; HER ER SAKSPAPIRENE TIL ÅRSMØTE
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

HER ER SAKSPAPIRENE TIL ÅRSMØTE

VIEWS: 6 PAGES: 16

 • pg 1
									                           ÅRSMØTE 2012

                  20. februar 2012 kl. 19.00 på Klubbhuset til Mandal GKSAKLISTE
Åpning ved styreleder Johan Kvelland

Sak 0:     Godkjenning av de stemmeberettigede

Sak 1:     Godkjenning av innkalling

Sak 2:     Konstituering
     2.1:  Valg av dirigent
     2.2:  Valg av referent
     2.3:  Valg av protokollkomité – to medlemmer

Sak 3:     Godkjenninger
     3.1:  Godkjenning av forretningsorden
     3.2:  Godkjenning av sakliste

Sak 4:     Årsberetninger
     4.1:  Styrets årsberetning for 2011
     4.2:  Komiteenes årsberetninger for 2011
     4.3:  Kontrollkomiteens rapport 2011

Sak 5:     Regnskap 2011
     5.1:  Regnskap 2011
     5.2:  Revisjonsrapport 2011

Sak 6:     Saker fremmet av styret
     6.1:  Handlingsplan 2012
     6.2  Organisasjonsplan

Sak 7:     Kontingent og innmeldingsavgift 2012

Sak 8:     Budsjett 2012

Sak 9:     Saker fremmet av medlemmene

Sak 10:     Valg
                                              1
Sak 1:         Godkjenning av innkalling
Styrets forslag til vedtak:
Innkallingen - godkjennes.
Sak 2:         Konstituering
Styrets forslag til vedtak:

2.1:  Valg av dirigent:

____________________ velges som dirigent

2.2:  Valg av referent:

____________________velges som referent

2.3:  Valg av protokollkomité – to medlemmer

_________________ og ________________ velges som protokollkomité
Sak 3:         Godkjenninger
Forretningsorden

1. Ledelse og protokollføring
- Årsmøtet ledes av den valgte dirigent
- Protokoll føres av den valgte referent

2. Regulering av ordskifte
- Dirigenten har rett til å foreslå forkortet taletid
- Dirigenten foreslår å sette strek for en debatt når dette synes nødvendig
- En person kan ta ordet inntil tre ganger pr debatt

3. Votering
- Alle forslag som skal voteres over, må leveres skriftlig til dirigenten
- Forslag må være undertegnet av forslagsstiller
- Forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt.

4. Saker til behandling
- Kun saker nevnt i innkallingen kan behandles, med mindre 2/3 av de fremmøtte krever det.
- Beslutning om dette kan kun tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av sakliste.


                                               2
5. Valg
- Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak være truffet med alminnelig flertall av de avgitte
stemmene for å være gyldig.
- Valg foretas skriftlig dersom det foreligger mer enn ett forslag.
- Skal flere velges ved samme avstemning, må stemmeseddel inneha det antall forskjellige
kandidater som skal velges ved vedkommende avstemning.


Styrets forslag til vedtak:

3.1: Godkjenning av forretningsorden
Forretningsorden - godkjennes

3.2: Godkjenning av sakliste (se forsiden)
Sakliste - godkjennesSak 4:         Årsberetninger

Sak 4.1:    Styrets årsberetning:             Styrets årsberetning for 2011.
Styret har bestått av følgende personer.

Styreleder:      Johan Kvelland
Nestleder:       Steinar Vatnedal
Sekretær:       Jørgen Hestås
Styremedlem:      Raymond Tørressen
Styremedlem:      Britt Andersen
1. vara medlem:    Magne Sandtveit

1. varamedlem Magne Sandtveit og regnskapsfører Jan Roald Ruud har møtt på de fleste møter.
Som kjent er leder av banekomiteen innkalt på alle styremøter uten stemmerett.
Ellers har styret innkalt personer som kan være nødvendige for info og forslag.

Styret har aviklet 9 styremøter i hele 2011 og eller 8 styremøter siden årsmøtet.
Styret har behandlet 40 saker.
Når det gjelder medlemmer ut 2011 har vi 563 betalende medlemmer.
I 2011 mistet vi ca. 38 medlemmer.

Når det gjelder fellesmøtene med de 7 tilstøtende klubbene under
”Golf på Sørlandet” har vi vært representert på 2 møter.
Det er bestemt at vi skal ha et møte på våren og et på høsten.                                                  3
Egentlig har det vært vanskelig for å finne en felles plattform som passer for alle klubbene. Mulig
den geografiske plassering og størrelsen kan ha hatt en virkning.

