. 1 omslag

   Gelderland

282  Notulen van het overleg van de HPS en COM bureaus te Arnhem.
   1976. 1 omslag

283  Correspondentie met het bestuur van de toekomstige Stichting
   Fiom Gelderland. 1976-1977. 1 omslag

284  Jaarrekeningen van de toekomstige Stichting Fiom Gelderland.
   1975-1976. 1 omslag

285  Begrotingen van de toekomstige Stichting Fiom Gelderland. 1977-
   1978. 1 omslag

   Utrecht

286  Correspondentie met het bestuur van de toekomstige Stichting
   Fiom Utrecht. 1975-1977. 1 omslag

287  Jaarverslag van de toekomstige Stichting Fiom Utrecht over 1976.
   1977. Met begeleidend schrijven. 1 katern

288  Jaarrekeningen van de toekomstige Stichting Fiom Utrecht. 1976-
   1977. 1 omslag

   Noord-Holland

289  Correspondentie met het bestuur van de toekomstige Stichting
   Fiom Noord-Holland. 1972, 1975-1977. 1 omslag

290  Jaarrekeningen van de toekomstige Stichting Fiom Noord-Holland.
   1976-1977. Met begrotingen 1977-1978. 1 omslag

   Midden-Brabant

291  Correspondentie met het bestuur van de toekomstige Stichting
   Fiom Midden-Brabant. 1976-1977. 1 omslag

292  Jaarverslagen van het voormalige Regionaal Buro Moederhulp te
   Tilburg over 1975 en 1976. 1976-1977. 2 stukken

293  Jaarrekening van het voormalig Buro Moederhulp te 's-
   Hertogenbosch over 1975. 1977. 1 stuk

   West-Brabant

               27
294  Correspondentie met het bestuur van de toekomstige Stichting
   Fiom West-Brabant, voorheen Bureau Moederzorg. 1976-1977. 1
   pak

   Zeeland

295  Notulen van de bestuursvergaderingen van de toekomstige
   Stichting Fiom Zeeland. 1976-1977. Met bijlagen. 1 omslag

296  Jaarverslagen van de toekomstige Stichting Fiom Zeeland over
   1972-1976. 1976-1977. 1 omslag

297  Jaarrekeningen van de toekomstige Stichting Fiom Zeeland over
   1975. 1976-1977. 1 omslag

298  Exploitatierekening van de Stichting Fiom Zeeland. 1977. 1 stuk

   Limburg

299  Correspondentie met het bestuur van de toekomstige Stichting
   Fiom Limburg. 1975-1977. 1 pak

   Dordrecht

300  Correspondentie met het bestuur van de toekomstige Stichting
   Fiom Dordrecht. 1976-1977. 1 omslag

301  Jaarverslagen van de toekomstige Stichting Fiom Dordrecht over
   1975 en 1976. 1976-1977. 1 omslag

302  Jaarrekeningen van de toekomstige Stichting Fiom Dordrecht.
   1976-1977. 1 omslag

303  Begrotingen van de toekomstige Stichting Fiom Dordrecht. 1977-
   1978. 1 omslag

   Eindhoven

304  Correspondentie met het bestuur van de toekomstige Stichting
   Fiom Eindhoven. 1974-1977. 1 omslag

305  Stukken betreffende de omzetting van het Bureau Moederhulp in
   de Stichting Fiom Eindhoven. 1976-1977. 1 omslag

306  Jaarrekeningen van de voormalige Stichting R.K. Moederhulp te
   Eindhoven. 1974-1977. Met accountantsverklaringen. 1 omslag


                28
307  Expoitatierekening van de toekomstige Stichting Fiom Eindhoven.
    1977. 1 stuk

    Den Haag

308  Correspondentie met het bestuur van de toekomstige Stichting
    Fiom regio Den Haag. 1976-1977. 1 omslag

309  Jaarverslag van het Centrum voor Ongehuwde Moederzorg,
    voorheen Hendrik Pierson Stichting te 's-Gravenhage over
    1974/1975. 1976. 1 stuk

310  Jaarrekeningen van de voormalige bureaus van de HPS en COM
    te 's-Gravenhage. 1975-1976. Met concept-begroting voor de
    toekomstige Stichting Fiom regio Den Haag. 1977.  1 omslag

    Leiden

311  Correspondentie met het bestuur van de toekomstige Stichting
    Fiom Leiden. 1976-1977. 1 omslag

312  Jaarverslagen van het voormalig Bureau Moederhulp te Leiden
    over 1975 en 1976. 1976-1977. 2 katernen

313  Exploitatierekening van de voormalige R.K. Vereniging
    Meisjesbelangen te Leiden. 1977. 1 stuk

    Rotterdam

314*  Correspondentie met het bestuur van de toekomstige Stichting
    Fiom Rotterdam. 1975-1977. 1 omslag

315  Stukken betreffende het jaarverslag van het voormalig COM-
    bureau te Rotterdam. 1976. 1 omslag

316  Stukken betreffende de gecombineerde jaarrekening van de COM-
    en HPS-bureaus over 1975 en 1976. Met de begroting voor de
    toekomstige Stichting Fiom Rotterdam. 1977. 1 omslag

317  Exploitatierekeningen van de toekomstige Stichting Fiom
    Rotterdam. 1976-1977. 1 omslag

    Zwolle

318  Correspondentie met het bestuur van de toekomstige Stichting
    Fiom Zwolle. 1976-1977. 1 omslag

319  Jaarrekening van de toekomstige Stichting Fiom Zwolle. 1976. 1

                29
     stuk

     - bureaus voor Levens- en Gezinsmoeilijkheden (L en G's) van de
     Hendrik Pierson Stichting (HPS)

320-322  Correspondentie met de directies van de bureaus voor Levens- en
     Gezinsmoeilijkheden van de HPS. 1972-1978. 3 omslagen
     320. Hengelo (Gld) 1972-1977
     321. Amsterdam 1975-1978
     322. Haarlem 1977

323    Stukken van financiële aard van het Bureau voor Levens- en
     Gezinsmoeilijkheden van de HPS te 's-Hertogenbosch. 1975-
     1978. 1 omslag

     - tehuizen

324    Algemene correspondentie met de directies van de tehuizen.
     1976-1977. 1 omslag

325    Stukken betreffende de fusie van de Amsterdamse tehuizen
     Annette, Beth Palet, Janna en Hubertus. 1976-1977. 1 omslag

326-337  Stukken betreffende de afzonderlijke tehuizen. 1974-1977 (1978).
     Alfabetisch op plaatsnaam. 12 omslagen

     Amsterdam
     326. Tehuis Annette 1975-1977
     327. Beth Palet 1977
     328. Hubertusvereniging 1976-1977 (1978)

