Proces Nr32 by p0OZwh

VIEWS: 33 PAGES: 112

									                  REPUBLICA MOLDOVA

             CONSILIUL RAIONAL SOROCA

                      DECIZIA
                 Nr.32/2.1 din 29 martie 2007


Cu privire la modificarea deciziei 5/7
din 04 decembrie 2003 „ Cu privire la titlul de
„Cetăţean de Onoare al raionului””    În temeiul art. 2 (2) şi 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală (nr. 436-
XVI din 28.12.2006) art.4 şi art.59 al Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale altor
autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, prevederile Legii „Cu privire la
distincţiile de stat ale Republicii Moldova”( nr. 1123 din 30.07.1992), decizia Consiliului
Raional nr.5/7 din 04 decembrie 2003, procesului verbal al comisiei pentru administraţie publică,
drept, protecţia civilă din 22 martie 2007, Consiliul Raional

                      DECIDE :

   A modifica Regulamentul tip de atribuire a titlului „Cetăţean de Onoare al raionului
 Soroca ” după cum urmează :
   Punctul 4. După cuvintele «în interesul raionului» se adaugă o nouă propoziţie «Titlul de
 Cetăţean de Onoare al raionului Soroca » poate fi oferită persoanelor fizice de asemenea şi
 post-mortem.
Preşedinte al şedinţei                      Vasile Lupuşor

Secretarul Consiliului Raional                  Ion Spataru.
                                                1
                  REPUBLICA MOLDOVA

             CONSILIUL RAIONAL SOROCA

                      DECIZIA

                 Nr. 32/2.2 din 29 martie 2007


Cu privire la înveşnicirea memoriei
Dlui Anatolii Prisacari
    În temeiul art.3 (2), 16 (2) s) şi 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală (nr.
436-XVI din 28.12.2006) prevederile Legii „Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii
Moldova”( nr. 1123 din 30.07.1992),decizia Consiliului Raional nr.5/7 din 04 decembrie 2003,
adresării consilierilor raional d-lor Anatolii Samburschii, Grigore Babici şi Pavel Cebotari,
Serghei Crudu, procesului verbal al comisiei pentru administraţie publică, drept, protecţia civilă
din 22 martie 2007, Consiliul Raional
                       DECIDE:

 1. A decerna post-mortem dlui Anatolii Prisacari, ex-Preşedinte al raionului Soroca titlul de
  „Cetăţean de Onoare al raionului Soroca ”
 2. A-i atribui Spitalului Raional Soroca numele lui Anatolii Prisacari.
Preşedinte al şedinţei                       Vasile Lupuşor

Secretarul Consiliului Raional                   Ion Spataru.
                                                 2
                 REPUBLICA MOLDOVA

            CONSILIUL RAIONAL SOROCA

                      DECIZIA

                 Nr. 32/3 din 29 martie 2007


Cu privire la modificarea
deciziei nr.3/2 din 07.08.2003

    În baza art.43 (2) şi art.3 (2) din Legea privind administraţia publică locală (436 din
28.12.2006), art.59 al Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale
administraţiei publice locale şi în conformitate cu Regulamentul Consiliului Raional, Consiliul
Raional

                      DECIDE:

    A modifica decizia nr.3/2 din 07.08.2003 şi a expune în variantă nouă componenţa
  comisiilor consultative de specialitate după cum urmează:
  - Comisia pentru buget, finanţe, chestiuni economico-sociale şi administrarea bunurilor
  publice (9 membri).
   1. Martîniuc Mircea, preşedintele comisiei
   2. Volniţchi Constantin, secretarul comisiei
   3. Crudu Eugen,
   4. Beregulenco Ludmila
   5. Ţurcan Leonid,
   6. Drăgan Valeriu,
   7. Dorogan Valeriu
   8. Samburschii Anatol
   9. Crisico Jorj

 - Comisia pentru agricultură şi industrie prelucrătoare (8 membri):
   1. Bodiu Gheorghii, preşedintele comisiei
   2. Gîtlan Nicolae, secretarul comisiei
   3. Horoşîi Vladimir,
   4. Catan Tudor,
   5. Leşan Grigore,
   6. Cebotari Pavel,
   7. Florea Alexei,
   8. Domaşcan Nicolae

  - Comisia pentru administraţia publică, drept, protecţie civilă (5 membri):
   1. Hodorog Nocolae, preşedintele comisiei

                                               3
   2. Cimbriciuc Alexandru, secretarul comisiei
   3. Babici Grigore,
   4. Boguţchi Vitalie
   5. Nicuţa Vladimir,

- Comisia pentru învăţămînt, cultură, tineret, sport, agrement, asistenţă socială, combaterea
şomajului (7 membri):
  1. Mihailova Lucia, preşedintele comisiei
  2. Iepure Filip, secretarul comisiei
  3. Crudu Serghei,
  4. Ceban Valeriu,
  5. Frunza Tudor,
  6. Jamba Victor
  7. Mitrofan Valerii

  - Comisia pentru gospodărie comunală şi locativă, construcţii, drumuri, sisteme inginereşti şi
  protecţia mediului (6 membri):
   1. Lupuşor Vasile, preşedintele comisiei
   2. Valuţa Vladimir, secretarul comisiei
   3. Brighidin Angela
   4. Ceban Vladimir,
   5. Toma Valeriu.
   6. Ursu Svetlana
Preşedinte al şedinţei                      Vasile Lupuşor

Secretarul Consiliului Raional                  Ion Spataru.
                                                4
                 REPUBLICA MOLDOVA

   CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                      DECIZIA
                  Nr.32/4 din 29 martie 2007


Cu privire la cea mai bună primărie
a anului 2006 din raionul Soroca


    În temeiul art. 3 (2)şi art.43(1)t) din Legea privind administraţia publică locală (nr. 436-
XVI din 28.12.2006), în corespundere cu cerinţele deciziilor Consiliului Raional Soroca nr. 5/10
din 04.12.2003 şi nr. 12/3 din 04.12.2004 şi în baza hotărîrii comisiei de concurs pentru cea mai
bună primărie a anului 2006 din 02.03.2007, Consiliul Raional

                     DECIDE:

    1. A atribui locul I şi suma de 10000 lei primăriei Rudi (primar dna Zinaida Raneta).
    2. A atribui locurile II şi suma a cîte 7000 lei primăriilor Dubna (primar dl Valeriu
Pruteanu) şi Rubleniţa (primar dl Cozma Ursachi).
    3. A atribui locurile III şi suma a cîte 5000 lei primăriilor Cremenciug (primar dl Anatol
Pînzaru) şi Oclanda (primar Vladimir Şram).
    4. A stabili că mijloacele financiare alocate vor fi îndreptate la soluţionarea problemelor
social-economice.
Preşedinte al şedinţei                       Vasile Lupuşor

Secretarul Consiliului Raional                   Ion Spataru.
                                                 5
                 REPUBLICA MOLDOVA

   CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                     DECIZIA
                 nr. 32/5 din 29 martie 2007


Cu privire la organizarea şi desfăşurarea
concursului raional
,,Cel mai bun antreprenor al anului 2006”.


    In temeiul art.43 (1)t) şi art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală(nr.436-
XVI din 28.12..2006), Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova ,,Cu privire la aprobarea
Regulamentului pentru desfăşurarea concursului ,, Cel mai bun antreprenor din micul
business”,nr.250 din 09.03.2005, art.18 al Legii Finanţelor Publice Locale(nr.397-XV din
16.10.2003), Consiliul Raional
Soroca

                   D E C I D E:

1. A organiza concursul raional ,, Cel mai bun antreprenor al anului 2006” în a doua jumătate a
lunii aprilie 2007.
2. A acorda împuterniciri comisiei raionale, instituite prin Decizia Consiliului Raional Soroca
nr.16/15 din 24.03.2004 pentru organizarea şi desfăşurarea concursului în cauză.
3.A aloca din fondul de rezervă al Consiliului Raional 14,0 (patrusprezece) mii de lei pentru
organizarea şi desfăşurarea concursului raional ,, Cel mai bun antreprenor al anului 2006”
(devizul de cheltuieli se anexează).
4. Executarea prezentei Decizii se pune în sarcină Dlui Nicolae Branişte Vicepreşedintele
raionului.


Preşedinte al şedinţei                      Vasile Lupuşor

Secretarul Consiliului Raional                  Ion Spataru.
                                                6
                                              Anexă
                                         la decizia nr.32/5
                                        din 29 martie 2007


                      DEVIZUL
        de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea concursului raional
               ,, Cel mai bun antreprenor al anului 2006”.
 1.Procurarea diplomelor        21 x 70 lei   1500 lei
 2.Procurarea cadourilor     I   7 x 350 lei    2450 lei
  pentru primele 3 locuri    II  7 x 300 lei    2100 lei
    7 nominaţii        III  7 x 250 lei    1750 lei
 3. Cheltuieli de protocol                 5500 lei
 4. Procurarea florilor        21 x 30 lei    700 lei


                    Total:     14000 lei.


Secretarul Consiliului Raional                Ion Spataru
                                                 7
                 REPUBLICA MOLDOVA

   CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                      DECIZIA
                 nr. 32/6 din 29 martie 2007

Cu privire la măsurile realizate în
anul 2006 şi propuse spre realizare pentru
anul 2007 din Programul raional
„Satul Moldovenesc” şi sursele lor de finanţare.

    În temeiul art. 43 (1), j) din Legea privind administraţia publică locală (nr.436 – XVI din
28.12.2006), şi întru executarea deciziei nr.14/1 punct.4 din 29.12.2004 a Consiliul raional
Soroca, privitor la programul raional „Satul Moldovenesc” Consiliul raional
                       DECIDE:
    1. A lua act de informaţia Secţiei Economie privind măsurile de realizare a Programului
raional „Satul Moldovenesc” pentru anul 2006 şi măsurile propuse pentru anul 2007 cu sursele
lor de finanţare (anexele 1.1-1.7 ).

    2. A propune măsuri spre realizare de către şefii Direcţiilor şi Secţiilor Consiliului
raional, primăriile comunelor, satelor şi a or.Soroca pentru anul 2007 în Programul raional
„Satul Moldovenesc” şi a le propune să întreprindă măsurile respective privind executarea lor.

    3. A obliga Direcţia Generală Finanţe (dna Lora Lisnic), să identifice şi să propună spre
aprobare în bugetul raional surse de finanţare a activităţilor propuse în Programul raional „Satul
Moldovenesc”.

    4. A propune primăriilor satelor şi comunelor să ţină cont pe parcursul executării
bugetelor respective de realizarea măsurilor propuse în programul raional „Satul Moldovenesc”.

     5.A obliga Secţia Economie (dna Liliana Babără) de comun acord cu primarii oraşului,
comunelor şi satelor să efectueze o analiză economică minuţioasă a fiecărei acţiuni şi măsuri din
programul raional „Satul Moldovenesc” şi să prezinte Consiliului Raional propuneri privind
actualizarea programului menţionat.

  6. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Nicolae Branişte şi Serghei
   Surdu – Vicepreşedinţi ai raionului.


Preşedinte al şedinţei                       Vasile Lupuşor

Secretarul Consiliului Raional                   Ion Spataru.
                                                  8
                                        Anexa nr.1.1 la
                                       Decizia nr.32/6 din 29 martie 2007
      Măsurile planificate pentru realizarea Programului raional „Satul Moldovenesc”
                   în raionul Soroca (anul 2007)
Măsurile planificate Costul                Inclusiv din contul:
  pe localităţi   total,   Bugetelor        Inclusiv:         Din alte resurse
           mii lei UAT (mii lei)
                         Bugetul    Bugetelor    Bugetul    Granturi şi
                         raional      locale    de stat    alte surse
                         (mii lei)    (mii lei)   (mii lei)    (mii lei)
                          Soroca
Reparaţia drumurilor      480  480              480
Promovarea imaginii       10  10              10
turistice
                         Bădiceni
Reparaţia grădiniţei      350                         100          250
Construcţia şi deschiderea   314  24              24                   290
centrului pentru tineret
Reparaţia drumului din     300  60              60                   240
centrul satului-cimitir
Iluminarea străzilor în satul  80  80              80
Bădiceni parţial
                          Baxani
Amenajarea muzeului       25  25              25
Construcţia sălii sportive   70  70              70

                          Bulboci
Reparaţia podului din      350                                    350
centrul satului
Reparaţia drumului       150                                    150
Reparaţia canalizaţiei la    74  74              74
grădiniţă
                        Căinarii – Vechi
Reparaţia sălii de filme

                                                         9
Gazificarea obiectelor
Reparaţia stadionului
                      Cosăuţi
Construcţia unei secţii de   150                 150
prelucrare a fructelor şi
legumelor
Reparaţia capitală a      50                  50
drumurilor de acces şi
bineorînduirea canalelor de
scurgere a apelor
Construcţia unui spaţiu    400                 400
pentru telefoane mobile
Crearea condiţiilor      20                  20
adecvate de comerţ în
funcţie de specificul
mărfurilor comercializate la
piaţa din s.Cosăuţi
                      Cremenciug
Reparaţia grădiniţei de    300  50         50     250
copii din s.Sobari
Reconstrucţia şi        100  15         15     85
amenajarea fîntînii publice
                      Dărcăuţi
Reparaţia capitală a casei   200                 200
de nunţi
Reparaţia capitală a      100  100        100
clubului Malcauţi
Reparaţia capitală a sălii   60  60         60
sportive gimnaziului
Malcauţi
                      Holoşniţa
Reparaţia capitală a      354  250   200    50  104
gimnaziului Holoşniţa
                      Egoreni
Reparaţia grădiniţei      100              100
Reparaţia sistemei de     100              100
încălzire


                                     10
                         Iarova
Reparaţia monumentului      25  25            25
                         Hristici
 Asigurarea satului cu gaz   1500                     1500
     natural
 Construcţia Căminului     500                      500
     Cultural
                         Ţipilova
Reparaţia grădiniţei de     170  70      70         100
copii Ţépilova
                         Oclanda
Plantarea plantaţiilor      45                      45
Telefonizarea satului      70                      70
                         Parcani
Reparaţia Casei de Cultură    50  20            20      30
Parcani
Reparaţia Casei de Cultură    50  20            20      30
Voloave
                         Pîrliţa
Lucrări antierozionale      28   3             3      25
Plantarea livezilor şi     2000                     2000
procurarea teh.agricole
                         Racovăţ
Construcţia apeductului     200  100            100      100
Reparaţia construcţia      400  200            200      200
cazangeriei şcolii
                       Redi – Cereşnovăţ
  Reparaţia sălii sportive a  20  20            20
        gimnaz.Redi
                        Regina Maria
Reparaţia gimnaziului      500  100            100      400
                          Rudi
Construcăia gazoductului    392  67      67             325
                        Rubleniţa
Construcăia gazoductului    2000                  2000

                                           11
                         Stoicani
Reparaţia şi dotarea      490                     490
centrului comunitar
Stoicani
                        Şeptelici
  Dezvoltarea reţelelor    5.4  5.4           5.4
    telefonice
  Reparaţia drumurilor    22.8  22.8           22.8
  Reparaţia instituţiilor   10.5  10.5           10.5
    medicale
  Reparaţia stadionului    2   2            2
   Reparaţia şcolii     21  21            21
 Reparaţia casei de cultură  12.1  12.1           12.1
   Protecţia solurilor    1.9  1.9           1.9
  Dezvoltarea mediului     1   1            1
   ambiant sănătos
                         Şolcani
  Plantarea mini-parc     25                     25
                       Tătărăuca Veche
Reconstrucţia fîntînii     49.7                     49.7
publice s.Tatar.Veche
Reparaţia clădirii primăriei  30  30            30
Construcţia fîntînii publice  60                      60
s.Niorcani
Reparaţia grădiniţei      70                      70
s.Niorcani
Reparaţia unui sector de    30  30            30
drum Niorcani
                       Tătărăuca Nouă
Reparaţia Casei de Cultură   100                  100
                         Trifăuţi
  Reparaţia capitală a    185                     185
sectorului de drum – 7 km
                        Vasilcău
Sădirea a 88 ha măr      2365                     2365
                                          12
Sădirea a 5 ha malină     135                     135
Procurarea şi instalarea a 3  1428                    1428
irig
Instalarea a 3 motopompe    2550                    2550
Construcţia unui centru    100                     100
beterenar
Fortificarea şcolilor şi    61  46            46     15
grădiniţelor
Fortificarea instituţiilor   700                     700
medicale
Fortificarea instituţiilor   5   5            5
culturale
Sădirea a 4 ha căpşună     40                     40
Sădirea a 2 ha zmeură      20                     20
Amenajarea fîntînii la     20  20            20
şcoală
                       Ruslanovca
Finisarea construcţiei atel.  100                     100
Finisarea construcţiei opr.   50                     50

                        Vărăncău
Reparaţia şcolii muzicale   100                  100
Vărăncău
Reparaţia grădiniţei de     50  50            50
copii
Reparaţia bibliotecii      5   5            5
                      Slobozia Cremene

Asigurarea cu apă potabilă   600                     600
                        Vădeni
Gazificarea satului      273                     273
Construcţia traseului de gaz  75                      75
la s.Dumbrăveni
Dezvoltarea şi fortificarea  5.9  5.9           5.9
şcolilor
Dezvoltarea şi fgortificarea  4.5  4.5           4.5
grădiniţelor
                                         13
Reparaţia Casei de Cultură    13.3    13.3        13.3
Dezvoltarea şi fortificarea    10    2.5         2.5        7.5
instituţiilor medicale
                           Visoca
Reparaţia sălii sportive     100                   100
liceu
Finisarea reparaţiei capitale   500    40          40        460
a Casei de Cultură
Începerea construcţiei      400                       400
grădiniţei de copii
                           Voloviţa
Lichidarea şi amenajarea      20                       20
gunoiştilor
Reparaţia capitală a       350                       350
Căminului Cultural
Amenajarea aleilor din parc     2     2          2
Reparaţia capitală a        98     8          8        90
bisericii „Naşterea maicii
Domnului”
                           Zastînca
Reparaţia gardului şcolii     100    20          20       80
Iluminarea străzilor        5     5          5
Direcţia Agricultură şi     55468.1                 2931  52537.1
Alimentaţie
Direcţia GÎTS           2000   2000   2000

Secţia              16705   12575   11905   670   3870   260
Construcţii,Gospodărie
Comunală şi Drumuri
Spitalul raional         1001.4                     1001.4
Secţia Cultură          2387.5   2127.5  2127.5           260
Secţia Asşi PF          2094   1505.9  1337.9   168       588.1
Total pe raion:         103145,1  20495.3  17707.4  2787.9  9605  73044.8
                                             14
                                                         Anexa nr.1.2 la
                                                        Decizia nr.32/6 din 29 martie 2007


                                  Măsurile planificate
                 pentru realizarea Programului raional „ Satul Moldovenesc” anul 2007    (Secţia Cultură)

Nr.     Măsurile planificate pe obiecte     Costul                  Inclusiv din contul
                          total , mii  Bugetelor UAT        Inclusiv:           din alte surse
                            lei            bugetul raional    bugetelor   bugetul de    granturi
                                                    locale      stat
1             2              3       4        5         6        7        8
1    Reparaţie Palatul de Cultură Soroca      58       58        58
2   Reparaţie curentă şcoala de Arte „E.Coca”     3       3        3
3      Reparaţie curentă Biblioteca       15       15        15
          „M.Sadoveanu”
4.    Reparaţie curentă Muzeul Soroca       5        5        5
5     Reparaţie capitală Muzeul Cosăuţi     263.5      3.5       3.5                        260
6.   Reparaţie curentă şcoala de Arte plastice   10       10       10
7.    Reparaţie curentă Şcoala de muzică      25       25       25
            Vărăncău
 8  Reparaţie curentă Şcoala de muzică Căsăuţi    4       4        4
 9  Reparaţie curentă şcoala de muzică Vădeni    2       2        2
10.   Reparaţie curentă Şcoala de muzică      2       2        2
          Cainarii Vechi
11         Reparaţii capitale        2000      2000       2000
         Total Secţia Cultură        2387.5     2127.5      2127.5                       260
                                                                           15
                                                          Anexa nr.1.3 la nr.32/6 din 29 .03.07

                     Măsurile planificate pentru realizarea Programului raional „Satul Moldovenesc”
                    în raionul Soroca pentru anul 2007 (Secţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei)
Nr.       Măsurile planificate pe obiecte       Costul                 Inclusiv din contul
                              total , mii Bugetelor        Inclusiv:           din alte surse
                                lei     UAT    bugetul raional    bugetelor   bugetul de    granturi
                                                       locale     stat
1                2                3      4       5         6       7         8
1   Susţinerea ctivităţii pentru bătrîni şi invalizi din 1120.1     1120.1     1120.1
              s.Bădiceni
2   Deschiderea Centrelor comunitare de prestare a     168     168                168
   serviciilor sociale în s.Bădiceni şi Regina Maria
3   Propagarea unui mod sănătos de viaţă în rîndul     83                                       83
   populaţiei,în special al tineretului,(combaterea şi
    preîntîmpinarea narcomaniei,traficului de fiinţe
               umane)
4.    Deschiderea „Centrului de asistenţă socială     550.1   45         45                        505.1
          pentru copil şi familie”
5.  Formarea reţelei de asistent social în 17 primării   172.8   172.8       172.8
      în cadrul „Serviciului asistenţă socială
             comunitară”.
            Total pe SaşiPF            2094    1505.9     1337.9        168              588.1

                                                            Anexa nr.1.4 la nr.32/6 din 29.03.07
                    Măsurile planificate pentru realizarea Programului raional „ Satul Moldovenesc”
                              în raionul Soroca pe anul 2007. (Spitalul raional)          ( mii lei )
Nr     Măsurile planificate pe localităţi      Costul                 Inclusiv din contul
 .                           total , mii  Bugetelor        Inclusiv:         din alte surse
                              lei     UAT      bugetul     bugetelor  bugetul de   Granturi şi
                                            raional      locale    stat    alte surse
1               2               3       4        5         6      7        8
1   Investiţii capitale pentru procurarea utilajului   290                                     290
          medical 28 localităţi
3    Reparaţii curente din contul Asigurărilor     711.4                                    711.4
          medicale 33 localităţi
             Total:             1001.4                                     1001.4

                                                               Anexa nr.1.5 la
                                                                               16
                                                         Decizia nr.32/6 din 29 martie 2007

                     Măsurile planificate pentru realizarea Programului raional „ Satul Moldovenesc”
                   în raionul Soroca pe anul 2007. (Secţia Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri)
                                                 ( mii lei )
Nr.     Măsurile planificate pe localităţi     Costul                  Inclusiv din contul
                           total , mii Bugetelor UAT         Inclusiv:         din alte surse
                             lei            bugetul raional    bugetelor bugetul de    granturi
                                                     locale    stat
1              2               3       4         5          6     7        8
1   Construcţia gazoductelor magistrale de      4000      4000      4000
     presiune medie de la s. Bezeni spre
   satele Căinarii – Vechi, Bulboci, Bulbocii
      Noi, regina Maria, cu construcţia
    cazangeriilor şi gazificarea instituţiilor
        şcolare a acestor localităţi.
2    Construcţia gazoductului de presiune      1600      1000       900         100    600
    medie Soroca – Egoreni, cu construcţia
      cazangeriei şi gazificarea şcolii
3    Construcţia gazoductelor de presiune      1270      470       350         120    800
     înaltă şi medie Soroca – Zastînca, cu
     construcţia cazangeriei şi gazificarea
             şcolii
4    Construcţia gazoductelor de presiune      1100                             1100
     înaltă şi medie de la SDG Soroca –
    Hristici , cu construcţia cazangeriei şi
          gazificarea şcolii
    Construcţia gazoductului de presiune      1420      1420      1320         100     -        -
      înaltă şi medie spre s. Dubna, cu
     construcţia cazangeriei şi gazificarea
             şcolii
    Construcţia gazoductului de presiune      4855      4155      3905         250    700        -
      înaltă şi medie spre s. Voloave,
      Alexandru cel Bun, Voloviţa , cu
    construcţia cazangeriilor şi gazificarea
             şcolilor
    Gazoduct de presiune medie de la str. P      830      100       100              470       260
    Rareş pînă la Centrul de tinere „Dacia”,
        cu construcţia cazangeriei.

