jb justice md 12 12 2011 16 12 2011

Document Sample
jb justice md 12 12 2011 16 12 2011 Powered By Docstoc
					              LISTA DOSARELOR
       numite spre examinare la judecătorul Buhnaci Virgiliu, bir. 8

Nr.   Nr.   Data   Ora      Numele, prenumele /reclamantului, pîrîtului/
d/o  dosarului şedinţei şedinţei inculpatului/ contravenientului/, esenţa cauzei/ articolul
   2-4018/11 12.12.11 09.00 ÎCS „Easy Credit” SRL către Matveiciuc Roman privind
1.                încasarea datoriei
   2e-368/11 12.12.11 10.00 Procurorul Anticorupţie în interesele statului către SC „Inep
2.                Luck” SRL privind incasarea prejudiciului cauzat prin
                 infracţiune
   2-4417/11 12.12.11 11.00 Roşeţ Vasile către Roşeţ Mihail
3.                 privind constatarea faptului acceptării succesiunii şi
                 recunoaşterea dreptului de proprietate
   1-589/11 12.12.11 11.30 Vornicoi Petru – art.264 al. (1) CP RM
4.
   1-467/11  12.12.11  14.00  Ţurcan Sergiu – art.328 al.(2) lit. a) CP RM
5.
   4dPR-   12.12.11  16.00  SPR a CGP Chişinău – demers-Solovei Alexandru
6.  602/11
   2-4629/11 12.12.11  16.30  ÎCS „Studio Line” SRL, De Angelis Fabio către Ricci
7.                 Carlo privind excluderea asociatului societăţii cu răspundere
                  limitată
8.  2-4007/11 13.12.11  09.00  Narlî Dumitru către Narlî Lidia, Narlî Irina, Narlî Vladimir
                  privind recunoaşterea dreptului la spaţiu locativ
   2-4498/11 13.12.11  09.30  ÎMGFL-2 către Pavlova Irina privind încasarea datoriei
9.
   2-4487/11 13.12.11  09.45  ÎMGFL-2 către Zveaghinţeva Svetlana privind încasarea
10.                 datoriei
   2-4366/11 13.12.11  10.00  ÎMGFL-6 către Calevici Ala privind încasarea datoriei
11.
   2-4335/11 13.12.11  10.15  ÎMGFL-6 către Grosu Mihail, Rusnac Elena privind
12.                 încasarea datoriei
   2-4376/11 13.12.11  10.30  ÎMGFL-6 către Ivaşcenco Tatiana privind încasarea datoriei
13.
   2-4524/11 13.12.11  10.40  Cojocari Liuba către Negară Pavel privind încasarea pensiei
14.                 de întreţinere a copilului minor
   2-4543/11 13.12.11  11.00  Iancu Mariana către Iancu Nicolae privind încasarea pensiei
15.                 de întreţinere pentru copiii minori
16.  2-3970/11 13.12.11  12.00  Cojocari Liuba către Negară Pavel privind încasarea pensiei
                  de întreţinere a copilului minor
   1-521/11  13.12.11  14.00  Chiseolari Ruslan – art.152 al.(1) CP RM
17.
   2e-46/11  14.12.11  09.00  SC „Digomobil” SRL către SRL „Vinăria Bostavan” privind
18.                 încasarea datoriei, penalităţii contractuale, dobînzii de
                  întîrziere şi a cheltuielilor de reprezenatare şi asistenţă
                  juridică
   2-4482/11 14.12.11  10.00  Melnic Danila către Popescu Vladimir privind stabilirea
19.                 modului defolosinţă a bunjului imobil proprietate comună pe
                  cote-părţi ideale
   2-4395/11 14.12.11  10.40  Zaharia Oleg către ÎS „Calea Ferată din Moldova” filiala
20.                 Direcţia pentru deservirea călătorilor privind anularea
                  ordinului de sancţionare, ordinului de concediere şi
                  restabilirea în funcţie, achitarea salariului şi a prejudiciului
                      moral
      2e-203/11 14.12.11   14.00  SRL „Belvilcom” către SRL „Vingartec-Trans” privind
  21.                   încasarea datoriei
      2-4578/11 14.12.11   15.00  Ivanov Sergei către SC „Management Consulting Service”
  22.                   SRL cu privire la neexecutarea obligaţiilor şi încasarea
                      datoriei

      1-666/11  14.12.11  16.00  Mocernîi Alexandr Alexandr – art. 324 alin. (1) CP RM
  23.
      1-467/11  15.12.11  09.00  Ţurcan Sergiu – art. 328 al.(2) lit. a) CP RM
  24.
      2e-171/11 15.12.11   14.00  ÎM „Mannex International” SRL către „Comedie-Media”
  25.                   SRL privind încasarae datoriei
      2e-213/11 15.12.11   15.00  ÎM „LKW-ALEKS Spedition” SRL către SC „Sergeol-Auto”
  26.                   SRL privind încasarea datoriei
      2e-180/11 15.12.11   15.40  Departamentul Trupelor de Carabinieri al Ministerului
  27.                   Afacerilor Interne către SC „Namiol Impex” SRL privind
                      încasarea forţată a penalităţii
      1-675/11  15.12.11  16.10  Gheorghiev Dmitrii – art. 287 al.(1) CP RM
  28.
      2-4265/11 16.12.11   09.00  Şveţ Zoia către „Elgario” SRL privind încasarea sumei şi
  29.                   apărarea dreptului consumatorului
      2e-385/11 16.12.11   10.00   „Amigara” SRL către „Rodval Const” SRL privind
  30.                   încasarea sumei
      2e-26/11  16.12.11  11.00  ÎM „Elita -5 Altepi” SRL către SRL „Delmez-Plus” privind
  31.                   încasarea datoriei
      2-4517/11 16.12.11   11.30  Moroi Parascovia către Morozan Ştefan privind desfacerea
  32.                   căsătoriei
      2-4348/11 16.12.11   12.00  Mîrzenco Pavel către Mîrzenco Anastasia privind desfacerea
  33.                   căsătoriei
      1-604/11  16.12.11  14.00  Mamaliga Constantin – art. 264/1 al.(3) CP RM
  34.
      1-623/11  16.12.11  16.00  Claudia Ostafii – art. 191 al.(4) CP RM
  35.


