notater til bording sogn by 5o62X0hJ

VIEWS: 32 PAGES: 9

									                  Bording sogn

1655  Landstingets skøde og pantebøger Niels Christensen Ravnholt ½ td. Honning.
1660  Vrads Herredsting vedr brand st. Nørlund, kaldsmand Christen Nielsen Rougenholt.

                   Kirkeværger
1595  Hans Madsen i Rønkilde og hr. Anders Jensen.
1600  Hr. Anders Jensen og Christen Knudsen Agerskov.
1609  Indfæstning ½ part af kirketiende Jens Sørensen, underskrven af Svend Pedersen,
    Peder Pedersen og Iver Henriksen.
1617  Henrik Iversen underskriver.(regnskab ved lærer Jacob Christensen.
1619  Morten Sørensen Raffenholt og Jens Sørensen Bodholt, Henrik Iversen underskriver.
1621  Jens Sørensen streget ud for dette år.
1622  Morten Sørensen, Jens Christensen Søbjerg og menige sognemænd, bevist at være
    værge udi afgangen Jens Sørensen. Dette år nævnes Hr. Anders Jensens arvinger.
1623  Morten Sørensen og Jens Christensen, underskr. Las Mikkelsen og Erik ……
1624  Morten Sørensen og Jens Christensen frem til 1626
1627  Morten Sørensens arvinger og Jens Christensen i søbjerg frem til år 1630.
1630  Jens Christensen og Niels Pedersen. Frem til 1635
1635  Niels Christensen i Ravnholt og Poul Thomsen Hestlund frem til 1640.
1640  Peder Christensen Bording, Thomas Pedersen Ibid.
1643  Peder Christensen Bording, i Thomas Pedersens sted Thomas Christensen Hestlund.
1644  Værge udi Jens Graversens sted – Christen Pedersen Hestlund.
1650  Af kirkens anpart korntiende, Poul Thomsen Hestlund og Niels Christensen Ravnholt
    i fæste bekommet.
1651  Thomas Christensen og Christen Pedersen Hestlund.
1660  Peder Nielsen Ravnholt og Jens Jensen Guldforhoved.
1661  Oluf Christensen Nørlund og Peder Nielsen.
1671  Peder Nielsen Ravnholt og Anders Sørensen Hestlund.
1675  Thomas Christensen Hestlund og Anders Jacobsen Bodholt.
1678  Jens Christensen og Jens Larsen Bording by.
1680  Jens Chrisstensen exmit?
1681  Jens Lassen Bording