                                                                            17
Elaborarea schemei de alimentare cu apă    30   30   30   -   -   -
 potabilă a localităţilor raionului de la
     apeductul „Acva – Nord”
Proiectarea apeductelor magistrale de la   500  500   400  100  -   -
 Apeductul „Acva – Nord” spre satele
 Zastînca , Ocolina, Ţepilova, Hristici,
  Pîrliţa, Vanţina, Lugovoie, Vanţina
  Mică, Cosăuţi, Iorjniţa, Rubleniţa,
 Parcani, Voloave, Dumbrăveni, regina
Maria, Căinarii Vechi, Bulboci , Bulbocii
          Noi.
  Reparaţia şi întreţinerea drumurilor    900  900   900   -   -   -
       publice locale
 ( conform programului aprobat pe anul
          2007)
    Reparaţia instituţiilor publice    200             200
         TOTAL            16705  12575  11905  670  3870  260
                                            18
                                                               Anexa nr.1.6 la
                                                            Decizia nr.32/6 din 29 martie 2007


                            Măsurile planificate pentru Realizarea Programului raional „Satul Moldovenesc”
                                pentru anul 2007 (Direcţia Agricultură şi Alimentaţie)
                                                                    ( mii lei )
Nr.    Măsurile planificate pe localităţi      Costul                  Inclusiv din contul
                           total , mii Bugetelor UAT         Inclusiv:          din alte surse
                             lei            bugetul raional   bugetelor   bugetul de    granturi
                                                      locale     stat
1              2               3       4         5         6       7        8
1    Săditul plantaţiilor de nuc în toate     21600                                       21600
       categoriile de gospodării
2   Plantarea culturilor multianuale în toate    2620                                        2620
    categoriile de gospodării (fără nuc)
3    Defrişarea plantaţiilor multianuale      4218                                 2109      2109
4.          Crearea SMT           2508.1                                       2508.1
5   Costul total al procurării tehnicii agricole  23700                                        23700
           şi utilajului
6.   Crearea oficiilor de restare a serviciilor    22                                  22
            veterinare
7.    Construcţia şi reparaţia capitală a      800                                  800
            iazurilor
             Total:           55468.1       -         -         -       2931     52537.1
            Secretarul Consiliului Raional                                       Ion Spataru
                                                                              19
                 REPUBLICA MOLDOVA

  CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                     DECIZIA

                 Nr. 32/7 din  29 martie 2007

Cu privire la Programul raional
de imunizări pentru anii 2006 – 2010

În temeiul art. 3 (2) şi art.43 (1)j) din Legea privind administrarea publică locală ( nr. 436 – XVI
din 28.12.2006 ) şi având în vedere Programul Naţional de imunizări pentru anii 2006 – 2010 (
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 523 din 16 mai 2006 ) Consiliului raional Soroca
                        DECIDE :
1. A aproba programul raional de imunizări pentru anii 2006 – 2010 (se anexează).
2. A obliga Instituţia medico – sanitară publică, „Spitalul raional Soroca ( d – na Angela Rusnac)
  şi Centrul de Medicină Preventivă raional Soroca (Tudor Mogoreanu) să întreprindă măsuri
  concrete, îndreptate la realizarea Programului aprobat.
3. Controlul privind realizarea Programului se pune în sarcină dlui Serghei Surdu, vicepreşedinte
  al raionului.Preşedinte al şedinţei                       Vasile Lupuşor

Secretarul Consiliului Raional                   Ion Spataru.
                                                 20
                                                           Anexă
                                                     La decizia Consiliului raional
                                                     nr. 32/7 din 29 martie 2007

                      Programul raional de imunizări pe anii 2006-2010

Nr. de                           ACTIVITĂŢI                              Responsabili de  Termen de
ordine                                                               executare    executare
1   STRATEGIA I: Finanţarea durabilă a Programului raional de Imunizări:
1.1  A elabora şi pune în acţiune mecanisme de încurajare şi stimulare materială a lucrătorilor medicali pentru        CMF, CMP     Permanent
    atingerea indicatorilor stabiliţi de Program şi desfăşurarea acţiunilor suplimentare de imunizare a populaţiei.
1.2  A conlucra cu autorităţile administraţiei publice locale în alocarea mijloacelor financiare pentru întreţinerea şi    CMF, CMP     2006-2010
    repararea clădirilor şi echipamentelor utilizate în realizarea Programului.
2   STRATEGIA II: Asigurarea accesului universal a populaţiei la serviciile de imunizare incluse în Programul
    raional de Imunizări
    Obiectiv:
     cuprinderea cu vaccinări a populaţiei la vîrsta ţintă la nivel de peste 95%.
2.1  A presta servicii de vaccinare gratuite pentru populaţie, în cadrul pachetului unic de servicii de asistenţă medicală   OMF, CN,     2006-2010
    primară, la adresarea pacientului în orice instituţie medicală de asistenţă medicală primară din raion.          CMF

2.2   A asigura condiţii pentru prestarea sistematică a serviciilor de imunizare a nou-născuţilor în maternitate, pentru    I. Babără     2006-2010
    vaccinarea zilnică contra hepatitei virale B şi de cel puţin 2 ori pe săptămînă pentru vaccinarea BCG.
2.3   A asigura condiţii pentru prestarea sistematică a serviciilor de imunizare în cadrul cabinetelor şi punctelor de     CMF, CS, OMF 2006-2010
    vaccinări din instituţiile de asistenţă medicală primară, iar în caz de necesitate, prin intermediul echipelor mobile,
    de regulă săptămînal, dar cel puţin o dată pe lună;
2.4   A asigura admiterea în colectivităţile de copii, în lipsa contraindicaţiilor medicale, doar a copiilor vaccinaţi în   Medicii de    2006-2010
    conformitate cu prezentul Program.                                            familie
                                                                 Medic
                                                                 epidemiolog
3    STRATEGIA III: Asigurarea calităţii şi inofensivităţii imunizărilor
    Obiective:
     proporţia vaccinurilor utilizate în prezentul Program, produse de producători „precalificaţi” de către
      Organizaţia Mondială a Sănătăţii va fi de 100%;
     excluderea reacţiilor postvaccinale adverse cauzate de nerespectarea tehnicii de administrare a vaccinurilor;
     proporţia dozelor de vaccin injectabil, livrate împreună cu seringi auto-blocante şi de uz unic va fi de 100%;
     admiterea la activităţile de imunizare doar a personalului instruit în domeniu, cu testarea cunoştinţelor.
3.1  Cabinetele şi punctele de vaccinări vor fi asigurate cu medicamente şi instrucţiuni pentru conduita adecvată a       CMF, CS, OMF 2006-2010
   cazurilor de reacţii adverse în urma imunizării.
3.2  Securitatea injecţiilor, efectuate în cadrul prezentului Program va fi asigurată prin efectuarea imunizărilor în      CMF, CS, OMF 2006-2010
   localuri amenajate, de regulă în instituţii medicale, cu respectarea condiţiilor de prevenire a contaminării.
3.3  Pentru vaccinările administrate prin injectare vor fi folosite doar seringi de uz unic, cu mecanism de blocare       CMF, CS, OMF 2006-2010
   automată după utilizare, evitîndu-se folosirea lor repetată care prezintă un risc de infectare pentru pacient.
3.4  Seringile utilizate, datorită potenţialului de risc biologic, vor fi colectate, înlăturate şi nimicite, utilizîndu-se           2006-2010
   containere de uz unic, în conformitate cu legislaţia în vigoare, astfel, excluzîndu-se riscul de infectare pentru     CMF, CS, OMF
   prestatorul de servicii şi public.
4   STRATEGIA IV: Asigurarea sistematică cu vaccinuri, seringi şi alte consumabile
   Obiectiv:
    menţinerea stocului de vaccin la depozitul de vaccinuri a CMP la nivelul necesităţii anuale.
4.1  A asigura, trimestrial, recepţionarea vaccinurilor şi materialelor pentru injectare de la depozitul naţional, stocarea,  Secţia     Trimestrial
   păstrarea şi distribuirea lor lunară instituţiilor medico-sanitare publice din raion şi monitorizarea sistematică a    epidemiologie  2006-2010
   utilizării.
4.2  A stabili la nivel local necesitatea în vaccin şi materiale pentru injectare şi a asigura primirea lor, transportarea de  CMF, CS, OMF Lunar
   la CMP raional, păstrarea, mînuirea, administrarea corectă şi monitorizarea utilizării stocurilor.                   2006-2010
4.3  A asigura cu mijloace de transport şi a crea condiţii pentru transportarea vaccinurilor la destinaţie;           CMP , CMF  Trimestrial /
                                                                       Lunar
                                                                       2006-2010
4.4  La nivel local şi raional se va utiliza un sistem de evidenţă şi raportare a consumului şi stocurilor de vaccinuri şi   CMP, CMF,  Lunar,
   materiale pentru injectare                                                 CS, OMF   2006-2010
5   STRATEGIA V: Asigurarea funcţionării “lanţului frig”
   Obiective:
    proporţia dozelor de vaccin care se păstrează în condiţii de temperatură adecvată la depozitul de vaccinuri de
     la CMP este de 100%;
    proporţia instituţiilor medico-sanitare publice raioanele prestatoare a serviciilor de imunizare, dotate cu
     echipament frigorifer şi izotermic, care asigură condiţiile de păstrare şi transportare a vaccinurilor, va fi de
     100%.
5.1  A estimată necesitatea şi a achiziţiona centralizat piese de schimb în scopul reparării şi menţinerii echipamentului            Anual,
   frigorifer pentru păstrarea vaccinurilor la toate nivelele.                                CMP,CMF,CS,   trimestrul IV
                                                                 OMF
5.2  A înlocui treptat tot echipamentul frigorific ce funcţionează în baza agentului răcitor „R12” cu echipament liber     CMP, CMF    2007-2010
   de acest agent răcitor, luând în considerare precauţiile de protecţie a mediului.
5.3  Conducătorii instituţiilor de asistenţă medicală primară în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale    CMF       Anual,
   vor planifica mijloace pentru întreţinerea sistematică şi repararea echipamentului frigorifer pentru păstrarea       Primăriile   2006-2010
                                                                           22
   vaccinurilor.
6   STRATEGIA VI: Fortificarea sistemului de supraveghere a bolilor infecţioase prevenibile prin vaccinări
   Obiective:
    menţinerea statutului Republicii Moldova de ţară liberă de poliomielită şi depistarea importului posibil de
     cazuri din alte ţări.
    menţinerea statutului de eliminare a cazurilor indigene de difterie.
    începînd cu 2006 se preconizează incidenţa prin tuse convulsivă sub 1,5 cazuri la 100000 populaţie.
    începînd cu 2006 se preconizează menţinerea stării de eliminare a tetanosului la nou-născuţi, incidenţa prin
     tetanos sub 0,05 cazuri la 100000 populaţie.
    către 2008 se preconizează reducerea morbidităţii prin hepatită virală B la copii între 0-17 ani pînă la 2 cazuri
     la 100 de mii.
    menţinerea statutului de eliminare a rujeolei indigene şi depistarea importului posibil de cazuri din alte ţări.
    către 2008 va fi atins stadiul de eliminare a cazurilor indigene de rubeolă.
    către 2008 se preconizează reducerea şi menţinerea nivelului de morbiditate prin oreion sub 6 cazuri la
     100000 populaţie.
    menţinerea la nivel de unităţi a cazurilor de tuberculoză generalizată la copii.
    reducerea morbidităţii şi mortalităţii prin meningite septice şi pneumonii, cauzate de infecţia Hib la copiii de
     vîrsta sub 3 ani.

6.1  A utiliza clasificarea cazurilor de îmbolnăvire: indigenă sau de import, primară sau secundară.            CMP, CMF,    Trimestrul II-
                                                              CS, OMF     III a.2006
6.2  A analiza sistematic morbiditatea, utilizînd caracteristicile de timp, loc şi persoană.                CMP, CMF,    Lunar,
                                                              CS, OMF     2006-2010
6.3  A evalua eficienţa măsurilor profilactice şi antiepidemice;                              CMP       Anual,
                                                              Secţia      2006-2010
                                                              epidemiologică
6.4  A moderniza suportul de laborator în diagnosticul bolilor infecţioase prevenibile prin vaccinări (implementarea            2006-2010
   testelor rapide, a tehnicilor de diagnostic moderne (inclusiv bazate pe reacţiile de polimerizare în lanţ, reacţii  CMP
   imunoenzimatice etc.).
6.5  A elabora un sistem de eşalonare a investigaţiilor de laborator şi asigurarea transportării mostrelor.        CMP       2008-2009
6.6  A finaliza implementarea sistemului naţional electronic de supraveghere a bolilor infecţioase şi imunizărilor.    CMP       2006-2009
7   STRATEGIA VII: Supervizarea, monitorizarea şi evaluarea Programului
   Obiectiv:
    definirea setului de indicatori de monitorizare a Programului în perioada 2006-2007
7.1  A efectua monitorizarea realizării Programului prin intermediul sistemului lunar de raportare a activităţilor de            2006-2010

                                                                         23
   imunizare.
7.2  A evalua realizările Programului şi discuta rezultatele în cadrul şedinţelor Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei   Conducătorii  Anual
   Sociale, consiliul medical, consiliul raional                                     CMP, IMSP   2006-2010
                                                              raionale
7.3  A perfecţiona şi stabili indicatorii de monitorizare a performanţei realizării Programului de către instituţiile de  Conducătorii  Trimestrul II
   asistenţă medicală primară.                                              CMP, IMSP   2007
                                                              raional
7.4  În colaborare cu organismele internaţionale a efectua studii populaţionale de evaluare a acoperirii vaccinale.            2010
                                                              CMP raional
7.5  A organiza studii şi evaluări ale calităţii serviciilor de imunizare.                                2007, 2009
                                                              CMP raional
7.6  A elabora recomandări standard de supervizare a instituţiilor de asistenţă medicală primară şi medicină               Trimestrul IV,
   preventivă în privinţa realizării Programului.                                    CMP raional.  a.2007

8   STRATEGIA VIII: Instruirea personalului
   Obiectiv:
    proporţia lucrătorilor medicali din asistenţa medicală primară cu cunoştinţe adecvate în domeniul
     imunizărilor va constitui peste 90% începînd cu anul 2008.
8.1  Atestarea periodică a cunoştinţelor şi practicilor personalului ce prestează servicii de imunizare.          CMP      Anual,
                                                                      2006-2010
9   STRATEGIA IX: Mobilizarea socială şi informarea populaţiei
   Obiectiv:
    proporţia persoanelor informate despre vaccinurile incluse în Program va constitui peste 85%, începînd cu
     anul 2008.
9.1  Promovarea sistematică a multiplicării, distribuţiei şi eliberării certificatelor de vaccinare, pentru a fi păstrate la CMF, CMP  2006-2010
   domiciliu.
9.2  Pregătirea, multiplicarea şi distribuirea fişelor informaţionale privind beneficiile şi riscurile fiecărui vaccin pentru CMF, CMP  2006-2010 în
   persoanele ce urmează a fi vaccinate.                                                măsura
                                                                      necesităţii
9.3  Pregătirea sistematică a articolelor, emisiunilor radio, emisiunilor TV privind realizările Programului.       CMF, CMP    2006-2010      Secretarul Consiliului Raional                        Ion Spataru                                                                         24
                REPUBLICA MOLDOVA

   CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                       DECIZIA

                 Nr. 32/8 din  29 martie 2007

Cu privire la organizarea
odihnei copiilor în vara anului 2007

   În temeiul art. 43(1)s) şi art.43 (1) t) din Legea privind administrarea publică locală
 (nr.436 din 28.12.06) şi art. 8 (4) 3) şi (5) din Legea privind finanţele publice locale(nr. 397 –
 XV din 16 octombrie 2003), Consiliul Raional


                      D E C I D E:
 1. A organiza odihna de vară a 2545 copii începând cu 1 iunie 2007 după cum urmează:
 tabăra cu serviciu staţionar „Dumbrava” -300copii
 tabăra sportivă ,,Soroca- Baschet,,   -100 copii
 tabăra cu serviciu staţionar ,,Vîsoca,, -100 copii
   În 35 instituţii se vor organiza tabere cu sejur de zi pentru 2045 copii:

                     S E J U R 2007
   Nr.              Nr.   Aloc.fin. Aloc.fin         Total
   d/o     Instituţia    de copii   primă  părinţi,        finanţe
                        rie   lideri

    1.  Lic. Bădiceni       60   2000      2000       4000
    2.  ŞM Căinarii-V       50   2500      2500       5000
    3.   ŞM Cosăuţi       140   4000      1000       5000
    4.   ŞM Hristici       40   2000      1000       3000
    5.  ŞM Racovăţ        150   2000      3000       5000
    6.  ŞM Stoicani        41   1000      1000       2000
    7.  ŞM Şeptelici       46   1000      1000       2000
    8.   ŞM Şolcani        73   1000      2000       3000
    9.   ŞM Vădeni        50   2000      1000       3000
    10. ŞM Vărăncău         86   2000      1000       3000
    11.  ŞM Iarova        29   1000      1000       2000
    12. ŞM Tătărăuca V       40   1000      1000       2000
    13.   ŞM Rudi         50   3000      1000       4000
    14.  ŞM Bulboci        90   2000      1000       3000
    15. Lic.”P.Rareş”       100    -      1500       1500
    16. Lic.”C.Stere”       100    -      1500       1500
    17.  Lic.Vasilcău       30    -      1000       1000

                                                 25
    18.  Gimn.Dărcăuţi     30     500      500       1000
    19.  Gimn.Cremenciug     27    1000      1000       2000
    20.   Gimn.Egoreni     30    1000      1000       2000
    21.  Gimn.Oclanda      26    1000      1000       2000
    22.  Gimn.Sl Cremene     50    1000      1000       2000
    23.  Gimn.Schineni     50    1000      1000       2000
    24.  Gimn.Holoşniţa     35      -      1000       1000
    25.   Lic Rubleniţa    150    2000      1000       3000
    26.  Gimn.Sl.Vărăncău    41    1000      1000       2000
    27.  Gimn.Voloviţa     70    3000      2000       5000
    28.   Gimn.Trifăuţi     30    1500      1500       3000
    29.   Gimn.Iorjniţa     30    1000      1000       2000
    30.   Gimn.Pîrliţi     21     300      700       1000
    31.   ŞM Baxani      38    2000      1000       3000
    32.    ŞM nr.7      100     --      1000       1000
    33.  ŞM Nimereuca      50      -      1000       1000
    34.   ŞM Parcani      48    1000      1000       2000
    35.   Gimn.Rădi-      44    2000      1000       3000
          Cereşn.
                 2045   41.750     42.200      83.950


 2.A obliga Direcţia Generală Învăţământ Tineret şi Sport Soroca (Dumitru Cojoc) de comun
acord cu primăriile raionului şi direcţiile şcolilor din raion să :
   - organizeze tabere de odihnă şi întremare cu sejur de zi cu un număr de 2045 copii începând
   cu 1 iunie 2007 termenul fiind de zece zile, pentru copiii din învăţământul primar.
   - asigure prezenţa copiilor din familii cu mulţi copii şi familii social vulnerabile, copiilor
   orfani şi celor rămaşi fără tutela părinţilor, copiilor din familiile veteranilor de război în
   taberele ce vor activa.
   - asigure cu cadre didactice taberele.
 3.A cere Direcţiei Reţelelor Electrice Raionale (Iurie Gorbatenco) în perioada funcţionării
taberelor să întreprinde măsuri pentru alimentarea neîntreruptă a instituţiilor cu energie
electrică.
 4.A autoriza Direcţia Generală Învăţământ Tineret şi Sport să utilizeze mijloacele prevăzute în
buget pe anul 2007 la compartimentul, învăţământ în volum de 300 mii lei pentru odihna de vară
a copiilor.
 5.A cere Filialei Raionale a S.A. ,,Moldtelecom” (Valeriu Toma) să asigură funcţionarea
neîntreruptă a legăturii telefonice din instituţiile de odihnă şi întremare a copiilor.
 6. A obliga Spitalul Raional (Angela Rusnac) să organizeze controlul medical preventiv al
copiilor şi a lucrătorilor taberelor, asigură controlul aprovizionării instituţiilor de odihnă şi
întremare a copiilor cu utilaje medicale şi preparate medicamentoase la preţuri minime.
 7.A aproba comisia pentru organizarea odihnei de vără şi întremării copiilor în următoarea
componenţă:
   Sergiu Surdu – vicepreşedinte al Consiliului Raional (Preşedinte)
   Nina Porcescu -inspector şcolar al DGÎTS (Secretar)
   Donos Ghenadie- preşedintele CR al Sindicatelor Educaţiei şi Ştiinţei
   Grigore Babici – preşedintele al consiliului interramural al sindicatelor
   Dumitru Cojoc – şeful Direcţia Generală Învăţământ Tineret şi Sport
   Lora Lisnic – şefa Direcţiei Finanţe
   Ecaterina Hangan – şefa secţiei Asistenţă socială şi protecţie a Familiei
   Valeriu Şestacov – inspector în protecţia muncii
   Valeriu Toma – şeful Centru Informatică şi Telecomunicaţie

                                                26
  Oleg Cojocaru– comisarul Poliţiei Raionale
  Valeriu Tudos – şeful Direcţiei Situaţii excepţionale
  Tudor Mogoreanu – şeful Centrului de Medicină Preventivă
  Angela Rusnac – şefa Spitalului Raional
  Alexandru Pocitari – serviciul sanitar-veterinar

 8.Membrii comisiei vor evalua taberele de odihnă pînă la 25 mai 2007.

 9.A-l desemna responsabil de controlul privind realizarea prezentei decizii pe dl Serghei
 Surdu, vicepreşedinte al Consiliului Raional
Preşedinte al şedinţei                      Vasile Lupuşor

Secretarul Consiliului Raional                  Ion Spataru.
                                               27
                 REPUBLICA MOLDOVA
   CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                       DECIZIA
                  Nr. 32/9 din 29 martie 2007

Cu privire la parteneriatul instituţiilor educaţionale
cu organele Administraţiei publice locale
în vederea pregătirii către noul an şcolar şi
ridicării calităţii procesului educaţional

    În temeiul art.3 (2), 43 (1) c) al Legii privind administraţia publică locală (nr.436-XVI
din 28.12.2006) , Consiliul Raional

                      DECIDE:

 1. A lua act de informaţia şi propunerile Direcţiei Generale Învăţămînt, Tineret şi Sport Soroca
( Dumitru Cojoc) privind starea instituţiilor de învăţămînt din teritoriu.
 2. A aprobă programul de măsuri pentru pregătirea unităţilor educaţionale către noul an de
studii 2007-2008 (anexa nr.1).
 3. A organiza concursul raional cu genericul ,,Cea mai pregătită instituţie de învăţămînt din
raion către începutul noului an de studii 2007-2008” cu totalizarea rezultatelor către Ziua
Pedagogului .
 4. A aproba Regulamentul de desfăşurare a concursului ”Cea mai pregătită instituţie de
învăţămînt către începutul noului an de studii 2007-2008” (Anexa 2).
 5. A aloca 12.400 lei pentru premierea instituţiilor învingătoare în concurs din mijloacele
prevăzute pentru învăţămînt.
 6. A institui comisia în următoarea componenţă:
 Preşedinte -   Serghei Surdu, vicepreşedintele raionului,
 Vicepreşedinte – Dumitru Cojoc, şeful Direcţiei Generale Învăţămînt, Tineret şi Sport Soroca.
Secretar -   Porcescu Nina, inspector şcolar.
Mihai Popovshi –primarul oraşului Soroca :
Ghenadie Donos – preşedintele Consiliului Raional al sindicatului lucrătorilor Educaţiei şi
Ştiinţei
Svetlana Duca - şefa Secţiei administraţie publică
Lora Lisnic -   şefa Direcţiei Generale Finanţe;
Tudor Mogoreanu - şeful Centrului de Medicină Preventivă;
Angela Rusnac – medic-şef al instituţiei medico-sanitare Spitalul Raional
Valeriu Tudos - şeful Direcţiei situaţii excepţionale
Oleg Cojocaru - comisarul Comisariatului Raional de Poliţie ;
Ecaterina Hanganu - şefa Secţiei Asistenţă Socială şi Protecţiei Familiei;
Alexandru Sorocianu- şef al Secţiei Construcţii Gospodărie Comunale şi Drumuri.
  7. Comisia va prezenta regulat Preşedintelui raionului informaţii despre mersul executării
     programului adoptat : către 1.08.2007 şi 15.08.2007 .

                                                  28
  8. Controlul asupra îndeplinirii prezenţei decizii se pune în seamă d-lui Surdu Serghei,
   vicepreşedintele raionului Soroca.


Preşedinte al şedinţei                      Vasile Lupuşor

Secretarul Consiliului Raional                  Ion Spataru.
                                               29
                                                Anexa nr.1
                                       La decizia Consiliului Raional
                                       nr. 32/9 din 29 martie 2007

                        PLANUL
           de acţiuni privind pregătirea instituţiilor de învăţămînt către
                    noul an de studii 2007- 2008

Nr.  Activităţi                     Termenul de     Executorul
d/r                            realizare
1.  Elaborarea unui program concret de acţiuni     Iunie        DGRÎTS,
   privind pregătirea tuturor instituţiilor                 Consiliile locale, administraţia
   educaţionale către noul an de studii şi                 instituţiilor de învăţămînt
   perioada toamnă –iarnă, asigurarea
   îndeplinirii lor.
2.  Acordarea sprijinului instituţiilor de                  Direcţiile Consiliului raional,
   învăţămînt la mobilizarea oamenilor de       Pe parcursul     Consiliile locale, agenţi
   afaceri, unităţilor economice, părinţilor la    anului        economici
   lucrările de reparaţie.
3.  Constituirea comisiilor în primării şi instituţii            Consiliile locale
   pentru pregătirea unităţilor şcolare către     iunie        Administraţiile instituţiilor de
   început de an şcolar şi perioada de toamnă-               învăţămînt
   iarnă..
4.  Informarea administraţiei raionale şi a MET     Lunar        DGRÎTS, primării, directorii
   despre mersul pregătirii către noul an de                instituţiilor de învăţămînt.
   studii şi perioada toamnă-iarnă în instituţiile
   din raion.
5.  Organizarea şi desfăşurarea concursului       August        Reprezentanţii
   raional „Pentru cea mai bună pregătire a                 Serviciilor Publice
   instituţiei de învăţămînt către noul an şcolar”.             Desconcentrate
6   Acordarea autorizaţiilor sanitare a cantinelor   August        CMP
   şcolare. Organizarea obligatorie a
   alimentaţiei elevilor claselor 1-4 şi celor din
   familii social-vulnerabile.
7   Alocarea surselor financiare pentru         Pînă la       CR; Direcţia Generală Finanţe.
   organizarea la timp a lucrărilor de reparaţii    25.08.2007
   curente şi capitale.
8   Implementarea în continuarea a Programului     Pe parcursul     DGÎTS,Administraţi Publică
   Prezidenţial SALT, şi Programului Naţional     anului        Locală,direcţiile instituţoolor
   Satul Moldovenesc.

9   Conlucrarea cu furnizorii de energie electrică   Pîmă la 01.10.08   DGRÎTS, Administraţia Publică
   privind neadmiterea cazurilor de conectare a               Locală primării, directorii
   energiei.                                instituţiilor

10  Examinarea chestiunii privind gradul de       Mai         DGRÎTS
   pregătire a instituţiilor de învăţămînt către    Septembrie
   noul an de studii în perioada de toamnă-iarnă
   la şedinţele Consiliilor Consultative şi
   întrunurile cu conducătorii ,consiliile
   profesorale
11  Efectuarea lucrărilor de profilaxie, spălare,    Iunie        Administraţia Publică Locală,
   reparaţie a sistemelor interne de încălzire     August        Direcţia instituţiilor

12  Organizarea pieţelor de mărfuri pentru elevi    Pe parcurs pînă   Primăriile, agenţii economici din
   în oraş şi în sate pentru procurarea        la 01.09.2007    comerţ
   rechizitelor şcolare, manualelor, caietelor,

                                                       30
   încălţămintei, îmbrăcămintei, echipamentului
   sportiv etc.
13  Acordarea ajutorului material copiilor din    August     Administraţia Publică Locală,
   familii social-vulnerabile şi celor predispuşi          DGÎTS, direcţiile instituţiilor,
   neşcolarizării şi abandonului şcolar.              Asistenţa sociaţă şi protecţia
   Şcolarizarea obligatorie a tuturor copiilor de          familiei.
   vîrsta 7-16 ani.
14  Asigurarea instituţiilor de învăţămănt      Iunie     Administraţia Publică Locală.
   preşcolar şi preuniversitar cu echipament     August
   antiincendiar

15  Monitorizarea desfăşurării lucrărilor de     Iunie     DGÎTS, CMP, Administraţia
   pregătire a instituţiilor către noul an şcolar.  August     Publică Locală.

16  Amenajarea terenurilor sportive, aducerea în   Iunie     Coducătorii instituţiilor de
   ordine a loturilor experimentale a terenului   August     învăţămînt.
   din jurul şcolii.

17  Organizarea examenului medical al         Iulie-august  DGÎTS, CMP, directorii de
   lucrătorilor din domeniul învăţămăntului             instituţii
18  Alocarea subsidiilor copiilor din familiile    august     Direcţiile instituţiilor de
   social-vulnerabile la achitarea taxelor de            învăţămînt, APL,DGÎTS, CR
   închiriere a manualelor, repartizarea pe
   gratis a abecedarelor, completarea fondului
   de carte al bibliotecilor şcolare,
19  Acordarea tinerilor specialişti angajaţi     August     Administraţia Publică Locală
   conform repartizării în instituţiile de      Octombrie
   învăţămînt din mediul rural a indemnizaţiilor
   şi compensaţiilor conform legislaţiei în
   vigoare.

