Literaturos sarasas 96vnt Nr 4 by p0OZwh

VIEWS: 290 PAGES: 26

									                       KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRAS


                                     MOKOMOSIOS LITERATŪROS
                                        SĄRAŠAS
                                        2009-12-28
                                         Vilnius

                                       1. Architektūra ir statyba
                                      (Statyba ir statybos inžinerija)

Eil.  Literatūros pavadinimas   Autorius(-ai)    Leidyklos pavadinimas,      Išleidi-                 Anotacija
Nr.                              adresas           mo
                                             metai
 1.  Keraminiai statybiniai  Albinas  Gailius  Technologija            2009   Aprašytos žaliavos keramikai gaminti, žaliavų technologinės savybės,
    dirbiniai         Ingrida Girnienė   K. Donelaičio g. 73              fizikiniai ir cheminiai molio pokyčiai, vykstantys technologinių procesų
                           LT-3006 Kaunas                metu, ir kt. Be tradicinių statybinių keraminių dirbinių, nagrinėjami ir
                           Tel.: (8 37) 30 00 91             naujausi sieniniai, apdailos, stogo dirbiniai, keraminės termoizoliacinės
                           30 00 90                   medžiagos (įvairūs keraminiai blokai, plytos, apdailos dirbiniai, jų
                           Faks. (8 37) 30 06 85             gamybos technologija, taikymo sritis, kokybės kontrolė ir kt.).
                           El. p. leidykla@ktu.lt            Mokomojoje knygoje pirmą kartą lietuvių kalba pateikti kai kurie
                                                  terminai ir apibrėžtys. Aprašant konkrečios paskirties dirbinius,
                                                  nurodyta žaliava jiems gaminti, gamybos technologija, aptariama
                                                  kokybės kontrolės sistema, pagrindinių savybių tyrimo metodai.
                                                  Mokomoji knyga visiškai ar iš dalies atitinka daugelio studijų dalykų
                                                  programų turinį: statybinių medžiagų, keraminių medžiagų, sieninių
                                                  dirbinių technologijos, apdailos medžiagų technologijos, architektūrinės
                                                  medžiagotyros ir kt. disciplinas.
 2.  Vėdinimas         Egidijus Juodis   Technika              2009   Leidinyje nagrinėjami vėdinimo būdai ir priemonės, kaip pasiekti, kad
                           Saulėtekio al. 11               patalpose būtų švarus oras ir komfortinis mikroklimatas. Pateikiama ir
                           LT-10223 Vilnius               bendrųjų žinių apie oro kondicionavimą bei aplinkos apsaugą,
                           Tel. (8 5) 274 50 38             pabrėžiama efektyvaus energijos vartojimo svarba. Leidinys skiriamas
                           http://leidykla.vgtu.lt            aukštųjų mokyklų studentams, tačiau naudingas ir statybininkams bei
                                                  kitų   specialybių  inžinieriams,  susiduriantiems su   vėdinimo
                                                  problemomis.
 3.  Durys architektūroje   Edita Riaubienė   Technologija            2009   Studijoje atskleidžiamas pirminio ir vieno svarbiausių architektūrinio
                           K. Donelaičio g. 73              elemento – durų - reikšminis laukas ir simbolika, raida bei
                           LT-3006 Kaunas                transformacijos. Durų tipologinė struktūra, medžiagos ir konstrukciniai
                           Tel.: (8 37) 30 00 91             sprendimai, sudėtinių dalių evoliucija atskleidžia technologinę elemento
                           30 00 90                   prigimtį, o dekoro ir konstrukcinių reikalavimų derinimas išryškina
                           Faks. (8 37) 30 06 85             esminę architektūros savybę - estetikos ir technikos dermę.
                           El. p. leidykla@ktu.lt
 4.  Medžiagų mokslas:     A. Naujokaitis    Technika            2009   Leidinyje apibrėžiama medžiagų mokslo objektas, jų pažinimo reikšmė
    mokomoji knyga                 Saulėtekio al. 11            studijuojant inžineriją. Apžvelgiama vidinė medžiagų sandara ir su ja
                           LT-10223 Vilnius             susijusios medžiagų savybės. Aptariami cheminiai, fizikiniai,
                           Tel. (8 5) 274 50 38           geocheminiai ir technologiniai procesai, jų įtaka medžiagų sandarai ir
                           http://leidykla.vgtu.lt         savybėms. Apibūdinti medžiagų sandaros ir jos tyrimo metodai,
                                                gamtinių medžiagų parinkimo principai, aptariamas praktinis
                                                panaudojimas, medžiagų ilgaamžiškumo klausimai. Knygos tikslas -
                                                supažindinti studentus su medžiagų struktūra, tyrimo metodais,
                                                procesais, vykstančiais gamybos metu. Leidinys skirtas studentams,
                                                studijuojantiems pagal statybos ir aplinkos inžinerijos studijų
                                                programas

                                    2. Gamyba ir perdirbimas
                    (Maisto produktų gamyba; Tekstilė, apranga, avalynė, oda; Medžiagos (mediena, popierius, plastikai, stiklas))

Eil.  Literatūros pavadinimas   Autorius(-ai)   Leidyklos pavadinimas,    Išleidi-                  Anotacija
Nr.                             adresas         mo
                                          metai
1.   Kostiumo istorija     Virginija Idzelytė  Vilniaus dailės        2009   Scenografės ir dailininkės Virginijos Idzelytės "Kostiumo istorija" -
                           akademijos leidykla           nepaprastai reikalingas ir studentų bei plačios visuomenės ilgai lauktas
                           Dominikonų g. 15            leidinys. Tai išsami, gausiai iliustruota knyga, skirta kostiumo istorijai.
                           LT-01131 Vilnius            Pradėdama ankstyvaisiais amžiais ir baigiama XX a., autorė nuosekliai ir
                           Tel. (8 5) 279 10 15          kruopščiai restauruoja drabužį - kostiumą: jo konstrukciją, tekstūrą,
                           El. p. leidykla@vda.lt         spalvinę gamą, dėvėjimo ypatumus. Apžvelgdama kultūrines,
                                               ekonomines, politines kiekvienos epochos ar šalies apylinkes, autorė
                                               pateikia ir meninės kostiumo sampratos skirtingais istoriniais periodais
                                               atsiradimą. Neatsitiktinai knyga daloma į kostiumo kaitai labai svarbių
                                               laikotarpių skyrius, taip pat į tuos skirtingų amžių tarpsnius, kai nunyksta
                                               vienos svarbios kostiumų detalės ir atsiranda naujų. Knyga ne tik
                                               pristato kostiumo raidą, bet ir akcentuoja jo visuomeninę bei kultūrinę
                                               reikšmę. Kitaip tariant, į kultūros ir visuomenės raidą "Kostiumo
                                               istorijoje" žvelgiama iš kostiumo pozicijų. Ypač svarbūs konstruktyvieji
                                               knygos aspektai - kostiumo dalių, detalių, kirpimo ir pan. analizė,
                                               vartojant tarptautinius kostiumo detalių, medžiagų, aksesuarų
                                               pavadinimus. Taigi "Kostiumo istorija" gali tapti kiekvieno , dirbančio
                                               kostiumo, aprangos, drabužių modeliavimo ir konstravimo srityje,
                                               parankine knyga.
2.   Technologijos.      Alvyda        Šviesa           2009     Šioje mokytojo knygoje duodama daug patarimų ir realių nurodymų, kaip
    Konstrukcinės       Pacevičiūtė     E. Ožeškienės g. 10           planuoti, organizuoti, vertinti ir tobulinti savo ir mokinių darbą, kaip
    medžiagos ir       Vidas        LT-44252 Kaunas             individualiai dirbti su kiekvienu mokiniu. Knygoje rasite konkrečių
    elektronika. Mokytojo   Augustinavičius   Tel. (8 37) 40 91 26          ilgalaikių ir trumpalaikių dalyko planų, informacijos ir literatūros šaltinių,
    knyga           Marius Narvilas   Faks. (8 37) 34 20 32          internetinių nuorodų.
                           El. p. mail@sviesa.lt
                                      3. Inžinerija ir inžinerinės profesijos
    (Mechanika ir metalo darbai: Elektra ir energija: Elektronika ir automatika: Cheminės medžiagos ir cheminiai procesai; Variklinės transporto priemonės, laivai ir orlaiviai )

Eil.   Literatūros pavadinimas     Autorius(-ai)   Leidyklos pavadinimas,    Išleidi-                  Anotacija
Nr.                                adresas         mo
                                              metai
 1.    Inžinerinės medžiagos.    Raimondas      Lucilijus            2009   Leidinyje nagrinėjami inžinerinių medžiagų parinkimo klausimai, terminio
      Sandara, savybės,     Šniuolis      Aušros al. 66a-208            apdirbimo bei paviršinio stiprinimo būdai reikiamoms savybėms gauti,
        panaudojimas                Šiauliai                 nurodomi terminio apdirbimo režimai, nagrinėjama metalų ir nemetalinių
                              Tel.: 8 601 28134             medžiagų sandara, trumpai pateikiami duomenys apie svarbiausių rūšių
                              (8 41) 59 55 18              plieną ketų, spalvotuosius metalus ir jų lydinius, kompozicines ir
                              El. p. info@lucilijus.lt         nemetalines konstrukcines medžiagas, palyginamos šių medžiagų
                                                   markės pagal Rusijos, Vokietijos ir Europos Sąjungos standartus.
                                                   Leidinys skiriamas techniškųjų specialybių studentams. Atnaujintas ir
                                                   papildytas 2004m. leidimo variantas
 2.   Hidraulinės ir        Stanislovas     Technika            2009   Ši mokymo priemonė ir to paties pavadinimo studijų modulis skiriami
     pneumatinės sistemos     Žiedelis      Saulėtekio al. 11             transporto inžinerijos, mechatronikos ir kitų mechaniškųjų specialybių
                              LT-10223 Vilnius             studentams, siekiantiems pagilinti ir išplėsti hidraulinių ir pneumatinių
                              Tel. (8 5) 274 50 38           sistemų analizės ir sintezės žinias. Pateikiama medžiaga remiasi
                              http://leidykla.vgtu.lt          žiniomis, studento įgytomis studijuojant taikomosios hidromechanikos ir
                                                   mašinų elementų, taip pat fizikos, teorinės ir taikomosios mechanikos,
                                                   inžinerinės grafikos ir kitus ankstesnių kursų studijų modulius.
 3.   Naftos chemija        Vytautas      Technologija          2009   Mokomojoje knygoje pateikiama naftos kilmės teorija, naftos cheminė
                    Mickevičius     K. Donelaičio g. 73            bei frakcinė sudėtis, jos atskirų cheminių grupių ir frakcijų savybės,
                    Linas Miknius    LT-3006 Kaunas              išdėstyti išskirtų frakcijų tyrimo metodai bei daugelis naftos frakcijų
                              Tel.: (8 37) 30 00 91           perdirbimo procesų. Aprašyti naftos prekiniai produktai, jų sudėtis,
                              30 00 90                 savybės ir gamybos būdai. Ši knyga leidžia suvokti ir įsigilinti į naftos
                              Faks. (8 37) 30 06 85           cheminę sudėtį, jos tyrimo metodus bei perdirbimo kryptis ir galimybes.
                              El. p. leidykla@ktu.lt          Leidinys skirtas bakalauro studijų aukštesniųjų kursų studentams bei
                                                   magistrantams, studijuojantiems naftos chemiją ir naftos perdirbimo
                                                   technologiją.
 4.   Automatizavimo        Kazys Balžekas   Technologija          2009   Leidinys skirtas procesų valdymo specialybės studentams. Juo gali
     sistemų                      K. Donelaičio g. 73            naudotis Elektrotechnikos ir automatikos bei kitų fakultetų įvairių
     schemotechnika                  LT-3006 Kaunas              specialybių studentai, gamybininkai ir projektuotojai, kurdami įvairių
                              Tel.: (8 37) 30 00 91           gamybinių mechanizmų valdymo sistemas. Leidinyje pateikta
                              30 00 90                 automatizavimo ir principinių elektrinių schemų braižymo taisyklės,
                              Faks. (8 37) 30 06 85           schemų sudarymo teoriniai pagrindai, automatikos elementų
                              El. p. leidykla@ktu.lt          charakteristika, kontaktinio įjungimo, išjungimo, impulsų formavimo,
                                                   pozicinio valdymo ir reguliavimo bei signalizacijos schemų fragmentai.
 5.  Ergonomika inžinerijoje  Kazys  Algirdas  Technika            2009   Vadovėlyje aprašomi technikoje taikomi ergonomikos metodai, sukurti
                 Kaminskas      Saulėtekio al. 11             antroje XX a. pusėje. Tinkamai pagal žmogaus protinę ir fizinę gebą
                           LT-10223 Vilnius             pritaikant darbo sistemas galima sukurti optimalias darbo sąlygas,
                           Tel. (8 5) 274 50 38           kuriomis didėtų darbo našumas, mažėtų įtampa ir nuovargis, būtų
                           http://leidykla.vgtu.lt          tausojama žmogaus sveikata ir užtikrinama darbo sauga. aptariama
                                                ergonomikos samprata, tyrimo metodai ir taikymo principai,
                                                analizuojama informacijos gavimo regos, klausos, lytos, skonio ir uoslės
                                                pojūčiais procesas, nagrinėjama protinio ir fizinio darbo fiziologija,
                                                inžinerinė antropometrija, darbo aplinka – apšvietimas, triukšmas,
                                                vibracija ir klimatas, jų reikšmė siekiant komforto darbo patalpose.
                                                Pateikti svarbiausių terminų apibrėžimai, jų atitikmenys anglų kalba.

