Het Functioneel Netwerk Ontwerp

Document Sample
Het Functioneel Netwerk Ontwerp Powered By Docstoc
					            Het Functioneel Netwerk
                Ontwerp

              Een introductie, begrippen,
            aandachtspunten en stappen om
             tot een goed FNO te komen.
T. Vriese, ROC Rivor;
                Opmerking vooraf
     Dit document is primair een dictaat / reader in de vorm van een
     PowerPointbestand.
     Vanwege de grote lappen tekst heeft het zeker niet de pretentie en
     voldoet het ook niet aan de voorwaarde, om als presentatie te fungeren.
     De keuze voor PowerPoint maakt het wel makkelijker om de inhoud
     klassikaal te behandelen.
     Deze reader is verre van compleet, maar verschaft echter wel algemene
     basiskennis en inzichten in de kenmerken en doel van een FNO en de
     faseringen die hier bij horen.
     Echter,…… geen enkel netwerk is hetzelfde.
     Dit houdt in dat, afhankelijk van de situatie en functie eisen die uit de
     analyse naar voren komen, in de praktijk kan worden besloten om
     aangepaste faseringen toe te passen.
     Daarbij is zeker ook nog van invloed welke projectmanagementmethode
     is toegepast (zie hiervoor de toelichting sheet op het eind van dit dictaat).
     Niettemin kan veilig worden gezegd dat de meeste van deze methoden
     op hoofdlijnen, dezelfde stapvolgorde zullen aanhouden.
 versie 0.3
T. Vriese, ROC Rivor;                                   2
            Een Functioneel Ontwerp
In een aantal kerntaken van het beroepscompetentieprofiel ICT-beheerder, is
omschreven dat de kandidaat in staat moet zijn om een Functioneel Ontwerp en een
Technisch Ontwerp op te leveren van een Informatiesysteem.
Voor assessments op niveau 4 en 3 kunnen we de volgende informatiesystemen
onderscheiden.
• Ontwerp van een website.
• Ontwerp van een database.
• Ontwerp van een datanetwerk
         datanetwerk.
Dit document zal enkel de aspecten van een Functioneel (Data)Netwerk Ontwerp
behandelen.
De principes en faseringen voor Functioneel Ontwerpen van bovengenoemde
informatiesystemen blijven in hoofdlijnen hetzelfde. Het verschil ligt in de uitwerking.
Wat wel in alle drie bovengenoemde gevallen geldt is:
Dat het ontwerpstartpunt niet is wat er technisch allemaal mogelijk is of wat voor
leuks er op de markt is, maar de vereisten vanuit de werkzaamheden van de
opdrachtgever.
versie wordt in vakjargon de Business Requirements genoemd.
Dit 0.3
T. Vriese, ROC Rivor;                                   3
          Het ontwerp proces in hoofdlijnen
   Het Functioneel Netwerk Ontwerp is, evenals het hieruit voortvloeiende
   Technisch Ontwerp, een onderdeel van de Ontwikkel/Ontwerp fase uit een
   automatiseringsproject.

   Om het geheugen op te frissen zullen we eerst nog even kijken wat ook
   alweer de standaard fasering van een project is en welke plaats het FNO
   en het TO hier innemen.

   Indien je geroepen (!!!) voelt om je kennis over projecten op te poetsen, schroom
   dan niet het dictaat Projecten (weer) te bestuderen (is beschikbaar op de site).
 versie 0.3
T. Vriese, ROC Rivor;                                   4
            Oriëntatie / analyse /  Ontwikkel / ontwerp  Bouw fase   Test fase     Acceptatie / implementatie /
            definitie fase      fase                          oplever fase
                                      G                           G
                                      O                           O
                                      /                           /   Bouwfase
   Fasen met           Oriëntatie/analyse/definitie         Ontwikkel/ontwerp fase
                                      N                           N
   activiteiten          fase                 O                           O
                                      G                           G
                                      O                           O
                                                 Go/
                       Plan van    Planning      Functioneel    no  Technisch
Op te leveren
                       Aanpak     (voorlopig)    Ontwerp      go  Ontwerp
tussenproducten

                           Overeenkomst                        Evt.
                           (voorlopig)                         Prototype

                                              Contract       Start Implementatieplan
                                              definitief      Start Testplan