              Lysgård og Hids justitsprotokol
1553  9/5 Skifte efter Jens Andersen Nørlund , enke Anne Nielsdatter Bjelskovhus
1662  Thomas Christensen Hestlund og hans h. Anne Sørensdatter….Anders Jacobsen mod
    Mads Sørensen…….broder Niels Sørensen er uden lovlig……efter sin salige fader
    Søren Madsen som boede og døde i Bodholt… Mads Sørensen og hans
    arvinger…..Niels Sørensen, Thomas Christensen Hestlund…..Nedermålsting.
1683  I landgilder nævnes Christen Lauridsen Søbjerg, Niels Pedersen og Niels Jespersen
    Stubkjær, Christen Pedersen og Niels Pedersen Ruskjær, Erik Christensen og Christen
    Jensen Moselund.
    Niels Pedersen N. Wrre, kaldsmand Peder Nielsen Kølvrå og Jacob Jørgensen i Neder
    Wrre. Bemeldte Niels Pedersen tilmed gift med den indstævnte Anders Christensen i
    (læst som) Munklinde hans datter Anne Andersdatter.
              Ginding Herreds justitsprotokol.
1674  (Landting) 1 gd som Knud Poulsen iboer svarer årligen 1 harbopund smør, 1 snes æg,
    noch Niels Andersen udi Bording Mølle 4sk. 3fdk.?
1683  Knud Poulsen Hestlund nævnes sammen med nok et gadehus, som Mads Andersen og
    Jens Jensen iboer.
    Christen Mortensen hans skøde til Christen Christensen : Kiendes jeg underskrevne
    Christen Mortensen i Lund i Gjellerup sogn, Niels Grødde i Ikast sogn, Peder
    Mortensen i Ravnholt i Bording sogn, og Anders Madsen i Grødde på min hustru
    Johanne Mortensdatters vegne, og herved vitterliggør at vi haffuer soldt og afhændet
    som vi og hermed ganske og aldeles skiøder, selger og afhænder til fra os og vore
    arvinger, til erlig og velagtede karl Christen Christensen Hampen af Guldforhoved
    tilligemed vores søster Karen Mortensdatters part den halve gård efter vor salig fader
    Morten Nielsen som boede og døde i Rønholt, som Jeppe Jacobsen og Jacob Jepsen
    påboer udi Hestelund i Bording sogn.
1696  Frederik Nielsen Hestlund i gård som Peder Clemmensen forhen iboede, ejer
    Alexander Grubbe (Se tyverisag 1690).
    Skøde til Christen Andersen Højris på Gårde i Hestlund som Christen Lassen, Jep
    En anden Kield Jepsen, Christen Jensen, Peder Jensen og Jens Nielsen påboer.
1697  Christen Nielsen barnefødt udi Bording Mølle, til sin kiære fæstemø Anne
    Christensdatter, født i Ravnsvad Ikast s. Broder Peder Nielsen, bor i Hollingholt i
    Sunds sogn, Vitterlighedsmænd : Peder Jensen Høgild i Bjødstrup Bonde og Jens
    Madsen Remme i Giellerup By.
1699  Palle Dyre sælger til Mads Christensen Elbæk og hustru Kirsten Pedersdatter
    bondegård i Bording som Jens Lassen og Laurids Jensen påboer
1700  Erik Pedersen Ravnholt, Anders Mikkelsen Suderbæk og Søren Madsen i Bodholt
    erklærer at de tillige med deres hustruers frie vilje og samtykke haver solgt, skødet og
    afhændet fra os og vore arvinger til vores kiære broder Christen Nielsen i Bording
    mølle arveligen kunne tilfalde i Bording Mølle i Lundenæs amt i Bording sogn.
    Arveparten kan tilstrække både for fædrene og mødrende arv.
    Anders Madsen i Grødde på hustru Johanne Mortensdatters vegne Christen Mortensen
    i Frølund, Niels Mortensen i Grødde, Peder Mortensen i Guldforhoved, Anders
    Madsen i Grødde på h. Johannes vegne, vedr. gård og gadehus i Hestlund, arvet efter
    salig fader Morten Nielsen, som boede og døde udi Ravnholt.
1714  Husbondhold fra Strømberg på Vinderslevholm til Simon Christensen født. 1689 i
    Engesvang, som Erik Pedersen Rønholt en tid har haft i brug med ½ kirkebol og d.
    9./10. Er fradømt, hvorfor gård blev taget i besiddelse af Peder Jørgensen Moeslund,
    Søren Pedersen i Pårup og h. Maren Nielsdatter og Simon Christensens stiffader
    Michel Nielsen i Engesvang.
1715  3./3. Sk. Fra Søren Pedersen i Pårup og hustru Maren Nielsdatter som medgift til vor
    svigersøn Simon Christensen og hustru Anne Sørensdatter på gårdspart som Maren
    har arvet efter forældre Niels Pedersen og Maren Nielsdatter som er gamle og
    affældne folk, der ikke kan svare kgl. May. Skatter og husbondens landgilder på
    selvejerpart, vi har arvet efter Kirstens forældre, Niels Pedersen og Maren Nielsdatter.
1744  Den 12./6. Modtager de to stridende munklindemænd Knud Nielsen og Anders
    Christensen stævning.
                  Gjellerup kirkebog
1719   Niels Ringstrups barn døbt. Fadder er hendes far i Munklinde.
1720   Peder Ruskær nævnes gennem en årrække. Søskende i Bording sogn.
1725   Niels Hansen i Bording sogn og Karen Sørensdatter i Busk copuleret.
1730   Bodel Rønkilde bærer ved Christen Lassigårds barn.
1732   Niels Christensen i Bording sogn og Karen Pedersdatter i Lund copuleret.
1733   Chr. Chr. i Skovbys barn Maren, hans svoger i Munklinde, hans brors kone i
     Munklinde bar.( Svogerens navn Anders Nielsen se 1743)
s. år.  Jens Jensen Agersk. Gj. S. dt. Appelone, broderens kone fra Munklinde bar.
1734   Niels Juulsgård fadder ved Peder Lyngholm, hans kone bar.
1735   Morten Pedersen fadder ved Jens Pedersen Hammerum
1737   Niels Ringstrup dåb Birete, fadder Christen i Munklinde, hans kone bar. ( se
     Vinderslev).
1742   Niels Ringstrup dåb Maren, fadder Gregers Christensen i Juulsgård, Olle Andersen og
     hustru i Busk, Knud Ringstrups datter, Anders Christensens hustru i Munklinde bar.
1743   Niels Christensen i Frølund datter Maren , fadd. Christen Christensen i Skovby,
     Anders Krøjgård i Gjellerup by, Christen Nørgårds h. i Frølund, Søren Jensens
     fæstemø i Frølund, Gregers Juulsgårds h. Anders Nielsens hustru i Munklinde bar.
     (kan være fejl, sidstnævnte skal måske være Christensen)?
1753   Poul Sørensens børns dåb, brødre og søstre i Hestlund, samt Søren Skrædder i
     Hestlund.
     Morten Pedersen Guldforhoved fadder ved Anders Jensen i Hammerum.
1755   Christen Nielsens datter i Bording by bar Anders Nielsens søn Christen i Gjellerup.
1757   Christen Laursen i Hestlund fadder ved Christen Christensen i Hauge, konen bar.
                      Haderup Kirkebog
1726   Gjordemoder Kirsten Christensdatter i Moeslund, bar ved Mads Christensen i O. Uhr.
     Mette Pedersdatter af Agerskov i Bording sogn v. Jens Andersens barn i Neder Uhr.
1727   Hans Jensen Agerskov i Bording sogn fadder ved Jens Ilsgårds barn i St. Gråsand
1731   Mette Jensdatter Agerskov i Bording sogn faster til Jens Ilsgårds b. i Stl Gråsand.
1740   Anne Rasmusdatter tj. Anders Pedersen Neder Uhr( hun er nok datter af Rasmus
     Jensen i Agerskov, der skyldte AP en del penge. Hun er bæremoder ved Niels
     Andersn i Ø. Vistorp.
1748   Christen Christensen Hestlund og Anne Madsdatter i Fårbæk cop 15./12.