                                       4. Kompiuterija
                                     (Kompiuterio panaudojimas)

Eil.  Literatūros pavadinimas   Autorius(-ai)   Leidyklos pavadinimas,     Išleidi-                  Anotacija
Nr.                             adresas          mo
                                           metai
 1.  Inžinerinė ir       Pranas       Technika            2009   Mokomojoje knygoje pateikta inžinerinės ir kompiuterinės grafikos
    kompiuterinė grafika   Gerdžiūnas     Saulėtekio al. 11             dalyko studijų medžiaga - kurso programa, namų ir laboratorinių darbų
                 Vytautas Plakys   LT-10223 Vilnius             užduotys, jų atlikimo metodika, pavyzdžiai, šio kurso teorijos pagrindai.
                 Juozas Grabys    Tel. (8 5) 274 50 38           Leidinys skirtas mechanikos inžinerijos, pramonės inžinerijos, transporto
                           http://leidykla.vgtu.lt          inžinerijos, statybos inžinerijos ir vadybos studijų krypčių studentams.
 2.  Atmintinė. Adobe     Kazimieras     Smaltija            2009   "Adobe Photoshop CS4" yra populiariausia piešimo ir grafikos
    Photoshop CS4       Brundza       Kapsų g. 82                redagavimo programa, leidžianti kurti realistinius piešinius ir redaguoti
                           LT-44144 Kaunas             įvairius vaizdus. Šioje knygelėje "Adobe" programų entuziastai ir
                           Tel. (8 37) 42 54 02           profesionalai ras aprašymų, kaip kurti įvairius neįprastus ir įspūdingus
                           Faks. (8 37) 20 89 92           teksto efektus bei trimačius objektus. Knygelėje pateikiamos būtinos
                           El. p. prekyba@smaltija.lt        norimo išgauti teksto efekto ar trimačio objekto komandos ir jų atlikimo
                                                seka.
 3.  Informacijos ir      Rimvydas      Vilniaus universiteto      2009   Šis vadovėlis skiriamas dalykui "Informacijos ir komunikacijos
    komunikacijos       Skyrius       leidykla                 technologijos", kurio nagrinėjimo objektas - šiuolaikinės informacijos ir
    technologijos       Audronė       Universiteto g. 1             komunikacijos technologijos (IKT), jų esmė ir vieta visuomenės veikloje.
                 Mikalauskienė    LT- 01122 Vilnius             Vadovėlio tikslas - suteikti skaitytojams išsamią informaciją apie įvairias
                 Laima Zalieckaitė  Tel. (8 5) 268 72 60           sukurtas ir naudojamas IKT, jų savybes ir perspektyvas tokiu būdu, kuris
                           Faks. (8 5) 212 39 39           leistų geriausiai patenkinti būsimųjų ekonomistų ir vadovų šios srities
                           info@leidykla.vu.lt            žinių poreikius. Tuo vadovaujantis pasirinkta dėstymo struktūra, pagal
                                                kurią vadovėlį sudaro penkios dalys - bendrosios dalyko sąvokos,
                                                duomenų ir informacijos organizavimas, duomenų apdorojimo ir mainų
                                                technologijos, intelektualiosios technologijos ir sistemos bei elektroninės
                                                veiklos ir elektroninio verslo technologijos.
 4.  Kompiuterinė grafika   Nijolė Šepetienė   Vilniaus dailės        2009    Šis vadovėlis – tai mokomoji priemonė besimokantiems kompiuterinės
    CorelDRAW terpėje               akademijos leidykla            grafikos su CorelDRAW programa, kuri plačiai naudojama piešiant,
    studentams                   Dominikonų g. 15             kuriant kompozicijas. Todėl šis vadovėlis yra naudingas dizaineriams,
    menininkams                  LT-01131 Vilnius             grafikos specialistams, skulptoriams ir kitų sričių menininkams,
                           Tel. (8 5) 279 10 15           besidomintiems kompiuterine grafika. Šiame vadovėlyje neprisirišama
                           El. p. leidykla@vda.lt          prie konkrečios CorelDRAW versijos. Čia aprašomi fundamentalūs
                                                mokymosi dirbti su CorelDRAW programa pagrindai. Vadovėlį sudaro 25
                                                skyriai. Kiekvieno skyriaus pradžioje pateikiamos būtinos teorinės žinios,
                                                aprašomi valdymo elementai ir darbo procedūra. Kiekviename skyrelyje
                                                yra pratimų, nurodoma, kaip ir su kokiomis priemonėmis juos atlikti. Tai
                                                padeda geriau perprasti pateiktą medžiagą. Šis vadovėlis pravers ir
                                                pradedantiesiems, ir jau susipažinusiems su CorelDRAW programa. Jis
                                                skirtas aukštųjų mokyklų studentams menininkams.

                                         5. Menas
                 (Muzika ir atlikėjų menas; Garso ir vaizdo technika bei žiniasklaidos produkcija; Dizainas; Dailieji amatai)

Eil.  Literatūros pavadinimas  Autorius(-ai)   Leidyklos pavadinimas,     Išleidi-                  Anotacija
Nr.                             adresas          mo
                                           metai
 1.  Kostiumo istorija     Virginija     Vilniaus dailės akademijos    2009   Scenografės ir dailininkės Virginijos Idzelytės "Kostiumo istorija" -
                 Idzelytė      leidykla                  nepaprastai reikalingas ir studentų bei plačios visuomenės ilgai lauktas
                          Dominikonų g. 15              leidinys. Tai išsami, gausiai iliustruota knyga, skirta kostiumo istorijai.
                          LT-01131 Vilnius              Pradėdama ankstyvaisiais amžiais ir baigiama XXa., autorė nuosekliai ir
                          Tel. (8 5) 279 10 15            kruopščiai restauruoja drabužį - kostiumą: jo konstrukciją, tekstūrą,
                          El. p. leidykla@vda.lt           spalvinę gamą, dėvėjimo ypatumus. Apžvelgdama kultūrines,
                                                ekonomines, politines kiekvienos epochos ar šalies apylinkes, autorė
                                                pateikia ir meninės kostiumo sampratos skirtingais istoriniais periodais
                                                atsiradimą. Neatsitiktinai knyga daloma į kostiumo kaitai labai svarbių
                                                laikotarpių skyrius, taip pat į tuos skirtingų amžių tarpsnius, kai nunyksta
                                                vienos svarbios kostiumų detalės ir atsiranda naujų. Knyga ne tik pristato
                                                kostiumo raidą, bet ir akcentuoja jo visuomeninę bei kultūrinę reikšmę.
                                                Kitaip tariant, į kultūros ir visuomenės raidą "Kostiumo istorijoje"
                                                žvelgiama iš kostiumo pozicijų. Ypač svarbūs konstruktyvieji knygos
                                                aspektai - kostiumo dalių, detalių, kirpimo ir pan. analizė, vartojant
                                                tarptautinius kostiumo detalių, medžiagų, aksesuarų pavadinimus. Taigi
                                                "Kostiumo istorija" gali tapti kiekvieno , dirbančio kostiumo, aprangos,
                                                drabužių modeliavimo ir konstravimo srityje, parankine knyga.
 2.  Spalvotyra        Alvydas      Kauno kolegijos leidykla     2009   Tai - metodinė mokomoji priemonė, Spalvotyros kurso programa, skirta
                 Jonaitis      Pramonės pr. 20              besimokantiems meninių specialybių. Leidinio tikslas - sujungti žinias į
                 Regina Rutkutė   LT-50468 Kaunas              visumą, padėti suvokti spalvų teorijos klausimus. Jis skirtas plačiam
                          Tel. (8 37) 35 23 24            skaitytojų - moksleiviams, studentams, dėstytojams, dailininkams ir
                          Faks. (8 37) 75 11 35           dizaineriams, taip pat visiems, kurie domisi spalvų paslaptimis. Knygoje
                          El. p. rastine@kauko.lt          yra naudingų patarimų, kaip maišyti spalvas, išgauti spalvų toną ir
                          http://www.kauko.lt            kontrastą. Tapymo, piešimo įgūdžiams formuoti leidinyje skiriamos
                                                specialios užduotys studentams. Leidinio turinį galite peržiūrėti
                                                paruoštoje pdf byloje.
3.  Muzikos istorijos ir    Genia Vaisman  Klaipėdos universiteto     2009  Darbą sudaro dvi pagrindinės dalys: muzikos istorijos testai ir muzikos
   teorijos testai      Milda      leidykla                teorijos pratybos. Tas dalis jungia įkomponuota nedidelės apimties
                Kazakevičiūtė  Herkaus Manto g. 84          muzikos teorijos testų sritis. Tikimės, kad testai bus naudingi
                        LT-92294 Klaipėda           pedagogams, sudomins moksleivius, studentus, net muzikos mėgėjus ir
                        Tel./faks.: (8 46) 39 88 91      padės muzikos istorijos bei teorijos žinių įsisavinimui.
                        39 89 99
                        El. p. leidykla@ku.lt
4.  Klasikinės melodijos    Sudarė ir    Šiaulių universiteto leidykla  2009  Metodinis leidinys "Senovinė muzika mokyklinei dūdelei" (2003), kuriame
   mokyklinei dūdelei (su   aranžavo doc.  Vilniaus g. 88             pateikta nemažai populiarių senosios (renesanso, baroko) muzikos
   CD)            Gediminas    LT-76285 Šiauliai           pavyzdžių, studentų teigimu, visiškai negali patenkinti muzikavimo
                Ramanauskas   Tel./faks. (8 41) 52 09 80       poreikių. Ši metodinė knyga yra tarsi natūrali minėto leidinio tąsa. Kaip
                        El. p. leidykla@cr.su.lt        žinia, gerokai daugiau praktinės muzikinės auklėjamosios vertės turi tie
                                            kūriniai, kurie atlikėjams yra ne kartą girdėti. Mokiniai per muzikos
                                            pamokas supažindinami su senovės, baroko, klasicistine, romantine
                                            muzika, tačiau toji muzika pirmiausia aptariama teoriniu aspektu,
                                            pasirenkant verbalinę klausomos muzikos kūrinių analizę. Taigi šis
                                            leidinys itin padidins studentų galimybes priartinti mokinius prie praktinio
                                            muzikos medžiagos įsisavinimo. Visi pateikiami kūrinių akompanimentai
                                            specialiai aranžuoti sintezatoriams ir leidžia atlikėjams išbandyti dūdelę
                                            kaip muzikos instrumentą. Leidinyje pateikiamus muzikos kūrinių
                                            akompanimentus kompaktinėje plokštelėje kūrybiškai aranžavo Šiaulių
                                            universiteto lektorius Juozas Gavenauskas.
5.  Žvilgsnis į praeitį:    Dalia      Kronta             2009  Rekomenduojama spaudai kaip metodinis leidinys aukštųjų mokyklų
   istoriniai dailės     Karatajienė   Šiaulių g. 3              studentams.
   mokymo aspektai              LT- 01133 Vilnius
                        Tel. (8 5) 212 18 71
                        El. p. leidykla@kronta.lt
                        http://www.kronta.lt

6.  Istorinis buitinis šokis  Tulija     Klaipėdos universiteto     2009  Šiame darbe apžvelgiama XVII-XIX a. Vakarų Europos šokių kultūra:
   XVII - XIXa.        Zinčiukienė   leidykla                analizuojami liaudies ir diduomenės šokiai, jų stilius, atlikimo maniera,
                        Herkaus Manto g. 84          buitinio ir sceninio šokio įtaka vienas kitam. Aprašomos minėtų epochų
                        LT-92294 Klaipėda           populiariausios šokių kompozicijos, pagrindiniai žingsniai, laikysena,
                        Tel./faks.: (8 46) 39 88 91      galvos, kojų, rankų padėtys, poros susikabinimai. Metodinis leidinys
                        39 89 99                skirtas studentams, studijuojantiems šokio meną, pedagogams,
                        El. p. leidykla@ku.lt         dėstantiems istorinį buitinį šokį, kolektyvų vadovams bei choreografams,
                                            kuriantiems sceninio judesio ir šokio scenas dramos spektakliuose.
7.  Nuo idėjos iki daikto:   Vytautas    Vilniaus dailės akademijos   2009  Knygoje aptariama dizaino – kūrybos ir mokymo – metodika,
   Dizainas. Projektavimo   Kibildis    leidykla                akcentuojant idėjos, kaip projektavimo atspirties taško, svarbą dizainerio
   metodika                  Dominikonų g. 15            darbe. Tai pirmas Lietuvoje tokio pobūdžio vadovėlis, skirtas dizaino,
                        LT-01131 Vilnius            interjero dizaino ir architektūros specialybių studentams. Jis taip pat
                        Tel. (8 5) 279 10 15          pravers visiems, kas domisi daiktų ir interjero projektavimu. Leidinys
                        El. p. leidykla@vda.lt         gausiai iliustruotas daugiausia paties autoriaus vadovautų studentų
                                            darbais.
                                       6. Paslaugos asmenims
                         (Viešbučiai, restoranai ir viešasis maitinimas; Kelionės, turizmas ir laisvalaikis)