                   LISTA DOSARELOR
            numite spre examinare la judecătorul Cotruţă Iurie, bir. 24

1     2-1261/11  12.12.11  09.30   Ț urcanu Aliona către Lupanciuc Iacov privind încasarea
                       sumei.
2     1–469/11   12.12.11  10.00   Cernaliov Angela Alexei în săvîrşirea infracţiunii prevăzite
                       de atr.190 alin.(4) CP
3     2-3988/11  12.12.11  14.00T  Jaloba Galina către Larisa Dumbravă privind încasarea
                       datoriei.
4     2-2992/11  12.12.11  14.00T  Balaur Nadejda către Baragan Vitali ș i Baragan Serghei
                       privind declararea nulităț ii convenț iei ș i încasarea
                       sumei.
5     1-568    12.12.11  15.00   Romanciuc Evghenii art.186,alin.2 lit.d) CP
6     2-2720/11  12.12.11  16.00   Trofimov Svetalana către Bejenari Elena ș i Ciolan Petru
                       privind ridicarea sechestrului.
7     2-4535/11  13.12.11  09.00   Negru Liubovi către Negru Fiodor privind desfacerea
                       căsătoriei.
8  2e-40/11   13.12.11  09.00  ,,Danatol-Trans,,SRL către SC ,,Gorla-Com,, SRL
                    privind încasarea datoriei debitoriale.
9  2-4555/11   13.12.11  09.00  CIA,,ASITO,, S.A către Mavrodie Roman privind
                    restituirea prejudiciului
10 2e-445/11    13.12.11  09.00  ÎM     OMF,,MICROINVEST,,SRL         către
                    SERENGHETI,,SRL privind încasarea datoriei.
11 2e-352/11    13.12.11  09.00  SRL,,COB-SN,, către SRL,,Feco,, privind   încasarea
                    sumei.

12 2e-656/11    12.12.11  09.00  BC,,Energbank,, S.A către ÎM,,ELAT,,      ș i ,,ELAT
                    INVEST,,S.A privind încasarea datoriei bancare .
13 2-1545     13.12.11  10.00T  Cheltuiala Valentina către SRL,,UZOR-ART,, privind
                    încasarea sumei.
14 2e-370/11    13.12.11  14.00  Camera de Licenţiere către Sediorus SRL privind
                    retragerea licenţei.
15 1-436/11    13.12.11  14.00  Sîrbu Vasile Nicolae în comiterea infracţiunii prevăzute de
                    art. 264 alin.3,lit.b) Cod Penal al RM
16   2     – 13.12.11  15.00  Cucer Vadim către Cucer Igor privind recunoaşterea
   250/10              dreptului de proprietate.

17 2e-341/11    13.12.11  14.00   ÎM,,Moldcell,,S.A către     ÎI,,Stela Ciobanu,,privind
                    încasarea datoriei.
18 2-1424/11    13.12.11  14.30T  Coș pormac Vladislav catre Ș pak Artur privin încasarea
                    datoriei.
19 2-3685/11    13.12.11  15.00  Chitrosan Ana către Chitrosan Sergiu privind desfacerea
                    căsătoriei ș i încasarea forț ată a pensiei alimentare
20 2e-489/11    14.12.11  09.00  SRL,,INDUTEHGROUP,,SRL către SC,,VVLEASING,,
                    SRL privind înlăturearea obstacolelor de executare a
                    dreptului de proprietate
21  2e-382 /11  14.12.11  09.00  S.A,,Apă –Canal Chiș inău,, către       S.A,,Alimcom,,
                    privind încasarea datoriei.
22 2-4579/11    14.12.11  09.00   Marinicenco Mariana către Iablocnicova Ala privind
                    încasarea sumei.
23 1-640/11    14.12.11  09.30  Soloviof Alexandr art.27,186 alin.2 lit.2 CP

24 1-676/11    14.12.11  10.00T  Ț urcanu Maria Gheorghe în comiterea infracţiunii
                    prevăzute de art.190 alin.5 ș i art.361 alin.2,lit.b),d) din
                    CP.
25 2-142/10    14.12.11  14.00T  Doncenco Vitalii către Beşan Alexandru, Solomonenco
                    Maria, Radovanov Diana, Creţu Vera şi Strelcova Ludmila
                    privind recunoaşterea nulităţii testamentului, contractului
                    de donaţie şi recunoaşterea lor ca contracte de vînzare-
                    cumpărare, despre recunoaşterea dreptului de proprietate,
                    partajul moştenirii şi evacuarea.

26 1-676/11    15.12.11  15.30  Rîbin Nicolai art.217ali.2CP
27 2-4367/11    15.12.11  09.00  ÎMGFL-6 către Popoa Ion şi Popa Alexandra privind
                    încasarea datoriei.
28 2-4338/11    15.12.11  09.00   ÎMGFL-6 către    Gamurari Maxim,Gamurari Lidia şi
                    Gamurari Iurii privind încasarea datoriei.
29 2e-40/11    15.00   09.00  ,,Danatol-Trans,,SRL către     SC ,,Gorla-Com,, SRL
                    privind încasarea datoriei debitoriale.

30 2-4377/11    15.12.11  09.00  . ÎMGFL-6 către    Dermenji Nicolai ș i Dermenji Ana
                      privind încasarea datoriei.
31 2-3903/11   15.12.11   09.30    Rusu Sergiu cerere de corectare a erori .

