Samlet hvervsfortegnelse 2010 2013 by a8BZa0E3

VIEWS: 120 PAGES: 140

									Denne hvervsfortegnelse indeholder en fortegnelse over råd, udvalg, nævn og bestyrelser,
som Vordingborg Kommune har udpeget repræsentation til i
Kommunalbestyrelsesperioden 1. januar 2010 til 31. december 2013.

Der er udarbejdet skemaer for de enkelte hverv med angivelse af oprettelseshjemmel,
sammensætning, oplysning om eventuel vederlæggelse, de udpegede medlemmer samt
tidspunktet for udpegningen m.v.

Der er tale om udpegninger, der dels er besluttet i Kommunalbestyrelsen, dels i andre fora
som f.eks. en fælleskommunal udpegning eller af administrationen.

Som udgangspunkt er udpegningen gældende for hele Kommunalbestyrelsesperioden,
men visse råd, udvalg, nævn og bestyrelser har en anderledes funktionsperiode, hvilket er
fremhævet i de enkelte skemaer.

Nærværende hvervsfortegnelse indeholder udpegninger og ændringer der er foretaget i
perioden fra det konstituerende møde den 7. december 2009 til 24. juni 2010.

Hvervsfortegnelsen findes ligeledes på Vordingborg Kommunes hjemmeside,
www.vordingborg.dk, hvor kommende ændringer løbende vil blive opdateret.

Eventuelle spørgsmål om hvervsfortegnelsen kan rettes til Rita Stensbjerg,
Fællessekretariatet på telefon 55362720 eller rs@vordingborg.dk.
                                             2
INDHOLDSFORTEGNELSE

Advokatkredsbestyrelsen ................................................................................................................. 6
AffaldPlus I/S , bestyrelsen for ........................................................................................................ 7
Avnø Naturskole, bestyrelsen for.................................................................................................... 8
Beboerklagenævnet .......................................................................................................................... 9
Beredskabskommissionen ............................................................................................................. 10
Bevillingsnævnet ............................................................................................................................. 11
Bogø Kostskole og Idrætsefterskolen Grønsund, bestyrelsen for .......................................... 12
Boligselskabet Domea Vordingborg, bestyrelsen for ................................................................ 13
Brugergruppe omkring Nyord-reservatet ..................................................................................... 14
Brugerråd Skov- og Naturstyrelsen, Storstrøm .......................................................................... 15
Bygningsforbedringsudvalget ........................................................................................................ 16
Bygningspræmieringsudvalget ...................................................................................................... 17
Børn og unge-udvalget ................................................................................................................... 18
Børne-, Unge- og Familieudvalget ................................................................................................ 19
Cantabile 2, bestyrelsen for ........................................................................................................... 20
Den Lokale Aktionsgruppe i Vordingborg Kommune, bestyrelsen for .................................... 21
Det lokale beskæftigelsesråd ........................................................................................................ 22
Det Regionale Politiklagenævn ..................................................................................................... 23
Dialogudvalg 1- 5............................................................................................................................. 24
Dommerkomite til uddeling af Årets Talent- og Årets Kulturinitiativpris – Administrativt
oprettet .............................................................................................................................................. 27
E.ON Varme Aps., bestyrelsen for ............................................................................................... 28
Ekspropriationskommissionen for Øerne - fast ejendom ......................................................... 29
Facaderåd Præstø – Administrativt oprettet ............................................................................... 30
Facaderåd Stege – Administrativt oprettet .................................................................................. 31
Facaderåd Vordingborg – Administrativt oprettet ...................................................................... 32
Femern Bælt Forum ........................................................................................................................ 33
Fiskeriaktionsgruppen, bestyrelsen for ........................................................................................ 34
Folkesundhedsrådet ....................................................................................................................... 35
Fonden Geocenter Møns Klint, bestyrelsen for .......................................................................... 36
Fonden Femern Bælt, bestyrelsen for ........................................................................................ 37
Fredningsnævn ................................................................................................................................ 38
Fuglsang Kunstmuseum, bestyrelsen for .................................................................................... 39
GeoCenter Møns Klint A/S, bestyrelsen for ................................................................................ 40
Geodatacentret I/S, bestyrelsen for .............................................................................................. 41
Grundkort Øst I/S, bestyrelsen for ................................................................................................ 42
Grundlisteudvalget .......................................................................................................................... 43
Grundvandsrådet – Administrativt oprettet.................................................................................. 44
Handelsskolen Sjælland Syd, bestyrelsen for ............................................................................ 46
Handicaprådet.................................................................................................................................. 47
Havnebestyrelsen for Vordingborg Havn .................................................................................... 48
Hegnssyn .......................................................................................................................................... 49
Hjemmeværnets distriktsudvalg Storstrømmen ......................................................................... 50
Huslejenævnet ................................................................................................................................. 51
Integrationsrådet.............................................................................................................................. 52
Jens Peter Larsen og hustru Anna Larsens mindefond, bestyrelsen for ............................... 55
Klageråd vedrørende hjemmehjælp ............................................................................................. 56
KL- Topmøder 2010-2013, delegerede til ................................................................................... 57
KL’s repræsentantskab 2010-2013 - stedfortræder for borgmesteren ................................... 58
Kommitéen for Liselund Gl. Slot ................................................................................................... 59
                                                                            3
Kommunekontaktråd - KKR Sjælland ......................................................................................... 60
Kredsråd vedrørende politiets virksomhed .................................................................................. 61
Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget ................................................................................................ 62
Kulturarvskommuneprojekt, styregruppen vedrørende ............................................................. 63
Kulturregion Storstrøm, styregruppen for .................................................................................... 64
Langebæk Boligselskab , bestyrelsen for.................................................................................... 65
Lejerbo Vordingborg, bestyrelsen for ........................................................................................... 66
Lokalt færdselssikkerhedsråd - Administrativt oprettet ............................................................. 67
Lokalt Uddannelsesudvalg på SOSU Næstved – pædagogisk område – Administrativt
udpeget ............................................................................................................................................. 68
Lokalt Uddannelsesudvalg på SOSU Næstved - social- og sundhedsområdet –
Administrativt udpeget .................................................................................................................... 69
Masnedøfortet, bestyrelsen for ..................................................................................................... 70
Miljø- og Klimaudvalget .................................................................................................................. 71
Miljørådet .......................................................................................................................................... 72
Museerne Vordingborg, bestyrelsen for....................................................................................... 75
MønBo, bestyrelsen for .................................................................................................................. 76
Mønshallerne, bestyrelsen for ....................................................................................................... 77
Overtaksationskommissionen for Roskilde, Sydsjælland og Lolland-Falster - vejloven ...... 78
Pakhuset, Havnevej, Præstø, bestyrelsen for ............................................................................ 79
Prins Jørgens Garde, bestyrelsen for .......................................................................................... 80
Prins Jørgens Gardes Fond, bestyrelsen for .............................................................................. 81
Præstø Søsportscenter, bestyrelsen for ...................................................................................... 82
Psykiatriudvalget ............................................................................................................................. 83
Repræsentanter ved åstedsforretninger i.f.m. kommunale ekspropriationer ........................ 84
Rødeledfonden, bestyrelsen for .................................................................................................... 85
SEAS-NVE, repræsentantskabet for ............................................................................................ 86
Seniorrådet ....................................................................................................................................... 87
Sjælland Syd-samarbejdet ............................................................................................................. 88
Skatteankenævn Sydsjælland ....................................................................................................... 89
Slotstorvet, følgegruppen vedrørende ......................................................................................... 90
Socialudvalget.................................................................................................................................. 91
SOSU Nykøbing Falster, bestyrelsen for..................................................................................... 92
SOSU Næstved, bestyrelsen for ................................................................................................... 93
STARS, Storstrøms Amts Rytmiske Spillested, bestyrelsen for .............................................. 94
Stege Fjernvarme, bestyrelsen for ............................................................................................... 95
Strømmen, Vordingborg-Møn Produktionsskole, bestyrelsen for............................................ 96
Sundhedsudvalget .......................................................................................................................... 97
Synscentralen i Vordingborg, bestyrelsen for ............................................................................. 98
Taksationskommissionen for Sjælland - fast ejendom............................................................ 99
Taksationskommissionen for Sydsjælland og Lolland-Falster - vejloven ............................. 100
Taxa-nævn i Vordingborg Kommune ......................................................................................... 101
Teaterforeningen Bøgestrømmen, bestyrelsen for .................................................................. 102
Teknikudvalget ............................................................................................................................... 103
Thorvaldsen Samlingen på Nysø, bestyrelsen for ................................................................... 104
Trafikselskabet Movia, repræsentantskabet for ....................................................................... 105
Turismenetværket Sjælland/Møn, bestyrelsen for ................................................................... 106
TV2 Øst, repræsentantskabet for ............................................................................................... 107
Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget .............................................................................. 108
Udvalg vedrørende institution for ældre, sundhed og fritid i Præstø - § 17, stk. 4 udvalg 109
Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling .................................................................... 110
Underskriftsbemyndigelse ............................................................................................................ 111
                                                                           4
Ungdommens Uddannelsesvejledning Sjælland Syd, fællesstyrelsen for ........................... 112
Valgbestyrelse ved folkeafstemninger ....................................................................................... 113
Valgbestyrelse ved valg til Folketinget ....................................................................................... 114
Valgbestyrelse ved valg til kommunalbestyrelse og regionsråd ............................................ 115
Videnscenter for Specialpædagogik (VISP), bestyrelsen for ................................................. 116
Vordingborg Boligselskab, bestyrelsen for ................................................................................ 117
Vordingborg Elnet A/S, bestyrelsen for...................................................................................... 118
Vordingborg Energi Holding A/S, bestyrelsen for .................................................................... 119
Vordingborg Fjernvarme A/S, bestyrelsen for .......................................................................... 120
Vordingborg Forsyningsservice A/S, bestyrelsen for .............................................................. 121
Vordingborg Gadebelysning A/S, bestyrelsen for .................................................................... 122
Vordingborg Gymnasium og HF, bestyrelsen for ..................................................................... 123
Vordingborg Kollegiet, bestyrelsen for ....................................................................................... 124
Vordingborg Musikskole, bestyrelsen for .................................................................................. 125
Vordingborg Spildevand A/S, bestyrelsen for ........................................................................... 126
Vordingborg Uddannelsescenter, bestyrelsen for .................................................................... 127
Vordingborg Udviklingsråd for Erhverv og Turisme, bestyrelsen for .................................... 128
Vordingborg Ungdomsskole, bestyrelsen for ............................................................................ 129
Vordingborg Vand A/S, bestyrelsen for ..................................................................................... 130
Vordingborgskolen, bestyrelsen for ............................................................................................ 131
VUC Storstrøm, bestyrelsen for .................................................................................................. 132
Vurderingsankenævn Syd- og Østsjælland med Øer .............................................................. 133
Vurderingsmænd i henhold til mark- og vejfredslov. ............................................................... 134
Zealand Business College, bestyrelsen for ............................................................................... 135
Kommunalbestyrelsens medlemmer: ......................................................................................... 136
Stående udvalg m.fl. ..................................................................................................................... 138
                                                                      5
Advokatkredsbestyrelsen
eDoc-nr.:
2009-6664

Oprettelseshjemmel:
Bekendtgørelse nr. 1131 af 18. november 2008 om godkendelse af vedtægt for Det Danske
Advokatsamfund, § 46.


Sammensætning og antal medlemmer:
De vedtægtsbestemte advokatkredsbestyrelser tiltrædes af en offentlighedsrepræsentant udpeget af
Justitsministeren.
KL har på vegne af justitsministeren anmodet kommunerne om af indstille 2 personer til kredsbestyrelsen i
den kreds, som kommunen hører under. Justitsministeren udpeger herefter repræsentation blandt de
indstillede.

Opgaver:
Af vedtægternes § 46 fremgår:
”Hver advokatkreds skal have en kredsbestyrelse, der varetager kredsens særlige anliggender og bistår
Advokatrådet.
Stk. 2. I sager, hvor der er klaget over vederlaget, som en advokat, et advokatselskab eller en medejer af et
advokatselskab har forlangt for sit arbejde, kan kredsbestyrelsen efter Advokatnævnets nærmere
bestemmelse bistå Advokatnævnet i sagsbehandlingen. Det samme gælder ved klager over, at en advokat,
et advokatselskab eller en medejer af et advokatselskab har tilsidesat god advokatskik.
Stk. 3. I de i stk. 2 nævnte sager tiltrædes kredsbestyrelsen af en offentlighedsrepræsentant udpeget af
justitsministeren.”
Vederlæggelse:                  Hjemmel:
JaMedlemmer:                    Suppleanter:
Indstillet:
Erling B. Nielsen
Malene Hansen, Tågebyvej 2, Mern
(ikke medlem af Kommunalbestyrelsen)

13/7 2009. KL oplyser, at Erling B. Nielsen er
udpeget som medlem med Hans R. Hansen,
Næstved Kommune som stedfortræder -
for perioden 1. april 2009 til 1. juli 2011.