Eil.  Literatūros pavadinimas   Autorius(-ai)    Leidyklos pavadinimas,     Išleidi-                    Anotacija
Nr.                              adresas          mo
                                            metai
 1.  Su meile Lietuva     Sud. Lina       Nacionalinė knyga        2009   Reprezentacinė knyga apie Lietuvą - jos valdžią, papročius, gamtą,
                 Beatričė       Kareivių g. 6               ekonomiką, sportą, kultūrines vertybes. Išleista penkiomis kalbomis
                 Žukauskienė      LT-02012 Vilnius              (lietuvių, anglų, vokiečių, rusų, prancūzų), patogiu formatu, joje gausu
                            Tel. (8 5) 277 76 96            spalvotų nuotraukų.
                            Faks. (8 5) 271 53 95           Tai šiuolaikiškas, originalus, meniškas ir aktualus fotoalbumas apie
                            El. p. info@nknyga.lt           Lietuvą, kuriame apžvelgiame - svarbiausius Lietuvos istorijos aspektus;
                                                 lietuviškas tradicijas; gamtos grožį; senąją bei modernią architektūrą;
                                                 ekonominį ir kultūrinį gyvenimą; mokslą; Lietuvos objektus įtrauktus į
                                                 UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą.
 2.  Keliautojų sportas:    Nijolė        Vilniaus pedagoginio       2009   Metodinė priemonė skirta studentams, neformalaus švietimo
    turizmo ir kraštotyros  Kapustinskienė    universiteto leidykla           pedagogams, pavieniams keliautojams, norintiems gilintis į turistinės ir
    neformalaus švietimo              T. Ševčenkos g. 31             kraštotyrinės veiklos plėtojimo galimybes. Šiame leidinyje pateikiama
    veiklos organizavimo ir             LT-03111 Vilnius              žinių apie keliautojų sportą, pasirengimo sportiniams žygiams metodiniai
    plėtojimo metodika               Tel. (8 5) 233 35 93            nurodymai, turistinių kraštotyrinių renginių vykdymo taisyklės ir
    mokykloje                    El. p.                   reikalavimai. Neformalaus švietimo pedagogai, studentai galės remtis
                            luewiodzyjkilgan@evupsu          metodiniais nurodymais sudarydami savo darbo su būreliais programas,
                            f.blyta                  organizuodami ir plėtodami turistinę kraštotyrinę veiklą kolektyve.
                            www.vpu.lt

 3.  Viešbučių darbo      Kristina Kigaitė   Šiaulių kolegija         2009
    organizavimas       Jolita Vveinhardt   Aušros al. 40               Mokomojoje knygoje aprašoma viešbučių istorinė raida, nagrinėjami
                            LT-76241 Šiauliai             klasifikavimo tipai, viešbučio darbo organizavimas, viešbučio personalo
                            Tel. (8 41) 52 37 68            organizavimo ir valdymo ypatumai.
                            Faks. (8 41) 52 50 91
                            El. p.
                            administracija@siauliukol
                            egija.lt
 4.  Maisto sauga ir higiena  R. Jonaitienė     Šiaulių kolegija         2009
    (CD)                      Aušros al. 40               Mokomoji knyga
                            LT-76241 Šiauliai
                            Tel. (8 41) 52 37 68
                            Faks. (8 41) 52 50 91
                            El. p.
                            administracija@siauliukol
                            egija.lt
 5.  Texts and exercises for  D. Daraškaitė     Šiaulių kolegija        2009
    tourism industry     N. Litevkienė     Aušros al. 40                Ši mokymo priemonė skirta turizmo administravimo specialybės
                 A. Daigorienė ir   LT-76241 Šiauliai              studentams bei visiems kitiems, dirbantiems turizmo srityje ir norintiems
                 kt.          Tel. (8 41) 52 37 68            patobulinti anglų kalbos žinias. Leidinyje pateikiami tekstai, susiję su
                            Faks. (8 41) 52 50 91            turizmu, kelionėmis bei viešbučiais. Kartu u tekstais pateikiamos įvairios
                            El. p.                   užduotys: pratimai žodynui turtinti, klausimai, skatinantys diskusijas
                            administracija@siauliukol          duota tema, įvairios praktinės užduotys ir pan.
                            egija.lt

                                       7. Socialinės paslaugos
                          (Vaikų priežiūra ir paslaugos jaunimui; Socialinis darbas ir konsultavimas)

Eil.  Literatūros pavadinimas  Autorius(-ai)     Leidyklos pavadinimas,     Išleidi-                  Anotacija
Nr.                              adresas          mo
                                             metai
 1.  Vaiko sauga namuose    Birutė       Klaipėdos universiteto       2009    Tikėtina, kad šis leidinys padės spręsti vaiko saugos problemas,
                 Strukčinskienė   leidykla                    prisidės užtikrinant Jungtinių Tautų Organizacijos Vaiko teisių
                           Herkaus Manto g. 84               konvencijoje paskelbtą teisę augti saugioje aplinkoje ir palengvins
                           LT-92294 Klaipėda                įgyvendinti Lietuvos sveikatos programoje numatytą uždavinį -
                           Tel./faks.: (8 46) 39 88 91           "sumažinti traumatizmo atvejus, neįgalumo ir mirtingumo dėl traumų ir
                           39 89 99                    nelaimingų atsitikimų skaičių." Ši mokomoji knyga gali būti naudinga
                           El. p. leidykla@ku.lt              universitetų ir kolegijų studentams, visuomenės sveikatos, medicinos,
                                                   slaugos, socialinio darbo, edukologijos specialistams. Tikimasi, kad ši
                                                   knyga padės tėvams ir visiems, kurie atsakingi už vaiko saugą,
                                                   sveikatą ir gyvybę.
 2.  Šeima ir vaiko emocinis  Viktorija      Technologija            2009    Mokomojoje knygoje atskleidžiama biologinė ir psichologinė emocijų
    pasaulis         Grigaliūnienė    K. Donelaičio g. 73               reikšmė, jų plėtra. Daug dėmesio skiriama emocijų formavimosi
                           LT-3006 Kaunas                 mechanizmams ir tėvų įtakai, formuojant vaiko asmenybę. Mokomoji
                           Tel.: (8 37) 30 00 91              knyga skiriama įvairių specialybių gydytojams, rezidentams,
                           30 00 90                    psichologams ir socialiniams darbuotojams.
                           Faks. (8 37) 30 06 85
                           El. p. leidykla@ktu.lt
 3.  Socialinis darbas ir       -      Vytauto Didžiojo universiteto    2009    Mokymo knygoje, skirtoje socialiniams darbuotojams, socialiniams
    vaiko teisės                 leidykla                    pedagogams, socialinio darbo mokykloms bei visiems, kas yra
                           S.Daukanto g. 27                neabejingi Lietuvos ir viso pasaulio vaikų likimams, pateikiamas Vaiko
                           LT-44249 Kaunas                 teisių konvencijos aiškinimas, remiantis socialinio teisingumo ir
                           Tel. (8 37) 32 78 08              žmogaus teisių pagrindiniais principais.
                           Faks. (8 37) 32 79 80
                           El. p. info@leidykla.vdu.lt
4.  Kaip padėti paaugliui  Allen Carr    Baltos lankos          2009  Ši paprasta, sveiku protu pagrįsta knyga patars, kaip laisvai ir atvirai
   mesti rūkyti               Kęstučio g. 10             bendrauti su vaikais; atskleis, kokie sunkumai juos slegia; paaiškins,
                       LT-08116 Vilnius            kad rūkymas - ne pasirinkimas, o spąstai; suteiks žinių, kaip
                       Tel./faks. (8 5) 238 77 52       pasipriešinti draugų, partnerių ir reklamos spaudimui; nurodys
                       El. p. info@blk.lt           vyraujančias klaidingas pažiūras apie rūkymą; paaiškins, kaip parodyti
                                           gerą pavyzdį; padės suprasti, kaip mesti rūkyti be pakaitalų. Šioje
                                           knygoje Allenas Carras, bestselerio „Lengvas būdas mesti rūkyti“
                                           autorius, savo sveiku protu grįsta metodiką skiria tėvams ir vaikams.
                                           Jis tvirtina, kad, pakliūdama į nikotino spąstus, didžioji dalis rūkalių
                                           užsikrečia idėja, jog be cheminių nuodų negalima mėgautis gyvenimu
                                           ar įveikti streso. Jei padėsite savo vaikui išvysti tikrąją tiesą apie
                                           rūkymą, tuomet, tikėtina, padėsite jam išvengti ir kitokios narkotinės
                                           priklausomybės.
5.  Vaiko socializacija.  Roberta     Poligrafija ir informatika   2009  Svarbiausia mintis, pabrėžiama šioje knygoje: vaikams reikia
   Šeima, mokykla,     M.Bernus     P. d. 2134, 44010           suaugusiųjų, suaugusiesiems reikia vieniems kitų, o mums visiems,
   visuomenė                Kaunas                 trokštantiems   darniai  gyventi  šiame   pasaulyje,   reikia
                       Tel. (8 37) 36 55 95          bendruomeniškumo                        jausmo.
                                           Knyga skirta visiems, kurie bendrauja su vaikais: tėvams, mokytojams,
                                           socialiniams darbuotojams, sveikatos apsaugos specialistams,
                                           psichologams. Joje išsamiai apžvelgiami visi svarbiausi vaiko raidos
                                           aspektai. Analizuojamos įvairios aplinkos, kuriose vaikas bręsta,
                                           žmonių tarpusavio santykiai, socialinės sąveikos. Be to, aiškinama,
                                           kaip padėti iš skirtingų šeimų kilusiems vaikams, turintiems specialiųjų
                                           poreikių, patyrusiems smurtą, neįgaliems.
6.  Vaikų imuniteto     Tomas      Eurografika           2009  Per ateinančius dešimt metų dalis vaikų taps daug sveikesni ir
   stiprinimo ABC     Bagdonavičius  Pievų g. 65              atsparesni infekcijoms ne dėl besiplečiančios skiepų pramonės, bet
                       LT-46355 Kaunas            dėl ypač stipraus natūralaus imuniteto. Knygoje rašoma, kaip to
                       Tel. (8 5) 685 14 083         pasiekti. Jei Jūsų vaikas infekcinėmis peršalimo ligomis serga dažniau
                                           nei 2 kartus per metus - ši knyga kaip tik Jums. Joje rasite visą
                                           informaciją apie imuniteto stiprinimą homeopatiniais preparatais ir
                                           kitomis natūraliomis priemonėmis.
7.  English for social   R. Lauruškienė  Šiaulių kolegija        2009
   workers         N. Litevkienė  Aušros al. 40             Mokymo    priemonė   skirta aukštųjų  mokyklų  studentams,
                       LT-76241 Šiauliai           studijuojantiems socialinius mokslus. Mokymo priemonė supažindina
                       Tel. (8 41) 52 37 68          studentus su profesine terminija, padeda jiems tobulinti profesinės
                       Faks. (8 41) 52 50 91         komunikacijos įgūdžius anglų kalba.
                       El. p.
                       administracija@siauliukolegij
                       a.lt
8.  Socialinio pedagogo    Ona       Baltos lankos         2009
   darbo vadovas       Misiukevičienė  Kęstučio g. 10            Ši metodinė knyga padės socialiniams pedagogams tobulinti savo
                Audronė     LT-08116 Vilnius           kompetenciją, geriau planuoti pedagoginę veiklą, tinkamai pasirinkti
                Putauskienė   Tel./faks. (8 5) 238 77 52      darbo metodus. Knygoje pateikiami planų, įvairių socialinės
                         El. p. info@blk.lt          technologijos dokumentų pavyzdžiai. Jie bus naudingi ir socialinio
                                           ugdymo institucijose dirbantiems specialistams, ir tiems, kurie neturi
                                           socialinio pedagogo kvalifikacijos ir nori tobulinti savo gebėjimus bei
                                           įgyti naujų žinių. Metodinėje priemonėje siūlomų formų paskirtis
                                           dvejopa: vienos iš jų skirtos probleminėms situacijoms fiksuoti, kitos –
                                           informacijai kaupti. Praktinės rekomendacijos tinka tiek individualiam
                                           darbui su ugdytiniu, tiek darbui su grupe, šeima, bendruomene. Gerų
                                           ir kokybiškų sprendimų ieškantys socialiniai pedagogai knygoje ras
                                           naudingos praktinės medžiagos, kuri padės efektyviai planuoti
                                           pedagoginę veiklą.
9.  Viskas apie vaiko     Miriam      Alma littera         2009
   priežiūrą         Stoppard     A. Juozapavičiaus g. 6/2       - Naujausios kasdienės priežiūros rekomendacijos bei patarimai, kaip
                (Iš anglų k.   Vilnius               stiprinti savo vaiko fizinę būklę ir emocinę sveikatą nuo kūdikystės iki
                vertė Živilė   Tel./faks.: (8 5) 272 82 46     ikimokyklinio amžiaus. Išsamios žinios apie vaiko raidą, berniukų bei
                Andriūnienė)   272 80 26              mergaičių skirtumus, ir kaip tinkamai juos ugdyti. Būtina medicininė
                         www.almalittera.lt          informacija apie vaikų ligas, pirmąją pagalbą ir specialiųjų poreikių
                                           vaikus.
10.  Vaikų nerimas: kaip    Louise Reid   Baltos lankos         2009
   įveikti jį be vaistų ir  (Iš prancūzų   Kęstučio g. 10            Nuolat daugėja vaikų, kuriems prireikia medicininės ar psichologinės
   terapijos         kalbos vertė   LT-08116 Vilnius           konsultacijos dėl nerimo sukeltų sutrikimų. Jų vidutinis amžius jaunėja.
                Klementina    Tel./faks. (8 5) 238 77 52      Tačiau dažnai tėvai nežino tikrųjų vaikų užsispyrimo, pykčio,
                Novatorovaitė)  El. p. info@blk.lt          nerimastingumo priežasčių. Šioje knygoje Louise Reid išsamiai
                                           supažindina su įvairiomis vaikams nerimą keliančiomis aplinkybėmis ir
                                           pateikia vertingų patarimų bei užduočių, kaip jį įveikti be vaistų ir
                                           terapijos. Vadovaudamiesi autorės siūlomais metodais kur kas
                                           lengviau pažvelgsite į pasaulį vaiko akimis ir neabejotinai užkirsite
                                           kelią     įvairioms    mažylių     baimėms      ateityje.
                                           Knyga gali būti naudinga vaikų priežiūros įstaigų darbuotojams ir
                                           mokytojams, bet pirmiausia ji skiriama visiems tėvams, norintiems
                                           geriau pažinti savo atžalas ir padėti joms užaugti saugioje aplinkoje.
                                           Louise Reid (Luiza Reid) – psichologė ir psichoterapeutė iš Kanados.
                                           Nerimo sutrikimų specialistė, šia tematika parašiusi ne vieną knygą,
                                           išplėtojo vaizduotės naudojimą kaip būdą greitai panaikinti širdgėlos,
                                           depresijos ir panikos sukeltus sunkumus.
11.  Vaikų piešiniai: kaip  Nicole Bédard   Baltos lankos        2009
   juos suprasti      (Iš prancūzų    Kęstučio g. 10           Piešinys – tarsi langas, padedantis atidžiau pažvelgti į vaiko vidų.
                kalbos vertė    LT-08116 Vilnius          Pasirinktas popieriaus lapas, piešimo priemonės, piešinio dydis,
                Erika       Tel./faks. (8 5) 238 77 52     padėtis erdvėje, piešiniuose vyraujančios formos ir spalvos gali suteikti
                Sabaliauskaitė)  El. p. info@blk.lt         daug informacijos apie mažylio charakterį, jo būseną, mintis, emocijas
                                           bei išgyvenamus vidinius konfliktus. Šioje knygoje nuodugniai
                                           apžvelgiama vaikų piešinių anatomija – aprašomi galimi simbolių
                                           paaiškinimai, analizuojami skirtingų temperamentų vaikų piešiniai,
                                           pateikiama     praktinių    pavyzdžių     ir   užduočių.
                                           Mokėti „skaityti“ piešinius naudinga ne tik psichologams, pedagogams,
                                           bet ir tėvams. Suprasdami, ką vaikas nori išreikšti savo piešiniu,
                                           lengviau atpažinsite jo išgyvenamus tarpsnius ir galėsite padėti įveikti
                                           sunkumus.
                                           Jau daugelį metų Nicole Bédard (Nikolė Bėdar) tyrinėja
                                           charakterologiją ir konsultuoja vaikų piešinių ir pasakų analizės
                                           klausimais. Ji taip pat skaito paskaitas ir nuolat rengia konferencijas
                                           šia tema.
12.  Vaikų konfliktai: kaip  Chantal      Baltos lankos        2009
   ugdyti savarankiškumą  Thériault     Kęstučio g. 10           Kasdien po truputį atrasdami pasaulį, vaikai nepaliauja mokytis. Labai
                (Iš prancūzų    LT-08116 Vilnius          svarbu, kad kartu su naujais iššūkiais mažyliai išmoktų valdyti savo
                kalbos vertė    Tel./faks. (8 5) 238 77 52     emocijas ir gebėtų sukurti bei palaikyti nuolatinius ir ramius socialinius
                Lina Barštytė)   El. p. info@blk.lt         santykius. Tačiau mes, suaugusieji, kartais pamirštame juos išmokyti,
                                           kaip elgtis susidūrus su neišvengiamais kasdieniais ginčais ir
                                           nesutarimais. Vadinasi, vaikų neparuošiame savarankiškam
                                           socialiniam                          gyvenimui.
                                           Šioje knygoje pristatyta veiklos programa, kurios tikslas – ugdyti vaiko
                                           gebėjimą konfliktus spręsti savarankiškai. Programą sudaro įvairios
                                           žaismingos mąstymo užduotys, kurias atliekant suaugusysis turėtų
                                           pagelbėti vaikui žengti pirmyn, skatindamas išsamiau diskutuoti ir
                                           savarankiškai rasti sprendimus. Pirmoje knygos dalyje autorė aprašo
                                           edukacinius tikslus, vaiko raidą ir jo mokymosi modelius. Antroje
                                           dalyje pateikiamos užduotys ir praktinės veiklos pavyzdžiai.
                                           Edukologė, psichologė Chantal Thériault (Šantalė Terijo) dirbo ir
                                           skaitė paskaitas vaikų priežiūros įstaigose ir mokyklose. Ji taip pat
                                           vertina edukacines programas, skirtas patiems mažiausiesiems, yra
                                           knygos „Programme d’interventions auprès des enfants” (Kaip elgtis
                                           su vaikais) autorė.
13.  Vaikas kenčia      Maria G. R.    Baltos lankos        2009
   pažeminimus mokykloje  Robichaud     Kęstučio g. 10           Pirmą knygos „Vaikas kenčia skausmą: pažeminimai mokykloje“ dalį
                (Iš prancūzų    LT-08116 Vilnius          sudaro trys skyriai, aptariantys tai, ką išgyvena patyčias patiriantis
                kalbos vertė    Tel./faks. (8 5) 238 77 52     vaikas, bei rizikos faktorius, dėl kurių vaikas gali tapti patyčių objektu.
                Jūratė Žalgaitė-  El. p. info@blk.lt         Pirmame skyriuje apžvelgiama problematika ir lemiantys veiksniai,
                Kaya.                         pavyzdžiui, susiję su mokykla ir šeima. Antrame skyriuje pateikiamas
                                           jaudinantis vieno suaugusiojo, pradinėje mokykloje kentėjusio nuo
                                           patyčių ir aprašiusio šios patirties padarinius savo gyvenimo kelyje,
                                           pasakojimas. Trečiame skyriuje aptariami veiksniai, į kuriuos reikėtų
                                                ypač            atkreipti            dėmesį.
                                                Antrą knygos dalį sudaro du prevencijai skirti skyriai. Ketvirtame
                                                skyriuje aptariamas socializacijos procesas vaikystėje, pirmųjų
                                                socialinių įgūdžių įgijimas ir pasitikėjimo savimi bei savivertės
                                                atsiradimas. Penktame skyriuje aprašomos tam tikros pradinėje
                                                mokykloje taikytinos prevencinės priemonės, kad vaikai būtų kuo
                                                mažiau socialiai pažeidžiami, pavyzdžiui, tokių vaikų atpažinimas,
                                                socialinių įgūdžių mokymas ir kitos iniciatyvos, kad ir toliau būtų
                                                ugdoma savivertė. Tai jau antroji serijos „Baltų lankų patarimas“
                                                knyga, kalbanti apie Lietuvoje dar beveik netyrinėtą, tačiau ypač
                                                skaudžią ir aktualią problemą, nuo kurios dažnai kenčia vaikai ir jų
                                                tėvai.


