? ?? ??????? ???? Tomato Ketchup by 1Su7gnFP

VIEWS: 42 PAGES: 6

									                ั
             บริ ษท วินคอล มาเก็ตติ้ง จากัด
ความเป็ นมา
    ั้
  ก่อตง            18 เมษายน 2535
  ทุนจดทะเบียน        5,000,000 บาท
   ่
  ชือบริษ ัท                     ้
                บริษัท วินคอลมาร์เก็ตติง จากัด
   ่
  ชือบริษ ัทในเครือ          ๊  ๊
                บริษัท กูดวินฟูดโปรดักส์ จากัด
  ทีตงสำน ักงำนใหญ่
   ่ ั้           เลขที่ 59/36 ซ.เจริญกรุง 65 แขวงยานนาวา เขตสาทร
                กรุงเทพมหานคร 10120
                              ้     ่  ่
                ผลิต และ จัดจาหน่ายขนมขบเคียว และ เครืองดืมธัญญาหาร
  ประเภทธุรกิจ
                สาเร็จรูปนโยบาย
 ่   ่      ่ ี ี่ ุ  ู
มุงมั่นทีจะมอบบริการทีดทสดให ้แก่ลกค ้า โดยยึดหลักในการดาเนินการ 3 ประการดังนี้


                             ้
     1. การ ควบคุม คุณภาพ และ คุณค่า ของสินค ้า ตังแต่ กระบวนการแรก ของการผลิต กระทัง ถึง  ่
          ้
 กระบวนการ ขันสุดท ้าย จนถึงมือผู ้บริโภค
       ่                         ่
     2. มุงเน ้น และให ้ ความสาคัญในการเลือก ผลิตสินค ้า ทีเกิดประโยชน์ สูงสุด กับผู ้บริโภค
                           ่                 ่
     3. ยึดมั่น และใส่ใจใน ทุกปั ญหา และ พร ้อมทีรับ ข ้อเสนอแนะ ของ ผู ้บริโภค เพือ นามาแก ้ไข
 และ ปรับปรุง และ นามา ประยุกต์ ใช ้กับ สินค ้า ทุกประเภท ของเรา เพือให ้ เกิด ความพึงพอ ใจกับ
                                    ่
 ผู ้บริโภค สูงสุด