Revideret, dato og årsag:
KB 26/3 2009.
13/7 2009. Oplysning om udpegning.
                                                        6
AffaldPlus I/S , bestyrelsen for
eDoc-nr.:
2009-25168

Oprettelseshjemmel:
Vedtægter for AffaldPlus I/S ligger pt. til godkendelse i Statsforvaltningen

Sammensætning og antal medlemmer:
Bestyrelsen består af 12 medlemmer.
Vordingborg kommune udpeger 2 medlemmer samt 2 suppleanter bestyrelsen af og blandt
Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Opgaver:
AffaldPlus I/S er et fælleskommunalt affaldsselskab, der består af kommunerne Faxe, Næstved, Ringsted,
Slagelse, Sorø og Vordingborg Kommuner. AffaldPlus blev etableret pr. 1. januar 2010 ved en fusion af
Fasan I/S og Kavo I/S

Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse af selskabet. Bestyrelsen består af 12 medlemmer som
udpeges af og blandt Kommunalbestyrelsen i de 6 ejerkommuner.

Selskabets formål er:
   at planlægge, etablere og drive de fornødne anlæg til håndtering og behandling af affald fra
    husstande og erhvervsvirksomheder i interessentkommunerne
   at planlægge, etablere og drive de fornødne anlæg til energiproduktion, som naturligt kan relateres
    til affaldsbehandlingen
   at indbygge genanvendelse i affaldshåndtering i det omfang selskabet til enhver tid finder det
    ressourcemæssige og samfundsøkonomisk forsvarligt, herunder at afsætte genanvendelige
    produkter
   at sikre en indsamlingsordning for farligt affald
   at forestå alternativ bortskaffelse af affald, hvis den fornødne kapacitet ikke er til stede
   at indgå aftaler med bestyrelsens godkendelse om behandling af affald fra områder uden for
    interessentkommunerne, med henblik på at udnytte eventuel lovligt overskudskapacitet
   at løse andre administrative og driftsrelaterede affaldsopgaver for interessentkommunerne med
    bestyrelsens godkendelse og
   at rådgive interessentkommunerne om udarbejdelse af en sammenhængende affaldsplan for
    interessentområdet. Affaldsplan tilpasse den enkelte interessentkommune og justeres løbende, jfr.
    overordnede myndighedskrav.
Vederlæggelse:                   Hjemmel:
Ja                         Vedtægter AffaldPlus I/S


Medlemmer:                     Suppleanter:
Poul A. Larsen                   Erling B. Nielsen
Jørn Elo Hansen                   Asger Diness Andersen
Revideret, dato og årsag:

KB 7/12 2009 – konstituerende møde


                                                      7
Avnø Naturskole, bestyrelsen for
eDoc-nr.:
2010-1165

Oprettelseshjemmel:
Vedtægter for Avnø Naturskole, § 3

Sammensætning og antal medlemmer:
Bestyrelsen består af 7 medlemmer: 2 medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen i Vordingborg
Kommune, hvoraf mindst 1 er udpeget blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer, 2 medlemmer udpeget
af Kommunalbestyrelsen i Næstved Kommune, hvor mindst 1 er udpeget blandt Kommunalbestyrelsens
medlemmer, 2 medlemmer udpeget af Falster Skovdistrikt blandt Skov- og Naturstyrelsen, Storstrøm /
Falster Skovdistrikt og 1 medlem udpeget af og blandt brugerrådets medlemmer.

Opgaver:
Bestyrelsen af institutionens øverste myndighed.

Institutionens formål er:
    at tilbyde oplevelser i naturen for derigennem at fremme indsigten i og forståelsen for naturen,
     herunder naturens sårbarhed og balance.
    at tilbyde endagsophold og/eller overnatning. Skolens faciliteter herunder eventuelle udstillinger kan
     endvidere benyttes til naturvejledning af almenheden og turister.
    at være et tilbud til bl.a. daginstitutioner og skoler.
    at give naturvejledning som et tilbud til offentligheden herunder turister, strøggæster og
     organiserede grupper uansat alder og geografisk tilhørsforhold.
    at anvende ledig kapacitet til andre aktiviteter efter regler fastsat af bestyrelsen og i
     overensstemmelse med Naturklagenævnets afgørelse af 19/6 2002 :”Bygningens fremtidige
     anvendelse skal være i overensstemmelse med fredningens formål, således at den tjener
     naturforvaltningen i bred forstand, f.eks. naturskole, naturformidling i øvrigt og andre lignende
     formål”.
Vederlæggelse:                   Hjemmel:
Nej
Medlemmer:                     Suppleanter:
Thomas Bagge, Søndersognsvej 115 B, Stege
(ikke medlem af Kommunalbestyrelsen)
Eva Sommer-Madsen
Revideret, dato og årsag:

KB 28/1 2010                                                      8
Beboerklagenævnet
eDoc-nr.:
2009-22968

Oprettelseshjemmel:
Lov om leje af almene boliger, kapitel 17.
Lov om leje, § 109, stk. 2 og 3.

Sammensætning og antal medlemmer:
Beboerklagenævnet består af en formand, der beskikkes af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling
fra Kommunalbestyrelsen samt 2 andre medlemmer der udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling
fra de almene boligforeninger, der har afdelinger i kommunen, og de større lejerforeninger i kommunen.
Nævnet tiltrædes af en person, der er kyndig i sociale forhold, udpeget af Kommunalbestyrelsen.
Der udpeges suppleanter for hvert af medlemmerne og den socialt kyndige.

Opgaver:
Der kan nedsættes et eller flere nævn for hver kommune, ligesom kommunerne kan samarbejde om
etablering af fælles nævn for to eller flere kommuner.

Beboerklagenævnets opgave er at afgøre tvister m.v. mellem udlejer og lejere i almene boligorganisationer
m.m. Beboerklagenævnet behandler bl.a. sager om:
   Udlejers overholdelse af de formelle regler for varsling af lejeforhøjelse, men ikke om huslejens
    størrelse.
   Mangler ved det lejede.
   Pligt til vedligeholdelse samt pålægge udlejer tidsfrister for gennemførelse af arbejder på
    ejendommen.
   Varme- og vandregnskaber.
   Betaling for istandsættelse efter fraflytning, herunder om udgifternes rimelighed.
   Lejers ret til f.eks. at opsætte vaskemaskine, opvaskemaskine, parabolantenne.
   Betaling for fællesantenne.
   Lejers ret til at forbedre boligen, f.eks. modernisering af køkken og badeværelse.
   Lejers ret til fremleje, bytteret og ret til fortsættelse af lejemålet.
   Afregning af beboerindskud eller depositum.
   Overtrædelse af husordenen.

Vederlæggelse:                  Hjemmel:
Ja                        Lov om leje af almene boliger


Medlemmer:                    Suppleanter:
Jurist Martin Vestergaard, Vordingborg      Jurist Kismet Kouyoumdjian, Vordingborg Kommune.
Kommune (formand).

Indstillet af almene boligorganisationer:     Jens Hartmann, Vordingborg Boligselskab.
Niels Andersen, Arbejdernes Boligselskab.

Indstillet af Lejernes Landsorganisation:     Poul Erik Jensen.
Vagner Christensen.

Som social sagkyndig:               Torben Ibsen, Vordingborg Kommune
Søren Nonbo, Vordingborg Kommune.

Revideret, dato og årsag:

KB 28/1 2010
                                                        9
Beredskabskommissionen
eDoc-nr.:
2009-23344

Oprettelseshjemmel:
Lov om beredskab nr. 137 af 1. marts 2004


Sammensætning og antal medlemmer:
Beredskabskommissionen består af borgmesteren (formand), politidirektøren og et flertal, der er valgt af
Kommunalbestyrelsen.


Opgaver:
Kommunalbestyrelsen skal nedsætte en beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning
af redningsberedskabet.

Kommunalbestyrelsen træffer bestemmelse om kommissionens sammensætning. Kommissionen, hvis
medlemstal skal være ulige, skal bestå af borgmesteren, der er formand, politidirektøren og et flertal (der
ikke behøver at være kommunalbestyrelsesmedlemmer) valgt af Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen skal give observatørstatus til forskellige frivillige organisationer, som kommunen har
samarbejde med, f.eks. til en repræsentant for brandmændene og en fra beredskabsforbundet – uden
stemmeret.

Beredskabskommissionen er redningsberedskabets øverste ledelse og har bl.a. følgende opgaver:
   Kontraktsmæssige forhold med entreprenører.
   Budgetmæssigt at sætte redningsberedskabet i stand til at løse dets opgaver på forsvarlig vis
   Behandle dispensationsansøgninger i forbindelse med byggesager
   Godkendelse af beredskabsplan
   Godkendelse af risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i kommunen.
Vederlæggelse:                   Hjemmel:
Ja                         Styrelseslovens § 16
                          Kommunalbestyrelsesbeslutning af 31. maj 2007Medlemmer:                     Suppleanter:
Borgmester Henrik Holmer (formand)
Politidirektør Jesper Vorstrup Rasmussen
Søren Nybo
Poul A. Larsen
Flemming Refshøj,
Rævebakken 11, Vordingborg
(ikke medlem af Kommunalbestyrelsen).Revideret, dato og årsag:

KB 7/12 2009 - Konstituerende møde                                                       10
Bevillingsnævnet
eDoc-nr.:
2007-24405

Oprettelseshjemmel:
Lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., § 10, stk. 3.

Sammensætning og antal medlemmer:
Bevillingsnævnet består 6 medlemmer: 4 medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen og 2 som
branchekyndige udpeget af 3F og Horesta. Politidirektøren er født medlem af Bevillingsnævnet.


Opgaver:
Kommunalbestyrelsen skal nedsætte et Bevillingsnævn til at træffe de afgørelser, der efter
restaurationsloven er henlagt til Kommunalbestyrelsen.

Nævnet behandler ansøgninger om:
   Alkoholbevillinger.
   Fornyelse af alkoholbevillinger.
   Godkendelse af bestyrer.
   Udvidet åbningstid.
   Udskiftning i bestyrelsen.

Alle ansøgninger sendes til Sydsjællands og Lolland Falsters Politi, Back-office, Nybrogade 5, 4900
Nakskov som behandler ansøgningerne og fremsender dem med politiets indstilling til Bevillingsnævnets
afgørelse.

Bevillingsnævnet holder møder en gang i kvartalet.Vederlæggelse:                  Hjemmel:
Ja                        Styrelseslovens § 16
                         Kommunalbestyrelsesbeslutning af 31. maj 2007


Medlemmer:                    Suppleanter:
Borgmester Henrik Holmer
Knud Henriksen, Østermarkgade 9, Stege.
(ikke medlem af Kommunalbestyrelsen)
Thorstein Pjétursson,
Bergsvej 3, Bogø By
(ikke medlem af Kommunalbestyrelsen)

Indstillet af Horesta;
Vivi Schou, Restaurant Babette, Kildemarks-
Vej 5, Vordingborg.

Indstillet af 3F (Fælles Fagligt Forbund):
Knud Christensen, Orevej 174, Vordingborg.


Revideret, dato og årsag:

KB 7/12 2009 – Konstituerende møde
                                                    11
Bogø Kostskole og Idrætsefterskolen Grønsund, bestyrelsen
for
eDoc-nr.:
2009-25142

Oprettelseshjemmel:
Vedtægter for Bogø Kostskole og Idrætsefterskolen Grønsund.

Sammensætning og antal medlemmer:
Bestyrelsen består af 7 medlemmer: 2 medlemmer vælges af og blandt forældrene til skolens dagelever i
den fri grundskole med kostafdeling, 1 medlem vælges af og bland forældrene til skolens efterskoleelever, 1
medlem vælges af elevforeningen Bogø Samfundets bestyrelsen blandt skolens tidligere dagelever i den
frie grundskole med kostafdeling, 1 medlem vælges af elevforeningen Bogø Samfundets bestyrelse blandt
skolens tidligere kostelever i den fri grundskole med kostafdeling/efterskoleelever, 2 medlemmer vælges af
og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.
Der vælges personlige suppleanter for medlemmerne.


Opgaver:
Bestyrelsen varetager skolens overordnede ledelse samt er ansvarlig for skolens drift, herunder at
forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med § 5 stk. 5 i lov om friskoler og private
grundskoler samt § 7 stk. 1 i lov om frie kostskoler og skolens vedtægt.