                                     8. Sveikatos priežiūra
                                 (Sveikatos priežiūra; Slauga ir priežiūra)

Eil.  Literatūros pavadinimas  Autorius(-ai)   Leidyklos pavadinimas,     Išleidi-                 Anotacija
Nr.                            adresas          mo
                                           metai
 1.  Delfinų terapija     Brigita     Klaipėdos universiteto       2009    Leidinyje aprašomas mažai nagrinėtas pagalbos specialiųjų poreikių
    Lietuvos jūrų muziejuje  Kreivienė    leidykla                   vaikams metodas - delfinų terapija. supažindinama su skirtingais
                 Mindaugas    Herkaus Manto g. 84              požiūriais į delfinų terapiją Lietuvoje, Izraelyje, JAV, Ukrainoje,
                 Rugelvičius   LT-92294 Klaipėda               aprašoma darbo Lietuvos jūrų muziejaus delfinariume metodika.
                         Tel./faks.: (8 46) 39 88 91
                         39 89 99
                         El. p. leidykla@ku.lt
 2.  Pacientų, sergančių    Henrikas     Klaipėdos universiteto       2009    Mokomoji knyga.
    išsėtine skleroze,    Kazlauskas    leidykla
    slauga                   Herkaus Manto g. 84
                         LT-92294 Klaipėda
                         Tel./faks.: (8 46) 39 88 91
                         39 89 99
                         El. p. leidykla@ku.lt
 3.  Sergančiųjų Parkinsono  Henrikas     Klaipėdos universiteto       2009    Mokomoji knyga.
    liga slauga        Kazlauskas    leidykla
                         Herkaus Manto g. 84
                         LT-92294 Klaipėda
                         Tel./faks.: (8 46) 39 88 91
                         39 89 99
                         El. p. leidykla@ku.lt
 4.  Pagyvenusių žmonių     G. Bagdonas   Vitae Litera            2009
    sveikatos priežiūra    G. Damulevičienė Kurpių g. 5-3                 Senėjimas - tai procesas, vykstantis visą žmogaus gyvenimą.
                 V. Lesauskaitė  LT-44280, Kaunas               Gyventojų rengimas senatvei turi būti socialinės politikos dalis ir apimti
                 J. Macijauskienė Tel. (8 37) 20 26 06             fizinį, psichologinį, kultūrinį, ekonominį, medicininį ir kitus
                 L. Valius                           pasirengimus.
                 D. Venskutonis                         Vadovėlyje aprašoma pagyvenusių žmonių slauga.
                 A. Visokinskas
 5.  Reabilitacijos pagrindai  A. Kriščiūnas  Vitae Litera            2009
                          Kurpių g. 5-3                 Vadovėlyje pateikiama šiuolaikinė reabilitacijos samprata, aprašoma
                          LT-44280, Kaunas               reabilitacijos sistema, metodai bei priemonės. Šis vadovėlis skirtas
                          Tel. (8 37) 20 26 06             aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems kineziterapiją,
                                                 ergoterapiją, socialinius mokslus ir slaugytojams.


                                    9. Transporto paslaugos
         (Transporto paslaugos; Aplinkosauga (Plačiosios programos); Aplinkosaugos technologijos; Gamtinė aplinka ir laukiniai gyvūnai; Sanitarijos ir
         higienos tarnybos; Saugos paslaugos; Asmenų ir nuosavybės apsauga; Profesinė sveikata ir darbo sauga; Ginkluotosios pajėgos ir gynyba)

Eil.  Literatūros pavadinimas   Autorius(-ai)    Leidyklos pavadinimas,     Išleidi-                 Anotacija
Nr.                              adresas          mo
                                            metai
 1.  Civilinė sauga       Stanislovas    Klaipėdos universiteto      2009   Metodinė medžiaga studentams.
                 Kučinskas     leidykla
                           Herkaus Manto g. 84
                           LT-92294 Klaipėda
                           Tel./faks.: (8 46) 39 88 91
                           39 89 99
                           El. p. leidykla@ku.lt
 2.  Laivo valdymas uoste    Vytautas      Klaipėdos universiteto      2009   Monografijoje nagrinėjami laivo valdymo uosto sąlygomis procesai.
                 Paulauskas     leidykla                  Aptariamos laivo valdomumo savybės esant gylio ir akvatorijos
                 Donatas      Herkaus Manto g. 84             apribojimams, vidinių ir išorinių poveikio jėgų įtaka laivo valdomumui,
                 Paulauskas     LT-92294 Klaipėda              išorinių poveikio jėgų panaudojimo atvejai, galintys pagerinti laivo
                           Tel./faks.: (8 46) 39 88 91         valdomumą, teoriniai ir praktiniai aspektai, atliekant įvairius laivo
                           39 89 99                  manevrus uosto sąlygomis, laivybos saugumo užtikrinimas esant ypač
                           El. p. leidykla@ku.lt            ribotoms sąlygoms. Ši knyga gali būti naudinga transporto inžinerijos,
                                                 laivavedybos, uosto ir transporto planavimo, projektavimo valdymo
                                                 specializaciją   pasirinkusiems   doktorantams,    magistrantams,
                                                 specialistams ir tiems, kurie dirba laivybos saugumo ir transporto
                                                 srityje arba tuo domisi.
 3.  Miestų viešasis      M.Burinskienė   Technika             2009   Knygoje apžvelgiama Europos Sąjungos šalių ir Lietuvos miestų
    transportas        G.M.Paliulis    Saulėtekio al. 11              viešasis transportas, keleivių vežimo specifika. Supažindinama su
                 R.Ušpalytė-    LT-10223 Vilnius              atliekamais viešojo transporto tyrimais, gyventojų judrumu, transporto
                 Vitkūnienė     Tel. (8 5) 274 50 38            priemonių darbo rodikliais, maršrutų projektavimu, bilietų sistemomis.
                           http://leidykla.vgtu.lt           Nagrinėjamas viešojo transporto miestuose prognozavimas ir
                                                 modeliavimas. Aptariamos inovacijos į Lietuvos miestų viešąjį
                                                 transportą.
4.  Ergonomika. Žmonių   Zenonas      Leidykla Lucilijus       2009  Leidinyje pateikti ergonomikos teoriniai ir metodologiniai pagrindai,
   saugos pagrindai    Ramonas      Stoties g. 5-6            išnagrinėti darbo priemonių ir darbo aplinkos projektavimo klausimai,
              Dalia Čikotienė  Šiauliai               darbo prie kompiuterio ypatumai, profesinės bei priešgaisrinės saugos
                       Tel. (8 41) 42 18 57         pagrindai. Mokomoji knyga skirta studentams, studijuojantiems
                       El. p. info@lucilijus.lt       ergonomiką, rengiantiems kursinius bei bakalauro darbus.