                      Ikast Kirkebog
1714   Søren Nielsen Bodholt og Maren Michelsdatter af Mortensgård copuleret.
1721   Christen Hansen Højris barn Anne Kirstine, Niels Sørensen Bording mølle fadder.
     Christen Jensen Hestlund og Karen Poulsdatter Grødde copuleret.
1722   Christen Hestlund fadder v. Thomas Bøgilds barn Maren.
1723   Clemen Hestlund fadder ved Christen Pathuels søn Michel.
1724   Og fremefter Bording Møllers kone Inger bærer ved Jens Pallesen Toftlund.
1726   Mads Jensen Ravnholt og Karen Jensdatter Neder Isen copuleret.
1727   Jens Hestlund og hustru fadder ved Poul Toftlund.
1728   Gravers Hestlund og Præstens tjp. Mette Jepsdatter copuleret.
1738   Christen Sørensen Hestlund og Mette Jensdatter Suderbæk copuleret.
     Knud Madsen og Berit Christensdatter ved Brunbjerg.
1747   Christen Moeslund og Bodil Nielsdatter cop. (Bording el. Kragelund)
1756  Enkemand Peder Jørgensen Hestlund og Sofie Clausdatter i præstegården.
1760  Enkemand Niels Jensen Bording sogn og Maren Pedersdatter i (Bøgeskov).
                  Karup Kirkebog.
1695  Christen Nielsen af Agerskov og Anne Nielsdatter af Vallerbæk trol. Cop 3./5. 96.
    Christen Nielsen af Agerskov fadder ved Morten Nielsen Bøgelund., også år 1698.
1698  Anne Nielsdatter fadder ved Jens Nielsen Vallerbæk.
1700.  Stie Andersens (Mon ikke det er Simonsen, ellers en anden lokalitet, Finderup?) .
    tvende døtre af Agerskov fadd. I Vallerbæk ved Christen Nielsen.
1703.  Simon Stiesen af Agerskov og Maren Nielsdatter i Vallerbæk copuleret.
1707  Benned Nielsdatter Agerskov bærer Simon Stiesens barn Benned.
1713  Anne Nielsdatter i Agerskov bærer Jens Nielens søn Tue i Vallerbæk.
1714  Rasmus Jensens hustru i Agerskov bærer Anders Jensens søn Jens i Vallerbæk, her
    optræder også Simon Stiesen.
1720  Anne Nielsdatter Agerskov bærer Jens Nielsens søn Jens i Vallerbæk, her optræder
    også Simon Stiesen og Jens Mortensen.
1729  Knud Christensen af Agerskov og Inger Hansdatter af Årestrup copuleres.
1731  Inger Hansdatter af Agerskov fadder i Årestrup.
1732  Jens Mortensen Agerskov og Inger Andersdatter Bøgelund copuleret
1763  Peder Knudsen af Søbjerg trolovet med enken Anna Christensdatter Bøgelund.