Institutionens formål er:
    at videreføre skolen som en privat grundskole med tilhørende 10. klasse, børnehaveklasse og
     kostafdeling samt at drive efterskole. Undervisningen sigter mod folkeskolens afsluttende prøver.
    at have et værdigrundlag ” et solidt, alment fundament af basale færdigheder og kundskaber som
     udgangspunkt for virelyst, fordybelse, kreativitet og oplevelser”.
    at der i det daglige samarbejde mellem elever og medarbejdere lægges vægt på gensidig tillid og
     respekt, medansvar og engagement, humor og varme.
    at give eleverne en menneskelig og faglig ballast, der sætter dem i stand til at klare deres pligter og
     bruge deres rettigheder i et demokratisk samfund.
Vederlæggelse:                   Hjemmel:
Nej
Medlemmer:                     Suppleanter:
Ib Johansen                    Lene Schroll
Knud Larsen                    Brit Skovgaard
Revideret, dato og årsag:

KB 7/12 2009 – konstituerende møde


                                                      12
Boligselskabet Domea Vordingborg, bestyrelsen for
eDoc-nr.:
2010-1903

Oprettelseshjemmel:
Vedtægter for Boligselskabet Domea Vordingborg.


Sammensætning og antal medlemmer:
Bestyrelsen består af 7 medlemmer: 4 medlemmer udpeget af repræsentantskabet blandt boligorganisatio-
nens lejere, 1 medlem udpeget af Domeas bestyrelse og 2 medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen.
Der udpeges suppleanter for medlemmerne.

Opgaver:
Repræsentantskabet er boligorganisationens øverste myndighed.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger. Bestyrelsen er
ansvarlig for driften, herunder for udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og for at
den daglige administration sker i overensstemmelse med de herfor gældende regler.

Boligorganisationen har til formål at:
   opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere støttet boligbyggeri i overensstemmelse
    med reglerne i lov om almene boliger m.v.
   udføre aktiviteter, som har en naturlig tilknytning til boligerne og administrationen af disse, eller som
    er baseret på den viden, boligorganisationen har oparbejdet.
Vederlæggelse:                   Hjemmel:
Nej
Medlemmer:                     Suppleanter:
Vibe Bøgvad, Sneserevej 11, Præstø         Jens Ravn, Carit Etlarsvej 9, Vordingborg
(ikke medlem Kommunalbestyrelsen)         (ikke medlem af Kommunalbestyrelsen)
Bent Maigaard                   Asger Diness Andersen
(ikke medlem af Kommunalbestyrelsen)
Revideret, dato og årsag:

KB 28/1 2010
                                                       13
Brugergruppe omkring Nyord-reservatet
eDoc-nr.:
2010-1169

Oprettelseshjemmel:
Miljøministeriets retningslinier for oprettelse af brugerråd.

Sammensætning og antal medlemmer:
For hvert statsskovdistrikt nedsættes et brugerråd. Distrikterne kan vælge at nedsætte flere. Brugerrådet
bør højst have 14 medlemmer foruden distriktets repræsentation og ad-hoc deltagere. Formand er
distriktets skovrider, og følgende myndigheder skal tilbydes repræsentation med hver 1 medlem:
Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Idrætsforbund samt Kommuner. Distriktet kan
tilbyde yderligere organisationer, foreninger og myndigheder repræsentation i rådet med hver 1 medlem.
De enkelte medlemmer kan samtidig sidde i flere brugerråd. Medlemmer af brugerråd skal have lokal
tilknytning.


Opgaver:
Der afholdes mindst 2 årlige møder i hvert brugerråd.
På møderne drøftes spørgsmål og emner rejst af brugerrådets medlemmer og distriktet orienterer om dets
arbejde, aktuelle emner og planlagte tiltag. Drøftelserne kan omfatte alt vedrørende drift, pleje og brug af
distriktets arealer, dog kan personale- og kontraktsforhold og myndighedsafgørelser ikke behandles af
brugerrådet.

Formålet med brugerrådene er at give lokale myndigheder, organisationer og brugere af statens skove
indflydelse på skovenes drift og benyttelse.

Brugerrådene skal styrke de lokale brugeres engagement i driften og benyttelse af befolkningens skove, og
de skal øge brugernes indflydelse herpå.
Vederlæggelse:                    Hjemmel:
Nej
Medlemmer:                      Suppleanter:
Jørn Klemmensen, Grundtvigs Alle 20,
Vordiingborg
(ikke medlem af Kommunalbestyrelsen)
Revideret, dato og årsag:

KB 28/1 2010


                                                        14
Brugerråd Skov- og Naturstyrelsen, Storstrøm
eDoc-nr.:
2010-1170

Oprettelseshjemmel:
Miljøministeriets retningslinier for oprettelse af brugerråd.

Sammensætning og antal medlemmer:
For hvert statsskovdistrikt nedsættes et brugerråd. Distrikterne kan vælge at nedsætte flere. Brugerrådet
bør højst have 14 medlemmer foruden distriktets repræsentation og ad-hoc deltagere. Formand er
distriktets skovrider, og følgende myndigheder skal tilbydes repræsentation med hver 1 medlem:
Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Idrætsforbund samt Kommuner. Distriktet kan
tilbyde yderligere organisationer, foreninger og myndigheder repræsentation i rådet med hver 1 medlem.
De enkelte medlemmer kan samtidig sidde i flere brugerråd. Medlemmer af brugerråd skal have lokal
tilknytning.


Opgaver:
Der afholdes mindst 2 årlige møder i hvert brugerråd.
På møderne drøftes spørgsmål og emner rejst af brugerrådets medlemmer og distriktet orienterer om dets
arbejde, aktuelle emner og planlagte tiltag. Drøftelserne kan omfatte alt vedrørende drift, pleje og brug af
distriktets arealer, dog kan personale- og kontraktsforhold og myndighedsafgørelser ikke behandles af
brugerrådet.

Formålet med brugerrådene er at give lokale myndigheder, organisationer og brugere af statens skove
indflydelse på skovenes drift og benyttelse.

Brugerrådene skal styrke de lokale brugeres engagement i driften og benyttelse af befolkningens skove, og
de skal øge brugernes indflydelse herpå.
Vederlæggelse:                    Hjemmel:
Nej
Medlemmer:                      Suppleanter:
Niels Brixvold, Busenevej 60, Borre
(ikke medlem af Kommunalbestyrelsen)
Revideret, dato og årsag:

KB 28/1 2010                                                        15
Bygningsforbedringsudvalget
eDoc-nr.:
2010-1199 og 2010-6612

Oprettelseshjemmel:
Lov om byfornyelse og udvikling af byer kap. 4 § 30.


Sammensætning og antal medlemmer:
Udvalget består af 5 medlemmer:
2 medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen blandt Teknikudvalgets medlemmer, 2 medlemmer
udpeget blandt grundejerinteresseorganisationer og 1 medlem udpeget af den fælles bevaringsforening.


Opgaver:
I forbindelse med byfornyelsesstøtte til ejer- og andelsboliger kan Kommunalbestyrelsen beslutte at
nedsætte et bygningsforbedringsudvalg til at udøve Kommunalbestyrelsens beføjelser i forbindelse med
uddeling af støtte.
Vederlæggelse:                  Hjemmel:
Nej
Medlemmer:                    Suppleanter:
Michael Ryberg Juliussen
Asger Diness Andersen

Fra grundejerinteresseorganisationer:
Niels Anton Dam, Fjordparken 40, Præstø
Klaus Larsen, Koholtevej 58, Vordingborg

Fra bevaringsforeninger:
Erik Büchert, Athenevej 10, Stege.Revideret, dato og årsag:

KB 28/1 2010 - udpegning af KB-medlemmer
KB 29/4 2010 - udpegning af øvrige medlemmer
                                                    16
Bygningspræmieringsudvalget
eDoc-nr.:
2010-1201

Oprettelseshjemmel:
Beslutning i kommunalbestyrelsen 27. marts 2008 samt regulativ for præmiering af bygninger m.m. i
Vordingborg Kommune.


Sammensætning og antal medlemmer:
Udvalget består af:
3 repræsentanter udpeget af Kommunalbestyrelsen, 2 repræsentanter udpeget af Akademisk
Arkitektforening , 3 repræsentanter udpeget af kommunens facaderåd og 1 repræsentant udpeget af
bevaringsforeningerne.


Opgaver:
Vordingborg Kommunes præmiering af gode og smukke bygninger og bymiljøer har til formål at påskønne
og opmuntre til en bevidst omgang med bygninger og deres omgivelser.

Der annonceres efter forslag til præmiering 1 gang årligt.

Udvalget uddeler prisbelønninger og diplomer for følgende kategorier, udført i kommunen siden sidste
præmiering:

     Gode og smukke bygninger.

     God og smuk ombygninger eller omfattende istandsættelser af ældre værdifulde bygninger.

     Arkitektonisk kvalificeret arbejde med byens rum, bygningselementer og inventar, som må
     betragtes som bidragende til kommunens forskønnelse.

De pågældende arbejder skal være lovligt færdiggjort og ibrugtaget.Vederlæggelse:                   Hjemmel:
Nej
Medlemmer:                     Suppleanter:
Søren Nybo
Michael Ryberg Juliussen
Bo Manderup
Revideret, dato og årsag:

KB 28/1 2010
                                                    17
Børn og unge-udvalget
eDoc-nr.:
2009-23343

Oprettelseshjemmel:
Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, §§ 18-21

Sammensætning og antal medlemmer:
3 medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsen, byretsdommeren i retskredsen samt 1
børnesagkyndig udpeget af Statsforvaltningen – samt en stedfortræder for hvert medlem.
Medlemmer af stående udvalg, som behandler sager om børn og unges sociale forhold, kan ikke vælges
som medlemmer eller stedfortrædere til børn og unge-udvalget.


Opgaver:
Børn og unge-udvalget træffer afgørelser i sager vedrørende børn og unge i medfør af § 62 i lov om sociale
service (hjælpeforanstaltninger uden forældremyndighedsindehaverens samtykke m.v., som ændret pr. 1.
januar 2006).

Vordingborg Kommune udpeger sekretær for udvalget. Sekretæren må ikke have daglig indflydelse på
sagsbehandlingen.
Vederlæggelse:                  Hjemmel:
Ja                        Styrelseslovens § 16
                         Styrelsesvedtægtens § 21


Medlemmer:                    Suppleanter:
Søren Nybo - formand               Niels Fog
Asger Diness Andersen - næstformand       Jørn Elo Hansen
Birthe Helth                   Carsten OlsenRevideret, dato og årsag:

KB 7/12 2009 - konstituerende møde.
                                                    18
Børne-, Unge- og Familieudvalget
eDoc-nr.:
2009-23332

Oprettelseshjemmel:
Lov om kommunernes styrelse, § 17
Styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune, § 16

Sammensætning og antal medlemmer:
5 medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.


Opgaver:
Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner for de nedenfor nævnte områder og
kan lade udarbejde regler for sagsbehandlingen.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for følgende områder:

     Daginstitutioner, herunder specialbørnehaver og dagpleje for børn samt pladsanvisning
     Fritidshjem, Ungdomsskoler og -klubber
     Folkeskolen og SFO
     Specialskoler og specialundervisning for børn og unge
     Sociale foranstaltninger for børn og unge
     Forebyggende opgaver og integrationsindsatsen rettet mod børn og unge
     Institutioner, som Kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens
     forpligtelser inden for udvalgets område
     Pædagogisk, psykologisk rådgivning og familierådgivning
     Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område.

Udvalget lader udarbejde forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om
   udbygningsplaner, sektorplaner m.v. inden for de ovenfor nævnte fagområder i samarbejde med
    Udvalget for Økonomi, Udvikling og Planlægning,
   samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område.


Vederlæggelse:                  Hjemmel:
Ja                        Styrelseslovens § 16
                         Styrelsesvedtægtens § 21

Medlemmer:                    Suppleanter:
Peter Jonassen – formand
Ivan Tolborg – næstformand
Mette Høgh Christiansen
Thomas Christfort
Eva Sommer-Madsen
Revideret, dato og årsag:

KB 7/12 2009 – konstituerende møde
                                                     19
Cantabile 2, bestyrelsen for
eDoc-nr.:
2010-1137

Oprettelseshjemmel:
Vedtægter for Cantabile 2, § 3.


Sammensætning og antal medlemmer:
Bestyrelsen består af 6-8 medlemmer: 1 medlem udpeges af og blandt medlemmer af Kultur-, Idræts- og
Fritidsudvalget, 5-7 medlemmer udpeges af institutionens fast tilknyttede medarbejdere, heraf mindst 1
medlem udpeget blandt personer uden tilknytning til institutionen i øvrigt og mindst 1 medlem udpeget
blandt medarbejderne.
Der udpeges suppleanter for medlemmerne.

Opgaver:
Bestyrelsen har til opgave nøje at følge teatervirksomhedens kunstneriske ledelse og økonomiske drift,
samt påse, at bogholderi og regnskabsvæsen er i forskriftsmæssig orden, ligesom bestyrelsen skal
kontrollere, at det for institutionen lagte budget overholdes.
Bestyrelsen er sammen med den kunstneriske leder ansvarlig for, at offentlige tilskud til teatervirksomheden
anvendes efter deres formål.