5.  Transporto priemonės  S. Pukalskas   Technika            2009  Mokomojoje knygoje apžvelgiamos įvairios transporto priemonės:
                       Saulėtekio al. 11           automobiliai, traukiniai, laivai, lėktuvai ir kt., nagrinėjama jų
                       LT-10223 Vilnius           konstrukcija, aiškinamas veikimas, mokoma apskaičiuoti įvairius
                       Tel. (8 5) 274 50 38         parametrus. Supažindinama ir su naujų technologijų transporto
                       http://leidykla.vgtu.lt        priemonėmis, tokiomis kaip hibridiniai automobiliai, autotramvajai ar
                                          „Maglev“ traukiniai.
6.  Aplinkos apsauga    P.Baltrėnas    Technika            2009  Vadovėlyje pateikiama žinių apie bendrąją ekologiją, žmogaus įtaką
              D.Butkus     Saulėtekio al. 11           aplinkai, biologinę įvairovę, kraštovaizdį, aplinkos etiką ir švietimą.
              V.Oškinis     LT-10223 Vilnius           Nagrinėjami ekosferos komponentai: atmosfera, hidrosfera, litosfera.
              S.Vasarevičius  Tel. (8 5) 274 50 38         Pateikiama informacija apie jų taršą, taršos šaltinius, jos sklaidos
              A.Zigmontienė   http://leidykla.vgtu.lt        modeliavimo principus bei poveikį aplinkai ir žmogui. Pateikiama
                                          socialinių ir teisinių žinių: kaip aplinkos apsaugos teisiniai pagrindai,
                                          vadyba      ir     darnioji    aplinkosaugos     plėtra.
                                          Siekiama, kad aplinkos apsaugos specialistai dalykiškai suprastų
                                          aplinkoje vykstančius procesus, teršalų sklaidą aplinkoje, jų poveikį
                                          aplinkai ir žmogui, būtų įgyti žinių, reikalingų teršalų kontrolei vykdyti,
                                          aplinkos procesams modeliuoti, aplinkosaugos technologijoms
                                          projektuoti bei diegti Lietuvos ūkyje.
7.  Degimo procesai    E.Zalieckienė   Technika            2009  Mokomojoje knygoje nagrinėjami deginimo procesų teoriniai pagrindai
                       Saulėtekio al. 11           gaisriniu požiūriu. Leidinyje pateikiami deginimo proceso fizikiniai ir
                       LT-10223 Vilnius           cheminiai aspektai, deginimo procesų atsiradimo, jo paplitimo teoriniai
                       Tel. (8 5) 274 50 38         pagrindai, degiųjų sistemų uždegimas, kai kuriais energijos šaltiniais,
                       http://leidykla.vgtu.lt        įvairių veiksnių įtaka deginimo procesams. Leidinyje nagrinėjamas
                                          kinetinis, difuzinis dujų degimas. Analizuojami skysčių ir kietųjų
                                          medžiagų deginimo ypatumai, liepsnos plitimas jų paviršiumi,
                                          išdegimas, įvairių veiksnių įtaka šiems procesams. Mokomoji knyga
                                          skirta VGTU gaisrinės saugos bakalaurantų ir magistrantų studijoms.
                                          Ja galės naudotis gaisrinės saugos specialistai.
8.  Pasaulio transporto  D.Česnavičius   Vilniaus pedagoginio      2009  Metodinė priemonė skirta apžvelgti pasaulio transporto sistemas ir jų
   geografija       S.Stanaitis    universiteto leidykla         infrastruktūrą, pateikiant globalinių, regioninių ar lokalinių pavyzdžių,
                       T. Ševčenkos g. 31          supažindinti su transporto funkcionalumu. Ji neapima plačiosios
                       LT-03111 Vilnius           transporto geografijos. Knyga skirta aukštųjų mokyklų geografijos
                       Tel. (8 5) 233 35 93         studijų krypties studentų praktiniams darbams pagrįsti, geografijos
                       El. p.                mokytojams ir mokiniams, kurie domisi geografija ar transportu.
                       luewiodzyjkilgan@evupsuf.bly     Atkreipiamas dėmesys į infrastruktūros ir paslaugų santykį, globaliu
                       ta                  mastu transporto sistemos siejamos su judėjimo galimybe ir pasaulio
                       www.vpu.lt              ūkio plėtra. Pateikiamas sisteminis požiūris į transporto struktūras.
 9.  Civilinė sauga       E. Mockienė     Šiaulių kolegija          2009   Mokomojoje knygoje pateiktos ekstremalių situacijų priežastys ir jų
                           Aušros al. 40                kriterijai, civilinės saugos perspėjimo signalai bei gyventojų veiksmai
                           LT-76241 Šiauliai              juos išgirdus. Supažindinama su kenksmingomis medžiagomis,
                           Tel. (8 41) 52 37 68             jonizuojančia spinduliuote, jos poveikiu žmogaus organizmui ir
                           faks. (8 41) 52 50 91            aplinkai, radiacinės ir cheminės kontrolės prietaisais, asmeninės
                           El. p.                    apsaugos priemonėmis.
                           administracija@siauliukolegij
                           a.lt

                                   10. Verslas ir administravimas
(Didmeninė ir mažmeninė prekyba; Marketingas ir reklama; Finansai, bankininkystė, draudimas; Buhalterinė apskaita ir apmokestinimas; Valdymas ir administravimas; Sekretorių
                                ir kontoros darbas; Darbo organizavimas)