     Breda
     329. De Valkenhorst 1974-1977

     Goirle
     330. Huize In de Bocht 1976

     's-Gravenhage
     331. De Haven 1976

     Groningen
     332. Toevluchtsoord voor Meisjes 1976-1977

     Leiden
     333. Huize St. Margarita van Cortona 1976-1977

     Maastricht
     334. Huize St. Maartenspoort 1976-1977

                 30
       Oosterbeek
       335. Stichting Paula 1976-1977

       Rotterdam
       336. Stichting Kleijn-Henegouwen 1975-1977

       Utrecht
       337. Stichting Ons Tehuis 1975-1977


taakuitoefening
NB. Zie voor de diverse onderwerpen ook de inleidingen gehouden in de
algemene vergaderingen (inv.nrs 6-17).

onderzoek

338      Stukken afkomstig van de Commissie ter bestudering van het
       vraagstuk van de ernstig gestoorde ongehuwde moeder en haar
       kind. 1955. 1 omslag

339      Stukken afkomstig van de Commissie tot het instellen van een
       onderzoek naar de omstandigheden van de ongehuwde moeder
       en haar kind. 1956-1958. 1 omslag

340      Circulaires betreffende de sociaal wetenschappelijke onderzoeken
       naar de leefomstandigheden van ongehuwde moeders en hun
       kinderen. 1967-1969. 1 omslag

voorlichting en publiciteit

       - door de FIOM

341      Stukken betreffende de organisatie van de ongehuwde
       moederzorg in Nederland. Deels in het Frans. z.j.. 1 omslag

342      Notulen van de werkgroep voorlichting. 1973-1975. Met bijlagen. 1
omslag

343      Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de werkgroep
       voorlichting. 1967-1974. 1 pak

344      FIOM-Informatieblad. 1961-1971. 1 pak

345      Circulaires van de FIOM inzake de ongehuwde moederzorg 1964-
       1971 en stukken betreffende de vermelding van de FIOM in de
       heruitgave van de Gids voor Maatschappelijk Werk 1967-1968. 1
       omslag

                    31
346    Lijsten houdende de adressen en spreekuren van de bij de FIOM
     aangesloten bureaus en tehuizen, de zogenaamde roze folder.
     1965, 1967-1974. 1 omslag

347    Stukken betreffende de plaatsing van het baby- en kleuterhuis
     Theresia te Haarlem op de roze folder. 1970-1972.  1 omslag

348    Stukken betreffende vragen bij zwangerschap en alleenstaand
     ouderschap, de zogenaamde paarse folder. 1973. 1 omslag

349    Stukken betreffende de uitgave van een voorlichtingsstencil door
     de FIOM. 1968-1969. 1 omslag

350    Stukken betreffende de voorlichting door de FIOM over de
     ongehuwde moederzorg. 1969-1974.     1 omslag

351    Stukken betreffende de samenstelling en toezending van de
     bundel In Kort Bestek, referaten en artikelen over de ongehuwde
     moeder en de hulpverlening gepubliceerd door de FIOM. 1967-
     1972. 1 pak

352    Stukken betreffende het houden van lezingen over de ongehuwde
     moederzorg. Deels in het Frans. 1965-1967, 1971.   1 omslag

353    Stukken betreffende de door de FIOM georganiseerde
     manifestatie niet-gehuwde moederzorg. 1972. 1 omslag

     - door derden

354    Stukken betreffende televisieuitzendingen over adoptie van
     Griekse kinderen door Nederlandse pleegouders. 1963, 1965. 1
     omslag

355    Stukken betreffende de publikatie van tijdschriftartikelen over de
     FIOM. 1964-1967. 1 omslag

356    Correspondentie met persknipseldiensten. 1964-1975. 1 omslag

357    Stukken betreffende de correctie van teksten. 1966. 1 omslag

358    Correspondentie met derden over voorlichting door de FIOM over
     ongehuwde moederzorg. 1967-1971. 1 omslag

359-361  Stukken betreffende Vara-programma's over ongehuwde
     moederzorg. 1967, 1969-1970. 1 katern, 2 omslagen
     359. Tekst van het Vara-programma Achter het Nieuws over
        ongehuwde moeder 18 september 1967. 1 katern

                  32
      360. Tekst van het Vara-programma Haarhem 22 februari 1968
         Concept
      361. Stukken betreffende het Vara-programma Velen met Mij
         1969- 1970

362     Stukken betreffende voorlichting door de media over ongehuwde
      moederzorg. 1967-1974. 1 pak

363     Correspondentie met schrijvers van scripties, gidsen en brochures
      over ongehuwde moederzorg. 1970-1975. 1 omslag

364     Stukken betreffende door derden georganiseerde acties. 1970-
      1975. 1 omslag

365     Stukken betreffende de actie Open Huis. 1970-1971. 1 omslag

366     Stukken afkomstig van de actiegroep Man Vrouw Maatschappij.
      1971, 1973. 1 omslag

onvolledige gezinnen

367     Stukken afkomstig van de werkgroep ongehuwde moederzorg van
      de Vereniging van Maatschappelijk Werkers. 1962-1973. 1 omslag

368     Notulen van de vergaderingen van de werkgroep Ongehuwde
      moederzorg van de Haagse Commissie voor Ongehuwde
      Moederzorg. 1972-1974. Met bijlagen. 1 omslag

369     Stukken afkomstig van de Interdepartementale Werkgroep
      Onvolledige Gezinnen (IWOG). 1972-1977. 1 omslag

370     Stukken betreffende het tot stand komen van de nota Het eigene
      van de ongehuwde moederzorg. 1966-1969. 1 omslag

371     Stukken betreffende de definiëring van het begrip onvolledig gezin
      en de rechtspositie daarvan. 1967-1971, 1975. 1 omslag

372     Stukken betreffende de ongehuwde moederzorg onder
      Surinamers en Antillianen. 1971-1972. 1 omslag

373-379   Knipselboeken betreffende ongehuwde moederzorg. Genummerd
      O I tot en met O VII. 1955-1974. 7 delen
      373. 1955-1967
      374. 1967-1969
      375. 1969-1970
      376. 1970-1971
      377. 1971-1972
      378. 1972-1973

                   33
      379. 1973-1974
      NB. Groot formaat.

380-383   Knipselboeken betreffende ongehuwde moederzorg in het
      algemeen. 1969-1971. 4 delen
      380. 1967. NB. Groot formaat.
      381. 1968-1970. NB. Groot formaat.
      382. 1969-1970
      383. 1970-1971

abortus

384     Stukken betreffende de Wet afbreking zwangerschap. 1971-1972,
      1975. 1 omslag

385-388   Krantenknipsels betreffende abortus. Deels genummerd. 1968-
      1972. 2 delen, 2 omslagen
      385. 1968-1971
      386. 1972. 1 deel
      387. 1972. 1 deel
      388. 1972

vondelingen/afstand/adoptie/voogdij/kinderbescherming

      - vondelingen

389     Stukken betreffende het te vondeling leggen van kinderen. 1971-
      1973, 1978. 1 omslag

      - afstand

390     Notulen van de vergaderingen van de commissie tot Centralisatie
      inzake de afstand van kinderen. 1958, 1960, 1962-1963. Met
      bijlagen.   1 omslag
      NB. De commissie is in 1940 op initiatief van de FIOM opgericht.

