DanhSachSoDienThoaiGVHD by ng.truongan90

VIEWS: 15 PAGES: 1

									BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

      DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
                LỚP ĐẠI HỌC XÂY DỰNG 3

                  SỐ
STT       HỌ   TÊN              GHI CHÚ
                ĐIỆN THOẠI

 1  Phan Quốc    Cường   0918381833

 2  Nguyễn Trường  Giang   0907737511

 3  Phaạm Nhật   Thuật   0983369676

 4  Nguyễn Văn   Thành   0986863993

 5  Ngô Vị     Thêm    0982595539

 6  Trần Đức    Thưởng   0977533001

 7  Đào Phú     Yên    0983748523

 8  Đỗ Trần Như   Vân    0909262234

								
To top