32 5r-72/11    15.12.11   09.45    Cerere de recuzare a judecătorului Ecaterina Silvestru.
33 1-646/11    15.12.11   10.00T   Ș cabara Sveatoslav atr.224 ali.1 ș i art.217 ,alin.4 ,lit.d)CP
34 1-645/11    15.12.11   14.00T   Revenco Andrei art.271 ,alin.4,lit.b) CP

35 2-3929/10   15.12.11   15.00    Bruma   Gherghe    către  Marin   Ruslan ,Marin
                      Dumitru,Marin Liuba privind repararea prejudiciului
                      material,moral şi înlăturarea obstacolelor.               LISTA DOSARELOR
      numite spre examinare la judecătorul Svetlana Garştea-Bria, bir. 6

Nr.   Nr.    Data     Ora    Numele, prenumele /reclamantului, pîrîtului/ inculpatului/
d/o  dosarului şedinţei   şedinţei       contravenientului/, esenţa cauzei/ articolul
 1  2-3073/11 12.12.2011   09:30   Martînciuc Stanislav către Corovai Iurii , Corovai Alisa,
                      Corovai Patricia, Corovai Nelea privind încasarea datoriei
 2  1-274/11 12.12.2011    10:00   Scripcenco Denis Serghei art. 187 alin. (2) lit.f) CP RM
 3  2-1262/10 12.12.2011   10: 20   Gorbatiuc Liusea către Hido(Ungureanu) Viorica –
                      declararea nulităţii testamentului.

 4  1-354/11  12.12.2011  10.35   Rutcovschii Denis art. 264 /1alin(4) CPRM

 5  2-2396/11 12.12.11    14:00   Tuliuliuc Oxana către Behterev Serghei privind stabilirea
                     cotelo părţi.
 6  2-2765/11 12.12.2011   14.10    Direcţia municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului
                      către Lebădă Vasile, Lebădă Inga şi Labădă Mihai privind
                      evacuare
 7  2-303/10  12.12.2011  15:30    Orehova-Spînu Olga către OrehovAlexandru
                      recunoaşterea nulităţii cererii de anulare atestamentului
 8   1-396/11  13.12.2011  10:00    Croitor Constantin art. 264 alin. (1)CP RM
 9  2e-181/11  13.12.2011  12:00   SC” Fineco Grup” SRL către Vezitiu lux SRL privind
                     încasarea datoriei
10  2e-202/11  13.12.2011  12:15    SRL” Suraim” către Ilavit Impex „ SRL privind încasarea
                      datoriei
11  2e-194/11  13.12.2011  12:20    „ Enteh” SRL către SRL „ Camila Service privind încasarea
                      datoriei.
12  2e-258/11  13.12.2011  12:35    SRL „ BarsA” către SA „ Becon „ privind înlăturarea
                     obstacolelor şi înlăturarea construcţiei.
13  2e-191/11  13.12.2011        SRL „ Dec –Trans Grup „ către „ Direct expres „ SRL
                12:40    privind încasarea datoriei.

14  2e-224/11 13.12.2011   14.00   ÎM „ Moldcell” Sa către „Stavilad-Nord” SRL privind
                      încasarea datoriei


15  2e-440/11 13.12.2011   14:10    “Iujenat” SRL către “Anmarin –com “ privind încasarea
                      datoriei.
16  2e-    13.12.2011  14:20   „ Termocom” Sa către „ Parcul Urban de Autobuze”
   242/11              privind încasarea datoriei.


17  3-121/11  13.12.2011      Procurorul s. Botanica către Consiliul Bacioi privind
               15:00  anularea deciziei.


18        13.12.2011  15.10  Oboroc Veniamin către Poddîmov Alexandru privind
   2-4121/11            restituirea împrumutului

19  2e-168/11 13.12.2011  15.30  SRL „ Wurth” SRL către ÎI „ Constantin Jeltov „
                   Privind încasarea datoriei

20  1-141/11  14.12.2011  09.00  Mîţu Vitalii art.264 al.1 CP RM21  2-4515/11 14.12.2011   09.10  “Chişinău –Gaz” către Cazacu Vladimir privind încasarea
                   datoriei

22  1-366/11  14.12.2011  09.30  Chiochiu Ion art. 264 alin. (3) lit. a) CP RM
23  1-354/11  14.12.2011  10.00  Rutcovschii Denis art. 264 /1alin(4) CPRM24  2-384/11  14.12.2011  12.00  Zubcova Tatiana către Jighili Olga şi alţii privind
                   recunoaşterea pierdut dreptul de folosire a s/l


25  2-36/2006 14.12.2011   12.30  Cererea Cristoi privind scoaterea sechestrului26  5r-114/11  14.12.2011  14.00  Contestaţia lui Popovici Svetlana asupra procesului
                   verbal al Baroului Vamal Centru.


27  2- 872/11  14.12.2011  15.00  Eremcov Nicolae vs Ministerul Finanţelor privind
                   încasarea prejudiciului.


28  2-3159/11 15.12.2011   09.00  Pasquare Nicola către Belaus Nicolae privind încasarea
                   prejudiciului
29  2- 25/11  15.12.2011  09.30  Căpăţina Elena către SA „ Armo Beton „ privind anularea
                   ordinelor

30  5r-75/11  15.12.2011  09.40  Contestaţia Vlas Maria asuora procesului verbal al CPS
                   Botanica.


31  2-4148/11 15.12.2011   10.00   Creţu Maria către Creţu Valentin privind desfacerea
                   căsătoriei.
32  27-221/11 15.12.2011  10.10  IFS DAF recurs la acţiunile executorului judecătoresc N.
                   Paşa


33  1-383/11  15.12.2011  11.30  Grozav Evghenii art. 171 alin.(1), art. 172 alin. (1) CP RM34  1-435/11  15.12.2011  12.00  Gandrabur Natalia art. 191 alin.(2) lit. d) CP RM35  4-165/11  15.12.2011  14.00  Contravenţional Borisov atr. 78 alin. (2) CCRM

36  2- 4214/11 15.12.2011  14.30  Grobari Anatol către Institutul de genetică şi fiziologia
                   plantelor privind anularea ordinelor


37  1-627/10  15.12.2011  15.00  Şarcova ,Doţenco,Sidorov art.311 al.1 ,312 al.2 CP RM

38       16.12.2011  09.00  ÎCS „ Easy Credit „ către Grivenco Olga privind încasarea
                   sumei


39  1-627/10  16.12.2011  09.30  Ţurcanu Serghei art.151 alin.(1) Cod penal40  2-4454/11 16.12.2011  11.00  Andreev Valerii către „ Termogaz Service” SRL privind
                   ridicarea interdicţiei de înstrăinare a imobilului.