20  Asigurarea instituţiilor de învăţămînt cu     Pînă la    DGÎTS
   cadre didactice, planuri de învăţămînt,      01.09.2007
   programe şi recomandări metodice.
   Acordarea asistenţei metodice pentru
   desfăşurarea calitativă a procesului
   educaţional în conformitate cu actele
   normative –legislative în vigoare.
21  Organizarea activităţii de optimizare a reţelei  Septembrie   DGÎTS
   instituţiilor de învăţămînt, completarea             Conducătorii instituţiilor
   claselor şi asigurarea utilizării raţionale şi
   eficiente a mijloacelor publice.
Secretarul Consiliului Raional                       Ion Spataru
                                                   31
                                             Anexa nr.2
                                    La decizia Consiliului raional
                                     nr. 32/9 din 29 martie 2007


                   REGULAMENTUL
 de desfăşurare a concursului raional “Cea mai pregătită instituţie de învăţămînt din raion către
              începutul noului an de studii 2007-2008”

  Concursul se organizează de către Consiliul raional Soroca cu scopul de a contribui la
pregătirea calitativă şi la timp a tuturor instituţiilor de învăţămînt către începutul noului an de
studii 2007-2008, cît şi aprecierea reală a situaţiei în fiecare unitate educaţională.
La concurs participă toate instituţiile preşcolare, şcolile primare, gimnaziile, şcolile medii de
cultură generală şi liceele din raion.
Evaluarea instituţiilor se va efectua în perioada 6-17 august 2007 conform următoarelor criterii:
Nivelul de pregătire a sălilor de clasă, cabinetelor, laboratoarelor, atelierelor didactice, holurilor,
exteriorul blocurilor de studii;
Nivelul de utilare cu mobilier şi mijloace didactice de instruire, starea lor;
Oformarea şi starea documentaţiei şcolare
Starea sanitară a sistemelor de apeduct şi canalizare, electrice, sobelor, cît şi starea WC din
încăperi şi curte;
Asigurarea cu combustibil pentru perioada rece a anilor 2007-2008;
Iluminarea artificială;
Situaţia antiincendiară, prezenţa inventarului corespunzător;
Nivelul pregătirii cantinei şcolare. Cîţi elevi se preconizează să fie alimentaţi;
Controlul medical al colectivului pedagogic şi personalului tehnic;
Pregătirea sălii şi a terenului sportiv, asigurarea cu inventar sportiv;
Oformarea şi amenajarea estetică, înverzirea şi amenajarea teritoriului, sălilor de clasă,
cabinetelor, laboratoarelor, atelierelor;
Corespunderea fondului de manuale şi literatură artistică cerinţelor instituţiei date;
Prezenţa şi funcţionarea cabinetelor de tehnică computaţională, amenajarea computatoarelor în
dependenţă de normele sanitare;
Asigurarea cu cadre didactice;
Contribuţia părinţilor.
Pentru învingătorii la acest concurs se instituie următoarele premii:
Locul I-
Instituţii preşcolare – un premiu, în sumă de 500 lei.
Şcoala primară     – un premiu, în sumă de 300 lei.
Gimnaziul       – un premiu, în sumă de 600 lei.
Şcoala medie      – un premiu, în sumă de 800 lei.
Liceul teoretic    – un premiu, în sumă de 1000 lei.
Locul II
Instituţii preşcolare – două premii, în sumă de 300 lei fiecare
Şcoala primară     – un premiu, în sumă de 200 lei
Gimnaziu        – două premii, în sumă de 350 lei
Şcoala medie      – două premii, în sumă de 450 lei
Liceul teoretic     – un premiu, în sumă de 700 lei
Locul III
Instituţii preşcolare – două premii, în sumă de 200 lei fiecare
Şcoala primară     – un premiu, în sumă de 150 lei
Gimnaziu        – două premii, în sumă de 250 lei
Şcoala medie      – două premii, în sumă de 300 lei
Liceul teoretic    – un premiu, în sumă de 500 lei

                                                   32
 De menţionat instituţiile de învăţămînt pentru buna pregătire către început de an şcolar 2007-
2008 (5 instituţii a cîte 100 lei ) în sumă de 500 lei.
De menţionat 10 din cei mai buni gospodari a instituţiilor de învăţămînt a cîte 150 lei fiecare
(directorul adjunct pe partea gospodărească) în sumă de 1500 lei.
De premiat 13 administratori ( primari, directori de unităţi şcolare, şefe de grădiniţe) a cîte 150
lei fiecare în sumă de 1950 lei.
  Suma de 12 400 lei pentru premiere va fi alocată din mijloacele prevăzute pentru învăţămînt.
  Premierea învingătorilor va avea loc la Şedinţa solemnă consacrată Zilei Lucrătorilor din
învăţămînt.
Instituţia care a cîştigat în cadrul Fondului de Investiţii Sociale din Moldova în ultimii 3 ani nu
va participa la concurs.
Secretarul Consiliului Raional                       Ion Spataru
                                                 33
                  REPUBLICA MOLDOVA
    CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                       DECIZIA

                   Nr. 32/10 din 29 martie 2007

 Cu privire la finanţarea unor investiţii
 capitale prevăzute în fondul centralizat,
 aprobat prin decizia Consiliului Raional
 din 30 noiembrie 2006


   În temeiul art. 3(2) ,art.43(1)b) şi c) din Legii privind administraţia publică locală (nr.436 –
XVI din 28.12.2006), art.8 din Legea privind finanţele publice locale(nr.397-XV din 16 octombrie
2003) Consiliul Raional

                       D E C I D E:

 1.A distribui fondul centralizat privind finanţarea unor investiţii capitale, aprobate în bugetul
 raional pe ramura învăţămînt, după cum urmează:
 Lic.teoretic “C.Stere”     275 mii lei, reparaţia acoperişului, sălilor de sport şi festivă
 Lic.teoretic “A.Puşkin ”    170 mii lei, reparaţia sălii sportive, schimbarea parţială a uşilor şi
                       ferestrelor
 Lic.teoretic “P.Rareş”    400 mii lei, reparaţia sistemelor de apeduct şi canalizare şi wiceilor
 CCC “Speranţa”         500 mii lei, reparaţia acoperişului şi sălii festive.
 ŞM Şeptelici         100 mii lei, instalarea sistemei de încălzire.
 ŞM Tătărăuca Veche       30 mii lei, construcţia wiceului.
 Gimn.Regina Maria       50 mii lei, reparaţia sistema de iluminare şi lucrări suplimentare
 Gimn.Holoşniţa        150 mii lei, reparaţia acoperişului, schimbarea uşilor şi geamurilor.
 Gimn.Schineni         30 mii lei, construcţia unui wiceu.
 Şc.primară Vanţina       150 mii lei, reparaţia acoperişului şi încăperilor
 Şc.primară Sobari        25 mii lei, reparaţia acoperişului şi tavanului
 Inst.preşcolară s.Visoca   100 mii lei, reprofilarea spaţiilor libere din incinta şcolii
 Inst.preşcolară s.Sl.Cremene 20 mii lei, construcţia pavilioanelor de jocuri pentru copii. Preşedinte al şedinţei                        Vasile Lupuşor

 Secretarul Consiliului Raional                    Ion Spataru.
                                                  34
                 REPUBLICA MOLDOVA
   CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                      DECIZIA

                  Nr. 32/11 din 29 martie 2007

Cu privire la încorporarea în serviciul
militar în termen, serviciul militar cu
termen redus şi cel civil, pe perioada
martie – iunie 2007

    În temeiul art. 43(2) din Legea privind administraţia publică locală (nr. 436-XVI din
  28.12.06), art.28, 29 din Legea privind pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei (nr.
  1245 din 18.07.02), şi Hotărîrea Guvernului nr.864 din 17 august 2005, Consiliul Raional

                       DECIDE:

1. A dispune încorporarea tinerilor în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen
  redus şi cel civil în perioada lunilor martie – iunie 2007 din localităţile raionului Soroca
  născuţi în anii 1980 – 1989.
2. A institui comisia raională de încorporare (conform anexei 1).
3. A aproba sarcina de încorporare în serviciul militar în termen şi serviciul militar cu termen
  redus în primăvara anului 2007 (conform anexei nr.2) pe primării.
4. Primarii oraşului, satelor (comunelor) raionului de comun acord cu centrul militar al
  raionului vor asigura prezenţa tinerilor la comisia de încorporare .
5. A pune în sarcină Instituţiei medico-sanitare publice „Spitalul Raional Soroca” asigurarea
  activităţii comisiei medico-militare şi asigurarea examenului medical al tinerilor supuşi
  încorporării.
6. Direcţia Generală Finanţe a raionului va asigura finanţarea încorporării tinerilor şi
  examinării medicale din sursele preconizate în acest scop în bugetul raional.
7. Centrul militar întreprinde măsurile necesare pentru amenajarea încăperilor de serviciu
  pentru comisia de încorporare.
8. Comandantul centrului militar al raionului Soroca va informa sistematic preşedintele
  raionului despre mersul îndeplinirii sarcinii de încorporare de către primării.
9. A pune în seama Dlui Serghei Surdu, vicepreşedinte al raionului, controlul privind
  executarea prezentei decizii.


Preşedinte al şedinţei                      Vasile Lupuşor

Secretarul Consiliului Raional                  Ion Spataru.                                                 35
                                              Anexa nr.1
                                   la Decizia nr.32/11 din 29.03.07

         Comisia raională de recrutare-încorporare în serviciul militar
              şi serviciul civil în următoarea componenţă:
Serghei SURDU, vicepreşedinte al raionului (Preşedinte);
Alexei GORPIN, comandant al Centrului militar al raionului Soroca (locţiitor);
Vladimir SOLOMIN, specialist în problemele protecţiei civile şi serviciului de alternativă a
Aparatului Preşedintelui raionului (locţiitor);
Artiom BOLDARESCU, şef secţie recrutare-încorporare al Centrului militar al raionului Soroca
Lucreţia Trofimova, preşedintele comisiei medico-militare;
Mihai PRODANIUC, comisar-adjunct al Comisariatului raional de poliţie Soroca;
Ion ŞUSTERMAN, specialist principal al Direcţiei Generale Învăţământ, Tineret şi Sport;
Valentina CUCER, specialist secţie recrutare-încorporare (secretar);
Reprezentantul trupelor de grăniceri;
Reprezentantul trupelor de carabinieri.

    Secretarul consiliului raional                 Ion SPATARU


                                              Anexa nr.2
                                   la Decizia nr.32/11 din 29.03.07
      Sarcina de încorporarepe primăriile raionului Soroca în primăvara anului 2007

Nr   Primăria                   Sarcina
    SOROCA                    20
    BĂDICENI                   5
    BAXANI                    3
    BULBOCI                   3
    CĂINARII VECHI                5
    COSĂUŢI                   5
    CREMENCIUG                  1
    DĂRCĂUŢI                   3
    DUBNA                    3
    EGORENI                   2
    HOLOŞNIŢA                  4
    HRISTICI                   3
    IAROVA                    1
    NIMEREUCA                  8
    OCL ANDA                   1
    OCOLINA                   4
    PARCANI                   3
    PÎRLIŢA                   2
    RACOVĂŢ                   6
    RĂDI – CEREŞNOVĂŢ              3
    REGINA MARIA                 1
    RUBLENIŢA                  6
    RUDI                     1
    SCHINENI                   4
    STOICANI                   3
    ŞOLCANI                   3
    ŞEPTELICI                  3
    TĂTĂRĂUCA VECHE               4
     TRIFĂUŢI                  2
    VASILCĂU                   6
    VĂDENI                    3
    VĂRĂNCĂU                   7
    VOLOVIŢA                   3
    VÎSOCA                    5
    ZASTÎNCA                   4
    În total                   140


Secretarul consiliului raional                     Ion SPATARU


                                                  36
                 REPUBLICA MOLDOVA

   CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                     DECIZIA

                 Nr.32/12 din 29 martie 2007


Cu privire la organizarea şi desfăşurarea
Festivalului –concurs raional de romanţă
consacrat rapsodului popular Anastasia Briciuc
Ediţia I


    În temeiul art.43 (1) s) din Legea privind administraţia publică locală (436 din
28.12.2006), art.17 din Legea culturii nr.413-XVI din 27.05.1998, Consiliul Raional

                      DECIDE:

    1. A organiza în perioada 15-16 octombrie 2007 Festivalul-concurs raional de romanţe
  consacrat rapsodului popular Anastasia Briciuc Ediţia I în oraşul Soroca
    2. A aproba devizul de cheltuieli (se anexează)
    3.A obliga şeful Secţiei Cultură (dul Petru Popa) să creeze condiţiile pentru desfăşurarea
  Festivalului
    4. A obliga Secţia Cultură (d-ul Petru Popa) să instaleze monumentul pînă la 30 martie
  2007.
    5. Controlul asupra îndeplinirii se pune în sarcina domnului Serghei Surdu,
  vicepreşedintele raionului Soroca


Preşedinte al şedinţei                      Vasile Lupuşor

Secretarul Consiliului Raional                  Ion Spataru.
                                               37
                                                Anexă
                                          al decizia nr.31/12
                                          din 29 martie 2007

                      Devizul de cheltuieli
             a Festivalului – concurs raional consacrat rapsodului
                    popular Anastasia Briciuc

1. Premiul Mare                    1000 lei
2. Premiul I                      700 lei
3. Premiul II                     500 lei
4. Premiul III                     300 lei
5. Premii speciale x 2                 200 lei
6. Birotică                      250 lei
7. Servicii foto, video                500 lei
8. Flori                        150 lei
9. Cheltuieli neprevăzute               1000 lei
10. Plata pentru invitaţi
În recital                       3000 lei
Juriul îşi rezervă dreptul de a redistribui unele premii, decizia acestuia fiind definitivi
Secretarul Consiliului Raional                  Ion Spataru
                                                  38
                 REPUBLICA MOLDOVA

   CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                       DECIZIA

                 Nr.32/13 din 29 martie 2007


Cu privire la Festivalul –concurs naţional
„Fanfara Argintie” Ediţia XI


    În temeiul art.43 (1) s) din Legea privind administraţia publică locală (436 din
28.12.2006), art.17 din Legea culturii nr.413-XVI din 27.05.1998, Consiliul Raional

                       DECIDE:

    1. A organiza în perioada 26, 27 mai 2007 Festivalul –concurs naţional „Fanfara
Argintie” Ediţia XI în oraşul Soroca.
    2. A aproba comitetul organizatoric (anexa 1)
    3. A aproba devizul de cheltuieli (anexa 2)
    4. .A obliga şeful Secţiei Cultură (dul Petru Popa) să creeze condiţiile pentru
  desfăşurarea Festivalului în colaborare cu Centrul Naţional de Creaţie Populară.
    5. Controlul asupra îndeplinirii se pune în sarcina domnului Serghei Surdu,
  vicepreşedintele raionului Soroca


Preşedinte al şedinţei                     Vasile Lupuşor

Secretarul Consiliului Raional                 Ion Spataru.
                                          39
                                             Anexă 1
                                        al decizia nr.32/13
                                        din 29 martie 2007


                    Comitetul organizatoric

  1. Serghei Surdu, vicepreşedintele raionului Soroca, Preşedinte

  Membrii
  2. Petru Popa, şeful Secţiei Cultura
  3. Tamara Griţenco, Directorul Colegiului de Arte
  4. Valentina Pletniuc, Directorul Colegiului Pedagogic „M.Eminescu”
  5. Dumitru Cojoc, Şeful Direcţiei Generale Învăţămînt, Tineret şi Sport
  6. Oleg Cojocaru, Comisarul poliţiei
  7. Angela Rusnac, medic –şef al IMSP „Spitalul Raional Soroca”


  Secretarul Consiliului Raional             Ion Spataru

                                             Anexă 2
                                        al decizia nr.32/13
                                        din 29 martie 2007

                    Devizul de cheltuieli
           a Festivalului – concurs republican „Fanfara Argintie”


1. Cazarea participanţilor                 180 x 50 = 9000 lei
2. Cina                           180 x 30 = 5400 lei
3. Dejunul                         180 x 25 = 4500 lei
4. Prînzul                         300 x 40 = 12000 lei
5. Cina 1                          300 x 30 = 9000 lei
6. Diurna participanţilor fanfarelor
  la partea de încheiere a festivalului          2000 lei
7. Birotica                         250 lei
8. Servicii foto, video                   500 lei
9. Flori                          150 lei
10. Cheltuieli de transport                 1500 lei
11. Cheltuieli neprevăzute                 1000 leiSecretarul Consiliului Raional               Ion Spataru
                                                40
                  REPUBLICA MOLDOVA

   CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                        DECIZIA

                   Nr.32/14 din 29 martie 2007


Cu privire la imobilul de pe
str. Alexandru cel Bun nr.19,
etajul 3 or. Soroca


     În temeiul art.43 (1) c) din Legea privind administraţia publică locală (436 din
28.12.2006),art.8 (3) din Legea „Cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-
teritoriale” (nr. 523-XIV din 16.07.1999),Hotărîrii Guvernului nr. 688 din 09.10.1995, privind
aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de Stat,
organizaţiilor, instituţiilor a subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi altor
active, şi avînd în vederea scrisoarea nr.1120-2710 din 25.12.2006 a Guvernului Republicii
Moldova, Consiliul Raional

                        DECIDE:

    1. A transmite cu titlul gratuit de la balanţa Consiliului Raional Soroca la balanţa
  Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină imobilul de pe str. Alexandru cel Bun, 19
  etajul 3 pentru amplasarea Agenţiei Teritoriale Soroca.
    2. A dispune că transmiterea va avea loc în conformitate cu Regulamentul cu privire la
  modul de transmitere a întreprinderilor de Stat, organizaţiilor, instituţiilor a subdiviziunilor
  lor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi altor active.
    3. A acorda Preşedintelui raionului împuternicirea privind semnarea actelor de
  transmitere.


Preşedinte al şedinţei                         Vasile Lupuşor

Secretarul Consiliului Raional                     Ion Spataru.
                                                    41
                  REPUBLICA MOLDOVA

   CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                       DECIZIA
                  Nr.32/15 din 29 martie 2007


Cu privire la transmiterea unor bunuri
imobile la balanţa Direcţiei Generale Învăţămînt
Tineret şi Sport a Consiliului Raional

     În temeiul art. 43 (1) c) din Legea privind administraţia publică locală (nr. 436-XVI din
28.12.2006), cap. I (2) 2) al Hotărârii Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea
Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor,
instituţiilor, a subdiviziunilor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi altor active, Consiliul
raional Soroca

                       DECIDE:
1. A transmite de la balanţa Instituţiei Medico-sanitare Publice „Spitalul Raional Soroca” la
balanţa Direcţiei Generale Învăţămînt Tineret şi Sport a Consiliului Raional Soroca, clădirea
punctului termic (căldură) amplasat or.Soroca str. Testemiţeanu,2 cu valoarea de bilanţ 60000
lei.
2.A acorda dlui Nicolae Hodorog, preşedinte al raionului, împuterniciri privind crearea comisiei
de primire-predare a bunurilor menţionate la pct. 1 al prezentei decizii şi aprobarea actului de
primire-predare.
3.A o obliga pe dna Angela Rusnac, medic-şef al I. M. S. P. „Spitalul Raional Soroca” să
transmiterea bunurilor menţionate la pct. 1 al prezentei decizii în modul stabilit.
Preşedinte al şedinţei                         Vasile Lupuşor

Secretarul Consiliului Raional                     Ion Spataru.
                                                   42
                     REPUBLICA MOLDOVA
      CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                            DECIZIA

                        Nr.32/16 din 29 martie 2007

   Cu privire la casarea unor mijloace
   (fonduri) fixe aflate în administrarea
   Direcţiei Generale Învăţămînt Tineret şi Sport

      În temeiul art 43 (1) c) din Legea privind administraţia publică locală (nr.436-XVI din
   28.12.2006 ); pct.2 AL Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova (nr.500 din12.05.1998) şi
   propenerile comisiei de casare, Consiliul Raional

                       D E C I D E:
       1.A casa următoarele mijloace (fonduri) fixe aflate în administrarea Direcţiei Generale
     Învăţămînt Tineret şi Sport după cum urmează:

Nr   Denumirea    marca     Nr    de  Anul     Valoarea  Nor   Codul de  Nr   Suma    Val.
d.r  obiectului           inventar   producerii  iniţială  ma    amortizar  de   uzurii   Restanţ
                                       de          unit
                                       amor
                                       tizare
1   Videomonitor   Electronica  013024    IX1991    64331,67  3 ani  148471   13   64331,67  -
    (calculator)   MC 610505
2   Electronica   MC 0511    013024    IX 1991   64331,67  3 ani  148471   13   64331,67  -
    (tastatură)
3   Robotron     Cm 6329-   013024    IX 1991   4948,59   3 ani  148471   1   4948,59   -
    (imprimantă)   02M
4   Electronica          013024    IX 1991   4948,59   3 ani  148471   1   4948,59   -
    (dischieră)
5   KĂBŢ(panou           013024    IX 1991   4948,59   3 ani  148471   1   4948,59   -
    de distribuţie
    electronică)
    total                           143509,0                143509,0

        2.A obliga Direcţiei Generale Învăţămînt Soroca, să scoată de la evidenţa contabilă
   mijloacele (fondurile) fixe menţionate în pct.1, al prezentei decizii şi a le transmite grădiniţelor
   de copii ca jucării.


   Preşedinte al şedinţei                           Vasile Lupuşor

   Secretarul Consiliului Raional                       Ion Spataru.

                                                          43
                 REPUBLICA MOLDOVA

   CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                        DECIZIA

                    Nr.32/17 din 29 martie 2007


Cu privire la petiţiile adresate
preşedintelui raionului şi adresările
cetăţenilor în cadrul audienţilor pe
perioada anului 2006

   În temeiul art.43 (2) şi art. 53 (1) b) şi c) din Legea privind administraţia publică locală
(436-XVI din 28.12.2006), Consiliul Raional

                        DECIDE:

    1. A lua act de informaţia privind examinarea petiţiilor cetăţenilor, adresate Preşedintelui
  raionului Soroca în anul 2006.
    2. A obliga serviciile publice ale Consiliului Raional şi a propune primăriilor oraşului,
  comunelor şi satelor să exercite pe deplin atribuţiile acordate prin lege referitoare la protecţia
  drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, prin soluţionarea promtă, obiectivă şi
  echitabilă a problemelor expuse în petiţii şi în audienţă.Preşedinte al şedinţei                        Vasile Lupuşor

Secretarul Consiliului Raional                    Ion Spataru.
                                                 44
                 REPUBLICA MOLDOVA

   CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                       DECIZIA
                  Nr.32/18 din 29 martie 2007

 Raportul privind execuţia
 bugetului raional pe anul 2006

 În temeiul art.43(1) b) din Legea privind administraţia publică locală (nr.436-XVI din
28.12.2006), art..29 p.(4) din Legea privind finanţele publice locale (nr. 397 – XV din 16
octombrie 2003) Consiliul Raional,

                        DECIDE:
  1. A aproba raportul anual privind execuţia bugetului raional pe anul 2006:
   - la partea de venituri în sumă de 72975,1 mii lei , conform anexei nr.1;
   - la partea de cheltuieli în sumă de 71888,3 mii lei ,conform anexei nr.2;
  2. Pornind de la rezultatele activităţii în anul 2006,se pune în sarcină pe anul 2007 :
Inspectoratul Fiscal de Stat Soroca :
      a) va depune eforturi în vederea îndeplinirii sarcinii anuale de încasare a veniturilor la
        bugetul raional pentru anul 2007;
      b) va aplica toate instrumentele administrării fiscale pentru reducerea semestrială cu
        cel puţin 5 la sută a restanţelor la plăţi în buget .
   - Direcţia Generală Finanţe Soroca :
      a) va efectua finanţarea cheltuielilor în limita încasărilor la buget, asigurând
      funcţionarea
        normală a instituţiilor subordonate Consiliului Raional, ţinând cont de priorităţile
      stabilite;
    va ţine control prioritar întru realizarea măsurilor Programului Naţional „Satul
        Moldovenesc”, în partea ce ţine de asigurarea financiară şi utilizarea mijloacelor
      destinate
        realizării acestui program.
    Direcţiile şi Secţiile finanţate din bugetul raional vor întreprinde măsuri
       respective întru lichidarea datoriilor debitoare şi creditoare, inclusiv şi a celor
       cu termen de achitare expirat.
    Secţia Construcţii ,gospodării comunale şi drumuri să ţină control prealabil
       asupra volumului de cheltuieli aprobat conform programului de investiţii şi
       reparaţii capitale şi respectiv asupra lucrărilor real efectuate şi achitarea acestora.

Preşedinte al şedinţei                        Vasile Lupuşor

Secretarul Consiliului Raional                    Ion Spataru.                                                  45
                                             Anexa nr.2
                                      la decizia nr.32/18 din 29.03.07
                            Structura
            cheltuielilor prevăzute şi executate sub aspect funcţional la bugetul
           unităţii administrativ – teritoriale SOROCA (buget.raional ) pe an.2006
                        Planurile                   % faţa
                                       Executat
                                                de
                                planul            plan
     Indicatorii       planul    planul              ponderea prec.p
                               precizat pe suma
                 aprobat pe   precizat              în suma   e
                              perioada de (mii lei)
                 an.2006    an. 2006               totală  an.20
                                jestiune
                                                06
Cheltuieli total          54758,9   73535,7  73535,7   71888,3    100     97,8
1. Serviciile de stat cu
destinaţie generală           3286,5  3531,1  3531,1    3427,1     4,8    97,1
2.Apărarea naţională          136,5   312,9  312,9    311,9     0,4    99,7
3. Menţinerea ordinii publice
                    2457,4  3472,2  3472,2    3366,3     4,7    97,0
4. Cheltuielile domeniului
social-cultural ,total       18207,9   24338,3  24338,3   23134,0    32,2    95,1
inclusiv învăţămîntul          9233,3  13353,7  13353,7   12892,4    17,9    96,5
cultura, arta , sportul şi
acţiunele pentru tineret        3503,3  4170,9  4170,9    3707,0     5,2    88,9
ocrotirea sănătăţii           400   408,6  408,6    408,6     0,6    100,0
asistenţa şi susţinerea
socială                 5071,3  6405,1  6405,1    6126     8,5    95,6
5.Cheltuielile domeniului
economic total             2120,1  3832,1  3832,1    3747,3     5,2    97,8
dintre care agricultura ,
gospodaria silvică,
piscicolă,apelor            1409,8  1935,2  1935,2    1855,9     2,6    95,9
industria şi construcţii
                    135,3   160,7   160,7    160,3     0,2    99,8
transporturile , gospodăria
drumurilor,   comunicaţiile
şi inform.
                    575,0  1736,2  1736,2    1731,1     2,4    99,7
6. Gospodăria comunală şi
gospodăria de expl. A fond.
De locuinţă
                         252,3   252,3    252,3     0,4    100,0
7Complexul pentru
combustibil şi energie         2900,6  2484,4  2484,4    2483,0     3,5    99,9
8. Alte servicii legate de
activitatea economicâ
                     67,1   97,8   97,8     86,8     0,1    88,8
9. Cheltuielile neatribuite la
alte grupuri principale       25582,8   35214,6  35214,6   35039,4    48,7    99,5
Creditarea netă                            -1960,5

    Secretarul Consiliului Raional                Ion Spatrau                                                  46
                                  Structura
                    cheltuielilor prevazute si executate sub aspect functional la bugetul
                     unitatii administrativ – teritoriale SOROCA (buget.raional )
                                         Planurile               Executat
                           Alin   planul      planul     planul precizat                %execut
           Denumirea        art.                               suma (mii   ponderea în
                           .   aprobat pe   precizat pe an   peperioada de                  arii
                                                          lei)    suma total
                               an.2006      2006       jestiune

Celtuieli total:                       54758,9      73535,7     73535,7    71888,3       100   97,8
Retrubuirea muncii               111   0   7933,3      10790,3     10790,3    10652,5       14,8   98,7
Contributii la bujetul asig, de stat      112   0   1897,7      2435,9      2435,9     2351,8       3,3   96,5
Plata marfurilor si serviciilor        113   0   7002,6      7604,6      7604,6     6801,4       9,5   89,4
energia electrica               113   1   468,0       453,7      453,7     421,3       0,6   92,9
gazele                     113   2   439,0       638,7       638,7     608,5       0,8   95,3
rechizite de birou               113   3   382,5       641,3       641,3     528,8       0,7   82,5
alimentatia                  113   9   625,1       736,4       736,4     674,9       0,9   91,6
medic.si mater.pentru pansament        113  10    103,9       98,2       98,2      64,8        0    66,0
arenda si intret.mijloac. de transp.      113  13    566,2       762,3       762,3     713,0       1,0   93,5
reparatiile curente              113  17    402,4       437,3       437,3     311,6       0,4   71,3
combustibilul                 113  26    236,0       221,7       221,7     209,9        0    94,7

apa si canalizatia               113  34    236,9       277,4       277,4     243,9       0,3   87,9
Alte cheltuieli curente            181   0   2133,4      3189,1      3189,1     3166,4       4,4   99,3
Investitiile capitale in constructie      241   0   3400,6      4325,4      4325,4     4203,2       5,8   97,2
procurarea de utilaj              242   0   574,6      1347,8      1347,8     1167,3       1,6   86,6
reparatia capitala               243   0   1641,0      3024,3      3024,3     2890,2       4,0   95,6
Alte cheltuieli de capital           281   0   324,0       283,1       283,1     199,9       0,3   70,6
alte cheltuieli                299   0   29851,7      40535,2     40535,2    40455,6       56,3   99,8                                                                          47
                                                   Anexa nr.1
                                        la decizia nr.32/18 din 29.03.07