Cantabile 2 har til formål:
   at drive teatervirksomhed,
   at undervise og forske i teatrets teori og praksis, herunder også at arrangere
    gæstespil/teaterfestivaler,
   udgive publikationer samt anden virksomhed til fremme af teaterinteressen.
Vederlæggelse:                  Hjemmel:
Nej
Medlemmer:                    Suppleanter:
Else-Marie Sørensen                Brit Skovgaard
Revideret, dato og årsag:

KB 25/2 2010
                                                     20
Den Lokale Aktionsgruppe i Vordingborg Kommune,
bestyrelsen for
eDoc-nr.:
2010-1324

Oprettelseshjemmel:
Kommunalbestyrelsesbeslutning 31/5 2007.


Sammensætning og antal medlemmer:
Bestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer, dog minimum af 7 personer, hvoraf 2 kan udpeges på forhånd af
henholdsvis regionsrådet/vækstforum samt af kommunalbestyrelsen. Der kan vælges flere repræsentanter fra lokale
myndigheder, men disse kan inkl. de forlods udpegede højest udgøre 1/3 af medlemmerne.
Bestyrelsen består af 15 medlemmer. De forlods udpegede medlemmer skal ikke vælges af generalfor-
samlingen. Kommunen kan højst udpege 2 medlemmer og en suppleant til bestyrelsen.
Det skal ved valget tilskyndes at sikre en bred repræsentation af lokale myndigheder, erhvervsinteresser,
foreninger og borgere samt i øvrigt alders- og kønsmæssig ligelig fordeling.


Opgaver:
Den lokale aktionsgruppe (LAG) er et partnerskab mellem den offentlige, den private og den frivillige sektor.
LAG’en skal udarbejde en udviklingsstrategi for området og indstiller projekter til støtte fra landdistriktpro-
grammet.

LAG’en skal etableres som en forening, hvor den stiftende generalforsamling vælger en bestyrelse og
godkender vedtægter, godkender forretningsorden m.v..

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af den lokale aktionsgruppes virksomhed og fører tilsyn
med aktionsgruppens daglige ledelse, herunder:

     drøftelse og vedtagelse af de overordnede visioner, værdiger og strategier,
     godkendelse af projekter til finansiering under landdistriktsprogrammet,
     forelæggelse af bestyrelsens beretning, udkast til årsregnskab samt drifts- og likviditetsbudget på
     den ordinære generalforsamling,
     eksklusion af medlemmer,
     udvikling af foreningens aktiviteter,
     godkendelse af resultatmål og
     foretage den nødvendige opfølgning på og kontrol med foreningens aktiviteter.
Vederlæggelse:                    Hjemmel:
Nej


Medlemmer:                      Suppleanter:
Birthe Helth                     Carsten Olsen
Ivan TolborgRevideret, dato og årsag:

KB 28/1 2010
                                                          21
Det lokale beskæftigelsesråd
eDoc-nr.:
2010-4886

Oprettelseshjemmel:
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, §§ 44-45


Sammensætning og antal medlemmer:
Det lokale beskæftigelsesråd udpeges af kommunalbestyrelsen og består af: 1 repræsentant fra
Kommunalbestyrelsen, op til 3 repræsentanter efter indstilling fra DA, op til 3 repræsentanter efter indstilling
fra LO, 1 repræsentant efter indstilling fra FTF, 1 repræsentant efter indstilling fra AC, op til 2 repræsen-
tanter efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer, 1 repræsentant efter indstilling fra PLO, 1
repræsentant efter indstilling fra integrationsrådet og op til 2 repræsentanter fra relevante lokale foreninger
efter indstilling fra de øvrige medlemmer af rådet i forening. Der udpeges suppleanter for medlemmerne.
Rådets funktionsperiode1. juni 2010 til 31. maj 2014.

Opgaver:
Det lokale beskæftigelsesråd er nedsat til at rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret
og til at samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har svært ved at klare sig
på arbejdsmarkedet.

Det lokale beskæftigelsesråd har til opgave:
   at overvåge resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret,
   at rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen om tiltag til forbedring af indsatsen,
   at inddrages i udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen, og kan indstille til de ansvarlige for
    beskæftigelsesindsatsen i jobcentret, at der sker ændringer i planen,
   på baggrund af resultatrevisionen, at indstille til de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen, at der
    sker ændringer i indsatsen m.v.,
   at – indenfor de overordnede rammer i beskæftigelsesplanen - udarbejde en plan for iværksættelse
    af initiativer til styrkelse af den virksomhedsrettede indsats, herunder om anvendelse af de af staten
    afsatte bevillinger til de lokale beskæftigelsesråd til lokale initiativer.


Vederlæggelse:                   Hjemmel:
Ja                         Styrelseslovens § 16
                          Kommunalbestyrelsesbeslutning af 31/5 2007.

Medlemmer:                     Suppleanter:
Henrik Holmer (formand)               Erling B. Nielsen
Kim Weinreich, DA (næstformand)           Vakant.
Janni Jensen, LO (næstformand)           Marianne Andersen
Vakant, DA                     Vakant
Vakant, DA                     Vakant
Bent Derning, LO                  Erik Jacobsen
Allan P. Kudsk, LO                 Pia Danielsen
Jonna Rolvung, TFT                 Vakant
Stella Steengaard; DH                Anders J. Andersen
Winnie Lindner Pedersen, DH             Erik Olsen
Christian Jensen, PLO                Vakant
Farid Faizi, Integrationsrådet           Drissia Knudsen
Tilforordnet: Niels Fog

Revideret, dato og årsag:

KB 27-05-2010                                                       22
Det Regionale Politiklagenævn
eDoc-nr.:
2010-1328

Oprettelseshjemmel:
Lov 552 af 24. juni 2005 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love,

Sammensætning og antal medlemmer:
Der oprettes 6 politiklagenævn i Danmark, 1 for hvert af de 6 regionale statsadvokater. Hvert
politiklagenævn består af 1 advokat som formand og 2 lægmænd.
Hver kommune udpeger 1 mand og 1 kvinde til en bruttoliste ud af hvilken KL ved lodtrækning fremfinder de
24 mænd og 24 kvinder, der skal indstilles til Justitsministeren.
Justitsministeren udpeger herefter medlemmerne.
Medlemmerne udpeges for en 4-årig periode.


Opgaver:
Politiklagenævnene har til opgave at følge statsadvokaternes sagsbehandling af sager om klager over
straffesager mod politipersonale.

De personer, der indstilles til lægmænd, skal være alment respekterede og nyde red tillid i det område, hvor
de skal virke. De skal udpeges i kraft af deres integritet og personlige egenskaber og ikke som
repræsentanter for bestemte interessegrupper.

Man kan ikke indstilles som lægt medlem af politiklagenævnet, hvis man er medlem af en kommunal-
bestyrelse (med godt et politisk parti), et regionsråd, Folketinget, eller hvis man er minister, advokat,
advokatfuldmægtig, er ansat inden for centraladministrationen, domstolene, anklagemyndigheden, politi-
eller fængselsvæsenet, folkekirken og de anerkendte trossamfund.

Genudpegning kan kun ske én gang.Vederlæggelse:                  Hjemmel:
Ja                        Cirkulære nr. 9197 af 31/3 2006
                         Bekendtgørelse nr. 1001 af 5/10 2006 om vederlæggelse
                         af formænd for og medlemmer af politiklagenævn.


Medlemmer:
Justitsministeren har til statsadvokaten for   Kommunalbestyrelsen har i møde den 28. januar 2010
Midt-, Vest- og Sydsjælland, Lolland og Falster  indstillet Knud Christensen , Orevej 174, Vordingborg og
udpeget:                     Vibe Bøgvad, Sneserevej 11, Præstø til bruttolisten fra 1.
advokat Kaj Højer, Algade 15, Holbæk som     januar 2012.
formand, og Ole Sørensen, Kalundborg og
Doris Kimer, Nykøbing F., som lægmænd -
for perioden 1. januar 2008 til 31. december
2011.


Revideret, dato og årsag:

KB 28/11 2007
KB 28/1 2010 – nyindstilling fra 1. januar 2012
                                                      23
Dialogudvalg 1- 5
eDoc-nr.:
202010-933

Oprettelseshjemmel:
Nærdemokratimodel godkendt 29. marts 2007


Sammensætning og antal medlemmer:
Hvert dialogudvalg nedsættes med 1 repræsentant fra hvert fagudvalg. Hvert dialogudvalg skal have bred –
og ligelig – partipolitisk repræsentation. Hvert dialogudvalg skal så vidt muligt have bred geografisk
repræsentation.


Opgaver:
Demokratiudvalget har siden tiltrædelsen arbejdet på at udvikle en model for, hvordan nærdemokratiet skal
sikres og udvikles i Vordingborg Kommune. I marts 2007 blev vedtaget en nærdemokratimodel for
Vordingborg Kommune, der har til formål at sikre, at politikerne opretholder et nært forhold til borgerne og
hele tiden er i trit med befolkningens holdninger, og at der gennem gensidig respekt og dialog mellem
politikere, forvaltning og borgere arbejdes for en fælles udvikling af kommune.

En revideret Nærdemokratimodel 2010 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 26. november 2009.

Nærdemokratimodellen bygger på, at der etableres et forum på politisk og lokalt niveau, der kan sikre en
løbende dialog mellem borgere og politikere og medfører etablering af 5 dialogudvalg med repræsentanter
fra de politiske partier, fagudvalg og 16 lokalråd med afgrænsede lokalområder.

Hvert dialogudvalg har ansvar for at sikre en løbende dialog med 3-4 lokalråd med minimum 1 årligt møde
med hvert lokalråd. Efter 2 år roteres lokalrådene og får tilknytning til andet dialogudvalg.

Dialogudvalgene har ingen beslutningskompetence men forpligter sig til at viderebringe oplysninger og
sager til rette fagsekretariat, fagudvalg m.v.

En gang årligt afholdes der stormøde for de 5 dialogudvalg og repræsentanter fra samtlige lokalråd.
Vederlæggelse:                  Hjemmel:
NejMedlemmer:                    Suppleanter:


Oversigt over medlemmer af de 5 dialogudvalg
er vedhæftet.
Revideret, dato og årsag:

KB 28/1 2010
                                                      24
                Lokalområde               Lokalråd


Dialogudvalg 1           Stege           Stege og omegns Lokalråd
Henrik Holmer
Jørn Elo Hansen
Michael Ryberg Juliussen      Mern       Lokalrådet for Mern og Øster Egesborg sogne
Else Marie Sørensen
Heino Hahn             Lundby       Lokalrådet for Køng, Lundby, Svinø, Sværdborg
Mette Høgh Christiansen                        og Udby Sogne


Dialogudvalg 2           Præstø              Præstø Lokalråd
Ivan Tolborg
Britt Skovgaard          Stensved             Stensved Lokalråd
Carsten Rasmussen
Karin O. Jørgensen        Vestmøn              Vestmøn Lokalråd
Yvette Espersen
Carsten Olsen          Jungshoved            Jungshoved Lokalråd


Dialogudvalg 3          Vordingborg         Lokalrådet for Vordingborg By
Asger Diness Andersen
Birthe Helth
Thomas Christfort         Østmøn              Østmøn Lokalråd
Kurt Johansen
Bo Manderup          Allerslev-Skibinge        Allerslev - Skibinge Lokalråd
Lena Schroll


Dialogudvalg 4           Bårse           Bårse - Beldringe Lokalråd
Per Stig Sørensen
Erling B. Nielsen         Ørslev              Ørslev Lokalråd
Eva Sommer-Madsen
Birgitte Steen Jørgensen     Kalvehave         Lokalrådet for Kalvehave & omegn
Niels Fog


Dialogudvalg 5           Nyråd              Nyråd Lokalråd
Poul A. Larsen
Kim Petersen
Knud Larsen             Bogø               Bogø Lokalråd
Peter E. Jonassen
Ib Johansen        Kastrup / Neder Vindinge     Kastrup - Neder Vindinge Lokalråd
Søren Nybo
                                                25
              Udpegning til Dialogudvalg
              januar 2010 – december 2013
              Parti  Udvalg
Dialogudvalg 1
Henrik Holmer         A   Økonomi, Planlægning & Udvikling
Jørn Elo Hansen        V   Miljø og Klima
Michael Ryberg Juliussen   F   Teknik
Else Marie Sørensen      F   Kultur, Idræt og Fritid/ Økonomi, Planlægning & Udvikling
Heino Hahn          O   Social/Sundhed
Mette Høgh Christiansen    A   Børn, Unge og Familie/Social

Dialogudvalg 2
Ivan Tolborg         V   Børn, Unge og Familie
Britt Skovgaard        V   Kultur, Idræt og Fritid
Carsten Rasmussen       A   Uddannelse og Arbejdsmarked/Sundhed
Karin O. Jørgensen      F   Psykiatri
Yvette Espersen        O   Økonomi, Planlægning & Udvikling
Carsten Olsen         A   Teknik/Kultur, Idræt og Fritid

Dialogudvalg 3
Asger Diness Andersen     V   Teknik/miljø og Klima
Birthe Helth         A   Kultur, Idræt og Fritid
Thomas Christfort       C   Børn, Unge og Familie
Kurt Johansen         A   Social
Bo Manderup          V   Uddan. og Arbejdsmark./ Økonomi, Planlægning & Udvikling
Lena Schroll         F   Sundhed/ Psykiatri

Dialogudvalg 4
Per Stig Sørensen       O   Teknik/Psykiatri
Erling B. Nielsen       F   Miljø og Klima/ Økonomi, Planlægning & Udvikling
Eva Sommer-Madsen       V   Børn, Unge og Familie/Kultur, Idræt og Fritid
Birgitte Steen Jørgensen   B   Sundhed/ Økonomi, Planlægning & Udvikling
Niels Fog           C   Uddan. og Arbejdsmark./Økonomi, Planlægning & Udvikling

Dialogudvalg 5
Poul A. Larsen        A   Miljø og Klima/ Økonomi, Planlægning & Udvikling
Kim Petersen         V   Sundhed/Psykiatri
Knud Larsen          V   Social/ Økonomi, Planlægning & Udvikling
Peter E. Jonassen       F   Børn, Unge og Familie
Ib Johansen          A   Uddannelse og Arbejdsmarked/Psykiatri
Søren Nybo          C   Teknik/miljø og Klima Der er ved fordeling af kommunalbestyrelsesmedlemmer i dialogudvalg sikret, at alle
 udvalg er repræsenteret i hvert enkelt dialogudvalg.