                 Kragelund kirkebog

1751  Christen Pedersen af Bording Mølle og Zidsel Nielsdatter viet, forlovere Anders
1752  Bodil (skrevet Andersdatter) skal være Christensdatter og Peder Lundum faddere v.
    Christen Borregårds søn Enevold.
1753  1754, 1756, Bodil Christensdatter ved sønnen Christen Pedersens børns dåb.
1754  Jens Madsen af Bodholt og Johanne Mortensdatter af Refshale vies, forlovere var
    Niels Jensen Rønkilde og Jeppe Pedersen sst.
1756  Niels Ruskær nævnes.
1756  Søren Nielsen Guldforhoved og Sidsel Andersdatter af Elbæk vies, forlovere Niels
    Rønkilde og Jens Sørensen af Engesvang.
1757  Peder Nielsen Bodholt og Kirsten Nielsdatter Skygge vies forlovere Peder Lundum i
    Bording Mølle og Jens Andersen Skygge
1761  Jens Nielsen Rønkilde udlagt som barnefader v. Anne Mortensdatters barn.
1762  Madam Brun af Bording Mølle bærer Peder Bodholt og Kirsten Nielsdatters barn
    Niels af Skygge
1763  Thomas Nielsen af Rønkilde og Anne Kirstine af Skygge vies, forlovere Peder Uhr i
    Munklinde og Niels Pedersen sst.
1764  Else Pedersdatter af Munklinde bærer Mads Jensens og Bodil Christdensdatter barn af
    Skygge.                  Resen Kirkebog
1729  Niels Nielsen den yngre fra Høgild en datter til dåben kaldet Anne Kirstine, hans
    kones moder fra Hestlund bar barnet.
1740  Jens Jørgensen fra Høgild en datter Karen, Ane- Niels Nielsen den yngres kone bar.
1744  Jens Jørgensen fra Høgild en søn Niels, Karen Pedersdatter fra Hestlund i Bording
    sogn bar.

1740         Sinding kirkebog (Hids herred)
     Døbt et pigebarn som er Jakob Lundum og Anne Pedersdatters kaldet Anne
     Kirstine blev båret af Peder Bodholts hustru i Bodholt.                  Sunds Kirkebog
1670  Peder Smed i Hestlund nævnes ved Christen Hernings barn Maren.
1703.  Jens Pedersen Linå barn Anne, konen som bar var Anne Knudsdatter i Hestlund.
    Jens Pedersen Linå og hans kone Karen Knudsdatters barn Knud døbt og straks
    begravet.
    Christen Møller i Bording Mølle fadder i Tværmose ved Søren Tværmoses barns dåb.
    Tests: Konen som bar var Anne Christensdatter i Bording Mølle, Peder Graversen,
    Christen Møller i Bording Mølle, Thomas Knudsen , Judith, Maren.