                                    Communicatieplan + uitvoering

 versie 0.3
T. Vriese, ROC Rivor;                                                             5
            Oriëntatie / analyse /  Ontwikkel / ontwerp    Bouw fase    Test fase  Implementatie / Acceptatie /
            definitie fase      fase                          Oplever fase
                               G            G
                                                             Ontbinding Projectteam
                                                             Décharge. Einde Project.
                               O            O
                  Bouw fase         /            /
   Fasen met                            Test fase      Implementatie /                      Onderh.
                               N            N
   activiteiten                      O            O  Acceptatie /                       & Beheer
                               G            G  opleverfase
                               O            O
                     Handleidingen          Test        Demo’s /                        SLA Log
Op te leveren
                     en te testen           rapport      Instructies, etc.                     bestan
tussenproducten
                     Product(en)                                                  den
                     Testplan en                       Acceptatie /
                    Implementatieplan                     evaluatie rapport
 versie 0.3
T. Vriese, ROC Rivor;                                                                    6
          Het ontwerp proces in hoofdlijnen
   Nu we de fasen van een project weer op het netvlies hebben, gaan we in
   zoomen op de stappen van het Ontwerp proces.


  1. Analyse
  2. Ontwerp
  3. Bouw / realisatie
  4. Test: Integratie- en
    systeemtest
  5. Implementatie en
    oplevering
  6. Onderhoud en beheer


 versie 0.3
T. Vriese, ROC Rivor;                             7
          Het ontwerp proces in hoofdlijnen
   Nu we de fasen van een project weer op het netvlies hebben, gaan we in
   zoomen op de stappen van het Ontwerp proces.


  1. Analyse
                  • Business requirements
  2. Ontwerp
                  • Applicaties; passend bij functies
  3. Bouw / realisatie
  4. Test: Integratie- en    • Datastromen; informatiestromen
    systeemtest
                  • Netwerk; logisch ontwerp
  5. Implementatie en
    oplevering         • Technologie; fysiek ontwerp
  6. Onderhoud en beheer

 versie 0.3
T. Vriese, ROC Rivor;                             8
         Het Functioneel Netwerk Ontwerp
     Voordat we vorig genoemde stappen doorlopen om tot een FNO te
     komen, gaan we eerst bekijken:

      • Wat eigenlijk de definitie van een FNO is,
      • Wat het doel van een FNO is,
      • Wat de eisen zijn waaraan een goed FNO dient te voldoen
       en
      • Wat de valkuilen bij een FNO zijn
 versie 0.3
T. Vriese, ROC Rivor;                           9
               Definitie FNO
    Definitie:
    Een FNO is het ontwerp voor het netwerk vanuit functionele eisen. Een
    FNO legt aan een niet-technisch onderlegd persoon uit welke functionele
    eisen aan het netwerk worden gesteld en daarbij welke gevolgen dat heeft
    voor het ontwerp.

    Dat betekent niet dat het FNO geen technische taal mag bevatten. Als uit
    de benodigde functionaliteit (eisen), direct technische eisen of
    randvoorwaarden naar voren komen, horen deze zeker in het FNO thuis.
    In een FNO moet zonodig de conclusie kunnen worden getrokken dat een
    netwerk (nog) niet te realiseren is omdat bijvoorbeeld de bandbreedte niet
    voldoet.
    Als namelijk zou worden vastgehouden dat een FNO geen techniek mag
    bevatten, kon in deze fase deze conclusie nog niet worden getrokken.

 versie 0.3
T. Vriese, ROC Rivor;                                10
                 Doel FNO
    Een FNO heeft een tweeledig doel:
    1. Het moet een gedetailleerde basis zijn voor de volgende fase van een
      netwerkontwerp; het Technisch Ontwerp (TO)
    2. Het moet “leesbaar” (begrijpelijk) zijn voor de opdrachtgever.


   Het is voor een opdrachtgever van belang om te weten in hoeverre het
   netwerkontwerp tegemoet komt aan zijn ICT-wensen en welke (fysieke)
   veranderingen gepaard gaan met de invoering van het netwerk.

   Het FNO kan daarom ook gezien worden als een overeenkomst met
   de opdrachtgever.
 versie 0.3
T. Vriese, ROC Rivor;                               11
            Eisen aan een goed FNO
    1. Een FNO kan als goed worden bestempeld wanneer de opdrachtgever
      een heldere voorstelling kan maken van de toekomstige ICT omgeving
      en zijn plan van eisen daarin herkent. Hij moet in het FNO feitelijk een
      blauwdruk van zijn toekomstig netwerk kunnen lezen.
    2. Een technisch ontwerper moet aan de hand van het FNO in staat zijn
      een netwerk te ontwerpen dat exact voldoet aan de specificaties.