 Revideret 18-01-2010
                                                26
Dommerkomite til uddeling af Årets Talent- og Årets
Kulturinitiativpris – Administrativt oprettet
eDoc-nr.:
2007-37943

Oprettelseshjemmel:
Beslutning i kultur- og fritidsudvalget 19. november 2007 og 1. september 2008.


Sammensætning og antal medlemmer:
Dommerkomiteen består af 6 personer:
2 udpeget af kultur- og fritidsudvalget, 2 udpeget af samarbejdspartner, 1 fra den lokale presse og 1 fra
kultur- og fritidssekretariatet.


Opgaver:
I et foreløbigt 5-årigt samarbejde mellem Vordingborg Bank og Vordingborg Kommune er indstiftet 2 årlige
priser til uddeling:

”Årets Talent”:
Prisen er på 10.000 kr. og uddeles til en ung person i Vordingborg Kommune, der i det pågældende år har
udmærket sig på et af følgende områder:
   har skabt opmærksomhed om sit kunstneriske virke samt vist at ”være på vej”,
   har brudt fagligt igennem indenfor kommunens grænser,
   har gået nye veje, og derigennem skabt respekt i miljøet lokalt indenfor sit felt.

”Årets Kulturinitiativpris”:
Prisen er på 20.000 kr. og uddeles til en person eller institution i Vordingborg Kommune, som på det
kulturelle område har udmærket sig på et af følgende områder:
   har skabt opmærksomhed om sit eller institutionens virke nationalt,
   har vist en ekstraordinær initiativrigdom og et unikt engagement,
   har gået nye veje inden for sit felt, og derigennem skabt respekt i befolkningen lokalt såvel som på
     landsplan.


Vederlæggelse:                   Hjemmel:
NejMedlemmer:                     Suppleanter:
Kultur og fritidsudvalget har udpeget:
Jacob Brixvold, Kastaniegårdsvej 35,
Vordingborg og
Siri Facchini Haff, Troldevej 14, Vordingborg
(ikke medlemmer af kommunalbestyrelsen)
samt
Børne- og kulturdirektør Klaus Michael Jensen,
repræsenterende kultur- og fritidssekretariatet,
Vordingborg Kommune

Revideret, dato og årsag:

Kommunalbestyrelsens funktionsperiode 1/1 2010 til 31/12 2013
                                                      27
E.ON Varme Aps., bestyrelsen for
eDoc-nr.:
2010-1910

Oprettelseshjemmel:
Vedtægter for E.ON Varme Danmarks Aps. – godkendt 4. december 2008


Sammensætning og antal medlemmer:
Bestyrelsen består af 1-3 medlemmer valgt af på den ordinære generalforsamling for tiden indtil næste
ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen vælger endvidere suppleanter for de valgte bestyrelses-
medlemmer.
Udover de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer består bestyrelsen af indtil 4 medlemmer valgt
af én eller flere Kommunalbestyrelser i forsyningsområdet, hvor der er flest varmeforbrugere,.
Kommunalbestyrelserne vælger suppleanter for de valgte bestyrelsesmedlemmer.
De Kommunalbestyrelsesvalgte bestyrelsesmedlemmer skal udgøre flertallet af bestyrelsen.Opgaver:

Selskabets formål er at drive varmedistributionsnet samt sælge varme til slutbrugere inden for rammerne af
den til enhver tid gældende lovgivning for sådanne aktiviteter. Selskabet kan endvidere udøve anden
virksomhed, som efter bestyrelsens skøn står i forbindelse med den i forrige punktum nævnte virksomhed,
såfremt sådan virksomhed kan udøves i et selvstændigt selskab med begrænset ansvar.
Vederlæggelse:                  Hjemmel:
Ja
Medlemmer:                    Suppleanter:
Kurt Johansen                  Jørn Elo Hansen
Revideret, dato og årsag:

KB 28/1 2010
                                                     28
Ekspropriationskommissionen for Øerne - fast ejendom
eDoc-nr.:
2009-23348

Oprettelseshjemmel:
Lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, §§ 4-6 og § 7a.

Sammensætning og antal medlemmer:
Transportministeren udpeger 8 personer, der for en 6-årig periode optages på en liste over statslige
medlemmer af ekspropriationskommissionerne.

Ekspropriationskommissionerne sammensættes af 5 medlemmer og nedsættes af Transportministeren.
Formanden er en af kommissarierne ved statens ekspropriationer. Formanden udtager 4 medlemmer til
behandlingen af de enkelte sager, heraf 2 medlemmer fra en af Transportministeriet udfærdiget liste og 2
medlemmer fra en kommunal liste.

Kommunalbestyrelsen udpeger 1 person for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode til optagelse på liste
over kommunale medlemmer af Ekspropriationskommissionen for Øerne.


Opgaver:
Ekspropriationskommissionerne behandler som 1. instans forslag om ekspropriation vedrørende og
fastsætter erstatning for de ekspropriationer, der fortages for staten og koncessionerede selskaber.

Der kan ikke være personsammenfald mellem udpegninger til Ekspropriationskommissionen for Øerne og
til Taksationskommissionen for Sjælland, da Ekspropriationskommissionen for Øerne er 1. instans og
Taksationskommissionen for Sjælland er 2. instans i sagsbehandlingen.
Vederlæggelse:                  Hjemmel:
Ja                        Finansministeriets regler
                         Beslutning fra transport- og energiministeriet af 20/4 2007


Medlemmer:                    Suppleanter:
Carsten OlsenRevideret, dato og årsag:

KB 7/12 2009 – konstituerende møde                                                      29
Facaderåd Præstø – Administrativt oprettet
eDoc-nr.:
2007-2791

Oprettelseshjemmel:
Beslutning i teknikudvalget 9. maj 2007.
Forretningsorden for Facaderåd i Vordingborg Kommune


Sammensætning og antal medlemmer:
Facaderådene kan sammensættes af repræsentanter fra følgende lokale foreninger og udvalg med
interesse i byernes facader og skilte: Handelsstandsforeningen, Erhvervsforeningen, Bevaringsforeningen,
Lokalhistorisk Forening, Lokalhistorisk Arkiv, Museerne Vordingborg, Grundejerforening, Lokalråd og
Turistforening.
Såfremt det ikke er muligt at få repræsentation fra alle de nævnte foreninger, kan Handelsstandsforeningen
og Bevaringsforeningen udpege 2 repræsentanter.


Opgaver:
I Vordingborg Kommune nedsættes facaderåd i følgende byer: Præstø, Stege og Vordingborg.

Facaderådene har til formål at virke for en forskønnelse af kommunens bymiljøer ved at rådgive kommunen
i sager om skilte og facader samt at udbrede kendskabet til god skilte- og facadeskik.

Facaderådenes opgaver:
   at udarbejde og revidere vejledninger vedrørende skilte og facader i de enkelte byer,
   at udbrede kendskabet til betydningen af udformningen af facader og skilte,
   at behandle ansøgninger om ændringer af facader og opsætning af skilte indenfor et nærmere
    afgrænset geografisk områder, der fastlægges af teknikudvalget i samarbejde med det enkelte
    facaderåd.
   at tage sager op på eget initiativ.

Facaderådenes afgørelser behandles forvaltningsretligt af Vordingborg Kommune. Teknikudvalget er
øverste ansvarlige for rådsafgørelser.

Fagsekretariat Plan kan træffe afgørelser i mindre betydende sager. Større sager forelægges altid
facaderådet. I tvivlstilfælde forelægges sagen formanden til beslutning. Rådet skal efterfølgende orienteres
om administrative afgørelser.


Vederlæggelse:                  Hjemmel:
Nej


Medlemmer:                    Repræsentant for:
Rene Sørensen,(Formand)              Bevaringsforeningen
Troels Fromberg                  Bevaringsforeningen
Dorte Worsøe                   Lokalhistorisk Forening
Lis Rathsach                   Lokalhistorisk Arkiv
Anja Hansen                    Handels- og Erhvervsforeningen
Hans-Ib Frederiksen                Handels- og Erhvervsforeningen
Anne-Line Sutcliff Møller (Sekretær)       Plansekretariatet Vordingborg Kommune

Revideret, dato og årsag:

Teknikudvalget 9/5 2007                                                      30
Facaderåd Stege – Administrativt oprettet
eDoc-nr.:
2007-2791

Oprettelseshjemmel:
Beslutning i teknikudvalget 9. maj 2007.
Forretningsorden for Facaderåd i Vordingborg Kommune


Sammensætning og antal medlemmer:
Facaderådene kan sammensættes af repræsentanter fra følgende lokale foreninger og udvalg med
interesse i byernes facader og skilte: Handelsstandsforeningen, Erhvervsforeningen, Bevaringsforeningen,
Lokalhistorisk Forening, Lokalhistorisk Arkiv, Museerne Vordingborg, Grundejerforening, Lokalråd og
Turistforening.
Såfremt det ikke er muligt at få repræsentation fra alle de nævnte foreninger, kan Handelsstandsforeningen
og Bevaringsforeningen udpege 2 repræsentanter.


Opgaver:
I Vordingborg Kommune nedsættes facaderåd i følgende byer: Præstø, Stege og Vordingborg.

Facaderådene har til formål at virke for en forskønnelse af kommunens bymiljøer ved at rådgive kommunen
i sager om skilte og facader samt at udbrede kendskabet til god skilte- og facadeskik.

Facaderådenes opgaver:
   at udarbejde og revidere vejledninger vedrørende skilte og facader i de enkelte byer,
   at udbrede kendskabet til betydningen af udformningen af facader og skilte,
   at behandle ansøgninger om ændringer af facader og opsætning af skilte indenfor et nærmere
    afgrænset geografisk områder, der fastlægges af teknikudvalget i samarbejde med det enkelte
    facaderåd.
   at tage sager op på eget initiativ.

Facaderådenes afgørelser behandles forvaltningsretligt af Vordingborg Kommune. Teknikudvalget er
øverste ansvarlige for rådsafgørelser.

Fagsekretariat Plan kan træffe afgørelser i mindre betydende sager. Større sager forelægges altid
facaderådet. I tvivlstilfælde forelægges sagen formanden til beslutning. Rådet skal efterfølgende orienteres
om administrative afgørelser.


Vederlæggelse:                  Hjemmel:
Nej


Medlemmer:                    Repræsentant for:
Carsten Nøhr Larsen (Formand)           Turistforening Sydsjælland
Klaus Pedersen                  Lokalråd Stege og Omegn
Axel Knuhtsen                   By- og Landskabskultur Møn
Jesper Øager Jensen                By- og Landskabskultur Møn
Bente Bille                    Handelsstandsforening Møn
Jens Refstrup                   Museerne Vordingborg
Karen Bruunsgaard (Sekretær)           Plansekretriatet Vordingborg Kommune

Revideret, dato og årsag:

Teknikudvalget 9/5 2007                                                      31
Facaderåd Vordingborg – Administrativt oprettet
eDoc-nr.:
2007-2791

Oprettelseshjemmel:
Beslutning i teknikudvalget 9. maj 2007.
Forretningsorden for Facaderåd i Vordingborg Kommune


Sammensætning og antal medlemmer:
Facaderådene kan sammensættes af repræsentanter fra følgende lokale foreninger og udvalg med
interesse i byernes facader og skilte: Handelsstandsforeningen, Erhvervsforeningen, Bevaringsforeningen,
Lokalhistorisk Forening, Lokalhistorisk Arkiv, Museerne Vordingborg, Grundejerforening, Lokalråd og
Turistforening.
Såfremt det ikke er muligt at få repræsentation fra alle de nævnte foreninger, kan Handelsstandsforeningen
og Bevaringsforeningen udpege 2 repræsentanter.

