Docstoc

Erhvervsret eksamen

Document Sample
Erhvervsret eksamen Powered By Docstoc
					Undervisningsplan
Klasse/hold    Alle hhx 3. år

Fag og niveau   Erhvervsret
          niveau C

Lærer       Vibeke Apollo og Berit Donbæk

Oversigt over undervisningsforløb

1     Erstatning udenfor kontrakt, produktansvar

2     Kontrakters indgåelse, forbrugeraftaler, markedsføring

3     Køb og salg af varer, nationalt og internationalt samt tjenesteydelser,
      international privatret samt forbrugerkøb

4     Kreditaftaler, kreditsikring, herunder pant og kaution.

5     Retsforfølgning; individual- og universalforfølgning

6     It - relateret jura

7     Ansættelsesret

Som lærebog er anvendt: Grundbog i erhvervsret af Jørn Peder Nielsen m.fl., Forlaget
Dura i/s 2007 med tilhørende opgavesamling.
Retskilderne er fundet bl.a. på forlagets hjemmeside www.bogforlagetdura.dk


Eksamen:
Prøveform a:
Mundtlig prøve på grundlag af et ukendt tekstmateriale (ca. 1 - 2 normalsider) og et antal
spørgsmål.
Eksaminationstiden er ca. 15-20 minutter og der gives 40 minutters forberedelsestid.

Prøveform b:
Mundtlig prøve på grundlag af dels et af eksaminanden valgt sammenhængende
undervisningsforløb og dels et ukendt tekstmateriale af et omfang på 1-2 normalsider


  NB: VALG AF EKSAMENSFORM ER SKET I MARTS 2008, prøveform B er valgt, læs
   videre for at se hvad det betyder:
Prøveform B:

Denne eksamensform består af to dele, samt 30 minutters forberedelse. Eleven starter
med at trække et spørgsmål i form af en ukendt tekst (opgave), som der gives 30
minutters forberedelse til. Når eleven derefter kommer ind til eksaminationen, startes
ikke med denne forberedte opgave (del 2), men med del 1, som eleven har forberedt
hjemmefra. Eksaminationen består således af to dele, del 1 og del 2.

Del 1 drejer sig om, at eleven skal præsentere det emne, som den pågældende elev har
  valgt at fremlægge (ud fra emnerne 1-7 ovenfor). Se forslag nedenfor.

Del 2, hvor eleven skal løse den trukne (ukendte) opgave, som han/hun forud for
  eksaminationen har haft 30 minutters forberedelse til. Idekatalog:

 Præsentationens ide er at nærme sig erhvervslivet, hvor det er almindeligt at ledelsen
 beder dig præsentere et eller andet for virksomheden. Det skal være kort og præcist og
 med overblik. Efter din præsentation skal eksaminator (VA/BDo) som nævnt ovenfor
 stille uddybende spørgsmål.

 a) Kreditsikring, dvs. hvordan kan en virksomhed sikre sig, når den giver kredit.
 Emnet strækker sig over pant i fast ejendom, pant i løsøre, kaution og
 ejendomsforbehold. Et supplerende spørgsmål kunne eksempelvis dreje sig om
 tilbehørspant. (TL §§ 37-38)

 Eksempel: En kreditsælger ønsker at få sikkerhed i forbindelse med kreditsalg af en bil,
 her kan man fortælle om mulighederne for pant (husk forbud mod underpant i
 salgsgenstanden i forbrugerkreditkøb), ejendomsforbehold samt kaution og relatere
 dem til Jerntæppereglen i Købeloven § 28, stk. 2. b) Erstatningsret. Her tænkes på et sammenhængende forløb om erstatning udenfor
 kontrakt, især arbejdsgiveransvaret, ansvar for dyr samt produktansvaret. Et
 supplerende spørgsmål kunne eksempelvis dreje sig om børns erstatningsansvar.

 Eksempel: En person kommer ud for en række forskellige skader påført af en
 skadevolder. Her skal de forskellige erstatningsbetingelser inddrages. c) Aftaler, eventuelt i kombination med markedsføring.