           Încasarea veniturilor la bugetul unităţii administrativ – teritoriale Soroca
            pe an.2006 pe tipuri de impozite , taxe şi alte plăţi (bugetul raional)

      Indicatorii                  Planul          Executat pe Ponderea    %
                                          anul 2006 tipurilor în executării
                      Aprobat pe  Precizat pe Precizat pe
                                                suma către planul
                      an.2006   an.2006 perioada de
                                                totală a precizat pe
                                   gestiune
                                               veniturilor a.2006
                                                 %
         1              2      3      4       5     6      7
      Total general          54758,9   71337,8   71337,8    72975,1         102,3
     Total venituri          54758,9   25698,9   25698,9    27126,9   37,2    105,6
    1.Veniturile fiscale        20562,7   22889,2   22889,2    24761,9    33,9    108,2
1. Impozit pe venit            18963,0   21168,5   21168,5    23118,3    31,7    109,2
1.1 Impozit pe venit din sal.       10547,0   12232,5   12232,5    13070,2    17,1    106,8
1.2 Impozitul pe venitul din activitatea  8416,0    8936,0   8936,0    9806,5    13,4    109,7
de întreprinzător
2.Impozitele pe proprietate         564,7    564,7    564,7     467,1     0,6    82,7
2.1 Impozitul funciar            564,7    564,7    564,7     467,1     0,6    82,7
3. Impozitele interne pe mărfuri şi     1035,0    1156,0   1156,0    1176,5     1,6    101,8
servicii
3.2 Taxa de folosire a drumurilor      575,0    586,0    586,0     616,4     0,8    105,2
percepută de la posesorii de vehicule
înmatriculate în R.M.
  2. Veniturile nefiscale         854,1    854,1    854,1     882,3     1,3    103,3
1. Veniturile din activitatea de       310,0    310,0    310,0    297,69     0,4    96,0
întreprinzător şi din proprietate
2. Taxele şi plăţile administrative

3. Amenzile şi sancţiunile          544,1    544,1    544,1     583,6     0,8    107,3
administrative
Mijloace speciale              1366,2    1915,6   1915,6    1449,2     2,0    75,7
Fonduri speciale               20,0     40,0     40,0     33,5          83,8
     3. Transferuri          31955,9   45638,9   45638,9    45848,2    62,8    100,5
  4.Venit. din oper. cu capital            1105,1   1105,1    1105,1
Secretarul Consiliului Raional                        Ion Spatrau
                                                       48
                 REPUBLICA MOLDOVA
   CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                      DECIZIA
                  Nr. 32/19 din 29 martie 2007
Cu privire la rectificarea bugetului
raional pentru anul 2007

    În temeiul art.43 (1) a) şi b) din Legea privind administraţia publică locală (nr.436-XVI
din 28.12.2006), art. 27 din Legea privind finanţele publice locale (nr. 397-XV din 16 octombrie
2003), art.59, art. 65 al Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale
administraţiei publice centrale şi administraţiei publice locale ( nr. 317 din 18.07.03) Consiliul
Raional ,.
                        DECIDE:

  1. Decizia Consiliului raional Soroca nr.29/23 din 30 noiembrie 2006 “Cu privire la
aprobarea bugetului raional pentru anul 2007”, se modifică după cum urmează :

1.1 La punctul 1 cifra „ 97636,3” la venituri se înlocuieşte cu cifra „ 97858,5 ” şi cifra „ 97636,3
” la cheltuieli se înlocuieşte cu cifra „ 98048,902 ” .
1. 2Anexa nr.1 se expune în redacţie nouă, anexa nr.1 la prezenta decizie.
1.3Anexa nr.4 se expune în redacţie nouă, anexa nr.2 la prezenta decizie.
1.4.Anexa nr.5 se modifică la poziţiile indicate în anexa nr.3 la prezenta decizie.
1.5Anexa nr.6 se expune în redacţie nouă, anexa nr.4 la prezenta decizie.
1.6Anexa nr.7 se modifică la poziţiile indicate în anexa nr.5 la prezenta decizie .
1.7 Anexa nr.11 se expune în redacţie nouă, anexa nr.6 la prezenta decizie.
2. Se majorează veniturile la mijloace speciale ale instituţiilor publice cu suma de 222,2 mii lei.
3. Se majorează cheltuielile :
 3.1. din soldurile mijloacelor speciale constituite în urma executării bugetului raional pentru
anul precedent la instituţiilor publice :
- Comisariatul de poliţie -7,6mii lei
- Serviciul Sanitar-Veterinar-66,3 mii lei
- Direcţia Generală Învăţămînt Tineret şi Sport-30,6 mii lei (Liceul ” C.Stere”-7.0 mii lei, Liceul
”Petru Rareş”-5,1 mii lei, Liceul”A.Puşkin”-7,0 mii lei, Odihna de vară-11,5 mii lei)
3.2. din soldurile mijloacelor bugetare constituite în urma executării bugetului raional pentru
anul precedent 5102 lei pentru reparaţia şi întreţinerea drumurilor publice locale din raionul
Soroca.
3.3. din soldurile fondurilor speciale constituite în rezultatul executării bugetului local pentru
anul precedent în sumă de 80,8 mii lei la Fondul Raional de susţinere socială a populaţiei.
4. Se redistribuie mijloacele financiare în sumă de 308,6 mii lei obţinute de la recalcularea
salariilor din instituţiile subordonate Direcţia Generală Învăţămînt, Tineret şi Sport pentru
achitarea datoriilor la tabăra Dumbrava .
5. Se redistribuie mijloacele financiare în sumă de 1630,0 mii lei, din fondul centralizat aprobat
pe lîngă Consiliul Raional pentru rambursarea creditelor bancare şi se îndereaptă la gazificare
(anexa nr.5 la prezenta decizie)
                                                 49
6. Se redistribue mijloace financiare în sumă de 1956,1 mii lei, din transferuri cu destinaţie
specială de la unităţile administrativ teritoriale de nivelul I , pentru gazificarea raionului ( anexa
nr. 5 la prezenta decizie ).

7. Se redistribue mijloace financiare în sumă de 642,1 mii lei de la modificarea salariului la
instituţiile finanţate din bugetul raional, la grupa principală 20 „ Cheltuieli neatribuite la alte
grupuri principale”.

8. Utilizarea mijloacelor pentru finanţarea investiţiilor în construcţia conductelor de gaz    se
vor distribui conform anexei nr. 7 la prezenta decizie.
Preşedinte al şedinţei                        Vasile Lupuşor

Secretarul Consiliului Raional                    Ion Spataru.
                                                   50
                                                  Anexa nr. 1
                                         la decizia Consiliului Raional
                                         Nr. 32/19 din 29 martie 2007

    Sinteza veniturilor, cheltuielilor şi surselor de finanţare a bugetului raionului Soroca, mii lei

                            codurile     Total         inclusiv
                           Capit./ Paragr.         Venituri Fonduri Mijloace
                           gr.prin /grupa        /cheltuieli speciale speciale
       Denumirea indicatorului           cip.             de bază
             1               2   3      4      5     6    7
 I. Venituri - total                          97858,5   93029,2 3778,7 2035,1
.Impozite proprii                   100        3247,6   1182,5   30,0  2035,1
  - plata pentru apă căpătată din toate tipurile   115   51     60,0    60,0
de surse de aprovizionare cu apă
  - taxa pentru folosirea resurselor minerale    115   54     280.0    280.0
  - dobânzile de la depunerea mijloacelor          12     350.0    350.0
bugetare la conturile bancare             121
  - amenzile aplicate de poliţia rutieră      123   02   492,5      492,5
  - mijloacele speciale ale instituţiilor publice  151   01  2035,1                2035,1
  - fonduri speciale                 161   00   30,0           30,0
 2.Defalcări din veniturile regularizatoare            20336,7     20336,7
  - impozitul pe venitul persoanelor fizice     111  01/09 11236,7     11236,7
 - impozitul pe venitul persoanelor juridice        20/21 8500,0      8500,0
                           111
  - taxa de folosirea drumurilor           115   44     600,0    600,0
  3. Transferuri de susţinere financiară a               66940,0   66940,0
teritoriilor                     311
  4.Transferuri pentru cheltueli capitale de la
bugetul de                               4570,0   4570,0
   stat                      321
  5.Transferuri de la fon. Republican de                2764,2        2764,2
susţinere a terit.                  362
  6.Transferuri între componentele bugetelor                         984,5
UAT                          363
  7. Mijloace allocate prin decontări reciproce
  II. Cheltuieli - total                       98048,902 93034,302 3859,5    2139,6
  1. Serviciile de stat cu destinaţie generală   01         4920,7  4542,7         378,0
  2. Apărarea naţională               03         197,8   197,8
  3. Menţinerea ordinii publice           05         3747,3  3574,7        172,6
  4. Învăţământul                  06        13736,4 13381,1         355,3
  5. Cultura ,arta sportul şi acţiunile pentru             5135,3  5019,0        116.3
tineret                        08
  6.Ocrotirea sănătăţii               09        1268,4   1268,4
  7. Asistenţa şi susţinerea socială        10        7808,4   4600,8  3859,5   332,6
   - Azilul de bărîni Bădiceni.                    1198,7   1198,7        110,4
   - Centru de asistenţă socială pentru copii             252,3    30,1        222,2
   - fondul de susţinere                        984,5    984,5
  8. Agric., gosp. Silvică, piscicolă şi               2396,8   1920,5        476,3
gospodăria apelor                   11
  9. Industria şi construcţiile           13         143,9    143,9

                                                       51
  10. Transporturile, gospodăria drumurilor,           1105,102 1105,102
comunicaţiile şi informatica            14
  11. Complexul pentru combustibil şi energie   16      12256,1  12256,1
  12. Alte servicii legate de activitatea             90,4    81,9       8.5
economică                      19
  13.Cheltuieli ne atribuite la alte grupuri       9    1177,9   877,9      300,0
principale                     20
  -Agenţia de Dezvoltare Durabilă                420,7   120,7      300,0
  -deservirea clădirii administrative              115,1   115,1
  14. Fondul de rezervă              20   3   799,4   799,4
  15. Transferuri                 20   4   43265,0  43265,0
  16. Alte cheltueli                20  09/214
  17. Deficit                          -190,402  -5,102  -80,8  -104,5
  18. Sursele de finanţare a deficitului
  - Mijloacele din vînzarea şi privatizarea
bunurilor
   proprietate publică .
  - Soldul de mijloace băneşti, a mijloacelor          190,402   5,102  80,8  104,5
speciale şi a fondurilor speciale, constituite în
urma executării bugetului pe anul precedent.
                          75
        Secretarul Consiliului Raional             Ion Spataru
                                                  52
                                            Anexa nr .2
                                   la decizia Consiliului Raional
                                  nr. 32/19 din 29 martie 2007
  Transferurile de la bugetul raional la bugetele locale
                         mii.lei
                           inclusiv
                      Transferuri
 Denumirea unităţii                      Transferuri
                Total     pentru
administrativ teritoriale                      cu
              transferuri  susţinerea
  de nivelul întîi                       destinaţie
                     financiară a
                                 specială
                      teritoriilor
or.Soroca           7764,8     2732,1        5032,7
Baxani            615,3     141,8        473,5
Bădiceni           1468,5     366,2        1102,3
Bulboci            1334,7     486,9        847,8
Căinarii Vechi        1481,2     206,9        1274,3
Cosăuţi            1754,3     413,3        1341,0
Cremenciug          704,8     170,7        534,1
Dărcăuţi           680,7     135,4        545,3
Dubna             555,9     141,4        414,5
Egoreni            522,6     163,2        359,4
Holoşniţa           903,6     186,0        717,6
Hristici           741,6     187,3        554,3
Iarova            483,8     107,0        376,8
Nimereuca           2043,9     700,9        1343,0
Oclanda            504,5     150,3        354,2
Ocolina            1225,5     386,7        838,8
Parcani            1087,0     308,6        778,4
Pîrliţa            572,1     161,4        410,7
Racovăţ            1720,0     556,9        1163,1
Redi – Cereşnoveţ       551,4     186,8        364,6
Regina Maria         585,5     174,0        411,5
Rubleniţa           1810,1     598,0        1212,1
Rudi             393,5      37,6        355,9
Schineni           782,4     280,5        501,9
Stoicani           1308,3     438,0        870,3
Şeptelici           830,0     312,8        517,2
Şolcani            1050,3     344,1        706,2
Tătărăuca – Veche       952,1     170,1        782,0
Trifăuţi           653,1     233,0        420,1
Vasilcău           1911,2     570,4        1340,8
Vădeni            1337,8     392,1        845,7
Vărîncău           2226,7     700,6        1526,1
Visoca            873,4     225,9        647,5
Voloviţa           1162,3     452,0        710,3
Zastînca           672,1     220,6        451,5
Total:            43265,0    13039,5       30225,5
   Secretarul Consiliului Raional                   Ion Spataru


                                                53
                                           Anexa nr.3
                                  la decizia Consiliului Raional
                                 nr. 32/19 din 29 martie 2007

 Efectivul limita al statelor de personal din instituţiile publice finanţate de la bugetul raional
                                              unităţi

                                      inclusiv din :
       Denumirea         Total numărul de      buget      contul mijloacelor
                       unităţi                  speciale
          1              2          3           4

   V. Cultura               131,5        125,0         6,5
4. Biblioteca publica             33,5         33,5

    VI. Asistenţa şi susţinerea      159,0        159,0
socială
7.Centrul de asistenţă socială a        3,0         3,0
copilului şi familiei
    TOTAL:                1047,5       1024,0         23,5
      Secretarul Consiliului Raional                Ion Spataru
                                                54
                                           Anexa nr.4
                                  la decizia Consiliului Raional
                                 nr. 32/19 din 29 martie 2007

 Limita fondului anual de retribuire a muncii pentru instituţiile publice finanţate din bugetul
                      raional
                    pentru anul 2007
                                              mii lei
                                          Inclusiv din
                                 Total     mijloace speciale
               1                   2          3

   I. Serviciile de stat cu destinaţie generală        1235,2
1. Consiliul Raional                       707,4
2. Secţia economie                        120,4
3. Direcţia finanţe                       407,4
     III. Armata naţională                  37,5

1. Centrul militar                        37,5
   III. Menţinerea ordinii publice              2760,6
   1.Comisariatul de poliţie                 2760,6
   IV. Învăţământ                       6254,7        13,0
1. Licee                            4110,8
1.1 “C.Stere”, Soroca                      1833,0
1.2 “P. Rareş”, Soroca                     1513,8
1.3 “A.Puşkin”, Soroca                      764,0
2. Şcoli de arte şi arte plastice                863,1        13,0
2.1 Şcoala de arte plastice, Soroca                85,7
2.2 Şcoala de arte “E.Coca”, Soroca               509,8        10,8
2.3 Şcoala de arte Cosăuţi                    67,0
2.4 Şcoala de arte Vărăncău                    83,3
2.5 Şcoala de arte Căinarii Vechi                 62,4
2.6 Şcoala de muzică Vădeni                    54,9         2.2
3. Aparatul administrativ al Direcţiei Generale         364,0
Învăţământ,
  tineret şi sport
4. Centrul metodic                        260,6
5. Contabilitatea centralizată a DGÎTS              59,4
6. Scoli serale                         166,6
6.1 Şcoala serală nr.1                      66,5
6.2 Şcoala serală nr.2                      100,1
7. Casa de creaţie Soroca                    176,7
8. Şcoala sportivă Soroca                    201,3
9. Grupa de deservire a DGÎTS                   39,0
10. Tabăra „La Dumbravă”                     13,2
 V. Cultura                           1032,7        53,1

1. Secţia cultură                         65,8

                                                55
2. Centrul de tineret Dacia                   36,1
2. Contabilitatea centralizată a secţiei cultură        35,8
3. Biblioteca publică                     281,6
4. Palatul de cultură                     275,5         53,1
5. Muzee:                            94,6
5.1 Muzeul Soroca                        74,5
5.2 Muzeul Cosăuţi                       20,1
6. Colective cu titlu “Model”                 148,7
    VI. Asistenţa şi susţinerea socială          1153,6
1. Aparatul secţiei asist. Sociale               173,6
2. Lucrători sociali                      684,3
3. Contabilitatea centralizată                 20,3
4. Azilul pentru bătrîni şi invalizi Bădiceni         227,7
5. Comisiile de expertiză medicală a vitalităţii        6,8
6.Centrul de zi „Acasă”                    16,5

7.Centrul de asistenţă socială a copilului şi familiei     24,4

   VII. Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria    1276,3       196,5
piscicolă şi gospodăria apelor
1. Direcţia generală agricultură şi alimentaţie        173,6
2. Serviciul sanitar – veterinar               1102,7       196,5
   X. Industria şi construcţiile               96,6
 1. Secţia construcţii,gospodării comunulale şi drumuri     96,6
  XI. Alte servicii legate de activitatea economică      51,8
1.Serviciul relaţii funciare şi cadastru            51,8
  X. Serviciul Dezvoltarea Durabilă şi Integrarea       55,2
Europeană.
   XI. Cheltuieli ne atribuite la alte grupuri principale   91,6
1.Serviciu de deservire a clădirilor              91,6
     TOTAL:                        14045,3       262,6
       Secretarul Consiliului Raional              Ion Spataru
                                               56
                                            Anexa nr. 5
                                   la decizia Consiliului Raional
                                   nr. 32/19 din 29 martie 2007


        Nomenclatorul tarifelor serviciilor prestate de instituţiile publice
                finanţate de la bugetul raionalNr.    Tipul           Denumirea serviciilor            Costul serviciilor
d/o   mijloacelor
     speciale
   Secţia Cultură
1
             Şcoala de Artă plastică                     42,0
                    Soroca
            Filiala Cosăuţi                          27,0
             Şcoala de Arte “E.Coca”

            f-la Voloviţa,Rubleniţa : vioară                  37,0
            Acordeon ,pian                           47,0


      12
            Muzeul de Istorie şi Etnografie Soroca
            Vizite, copii                          1,00
        22   Vizita în încăperi                        2,00
            Vizite cu drept de filmare video (copii de la 14        10,00
            ani )
                                                 lei


      Secretarul Consiliului Raional                  Ion Spataru
                                                  57
                                          Anexa nr.6
                                 la decizia Consiliului Raional
                                  nr. 32/19 29 martie 2007

   Repartizarea alocaţiilor pentru finanţarea investiţiilor si reparaţiilor capitale
            din bugetul raional pe beneficiari şi obiective
                                    mii lei
Beneficiarul ,      Codul       Codul   Suma
 obiectivul   Grupa   Grupa Tipul institu-         Cheltuieli Mijloace   Gran-
        principală           ţiei         de bază  speciale  turi ,
                                             credite
   1       2     3    4    5     6      7      8     9
  total     16     1    415   7801  12256.1   12256.1

 inclusiv
 Consiliul    16     1    415   7801  8586,1   8586,1
  raional

 Bugetul de    16     1    415   7801  3670,0   3670,0
  stat
          6     1    51        100,0    100,0

          6     1    51        300,0    300,0


          6     3    53        200,0    200,0


          8     2    89        100,0    100,0


          14     7    167        200,0    200,0


  total                       13056,1   13056,1       Secretarul Consiliului Raional            Ion Spataru
                                              58
                                                Anexa nr.7
                                      la decizia Consiliului Raional
                                      nr. 32/19 din 29 martie 2007
                        Programul de construcţie
        a gazoductelor de presiune înaltă cu instalarea punctelor de distribuire a gazelor (PDG) la
                    localităţile raionului pe anul 2007.
Nr.  Denumirea localităţilor şi a Lungimea,     Diametrul,   Costul        Inclusiv:
      construcţiilor        km       mm      total,
                                   mii lei Bugetul Bugetul Bugetul
                                        de Stat   raional  local

1          2           3      4       5      6     7     8
1   Construcţia gazoductului de         Ø160 -5,8km.
   presiune înaltă , de la SDG s.   11,3            3860     -    2860     -
     Bezeni spre s. Căinarii –         Ø 90 – 4.5km
   Vechi, Bulboci, Bulbocii Noi,
    Regina Maria. Contractul a         Ø 40 – 1,0km
     fost vizat la 29.11.06.
2   Construcţia gazoductului de    1,4      Ø90     400     400     -     -
    presiune înaltă de la PDG
    Soroca pînă la s. Zastînca
3   Construcţia gazoductului de    4,6     Ø110     950     600    350     -
     presiune medie de la str.
    Ştefan cel Mare pînă la s.
         Egoreni
4   Construcţia gazoductului de         Ø160-0,6km   3900     800    3100     -
    presiune înaltă de la SDG s.    7,7
    Parcani pînă la s. Voloave,         Ø125–7,1 km
   Voloviţa, Alexandru cel Bun
5   Construcţia gazoductului de                  500     500     -     -
    presiune înaltă de la SDG     2,1      Ø90
    Soroca pînă la s. Ocolina.
         Ţepilova
6   Construcţia gazoductului de          Ø90-3,4km    660     -     660     -
    presiune înaltă de la SDG s.    3,9
     Parcani pînă la s. Pîrliţa,         Ø63-0,5km
         Vanţina
7   Construcţia gazoductului de    2,1      Ø63     300     -     300     -
     presiune înaltă s. Pîrliţa-
   Vanţina pînă la s. Dumbrăveni
8   Construcţia gazoductului de    0,9      Ø40     316,1     -    316,1    -
    presiune medie de la PDG
    Voloviţa pînă la Tabăra de
      odihnă „Dumbrava”
9   Construcţia gazoductului de    1,3     Ø125     770     470     -     300
    presiune medie de la s. P.
     Rareş pînă la Centrul de
       Tineret „Dacia”
         TOTAL                      11656,1    2770   8586,1    300

               Secretarul Consiliului Raional        Ion Spataru

                                                    59
                 REPUBLICA MOLDOVA
   CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                       DECIZIA
                   Nr. 32/20 din 29 martie 2007


Cu privire la alocarea mijloacelor
financiare din bugetul raional  În baza art.43(2)   din Legea privind administraţia publică locală (nr.436-XVI din
28.12.2006) art.18 , art. 27 (2) c) şi 4) al Legii finanţelor publice locale (nr.397 –XV din 16
octombrie 2003) şi în temeiul Regulamentului privind utilizarea fondului de rezervă al bugetului
raional, Consiliul Raional Soroca

                      D E C I D E:

 1. Se alocă din fondul de rezervă al bugetului raional:
   1.1. d-lui Babici Grigore, consilier raional - ajutor financiar în sumă de 30,0 mii lei în
legătură cu decesul subit al soţiei .
   1.2.Consiliului Raional:
   1.2.1. 22,4 mii lei, pentru achitarea cheltuielilor suportate la organizarea măsurilor în cel de-
al 15 an de la declanşarea războiului de pe Nistru .
   1.2.2. 34,0 mii lei, pentru primăriile învingătoare la concursul „Cea mai bună primărie a
anului 2006 „.
   1.2.3. 2,6 mii lei pentru premierea primăriilor care au ocupat locuri de frunte în
concursul raional „Cea mai bună gardă populară şi cea mai fructuoasă conlucrare cu organele
administraţiei publice din raionul Soroca”.
   1.2.4. 36,0 mii lei pentru achitarea serviciilor prestate de SRL „ Mar-Sor-TV”
   1.2.5. 35,0mii lei (2070 euro achitarea în lei la cursul echivalent la ziua achitării ) pentru
Cotizaţia de membru a Euroregiunii Siret Prut Nistru.
   1.2.6. 48,1 mii lei suport financiar pentru asigurarea Unităţii de pompieri cu utilaj
specializat de salvare-deblocare şi pentru măsuri de pregătire şi petrecere a competiţiilor
echipelor sanitare, fără drept de înstrăinare şi transmitere în folosinţă;
    1.2.7. 12 ,0 mii lei pentru reparaţia bucătăriei şcolii auxiliare s. Vîsoca.
   1.3. Direcţiei Generale Învăţămînt Tineret şi Sport-20,0 mii lei, mijloace financiare pentru
procurarea centralizată a substanţelor dezinfectante pentru instituţiile preşcolare în toate
unităţile educaţionale din raion
    1.4. Primăriei Soroca -9,0 mii lei, şcolii medii nr. 4 din or. Soroca pentru acoperirea
parţială a costului halterei olimpice .


                                                  60
     2. Se aloca din mijloacele băneşti constituite în urma executării bugetului raional pentru
  anul precedent :
  2.1. Consiliului raional .
  2.1.1. 5,0 mii lei, pentru cheltuieli curente ale asociaţiei veteranilor.
  2.1.2. 5,0 mii lei, pentru susţinerea proiectului la elaborarea enciclopediei „Bătălia de la
  Stalingrad”
  2.1.4. 41,5 mii lei pentru acoperirea parţială a cheltuielilor pentru organizarea funerarilor
  preşedintelui raionului
  2.1.5 10,6 mii lei pentru asigurarea asistenţei medicale a invalizilor orbi IIP „Munca
  invalizilor „.
  2.1.6. 40,0 mii lei pentru reparaţia blocurilor de serviciu a Bisericii „Sfînta Treime „
  2.1.7. 37,1 mii lei pentru achitarea datoriei la SRL „Bomiservis” pentru amenajarea întrării în
  raion.
  2.1.8. 6,5 mii lei pentru comemorarea memoriei Victimilor de la Cernobîl.
  2.1.9. 560,0 mii lei, pentru reparaţia capitală a drumului de acces spre spitalul raional.
  2.2 . Centrului militar – 43,8 mii lei pentru examinarea medicală a tinerilor la recrutare şi
  încorporare
  2.3.Secţiei Cultură – mijloace financiare în sumă de:
  2.3.1. 15,6 mii lei pentru Muzeul de Istorie şi Etnografie Cosăuţi implementarea proiectului
  IREX „ Nu există viitor fără trecut”, la prezentarea documentelor confirmative.
  2.3.2. 45,3 mii lei pentru organizarea şi petrecerea Festivalului-concurs republican „Fanfara
  Argintie „.Achitarea cheltuelilor în baza documentelor ce confirmă utilizarea de facto.
  2.3.3. 3,0 mii lei pentru edificarea monumentului la mormintul d-nei Anastasia Briciuc.
   2.4. Direcţiei Generale Învăţămînt Tineret şi Sport -100,0 mii lei la pregătirea taberei de
  odihnă „Dumbrava „ către perioada nouă de întremare a copiilor.
   2.5.Comisariatului de poliţie – 163,9 mii lei pentru achitarea datoriei formate faţă de SRL”
  Bomiservis” ,pentru lucrările de reparaţie.(anul 2004)
  2.6. Primăriei Dubna – 200,0 mii lei pentru reparaţia capitală a gimnaziului Veneamin
  Apostol.
  2.7. Primăriei Şeptelici -100,0 pentru reparaţia drumului ce leagă satul de traseul Soroca-Otaci.
  2.8. Primăriei Rubleniţa – 36,9 mii lei suport financiar pentru instalarea iluminării pe strada
  centrală a satului .
  2.9. Primăriei Egoreni -74,5 mii lei pentru achitarea datoriei la construcţia casangeriei
gimnaziului (anul 2003 ).
   2.10. Primăriei Vărăncău 60,0 mii lei suport financiar pentru reparaţia şi construcţia a
  două poduri din s. Slobozia-Cremene.
   2.11. Primăriei Hristici -20,0 mii lei pentru construcţia podului din s. Hristici
   2.13. Primăriei Stoicani - 85,0mii lei pentru implementarea Proiectului „Reparaţia capitală şi
  dotarea centrului Comunitar Stoicani”.
   2.14.Primăriei Căinarii Vechi
  2.14.1. 50,0 mii lei pentru restabilirea grădiniţei tip din sat.
  2.14.2. 100,0 mii lei pentru reparaţia acoperişului şcolii medii Căinarii Vechi Blocul 2 cu 2 etaje.
   2.15..Primăriei Tătărăuca Veche -100,0 mii lei pentru reparaţia sediului primăriei.

