Foredrag_Fagreferentkonferansen_2010_ToveKnutsen by wanghonghx

VIEWS: 1 PAGES: 33

									Fagreferenter – en truet art?

Tove Knutsen og Lisbeth Tangen
NTNU, Universitetsbiblioteket i Trondheim

Fagreferentkonferansen 2010, Stavanger 31.05. - 02.06
                      Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.
Fagreferenter – en truet art?

Foredragets del 1:
Tove Knutsen,
i samarbeid med Rune Brandshaug, Hege Faber og
Almuth Gastinger

Foredragets del 2:
Lisbeth Tangen
              Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.
Foredraget (del 1) vil


• Presentere hovedtrekkene fra en rapport fra en
 arbeidsgruppe, nedsatt ved Universitetsbiblioteket i
 Trondheim med mandat å komme med innspill vedr.
 ulike aspekter ved fagansvarliges (fagreferenters) rolle i
 biblioteket.


• Presentere bakgrunnen for rapporten. Status i dag
• Gi tilbakeblikk og noen tanker om veien framover


                 Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.
Mandat
”Fra fagreferent til informasjonsspesialist –
 oppfølging av internseminar for fagreferenter”
 Etter seminaret for ledergruppen og ansatte med fagansvar
 oppnevnes følgende arbeidsgruppe til å følge opp innspill fra
 foredrag og gruppearbeid:

Tove Knutsen (leder), Almuth Gastinger, Hege Faber og Rune
Brandshaug

Med grunnlag i foredrag og gruppearbeid fra seminaret, og i tråd
med UBiTs hovedmål skal gruppen gi følgende innspill til
bibliotekdirektøren:
                   Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.
• Prioritere fire satsningsområder for fagreferentenes
 arbeid som skal være felles for alle UBiTs seksjoner.
• Beskrive nødvendig omlegging av oppgaver (herunder
 oppgaver som må avsluttes) som må til for å
 gjennomføre satsningene.
• Beskrive organisatoriske og ledelsesmessige krav som
 må på plass for å få satsningene til å lykkes.
• Beskrive kompetansebehov for framtidig rekruttering og
 intern opplæring.
• Angi tidsrammer for innføring av nødvendige endringer i
 rutiner og organisering.                Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.
Foredragene ved seminaret
•  Cotta-Schønberg, Michael. ”Fagreferentenes endrede rolle. Hva gjør
  danske universitetsbibliotek mh.ht. rekruttering og arbeidsområder?” (basert
  på foredraget ”The changing role of the subject specialist”, presentation at
  the Liber Annual Conference, Warzawa, July 2007)
•  Bøhn, Harald. ”Behov for fagspesialister og generell kompetanse –
  utfordringer med stramme personalressurser”
•  Gastinger, Almuth. ”Dagens og morgendagens oppgaver – hvordan skal de
  løses innenfor gitte rammer?”
•  Storleer, Roar. ”Presentasjon av forslag til nytt opplæringsprogram for
  fagansvarlige?”

• Gruppearbeid under seminaret:
1. Nye roller for fagreferenten. Hvilke arbeidsoppgaver skal vi prioritere og
  hvilke arbeidsoppgaver skal vi nedprioritere/avslutte? Hva må konkret
  gjøres? På hvilken måte?
2. Fra fagspesialist til informasjonsspesialist – hva kreves av kompetanse?
  Hvordan kan dette gjøres gjennom kombinasjon av intern
  kompetanseutvikling og nytilsetting?


                       Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.
Begrepsavklaring
• Fagreferenter
• Fagansvarlige

 Universitetsbiblioteket i Trondheim bruker betegnelsen fagansvarlig
 og ikke fagreferent (fagansvarlig første gang brukt i
 stillingsutlysning i 2007)

 Som regel er disse universitetsbibliotekarer• Krav til kompetanse hos fagansvarlige
 (ulike løsninger praktiseres)
                    Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.
Arbeidsgruppen la også andre relevante dokumenter utarbeidet ved
biblioteket til grunn for arbeidet, blant annet diverse interne
utredninger, rapporter og strategier m.m.

