; FU_referat
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

FU_referat

VIEWS: 20 PAGES: 4

 • pg 1
									FU-referat
02.09.2009 kl. 09.00 – 12.00 – Sekretariatet
Frokost kl. 12.00 – 13.00Deltagere: Jørgen, Karl-Åge, John, Otto, Anita

Punkt 1.   Årsmøde 2010

A.      Generalforsamling
       Orientering/status

B.      Udstilling
       Orientering/status

C.      Seminar
       Orientering/status

Referat: Grønland skal med på landkortet i forhold til egnstemaer, vi har også medlemmer på
Grønland.
Undersøger om andre firmaer evt. kan være interessante i forbindelse med Udstillingen.
Ideer til seminarpunkter, oplæg af handicappet, der kører landet rundt i rullestol og en leder
af idrætsanlæg.Punkt 2.   Meddelelser

A.      Formand

       JM er blevet medlem af bestyrelsen i Væksthus for ledelse, under det område der
       handler om institution. Det første møde om projektet er den 1. september.
       Nærmere information på mødet.

       Referat: Lederweb kan man abonnerer på, de har mange gode ideer. Evt. emne
       til HI-seminaret i januar. JM laver noget om det til næste blad.

       Overenskomst 2011: Den 4. juni 2009 afholdt KTO den 1. konference om OK 2011.
       Tidsplan vedlægges.
       Bilag 1

       Referat: JM holdt oplæg på mødet, hvor han rejste spørgsmålet om ny løn, bruge
       innovation som nyt parremeter.

       FU-weekenden bliver den 21. – 22. november 2009. Jørgen og Anita står for
       arrangementet og vil meddele nærmere om sted m.v.

       PFA og Jørgen har drøftet mulighederne for et tættere samarbejde mellem
       Forhandlingskartellet og PFA. FK tager initiativ til at holde en drøftelse mellem FK’s
       organisationer, for at synliggøre om der er mulighed for et tættere samarbejde. Mellem                                                 1
FU-referat
02.09.2009 kl. 09.00 – 12.00 – Sekretariatet
Frokost kl. 12.00 – 13.00

      FK og PFA. Nærmere orientering på mødet.

      Referat: PFA vil præsentere flere valgmuligheder for de ”frie” midler. KÅS og
      JM arbejder videre med det.

      Sønderborg kommune har krævet, at der i vedtægterne for Augustenborghallerne skal
      indføjes, at alle vedtægtsændringer samt regnskaber skal godkendes af Sønderborg
      Kommune. Det mener halbestyrelsen er en tilsidesættelse af deres kompetencer og
      spørger hvorfor de overhovedet skal være der. Det fører til et møde med Sønderborg
      Kommune og halbestyrelsen, hvor Svend K og Jørgen M var inviteret med. Mødet
      mundede ud i, at Tilsynsrådet skulle spørges om kommunen skulle kræve en sådan
      passus i vedtægterne.
      Brev til tilsynsrådet og svaret er vedhæftet.
      Bilag 2

      Der siges i svaret, at en selvejende institution kun kan udbyde det som enhver
      kommunal hal kan udbyde.
      Hvis det er rigtigt, er der efter JMs mening mange selvejende haller der overtræder
      dette.
      Hvis en hal får næsten 100 % tilskud fra kommunen og kun kan gøre hvad enhver
      kommunal hal kan gøre, bør den efter JMs mening være dækket af overenskomsten.
      Der kan stilles mange flere relevante spørgsmål.

      Det indstilles, at FU kort drøfter brevene og at FTFs jurister spørges om
      konsekvenserne ved tilsynsrådet svar.


      Referat: Vi forsøger at få det afklaret af FTF’s jurister. Artikel i bladet når vi
      har en afklaring.

      Orientering om Aunslev Hallen

      Referat: Efterretning.

B.     Næstformand
      Orientering

C.     Økonomiansvarlig
      Status – Bilag udleveres på mødet

      Referat: JM forklarede saldobalancen. Fremover vil vi få en mere overskuelig
      saldobalance både til FU og HB.
      JM/KÅS/AP arbejder på en plan, for at sælge kurserne bedre.