 3. Se alocă primăriei Schineni – 49,9 mii lei, pentru elaborarea proiectului privind gazificarea
 satului din mijloacele financiare aprobate în bugetul raional pe anul 2007 la poziţia investiţii
 capitale (decizia nr.29/23 din 30.11.2006 anexa nr.11).


  Preşedinte al şedinţei                       Vasile Lupuşor

  Secretarul Consiliului Raional                   Ion Spataru.

                                                  61
                 REPUBLICA MOLDOVA
   CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                      DECIZIA
                 Nr. 32/21.1 din 29 martie 2007

Cu privire la eliberarea unei garanţii la
Creditul preferenţial solicitat în condiţiile
Hotărîrii Guvernului nr.1146 din 15.10.2004
Dlui Vladimir Tincu

    În temeiul art.3(2), art.43(1) h) şi art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală
(nr.436-XVI din 28.12.2006), art.14(3) din Legea privind finanţele publice locale (nr.397-XV
din 16.10.03), Art.1146 din Codul Civil al Republicii Moldova, punctul 11 al Regulamentului
privind acordarea creditelor preferenţiale unor categorii de populaţie, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova (nr.1146 din 15.10.2004), decizia nr.3 din 15.10.2005 şi din
20.02.2006 a comisiei raionale privind selectarea solicitanţilor la obţinerea creditelor
preferenţiale, Consiliul raional
                       DECIDE:
  1. A elibera garanţie în mărime de 50% din suma de 82,0 mii lei, solicitată de beneficiar la
    creditul preferenţial pentru procurarea spaţiului locativ dlui Vladimir Tincu , domiciliat
    or. Soroca sat. Voloviţa ,categoria de participant la acţiunile de luptă pentru apărarea
    integrităţii şi independenţei R.M.
  2. Direcţia Generală Finanţe va achita din contul bugetului raional suma garantată, care va
    fi aprobată anual în bugetul respectiv, în limita de 50 la sută din împrumutul bancar
    contractat între beneficiar şi băncile comerciale ce vor acorda credite preferenţiale.
  3. Direcţia Generală Finanţe va prezenta Ministerului de Finanţe anual informaţia privind
    numărul de beneficiari cărora li s-au acordat garanţii la creditele preferenţiale solicitate şi
    mărimea acestora, pentru includerea în calcul la stabilirea relaţiilor între bugetul de stat şi
    bugetul raionului.
  4. A acorda Preşedintelui raionului împuterniciri privind semnarea contractului de
    fidejusiune cu băncile comerciale ce vor acorda creditul preferenţial şi semnarea scrisorii
    de garanţie la împrumutul bancar contractat de beneficiar şi băncile comerciale, în
    mărimea garanţiei eliberate.


Preşedinte al şedinţei                        Vasile Lupuşor

Secretarul Consiliului Raional                    Ion Spataru.
                                                  62
                 REPUBLICA MOLDOVA
   CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                      DECIZIA
                 Nr. 32/21.2 din 29 martie 2007

Cu privire la eliberarea unei garanţii la
creditul preferenţial solicitat în condiţiile
Hotărîrii Guvernului nr.1146 din 15.10.2004
Dlui Gheorge Pohilă

    În temeiul art.3(2), art.43(1) h) şi art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală
(nr.436-XVI din 28.12.2006), art.14(3) din Legea privind finanţele publice locale (nr.397-XV
din 16.10.03), Art.1146 din Codul Civil al Republicii Moldova, punctul 11 al Regulamentului
privind acordarea creditelor preferenţiale unor categorii de populaţie, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova (nr.1146 din 15.10.2004), decizia nr.3 din 15.10.2005 şi din
20.02.2006 a comisiei raionale privind selectarea solicitanţilor la obţinerea creditelor
preferenţiale, Consiliul raional
                       DECIDE:
  1. A elibera garanţie în mărime de 50% din suma de 82,0 mii lei, solicitată de beneficiar la
    creditul preferenţial pentru procurarea spaţiului locativ Gheorge Pohilă , domiciliat
    or. Soroca str.Viilor nr. 9 bl 4, ap.10, categoria de participant la acţiunile de luptă pentru
    apărarea integrităţii şi independenţei R.M.
  2. Direcţia Generală Finanţe va achita din contul bugetului raional suma garantată, care va
    fi aprobată anual în bugetul respectiv, în limita de 50 la sută din împrumutul bancar
    contractat între beneficiar şi băncile comerciale ce vor acorda credite preferenţiale.
  3. Direcţia Generală Finanţe va prezenta Ministerului de Finanţe anual informaţia privind
    numărul de beneficiari cărora li s-au acordat garanţii la creditele preferenţiale solicitate şi
    mărimea acestora, pentru includerea în calcul la stabilirea relaţiilor între bugetul de stat şi
    bugetul raionului.
  4. A acorda Preşedintelui raionului împuterniciri privind semnarea contractului de
    fidejusiune cu băncile comerciale ce vor acorda creditul preferenţial şi semnarea scrisorii
    de garanţie la împrumutul bancar contractat de beneficiar şi băncile comerciale, în
    mărimea garanţiei eliberate.


Preşedinte al şedinţei                        Vasile Lupuşor

Secretarul Consiliului Raional                    Ion Spataru.
                                                  63
                 REPUBLICA MOLDOVA
   CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                      DECIZIA
                 Nr. 32/21.3 din 29 martie 2007

Cu privire la eliberarea unei garanţii la
Creditul preferenţial solicitat în condiţiile
Hotărîrii Guvernului nr.1146 din 15.10.2004
Dlui Mihail Papîmeri

    În temeiul art.3(2), art.43(1) h) şi art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală
(nr.436-XVI din 28.12.2006), art.14(3) din Legea privind finanţele publice locale (nr.397-XV
din 16.10.03), Art.1146 din Codul Civil al Republicii Moldova, punctul 11 al Regulamentului
privind acordarea creditelor preferenţiale unor categorii de populaţie, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova (nr.1146 din 15.10.2004), decizia nr.3 din 15.10.2005 şi din
20.02.2006 a comisiei raionale privind selectarea solicitanţilor la obţinerea creditelor
preferenţiale, Consiliul raional
                       DECIDE:
  1. A elibera garanţie în mărime de 50% din suma de 82,0 mii lei, solicitată de beneficiar la
    creditul preferenţial pentru procurarea spaţului locativ dlui Mihail Papîmeri , domiciliat
    or. Soroca str. Decebal nr.1 ap 15 ,categoria de participant la acţiunile de luptă pentru
    apărarea integrităţii şi independenţei R.M.
  2. Direcţia Generală Finanţe va achita din contul bugetului raional suma garantată, care va
    fi aprobată anual în bugetul respectiv, în limita de 50 la sută din împrumutul bancar
    contractat între beneficiar şi băncile comerciale ce vor acorda credite preferenţiale.
  3. Direcţia Generală Finanţe va prezenta Ministerului de Finanţe anual informaţia privind
    numărul de beneficiari cărora li s-au acordat garanţii la creditele preferenţiale solicitate şi
    mărimea acestora, pentru includerea în calcul la stabilirea relaţiilor între bugetul de stat şi
    bugetul raionului.
  4. A acorda Preşedintelui raionului împuterniciri privind semnarea contractului de
    fidejusiune cu băncile comerciale ce vor acorda creditul preferenţial şi semnarea scrisorii
    de garanţie la împrumutul bancar contractat de beneficiar şi băncile comerciale, în
    mărimea garanţiei eliberate.

  Preşedinte al şedinţei                      Vasile Lupuşor

  Secretarul Consiliului Raional                  Ion Spataru.
                                                  64
                 REPUBLICA MOLDOVA
   CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                      DECIZIA
                 Nr. 32/21.4 din 29 martie 2007

Cu privire la eliberarea unei garanţii la
Creditul preferenţial solicitat în condiţiile
Hotărîrii Guvernului nr.1146 din 15.10.2004
Dlui Valentin Ghervas

    În temeiul art.3(2), art.43(1) h) şi art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală
(nr.436-XVI din 28.12.2006), art.14(3) din Legea privind finanţele publice locale (nr.397-XV
din 16.10.03), Art.1146 din Codul Civil al Republicii Moldova, punctul 11 al Regulamentului
privind acordarea creditelor preferenţiale unor categorii de populaţie, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova (nr.1146 din 15.10.2004), decizia nr.3 din 15.10.2005 şi din
20.02.2006 a comisiei raionale privind selectarea solicitanţilor la obţinerea creditelor
preferenţiale, Consiliul raional
                       DECIDE:
  1. A elibera garanţie în mărime de 50% din suma de 82,0 mii lei, solicitată de beneficiar la
    creditul preferenţial pentru procurarea spaţului locativ dlui Valentin Ghervas        ,
    domiciliat or. Soroca str. Cucoarelor nr.10, categoria de participant la acţiunile de luptă
    pentru apărarea integrităţii şi independenţei R.M.
  2. Direcţia Generală Finanţe va achita din contul bugetului raional suma garantată, care va
    fi aprobată anual în bugetul respectiv, în limita de 50 la sută din împrumutul bancar
    contractat între beneficiar şi băncile comerciale ce vor acorda credite preferenţiale.
  3. Direcţia Generală Finanţe va prezenta Ministerului de Finanţe anual informaţia privind
    numărul de beneficiari cărora li s-au acordat garanţii la creditele preferenţiale solicitate şi
    mărimea acestora, pentru includerea în calcul la stabilirea relaţiilor între bugetul de stat şi
    bugetul raionului.
  4. A acorda Preşedintelui raionului împuterniciri privind semnarea contractului de
    fidejusiune cu băncile comerciale ce vor acorda creditul preferenţial şi semnarea scrisorii
    de garanţie la împrumutul bancar contractat de beneficiar şi băncile comerciale, în
    mărimea garanţiei eliberate.

Preşedinte al şedinţei                        Vasile Lupuşor

Secretarul Consiliului Raional                    Ion Spataru.
                                                  65
                 REPUBLICA MOLDOVA
    CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                      DECIZIA
                 Nr. 32/21.5 din 29 martie 2007

Cu privire la eliberarea unei garanţii la
Creditul preferenţial solicitat în condiţiile
Hotărîrii Guvernului nr.1146 din 15.10.2004
Dlui Ştefan Purici

    În temeiul art.3(2), art.43(1) h) şi art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală
(nr.436-XVI din 28.12.2006), art.14(3) din Legea privind finanţele publice locale (nr.397-XV
din 16.10.03), Art.1146 din Codul Civil al Republicii Moldova, punctul 11 al Regulamentului
privind acordarea creditelor preferenţiale unor categorii de populaţie, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova (nr.1146 din 15.10.2004), decizia nr.3 din 15.10.2005 şi din
20.02.2006 a comisiei raionale privind selectarea solicitanţilor la obţinerea creditelor
preferenţiale, Consiliul raional

                        DECIDE:
  1.  A elibera garanţie în mărime de 50% din suma de 82,0 mii lei, solicitată de beneficiar la
    creditul preferenţial pentru procurarea spaţului locativ dlui Ştefan Purici , domiciliat
    or. Soroca str. F.Budde nr. 9 ap. 507 ,categoria de participant la acţiunile de luptă pentru
    apărarea integrităţii şi independenţei R.M.
  2.  Direcţia Generală Finanţe va achita din contul bugetului raional suma garantată, care va
    fi aprobată anual în bugetul respectiv, în limita de 50 la sută din împrumutul bancar
    contractat între beneficiar şi băncile comerciale ce vor acorda credite preferenţiale.
  3.  Direcţia Generală Finanţe va prezenta Ministerului de Finanţe anual informaţia privind
    numărul de beneficiari cărora li s-au acordat garanţii la creditele preferenţiale solicitate şi
    mărimea acestora, pentru includerea în calcul la stabilirea relaţiilor între bugetul de stat şi
    bugetul raionului.
  4.  A acorda Preşedintelui raionului împuterniciri privind semnarea contractului de
    fidejusiune cu băncile comerciale ce vor acorda creditul preferenţial şi semnarea scrisorii
    de garanţie la împrumutul bancar contractat de beneficiar şi băncile comerciale, în
    mărimea garanţiei eliberate.

Preşedinte al şedinţei                        Vasile Lupuşor

Secretarul Consiliului Raional                    Ion Spataru.
                                                  66
                 REPUBLICA MOLDOVA
   CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                      DECIZIA
                 Nr. 32/21.6 din 29 martie 2007

Cu privire la eliberarea unei garanţii la
Creditul preferenţial solicitat în condiţiile
Hotărîrii Guvernului nr.1146 din 15.10.2004
Dlui Sergiu Secrieru

    În temeiul art.3(2), art.43(1) h) şi art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală
(nr.436-XVI din 28.12.2006), art.14(3) din Legea privind finanţele publice locale (nr.397-XV
din 16.10.03), Art.1146 din Codul Civil al Republicii Moldova, punctul 11 al Regulamentului
privind acordarea creditelor preferenţiale unor categorii de populaţie, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova (nr.1146 din 15.10.2004), decizia nr.3 din 15.10.2005 şi din
20.02.2006 a comisiei raionale privind selectarea solicitanţilor la obţinerea creditelor
preferenţiale, Consiliul raional

                       DECIDE:
  1. A elibera garanţie în mărime de 50% din suma de 82,0 mii lei, solicitată de beneficiar la
   creditul preferenţial pentru procurarea spaţului locativ dlui Sergiu Secrieru , domiciliat
   or. Soroca str. Limba Romînă nr. 13 ap. 8 ,categoria de participant la acţiunile de luptă
   pentru apărarea integrităţii şi independenţei R.M.
  2. Direcţia Generală Finanţe va achita din contul bugetului raional suma garantată, care va
   fi aprobată anual în bugetul respectiv, în limita de 50 la sută din împrumutul bancar
   contractat între beneficiar şi băncile comerciale ce vor acorda credite preferenţiale.
  3. Direcţia Generală Finanţe va prezenta Ministerului de Finanţe anual informaţia privind
   numărul de beneficiari cărora li s-au acordat garanţii la creditele preferenţiale solicitate şi
   mărimea acestora, pentru includerea în calcul la stabilirea relaţiilor între bugetul de stat şi
   bugetul raionului.
  4. A acorda Preşedintelui raionului împuterniciri privind semnarea contractului de
   fidejusiune cu băncile comerciale ce vor acorda creditul preferenţial şi semnarea scrisorii
   de garanţie la împrumutul bancar contractat de beneficiar şi băncile comerciale, în
   mărimea garanţiei eliberate.

Preşedinte al şedinţei                       Vasile Lupuşor

Secretarul Consiliului Raional                   Ion Spataru.
                                                 67
                 REPUBLICA MOLDOVA
    CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                      DECIZIA
                 Nr. 32/21.7 din 29 martie 2007


Cu privire la eliberarea unei garanţii la
Creditul preferenţial solicitat în condiţiile
Hotărîrii Guvernului nr.1146 din 15.10.2004
Dlui Ion Moşan

    În temeiul art.3(2), art.43(1) h) şi art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală
(nr.436-XVI din 28.12.2006), art.14(3) din Legea privind finanţele publice locale (nr.397-XV
din 16.10.03), Art.1146 din Codul Civil al Republicii Moldova, punctul 11 al Regulamentului
privind acordarea creditelor preferenţiale unor categorii de populaţie, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova (nr.1146 din 15.10.2004), decizia nr.3 din 15.10.2005 şi din
20.02.2006 a comisiei raionale privind selectarea solicitanţilor la obţinerea creditelor
preferenţiale, Consiliul raional

                        DECIDE:
  1.  A elibera garanţie în mărime de 50% din suma de 82,0 mii lei, solicitată de beneficiar la
    creditul preferenţial pentru procurarea spaţiului locativ dlui Ion Moşan , domiciliat
    or. Soroca str. F.Budde nr. 9, ap.14 , categoria de participant la acţiunile de luptă
    Afganistan.
  2.  Direcţia Generală Finanţe va achita din contul bugetului raional suma garantată, care va
    fi aprobată anual în bugetul respectiv, în limita de 50 la sută din împrumutul bancar
    contractat între beneficiar şi băncile comerciale ce vor acorda credite preferenţiale.
  3.  Direcţia Generală Finanţe va prezenta Ministerului de Finanţe anual informaţia privind
    numărul de beneficiari cărora li s-au acordat garanţii la creditele preferenţiale solicitate şi
    mărimea acestora, pentru includerea în calcul la stabilirea relaţiilor între bugetul de stat şi
    bugetul raionului.
  4.  A acorda Preşedintelui raionului împuterniciri privind semnarea contractului de
    fidejusiune cu băncile comerciale ce vor acorda creditul preferenţial şi semnarea scrisorii
    de garanţie la împrumutul bancar contractat de beneficiar şi băncile comerciale, în
    mărimea garanţiei eliberate.


Preşedinte al şedinţei                        Vasile Lupuşor

Secretarul Consiliului Raional                    Ion Spataru.
                                                  68
                 REPUBLICA MOLDOVA
    CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                      DECIZIA
                 Nr. 32/21.8 din 29 martie 2007

Cu privire la eliberarea unei garanţii la
Creditul preferenţial solicitat în condiţiile
Hotărîrii Guvernului nr.1146 din 15.10.2004
Dlui Vasile Tonofa

    În temeiul art.3(2), art.43(1) h) şi art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală
(nr.436-XVI din 28.12.2006), art.14(3) din Legea privind finanţele publice locale (nr.397-XV
din 16.10.03), Art.1146 din Codul Civil al Republicii Moldova, punctul 11 al Regulamentului
privind acordarea creditelor preferenţiale unor categorii de populaţie, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova (nr.1146 din 15.10.2004), decizia nr.3 din 15.10.2005 şi din
20.02.2006 a comisiei raionale privind selectarea solicitanţilor la obţinerea creditelor
preferenţiale, Consiliul raional

                        DECIDE:
  1.  A elibera garanţie în mărime de 50% din suma de 82,0 mii lei, solicitată de beneficiar la
    creditul preferenţial pentru procurarea spaţiului locativ dlui Vasile Tonofa , domiciliat
    r-ul Soroca sat. Zastînca ,categoria de participant la acţiunile de luptă din Afganistan.
  2.  Direcţia Generală Finanţe va achita din contul bugetului raional suma garantată, care va
    fi aprobată anual în bugetul respectiv, în limita de 50 la sută din împrumutul bancar
    contractat între beneficiar şi băncile comerciale ce vor acorda credite preferenţiale.
  3.  Direcţia Generală Finanţe va prezenta Ministerului de Finanţe anual informaţia privind
    numărul de beneficiari cărora li s-au acordat garanţii la creditele preferenţiale solicitate şi
    mărimea acestora, pentru includerea în calcul la stabilirea relaţiilor între bugetul de stat şi
    bugetul raionului.
  4.  A acorda Preşedintelui raionului împuterniciri privind semnarea contractului de
    fidejusiune cu băncile comerciale ce vor acorda creditul preferenţial şi semnarea scrisorii
    de garanţie la împrumutul bancar contractat de beneficiar şi băncile comerciale, în
    mărimea garanţiei eliberate.


Preşedinte al şedinţei                        Vasile Lupuşor

Secretarul Consiliului Raional                    Ion Spataru.
                                                  69
                 REPUBLICA MOLDOVA
    CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                      DECIZIA
                 Nr. 32/21.9 din 29 martie 2007

Cu privire la eliberarea unei garanţii la
Creditul preferenţial solicitat în condiţiile
Hotărîrii Guvernului nr.1146 din 15.10.2004
Dlui Eduard Cujba

    În temeiul art.3(2), art.43(1) h) şi art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală
(nr.436-XVI din 28.12.2006), art.14(3) din Legea privind finanţele publice locale (nr.397-XV
din 16.10.03), Art.1146 din Codul Civil al Republicii Moldova, punctul 11 al Regulamentului
privind acordarea creditelor preferenţiale unor categorii de populaţie, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova (nr.1146 din 15.10.2004), decizia nr.3 din 15.10.2005 şi din
20.02.2006 a comisiei raionale privind selectarea solicitanţilor la obţinerea creditelor
preferenţiale, Consiliul raional

                        DECIDE:
  1.  A elibera garanţie în mărime de 50% din suma de 82,0 mii lei, solicitată de beneficiar la
    creditul preferenţial pentru procurarea spaţiului locativ dlui Eduard Cujba , domiciliat
    r-ul Soroca sat. Tătărăuca -Veche ,categoria de participant la acţiunile de luptă din
    Afganistan.
  2.  Direcţia Generală Finanţe va achita din contul bugetului raional suma garantată, care va
    fi aprobată anual în bugetul respectiv, în limita de 50 la sută din împrumutul bancar
    contractat între beneficiar şi băncile comerciale ce vor acorda credite preferenţiale.
  3.  Direcţia Generală Finanţe va prezenta Ministerului de Finanţe anual informaţia privind
    numărul de beneficiari cărora li s-au acordat garanţii la creditele preferenţiale solicitate şi
    mărimea acestora, pentru includerea în calcul la stabilirea relaţiilor între bugetul de stat şi
    bugetul raionului.
  4.  A acorda Preşedintelui raionului împuterniciri privind semnarea contractului de
    fidejusiune cu băncile comerciale ce vor acorda creditul preferenţial şi semnarea scrisorii
    de garanţie la împrumutul bancar contractat de beneficiar şi băncile comerciale, în
    mărimea garanţiei eliberate.


Preşedinte al şedinţei                        Vasile Lupuşor

Secretarul Consiliului Raional                    Ion Spataru.
                                                  70
                 REPUBLICA MOLDOVA
    CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                       DECIZIA
                 Nr. 32/21.10 din 29 martie 2007

Cu privire la eliberarea unei garanţii la
Creditul preferenţial solicitat în condiţiile
Hotărîrii Guvernului nr.1146 din 15.10.2004
Dlui Igor Tcaciuc

    În temeiul art.3(2), art.43(1) h) şi art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală
(nr.436-XVI din 28.12.2006), art.14(3) din Legea privind finanţele publice locale (nr.397-XV
din 16.10.03), Art.1146 din Codul Civil al Republicii Moldova, punctul 11 al Regulamentului
privind acordarea creditelor preferenţiale unor categorii de populaţie, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova (nr.1146 din 15.10.2004), decizia nr.3 din 15.10.2005 şi din
20.02.2006 a comisiei raionale privind selectarea solicitanţilor la obţinerea creditelor
preferenţiale, Consiliul raional

                        DECIDE:
  1.  A elibera garanţie în mărime de 50% din suma de 82,0 mii lei, solicitată de beneficiar la
    creditul preferenţial pentru procurarea spaţiului locativ dlui Igor Tcaciuc , domiciliat
    or. Soroca str. Ştefan cel Mare nr. 24 ap. 46 ,categoria de participant la acţiunile de luptă
    din Afganistan.
  2.  Direcţia Generală Finanţe va achita din contul bugetului raional suma garantată, care va
    fi aprobată anual în bugetul respectiv, în limita de 50 la sută din împrumutul bancar
    contractat între beneficiar şi băncile comerciale ce vor acorda credite preferenţiale.
  3.  Direcţia Generală Finanţe va prezenta Ministerului de Finanţe anual informaţia privind
    numărul de beneficiari cărora li s-au acordat garanţii la creditele preferenţiale solicitate şi
    mărimea acestora, pentru includerea în calcul la stabilirea relaţiilor între bugetul de stat şi
    bugetul raionului.
  4.  A acorda Preşedintelui raionului împuterniciri privind semnarea contractului de
    fidejusiune cu băncile comerciale ce vor acorda creditul preferenţial şi semnarea scrisorii
    de garanţie la împrumutul bancar contractat de beneficiar şi băncile comerciale, în
    mărimea garanţiei eliberate.


Preşedinte al şedinţei                        Vasile Lupuşor

Secretarul Consiliului Raional                    Ion Spataru.
                                                  71
                 REPUBLICA MOLDOVA
    CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                       DECIZIA
                 Nr. 32/21.11 din 29 martie 2007

Cu privire la eliberarea unei garanţii la
Creditul preferenţial solicitat în condiţiile
Hotărîrii Guvernului nr.1146 din 15.10.2004
Dlui Boris Railean

    În temeiul art.3(2), art.43(1) h) şi art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală
(nr.436-XVI din 28.12.2006), art.14(3) din Legea privind finanţele publice locale (nr.397-XV
din 16.10.03), Art.1146 din Codul Civil al Republicii Moldova, punctul 11 al Regulamentului
privind acordarea creditelor preferenţiale unor categorii de populaţie, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova (nr.1146 din 15.10.2004), decizia nr.3 din 15.10.2005 şi din
20.02.2006 a comisiei raionale privind selectarea solicitanţilor la obţinerea creditelor
preferenţiale, Consiliul raional

                        DECIDE:
  1.  A elibera garanţie în mărime de 50% din suma de 82,0 mii lei, solicitată de beneficiar la
    creditul preferenţial pentru procurarea spaţiului locativ dlui Boris Railean , domiciliat
    or. Soroca str. Comuna din Paris nr.2 ,categoria de participant la acţiunile de luptă din
    Afganistan.
  2.  Direcţia Generală Finanţe va achita din contul bugetului raional suma garantată, care va
    fi aprobată anual în bugetul respectiv, în limita de 50 la sută din împrumutul bancar
    contractat între beneficiar şi băncile comerciale ce vor acorda credite preferenţiale.
  3.  Direcţia Generală Finanţe va prezenta Ministerului de Finanţe anual informaţia privind
    numărul de beneficiari cărora li s-au acordat garanţii la creditele preferenţiale solicitate şi
    mărimea acestora, pentru includerea în calcul la stabilirea relaţiilor între bugetul de stat şi
    bugetul raionului.
  4.  A acorda Preşedintelui raionului împuterniciri privind semnarea contractului de
    fidejusiune cu băncile comerciale ce vor acorda creditul preferenţial şi semnarea scrisorii
    de garanţie la împrumutul bancar contractat de beneficiar şi băncile comerciale, în
    mărimea garanţiei eliberate.


Preşedinte al şedinţei                        Vasile Lupuşor

Secretarul Consiliului Raional                    Ion Spataru.
                                                  72
                 REPUBLICA MOLDOVA
    CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                       DECIZIA
                 Nr. 32/21.12 din 29 martie 2007

Cu privire la eliberarea unei garanţii la
Creditul preferenţial solicitat în condiţiile
Hotărîrii Guvernului nr.1146 din 15.10.2004
Dlui Igor Zabulica

    În temeiul art.3(2), art.43(1) h) şi art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală
(nr.436-XVI din 28.12.2006), art.14(3) din Legea privind finanţele publice locale (nr.397-XV
din 16.10.03), Art.1146 din Codul Civil al Republicii Moldova, punctul 11 al Regulamentului
privind acordarea creditelor preferenţiale unor categorii de populaţie, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova (nr.1146 din 15.10.2004), decizia nr.3 din 15.10.2005 şi din
20.02.2006 a comisiei raionale privind selectarea solicitanţilor la obţinerea creditelor
preferenţiale, Consiliul raional

                        DECIDE:
  1.  A elibera garanţie în mărime de 50% din suma de 82,0 mii lei, solicitată de beneficiar la
    creditul preferenţial pentru procurarea spaţiului locativ dlui Igor Zabulica, domiciliat
    r-ul. Soroca sat. Voloviţa ,categoria de participant la acţiunile de luptă din Transnistria.
  2.  Direcţia Generală Finanţe va achita din contul bugetului raional suma garantată, care va
    fi aprobată anual în bugetul respectiv, în limita de 50 la sută din împrumutul bancar
    contractat între beneficiar şi băncile comerciale ce vor acorda credite preferenţiale.
  3.  Direcţia Generală Finanţe va prezenta Ministerului de Finanţe anual informaţia privind
    numărul de beneficiari cărora li s-au acordat garanţii la creditele preferenţiale solicitate şi
    mărimea acestora, pentru includerea în calcul la stabilirea relaţiilor între bugetul de stat şi
    bugetul raionului.
  4.  A acorda Preşedintelui raionului împuterniciri privind semnarea contractului de
    fidejusiune cu băncile comerciale ce vor acorda creditul preferenţial şi semnarea scrisorii
    de garanţie la împrumutul bancar contractat de beneficiar şi băncile comerciale, în
    mărimea garanţiei eliberate.