Eil.  Literatūros pavadinimas   Autorius(-ai)    Leidyklos pavadinimas,    Išleidi-                 Anotacija
Nr.                              adresas         mo
                                            metai
 1.  Apskaita          J.Butkevičius     Technika            2009   Pagrindinis vadovėlio tikslas - pateikti vadybos studentams žinių apie
    vadybininkams       D.Burkšaitienė ir   Saulėtekio al. 11            apskaitą, jos informacijos rūšis, duomenų kaupimą ir panaudojimą.
                 kt.          LT-10223 Vilnius             Vadovėlyje atskleidžiamos pagrindinės apskaitos pagrindų, finansinės ir
                            Tel. (8 5) 274 50 38           valdymo apskaitos sąvokos, nagrinėjami apskaitos informacijos
                            http://leidykla.vgtu.lt         ypatumai ir jos rengimą reglamentuojančios priemonės bei pasiekimo
                                                 būdai. Leidinys skirtas socialinių mokslų studijų krypčių studentams,
                                                 bakalaurantams ir magistrantams, taip pat įmonių ir organizacijų bei
                                                 vadybos specialistams.
 2.  Personalo valdymas     I. Bakanauskienė   VDU leidykla,         2009   Šio vadovėlio tikslas - padėti būsimiems specialistams įgyti personalo
                            S.Daukanto 27              valdymo teorijos ir praktikos pagrindus, suprasti personalo valdymo
                            LT-44249 Kaunas             veiklų turinį, metodus, subjektą. Knyga bus naudinga ir kitų specialybių
                            Tel./faks. (8 37) 327 980        studentams bei vadovams praktikams, kurie domisi ir nori įgyti naujų
                            El. p. dir@leidykla.vdu.lt        žinių apie personalo valdymą ar įtvirtinti įgytąsias. Vadovams vadovėlis
                                                 talkins priimant sprendimus dėl personalo valdymo, sprendžiant
                                                 personalo valdymo veiklų subjekto, taikytinų metodų ar tam tikros
                                                 personalo valdymo veiklos plėtotės klausimus.
 3.  Darbo organizavimas,    Povilas Vanagas    Technologija          2009   Vadovėlis skirtas universitetų ir kitų aukštųjų mokyklų studentams.
    normavimas ir                  K. Donelaičio g. 73           Šiame vadovėlyje nagrinėjami darbo organizavimo, normavimo ir
    atlyginimas už darbą               LT-3006 Kaunas              atlyginimo už darbą metodai. Jie dėstomi darbo organizavimo, darbo
                            Tel.: (8 37) 30 00 91          normavimo, techninio normavimo, atlyginimo už darbą, personalo
                            30 00 90                 vadybos ir kituose kursuose. Knyga bus naudinga ne vien aukštųjų
                            Faks. (8 37) 30 06 85          mokyklų studentams, bet ir verslininkams, nes visuotinai pripažinta, kad
                            El. p. leidykla@ktu.lt          darbo organizavimas, normavimas ir atlyginimas už darbą yra ypač
                                                 svarbus darbo produktyvumo didinimo veiksnys, lemiantis veiklos
                                                 pelningumą, kartu ir įmonės konkurencingumą.
4.  Verslumas        Laimutė      Ciklonas           2009  Mokymosi priemonė "Verslumas" parengta pagal smulkiojo verslo
               Gegieckienė    J. Jasinskio g. 15         organizatoriaus rengimo standartus, smulkaus ir vidutinio verslo plėtros
               Aldona       LT-01111 Vilnius          programą bei kt. dokumentus. Mokymosi priemonėje atskleidžiama
               Graikšienė     Tel. (8 5) 249 10 60        verslumo svarba šiuolaikinėje aplinkoje, jo esmė ir nauda ne tik
                         Faks. (8 5) 249 74 80        visuomenei bet ir besimokančiajam. Aptariama projektinė veikla,
                         El. p. vilnius@ciklonas.lt     atskleidžiama gebėjimų svarba individui, apibūdinami problemų
                                           sprendimų etapai bei veiksniai, įtakojantys bendravimą. Metodinėje
                                           priemonėje "Verslumas" analizuojama karjera, kaip žmogaus veiklų seka
                                           per visą jo gyvenimą, pateikiami planingos darbo paieškos etapai,
                                           apibūdinamas verslas ir jo valdymas bei pateikiamos gyvenimo sėkmės
                                           paslaptys bei principai. Ši metodinė priemonė rekomenduojama
                                           ekonomikos pagrindų ir verslumo dalykų studijavimui mokytojams,
                                           dėstytojams, kolegijų studentams, profesinių mokyklų, suaugusiųjų
                                           vidurinių mokyklų, mokymo centrų ir bendrojo lavinimo vidurinių mokyklų
                                           vyresniųjų klasių mokiniams.
5.  Verslo ekonomika     Rita Puteikienė  Ciklonas           2009  Mokomoji knyga Vilniaus kolegijos studentams. Knygoje apžvelgiama
                         J. Jasinskio g. 15         verslo samprata ir vaidmuo, verslo kūrimo būdai, pateikiamos verslo
                         LT-01111 Vilnius          plano rengimo rekomendacijos, nagrinėjama gamybos planavimo
                         Tel. (8 5) 249 10 60        svarba, išteklių poreikio nustatymo būdai, pateikiamas išlaidų
                         Faks. (8 5) 249 74 80        klasifikavimas ir savikainos skaičiavimo metodai, parodoma išlaidų įtaka
                         El. p. vilnius@ciklonas.lt     įmonės veiklos efektyvumui, aptariama, kaip nustatyti įmonės pajamas,
                                           pelną ir pelningumą.
6.  Smulkaus verslo pinigų  Robert McCallion  Conto litera         2009  Šiandien daug kam trūksta pinigų, bet kai kurie, net gaunantys palyginti
   srautas         Alan Warner    Vileišio 18, Vilnius        nedideles pajamas, kukliai išgyvena, plėtoja verslus, nors bankrutuoja ir
                         Tel. 8 620 10 208          turtuoliai, didžiulės pelningos įmonės. Išgyvenimo, net krizės sąlygomis
                         8 698 31 129            priežastis išmintingas pinigų srauto valdymas. Vieni moka valdyti pinigus
                         http://www.contolitera.lt      geriau, uždirbti ir gausinti turtą, kiti prasčiau. Knygoje gvildenami
                                           svarbiausi pinigų valdymo dalykai: ilgalaikių ir trumpalaikių prognozių
                                           rengimas, pinigų surinkimas iš pirkėjų, mokėjimo tiekėjams atidėjimo
                                           taikymas, atsargų apimties ir investicijų analizė, efektyvus įvairių
                                           finansavimo šaltinių naudojimas ir kt. tiriant garsiausių pasaulio firmų
                                           tokių kaip DELL PRODUCTIONS, MARK and SPENCER, TESCO ir kt.
                                           veiklą. Čia labai nuosekliai pateikta pinigų išlaidų sprendimo priėmimo
                                           eiga pradedant verslą, jį tęsiant ir netgi parduodant. Juk verslas ne tik
                                           veikla, bet gali būti ir prekė, kai savininkai pasitraukia iš verslo,
                                           parduoda nuosavybę. Ypatingas dėmesys skirtas finansavimo įvairiems
                                           šaltiniams - netik paskoloms ir savininkų investicijoms, bet ir faktoringui,
                                           lizingui bei kt. Ištisi skyriai skirti finansų specialistų, bankų, investuotojų
                                           pasirinkimui. Daugeliui Lietuvos buhalterių pinigų srautų ataskaita - pati
                                           painiausia iš visų finansinių ataskaitų. Šioje knygoje nuosekliai
                                           aiškinama šios ataskaitos rengimas tiesioginiu ir netiesioginiu būdu.
                                           Kiekviena gvildenama tema taip, kad padėtų konkrečiam bet kokio lygio
                                           verslininkui priimti pinigų valdymo sprendimus. Knyga padeda suvokti
                                           ūkio subjekto veiklos pinigų srautą, jį praktikoje valdyti, svarbiausią bet
                                           kokio užsiėmimo veiksnį.
7.  Mokėjimų balansas.     Lina Garšvienė  Šiaulių universiteto     2009  Leidinyje šalių mokėjimų balanso metodologijos, struktūros, sąskaitų
   Pratybų užduotys               leidykla              ekonominės reikšmės, dvejybinio įrašo, atskirų veiksnių įtakos ir
                          Vilniaus g. 88           reguliavimo galimybių temos perteikiamos praktinių užduočių formomis:
                          LT-76285 Šiauliai          sąvokomis ir apibrėžimais, testais su vienu teisingu atsakymo variantu,
                          Tel./faks. (8 41) 52 09 80     teiginiais, uždaviniais ir skyriaus klausimais. Metodinės priemonė
                          El. p. leidykla@cr.su.lt      skiriama studentams, siekiantiems mokėjimų balanso teorines žinias
                                            pritaikyti praktikoje, ir kitų sričių specialistams, besidomintiems mokėjimų
                                            balanso problematika.
8.  Partizaninis        Jay Conrad    AdAstra Marketing      2009  Šioje knygoje pristatomi nebrangūs bei itin veiksmingi „partizaninio“
   marketingas         Levinson     Birbynių g. 4            veikimo metodai, lengvai įsisavinamų marketingo ginklų arsenalas,
                          LT-02121, Vilnius          leidžiantis mažoms ir vidutinėms įmonėms veiksmingai konkuruoti net ir
                                            su dideliu biudžetus rinkodarai išleidžiančiais verslo banginiais.
                                            Partizaninis marketingas - tai nuostata ir kartu verslo praktika, įgalinanti
                                            įmones mažomis sąnaudomis uždirbti didelį pelną.
9.  Finansai ir investicijos.  Gitanas     Smaltija           2009  Ši knyga praverstų daugelio įmonių vadovams ir finansininkams
   3 atnaujintas leidimas   Kancerevyčius  Kapsų g. 82             sprendžiant būtinus finansų valdymo klausimus: taikant efektyviausią
                          LT-44144 Kaunas           finansavimo būdą, mažinant valiutos kurso nuostolius, įgyvendinant
                          Tel. (8 37) 42 54 02        investicinius projektus, norint geriau suvokti savo įmonės finansinę
                          Faks. (8 37) 20 89 92        būklę,         investuojant         laisvas      lėšas.
                          El. p. prekyba@smaltija.lt     Supratęs ir įvertinęs šiuolaikinės Lietuvos ekonomikos pokyčius,
                                            autorius susieja atskirus finansų ir investicijų sričių klausimus į visumą.
                                            Knygoje apibendrinta trejus metus kaupta informacija, stebėjimai, faktai,
                                            komentarai ir straipsniai. Ją sudaro trys dalys. Pirmoje knygos dalyje
                                            pateiktos bendros finansų rinkų koncepcijos – finansų sistema,
                                            aiškinama, kas yra rizika, palūkanos. Antroje – nagrinėjama įmonių
                                            finansai, biudžetas, ilgalaikių investicijų planavimas ir pan. Trečioje
                                            dalyje – aptariamos investicijos į finansų rinkos instrumentus ir jų
                                            valdymas. Knygoje gausu ir interneto nuorodų.
10.  Efektyvi prekyba      Richard     Verslo žinios        2009  Efektyvios prekybos esmė – padėti jums užsidirbti daugiau pinigų,
                 Hammond     J. Jasinskio g. 16A         laimėti prekybos mūšį, pagelbėti jums ir jūsų komandai išsiskirti iš kitų.
                          LT- 01112 Vilnius          Čia nerašoma apie neįmanomus dalykus ir apie tai, kaip tapti vienu iš
                          Tel. (8 5) 252 63 26        saujelės žmonių, kurie išrado ką nors nauja. Ši knyga gali išmokyti jus
                          Faks. (8 5) 260 44 00        pasikliauti savo, kaip prekybininko, nuojauta ir patarti, kaip pasinaudoti
                          El. p.               kitų įgyta patirtimi. Tai nuostabus asmeninių įžvalgų, išsamių situacijų
                          reklamaatcharverslozinio      analizių ir daugybės įdomių interviu su geriausiais prekybininkais
                          s.lt                derinys. Tai dar viena knyga, kurią būtina perskaityti visiems
                                            prekybininkams. Praktiška ir atvira knyga – čia atrasite nuorodas į
                                            šaltinius, kurie padės jums sukurti visą prekybos strategiją, sukurti naują
                                            stilių, pasiekti geresnių rezultatų ir patirti daugiau gerų akimirkų. Richard
                                            Hammond didžiuojasi galėdamas vadintis prekybininku. Jis turi daugiau
                                            nei dvidešimt vienų metų patirtį ir vis tiek kiekvieną dieną patiria
                                            malonumą dirbdamas šį darbą. Jam puikiai sekasi konsultanto karjera –
                                            jo veiklos spektras labai platus – nuo globalių formatų kūrimo iki darbo
                                            su prekybos centrais Centrinėje Azijoje ir konsultacijų teikimas prekybos
                                            įmonėms visoje Europoje.
11.  Svarbiausios vadybos  Simon      Verslo žinios       2009  Ši knyga nėra formalios mokymosi programos santrauka, ja nesiekiama
   priemonės       A. Burtonshaw-  J. Jasinskio g. 16A        pagilinti pripažintų vadybos priemonių ir technikų supratimo. Jos tikslas -
               Gunn       LT- 01112 Vilnius         palengvinti naudojimąsi įvairiais vadybos metodais, pateikti svarbiausius
                       Tel. (8 5) 252 63 26       jų modelius ir trumpas pastabas. Todėl knyga pravers ne tik vadovams,
                       Faks. (8 5) 260 44 00       bet ir vadybos studentams, vadybos konsultantams, atliekantiems
                       El. p.              klientų pavedimus arba dirbantiems savo organizacijoje patarėjais.
                       reklamaatcharverslozinio     Knyga "Svarbiausios vadybos priemonės" gausi diagramų, kurios
                       s.lt               padeda greitai rasti reikiamą informaciją ir palengvina jos supratimą,
                                        pateikia daug puikiai pavaizduotų, tiksliai aprašytų ir gerai pagrįstų
                                        konsultavimo priemonių ir technikų, yra pirmasis informacijos šaltinis,
                                        nuosekliai aprašantis itin dažnai naudojamas vadybos konsultavimo
                                        priemones ir techniką. Dauguma čia pateiktų priemonių yra paimtos iš
                                        įvairių darbų, pasirodžiusių per paskutiniuosius tris dešimtmečius, kurie
                                        sutampa su vadybos specializavimosi laikotarpiu, kai susiformavo
                                        specialios vadybos sritys. Ši nuolat augančios specializacijos tendencija
                                        tebesitęsia. Vadovai turi suprasti naujus dalykus, tokius kaip e-
                                        komercija, verslo verslui progresas, verslo ir vartotojo santykiai.
12.  XXI amžiaus nematomi  Hermann Simon  Verslo žinios       2009  Kas tie nematomi čempionai ir kas jiems pelno sėkmę? Niekas geriau
   čempionai                J. Jasinskio g. 16A        neišmano apie tokias įmones, kaip Hermannas Simonas. Jo knyga
                       LT- 01112 Vilnius         atskleidžia tokių įmonių paslaptis: jos sąmoningai eina savo keliu, jos
                       Tel. (8 5) 252 63 26       atmeta trumpalaikius vadybos metodus, jos beveik viską daro kitaip
                       Faks. (8 5) 260 44 00       negu stambios įmonės. Nematomi čempionai yra sektinas veiksmingo
                       El. p.              vadovavimo įmonėms XXI amžiuje pavyzdys. Įmonės, vadybininkai ir
                       reklamaatcharverslozinio     jaunoji karta iš nieko kito tiek daug nesužinos apie vadybą, nukreiptą į
                       s.lt               ateitį. Nematomi čempionai patvirtina, kad gera vadyba - tai gebėjimas
                                        daug mažų dalykų daryti šiek tiek geriau už konkurentus, užuot be galo
                                        tobulai atlikus vieną didelį darbą. Nematomi čempionai yra gerai
                                        prisitaikę siekti savo rinkose lyderių pozicijų, nors iš esmės tai yra
                                        "eilinės" įmonės, tik jos renkasi specifines strategijas. Šios strategijos
                                        turi savyje elementų, galinčių praversti ir smulkioms, ir didelėms
                                        įmonėms.
13.  Įmonės finansų     Vilija      Spalvų kraitė       2009  Vadovėlyje pateikiama finansų valdymo funkcijos, tikslas, samprata ir
   valdymas        Aleknevičienė  Savanorių pr. 287-320       principai, santykiniai rodikliai, skirti analizuoti įmonės veiklai, įmonės
                       LT-50127 Kaunas          veiklos prognozavimo ir planavimo instrumentarijus bei pinigų laiko vertė
                       Tel. (8 37) 31 13 69       finansiniuose skaičiavimuose. Jame analizuojami strateginiai įmonės
                                        finansų valdymo klausimai, apimantys rizikos ir pelningumo vertinimą bei
                                        sąsają, verslo ir finansinių investicijų vertinimą, verslo rizikos valdymą,
                                        kapitalo kainos nustatymą, kapitalo struktūros formavimą ir valdymą,
                                        dividendų politiką, įmonės vertės valdymą bei finansavimo šaltinius ir jų
                                        struktūrą.
14.  Reklama... Reklama?    Irena Smetonienė  Tyto alba           2009  Šios monografijos autorė Irena Smetonienė ne tik apžvelgia reklamos
   Reklama!                   J. Jasinskio g. 10          vertimo į lietuvių kalbą aplinkybes ir susiklosčiusią praktiką, bet ir
                          LT- 01112 Vilnius          pateikia savo požiūrį, kas turėtų būti daroma, kad mūsų kalba
                          El. p. info@tytoalba.lt       nenukentėtų, kad ji būtų turtinama ir puoselėjama. Knygos aprėptis
                                             didelė, pateikiama daug informacijos, bet ją skaityti įdomu. Autorės
                                             stilius lakoniškas, dalykiškas, ji rašo lengvai, bet ne paviršutiniškai.
                                             Leidinys bus naudingas Lietuvos reklamos kūrėjams, jos tyrinėtojams,
                                             visiems, kurie domisi reklama. Tikimės, kad jis nuties dar vieną tiltą tarp
                                             jaunatviškos, atradimų ir naujovių ištroškusios reklamos kūrėjų
                                             bendruomenės ir mokslo pasaulio.
15.  Paslaugų marketingas ir  Liudmila      Technologija         2009  Vadovėlis skiriamas studijuojantiems socialinius mokslus, bet gali būti
   vadyba          Bagdonienė     K. Donelaičio g. 73         naudingas ir inžinerinių specialybių studentams. 2007 m. Lietuvos
                Rimantė       LT-3006 Kaunas            Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos paskirta trečioji premija.
                Hopenienė      Tel.: (8 37) 30 00 91
                          30 00 90
                          Faks. (8 37) 30 06 85
                          El. p. leidykla@ktu.lt
16.  Logistika versle     Rimgaudas      Homo liber          2009  Knygoje apžvelgiamos logistikos atsiradimo prielaidos, jos reikšmė
                Minalga       Jurgio Baltrušaičio g. 11–      verslui. Išsamiai aptariamos logistikos sričių užduotys įmonėje,
                          126                 pateikiama logistinės produkcijos samprata, aiškinamos logistikos
                          LT-06124 Vilnius           sistemos, supažindinama su logistikos kaštais ir finansiniais srautais.
                          tel./faks. (8 5) 279 39 76      Teoriniai teiginiai iliustruojami gausiomis schemomis, lentelėmis ir
                          El. p. homoliber@takas.lt      grafikais.

17.  Reklamos efektyvumo    Indrė Pikturnienė  Klaipėdos universiteto    2009  Mokomoji knyga "Reklamos efektyvumo vertinimo rodikliai" skirta
   vertinimo rodikliai              leidykla               aukštųjų mokyklų studentams, gilinantiems žinias reklamos, integruotos
                          Herkaus Manto g. 84         rinkodaros komunikacijos, rinkodaros valdymo srityse. Tikimės, kad ji
                          LT-92294 Klaipėda          bus naudinga ir dėstytojams bei verslo praktikams, besidomintiems
                          Tel./faks.: (8 46) 39 88 91     rinkodaros valdymo problemomis.
                          39 89 99
                          El. p. leidykla@ku.lt
18.  Komandos: samprata,    Ligita       Klaipėdos universiteto    2009  Pavadinti komanda - paprasta, tapti komanda - nei paprasta, nei lengva.
   kūrimas, vadovavimas   Šimanskienė     leidykla               Reikia noro, pastangų, svarbiausia - žinių. Jei norite daugiau sužinoti,
                Antanas Seilius   Herkaus Manto g. 84         kas yra komanda, jų privalumus ir trūkumus, suvokti, kad jos skiriasi nuo
                          LT-92294 Klaipėda          grupių, ir pagaliau sužinoti, kas padėtų sukurti produktyviai dirbančią
                          Tel./faks.: (8 46) 39 88 91     komandą, paskaitykite šią knygą, kur siūloma kruopščiai apmąstyta žinių
                          39 89 99               sistema.
                          El. p. leidykla@ku.lt
19.  Apskaitos praktikumas   Irena Stanislava  Technologija         2009
                Bajorūnienė     K. Donelaičio g. 73         Leidinyje aprašoma įmonės turto ir nuosavybės esmė, balanso struktūra,
                Česlovas      LT-3006 Kaunas            apskaitos registrai ir jų taikymas aplinkoje. Pateikiamos finansinės
                Christauskas    Tel.: (8 37) 30 00 91        atskaitomybės formos bei pildymo principai, supažindinama su ES
                          30 00 90               taikoma konsoliduota apskaita.
                          Faks. (8 37) 30 06 85
                          El. p. leidykla@ktu.lt
20.  Įmonės finansai: analizė  Liongina       Šiaulių universiteto      2009
    ir valdymas         Juozaitienė     leidykla                  Knygoje medžiaga pateikta taip, kad padėtų suprasti įmonės finansinės
                            Vilniaus g. 88               analizės esmę, supažindintų su jos atlikimo metodika, padėtų suvokti
                            76285 Šiauliai               finansinės atskaitomybės dokumentuose esančią informaciją ir finansų
                            Tel./faks. (8 41) 52 09 80         valdymo sprendimus. Knyga skirta aukštųjų mokyklų studentams, įmonių
                            El. p. leidykla@cr.su.lt          finansininkams, verslininkams ir kitiems skaitytojams.
21.  Darbo procesų        Bronislovas     Šiaulių universiteto      2009
    valdymas          Martinkus      leidykla                  Šios knygos paskirtis - pateikti skaitytojui pagrindinius darbo procesų
                            Vilniaus g. 88               valdymo teorinius klausimus, kuriuos reikia žinoti tiems, kurių veikla
                            76285 Šiauliai               susijusi su darbo organizavimu.
                            Tel./faks. (8 41) 52 09 80
                            El. p. leidykla@cr.su.lt
22.  Verslo finansai:      A. V. Rutkauskas   Technika            2009
    sistema, struktūra ir    V. Sūdžius      Saulėtekio al. 11             Leidinyje nagrinėjami aktualūs verslo finansų klausimai, skirti finansų
    elementai          V. Mackevičius    LT-10223 Vilnius,             sistemos esmei ir funkcijoms atskleisti, svarbiems jos valdymo tikslams
                            Tel. (8 5) 274 50 38            ir elementams apibūdinti bei įvertinti. Leidinys skirtas pradedantiems
                            http://leidykla.vgtu.lt          studijuoti finansus, taip pat įstaigų vadybos, fundamentinių mokslų ir kt.
                                                  programų studentams, kuriems būtina susiformuoti bendrą finansų
                                                  sampratą ir valdymo pagrindus.


