Tang cu?ng ph�p ch? XHCN trong ho?t d?ng th?c h�nh by PN4v5o

VIEWS: 0 PAGES: 11

									 Tăng cường pháp chế XHCN trong hoạt động thực hành quyền
 công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát
            nhân dân thành phố Hà Nội

           Đề cương đề tài mã số:LA2700                 MỞ ĐẦU


1. Tính cấp thiết của đề tài

Pháp chế xã hội chủ nghĩa (XHCN) là một trong những nguyên tắc cơ bản làm nền
tảng cho việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan trong bộ máy nhà nước XHCN.
Nguyên tắc pháp chế đòi hỏi việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước
trước hết phải dựa trên cơ sở pháp luật và được tiến hành theo đúng quy định của
pháp luật; mọi cán bộ, công chức nhà nước phải nghiêm chỉnh tôn trọng pháp luật
trong khi thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của mình. Tăng cường kiểm tra, giám
sát và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật cũng là một nội dung
quan trọng của nguyên tắc pháp chế XHCN.

Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) là một trong bốn hệ thống cơ quan cấu thành
nên bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chế định về
VKSND là một đặc điểm riêng có của kiểu Nhà nước XHCN theo sáng kiến vĩ
đại của V.I. Lênin. Cùng với các cơ quan khác trong bộ máy nhà nước, thời gian
qua ngành Kiểm sát nhân dân (KSND) đã không ngừng trưởng thành và lớn
mạnh. Từ năm 2001 trở về trước, VKSND là cơ quan duy nhất trong bộ máy nhà
nước thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật và thực hành quyền
công tố. Từ khi ra đời (ngày 26/7/1960) cho đến nay, hệ thống VKSND đã phát
huy được vị trí, vai trò và thực hiện tốt chức năng của mình, góp phần đáng kể
vào công cuộc bảo vệ nền pháp chế XHCN nhằm mục đích bảo vệ và xây dựng
thành công Tổ quốc Việt Nam XHCN.
Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, Đảng ta đang chủ trương đổi mới toàn diện
đất nước theo hướng phát triển nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ
chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN. Thực hiện
chủ trương đó, Đảng ta xác định phải đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ
quan trong bộ máy nhà nước sao cho phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh đổi
mới của đất nước. Một trong những trọng tâm của quá trình đổi mới đó là việc
cải cách tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp, trong đó có hệ thống
VKSND các cấp.

Quan điểm về cải cách tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp đã được đề
cập trong các văn kiện của Đảng trong các nhiệm kỳ từ Đại hội lần thứ VII của
Đảng đến nay như: Hội nghị Trung ương 8 khóa VII, Hội nghị Trung ương 3
khóa VIII, Đại hội VIII và Đại hội IX của Đảng.

Trong Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa VII tại Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng ta đã xác định rõ nhiệm vụ của cải cách tổ
chức và hoạt động tư pháp trong giai đoạn hiện nay là:

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp luật làm cơ sở cho
tổ chức và hoạt động của hệ thống các cơ quan tư pháp, bảo đảm mọi vi phạm
pháp luật đều bị xử lý, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.

Củng cố kiện toàn bộ máy các cơ quan tư pháp, phân định lại thẩm quyền xét
xử của Tòa án nhân dân, từng bước mở rộng thẩm quyền xét xử sơ thẩm cho
Tòa án nhân dân huyện. Đổi mới tổ chức, hoạt động của Viện kiểm sát nhân
dân, các cơ quan điều tra, cơ quan thi hành án và các cơ quan tổ chức bổ trợ tư
pháp.

Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng cũng xác định:

Cải cách tổ chức, nâng cao chất lượng và hoạt động của các cơ quan tư pháp,
nâng cao tinh thần trách nhiệm của cơ quan và cán bộ tư pháp trong công tác
bắt, giam, giữ, truy tố, xét xử, thi hành án, không được để xảy ra những trường
hợp oan sai. Viện kiểm sát nhân dân thực hiện tốt chức năng công tố và kiểm sát
hoạt động tư pháp. Sắp xếp lại hệ thống Tòa án nhân dân, tổ chức lại Cơ quan
điều tra và Cơ quan thi hành án theo nguyên tắc gọn đầu mối.

