; minit
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

minit

VIEWS: 15 PAGES: 30

 • pg 1
									MINIT MESYUARAT


    Mohd.Noor Jabar
Bahagian Pengembangan bahasa
     Melayu DBP
Minit mesyuarat ialah

  Laporan mengenai perkara yang dibincangkan
  atau diputuskan dalam sesuatu mesyuarat.
  Minit disediakan oleh setiausaha mesyuarat.
  Terdapat dua peringkat dalam penyediaan
  minit mesyuarat, iaitu :
1.Peringkat  pertama,    setiausaha
  mencatat :

  Semua isi penting –mula hingga akhir.
  Semua keputusan yang dicapai
  Cadangan dan sokongan serta undian yang
  dibuat
  Nama pencadang dan penyokong
  Jumlah undi menyokong dan menentang
2. Kedua, setiausaha menulis minit secara
 gramatis, jelas dan tepat.

Draf minit disediakan 3 hari selepas
   mesyuarat dan diserahkan kepada
   pengerusi
  Minit sebenar diedarkan 7 hari selepas
   mesyuarat.
  Minit mesyuarat dijadikan dokumen rujukan
   untuk melaksanakan tindakan yang   diputuskan
 dalam mesyuarat
   PENULISAN MINIT MESYUARAT


  minit mesyuarat penting kerana minit
  merupakan sumber rujukan masa hadapan.

  Format minit lazimnya, disusun mengikut
  agenda mesyuarat dan perlu kelihatan
  kemas dan teratur.
Penyediaan minit mesyuarat perlu mengambil
kira hal-hal yang berikut :

Butiran  tentang mesyuarat

   Nama mesyuarat
   Bilangan kali mesyuarat
   Tarikh
   Masa
   Tempat
  Dokumen

  Bahan bertulis untuk dibincangkan atau
  dijadikan bahan rujukan utama (jika ada)

  Senarai Kehadiran

  Senarai lengkap anggota yang hadir
  penting bagi pengesahan minit dan
  pandangan mereka sama ada sah atau
  tidak.
Kehadiran ditulis mengikut susunan yang
berikut :

  Hadir - nama anggota mesyuarat yang
    hadir serta jawatan

  Turut hadir - senarai nama (bukan AJK)
    yang hadir sebagai pemerhati atau
    undangan khas

  Tidak hadir - senarai nama anggota yang
    tidak hadir (sama ada dengan alasan
    atau tidak)
Isi Minit Mesyuarat

  Ucapan alu-aluan pengerusi majlis
  Pembentangan dan pengesahan minit
  mesyuarat yang lalu
  Perkara berbangkit
  Perkara yang ditetapkan dalam agenda
  Hal-hal lain
  Ucapan penutup/penangguhan oleh
  pengerusi
  Tandatangan pencatat (setiausaha)
  Tandatangan penyemak/pengerusi
  mesyuarat
  Setelah rangka minit mesyuarat siap tunjuk
  pengerusi untuk disemak tidak lewat tiga (3)
  hari selepas mesyuarat.

  Selepas itu :

  Fotostat minit yang telah disemak hantar
  setiap anggota seminggu selepas mesyuarat

  Satu salinan disimpan dalam fail mesyuarat
PENGESAHAN MINIT MESYUARAT

 Pengerusimengarah setiausaha membaca
 minit mesyuarat

 Minit  disemak dengan teliti oleh ahli yang
 hadir
 Pembetulan dibuat terhadap ejaan dan fakta
 (jika terdapat kesalahan)

 Semua pembetulan mesti ditandatangani oleh
 pengerusi pada tempat yang salah
  Perkara berbangkit – laporan sebarang
  tindakan dan keputusan yang terakhir
  secara ringkas.

  Minit juga menyentuh tindakan susulan yang
  perlu diambil oleh jabatan atau institusi
  atau pegawai yang berkenaan
  Mencatat hal-hal lain dan perkara yang
  dibincangkan dalam mesyuarat

  Setelah disahkan dan mendapat cadangan
  dan sokongan, pengerusi menandatangani
  minit pada tempat yang disediakan
  CIRI-CIRI MESYUARAT YANG BAIK

  Penulisan minit mesyuarat hendaklah
  ringkas, tepat dan padat, laras bahasanya
  bersifat formal- menggunakan kata dan
  ungkapan bahasa rasmi. Misalnya :
  BETUL : memandangkan bahawa
         .............maka.......
  SALAH : kerana, oleh sebab, atau sebab

  BETUL  : berbangkit daripada ...........
  SALAH  : oleh itu

  BETUL : beliau berpendapat ..........
  SALAH : beliau berfikir ..........