ผลการดาเนินงาน ด ้านการผลิต :
                     ้              ้
    บริษัทฯ ได ้เน ้น การผลิต ขนมขบเคียว ข ้าวโพด อบกรอบ "ตูมตาม" ทัง 3 รส ข ้าวโพด อบกรอบ
                           ่  ่
 "ตูมตาม", คอร์นชิพ , นิวเวฟ และ ผลิตภัณฑ์ใหม่ เครืองดืม ธัญญาหาร สาเร็จรูป ตรา พี.พี.
                            ้
 คอร์นมิลค์ ให ้ สอด คล ้อง กับ ความต ้องการ ของตลาด ทังภายใน และ ต่างประเทศ โดยเน ้น คุณภาพ
 เป็ นสาคัญด้านการตลาด :
                              ่       ่
     การจัดจาหน่าย ภายในประเทศ ให ้แก่ ผู ้บริโภค ซึง กระจาย อยู่ ทัวประเทศ บริษัทฯ
    ่
 ได ้เริมทาการ ส่ง ออก ผลิตภัณฑ์ ในปี 2536 เป็ นปี แรก ส่งผลให ้บริษัทฯ ได ้มี ความมั่นใจ
                            ้   ่     ่
 ในการขยาย ฐานลูกค ้า ออก ไปยัง ต่างประเทศ ทังนี้ เพือเป็ น การเพิม ยอดจาหน่าย ให ้เพิมขึน ่ ้
               ่      ่            ่             ่
 บริษัท ได ้วางแผนงาน ทีจะเจาะ กลุม เป้ าหมาย ผู ้บริโภค กลุมใหม่ ๆ เช่นผู ้บริโภคอาหารเพือสุขภาพ
                                          ้
     นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได ้ให ้ การสนั บสนุน กิจกรรม ต่างๆ สาหรับ เยาวชน ทังภาครัฐ และ ภาค
 เอกชน เช่น การประกวด นักข่าวเด็ก ชิงแชมป์ ประเทศไทย และการประกวดภาพ เพือสิงแวดล ้อม ่ ่
 เป็ นต ้น จึง ทาให ้ บริษัทฯ ได ้รับรางวัล จากสานั กงานคณะกรรมการ ส่งเสริม และ ประสานงาน เยาวชน
 แห่งชาติ (สยช.) 2541 ในสาขาสือมวลชน  ่
                                           ้
                               ริษัท วินคอล มาร์เก็ตติง จากัด เป็ น
                        ผู ้ผลิต และ ผู ้จัดจาหน่าย ขนมข ้าวโพด อบกรอบ
                              ่       ่
                        ภายใต ้ ชือ ตูมตาม ซึง มี มานาน กว่า 12 ปี แล ้ว
      ่        ่
     ซึง ผลิตภัณฑ์ ทีออกจาก สายการผลิต ของเรา ต ้องได ้ คุณภาพ สูงสุด โดยเฉพาะ ในส่วน ของ
     ิ   ้                  ์              ้
 วัตถุดบ นัน เราได ้ คัดเลือก เฉพาะ ข ้าวโพดพันธุด ี จากไร่ โดยนักวิชาการ เท่านัน และต ้อง เป็ นไป
            ่       ่        ้              ้
 ตาม มาตรฐาน ทีเรากาหนด ในเรืองของส่วนผสมนัน เรา ได ้ร่วม ดาเนินงาน จัดซือจาก บริษัท ชันนา   ้
    ้     ่
 เท่านัน เพือ เป้ าหมายของเรา คือ ผลิต อาหาร ให ้ได ้ คุณภาพ สูงสุด พร ้อม และ ทาลาย ทรัพยากร
 ธรรมชาติ ให ้ น ้อยทีสด ่ ุ
                      ้
      Sales : บริษัท วินคอล มาร์เก็ตติง จากัด ได ้มีประสบการณ์ ในด ้านการบริหาร การขายในกลุม ่
                 ่    ่                ้
 ของ Snack มากว่า 30 ปี ทีผ่านมา ซึง Sales force team ของเรานันล ้วน แต่สะสม ประสบ
                               ้
 การณ ์์ด ้านการบริหาร ช่องทาง การจัดจาหน่ายสูง รวมทัง Marketing Development ยังได ้ มี
                  ่   ่ ่
 การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ใหม่อยูเสมอ เพือทีจะผลิตสินค ้า ให ้ตรงกับ คุณภาพตาม ที่ อ.ย. และ
   ่             ่                 ่
 เครืองหมาย ฮาลาล ทีกาหนดไว ้ (สามารถ ดูได ้ตาม ข ้างซอง ทีปรากฎ) ผลิตภัณฑ์
 ของเรานันรูปแบบจะ ไม่ซ้า กับ รส ชาติ ทาให ้สังเกต ได ้ง่าย อีกทัง ยังขยายฐานการผลิต
       ้                           ้
           ่
 ในประเทศจีน เพือรองรับ อัตราการเติบโต และ สร ้างเครือข่าย ยังประเทศต่าง ๆ ในเร็วๆนี้         ั
ผลิตภัณฑ์ที่บริ ษทผลิต
         ่      ่ ่
  ตลอด เวลา ที่ผานมา เรามุงมัน ผลิต สิ นค้า ที่มี คุณภาพ ออกมา สนอง ความ ต้องการ ของ
 ้                ั
ผูบริ โภค ทุกท่าน ทาให้ ในปั จจุบน เรามี ผลิตภัณฑ์ ต่างๆ หลายชนิด รู ปแบบ และรสชาติ

           ข้ำวโพดอบกรอบ ตูมตำม
                 ี ิ
              รสบำร์บคว


                                 ี ิ
                ข ้าวโพดอบกรอบ ตูมตาม รสบาร์บคว ของ วินคอล
               ้
         มาร์เก็ตติง ผลิต จาก ข ้าวโพด ที่ คัดเลือก แล ้ว
                             ่   ่
         เราใช ์ ้ข ้าวโพดล ้วนๆ ปรุงรสพิเศษ เพือเพิม รสชาติ ให ้ อร่อย
                              ่ ั
         เข ้มขัน ถูกปาก ผ่าน กรรมวิธ ี การผลิต ทีทนสมัย สะอาด ควบคุม
         คุณภาพได ้ มาตรฐาน ถูกหลัก อนามัย เหมาะสาหรับเป็ น
                                   ่
         อาหารว่าง หรือ รับประทาน กับ น้ าชา กาแฟ และ เครืองดืมอืนๆ่ ่
         ได ้เป็ นอย่างดี          ข้ำวโพดอบกรอบ ตูมตำม
              รสซุปไก่


