UBND T?NH �?NG TH�P by PN4v5o

VIEWS: 14 PAGES: 2

									 UBND TỈNH ĐỒNG THÁP        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   VĂN PHÒNG              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
     ___________________         ______________________________________

  Số: 232/VPUBND-NC             Đồng Tháp, ngày 15 tháng 3 năm 2011
 V/v trả lời đơn khiếu nại của bà
 Nguyễn Thị Hương, ngụ xã Tân
   Phú, huyện Châu Thành

            Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Hương, ngụ ấp Tân Hòa, xã Tân Phú,
                 huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.
    Xét nội dung đơn của bà Nguyễn Thị Hương (do bà Nguyễn Thị A ủy quyền),
khiếu nại Quyết định số 224/QĐ-UBND-NĐ ngày 05/10/2010 của Uỷ ban nhân dân
Tỉnh về việc bác đơn khiếu nại của Bà yêu cầu bồi thường nhà ở, vật kiến trúc, hỗ trợ
đời sống và hỗ trợ khác. Uỷ ban nhân dân Tỉnh trả lời như sau:
    Theo báo cáo kết quả phúc tra của Thanh tra Tỉnh, nguyên vào năm 1991, Ủy
ban nhân dân xã Tân Phú có hợp đồng cho hộ bà Nguyễn Thị A thuê phần đất để
cất nhà ở và sản xuất kinh doanh (theo đo đạc thực tế là 77,4m2), thời hạn là 05
năm với số tiền 800.000 đồng (hiện nay không còn hợp đồng mà chỉ có phiếu thu
tiền của thủ quỹ xã Tân Phú).
   Năm 1997, Ủy ban nhân dân xã Tân Phú quy hoạch mở rộng xây dựng Trạm
Y tế nên yêu cầu bà Nguyễn Thị A di dời nhà trả lại đất, nhưng bà Nguyễn Thị A
không thống nhất mà vẫn tiếp tục sử dụng.
    Năm 2005, Ủy ban nhân dân xã Tân Phú tiếp tục có thông báo yêu cầu hộ bà
Nguyễn Thị Hương (là người đại diện hợp pháp của bà A) di dời nhà, vật kiến trúc
trả lại đất cho Ủy ban nhân dân xã Tân Phú để xây dựng cầu Xã Khánh và hộ bà
Hương có cam kết di dời, trả lại đất nhưng sau đó không thực hiện vẫn tiếp tục sử
dụng cho đến nay.
   Năm 2007, Nhà nước xây dựng cầu Xã Khánh phần đất bà Hương thuộc quy
hoạch đường dân sinh. Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành xác lập phương án hỗ trợ di
dời nhà cho bà Hương số tiền 3.000.000 đồng và giao 01 nền nhà số 11, lô D, diện tích
120m2 tại Cụm dân cư Trung tâm xã Tân Phú với số tiền 8.800.000 đồng (cho trả
chậm), bà Hương không thống nhất và có đơn khiếu nại yêu cầu Nhà nước xem xét bồi
thường nhà, vật kiến trúc và chính sách hỗ trợ khác theo qui định.
   Nội vụ đã được Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành giải quyết tại Quyết định số
2002/QĐ-UBND ngày 16/10/2009, theo nội dung: bác đơn khiếu nại của bà Nguyễn
Thị Hương yêu cầu bồi thường nhà ở, vật kiến trúc và các chính sách hỗ trợ đời sống.
   Ngày 05 tháng 10 năm 2010, Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Quyết định số
224/QĐ-UBND-NĐ, giải quyết: Chuẩn y Quyết định số 2002/QĐ-UBND ngày
16/10/2010 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành.
                     2
   Bà Hương không thống nhất và có đơn khiếu nại cho rằng phần đất gia đình
Bà sử dụng cất nhà ở từ năm 1991 đến nay, Nhà nước thực hiện Dự án công trình
cầu Xã Khánh không bồi thường nhà, vật kiến trúc là chưa phù hợp. Đồng thời, Bà
so sánh một số hộ dân cũng thuộc Dự án trên thì lại được xem xét bồi thường nhà,
vật kiến trúc và phản ánh việc địa phương giải quyết chính sách hộ nghèo không
công bằng. Tại cuộc họp tiếp công dân ngày 16/11/2010, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân
dân Tỉnh – Nguyễn Văn Dương kết luận: Giao Thanh tra Tỉnh chủ trì phối hợp với
Sở Tài nguyên và Môi trường phúc tra lại toàn bộ vụ việc theo nội dung bà Hương
khiếu nại. Kết quả, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét giải quyết.
   Qua kết quả phúc tra của Thanh tra Tỉnh, xác định việc khiếu nại yêu cầu bồi
thường nhà, vật kiến trúc của bà Nguyễn Thị Hương là không có cơ sở xem xét giải
quyết, thực tế phần đất trên do bà Hương thuê của Ủy ban nhân dân xã Tân Phú.
Việc giải quyết của Ủy ban nhân dân Tỉnh là phù hợp với qui định của pháp luật.
Trường hợp Bà so sánh cùng một Dự án nhưng có một số hộ được xem xét bồi
thường nhà, vật kiến trúc. Qua kiểm tra, trong Dự án chỉ có hộ ông Trần Văn Phận,
sử dụng vào năm 1976. Năm 1997, ông Phận cho con là Trần Minh Thành cất nhà
ở riêng cạnh nhà Ông (phần đất này chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng), nên
việc bồi thường cho ông Phận và ông Thành là phù hợp với qui định. Vụ việc
không phát sinh tình tiết mới, Quyết định số 224/QĐ-UBND-NĐ ngày 05/10/2010
của Ủy ban nhân dân Tỉnh là phù hợp với qui định của pháp luật. Riêng trường hợp
Bà không được hỗ trợ di dân vào Cụm dân cư của xã Tân Phú, vì gia đình Bà
không phải hộ nghèo và mức thu nhập ổn định hơn các hộ khác, nên Bà cho rằng
địa phương thực hiện chính sách hộ nghèo thiếu công bằng là không hợp lý. Trong
trường hợp Bà vẫn chưa thống nhất về giải quyết chính sách hộ nghèo thì làm đơn
gởi Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành để được xem xét giải quyết, trả lời theo
qui định.
    Uỷ ban nhân dân Tỉnh trả lời đến Bà rõ và yêu cầu Bà chấp hành việc giải
quyết trên./.

Nơi nhận:                      CHÁNH VĂN PHÒNG
- Như trên;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh (b/c);                (Đã ký)
- Chủ tịch UBND Tỉnh (b/c);
- Thanh tra Tỉnh, Sở TN-MT;
- UBND huyện Châu Thành;
- LĐVP;                        Nguyễn Văn Hải
- Lưu VT, NC-TD (S).

								
To top