ubnd t�nh ��ng nai by hPCeWU9

VIEWS: 14 PAGES: 4

									                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CH NGHĨA VIỆT NAM
    TỈ   ĐỒ G    I          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số: 243/CV-UBT          Biên Hòa, ngày 12  tháng 01 năm 2005

V/v: Chủ trương quy hoạch, đầu tư
xây dựng hạ tầng, bố trí dự án đầu
tư, cấp phép xây dựng và quản lý các
cụm công nghiệp tại địa phương
               Kính gửi: - Giám đốc các Sở: Kế Hoạch - Đầu Tư, Xây
                    Dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công
                    nghiệp, Tài Chính;
                    - Chủ Tịch UBND các Huyện, Thị Xã Long
                    Khánh và Thành Phố Biên Hoà.

     Sau khi xem xét văn bản số 03/CV-KHĐT-HTĐT ngày 04/01/2005 của
   Sở Kế hoạch và Đầu Tư báo cáo thay biên bản họp về việc rà soát tình hình
   quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh;
   Chủ Tịch UBND tỉnh Đồng Nai có ý kiến sau:
      1/. Về việc quy hoạch bổ sung các cụm công nghiệp:
      1.1/. Ngoài các cụm công nghiệp đã quy hoạch, UBND các huyện, thị xã
   Long Khánh, thành phố Biên Hoà căn cứ quỹ đất và tình hình sử dụng đất trên
   địa bàn tiếp tục xác định các khu vực có điều kiện quy hoạch cụm công
   nghiệp và phù hợp với quy hoạch kinh tế xã hội, quy hoạch xây dựng, quy
   hoạch sử dụng đất của địa phương để đề xuất bổ sung địa điểm quy hoạch các
   cụm công nghiệp( chọn các khu vực hiện là đất công hoặc đất gò đối, ít vướng
   mắc về bồi thường giải tỏa và cách xa khu dân cư ). Quy mô ban đầu mỗi cụm
   công nghiệp không quá 50 ha, và tùy theo thực trạng đất đai, tình hình thu hút
   đầu tư sẽ xem xét mở rộng thêm khi cần thiết. Đối với những khu vực phát
   triển công nghiệp diện tích lớn, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét thống nhất ý
   kiến với các ngành kiến nghị thành lập khu công nghiệp tập trung.
      1.2/. UBND các huyện, thị xã Long Khánh, Thành phố Biên Hoà gửi hồ
   sơ giới thiệu địa điểm quy hoạch bổ sung các cụm công nghiệp về Sở Kế
   Hoạch và Đầu Tư. Sở Kế Hoạch và Đầu Tư chủ trì cùng các Sở -ngành và các
   địa phương liên quan khảo sát hiện trạng, thống nhất trình UBND tỉnh xem
   xét quyết định.
      1.3/. Những cụm công nghiệp đã được UBND tỉnh quyết định giới thiệu
   địa điểm, UBND các Huyện, Thị xã Long Khánh Thành phố Biên Hoà khẩn
   trương hợp đồng với đơn vị tư vấn có pháp nhân lập quy hoạch chi tiết ( tỷ lệ
   tối thiểu là 1/2.000) trình duyệt theo quy định để triển khai thực hiện.
   Kinh phí thực hiện quy hoạch nêu trên ngân sách của địa phương ứng
trước sẽ thu hồi lại từ sự đóng góp của các tổ chức cá nhân có dự án đầu tư
vào cụm công nghiệp.
   1.4/ Giám đốc Sở Xây Dựng ban hành văn bản hướng dẫn lập quy hoạch
cụm công nghiệp cần nêu rỏ việc tính toán các tiêu chuẩn quy hoạch cụm
công nghiệp theo hướng đơn giản và thấp hơn tiêu chuẩn quy hoạch các khu
công nghiệp tập trung nhằm giảm bớt chi phí đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp,
qua đó tạo thuận lợi cho việc đầu tư của các nhà đầu tư và cụm công nghiệp.
   2/. Đối tượng đầu tư vào các cụm công nghiệp:
   - Ưu tiên giới thiệu dự án của các doanh nghiệp và cá nhân trong nước
có quy mô vừa và nhỏ.
   - Quy mô diện tích mỗi dự án không wá 5 ha. Trường hợp diện tích lớn
hơn, Chủ đầu tư có văn bản giải trình cụ thể về dự án, Sở Kế hoạch và Đầu
Tư trao đối thống nhất với các Sở- ngành và địa phương liên quan, để thống
nhất trình UBND tỉnh xét quyết định từng trường hợp cụ thể.