41  2e-356/11 16.12.2011  11.05  „Gradalogistic” SA către Fabrica de conserve din Olăneşti
                   privind încasarea sumei


42  2-4234/11 16.12.2011  11.15  Lisnic Marcela către Lisnic Ion privind desfacerea
                   acăsătoriei


43  2e-339/11 16.12.2011  11.20  SA „ Franzeluţa” către Rusnaac danu privind încasaareaa
                   daatoriei


44  2-4324/11 16.12.2011  11.30  Gribinenco Jana acătre Ţurcanu Sergiu privind încasarea
                   prejudiciului


45  2e-290/11 16.12.2011  11.40  ÎS” Moldresurse” către ÎI” Grivnenco V.V.” privind
                   încasareaa daatoriei


46  2e-301/11 16.12.2011  11.50  SAA „ Basarabiaa Nord „ către”Carmila Service” privind
                   încasareaa datoriei
47  2-4211/11 16.12.2011   11.55  Neagu Anatol către ÎS „ Calea Ferată” privind anularea
                    ordinului.


48  2e-318/11 16.12.2011   12.10  SC” Octopus-Prof” către „ Un bănuţ” SRL privind
                    încasaarea datoriei


49  2e-303/11 16.12.2011   12.15  „ Dalivaar-Trans” SRL către Slamion Grup privind plata
                    despăgubirilor


50  2e-335/11 16.12.2011   12.20  „Termocom” Sa către APLP 55/21 privind încasarea sumei51  2e-429/11 16.12.2011   12.30  ÎM” Farmaco” SA către SRL „ Transvicex” privind
                    încasarea sumei


52  2e-218/11 16.12.2011   12.40  „ Gustissimo” SRL către „Alpitacom” SRL privind
                    încasarea daatoriei


53  2e-499/11 16.12.2011   12.50  ÎM „ Moldcell”SA către Dares SRL privind încasarea
                    sumei.


54  2e-418/11 16.12.2011   12.55  „ Graveno-Sanipro” SRL către „ Djurex” SRL privind
                    încasarea datoriei                   L I S T A DOSARELOR
                numite spre examinare la judecătorul
                    Şova Nicolae, bir.1A

 1  2e-216/11         10.00  ÎM „LKW-ALEKS Spedition”SRL către „PREMER-
         12.12.2011      S.V.” SRL privind încasarea datoriei 2  2e-250/11         10.30   ÎM CA „GRAWE CARAT ASIGURĂRI”SA către
         12.12.2011      „CARTA-TRANS”SRL privind încasarea sumei


 3  2e-238/11         11.00  SA”Termocom” către Colegiul de Arte Plastice
         12.12.2011      „A.Plămădeală” privind încasarea sumei

 4  2e-261/11         11.30   „Constructmet Grup”SRL către „Soldi”SRL privind
         12.12.2011      încasarea sumei

5   2e-273/11         12.00   ÎM „Moldcell”SA către SC”Icastur”SRL privind
         12.12.2011      încasarea sumei
6  2e-285/11         12.30 CA„Moldova-Astovaz”SRL către „Elcaro Trans”SRL
         12.12.2011     privind încasarea sumei

7   2e-297/11        14.00     SRL”Tasbradex” către    SRL”Paste   Production”
         12.12.2011      privind încasarea datoriei

8   2e-305/11        14.30   CC„Agua Trade”SRL către „Chiochiu”SRL privind
         12.12.2011      încasarea datoriei


9  2e-331/11         15.00   SA”Termocom” către APLP 51/143 privind încasarea
         12.12.2011      sumei

10  2e-321/11        15.30   SR”Termocom” către CCL-58 privind încasarea sumei
         12.12.2011
11  2-3659/11         09.00    Seinic Emil către SRL”Altranscon-Grup” privind
         12.12.2011      reziliera constractului şi încasarea sumei


12  2-4427/10         09.00   Cererea de revizuire a lui Caziuc Cornelia a hotărîrii din
         13.12.2011      23.12.2010
13  1-590/11         10.00     Benga Igor Iurii
         13.12.2011         art.217 alin.3 lit.c)CP
14  1-663/11         14.00      Bandaliuc Irina
         13.12.2011         art.217 alin.2 CP
15  2-3751/11         15.30    Caşu Violeta către Caşu Sergiu privind încasarea
         13.12.2011      pensiei pentru întreţinerea copilului minor


14  2-3908/11         09.00   Goldenştern Marat către Goldenştern Tatiana privind
         14.12.2011      desfacerea căsătoriei


15  2-67/11          09.30   Cererea ÎM”Elit Imobil”SRL privind anularea titlurlor
         14.12.2011      executorii
16  1-533/11          11.00   Cuşnir Galina Nicolae
         14.12.2011        art.190 alin.2 lit.c)CP
17  1-424/11         11.30    Plăcintă Aliona Constatin
         14.12.2011        art.165 alin.2 lit.d)CP
18  1-377/11         14.00    Babliuc Eduard Nicolae
         14.12.2011        art.328 alin.3 lit.d)CP
19  1-527/11         16.00    Găină Alexandru Dumitru
         14.12.2011        Roşca Vasile Constantin
                      art.165 alin.2 lit.d)CP
20  2-3880/11         09.00    Mihailuţa Alexandr către Rozmas Vladimir privind
         15.12.2011      încasarea sumei
21  2-2389/11         09.30  ACC nr.55/142 către Gorban Victor privind încasarea
         15.12.2011      forţată a datoriei pentru serviciile comunale