                 Thorning Kirkebog
1699  Anne Jensdatter Munklinde fadder ved Søren Jensen Grågård.
    Christen Mortensen Ruskær og Kirsten Christensdatter Skræ copuleret.
1719  Søren Christensen i Hestlund og Kirsten Bertelsdatter i Vattrup copuleret.
    Forlovere Søren Christensen i Hestlund og Bertel Lauridsen i Vattrup.
1733  Niels Møller i Bording Mølle fadder ved Jens Jensen Knudstrups barn Else Marie.
1735  Else Mortensdatter Guldforhoved bar ved Jens Jensen Knudstrups barn Peder, fadder
    var Morten Pedersen.
1739  Anne Margrethe Pedersdatter af Guldforhoved bar Ved Jens Jensen Knudstrups barn
    Mette Kirstine
1740  Begravet Jens Jensens barn Karen, tilligemed moderen Anne Pedersdatter, 28 år gl.
1745  Niels Pedersen Guldforhoved og Anne Marie Christensdatter Serup Knudstrup
    copuleret


                 Tvis Kirkebog
1679  Viet Niels Mortensen Ravnholt og Maren Pedersdatter Halgård.(kan være en anden
    lokalitet?)

                Vinderslev Kirkebog

1737  Christen Skovhus barn fra Skovhus datter Birete,.frembåren af en kone fra Munklinde,
    fadder manden hvis kone bar

                 Vrads Kirkebog
1701  Christen Madsen i Hestlund fadder ved Niels Madsen Kolpensig.
1700  Søren Sørensen Guldforhoved og Kirsten Andersdatter cop.
1701  Søren Jensen Bording fadder ved Hans Knudsen Vrads.
1702  Kirsten Andersdatter Guldforhoved bærer ved Anders Christensen Vrads barn.
1706  Søren Sørensens hustru af Guldforhoved bærer ved Anders Christensens barn.
    St.Bredlund
1717  Thomas Sørensens hustru i Borring ved Jens Christensen Vrads barn.
1723  Niels Jensen af Bording sogn og Anne (Pedersdatter?) af Ansø Mølle cop.
1735  Anne Jensdatter af Guldforhoved bar Mette Marie, Peder Jensens d. af Ansø Mølle.
1736  Jens Pedersen Vrads b. Christen, Anne Christensdatter Nørlund bar, fadder var
    Christen Madsen Guldforhoved.
1737  Oluf Christensen Ansø Mølle Johanne Catrine, frembåren af Johanne Nielsdatter
    Guldforhoved, fadder Christen Olufsen Guldforhoved.
1740  Jens Sørensen Bodholt og Kirsten Nielsdatter Ll. Bredlund.


                  Tyverisag Hestlund(tingbog)
1690  Højagtede og velfornemme Herr Just Andersen, forvalter på Herningsholm fremlagde
    en skriftlig kaldsseddel på Lundenæs, ved nærværende.. personer, hermed loulig kald
    givet Peder Clemmensen af Hestlund, nu på Herningsholm udi arrest, item eders
    hustru Maren Poulsdatter og stifsønner Friderich og Jens Nielsen udi Hestlund, for
    dom til Hjerm Ginding Herredsting fredagen den 30. Maj
    førstkommende…anlangendes det smederedskab stjålne koster som udi eders hus i
    Hestlund blev funden og fremvist, på ligemåde citeres Jep Jacobsen i Hestlund og
    Peder Poulsen sammesteds til for omrørte tid og sted at møde imos sig…. At påføre
    dom at.. samme koster angående, endeligen citeres eder og til … tid og sted at møde
    imod sig selv at påhøre Poul Knudsen i Hestlund om I eller nogen på eders herskabs
    vegne, kan have noget derimod at sige, så og kaldes olle sørensen , smid i Abildskov
    og Michel Poulsen i Hestlund, og til samme tid og sted at møde, om I kan have noget
    hertil eller imod at svare… er her udi egen person at møde…. Hvis de sig til befrielsen
    fornøden eragrer i Herningsholm den 23.maj. 1690 Just Andersen….kaldsvidner
    Navnlig Christen Poulsen, …Christensen begge af Herning by fremstod for retten og
    ved sjæls ed bevidnede ombemeldte kaldsseddel louligen …for … bopæl var forkyndt.
    Dernæst blev fremlagt et kaldsvidne….osv.
    Personer omtalt i tyverisagen:
    Jens Jepsen i Lund, Peder Nielsen ibid, Troels Michelsen, Peder Gaversen, Peder
    Nielsen i Sønderos på Christen Poulsens vegne i Sønderos, Peder Christensen i
    Agerskov, Jep Jacobsen og Peder Poulsen i Hestlund, Christen Andersen i Tværmose,
    Christen Pedersen i Gadgård, Niels Christensen i Gjellerup, Peder Clemmensens
    husbonds fuldmægtig Anders Sørensen, velfornemme Erik Pedersen i Ravnholt,
    Christen Pedersen i Ravnholt, Christen Pedersen Guldforhoved, Jep Christensen i
    Hestlund, Niels Christensen ibid, Poul Andersen Engesvanghus, Peder Hansen i
    Skygge, kgl. May. Herredsfoged Thøger Pedersen, Peder Clemmensens medtjener
    Poul Knudsen Hestlund. Peder Clemmensens kones broder Michel
    Poulsen.Vurderingsmænd: Smedene Christen Christensen i Skinderholm og Jens
    Christensen i (Boulund)?. Domsmænd: Mads Poulsen Overlund, Jens Jørgensen i ….
    Peder Jensen Hergård, Enevold Thomsen i Hvam, Mads Laugesen i Hvamgård, Peder
    Laugesen ibm. Lauge Madse i Hvam, Peder Birchild. Dom: strfl. Pag. 986, 39. Art.
    Mads Laugesen Hvamgård i Dommers sted.
            Valdermar Andersen, Gamle Gårde langs Karup Å
1683  Munklindegård var ejet af Peder Andersen Vosborg.
1688  Matr. Nævner ejer Peder Andersen, fæstere Knud Nielsen og Christen Nielsen.
1693  Ejer Peder Andersen Trøstrupgård i Timring sogn.
1742.  Munklindegård købt til selveje af Anders Christensen, der beboede gården.
1752.  Omk dette år må gd. Være afstået, idet nye beboere nævnes i gd., nemlig Niels
    Pedersen f. Bording Mølle, og Peder Andersen Uhr, sognefoged i Bording, og f. i
    Neder Uhre i Haderup sogn
    Den 14.-3. Gav Niels Pedersen pantebrev til Christen Graversen for 100 sldlr og
    pantsatte den halve bondegård i Munklinde.
1704
        Peder Lassen af Rydstens overtagelse af Herningsholm.
    Dette år nævnes Christen Nielsen Nør Agerskov og Christen Pedersen Ravnholt.
                 Sindinggård skifte

