Docstoc

introduction-to-arc-view-gis

Document Sample
introduction-to-arc-view-gis Powered By Docstoc
					GIÔÙI THIEÄU PHAÀN MEÀM ARCVIEW GIS 3.3
              Thanh Menu: goàm File, Project, Window, Help
              New,
              Views:
              Tables:
              Charts:
              Layouts
              Scripts:
File goàm caùc coâng cuï sau:
New Project
Open Project
Extension: Ñaây laø phaàn môû roäng cuûa
ArcView: Goàm raát nhieàu coâng cuï khaùc nhau:
Ví duï nhö:
-3D Analyst
-Analysis
- . . ..
               Taïo vaø chænh söûa caùc döõ lieäu khoâng gian

A. Vector hoùa ñieåm (Creating a new point theme): Goàm caùc böôùc sau
  1- Môû view maø baïn muoán theâm theâm moät New Theme, Neáu Arc View chöa saün saøng thì ta phaûi taïo moät View
  môùi.
  2- Töø thanh coâng cuï View, choïn New Theme. Hoäp thoïai seõ xuaát hieän vaø choïn Point hoaëc coù theå keùo reâ chuoät
  xuoáng döôùi vaø sau ñoù aán OK
  3 – Hoäp thoïai tieáp theo seõ xuaát hieän, yeâu caàu chuùng ta ñaët teân vaø chæ roû nôi shapefile ñöôïc löu laïi trong maùy
tính. Sau ñoù aán OK vaø moät theme troáng ñöôïc xuaát hieän trong View. Ngay baây giôø baïn coù theå theâm caùc Point vaøo
trong theme troáng.
 4 – Click chuoät vaøo Drawing tool palette, choïn Point tool, sau ñoù keùo re chuoät vaøo trong View ñeå veõ caùc ñieåm baïn
 mong muoán.
5- Khi baïn hoøan thaønh vieäc theâm caùc ñieåm môùi vaøo trong View, choïn Stop Editing töø thanh coâng cuï Theme. Choïn
Yes khi baïn ñoàng yù caùc söï thay ñoåi ñeå löu laïi coâng vieäc maø baïn ñaõ laøm.
             Theâm caùc thuoäc tính cuûa ñieåm (Adding attributes to point features)


1. Töø thanh coâng cuï Theme, choïn Start Editing
2. Click hoäp coâng cuï Open Theme Table. Baûng thuoäc tính cuûa Theme seõ xuaát hieän vaø Baïn coù theå baét ñaàu coâng
  vieäc Edit.
3. Töø thanh coâng cuï Edit, choïn Add Field, Trong hoäp thoïai Field Definition. Baïn nhaäp teân cuûa Field maø baïn caàn taïo,
choïn Filed Type, vaø nhaäp ñoä roäng cuûa Field.
4. Click OK, Field môùi seõ xuaát hieän theâm vaøo trong Baûng thuoäc tính.
5. Baây giôø baïn coù theå nhaäp caùc döõ lieäu cuûa moãi ñieåm vaøo trong Field naøy. Ghi nhôù raèng, phaûi chaéc chaén raèng
View ñang hoïat ñoäng vaø söû duïng Pointer tool ñeå nhaäp döõ lieäu vaøo.
             Taïo vaø chænh söûa caùc döõ lieäu khoâng gian

      B. Vector hoùa ñöôøng (Creating a new line theme): Goàm caùc böôùc sau
1- Môû view maø baïn muoán theâm theâm moät New Theme, Neáu Arc View chöa saün saøng thì ta phaûi taïo moät View
môùi.
2- Töø thanh coâng cuï View, choïn New Theme. Hoäp thoïai seõ xuaát hieän vaø choïn Line hoaëc coù theå keùo reâ chuoät
xuoáng döôùi vaø sau ñoù aán OK
  3 – Hoäp thoïai tieáp theo seõ xuaát hieän, yeâu caàu chuùng ta ñaët teân vaø chæ roû nôi shapefile ñöôïc löu laïi trong maùy
tính. Sau ñoù aán OK vaø moät theme troáng ñöôïc xuaát hieän trong View. Ngay baây giôø baïn coù theå theâm caùc Line vaøo
trong theme troáng.
 4 – Click chuoät vaøo Drawing tool palette, choïn Line tool, sau ñoù keùo re chuoät vaøo trong View ñeå veõ caùc ñöôøng baïn
 mong muoán.
 5- Click vaøo nôi baïn muoán baét ñaàu veõ ñöôøng, click double khi baïn muoán keát thuùc.
               Theâm caùc thuoäc tính cuûa Line vaøo trong baûn

1- Môû baûn thuoäc tính cuûa ñöôøng
2- Töø thanh coâng cuï Edit, choïn Start Editing (tröø khi baûn thuoäc tính ñaõ saün saøng)
3- Theâm Field trong baûn (Table) vôùi teân laø Length
4- Click vaøo Calculate hoäp thoïai seõ xuaát hieän
5- Trong hoäp thoïai xuaát hieän [Length] =, ñaùnh vaøo hoäp thoïai
[Shape].ReturnLength
Nhaán OK
               Taïo vaø chænh söûa caùc döõ lieäu khoâng gian