Trên cơ sở chủ trương của Đảng, Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
khóa X tại kỳ họp thứ 10 đã thông qua Nghị quyết về việc sửa đổi một số điều
của Hiến pháp năm 1992. Theo đó, chức năng của VKSND là: "thực hành quyền
công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp". Để thực hiện chức năng theo Hiến
pháp quy định, hệ thống VKSND phải đổi mới cả về tổ chức và phương pháp
hoạt động sao cho phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh mới.

Trong hoàn cảnh đó, việc tăng cường pháp chế XHCN không chỉ là một nhiệm
vụ mà còn là một quan điểm cơ bản có tính nguyên tắc chỉ đạo việc tiếp tục cải
cách bộ máy nhà nước nhằm xây dựng và hoàn thiện bộ máy Nhà nước Cộng
hòa XHCN Việt Nam nhằm đảm bảo thắng lợi cho quá trình đổi mới và phát
triển đất nước. Để tăng cường pháp chế, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước,
không chỉ xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, mà quan trọng hơn là tổ
chức thực hiện pháp luật, bảo đảm cho pháp luật được thực hành thường xuyên
và nghiêm chỉnh, đấu tranh kiên quyết với những hành vi vi phạm pháp luật.
Pháp luật không được tuân thủ nghiêm chỉnh và thống nhất thì pháp luật sẽ
không có hiệu lực và trên thực tế cũng sẽ không có pháp chế.

Muốn cho pháp luật của Nhà nước được đảm bảo thực hiện nghiêm chỉnh và
thống nhất thì điều quan trọng trước nhất là các cơ quan nhà nước, các tổ chức
chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, các tổ chức kinh tế,các cán bộ của Đảng và
công chức nhà nước phải tuân thủ pháp luật một cách nghiêm chỉnh, phải tôn
trọng các quyền tự do, dân chủ của nhân dân, phải làm đúng trách nhiệm là
người thừa hành ý kiến của nhân dân, là người bảo vệ và phục vụ lợi ích của
nhân dân. Từ đó đòi hỏi phải tăng cường pháp chế XHCN trong hoạt động của
VKSND nói chung và của mỗi cán bộ, kiểm sát viên của VKSND thành phố Hà
Nội nói riêng.

Trong những năm qua, VKSND thành phố Hà Nội đã thực hiện tốt công tác kiểm
sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động của các cơ quan tư pháp trên địa bàn
Thủ đô và thực hành quyền công tố, bảo đảm cho pháp luật được tuân thủ nghiêm
chỉnh và thống nhất, phát huy vai trò tích cực của mình trong cuộc đấu tranh
phòng ngừa và chống tội phạm, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, bảo vệ các
quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Song, bên cạnh những ưu điểm trên,
công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp và thực hành quyền công tố còn bộc lộ
những sai sót cần khắc phục. Để hoàn thành tốt chức năng của mình, xứng đáng là
một công cụ sắc bén của Đảng trong việc bảo vệ nền pháp chế XHCN, ngành
KSND phải tiếp tục phấn đấu phát huy thành tích, hạn chế và khắc phục khuyết
điểm. Nhằm góp phần làm sáng rõ thêm về mặt lý luận và thực tiễn của việc tăng
cường pháp chế trong hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt
động tư pháp, tác giả chọn đề tài: "Tăng cường pháp chế XHCN trong hoạt
động thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện
kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội" làm luận văn thạc sĩ luật, chuyên ngành lý
luận và lịch sử nhà nước và pháp luật.