 Eksempel: en virksomhed køber sine produkter af en anden virksomhed, hvor aftalen
 er underlagt aftaleloven. Men sker videresalg da - f.eks. via en hjemmeside - til en
 forbruger på en måde, som omhandlet i forbrugeraftaleloven, kommer denne lov jo
 også ind i billedet. Også omkring markedsføring er der krav som skal overholdes.
Eksempel: En virksomhed sælger sine varer via en fuldmægtig, hvor reglerne herom
forklares. Herefter kan man lade den fuldmægtige indgå en række tvivlsomme aftaler,
hvor man kan komme ind på diverse ugyldighedsgrunde og evt. efterfølgende
afskediges/bortvises (funktionærlovgivningen, afskedigelses-grunde, opsigelsesfrister,
konkurrenceklausuler mv.)d) Køb, dvs. internationale køb, handelskøb og forbrugerkøb.

Eksempel: En dansk virksomhed køber læder til skofabrikation i Italien (Internationalt
køb, der redegøres i overblik for CISG, f.eks. om misligholdelsessituationer), hvorefter
virksomheden laver sko af dette læder, som den sælger videre til en detailhandler
(handelskøb, hvor der kan komme en tilsvarende redegørelse i overblik eller oversigt).
Detailbutikken skal sælge skoene til kunder (forbrugerkøb, - tilsvarende oversigt).
Supplerende spørgsmål kunne dreje sig om, hvor en eventuel retssag skulle foregå,
hvis den danske importør stævnede (startede retssag) mod den Italienske sælger,
f.eks. på grund af mangler ved læderet. (Der bør udvælges nogle af ovennævnte
situationer pga. tidspresset.)e) Individual- og universalforfølgning

Eksempel: En kreditsælger har ikke fået sikkerhed i forbindelse med kreditsalg af en bil
og kunden misligholder aftale. Kreditsælgeren ønsker nu at inddrive sit tilgodehavende.
Her kan man fortælle om mulighederne for individualforfølgning (udlæg og arrest) og
evt. universalforfølgning (konkurs).

Eksempel: En kreditsælger har fået sikkerhed i forbindelse med kreditsalg af en bil og
kunden misligholder aftale. Kreditsælgeren ønsker nu at inddrive sit tilgodehavende.
Her kan man fortælle om mulighederne for individualforfølgning (udlæg,
indsættelsesforretning). Og kom evt. ind på, hvordan denne kreditor er stillet i
forbindelse med debitors konkurs.

Eksempel: Gennemgang af et konkursforløb (betingelser, sagens gang, omstødelse og
konkursordenen mv.), evt. hvor det er debitor selv, der begærer sig konkurs og evt. har
været i betalingsstandsning forinden.TID ved eksaminationen:
Den individuelle præsentation til eksamen må kun tage 9 minutter. Der bliver cuttet, når
de 9 minutter rundes uanset om du er færdig eller ej. Du skal altså have dit materiale
struktureret således, at du kan nå det, - også uden stress og jag. Det kan trække ned,
hvis du ikke når at blive færdig.

Herefter har læreren 5 minutter til uddybende spørgsmål.

Herefter går vi over til:
DEL 2

Del 2 er et ukendt tekstmateriale, som regel i form af en opgave/artikel med spørgsmål.

Eksamination i ukendt tekst, som eleven forud har fået 30 minutters forberedelse til.
Denne eksamination tager 10 - 11 minutter.

Konklusion: I alt til del 1 og 2 er nu brugt 24 - 25 minutter og de sidste resterende ca. 5
minutter anvendes af lærer og censor til votering, karaktergivning og til ny elev kommer
ind.

Under forberedelsen såvel som til den mundtlige eksamen må alle hjælpemidler
anvendes, dog naturligvis ikke kommunikation med omverdenen. Men pas på med
anvendelse af hjælpemidlerne under eksaminationen – ren oplæsning trækker ned
ligesom febrilsk bladren i noter/bog naturligvis tager tid og afslører usikkerhed.
Eksamen former sig som en samtale mellem elev og eksaminator. Censor kan
inddrages.


Til den mundtlige eksamen medtager I hver især jeres præsentation af det valgte
område, og i tilfælde af, at det er en IT-præsentation skal i medbringe den på et USB-
stik. Skolen stiller pc, projektor og program til rådighed. Det er vigtigt, at eleven også
har printet sin præsentation ud, som så skal bruges, hvis AV-udstyret svigter. Der skal
printes ud både til elev, lærer og censor, altså 3 eksemplarer.

Karakter gives efter 7 skalaen.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:18
posted:3/2/2012
language:Danish
pages:4