Mal for �rsmelding fra de enkelte senter for 1998

Document Sample
Mal for �rsmelding fra de enkelte senter for 1998 Powered By Docstoc
					Bredtvet kompetansesenter                             Årsrapport 2003

Forord
Bredtvet kompetansesenter registrerer med bekymring at mange barn, unge og voksne med
store språk- og talevansker i dag ikke får det kommunale tilbudet de har rett til etter loven.
Flere undersøkelser viser at logopediske tjenester er for tilfeldig og svakt utbygd i mange
kommuner. Senterets tjenester etterspørres derfor i stadig større grad.

I årsplanen for 2003 ble det lagt opp til at ca 65 % av senterets tjenester skulle gå til spesi-
alpedagogisk bistand i og utenfor senteret, vel 20 % skulle gå til innhenting, systematise-
ring og videreutvikling av spesialpedagogisk kompetanse og ca 15 % skulle gå til formid-
ling av spesialpedagogisk kompetanse. Senteret har nådd denne målsettingen. I praksis
overlapper tjenestene hverandre i stor grad og utgjør en helhet.

Bredtvet kompetansesenter hadde 1. januar 1998 i alt 115 årsverk. I St. meld. nr. 23 (1997-
98) var det lagt opp til at senteret skulle ha 90 årsverk. Senteret hadde en ordinær tildeling
på kr 36,6 mill i 2003 og utarbeidet en årsplan for 2003 på ca 60 årsverk.

Senteret har et akutt behov for å få tilført flere fagårsverk, da antall årsverk på noen av fag-
områdene er faretruende lavt. Dersom man skal opprettholde og videreutvikle en nasjonal
spisskompetanse på de ulike fagområdene, må fagmiljøene være av en viss størrelse. Flere
fagområder har færre enn 5 årsverk.

Det har tatt mange år å bygge opp denne høyspesialiserte tjenesten som er svært person-
avhengig og dermed ytterst sårbar. Det er bekymringsfullt at de gode lønnsoppgjørene for
lærere ikke er kommet våre pedagoger, som har landets fremste kompetanse på språk- og
talevansker, til gode. Dette kan på sikt føre til rekrutteringssvikt og få dramatiske følger for
fagfeltet og våre brukere.

I tråd med de politiske føringene har senteret økt den utadrettede virksomheten mot kom-
muner og fylkeskommuner. Både brukere, oppdragsgivere og samarbeidspartnere har vært
positive til vår tjenesteprofil. Aktiviteten på de ulike tjenesteområdene har vært høy i året
som gikk, til tross for det lave antall fagårsverk. Jeg vil derfor takke personalet for hvordan
de takler nye utfordringer, og for de resultater som er oppnådd.


Bredtvet kompetansesenter, 1. mars 2004.


Brit Weisæth
Leder av kompetansesenter
                       1
Årsrapport 2003                                          Bredtvet kompetansesenter

Innholdsfortegnelse
1  Mål og satsingsområder ............................................................................................... 3
  1.1 Overordnet oppdrag for virksomheten .................................................................. 3
  1.2 Hovedmål for virksomheten .................................................................................. 3
  1.3 Senterets mål og satsingsområder ......................................................................... 3
  1.4 Formålskoder ......................................................................................................... 4
2  Presentasjon av senteret og kort om året 2003 ......................................................... 5
  2.1 Kort presentasjon av senteret og målgruppen ....................................................... 5
  2.2 Tjenesteprofil og organisasjon .............................................................................. 6
  2.2 Sentrale trekk i året som gikk ................................................................................ 9
3  Resultatrapportering ................................................................................................. 12
  3.1 Hovedmål 1 - Spesialpedagogisk bistand ............................................................ 12
  3.2 Hovedmål 2 - Innhenting, systematisering og videreutvikling av
    spesialpedagogisk kompetanse ............................................................................ 17
  3.3 Hovedmål 3 – Kompetansespredning.................................................................. 22
  3.4 Interne drifts- og støttefunksjoner ....................................................................... 25
4  Departementets forventninger .................................................................................. 26
  4.1 Bistand på individ- og systemnivå ...................................................................... 26
  4.2 Kunnskapsproduksjon og formidling av spesialpedagogisk kompetanse ........... 27
5  Ressursbruk ................................................................................................................ 28
  5.1 Senterets regnskap ............................................................................................... 28
  5.2 Avdelingsvis regnskap ........................................................................................ 28
  5.3 Formålskoderegnskap .......................................................................................... 29
6  Andre forhold ............................................................................................................. 29
  6.1 Sykefravær........................................................................................................... 29
  6.2 Grad av likestilling .............................................................................................. 29
  6.3 Arbeid med HMS og internkontroll .................................................................... 29
Vedlegg 1     Artikler/publikasjoner .............................................................................. 31
Vedlegg 2     Oversikt over hovedfag ............................................................................. 32
Vedlegg 3     Oversikt over faglige bidrag ..................................................................... 33
Vedlegg 4     Oversikt over formålskoder ..................................................................... 35
                                 2
Bredtvet kompetansesenter                           Årsrapport 20031      Mål og satsingsområder
1.1     Overordnet oppdrag for virksomheten
Det statlige spesialpedagogiske støttesystemet har som overordnet oppdrag å gi veiledning
og støtte til de opplæringsansvarlige instansene lokalt. Det overordnete målet for det stat-
lige spesialpedagogiske støttesystemet er at kvaliteten på tilbudet for barn, unge og voksne
med særskilte opplæringsbehov blir best mulig.


1.2     Hovedmål for virksomheten
  1. Å gi faglig spesialpedagogisk støtte på individ- og systemnivå gjennom avtalefestet
    samarbeid med oppdragsgivere i kommuner og fylkeskommuner.
  2. Å videreutvikle spesialpedagogisk kompetanse som skal komme elever med store
    og spesielle behov, foresatte, lærere og andre fagfolk i skoleverket til nytte.
  3. Å spre spesialpedagogisk kunnskap og kompetanse til brukere, fagfolk og samfun-
    net.

Alle de statlige sentra har et ansvar for å ivareta oppgavene under overordnet mål i forhold
til barn, unge og voksne med samisk språk- og kulturbakgrunn.


1.3     Senterets mål og satsingsområder

Hovedmål 1:       Gi faglig spesialpedagogisk bistand
Ca 65 % av senterets ressurser skal gå til aktiviteter under dette hovedmålet.
For å nå hovedmål 1 skal senteret gi faglig spesialpedagogisk støtte på individ- og system-
nivå gjennom et avtalefestet samarbeid med oppdragsgivere i kommuner og fylkeskommu-
ner. Det legges fem delstrategier til grunn.

Senteret skal:
  - etter forespørsel yte spesialpedagogiske tjenester som det ikke er rimelig å forvente
    at de opplæringsansvarlige instansene på det kommunale nivået kan yte på egen
    hånd.
  - sørge for at den spesialpedagogiske kompetansen på det lokale nivået blir utviklet
    og forsterket gjennom det avtalefestede samarbeidet omkring individ- og system-
    rettede tiltak.
  - sørge for at de tjenestene som støttesystemet leverer, blir drøftet og evaluert av opp-
    dragsgivere og berørte brukere, slik at den faglige tjenesteprofilen utvikles i tråd
    med oppdragsgivernes og brukernes endrede behov.
  - sørge for at oppdragsgivere og brukere møter et samordnet og effektivt støtte-
    system, der minst 65 % av ressursene går til direkte tjenesteproduksjon.
  - ta i bruk distanseovergripende informasjons- og kommunikasjonsteknologi i faglig
    og administrativt arbeid.
                      3
Årsrapport 2003                           Bredtvet kompetansesenter


Hovedmål 2:      Videreutvikle spesialpedagogisk kompetanse
Ca 20 % av senterets ressurser skal gå til aktiviteter under dette hovedmålet.
For å nå hovedmål 2 skal senteret videreutvikle spesialpedagogisk kompetanse som skal
komme elever med store og spesielle behov, foresatte, lærere og andre fagfolk i skoleverket
til nytte. Det legges fire delstrategier til grunn.

Senteret skal:
  - utvikle ny, forskningsbasert kunnskap på det spesialpedagogiske fagfeltet i et
    avtalefestet samarbeid med universiteter og høgskoler.
  - videreutvikle den spesialpedagogiske kompetansen som i dag finnes i støttesyste-
    met og hos våre oppdragsgivere, gjennom arbeidet med brukere og samarbeidspart-
    nere.
  - bruke erfarings- og aksjonslæring på en systematisk måte gjennom etterutdanning,
    kunnskapsdeling, FoU-arbeid og forskning i samarbeid med kompetente fagmiljøer.
  - ta i bruk og utvikle den nye informasjons- og kommunikasjonsteknologien som
    verktøy i arbeidet med læring og kompetanseutvikling.


Hovedmål 3:      Spre spesialpedagogisk kompetanse
Ca 15 % av senterets ressurser skal gå til aktiviteter under dette hovedmålet.
For å nå hovedmål 3 skal senteret spre spesialpedagogisk kunnskap og kompetanse til
brukere, fagfolk og samfunnet. Det legges fire delstrategier til grunn.

Senteret skal:
  - formidle praksisrelatert og forskningsbasert spesialpedagogisk kunnskap og kompe-
    tanse gjennom tiltaksrettet rådgivning og veiledning overfor oppdragsgivere og
    samarbeidsparter.
  - formidle praksisrelatert og forskningsbasert spesialpedagogisk kunnskap og kompe-
    tanse gjennom kvalitativt gode kurs, konferanser, seminarer og andre samarbeids-
    tiltak med oppdragsgivere og samarbeidsparter.
  - spre forskningsbasert spesialpedagogisk kunnskap gjennom elektroniske og papir-
    baserte media, gjennom støttesystemets egne distribusjonskanaler og i samarbeid
    med andre aktører, nasjonalt og internasjonalt.
  - gi saklig og empirisk basert informasjon og spesialpedagogisk viten til allmenn-
    heten og ulike fagmiljøer gjennom elektroniske, papirbaserte og fysiske kanaler.


1.4     Formålskoder
Statlig spesialpedagogisk støttesystem har utviklet et system med formålskoder som bygger
på støttesystemets hovedmål. Disse formålskodene brukes gjennomgående i senterets plan-
arbeid, ved tjenesteregistrering og i årsmeldingens resultatrapportering i kapittel 3. Se
vedlegg 4.
                       4
Bredtvet kompetansesenter                                 Årsrapport 20032      Presentasjon av senteret og kort om
       året 2003
2.1     Kort presentasjon av senteret og målgruppen
Bredtvet kompetansesenter ligger i Oslo og er et statlig spesialpedagogisk kompetansesen-
ter som yter tjenester til barn, unge og voksne med språk- og talevansker. Senteret dekker
fylkene Oslo, Akershus, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Østfold,
Hedmark, Oppland, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark, dvs
ca 75 % av landets befolkning.

Senteret skal yte tjenester i 15 fylker, til ca 300 kommuner og 200 PP-kontorer.


Målgruppe og kompetanseområder
Senterets målgruppe er barn, unge og voksne med store og spesifikke språk- og talevansker
som primærvanske.

Språk-, tale- og kommunikasjonsvansker kan ha forskjellige årsaker, gi seg ulike utslag og
variere i omfang. Hos enkelte er vanskene knyttet til evnen til å utrykke seg språklig, hos
andre kan vansker med å forstå språk være det mest fremtredende. Språklige kommunika-
sjonsvansker kan være en følge av eller en del av en mer omfattende funksjonsforstyrrelse.
Språk- og talevansker kan være medfødte eller resultat av en ervervet hjerneskade.

Svært ofte er selve språkvansken av sammensatt natur. En afasirammet kan f.eks. ha
stemmevansker, stamming og dysartri i tillegg til afasi. Systematiske beskrivelser av de
ulike typer språk- og talevansker kan skape et uriktig inntrykk av at disse opptrer isolert,
har klare kjennetegn, årsak og utviklingsforløp. I praksis griper ulike vansker ofte inn i
hverandre og gjør bildet mer komplekst. Språkvansker kan dessuten føre til en rekke til-
leggsvansker i førskolealder, skolealder og voksenalder, for eksempel atferdsvansker. Det
er en skjev kjønnsfordeling av de som er rammet, med overvekt av gutter i forhold til jenter
som har språk- og talevansker.

Omfattende og sammensatte kommunikasjonsvansker stiller oss overfor problemstillinger
som det er vanskelig både å utrede og behandle. Å vurdere den sammensatte språkvansken
og forholdet mellom språkvansker og andre vansker av kognitiv, motorisk og emosjonell
art, krever et tverrfaglig samarbeid og høy grad av spisskompetanse hos de ulike fag-
gruppene som inngår i et slikt samarbeid.

Senteret har derfor spesialistkompetanse innen følgende vanskeområder:
  spesifikke språkvansker hos barn*
  dysleksi
  taleflytvansker (stamming og løpsk tale)
  afasi
  stemmevansker
  leppe-kjeve-ganespalte
  strupe- og munnhuleopererte
  dysartri

*) Noen barn utvikler ikke språket som forventet, selv om de har normale evner, normal hørsel og ingen andre
avvik som kan forklare språkvansken.

                          5
Årsrapport 2003                               Bredtvet kompetansesenter

For å kunne ivareta brukere med store og spesifikke språk- og talevansker på en helhetlig
måte, er det nødvendig med et tverrfaglig miljø med kompetanse på ulike språk og tale-
vansker. Det er ansatt logopeder, pedagoger, psykologer, lingvister, fonetiker, bibliotekar,
fysioterapeuter, øre-nese-halsleger og kjeveortoped ved senteret.