  Preşedinte al şedinţei                       Vasile Lupuşor

  Secretarul Consiliului Raional                   Ion Spataru.
                                                  73
                 REPUBLICA MOLDOVA
   CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                      DECIZIA
                 Nr. 32/21.13 din 29 martie 2007

Cu privire la eliberarea unei garanţii la
Creditul preferenţial solicitat în condiţiile
Hotărîrii Guvernului nr.1146 din 15.10.2004
Dlui Sergiu Ciocanu

    În temeiul art.3(2), art.43(1) h) şi art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală
(nr.436-XVI din 28.12.2006), art.14(3) din Legea privind finanţele publice locale (nr.397-XV
din 16.10.03), Art.1146 din Codul Civil al Republicii Moldova, punctul 11 al Regulamentului
privind acordarea creditelor preferenţiale unor categorii de populaţie, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova (nr.1146 din 15.10.2004), decizia nr.3 din 15.10.2005 şi din
20.02.2006 a comisiei raionale privind selectarea solicitanţilor la obţinerea creditelor
preferenţiale, Consiliul raional

                       DECIDE:
  1. A elibera garanţie în mărime de 50% din suma de 82,0 mii lei, solicitată de beneficiar la
   creditul preferenţial pentru procurarea spaţiului locativ dlui Sergiu Ciocanu , domiciliat
   r-ul Soroca sat. Slobozia - Vărîncău ,categoria de participant la acţiunile de luptă din
   Transnistria.
  2. Direcţia Generală Finanţe va achita din contul bugetului raional suma garantată, care va
   fi aprobată anual în bugetul respectiv, în limita de 50 la sută din împrumutul bancar
   contractat între beneficiar şi băncile comerciale ce vor acorda credite preferenţiale.
  3. Direcţia Generală Finanţe va prezenta Ministerului de Finanţe anual informaţia privind
   numărul de beneficiari cărora li s-au acordat garanţii la creditele preferenţiale solicitate şi
   mărimea acestora, pentru includerea în calcul la stabilirea relaţiilor între bugetul de stat şi
   bugetul raionului.
  4. A acorda Preşedintelui raionului împuterniciri privind semnarea contractului de
   fidejusiune cu băncile comerciale ce vor acorda creditul preferenţial şi semnarea scrisorii
   de garanţie la împrumutul bancar contractat de beneficiar şi băncile comerciale, în
   mărimea garanţiei eliberate.

  Preşedinte al şedinţei                          Vasile Lupuşor

  Secretarul Consiliului Raional                      Ion Spataru.
                                                 74
                 REPUBLICA MOLDOVA
    CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                       DECIZIA
                 Nr. 32/21.14 din 29 martie 2007

Cu privire la eliberarea unei garanţii la
Creditul preferenţial solicitat în condiţiile
Hotărîrii Guvernului nr.1146 din 15.10.2004
Dlui Valerii Celarschii

    În temeiul art.3(2), art.43(1) h) şi art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală
(nr.436-XVI din 28.12.2006), art.14(3) din Legea privind finanţele publice locale (nr.397-XV
din 16.10.03), Art.1146 din Codul Civil al Republicii Moldova, punctul 11 al Regulamentului
privind acordarea creditelor preferenţiale unor categorii de populaţie, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova (nr.1146 din 15.10.2004), decizia nr.3 din 15.10.2005 şi din
20.02.2006 a comisiei raionale privind selectarea solicitanţilor la obţinerea creditelor
preferenţiale, Consiliul raional

                        DECIDE:
  1.  A elibera garanţie în mărime de 50% din suma de 82,0 mii lei, solicitată de beneficiar la
    creditul preferenţial pentru construcţia casei de locuit dlui Valerii Celarschii , domiciliat
    r-ul Soroca sat. Rubleniţa ,categoria de participant la acţiunile de luptă din Afganistan.
  2.  Direcţia Generală Finanţe va achita din contul bugetului raional suma garantată, care va
    fi aprobată anual în bugetul respectiv, în limita de 50 la sută din împrumutul bancar
    contractat între beneficiar şi băncile comerciale ce vor acorda credite preferenţiale.
  3.  Direcţia Generală Finanţe va prezenta Ministerului de Finanţe anual informaţia privind
    numărul de beneficiari cărora li s-au acordat garanţii la creditele preferenţiale solicitate şi
    mărimea acestora, pentru includerea în calcul la stabilirea relaţiilor între bugetul de stat şi
    bugetul raionului.
  4.  A acorda Preşedintelui raionului împuterniciri privind semnarea contractului de
    fidejusiune cu băncile comerciale ce vor acorda creditul preferenţial şi semnarea scrisorii
    de garanţie la împrumutul bancar contractat de beneficiar şi băncile comerciale, în
    mărimea garanţiei eliberate.


  Preşedinte al şedinţei                          Vasile Lupuşor

  Secretarul Consiliului Raional                      Ion Spataru.
                                                  75
                 REPUBLICA MOLDOVA
   CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                      DECIZIA
                 Nr. 32/21.15 din 29 martie 2007

Cu privire la eliberarea unei garanţii la
Creditul preferenţial solicitat în condiţiile
Hotărîrii Guvernului nr.1146 din 15.10.2004
Dlui Leonid Bogdan

    În temeiul art.3(2), art.43(1) h) şi art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală
(nr.436-XVI din 28.12.2006), art.14(3) din Legea privind finanţele publice locale (nr.397-XV
din 16.10.03), Art.1146 din Codul Civil al Republicii Moldova, punctul 11 al Regulamentului
privind acordarea creditelor preferenţiale unor categorii de populaţie, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova (nr.1146 din 15.10.2004), decizia nr.3 din 15.10.2005 şi din
20.02.2006 a comisiei raionale privind selectarea solicitanţilor la obţinerea creditelor
preferenţiale, Consiliul raional

                       DECIDE:
  1. A elibera garanţie în mărime de 50% din suma de 82,0 mii lei, solicitată de beneficiar la
   creditul preferenţial pentru procurarea spaţiului locativ dlui Leonid Bogdan , domiciliat
   or. Soroca str. Uriţchi nr. 26 ,categoria de participant la acţiunile de luptă din
   Transnistria.
  2. Direcţia Generală Finanţe va achita din contul bugetului raional suma garantată, care va
   fi aprobată anual în bugetul respectiv, în limita de 50 la sută din împrumutul bancar
   contractat între beneficiar şi băncile comerciale ce vor acorda credite preferenţiale.
  3. Direcţia Generală Finanţe va prezenta Ministerului de Finanţe anual informaţia privind
   numărul de beneficiari cărora li s-au acordat garanţii la creditele preferenţiale solicitate şi
   mărimea acestora, pentru includerea în calcul la stabilirea relaţiilor între bugetul de stat şi
   bugetul raionului.
  4. A acorda Preşedintelui raionului împuterniciri privind semnarea contractului de
   fidejusiune cu băncile comerciale ce vor acorda creditul preferenţial şi semnarea scrisorii
   de garanţie la împrumutul bancar contractat de beneficiar şi băncile comerciale, în
   mărimea garanţiei eliberate.

  Preşedinte al şedinţei                      Vasile Lupuşor

  Secretarul Consiliului Raional                  Ion Spataru.
                                                 76
                 REPUBLICA MOLDOVA
   CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                       DECIZIA
                 Nr. 32/21.16 din 29 martie 2007


Cu privire la eliberarea unei garanţii la creditul
preferenţial solicitat în condiţiile Hotărârii
Guvernului nr. 1146 din 15.10.2004
dlui Alexandr Meşcereacov

    În temeiul art.3(2), art.43(1) h) şi art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală
(nr.436-XVI din 28.12.2006), art.14(3) din Legea privind finanţele publice locale (nr.397-XV
din 16.10.03), Art.1146 din Codul Civil al Republicii Moldova, punctul 11 al Regulamentului
privind acordarea creditelor preferenţiale unor categorii de populaţie, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova (nr.1146 din 15.10.2004), decizia nr.3 din 15.10.2005 şi din
20.02.2006 a comisiei raionale privind selectarea solicitanţilor la obţinerea creditelor
preferenţiale, Consiliul raional

                     DECIDE:
  1. A elibera garanţie la suma integrală solicitată de beneficiar la creditul preferenţial pentru
   procurarea spaţiului locativ dlui Alexandr Meşcereacov, domiciliat , or. Soroca str. Ştefan
   cel Mare nr. 16/23, participant la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl în sumă
   82,0 mii lei .
  2. Direcţia Generală Finanţe va achita integral din contul bugetului raional suma garantată,
   care va fi aprobată anual în bugetul respectiv, în limita de 100 la sută din împrumutul
   bancar contractat între beneficiar şi băncile comerciale ce vor acorda credite
   preferenţiale.
  3. Direcţia Generală Finanţe va prezenta Ministerului de Finanţe anual informaţia privind
   numărul de beneficiari cărora li s-au acordat garanţii la creditele preferenţiale solicitate şi
   mărimea acestora, pentru includerea în calcul la stabilirea relaţiilor între bugetul de stat şi
   bugetul raionului.
  4. A acorda Preşedintelui raionului împuterniciri privind semnarea contractului de
   fidejusiune cu băncile comerciale ce vor acorda creditul preferenţial şi semnarea scrisorii
   de garanţie la împrumutul bancar contractat de beneficiar şi băncile comerciale, în
   mărimea garanţiei eliberate.


  Preşedinte al şedinţei                      Vasile Lupuşor

  Secretarul Consiliului Raional                  Ion Spataru.                                                 77
                 REPUBLICA MOLDOVA
    CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                       DECIZIA
                 Nr. 32/21.17 din 29 martie 2007


Cu privire la eliberarea unei garanţii la creditul
preferenţial solicitat în condiţiile Hotărârii
Guvernului nr. 1146 din 15.10.2004
dlui Vladimir Brăescu

    În temeiul art.3(2), art.43(1) h) şi art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală
(nr.436-XVI din 28.12.2006), art.14(3) din Legea privind finanţele publice locale (nr.397-XV
din 16.10.03), Art.1146 din Codul Civil al Republicii Moldova, punctul 11 al Regulamentului
privind acordarea creditelor preferenţiale unor categorii de populaţie, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova (nr.1146 din 15.10.2004), decizia nr.3 din 15.10.2005 şi din
20.02.2006 a comisiei raionale privind selectarea solicitanţilor la obţinerea creditelor
preferenţiale, Consiliul raional

                      DECIDE:
  1.  A elibera garanţie la suma integrală solicitată de beneficiar la creditul preferenţial pentru
    procurarea spaţiului locativ dlui Vladimir Brăescu , domiciliat , or. Soroca str.
    V.Stroiescu nr.104 ap.1, participant la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl în
    sumă 82,0 mii lei.
  2.  Direcţia Generală Finanţe va achita integral din contul bugetului raional suma garantată,
    care va fi aprobată anual în bugetul respectiv, în limita de 100 la sută din împrumutul
    bancar contractat între beneficiar şi băncile comerciale ce vor acorda credite
    preferenţiale.
  3.  Direcţia Generală Finanţe va prezenta Ministerului de Finanţe anual informaţia privind
    numărul de beneficiari cărora li s-au acordat garanţii la creditele preferenţiale solicitate şi
    mărimea acestora, pentru includerea în calcul la stabilirea relaţiilor între bugetul de stat şi
    bugetul raionului.
  4.  A acorda Preşedintelui raionului împuterniciri privind semnarea contractului de
    fidejusiune cu băncile comerciale ce vor acorda creditul preferenţial şi semnarea scrisorii
    de garanţie la împrumutul bancar contractat de beneficiar şi băncile comerciale, în
    mărimea garanţiei eliberate.


  Preşedinte al şedinţei                       Vasile Lupuşor

  Secretarul Consiliului Raional                   Ion Spataru.


                                                  78
                 REPUBLICA MOLDOVA
    CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                      DECIZIA
                 Nr. 32/21. 18 din 29 martie 2007

Cu privire la eliberarea unei garanţii la
Creditul preferenţial solicitat în condiţiile
Hotărîrii Guvernului nr.1146 din 15.10.2004
Dlui Alexandru Negru

    În temeiul art.3(2), art.43(1) h) şi art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală
(nr.436-XVI din 28.12.2006), art.14(3) din Legea privind finanţele publice locale (nr.397-XV
din 16.10.03), Art.1146 din Codul Civil al Republicii Moldova, punctul 11 al Regulamentului
privind acordarea creditelor preferenţiale unor categorii de populaţie, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova (nr.1146 din 15.10.2004), decizia nr.3 din 15.10.2005 şi din
20.02.2006 a comisiei raionale privind selectarea solicitanţilor la obţinerea creditelor
preferenţiale, Consiliul raional

                        DECIDE:
  1.  A elibera garanţie în mărime de 50% din suma de 82,0 mii lei, solicitată de beneficiar la
    creditul preferenţial pentru finisarea construcţiei casei de locuit, dlui Alexandru Negru,
    domiciliat or. Soroca str. Ştefan cel Mare nr. 76, categoria victimă reabilitată ale
    represiunilor politice.
  2.  Direcţia Generală Finanţe va achita din contul bugetului raional suma garantată, care va
    fi aprobată anual în bugetul respectiv, în limita de 50 la sută din împrumutul bancar
    contractat între beneficiar şi băncile comerciale ce vor acorda credite preferenţiale.
  3.  Direcţia Generală Finanţe va prezenta Ministerului de Finanţe anual informaţia privind
    numărul de beneficiari cărora li s-au acordat garanţii la creditele preferenţiale solicitate şi
    mărimea acestora, pentru includerea în calcul la stabilirea relaţiilor între bugetul de stat şi
    bugetul raionului.
  4.  A acorda Preşedintelui raionului împuterniciri privind semnarea contractului de
    fidejusiune cu băncile comerciale ce vor acorda creditul preferenţial şi semnarea scrisorii
    de garanţie la împrumutul bancar contractat de beneficiar şi băncile comerciale, în
    mărimea garanţiei eliberate.

  Preşedinte al şedinţei                       Vasile Lupuşor

  Secretarul Consiliului Raional                   Ion Spataru.
                                                  79
                 REPUBLICA MOLDOVA
    CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                       DECIZIA
                 Nr. 32/21.19 din 29 martie 2007

Cu privire la eliberarea unei garanţii la
Creditul preferenţial solicitat în condiţiile
Hotărîrii Guvernului nr.1146 din 15.10.2004
Dnei Ecaterina Rotaru

    În temeiul art.3(2), art.43(1) h) şi art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală
(nr.436-XVI din 28.12.2006), art.14(3) din Legea privind finanţele publice locale (nr.397-XV
din 16.10.03), Art.1146 din Codul Civil al Republicii Moldova, punctul 11 al Regulamentului
privind acordarea creditelor preferenţiale unor categorii de populaţie, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova (nr.1146 din 15.10.2004), decizia nr.3 din 15.10.2005 şi din
20.02.2006 a comisiei raionale privind selectarea solicitanţilor la obţinerea creditelor
preferenţiale, Consiliul raional

                        DECIDE:
  2.  A elibera garanţie în mărime de 50% din suma de 25,0 mii lei, solicitată de beneficiar la
    creditul preferenţial pentru restaurarea casei vechi, dnei Ecaterina Rotaru , domiciliat
    r-ul Soroca sat. Vărîncău ,categoria victimă reabilitată ale represiunilor politice.
  2.  Direcţia Generală Finanţe va achita din contul bugetului raional suma garantată, care va
    fi aprobată anual în bugetul respectiv, în limita de 50 la sută din împrumutul bancar
    contractat între beneficiar şi băncile comerciale ce vor acorda credite preferenţiale.
  3.  Direcţia Generală Finanţe va prezenta Ministerului de Finanţe anual informaţia privind
    numărul de beneficiari cărora li s-au acordat garanţii la creditele preferenţiale solicitate şi
    mărimea acestora, pentru includerea în calcul la stabilirea relaţiilor între bugetul de stat şi
    bugetul raionului.
  4.  A acorda Preşedintelui raionului împuterniciri privind semnarea contractului de
    fidejusiune cu băncile comerciale ce vor acorda creditul preferenţial şi semnarea scrisorii
    de garanţie la împrumutul bancar contractat de beneficiar şi băncile comerciale, în
    mărimea garanţiei eliberate.

  Preşedinte al şedinţei                       Vasile Lupuşor

  Secretarul Consiliului Raional                   Ion Spataru.
                                                  80
                 REPUBLICA MOLDOVA
   CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                       DECIZIA
                 Nr. 32/21.20 din 29 martie 2007

Cu privire la rectificarea deciziei
nr. 23/16.8 din 23februarie 2006 privind
eliberarea unei garanţii la Creditul preferenţial
solicitat în condiţiile Hotărîrii Guvernului
nr.1146 din 15.10.2004
Dlui Mihai Para

În temeiul art.3(2), art.43(1) h) şi art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală
(nr.436-XVI din 28.12.2006), şi art 70 al Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale
altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale (nr. 317 din 18.07.03) .                     DECIDE:   A substitui din tot textul deciziei nr. 23/16.8  sintagma “Mihai Para” prin sintagma “
Mihail Para ”.
  Preşedinte al şedinţei                      Vasile Lupuşor

  Secretarul Consiliului Raional                  Ion Spataru.
                                                81
                 REPUBLICA MOLDOVA
    CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                      DECIZIA
                 Nr. 32/21.21 din 29 martie 2007

Cu privire la eliberarea unei garanţii la
Creditul preferenţial solicitat în condiţiile
Hotărîrii Guvernului nr.1146 din 15.10.2004
Dlui Iurie Cecan

    În temeiul art.3(2), art.43(1) h) şi art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală
(nr.436-XVI din 28.12.2006), art.14(3) din Legea privind finanţele publice locale (nr.397-XV
din 16.10.03), Art.1146 din Codul Civil al Republicii Moldova, punctul 11 al Regulamentului
privind acordarea creditelor preferenţiale unor categorii de populaţie, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova (nr.1146 din 15.10.2004), decizia nr.3 din 15.10.2005 şi din
20.02.2006 a comisiei raionale privind selectarea solicitanţilor la obţinerea creditelor
preferenţiale, Consiliul raional

                        DECIDE:
1.  A elibera garanţie în mărime de 50% din suma de 82,0 mii lei, solicitată de beneficiar la
   creditul preferenţial pentru procurarea spaţiului locativ dlui Iurie Cecan , domiciliat
   r-ul Soroca sat. Slobozia – Vărîncău ,categoria de participant la acţiunile de luptă din
   Transnistria.
2.  Direcţia Generală Finanţe va achita din contul bugetului raional suma garantată, care va fi
   aprobată anual în bugetul respectiv, în limita de 50 la sută din împrumutul bancar contractat
   între beneficiar şi băncile comerciale ce vor acorda credite preferenţiale.
3.  Direcţia Generală Finanţe va prezenta Ministerului de Finanţe anual informaţia privind
   numărul de beneficiari cărora li s-au acordat garanţii la creditele preferenţiale solicitate şi
   mărimea acestora, pentru includerea în calcul la stabilirea relaţiilor între bugetul de stat şi
   bugetul raionului.
4.  A acorda Preşedintelui raionului împuterniciri privind semnarea contractului de fidejusiune
   cu băncile comerciale ce vor acorda creditul preferenţial şi semnarea scrisorii de garanţie la
   împrumutul bancar contractat de beneficiar şi băncile comerciale, în mărimea garanţiei
   eliberate.


   Preşedinte al şedinţei                     Vasile Lupuşor

   Secretarul Consiliului Raional                 Ion Spataru.
                                                 82
                 REPUBLICA MOLDOVA
    CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                       DECIZIA
                 Nr. 32/21.22 din 29 martie 2007

Cu privire la eliberarea unei garanţii la
Creditul preferenţial solicitat în condiţiile
Hotărîrii Guvernului nr.1146 din 15.10.2004
Dlui Ivan Babiţchii

    În temeiul art.3(2), art.43(1) h) şi art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală
(nr.436-XVI din 28.12.2006), art.14(3) din Legea privind finanţele publice locale (nr.397-XV
din 16.10.03), Art.1146 din Codul Civil al Republicii Moldova, punctul 11 al Regulamentului
privind acordarea creditelor preferenţiale unor categorii de populaţie, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova (nr.1146 din 15.10.2004), decizia nr.3 din 15.10.2005 şi din
20.02.2006 a comisiei raionale privind selectarea solicitanţilor la obţinerea creditelor
preferenţiale, Consiliul raional

                        DECIDE:
  1.  A elibera garanţie în mărime de 50% din suma de 82,0 mii lei, solicitată de beneficiar la
    creditul preferenţial pentru procurarea spaţiului locativ dlui Ivan Babiţchii , domiciliat
    or. Soroca str. D. Cantemir nr.4 ap. 26 ,categoria de participant la acţiunile de luptă din
    Transnistria.
  2.  Direcţia Generală Finanţe va achita din contul bugetului raional suma garantată, care va
    fi aprobată anual în bugetul respectiv, în limita de 50 la sută din împrumutul bancar
    contractat între beneficiar şi băncile comerciale ce vor acorda credite preferenţiale.
  3.  Direcţia Generală Finanţe va prezenta Ministerului de Finanţe anual informaţia privind
    numărul de beneficiari cărora li s-au acordat garanţii la creditele preferenţiale solicitate şi
    mărimea acestora, pentru includerea în calcul la stabilirea relaţiilor între bugetul de stat şi
    bugetul raionului.
  4.  A acorda Preşedintelui raionului împuterniciri privind semnarea contractului de
    fidejusiune cu băncile comerciale ce vor acorda creditul preferenţial şi semnarea scrisorii
    de garanţie la împrumutul bancar contractat de beneficiar şi băncile comerciale, în
    mărimea garanţiei eliberate.

  Preşedinte al şedinţei                       Vasile Lupuşor

  Secretarul Consiliului Raional                   Ion Spataru.
                                                  83
                 REPUBLICA MOLDOVA
   CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                      DECIZIA
                 Nr. 32/21.23 din 29 martie 2007

Cu privire la eliberarea unei garanţii la
Creditul preferenţial solicitat în condiţiile
Hotărîrii Guvernului nr.1146 din 15.10.2004
Dlui Iurie Coţaga

    În temeiul art.3(2), art.43(1) h) şi art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală
(nr.436-XVI din 28.12.2006), art.14(3) din Legea privind finanţele publice locale (nr.397-XV
din 16.10.03), Art.1146 din Codul Civil al Republicii Moldova, punctul 11 al Regulamentului
privind acordarea creditelor preferenţiale unor categorii de populaţie, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova (nr.1146 din 15.10.2004), decizia nr.3 din 15.10.2005 şi din
20.02.2006 a comisiei raionale privind selectarea solicitanţilor la obţinerea creditelor
preferenţiale, Consiliul raional
                        DECIDE:
1. A elibera garanţie în mărime de 50% din suma de 82,0 mii lei, solicitată de beneficiar la
  creditul preferenţial pentru procurarea spaţiului locativ dlui Iurie Coţaga,     domiciliat
  or. Soroca str. M. Sadoveanu nr.20 ap.1 ,categoria de participant la acţiunile de luptă din
  Transnistria.
2. Direcţia Generală Finanţe va achita din contul bugetului raional suma garantată, care va fi
  aprobată anual în bugetul respectiv, în limita de 50 la sută din împrumutul bancar contractat
  între beneficiar şi băncile comerciale ce vor acorda credite preferenţiale.
3. Direcţia Generală Finanţe va prezenta Ministerului de Finanţe anual informaţia privind
  numărul de beneficiari cărora li s-au acordat garanţii la creditele preferenţiale solicitate şi
  mărimea acestora, pentru includerea în calcul la stabilirea relaţiilor între bugetul de stat şi
  bugetul raionului.
4. A acorda Preşedintelui raionului împuterniciri privind semnarea contractului de fidejusiune
  cu băncile comerciale ce vor acorda creditul preferenţial şi semnarea scrisorii de garanţie la
  împrumutul bancar contractat de beneficiar şi băncile comerciale, în mărimea garanţiei
  eliberate.

  Preşedinte al şedinţei                      Vasile Lupuşor

  Secretarul Consiliului Raional                  Ion Spataru.
                                                 84
                 REPUBLICA MOLDOVA
    CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                       DECIZIA
                 Nr. 32/21.24 din 29 martie 2007

Cu privire la eliberarea unei garanţii la
Creditul preferenţial solicitat în condiţiile
Hotărîrii Guvernului nr.1146 din 15.10.2004
Dlui Vasile Voloceai

    În temeiul art.3(2), art.43(1) h) şi art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală
(nr.436-XVI din 28.12.2006), art.14(3) din Legea privind finanţele publice locale (nr.397-XV
din 16.10.03), Art.1146 din Codul Civil al Republicii Moldova, punctul 11 al Regulamentului
privind acordarea creditelor preferenţiale unor categorii de populaţie, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova (nr.1146 din 15.10.2004), decizia nr.3 din 15.10.2005 şi din
20.02.2006 a comisiei raionale privind selectarea solicitanţilor la obţinerea creditelor
preferenţiale, Consiliul raional

                        DECIDE:
  1.  A elibera garanţie în mărime de 50% din suma de 82,0 mii lei, solicitată de beneficiar la
    creditul preferenţial pentru procurarea spaţiului locativ dlui Vasile Voloceai , domiciliat
    or. Soroca str. Ştefan cel Mare nr.106 ap.5 ,categoria de participant la acţiunile de luptă
    din Transnistria.
  2.  Direcţia Generală Finanţe va achita din contul bugetului raional suma garantată, care va
    fi aprobată anual în bugetul respectiv, în limita de 50 la sută din împrumutul bancar
    contractat între beneficiar şi băncile comerciale ce vor acorda credite preferenţiale.
  3.  Direcţia Generală Finanţe va prezenta Ministerului de Finanţe anual informaţia privind
    numărul de beneficiari cărora li s-au acordat garanţii la creditele preferenţiale solicitate şi
    mărimea acestora, pentru includerea în calcul la stabilirea relaţiilor între bugetul de stat şi
    bugetul raionului.
  4.  A acorda Preşedintelui raionului împuterniciri privind semnarea contractului de
    fidejusiune cu băncile comerciale ce vor acorda creditul preferenţial şi semnarea scrisorii
    de garanţie la împrumutul bancar contractat de beneficiar şi băncile comerciale, în
    mărimea garanţiei eliberate.

