Konvencija o privremenom uvozu (Istanbulska Konvencija) by W59pz2Yr

VIEWS: 84 PAGES: 26

									    Konvencija
 o privremenom uvozu
(Istanbulska Konvencija)
     Seminar
 Podgorica, Septembar 2008


      Uprava carina   1
       Dnevni red
1.  Opšti principi Istanbulske
   konvencije
2.  Vrste roba koje su predmet
   Konvencije
3.  Upotreba karneta ATA; Izuzeća
4.  Razduženje; nepravilnosti; naplata
   duga

          Uprava carina     2
         Karnet ATA
  Obrazac propisan Aneksom A
  210 x 297 mm (format A4)
  Engleski/francuski
  Opcija za štampanje na jeziku otpreme
  Sastoji se od:
  • Korica, kupona i talona
  • Opcija su i bisevi, u nedostatku prostora
  Koristi se:
  • u prevozu između više zemalja
  • više puta
            Uprava carina       3
        Karnet ATA
  Boje listova:
  • Korice, prednje i zadnje - zelena
  • Kuponi i taloni za privremeni
   izvoz/ponovni uvoz     - žuta
  • Kuponi i taloni za privremeni
   uvoz/ponovni izvoz     - bijela
  • Kuponi i taloni za tranzit - plava
  • Bisevi – iste boje kao i list, kome su
   dodati
           Uprava carina      4
        Karnet ATA
  Rubrike rezervisane za carinsku
  upotrebu su osjenčene
  Rubrike na talonima su posebne
  izdvojene zbog datuma okončanja
  postupka
  Prije ispunjavanja karneta, pročitaj
  napomene na poleđini


          Uprava carina     5
      Korice karneta ATA
  Međunarodni garantni lanac – ICC/WCF
  Rubrike A, B i C – ispunjava nosilac
  karneta. Podaci o nosiocu, njegovom
  predstavniku i namjeri korišćenja robe
  Rubrika G (a, b i c) – ispunjava
  udruženje garant. Podaci o serijskom
  broju karneta, ko ga je izdao i rok važenja
  Rubrika P – Zemlje u kojima ATA karnet
  važi

           Uprava carina      6
     Korice karneta ATA
  Rubrika H.
  • Ispunjava i ovjerava polazna CI.
  • Podaci o oznakama prepoznavanja robe
   (kolona 7 spiska robe),
  • Pregledu robe,
  • broju iz kontrolnika,
  • naziv i mjesto CI, datum, pečat i potpis
   angažovanog car.službenika

           Uprava carina        7
     Korice karneta ATA
  Rubrika I. Pečat i potpis ovlašćenog
  lica udruženja izdavaoca. Mjesto i
  datum izdavanja
  Rubrika J. Potpis nosioca
          Uprava carina      8
    Poleđina prednjih korica
  Spisak robe (General list)
  – mora imati precizne i detaljne
  podatke o robi. Trgovački naziv,
  oznake i brojevi, brojevi koleta,
  težina ili zapremina, vrijednost,
  zemlju porijekla
  Kolona 7 za CI: upis identifikacionih
  obilježja
          Uprava carina    9
         Taloni
  Dokaz nosiocu da je postupak izvoza,
  uvoza, tranzita, ponovnog
  izvoza/uvoza – okončan
  Odgovarajući talon ovjerava CI
  Izuzetak je talon ponovnog izvoza,
  koji sadrži detalje o okončanju uvoza
  na drugi dozvoljeni način


          Uprava carina    10
           Kuponi
  Svi kuponi se sastoje od 4 dijela
  I dio (Rubrike A-E) – sadrži informacije sa
  korica karneta. Mogu se dodati i podaci o
  sredstvu prevoza i pakovanju robe
  II dio (Rubrika G) – koristi udruženje izdavalac
  karneta
  III dio (Rubrika F) – izjava nosioca kod
  privremenog uvoza/izvoza, ponovnog
  izvoza/uvoza, tranzita
  IV dio (Rubrika H) - za carinske potrebe. CI
  potvrđuje da je roba izvezena, privremeno
  uvezena, ponovno izvezena, ponovno uvezena,
  tranzitirala.