Sentrale begrep
Brukere:
  Barn, unge og voksne med store språk- og talevansker og deres foresatte.
Oppdragsgivere:
  Opplæringsansvarlige på det kommunale og fylkeskommunale nivå og spesialisthelsetjenesten på det
  fylkeskommunale og statlige nivå.
Samarbeidspartnere:
  Kommuner og fylkeskommuner ved bl a barnehager, skoler, voksenopplæring, PPT, habiliterings-
  tjenesten, sosial- og helsetjenesten.
  Staten ved fylkesmannen, Læringssenteret, sykehus, trygdekontorer og hjelpemiddelsentraler,
  universitet/høgskoler og andre kompetansesentre.
  Brukerorganisasjonene.2.2     Tjenesteprofil og organisasjon

Senterets hovedoppgaver er:
  Å gi faglig spesialpedagogisk støtte til brukere på individ- og systemnivå.
  Å videreutvikle spesialpedagogisk kompetanse.
  Å spre spesialpedagogisk kunnskap og kompetanse til brukere, fagfolk og samfunnet.

Hovedansvaret for å gi barn, unge og voksne en tilpasset opplæring ligger hos kommuner
og fylkeskommuner. Senteret skal yte bistand i de tilfellene der det ikke kan forventes at
kommunen selv har kompetanse. Det er PP-tjenesten i en kommune som avgjør hvorvidt
det er behov for bistand fra kompetansesenteret. Senterets tjenester gis i et fleksibelt og
avtalefestet samarbeid med oppdragsgivere i kommuner og fylkeskommuner.

Senteret skal utvikle spesialpedagogisk kompetanse gjennom kartlegging, utredning, råd-
givning, samt drive forsknings- og utviklingsarbeid i samarbeid med høgskoler, universitet
og andre forskningsmiljøer.

Senteret er praksisarena for studenter innen spesialpedagogikk og tar også imot besøk av
studenter og fagfolk. Senteret formidler forskningsresultater og annen kunnskapsproduk-
sjon. Videre arrangerer og medvirker senteret til kurs og konferanser for brukere/foreldre/
foresatte og fagfolk.


Tjenestetilbudet til brukere:
Arbeidsmåtene vil variere innen de forskjellige vanskeområdene.
  Personer med taleflytvansker. Senteret yter bistand i form av utredning og kartleg-
  ging av stamming og løpsk tale, rådgivning og veiledning til foreldre/pårørende og fag-
  folk. Tjenesten gis i tett samarbeid med fagpersoner lokalt i kommunen og/eller på
  senteret. Dette er en lavfrekvent gruppe, og det er lite kompetanse på dette fagfeltet lo-
  kalt. Denne gruppen gis også tilbud om gruppesamlinger på senteret. Henvisning skjer
  fra PP-tjenesten. Voksne med taleflytvansker blir også henvist fra helsetjenesten.
  Barn med spesifikke språkvansker. Senteret yter bistand i form av utredning og
  kartlegging, rådgivning og veiledning til foreldre og fagfolk. Tjenesten gis i tett sam-

                          6
Bredtvet kompetansesenter                           Årsrapport 2003

   arbeid med fagpersoner lokalt i kommunen og/eller på senteret. Henvisning skjer fra
   PP-tjenesten.
   Personer med store lese- og skrivevansker. Senterets tjenester gis i hovedsak som
   systemrettede tiltak lokalt med utgangspunkt i brukerne. Det gis også tjenester i form
   av utredning og kartlegging, spesielt med tanke på bruk av IKT i forhold til en del bru-
   kere. Henvisning skjer fra PP-tjenesten.
   Personer med afasi. Sentralt i senterets arbeid med afasi står utvikling og tilretteleg-
   ging av kartleggingsmateriell og undervisningsmateriell (inkludert digitale læremidler)
   til bruk i lokalt arbeid med afasirammede personer. Det ytes også tjenester i form av
   utredning og kartlegging av de afatiske språkvanskene, rådgivning og veiledning til på-
   rørende og fagpersoner lokalt i de tilfeller hvor det ikke kan forventes at kommunen
   selv har kompetanse. Henvisning skjer fra PP-tjenesten. Søknader om bistand kommer
   også fra voksenopplæringen og helsetjenesten.
   Barn som er født med leppe-kjeve-ganespalte, og som opereres ved Rikshospitalet,
   gis regelmessig oppfølging på senteret opp til ca 16-års alder (eventuelt lengre ved be-
   hov) av et tverrfaglig team. Henvisning skjer fra helsetjenesten.
   Personer som er strupeopererte (laryngektomerte) får taletrening med talevibrator,
   spiserørsstemme og taleprotese gjennom kurs på senteret. Henvisning skjer fra helse-
   tjenesten.
   Personer med stemmevansker. Det ytes tjenester i form av utredning og kartlegging
   av stemme-/talevansker. Det gis rådgivning og veiledning til brukere, pårørende og
   fagpersoner lokalt. De fleste henvisninger for stemme-/talevansker kommer fra øre-
   nese-halslege, og tjenestene gis hovedsakelig på senteret. Henvisning skjer fra helse-
   tjenesten.
   Personer med dysartri. Det ytes tjenester i form av utredning og kartlegging av dys-
   artrien. Det gis rådgivning og veiledning til brukere, pårørende og fagpersoner lokalt.
   De fleste henvisninger for dysartri kommer fra helsetjenesten og tjenestene gis hoved-
   sakelig på senteret.

Senteret hadde vel 1000 utredninger i 2003 og gav rådgivning/konsultasjon i vel 1700
brukersaker.

Samarbeidsforum for språk- og talevansker
Bredtvet kompetansesenter og Eikelund kompetansesenter har felles Samarbeids-
forum med representanter for brukerorganisasjonene, oppdragsgivere, styret og
sentrene. Dette er et rådgivende organ for senterlederne, jf våre nettsider.


Organisasjonskart
På grunn av den økonomiske tildelingen hadde senteret ved utgangen av 2003 kun 63 års-
verk inklusiv vikarer. Senteret er inndelt i følgende tre avdelinger:

                    Senterleder


 Administrasjonsavdeling       Fagavdeling I         Fagavdeling II
                 Spesifikke språkvansker,   Ganespalte, Stemmevansker/
                Dysleksi og Taleflytvansker   Laryngektomerte og Afasi
                       7
Årsrapport 2003                                                                                                      Bredtvet kompetansesenter


Personaloversikt
Oversikten under viser avdelingsvis personalstatus ved utgangen av 2003. Fagstillinger
definert her gjelder alle årsverk som direkte knyttes til virksomhetens hovedmål.

                   Årsverk (avrundet til en desimal)  Fag-                                                                         Hjelpe- og            Sum
Avdeling                                stillinger                                                                        støttestill.           årsverk
Leder av kompetansesenter                           1,0                                                                            0,0             1,0
Avdeling for administrasjon og fellestjenester                4,0                                                                            9,2             13,2
Fagavdeling I – spesifikke språkvansker, dysleksi og taleflytvansker     25,4                                                                            0,0             25,4
Fagavdeling II – ganespalte, stemmevansker/laryngektomerte og afasi     22,9                                                                            0,0             22,9
Sum Bredtvet kompetansesenter                        53,3                                                                            9,2             62,5

Disse årsverkene er ikke fullfinansiert i budsjettet, men forutsettes kompensert ved naturlig
ledighet. Pr 31.12.03 var det midler til 59 årsverk.
                                                                                              1
Formålskodefordeling av personalressurser
Formålskode/tjenesteområde                                                                                        Årsverk                  %-vis andel
11   Utredning, rådgivning og konsultasjon                                                                                  35,4                   56,6 %
12   Nettverksarbeid                                                                                             7,6                   12,2 %
19   Annen spesialpedagogisk bistand                                                                                     0,0                    0,0 %
21   Kompetanseutvikling                                                                                           8,0                   12,8 %
22   Samarbeid med andre fagmiljø                                                                                       1,9                    3,0 %
23   Læremiddelutvikling                                                                                           0,8                    1,3 %
29   Annen kompetanseutvikling                                                                                        1,4                    2,2 %
31   Kurs for fagfolk og brukere                                                                                       3,5                    5,6 %
32   Kompetanse- og informasjonsspredning                                                                                   3,4                    5,4 %
33   Læremiddelformidling                                                                                           0,5                    0,8 %
39   Annen kompetansespredning                                                                                        0,0                    0,0 %
Sum                                                                                                       62,5                  100,0 %


                                                         2
Geografisk fordeling av årsverk
                                                                                     Møre og Romsdal
                                                                           Sogn og Fjordane
                                                                                                        Nord-Trøndelag
                                                                                                Sør-Trøndelag
   Formålskode
                                                   Aust-Agder
                                                         Vest-Agder


                                                                     Hordaland
                                                                                                                           Finnmark
                                  Buskerud


                                             Telemark
                                                                Rogaland
                                                                                                                 Nordland
               Akershus                        Hedmark
                             Oppland


                                        Vestfold
          Østfold
                                                                                                                       Troms                                                                                                                                  Sum
                     Oslo
   11      2,2 7,6 5,1         1,8    2,1    2,8    3,1    2,0    1,2     1,3     0,9    0,1     0,3        0,3        0,8         0,3        1,3     1,2   0,9  35,2
   12      0,4 0,8 0,9         0,3    0,3    0,4    0,4    0,3    0,2     0,3     0,6    0,7     0,2        0,4        0,4         0,2        0,4     0,3   0,1  7,6
   19      0,0 0,0 0,0         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0     0,0     0,0    0,0     0,0        0,0        0,0         0,0        0,0     0,0   0,0  0,0
   21      0,4 0,8 0,9         0,3    0,3    0,4    0,4    0,3    0,2     0,3     0,7    0,8     0,2        0,4        0,5         0,2        0,4     0,3   0,1  8,0
   22      0,1 0,2 0,2         0,1    0,1    0,1    0,1    0,1    0,0     0,1     0,2    0,2     0,0        0,1        0,1         0,1        0,1     0,1   0,0  1,9
   23      0,0 0,1 0,1         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0     0,0     0,1    0,1     0,0        0,0        0,0         0,0        0,0     0,0   0,0  0,8
   29      0,1 0,1 0,2         0,1    0,1    0,1    0,1    0,1    0,0     0,0     0,1    0,1     0,0        0,1        0,1         0,0        0,1     0,0   0,0  1,4
   31      0,2 0,9 1,1         0,2    0,1    0,2    0,1    0,2    0,1     0,1     0,0    0,1     0,0        0,0        0,0         0,1        0,1     0,1   0,0  3,5
   32      0,2 0,4 0,4         0,1    0,1    0,2    0,2    0,1    0,1     0,1     0,3    0,3     0,1        0,2        0,2         0,1        0,2     0,1   0,1  3,4
   33      0,0 0,1 0,1         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0     0,0     0,0    0,0     0,0        0,0        0,0         0,0        0,0     0,0   0,0  0,5
   39      0,0 0,0 0,0         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0     0,0     0,0    0,0     0,0        0,0        0,0         0,0        0,0     0,0   0,0  0,0
  Sum       3,7 11,1 8,9        3,0    3,1    4,2    4,3    3,0    1,8     2,2     2,9    2,5     0,9        1,6        2,2         1,0        2,5     2,1   1,2  62,5
  %        6,0 17,8 14,3        4,8    5,0    6,8    7,0    4,8    2,8     3,5     4,6    4,0     1,4        2,5        3,6         1,6        4,1     3,3   2,0 100,0
1
  Årsverkfordelingen er tilsvarende den prosentvise fordeling av regnskapet på formålskoder, jf punkt 5.3.
2
  Årsverkfordelingen er hentet fra fylkesfordelingene knyttet til tjenester rapportert i kapittel 3.
                             8
Bredtvet kompetansesenter                            Årsrapport 2003


2.2     Sentrale trekk i året som gikk
Høsten 2003 flyttet Torshov kompetansesenter inn i ombygde lokaler på området til
Bredtvet kompetansesenter. Våren 2003 hadde Torshov og Bredtvet flere felles faglige
samlinger og besøkte hverandres sentre. Flere administrative funksjoner er i dag sam-
ordnet.

Kompetanseoverføring til lokale fagmiljøer har stått sentralt 2003. Dette har fungert best
overfor opplæringsinstitusjonene (skole, barnehage, videregående skole og voksenopp-
læring). Det hadde vært ønskelig at PPT hadde deltatt i større grad i brukersaker.

I oktober gjennomførte senteret et strategiseminar om brukermedvirkning der alle senterets
ansatte og representanter fra brukerorganisasjonene deltok. Sammen med respektive fag-
team drøftet og planla brukerorganisasjonene aktiviteter i årsplan 2004 og videre imple-
mentering av brukermedvirkning i senterets tjenester.

Under statsbesøk i Belgia i mai 2003 deltok Bredtvet kompetansesenter under fagpro-
grammet med en forelesning om: E-learning: An approach to the treatment of dyslexia.


Oslo- og Akershusprosjektet om lesing og skriving, omfatter et nettverk med 120 deltakere
der fokus har vært rettet mot forebygging av lese- og skrivevansker, oppfølging/under-
visning av elevers lesing og skriving. I nettverket har man arbeidet med kvalitetssikring av
skolens leseundervisning, utvikling av plan for intern kompetanseutvikling og utdanning av
lokale kursholdere.

Kompetanseheving i videregående skoler har hatt som mål å utvikle tiltak for elever med
dysleksi. Bruk av IKT har vært en integrert del av dette. Videre har utvikling av en pedago-
gikk der styrking av elevenes leseforståelse og læring i klassen har stått sentralt. Noe av
fokuset har vært rettet mot minoritetsspråklige elever. Arbeidsmåten har vært nettverks-
samlinger (60 deltakere) og veiledning i klassen i samarbeid med PPT og skolen.

”Dysleksiden”, en nettside for voksne dyslektikere, er utviklet i samarbeid med Dysleksi-
forbundet. Nettsiden vil bli ferdigstilt i begynnelsen av 2004.