391     Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de Commissie
      tot Centralisatie inzake Afstand van kinderen. 1949, 1955-1957,
      1960-1963. 1 omslag

392     Stukken afkomstig van de Commissie Afstand en
      Pleegouderregister. 1955, 1958, 1960-1964. 1 omslag

393     Notulen van de vergaderingen van de werkgroep afstandszaken.
      1964. Met bijlagen. 1 omslag

394*    Voorbeelddossier inzake de afstand en adoptie van een kind.
      1962-1963. 1 omslag

                   34
395    Stukken betreffende de plaatsingsgemachtigden voor
     afstandskinderen. 1967. 1 omslag

     - adoptie

396    Stukken afkomstig van de Commissie ter nadere bestudering van
     het adoptievraagstuk. 1949-1953, 1964. 1 omslag

397    Eenige opmerkingen betreffende het aannemen van kinderen.
     Brochure uitgegeven door de FIOM, z.j.. 1 stuk

398    Stukken betreffende het standpunt van de FIOM inzake de
     wijziging van het adoptierecht. 1963, 1966-1975. 1 omslag

399    Stukken betreffende de voorbereiding van de adoptie van een
     kind, afkomstig van de Raden voor de Kinderbescherming. 1966-
     1968, 1971-1972. 1 omslag

400    Notulen van de vergaderingen van de Nederlandse Stichting voor
     Interlandelijke Adoptie. 1969-1974. 1 pak

401    Stukken betreffende het adopteren van Koreaanse kinderen.
     1969-1975. 1 omslag

402-405  Krantenknipsels betreffende adoptie. Deels genummerd. 1960-
     1973. 3 delen, 1 omslag
     402. 1960-1971. NB. Groot formaat.
     403. 1971-1973. NB. Groot formaat.
     404. 1973. NB. Groot formaat.
     405. 1969-1970. 1 omslag

406    Knipselboek betreffende adoptie. 1967-1970. 1 deel
     NB. Groot formaat.

407    Jaarrekeningen van de Nederlandse Stichting voor Interlandelijke
     Adoptie en de Nederlandse Stichting voor Interlandelijke Adoptie
     van Koreaanse kinderen. 1969-1973. 1 omslag

408    Verslag van de wereldconferentie inzake adoptie te Milaan. 1971.
     Afschrift. 1 stuk

409    Stukken betreffende de instelling van een Coördinatie-Commissie
     Pleeggezinnencentrales. 1972-1973. 1 omslag

     - voogdij

410*   Lijst houdende schriftelijk vragen betreffende joodse

                  35
      voogdijkinderen gesteld in de Tweede Kamer. z.j.. 1 stuk

411     Stukken betreffende de voogdij. 1965. Afschriften. 1 omslag

      - kinderbescherming

412     Ingekomen stukken van de Joodse Instellingen voor
      Kinderbescherming. 1956, 1966-1968. 1 omslag

413     Stukken afkomstig van de Vereniging tegen Kindermishandeling.
      1971-1973, 1975. 1 omslag

buitenlanders

414*    Stukken betreffende huwelijken tussen Nederlandse vrouwen en
      Canadese ex-militairen. Deels in het Engels. 1945, 1947 en 1957.
      1 omslag

415     Stukken afkomstig van de Commissie voor Contact en Overleg
      inzake Bijstand aan Buitenlandse Werknemers. 1967-1969. 1
      omslag

416     Stukken afkomstig van de Commissie sexuele problematiek
      buitenlandse werknemers. 1966-1969. 1 omslag

417     Stukken afkomstig van de werkgroep Huwelijk en Gezin van de
      Landelijke Stichting Welzijn Buitenlandse Werknemers. 1973-
      1974. 1 omslag

materiële voorzieningen

418     Stukken betreffende de motie-Steinmetz. 1947-1948. 1 omslag

419     Stukken betreffende de rechtspositie van zwangere vrouwen.
      1966-1969. 1 omslag

420     Stukken betreffende de regeling van de
      kinderopvangmogelijkheden. 1969-1971, 1973. 1 omslag

421     Stukken betreffende het project Centraal Wonen. 1970. 1 omslag

422     Stukken betreffende de vormings- en scholingsmogelijkheden voor
      ongehuwde moeders. 1971-1972. 1 omslag

423     Stukken betreffende de alimentatieplicht en -procedure. 1973. 1
      omslag                   36
buitenlandse contacten

424-436  Stukken betreffende de ongehuwde moederzorg in het buitenland.
     Alfabetisch naar werelddeel en land. 1931, 1934-1936, 1938,
     1946, 1950-1951, 1954-1955, 1958-1978. 1 stuk, 1 katern, 11
     omslagen

     Afrika
     424. Israël 1966. 1 stuk
     425. Zuid-Afrika 1963-1964, 1966

     Amerika
     426. Verenigde Staten 1960-1962, 1964-1965, 1970

     Azië
     427. Bangla Desh 1972-1973

     Europa
     428. België 1956-1978
     429. Denemarken 1954, 1967, 1969-1970, 1973
     430. Duitsland 1931, 1934, 1967-1970
     431. Finland 1968, 1970
     432. Frankrijk 1934-1936, 1938, 1955, 1958-1959, 1965, 1968
     433. Groot-Brittannië 1965, 1967, 1969, 1972-1973
     434. Oostenrijk 1970, 1972-1973
     435. Rusland 1969. 1 katern
     436. Zwitserland 1946, 1950-1951, 1964, 1968, 1970-1971

437-441  Correspondentie met buitenlandse organisaties voor
     maatschappelijke dienstverlening. 1945, 1947-1949, 1955-1972. 5
     omslagen
     437. Stichting International Social Service 1955, 1957-1970
     438.National Council for the Unmarried Mother and her Child te
        Londen 1945, 1956-1957, 1960-1962, 1965, 1967, 1970
     439. Verenigde Naties 1947-1949, 1971-1972.
     440. Vereniging Rettet das Leben te Wenen 1961-1963, 1966,
        1969-1971
     441. Bureau International Catholique d'Enfance te Genève 1971-
        1972

442    Jaarverslagen van het National Council for the Unmarried Mother
     and her Child. 1933, 1936, 1938-1939, 1943-1948, 1950-1956,
     1960/1961. Met bijlagen. 1 pak

443    Stukken betreffende cursussen gegeven door het Centre
     International de l'Enfance te Parijs, Frankrijk. 1957, 1966-1968. 1
     omslag


                  37
444    Lijst van aanbevelingen van de Raad van Europa inzake de
     sociale positie van de ongehuwde moeder. 1970. 2 stukken