Økonomi:
Styret har gjennom hele 2011 hatt et overvåkent oppsyn med økonomien.
Videre har regnskaperfører Jan Roald Ruud fra Ruud Regnskap A/S møtt på styremøtene og
orientert om situasjonen.
Det kan synes som at vi kommer ut økonomisk brukbart.
Styret takker Jan Roald for det arbeidet han har lagt ned for klubben.

Som kjent slutter Jarle og starter 1. januar 2012 hos Wilson Norge.
Jarle skal være ansvarlig for markedsføring og salg av deres produkter for Norge.
Mette Erklev har tatt en del av kontoret, det samme har Steinar og Johan gjort.
Det arbeides med å finne en ny Pro og vi arbeider for å finne en fruktbar løsning for både klubben
og medlemmene.

Ansatte:
I 2011 har klubben hatt Mikkel som Head Greenkeeper. Arild Nicolaisen gikk ut i permisjon høsten
2011.
Arild Håland fra Lyngdal har vært sommerhjelp.
En stor takk til Knut for det dugnadsarbeidet han har utført vedr. klipping av banen.
Klubben takker også for det dugnadsarbeidet som Torbjørn Røksland og Kjell Røisland har utført.
En stor takk til Bea for hennes villighet når det gjelder diverse hjelp innen klubbhuset.
Jan Erik har tatt ansvaret for at golfbilene er i rengjort og god stand, vi takker for dette.

Diverse:
Vinteren foreløpig har vært i klubbens og medlemmene favør.
Som kjent fikk vi sponset av Neumann og Sør Mek de nødvendige materialer som skulle brukes til
overbygg på 6 av utslagene på Drivingen Rangen.
Materialene er på plass, men pga. litt sand i maskinen må dette arbeid gjøres tidlig på våren.
Mandal Golfklubb takker Neumann og Sør Mek for denne sponsing.

Vi har hatt en del møter vedr. asfaltering, mulig det kan bli en løsning etter hvert.

Når det gjelder den gamle Driving Rangen til nærspillområde starter dette så fort vi har ledig
kapasitet og økonomi

Vi viser til årsberetningen fra de forskjellige komiteer og takker alle tillitsvalgte for godt utført
arbeid i 2011.


    Johan Kvelland /s/                   Steinar Vatnedal /s/
    Styreleder                       NestlederJørgen Hestås /s/       Raymond Tørressen /s/        Britt Andersen /s/
Sekretær            Styremedlem          Styremedlem
                                                    4
Sak 4.2:    Komiteenes årsberetninger

Turnerings- og handicapkomiteens årsberetning 2011
Komiteen har i 2011 bestått av:
Reidar Upsaker (leder), Aud Tove Egeli (sekretær), Egil Svenneby, Svein Arne Bårdsen, Øyvind
Lund, Gunnar Førsund, Oddbjørn Breland, Arnt Terje Udøy og Per Alf Jørgensen.
Steinar Vatnedal (Hcp-ansvarlig).

Det ble i løpet av sesongen avviklet følgende turneringer:

Navn turnering:            2011      2010      2009       2008
    2007
Lindesnes-Vårsleppet         47       47       56        52    49
Lyngdal Open, Flaggt.         27       22       39        45    42
DN Golfen / Silver CGC        16       32       36
Klubbkamp Kvinesdal - Mandal     44       48       48        47    46
Wilson Midts.Tour / Pink Cup     52       48       59        72    40
Klubbkvalifisering Nordea Pairs    22       28       40        28    36
Kjettingen Open            38       41       47        45    52
Skalldyr Open             Avlyst     43       37        44    54
Agder Tour              26       43       34        34    36
Klubbmesterskap            48       42       47        52    56
Best Married Lovers          36       50       52        40    48
SR-bank ”Scramble”          44       40       41        36    36
Bykamp Mandal - Kristiansand     56       25       30        40    40
Neglebiteren             27       Avlyst     31        47    37
Firma Cup               20 lag     20 lag     14 lag      19 lag
Sweco Match Play           28       23       33        38    21
Alloc’s Onsdagsturnering       24*       31*      84        86    77
Jarles Pro-Tour            8        12

* Antall spillere som har spilt minst 9 runder i turneringen.
Totalt har 59 spillere spilt en eller flere onsdagsturneringer i løpet av sesongen.