Innsatsen har vært stor i forhold til utprøving av kompensatoriske lese- og skrivehjelpe-
midler. Elevutredningene i forhold til dysleksi har i større grad enn tidligere omfattet ut-
prøving av IKT.

Læremiddelteamet har samarbeidet med Læringssenteret om utprøving av Daisy-bøker i
forhold til personer med lese- og skrivevansker. Erfaringene så langt er positive. Daisy-
bøker ser ut til å kunne være et nyttig hjelpemiddel for denne gruppen.

Vårt samarbeid med Rikstrygdeverket (RTV)/Hjelpemiddelsentralene er videreført. En
samarbeidsavtale mellom Statped og RTV kom i stand i juni 2003. Denne inneholder bl.a.
muligheten til å plassere ut en ”prøvekolleksjonen” av hjelpmidler ved kompetansesent-
rene. Dette arbeides det videre med i 2004.

Prosjekt ’Tyngdepunkt Fosen’ har vært et 3-årig skoleutviklingsprosjekt med en todelt
målsetting:
  - Kvalitetssikre undervisningen i lesing i Fosenområdet gjennom systematisk arbeid
    med å forebygge, oppdage og avhjelpe lese- og skrivevansker.
  - Utvikle modeller for samarbeid mellom kompetansesenter og lokale fagmiljøer.
                       9
Årsrapport 2003                            Bredtvet kompetansesenter

Prosjektet er videreført i 2003 som et skolevurderingsprosjekt, EDEL, i samarbeid med
skolemyndighetene i Sør-Trøndelag og Fosen.

TRAS er et samarbeidsprosjekt innen virksomheten og ISP, UiO, om utarbeiding av et
kartleggingsverktøy for tidlig registrering av språkvansker hos barn. Arbeidet med imple-
mentering av kartleggingsverktøyet i barnehager og helsestasjoner har pågått i 2003 og vil
bli videreført i 2004. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med lokale PP-tjenester, barnehager,
helsestasjoner og habiliteringsenheter. Formålet med prosjektet er å øke kunnskapen blant
fagpersoner om barns språkutvikling og språkvansker. I 2003 startet arbeidet med valide-
ring av TRAS. Dette vil bli videreført i 2004.

Nettverksprosjektet AFASIFORUM omfatter 13 institusjoner (omlag 30 personer) fra ulike
nivå i tiltakskjeden (PPT, voksenopplæring, sykehus, rehabilitering og alle enheter i Stat-
ped som arbeider med afasirammede). Deltakelse i nettverksprosjektet er et forpliktende
samarbeid over to-tre år. En elektronisk møteplass er etablert, hvor samarbeid og dialog
foregår i tiden mellom fysiske samlinger. 5 områder for institusjonsovergripende faglig
samarbeid er formulert og delvis påbegynt. Planlegging av en forestående nordisk afasi-
konferanse (2006) er startet.
Afasidagene på Bredtvet kompetansesenter ble gjennomført for tredje gang. Dette er blitt
en årlig tradisjon der fagfolk tilbys oppdatering på det siste nye innen forskningen.
Boken ”Pårørende i fokus. Grupper for afasirammedes pårørende” ble ferdigstilt og utgitt i
2003. Dette er et viktig bidrag i arbeidet med pårørende til afasirammede, som også har et
stort behov for støtte og veiledning.

Bredtvet kompetansesenter har i samarbeid med ISP videreført RISK-prosjektet (”Kart-
legging av barn av dyslektiske foreldre”) med fokus på skriftspråklig utvikling i en risiko-
gruppe. I 2003 er det lagt stor vekt på tiltaksutprøving på skoler i forhold til barn av dys-
lektiske foreldre. Innovasjonsprosesser og systemrettet arbeid har stått sentralt.

Team for stemmevansker har i samarbeid med Nordnorsk spesialpedagogisk nettverk vært
med i oppbyggingen av kompetanse i forhold til tyngdepunkt stemmevansker i Nordnorsk
spesialpedagogisk nettverk, Sonjatun. Dette har foregått ved etablering av kontakt med
sykehuset i Tromsø, øre-nese-halsavdelingen, våre fagpersoner har besøkt Sonjatun, det er
holdt videokonferanser, og logopeder fra Sonjatun har hospitert ved senterets team for
stemmevansker.

Senteret arrangerte ”Åpen dag” i november i samarbeid med Torshov kompetansesenter og
Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og Narkolepsi. Ca 140 perso-
ner var innom i løpet av ettermiddagen og kvelden.

I mars 2003 startet Statped opp sin Spørsmål-/svar-tjeneste på nettet. Bredtvet kompetanse-
senter er med i redaksjonen. Mange spørsmål som kommer inn, dreier seg om språkvansker
og dysleksi. Vi har besvart ca 40 spørsmål.

Alle ansatte med ansvar for saksbehandling har gjennomført opplæring i Symfoni, og alle
har fått tilgang til Internett i løpet av 2003.
                        10
Bredtvet kompetansesenter                           Årsrapport 2003


Økonomi
Senteret hadde ved utgangen av år 2003 en økonomisk ramme på kr 39,4 mill inklusiv
refusjoner og fikk et lite mindreforbruk på 0,1 % etter justering for mindreinntekt.

Inntektskrav på kr 594.000,- ble ikke nådd, og mindreinntekten ble på kr 211.000,-. Det er
ved flere anledninger påpekt at inntektskravet er for høyt i forhold til senterets tjeneste-
profil.


Lokaliteter
Bygningsmasse knyttet til eiendommen er på litt over 7.000 m2, hvorav Bredtvet kompe-
tansesenter disponerer ca 5.000 m2 og Torshov kompetansesenter ca 2.000 m2.

Styret for Statlig spesialpedagogisk støttesystem vedtok i 2001 at Torshov kompetanse-
senter skulle lokaliseres på Bredtvet i Oslo. Tre tidligere internatbygg på ca 1.500 m2 ble
bygd sammen til et eget tilpasset kontorbygg på noe over 2.000 m2 for Torshov kompetan-
sesenter, som flyttet inn 1. november 2003.

For arealeffektivisering er bibliotek, læremiddelsamling, kantine, kurs- og konferansesal,
møterom og en del spesialrom i den samlede bygningsmassen fellesareal for de to sentrene.

Etter avhending av bygningsmasse til Torshov kompetansesenter i 2003 etablerte senteret
enkelte spesialrom og bygde om tidligere kantine til kontorer for å dekke behovene og for
effektiv bruk av arealene.

Det knytter seg store forventninger til bruken av det siste internatet (Brunstua). Her vil
senteret i samarbeid med brukerorganisasjonene prøve ut nye samarbeidsmodeller i forhold
til brukermedvirkning.

Samordning av teknisk infrastruktur
I forbindelse med samlokalisering av Bredtvet kompetansesenter og Torshov kompetanse-
senter høsten 2003 ble tekniske innretninger, som bl.a. telefonsentral, datanett og alarm-
system, samordnet for innsparing av driftsmidler. Det er etablert et utstrakt samarbeid in-
nen tilsvarende områder.
                      11
Årsrapport 2003                                 Bredtvet kompetansesenter3      Resultatrapportering
Statped har ikke et tilfredsstillende registreringsverktøy i dag som fanger opp senterets
tjenesteprofil i tilstrekkelig grad. Dette har resultert i en del underrapportering av tjenester.


3.1     Hovedmål 1 - Spesialpedagogisk bistand

3.1.1   Utredning, rådgivning og konsultasjon
Hovedaktiviteten knyttet til formålskode 11 omfatter følgende tjenester:

Aktivitet Tiltak – Utredning, rådgivning og konsultasjon. Kode 111-113          Måloppnåelse
  1   Gjennomføre tiltaksrettet utredning, rådgivning og konsultasjon av barn,    Gjennomført
     unge og voksne med store språk-, tale-, stemme-, lese- og skrivevansker i og
     utenfor senteret etter oppdrag og avtale med kommuner, fylkeskommuner,
     Rikshospitalet, Ullevål sykehus og andre helseinstitusjoner.
  2   Utredning, pedagogisk tilrettelegging og oppfølging for personer med behov   Gjennomført
     for IKT og kommunikasjonshjelpemiddel/-system.
  3   Samarbeid med Rikshospitalet plastisk kirurgisk avdeling. Månedlig ”Felles-  Gjennomført
     klinikk” for barn født med leppe-kjeve-ganespalte (LKG) med tanke på
     operativt inngrep for bedring av tale. Landsdekkende funksjoner.
  4   Samarbeid med Rikshospitalet og Ullevål sykehus innen laryngektomi og     Gjennomført
     spesielle diagnoser. Landsdekkende funksjoner.

Antall utredninger
Fylke           Førskole   Grunnskole Videregående     Voksne     Sum 2003
Østfold              15       27      0         23       65
Akershus              52      104      4         69       229
Oslo                44       46      1         62       153
Hedmark              14       34      1          8       57
Oppland              16       26      1         23       66
Buskerud              17       40      4         21       82
Vestfold              17       54      3         11       85
Telemark              17       28      0         16       61
Aust-Agder             10       11      0         16       37
Vest-Agder             16       15      3          5       39
Rogaland              2       19      0          4       25
Hordaland              0       1      1          0        2
Sogn og Fjordane          0       6      0          3        9
Møre og Romsdal           1       4      0          2        7
Sør-Trøndelag            8       15      0          2       25
Nord-Trøndelag           3       3      1          1        8
Nordland              5       10      2         13       30
Troms                7       13      1         12       33
Finnmark              5       11      2          7       25
Utlandet              1       0      0          0        1
Sum                250      467      24         298      1039

Kvalitativ vurdering
Med utredning menes at bruker blir kartlagt i forhold til vanske av et tverrfaglig team. Det
blir videre utarbeidet forslag til tiltak og oppfølging. Utredningenes lengde varierer etter
vanskens art og behov for bistand hos det lokale hjelpeapparatet. Utredning skjer ved sen-
teret, lokalt eller begge steder. Det skal foreligge en formell henvisning fra kommunen/
fylkeskommunen. Senteret utredet 1039 brukere i 2003.                           12
Bredtvet kompetansesenter                                        Årsrapport 2003

Vansketype
                      Aldersgruppe                 Kjønn
                                                     Sum 2003
Vansketype           FS     GS    Vgs        V       M      K
Språk- og talevansker       10     98    1        1       85     25       110
Lese- og skrivevansker       0     31    0        2       29      4        33
Taleflytvansker          2     35    3        5       31     14        45
Stemmevansker           3     19    10       193       83     142       225
Dysartri              0      0    0       23       10     13        23
Afasi               0      0    0        8       4      4        8
Leppe-kjeve-ganespalte      235     284    10       21      325     225       550
Laryngektomerte          0      0    0       45       42      3        45
Sum               250     467    24       298      609     430       1039

Kvalitativ vurdering
Innenfor noen vanskegrupper vektlegges systemrettede tjenester/utviklingsarbeid i større
grad enn individrettede tjenester. Arbeid med lese- og skrivevansker (dysleksi) og taleflyt-
vansker skjer ofte gjennom oppfølging og kurs til brukere. Disse kursene omfatter barn/
ungdom/voksne, samt foreldre og lokale fagfolk. 83 brukere har fått et slikt tilbud i 2003
med varighet fra 3 til 4 dager. Dette kommer ikke fram i tabellen over.

Utredningenes varighet
         Varighet
                1 dag    2-3 dager    1 uke     Over 1 uke    Annet    Sum 2003
Aldersgruppe
Førskole               212      10      1         0      27        250
Grunnskole              346      73      26         14      8        467
Videregående skole          16       4      3         0      1        24
Voksne                177      39      67         12      3        298
Sum 2003               751      126      97         26      39       1039
%-vis andel           72      12       9         3       4       100

Kvalitativ vurdering
De fleste utredningene skjer innen leppe-kjeve-ganespalte og gjennomføres i løpet av en
dag. Innen de ande fagområdene tar de fleste utredningene 2-3 dager. De færreste utred-
ningene strekker seg ut over en uke eller mer.

Innkvartering
        Gruppe   Brukere    Foresatte     Andre        Sum dager     Antall brukere
Antall dager i 2003       732       349           94      1 175       200
Antall dager i 2002       545       228           83       856       151

Kvalitativ vurdering
Senterets internat hadde i 2003 en kapasitet på 1.520 dager. Belegget på 1.175 innebærer
en utnyttelsesgrad på 77 %. Brukerne er svært tilfredse med internattilbudet hvor de møter
andre brukere med samme vanske.
                            13
Årsrapport 2003                                Bredtvet kompetansesenter

Rådgivning og konsultasjon
Tabellen nedenfor viser fylkesfordelingen av rådgivning og konsultasjoner.

       Tjenester  Rådgivning              Konsultasjon
Fylke          Sum saker    Systemsak    Brukersak  Sum saker     Sum deltakere
Østfold              65       21        20    41          138
Akershus             229       55        72    127          307
Oslo               153       26        59    85          129
Hedmark              57        8       16    24           47
Oppland              66       14        14    28           38
Buskerud             82       27        27    54           89
Vestfold             85       32        44    76          294
Telemark             61       13        17    30           92
Aust-Agder            37        5        9    14           50
Vest-Agder            39        6       12    18          103
Rogaland             25        7       10    17           23
Hordaland              2        3        0     3           3
Sogn og Fjordane          9        2        4     6          12
Møre og Romsdal           7        8        2    10           17
Sør-Trøndelag           25        5        3     8          15
Nord-Trøndelag           8        6        3     9           9
Nordland             30       16        29    45           71
Troms               33        4       27    31           31
Finnmark             25        3       13    16           17
Uspesifisert            1       15        4    19           28
Totalsum            1039       276       385    661          1513

Kvalitativ vurdering
Alle utredninger følges opp av rådgivning om tiltak til bruker, foreldre/foresatte og/eller
lokale fagfolk rundt bruker. Konsultasjon kan gis til fagfolk i saker som er godt utredet
lokalt, og kan gis anonymt. Konsultasjoner kan også være av mer generell, faglig karakter.
I 2003 ble det registrert gjennomført 1.700 rådgivninger/konsultasjoner i tilmeldte saker til
senteret. Utover dette mottar fagpersoner ved senteret en rekke henvendelser på telefon og
via Internett vedrørende faglige spørsmål.