Eksempelvis kompetanseutvikling, samlingspolitikk, vurdering av
bibliotekets matriseorganisering, vurdering av samlokalisering av
inntaksprosesser samt tidligere oversikter over oppgaver og ansvar
knyttet til fagreferent-/fagansvarfunksjonen.
                  Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.
Arbeidsgruppen har i noen grad gjort
undersøkelser m.h.t. fagansvarliges
arbeidsoppgaver og organisering ved andre
bibliotek.
 Mandatet ba om innspill på bakgrunn av
konkrete foredrag og gruppearbeid, og det er
ikke gjennomført noen stor, systematisk
informasjonssøking- og vurdering innen området            Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.
Arbeidsgruppen valgte følgende utgangspunkt :


• Biblioteket skal være en nødvendig bidragsyter
 for universitetets aktiviteter innen forskning,
 vitenskapelig publisering, formidling, studier og
 undervisning
• Det er viktig å se biblioteket som en helhet.
 Fagansvarligfunksjonen kan ikke vurderes
 isolert.
• Samarbeid mellom biblioteket og NTNU for øvrig
 og mellom ansatte i biblioteket er sentralt


              Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.
•  Sitat:

  "Biblioteket og forskeren

  Forutsetningen for at biblioteket skal kunne møte forskerens behov og bidra
  til å effektivisere forskernes arbeid gjennom støtte til informasjonsforsyning,
  er et nært forhold mellom biblioteket og forskeren. Det må stilles krav om at
  biblioteket blir fullt integrert i egen institusjon. Et viktig grunnlag for dette er
  et målrettet samarbeid mellom eierinstitusjon, forskning og bibliotek.
  Biblioteket må, i samarbeid med forskerne, finne fram til og legge til rette for
  løsninger som er gode for den enkelte forsker og for institusjonen.
  Biblioteket må kjenne forskeren, forskningsmiljøet rundt forskeren og i en
  viss grad kjenne hovedtrekkene i emneområdene. Bibliotekets ressurser og
  kompetanse må matche forskningsaktiviteten i institusjonen. Biblioteket må
  fremstå som en helt nødvendig støtte for forskningen".
  http://www.abm-utvikling.no/bibliotek/bibliotekenes-rolle-i-forskning.html
  (04.06.09)
                        Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.
Resultat av arbeidet
• Seks prioriterte satsningsområder for
 fagansvarliges arbeid legges fram
• Kort omtale av arbeidsoppgaver som etter hvert
 vil bli redusert eller forsvinne
• Kompetansebehov for framtidig rekruttering og
 intern opplæring beskrives
• Fire ulike modeller for organisering av
 oppgavene samt organisering av fagansvarlige
 skisseres              Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.
Forslag til satsningsområder for
fagansvarliges arbeid (uprioritert rekkefølge)
• Markedsføring av brukertjenestene
 Hensikt: Øke bruken av bibliotektjenestene og
 informasjonsressursene
• Seleksjon og vedlikehold av
 informasjonsressurser
 Hensikt: Sikre tilgang til kvalitetssikret informasjon på en
 kostnadseffektiv og brukertilpasset måte
• Tilgang til og tilgjengeliggjøring av
 informasjonsressursene
 Hensikt: Øke brukerens evne til selvstendighet, redusere behovene
 for opplæring og øke bruken av informasjonsressursene

                    Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.
• Tjenesteutvikling
 Hensikt: Sikre at brukertjenester har høy kvalitet og er
 brukertilpasset, blant annet slik at behovet for opplæring
 minimaliseres

• Brukerservice og brukeropplæring
 Hensikt: Øke brukernes informasjonskompetanse gjennom
 opplæring i bruk av de tjenestene biblioteket yter til NTNU. Dette
 omfatter bruk av informasjon og søking etter informasjon

• Publiseringsstøtte
 Hensikt: Biblioteket skal støtte opp om publiseringsprosessen ved
 NTNU


                   Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.
Vurdering
• For å utføre oppgavene kreves flere typer
 kompetanse og egenskaper (spesielt merkantil
 kompetanse, bibliotekfaglig kompetanse,
 formidlingskompetanse, juridisk kompetanse,
 fagkompetanse og personlig egnethet)

• En kan ikke forvente at en og samme person har
 kompetanse innen alle disse områdene eller har
 de egenskaper som skal til for å kunne utføre
 alle oppgavene på en kvalitetsmessig god måte


             Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.
Vurdering forts.
• Satsningsområdene dekker til sammen en svært
 stor del av bibliotekets virksomhet
• Mange av oppgavene knyttet til områdene bør
 kunne utføres av ansatte med ulik bakgrunn og
 kompetanse (dette er også tilfelle i dag)
• Hensynet til utførelse av den enkelte oppgave
 på best mulig måte må være viktigst
• Personens kvalifikasjoner og egnethet må være
 avgjørende og ikke nødvendigvis den formelle
 utdannelse eller arbeidsforhold


             Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.
Vurdering forts.