Mandal Golfklubb vant bykampen mot Kristiansand, men tapte klubbkampen mot Kvinesdal.
Kristiansand stilte med hele 33 spillere i bykampen mot Mandal i september. Dette må vi forsøke å
matche til neste års kamp i Kristiansand.

Mandal GK hadde ingen deltakere i regionsfinalene i Silver CGC (DN Golfen) i år. Disse finalene
ble hovedsakelig spilt på torsdager i september, der Sola var nærmeste bane å spille.
Turneringskomiteen har diskutert om vi skal kutte ut denne turneringen neste år, grunnet liten
interesse.

Jørgen Hestås og Turid Røksland ble årets klubbmestere.

Komiteen har i år hatt 4 møter.
Før sesongen ble banen befart og merket under ledelse av Egil Svenneby.                                                  5
Komiteen har ordnet med turneringsbestemmelser, påmeldingslister, startlister, lokale
regler/flaggplassering, registrering, resultatlister. Turneringssesongen avsluttes med premieutdeling
på klubbhuset i november.
Vi har også i år brukt Gobex-kort i nesten alle turneringer. Vi har hatt enkelte dataproblemer i løpet
av sesongen. Tordenvær tok ”knekken” på modemet på klubbhuset dagen før klubbmesterskapet.

Handikap:
I år er fordelingen av kort slik: 235 stk. herrer med gjennomsnitt på 23,75 hcp og 70 damer med
gjennomsnitt på 30,36 hcp med etablert Hcp. 157 herrer og 90 damer har over 36 i hcp.
Det er utstedet 552 kort i år mot 586 i fjor. med gjennomsnitt på 23,75 hcp

Turnerings- og handikapkomiteen.
Mandal Golfklubb Informasjonskomiteen

Årsmelding 2011
Medlemmer

Oddbjørn Eikestøl, leder Johan Kvelland
Einar Linkjendal
Bjørn Bakke

Møter

Kommunikasjon, når det gjelder informasjonskomiteens virksomhet, har foregått gjennom
personlige samtaler, telefoner og ikke minst e-post.

Vallerøffen papir

Det er i løpet av året gitt ut to nummer av “Vallerøffen” Hvert på 12 sider i A4-format og
full- farge. Vallerøffen kom ut før sesongstart i april og etter sesongen i oktober. Førtrykk
av klub- ben, trykk STAV trykkeri. Trykkingsutgiftene ble dekket av annonseinntekter.
Opplag: 100 x.

Vallerøffen elektronisk

Bladet er sendt som pdf gjennom e-post til medlemmer. Vallerøffen finnes også på
hjemme- sida til klubben.

Hjemmeside på internet

Einar Linkjeldal har vært redaktør. Han har, sammen med Bjørn Bakke, utført det meste av
det redaksjonelle arbeidet. Medlemmer i info.kom har vært redaksjonskomite. Jonas
Amstrup er engasjert av komiteen for å hjelpe til med nyhetsstoff fra klubben.                                                   6
Greenfeekort

Greenfeekort for medlemmer av klubben ble produsert før sesongstart.

Informasjonskomiteen ønsker å takke for godt samarbeid i klubben og for nyttige
henvendelser i 2011!

03.11.2011
for informasjonskomiteen

Oddbjørn Eikestøl
ÅRSBERETNING 2011 FRA DAMEGRUPPEN
Damekomiteen for sesongen 2011 består av følgende:
Jenny Simu
Bente Jonassen
Bjørg Brandsvoll
Reidun B. Ramfjord
Damegruppen har avholdt 4 møter og det har vært full aktivitet på samtlige tirsdager gjennom hele
sesongen med et gjennomsnittlig fremmøte på ca. 20 damer. Følgende program er gjennomført:

•   Oppstart         03.05.11
•   Lagscramble        10.05.11
•   Jentesleppet       24.05.11
•   Vanlig Damedag      31.05.11
•   Vanlig damedag      07.06.11
•   Besøk til Bjaavann GK   14.06.11
•   Besøk fra KGK       21.06.11
•   Texas Scramble      28.06.11
•   JULI HAR VI FERIE
•   Vanlig damedag      02.08.11
•   Besøk fra Bjaavann    09.08.11
•   Lagscramble        16.08.11
•   Vanlig damedag      23.08.11
•   Besøk til Kristiansand GK 30.08.11
•   Slagturnering       06.09.11 (innstilt på grunn av dårlig vær)
•   Vanlig damedag      13.09.11
•   Vanlig damedag      20.09.11
•   Texas Scramble (intern MGK)   27.09.11

Tur til Kragerø ble det i august. En fantastisk tur med 10 damer. Dette er blitt en fin tradisjon.