     Het is lastig om een standaard format voor een FNO te geven. Veel
     hangt af van de situatie en wensen van de klant. Er zijn geen twee
     identieke netwerken en dus ook geen twee gelijke functionele
     ontwerpen.
     De basis is een programma van eisen dat een ruwe schets geeft van de
     uitgangspunten die aan het netwerk worden gesteld. versie 0.3
T. Vriese, ROC Rivor;                                 12
                Toelichtingen
   Als er te veel rekening wordt gehouden met het gegeven dat een niet-
   technisch onderlegd persoon het FNO moet kunnen begrijpen, kan het te
   weinig technische details bevatten om later een bruikbaar uitgangspunt voor
   de realisatie van het netwerk te zijn.
   Het gaat voor de opdrachtgever over functies en niet over de techniek.
   Daarom is er een verschil tussen een Functioneel Ontwerp (het wat, welke
   functionaliteit) en een Technisch Ontwerp (het waarmee, met welke
   apparatuur.)
   In een FNO kan bijvoorbeeld wel staan: “Er moet een verbinding over een
   TCP/IP connectie met een minimale bandbreedte van 10 Megabit/s
   beschikbaar zijn, omdat er maximaal x transacties tegelijkertijd op de
   database moet kunnen worden uitgevoerd die ieder y bandbreedte
   vragen.”
   (merk op dat deze doelstelling grotendeels SMART is weergegeven,                )
                                     hè wat was dat ook al weer???


   In het FNO hoort echter niet te staan dat “hiervoor de HP server AB1234 of
   de Cisco Router XY987 geschikt voor is.”
 versie 0.3
T. Vriese, ROC Rivor;                                          13
                Valkuilen FNO
    Valkuil 1: Sluitpost
    Wat nog vaak voorkomt is dat bij een groot automatiseringstraject het
    netwerk ontwerptechnisch als sluitpost wordt gezien. Het hele
    automatiseringstraject (bijvoorbeeld invoering van een ERP systeem met
    dito database) wordt met zorg doorlopen en aan het eind wordt ineens nog
    bedacht dat er een (aangepast) netwerk nodig is om de applicatie te
    gebruiken. Op het laatste moment moet er dan nog een netwerk komen.
    Vaak is het hieruit voortvloeiend netwerkontwerp niet goed doordacht
    omdat er nauwelijks met beheer rekening is gehouden. Niet alleen
    ontstaan er dan functionele problemen, maar heeft dit vaak hogere kosten
    tot gevolg dan oorspronkelijk aan de klant is voorgespiegeld.
    Er zouden veel minder automatiseringsprojecten mislukken als eerder en
    beter aandacht zou worden geschonken aan het ontwerp van het netwerk. versie 0.3
T. Vriese, ROC Rivor;                               14
              Valkuilen FNO
    Valkuil 2: Te weinig communicatie naar gebruikers
    Wat te vaak wordt onderbelicht is dat de invoering van een
    informatiesysteem voor een groot aantal werknemers een ingrijpende
    verandering in hun werkzaamheden betekent. Bepaalde taken of functies
    kunnen verdwijnen (zit ik daar dan ook bij?). Dat kan betekenen dat er
    weerstand is binnen een organisatie bij het invoeren van een systeem en
    een systeem waar weerstand tegen bestaat wordt doorgaans niet gebruikt
    Het is essentieel voor het slagen van het project dat vanaf het begin
    duidelijk wordt welk systeem in aantocht is, voor welke doelgroep en vooral
    ook het waarom.
    Om een systeem geaccepteerd te krijgen dient een communicatieplan en
    implementatieplan te worden opgesteld.
    Een ander argument om in een vroeg stadium toekomstige gebruikers te
    betrekken, is dat deze vaak het beste weten wat voor werk ze doen en
    welke functionaliteit ze het meest gebruiken. Ook zijn ze beter in staat om
    de volgorde van sommige stappen binnen hun werkproces te bepalen.
 versie 0.3
T. Vriese, ROC Rivor;                                 15
              Documenteren
    In ieder project vormt het documenteren een onderdeel van alle fasen.
    Het is gedurende de gehele loop van het project een continu proces.
    Zo ook in de ontwerpfase. Hierbij dient bij iedere stap te worden
    vastgelegd wat de eisen voor deze stap zijn, welke gevolgtrekkingen
    daaruit mogelijk zijn en tot welke conclusies dit leidt.
    Bijna ieder besluit heeft ook ongewenste gevolgen. Een aantal zaken
    wordt onmogelijk. Dit zal ook naar alle belanghebbenden duidelijk
    moeten worden gecommuniceerd.
    Ook later wanneer het netwerk is gerealiseerd, zal moeten kunnen
    worden teruggevonden waarom voor bepaalde (on)mogelijkheden is
    gekozen.
    Documenteren is daarom een continu proces. versie 0.3
T. Vriese, ROC Rivor;                             16
          Het ontwerp proces in hoofdlijnen
   Oké, nu we begrijpen wat een FNO inhoudt, gaan we weer terug naar de
   stappen van het ontwerp proces.