1728  Skifte efter Kirsten Nielsdatter, enkemand Anders Pedersen Neder Uhre.
    Rasmus Jensen i Agerskov skylder 20 rdl
    Hans Pedersen i Agerskov skylder 7 rdl.
    Søren Christensen i Agerskov skylder 7 rdl.
    Christen Nielsen i Agerskov skylder 3 rdl.
    Niels Juulsgård i Borring skylder 10 rdl.
    Christen Ibsgård ibid skylder 4 rdl.
    Mads Moeslund skylder 10 rdl og 2mk.
    Søren Jacobsen i Hestlund skylder 26 rdl. Og 4 mk.
            Gejstlige skifter Ginding herred
1731  Skifte efter degnen i Bording Hans Hansen. Niels Bording i Stubkær, Hans Skrædder i
    Bording. Niels Møller i Skygge, Poul Skrædder i Hestlund, Jens Moustsen i Hestlund,
    Peder Huus i Bording, Niels Nørlund, Christen Smed i Hestlund, Gravers Sørensen
    sst, Søren Jakobsen sst, Jørgen (….borre sst, ) Hans Pinds kone, Niels Rønkilde,
    Laurs Sigten, Laurids sst., Niels Jensen i Guldforhoved, Jens Pedersen i Ravnholt,
    Christen Vallerbæk sst, Mads Rønkilde i Hestlund, Christen Hampen i Guldforhoved.
    Hans Hansens søn Jørgen Hansen, også kaldet Mons. Bording angav at hans fader var
    ejer af Jørgen Christensens påboende sted i Hestlund