3.1.2   Nettverksarbeid
Hovedaktiviteten knyttet til formålskode 12 omfatter følgende tjenester:

Aktivitet Tiltak – Samarbeid med barnehager, skoler, PPT, m.m. Kode 121         Måloppnåelse
  1   Samarbeid med utdanningsdirektører om tilrettelegging av nettverkssamar-    Gjennomført
     beid/tyngdepunkt i forhold til våre vanskeområder i senterets geografiske
     områder (15 fylker).
  2   Oppbygging av tyngdepunkt i forhold til stemmevansker i samarbeid med     Gjennomført
     voksenopplæringssentrene/PPT/rehabiliteringssentra, bl.a tyngdepunkt
     stemme i Nord-Norge, Sonjatun.
  3   Etablering av nettverk i noen fylker i forhold til kompetanseheving på lese-  Gjennomført
     og skrivevansker.
  4   Tverrsektorielt samarbeid om spesialpedagogisk kompetanseutvikling i Nord-   Gjennomført
     og Sør-Trøndelag.
  5   Fosen-prosjektet i Sør-Trøndelag. Deltagelse i skolevurderingsprosjekt     Avsluttet
     EDEL.
  6   Videregående skoler Romerike – samarbeid PPT. Lesekurs valgfag. Lesefor-    Gjennomført
     ståelse og læringsstategier på klassenivå.
  7   Lesekurs-prosjekt i Nord-Østerdalen.                      Gjennomført
  8   ”Språkverksted” - et samarbeidsprosjekt med Oslo PPT.             Ikke gjennomført                           14
Bredtvet kompetansesenter                                 Årsrapport 2003

Aktivitet Tiltak – Samarbeid med helsevesen og sosialmed. institusjoner. Kode 122 Måloppnåelse
  1   Videreutvikle tiltaksrettede tjenester lokalt i avtalefestet samarbeid med   Gjennomført
     barnehager, skoler, PPT, habiliteringstjenesten, helseinstitusjoner og sosial-
     medisinske institusjoner for å bidra til lokal kompetanseoppbygging.
  2   Videreføre samarbeid med Rikstrygdeverket og PPT om hjelpemidler til      Gjennomført
     brukere.

Aktivitet Tiltak – Samarbeid innen egen virksomhet. Kode 123               Måloppnåelse
  1   Videreutvikle samarbeidsmodeller og arenaer med andre sentre innen egen    Gjennomført
     virksomhet.
  2   Videreføre samarbeidet med logopediske fagmiljøer om behandling og fag-    Gjennomført
     utvikling innen stemmevansker og taleflytvansker.
  3   Videreføre samarbeidet med Nordnorsk spesialpedagogisk nettverk.        Gjennomført
  4   Bistå i oppbygging av en kompetanseenhet innen språk- og talevansker i     Gjennomført
     Midt-Norge.
  5   Samarbeid med Skådalen kompetansesenter om barn med Cochlea Implantat.     Gjennomført

Aktivitet Tiltak – Samarbeid med brukerorganisasjoner. Kode 124             Måloppnåelse
  1   Delta i felles Samarbeidsforum for Bredtvet kompetansesenter og Eikelund    Gjennomført
     kompetansesenter.
  2   Videreutvikle modeller for brukersamlinger på senteret i samarbeid med     Gjennomført
     lokale og sentrale brukerorganisasjoner.
  3   Delta med faglige bidrag på brukersamlinger i og utenfor senteret for våre   Gjennomført
     målgrupper.
  4   Invitere representanter fra brukerorganisasjonene til faglige kurs og konfe-  Gjennomført
     ranser.
  5   Delta i Sentralt brukerforum.                         Gjennomført
  6   Bruk av ”Illustrert kommunikasjonsmateriell” i samarbeid med Afasifor-     Avsluttet
     bundet i Norge.
  7   Heve kompetansen om brukermedvirkning i samarbeid med brukerorganisa-     Gjennomført
     sjonene.

Kvalitativ vurdering
Høsten 2001 fikk Bredtvet kompetansesenter og Eikelund kompetansesenter felles Samar-
beidsforum med representanter fra brukerorganisasjonene, det statlige spesialpedagogiske
støttesystemet, fylkeskommuner og kommuner, samt senterlederne og representanter for de
ansatte ved de to sentrene. Samarbeidsforum har hatt 4 møter i 2003.
Følgende brukerorganisasjoner er med:
   Afasiforbundet i Norge
   Dysleksiforbundet i Norge
   Leppe-ganespalteforeningen
   Norsk Interesseforening for Stamme
   Norsk landsforening for laryngektomerte
   Foreldreforeningen for barn med språkvansker

I oktober inviterte senteret alle brukerorganisasjonene til strategiseminar om brukermed-
virkning der de la fram for personalet sine forventninger til Bredtvet kompetansesenters
tjenesteprofil. Med dette som utgangspunkt drøftet og planla de enkelte team sine aktivi-
teter for 2004 i samarbeid med brukerrepresentantene.

”Åpen dag” ved senteret arrangeres årlig i samarbeid med brukerorganisasjonene.

Team for leppe-kjeve-ganespalte har faste rutiner for undersøkelser og oppfølging av
brukerne. Foreldre til nyfødte barn med leppe-kjeve-ganespalte får tilbud om å delta på et
foreldreveiledningskurs (dagskurs). På dagskurset møter foreldrene fagpersoner som er
tilknyttet team for leppe-kjeve-ganespalte, i tillegg til andre foreldre som har barn med
spalte. Representanter fra leppe-kjeve-ganespalte-teamet på senteret gir tilbud om samtale
                         15
Årsrapport 2003                            Bredtvet kompetansesenter

til foreldre rett etter fødsel i Oslo- og Akershus-området. Teamet har regelmessig kontakt
med brukerrepresentant og deltar på foreldreforeningens landsmøter og andre aktuelle
møter i foreldreforeningens regi med foredrag og informasjon.

Team for barn med spesifikke språkvansker og Foreldreforeningen for barn med språk-
vansker har et samarbeid der fagfolk fra senteret bidrar faglig på samlinger arrangert av
Foreldreforeningen. Teamet har etablert en kontaktperson for brukerorganisasjonen.

Team for stemmevansker/laryngektomerte deltok ved Landskurs for laryngektomerte
(strupeopererte) i regi av Den Norske Kreftforening, som samler laryngektomerte og ekte-
feller/samboere fra hele landet. Ved årlige tjenestereiser i Nord-Norge har teamet kontakt
med nye og tidligere laryngektomerte og ektefeller/samboere som har vært eller som skal
til senteret. Senteret har også deltatt på lokale foreningers møter. Det formidles også kon-
takt med andre opererte. I tillegg arrangerer teamet hver fredag på senteret en sammen-
komst (fredagskaffen) med uformelle samtaler for opererte og deres ektefeller/samboere.
Disse møtene brukes i tillegg til å gi informasjon til brukere som skal opereres. Represen-
tanter fra besøkstjenesten for nyopererte i Oslo er også til stede. Senteret har et samarbeid
med lokalforeningen i Oslo og Akershus om ettermiddagsvakter når vi har ukeskurs for
laryngektomerte på senteret.

Team for taleflytvansker har hatt flere samarbeidsmøter med Norsk Interesseforening for
Stamme (NIFS). Det har vært faglige drøftinger om taleflytvansker og behandlingstilbudet
til ungdom og voksne. Videre samarbeides det om etablering av foreldregrupper, like-
mannsarbeid og sommerkurs for personer med taleflytvansker. Det ble holdt møte i ”Tale-
flytforum” på Sømna i juni. Senteret deltok også på brukersamlingen til NIFS på Søndre
Land i november.

Team for afasi har samarbeidet med Afasiforbundet i Norge på flere områder, bl.a. med
faglige bidrag i forbundets organ ”Afasiposten”. Teamet har også hatt innlegg på kurs
arrangert av forbundets lokalforeninger. I samarbeid med forbundet har teamet søkt og fått
tildelt midler for 2004 fra Helse og Rehabilitering til et prosjekt med tittelen ”Kommunika-
sjonstrening av frivillige som samtalepartnere for afasirammede”.

Team for dysleksi har i samarbeid med Dysleksiforbundet etablert en internettside for
voksne dyslektikere, ”Dysleksiden”. Teamet og brukerorgansiasjonen har planlagt bruker-
kvelder for foreldre til barn med dysleksi. Disse gjennomføres i 2004.

Flere medarbeidere ved senteret sitter i styrene for flere av brukerorganisasjonene.

Sentralt brukerforum
Senteret har deltatt på 3 møter i Sentralt brukerforum.
                        16
Bredtvet kompetansesenter                                   Årsrapport 2003


3.2  Hovedmål 2 - Innhenting, systematisering og
videreutvikling av spesialpedagogisk kompetanse

3.2.1    Kompetanseutvikling
I år 2003 ble det arbeidet med et større antall utviklingsprosjekter ved senteret i samarbeid
med Institutt for spesialpedagogikk, Institutt for lingvistiske fag, Psykologisk institutt,
UiO, Læringssenteret, brukerorganisasjoner, andre kompetansesentre og andre nasjonale og
internasjonale fagmiljøer.

Hovedaktiviteten knyttet til formålskode 21 omfatter følgende tjenester:

Beskrivelse av forskningsprosjekt. Kode 211             Oppstart av  Beregnet   Medgått tid
(tittel, problemstilling, samarbeidspart, rolle i prosjektet etc.)  prosjekt   avsluttet    2003
Arbeidshukommelse og språkvansker. Utvikling av prosesserings-
baserte tester for utredning av barn med språkrelaterte vansker i
                                    2001    2004      12uv
samarbeid med Psykologisk institutt, UiO. Finansieres i samar-
beid med NAVF.
Internasjonalt prosjekt ”ScandCleft” (LKG), hvor 10 europeiske
LKG-team deltar. Vurdering om lukking av den bløte gane ved       1997    2014      12 uv
tidligere tidspunkt vil resultere i bedre taleutvikling.

Beskrivelse av Utviklingsprosjekt. Kode 212             Oppstart av  Beregnet   Medgått tid
(tittel, problemstilling, samarbeidspart, rolle i prosjektet etc.)  prosjekt   avsluttet    2003
Behovsvurdering ved søknad om fortsatt tildeling av ressurser til
spesialundervisning for afasirammede. Utvikling av evaluerings-     2001    2004      6 uv
redskap til bruk for logopeder.
Samle og utvikle eksempelsamling innen taleapraksi.           2002    2005      6 uv
Oversettelse av semantisk test innen afasi (PyPaT).           2003    2004      6 uv
Oversettelse og tilrettelegging av test vedr. afasirammedes evne
                                    2003    2005      6 uv
til kommunikasjon (CETI).
Samle og utvikle kartleggingsmateriale og -prosedyrer for afa-
                                    2002    2005      6 uv
tiske lese- og skrivevansker.
Barn som stammer og barn med språkvansker – forskjeller i tale-
                                    2002    2004      6 uv
og språkferdigheter.
En studie av lese- og skiveferdigheten hos barn med stamming og
barn med løpsk tale sett i relasjon til barn uten taleflytvansker.
Utredning av minoritetsspråklige elever med språkrelaterte lære-
vansker. En veiledningsbok til bruk av PPT.
Minoritetsspråklige barn i barnehager og skoler. Hvordan kan vi        Ikke gjennomført3
forebygge språkvansker og sekundærvansker knyttet til læring og
adferd. Iverksetting av gode tiltak i barnehage og skole. Avhengig
av eksterne midler.
Bruk av alternativ kommunikasjon for et barn i autismespekteret
med store språk- og talevansker i samarbeid med Autisme-        2003    2003      20 uv
enheten. Forprosjekt.

Aktivitet Tiltak – Kompetanseutvikling av eget personale. Kode 214             Måloppnåelse
  1   Kontakt med nasjonale og internasjonale fagmiljøer og deltakelse på nasjo-    Gjennomført
     nale og internasjonale konferanser. (Se vedlegg 3)
  2   Oppdatering innen eget senter i språk-, tale- og stemmevansker, samt opp-    Gjennomført
     datering i IKT-baserte lære- og hjelpemidler.
  3   Opplæring i administrativ programvare (Symfoni m.v).               Gjennomført
3
  Ikke gjennomført på grunn av sykdom
                          17
Årsrapport 2003                                 Bredtvet kompetansesenter

Kompetanseutvikling av eget personale. Kode 214            Antall
                                         Sum antall  Ressursbruk
   Kurs og utviklingstiltak                   ansatte som
                                         dagsverk   totalt i kr
                                  har deltatt
Interne tiltak (samtaleanalyse)                        6     8     7 200
Interne tiltak (symfoni)                           70    225    202 500
Virksomhetsinterne tiltak (nettpedagoglæringen)                2     7     6 300
Eksterne nasjonale kurs og studieturer (se vedlegg 3)            19     62     55 800
Internasjonale kurs / konferanser og studieturer (se vedlegg 3)       28    127    114 300
SUM                                     125    429    386 100

Kompetanseutvikling av eget personale. Kode 214            Antall
                                        Sum antall  Ressursbruk
   Kompetansegivende utdanning                 ansatte som
                                         dagsverk   totalt i kr
                                  har deltatt
Studiemoduler opp til 20 vekttall                    0        0       0
Hovedfag og doktorgradsstudier (se vedlegg 2)              5       130     117 000
SUM                                   5       130     117 000

Kvalitativ vurdering
Som oversikten viser, har 5 ansatte ved senteret holdt på med kompetansegivende utdan-
ning i løpet av 2003. Tid medgått til denne utdanningen er beregnet til 130 dagsverk med
en gjennomsnittlig lønn på kr 900,-/dag inklusiv sosiale avgifter. 4 hovedoppgaver er levert
i 2003 (se vedlegg 2).