  1. Analyse
                                   • Business requirements

               Technisch Ontwerp Functioneel Ontwerp
  2. Ontwerp
                                   • Applicaties; passend bij functies
  3. Bouw / realisatie
  4. Test: Integratie- en                      • Datastromen; informatiestromen
    systeemtest
                                   • Netwerk; logisch ontwerp
  5. Implementatie en
    oplevering                           • Technologie; fysiek ontwerp
  6. Onderhoud en beheer


   Leuk, maar hoe gaan we nu te werk en hoe vertalen we de functionele
   eisen van de opdrachtgever in een concreet ontwerp???
 versie 0.3
T. Vriese, ROC Rivor;                                            17
            Business requirements
  Het ontwerpproces is een zogenaamd top-down benadering. Dit houdt in dat
  van ietwat abstracte begrippen, via steeds meer concretere invullingen, wordt
  afgedaald tot een uiteindelijk tastbaar resultaat.
  Bij de top-down benadering worden de eisen van de opdrachtgever centraal
  gesteld.
  Wij als ICT’ers neigen wel eens te vergeten dat ICT voor een opdrachtgever
  niet een doel is, maar hooguit een middel om zijn bedrijfsprocessen efficiënter
  en uiteindelijk ook effectiever te maken en daardoor een positieve bijdrage te
  leveren om bedrijfsdoelstellingen te halen.
  Nogmaals: Onthoudt dus dat het ontwerpstartpunt niet datgene is wat er
  technisch allemaal mogelijk is of wat voor leuks er op de markt is,
  maar de vereisten (Business Requirements) vanuit de werkzaamheden
  van de opdrachtgever. versie 0.3
T. Vriese, ROC Rivor;                              18
       Invulling Business requirements
    Maar hoe gaan we nu de Business requirements invullen?
    Om dit te waarborgen wordt o.a. gebruikt gemaakt van een zogenaamde
    BE matrix.
    Hierbij worden in een tabel horizontaal de Business requirements, dus de
    functionele eisen, ingevuld en verticaal alle componenten of technische
    voorzieningen die deel uit kunnen gaan maken van het informatiesysteem
    (in ons geval dus een datanetwerk).
    Vervolgens wordt in de matrix een beoordeling gegeven voor ieder
    component.
    Conclusie voortvloeiend uit de BE-matrix:
    Elke technische voorziening die niet bijdraagt aan een van de
    doelstellingen op de bovenste rij (zie volgende sheet), is blijkbaar niet
    belangrijk genoeg om te worden gerealiseerd.

 versie 0.3
T. Vriese, ROC Rivor;                                19
       Invulling Business requirements

Leveren deze componenten
         een bijdrage aanKleurenlaserprinters

DVD ROM server

Internet verbinding

Custom applicatie

Bestandsdeling

Corporate database

Mainframeverbinding
 versie 0.3
T. Vriese, ROC Rivor;             20
            Invulling Applicaties
    Er kan niet vaak genoeg op worden gehamerd; de functionaliteit staat
    centraal in het ontwerp.
    Dit vindt dus zijn weerslag in de benodigde applicaties.

     Want:
     1. Uit de eisen van de opdrachtgever,
     2. De interviews met de toekomstige gebruikers (communicatie en
       daardoor acceptatie)
     3. En de professionaliteit van de functioneel ontwerper,


    volgt een voorstel voor de software die later op het netwerk beschikbaar
    zal zijn.

 versie 0.3
T. Vriese, ROC Rivor;                               21
            Netwerk datastromen
     Het aanbieden van functionaliteit in de vorm van applicaties, heeft
     datastromen tot gevolg.
     Deze zullen in kaart moeten worden gebracht
     Daarbij moet niet alleen naar het gemiddelde dataverkeer worden
     gekeken, maar ook naar piekbelasting. Vrijwel ieder netwerk is in
     staat de gemiddelde datastroom van een dag te verwerken
     Cruciaal is echter de vraag of dit ook lukt als iedereen om half
     negen binnenkomt en zijn of haar computer aanzet.

     Of dat er voldoende tijd is om de voorgenomen back-up van de server
     te maken in de tijd die daarvoor is gereserveerd.