Opgaver:
I Vordingborg Kommune nedsættes facaderåd i følgende byer: Præstø, Stege og Vordingborg.

Facaderådene har til formål at virke for en forskønnelse af kommunens bymiljøer ved at rådgive kommunen
i sager om skilte og facader samt at udbrede kendskabet til god skilte- og facadeskik.

Facaderådenes opgaver:
   at udarbejde og revidere vejledninger vedrørende skilte og facader i de enkelte byer,
   at udbrede kendskabet til betydningen af udformningen af facader og skilte,
   at behandle ansøgninger om ændringer af facader og opsætning af skilte indenfor et nærmere
    afgrænset geografisk områder, der fastlægges af teknikudvalget i samarbejde med det enkelte
    facaderåd.
   at tage sager op på eget initiativ.

Facaderådenes afgørelser behandles forvaltningsretligt af Vordingborg Kommune. Teknikudvalget er
øverste ansvarlige for rådsafgørelser.

Fagsekretariat Plan kan træffe afgørelser i mindre betydende sager. Større sager forelægges altid
facaderådet. I tvivlstilfælde forelægges sagen formanden til beslutning. Rådet skal efterfølgende orienteres
om administrative afgørelser.


Vederlæggelse:                  Hjemmel:
Nej


Medlemmer:                    Repræsentant for:
Sven Vejlø (Formand)               Grundejerforeningen
Anne Stenbæk (Næstformand)            Lokalhistorisk Arkiv
Poul Nielsen                   Lokalhistorisk forening
Jan Thomsen                    Handelsforeningen
Inger Drachmann                  Turistforeningen
Tim Brorson                    Erhvervsforeningen
Herbert Silz                   Bevaringsforeningen
Berit Christensen                 Museerne Vordingborg
Karen Bruunsgaard (Sekretær)           Plansekretriatet Vordingborg Kommune

Revideret, dato og årsag:

Teknikudvalget 9/5 2007


                                                      32
Femern Bælt Forum
eDoc-nr.:
2010-1319

Oprettelseshjemmel:
Vedtægter for Den Erhvervsdrivende Fond Femern Bælt vedtaget på ekstraordinært bestyrelsesmøde
17/12 2008.


Sammensætning og antal medlemmer:
Fonden består af x antal personer: 4 repræsentanter udpeget af Region Sjælland, 2 repræsentanter
udpeget af Lolland Kommune, 2 repræsentanter udpeget af Guldborgssund Kommune, 2 repræsentanter
udpeget af Vordingborg Kommune, 1 repræsentant udpeget af hver af de øvrige bidragydende kommuner i
Region Sjælland, 2 repræsentanter udpeget af DI, 2 repræsentanter udpeget af LO og 1 repræsentant
udpeget af Beskæftigelsesregionen.
Øvrige medlemmer udpeges af fondens bestyrelse.

Opgaver:
Fonden formål er strategisk og praktisk udviklingsarbejde, rådgivning samt salg af tjenesteydelser
vedrørende en fast forbindelse over Femern Bælt.

Formålet opfyldes bl.a. ved,
   at udvikle og koordinere regionens interesser i forhold til infrastruktur og transport,
   at medvirke til udvikling af erhvervsliv og arbejdsmarked i Region Sjælland,
   at være drivkraft i integrationsarbejdet i den dansk-tyske Femern Bælt-region,
   at skabe en fælles platform for information og kommunikation i den dansk-tyske Femern Bælt-
    region,
   at udvikle en fælles strategi- og handlingsplan for den dansk-tyske Femern Bælt-region,
   at generer og deltage i Femern Bælt-relaterede udviklingsprojekter, der kan medvirke til vækst og
    udvikling i Region Sjællands geografiske område

Bestyrelsen er fondens øverste myndighed, og har ansvaret for den overordnede ledelse af fonden,
herunder fondens økonomi samt fondens aktiver. Bestyrelsen består af 5-9 medlemmer. Den første
bestyrelse er udpeget af stifterne (Se ”Bestyrelsen for Fonden Femern Bælt”)

Bestyrelsen orienterer Femern Bælt Forum 2-4 gange årligt om fondens drift, aktiviteter og initiativer.
Vederlæggelse:                   Hjemmel:
Nej.


Medlemmer:                     Suppleanter:
Henrik Holmer
Bo ManderupRevideret, dato og årsag:

KB 28/1 2010
                                                     33
Fiskeriaktionsgruppen, bestyrelsen for
eDoc-nr.:
2008-6847

Oprettelseshjemmel:
Vedtægter for Næstved, Vordingborg, Guldborgssund og Lolland Fiskeriaktionsgruppe.


Sammensætning og antal medlemmer:
Bestyrelsen består af et ulige antal med minimum 7 og makismalt 11 medlemmer og sammensættes af
personer, der kan varetage interesserne for lokale borgere, lokale virksomheder og erhvervsorganisationer,
lokale natur-, miljø-, kultur, borger- og fritidsforeninger og offentlige myndigheder. De forlods udpegede
medlemmer skal ikke udpeges af generalsorsamlingen.
Repræsentanter for offentlige myndigheder må ikke overstige 30% af det samlede antal af
bestyrelsesmedlemmer, ligesom kommunerne højst kan udpege 2 medlemmer og en suppleant til
bestyrelsen.
Der skal tilstræbes en ligelig køns- , alders- og geografisk fordeling i bestyrelsen.


Opgaver:
Generalforsamlingen er fiskeriaktionsgruppens øverste myndighed og formanden for bestyrelsen vælges på
generalforsamlingen.

Foreningens formål er
   at fremme den lokale fiskeriudvikling gennem samarbejde med frivillige kræfter i lokalsamfundet,
    kommunale og regionale aktører, organisationer m.v. i overensstemmelse med
    fiskeriudviklingsprogrammet for 2007-2013, herunder at indstille og prioritere projekter til tilskud
    under programmet.
   at deltage aktivt i den samlede fiskeridistriktsindsats i området og
   at tage selvstændige initiativer til projekter og processer.
Vederlæggelse:                   Hjemmel:
Nej
Medlemmer:                     Suppleanter:
Poul A. Larsen
Revideret, dato og årsag:

KB 25/3 2010
                                                       34
Folkesundhedsrådet
eDoc-nr.:
2010-1198

Oprettelseshjemmel:
Beslutning i kommunalbestyrelsen af 25. januar 2007.


Sammensætning og antal medlemmer:
12 medlemmer, 2 valgt af Kommunalbestyrelsen, 1 fra Ældrerådet, 1 fra Handicaprådet, 1 fra sundheds-
professionerne, 1 fra idrætsforeningerne, 1 fra patientforeningerne, 1 fra boligselskaberne, 1 fra beskæf-
tigelsesområdet, 1 fra børne- og ungeområdet, 1 fra teknikområdet og 1 fra socialområdet. Rådet kan
herudover udpege op til 3 medlemmer efter egen vurdering om hensigtsmæssig repræsentation.
Der udpeges ikke suppleanter, men områderne udpeger af egen drift nye medlemmer ved forfald.
Rådets funktionsperiode er 1. april 2010 til 31. marts 2014

Opgaver:

Folkesundhedsrådet skal medvirke til, at sundhed opfattes i en bredere forstand og ikke kun som syg eller
rask. Rådet skal tilstræbe, at debatten og indsatserne omhandler alle aspekter af sundhed: Fysisk, psykisk
og social sundhed.

I henhold til vedtægter skal folkesundhedsrådet bl.a. bidrage til at øge indsatsen med forebyggelse og
sundhedsfremme i kommunen, bidrage til gennemførelse af kommunens sundhedspolitik og virke som
bindeled på sundhedsområdet mellem borger og kommune.
Vederlæggelse:                  Hjemmel:
Ja                        Lov om kommunernes styrelse, § 16.
                         Kommunalbestyrelsesbeslutning af 31/5 2007.

Medlemmer:
Birgitte Steen Jørgensen
Kim Petersen
Bjarne Groth, Ulfshalevej 76,Stege (Formand)   Udpeget af idrætsforeningerne (DGI)
Anni Reichel, Juulsvej 29, Præstø         Udpeget af Ældrerådet
Anders Andersen, Keidamsvej 7, Vordingborg    Udpeget af Handicaprådet
Jens Gredal, Fanefjordsgade 53, Askeby      Udpeget af sundhedsprofessionerne
Jeannett Sørensen, Sandvigvej 27, Mern      Udpeget af idrætsforeningerne (DGI)
Inge Suensen, Maglebjergvej 10, Vordingborg    Udpeget af patientforeningerne (Kræftens Bekæmpelse)
Birgit Parkdal, Pælen 22, Stege          Udpeget af patientforeningerne (Alzheimerforeningen)
Jytte Thaulow, Årsleffsgade 39 B. st. th.,    Udpeget af boligselskaberne
Vordingborg
Lisbeth Larsen, Kirkagerstræde 12, Præstø     Udpeget af foreninger udenfor idrætsområdet (4H)
Flemming Tejmers.                 Udpeget af beskæftigelsesområdet i kommunen
Birgitte Palsøe.                 Udpeget af børne- og ungeområdet i kommunen
Flemming Kruse                  Udpeget af teknikområdet i kommunen
Susanne Johansen                 Udpeget af socialområdet i kommunen.


Revideret, dato og årsag:

KB 25/3 2010. KB 27/5 2010 yderligere udpegning.                                                       35
Fonden Geocenter Møns Klint, bestyrelsen for
eDoc-nr.:
2010-1321

Oprettelseshjemmel:
Vedtægter for Fonden Geocenter Møns Klint.

Sammensætning og antal medlemmer:
Bestyrelsen består af 5 medlemmer: 2 medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen, 2 medlemmer
udpeget af Team Møn Aps. og 1 medlem udpeget af Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Friluftsråd
i forening.

Opgaver:
Fondens øverste ledelse er bestyrelsen.
Ved udpegning af bestyrelsesmedlemmer skal det sikres, at bestyrelsen samlet besidder de kommercielle,
formidlingsmæssige, naturvidenskabelige og kulturhistoriske kompetencer, der er fornødne til at sikre, at
geologi- og naturcentret drives på forsvarlig faglig og økonomiske vis.

Fondens, der er erhvervsdrivende, har til formål efter almennyttige principper, principielt:
   at tilgodese de naturvidenskabelige, kulturhistoriske, almenpædagogiske og rekreative interesser,
   som knytter sig til området Møns Klint,
   at drive et geologi- og naturcenter på Møns Klint, herunder at servicere publikum og yde natur- og
   kulturformidling,
   at opføre, eje, administrere og udleje bygningerne, hvori driften skal foregå, samt subsidiært
   at støtte naturpleje- og genopretning på/af Klinteskovsområdets skov- og plantevækster eller mere
   subsidiært
   at støtte udviklingen af arealerne ved Møns Klint samt Natura 2000-arealer på Møn.
Vederlæggelse:                  Hjemmel:
Nej
Medlemmer:                    Suppleanter:
Ib Johansen
Brit Skovgaard
Revideret, dato og årsag:

KB 28/1 2010                                                    36
Fonden Femern Bælt, bestyrelsen for
eDoc-nr.:
2010-1320

Oprettelseshjemmel:
Vedtægter for Den Erhvervsdrivende Fond Femern Bælt vedtaget på ekstraordinært bestyrelsesmøde
17/12 2008.


Sammensætning og antal medlemmer:
Fonden består af 9 personer: 2 repræsentanter udpeget af Region Sjælland, 1 repræsentant udpeget af
Lolland Kommune, 1 repræsentant udpeget af Guldborgssund Kommune, 1 repræsentant udpeget af
Vordingborg Kommune, 1 repræsentant udpeget blandt de øvrige bidragydende kommuner i Region
Sjælland, 1 repræsentant udpeget af DI, 1 repræsentant udpeget af LO og 1 repræsentant udpeget af af
den til enhver tid siddende bestyrelse.
Hvis et medlem fratræder i utide, udpeger den myndighed, der tidligere har udpeget det pågældende
medlem, et nyt medlem.


Opgaver:
Bestyrelsen er fondens øverste myndighed, og har ansvaret for den overordnede ledelse af fonden,
herunder fondens økonomi samt fondens aktiver.

Fonden formål er strategisk og praktisk udviklingsarbejde, rådgivning samt salg af tjenesteydelser
vedrørende en fast forbindelse over Femern Bælt.