• Ingen forslag til oppgaver som må omlegges eller
 avsluttes som følge av å prioritere de seks
 satsningsområdene
• Behov for en gjennomgang av innholdet og rutinene
 innen flere av områdene (spesielt dersom oppgavene
 fordeles på flere personer). Nødvendig
 kompetanseoppbygging må gjøres. Kan skje uavhengig
 av de øvrige forslagene som beskrives i rapporten.
• Overgangen til digitale informasjonsressurser, ”hylleklare
 bøker”, nye bestillings- og innkjøpssystemer vil medføre
 at oppgaver vil forsvinne eller reduseres (eks. innen
 anskaffelse, tilgjengeliggjøring, klassifikasjon og
 klargjøring)

                 Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.
Vurdering forts.
• Dagens universitetsbibliotekaropplæring:
 Innholdet i opplæringen kan bestå, men må også gjøres
  mer tjeneste- og oppgaverettet og vil derfor kunne være
  aktuell for flere enn nyansatte universitetsbibliotekarer
                 Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.
Vurdering forts.


• Arbeidsgruppen ser ikke behov for spesielle endringer i
 organisasjonsstrukturen eller ledelsesmessige endringer
 som må på plass for å gjennomføre forslaget til seks
 prioriterte satsningsområder
• Biblioteket må ha en organisering som sikrer samarbeid
 på tvers i organisasjonen
                Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.
Beskrive kompetansebehov for framtidig
rekruttering og intern opplæring
• For å utføre arbeid innen de seks satsningsområdene
 kan en dele inn i fem typer kompetanse i tillegg til
 personlig egnethet
• Behov for ny kompetanse og mer spisskompetanse
 innen flere områder (intern opplæring eller nyansettelser,
 vurdere kjøp av tjenester)
• Vurdere å gjennomføre kompetansekartlegging (vurdere
 kost/nytte av en slik gjennomføring)
• Viser også til rapportene ”Kompetanse = kunnskap x
 ferdigheter x holdninger (14.04.08) ang. fremtidig
 kompetansebehov ved UBiT” og ”Nytt opplegg for
 universitetsbibliotekaropplæringen ved UBiT”


                 Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.
Kompetanseområdene
(uprioritert rekkefølge)
• Merkantil kompetanse (bl.a. markedsføring,
 kundebehandling, brukerundersøkelser, statistikk, økonomi)

• Formidlingskompetanse             (bl.a. pedagogikk,
 presentasjonsteknikker, retorikk, IKT)

• Fagkompetanse (faglig kompetanse innen de fagområdene
 NTNU driver undervisning og forskning i)

• Juridisk kompetanse (bl.a. opphavsrett, avtaler)
• Bibliotekfaglig kompetanse
• Personlig egnethet

                      Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.
Fagkompetanse – noen stikkord
• Innen NTNUs hovedområder (teknologi,
 naturvitenskap/realfag, medisin, humaniora og
 samfinnsvitenskap) bør biblioteket ha personer med
 minimum mastergrad. Sikre forståelse av ”akademisk
 tenkning”, forskning og metodikk.
• Rammebetingelser som for eksempel økonomi,
 nedbemanning, kompetansebehov og
 personalsammensetning
• Hvor viktig er det at den fagansvarlige har relevant
 (formell?) fagkompetanse? (Uenighet i arbeidsgruppen)

                Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.
Ulike måter å organisere oppgavene på og
organisering av de fagansvarlige
 • Forslaget om de seks satsningsområdene kan
    gjennomføres uten større endringer i
  organisajonsstrukturen. Rutiner innen en del av
  områdene må gjennomgåes og kompetanse
          bygges opp.