     Ook deze inventarisatie kan het beste in een matrix worden uitgevoerd.


 versie 0.3
T. Vriese, ROC Rivor;                               22
            Netwerk datastromen
             Benodigde   System   System    Eisen   Eisen mail
             bandbreedte  resources  resources   database  server
  Applicatie             server   werkstation  server


  Programma 1

  Programma 2

  Programma 3

  Programma 4

  Programma 5

  Programma 6
 versie 0.3
T. Vriese, ROC Rivor;                                  23
              Netwerk concept

     Wanneer alle voorgaande stappen goed zijn ingevuld en alle verkregen
     informatie is gecontroleerd, op volledigheid, betrouwbaarheid, relevantie
     en actualiteit, kan worden gestart met de laatste stap van het FNO.

     Dit wordt het conceptdiagram met bijbehorende omschrijving en
     beargumenteerde toelichting.
     In een conceptdiagram wordt het netwerk getekend als een logische
     structuur (zie eenvoudige voorbeelden op volgende sheets)
 versie 0.3
T. Vriese, ROC Rivor;                                 24
            Netwerk concept
 versie 0.3
T. Vriese, ROC Rivor;           25
            Netwerk concept
 versie 0.3
T. Vriese, ROC Rivor;           26
             Overgang FNO naar TO
     Langzaam maar zeker komen we nu in een grijs gebied. Een vast
     discussiepunt is altijd waar het FNO ophoudt en het Technisch Ontwerp
     (TO) begint. Bijvoorbeeld:
     • moet het IPnummerplan nu in het FNO komen of in het TO.
         Zelf ben ik van mening dat dit in het TO behoort, tenzij er vanuit de functionele
         eisen, argumenten naar voren komen om deze toch in het FNO op te nemen.
     • en de plattegrond? Uit oogpunt van functionaliteit is het van belang
       om inzicht te krijgen in de ruimtebeslag van servers en rest van de
       infrastructuur. Vaak zie je dat wordt volstaan met een globale plattegrond.
     In het latere TO komt dan een nadere invulling van de plattegrond.


     Wat in ieder geval voor ogen moet worden gehouden is dat bij het
     opzetten van een Functioneel Ontwerp enkele technische keuzes
     moeten worden gemaakt die, omdat ze rechtstreeks uit de gewenste
     functionaliteit volgen, in het FNO moeten worden uitgewerkt.
 versie 0.3
T. Vriese, ROC Rivor;                                         27
            Technische keuzes
     Om maar wat te noemen;
     • Gaan we bekabelen? Waarmee, UTP of glasvezel, welke topologie kiezen
      we dan en gaan we voor 100MB/s of 1GB/s? Wat zijn de consequenties?
     • Hoe is de fysieke constructie van het gebouw? Kunnen er kabelgoten
      worden gebruikt, is er een systeemvloer of systeemplafond? Of is het een
      pand dat op de monumentenlijst staat, dus niet overal kunnen zomaar
      doorgangen worden gemaakt?
     • Of gaan we voor draadloos? Relatief goedkoop, alleen…., zijn de
      systeemwanden van metaal? Is het een pand met veel gecoat glas? Is er
      veel elektronische apparatuur die storingen kan veroorzaken? Zitten we
      in de binnenstad, waar het “gonst” van de draadloze netwerken en het
      dringen is op alle kanalen? Hoe zit het met de veiligheid?
     • Is er eigenlijk wel een internetverbinding met de benodigde bandbreedte
       leverbaar op dit adres?
     • Hoe zit het met………etc.?
 versie 0.3
T. Vriese, ROC Rivor;                                 28
                 Uiteindelijk
     Uiteindelijk komt het er op neer dat het FNO een weergave is van
     geformuleerde doelstellingen.
     En zoals we ongetwijfeld nog weten dienen doelstellingen SMART te zijn
     geformuleerd. Let daar dus op bij de oplevering van een FNO;
     • Zijn alle gevraagde aspecten Specifiek en niet multi-interpretabel
      omschreven.
     • Zijn alle aspecten in het FNO in Meetbare grootheden omschreven.
     • Is er of wordt er voldoende gecommuniceerd zodat er draagvlak wordt
       gecreëerd en het informatiesysteem Acceptabel is bij de toekomstige
       gebruiker.
     • Is datgene wat uiteindelijk moet worden opgeleverd Realiseerbaar met
      beschikbare menskracht en middelen en met aanvaardbare inspanning.
     • Is de planning en het projectplan dermate realistisch dat alles binnen de
      afgesproken Tijd kan worden uitgevoerd.

 versie 0.3
T. Vriese, ROC Rivor;                                  29

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:120
posted:3/2/2012
language:Dutch
pages:29