              ข ้าวโพดอบกรอบ ตูมตาม รสซุปไก่นี้ ผลิต จาก เมล็ดข ้าวโพด
       ที่ คัดเลือก แล ้ว เราใช ้ข ้าวโพดล ้วนๆ ปรุงรสพิเศษ เข ้มข ้น เพือเพิม
                                        ่  ่
                                      ่
       รสชาติ ให ้ อร่อย เข ้มขัน ถูกปาก ผ่าน กรรมวิธ ี การผลิต ทีทันสมัย สะอาด
       ควบคุม คุณภาพ ได ้ มาตรฐาน ถูกหลัก อนามัย เหมาะสาหรับเป็ น
       อาหารว่าง ยามพักผ่อน หรือ รับประทาน กับ น้ าชา กาแฟ และ
       เครืองดืมอืนๆ ได ้เป็ นอย่างดี หรือ ว่าจะใช ้เป็ น ขนมขบเคียว แสนอร่อย
          ่  ่ ่                        ้
                ่
       ยามไปท่องเทียว ปิ กนิก เหมาะสาหรับ ทุกคน ใน ครอบครัว

                ้
            ขนมขบเคียว นิวเวฟ


                     ่
              นิวเวฟ คือ คลืน ลูกใหม่ ของ ความอร่อย ด ้วย รสชาติ ของ
             ้
       ขนมขบเคียว ที่ กรอบ หอม อร่อย แล ้ว ยังเสริม รสชาติ ให ้เป็ นที่ ถูกปาก
                 ่ ้
       ของ ผู ้บริโภค ยิงขึน ด ้วย ซอสมะเขือเทศ ( Tomato Ketchup ) สูตรใหม่
                ่
       เหมาะอย่างยิง สาหรับเป็ น อาหารว่าง ยามพักผ่อน หรือ ยามไปท่องเทียว  ่
       ปิ กนิก สาหรับ ทุกคน ใน ครอบครัว
         ข้ำวโพดอบกรอบ ตูมตำม
           รส คอร์นสวีทมิลค์


            ข ้าวโพดอบกรอบ ตูมตาม รส คอร์นสวีทมิลค์ ผลิต โดยใช ้
                 ุ          ่
      เมล็ดข ้าวโพด ที่ มีคณภาพ และรสชาติ ทีผ่าน การควบคุม คุณภาพ ได ้
                          ่
      มาตรฐาน ถูกหลัก อนามัย เหมาะอย่างยิง สาหรับ ผู ้บริโภค รับประทาน ได ้
      ทุกเพศ ทุกวัย และ ทุกโอกาส ใช ้เป้ น อาหารว่าง หรือ ทาน กับ น้ าชา
              ่  ่ ่
      กาแฟ และ เครืองดืมอืนๆ ได ้เป็ นอย่างดี                   ิ
        ข้ำวโพด ทอดกรอบ คอร์นชพ
               ี ิ
           รส บำร์บคว


                               ี ิ
            ข ้าวโพด ทอดกรอบ คอร์นชิพ รส บาร์บคว เป็ น ผลิตภัณฑ์
                        ุ         ่ ่
      ใหม่ จาก เมล็ดข ้าวโพด พันธ์ด ี มีคณภาพ และรสชาติ ทีผาน การควบคุม
      คุณภาพ ได ้ มาตรฐาน สะอาด ถูกหลัก อนามัย จนได ผลิตภัณฑ์ ที่ กรอบ
                    ่
      หอม อร่อย เหมาะอย่างยิง สาหรับ ผู ้บริโภค รับประทาน ได ้ ทุกเพศ ทุกวัย
      และ ทุกโอกาส ใช ้เป็ น อาหารว่าง หรือ ทาน กับ น้ าชา กาแฟ และ
        ่  ่ ่
      เครืองดืมอืนๆ ได ้เป็ นอย่างดีข่าวบริ การลูกค้า
    เบต้ า แคโรทีน ( Beta Carotene ) ซึ่ง เป็ น โปรวิตามินเอ ที่สาคัญ ชนิดหนึ่ง
   จะทาหน้าที่ ดังนี้
        1. เป็ น สารต่อต้านอนุมูลอิสระ ( Antioxidant ) สามารถ ต่อต้าน ฤทธิ์
   และกาจัด อนุมูลอิสระ ( Free Radical ) ซี่ง เป็ นสารพิษ ที่เกิด ขึ้น ในร่ างกาย
   เราเอง และได้รับจาก สิ่ งแวดล้อม ในรู ปต่างๆ เป็ นสาเหตุ ของการเกิด
   การเสื่ อมสลายของ เซลล์ ในร่ างกาย และนาไปสู่ สาเหตุของ การ เกิด โรคมะเร็ งได้
        2. เป็ น โปรวิตามินเอ ร่ างกาย ของ คน สามารถเปลี่ยน ให้เป็ น
   วิตามินเอ ช่วยในการ เสริ มสร้าง ความแข็งแรง และมีสุขภาพของ เส้น ผม ขน
   และ ผิวหนัง และยังบารุ งสายตา ช่วยป้ องกันการเกิดโรค ตาฝ้ าฟาง ( Night
   Blindness) ฯลฯ