445    Stukken betreffende studiebezoeken van buitenlandse
     hulpverleners aan Nederland. 1930, 1969-1975. 1 omslag

446    Stukken betreffende een vacature voor een inrichtingsopvoeder in
     Biafra. 1969. 2 stukken
DOCUMENTATIE

447    Literatuurlijsten van de bibliotheek van de Nationale Federatie
     voor Kinderbescherming te 's-Gravenhage. 1950-1971. 1 omslag

448    Literatuurlijsten samengesteld door de FIOM. 1968, 1970. 1
     omslag

449    1945-1970, 25 Jaar Geestelijke Gezondheidszorg. Gebundelde
     verslagen van de werkgroepen van de Nationale Federatie voor
     Geestelijke Gezondheid. 1970. 1 katern

450    Collectie wetten, besluiten en procedures. Verzameld door de
     FIOM. 1958-1969. Afschriften.   1 omslag

451*   Arresten, behorende bij inv.nr 450. 1956-1961. Afschriften. 1
     omslag


ARCHIEF VAN DE Fiom, NEDERLANDSE VERENIGING VAN
ORGANISATIES VOOR HULPVERLENING BIJ ZWANGERSCHAP EN
ALLEENSTAAND OUDERSCHAP (1972) 1 juli 1975-aanwezig tot 1979
(1982)STUKKEN VAN ALGEMENE AARD


452    Lijsten houdende namen van de afgevaardigden naar de
     algemene ledenvergaderingen. 1975-1978. 1 omslag

453-454  Notulen van algemene ledenvergaderingen. 1975-1979. Met
     bijlagen. 1 omslag, 1 pak
     453. 1975-1977
     454. 1978-1979. 1 pak

                  38
455    Beleidsplan. 1976/1977, 1979 en z.j. 1 omslag

456    Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van algemene
     ledenvergaderingen. 1976-1977, 1979. 1 omslag

457    Jaarverslag over oktober 1977-oktober 1978. 1978. 1 katern

458-459  Notulen van bestuursvergaderingen. 1976-1979. Met bijlagen. 2
     pakken
     458. 1976-1977
     459. 1978-1979

460-464  Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van het bestuur.
     1975-1979. Deels alfabetisch geordend. 5 omslagen
     460. 1975
     461. 1976
     462. 1977
     463. 1978. Alfabetisch geordend
     464. 1978-1979

465    Verslagen van bureauvergaderingen. 1976-1979. Met bijlagen. 1
     pak

466-469  Besluitenlijsten afkomstig van stafvergaderingen. 1976-1979. Met
     bijlagen. 4 pakken
     466. 1976
     467. 1977
     468. 1978
     469. 1979

470-471  Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de staf van het
     landelijk bureau. 1976-1979. Deels alfabetisch geordend. 2
     omslagen
     470. 1976-1977
     471. 1977-1979. Alfabetisch geordend

472    Stukken afkomstig van stafvergaderingen. 1976. 1 omslag

473    Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van
     stafvergaderingen. 1979. 1 omslag

474-475  Notulen van medewerkersbijeenkomsten. 1976-1979. 2 omslagen
     474. 1976-1979
     475. 1978-1979

476    Notulen van het overleg tussen de financiële administratie en het
     secretariaat van het landelijk bureau van de Fiom. 1979. 1 omslag

                  39
STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN


organisatie

wettelijk kader

477     Notulen van het functionarissenoverleg tussen Fiom en het
       ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. 1979.
       1 omslag

478-479   Stukken afkomstig van het functionarissen overleg tussen het
       ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en de
       Fiom. 1975-1978. 2 omslagen
       478. 1975-1978
       479. 1975-1976

480     Correspondentie met het ministerie van Cultuur, Recreatie en
       Maatschappelijk Werk. 1975, 1979. 1 omslag

481     Correspondentie met het ministerie van Justitie. 1978-1979. 1
       omslag

482     Correspondentie met het ministerie van Volksgezondheid en
       Milieuhygiëne. 1978. 1 omslag

483     Correspondentie met de Tweede-Kamerfracties. 1978-1979. 1
       omslag

484     Stukken afkomstig van de stuurgroep erkennings-
       /toelatingsregeling. 1979. 1 omslag
       NB. De stuurgroep is ingesteld bij besluit van 6 september 1979
       van het directiefunctionarissencontact als opvolger van de
       werkgroep erkenningsregeling.

485     Nota Reaktie op het wetsontwerpafbreking zwangerschap. 1979.
       Met bijlagen. 1 omslag

486     Stukken afkomstig van de werkgroep klachtrecht. 1979. 1 omslag

487     Stukken betreffende de nota's, voorontwerpen van wet en
       wetswijzigingen. 1979-1982. 1 omslag

488     Circulaire betreffende de ziekteverzekering van afstandskinderen.

                   40
        1976. 1 stuk

489      Stukken betreffende het kinderziekteplan. 1979. 1 omslag

reglementair

490      Statuten van de Fiom, Nederlandse Vereniging van Organisaties
        voor Hulpverlening bij Zwangerschap en alleenstaand
        ouderschap. 1975. Met bijlagen. 1 omslag

491      Circulaires betreffende de functie, taken en samenstelling van het
        landelijk bureau van de Fiom. 1975-1976. 1 omslag

492      Circulaire houdende de richtlijnen voor de uniforme bureau-
        registratie. 1978. Met bijlagen. 1 omslag

493      Archiefcode van de Fiom. 1976. 1 omslag

leden

        - regionaal overleg

494      Stukken betreffende de opzegging van de Stichting De Opbouw te
        Utrecht als lid van de Vereniging Fiom. 1975. 1 omslag

495      Notulen van de regiovergaderingen Utrecht-Gelderland, 1976-
        1978. Met bijlagen 1975. 1 omslag

496      Notulen van het Regionaal Overleg Zuid-Holland. 1978-1979. 1
        omslag

497      Stukken betreffende het Regionaal Overleg Zuid. 1978-1979. 1
        omslag

498-500    Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van het Regionaal
        Overleg. 1976-1978. 3 omslagen
        498. Noord-Oost
        499. Zuid-Holland
        500. Zuid

        - bureaus

501      Notulen van de vergaderingen van de administratieve
        medewerkers van de Fiom-bureaus. 1976-1978. 1 omslag

502      Stukken afkomstig van het
        doelgroepenvertegenwoordigersoverleg (dgvo). 1979. 1 omslag


                    41
503-521  Correspondentie met de directies van de Fiom-bureaus. 1976-
     1979. Alfabetisch gerangschikt naar plaatsnaam. 19 omslagen
     503. Algemeen 1977
     504. Dordrecht 1976-1979
     505. Drenthe 1978-1979
     506. Eindhoven 1977-1978
     507. Friesland 1978-1979
     508. Gelderland 1976-1979
     509. Groningen 1977-1979
     510. Den Haag 1978-1979
     511. Leiden 1976-1978
     512. Limburg 1978-1979
     513. Midden-Brabant 1978-1979
     514. Nijmegen 1979
     515. Noord-Holland 1978-1979
     516. Rotterdam-Eendrachtsweg 1979
     517. Rotterdam-Schiekade 1976-1979
     518. Utrecht 1977-1979
     519. West-Brabant 1977-1979
     520. Zeeland 1977-1979
     521. Zwolle 1976, 1978-1979