22  1-527/11         10.00   Găină Alexandru Dumitru
         15.12.2011       Roşca Vasile Constantin
                      art.165 alin.2 lit.d)CP
23  2-4035/11         14.00  Paiu Ina către Mereuţa Nedejda, Paiu Tatiana, IFS
         15.12.2011      Botanica privind prelungirea termenului de acceptare a
                    succesiunii

24  2-4503/11         14.10   Mereuţă Nadejda către Paiu Ina privind recunoaşterea
         15.12.2011      nulităţii testamentului

25  2-3948/10         15.00  Russu Maria către SA”Carmez” privind restabilirea la
         15.12.2011      locul de muncă, încasarea salariului şi a prejudiciuilui
                    moral

26  06-2/6053        08.45   Cerere de asistenţă juridică Guzun Constantin
         16.12.2011
27  2-3719/11        09.00   Casa Naţională de Asigurări Sociale privind recalculul
         16.12.2011      stagiului de pensionare şi a cuantumului de pensie28  2-4262/11         09.30   SRL”Chişinău-Gaz” către Denisov Vladimir privind
         16.12.2011      încasarea datoriei

29  2-4207/11         10.00   ÎM”Incaso”SRL către Gavrylyuk Mariana privind
         16.12.2011      încasarea datoriei

30  2-4217/11         10.30  Golomozin Stanislav către Covalenco Natalia privind
         16.12.2011      desfacerea căsătoriei

31  2-4167/11         11.00   Constantinov Iuliana către Constatinov Albert privind
         16.12.2011      desfacerea căsătoriei

32  2-4179/11         11.30   BC”Moldova-Agroindbank”SA către Roşca Dina
         16.12.2011      privind încasarea datoriei

33  2-3691/11         12.00   SA”Semnal” către Caroli Ghendie privind evacuarea
         16.12.2011      din imobil fără acordarea altui spaţiu locativ34  2-3977/11         12.30   Rotari Vasile către Fofor Anatolie privind rezoluţionea
         16.12.2011      contractului de înstrăinare cu condiţia întreţinerii pe viaţă35  2-4005/11         14.00   Creţu Sergiu către Plămădeala Eleonora privind
         16.12.2011      încasarea datoriei
 36   27-250/11          15.00    ÎI „Bajurea Iurie” – recurs la acţiunile executorului
           16.12.2011       judecătoresc Nicitoi Emil privind anularea încheierii din
                       06.09.2011                 LISTA DOSARELOR
          numite spre examinare la judecătorul Stelian Teleucă, bir. 25

 N    Nr.      Data     Ora      Numele, prenumele /reclamantului, pîrîtului/
or  dosarului   şedinţei   şedinţei    inculpatului/ contravenientului/, esenţa cauzei/
d                                    articolul
 1   2-/11    12.12.2011   09.30    Sîrbu N. vs Sîrbu V. – desfacerea căsătoriei - anularea
                              încheierii de scoatere de pe rol
2   1-462/11   12.12.2011   10.00         Palii D. – art.186 al.2 lit.d CP RM
3   1-664/11   12.12.2011   11.30         Cocarcea Ion – art.171 al.1 CP RM
4    27-/11   12.12.2011   12:00    Zbîrnea P. – recurs la acţiunile executorului judecătoresc
5   1-634/11   12.12.2011   14.00          Şerman Vl. – art.27,186 CP RM
6   2-3316/11   12.12.2011   14.00    Cernega O. vs SRL „Veralanus” – apărarea dreptului
                                  consumatorului
7   2-      12.12.2011   15.00    SA ”Apă Canal Chişinău” vs Terendeac E., Rotari R.,
   2585,3024                    Munteanu T., Bîrsa V. – încasarea datoriei
   ,3022,302
   6/11
 8   2-3362/11  12.12.2011   15.30     SA”Termocom” vs Harea P.– încasarea datoriei
 9   2-3391/11  12.12.2011   16.00    SA”Termocom” vs Şevcenco C.. – încasarea datoriei
10   2e-317/11  13.12.2011   09.30    SA”Termocom” vs „Talena Com” – încasarea datoriei
11   1-324/11  13.12.2011   10.30   Erhan I., Niculiţa C., Avdalian A. – art.192/1,164,187 CP
                                     RM
12  2-1677/11   13.12.2011   12.00     “Davilar-Trans “ vs Samohvalov V. – înc. datoriei
13  2e-326/11   13.12.2011   14.00     „Lentis” vs „Iaraş-Lux”SRL – încasarea datoriei
14  2e-314/11   13.12.2011   14.30    „Moiuna –Lux” vs „Rodoal Const” – încasarea datoriei
15  2-4227/11   13.12.2011   15.00   Larionova I. vs Clitussi Giovanni – desfacerea căsătoriei
16         13.12.2011   15.30   Demersul executorului judecătoresc de pătrundere forţată
17   4dPR-    13.12.2011   16.00   Demersul agentului constatator de schimbare a sancţiunii
   606,605,6
    04 /11
18  27-318/11   13.12.2011   16.30     Recursul lui Demidevschi I. la acţiunile executorului
                                    judecătoresc
19  2-4258/11   14.12.2011   09.30      „Chişinău Gaz” vs Junea D. – încasarea datoriei
20  2-4279/11   14.12.2011   09.40        ÎMGFL-2 vs Raiu D. – încasarea datoriei
21   5r - /11   14.12.2011   10.00     Pascaru Al – contestaţie la ordonanţa de intentare a
                                procesului administrativ
22  1-324/11   14.12.2011   12.00   Erhan I., Niculiţa C., Avdalian A. – art.192/1,164,187 CP
                                      RM
23  2-4532/11   14.12.2011   14.00     „Energbank” vs „Aurslamet” ş.a. – încasarea datoriei
24  2e-114/11   14.12.2011   15.00   ,,Artas” SRL împotriva lui ,,Analod-Com” SRL cu privire
                                 la încasarea datoriei
25  2-4269/11   14.12.2011   16.00       „Incaso” vs Moraru G. – încasarea datoriei
26  2-3210/11   15.12.2011   09.30    „Expres Leasing” SRL vs Pasat N. – încasarea datoriei
27   2e-27/11   15.12.2011   10.00    S.S.I.A.P.H împotriva Moldantigrad SA - cu privire la
                                  încasarea datoriei
28  1-471/11   15.12.2011   10.30        Mereuţă St. – art.186 al.2 lit.d CP RM
29         15.12.2011   12.00     Procuratura Botanica – contestaţie CPs.Botanica
30  2-2930/11   15.12.2011   14.00     Chiriac A. vs „Aroma Floris” – încasarea sumei
31  2-3055/11   15.12.2011   15:00     Caragheaur M. vs Cotviţchi R. – încasarea datoriei
32  2-2975/11   15.12.2011   16:00     „Microinvest” SRL vs Dumitraşcu I. – executarea
                                  dreptului de gaj
33   2-/11    16.12.2011   09:30    Danilova N. vs Danilova A. – decăderea din drepturile
                                    părinteşti
34  5r-125/11   16.12.2011   11:00       Graur N. – contestaţie la p/v CPs.Botanica
35  1-324/11   16:12.2011   12:00   Erhan I., Niculiţa C., Avdalian A. – art.192/1,164,187 CP
                                     RM
36    2-    16.12.2011   14:00    ÎMGFL – 6 vs Popescu Z., Baric A. – încasarea datoriei
   4378,4368
      /
37  2e-359/11   16.12.2011   14:20    „Roshen Mol” vs „Chiochiu” SRL – încasarea datoriei