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài

Pháp chế XHCN là một phạm trù khoa học pháp lý cơ bản, đã được nhiều nhà
khoa học trong và ngoài nước nghiên cứu với nhiều góc độ khác nhau. Lý luận
về pháp chế XHCN và tăng cường pháp chế XHCN đã được hình thành và phát
triển rực rỡ trong nền khoa học pháp lý Xô-viết và các nước XHCN trước đây. Ở
nước ta, vấn đề tăng cường pháp chế XHCN đã trở thành quan điểm chính thống
và nhất quán được thể hiện trong các văn kiện của Đảng ta qua nhiều kỳ Đại hội;
quan điểm đó cũng đã được thể hiện trong nhiều tác phẩm của các đồng chí lãnh
đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, vấn đề pháp chế XHCN và tăng
cường pháp chế XHCN đã trở thành một nội dung khoa học có vị trí không thể
thiếu trong giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật của các trung tâm
đào tạo Chính trị - Pháp lý như: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Đại
học Quốc gia Hà Nội (khoa Luật), Đại học Luật Hà Nội v.v...

Hiện nay vấn đề "tăng cường pháp chế XHCN"đã trở thành một nguyên tắc
hiến định, chính vì vậy nó đã thu hút được sự quan tâm nghiên cứu của nhiều
nhà khoa học pháp lý; có nhiều công trình nghiên cứu khoa học về pháp chế và
tăng cường pháp chế XHCN gần đây đã được công bố như:

- Luận án TS Luật học của Nguyễn Phùng Hồng về "Tăng cường pháp chế
XHCN trong hoạt động của lực lượng công an nhân dân trên lĩnh vực bảo vệ an
ninh quốc gia ở nước ta hiện nay", Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh,
1994.

- Luận án TS học Luật học của Quách Sỹ Hùng về "Tăng cường pháp chế về
kinh tế trong quản lý nhà nước nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa ở nước ta hiện nay", Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, năm
1996.

- Luận án TS Luật học của Nguyễn Nhật Hùng về "Tăng cường pháp chế XHCN
trong lĩnh vực bảo vệ sức khỏe nhân dân ở nước ta hiện nay", Học viện Chính
trị Quốc gia Hồ Chí Minh, năm 1996.

- Luận văn Thạc sĩ Luật học của Nguyễn Huy Bằng về "Tăng cường pháp chế
XHCN trong lĩnh vực giao thông đường bộ ở nước ta hiện nay", Học viện Chính
trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 2001.

Và nhiều công trình khoa học của nhiều tác giả khác.

Như vậy, vấn đề pháp chế và tăng cường pháp chế XHCN trong một số lĩnh vực
cụ thể đã được nhiều nhà khoa học nghiên cứu và làm sáng tỏ. Tuy nhiên, về
pháp chế và tăng cường pháp chế XHCN trong lĩnh vực hoạt động thực hành
quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của VKSND thì chưa có công
trình nghiên cứu nào đề cập một cách toàn diện.

Chính vì vậy có thể coi đề tài "Tăng cường pháp chế XHCN trong hoạt động
thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát
nhân dân thành phố Hà Nội" là công trình đầu tiên nghiên cứu về lĩnh vực
này.

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích

Mục đích nghiên cứu của luận văn là đề xuất các quan điểm, giải pháp nhằm tiếp
tục tăng cường pháp chế XHCN trong hoạt động thực hành quyền công tố và
kiểm sát các hoạt động tư pháp của VKSND thành phố Hà Nội trong thời gian
tới.

3.2. Nhiệm vụ

Nhằm thực hiện mục đích nêu trên, luận văn có các nhiệm vụ sau:

- Nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận về pháp chế XHCN và pháp chế trong hoạt
động thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp.

- Đánh giá thực trạng pháp chế trong hoạt động thực hành quyền công tố và
kiểm sát các hoạt động tư pháp thông qua việc phân tích kết quả hoạt động của
VKSND thành phố Hà Nội trong một số năm gần đây.

- Đề xuất những phương hướng và giải pháp nhằm tăng cường pháp chế XHCN
trong hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của
VKSND thành phố Hà Nội.

4. Phạm vi nghiên cứu

Tác giả nghiên cứu một cách tổng quát cơ sở lý luận về pháp chế XHCN và pháp
chế trong hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp
của VKSND thành phố Hà Nội và trong một số năm gần đây.