• Fire ulike forslag til organisering beskrives og
 vurderes               Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.
1) Fagansvarlige organiseres etter fag og ikke på
 oppgave. Den enkelte fagansvarlige dekker alle
 typer oppgaver

 De tre øvrige modellene skisserer ulike former
 for teamarbeid:
 Gir blant annet mulighet for samarbeid mellom
 ulike personalgrupper med ulik kompetanse –
 ”kompletterende kompetanser”


              Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.
2) Fagansvarlige organiseres etter oppgave og ikke på fag. Hver
  fagansvarlig dekker flere fag. Deles inn i tre grupper:

   a) Brukerkontakt, opplæring, utvelgelse, publiseringsstøtte
   b) Anskaffelse, indeksering, klassifisering, organisering
   c) Markedsføring

  3) Fagansvarliges arbeidsoppgaver utføres delvis i team, en
    videreutvikling av dagens modell

4) Fagansvarliges arbeidsoppgaver utføres i fagteam

.
                     Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.
• Utdyping av innholdet i modellene
• Samtlige modeller har sine fordeler og
 ulemper
• Arbeidsgruppen er delt og anbefaler hhv.
 alternativ 3) eller 4).            Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.
Stillingsbetegnelse

 Mandatet arbeidsgruppen fikk har som
 overskrift ”Fra fagreferent til
 informasjonsspesialist”
 (hentet fra Cotta-Schønbergs foredrag)

 Arbeidsgruppen mener verken fagreferent
 eller informasjonsspesialist er gode
 betegnelser.

            Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.
Brain storming….uten konklusjon

 Informasjonsspesialist, fagansvarlig, fagreferent,
 forskningsbibliotekar, fagrådgiver,
 informasjonsrådgiver, kunnskapsrådgiver,
 publikumsrådgiver, kunderådgiver,
 kundekonsulent, opplæringskonsulent,
 bibliotekkonsulent, informasjonskonsulent,
 fagkonsulent, brukerkonsulent….
              Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.
Rapportens forord…
 Arbeidsgruppen har valgt å levere en felles rapport på tross av ulike
 oppfatninger av fagansvarliges rolle:
 Det som i utgangspunktet kunne se ut som en enkel oppgave – nemlig å gi
 innspill til bibliotekdirektøren om fagansvarliges fremtidige rolle – viste seg å
 føre til grunnleggende diskusjoner om selve fagansvarligrollen, om krav til
 relevant fagkompetanse hos den fagansvarlige og i siste instans også om
 det i det hele tatt er behov for fagansvarlige.
 Hele arbeidsgruppen ser behovet for endring og utvikling av rollen, men på
 en del områder er det en viss uenighet med hensyn til hvordan dette kan
 gjøres. Dette framgår av rapporten.
 Vi håper rapporten kan gi grunnlag for en videre diskusjon i biblioteket om
 rollen som fagansvarlig, om prioriterte arbeidsoppgaver for biblioteket som
 helhet og hvordan oppgavene best kan utføres. Vi mener også at rapporten
 gir viktige innspill til videre arbeid med å finne løsninger på
 problemstillingene gitt i mandatet.

Trondheim, februar 2010
Rune Brandshaug, Hege Faber, Almuth Gastinger og Tove Knutsen


                      Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.
• Har nå delt med dere hovedtrekk i en intern rapport fra
 Universitetsbiblioteket i Trondheim. Rapporten er
 presentert i biblioteket og skal diskuteres i de ulike
 seksjonene. Spesiell fokus vil bli lagt på om vi er på rett
 vei når det gjelder de foreslåtte satsningsområdene.

• Mens vi satt i arbeidsgruppe og tenkte, gikk utviklingen i
 biblioteket sin gang:
 Arbeidsmåter som likner organiseringsalternativer 3) og
 4) utvikler seg, og det arbeides med prosjekter innen
 flere av de foreslåtte satsningsområdene                 Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.
Tilbakeblikk på tidligere
fagreferentkonferanser 1997 -

• ”Informasjonsteknologi og kompetanseutvikling”
• ”Nettbaserte bibliotektjenester”
• ”Fagreferentenes plass i dagens og morgendagens
 bibliotek”
• ”For, om og med fagreferenter”
• ”Læringssenter – ulike modeller og aktørar i IKT-basert
 læring og undervisning”
• ”Nye søkemotorer på nettet”, ”markedsføring og
 synliggjøring”
• ”Biblioteket og forskningen”

                Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.
• Interessante og aktuelle problemstillinger
 også i år

• Etter arbeidet med rapporten spent på
 foredrag om samarbeids- og
 innovasjonskultur, om samarbeidsformer
 og om fagreferenten – arbeidsoppgaver og
 forventninger

             Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.
Til slutt et sitat:


 ”Framtidsvisjoner….
 Fagreferentbegrepet endrer innhold og blir
 grensesprengende”

 Prof. Leiv Sydnes, Universitetet i Bergen
 Fagreferentkonferansen 2002                Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.

								
To top