                LISTA DOSARELOR
         numite spre examinare la judecătorul Ţurcanu Radu, bir. 13

Nr.    Nr.      Data     Ora      Numele, prenumele /reclamantului, pîrîtului/
d/o   dosarului    şedinţei   şedinţei    inculpatului/ contravenientului/, esenţa cauzei/
                                      articolul
 1   2-4112/11   12.11.2011   09.00      OM ”Creditera” SRL către Purice Ol. și SRL
                             ”Aquarex-Grup” privind încasarea datoriei
 2   2-2617/11   12.11.2011   09.30   Sclearov Eu. Către SRL ”Tandem Grup”, Rîsîpanu C.,
                         IM ”Regia Exdrupo” și DGTP și CC privind repararea
                                     prejudiciului
 3   2e-634/11   12.11.2011   10.30    SRL ”Moldsem-Grup” către SRL ”Panadept” privind
                                   încasarea datoriei
 4   2-4561/11   12.11.2011   11.00      Direcția pentru protecția drepturilor copilului, s.
                         Botanica în interesele lui Marușceac El. și Marușceac
                          T., interv. acc. Marușceac N., Către Marușceac Al.
                             Privind decăderea din drepturile părintești
 5   2e-414/11   12.11.2011   12.00    ÎCS ”Trigor Avd” SRL către SRL ”Costarița” privind
                                   încasarea datoriei
 6   2-4725/11   12.11.2011   14.00      SRL ”Chișinău Gaz” către Grigoriu Al. Privind
                                   încasarea datoriei
 7   2-3990/11   12.11.2011   15.00     Eckl K. M. către Rotaru T. și IM ”Innophar MO”
                         SRL privind dezmembrarea prin divizare a companiei
 8   1-655/11   12.11.2011   16.30        Bitiuțchii S. – art. 217 alin. (4) lit. b, CP
 9   2e-219/11   13.11.2011   09.00     SRL ”Top-Product” către SRL ”Elvaron” privind
                                   încasarea datoriei
 10   2-4519/11   13.11.2011   10.00      SRL ”Primautosport” către Barbos S. privind
                                   încasarea datoriei
 11   2e-444/11   13.11.2011   10.30     SRL ”Primautosport” către SRL ”Crasigal” privind
                         obligarea transmiterii spațiilor comerciale și parking
                                      procurate
 12   2e-401/11   13.11.2011   11.00     SRL ”Chișinău-Gaz” către SA ”Micron” privind
                                   încasarea datoriei
 13   2-4507/11   13.11.2011   12.00     Vatamanu S. către ÎSCA ”Air Moldova” privind
                             repararea prejudiciului material și moral
 14   2-4648/11   13.11.2011   14.00    Tartaro G. Către Cebotari G., Iacob Al. și Chiriac V.,
                          interv. acc. ÎM ”Gengiscan C. Tobaco” SRL privind
                              reorganizarea societății prin separare
15   1-607/11  13.11.2011  15.00        Ciomîrtan I. – art. 186 alin. (5) CP
16   2-4273/11  13.11.2011  16.30      SRL ”Legaltriumf” către SRL ”Universul
                      Construcțiilor” și Podolean Ed. privind încasarea
                                  datoriei
17   2-2763/11  14.11.2011  09.00     Paoletti R. către Sîrbu Al., interv. acc. Direcția
                      documentare a populației privind evacuarea forțată,
                       radierea vizei de reședință și încasarea venitului
                                 nerealizat
18   2-4749/11  14.11.2011  10.00      Titov M. către Simin Vl. Privind rezolvirea
                                 contractului
19   2e-689/11  14.11.2011  11.00    SRL ”Amprenta Foil” către IM ”Aqualex” SRL
                                  privind
                               încasarea datoriei
20   1-483/11  14.11.2011  11.30        Dumitriu V. – art. 326 alin. (1) CP
21   2-4797/11  14.11.2011  12.00   Guțu Al. Către Guțu F. Privind desfacerea căsătoriei
22   2e-459/11  14.11.2011  14.00    SA ”European Drinks Import Export” către SRL
                         ”Moivalcom” privind încasarea datoriei
23   2e-482/11  14.11.2011  15.00     SRL ”Compas” către SRL ”Ronacons” privind
                               încasarea datoriei
24   2-4814/11  14.11.2011  16.00   Croitor I. către SRL ”Loial-DT” privind obligarea de
                        a nu crea obstacole în posesia bunului imobil


               LISTA DOSARELOR
       numite spre examinare la judecătorul Viorica Mihaila, bir. 12