Aktivitet Tiltak – Evaluering av tjenester. Kode 215                   Måloppnåelse
  1   Videreutvikle systemer for evaluering av senterets tjenester med vekt på    Ikke gjennom-
     brukermedvirkning.                               ført4
  2   Evaluere igangsatte tiltak for brukere med språk-, tale- og stemmevansker.   Delvis gj.ført
3.2.2   Samarbeid med andre fagmiljø
Hovedaktiviteten knyttet til formålskode 22 omfatter følgende tjenester:

Se pkt 3.2.1 for tiltak knyttet til kode 221 - Samarbeid med universitet og høgskoler.

Tiltak – Samarbeid med universitet og høgskoler. Kode 221     Oppstart av  Beregnet   Medgått tid
                                  prosjekt   avsluttet   2003
Oversettelse/tilrettelegging og standardisering av verb- og
                                   2003     2004     15 uv
setningstest (VOST) i samarbeid med ILF, UiO.
RISK-prosjekt. Utprøving av tiltak for dyslektikere i skolen med
                                   2001     2004     10 uv
fokus på casestudier, i samarbeid med ISP, UiO.
Standardisering av ”Test of Receptive Grammar” (TROG) i sam-
                                   2003     2004     2 uv
arbeid med ISP og ILF, UiO.
Videregående skoler i Oslo. Lese- og skriveopplæring, tospråklig
utvikling. Samarbeid med Torshov, Høgskolen i Oslo/SEF og       2003     2003     2 uv
PPT-Oslo.
”Lingvistikk og språkavvik”. Et paraplyprosjekt i samarbeid med
                                    Ikke bevilget eksterne midler
ILF, UiO. Avhengig av eksterne midler.

Aktivitet Tiltak – Samarbeid med nasjonale fagmiljø. Kode 221               Måloppnåelse
  1   Prosjekt ”Pedagogisk bruk av ganeplater” i samarbeid med Sørlandet       Gjennomført
     kompetansesenter.
  2   Implementering av TRAS (Tidlig registrering av språkvansker) i samarbeid    Gjennomført
     med Eikelund kompetansesenter, Senter for leseforskning, Senter for
     atferdsforskning og ISP, UiO.


4
  Ikke iverksatt av virksomheten.
                            18
Bredtvet kompetansesenter                                   Årsrapport 2003

   3    Videreføring av ”idedugnad” innen afasi (kompetansesentra, sykehus,       Gjennomført
       voksenopplæringssentra) i form av etablering av et nasjonalt fagnettverk.
   4    Videreføring av retningslinjer for syn-, språk- og hørselstesting i helsesta-  Gjennomført
       sjons- og skolehelsetjenesten i samarbeid med Helsedirektoratet og ISP, UiO.
   5    Samarbeid innen egen virksomhet, med helsevesen og sosialmedisinske       Gjennomført
       institusjoner om bruk av og tilrettelegging for alternativ og supplerende
       kommunikasjon (ASK) for våre målgrupper.
   6    Videreutvikle samarbeid om utenlandsadopterte og minoritetsspråklige med    Ikke gjennom-
       språk- og talevansker både nasjonalt og internasjonalt.             ført5

Aktivitet Tiltak – Samarbeid med internasjonale fagmiljø. Kode 222              Måloppnåelse
  1   Samarbeid med ”Nordisk nettverk for samtaleanalyse”.                Gjennomført
  2   Nordisk forskningsprosjekt om sammenheng mellom tidlig språklige forut-       Gjennomført
     setninger og leseutvikling.
  3   Nordisk symposium ”Stammen i Norden” om taleflytvansker.              Gjennomført
  4   Utprøving og bruk av elektropalatografi (EPG) i arbeid med talevansker i      Ikke gj.ført6
     samarbeid med Queen Margaret College, Edinburgh.
  5   Delta i ISAACs virksomhet nasjonalt og internasjonalt.               Gjennomført

Senteret har inngått følgende avtaler på nasjonalt nivå:
Helsefaglige samarbeidsavtaler med:
 Rikshospitalet vedrørende deres primæransvar for 2/3 av alle barn født med leppe-
  /kjeve-/ganespalte
 ØNH-avdelingen ved Rikshospitalet og Ullevål universitetssykehus vedrørende
  stemmelidelser og laryngektomerte

Spesialpedagogiske samarbeidsavtaler med:
 Senter for Leseforskning (Nasjonalt kompetansesenter for leseopplæring og lese-
  forsking)
 Nordnorsk spesialpedagogisk nettverk
 Helsesenteret Sonjatun om tyngdepunkt på fagområdene afasi og stemme

Universitetsavtaler med:
 Institutt for lingvistiske fag ved UiO vedrørende forskning og undervisning
 Psykologisk institutt ved UiO vedrørende forskningsprosjekt
 Institutt for spesialpedagogikk ved UiO vedrørende forskning, studentpraksis og
  undervisning
 Pedagogisk forskningsinstitutt om studentpraksis

Prosjektsamarbeidsavtaler med:
 Ringsakerregionen om forebygging og avhjelping av lese- og skrivevansker
 Tyngdepunkt Fosen-kommuner om skoleevaluering
 Oslo- og Akershusprosjektet om lese-, skrive- og språkopplæring
 Autismeenheten om bruk av alternativ kommunikasjon for å fremme språkferdigheter
  hos mennesker med autisme

Andre avtaler/samarbeid med:
 Læringssenteret vedrørende utvikling og produksjon av spesialpedagogiske læremidler
 BIBSYS om bruk av FORSKDOK (registrering av forskningsprosjekter/publikasjoner)
 ISAAC Norge, bl.a. om gjennomføring av kurs innen alternativ kommunikasjon
 Gyldendal forlag om utvikling og utprøving av kombinert trykte/digitale læreverk


5
  Ikke gjennomført på grunn av sykdom.
6
  Ikke gjennomført på grunn av ikke operativt teknisk utstyr.
                           19
Årsrapport 2003                                Bredtvet kompetansesenter

Senteret har inngått følgende avtale på internasjonalt nivå:
 ’Scandinavian Cleft Lip and Palate Research Group’, 10 europeiske spalte-team

Under presenteres andre samarbeidstiltak på nasjonalt og internasjonalt nivå:
 Queen Margaret College, Department of Speech and Language Sciences i Edinburgh,
 UK og Institutt for lingvistiske fag ved Universitetet i Oslo om utprøving og bruk av
 elektropalatografi (EPG) i analyse av normale og avvikende artikulasjonsmønstre
 Den norske Kreftforening om planlegging og gjennomføring av Helsereisen for laryng-
 ektomerte på Tenerife
 Danmarks lærerhøyskole i København og Danmarks Pedagogiske universitet om til-
 rettelegging av kursvirksomhet vedrørende anvendelse av lesetest
 University of Strathclyde, Glasgow om nye arbeidsformer i tidlig språkstimulering
 Sosial- og helsedirektoratet om Retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
 om syn-, språk- og hørselskartlegging


3.2.3   Læremiddelutvikling
Hovedaktiviteten knyttet til formålskode 23 omfatter følgende tjenester:

Aktivitet Tiltak – Utvikling av nye læremidler. Kode 232                 Måloppnåelse
  1   Produsere video om laryngektomi i samarbeid med Norsk landsforening for    Avsluttet
     laryngektomerte, 3 kommunikasjonsmåter samt nye hjelpemidler.
  2   Konsulentoppdrag i forhold til vurdering av nye læremidler.          Gjennomført
  3   Vurdere nye IKT-baserte lære- og hjelpemidler for tilegnelse av lærings-    Gjennomført
     stoff/informasjon for personer med lese- og skrivevansker, bl.a Daisy-
     teknologien, i samarbeid med Læringssenteret.
  4   Videreutvikle piktografisk - artikulatoriske symboler (PAS).          Gjennomført
  5   Vurdere nye hjelpeprogram som kan gjøre tekstbehandling til et bedre skrive-  Gjennomført
     hjelpemiddel for elever med lese- og skrivevansker.
  6   Utarbeiding av tilleggsmateriell til dataprogrammet BRA i samarbeid med    Ikke gjennomført
     Læringssenteret.
  7   Idébok om bruk av symbolspråk i arbeid med barn med språkvansker.       Ikke gjennomført
  8   Oppgavehefte med stavelsesoppgaver.                      Ikke gjennomført
  9   ”Sareptas krukke”, utarbeide undervisningsmateriell i logopedisk nettverk   Gjennomført
     via Internett.
 10   Ferdigstille og gi ut veileder for pårørende til afasirammede.         Avsluttet

Kvalitativ vurdering
8 av senterets prosjekter/aktiviteter har vært relatert til læremiddelutvikling, men dette er i
hovedsak veiledere og kartleggingsmateriell. Hovedtyngden av våre ressurser knyttet til
læremiddelarbeid har blitt benyttet til informasjon, veiledning og opplæring i bruk av IKT-
baserte lære- og hjelpemidler. Arbeidet har vært både individ- og systemrettet. Nytt i år har
vært økt innsats i forhold til utprøving av kompensatoriske lese- og skrivehjelpemidler, og
elevutredningene i forhold til dysleksi har i større grad enn tidligere omfattet utprøving av
IKT. Vi har arrangert kurs for fagpersoner fra skole og PPT i forhold til bruk av program-
vare for våre brukergrupper.

Vi har bidratt med forelesninger på fagseminaret: E-learning: An approach to the treat-
ment of dyslexia ved statsbesøket i Belgia og konferansene Deltakelse for alle (Kristian-
sand) og Det skriftlige samfunn - et samfunn for alle? (Bodø).

Når det gjelder arbeidet med informasjonsspredning, vil vi nevne Dysleksiden, en nettside
for voksne dyslektikere, som er under utvikling. Store deler av Læringssenterets læremid-
delsamling er overført til Bredtvet, og arbeidet med etablering av vår nye læremiddelut-


                           20
Bredtvet kompetansesenter                           Årsrapport 2003

stilling har kommet godt i gang. Vår ”faste spalte” om læremidler i Norsk tidsskrift for
logopedi har blitt videreført.

I forhold til læremiddelutvikling har vi bl.a. samarbeidet med Læringssenteret om ut-
prøving av Daisy-bøker, og vi har også hatt en representant i Lydbokutvalget. ”Sareptas
krukke i afasiundervisningen - utarbeidelse av undervisningsmateriell i logopedisk nettverk
via Internett”, har blitt fulgt opp.

Vi har videreført vårt samarbeid med RTV/Hjelpemiddelsentralene. En prioritert oppgave
har vært etablering av ”prøvekolleksjonen” i henhold til rammeavtalen som er inngått
mellom Statped og RTV.

Vi har også innledet et samarbeid med de som arbeider med læremidler på Torshov kom-
petansesenter, bl.a. om samordning av ressurser.
                      21
Årsrapport 2003                                Bredtvet kompetansesenter


3.3       Hovedmål 3 – Kompetansespredning

3.3.1   Kurs for fagfolk, brukere og foresatte/pårørende
Hovedaktiviteten knyttet til formålskode 31 omfatter følgende tjenester:

Aktivitet Tiltak – Kurs og konferanser for samarbeidspartnere. Kode 311         Måloppnåelse
  1   Arrangere kurs, workshops og konferanser på senteret og i kommuner og     Gjennomført
     fylkeskommuner.

Aktivitet Tiltak – Undervisning/foredrag. Kode 312                   Måloppnåelse
  1   Delta med foredrag på flere nasjonale, nordiske og internasjonale konferan-  Gjennomført
     ser og kongresser.
  2   ”Åpen dag” på senteret for publikum høsten 2003.               Gjennomført

Aktivitet Tiltak – Kurs for grupper av brukere. Kode 314                Måloppnåelse
  1   Oppfølgingskurs for barn og foreldre, ungdom og voksne med taleflyt-     Gjennomført
     vansker.
  2   Kurs for barn, foreldre og lærere til skolestartere med taleflytvansker.   Utsatt
  3   Kasusbaserte kurs for foreldre og fagpersoner relatert til barn med språk-,  Gjennomført
     lese-, skrive- og taleflytvansker
  4   Kurs for laryngektomerte og deres pårørende.                 Gjennomført
  5   Faglige bidrag på NLFLs landskurs for laryngektomerte og pårørende.      Gjennomført
  6   Innlegg på kåsørkurs for laryngektomerte i samarbeid med NLFL.        Gjennomført
  7   Videreføre ”NYSTEMTEN” i samarbeid med NLFL og Eikelund kompetanse-      Gjennomført
     senter, nettbasert kommunikasjon.
  8   Kurs for barn med ganespaltespesifikke artikulasjonsvansker.         Gjennomført
  9   Kurs i bruk av dataprogrammet Yak-Yak for personer med lese- og skrive-    Gjennomført
     vansker og afasi.
 10   Datatreff for afasirammede.                          Ikke gj.ført7
 11   ”På veg” - kurstilbud for voksne afasirammede.

Aktivitet Tiltak – Kurs for foresatte og pårørende. Kode 315              Måloppnåelse
  1   Månedlige kurs for alle foreldre med nyfødte leppe-kjeve-ganespaltebarn    Gjennomført
     (LKG) som skal opereres på Rikshospitalet.
  2   Foreldreveiledningsprosjekt i forhold til barn med språkvansker (The Hanen  Avsluttet
     Program for Parents).

Kvalitativ vurdering
Kurs/konferanser som senteret arrangerer. Kode 311
Senteret har hatt en omfattende kursvirksomhet i 2003. Det ble registrert 5.130 deltakere på
131 kurs som senteret arrangerte internt og eksternt.