C. Vector hoùa Polygon (Creating a new polygon theme): Goàm caùc böôùc sau
  1- Môû view maø baïn muoán theâm theâm moät New Theme, Neáu Arc View chöa saün saøng thì ta phaûi taïo moät View
  môùi.
  2- Töø thanh coâng cuï View, choïn New Theme. Hoäp thoïai seõ xuaát hieän vaø choïn Polygon hoaëc coù theå keùo reâ chuoät
  xuoáng döôùi vaø sau ñoù aán OK
  3 – Hoäp thoïai tieáp theo seõ xuaát hieän, yeâu caàu chuùng ta ñaët teân vaø chæ roû nôi shapefile ñöôïc löu laïi trong maùy
tính. Sau ñoù aán OK vaø moät theme troáng ñöôïc xuaát hieän trong View. Ngay baây giôø baïn coù theå theâm caùc Line vaøo
trong theme troáng.
 4 – Click chuoät vaøo Drawing tool palette, choïn Line tool, sau ñoù keùo re chuoät vaøo trong View ñeå veõ caùc ñöôøng baïn
 mong muoán.
 5- Click vaøo nôi baïn muoán baét ñaàu veõ ñöôøng, click double khi baïn muoán keát thuùc.
              Theâm caùc thuoäc tính cuûa Polygon vaøo trong Table

1- Môû baûn thuoäc tính cuûa Polygon
2- Töø thanh coâng cuï Edit, choïn Start Editing (tröø khi baûn thuoäc tính ñaõ saün saøng)
3- Theâm Field trong baûn (Table) vôùi teân laø Area
4- Click vaøo Calculate hoäp thoïai seõ xuaát hieän
5- Trong hoäp thoïai xuaát hieän [Area] =, ñaùnh vaøo hoäp thoïai
[Shape].ReturnArea   hoaëc [Shape].ReturnPerimeter
Nhaán OK, töï ñoäng tính toùan caäp nhaän dieän tích
          Văn hóa
           xã hội         Quản lý tài
        nguyên thiên
        nhiên bền vững?
  Kinh tế             Sinh thái –
                  Môi trường

Phương pháp tiếp cận nào trong quản lý tài nguyên
       thiên nhiên bền vững?
        Phương pháp luận DSS
      What is DSS?
Bonczek et al. (1980) định nghĩa DSS là một hệ
thống máy tính bao gồm các cấu phần sau:
• Hệ thống ngôn ngữ (A language system) (Kết nối
giữa người sử dụng và các cấu phần của DSS);
• Hệ thống kiến thức (A knowledge system) (the
repository of problem domain knowledge embodied
in DSS, either as data or procedures), and
• Hệ thống kết nối A problem-processing system
(the link between the other two components,
containing one or more of the general problem
manipulation capability required for decision
making).
      Định nghĩa DSS?
           Nghĩa hẹp
• DSS là một chương trình máy tính sử dụng các Mô hình
& các phương pháp phân tích để trợ giúp các nhà hoạch
định chính sách (người ra quyết định, decision maker) xác
định chính xác các vấn đề phi cấu trúc, phân tích những
ảnh hưởng của chúng, và sau đó chọn lựa những cách giải
quyết thích hợp để thực hiện (Watkins and Mckinney, 1995)

           Nghĩa rộng
• Kết hợp định nghĩa hẹp nhưng cũng bao gồm những kỹ
thuật khác nhằm hỗ trợ việc ra quyết định như Kiến thức
(knowledge) hoặc hệ thống thông tin (information systems),
Hệ thống cơ sở dử liệu (database systems), và Hệ thống
thông tin địa lý (GIS) (Power, 1997)
 Tại sao chúng ta cần DSS?


 Hướng tiếp cần nhằm giải quyết các
 vấn đề tổng hợp từ các thông tin như:
 Kinh tế, xã hội, môi trường,…
                        Hệ thống máy tính
                      (Computer Based System)

 NRM data            Quản lý cơ sở dử liệu          Quản lý Mô hình
               (DBM)                 (MBM)

Socio-eco
                        Cơ sở kiến thức
                          (KBM)


Other data                Cơ sở Quản lý đối thoại
                         (DM)


                  Nhà hoạch định/ Người ra QĐ (PDM)

Các cấu thành chính của Hệ thống hỗ trợ các quyết định (DSS), Source: Sharifi (2002)
 Những thông tin cần thiết trong việc ra các
quyết đinh trong Quản tài nguyên thiên nhiên

       Tài nguyên thiên
        nhiên & Môi
          trường
                 Chính sách &
   Xã hội
                 Pháp chế


       Thông tin

  Kinh tế           Văn hóa        Công nghệ
             METHODOLOGY
  Mô hình chuổi Markov sẽ được ứng dụng trong việc dự báo thay
  đổI sử dụng đất

   Tỉ lệ các kiểu sử     Ma trận về xác     Tỉ lệ các kiểu sử
   dụng đất ở thờI    * xuất của sự thay       =
                            dụng đất ở thờI
      điểm 1       đổI các kiểu sử        điểm 2
                 dụng đất
Có thể được viết lại dưới dạng tổng quát hóa của ma trận:


                11,  12, 13,14 ,15
                 21,  22, 23,24 ,25
  [V1, V2,V3,V4,V5] t+1  =               * [V1, V2,V3,V4, V5] t
                 31,  32,33, 34 ,35
                41, 42, 43,44 ,45
                51, 52, 53,54 ,55
             METHODOLOGY
     The Matrix of land use and land cover change between time to to t1
 Change of patch P1, between to- t1, to other land uses can be logically expressed
 as:
 (AP1) t1 = c1* AP1(to)
     = AP1( to) – 12AP1(to) – 13AP1 (to) – 14AP1 (to) – 15AP1(to) + 21AP2 (to) +
 31AP3 (to) +  41AP4 (to) +  51AP5 (to)

Where P1 to P5 = Patch of land use type; c1= coefficient of change for P1.
AP1= area of patch P1; ij= coefficient indicating reflecting, probability of LUCC
from Pi to Pj.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5
posted:3/3/2012
language:
pages:27