  Preşedinte al şedinţei                       Vasile Lupuşor

  Secretarul Consiliului Raional                   Ion Spataru.
                                                  85
                 REPUBLICA MOLDOVA
   CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                      DECIZIA
                 Nr. 32/21.25 din 29 martie 2007

Cu privire la eliberarea unei garanţii la
Creditul preferenţial solicitat în condiţiile
Hotărîrii Guvernului nr.1146 din 15.10.2004
Dlui Mihail Pavlic

    În temeiul art.3(2),art. 43(1) h) şi art. 43(2) din Legea privind administraţia publică locală
(nr.436-XVI din 28.12.2006), art.14(3) din Legea privind finanţele publice locale (nr.397-XV
din 16.10.03), Art.1146 din Codul Civil al Republicii Moldova, punctul 11 al Regulamentului
privind acordarea creditelor preferenţiale unor categorii de populaţie, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova (nr.1146 din 15.10.2004), decizia nr.3 din 15.10.2005 şi din
20.02.2006 a comisiei raionale privind selectarea solicitanţilor la obţinerea creditelor
preferenţiale, Consiliul raional
                        DECIDE:

1. A elibera garanţie în mărime de 50% din suma de 82,0 mii lei, solicitată de beneficiar la
  creditul preferenţial pentru procurarea spaţiului locativ dlui Mihail Pavlic , domiciliat
  r-ul Soroca sat. Căinarii – Vechi ,categoria de participant la acţiunile de luptă din
  Transnistria.
2. Direcţia Generală Finanţe va achita din contul bugetului raional suma garantată, care va fi
  aprobată anual în bugetul respectiv, în limita de 50 la sută din împrumutul bancar contractat
  între beneficiar şi băncile comerciale ce vor acorda credite preferenţiale.
3. Direcţia Generală Finanţe va prezenta Ministerului de Finanţe anual informaţia privind
  numărul de beneficiari cărora li s-au acordat garanţii la creditele preferenţiale solicitate şi
  mărimea acestora, pentru includerea în calcul la stabilirea relaţiilor între bugetul de stat şi
  bugetul raionului.
4. A acorda Preşedintelui raionului împuterniciri privind semnarea contractului de fidejusiune
  cu băncile comerciale ce vor acorda creditul preferenţial şi semnarea scrisorii de garanţie la
  împrumutul bancar contractat de beneficiar şi băncile comerciale, în mărimea garanţiei
  eliberate.  Preşedinte al şedinţei                      Vasile Lupuşor

  Secretarul Consiliului Raional                  Ion Spataru.                                                 86
                 REPUBLICA MOLDOVA
   CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                      DECIZIA
                 Nr. 32/21.26 din 29 martie 2007

Cu privire la eliberarea unei garanţii la
Creditul preferenţial solicitat în condiţiile
Hotărîrii Guvernului nr.1146 din 15.10.2004
Dlui Eugeniu Gleadelchin

    În temeiul art.3(2),art. 43(1) h) şi art. 43(2) din Legea privind administraţia publică locală
(nr.436-XVI din 28.12.2006), art.14(3) din Legea privind finanţele publice locale (nr.397-XV
din 16.10.03), Art.1146 din Codul Civil al Republicii Moldova, punctul 11 al Regulamentului
privind acordarea creditelor preferenţiale unor categorii de populaţie, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova (nr.1146 din 15.10.2004), decizia nr.3 din 15.10.2005 şi din
20.02.2006 a comisiei raionale privind selectarea solicitanţilor la obţinerea creditelor
preferenţiale, Consiliul raional
                        DECIDE:

1. A elibera garanţie în mărime de 50% din suma de 82,0 mii lei, solicitată de beneficiar la
  creditul preferenţial pentru procurarea spaţiului locativ dlui Eugeniu Gleadelchin , domiciliat
  r-ul Soroca sat. Slobozia – Cremene ,categoria de participant la acţiunile de luptă din
  Transnistria.
2. Direcţia Generală Finanţe va achita din contul bugetului raional suma garantată, care va fi
  aprobată anual în bugetul respectiv, în limita de 50 la sută din împrumutul bancar contractat
  între beneficiar şi băncile comerciale ce vor acorda credite preferenţiale.
3. Direcţia Generală Finanţe va prezenta Ministerului de Finanţe anual informaţia privind
  numărul de beneficiari cărora li s-au acordat garanţii la creditele preferenţiale solicitate şi
  mărimea acestora, pentru includerea în calcul la stabilirea relaţiilor între bugetul de stat şi
  bugetul raionului.
4. A acorda Preşedintelui raionului împuterniciri privind semnarea contractului de fidejusiune
  cu băncile comerciale ce vor acorda creditul preferenţial şi semnarea scrisorii de garanţie la
  împrumutul bancar contractat de beneficiar şi băncile comerciale, în mărimea garanţiei
  eliberate.

  Preşedinte al şedinţei                      Vasile Lupuşor

  Secretarul Consiliului Raional                  Ion Spataru.
                                                 87
                 REPUBLICA MOLDOVA
   CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                      DECIZIA
                 Nr. 32/21.27 din 29 martie 2007

Cu privire la eliberarea unei garanţii la
Creditul preferenţial solicitat în condiţiile
Hotărîrii Guvernului nr.1146 din 15.10.2004
Dlui Ion Brumă

    În temeiul art.3(2),art. 43(1) h) şi art. 43(2) din Legea privind administraţia publică locală
(nr.436-XVI din 28.12.2006), art.14(3) din Legea privind finanţele publice locale (nr.397-XV
din 16.10.03), Art.1146 din Codul Civil al Republicii Moldova, punctul 11 al Regulamentului
privind acordarea creditelor preferenţiale unor categorii de populaţie, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova (nr.1146 din 15.10.2004), decizia nr.3 din 15.10.2005 şi din
20.02.2006 a comisiei raionale privind selectarea solicitanţilor la obţinerea creditelor
preferenţiale, Consiliul raional
                        DECIDE:

1. A elibera garanţie în mărime de 50% din suma de 82,0 mii lei, solicitată de beneficiar la
  creditul preferenţial pentru procurarea spaţiului locativ dlui Ion Brumă , domiciliat
  r-ul Soroca sat. Voloviţa ,categoria de participant la acţiunile de luptă din Transnistria.
2. Direcţia Generală Finanţe va achita din contul bugetului raional suma garantată, care va fi
  aprobată anual în bugetul respectiv, în limita de 50 la sută din împrumutul bancar contractat
  între beneficiar şi băncile comerciale ce vor acorda credite preferenţiale.
3. Direcţia Generală Finanţe va prezenta Ministerului de Finanţe anual informaţia privind
  numărul de beneficiari cărora li s-au acordat garanţii la creditele preferenţiale solicitate şi
  mărimea acestora, pentru includerea în calcul la stabilirea relaţiilor între bugetul de stat şi
  bugetul raionului.
4. A acorda Preşedintelui raionului împuterniciri privind semnarea contractului de fidejusiune
  cu băncile comerciale ce vor acorda creditul preferenţial şi semnarea scrisorii de garanţie la
  împrumutul bancar contractat de beneficiar şi băncile comerciale, în mărimea garanţiei
  eliberate.

  Preşedinte al şedinţei                      Vasile Lupuşor

  Secretarul Consiliului Raional                  Ion Spataru.
                                                 88
                 REPUBLICA MOLDOVA
   CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                      DECIZIA
                 Nr. 32/21.28 din 29 martie 2007

Cu privire la eliberarea unei garanţii la
Creditul preferenţial solicitat în condiţiile
Hotărîrii Guvernului nr.1146 din 15.10.2004
Dlui Igor Matei

    În temeiul art.3(2),art. 43(1) h) şi art. 43(2) din Legea privind administraţia publică locală
(nr.436-XVI din 28.12.2006), art.14(3) din Legea privind finanţele publice locale (nr.397-XV
din 16.10.03), Art.1146 din Codul Civil al Republicii Moldova, punctul 11 al Regulamentului
privind acordarea creditelor preferenţiale unor categorii de populaţie, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova (nr.1146 din 15.10.2004), decizia nr.3 din 15.10.2005 şi din
20.02.2006 a comisiei raionale privind selectarea solicitanţilor la obţinerea creditelor
preferenţiale, Consiliul raional
                        DECIDE:

1. A elibera garanţie în mărime de 50% din suma de 82,0 mii lei, solicitată de beneficiar la
  creditul preferenţial pentru procurarea spaţiului locativ dlui Igor Matei     , domiciliat
  or. Soroca str. L. Romînă nr. 20 ap. 44 ,categoria de participant la acţiunile de luptă din
  Transnistria.
2. Direcţia Generală Finanţe va achita din contul bugetului raional suma garantată, care va fi
  aprobată anual în bugetul respectiv, în limita de 50 la sută din împrumutul bancar contractat
  între beneficiar şi băncile comerciale ce vor acorda credite preferenţiale.
3. Direcţia Generală Finanţe va prezenta Ministerului de Finanţe anual informaţia privind
  numărul de beneficiari cărora li s-au acordat garanţii la creditele preferenţiale solicitate şi
  mărimea acestora, pentru includerea în calcul la stabilirea relaţiilor între bugetul de stat şi
  bugetul raionului.
4. A acorda Preşedintelui raionului împuterniciri privind semnarea contractului de fidejusiune
  cu băncile comerciale ce vor acorda creditul preferenţial şi semnarea scrisorii de garanţie la
  împrumutul bancar contractat de beneficiar şi băncile comerciale, în mărimea garanţiei
  eliberate.

  Preşedinte al şedinţei                      Vasile Lupuşor

  Secretarul Consiliului Raional                  Ion Spataru.
                                                 89
                 REPUBLICA MOLDOVA
   CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                       DECIZIA
                  Nr. 32/21.29 din 29 martie 2007
Cu privire la eliberarea unei garanţii la
Creditul preferenţial solicitat în condiţiile
Hotărîrii Guvernului nr.1146 din 15.10.2004
Dlui Vladimir Lisnic

    În temeiul art.3(2),art. 43(1) h) şi art. 43(2) din Legea privind administraţia publică locală
(nr.436-XVI din 28.12.2006), art.14(3) din Legea privind finanţele publice locale (nr.397-XV
din 16.10.03), Art.1146 din Codul Civil al Republicii Moldova, punctul 11 al Regulamentului
privind acordarea creditelor preferenţiale unor categorii de populaţie, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova (nr.1146 din 15.10.2004), decizia nr.3 din 15.10.2005 şi din
20.02.2006 a comisiei raionale privind selectarea solicitanţilor la obţinerea creditelor
preferenţiale, Consiliul raional
                        DECIDE:

1. A elibera garanţie în mărime de 50% din suma de 82,0 mii lei, solicitată de beneficiar la
  creditul preferenţial pentru procurarea spaţiului locativ dlui Vladimir Lisnic , domiciliat
  or. Soroca str. Popovici nr. 8 ap. 38 ,categoria de participant la acţiunile de luptă din
  Transnistria.
2. Direcţia Generală Finanţe va achita din contul bugetului raional suma garantată, care va fi
  aprobată anual în bugetul respectiv, în limita de 50 la sută din împrumutul bancar contractat
  între beneficiar şi băncile comerciale ce vor acorda credite preferenţiale.
3. Direcţia Generală Finanţe va prezenta Ministerului de Finanţe anual informaţia privind
  numărul de beneficiari cărora li s-au acordat garanţii la creditele preferenţiale solicitate şi
  mărimea acestora, pentru includerea în calcul la stabilirea relaţiilor între bugetul de stat şi
  bugetul raionului.
4. A acorda Preşedintelui raionului împuterniciri privind semnarea contractului de fidejusiune
  cu băncile comerciale ce vor acorda creditul preferenţial şi semnarea scrisorii de garanţie la
  împrumutul bancar contractat de beneficiar şi băncile comerciale, în mărimea garanţiei
  eliberate.

  Preşedinte al şedinţei                      Vasile Lupuşor

  Secretarul Consiliului Raional                  Ion Spataru.
                                                 90
                 REPUBLICA MOLDOVA
   CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                      DECIZIA
                 Nr. 32/21.30 din 29 martie 2007

Cu privire la eliberarea unei garanţii la
Creditul preferenţial solicitat în condiţiile
Hotărîrii Guvernului nr.1146 din 15.10.2004
Dlui Nicolae Pascari

    În temeiul art.3(2),art. 43(1) h) şi art. 43(2) din Legea privind administraţia publică locală
(nr.436-XVI din 28.12.2006), art.14(3) din Legea privind finanţele publice locale (nr.397-XV
din 16.10.03), Art.1146 din Codul Civil al Republicii Moldova, punctul 11 al Regulamentului
privind acordarea creditelor preferenţiale unor categorii de populaţie, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova (nr.1146 din 15.10.2004), decizia nr.3 din 15.10.2005 şi din
20.02.2006 a comisiei raionale privind selectarea solicitanţilor la obţinerea creditelor
preferenţiale, Consiliul raional
                        DECIDE:

1. A elibera garanţie în mărime de 50% din suma de 82,0 mii lei, solicitată de beneficiar la
  creditul preferenţial pentru procurarea spaţiului locativ dlui Nicolae Pascari , domiciliat
  r-ul. Soroca sat. Cureşniţa Nouă ,categoria de participant la acţiunile de luptă din
  Transnistria.
2. Direcţia Generală Finanţe va achita din contul bugetului raional suma garantată, care va fi
  aprobată anual în bugetul respectiv, în limita de 50 la sută din împrumutul bancar contractat
  între beneficiar şi băncile comerciale ce vor acorda credite preferenţiale.
3. Direcţia Generală Finanţe va prezenta Ministerului de Finanţe anual informaţia privind
  numărul de beneficiari cărora li s-au acordat garanţii la creditele preferenţiale solicitate şi
  mărimea acestora, pentru includerea în calcul la stabilirea relaţiilor între bugetul de stat şi
  bugetul raionului.
4. A acorda Preşedintelui raionului împuterniciri privind semnarea contractului de fidejusiune
  cu băncile comerciale ce vor acorda creditul preferenţial şi semnarea scrisorii de garanţie la
  împrumutul bancar contractat de beneficiar şi băncile comerciale, în mărimea garanţiei
  eliberate.

  Preşedinte al şedinţei                     Vasile Lupuşor

  Secretarul Consiliului Raional                  Ion Spataru.
                                                 91
                 REPUBLICA MOLDOVA
   CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                      DECIZIA
                 Nr. 32/21.31 din 29 martie 2007

Cu privire la eliberarea unei garanţii la
Creditul preferenţial solicitat în condiţiile
Hotărîrii Guvernului nr.1146 din 15.10.2004
Dlui Vladimir Slutu

    În temeiul art.3(2),art. 43(1) h) şi art. 43(2) din Legea privind administraţia publică locală
(nr.436-XVI din 28.12.2006), art.14(3) din Legea privind finanţele publice locale (nr.397-XV
din 16.10.03), Art.1146 din Codul Civil al Republicii Moldova, punctul 11 al Regulamentului
privind acordarea creditelor preferenţiale unor categorii de populaţie, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova (nr.1146 din 15.10.2004), decizia nr.3 din 15.10.2005 şi din
20.02.2006 a comisiei raionale privind selectarea solicitanţilor la obţinerea creditelor
preferenţiale, Consiliul raional
                        DECIDE:

1. A elibera garanţie în mărime de 50% din suma de 82,0 mii lei, solicitată de beneficiar la
  creditul preferenţial pentru procurarea spaţiului locativ dlui Vladimir Slutu , domiciliat
  r-ul Soroca sat. Ţepilova ,categoria de participant la acţiunile de luptă din Transnistria.
2. Direcţia Generală Finanţe va achita din contul bugetului raional suma garantată, care va fi
  aprobată anual în bugetul respectiv, în limita de 50 la sută din împrumutul bancar contractat
  între beneficiar şi băncile comerciale ce vor acorda credite preferenţiale.
3. Direcţia Generală Finanţe va prezenta Ministerului de Finanţe anual informaţia privind
  numărul de beneficiari cărora li s-au acordat garanţii la creditele preferenţiale solicitate şi
  mărimea acestora, pentru includerea în calcul la stabilirea relaţiilor între bugetul de stat şi
  bugetul raionului.
4. A acorda Preşedintelui raionului împuterniciri privind semnarea contractului de fidejusiune
  cu băncile comerciale ce vor acorda creditul preferenţial şi semnarea scrisorii de garanţie la
  împrumutul bancar contractat de beneficiar şi băncile comerciale, în mărimea garanţiei
  eliberate.

  Preşedinte al şedinţei                      Vasile Lupuşor

  Secretarul Consiliului Raional                  Ion Spataru.
                                                 92
                 REPUBLICA MOLDOVA
   CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                      DECIZIA
                 Nr. 32/21.32 din 29 martie 2007

Cu privire la eliberarea unei garanţii la
Creditul preferenţial solicitat în condiţiile
Hotărîrii Guvernului nr.1146 din 15.10.2004
Dlui Tudor Şuşu

    În temeiul art.3(2),art. 43(1) h) şi art. 43(2) din Legea privind administraţia publică locală
(nr.436-XVI din 28.12.2006), art.14(3) din Legea privind finanţele publice locale (nr.397-XV
din 16.10.03), Art.1146 din Codul Civil al Republicii Moldova, punctul 11 al Regulamentului
privind acordarea creditelor preferenţiale unor categorii de populaţie, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova (nr.1146 din 15.10.2004), decizia nr.3 din 15.10.2005 şi din
20.02.2006 a comisiei raionale privind selectarea solicitanţilor la obţinerea creditelor
preferenţiale, Consiliul raional
                        DECIDE:

1. A elibera garanţie în mărime de 50% din suma de 82,0 mii lei, solicitată de beneficiar la
  creditul preferenţial pentru procurarea spaţiului locativ dlui Tudor Şuşu , domiciliat
  or. Soroca str. N. Soltuz nr.8 ap. 53 ,categoria de participant la acţiunile de luptă din
  Transnistria.
2. Direcţia Generală Finanţe va achita din contul bugetului raional suma garantată, care va fi
  aprobată anual în bugetul respectiv, în limita de 50 la sută din împrumutul bancar contractat
  între beneficiar şi băncile comerciale ce vor acorda credite preferenţiale.
3. Direcţia Generală Finanţe va prezenta Ministerului de Finanţe anual informaţia privind
  numărul de beneficiari cărora li s-au acordat garanţii la creditele preferenţiale solicitate şi
  mărimea acestora, pentru includerea în calcul la stabilirea relaţiilor între bugetul de stat şi
  bugetul raionului.
4. A acorda Preşedintelui raionului împuterniciri privind semnarea contractului de fidejusiune
  cu băncile comerciale ce vor acorda creditul preferenţial şi semnarea scrisorii de garanţie la
  împrumutul bancar contractat de beneficiar şi băncile comerciale, în mărimea garanţiei
  eliberate.

  Preşedinte al şedinţei                      Vasile Lupuşor

  Secretarul Consiliului Raional                  Ion Spataru.                                                 93
                 REPUBLICA MOLDOVA
   CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                      DECIZIA
                 Nr. 32/21.33 din 29 martie 2007

Cu privire la eliberarea unei garanţii la
Creditul preferenţial solicitat în condiţiile
Hotărîrii Guvernului nr.1146 din 15.10.2004
Dlui Cetulean Iurii

    În temeiul art.3(2),art. 43(1) h) şi art. 43(2) din Legea privind administraţia publică locală
(nr.436-XVI din 28.12.2006), art.14(3) din Legea privind finanţele publice locale (nr.397-XV
din 16.10.03), Art.1146 din Codul Civil al Republicii Moldova, punctul 11 al Regulamentului
privind acordarea creditelor preferenţiale unor categorii de populaţie, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova (nr.1146 din 15.10.2004), decizia nr.3 din 15.10.2005 şi din
20.02.2006 a comisiei raionale privind selectarea solicitanţilor la obţinerea creditelor
preferenţiale, Consiliul raional
                        DECIDE:

1. A elibera garanţie în mărime de 50% din suma de 82,0 mii lei, solicitată de beneficiar la
  creditul preferenţial pentru procurarea spaţiului locativ dlui Cetulean Iurii , domiciliat
  or. Soroca str.F. Budde nr. 9 ap307 ,categoria de participant la acţiunile de luptă din
  Transnistria.
2. Direcţia Generală Finanţe va achita din contul bugetului raional suma garantată, care va fi
  aprobată anual în bugetul respectiv, în limita de 50 la sută din împrumutul bancar contractat
  între beneficiar şi băncile comerciale ce vor acorda credite preferenţiale.
3. Direcţia Generală Finanţe va prezenta Ministerului de Finanţe anual informaţia privind
  numărul de beneficiari cărora li s-au acordat garanţii la creditele preferenţiale solicitate şi
  mărimea acestora, pentru includerea în calcul la stabilirea relaţiilor între bugetul de stat şi
  bugetul raionului.
4. A acorda Preşedintelui raionului împuterniciri privind semnarea contractului de fidejusiune
  cu băncile comerciale ce vor acorda creditul preferenţial şi semnarea scrisorii de garanţie la
  împrumutul bancar contractat de beneficiar şi băncile comerciale, în mărimea garanţiei
  eliberate.

  Preşedinte al şedinţei                      Vasile Lupuşor

  Secretarul Consiliului Raional                  Ion Spataru.
                                                 94
                 REPUBLICA MOLDOVA
   CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                      DECIZIA
                 Nr. 32/21.34 din 29 martie 2007

Cu privire la eliberarea unei garanţii la
Creditul preferenţial solicitat în condiţiile
Hotărîrii Guvernului nr.1146 din 15.10.2004
Dlui Igor Railean

    În temeiul art.3(2),art. 43(1) h) şi art. 43(2) din Legea privind administraţia publică locală
(nr.436-XVI din 28.12.2006), art.14(3) din Legea privind finanţele publice locale (nr.397-XV
din 16.10.03), Art.1146 din Codul Civil al Republicii Moldova, punctul 11 al Regulamentului
privind acordarea creditelor preferenţiale unor categorii de populaţie, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova (nr.1146 din 15.10.2004), decizia nr.3 din 15.10.2005 şi din
20.02.2006 a comisiei raionale privind selectarea solicitanţilor la obţinerea creditelor
preferenţiale, Consiliul raional
                        DECIDE:

1. A elibera garanţie în mărime de 50% din suma de 82,0 mii lei, solicitată de beneficiar la
  creditul preferenţial pentru procurarea spaţiului locativ dlui Igor Railean , domiciliat
  or. Soroca str.A.Mateevici nr.1ap 42 ,categoria de participant la acţiunile de luptă din
  Transnistria.
2. Direcţia Generală Finanţe va achita din contul bugetului raional suma garantată, care va fi
  aprobată anual în bugetul respectiv, în limita de 50 la sută din împrumutul bancar contractat
  între beneficiar şi băncile comerciale ce vor acorda credite preferenţiale.
3. Direcţia Generală Finanţe va prezenta Ministerului de Finanţe anual informaţia privind
  numărul de beneficiari cărora li s-au acordat garanţii la creditele preferenţiale solicitate şi
  mărimea acestora, pentru includerea în calcul la stabilirea relaţiilor între bugetul de stat şi
  bugetul raionului.
4. A acorda Preşedintelui raionului împuterniciri privind semnarea contractului de fidejusiune
  cu băncile comerciale ce vor acorda creditul preferenţial şi semnarea scrisorii de garanţie la
  împrumutul bancar contractat de beneficiar şi băncile comerciale, în mărimea garanţiei
  eliberate.

  Preşedinte al şedinţei                      Vasile Lupuşor

  Secretarul Consiliului Raional                  Ion Spataru.
                                                 95
                 REPUBLICA MOLDOVA
   CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                      DECIZIA
                 Nr. 32/21.35 din 29 martie 2007

Cu privire la eliberarea unei garanţii la
Creditul preferenţial solicitat în condiţiile
Hotărîrii Guvernului nr.1146 din 15.10.2004
Dlui Viorel Ciubuc

    În temeiul art.3(2),art. 43(1) h) şi art. 43(2) din Legea privind administraţia publică locală
(nr.436-XVI din 28.12.2006), art.14(3) din Legea privind finanţele publice locale (nr.397-XV
din 16.10.03), Art.1146 din Codul Civil al Republicii Moldova, punctul 11 al Regulamentului
privind acordarea creditelor preferenţiale unor categorii de populaţie, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova (nr.1146 din 15.10.2004), decizia nr.3 din 15.10.2005 şi din
20.02.2006 a comisiei raionale privind selectarea solicitanţilor la obţinerea creditelor
preferenţiale, Consiliul raional
                        DECIDE:

1. A elibera garanţie în mărime de 50% din suma de 82,0 mii lei, solicitată de beneficiar la
  creditul preferenţial pentru procurarea spaţiului locativ dlui Viorel Ciubuc , domiciliat
  or. Soroca str. Luceafărul nr.11ap 24,categoria de participant la acţiunile de luptă din
  Transnistria.
2. Direcţia Generală Finanţe va achita din contul bugetului raional suma garantată, care va fi
  aprobată anual în bugetul respectiv, în limita de 50 la sută din împrumutul bancar contractat
  între beneficiar şi băncile comerciale ce vor acorda credite preferenţiale.
3. Direcţia Generală Finanţe va prezenta Ministerului de Finanţe anual informaţia privind
  numărul de beneficiari cărora li s-au acordat garanţii la creditele preferenţiale solicitate şi
  mărimea acestora, pentru includerea în calcul la stabilirea relaţiilor între bugetul de stat şi
  bugetul raionului.
4. A acorda Preşedintelui raionului împuterniciri privind semnarea contractului de fidejusiune
  cu băncile comerciale ce vor acorda creditul preferenţial şi semnarea scrisorii de garanţie la
  împrumutul bancar contractat de beneficiar şi băncile comerciale, în mărimea garanţiei
  eliberate.

  Preşedinte al şedinţei                      Vasile Lupuşor

  Secretarul Consiliului Raional                  Ion Spataru.
                                                 96
                 REPUBLICA MOLDOVA
   CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                      DECIZIA
                 Nr. 32/21.36 din 29 martie 2007

Cu privire la eliberarea unei garanţii la
Creditul preferenţial solicitat în condiţiile
Hotărîrii Guvernului nr.1146 din 15.10.2004
Dlui Ion Noviţchi

    În temeiul art.3(2),art. 43(1) h) şi art. 43(2) din Legea privind administraţia publică locală
(nr.436-XVI din 28.12.2006), art.14(3) din Legea privind finanţele publice locale (nr.397-XV
din 16.10.03), Art.1146 din Codul Civil al Republicii Moldova, punctul 11 al Regulamentului
privind acordarea creditelor preferenţiale unor categorii de populaţie, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova (nr.1146 din 15.10.2004), decizia nr.3 din 15.10.2005 şi din
20.02.2006 a comisiei raionale privind selectarea solicitanţilor la obţinerea creditelor
preferenţiale, Consiliul raional
                        DECIDE:

1. A elibera garanţie în mărime de 50% din suma de 82,0 mii lei, solicitată de beneficiar la
  creditul preferenţial pentru procurarea spaţiului locativ dlui Ion Noviţchi , domiciliat
  or. Soroca str. F. Budde nr.9 ap 209,categoria de participant la acţiunile de luptă din
  Transnistria.
2. Direcţia Generală Finanţe va achita din contul bugetului raional suma garantată, care va fi
  aprobată anual în bugetul respectiv, în limita de 50 la sută din împrumutul bancar contractat
  între beneficiar şi băncile comerciale ce vor acorda credite preferenţiale.
3. Direcţia Generală Finanţe va prezenta Ministerului de Finanţe anual informaţia privind
  numărul de beneficiari cărora li s-au acordat garanţii la creditele preferenţiale solicitate şi
  mărimea acestora, pentru includerea în calcul la stabilirea relaţiilor între bugetul de stat şi
  bugetul raionului.
4. A acorda Preşedintelui raionului împuterniciri privind semnarea contractului de fidejusiune
  cu băncile comerciale ce vor acorda creditul preferenţial şi semnarea scrisorii de garanţie la
  împrumutul bancar contractat de beneficiar şi băncile comerciale, în mărimea garanţiei
  eliberate.