        เส้ นใยอาหาร ( Edible Fibre ) ซึ่ง เป็ น สารประกอบ คาร์ โบไฮเดรต
   พวกหนึ่ง พบมากในพืช มีคุณสมบัติ พิเศษ ตรงที่ โครงสร้าง โมเลกุล ของสาร
   พวกนี้ จะเป็ น โครงเส้นใย ที่จบกันเป็ นกลุ่มก้อน และร่ างกายของมนุษย์ ไม่สามารถ
                   ั
   ย่อย ได้ ดังนั้น จึงทาให้ เส้นใยอาหาร เหล่านี้ ทาหน้าที่ สาคัญ ดังนี้
        1. ดูดซับ สารพิษ ต่างๆ ที่เกิด ขึ้น ในระบบ ทางเดินอาหาร ย่อย ที่เกิดจาก
     แบคทีเรี ย ชนิดต่างๆ และการเน่าเสี ยของ อาหาร ที่เรากินเข้าไป ทาให้ การดูดซึม
     สารพิษของร่ างกาย ลดน้อยลง
          2. เนื่องจาก ร่ างกายเราไม่สามารถ ย่อย สารพวกนี้ได้ จึงทาให้ เป็ นการ
     เพิ่มปริ มาณ กาก ในระบบ ทางเดิน อาหาร ช่วยให้ ระบบขับ ถ่าย ทางาน ดี ขึ้น
          3. ช่วย ดูด ซับ ไขมัน จากอาหาร ที่เรา กินเข้าไป ทาให้ ร่ างกาย ดูดซึ ม
     ไขมัน ลดลง เป้ นการช่วย ควบคุมปัญหา เรื่ องน้ าหนัก ฯลฯ


                           ่
        นอกจากนี้ ขั้นตอนการเตรียม ก็ไม่ ยุงยาก ด้วยกรรมวิธี ง่ายๆ 4
     ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ ท่านก็จะ ได้ อิ่ม อร่ อย กับ พี. พี. คอร์ น มิลค์ ได้แล้ว
                                      ้
                          ้
                1. ฉี กซอง เทใส่ ถวย
                2. เติมน้ าร้อนลงไป
                3. แล้วคนให้เข้ากัน
                         ั
                4. ดื่มอร่ อยได้ทนที
          และด้วย ขั้นตอน การผลิต พี. พี. คอร์ นมิลค์ ที่ สะอาด และ ทันสมัย
     ทั้งยังถูกต้อง ตามหลัก ศาสนาอิสลาม ทาให้ เราได้ รับ เครื่ องหมาย รับรอง
     ถึงคุณภาพ คือ

การบริ การ
                         ั
    การบริ การก็จะมี ศูนย์ให้บริ การที่ บริ ษทวินคอล มาเก็ตติ้ง จากัด
             ั
ฝ่ ายประสาสัมพันธ์ที่บริ ษทจัดให้บริ การแก่บุคคลภายนอก
ประชาชน นักเรี ยน นักศึกษา ที่ ต้องการทราบข้อมูล เกี่ยว กับบริ ษทได้ หรื อจะเข้าดูได้จาก
                                  ั
http://www.thaisnack.com/หรื อติดต่อสอบถามผ่านทาง
wincall@thaisnack.com
ลูกค้ า
    ั
บริ ษท วินคอล มาเก็ตติ้ง จากัดจะไม่มีการจากัดลูกค้า
                        ั
จะให้บริ การทั้งบุคคลภายนอกและภายในบริ ษท เช่น ประชาชน นักเรี ยน นักศึกษา นักธุ รกิจ ตารวจ
เป็ นต้น
   ่
ที่ผานมา เรามุ่งมัน ผลิต สิ นค้า ที่มี คุณภาพ ออกมา สนอง ความ ต้องการ ของ ผูบริ โภค ทุกท่าน
          ่                            ้
        ั
ทาให้ ในปั จจุบน เรามี ผลิตภัณฑ์ ต่างๆ หลายชนิด รู ปแบบ และรสชาติ
คู่แข่ ง