Nr.    Nr.     Data    Ora     Numele, prenumele /reclamantului, pîrîtului/
d/o  dosarului   şedinţei  şedinţei   inculpatului/ contravenientului/, esenţa cauzei/
                                  articolul
 1.  2-4184/11  12.12.2011  09:00   S. Bîzgu N. Mitev către I. Al Ssaman Alssabag
                      privind partajul apartamentului
 2.  2-4010/11  12.12.2011  10:30   Mocanu S. către Cebanu A. Primăria m. Chişinău
                      privind evacuarea din apartament fără acordarea altui
                      spaţiu locativ.
 3.  2e-136/11  12.12.2011  11:30   SA „Apă-Canal” către ÎS „Aeroportul Internaţional
                      Chişinău” privind încasarea datoriei
 4.  1-327/11         14:00   Cauză penală de învinuire a cet. Boghinschii S. L. În
          12.12.2011       baza art. 149 alin.(1) CP şi de ănvinuire a lui Simion
                      N. D. În baza
                      art. 183 alin.(2) CP
 5.  2-4046/11  12.12.2011  16:00   L. Stoţkii, A. Stoţkii către . Filimonova privind
                      evacuarea din apartament
 6.  2-4151/11  13.12.2011  08:45   A.Plămădeală către L. Plămădeală privind desfacerea
                      căsătoriei
 7.  2-1169/11  13.12.2011  09:00   Miron V. către ÎMGFL nr. 1 şi SA „Apă-Canal”
                      privind recalculul consumului
 8.  1-538/11  13.12.2011  10:30   Colesnic V. în săvîrşirea infracţiunii prevăzute de art
                      151 al. 4 CP
 9.  2-4027/11  13.12.2011  14:00   G. Gherjic către S. Gherjic privind decăderea din
                      drepturi părinteşti
 10. 2-3973/11  13.12.2011  15:30   CA”Transelit”SRL către S. Bulgac privind încasarea
                      datoriei
 11. 1-637/11   13.12.2011  16:00   Trifan S. în comiterea infracţiunii prevăzute art 190
                   al.2, lit. c) al CP al RM
12. 2e-392/11  14.12.2011  09:00  ÎCS”Quehenberger Logistics MDV” SRL SRL „Top-
                   Logistic ” privind încasarea datoriei.
13. 2e-433/11  14.12.2011  09:15  SRL”Vamcorex” vs SRL „Ilanvit Impex” privind
                   încasarea datoriei.
14. 2e-423/11  14.12.2011  09:30  SRL”UBFB Trade Group” vs „Berfin grup” privind
                   încasarea sumei
15. 2-4272/11  14.12.2011  09:45  L. Tolsticova către P. Moraru privind încasarea
                   prejudiciului material şi moral
16. 2e-174/11  14.12.2011  10:00  SRL”Tresmus-Grup” vs „Angriconix” privind
                   încasarea sumei
17. 2-1678/11  14.12.2011  10:30  S. Tăbîrţă către A. Xenofontos privind încasarea
                   datoriei
18. 2-3838/11  14.12.2011  14:00  Z. Barbărasă către M. Jevredan privind încasarea
                   datoriei, dobînzii şi a prejudiciului
19. 3-100/11  14.12.2011  15:00  Borta V. către ÎCS „Red Union Fenosa”SA privind
                   anularea actelor
20. 1-622/11  14.12.2011  16:00  Nicolăescu M. şi Rusu V. în comiterea infracţiunii
                   prevăzută de art. 251
21. 2-4333/11  15.12.2011  08;45  A. Stanciu către C.G. Stanciu privind desfacerea
                   căsătoriei
22. 2e-399/11  15.12.2011  09:00  Procurorul s. Botanica către SA „Apă-Canal ”, CCL
                   161 privind încasarea datoriei
23. 2-4504/11  15.12.2011  09:30  V. Cojocari către G. Cojocari privind recunoaşterea
                   dreptului pierdut la spaţiul locativ şi retragerii vizei
                   de reşedinţă
24. 2-4633/11  15.12.2011  09:45  V. Lapteacru către V. Lapteacru privind desfacerea
                   căsătoriei
25. 2e-185/11  15.12.2011  12:15  SRL”Trigor AVD” vs „Carita Trans” privind
                   încasarea sumei
26. 2-938/11  15.12.2011  14:00  A. Borşci , D. Sohoţcaia către E. Sandu privin
                   rezoluţiunea contractului de înstrăinare a imobilului
                   cu condiţia întreţinerii pe viaţă
27. 3-100/11  15.12.2011  15:00  V. Borta către „Red Union Fenosa”SA privind
                   anularea actelor
28. 2e-122/11  16.12.2011  09:00  SRL”Dec-Trans Grup” vs „Chirnir-Com” privind
                   încasarea sumei
29. 2e-492/11  16.12.2011  09:15  SRL”IONEX TRANS” vs „MASTAS BRIO” privind
                   încasarea sumei
30. 2e-457/11  16.12.2011  09:30  SRL”Titan Exim” vs „Sibcom& Co” privind
                   încasarea sumei
31. 26-621/11  16.12.2011  09:45  Demersul ex/jud Chirtoacă P. privind interdicţia de a
                   părăsi ţara
32. 26-675/11  16.12.2011  10:00  Demersul ex/jud Chirtoacă P. privind interdicţia de a
                   părăsi ţara–Grigoreac V.
33. 2-3770/11  16.12.2011  10:30  A.Roşca către C. Breguţa, E. Vasiliev privind
                   încasarea datoriei.
                  LISTA DOSARELOR
           numite spre examinare la judecătorul Maria Ghervas bir.20

  Nr.   Nr.      Data   Ora    Numele, prenumele /reclamantului, pârâtului/
  d/o  dosarului   şedinţei  şedinţ   inculpatului/ contravenientului/, esenţa cauzei/
                   ei              articolul


  1   1-360/11   12.12.2011 14:30   Crudu V. ș i alț ii art. 327 alin.1 CP al RM


  2   2e-103/11   14.12.2011 09:15   SRL ”Bemol Retail” către SRL ”Mateo grup” privind
                       omologarea tranzacț iei de împăcare.