     - tehuizen

522-524  Notulen van het directiefunctionarissencontact. 1977-1979. 3
     omslagen
     522. 1977
     523. 1978
     524. 1979

525    Circulaires ingekomen van het landelijk bureau van de Fiom.
     1978-1979. 1 omslag

526-528  Correspondentie met de directies van de tehuizen. 1977-1978,
     1981. 2 omslagen, 1 pak
     526. 1977
     527. 1978. 1 pak
     528. 1981

529-537  Correspondentie met de directies van de afzonderlijke tehuizen.
     1979. 5 omslagen, 6 stukken, 1 katern
     529. Hubertus te Amsterdam
     530. Tehuis Annette te Amsterdam. 1 stuk
     531. Valkenhorst te Breda. 3 stukken
     532. Huis In de Bocht te Goirle. 2 stukken
     533. De Haven te 's-Gravenhage
     534. Toevluchtsoord te Groningen
     535. Cortona-Stichting te Leiden. 1 katern

                  42
      536. Paula-Stichting te Oosterbeek
      537. Ons Tehuis te Utrecht

538    Stukken afkomstig van de werkgroep democratisering tehuizen.
      1976-1978. 1 omslag

539    Stukken afkomstig van de werkgroep medewerkers tehuizen.
      1979. 1 omslag

      - overige aangesloten organisaties

540    Correspondentie met de Gemeentelijke Geneeskundige en
      Gezondheidsdienst te Amsterdam. 1976-1979. 1 omslag

541    Stukken afkomstig van de Unie Adviesburo's alleenstaande
      Ouders en opvangcentra voor ouder en Kind (UVOM) te
      Amsterdam. 1975-1979. 1 omslag


samenwerkingsverbanden

      Werkverband Integratie Jeugdwelzijnswerk Nederland (WIJN)

542    Agenda's van het Landelijk Platform van WIJN. 1976-1978. Met
      historisch overzicht. 1 omslag

      Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn (NRMW)

543    Besluitenlijsten van de NRMW. 1975-1978. 1 omslag

544    Correspondentie met de NRMW. 1975-1978. 1 omslag

545    Besluitenlijsten van de vergaderingen van de Sektie
      Maatschappelijke Dienstverlening van de NRMW. 1975-1978. 1
      omslag

546    Rapporten inzake het onderzoek naar het functioneren van de
      landelijke welzijnsorganisaties, opgesteld door Bosboom en
      Hegener, in opdracht van de NRMW. 1978-1979. 1 pak.

      Nederlandse Gezins Raad (NGR)

547    Agenda's voor de algemene vergadering van de NGR. 1976-1978.
      1 omslag

548    Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de NGR. 1975-
      1978. 1 omslag


                  43
549  Agenda's voor de vergaderingen van de Sektie Eén-
    oudergezinnen van de NGR. 1977-1978. 1 omslag

550  Stukken betreffende een studiedag over één-oudergezinnen.
    1979. 1 omslag

    Landelijke Stuurgroep Jeugdwelzijnsbeleid (LSJ)

551  Correspondentie met de Landelijke Stuurgroep
    Jeugdwelzijnsbeleid (LSJ). 1975-1978. 1 omslag

    Federatie ter behartiging van de Belangen van Eénoudergezinnen
    (FBE)

552  Notulen van de ledenvergaderingen van de FBE. 1976-1979. Met
    bijlagen.  1 omslag

553  Notulen van de bestuursvergaderingen van de FBE. 1977, 1979.
    Met bijlagen. 1 omslag

554  Correspondentie met het bestuur van de FBE. 1976-1979. 1 pak

555  Statuten van de FBE. 1977. 1 stuk

556  Stukken inzake de tekeningsbevoegdheid voor de FBE. 1977. 1
    omslag

557  Bulletins voor publicitaire doeleinden. 1977. 1 omslag


    Bond van Gescheiden Vrouwen Divortium

558  Correspondentie met het bestuur van Divortium. 1976-1977. 1
    omslag

    Werkgeversvereniging Maatschappelijke Dienstverlening (WDM)

559  Agenda's van de leden-raadsvergadering van de WMD. 1976-
    1978. Met bijlagen. 1 omslag

    Raad voor de Kinderbescherming

560*  Correspondentie met de Raad voor de Kinderbescherming. 1976-
    1978. 1 omslag

561  Stukken betreffende het Project-Eénoudergezinnen. 1976-1978. 1
    omslag


                44
562    Stukken afkomstig van het Programmeringscollege Onderzoek
      Maatschappelijke Dienstverlening (POMD). 1978. 1 omslag

563    Correspondentie met het bestuur van de Vereniging ter
      Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK). 1977-1979. 1
      omslag

      samenwerking met overige organisaties

564    Stukken betreffende de samenwerking met het Nationaal Centrum
      voor Geestelijke Volksgezondheid (NCGV). 1975-1977. 1 omslag

565    Stukken betreffende de samenwerking met het Landelijk Overleg
      Bijzondere Huisvesting (LOBH) en de Landelijke Federatie
      Bijzondere Huisvesting (LFBH). 1976-1977. 1 omslag

566    Stukken betreffende de samenwerking met de Stichting ter
      Voorkoming van en bevordering Hulpverlening bij Ongewenste
      Zwangerschap (HOZ). 1975-1978. 1 omslag

567    Stukken betreffende de samenwerking met de Stimezo. 1976-
      1978. 1 omslag

568    Correspondentie met het bestuur van de Samenwerkende
      Instellingen voor Maatschappelijk Werk te Nijmegen. 1977-1978. 1
      omslag

569    Correspondentie met het bestuur van de Stichting Infom te
      Schoonhoven. 1976. 1 omslag

570    Correspondentie met de Vereniging HVO te Amsterdam. 1976-
      1977. 1 omslag


eigendommen

onroerend goed

571    Stukken betreffende het pand Amstel 169 te Amsterdam. 1976. 1
      omslag
      NB. Het pand was eigendom van de HPS en is door de fusie
      eigendom geworden van de Fiom.

572    Stukken betreffende de kredietovereenkomst gesloten tussen de
      Fiom en het bankiershuis F. van Lanschot. 1976. 1 omslag

573    Stukken betreffende de verbouwing en het ingebruikneming van
      het landelijk bureau aan het Julianaplein te 's-Hertogenbosch.