Undervisning/foredrag. Kode 312
I 2003 ble det registrert 766 deltakere på 13 kurs hvor senterets ansatte bidro med under-
visning/foredrag. Se også vedlegg 3 for ytterligere oversikt over foredrag og postere på
kurs og kongresser i inn- og utland.

Kurs for grupper av brukere. Kode 314
I 2003 ble det registrert 83 brukerdeltakere på 15 brukerkurs.

Samlet oversikt over kursvirksomheten og hele/halve kursdager
I 2003 ble det registrert totalt 5.979 kursdeltakere på 159 kurs som gikk over 187 hele og
48 halve dager. Fylkesfordelingen av disse fremkommer i tabellen under.


7
  Skyldes forsinkelse i ombygging i forbindelse med samlokalisering.
                            22
Bredtvet kompetansesenter                                 Årsrapport 2003

Samletabell for kursvirksomhet
       Type kurs Interne/eksterne    Foredrag      Brukerkurs         Sum
Fylke          Ant. deltakere    Ant. deltakere    Ant. deltakere    ant. deltakere
Østfold                300          0            1        301
Akershus              1488          45            6        1539
Oslo                1833          190            4        2027
Hedmark                167          0           12        179
Oppland                24          0           10         34
Buskerud               151          35           11        197
Vestfold               144          0            7        151
Telemark               221          0            5        226
Aust-Agder               91          0            2         93
Vest-Agder              162          0            4        166
Rogaland                6          40            0         46
Hordaland               175          0            0        175
Sogn og Fjordane            27          0            0         27
Møre og Romsdal            33          0            0         33
Sør-Trøndelag             54         364            2        420
Nord-Trøndelag             5          0           14         19
Nordland                76          36            2        114
Troms                 98          24            0        122
Finnmark                4          24            3         31
Utlandet                71          8            0         79
Sum 2003              5130          766           83        5979
Antall kurs          131           13         15          159
Antall hele dager       128           15         44          187
Antall halve dager       38           6          4          48
3.3.2   Kompetanse- og informasjonsspredning
Hovedaktiviteten knyttet til formålskode 32 omfatter følgende tjenester:

Aktivitet Tiltak/resultat – Studieveiledning/studenter i praksis. Kode 321        Måloppnåelse
  1   Senteret hadde i år 2003 totalt 56 studenter i praksisopplæring. Studentene   Gjennomført
     var hovedsakelig knyttet til fagområdene stemmevansker, taleflytvansker og
     språk/dysleksi. De fleste kom fra logopedutdanningene ved ISP, PFI, og
     Psykologisk institutt, UiO.
  2   Studentundervisning ved ISP, PFI, Psykologisk institutt, UiO og andre utdan-  Gjennomført
     ningsinstitusjoner i senterets geografiske område.
     Senteret har gitt forelesninger om ”Problembasert læring (PBL)” og all
     stemmebruksundervisningen for logopedstudentene ved ISP, UiO (30
     studenter). Studentene møter også laryngektomerte.
  3   I år 2003 hadde senteret 2 hospitanter innen språk- og talevansker.       Gjennomført

Aktivitet Tiltak/resultat – Ekskursjoner og studiebesøk til senteret. Kode 322     Måloppnåelse
  1   I 2003 hadde senteret besøk av 240 fagpersoner og studenter fra følgende   Gjennomført
     universitet og høgskoler i inn- og utland:
      - Høgskolen i Sogn og Fjordane, studiested Sandane, logopedutdanningen
      - Høgskolen i Sogn og Fjordane, studiested Sandane, spesifikke lærevansker
      - Hamar lærerhøgskole studiebesøk
      - To tyske logopedstudenter
      - Svenske logopeder ift afasi
      - En gruppe tyske fagfolk til to timers orientering om Bredtvet kompetanse-
       senter etter forespørsel fra Læringssenteret
      - Studiebesøk fra Nederland fra Sint Marie en spesialskole for SLI, autisme
       og hørselsvansker. En dags besøk.
      - Høgskolen i Oslo, The Council of International Fellowship-Norwegian
       Program. Orientering om Bredtvet til 8 studenter fra Latvia, Tanzania,
       Nederland, Estland, India, USA, Tyrkia, Tsjekkia. 2 timer.
                         23
Årsrapport 2003                                  Bredtvet kompetansesenter

       -  Psykiater fra Eritrea sammen med Norges handikapforbund 1
       -  Logopedstudenter nytt kull
       -  Høgskolen i Akershus
       -  Informasjon om læremidler til fagpersoner fra Østfold
       -  Åpen dag
       -  PP-ledere, Buskerud
       -  Besøk fra Oslo og Nordland vedr. læremidler
       -  Besøk fra Oslo og Østfold vedr. læremidler
       -  GID klinikken, Rikshospitalet

Aktivitet Tiltak – Fagbibliotek. Kode 323                        Måloppnåelse
  1   Tilrettelegge for at interne og eksterne fagfolk og samarbeidspartnere holdes Gjennomført
     orientert om og har tilgang til faglitteratur, forskningsresultater og annen
     informasjon innen senterets fagområder.

Bibliotekstjeneste
Biblioteket i tall                                     Antall i 2003
Registrerte bøker totalt                                        4544
Registrerte videoer og annet av-materiell                                58
Tilvekst                                                250
Tidsskriftabonnement (inkl. gratis)                                   62
Aktiviteter i forhold til senterets ansatte
Utlån                                                  476
Bøker lånt fra andre bibliotek                                      121
Aktiviteter i forhold til eksterne brukere
Bestillinger mottatt fra andre utenfor senteret                             100
Bøker utlånt til andre utenfor senteret                                 167
Regnskap i 1000.-                                            239

Kvalitativ vurdering
Senteret har bygd opp et omfattende spesialbibliotek innen senterets fagområder og overtok
i fjor læremiddelsamlingen fra Læringssenteret. Biblioteket yter tjenester gjennom BIBSYS
bibliotektjeneste til fagfeltet internt og eksternt og er en sentral del av informasjonsvirk-
somheten. Bibliotektjenesten er tilgjengelig på Internett.

På grunn av ombygninger ved senteret dette året, har biblioteket vært stengt i 8 måneder.
Fra november 2003 har biblioteket fungert som et fellesbibliotek for Bredtvet kompetanse-
senter og Torshov kompetansesenter. Biblioteket får henvendelser fra brukergrupper, fag-
personer og studenter m.v. fra hele landet.

Aktivitet  Tiltak/resultat – Faglige publikasjoner. Kode 324               Måloppnåelse
  1    Senteret har publisert 28 artikler innen språk- og talevansker. Se vedlegg 1  Gjennomført
  2    Veileder for arbeid med språk-, tale-, stemme- og lese-/skrivevansker.     Gjennomført
  3    Produsere kompendium om talerehabilitering etter laryngektomi.         Utsatt til 2004
  4    ”Fra kurs til tiltak”. Informasjonshefte om tiltak for dyslektikere.      Ikke gjennomført

Aktivitet Tiltak – Informasjonsarbeid. Kode 325                      Måloppnåelse
  1   Implementere informasjonspolitikk og -strategi fra stat og virksomhet.      Gjennomført
  2   Tilrettelegge, utføre og videreutvikle informasjonstjenester og informasjons-  Gjennomført
     formidling i og utenfor senteret i nær dialog med målgruppene.
  3   Redigere og videreutvikle senterets hjemmeside.                 Gjennomført
  4   Etablere internettside for voksne dyslektikere.                 Gjennomført

Kvalitativ vurdering
Bibliotekaren har som web-redaktør hatt hovedansvaret for å legge nyheter og fagstoff om
Bredtvet kompetansesenter under nettstedet: www.statped.no


                            24
Bredtvet kompetansesenter                                  Årsrapport 2003

3.3.2     Læremiddelformidling
Hovedaktiviteten knyttet til formålskode 33 omfatter følgende tjenester:

Aktivitet Tiltak – Formidling av læremidler. Kode 332                    Måloppnåelse
  1   Bruk av programvare i undervisning av barn med språkvansker, lese- og       Gjennomført
     skrivevansker og afasirammede, samt kompetanseoverføring til nettverk
     rundt brukeren i forhold til pedagogisk programvare.

Aktivitet Tiltak – Læremiddelsamling. Kode 333                     Måloppnåelse
  1   Videreutvikling av læremiddelsamlingen (IKT-baserte og trykte).        Gjennomført
  2   Veiledning og informasjon om læremidler (IKT-baserte og trykte) i forhold til Gjennomført
     våre målgrupper via besøk, Internett, telefon m.v.
3.4      Interne drifts- og støttefunksjoner
Ledelsesfunksjoner
Hovedaktiviteten omfatter følgende tjenester:
Aktivitet  Tiltak – Administrativ og faglig ledelse.                    Måloppnåelse
  1    Gjennomføre overordnede mål og strategier.                   Gjennomført
  2    Koordinere, følge opp og kvalitetssikre senterets oppgaver og tjenester.    Gjennomført
  3    Implementering av administrativ programvare.                  Gjennomført
  4    I samarbeid med Torshov kompetansesenter realisere samlokalisering av      Gjennomført
      Bredtvet kompetansesenter (Bks) og Torshov kompetansesenter (Tks), hvor
      sentrale oppgaver er å avhende internatlokaler, bedre arealeffektivisering og
      samorde administrative funksjoner og teknisk infrastruktur.
  5    Gjennomføre personalledelse som ivaretar et godt arbeidsmiljø og gir gode    Gjennomført
      vilkår for faglig innsats og utvikling, bl.a gjennom medarbeidersamtaler.
  6    Utvikle klare linjer med delegering av ansvar og myndighet i alle ledd, for å  Gjennomført
      få til en best mulig tjenesteyting og rasjonell og effektiv drift.
  7    Utøve en forsvarlig økonomiforvaltning.                     Gjennomført

Administrative oppgaver
Administrasjonsavdelingens spesielle utfordringer:
Aktivitet Tiltak.                                      Måloppnåelse
  1   Arealeffektivisering ved omgjøringer i hovedhuset ved tilrettelegging for:
        - avvikling av vaskeri og sentralkjøkken                   Gjennomført
        - innflytting i ny kantine, nytt bibliotek-/læremiddellokale         Gjennomført
        - innflytting i nytt internatbygg og ombygging av resepsjon         Utsatt 8
  2   Implementere ny nettverksstruktur i virksomheten og nye administrative
     programvarer, herunder:
        - Internett, Symfoni sak/arkiv                        Gjennomført
        - kursadministrasjon og booking                       Utsatt 9
        - Agresso fakturering/kundereskontro, Agresso Budget Manager         Delvis gj.ført
        - eventuelt nytt statlig lønns- og personalsystem              Utsatt 10
  3   Videreutvikle dokumentasjon og rutiner for bl.a økonomiforvaltning, kurs,     Delvis gj.ført
     HMS, AMU, AKAN og brannvern.
  4   Gjennomføre interne kurs innen ulike tekniske områder.              Gjennomført
  5   Bidra ved profilering av tjenesteprofil.                     Gjennomført

Samordning av administrative ressurser
I forbindelse med samlokalisering av Bredtvet kompetansesenter og Torshov kompetanse-
senter høsten 2003 ble en rekke administrative ressurser samordnet. Sentrene har bl.a. fel-
les sentralbord og kantine. Det er etablert et utstrakt samarbeid innen de fleste funksjonene.

8
 Utsatt på grunn av forsinkelse i ombygging i forbindelse med samlokalisering.
9
 Utsatt på grunn av forsinket samlokalisering.
10
  Ikke implementert statlig system.
                           25
Årsrapport 2003                                   Bredtvet kompetansesenter4       Departementets forventninger
Mer utfyllende kommentarer om senterets tjenester sett i forhold til overordnede føringer
fra departementet, fremgår av kapittel 2 og 4.


4.1      Bistand på individ- og systemnivå
Det statlige støttesystemet må arbeide videre med å avgrense sine tjenester mot oppgaver som ligger innenfor
kommuners og fylkeskommuners ansvarsområder både innenfor og utenfor opplæringslovens virkefelt, og i
forhold til aktuelle virksomheter under statlige helseforetak.
 Utdannings- og forskningsdepartementets (UFD) forventninger              Senterets oppfølging
 Definering av målgruppe.                               Gjennomført
 Avgrensing av ansvar i forhold til tilgrensende tjenester i andre sektorer (helse- og Gjennomført
 sosialsektor m.v.).
 Formidling av informasjon om senterets/tjenestens primæroppgaver, målgrupper,     Gjennomført
 tjenestetilbud, felles søknadsskjema og saksgang og etablering av avtaler.
 I individrettede saker skal sentrenes bistand i hovedsak konsentreres om lavfrekvente Gjennomført
 grupper og prioritere brukere med de største og mest sammensatte vanskene, der det
 ikke er rimelig å vente at lokalsamfunnet skal ha kompetanse.
 Både i det individ- og systemrettede arbeidet skal det fokuseres på forebyggende   Gjennomført
 arbeid og mestringsstrategier.

Det skal sikres en god geografisk, aldersmessig og sektormessig fordeling av tjenestetilbudet og en hensikts-
messig ressursfordeling mellom regionale og landsdekkende oppgaver.
UFDs forventninger                                    Senterets oppfølging
Virksomheten skal sørge for en fleksibel ressursbruk og tjenestedekning sentrene og Gjennomført
regionene imellom.
Oppmerksomheten mot voksnes behov for særskilt tilrettelagt opplæring må ivaretas. Gjennomført
Dimensjoneringen av landsdekkende oppgaver ved sentrene i Sør-Norge må ellers      Gjennomført
ses i sammenheng med videre utvikling av tjenestetilbudet i Nord-Norge, jfr. St.prp.
nr. 1 Tillegg nr. 6 (1999-2000) og brev av 24.11.99 fra dep.