  3   2-796/11   14.12.2011 09:30   Consiliul mun. Chiș inău către Rădeanu Olga privind
                       evacuarea.
  4   4d-1445/11  14.12.2011 09:40   Executorul Judecătoresc Chirtoacă Petru privind
                       înlocuirea sancț iunii contravenț ionale.
  5   27-309/11   14.12.2011 09.40   Saca Ruslan-recurs la acț iunile executorului
                       judecătoresc Nicolăescu Nicolae privind anularea
                       încheierii nr.018-773/11 din 10.10.2011.
  6   2-39/11    14.12.2011 10:00   Poltavcenco Ion către SRL ”Fachigaz” privind încasarea
                       salariului ș i prejudiciului

7     1-672/11   14.12.2011 12:00   Apăvăloaie Petru ș i Păvăloaie Anjela art.217 alin.4 CP
                       al RM

8     2-4128/11   14.12.2011 14:30   Ursu Sergiu către Dabija Ion, Purcel Victor privind
                       încasarea prejudiciului.

9     2-4033/11   14.12.2011 15:00   Postica Elizaveta, Postica Ion către Postica Natalia,
                       Primăria mun. Chiș inău privind determinarea modului
                       de folosinț ă
10    2-4300/11   14.12.2011 16:00   Ploș niț ă Maria către Compania Aeriană ”Air
                       Moldova” privind încasarea sumei, penalităț ilor ș i
                       dobânzii de întîrziere.
11    2-3771/11   15.12.2011 09:00   Zapolischih Taisia către Mardar Oleg privind
                       recunoaș terea dreptului de moș tenitor legal ș i
                       privarea de dreptul la succesiune.
12    2-3748/11   15.12.2011 09:20   Bordeacovscaia Valentina către Dudnic Serghei privind
                       declararea cu dreptul pierdut la spaț iul locativ

13    2-754/11   15.12.2011 09:30   Znacovan Victoria către Znacovan Igor privind
                       desfacerea căsătoriei

14    2-799/11   15.12.2011 10:00   Novac Zinaida către Toma Svetlana privind încasarea
                       datoriei.
15  2-583/11  15.12.2011 10:30  Piș ceaneț caia Svetlana, Piș ceaneț chi Roman,
                   Piș ceaneț chi Artur, Covalenco Natalia către
                   Piș ceaneț chi Piotr ș i Piș ceaneț chi Alla privind
                   înlăturarea obstacolelor în folosirea proprietăț ii
 16  2e-245/11  16.12.2011 08:55  SRL ”Vasan Prim” către SRL ”Criconst CO” privind
                   încasarea datoriei

 17  2-3145/11  16.12.2011 09:00  Chilienco Ludmila către Chilienco Ivan privind
                   desfacerea căsătoriei.
 18  2e-123/11  16.12.2011 09:00  SRL ”UBFB Trade Group” către SRL ”CL-Club” privind
                   încasarea datoriei
 19  2e-113/11  16.12.2011 09:30  Paș can Veaceslav către Paș can Mariana privind
                   desfacerea căsătoriei

 20  2-4409/11  16.12.2011 09:35  Blonschi Leonid către Ț urcan Aurelia privind
                   desfacerea căsătoriei.

21  2-4452/11  16.12.2011 09:40  Grecu Gheorghe către Juleva Natalia privind desfacerea
                   căsătoriei

22  2-4502/11  16.12.2011 09:45  Matei Diana către Matei Ghenadie privind desfacerea
                   căsătoriei.

23  2-4693/11  16.12.2011 09:50  ÎMGFL-1 către Caminina Albina, Caminin Ilia privind
                   încasarea datoriei

24  2-4709/11  16.12.2011 09:55  ÎMGFL-2 către Chibalnic Inessa privind încasarea
                   datoriei

25  2-4462/11  16.12.2011 10:00  ÎMGFL-2 către Vataman Alexandru privind încasarea
                   datoriei

26  2-4434/11  16.12.2011 10:10  ÎMGFL-1 către Zaiaț Vitalie privind încasarea datoriei


27  2e-512/11  16.12.2011 10:20  SA ”Termocom” către SRL ”Oxel-Imobil” privind
                   încasarea datoriei.

28  2e-523/11  16.12.2011 10:30  SA ”Termocom” către SRL ”Canox Com” privind
                   încasarea datoriei.

29  2-4620/11  16.12.2011 10:45  SRL Chiș inău Gaz către Burduja Ion privind încasarea
                   datoriei

30  2-4728/11  16.12.2011 10:50  SRL Chiș inău Gaz către Romanova Olgaprivind
                   încasarea datoriei
31  2e-360/11  16.12.2011 11:00  SRL ”PPD-Agro” către SRL ”Crismicom-L” privind
                  încasarea datoriei.

32  2e-183/11  16.12.11  11:15  SRL ”Ardepa Grup” către ”Gramex International”
                  privind încasarea datoriei

33  27-317/11  16.12.2011 11:30  Toderaș co Valentina – recurs la acț iunile executorului
                  judecătoresc Chirtoacă Petru privind anularea încheierii
                  din 25.11.2011
34  2e-327/11  16.12.11  12:30  SA ”Franzeluț a către SRL ”SAF F. CO” privind
                  încasarea datoriei.

35  2-4592/11  16.12.2011 14:30  Matiupatenco Leonid către SA ”SIGMA” privind
                  încasarea prejudiciului

36  2-4103/11  16.12.11  14:30  Iaș ciuc Emilian privind adopț ia copilului Crîjanovschi
                  Ruslan

37  2-22/10   16.12.11  15:00  SA ”Banca de Economii către Grosu Efim privind
                  stabilirea cotei reale din bunul imobil ș i a modului de
                  folosire a terenului aferent.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:243
posted:3/3/2012
language:Romanian
pages:17