                                    11. Žemės ūkis ir miškininkystė
                                 (Augalininkystė ir gyvulininkystė; sodininkystė; miškininkystė)

Eil.  Literatūros pavadinimas   Autorius(-ai)    Leidyklos pavadinimas,     Išleidi-                   Anotacija
Nr.                              adresas          mo
                                             metai
 1.  Kambariniai vaistiniai ir  Valdas       JUDEX leidykla           2009    Gamtos vaistinė neišmatuojama, jos durys atvertos kiekvienam. Tad -
    prieskoniniai augalai:   Sasnauskas     Europos pr. 122                knygą į rankas ir pirmyn į vaistinių augalų pasaulį ieškoti sveikatos!
    Auginimas, gydymas,              LT - 46351 Kaunas               Gamtoje yra daug vaistų, tik mokėkime juos surasti. Šioje knygoje
    maistas, populiariausi             Tel.: (8 37) 341 246              aprašyti kambariniai vaistiniai-prieskoniniai augalai, kurie - ir vaistas, ir
    receptai                    341 613                    maistas, ir maisto pagardas, ir atgaiva sielai bei puikus buto
                           Faks. (8 37) 341 246              papuošalas.
                           El. p. judex@judex.lt
 2.  Sodo ir daržo vaistiniai  Valdas       ŽIBURIO LEIDYKLA          2009    „…Knyga supažindina su 70 pačių populiariausių sodo ir daržo
    augalai           Sasnauskas     Architektų g. 158-5              vaistinių augalų. Aprašoma augalo botaninė charakteristika,
                           LT- 04202 Vilnius               paplitimas, auginimas, vaistinės žaliavos ruošimas, džiovinimas ir
                           Tel. (8 5) 244 96 27              laikymas. Leidinyje pateikiamos jų vaistinės ir maistinės savybės, kitos
                                                   panaudojimo sritys, supažindinama su patiekalų gaminimo receptais.
                                                   Knyga skirta visiems, kas nori susipažinti su vaistiniais augalais, jų
                                                   panaudojimu, liaudies medicina, kulinarija, sodininkams ir
                                                   daržininkams mėgėjams bei šeimininkėms…”
3.  Čiobreliai nuo 100 ligų  Marija Milaš   SATWA              2009  "Saulėtose kalvose dažnai galima sutikti neaukštų aromatingų žolių,
                         Labdarių g. 4 -13            pasidabinusių smulkiais violetinės spalvos žiedais – tai čiobreliai. Pats
                         LT- 01120 Vilnius            žodis čiobrelis yra kilęs ir graikiško thymon, kuris reiškia „jėga“.
                         Tel. (8 5) 231 29 92          Senovės Graikijoje čiobreliai simbolizavo graciją ir eleganciją.
                         El. p. zodiac@vianet.lt         Viduramžiais alchemikai čiobreliams priskyrė magiškų savybių.
                                             Pagonių laikais šias žoles slavai naudodavo apeigoms. Nuo seno į
                                             šias žoles žiūrėta su ypatinga pagarba. Manyta, kad jos gali žmogui
                                             grąžinti ne tik sveikatą, bet ir gyvybę. Avicena rekomenduoja kaip
                                             naikinančią kirmėles, skatinančią šlapimą išsiskyrimą ir varančią
                                             akmenis priemonę. Čiobrelių kvapas stimuliuoja intelektą. Knygoje
                                             rasite receptus įvairių ligų gydymui. O taip pat kulinarijos receptus,
                                             kuriuose parodyta, kaip, naudojant čiobrelius padaryti kasdienius
                                             valgius skanesniais ir sveikesniais."
4.  Mėtos ir melisos nuo    Marija Milaš   SATWA              2009  Mėtos buvo aukštai vertinamos Senovės Graikijoje ir Romoje. Jos
   100 ligų                   Labdarių g. 4 -13            savo aromatu gydo ir atstato daugelio žmogaus sergančių organų
                         LT- 01120 Vilnius            funkcijas. Mėtas užsiūdavo į pagalves, kad miegas būtų gilus ir
                         Tel. (8 5) 231 29 92          sveikas. Senovės Romoje tikėjo, kad jos gerina protinę veiklą ir ant
                         El. p. zodiac@vianet.lt         galvos nešiojo vainikus iš mėtų šakelių. Mėtos buvo plačiai vartojamos
                                             gydymo tikslams arabų, kinų ir japonų medicinoje. Ilgus amžius jos
                                             buvo efektyvi gydomoji priemonė nuo įvairiausių ligų: ir nuo skrandžio,
                                             ir nuo nervų, ir nuo peršalimo. Melisos - vienos labiausiai žinomų
                                             prieskoninių aromatinių ir gydomųjų augalų, kurie lydi žmoniją jau
                                             daug amžių. Jas augino Romoje daugiau negu prieš du tūkstančius
                                             metų. Įkvepiant melisų aromato, eteriniai aliejai dezinfekuoja plaučius
                                             ir juos veikia priešuždegiminiai. Taip pat melisos veikia
                                             nuskausminančiai dieglių metu. Jų užpilas ramina nervus, gydo
                                             peršalimo ligas ir gripą. Melisos gydo nuo skrandžio ir žarnyno ligų,
                                             lėtinių katarų, astmos, širdies neurozių, dusulio, padidėjusio
                                             kraujospūdžio, ginekologinių ligų ir, išoriškai, sergant reumatu.
5.  Botanikos praktikos    Jonas       Vilniaus universiteto leidykla  2009
   darbai. Archegoniniai ir  Remigijus     Universiteto g. 1            Vadovėlis skiriamas aukštųjų mokyklų biomedicinos mokslų bakalauro
   žiediniai augalai     Naujalis     LT- 01122 Vilnius            lygmens ar vientisųjų studijų programų studentams, dėstytojams,
                Edita       Tel. (8 5) 268 72 60          mokytojams, vyresniųjų klasių moksleiviams, visiems besidomintiems
                Meškauskaitė   Faks. (8 5) 212 39 39          botanika, kurie yra susipažinę su bendraisiais augalų išorinės ir
                Sigitas Juzėnas  info@leidykla.vu.lt           vidinės sandaros ypatumais.
                Audronė
                Meldžiukienė
6.  Vaistiniai augalai     S. M.       Asveja              2009
                Kalasauskienė   Apkasų g. 11-3             190 vaistinių augalų   gydymui, kosmetikai, kulinarijai. Spalvotos
                         LT-02042 Vilnius            iliustracijos.
                         Tel./faks. (8 5) 276 58 73
                                       12. Kita