                                                   7
Entusiasmen og fremmøte er en stor inspirasjonskilde for Damegruppen.

Takk til Bente Jonassen for en flott innsats. Bente pluss undertegnede går ut av gruppen, nye i
gruppen til neste år er Mirjam Aasen og Turid Røksland. Mirjam og Turid sammen med Reidun B.
Ramfjord og Bjørg Brandsvoll er den nye damegruppen for 2012. Lykke til!
Takk til alle trofaste damer for en fantastisk sesong. Vi ses til våren igjen.

For damegruppen

Jenny Simu
Økonomi- og markedsføringskomiteens årsberetning 2011

Komiteen har i 2011 bestått av følgende medlemmer:
     Clarence Haugdal
     Anne Lise Christensen
     Steinar Hartvigsen

Møter:
Det har vært avholdt 1 samlet møte i komiteen i 2011. Ellers uformelt via mail og telefon

Sponsorsamlinger:
Det ble arrangert sponsortreff fredag 2. september.
Det var enkel servering og en runde scramble.

Aktiviteter:
Vi er inne i en periode hvor det er vanskelig å skaffe sponsorer. Det jobbes aktivt og Jarle har bistått
i stor grad.
Komiteens budsjett for 2012 settes som i fjor til kr 400.000,-
Mandal golfklubb Seniorkomiteen

Årsmelding 2011
Medlemmer

Åse Olsen, kasserer Olav Brådland, sekretær Anna Eikestøl, leder

Møter

Det har vært holdt fem komitemøter hvor en har planlagt og drøftet aktiviteter på
torsdagssamlingene. I tillegg har en planlagt og gjennomført tur til Løkstør, Danmark og
vår- og høstavslutning med sosialt samvær.


                                                   8
Tur

Turen gikk til Danmark og Løkstør Park Hotell, med ”Senior Golf Festival” og spill på
Løkstør golfbane 10.-12. august 2011. Det var 22 med på turen, hvorav 21 spil- te. Været
var vått, surt og mye vind, men ellers en vellykket tur.

Torsdagssamlingene

Til tross for en regnfull sommer, har vi vært svært heldige med været og hatt god
oppslutning. Vi har hatt 16 spillesamlinger med tilsammen 336 spillere, en økning fra 2010
med 66 spillere. Aktiviteten var klart størst i vårhalvåret.
Kaffe, vafler og lotteri har hatt sin faste plass etter endt runde.

Bea har stekt vaflene, noe vi alle har satt stor pris på.
Spillet har variert fra individuelt til ”Texas”, og det har vært premiering hver gang. Lengste
drive og nærmest hull, om ikke annet.
I år fikk vi stor ”Forundringspakke” med premier fra Roalds datter. Det satte vi pris på!
Ellers har vi handlet premier/baller av Jarle.
Arnar har vært frivillig ekstra hjelper etter at han gikk ut av styret i 2010. Han har forenklet
avvikling og fordeling av ansvar på torstadssamlingene. Stor takk til ham!

Økonomi

Det er overført klubben kr. 8 300,- etter årets aktiviteter.

Mandal golfklubb, 4. desember 2010, for seniorkomitéen

Anna Eikestøl
leder
Juniorkomiteens årsberetning 2011
Komiteen har i 2011 bestått av:
Rolf Gunnar Hovstøl (leder)
Lars R. Klev
Simen Jørgensen
Monica R. Blørstad
Jarle Liland (pro)


Juniortreningene startet opp i april. Det har vært Jarle som har hatt ansvaret for disse.
Det har ikke vært allverden med spillere på disse treningene, men de som har vært
der har fått bra oppfølging av Jarle.


                                                  9
Knøttegruppa hadde bra oppmøte i starten av sesongen, men denne gruppen ble
desverrre mindre og mindre utover året. Her må det gjøres noen endringer slik at vi
kan få fulgt opp disse på en bedre måte. Det var og er en del talenter her.
Vi har arrangert en miniturnering for knøttene på forsommeren og en på høsten. Det ble
utdelt pokaler, samt pølser og brus. Dette var noe ungene satte stor pris på.

 Agder tour for juniorer ble i år arrangert på høsten. Turneringen ble gjennomført på
en meget bra måte.