Formålet opfyldes bl.a. ved,
   at udvikle og koordinere regionens interesser i forhold til infrastruktur og transport,
   at medvirke til udvikling af erhvervsliv og arbejdsmarked i Region Sjælland,
   at være drivkraft i integrationsarbejdet i den dansk-tyske Femern Bælt-region,
   at skabe en fælles platform for information og kommunikation i den dansk-tyske Femern Bælt-
    region,
   at udvikle en fælles strategi- og handlingsplan for den dansk-tyske Femern Bælt-region,
   at generer og deltage i Femern Bælt-relaterede udviklingsprojekter, der kan medvirke til vækst og
    udvikling i Region Sjællands geografiske område

Bestyrelsen vælger af sin midte formand og næstformand. Bestyrelsen afholder møde mindst 4 gange årligt
og i øvrigt når dette er nødvendigt.


Vederlæggelse:                  Hjemmel:
Ja


Medlemmer:                    Suppleanter:
Henrik Holmer
Revideret, dato og årsag:

KB 28/1 2010
                                                     37
Fredningsnævn
eDoc-nr.:
2009-23375

Oprettelseshjemmel:
Lov om naturbeskyttelse, § 35

Sammensætning og antal medlemmer:
Nævnet består af 1 formand, der skal være dommer samt 1 medlem udpeget af miljøministeren og 1
medlem udpeget af Kommunalbestyrelsen. Der udpeges en suppleant for hvert medlem.


Opgaver:
Fredningsnævnene behandler fredningssager og dispensation for fredning.

Fra 2007 nedsætter miljøministeren 2 eller 3 fredningsnævn i hver region. Nævnenes geografiske område
fastlægges af miljøministeren. Et fredningsnævn består af 1 formand, der skal være dommer, samt 1
medlem, der udpeges af miljøministeren, og af 1 medlem, der vælges af Kommunalbestyrelsen i den
kommune, hvori det pågældende areal er beliggende.

Samtidig med valget af medlemmer vælges 1 suppleant for hvert medlem. Det er ikke et krav at medlemmer
og suppleanter er medlemmer af Kommunalbestyrelsen. Formanden og denne suppleant udpeges for en
periode, der bestemmes af miljøministeren. De 2 øvrige medlemmer vælges for den kommunale
valgperiode. Indtil et nyt fredningsnævn er nedsat efter kommunalvalg, opretholdes nævnet med dets
hidtidige sammensætning.
Vederlæggelse:                 Hjemmel:
Ja                       Naturbeskyttelsesloven § 35, stk. 11Medlemmer:                   Suppleanter:
Niels Brixvold, Busevevej 60, Borre.      Elise Dyrløv Olsen, Farøvej 3, 4. th., Vordingborg.
(ikke medlem af Kommunalbestyrelsen)      (ikke medlem af Kommunalbestyrelsen)
Revideret, dato og årsag:

KB 7/12 2009 – konstituerende møde                                                    38
Fuglsang Kunstmuseum, bestyrelsen for
eDoc-nr.:
2010-1155

Oprettelseshjemmel:
Vedtægter for Fuglsang Kunstmuseum


Sammensætning og antal medlemmer:
Bestyrelsen består af 10 medlemmer: Foreningen Storstrøms Kunstmuseums Venner udpeger 4
medlemmer, Guldborgssund Kommune udpeger 1 medlem, Lolland Kommune udpeger 1 medlem,
Vordingborg Kommune udpeger 1 medlem, Erhvervsråd Lolland-Falster udpeger 1 medlem og Kunst-
Foreningen for Maribo Amt af 1947 udpeger 1 medlem.
Der udpeges ikke suppleanter, men foretages nyudpegning hvis et medlem udtræder af bestyrelsen.

Opgaver:
Bestyrelsen er ansvarlig for museets drift under hensyn til gældende museumslov og tilhørende ministerielle
bekendtgørelser.

Museets formål og ansvarsområde er bl.a.:
   gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde at
    virke for sikringen af Danmarks Kulturarv og belyse billedkunstens historie og aktuelle udtryk samt
    dens æstetiske og erkendelsesmæssige dimensioner.
   at erhvervelser skal omfatte dansk kunst indenfor maleri, skulptur, tegning og grafik. Tidsmæssigt
    bør erhvervelserne ligge efter oprettelsen af en national kunstuddannelse i 1754. Erhvervelserne
    skal udbygge den eksisterende samlings tyngdepunkt, dvs. perioden 1850-1950 og de skal
    desuden søge at dække udvalgte og betydningsfulde tendenser indenfor den nyeste kunst.
   at gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen.
    ved et aktivt formidlingsarbejde at gøre sin samling og sin viden tilgængelig for alle
    befolkningsgrupper.
   at drage omsorg for samlingernes forsvarlige opbevaring og nødvendige konservering.
Vederlæggelse:                  Hjemmel:
Nej
Medlemmer:                    Suppleanter:
Else-Marie Sørensen
Revideret, dato og årsag:

KB 28/1 2010
                                                     39
GeoCenter Møns Klint A/S, bestyrelsen for
eDoc-nr.:
2010-1322

Oprettelseshjemmel:
Vedtægter for Geocenter Møns Klint A/S

Sammensætning og antal medlemmer:
Bestyrelsen består af 4 medlemmer: Kommunalbestyrelsen udpeger 2 medlemmer , de resterende 2
medlemmer, herunder bestyrelsesformanden, vælges af generalforsamlingen.

Opgaver:
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af alle selskabets anliggender.

Selskabets formål er:
   at drive geologi- og naturcenter på Møns Klint,
   at servicere publikum og yde natur- og kulturformidling,
   at driften skal tilgodese de naturvidenskabelige, kulturhistoriske, almenpædagogiske og rekreative
    interesser, som knytter sig til området Møns Klint.
Vederlæggelse:                  Hjemmel:
Nej
Medlemmer:                    Suppleanter:
Birgitte Steen Jørgensen
Bo ManderupRevideret, dato og årsag:

KB 28/1 2010
                                                    40
Geodatacentret I/S, bestyrelsen for
eDoc-nr.:
2010-1204

Oprettelseshjemmel:
Interessentskabskontrakt for Geodatacentret I/S.

Sammensætning og antal medlemmer:
Bestyrelsen består af 20 medlemmer, 2 valgt af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer i hver af de
10 interessentkommuner. Der vælges suppleanter for bestyrelsens medlemmer.

Opgaver:
Pr. 1. januar 2007 består interessentskabet af følgende 10 kommuner:
Faxe, Holbæk, Kalundborg, Lolland, Næstved, Odsherred, Slagelse, Sorø, Stevns og Vordingborg.

Interessentmødets øverste myndigheder interessentmødet, hvor hver interessent har 1 stemme.

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af interessentskabet.

Interessentskabets formål er at planlægge, etablere og drive et drift- og rådgivningscenter vedrørende
geografisk databehandling i det omfang, denne opgave lovligt kan varetages af kommuner.
Vederlæggelse:                   Hjemmel:
Ja.                        Lov om kommunernes styrelse, § 16.
                          Interessentskabskontrakt, § 7.Medlemmer:                     Suppleanter:
Søren Nybo – stemmeberettiget til         Carsten Olsen
interessentskabsmødet.
Per Stig Sørensen                 Asger Diness AndersenRevideret, dato og årsag:

KB 28/1 2010
                                                     41
Grundkort Øst I/S, bestyrelsen for
eDoc-nr.:
2010-1205

Oprettelseshjemmel:
Vedtægter for Grundkort Øst.

Sammensætning og antal medlemmer:
Selskabet er under likvidation med planlagt virkning fra 31. december 2010.
Bestyrelsen er derfor reduceret til 5 bestyrelsesmedlemmer og 4 suppleanter med virkning fra
udpegningen gældende for perioden fra 1. januar 2010 til 31. december 2013, dog længst til
Grundkort Øst I/S er afviklet..

Opgaver:
Selskabet er under likvidation.
Pr. 1. januar 2007 består interessentskabet af følgende 12 kommuner:
Faxe, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø,
Stevns og Vordingborg.

Interessentskabets øverste myndighed er interessentmødet, hvor hver interessent har 1 stemme.

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af interessentskabet.

Interessentskabets formål er at samle et fælles, ensartet og ajourført digitalt kort dækkende
interessentkommuner i Region Sjælland med henblik på at kommunerne, regionen, styrelser, øvrige
offentlige myndigheder, forsyningsselskaber, ledningsejere m.fl. kan anvende samme geografiske grundlag
i den daglige administration.

Grundkort Øst har til opgave at medvirke til at samordne kortdatenes produktion, ajourføring, distribution og
anvendelse mellem interessentkommunerne og øvrige offentlige producenter og brugere af geodata.

Grundkort Øst har endvidere til opgave at formidler erfaringer og metoder m.v. vedrørende brugen af
geografiske data i kommunerne.
Vederlæggelse:                   Hjemmel:
Ja                         Lov om kommunernes styrelse, § 16.
                          Interessentskabskontrakt, § 7.


Medlemmer:                     Suppleanter:
Søren Nybo                     Heino Hahn
Revideret, dato og årsag:

KB 28/1 2010
                                                      42
Grundlisteudvalget
eDoc-nr.:
2009-23367

Oprettelseshjemmel:
Lov om rettens pleje, § 72 samt bekendtgørelse nr. 809 af 5. december 1990 om grundlister med senere
ændringer.

Sammensætning og antal medlemmer:
5 medlemmer valgt af Kommunalbestyrelsen. Medlemmerne behøver ikke at være Kommunalbestyrelses-
medlemmer.


Opgaver:

Grundlisteudvalget udvælger et antal personer, der må anses for egnede til at virke som domsmænd og
nævninger, til en liste. Der udtages 1 person for hver 300 indbyggere. De udpegede skal udgøre et alsidigt
sammensat udsnit af befolkningen.

Den udpegede grundliste er gældende for perioden 1. januar 2008 til 31. december 2011.
Vederlæggelse:                  Hjemmel:
Ja                        Styrelseslovens § 16
                         Kommunalbestyrelsesbeslutning af 31. maj 2007.


Medlemmer:                    Suppleanter:
Borgmester Henrik Holmer,
Niels Fog

samt følgende, der ikke er medlemmer af
Kommunalbestyrelsen:
Janne Gotfredsen, Enghavevej 1, Præstø.
Pia Dahl, Adelgade 41, Præstø.
Jens Hallqvist, Svinøvej 42, Lundby.


Revideret, dato og årsag:

KB 7/12 2009 – konstituerende møde                                                     43
Grundvandsrådet – Administrativt oprettet
eDoc-nr.:
2007-28173

Oprettelseshjemmel:
Vandforsyningsloven samt kommissorium for Grundvandsrådet i Vordingborg Kommune


Sammensætning og antal medlemmer:
Grundvandsrådet består af 10 medlemmer:
Miljøchefen i Vordingborg Kommune (formand), samt 1 repræsentant fra følgende organisationer:
Dansk Landbrug Sydhavsøerne, Dansk Skovforening, Foreningen af vandværker i Danmark, DANVA
v/forsyningsselskabet i Vordingborg, Danmarks Naturfredningsforening, Forbrugerrådet, Dansk Industri,
Miljøministeriet v/Miljøcenter Nykøbing F. og Region Sjælland.


Opgaver:
Grundvandsrådet har til formål at fungere som et koordinationsforum samt bistå kommunalbestyrelsen ved
udarbejdelse af indsatsplaner efter vandforsyningsloven.
Vederlæggelse:                 Hjemmel:
Nej
Medlemmer:                   Suppleanter:
Miljøchef Peter Møller Kristensen (formand)
Miljømedarbejder Jane M. Andersen
Miljømedarbejder Hanne Jørgensen
Miljømedarbejder Erik Rasmussen
Alle Vordingborg Kommune


Øvrige medlemmer – se vedhæftede listeRevideret, dato og årsag:


Miljøudvalget 7/11 2006
                                                    44
Grundvandsrådets
medlemmer

Januar 2010Organisation        Repræsentant    Adresse

Region Sjælland      Hasse Milter    Natur og Miljø, Alléen 15, Sorø
                        Danish Malting Group A/S, Spirevej 5,
Dansk Industri       Kim Jørgensen    Vordingborg

Miljøcenter Nykøbing F   Lisbeth Møllerhøj  Grund- og spildevand, Fejøgade 1, Nykøbing F.

Forbrugerrådet       Else Marie Holm   Forbrugerkontoret, Grønnegade 10, Næstved
Danmarks
Naturfredningsforening   Ole Meyer      Klintevej 376 E, 1', Borre
DANVA v. Vordingborg
Forsyning A/S       Søren Mikkelsen   Færgegårdsvej 3, Vordingborg
Foreningen af
vandværker i Danmark v.
Vandrådet         Ole K. Sørensen   Ronesbanke 12 A, Præstø

Dansk Skovforening     Peter Iuel     Petersgaard, Petersgaard Allé 3, Stensved
Sydøstsjællands
Landboforening       Jan Reinders    Røstofte Skovvej 7, MernVordingborg Kommune:
Miljøchef og formand for  Peter Møller    Teknik og Miljø, Østergårdsstæde 1 A,
Grundvandsrådet      Kristensen     Stensved
Miljømedarbejder,
Grundvand/drikkevand og
sekretær for
Grundvandsrådet      Jane M. Andersen  Teknik og Miljø, Østergårdsstæde 1 A
Miljømedarbejder,
Grundvand/drikkevand    Hanne Jørgensen   Teknik og Miljø, Østergårdsstæde 1 A
Miljømedarbejder,
Grundvand/ VVM og SMV   Erik Rasmussen   Teknik og Miljø, Østergårdsstæde 1 A
                                              45
Handelsskolen Sjælland Syd, bestyrelsen for
eDoc-nr.:
2010-1125

Oprettelseshjemmel:
Vedtægter for Handelsskolen Sjælland Syd.