Eil.     Literatūros  Autorius(-ai)   Leidyklos pavadinimas,     Išleidi-                 Anotacija
Nr.     pavadinimas                adresas          mo
                                        metai
 1.  Mokomasis prancūzų  Iš prancūzų k.   Alma littera          2009   Vienos garsiausių žodynų leidyklų „Le Robert“ parengtas mokomasis
    kalbos žodynas    vertė Irmina    A. Juozapavičiaus g. 6/2         žodynas skirtas specialiai tiems, kam prancūzų kalba yra ne gimtoji, o
              Kovalčikienė    Vilnius                  užsienio kalba.
              Jūratė       Tel./faks.: (8 5) 272 82 46        Šis žodynas padės geriau suprasti kasdieniniame gyvenime vartojamą
              Navakauskienė   272 80 26                 prancūzų kalbą. Naudodamiesi juo išmoksite geriau kalbėti ir rašyti
              Gražina      www.almalittera.lt            prancūziškai. 22 000 antraštinių žodžių, gausiai iliustruotų šiuolaikinės
              Strigockytė                         vartosenos pavyzdžiais. 350 tikrinių vardų; sudėtingesnės, sunkiau
              Algirdas Venckus                       atpažįstamos žodžių formos; tarimas, taip pat ir pakitęs tarimas frazėje;
                                             pažymėti dažniausiai vartojami žodžiai; šnekamosios kalbos, žargono
                                             leksika; reikšmių apibrėžtys prancūzų kalba; 79 puslapiai priedų su
                                             naudinga gramatine ir kitokia informacija; „netikrieji draugai“ 15 kalbų,
                                             įskaitant ir lietuvių, lietuviški atitikmenys kirčiuoti.
 2.  Tildės Biuras 2009      -     Tilde informacinės      2009    "Tildės biuras 2009 švietimo įstaigoms" parduodamas tik įstaigoms,
    švietimo įstaigoms           technologijos               turinčios švietimo įstaigos statusą ir viešosioms bibliotekoms. Tildės
                        Žirmūnų g. 139              Biuro vertimo vedlys analizuoja tekstą, išverčia sakinį arba jo dalį.
                        2600 Vilnius               Vertimas rodomas atskirame Vertimo vedlio lange. Naudojant Vertimo
                        Tel. (8 5) 274 03 73           vedlį lengva skaityti ir dokumentus, ir interneto puslapius anglų kalba.
                                             Paieškos sistemos technologija suteikia galimybę greitai surasti
                                             dokumentus ir informaciją internete, kompiuteryje, šablonų ir paveikslėlių
                                             rinkiniuose. Kompiuteriniai žodynai: Lietuvių-anglų-lietuvių kalbų
                                             žodynas - daugiau nei 140 000 žodžių (įskaitant teisės, socialinės
                                             apsaugos ir darbo, matematikos ir informatikos, bankininkystės,
                                             informacinių technologijų, karybos terminų žodynus); Dabartinės lietuvių
                                             kalbos aiškinamasis žodynas - daugiau nei 100 000 žodžių; Anglų
                                             kalbos aiškinamasis žodynas - daugiau nei 100 000 žodžių; Lietuvių-
                                             vokiečių-lietuvių kalbų žodynas - daugiau nei 50 000 žodžių; Lietuvių-
                                             rusų kalbų žodynas - daugiau nei 70 000 žodžių; Rusų-lietuvių kalbų
                                             žodynas - daugiau nei 90 000 žodžių; Lietuvių kalbos sinonimų žodynas
                                             - daugiau nei 29 000 žodžių; Kompiuterinis žodynas supranta ir išverčia
                                             įvairių formų lietuviškus ir angliškus žodžius, randa netaisyklingai
                                             parašytų žodžių vertimą. Rašybos tikrintuvas. Gramatikos tikrintuvas.
                                             Daugiau nei 120 automatinių dokumentų ruošinių. Įvairūs kokybiški
                                             šriftai įvairiems tikslams, pavyzdžiui, dokumentams, laiškams,
                                             techniniams aprašymams ar skelbimams kurti. Lietuviško teksto
                                             redaktorius. Teksto konvertavimo priemonės ir kt.
3.  Kaip parengti      Nijolė      Technologija         2009  Ši mokomoji knyga - tai antrasis, iš esmės pataisytas ir papildytas
   kvalifikacijos      Bankauskienė   K. Donelaičio g. 73         "Kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo metodinės gairės" leidimas.
   tobulinimo programą?   Aldona      LT-3006 Kaunas            Antrasis leidimas skiriamas ne tik studentams, bet ir įvairių švietimo
               Augustinienė   Tel.: (8 37) 30 00 91        institucijų vadovams, jų pavaduotojams, dalykų ir profesijos mokytojams,
               Nijolė      30 00 90               pagalbą mokiniui teikiantiems specialistams, neformalaus švietimo
               Čiučiulkienė   Faks. (8 37) 30 06 85        pedagogams. Knyga papildyta teoriniais teiginiais ir praktiniais
                        El. p. leidykla@ktu.lt        pavyzdžiais, išplėsti paaiškinimai, pateikta daug vizualinės medžiagos.
                                           Knygą sudaro trys dalys: Programos aprašas, Programos į(si)vertinimas,
                                           Savarankiško darbo užduotys.
4.  Anglų kalba       Iva Dostalova   Leidėjas Vaiga        2009  Vadovėlis yra praktiškas kalbos studijų vadovas. Jis supažindina su
   savarankiškai: English  Šarka Zelenkova  Gedimino pr. 51           Padžio Brauno gyvenimu ir tuo pat metu vaizdžiai parodo kalbos
   is Easy! (su 2 CD)    James Branam   LT-01504 Vilnius           vartojimą praktikoje. Kiekvienoje pamokoje yra apžvelgiamos
                        Tel. (8 5) 249 70 23         gyvenimiškos situacijos ir jose naudojami žodžiai. Tekstai ir dialogai
                        Faks. (8 5) 249 61 29        kupini humoro. Knygą sudaro 15 skyrių. Kas penktas skyrius yra skirtas
                        El. p. biblio@lnb.lt         išeitos gramatikos medžiagos kartojimui. Prie knygos yra pridėtos 2
                                           kompaktinės plokštelės.
5.  Religinės        Gintaras     Mokslo ir enciklopedijų    2009  Knygos autoriai: † doc. dr. Gintaras Beresnevičius (įvadas), Donatas
   bendruomenės (Knygų   Beresnevičius   leidybos institutas         Glodenis, dr. Aušra Pažėraitė, doc. dr. Egdūnas Račius, doc. dr. Halina
   serija mokiniams     Donatas      L. Asanavičiūtės g. 23        Kobeckaitė, kun. Vaclovas Aliulis, kun. Vitalijus Mockus, Holger
   "Lietuva")        Glodenis     LT-04315 Vilnius           Lahayne, doc. dr. Grigorijus Potašenko. Knygoje Religinės
               Aušra Pažėraitė  Tel.(8 5) 245 85 26         bendruomenės aptariama religijos kilmė ir jos transformacijos,
               ir kiti      243 13 34              aprašomos Lietuvos tradicinės religinės bendruomenės (lotynų ir graikų
                        Faks. (8 5) 245 85 37        apeigų katalikai, evangelikų liuteronai ir evangelikai reformatai,
                        El. p. meli@meli.lt         stačiatikiai, sentikiai, judėjai, musulmonai, karaimai), supažindinama su
                                           religijos istorija, tikėjimo ir kultūros ypatumais, apibūdinamas santykis su
                                           valstybe. Knyga gausiai iliustruota nuotraukomis, įvairiais dokumentais,
                                           žemėlapiais. Žodynėlyje aiškinami religiniai terminai. Skiriama
                                           mokiniams, studentams, mokytojams ir kitiems skaitytojams, kurie
                                           domisi religijos istorija.
6.  Kineziologija      Rūta Dadelienė  Lietuvos sporto        2009
                        informacijos centras         „Žmogaus fizinė veikla, fizinis aktyvumas ir organizmo adaptacija prie
                        Žemaitės g. 6            fizinės veiklos bei deadaptacijos reiškiniai yra tyrinėjami daugelio
                        LT-03117 Vilnius           mokslininkų. Išsivysčiusiose šalyse vis labiau išryškėja visuomenės
                        Tel. (8 5) 213 34 96         hipodinamijos (hipokinezės) reiškiniai. Todėl išlieka aktuali problema
                        El. p. centras@sportinfo.lt     plačiai tyrinėti įvairaus amžiaus, fizinių galių žmonių šiuolaikines fizinio
                        http://www.sportinfo.lt       aktyvinimosi galimybes, išsiaiškinti fizinės veiklos biomechaninius,
                                           fiziologinius ir kitus teorinius pagrindus“, – teigia autorė. Darbo objektu
                                           pasirinkusi žmogaus fizinį aktyvumą ir jo rezultatus, doc. R. Dadelienė
                                           kelia sau tikslą atskleisti judesių mokslo esmę ir prasmę; pateikti judesių
                                           mokslo teorinius pagrindus. Remdamasi tyrimų duomenis, ji siekia
                                           pagrįsti fizinio krūvio poveikį skirtingo fizinio pajėgumo žmogaus
                                           organizmui. Šis leidinys, specialistų nuomone, gali būti naudingas ne tik
                                           atitinkamų specialybių studentams, bet ir visiems, norintiems daugiau
                                           sužinoti apie žmogaus judesius ir fizinį aktyvumą, apie judesių
                                           formavimo ir tobulinimo, jų panaudojimo organizmui stiprinti ir
                                           darbingumui gerinti galimybes. Juk tai, kad fizinis aktyvumas lemia
                                         įvairaus amžiaus žmonių gyvenimo kokybę, – neginčijama tiesa.
7.  Šviesos pedagogikos  Elvyda      Vilniaus pedagoginio    2009
   kontūrai: dvasingumo  Martišauskienė  universiteto leidykla       Studijoje pateikiama žmogiškosios būties samprata, ryškinami fizinių,
   ugdymo pamatai              T. Ševčenkos g. 31         psichinių ir dvasinių galių genezės, subordinacijos, sklaidos ypatumai,
                       LT-03111 Vilnius          aptariama dvasingumo esmė. Remiantis Šviesos pedagogika, gilinamasi
                       Tel. (8 5) 233 35 93        į aktualiausias edukacines problemas: pristatomi fundamentiniai
                       El. p.               pedagogikos principai, pranokstantys laiko ir erdvės dimensijas;
                       luewiodzyjkilgan@evupsu      atskleidžiama lavinimo ir auklėjimo funkcijų esmė ir vieta ugdymo
                       f.blyta              procese, jų realizavimo konkrečiose situacijose ypatumai; daug vietos
                       www.vpu.lt             skiriama parodyti, koks yra įvairių ugdymo veikėjų ir veiksnių ugdomasis
                                         potencialas, kaip jis gali būti realizuojamas šiuolaikinėje edukacinėje
                                         erdvėje; analizuojami ugdymo tikslų kėlimo sunkumai, pateikiama
                                         svarbesnės ugdymo tikslų kėlimo teorijos, auklėjimo tikslų kėlimo
                                         pavyzdžiai. Knyga skirta esamiems ir būsimiems pedagogams, mokslo
                                         darbuotojams, doktorantams, magistrantams ir apskritai visuomenei,
                                         kurią domina ugdomoji pagalba skleidžiant žmoniškumą.
8.  Logika         Dalia Eidukienė  Žiemgalos leidykla     2009
                       V. Krėvės pr. 111 - 66       Ši knyga - tai vadovėlis, pateikiantis šiuolaikinės logikos pagrindus. Jos
                       LT - 50373 Kaunas         septyniuose skyriuose apžvelgiamos abstraktaus mąstymo formos -
                       Tel. 8 675 12 402         sąvoka, teiginys, samprotavimas; analizuojami pagrindiniai formaliosios
                       El. p. info@ziemgala.lt      logikos dėsniai; aiškinamos pamatinės logikos teorijos: apibrėžimo,
                                         klasių, teiginių, modalinės logikos ir kt.; plačiai dėstomas dedukacinis
                                         metodas ir tikimybiniai samprotavimai; nagrinėjami argumentacijos
                                         loginiai pagrindai, daug dėmesio skiriant įrodymo ir paneigimo būdams,
                                         argumentacijos gudrybėms, jų neutralizavimo metodams ir kt.
9.  Mokykimės kalbos    C. Lapkuvienė   Šiaulių kolegija      2009
   kultūros (CD)              Aušros al. 40           Mokomoji priemonė parengta turint tikslą padėti visiems kalbos
                       LT-76241 Šiauliai         vartotojams - įvairių studijų programų, o ypač technologijos mokslų
                       Tel. (8 41) 52 37 68        studentams, jau suvokiantiems kalbos kultūros ir specialybės kalbos
                       Faks. (8 41) 52 50 91       pagrindų teoriją, praktiškai gerinti savo kalbą, atsikratyti ir nebevartoti
                       El. p.               įkyrėjusių, žinomų kalbos klaidų, įtvirtinti taisyklingos bendravimo ir raštų
                       administracija@siauliukol     kalbos įgūdžius, grupėse ar vienumoje panagrinėti čia pateiktus
                       egija.lt              pavyzdžius, paieškoti savo atitikmenų.
10.  Profesinės kalbos    Vilija Celiešienė  Technologija        2009
   pagrindai        Judita       K. Donelaičio g. 73        Šis vadovėlis visų pirma skirtas Kauno technologijos universiteto įvairių
                Džežulskienė    LT-3006 Kaunas           specialybių studentams, studijuojantiems profesinės kalbos kultūrą ir
                          Tel.: (8 37) 30 00 91       siekiantiems išsiugdyti sąmoningos ir taisyklingos kalbos vartojimo
                          30 00 90              įgūdžius, reiškiamus su būsima veikla susijusiu sakytiniu ir rašytiniu
                          Faks. (8 37) 30 06 85       tekstu. Tikimės, kad vadovėlio medžiaga ugdys būsimų specialistų
                          El. p. leidykla@ktu.lt       gebėjimą lanksčiai vartoti skiriamąsias specialybės kalbos priemones,
                                           supažindins su mokslinio teksto ypatumais ir jo kūrimu. Vadovėlis
                                           sudarytas kūrybiškai remiantis Valstybinės lietuvių kalbos ko-misijos
                                           rekomendacijomis ir Kauno technologijos universiteto Humanitarinių
                                           mokslų fakulteto Kalbotyros katedros parengta specialybės kalbos
                                           kultūros programa. Tačiau pateikta medžiaga gali naudotis ne tik
                                           Technologijos universiteto, bet ir kitų universitetų, aukštųjų mokyklų,
                                           kolegijų studentai bei vidurinių mokyklų moksleiviai.
11.  Profesinio orientavimo  Leonas Jovaiša   Agora            2009
   ir konsultavimo               Bistryčios g. 34          Ši knyga iš naujo kelia aktualius jaunimo ir suaugusiųjų profesinio
   psichologija                 LT-10321 Vilnius          orientavimo ir konsultavimo klausimus. Autorius tikisi, kad ši knyga šiek
                          Tel. (8 5) 234 57 20        tiek užpildys literatūros apie moksleivių ugdymą ir jų rengimą rinktis
                          Faks. (8 5) 234 57 20       profesinę kvalifikuotą veiklą, spragą. Knyga skiriama švietimo
                          kazimieras.pas@gmail.co      darbuotojams – pirmiausia vidurinių mokyklų mokytojams, profesinio
                          m                 mokymo įstaigų, universitetų ir kolegijų dėstytojams, profesinio
                                           orientavimo darbuotojams, taip pat studentams, kurie rengiasi tapti
                                           psichologais ir pedagogais
12.  Markas          Matthew Lipman   Kronta           2009
                (Iš anglų kalbos  Šiaulių g. 3            Amerikiečių edukologo M, Lipmano ir jo kolegų sukurtos visuomenės
                vertė Liutauras   LT- 01133 Vilnius         tyrimo programos "Markas", sudarytos iš filosofinio vadovėlio-romano ir
                Degėsys)      Tel. (8 5) 212 18 71        mokytojo knygos, integralumas išreiškia pilietinio ir dorinio ugdymo
                          El. p. leidykla@kronta.lt     vientisumo principą. Programos ašis yra vadovėlis-romanas "Markas",
                          http://www.kronta.lt        kuriame aprašomas vidurinės mokyklos vyresniųjų klasių mokinių
                                           gyvenimas, kuriame formuojasi, kinta ir yra analizuojamos įvairiausiose
                                           situacijose kylančios dorinės bei socialinės problemos. Vadovėlyje-
                                           romane nagrinėjamos teisingumo, laisvės, demokratijos, autoriteto,
                                           šeimos, įstatymo ir nusikaltimo, draugystės, biurokratijos, socialines
                                           diferenciacijos ir kitos temos. Šių temų analizės ir diskusijų organizavimo
                                           metodiką eksponuoja filosofinį romaną lydinti mokytojo knyga, kurioje
                                           pateikiama išsami dialogų, disputų, analizės metodų, klausimų,
                                           situacinių testų-žaidimų praktinė sistematika ir teorinė apžvalga. Skirta
                                           pilietinio ugdymo, etikos ir filosofijos pamokoms. Šios knygos yra
                                           projekto "Filosofija vaikams" sudėtinė dalis. Lietuvoje projektą vykdo
                                           Edukacinis centras Filosofija vaikams, remiamas Lietuvos Respublikos
                                           Švietimo ir mokslo ministerijos bei UNESCO.
13.  VESKITE Į SĖKMĘ. Kaip     Colin Turner    Baltos lankos        2009
    sukurti verslias       (iš anglų kalbos  Kęstučio g. 10           Ką reiškia verslumas, koks jo vaidmuo verslo organizacijų veikloje?
    organizacijas         vertė Rasa     LT-08116 Vilnius          Ši profesoriaus Colino Turnerio knyga padeda suprasti verslumo
                   Statinienė)    Tel./faks. (8 5) 238 77 52     sąvokos esmę, moko, kaip didinti verslumą dirbant tarptautinės
                            El. p. info@blk.lt         konkurencijos sąlygomis, kaip apskritai neprarasti kūrybiškumo
                                              savajame versle. Knyga „Veskite į sėkmę“, versta ir išleista leidyklai
                                              „Baltos lankos“ bendradarbiaujant su „Baltijos vadybos institutu“ – „Baltic
                                              Management Institute“ (BMI). BMI vadovų rengimo programoje mokoma
                                              verslumo ir pabrėžiama jo svarba įvairiems veiklos aspektams. Todėl
                                              manome, kad šios knygos skaitytojai pasisems iš jos įkvepiančių idėjų,
                                              kurios padės sėkmingai plėtoti verslą.
14.  100 PATARIMŲ         Angella Cooze   Tyto alba          2009
    PRADEDANČIAJAM        (Iš anglų kalbos  J. Jasinskio g. 10         Angella Cooze – Svonsio metropolinio universiteto (Velsas)
    MOKYTOJUI           vertė Vitalija   LT- 01112 Vilnius          Pedagogikos mokyklos lektorė. Keturių „100 patarimų“ serijos knygų
                   Gražienė)     El. p. info@tytoalba.lt       autorė. Mokytojo karjeros pradžia itin sunki. Privaloma ne tik atlikti
                                              praktiką, ruoštis pamokoms, rengti užduotis, bet ir lankyti paskaitas,
                                              pagaliau ieškotis nuolatinio darbo. Daugeliui tai sukelia stresą. Angella
                                              Cooze pateikia vertingų patarimų, kaip ištverti sunkią mokytojo karjeros
                                              pradžią. Norėdami gauti mokytojo kvalifikaciją, mokytojai praktikantai
                                              privalo pademonstruoti numatytą standartuose savo kompetenciją. Tai
                                              yra, baigę studijas, jie turi būti įgiję žinių, gebėjimų ir įgūdžių, kaip
                                              galutinių studijų rezultatų, suformuluotų šiuose standartuose„100
                                              patarimų pradedančiajam mokytojui“ moko analizuoti savo patirtį,
                                              reaguoti į kritiką, planuoti pamokas, rengti susirinkimus, ugdyti mokinių
                                              pilietiškumą, vertinti jų žinias ir daug kitų dalykų, būtinų kiekvienam
                                              mokytojui. Ši knyga informatyvi ir naudinga visiems pradedantiesiems
                                              mokytojams.100 įkvepiančių patarimų pradedantiesiems mokytojams.
                                              Kiekvienas patarimas patikrintas ir išbandytas mokykloje praktiškai.
                                              Patarimai apima viską – nuo užduočių rengimo ir pamokų planavimo iki
                                              mokinių įvertinimo ir jų elgesio problemų sprendimo.
Parengė
Profesinio mokymo išteklių skyrius
 (8 5) 2497 126
 nijole.d@kpmpc.lt

								
To top