  BETUL : beliau atau mereka
  SALAH : saya, kita, anda atau saudara....
  Semasa menulis minit mesyuarat, ayat
  yang digunakan perlu menggambarkan
  keputusan yang dibuat berdasarkan
  persetujuan anggota mesyuarat. Misalnya:

  Mesyuarat bersetuju menerima
  ...................

  Mesyuarat telah dimaklumkan bahawa
  ..................
  Gaya bahasa berbentuk ungkapan- kata-
  kata tertentu yang dijadikan ungkapan
  khusus seperti :

  Ungkapan mengesahkan atau disahkan
  diikuti tanpa sebarang pindaan.
  Contohnya :
  a. Jawatankuasa kecil
  penganugerahan......................   telah
  mengesahkan minit mesyuarat yang telah
   diadakan pada........................tanpa
  sebarang  pindaan
  Minit mesyuarat yang diadakan pada
  ……………….telah disahkan tanpa sebarang
  pindaan
  Ungkapan mengesahkan atau disahkan diikuti
  dengan pindaan. Contohnya :

  a). Lembaga pentadbir telah
    mengesahkan minit mesyuarat yang
    diadakan pada ………………dengan pindaan
  yang berikut :

  i)   ……………………..
  ii)   ………………………..
  iii)  ……………………….
b). Minit mesyuarat yang diadakan pada
  ……………………… telah disahkan dengan
  pindaan yang berikut :

i) ………………………..
ii) …………………………
iii) …………………………
  Sekiranya ada pindaan, pembatalan dan
  penggantian. Contohnya :

  a). Batalkan ceraian ……….. yang berbunyi

  b). Gantikan dengan …
  Ungkapan yang sering digunakan untuk
  melaporkan perbincangan semasa mesyuarat
  ialah :

  Mengusulkan, Membahaskan, dibahaskan
  Mencadangkan, Membincangkan,
  dibincangkan
  Mengesyorkan, disyorkan
  Contohnya :
  a). Mesyuarat mengusulkan pihak terbabit
  meneliti semula tawaran yang dikemukakan
  semula.

  b). Mesyuarat mencadangkan pihak
  berkenaan mengkaji hal tersebut dengan
  teliti

  c). Mesyuarat mengesyorkan pihak
  berwajib melonggarkan syarat kemasukan
  yang ada sekarang.
  Sesuatu ketetapan mesyuarat dilaporkan
  dengan ungkapan seperti yang berikut :

  Bersetuju atau menolak
  Meluluskan atau tidak meluluskan
  Memperakukan atau tidak memperakukan
  Contohnya :

a). Mesyuarat bersetuju menerima usul yang
 dikemukakan

b). Mesyuarat bersetuju tidak meluluskan
 permohonan penduduk kampung itu

c). Mesyuarat bersetuju tidak
 memperakukannya kepada pihak pentadbir
 cadangan berkenaan
  Ayat (bahasa) dalam minit mesyuarat
  berbentuk ayat berlapis, iaitu satu ayat
  utama dan ayat tambahan yang dihubungkan
  dengan ungkapan seperti yang berikut :

  Bahawa, supaya dan yang
  Contohnya :

  a). Mesyuarat bersetuju bahawa semua
  peserta yang menghadiri bengkel penulisan
  cerpen ini diberikan sijil penyertaan.

  b). Pengerusi mengumumkan bahawa guru
  besar pada minggu lalu.......
  Dalam hal-hal yang memerlukan tindakan,
  nama atau jawatan orang yang
  dipertanggungjawabkan perlu dicatatkan
  (lihat contoh minit mesyuarat).
  Waktu ditangguhkan mesyuarat perlu
  dicatatkan dalam minit mesyuarat -
  bukan ditamatkan kerana mesyuarat akan
  disambung pada masa akan datang,
  melainkan mesyuarat itu kali yang
  terakhir. Contohnya :

  Mesyuarat ditangguhkan pada pukul
  4.30.petang.
  Pada bahagian akhir / penutup mesyuarat,
  dicatat nama dan jawatan orang yang
  mengesahkan minit itu, iaitu pengerusi
  dengan persetujuan anggota mesyuarat.

  Misalnya :

  Disediakan oleh
                  Disahkan oleh
   t.t                t.t
  …………………..            …………………
  (Nama Penuh Setiausaha) ( Nama Penuh Pengerusi)

								
To top
;