   - Ngành nghề đầu tư vào cụm công nghiệp phải phù hợp với quy hoạch
chi tiết được duyệt.
  3/. Thủ tục giới thiệu địa điểm các dự án đầu tư vào Cụm Công
nghiệp:
  - Khi quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp được UBND tỉnh phê duyệt
mới bố trí dự án đầu tư theo đúng quy hoạch và đúng đối tượng đầu tư vào
cụm công nghiệp.
   - Trình thủ tục giới thiệu địa điểm dự án vào cụm công nghiệp thực hiện
theo điều 14 Chương II Quyết định số 781/QĐ.UBT ngày 28/03/2002 của
UBND tỉnh về việc tổ chức khảo sát giới thiệu địa điểm các dự án đầu tư sản
xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
   4/. Cấp giấy phép xây dựng đối với dự án trong nước ( oặc duyệt
thiết kế kỹ thuật đối với dự án đấu tư nước ngoài ) đầu tư vào cụm công
nghiệp.
   4.1/ Cơ sở để cấp giấy phép xây dựng đối với dự án đầu tư trong nước (
hoặc duyệt thiết kế kỹ thuật đối với dự án đầu tư nước ngoài) vào cụm công
nghiệp, khi quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp đã được UBND tỉnh phê
duyệt và được quyết định giới thiệu địa điểm của UBND tỉnh.
  - UBND các Huyện, Thị xã Long Khánh, Thành Phố bIên Hoà căn cứ
quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp đã được UBND tỉnh phê duyệt và được
quyết định giới thiệu địa điểm của UBND tỉnh.
   - UBND các Huyện, Thị xã Long Khánh, Thành Phố Biên Hoà căn cứ
quy hoạch chi tiết được duyệt, và quyết định giới thiệu địa điểm của UBND
tỉnh, có trách nhiệm công bố quy hoạch và chuyển tải mốc giới quy hoạch, cốt
san nền ra thực địa và cung cấp chứng chỉ quy hoạch cho các chủ đầu tư để
cấp giấy phép xây dựng ( hoạc duyệt thiết kế công trình ) cho các dự án.
   - UBND các Huyện, Thị xã Long Khánh, Thành Phố Biên Hòa có trách
nhiệm phối hợp với Sở Xây Dựng theo dõi, giám sát việc san nền và thi công
xây dựng công trình của các Doanh nghiệp trong cụm công nghiệp theo đúng
quy hoạch và thiết kế kỹ thuật thiết kế được duyệt.
   4.2/ Riêng đối với các dự án trước đây đã được tỉnh giới thiệu địa điểm
tại các cụm công nghiệp chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết, nhân tạo
điều kiện cho các doanh nghiệp thi công xây dựng công trình. UBND các
Huyện, Thị xã Long Khánh, Thành Phố Biên Hoà yêu cầu đơn vị tư vấn đang
lập chi tiết cụm công nghiệp đó cung cấp cốt san nền dự kiến, để làm cơ sở
cho chủ đầu tư lập dự án và thiết kế kỹ thuật xây dựng, qua đó Sở Xây dựng
xem xét, thẩm định cấp giấy phép xây dựng ( hoặc phê duyết thiết kế kỹ thuật
công trình) cho các dự án.
   5/ Phương án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp:
   Nguyên tắc chung của việc xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp là: Huy
động vốn đóng góp của các nhà đầu tư vào cụm công nghiệp; Đối với các
cụm công nghiệp thực hiện mục tiêu di dời, hoặc thuộc địa bàn kinh tế xã hội
khó khăn, ngân sách nhà nước có thể hỗ trợ một phần; Các Doanh nghiệp đầu
tư vào cụm công nghiệp trực tiếp thuê đất với nhà nước.
   Từ nguyên tắc nêu trên, việc đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, tuỳ thuộc
vào tình hình từng cụm công nghiệpvà theo nguyện vọng và khả năng của các
nhà đầu tư mà uBND các huyện, thị xã Long Khánh, Thành phố Biên Hoà có
thể lựa chọn một trong các phương án sau đây;
   - Phương án 1: UBND các Huyện , thị xã Long Khánh, Thành phố biên
Hoà là chủ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp. Vốn đầu tư hạ tầng chủ
yếu huy động vốn đóng góp từ các nhà đầu tư vào cụm công nghiệp. Riêng
đối với việc cấp điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc trong cụm công