Det skal fortsatt fokuseres på utadrettet tjenesteproduksjon mot kommuner og fylkeskommuner ved spesial-
pedagogiske kompetansesentra, faglige tyngdepunkter og skolene ved sosiale og medisinske institusjoner.
 UFDs forventninger                                   Senterets oppfølging
 Dette innebærer at sentrene og de øvrige tiltak fokuserer på kvalitetsutvikling av den Gjennomført
 utadrettede tjenesten og
 bruker en vesentlig del av sine ressurser til å styrke den lokale kompetanse både i  Gjennomført
 forhold til individ- og systemrettet arbeid innen sitt fagområde.

Autismeprogrammet skal videreføres.
UFDs forventninger                                   Senterets oppfølging
Ved sentrene med knutepunktfunksjoner tilknyttet autismeprogrammet må nødven-      Forprosjekt avsluttet
dige ressurser settes av til arbeidet med programmet, jfr. felles rundskriv I-37/2000
fra daværende Sosial- og helsedepartementet og Kirke-, utdannings- og forsknings-
departementet.

Sosiale møteplasser
 UFDs forventninger                                   Senterets oppfølging
 Det statlige spesialpedagogiske støttesystemet skal bistå lokale etater og bruker-   Gjennomført
 organisasjoner med nettverksskapende aktiviteter, spesielt for lavfrekvente grupper.
                            26
Bredtvet kompetansesenter                                    Årsrapport 2003


4.2  Kunnskapsproduksjon og formidling av spesial-
pedagogisk kompetanse
Virksomheten skal bistå Læringssenteret med tilrettelegging for utvikling og produksjon av særskilt tilrette-
lagte læremidler, og med rapportering.
 Utdannings- og forskningsdepartementets (UFD) forventninger              Senterets oppfølging
 Læringssenteret har et overordnet, koordinerende ansvar for oppfølgingen av hand-   Gjennomført
 lingsplanen for særskilt tilrettelagte læremidler i grunnskole, videregående opplæring
 og voksenopplæring. Læremiddelarbeidet er en sterkt prioritert oppgave, jf. den
 godkjente handlingsplanen for særskilt tilrettelagte læremidler (2001-2004).
 Støttesystemets innsats til læremiddelproduksjon skal ikke reduseres, og den inklu-  Gjennomført
 derer bl.a produksjon av eksamensoppgaver på punktskrift.

Virksomheten skal bidra aktivt til gjennomføringen av treårig kompetanseutviklingsprogram for PP-tjenesten
og skoleledere (SAMTAK 2000-2002).
 UFDs forventninger                                  Senterets oppfølging
 De deler av SAMTAK-prosjektet som viser seg å ha dokumentert effekt, skal videre- Gjennomført
 føres i 2003. Med grunnlag i bl.a evalueringsrapporten om SAMTAK og retnings-
 linjer fra departementet, må støttesystemet sørge for videreføring av arbeidet som en
 integrert del av sentrenes ordinære virksomhet, i samarbeid med Senter for atferds-
 forskning, Læringssenteret og fylkesmennene.

Samarbeidsavtaler mellom kompetansesentrene og statlige høgskoler/ universiteter skal videreføres.
 UFDs forventninger                                  Senterets oppfølging
 Samarbeidet skal styrke kompetansesentrenes arbeid med primæroppgavene og       Gjennomført
 styrke høgskole-/ universitetssektorens kontakt med praksisfeltet.
 Det statlige støttesystemet skal medvirke til at ny kunnskap og viten raskt formidles Gjennomført
 til opplæringsansvarlige instanser og brukermiljøer.

Forsknings-, forsøks- og utviklingsprosjekter, og eventuell deltakelse i internasjonalt samarbeid innen
sektoren, skal være koordinert og godkjent av styret.
 UFDs forventninger                                    Senterets oppfølging
 Styret har ansvaret for at det i virksomheten er utformet retningslinjer for       Gjennomført
 forsknings-, forsøks- og utviklingsprosjekter, og for eventuelle internasjonale
 prosjekter, og for at resultater spres.
 Deltakelse i internasjonalt samarbeid må være i samsvar med offisielle føringer for   Gjennomført
 norsk samarbeids- og bistandspolitikk.
 Eventuell medvirkning i forskningsprosjekter skal reguleres gjennom samarbeids-     Gjennomført
 avtale med en ansvarlig forskningsinstitusjon.
 Støttesystemet skal fortsatt ha det operative ansvaret for koordinering og framdrift av Bredtvet kompetan-
 det nordisk-baltiske prosjektet ”A school for all” i de baltiske land. Ansvaret om-   sesenter deltar ikke i
 fatter bl.a økonomistyring av de midler som overføres fra Nordisk Ministerråd, og    prosjektet
 faglig og økonomisk rapportering til prosjektets styringsgruppe og ministerrådet, jfr.
 departementets brev av 15. juni 2001.

Det europeiske året for funksjonshemmede 2003.
UFDs forventninger                          Senterets oppfølging
Stortinget gav i St.prp. nr. 47 (2001-2002) enstemmig tilslutning   Åpen dag 27.11.03 sammen med
til at Norge deltar i EU-programmet Det europeiske året for funk-   Torshov ks og Nasjonalt ks for AD/HD,
sjonshemmede. Sosial- og helsedirektoratet har fått i oppgave å    Tourettes syndrom og Narkolepsi.
utarbeide konkrete opplegg. Støttesystemet bes medvirke til      Skolekonkurransen ”Vær detektiv”.
markering av året                           Konferansene ”Deltakelse for alle”.
                           27
Årsrapport 2003                                  Bredtvet kompetansesenter5        Ressursbruk
5.1       Senterets regnskap
Kapittel / Post       Beløp i kr 1.000  Budsjett 2003  Regn 2003  Avvik i % Mer-/mindreforbruk
0243 01    Driftsutgifter             36 615    37 264      1,7       -649
0243 21    Spesielle driftsutgifter           0     173       -       -173
0243 45    Nyanskaffelser/vedl.hold         2 000    2 000      0,0         0
Sum 0243 Utgifter                   38 615    39 437      2,1       -822

3243 01    Inntekter ved oppdrag            0     -173       -        173
3243 02  Salgsinntekter                -383     -214     44          -169
3243 11  Kursavgifter                 -211     -169     20          -42
Sum 02-11 Inntekter ift inntektskrav          -594     -383     35          -211
3243 16  Ref. – fødselspenger               0       0       -         0
3243 18  Ref. – sykepenger                0     -909       -        909
Sum 16-18 Refusjoner                    0     -909       -        909
Sum 3243    Inntekter                -594    -1 465       -        871

Netto driftsavvik                                             49

Oversikten viser at senteret i 2003 hadde en mindreinntekt på kr 211.000,- i forhold til
inntektskravet. Sees inntektene i forhold til godkjent Årsplan for 2003 hadde senteret kun
en mindreinntekt på kr 26.000,-. Som tidligere nevnt står senterets inntektskrav ikke i for-
hold til tjenesteprofil.


5.2       Avdelingsvis regnskap
Kapittel/post                  Avdeling:    FAG I   FAG II     Admin   SUM
0243.1111-1189 – Lønn og godtgjørelser               10 670   7 041     5 702  23 413
0243.1211-1279 – Varer og tjenester                 2 946   2 230     1 483   6 659
0243.1281-1299 – Vedlikeh/drift av lokaler, inkl husleie      2 854   2 575     1 763   7 192
Sum driftsutgifter                         16 470   11 846     8 948  37 264
0243.21 – Særskilte driftsutgifter                   10    161       2    173
0243.45 – Store nyanskaffelser og vedlikehold             836    705      459   2 000
Sum kapittel 0243 utgifter                     17 316   12 712     9 409  39 437

3243.01 – Inntekter ved oppdrag                   -159     -14       0   -173
3243.02 – Salgsinntekter                        -2     -39     -173   -214
3243.11 – Kursavgifter                        -47    -122       0   -169
Sum driftsinntekter                          -49    -161     -173   -383
3243.16 – Refusjon fødselspenger, inkl. arbeidsgiveravgift       0      0       0     0
3243.18 – Refusjon sykepenger, inkl. arbeidsgiveravgift       -553     -24     -332   -909
Sum refusjoner                            -553     -24     -332   -909
Sum kapittel 3243 inntekter                     -761    -199     -505  -1 465

Andelen av utgifter knyttet til kostnadssted ’Administrasjon og fellestjenester’ er gått ned
med 3 prosentpoeng fra 2002 og er i tråd med senterets fokus på bokføring av utgifter på
rett kostnadssted, samt færre stillinger knyttet til dette kostnadsstedet. Fortsatt fokus på
bokføring vil ventelig redusere andelen ytterligere i 2004.

                              28
Bredtvet kompetansesenter                                          Årsrapport 2003

5.3      Formålskoderegnskap
 Nr               Alle beløp i kr 1.000,-        Ordinær drift (01-poster)        Oppdragsvirksomhet
                                Økonomisk ramme 2003    Tilhørende inntekter   (21 poster)
   Landskode/tjeneste                  Årsplan Regnskap % av total Årsplan Regnskap Årsplan Regnskap
 1 Faglig spesialpedagogisk bistand (sum):         25150   27072     69   -200   -197         163
 11 Utredning, rådgivning og konsultasjoner         21000   22312              -197         161
 12 Nettverksarbeid                      4150    4760                          2
 19 Annen spesialpedagogisk bistand               0
 2 Innhenting, systematisering og videreutvikling
   av spesialpedagogisk kompetanse (sum):          7750    7598     19
 21 Kompetanseutvikling                    5090    5029
 22 Samarbeid med andre fagmiljø                1230    1183
 23 Læremiddelutvikling                     530    516
 29 Annen kompetanseutvikling                  900    870
 3 Formidling av spes.ped kompetanse (sum):          5800    4594     12   -209   -187          10
 31 Kurs for fagfolk, brukere og foresatte/pårørende      3000    2198              -171          10
 32 Kompetanse- og informasjonsspredning            2400    2103               -1
 33 Læremiddelformidling                    400    293              -15
 39 Annen formidl. av spes.ped. kompetanse            0
Sum brutto drift/produksjon                  38700   39264    100   -409   -384         173


Senterets ressursbruk på hovedmålene fordeler seg i all vesentlighet slik det var lagt opp til
i årsplan for 2003. At sum under formålskode 1 er 4 prosentpoeng høyere enn budsjettert
skyldes i all vesentlighet at husleie i 2003 kun ble belastet formålskode 11.
6       Andre forhold
6.1      Sykefravær
I 2003 var fraværet knyttet til egen- og sykemelding ved senteret som følger:
Type fravær          1-3 dager          4-16 dager       > 16 dager        Sum
2003              0,87             0,63          3,44          4,94
2002              1,00             0,96          5,32          7,28
2001                                                    11,696.2      Grad av likestilling
Med henvisning til likestillingslovens § 1a hadde senteret i 2003 følgende fordeling:
Kjønn            Andel stillinger        Andel ledere       Andel lønn      Andel rekruttering
Kvinner                 75 %             75 %           76 %            5/6
Menn                   25 %             25 %           24 %            1/6
Sum                   100 %            100 %           100 %            6/6

Senteret praktiserer ordningen med fleksibel arbeidstid. Senterleder er kvinne.


6.3      Arbeid med HMS og internkontroll
Senteret har i flere år arbeidet med å bedre arbeidsforholdene, hva gjelder helse, miljø og
sikkerhet, herunder brannvern, Internkontroll, Internkontroll-mat, m.v.

Senteret har dokumentasjon innen flere områder, men arbeidet har imidlertid ikke vært så
intensivt hva gjelder oppfølging de siste årene, hovedsakelig grunnet omfattende forarbeid
og løpende arbeid knyttet til samlokalisering av Bredtvet kompetansesenter og Torshov
kompetansesenter i Bredtvetveien 4.


                                29
Årsrapport 2003                                  Bredtvet kompetansesenter

Noen tiltak har imidlertid blitt gjennomført den senere tid. Det kan nevnes:
  -  installasjon av balansert ventilasjon med kjøling i hele bygningsmassen (eldre ventilasjonskanaler
    demontert/fjernet)
  -  installasjon og videre utbygging av sentral driftsstyring (elektronisk styring av lys/varme)
  -  oppussing av noen spesialrom, fellesareal og besøkstoalett
  -  utskifting av lysarmatur med PCB
  -  fjerning av alle helsefarlige rengjørings- og plantevernmidler
  -  fjerning av helsefarlig fremkallingsvæsker (installasjon av digitalt røntgen)

Senteret har i lengre tid ikke hatt formelle møter i AMU, da vi i perioder har vært nede i
nesten 50 årsverk. Det vurderes faste møter i AMU fra 2004, og et prioritert arbeid vil være
det psykososiale arbeidsmiljø.

