Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

folder_no

VIEWS: 1 PAGES: 8

									Effektivere markedsføring
    og kommunikasjon
Effektivere markedsføring og
kommunikasjon med fokus på
resultat!

I dag opplever vi alle – uansett om vi arbeider innenfor
næringslivet eller i offentlig sektor – et stadig økende krav
på effektivitet i virksomheten og i vårt daglige arbeide.
Å stadig streve etter effektivere løsninger innenfor
virksomhetens ulike områder og ikke minst innenfor
markedsføring og kommunikasjon, er en forutsetning for
framgang og langsiktighet.

For min del har arbeidet med markedsføring på ledende
foretak i bransjer som detaljhandel, legemidler og
restaurant, alltid vært preget av fokus på effektivitet – ut i
fra at gitte ressurser får en så god effekt som mulig. Min
”framgangsresept” har først og fremst handlet om god
planlegging i kombinasjon med klare mål – uansett om
prosjektet har vært av strategisk, taktisk eller operativ        ”Det å kunne konstatere
karakter. For sånn er det jo, med god planlegging får        høye effekter ut i fra mindre
man mulighet til å finpusse og komme fram til det lille
                                  ressurser gir en god følelse –
ekstra som gjør prosjektet til en suksess. Det å ha riktig
sammensatt arbeidsgruppe er naturligvis også svært        en seiersfølelse – samtidig som
viktig, der hver og en gjør det man er best på uten        man hele tiden tenker videre
unødige ”overheadkostnader”. Og deretter gjennomføre         – hvordan kan vi gjøre det
prosjektet med 100% engasjement er en selvfølge.                  enda bedre…”
Prosjektoppfølging er noe av det beste jeg vet, det å
kunne konstatere høye effekter ut i fra mindre ressurser
gir en god følelse – en seiersfølelse – samtidig som man
hele tiden tenker videre – hvordan kan vi gjøre det enda
bedre…

Devallius & Partners tar grep om de økte effektivitetskrav
som stilles på virksomheter og organisasjoner innenfor
området markedsføring og kommunikasjon. Det gjør vi
gjennom å garantere en bred kompetanse, en fleksibel og
kostnadseffektiv organsisasjon, en nærhet og langsiktighet
i alle relasjoner, og ikke minst – et tydelig fokus på
resultat!

Velkommen til å prøve oss.
Jonas Devallius
Om Devallius & Partners
Devallius & Partners tilbyr kvalifisert og kostnadseffektiv kompetanse
innen strategisk, taktisk og operativ markedsføring og kommunikasjon/
informasjon. Vår virksomhet vender seg til så vel mindre som større foretak
og organisasjoner i Norden som har behov for å forsterke sin markedsføring
og kommunikasjon eksternt og/eller internt, uansett om man arbeider mot
konsument eller innenfor business to business.Unik organisasjon gir unike løsninger

Med en unik organisasjon bestående av et antall partnerforetak som er
ledende innenfor sine ulike kompetanseområder, tilbyr vi skreddersydde og
kostnadseffektive løsninger ut i fra kundenes behov og ressurser. Arbeidet
ledes av dyktige prosjektledere med stor erfaring fra ulike markedsområder
innenfor næringslivet.

Utover den interne organisasjonen har Devallius & Partners også et nært
samarbeide med ledende leverandører av mer spesifikke markedsførings- og
kommunikasjonstjenester.

Vårt hovedkontor ligger i Stockholm ved Globen. Utover dette er vi
representert i Norrköping, Ljungby, Helsingborg, Malmö och Örebro.
Vårt virksomhets-
område
Vårt virksomhetsområde, som omfatter så vel interne som
eksterne markedsførings- og kommunikasjonstjenester,
deler vi inn i følgende kompetanseområder:Strategisk planleggingsarbeide:
Hvor står vi og hvor vil vi?

Sammen med våre kunder gjennomfører vi strategisk
planleggingsarbeide som skal gi svar på spørsmålene
Hvor står vi? og Hvor vil vi? Det strategiske
planleggingsarbeidet, som drives ut fra velutarbeidede
prosesser med tilpasning til respektive kunde, leder fram
til en ny eller utviklet strategisk plattform for kundens
markedsføring og kommunikasjon. Plattformen brukes
videre som et styringsdokument som forretningsplan,
markedsplan eller lignende.Taktisk planleggingsarbeide:
Hvordan kommer vi dit vi vil?