5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu

Luận văn được thực hiện trên cơ sở lý luận Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh
về nhà nước và pháp luật; cũng như các quan điểm, lý luận của Đảng Cộng sản
Việt Nam để chỉ đạo công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, từng bước đổi mới tổ
chức và hoạt động của bộ máy nhà nước theo yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp
quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân hiện nay.

Luận văn được thực hiện trên cơ sở các phương pháp nghiên cứu của triết học
Mác - Lênin như: phương pháp kết hợp lý luận với thực tiễn; phương pháp phân
tích và tổng hợp; phương pháp nghiên cứu lịch sử, cụ thể và toàn diện. Ngoài ra,
luận văn cũng sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học cụ thể khác như:
phương pháp lôgic, các phương pháp so sánh, đối chiếu, thống kê, mô hình
hóa...

6. Đóng góp mới của luận văn

- Hệ thống hóa và góp phần làm sáng tỏ thêm lý luận về pháp chế XHCN trong
hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp.

- Lần đầu tiên đánh giá có hệ thống về pháp chế XHCN trong hoạt động thực hành
quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp VKSND thành phố Hà Nội.

- Đề xuất một số giải pháp khả thi nhằm tăng cường pháp chế XHCN trong hoạt
động thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp.

7. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn
gồm 3 chương, 7 tiết.
Mở đầu................................................................................................................... 1
Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁP CHẾ VÀ PHÁP CHẾ TRONG HOẠT
ĐỘNG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT CÁC HOẠT
ĐỘNG TƯ PHÁP.................................................................................................. 8
1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ......... 8
1.1.1. Khái niệm pháp chế XHCN ........................................................................ 8
1.1.1.1. Quan điểm của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin về pháp chế
XHCN .................................................................................................................... 8
1.1.1.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về pháp chế XHCN 12
1.1.1.3. Khái niệm và những nội dung cơ bản của pháp chế XHCN .................. 16
1.1.2. Những nguyên tắc của pháp chế XHCN ................................................... 21
1.1.2.1. Bảo đảm tính thống nhất của pháp chế .................................................. 22
1.1.2.2. Mọi chủ thể đều có nghĩa vụ phải chấp hành pháp luật ......................... 23
1.1.2.3. Bảo đảm tính tối cao của hiến pháp và các đạo luật .............................. 24
1.1.2.4. Bảo đảm thực hiện và bảo vệ các quyền và tự do của công dân đã được
pháp luật quy định ............................................................................................... 24
1.1.2.5. Ngăn chặn kịp thời và xử lý nhanh chóng, công minh mọi vi phạm pháp
luật ....................................................................................................................... 25
1.1.2.6. Tính pháp chế thống nhất với tính hợp lý và sự công bằng ................... 25
1.1.2.7. Tuân thủ nghiêm chỉnh kỷ luật nhà nước và xã hội ............................... 26
1.2. PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP Ở NƯỚC
TA ........................................................................................................................ 26
1.2.1. Khái niệm và nội dung thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động
tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân ................................................................... 27
1.2.1.1. Quyền tư pháp và hoạt động thực hiện quyền tư pháp .......................... 27
1.2.1.2. Khái niệm về quyền công tố và thực hành quyền công tố ..................... 37
1.2.1.3. Khái niệm về kiểm sát các hoạt động tư pháp ....................................... 41
1.2.2. Khái niệm và đặc trưng của pháp chế xã hội chủ nghĩa trong hoạt động
thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp.............................. 45
2.1.2.1. Khái niệm pháp chế XHCN trong hoạt động thực hành quyền công tố và
kiểm sát các hoạt động tư pháp ........................................................................... 45
1.2.2.2. Đặc trưng của pháp chế XHCN trong hoạt động thực hành quyền công
tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp .................................................................. 50
Chương 2 ............................................................................................................. 55
THỰC TRẠNG PHÁP CHẾ TRONG HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH QUYỀN
CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP CỦAVIỆN KIỂM
SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN QUA ......... 55
2.1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH
PHỐ HÀ NỘI TRONG VIỆC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM
SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP.................................................................. 55
2.1.1. Quá trình hình thành, phát triển về tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát
nhân dân thành phố Hà Nội ................................................................................. 55
2.1.2. Kết quả hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư
pháp của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội trong những năm gần đây 59
2.2. THỰC TRẠNG PHÁP CHẾ TRONG VIỆC THỰC HÀNH QUYỀN
CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP CỦA VIỆN KIỂM
SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ........................................................ 70
2.2.1. Thực trạng thực hiện Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, pháp luật về tố
tụng hình sự, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính - kinh tế - lao động, thủ tục thi
hành án... ............................................................................................................. 70
2.2.2. Nguyên nhân của những thành tích ưu điểm và những hạn chế thiếu sót 86
a) Nguyên nhân dẫn đến những thành tích và ưu điểm đã đạt được ................... 86
b) Nguyên nhân dẫn đến những mặt hạn chế, thiếu sót ...................................... 87
2.2.3. Những vấn đề pháp lý đặt ra ..................................................................... 90
Chương 3 ............................................................................................................. 92
Các giải pháp tăng cường pháp chế trong việc thực hành quyền công tố và kiểm
sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội ......... 92
3.1. TĂNG CƯỜNG PHÁP CHẾ TRONG VIỆC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG
TỐ VÀ KIỂM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP LÀ YÊU CẦU KHÁCH
QUAN VÀ CẤP THIẾT TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG HIỆN NAY .. 92
3.2. PHƯƠNG HƯỚNG TĂNG CƯỜNG PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
TRONG VIỆC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT CÁC
HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
HÀ NỘI ............................................................................................................... 94
3.2.1. Quán triệt các quan điểm cải cách tư pháp trong Nghị quyết 08-NQ/TW
ngày 2/1/2002 của Bộ Chính trị .......................................................................... 94
3.2.2. Tăng cường pháp chế trong thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt
động tư pháp phải gắn với việc triển khai thực hiện tám nhiệm vụ cải cách tư
pháp hiện nay....................................................................................................... 99
3.2.3. Thực hiện đồng bộ những biện pháp cơ bản nhằm tăng cường pháp chế xã
hội chủ nghĩa trong các hoạt động tư pháp ....................................................... 104
3.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA TRONG VIỆC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT
CÁC HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH
PHỐ HÀ NỘI..................................................................................................... 105
3.3.1. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ của Viện kiểm sát
nhân dân và các cơ quan tư pháp nói riêng, cũng như cho nhân dân và cán bộ nói
chung ................................................................................................................. 105
3.3.2. Nhận thức và thực hiện đúng các quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát
nhân dân năm 2002 về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn thực hành quyền công tố
và kiểm sát các hoạt động tư pháp .................................................................... 111
3.3.3. Kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên của
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu
cầu thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp ..................... 113
3.3.4. Tăng cường sự phối hợp hoạt động giữa Viện kiểm sát nhân dân với các
cơ quan tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội ............................................... 116
3.3.5. Đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Viện kiểm sát nhân dân
thành phố Hà Nội .............................................................................................. 118
3.3.6. Tăng cường các hoạt động giám sát, kiểm tra; xử lý nghiêm minh các vi
phạm pháp luật trong quá trình thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt
động tư pháp ...................................................................................................... 119
3.3.7. Một số kiến nghị ...................................................................................... 121
Thứ nhất: Về hoàn thiện pháp luật .................................................................... 121
Kết luận ............................................................................................................. 125
Danh mục tài liệu tham khảo ............................................................................ 128Đề cương bạn đang xem tại Thuvienluanvan.com được trích dẫn từ bản nội dung đầy đủ.
Trường hợp có nhu cầu tham khảo toàn bộ nội dung, độc giả có thể đặt mua tài liệu này từ thư viện.
Vui lòng truy cập tại đây: http://thuvienluanvan.com/datmua.php (Bấm Ctrl vào link để xem hướng dẫn)

								
To top