บริ ษท วินคอล มาเก็ตติ้ง จากัด จะมีคู่แข่งที่สาคัญก็เช่น บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร
   ั
บริษัท แฟชันฟู้ ดส์จากัด ... และ ขนมอบกรอบ เอฟ เอฟ อบกรอบ สแนคแจ๊ค, ขนมอบกรอบ
       ่
รสปลาหมึก ... บริษัท สหพัฒนพิบูล ขนมอบกรอบ. ... บริษัท เอส พี
อาร์ ฟู๊ ดอินดัสทรี จากัด. .ต่างๆเป็ นต้น

        ั
เงื่อนไขของบริษทในการอยู่รอด
       ั
    บริ ษท วินคอล มาเก็ตติง จากัด จะต้องมีกลยุทธ์ในการแข่งขัน คือ
               ้
     ิ                            ั
จะต้องมีวธีและรู ปแบบการผลิตสิ นค้าที่โดดเด่นหรื อแตกต่างกับบริ ษทที่ผลิตสิ นค้าตัวเดียวกัน
      ้                     ั
และต้องมีขอมูลในการผลิตที่ได้มาตรฐานตรงตามที่บริ ษทกาหนดไว้ที่มีจุดยืนอันแน่วแน่มนคงใน ั่
การผลิตที่ถูกต้อง ตามกระบวนการผลิต รวดเร็ ว
และเป็ นประโยชน์รวมทั้งเป็ นต่ออุสาหกรรมทางด้านอาหารด้วย
เป็ นประโยชน์แก่ประชาชนส่ วนใหญ่ต่อไป
                                   ่
โดยไม่ลดละและพร้อมที่จะพัฒนาคุณภาพของการทางานในทุกด้าน ไม่วาจะเป็ นเนื้ อหาสาระ
                            ้
การผลิต และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อตอบสนองอุปการคุณของผูที่ช้ือ ผลิตภัณฑ์ไปบริ โภค ต่อไป

        ั        ้
แนวโน้ มของบริษท วินคอล มาเก็ตติง จากัด ในอนาคต
     แม้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยตลอดปี 2544จะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก
ที่ประสบวิกฤตอย่างต่อเนื่ องแต่ในส่ วนอุตสาหกรรมอาหารและการส่ งออก
ซึ่ งแม้จะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันกับอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ
โดยเฉพาะด้านรายรับจากธุ รกิจโฆษณา แต่ก็ยงถือว่าไม่มากนัก
                      ั
อัตราการขยายตัวในอุตสาหกรรมอาหารและการส่ งออกยังคงเติบโตไปได้เรื่ อยๆ
             ั
     ในส่ วนของบริ ษทฯ
จากนโยบายเข้มงวดด้านรายจ่ายและการขยายการลงทุนด้วยความระมัดระวัง
               ่
ทาให้ธุรกิจอาหารที่ดาเนินอยูสามารถเติบโตขึ้นตามลาดับ
โดยเฉพาะธุ รกิจในกลุ่มงานสานักพิมพ์ที่มีการขยายตลาดออกไปในต่างจังหวัดมากขึ้น
      ขณะเดียวกันบริ ษทฯ ยังมีแผนลงทุนพัฒนาด้านเทคโนโลยีต่างๆ
              ั
   ่
ไม่วาเป็ นเครื่ องอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการผลิตสิ นค้าประเภทอุสาหกรรมอาหารและการส่ งออก
เพื่อให้ทนสมัยสอดคล้องกับการเติบโตของธุ รกิจที่ดาเนิ นอยู่ และเพื่อเพิ่มรายได้แก่บริ ษทฯ
     ั                                      ั
มากยิงขึ้น
    ่

								
To top