Hensikten med det taktiske planleggingsarbeidet er
å konkretisere hvordan vi skal nå de målene som er
formulert i den strategiske plattformen. Dette gjøres i
nøye utarbeidede aktivitets- og informasjonsplaner, som
løpende følges opp og oppdateres gjennom året.
Operative aktiviteter:
Hvordan får vi størst effekt?

Ut i fra faste planer hjelper vi til med å ta fram og
gjennomføre de planlagte aktivitetene. Uansett om
aktivitetene er interne eller eksterne, så handler det
alltid om å få størst mulig effekt med hjelp av ulike
kommunikasjonsløsninger. Innen vår virksomhet finnes en
bred kompetanse for så vel det kreative arbeidet med ide,
formgiving, foto, tekstbehandling og originalproduksjon
som for ulike typer av kommunikasjonsløsninger. De
sistnevnte deler vi inn i følgende kategorier:

•  Grafiske kommunikasjonsløsninger
  – trykksaker, plakater, displayer, forpakninger

•  Profilreklame
  – gavereklame, konfeksjon

•  Utendørsprofilering/reklame
  – faste skilter, annonsering

•  Mediaplanlegging
  – DR, aviser, ukeblad, internet, radio, TV, kino,
   utendørs

•  Mediaproduksjon
  – annonser, reklamefilm, foretaksfilm, radioreklame

•  Evenementer
  – messer, konferanser, kunde-/konsumentaktiviteter

•  Internetløsninger
  – design, utvikling og ajourhold av hjemmesider


Logistikkløsninger
For å garantere våre kunder en effektiv håndtering av bl.a.
reklame- og profilmateriale sitter vi også med komplette
logistikkløsninger for lagerhåndtering, distribusjon og
tollbehandling.
Oppfølging, kontinuitet og
langsiktighet
Det å løpende følge opp vårt arbeide er naturligvis en
selvfølge. For stor del kan dette gjøres med hjelp av interne
verktøy hos våre kunder, men i blant trengs eksterne
undersøkelser og analyser. Når slike behov oppstår benytter
vi ledende spesialister på området.

En viktig hjørnestein i all markedsføring og kommunikasjon,
internt som eksternt, er kontinuitet og langsiktighet.
Det er først når man får kontinuitet og en langsiktighet
i markedsarbeidet at effektene og resultatene blir riktig
tydelige. Det er derfor Devallius & Partners foretrekker å
arbeide langsiktig i alle relasjoner!
            Strategisk
            planleggingsarbeide


              Eksternt


                       Taktisk
Oppfølging/analyse     Internt
                       planleggingsarbeide
           Operative aktiviteter
Våre styrker i forretningsrelasjon
•  Bred kompetanse
•  Fleksibilitet
•  Kostnadseffektivt
•  Enkle og raske kommunikasjonsveier
•  Nærhet til kunden
•  Kontinuitet og langsiktighet
•  Resultatfokus!Gjennom vår organisasjon med partnerforetak kan vi tilby en bred
kompetanse og en høy fleksibilitet. Vi tilpasser ganske enkelt organisasjonen
etter kundens behov, noe som gjør at vi har høy kostnadseffektvitet uten
unødige overheadkostnader. Det løpende arbeidet ledes av dyktige
prosjektledere med stor erfaring, noe som garanterer våre kunder trygghet
og en kontakt.

For å få til et framgangsrikt arbeide anser vi det svært viktig med nærheten
til kunden og å være en del av teamet. Det er også derfor vi vil arbeide
langsiktig. At vi stiller høye krav til vårt eget arbeide og har et høyt
resultatfokus har forhåpentligvis allerede framkommet.
      Hva behøver dere hjelp til?
           Velkommen til å kontakte oss for mer informasjon!

                Devallius & Partners AB
                   Box 10149
              SE-121 28 STOCKHOLM GLOBEN
                    SVERIGE

Telefon: +46 (0) 8 556 278 80  Faks: +46 (0) 8 556 278 82   Mail: info@devalliuspartners.seww w. d e va l l i u s p a r t n e r s . s e

								
To top