  Preşedinte al şedinţei                      Vasile Lupuşor

  Secretarul Consiliului Raional                  Ion Spataru.
                                                 97
                 REPUBLICA MOLDOVA
   CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                      DECIZIA
                 Nr. 32/21.37 din 29 martie 2007

Cu privire la eliberarea unei garanţii la
Creditul preferenţial solicitat în condiţiile
Hotărîrii Guvernului nr.1146 din 15.10.2004
Dlui Iurie Porcescu

    În temeiul art.3(2),art. 43(1) h) şi art. 43(2) din Legea privind administraţia publică locală
(nr.436-XVI din 28.12.2006), art.14(3) din Legea privind finanţele publice locale (nr.397-XV
din 16.10.03), Art.1146 din Codul Civil al Republicii Moldova, punctul 11 al Regulamentului
privind acordarea creditelor preferenţiale unor categorii de populaţie, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova (nr.1146 din 15.10.2004), decizia nr.3 din 15.10.2005 şi din
20.02.2006 a comisiei raionale privind selectarea solicitanţilor la obţinerea creditelor
preferenţiale, Consiliul raional
                        DECIDE:

1. A elibera garanţie în mărime de 50% din suma de 82,0 mii lei, solicitată de beneficiar la
  creditul preferenţial pentru procurarea spaţiului locativ dlui Iurie Porcescu , domiciliat
  or. Soroca str. Aluniş,31, categoria de participant la acţiunile de luptă din Transnistria.
2. Direcţia Generală Finanţe va achita din contul bugetului raional suma garantată, care va fi
  aprobată anual în bugetul respectiv, în limita de 50 la sută din împrumutul bancar contractat
  între beneficiar şi băncile comerciale ce vor acorda credite preferenţiale.
3. Direcţia Generală Finanţe va prezenta Ministerului de Finanţe anual informaţia privind
  numărul de beneficiari cărora li s-au acordat garanţii la creditele preferenţiale solicitate şi
  mărimea acestora, pentru includerea în calcul la stabilirea relaţiilor între bugetul de stat şi
  bugetul raionului.
4. A acorda Preşedintelui raionului împuterniciri privind semnarea contractului de fidejusiune
  cu băncile comerciale ce vor acorda creditul preferenţial şi semnarea scrisorii de garanţie la
  împrumutul bancar contractat de beneficiar şi băncile comerciale, în mărimea garanţiei
  eliberate.

  Preşedinte al şedinţei                      Vasile Lupuşor

  Secretarul Consiliului Raional                  Ion Spataru.
                                                 98
                 REPUBLICA MOLDOVA
   CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                      DECIZIA
                 Nr. 32/21.38 din 29 martie 2007

Cu privire la eliberarea unei garanţii la
Creditul preferenţial solicitat în condiţiile
Hotărîrii Guvernului nr.1146 din 15.10.2004
Dlui Fiodor Prajina

    În temeiul art.3(2),art. 43(1) h) şi art. 43(2) din Legea privind administraţia publică locală
(nr.436-XVI din 28.12.2006), art.14(3) din Legea privind finanţele publice locale (nr.397-XV
din 16.10.03), Art.1146 din Codul Civil al Republicii Moldova, punctul 11 al Regulamentului
privind acordarea creditelor preferenţiale unor categorii de populaţie, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova (nr.1146 din 15.10.2004), decizia nr.3 din 15.10.2005 şi din
20.02.2006 a comisiei raionale privind selectarea solicitanţilor la obţinerea creditelor
preferenţiale, Consiliul raional
                        DECIDE:

1. A elibera garanţie în mărime de 50% din suma de 82,0 mii lei, solicitată de beneficiar la
  creditul preferenţial pentru procurarea spaţiului locativ dlui Fiodor Prajina , domiciliat
  r-ul Soroca sat. Şeptelici ,categoria de participant la acţiunile de luptă din Transnistria.
2. Direcţia Generală Finanţe va achita din contul bugetului raional suma garantată, care va fi
  aprobată anual în bugetul respectiv, în limita de 50 la sută din împrumutul bancar contractat
  între beneficiar şi băncile comerciale ce vor acorda credite preferenţiale.
3. Direcţia Generală Finanţe va prezenta Ministerului de Finanţe anual informaţia privind
  numărul de beneficiari cărora li s-au acordat garanţii la creditele preferenţiale solicitate şi
  mărimea acestora, pentru includerea în calcul la stabilirea relaţiilor între bugetul de stat şi
  bugetul raionului.
4. A acorda Preşedintelui raionului împuterniciri privind semnarea contractului de fidejusiune
  cu băncile comerciale ce vor acorda creditul preferenţial şi semnarea scrisorii de garanţie la
  împrumutul bancar contractat de beneficiar şi băncile comerciale, în mărimea garanţiei
  eliberate.


  Preşedinte al şedinţei                      Vasile Lupuşor

  Secretarul Consiliului Raional                  Ion Spataru.
                                                 99
                 REPUBLICA MOLDOVA
   CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                      DECIZIA
                 Nr. 32/21.39 din 29 martie 2007

Cu privire la eliberarea unei garanţii la
Creditul preferenţial solicitat în condiţiile
Hotărîrii Guvernului nr.1146 din 15.10.2004
Dlui Piotr Zgardan

    În temeiul art.3(2),art. 43(1) h) şi art. 43(2) din Legea privind administraţia publică locală
(nr.436-XVI din 28.12.2006), art.14(3) din Legea privind finanţele publice locale (nr.397-XV
din 16.10.03), Art.1146 din Codul Civil al Republicii Moldova, punctul 11 al Regulamentului
privind acordarea creditelor preferenţiale unor categorii de populaţie, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova (nr.1146 din 15.10.2004), decizia nr.3 din 15.10.2005 şi din
20.02.2006 a comisiei raionale privind selectarea solicitanţilor la obţinerea creditelor
preferenţiale, Consiliul raional
                        DECIDE:

1. A elibera garanţie în mărime de 50% din suma de 82,0 mii lei, solicitată de beneficiar la
  creditul preferenţial pentru procurarea spaţiului locativ dlui Piotr Zgardan , domiciliat
  r-ul Soroca sat. Vărăncău ,categoria de participant la acţiunile de luptă din Transnistria.
2. Direcţia Generală Finanţe va achita din contul bugetului raional suma garantată, care va fi
  aprobată anual în bugetul respectiv, în limita de 50 la sută din împrumutul bancar contractat
  între beneficiar şi băncile comerciale ce vor acorda credite preferenţiale.
3. Direcţia Generală Finanţe va prezenta Ministerului de Finanţe anual informaţia privind
  numărul de beneficiari cărora li s-au acordat garanţii la creditele preferenţiale solicitate şi
  mărimea acestora, pentru includerea în calcul la stabilirea relaţiilor între bugetul de stat şi
  bugetul raionului.
4. A acorda Preşedintelui raionului împuterniciri privind semnarea contractului de fidejusiune
  cu băncile comerciale ce vor acorda creditul preferenţial şi semnarea scrisorii de garanţie la
  împrumutul bancar contractat de beneficiar şi băncile comerciale, în mărimea garanţiei
  eliberate.

  Preşedinte al şedinţei                      Vasile Lupuşor

  Secretarul Consiliului Raional                  Ion Spataru.
                                                 100
                 REPUBLICA MOLDOVA
   CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                      DECIZIA
                 Nr. 32/21.40 din 29 martie 2007

Cu privire la eliberarea unei garanţii la
Creditul preferenţial solicitat în condiţiile
Hotărîrii Guvernului nr.1146 din 15.10.2004
Dlui Ghennadii Mitrofan

    În temeiul art.3(2),art. 43(1) h) şi art. 43(2) din Legea privind administraţia publică locală
(nr.436-XVI din 28.12.2006), art.14(3) din Legea privind finanţele publice locale (nr.397-XV
din 16.10.03), Art.1146 din Codul Civil al Republicii Moldova, punctul 11 al Regulamentului
privind acordarea creditelor preferenţiale unor categorii de populaţie, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova (nr.1146 din 15.10.2004), decizia nr.3 din 15.10.2005 şi din
20.02.2006 a comisiei raionale privind selectarea solicitanţilor la obţinerea creditelor
preferenţiale, Consiliul raional
                        DECIDE:

1. A elibera garanţie în mărime de 50% din suma de 82,0 mii lei, solicitată de beneficiar la
  creditul preferenţial pentru procurarea spaţiului locativ dlui Ghennadii Mitrofan , domiciliat
  r-ul Soroca sat. Alexandru cel Bun, categoria de participant la acţiunile de luptă din
  Transnistria.
2. Direcţia Generală Finanţe va achita din contul bugetului raional suma garantată, care va fi
  aprobată anual în bugetul respectiv, în limita de 50 la sută din împrumutul bancar contractat
  între beneficiar şi băncile comerciale ce vor acorda credite preferenţiale.
3. Direcţia Generală Finanţe va prezenta Ministerului de Finanţe anual informaţia privind
  numărul de beneficiari cărora li s-au acordat garanţii la creditele preferenţiale solicitate şi
  mărimea acestora, pentru includerea în calcul la stabilirea relaţiilor între bugetul de stat şi
  bugetul raionului.
4. A acorda Preşedintelui raionului împuterniciri privind semnarea contractului de fidejusiune
  cu băncile comerciale ce vor acorda creditul preferenţial şi semnarea scrisorii de garanţie la
  împrumutul bancar contractat de beneficiar şi băncile comerciale, în mărimea garanţiei
  eliberate.

  Preşedinte al şedinţei                      Vasile Lupuşor

  Secretarul Consiliului Raional                  Ion Spataru.
                                                 101
                 REPUBLICA MOLDOVA
   CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                      DECIZIA
                 Nr. 32/21.41 din 29 martie 2007

Cu privire la eliberarea unei garanţii la
Creditul preferenţial solicitat în condiţiile
Hotărîrii Guvernului nr.1146 din 15.10.2004
Dlui Mihail Costin

    În temeiul art.3(2),art. 43(1) h) şi art. 43(2) din Legea privind administraţia publică locală
(nr.436-XVI din 28.12.2006), art.14(3) din Legea privind finanţele publice locale (nr.397-XV
din 16.10.03), Art.1146 din Codul Civil al Republicii Moldova, punctul 11 al Regulamentului
privind acordarea creditelor preferenţiale unor categorii de populaţie, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova (nr.1146 din 15.10.2004), decizia nr.3 din 15.10.2005 şi din
20.02.2006 a comisiei raionale privind selectarea solicitanţilor la obţinerea creditelor
preferenţiale, Consiliul raional
                        DECIDE:

1. A elibera garanţie în mărime de 50% din suma de 82,0 mii lei, solicitată de beneficiar la
  creditul preferenţial pentru procurarea spaţiului locativ dlui Mihail Costin , domiciliat
  r-ul Soroca sat. Slobozia - Vărăncău, categoria de participant la acţiunile de luptă din
  Afganistan.
2. Direcţia Generală Finanţe va achita din contul bugetului raional suma garantată, care va fi
  aprobată anual în bugetul respectiv, în limita de 50 la sută din împrumutul bancar contractat
  între beneficiar şi băncile comerciale ce vor acorda credite preferenţiale.
3. Direcţia Generală Finanţe va prezenta Ministerului de Finanţe anual informaţia privind
  numărul de beneficiari cărora li s-au acordat garanţii la creditele preferenţiale solicitate şi
  mărimea acestora, pentru includerea în calcul la stabilirea relaţiilor între bugetul de stat şi
  bugetul raionului.
4. A acorda Preşedintelui raionului împuterniciri privind semnarea contractului de fidejusiune
  cu băncile comerciale ce vor acorda creditul preferenţial şi semnarea scrisorii de garanţie la
  împrumutul bancar contractat de beneficiar şi băncile comerciale, în mărimea garanţiei
  eliberate.

  Preşedinte al şedinţei                      Vasile Lupuşor

  Secretarul Consiliului Raional                  Ion Spataru.
                                                 102
                 REPUBLICA MOLDOVA
   CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                      DECIZIA
                 Nr. 32/21.42 din 29 martie 2007

Cu privire la eliberarea unei garanţii la
Creditul preferenţial solicitat în condiţiile
Hotărîrii Guvernului nr.1146 din 15.10.2004
Dlui Gheorghe Sochirca

    În temeiul art.3(2),art. 43(1) h) şi art. 43(2) din Legea privind administraţia publică locală
(nr.436-XVI din 28.12.2006), art.14(3) din Legea privind finanţele publice locale (nr.397-XV
din 16.10.03), Art.1146 din Codul Civil al Republicii Moldova, punctul 11 al Regulamentului
privind acordarea creditelor preferenţiale unor categorii de populaţie, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova (nr.1146 din 15.10.2004), decizia nr.3 din 15.10.2005 şi din
20.02.2006 a comisiei raionale privind selectarea solicitanţilor la obţinerea creditelor
preferenţiale, Consiliul raional
                        DECIDE:

1. A elibera garanţie în mărime de 50% din suma de 82,0 mii lei, solicitată de beneficiar la
  creditul preferenţial pentru procurarea spaţiului locativ dlui Gheorghe Sochirca , domiciliat
  r-ul Soroca sat. Soloneţ, categoria de participant la acţiunile de luptă din Afganistan.
2. Direcţia Generală Finanţe va achita din contul bugetului raional suma garantată, care va fi
  aprobată anual în bugetul respectiv, în limita de 50 la sută din împrumutul bancar contractat
  între beneficiar şi băncile comerciale ce vor acorda credite preferenţiale.
3. Direcţia Generală Finanţe va prezenta Ministerului de Finanţe anual informaţia privind
  numărul de beneficiari cărora li s-au acordat garanţii la creditele preferenţiale solicitate şi
  mărimea acestora, pentru includerea în calcul la stabilirea relaţiilor între bugetul de stat şi
  bugetul raionului.
4. A acorda Preşedintelui raionului împuterniciri privind semnarea contractului de fidejusiune
  cu băncile comerciale ce vor acorda creditul preferenţial şi semnarea scrisorii de garanţie la
  împrumutul bancar contractat de beneficiar şi băncile comerciale, în mărimea garanţiei
  eliberate.

  Preşedinte al şedinţei                      Vasile Lupuşor

  Secretarul Consiliului Raional                  Ion Spataru.
                                                 103
                 REPUBLICA MOLDOVA
   CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                       DECIZIA
                 Nr. 32/21.43 din 29 martie 2007Cu privire la eliberarea unei garanţii la creditul
preferenţial solicitat în condiţiile Hotărârii
Guvernului nr. 1146 din 15.10.2004
dlui Vladimir Scutelnic

    În temeiul art.3(2),art. 43(1) h) şi art. 43(2) din Legea privind administraţia publică
locală (nr. 123-XV din 18.03.2003), art. 14 (3) din Legea privind finanţele publice locale (nr.
397-XV din 16.10.2003), art. 1146 din Codul Civil al Republicii Moldova, punctul 11 al
Regulamentului privind acordarea creditelor preferenţiale unor categorii de populaţie, aprobat
prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova (nr. 1146 din 15.10.2004), decizia nr. 3 din
15.10.2005 şi nr. 4 din 20.02.2006 a comisiei raionale privind selectarea solicitanţilor la
obţinerea creditelor preferenţiale, Consiliul Raional
                     DECIDE:

    1. A elibera garanţie la suma integrală solicitată de beneficiar la creditul preferenţial
pentru   procurarea spaţiului locativ dlui Vladimir Scutelnic , domiciliat , or. Soroca
str. Luceafărul nr.5 ap. 55, participant la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl în sumă
82,0 mii lei.
    2. Direcţia Generală Finanţe va achita integral din contul bugetului raional suma
garantată, care va fi aprobată anual în bugetul respectiv, în limita de 100 la sută din împrumutul
bancar contractat între beneficiar şi băncile comerciale ce vor acorda credite preferenţiale.
    3. Direcţia Generală Finanţe va prezenta Ministerului de Finanţe anual informaţia privind
numărul de beneficiari cărora li s-au acordat garanţii la creditele preferenţiale solicitate şi
mărimea acestora, pentru includerea în calcul la stabilirea relaţiilor între bugetul de stat şi
bugetul raionului.
    4. A acorda Preşedintelui raionului împuterniciri privind semnarea contractului de
fidejusiune cu băncile comerciale ce vor acorda creditul preferenţial şi semnarea scrisorii de
garanţie la împrumutul bancar contractat de beneficiar şi băncile comerciale, în mărimea
garanţiei eliberate.

  Preşedinte al şedinţei                      Vasile Lupuşor

  Secretarul Consiliului Raional                  Ion Spataru.


                                                104
                 REPUBLICA MOLDOVA
   CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                       DECIZIA
                 Nr. 32/21.44 din 29 martie 2007
Cu privire la eliberarea unei garanţii la creditul
preferenţial solicitat în condiţiile Hotărârii
Guvernului nr. 1146 din 15.10.2004
dlui Valentin Zabolotnîi

    În temeiul art.3(2),art. 43(1) h) şi art. 43(2) din Legea privind administraţia publică
locală (nr. 123-XV din 18.03.2003), art. 14 (3) din Legea privind finanţele publice locale (nr.
397-XV din 16.10.2003), art. 1146 din Codul Civil al Republicii Moldova, punctul 11 al
Regulamentului privind acordarea creditelor preferenţiale unor categorii de populaţie, aprobat
prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova (nr. 1146 din 15.10.2004), decizia nr. 3 din
15.10.2005 şi nr. 4 din 20.02.2006 a comisiei raionale privind selectarea solicitanţilor la
obţinerea creditelor preferenţiale, Consiliul Raional
                     DECIDE:

    1. A elibera garanţie la suma integrală solicitată de beneficiar la creditul preferenţial
pentru   procurarea spaţiului locativ dlui Valentin Zabolotnîi, domiciliat , r-ul Soroca sat. Rudi,
participant la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl în sumă 82,0 mii lei.
    2. Direcţia Generală Finanţe va achita integral din contul bugetului raional suma
garantată, care va fi aprobată anual în bugetul respectiv, în limita de 100 la sută din împrumutul
bancar contractat între beneficiar şi băncile comerciale ce vor acorda credite preferenţiale.
    3. Direcţia Generală Finanţe va prezenta Ministerului de Finanţe anual informaţia privind
numărul de beneficiari cărora li s-au acordat garanţii la creditele preferenţiale solicitate şi
mărimea acestora, pentru includerea în calcul la stabilirea relaţiilor între bugetul de stat şi
bugetul raionului.
    4. A acorda Preşedintelui raionului împuterniciri privind semnarea contractului de
fidejusiune cu băncile comerciale ce vor acorda creditul preferenţial şi semnarea scrisorii de
garanţie la împrumutul bancar contractat de beneficiar şi băncile comerciale, în mărimea
garanţiei eliberate.

  Preşedinte al şedinţei                      Vasile Lupuşor

  Secretarul Consiliului Raional                  Ion Spataru.                                                 105
                 REPUBLICA MOLDOVA
   CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                       DECIZIA
                 Nr. 32/21.45 din 29 martie 2007Cu privire la rectificarea deciziei
nr. 29/24.19 din 30 noiembrie 2006 privind
eliberarea unei garanţii la Creditul preferenţial
solicitat în condiţiile Hotărîrii Guvernului
nr.1146 din 15.10.2004
Dlui Veaceslav Parasii

    În temeiul art.3(2),art. 43(1) h) şi art. 43(2) din Legea privind administraţia publică locală
(nr. 123-XV din 18.03.2003) , şi art 59 al Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale
altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale (nr. 317 din 18.07.03) .                     DECIDE:  A substitui din tot textul deciziei nr. 29/24.19 din 30 noiembrie 2006    sintagma
“Veaceslav Pascari” prin sintagma “ Veaceslav Parasii ”.
  Preşedinte al şedinţei                      Vasile Lupuşor

  Secretarul Consiliului Raional                  Ion Spataru.
                                                 106
                 REPUBLICA MOLDOVA
   CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                       DECIZIA
                 Nr. 32/21.46 din 29 martie 2007Cu privire la rectificarea deciziei
nr. 24/19.5 din 24 mai 2006 privind
eliberarea unei garanţii la Creditul preferenţial
solicitat în condiţiile Hotărîrii Guvernului
nr.1146 din 15.10.2004
Dlui Rusu Tudor

    În temeiul art.3(2),art. 43(1) h) şi art. 43(2) din Legea privind administraţia publică locală
(nr. 123-XV din 18.03.2003) , şi art 59 al Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale
altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale (nr. 317 din 18.07.03) , Consiliul
Raional

                     DECIDE:


    Decizia nr.24/19.5 din 24 mai 2006 se modifică după cum urmează:
  a) Punctul 1 se expune în redacţie nouă cu următorul cuprins: A elibera garanţie în mărime
de 50% din suma de 82,0 mii lei, solicitată de beneficiar la creditul preferenţial pentru procurarea
spaţiului locativ dlui Rusu Tudor , domiciliat r-ul Soroca sat. Şolcani, categoria de participant la
acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţii R.M.

  b) Punctil 2 se expune în redacţie nouă cu următorul cuprins : Direcţia Generală Finanţe va
achita din contul bugetului raional suma garantată, care va fi aprobată anual în bugetul respectiv,
în limita de 50 la sută din împrumutul bancar contractat între beneficiar şi băncile comerciale ce
vor acorda credite preferenţiale.
  Preşedinte al şedinţei                      Vasile Lupuşor

  Secretarul Consiliului Raional                  Ion Spataru.
                                                 107
                 REPUBLICA MOLDOVA
   CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                      DECIZIA
                  Nr. 32/22 din 29 martie 2007

Cu privire la stabilirea salariului de funcţie
a medicului-şef a Instituţiei Medico-Sanitare
Publice „Spitalul Raional Soroca”

    În temeiul art.43(1) a), p), q) din Legea privind administraţia publică locală (nr.436-XVI
din 28.12.2006), pct.15, 16 şi 18 al Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile
medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală şi
Anexa nr.3 al Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova (nr.1593 din 29.12.2003), pct.15 k) al
statutului Instituţiei Medico-Sanitare Publice „Spitalul Raional Soroca” aprobat prin decizia
Consiliului Raional Soroca (11/3 din 23.09.2004), Consiliul raional

                      DECIDE:
1. A stabili dnei Angela Rusnac, medic-şef al Instituţiei Medico-Sanitare Publice „Spitalul
raional Soroca” coeficientul de multiplicare la salariul de funcţie la limita de 6,75 unităţi pînă la
01.04.2007 şi 6,5 după 01.04.2007. Reieşind din volumul surselor financiare acumulate pentru
perioada anului 2007.
2. A-i acorda dnei Angela Rusnac, medic-şef al Instituţiei Medico-Sanitare Publice „Spitalul
raional Soroca” spor pentru complexitatea şi intensitatea muncii la limita a 50% din salariul de
funcţie, pentru perioada anului 2007, ţinîndu-se cont de îndeplinirea indicilor economico-
financiari.
3. A-i acorda Consiliului de administrare a Instituţiei Medico-Sanitare Publice „Spitalul Raional
Soroca” împuterniciri privind stabilirea normativelor de acordare a sporurilor şi adaosurilor la
salariul angajaţilor instituţiei.
  Preşedinte al şedinţei                      Vasile Lupuşor

  Secretarul Consiliului Raional                  Ion Spataru.
                                                 108
                  REPUBLICA MOLDOVA
   CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                       DECIZIA
                  Nr. 32/23 din 29 martie 2007

Cu privire la Consiliul Electoral de
circumscripţie Soroca

    În temeiul prevederilor art. 27 (4), din Codul Electoral (nr. 1381-XIII din 21.11.1987),
ser.nr.cec-9/75 din 6 martie 2007 Consiliul Raional
                      DECIDE:
    1. A propune Comisiei Electorale Centrale pentru Consiliul Electoral de circumscripţie de
nivelul doi a raionului Soroca următoarele candidaturi:
    Babără Liliana, a.n. 1972, economist-organizator, doctor în economie, şef al Secţiei
Economie al Consiliului Raional
    Lisnic Lora, a.n. 1958, finanţe-credit, specialist în teoria şi practica administraţiei publice,
şef al Direcţiei Generale Finanţe al Consiliului Raional

    Rezervă:
    Brînza Ion, a.n. 1948, profesor, specialist în teoria şi practica administraţiei publice, şef al
 Casei Teritoriale de Asigurări Sociale
    Ianeva Maria, a.n.1953 , contabil-şef, Direcţia Generală Finanţe al Consiliului Raional
    Sîrbu Vitalie, a.n. 1962, inginer-programist, consultant în mijloace electronice de calcul
al Aparatului Preşedintelui raionului
    Bîrliba Olga, a.n.,1953, economist, specialist principal al Secţiei Economie al Consiliului
 Raional
    Ţarălungă Tatiana,a.n.1961, şef Agenţia de Dezvoltare Durabilă şi Integrare Europeană
    Cristian Nona,1968,specialist principal, secţia Administrare Publică, Aparatul
Preşedintelui raionului
    Istratii Maria,1975,specialist principal, Direcţia Generală Finanţe


  Preşedinte al şedinţei                      Vasile Lupuşor

  Secretarul Consiliului Raional                  Ion Spataru.
                                                  109
                 REPUBLICA MOLDOVA
   CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                      DECIZIA
                 Nr. 32/24 din 29 martie 2007

Cu privire la finanţarea unor investiţii
capitale prevăzute în fondul centralizat,
aprobat prin Decizia Consiliului Raional
din 30 noiembrie 2006


    In temeiul art. 3(2) ,art.43 (1) b şi c) din Legea privind administraţia publică locală
(nr.436-XVI din 28.12.2006), art.8 din legea privind finanţele publice locale ( nr.397-XV din
16 octombrie 2003) Consiliul raional

                      D E C I D E:

  1. A distribui fondul centralizat privind finanţarea unor investiţii capitale, aprobate în
   bugetul raional pe ramura cultură după cum urmează :


Palatul de Cultură       1,250000 lei, reparaţia acoperişului, pereului şi alte lucrări
Biblioteca pentru copii     350.000 lei, reparaţia edificiului şi gazificarea.
Muzeul de Istorie şi Etnografie 150.000 lei, reparaţia clădirii, construcţia apeductului şi
                       canalizării
Filiala bibliotecii nr. 4     35.000 lei, gazificarea.
Casa de cultură Vădeni      70.000 lei, reparaţia edificiului
Biblioteca publică        145.000 lei, construcţia anexă
  Preşedinte al şedinţei                      Vasile Lupuşor

  Secretarul Consiliului Raional                  Ion Spataru.
                                                 110
                 REPUBLICA MOLDOVA
   CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                      DECIZIA
                 Nr. 32/25 din 29 martie 2007


Cu privire la constituirea Parohiei
Ortodoxe române cu hramul
 “Ştefan cel Mare şi Sfînt” a
Mitropoliei Basarabiei
în oraşul Soroca

  În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală (nr. 436 din 28.12.2006)
şi având în vedere Regulamentul privind înregistrarea părţilor componente ale cultelor
(aprobat prin Hotărîrea Guvernului 758 din 13.10.1994), Consiliul Raional

                      DECIDE:
    1 A lua act de constituirea Parohiei Ortodoxe române cu hramul “Ştefan cel Mare şi
Sfînt” a Mitropoliei Basarabiei în oraşul Soroca.
    2 A aviza înregistrarea Parohiei Ortodoxe române cu hramul “Ştefan cel Mare şi
Sfînt” a Mitropoliei Basarabiei în oraşul Soroca.
Preşedinte al şedinţei                       Vasile Lupuşor

Secretarul Consiliului Raional                   Ion Spataru.
                                                111
                  REPUBLICA MOLDOVA
   CONSILIUL RAIONAL SOROCA
                       DECIZIA
                  Nr. 32/26 din 29 martie 2007

Cu privire la acordarea garanţiei
Consiliul Raional Soroca
pentru fondarea staţiunilor
tehnologice de maşini.


    În temeiul art. 43 (1) t) din Legea privind administraţia publică locală (nr. 436-XVI din
28.12.2006) şi art. 13, 14 din Legea privind finanţele publice locale (nr.397 din 2003), avînd în
vedere pct.3 al Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor financiare destinate
pentru stimularea creării staţiunilor tehnologice de maşini (Hotărîrea Guvernului nr.303 din
17.03.07), Consiliul raional Soroca

                       DECIDE:

    A acorda Cooperativei de Producere „Nucifer Sor”, Cooperativei de Producere „Dubna
Agro” şi Societăţii cu Răspundere Limitată „Prietenia Agro” garanţia Consiliului Raional Soroca
privind rambursarea creditului tehnic din fondul pentru subvenţionare producătorilor agricoli
pentru fondarea staţiunilor tehnologice de maşini.Preşedinte al şedinţei                       Vasile Lupuşor

Secretarul Consiliului Raional                   Ion Spataru.
                                               112

								
To top