            Uprava carina         11
    Podnošenje karneta ATA
  Kod svih CI u Crnoj Gori
  Karnet ATA je zahtjev, a prihvatanje je
  odobravanje!
  Podnosi se kod graničnih CI
  Evidentira se u privremene kontrolnike
  U slučaju da granična CI ne može utvrditi
  uslove, roba ide do robne CI:
  • Plavi listom za tranzit ili
  • Tranzitnim setom JCI.
  Robna CI igra ulogu granične CI
             Uprava carina     12
    Ispunjavanje karneta ATA
     - privremeni uvoz -
  Ulazna CI:
  Bijeli kupon (importation)
  Provjerava rubrike A-G i upisuje:
  • Rub. Hb) rok za ponovni izvoz,
   odnosno prijavljivanje robe CI
  • Rub. Hc) broj iz kontrolnika
  • Rub. Hd) carinska obilježja
  • Naziv CI, datum, pečat i potpis

          Uprava carina    13
     Ispunjavanje karneta ATA
      - privremeni uvoz -
  Ulazna CI:
  Bijeli talon
  Rub. 1 – Redni brojevi iz Spiska robe
  Rub. 2 – Rok za ponovni izvoz
  Rub. 3 - Broj iz kontrolnika
  Rub. 4 – Namjena priv.uvoza
  Rub. 5 – Ulazna CI
  Rub. 6 – Mjesto
  Rub. 7 – Datum
  Rub. 8 – Pečat i potpis
  Ulazna CI kupon otcjepljuje iz karneta, arhivira
  ga, a karnet vraća nosiocu.
             Uprava carina         14
    Ispunjavanje karneta ATA
      - ponovni izvoz -
  Bijeli kupon (re-exportation)
  Provjerava rubrike A-G
  Izlazna CI:
  • Rub.Ha)* -
  • Rub.Hb)* -
  • Rub.Hc)* -
  • Rub.Hd)* – broj iz kontrolnika
  • Rub.He)* –
  • Rub.Hf)* -
  Naziv CI, datum, pečat i potpis

            Uprava carina  15
     Ispunjavanje karneta ATA
       - ponovni izvoz -
Izlazna CI:
 Bijeli talon (re-exportation)
 Rub. 1 – Upisuju se redni brojevi iz Spiska robe
 Rub. 2* (identična rubrici Hb) –
 Rub. 3* (identična rubrici Hc) -
 Rub. 4 – Broj iz kontrolnika
 Rub. 5 – Naziv CI
 Rub. 6 – Mjesto
 Rub. 7 – Datum
 Rub. 8 – Pečat i potpis
Izlazna CI odvaja kupon iz karneta, upisuje podatke u kontrolnik i
bez odlaganja šalje kupon poštom ulaznoj CI i vraća karnet nosiocu.

U SLUČAJU DA KARNET ATA SE OKONČA DRUGIM POSTUPKOM,
NADLEŽNA CI ĆE ISPUNITI RUBRIKE SA *


               Uprava carina              16
     Ispunjavanje karneta ATA
       - privremeni izvoz -
  Izlazna CI
  Zelene prednje korice i
  Provjerava rubrike A-G
  Ispunjava:
  •  Rub. Ha) Ident.oznake iz kolone 7 Spiska robe
  •  Rub. Hb)* Da li je roba pregledana
  •  Rub. Hc)* Broj iz kontrolnika
  •  Rub. Hd) Naziv CI, mjesto, datum, pečat i
    potpis

             Uprava carina       17
    Ispunjavanje karneta ATA
     - privremeni izvoz -
  Izlazna CI
  Žuti kupon (exportation)
  Ispunjava kupon:
  • Rub.Hb) Krajnji datum za privremeni
   izvoz. Praktično, to je datum isteka
   roka važnosti karneta.
  • Naziv, datum, pečat i potpis CI.