1735  Skifte efter Thomas Henningsen Mariager, præst i Bording. Jordegods en gård i
    Bording som Hans Christensen og Hans Pedersen bebor. Yderligere nævnes Niels
    Møller i Bording Mølle, Christen Pedersen sst, Christen Poulsen Raunholt, Niels
    Juulsgård, Johanne Christensdatter Hestlund, Claus Nielsen , død, Sigten, Niels Jensen
    Peder Christensen Rønkilde, Søren Christensen Søbjerg, Christen Andersen Agerskov,
    Hans Nielsen Stubkær.
1735  Skifte efter præsten Oluf Thomasen Bording, enken Bodil Johanne Funder
    (Mortensdatter). Christen Poulsen i Raunholt, hans far Poul Andersen sst, Christen
    Pedersen af Bording Mølle, Peder Nielsen Møller udi Bording, Søren Jakobsen
    Hestlund, Et dokument af 7.dec 1729 fremvist og påskreven på skiftet i Bording Mølle
    efter salig Peder Nielsen 3. juli 1730, underskreven Christen Nielsen.Yderligere
    nævnes i skiftet, Niels Juulsgård i Bording, Rasmus Jensen i Agerskov, Niels
    Rønkilde, Jørgen Hansen på Frisenborg, søn af Hans Hansen degn, Oluf Christensen i
    præstegården, Christen Ibsgård.


1744  Skifte efter Andreas Funder, sognedegn i Bording. Hans Jensen og Hans Christensen
    Bording by, Christen Poulsen Ravnholt, Knud Brunbjerg, Niels Jensen Rønkilde,
    Christen Jensen Ravnholt, Christen Ibsgård i Bording og hans kone Anna
    Mortensdatter, Niels Sejten i Bording, Jens Rasmussen i Agerskov, Søren Agerskov,
    Jens Jensen Ravnholt, Søren Pedersen, Peder Jørgensen i Hestlund, Søren Jakobsen
    Hestlund, Niels i Lundgård, Jep Søbjerg, Knud Brunbjerg, Thomas Christensen, Josva
    Lund.

          Lundenæs skifteprotokol

1717  Christen Nielsen Elkær Ravnholt. Mads Christensen Elbæk, Jens Jensen i Ravnholt,
    Christen Jensen i Hestlund, Niels Nielsen i Ravnholt, Poul Andersen i Ravnholt, Hans
    Hansen degn i Bording, Niels Sørensen Bording Mølle, Christen Christensen
    Guldforhoved, Jens Nørlund, Peder Smed i Stubkær, Christen Lauridsen i Hestlund,
    Jens Nielsen i Hestlund, Poul Skrædder i Hestlund, Hans Pedersen i Hestlund, Hans
    Stubkær, Peder Rønkilde, Anders Clemmensen i Hestlund. Karen Rasmusdatter i
    Ravnholt, Jens Christensen sst, Niels Nielsen sst., Christen Lauridsen Hestlund,
    Christen Christensen sst, Jens Nielsen Hestlund.
1720  Skifte efter hans kone Anne Sofie Balling. Personer fra skifte medtaget under
    foregående.
1735  Skiftet efter Niels Sørensen Bording Mølle. Her nævnes Niels Sørensen Nørlund,
    Peder Huus i Bording, Poul Pedersen.

1739  Skifte efter Christen Pedersen i Bording Mølle. Her nævnes brødrene Søren og
    Morten. Niels Rønkilde, Christen Nielsen Stubkær, Andreas Funder, Peder Skrædder i
    Hestlund, Hans Skrædder i Bording by, Niels Sørensen i Nørlund, Peder Sørensen i
    Bording by, Jakob Sørensen Hestlund, Gravers Sørensen sst, Jep Pedersen sst,
    Christen Vallerbæk i Ravnholt, Peder Jørgensen i Hestlund, Christen Jensen i
    Ravnholt.

1767  Skifte efter Anne Sørensdatter Bodholt, enkem. Anders Christensen Moselund.
    Knud Madsen Brunbjerg, Jens Nielsen af Ravnholt, Christen Poulsen i Ravnholt,
    Niels Pedersen sst, Søren Pedersen Bodholt, Christen Ibsgård og svoger Anders
    Peder Uhr i Munklinde, Peder Iversen og Anders Clemmensen.


                Allinggård fæsteprotokol
1702  Niels Nielsen f. Vallerbæk Karup sogn får fæstebrev på ½ gård i Agerskov by Bording
    sogn efter Sti Simonsen.
1709  Rasmus Jensen f. i Vallerbæk i Karup sogn får fæstebrev på ½ gård i Agerskov by
    Bording sogn efter Sti Simonsen
1725  Hans Pedersen f. Mortensgård i Ikast sogn får fæstebrev på ½ gård i Agerskovby efter
    Niels Nielsen

								
To top