Vi ser at det nok er en god del å hente for at det skal bli at bra junior miljø i
klubben. Det må legges bedre tilrette, og det må satses hardere.

Rolf Gunnar Hovstøl
Juniorkomiteen
     Banekomiteens årsmelding Mandal Golfklubb for 2011.

Banekomiteen har for 2011 bestått av følgende personer:
Trond Blørstad       leder
Arve Askildsen       medlem
Knut Arntzen        medlem
Hans Stusvik        medlem
Wenche Rinden       medlem
Astrid Hogseth       medlem

Prioriteringsliste over arbeidsoppgaver for de enkelte hull er videreført og ble gjennomgått med
greenkeeper i forkant av årets vårdugnad. Det er alltid mange ønsker om endringer /forbedringer
rundt om på banen. Når det gjelder dugnad så bør det vurderes to eller flere dugnader og en ordning
hvor det er mulig å betale en avgift for de som ikke ønsker å delta samt ordningen med stenging av
banen.

Knut Arntzen har bidratt med en betydelig innsats med å avhjelpe banemannskapet.

Ordningen med hullansvarlig er blitt videreført og det mangler nå hullansvarlig kun for hull 3 og 9.
  1. Vatnedal
  2. Bårdsen
  3.
  4. Ruud
  5. Røiseland
  6. Skårdal
  7.
  8. Tørressen
  9. Udøy


                                                 10
Det avholdes møte med alle hullansvarlig i januar 2012 for gjennomgang av arbeidsoppgaver for
hvert enkelt hull med utgangspunkt i prioriteringsliste..


Med hilsen
Banekomiteen
Sak 4:3    Kontrollkomiteens rapport 2011

Mandal Golfklubb
Kontrollkomiteens rapport for 2011
Kontrollkomiteen har gjennom året hatt tilgang til styrereferater, årsmøtereferat, andre
dokumenter og regnskapsrapporter.

Kontrollkomiteen har i 2011 ikke hatt kommentar til styrets oppfølging.
Kontrollkomiteen har ellers ingen merknader til klubbens drift for året 2011.

Mandal 02. januar 2012
Philip M. H. Pedersen
Formann
Wenke Nome
Styremedlem
Styrets forslag til vedtak:

4.1: Styrets årsberetning for 2011
Styrets årsberetning 2011 - godkjennes

4.2: Komiteenes årsberetninger for 2011
Komiteenes årsberetninger 2011 - godkjennes.

4:3  Kontrollkomiteens rapport 2011
Kontrollkomiteens rapport 2011 – tas til etterretning
                                                11
Sak 5:         Regnskap 2011 (se saksdokumenter i egne vedlegg)
Styrets forslag til vedtak:

5.1: Regnskap 2011
Regnskap for 2011 – godkjennes

5.2: Revisjonsrapport 2011 (legges frem på årsmøtet)
Revisjonsrapport 2011 – tas til etterretningSak 6:         Saker fremmet av styret
    6.1: Handlingsplan 2012 (ligger vedlagt)
Styrets forslag til vedtak:
Handlingsplan 2012 – godkjennes.

    6.1: Organisasjonsplan 2012 (ligger vedlagt)
Styrets forslag til vedtak:
Organisasjonsplan 2012 – godkjennes.Sak 7:         Kontingent og innmeldingsavgift 2012-02-12
Styrets forslag til vedtak
Det gjøres ingen forandringer i kontingenter og innmeldingsavgifter for 2012.Sak 8:         Budsjett 2011 (se saksdokumenter i egne vedlegg)
Styrets forslag til vedtak:
Budsjettforslag for 2011 – godkjennes.Sak 9:         Saker fremmet av medlemmene
Ingen saker er innsendt før fristen.Sak 10:        Valg
Valgkomiteens innstilling blir lagt frem på årsmøtet.
                                        12
                  Handlingsplan 2012
Hovedmålsetninger 2012

Mandal Golfklubb skal i 2012 arbeide etter konkrete målsettinger på følgende hovedområder
som er skissert i strategiplan 2011-2015:
   Miljø for medlemmer og ansatte

   Medlemsutvikling

   Økonomi

   Banen og treningsområdene

   Sportslig utvikling
                                            13
Hovedmål: Miljø for medlemmer og ansatte

Mandal Golfklubb skal i 2012 drive etter følgende verdier: Åpen, ærlig og inkluderende.