           Uprava carina      18
     Ispunjavanje karneta ATA
       - privremeni izvoz -
  Ispunjava talon (exportation)
  •  Rub.1 - Redni brojevi iz Spiska robe
  •  Rub.2 – Rok za ponovni uvoz
  •  Rub.3 – Napomene, ako ih ima
  •  Rub.4, 5, 6, 7 – Naziv CI, mjesto, datum,
    pečat i potpis

    U slučaju da se karnet ATA podnese kod robne
    CI, ta CI ispunjava kupon i talon, ALI: izlazna
    CI ispunjava rubriku 7 izvoznog talona!

             Uprava carina        19
      Ispunjavanje karneta ATA
        -ponovni uvoz-
  Ulazna CI:
  Žuti kupon (re-importation)
  • Da li je domaća roba izvezena sa karnetom?
  • Provjeriće Rubrike A-G
  • Ispuniti u Rubrici H:
      Naziv CI (ispod rubrike c))
      Datum, pečat i potpis,
      Otcijepiti kupon i poštom poslati CI privremenog
      izvoza ili ga odložiti
      Vratiti karnet nosiocu.


               Uprava carina          20
    Ispunjavanje karneta ATA
      -ponovni uvoz-
  Ispuniti talon (re-importation)
  • Rub. 1 – Upisuju se redni brojevi iz
   Spiska robe
  • Rub.2 – Napomene, ako ih ima
  • Rub.3, 4, 5 i 6 – Naziv CI, Mjesto,
   Datum, Pečat i Potpis
           Uprava carina      21
      Ispunjavanje karneta ATA
          - tranzit -
  Polazna/otpremna CI ispunjava:
  • Plavi kupon (transit), Original i kopija:
      Ha) – Naziv polazne/otpremne CI
      Hb) – Rok za prijavljivanje robe odredišnoj CI
      Hc) - Broj iz kontrolniku;
      Hd) - upisuju se carinska obilježja, ako ih ima;
      He) - upisuju se odredišna carinska ispostava
      Datum (godina, mjesec, dan), te potpis carinskog službenika i pečat
      carinske ispostave.
  • Plavi talon:
  • Rub. 1. - upisuju se redni brojevi robe iz Spiska robe, kao i
   ulazna carinska ispostava,
  • Rub. 2. - upisuje se rok za prijavu robe odredišnoj carinskoj
   ispostavi;
  • Rub. 3. - upisuje se broj pod kojim je karnet evidentiran u
   kontrolnik;
  • Rub. 4. - upisuje se polazna/otpremna carinska ispostava,
  • Rub. 5, 6 i 7. - upisuje se mjesto, datum, potpis carinskog
   službenika i pečat carinske ispostave.
                  Uprava carina              22
    Ispunjavanje karneta ATA
        - tranzit -
  Odredišna CI ispunjava kupon:
  • Rub. Hd) - Navode se primjedbe. U slučaju da
   sva roba nije stigla do odredišne CI ili neke
   druge primjedbe.
  • Naziv CI, datum, pečat i potpis

  I talon:
  • Donji dio plavog talona (rubrike 1-6)
   Odredišna CI cijepa kupon iz karneta, šalje ga
   poštom polaznoj/otpremnoj CI, upisuje
   razduženje u kontrolnik i vraća karnet nosiocu.

            Uprava carina        23
          Pismena izjava
  Privremeni uvoz
  Izjava NIJE garancija za carinski dug
  CI nema pravo zahtijevati drugu garanciju
  2 primjerka
  Ulazna CI
  Podnosi je vlasnik robe
  Ispunjava se na cg jeziku
  Na poleđini obrasca-engleski prevod
  Sadrži podatke o:
  •  Podnosiocu izjave
  •  Spisku robe
  •  Mjestu gdje će se roba koristiti
  •  Izjavu i potpis podnosioca o obavezi ponovnog izvoza
  •  Potpis i pečat CI


                Uprava carina          24
   Kada se ne podnose
   carinske isprave?
Primjeri:
 Prevozna sredstva
 Materijal za razonodu pomoraca
 Tegleće životinje u pograničnoj zoni
 Lični predmeti putnika
 Kontejneri, palete, ambalaže
         Uprava carina      25
    Kontakt osoba:
     Igor Obradović

Sektor za carinsko-pravne poslove

     068/517-869
     081/442-023


       Uprava carina     26

								
To top