                  45
      1977-1978. 1 omslag

fondsen

      - Stichting Steunfonds Hendrik Pierson/Fiom

574    Stukken betreffende het Steunfonds Hendrik Pierson. 1975-1978.
      1 omslag

575    Stukken betreffende de opheffing van de door de Stichting
      Steunfonds Hendrik Pierson /Fiom geëxploiteerde Happy Paper
      Shops. 1975-1977. 1 omslag

576    Stukken afkomstig van het bestuur van de Stichting Steunfonds
      Hendrik Pierson. 1978-1979. 1 omslag

      - Stichting Fondsenbeheer Fiom

577    Adreslijsten van steunfondsen. 1974, 1976. 1 omslag

578    Notulen en besluitenlijsten van het bestuur van de Stichting
      Fondsenbeheer Fiom. 1978-1979.1 omslag

579    Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van het bestuur van
      de stichting Fondsenbeheer Fiom. 1979. 1 omslag

580    Stukken betreffende de Stichting Fondsenbeheer Fiom. 1975-
      1978. 1 omslag

581    Verzoekschriften om subsidie ingekomen bij het bestuur van de
      Stichting Fondsenbeheer Fiom. 1978-1980. Met beschikkingen. 1
      pak

582    Stukken betreffende de voortzetting van het voormalige
      Steunfonds COM door de Stichting Fondsenbeheer Fiom. 1978-
      1979. 1 omslag

fondsenwerving

583-584  Stukken betreffende het werven van fondsen voor de ongehuwde
      moederzorg. 1975-1978. 2 omslagen
      583. Koningin Juliana Fonds 1977-1978
      584. Comité voor de Kinderpostzegels 1975-1978

legaten

585    Stukken betreffende het legaat van Willem Burgmans. 1977-1979.
      1 omslag

                  46
financiën

subsidie

586     Besluitenlijsten van het subsidieoverleg. 1979. Afschriften. 1
       omslag

587     Stukken betreffende de subsidie van het ministerie van Justitie.
       1974-1978. 1 omslag

588     Stukken betreffende de toekenning van de rijkssubsidie door het
       ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. 1976-
       1977. 1 omslag

589     Stukken afkomstig van de werkgroep rijksregeling tehuizen. 1976-
       1977. 1 omslag

590     Richtlijnen van het ministerie van Cultuur, Recreatie en
       Maatschappelijk Werk met betrekking tot de salarissen van het
       personeel en subsidies voor projecten. 1978. 1 omslag

591     Correspondentie met het ministerie van Onderwijs en
       Wetenschappen inzake de studiefinanciering. 1979. 1 omslag

592     Stukken betreffende de rijksstudietoelagen van het ministerie van
       Onderwijs en Wetenschappen voor onvolledige gezinnen. 1978. 1
       omslag

593     Stukken betreffende de rijkssubsidie. 1978. 2 stukken

594     Stukken afkomstig van de werkgroep rijksbijdrageregeling. 1979. 1
       omslag

595     Stukken betreffende de rijkssubsidie ten behoeve van de
       deskundigheidsbevordering. 1977-1978. 1 omslag

596     Stukken betreffende de provinciale subsidieregeling. 1979. 2
       stukken

financiële administratie

597     Notulen en besluitenlijsten van de financieel-administratieve
       werkgroep van het landelijk bureau. 1978-1979. 1 omslag

598     Jaarrekening over 1976 en begrotingen van de Fiom. 1977-1978.
       Met bijlagen. 2 omslagen

                    47
599      Begrotingen van de Stichting Fiom Zwolle. 1977-1978. Met
       meerjarenplan 1979-1981. 1 omslag

600      Jaarverslag van de Stichting Fiom Noord-Holland over 1975-1978
       en van de Stichting Fiom Midden-Brabant over 1977/1978. 1979. 2
       stukken

601      Exploitatierekening van de Stichting Fiom Limburg. 1977. Met
       begroting 1978. 1 omslag


rechtspositie van het personeel

602*     Staten houdende de vaststelling van de pensioengrondslag van
       het personeel. 1975-1976. 1 omslag

603*     Staten houdende de pensioengrondslagen van de medewerkers
       van het Steunfonds Hendrik Pierson/Fiom. 1976. 2 stukken

604      Stukken betreffende de premieheffingen door en uitkeringen van
       de bedrijfsvereniging. 1976. 1 omslag

605      Stukken betreffende de salarisregeling voor groepsopvoeders.
       1979. 3 stukken


belastingen

606      Stukken betreffende het betalen van belastingen. 1976. 1 omslag


statistiek

607      Notulen van de vergaderingen van de commissie-
       beleidsregistratie tehuizen. 1975-1976. Met bijlagen.1 omslag

608      Stukken afkomstig van de commissie-cliëntenregistratie tehuizen.
       1976, 1978. 1 omslag

609      Stukken afkomstig van de werkgroep automatisering van de
       registratie (van het landelijk bureau). 1979. 1 omslag

610      Stukken afkomstig van de commissie-registratiegegevens
       bureaus. 1976-1978. 1 omslag

611      Stukken betreffende de registratiegegevens van de Fiom-bureaus.
       1977-1979. 1 omslag

                    48
612     Stukken betreffende de registratiegegevens van de Fiom-tehuizen.
       1977-1979. 1 omslag

613     Lijsten houdende statistische gegevens van de
       personeelsformaties. 1976. Afschriften. 2 stukken.


personeel

614     Stukken afkomstig van de werkgroep-vrijwilligers. 1979. 1 omslag


opleiding

Verdere Studie In Diensttijd (VSID)

615     Stukken betreffende de opzet van de VSID. z.j.. 1 omslag

616     Notulen van de vergaderingen van de stuurgroep-VSID. 1975-
       1980. Met bijlagen. 1 omslag

617     Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de stuurgroep-
       VSID. 1979-1980. 1 omslag

618     Stukken afkomstig van de werkgroep-studiebeurzen. 1977-1978. 3
       stukken

619     Stukken afkomstig van de werkgroep-deskundigheidsuren. 1978.
       1 omslag

620     Stukken betreffende de bevordering van de deskundigheid van het
       personeel. 1978.  1 omslag

621     Stukken afkomstig van de werkgroep-werk-studiemogelijkheden.
       1979. 1 omslag

622-633   Stukken betreffende de door de Fiom georganiseerde cursussen.
       1975-1982. 12 omslagen
       622. Stuurgroep-VSID
       623. Correspondentie
       624. Cursus VII 1975
       625. Cursus VIII 1976
       626. Cursus IX 1976/1977
       627. Cursus X 1977
       628. Cursus XI 1977/1978
       629. Cursus XII 1978/1979
       630. Cursus XIII 1979/1980

                   49
       631. Cursus XV 1980/1981
       632. Cursus XVI 1981
       633. Cursus XVII 1981/1982

634      Stukken betreffende bijzondere onderwerpen voor het gebruik bij
       de VSID-cursussen. 1977-1978. 1 omslag

Verdere Opleiding (VO)