Noen tiltak har imidlertid blitt gjennomført den senere tid. Det kan nevnes:
  -  etablering av dokumentasjon for oppfølging av sykefravær,
  -  etablering av dokumentasjon for informasjonshåndtering i krisesituasjoner,
  -  stor/større grad av delegering av ansvar og myndighet
  -  etablering av kvalitetssikring ved nytilsetting (aktivitetsskjema)
  -  gjennomføring av regelmessige sosiale tiltak/arrangement
  -  fastsetting av regler/rutiner for påskjønnelser
  -  regelmessige og gode møter mellom ledelsen og tillitsvalgte – IDF-møter
                           30
Bredtvet kompetansesenter                                  Årsrapport 2003Vedlegg 1 Artikler/publikasjoner

Afasiteamet ved Bredtvet kompetansesenter (2003): Det handler om samtale. Afasiposten, 1-4, 2003 (4 inn-
legg i en serie).
Bodin, L. & Green, T. (2003): Klientfokusert logopedisk behandling. Norsk Tidskrift for Logopedi nr 2.
Bøyesen, B. (2003): Tanker og tilnærming til stemmebehandling. Stemmer som stemmer nr. 1.
Corneliussen, M., Haaland-Johansen, L., Lind, M., Qvenild, E. (2003): Inntrykk etter afasikonferanse i New-
castle september 2003. Norsk Tidsskrift for Logopedi, nr.4.
Corneliussen. M., Haaland-Johansen, L. (2003):Afasikartlegging. Norsk Tidsskrift for Logopedi, nr.2.
Ericson, P. (2003): Selvregulert læring som tilnærming i stemmebehandling. Norsk Tidskrift For Logopedi,
nr.3.
Espenakk, U., Frost,J., Færevaag,M.K., Grove, H., Horn, E., Løge, I. K., Solheim, R., Wagner, Å.K.H.
(2003): Bakgrunn for utviklingen av TRAS. TRAS-håndbok.
Espenakk, U. m.fl. (2003): Uttale. TRAS- håndbok.
Espenakk, U. m.fl. (2003): Barn med språkvansker. TRAS-håndbok.
Flere team (afasi, stemmevansker og taleflytvansker) har skrevet kapitler i ”Idésamlig” praktisk logopedi for
voksne, VOX (in press).
Flaa, V. (2003): Leppe-kjeve-ganespalte. En orientering om spalter og behandlingsopplegget som tilbys barn
i Norge i dag. InorRapport, nr. 2.
Frost, J. (2003): Kvalitet i leseundervisningen. Dyslektikeren,
Frost, J. (2003): Observasjon ved bruk av TRAS-skjema. TRAS-håndbok.
Frost, J. (2003): Språklig bevissthet. TRAS-håndbok.
Green, T. & Olsen, B. (2003): Problemet er rundt meg. Stamposten.
Haaland-Johansen, L. (2003): Når ordene svikter - på to språk, omtale av et hovedfagsarbeid, Afasiposten,
nr.3.
Ottem, E., Slinde, S., Narmo, A.N. (in press): Psycological Adjustment and Language Competence among
Young Children who Stutter. IFA-kongressrapport.
Ottem, E. (2003): Confirmatory factor analysis of the WPPSI for language-impaired children. Scandinavian
Journal of Psychology nr 44.
Ottem, E. (2003): Confirmatory factor analysis of the WPPSI, WPPSI-R and WISC-R. Evaluation of a model
based on knowledge dependent and processing dependent subtests. Journal of Psychoeducational Assessment
Qvenild, E. (2003): Illustrert kommunikasjonsmateriell. Afasiposten.
Ringdal, B (200:): Pårørende i fokus. Grupper for afasirammedes pårørende. Novus forlag.
Semb, G., Tindlund, R. S. (2003): Leppe-kjeve-ganespalte. Norske modeller. Norsk Kjeveortopedisk Fore-
ning Jubileumsbok,
Slinde, S., Narmo, A.N., Ottem, E. (in press): A Comparison of Celf-3 Results for Children who Stutter and
Language Impaired Children, IFA-kongressrapport.
Utgård, T. (2003): Andre kompensatoriske løsninger. Rapport om ”Ressursbruken i offentlig lydbokproduk-
sjon”
Utgård, T. & Qvenild, E. (2003): 4 innlegg om læremidler. Norsk tidsskrift for logopedi.
Williams, A., Semb, G., Bearn, D., Shaw, W., Sandy, J. (2003): Prediction of outcomes of secondary alveolar
bone grafting in children born with unilateral cleft lip and palate. European Journal of Orthodontology, 2003
nr. 25.
                           31
Årsrapport 2003                                 Bredtvet kompetansesenter


Vedlegg 2 Oversikt over hovedfag
Bøyesen, Britt (2003): Sangeres bruk av talestemmen i fremførelsen av talte dialoger. Hovedfagsoppgave i
musikkpedagogikk, Norges musikkhøgskole.

Kausrud, Torhild (2003): Kan bruk av piktografisk-artikulatoriske symboler lette bokstavlydinnlæringen for
barn med spesifikke språkvansker (SLI)? Hovedfagsoppgave i spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.

Killingdalen, Kari (2003): Hvilken farge har følelsen av å stamme. Hovedfagsoppgave i pedagogikk, NTNU,
Pedagogisk institutt.

Koss, Marit Molund (2003): Hvordan, hva og hvorfor - veiledning av foreldre til barn med språkvansker
Evaluering av prosjektet "Minst to må til hvis man samtale vil" - "It Takes Two to Talk - The Hanen Program
for Parents". Hovedfagsoppgave i spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.
                           32
Bredtvet kompetansesenter                                  Årsrapport 2003Vedlegg 3 Oversikt over faglige bidrag
Tall i parentes er antall deltakere der dette er registrert, eller er naturlig å registrere.

Statsbesøket i Belgia, fagseminaret E-learning: An approach to the treatment of dyslexia. Training Pro-
grammes and Compensatory Means for Dyslexic Children and Adults in Norway. Turid Utgård (38)

Nettverket IKT og spesialundervisning i Rogaland: Fra utredning til tiltak med fokus på IKT-baserte lære- og
hjelpemidler. Turid Utgård (50)

Konferansen ”Deltakelse for alle” Kristiansand: Bruk av IKT-baserte lese- og skrivehjelpemidler. Nye mulig-
heter. Hvordan lykkes. Turid Utgård og Tone Finne (40).

Kurs for fagfolk i Østfold som arbeider klinisk med LKG. Åse Marie Bergfall og Lillian Kjøll (5)

Akershus Logopedlag, Oslo, ”Munnmotorisk dag”: Ganepalteprosjektet, pedagogisk bruk av ganeplater,
Ragnhild Aukner (60)

Norsk Logopedlags Vinterkurs, Oslo: Afasikartlegging. Margit Corneliussen og Line Haaland-Johansen (150)

Universitetet i Oslo, ISP: Kurs for logopeder om LKG, Inger Beate Tørdal (30)

Studies of reading, konferense 2003, Denver, Colorado, USA: Phonemic awareness, spontaneous writing,
reading and spelling development from e preventive perspective. Jørgen Frost (60).

The 4th World Congress on Fluency Disorders, Canada:
- Psycological Adjustment and Language Competence among Young Children who Stutter. Ernst Ottem,
  Solveig Slinde, Anne Nora Narmo
- A Comparison of CELF-3 results for Children who Stutter and Language Impaired Children. Ernst
  Ottem, Solveig Slinde, Anne Nora Narmo

7th European Craniofacial Cogress, Bologna, Italia:
- Personality, psychosocial adjustment and facial impairment rating in children with clefts at age 10.
  Kristin B. Feragen
- Psychological problems in children with cp/clp and hypernasal speech.” Kjøll, Lillian
- Speech outcomes from a randomised trial of surgery for velopharyngeal insufficiency. L. Kjøll; R.
  Wyatt; F. Åbyholm; WC Shaw; G. Sloan
- Evidence based choice of secondary surgery for velopharyngealiInsufficiency (Vpi) F. Åbyholm; L.
  Kjøll; W.C. Shaw; G Sloan; R. Wyatt

The 7th European Craniofacial Congress, Bologna, Italia. Is nasoendoscopy the gold Standard For Diagnosis
And Choice Of Suregery For Velopharyngeal Insufficiency? R. Wyatt; L. Ramamutthi; F. Åbyholm; L. Kjøll,
W.C. Shaw; G. Sloan

The 7th European Craniofacial Congress, Bologna, Italia, Gunvor Semb:
   Factors influencing the outcome of alveolar bone grafting
   The Eurocran Index for dental arch relationship and palatal development
   Bone grafts in CLP
   A cephalometric intercentre comparison of patients with unilateral cleft lip and palate (UCLP) at
     10 years of age
   Photographs of study casts: an alternative medium for rating dental arch relationships in unilateral
     cleft lip and palate
   The Eurocran Project

Fylkesmannen i Oslo: ”En god start”, tidlig stimulans, TRAS. Jørgen Frost (250)

Fosen regionen: Tidlig stimulering, TRAS. Jørgen Frost (50)

MINOS- Torshov kompetansesenter: Om metalingvistisk bevissthet som grunnlag for lesing og skriving.
Jørgen Frost (150)

                          33
Årsrapport 2003                                   Bredtvet kompetansesenter

Fagtorget i Trondheim:
- Arbeidsprøven, May-Britt Monsrud
- Arbeidsminne og språkvansker. Marit Bollingmo og Ernst Ottem
- Illustrert kommunikasjonsmateriell (IKM) - et ressursmateriell til bruk i kommunikasjon med
  afasirammede. Eli Qvenild
- Hvilken farge har følelsen av å stamme. Billeduttrykk som kommunikativ faktor i stammebehandling.
  Kari Killingdalen
- Piktografisk-artikulatoriske symboler (PAS). Torhild Kausrud

Nord-Østerdalsprosjektet, Tilslutningkonferanse, Røros (Hedmark flyke): Prosjekt – ”bare et prosjekt”,
Hvordan holde kvaliteten opp og utviklingen i gang?. Jørgen Frost (250)

Kurs for studenter, Høgskolen i Hedmark: Forebygging i småskolen. Jørgen Frost (125)

Fylkeskonferanse: Presentasjon av TRAS-prosjektet. Jørgen Frost (30)

BAS Biennial International Conference, Newcastle England: The establishment of reference in aphasic talk-
in-interaction: an interactive approach. Marianne Lind

Audiologopædisk Forenings Efteruddannelseskurs, Nyborg strand, Danmark:
- “Afasi og språk”. Presentasjon av en CD-rom. Marianne Lind. (25)
- Arbeid med afasirammede: Aktuelle teoretiske tilnærminger og innfallsvinkler til praktisk arbeid.
  Marianne Lind, Line Haaland- Johansen. (30).
- Illustrert kommunikasjonsmateriell (IKM) - et ressursmateriell til bruk i kommunikasjon med
  afasirammede. Eli Qvenild (30)

Descriptive practise in talk-in-interaction, Sverige: Temporal deixis in Norwegian verbal interactions in-
volving an aphasic paticipant. Marianne Lind

Nordisk symposium “Stammen i Norden”, Oslo:
- “Hvilken farge har følelsen av å stamme”, Billeduttrykk som kommunikativ faktor i stammebehandling.
  Kari Killingdalen. (30)
- Fem premature trillinger og tvillinger,case-studie. Solveig Slinde. (30)

Nonite konferanse, Det skriftlige samfunn et samfunn for alle, Bodø: Erfaringer med taleteknologi og tekst-
behandling i integrerte løsninger. Tone Finne (50)

Nettverkssamling for høgskolene, NOLES, Hamar: Norsk og lese-/skrivevansker. Bjørgulv Høigård og Jørgen
Frost (40)

Distriktslogopedene i Oslo: Informasjon om ”nyheter” i forhold til IKT-baserte hjelpemidler. Turid Utgård.
(80)

Oslo/Akershus-prosjektet, Oslo: Informasjon om lesekurs-aktiviteter (med nettstøtte). Jørgen Frost (120).

Oslo: Grunnkurs i Bliss. Torhild Kausrud (19)

ISAAC Norge, Landskonferanse: Piktografisk-artikulatoriske symboler (PAS). Torhild Kausrud (30)

Nordic Orthodontic Congress, Loen, Norge: Changes in heart and minds of cleft care. Gunvor Semb

The 5th Asian-Pacific Cleft Lip & Palate Conference: International randomised control trial of primary sur-
gery in patients with unilateral complete cleft lip and palate. Gunvor Semb

The 3rd Congress of the Spanish Cleft Lip and Palate Association: The role of the orthodontist in the cleft
team. Gunvor Semb
                            34
Bredtvet kompetansesenter                                Årsrapport 2003Vedlegg 4 Oversikt over formålskoder
Statlig spesialpedagogisk støttesystem har utviklet et system med formålskoder som bygger
på støttesystemets hovedmål. Følgende formålskoder brukes i senterets planarbeid, ved
tjenesteregistrering og i årsmeldingens resultatrapportering:

Målområde 1             Målområde 2          Målområde 3
Spesialpedagogisk bistand      Kompetanseutvikling      Kompetansespredning
11  Utredning, rådgivning og    21  Kompetanseutvikling   31  Kurs for fagfolk, brukere,
   konsultasjon                           foresatte og pårørende
111 Utredninger           211  Forskning        311 Kurs / konferanser for sam-
112 Rådgivning            212  Forsøks- og utviklings-   arbeidspartnere
113 Konsultasjon              arbeid         312 Undervisning / foredrag
                   213  Utdanningsprosjekter  313 Individuell opplæring /
                   214  Kompetanseutvikling av    kurs for brukere
                      eget personale     314 Kurs for grupper av
                   215  Evaluering av tjenester   brukere
                                  315 Kurs for fore-
                                    satte/pårørende
                                  316 Tegnspråkopplæring for
                                    foreldre
12  Nettverksarbeid        22  Samarbeid med andre   32  Kompetanse- og informa-
                      fagmiljø           sjonsspredning
121  Samarbeid med barnehager,   221  Samarbeid med universi- 321 Studieveiledning /
   skoler, PPT m.m.           tet og høgskoler       studenter i praksis
122  Samarbeid med helsevesen    222  Samarbeid med inter-  322 Ekskursjoner og studie-
   og sosialmedisinske institu-     nasjonale fagmiljø      besøk til senteret
   sjoner                            323 Fagbibliotek
123  Samarbeid innen egen virk-                  324 Faglige publikasjoner
   somhet                            325 Informasjonsarbeid
124  Samarbeid med brukerorga-
   nisasjoner
19  Annen spesialpedagogisk    23  Læremiddelutvikling   33   Læremiddelformidling
   bistand
191  Internasjonalt bistands-    231  Tilpassing av læremidler 331  Produksjon av læremidler
   arbeid             232  Utvikling av læremidler 332  Formidling av læremidler
192  Brukernettverk                        333  Læremiddelsamling
193  Sakkyndighetsarbeid
194  Miljøtilbud
                         35

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:65
posted:3/2/2012
language:Norwegian
pages:35