nghiệp, các Doanh nghiệp đầu tư hạ tầng chuyên ngành ( Công ty Điện lực
Đồng Nai, Công ty TNHH 1 thành viên xây dựng cấp nước, Sở Bưu Chính
Viễn Thông Đồng Nai ) sẽ trực tiếp đầu tư để cung cấp dịch vụ cho các
Doanh nghiệp và thu phí theo quy định. Nhà đầu tư nộp tiền xây dựng hạ tầng
cụm công nghiệp, nộp phí duy tu bảo dưỡng hạ tầng hàng năm theo thông báo
của UBND các Huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hoà và nộp tiền
thuê đất thô theo quy định.
   - Phương án 2: Thực hiện tương tự như phương án 1, nhưng vốn đầu tư
hạ tầng có hỗ trợ một phần từ vốn ngân sách. Phương án nầy chỉ thực hiện tại
một số cụm công nghiệp thực hiện mục tiêu di dời hoặc một số cụm công
nghiệp thuộc địa bàn kinh tế xã hội khó khăn.
   - Phương án 3: Xét cho phép doanh nghiệp trong nước lập thủ tục đầu
tư hạ tầng cụm công nghiệp theo phương thức: Doanh nghiệp đầu tư xây dựng
hạ tầng theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt và ký thỏa thuận với các nhà
đầu tư trong cụm công nghiệp về phí sử dụng hạ tầng cho Doanh nghiệp đầu
tư hạ tầng theo thõa thuận.
   - Phương án 4: Các nhà đầu tư cử một Doanh nghiệp đại diện làm đầu
mối lập thủ tục quy hoạch chi tiết, tiến hành bồi thường giải tỏa, đầu tư đồng
bộ cơ sở hạ tầng theo quy hoạch, sau đó phân bổ lại cho các nhà đầu tư vào
cụm công nghiệp mà không kinh doanh hạ tầng và bàn giao cho UBND các
Huyện, Thị xã Long Khánh, Thành Phố Biên Hoà quản lý. Các nhà đầu tư sẽ
trực tiếp thuê đất với nhà nước, nộp phí duy tu bảo dưỡng hạ tầng hàng năm
theo thông báo UBND các Huyện, thị xã Long Khánh, Thành Phố Biên Hòa.
   Trong quá trình tổ chức thực hiện UBND các Huyện, thị xã Long Khánh,
Thành Phố Biên Hoà cần tăng cường các biện pháp giám sát đối với Doanh
nghiệp đại diện làm hạ tấng cụm công nghiệp để đảm bảo việc xây dựng hạ
tầng đúng quy hoạch và ngăn ngừa những trang chấp nội bộ giữa doanh
nghiệp đại diện với doanh nghiệp đầu tư vào cụm công nghiệp, hoặc doanh
nghiệp đại diện lợi dụng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp.
   6/. Về việc tổ chức quản lý cụm công nghiệp:
   - Về nguyên tắc, việc quản lý các cụm công nghiệp giao cho UBND các
huyện, thị xã Long Khánh, Thành Phố Biên Hoà quản lý. Tuỳ theo tình hình
tổ chức quản lý bộ máy từng địa phương, trước mắt UBND các địa phương
giao cho một phòng nghiệp vụ kiêm nhiệm giúp UBND địa phương quản lý
cụm công nghiệp. Về lâu dài, khi quy mô các cụm công nghiệp phát triển,
UBND các Huyện, thị xã Long Khánh, Thành Phố Biên Hoà hợp đồng với
đơn vị tư vấn xây dựng quy chế quản lý việcx đầu tư xây dựng hạ tầng cụm
công nghiệp chuyển Sở Xây Dựng thỏa thuận trước khi ban hành, để làm cơ
sở cho việc huy động vốn, giám sát việc thi công xây dựng hạ tầng và quản lý
các công trình hạ tầng theo quy hoạch.
   7/ Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các Sở - ngành
liên quan và UBND các Huyện, thị xã Long Khánh, Thành Phố Biên Hoà kịp
thới báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét xử lý.
   Các văn bản trước đây trái với nội dung văn bản nầy đều huỷ bỏ.
                      KT.CH TỊCH UBND TỈNH ĐỒNG NAI
                          PHÓ CH TỊCH
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Công ty TNHH 1 Thành viên XDCN;
- Cty Điện lực Đồng Nai;
- Sở Bưu Chính Viễn Thông;
- Chánh Phó văn phòng CN,PPLT
- Lưu VTTH.( CN, các khối)              Ao Văn Thinh
Đồng kính gửi:
- Thường trực Tỉnh Uỷ (b/c)
- Thường trực HDND tỉnh
- Các Ban HĐND tỉnh
HG quy hoạch cụm công nghiệp 051

								
To top