635      Stukken betreffende de Verdere Opleiding (VO) voor
       maatschappelijk werkers. 1975-1976. 1 omslag

trainings- en studiedagen

636      Stukken betreffende de studiedag De Kombineerbaarheid van
       meerdere doelgroepen. 1976. 1 omslag

637      Stukken betreffende de door de Fiom georganiseerde trainings- en
       studiedagen. 1977-1979. 1 omslag


taakuitoefening

onderzoek

638      Stukken betreffende het onderzoek naar hulpverlening aan
       alleenstaande ouders. 1976-1977. 1 omslag

voorlichting en publiciteit

       - door de Fiom

639      Circulaires betreffende de voorlichtingsfunctie van de Fiom-
       bureaus. 1975. 1 omslag

640      Stukken afkomstig van de werkgroep voorlichting. 1976. 1 omslag

641      Stukken afkomstig van de werkgroep consultatie. 1976-1979. 1
       omslag

642      Adressen- en spreekurenlijst, de zogenaamde roze folder. 1976. 1
       stuk

643      Stukken betreffende de voorlichting over de taak en doelstelling
       van de Fiom. 1976-1979. 1 omslag

644      Persbulletins uitgegeven door de Fiom. 1978-1979. Met bijlagen. 1
       omslag

                    50
645     Stukken afkomstig van de publiciteitscommissie. 1979. 1 omslag

646     Stukken afkomstig van het secretariaat van het informatie-bulletin
      Fiomkontakt. 1979. 1 omslag

647     Geplukt en Geknipt, knipselkrant voor bestuursleden en
      medewerkers van de Fiom. 1979. Met bijlagen. 1 omslag

648     Fiom-Informatie. 1979-1981. 3 katernen

649     Ingekomen en uitgegane persberichten. 1976-1977. 1 omslag

      - door derden

650     Circulaires betreffende maatschappelijke vraagstukken. 1975.
         1 omslag

651     Stukken betreffende het verkrijgen van voor de Fiom relevante
      informatie. 1978.  1 omslag

652     Kranteknipsels. 1976-1977. 1 pak

alleenstaanden

653     Agenda's van vergaderingen van de werkgroep Alleenstaande
      Ouders. 1976-1977. 1 omslag

654     Stukken afkomstig van de Interdepartementale Werkgroep
      Alleenstaanden (IWA). 1978. 1 omslag

abortus

655     Stukken afkomstig van de werkgroep-abortus. 1972-1979. 1
      omslag

656     Stukken betreffende het standpunt van de Fiom inzake het
      ontwerp-van-wet Lamberts/Roethof, inzake afbreking van
      zwangerschap. 1976. 1 omslag

657     Stukken betreffende de abortus-problematiek. 1976-1981. 1 pak

adoptie/vondelingen

658     Stukken betreffende strafbaarstelling van het te vondeling leggen
      van babies. 1972, 1978. 1 omslag

659     Stukken afkomstig van de werkgroep adoptie. 1979. 1 omslag

                   51
660      Stukken betreffende het Internationaal Jaar van het Kind. 1978-
       1979. 1 omslag

concubinaat

661      Stukken afkomstig van de werkgroep-konkubinaat. 1977. 2
       stukken

materiële voorzieningen

662      Stukken afkomstig van de werkgroep-alimentatie. 1977, 1979. 1
       omslag

663      Stukken afkomstig van de werkgroep-kinderziektedagenplan.
       1978-1979. 1 omslag

664      Stukken afkomstig van de werkgoep huisvesting. 1977, 1979. 1
       omslag


AANVULLING 1998: dossiers 1980-1987

1980 (6 dozen)
2.    Stichting Steunfonds Fiom HP
3.    Algemene Vergadering
4.    Bestuur
5.    Landelijk buro
6.    Stafvergaderingen
7/8    alg. correspondentie buro's en tehuizen
7.    Fiom-tehuizen
8.    Fiom-buro's
9.    Stichting Fondsenbeheer Fiom
10.    Ministeries
11.    Registratie
12.1   Direktiekontakt tehuizen
12.2   Burokontakt
12.6   Kiezels of tegels
12.7   Medewerkersvergaderingen
12.8   Fiom-kontakt / Geplukt en Geknipt
12.17   Plaats en functie Fiom
12.18   Werkgroep afstand ter adoptie
12.25   50 jaar Fiom
12.27   Werkgroep klachtrecht
12.30   Doelgroepvertegenwoordigersoverleg (dgvo)
12.31   Begeleidingscommissie emancipatiewerksters
12.33   Werkgroep omgangsregeling
12.34   Werkgroep kinderopvang

                    52
12.35   Werkgroep kinderwerk
12.39   Woningruil
13.21   F.B.E. (Fed. Belangenbehartiging eenoudergezinnen)
16.    Documentatie
18.    Deskundigheidsbevordering.

1981 (7 dozen)
3.    Algemene Vergadering
4.    Bestuur
5.    Landelijk buro
6.    Stafvergaderingen
7/8    alg. correspondentie buro's en tehuizen
7.    Fiom-tehuizen
8.    Fiom-buro's
9.    Stichting Fondsenbeheer Fiom
9.4    Overige fondsen
10.    Ministeries
11.    Registratie
12.1   Direktiekontakt tehuizen
12.2   Burokontakt
12.3   Reg. Overleg Zuid
12.6   Welzijn in Samenhang (W.I.S.)
12.7   Medewerkersvergaderingen
12.8   Fiom-kontakt / Geplukt en Geknipt
12.15   P.R.-commissie
12.18   Werkgroep afstand ter adoptie
12.19   Werkgroep consultatie
12.20   Werkgroep kinderziektedagenplan
12.23   Werkgroep subsidieoverleg
12.24   Werkgroep R.B.R.
12.26   Vakantieproject
12.27   Werkgroep klachtrecht
12.30   Doelgroepvertegenwoordigersoverleg (dgvo)
12.31   Begeleidingscommissie emancipatiewerksters
12.33   Werkgroep omgangsregeling
12.34   Werkgroep kinderopvang
12.35   Werkgroep kinderwerk
12.39   Woningruil
13.2   W.M.D.
13.3   V.B.O.K.
13.21   F.B.E. (Fed. Belangenbehartiging eenoudergezinnen)
15.    Public Relations
18.    Deskundigheidsbevordering.