For å oppnå dette må:

    Det opprettholdes og utvikles et godt miljø på banen og rundt klubbhuset. Både medlemmer
    og ansatte har ansvar for dette.
    Nye medlemmer tas godt i mot og inkluderes i klubbens aktiviteter.
    Klubben gir de ansatte og tillitsvalgte mulighet for kompetanseheving.
    Beslutninger fattet av klubbens valgte organer respekteres.
    Informasjon om klubbens drift, for eksempel styreprotokoller, skal være tilgjengelig for alle.
Hovedmål: Medlemsutvikling
Mandal Golfklubb skal i 2012 søke å øke med 25 medlemmer, samt bedre tilbudet for å
beholde eksisterende medlemmer.

For å oppnå dette må:

    Det arbeides aktivt for å rekruttere yngre spillere, blant annet gjennom å arbeide opp mot
    skoler i regionen.
    Eksisterende medlemmer må aktivt forsøke å trekke bekjente med i klubben.
    Arbeidet overfor sponsorer og øvrig næringsliv intensiveres for gjennom dem å trekke
    spillere til klubben.
    Media brukes aktivt for å profilere golfsporten og klubben.
    Markedsføre banen og dens kvaliteter overfor turister i regionen.
    Opprettholde det gode sosiale og sportslige miljøet.
    Det satses for å legge til rette for nye grupper, for eksempel tilrettelegging for medlemmer
    med nedsatt funksjonsevne og en økt satsing på å trekke flere jenter til klubben.
    Sende rundt informasjon om golfklubben til alle husstander i Lindesnes, Mandal, Marnardal
    og Søgne.
                                                 14
Hovedmål: Økonomi
Mandal Golfklubb skal i 2012 gå med driftsoverskudd.
For å oppnå dette må:

    Medlemsmassen beholdes på nåværende nivå og helst økes.
    Arbeidet mot sponsormarkedet opprettholdes.
    Etablere en god og jevnlig kontakt med våre sponsorer, og etablere faste møteplasser.
    Antall greenfee spillere økes.
    Alle klubbens avdelinger styrer etter vedtatt budsjett.
    Dugnadsarbeidet opprettholdes på dagens nivå og fortrinnsvis økes.
    Alle grupper må arbeide for å tilføre klubben bedre økonomi.
Hovedmål: Banen og treningsområdene
Mandal Golfklubbs anlegg skal fremstå som estetisk vakker og i harmoni med omgivelsene.
Anlegget skal gi spillere på alle nivåer en god totalopplevelse. Medlemmer, sponsorer og
Mandals innbyggere skal være stolte av anlegget.

For å oppnå dette må:

    Hele anlegget til enhver tid å fremstå som ryddig.
    Eksisterende anlegg og maskiner vedlikeholdes og oppgraderes etter behov.
    Arbeidet med vanning på alle utslag videreføres.
    Oppgradering av banen skje fortløpende..
Hovedmål: Sportslig utvikling
Mandal Golfklubb skal i 2012 fortsette arbeidet med å rekruttere flere spillere. Samtidig skal
det satses på enkelte spillere og grupper, for å heve det sportslige nivået.

For å oppnå dette må:

    Klubben sørger for at det til en hver tid er en profesjonell trener tilknyttet klubben.
    Sette økt fokus på rekruttering og utvikling av yngre spillere.
    Yngre spillerne skal ha stor fokus.
    Etablere en større og mer aktivitet for yngre spillere.
    Gi mulighet for turneringsspill til de som ønsker det.
    Legge til rette for sosialt miljø og utvikling av ferdigheter blant yngre spillere.
    Klubben legger forholdene til rette for en elitegruppe.
                                                 15
                Org.plan for Mandal Golfklubb 2012
                             Årsmøte
 Revisor       Kontrollkomitè     Valgkomite
            2 medl.+ 2 vara    3 medl.+1 vara
                             Styret
                           Leder, nestleder,
                           3 medl. +1 vara
 Turneri   Junior-    Dame-     Senior-    Info-   Bane- og   Adm.    Head     Pro    Sponsor-
 ngs- og   komitè    komité    komité    komité   dugnads  sekretær   Green-           komitè
 hcp    4 medl.    3 medl.    3 medl.   3 medl.   komité         keeper          3 medl.+
 komité                         +    4 medl.                     styre rep
8 medl.                       styreleder                           og pro.
                                          Greenkeeper/  Proassistent/
                                          sommerhjelp   sommerhjelp
                                                          16

								
To top