D.     Øvrige
                                                 2
FU-referat
02.09.2009 kl. 09.00 – 12.00 – Sekretariatet
Frokost kl. 12.00 – 13.00

      Orientering

      Referat:
      OS: Farverne var for mørke på det svanemærkede papir. OS/AP/AS holder
      møde med trykkeriet om layout m.v.
      TT: COK har fået nyt personale. TT har bestemt oplægsholdere.Punkt 3.   Den fremtidige strategi for uddannelsesområdet
      HI udbyder kurser til ledere, medarbejdere på idræts-, kultur- og fritidsfaciliteter.
      Kurserne er af kortere varighed og udbydes i et interval der er afpasset efter behov.
      Kursustilbuddene er geografisk placeret på en måde der giver den mindste rejsetid for
      at komme til kursusstedet. På kurserne benyttes som lærekræfter, der i den
      udstrækning det er muligt og hensigtsmæssigt, har deres basis i drift anlæg indenfor
      idræts, fritids- og kulturmiljøet, det være sig ansatte såvel som leverandører og
      rådgivere. Der udbydes kurser der dækker drifts-, ledelses- og aktivitetsemner indenfor
      drift af idræts-, fritids- og kulturinstitutioner. HI afholder temadage, der sætter fokus
      på emner der har betydning for drift af idræts-, fritids- og kulturinstitutioner.

      Bilag 3 vedlagt

      Det indstilles at strategi/handlingsplan for uddannelsesområdet godkendes.

      Referat: Tilføje på strategien: Årsrytme, Markedsføring af kurserne og
      produktudvikling.
      Vi arbejder videre med de ønskede tilføjelser. Sender den ud på mail med
      rettelserne, så den kan godkendes og komme med på førstkommende HB-mødet
      og godkendes.Punkt 4.   Kursusmoduler i tilbud til områdemøderne
      Der tilbydes kursusmoduler á 2-3 timers varighed til afvikling på områdemøderne.
      Målet er at øge det faglige indhold på disse møder. Der udbydes i 2009/2010 to
      emneområder.
      HI laver aftalen med oplægsholdere og afregner med disse HI afsætter et beløb på
      20.000 kr. der bruges til at dække udgifter i forbindelse med kursusmodulerne. Den
      resterende del af udgiften dækkes af områderne, hvor de kan vælge at benytte de til
      områdedriften afsatte midler og/eller opkræve ekstrabeløb af deltagerne ved
      afholdelsen af de områdemøder, hvor der afvikles et kursusmodul.

      Det indstilles, at der afholdes kursusmoduler, og at der afsættes 20.000 kr. til dækning
      af udgifter.

      Referat: Medvirke til at de fremadrettet også finder emner til møderne, evt. kan                                                  3
FU-referat
02.09.2009 kl. 09.00 – 12.00 – Sekretariatet
Frokost kl. 12.00 – 13.00

      medlemmer, der har en viden om et emne fortælle om det på et møde.
      Vi udarbejder konkrete tilbud til emner, de kan bruge på områdemøderne, som
      du kan vælge ud fra.
      FU godkender forslaget.
Punkt 5.  Fremadrettet samarbejde med DSI
      DSI’s formand Axel Lingren og Jørgen Mosbæk talte sammen i forbindelse med
      mødet i Aunslev Hallen den 24.08.2009. Som HI foreslog for 8 år siden, ønskede DSI
      et samarbejde med HI om, hvorledes vi dygtiggør halbestyrelser og ledere om
      arbejdsret. Hvordan håndterer man uenigheder, overenskomster og fagretslige
      spørgsmål?
      Hanne Rasmussen er blevet inviteret af DSI til et møde i november for at orientere
      nærmere generelt om problemet. Vi afventer en invitation til Hanne med program og
      deltagerkreds.
      Der ønskes en drøftelse omkring det fremtidige samarbejde med DSI.

      Referat: JM arbejder videre med samarbejdet.Punkt 6.  Temadag om solarier
      Vi arbejder med programmet, har kontakt til oplægsholdere og forventer, at vi snarest
      vil sende invitation ud.
      Arbejdsprogram er vedlagt. Programmet er ikke endeligt, da vi stadig har kontakt til
      flere oplægsholdere.
      Orientering på mødet.

      Bilag 4

      Referat: JM orienterede om status på temadagen. Pressemeddelelse skal sendes
      ud snart igen. Geert kontakter JM.
      Annonce i Danske Kommuner og evt. aviser.Punkt 7.  Eventuelt

      Referat: CTcoin vil lave en aftale med os med salg af dankortautomater.
      De kan få lov til at skrive i deres annonce i vores blad, at der ydes rabat til vore
      medlemmer, hvis de køber deres produkt.
                                                  4

								
To top