19.    V.S.I.D. (Voortgezette Scholing In Dienstverband)
                   53
1982 (8 dozen)
3.    Algemene Vergadering
4.    Bestuur
6.    Stafvergaderingen
7/8    alg. correspondentie buro's en tehuizen
7.    Fiom-tehuizen
8.    Fiom-buro's
9.    Stichting Fondsenbeheer Fiom
9.4    Overige fondsen
10.    Ministeries
11.    Registratie
12.0   Diverse werkgroepen
12.1   Direktiekontakt tehuizen
12.2   Burokontakt
12.3   Reg. Overleg Zuid
12.6   Welzijn in Samenhang (W.I.S.)
12.7   Medewerkersvergaderingen
12.8   Geplukt en Geknipt
12.10   Werkgroep minima
12.11   Werkgroep buitenlandse vrouwen
12.15   Werkgroep publiciteit
12.16   Werkgroep abortus
12.18   Werkgroep afstand ter adoptie
12.19   Werkgroep consultatie
12.20   Werkgroep kinderziektedagenplan
12.23   Werkgroep subsidieoverleg
12.24   Werkgroep R.B.R.
12.27   Werkgroep klachtrecht
12.30   Doelgroepvertegenwoordigersoverleg (dgvo)
12.31   Begeleidingscommissie emancipatiewerksters
12.33   Werkgroep omgangsregeling
12.39   Woningruil
15.    Public Relations
16.    Documentatie
18.    Deskundigheidsbevordering.
19.    V.S.I.D. (Voortgezette Scholing In Dienstverband)

1983 (8 dozen)
3.    Algemene Vergadering
4.    Bestuur
6.    Stafvergaderingen
7/8    alg. correspondentie buro's en tehuizen
7.    Fiom-tehuizen
8.    Fiom-buro's
9.    Stichting Fondsenbeheer Fiom
10.    Ministeries
11.    Registratie
12.0   Diverse werkgroepen

                   54
12.1   Direktiekontakt tehuizen
12.2   Burokontakt
12.3   Reg. Overleg Zuid
12.5   Vrouwenplatform
12.6   Welzijn in Samenhang (W.I.S.)
12.7   Medewerkersvergaderingen
12.8   Geplukt en Geknipt
12.16   Werkgroep abortus
12.18   Werkgroep afstand ter adoptie
12.24   Werkgroep R.B.R.
12.31   Begeleidingscommissie emancipatiewerksters
12.33   Werkgroep omgangsregeling
12.43   Werkgroep toekomst landelijke organisatie
12.44   Steungroep structurele hulpverlening
13.5   Commissie Herstructurering Land. Organisaties (H.L.O.)
13.11   Vondelingen
15.    Public Relations
16.    Documentatie
18.    Deskundigheidsbevordering.
19.    V.S.I.D. (Voortgezette Scholing In Dienstverband)

1984 (6 dozen)
3.    Algemene Vergadering
4.    Bestuur
6.    Stafvergaderingen
7/8    alg. correspondentie buro's en tehuizen
7.    Fiom-tehuizen
8.    Fiom-buro's
9.    Stichting Fondsenbeheer Fiom
10.    Ministeries
11.    Registratie
12.0   Diverse werkgroepen
12.1   Direktiekontakt tehuizen
12.2   Burokontakt
12.7   Medewerkersvergaderingen
12.8   Geplukt en Geknipt
12.9   Belangen Organisatie Eenoudergezinnen (BOEG)
12.10   Werkgroep Minima
12.16   Werkgroep abortus
12.18   Werkgroep afstand ter adoptie
12.24   Werkgroep Fiom 2000
12.41   Werkgroep Jeugdhulpverlening/Pleegzorg
12.44   Steungroep structurele hulpverlening
12.45   Werkgroep toekomst Fiom
13.5   Commissie Herstructurering Land. Organisaties (H.L.O.)
13.10   Joint
18.    Deskundigheidsbevordering.
19.    V.S.I.D. (Voortgezette Scholing In Dienstverband)

                   55
1985 (8 dozen)
3.    Algemene Vergadering
4.    Bestuur
6.    Stafvergaderingen
7/8    alg. correspondentie buro's en tehuizen
7.    Fiom-tehuizen
8.    Fiom-buro's
9.    Stichting Fondsenbeheer Fiom
10.    Ministeries
11.    Registratie
12.0   Diverse werkgroepen
12.1   Direktiekontakt tehuizen
12.2   Burokontakt
12.7   Medewerkersvergaderingen
12.8   Geplukt en Geknipt
12.10   Werkgroep Minima
12.11   Projectgroep L.O.U.W. (Land. Org. Uitvoerend Werk)
12.18   Werkgroep afstand ter adoptie
12.26   Vakantiegids
12.41   Werkgroep Jeugdhulpverlening/Pleegzorg
12.44   Werkgroep structurele hulpverlening zwangerschapsproblematiek
12.47   Commissie Huisvestingsproblemen
13.0   Algemene correspondentie
13.5   Commissie Herstructurering Land. Organisaties (H.L.O.)
15.    Public Relations
16.    Documentatie
18.    Deskundigheidsbevordering.
19.    V.S.I.D. (Voortgezette Scholing In Dienstverband)

1986 (8 dozen)
3.    Algemene Vergadering
4.    Bestuur
6.    Stafvergaderingen
7/8    alg. correspondentie buro's en tehuizen
7.    Fiom-tehuizen
8.    Fiom-buro's
9.    Stichting Fondsenbeheer Fiom
10.    Ministeries
11.    Registratie
12.0   Diverse werkgroepen
12.1   Direktiekontakt tehuizen
12.2   Burokontakt
12.7   Medewerkersvergaderingen
12.8   Geplukt en Geknipt
12.10   Werkgroep Minima
12.11   Projectgroep L.O.U.W. (Land. Org. Uitvoerend Werk)/reorganisatie
12.12   Projectgroep Beroepsvraagstukken Maatschappelijk Werk (P.B.M.)

                   56
12.18   Werkgroep afstand ter adoptie
13.5   Commissie Herstructurering Land. Organisaties (H.L.O.)
15.    Public Relations
16.    Documentatie
18.    Deskundigheidsbevordering.
19.    V.S.I.D. (Voortgezette Scholing In Dienstverband)

1987 (7 dozen)
3.    Algemene Vergadering
4.    Bestuur
6.    Stafvergaderingen
7/8    alg. correspondentie buro's en tehuizen
8.    Fiom-buro's
9.    Stichting Fondsenbeheer Fiom
10.    Ministeries
11.    Registratie
12.0   Diverse werkgroepen
12.1   Direktiekontakt tehuizen
12.2   Burokontakt
12.7   Medewerkersvergaderingen
12.8   Geplukt en Geknipt
12.10   Werkgroep Minima
12.11   (Projectgroep) reorganisatie (incl. reorganisatierapport)
12.13   Opvang Steun Structuur
12.14   Organisatie- en Personeelsbeleid managers
12.18   Werkgroep afstand ter adoptie
13.5   Commissie Herstructurering Land. Organisaties (H.L.O.)
18.    Deskundigheidsbevordering.
19.    V.S.I.D. (Voortgezette Scholing In Dienstverband)


Overig archiefmateriaal:

3 dozen Jaarverslagen van de regionale Fiom-buro's t/m 1987.
2 dozen folders/brochures van de regionale Fiom-buro's t/m 1987.
1 grote doos met diverse uitgaven van de Fiom t/m 1987, alsmede de
jaarverslagen van de Fiom t/m 1988.

augustus 1998


AANVULLING 2001 ????


AANVULLING 2005: dossiers 1988-1991
                    57

								
To top