Sammensætning og antal medlemmer:
Bestyrelsen består af 11 medlemmer: 1 medlem udpeget af Storstrøms amtskommune, 1 medlem udpeget
af kommunalbestyrelsen i Vordingborg, 1 medlem udpeget af kommunalbestyrelsen i Næstved, 3 medlem-
mer udpeget i fællesskab af HK-Sydsjælland og HK-Næstved, 1 medlem udpeget af Finansforbundet, 1
medlem udpeget af HTS, 1 medlem udpeget af DI, 1 medlem udpeget af DH&S og 1 medlem udpeget af
Finanssektorens Arbejdsgiverforening.

Opgaver:
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen med ansvar både fagligt og økonomisk for
institutionens samlede aktiviteter og fastlægger målsætning og strategi for aktiviteterne på kort og på lang
sigt.

Institutionens formål er:
    at udbyde erhvervsrettet grund-, efter- og videreuddannelse, normalt til og med niveauet for korte
     videregående uddannelse efter undervisningsministerens nærmere bestemmelser og i
     overensstemmelse med den gældende lovgivning herom,
    tillige at gennemføre rådgivning og andre ydelser med tilknytning til uddannelsesvirksomheden efter
     de almindelige regler om indtægtsdækket virksomhed, f.eks. systemeksport og medvirken til
     uddannelsesplanlægning i virksomheder, samt
    at udvikle og gennemføre arbejdsmarkedspolitiske begrundede foranstaltninger.


Handelsskolen har den 10. december 2009 orienteret om, at der er fremsendt ansøgning til
Undervisningsministeriet om at funktionsperioden for den nuværende bestyrelse forlænges til 31.
oktober 2010 med den begrundelse, at EUC Ringsted og Handelsskolens Sjælland Syd har
forhåndsansøgt om sammenlægning af institutionerne pr. 1. januar 2010.

Udpegning er gældende indtil nye vedtægter er godkendt.
Vederlæggelse:                   Hjemmel:
Kan iht. vedtægter.                Undervisningsministeriets regler.
Medlemmer:                     Suppleanter:
Flemming Tejmers, Grønsundsvej 100, Stege
(ikke medlem af Kommunalbestyrelsen)
Revideret, dato og årsag:

KB 28/1 2010


                                                        46
Handicaprådet
eDoc-nr.:
2010-1179

Oprettelseshjemmel:
Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.


Sammensætning og antal medlemmer:
Handicaprådet består af 8 medlemmer: 4 medlemmer udpeget efter indstilling fra Danske
Handicaporganisationer, Vordingborg og 4 medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen, hvoraf mindst 2
skal udpeges blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.
Der udpeges personlige stedfortrædere for medlemmerne.


Opgaver:
Handicaprådets opgaver:

     at rådgive kommunalbestyrelsen i alle handicappolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med
     funktionsnedsættelse
     at komme med forslag til politiske og administrative initiativer
     at tage kontakt med andre for at få belyst særlige temaer

Handicaprådet behandler ikke spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder klagesager.
Vederlæggelse:                 Hjemmel:
Ja                       Styrelseslovens § 16


Medlemmer:                   Suppleanter:
Mette Høgh Christiansen             Carsten Rasmussen
Birthe Helth                  Carsten Olsen
Else-Marie Sørensen (næstformand)        Lena Schroll
Heino Hahn                   Kim Petersen

Anders J. Andersen, Keidamsvej 7,        Otto Jensen, Vinkelvej 7, Vordingborg
Vordingborg (formand)
Winnie Lindner Pedersen, Skellet 16,      Stella Steengaard, Ibsvej 7, Præstø
Vordingborg
Jytte Graaberg Jensen, Rønnevænget 22      Susanne Halkvist, Hørvænget 9, Vordingborg
Stege
Niels Jørgen Abildgaard, Strandvænget 17,    Jan Dechau, Skolevej 14, st., Præstø
Vordingborg

Revideret, dato og årsag:

KB 28/1 2010
                                                   47
Havnebestyrelsen for Vordingborg Havn
eDoc-nr.:
2009-23378

Oprettelseshjemmel:
Lov om havne, § 9.
Vedtægter for Vordingborg Havn.

Sammensætning og antal medlemmer:
Havnebestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf de 3 udpeges af og blandt Kommunalbestyrelsen og de 2
blandt havnens brugere. Der udpeges stedfortrædere for medlemmerne.


Opgaver:
En kommunal selvstyrehavn er en selvstændig virksomhed, som styres af Kommunalbestyrelsen i den
kommune, hvor havnen ligger. Havnebestyrelsen varetager inden for de af Kommunalbestyrelsen fastsatte
økonomiske rammer og øvrige retningslinier selvstændigt den overordnede ledelse af havnens drift,
vedligeholdelse og eventuelle nye anlæg.

Havnebestyrelsens medlemstal skal være ulige. For hvert medlem udpeges en stedfortræder.
Kommunalbestyrelsen fastsætter (i havnens vedtægter) antallet af medlemmer. Medlemmerne kan vælges
både inden for og uden for Kommunalbestyrelsens medlemskreds. Havnebestyrelsen vælger selv sin
formand.
Vederlæggelse:                 Hjemmel:
Ja                       Bekendtgørelse om vederlag m.v. til medlemmer af
                        kommunale selvstyrehavnes bestyrelser.
                        Besluttes 1 x årligt jfr. havnens omsætning for det
                        foregående år.

Medlemmer:                   Suppleanter:
Poul A. Larsen (formand)            Carsten Olsen
Thomas Christfort               Michael Ryberg Juliussen
Jørn Elo Hansen                Kim Petersen

Knud Rasmussen, DLG, Korndrevet 4, Præstø.   Bjarne Andersen, DLG, Korndrevet 4, Præstø.
Jan Sørensen, MSE Grus, Bjergvej 11, Nørre   Christina Dyja, MSE Grus, Alstrup Strandvej 2 B,
Alslev.                    Nørre Alslev


Revideret, dato og årsag:

KB 7/12 2009 – Konstituerende møde
                                                   48
Hegnssyn
eDoc-nr.:
2009-23379

Oprettelseshjemmel:
Lov om hegn, §§ 37-32.

Sammensætning og antal medlemmer:
Kommunen nedsætter et eller flere hegnssyn på 3 medlemmer, hvoraf 1 udpeges som formand. Mindst 1
medlem skal være plantningskyndigt og 1 medlem skal være bygningskyndigt. Der udpeges personlige
suppleanter for medlemmerne.

Opgaver:
Hegnssynet tager ved hegnssynsforretninger bl.a. stilling til tvister i forbindelse med rejsning af nye hegn,
ændring og sløjfning af hegn, samt hegnenes vedligeholdelse.

Om fornødent kan der i en kommune nedsættes 2 eller flere hegnssyn med hvert sit distrikt. Medlemmer af
hegnssynet og disse suppleanter beskikkes af Kommunalbestyrelsen.

Personer, der er fyldt 70 år, kan ikke beskikkes, og personer, der er fyldt 60 år, har ikke pligt til at lade sig
beskikke. Den, som har fungeret som hegnssynsformand i 1 periode, er ikke forpligtet til at modtage
beskikkelse før efter udløbet af en ny periode.

Kommunalbestyrelsen afgør, om nogen i øvrigt har gyldig grund til at bede sig fritaget for hvervet, og
Kommunalbestyrelsen kan afskedige en synsmand eller en suppleant. Afgørelserne kan indbringes for
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Beskikkelser i perioden sker for den tilbageværende del af
den løbende periode.

Vederlæggelse:                    Hjemmel:
Ja


Medlemmer:                      Suppleanter:
Hegnssyn 1:                     Hegnssyn 1:
Preben Christian Hansen, Slotshavevej 19,      Ove Møller Nielsen, Nyråd Skovstræde 20 G,
Askeby. (formand)                  Vordingborg.

Gorm Scavenius Jensen, Langebæk Gade 20,       Kenneth Eriksson, Fasanvej 13, Kalvehave.
Langebæk. (bygningskyndig)

Jesper Lund, Nylukkevej 1, Stege.          Bjarne Fehsted, Kastanievej 25, Stensved.
(plantningskyndig)

Hegnssyn 2:                     Hegnssyn 2:
Claus Farnov, Havrevænget 50, Vordingborg.      Leif Hansen, Degnestræde 3, Borre.
(formand)

Niels Brixvold Busenevej 60, Borre.         Mogens Hansen, Sneserevej 45, Præstø.
(plantningskyndig)

Eivind Jæger, Næstvedvej 380, Lundby.        Per Stig Sørensen, Kommunalbestyrelsesmedlem.
(bygningskyndig)


Revideret, dato og årsag:

KB 7/12 2009 - konstituerende møde                                                          49
Hjemmeværnets distriktsudvalg Storstrømmen
eDoc-nr.:
2009-23346

Oprettelseshjemmel:
Lov nr. 198 af 9. februar 2007 samt Kundgørelse for Forsvaret B2-4, Cirkulære om hjemmeværnets
distriktsudvalg.

Sammensætning og antal medlemmer:
Udvalget består af 1 formand samt 4-8 medlemmer. Kommunalbestyrelsen indstiller 1 repræsentant til
hjemmeværnets distriktsudvalg Storstrømmen.

Funktionsperioden er 1. september 2010 til 31. august 2014.

Opgaver:

Landet er opdelt i et antal distriktsområder, for hvilke der oprettes et distriktsudvalg. Distriktsudvalget er
uafhængigt af hjemmeværnet. Udvalget træffer afgørelse om optagelse af frivillige i hjemmeværnet, og
består af en formand og 4 – 8 medlemmer, der hver udpeges for en 4-årig periode.

Formanden udpeges af Forsvarsministeren, der også godkender de øvrige medlemmer efter indstilling fra
distriktsområdets kommuner.

Politiinspektør Jørgen Møller Brædder, Østervang 58, Maribo er udpeget som formand.

Det tilstræbes at medlemmerne repræsenterer distriktets geografiske område. Distriktsudvalgets afgørelser
er inappellable.
Vederlæggelse:                    Hjemmel:
Ja                          Lov om hjemmeværnet.


Medlemmer:                      Suppleanter:
Knud Larsen
Revideret, dato og årsag:

KB 7/12 2009 – konstituerende møde
                                                         50
Huslejenævnet
eDoc-nr.:
2009-22967

Oprettelseshjemmel:
Lov om midlertidig regulering af boligforholdene, §§ 35-44
Lov om leje, § 106 og 109, stk. 2 og 3.

Sammensætning og antal medlemmer:
Huslejenævnet består af en (juridisk) formand, der beskikkes af direktøren for statsforvaltningen efter
indstilling fra Kommunalbestyrelsen, og 2 medlemmer, der vælges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling
fra henholdsvis de større udlejerforeninger og de større lejerforeninger i kommunen.
Nævnet tiltrædes af en person, der er kyndig i sociale forhold, udpeget af Kommunalbestyrelsen.
Der udpeges suppleanter for hvert af medlemmerne og den socialt sagkyndige.

Opgaver:
Der kan nedsættes et eller flere nævn for hver kommune. Flere kommuner kan i fællesskab etablerer
fælleskommunale huslejenævn.

Huslejenævnet træffer afgørelser i sager om uenighed mellem udlejer og lejer vedrørende nærmere
angivne huslejespørgsmål. Huslejenævnet behandler bl.a. sager om:
   Huslejens størrelse.
   Lejeforhøjelser efter reglerne om omkostningsbestemt leje.
   Lejeværdiforhøjelse.
   Udlejers og lejers pligt til vedligeholdelse.
   Uenighed om lejers istandsættelsesforpligtelser i forbindelse med fraflytning og sager om
    tilbagebetaling af depositum.
   Mangler ved det lejede.
   Pligter til renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse.
   Varme- og vandregnskaber.
   Husordenssager – kan kun indbringes af udlejer.


Vederlæggelse:                  Hjemmel:
Ja                        Lov om midlertidig regulering af boligforholdene.


Medlemmer:                    Suppleanter:
Jurist Martin Vestergaard, Vordingborg      Jurist Kismet Kouyoumdjian, Vordingborg Kommune
Kommune (formand)

Fra udlejerside:
Jan Petersen, Øernes Ejendomsadministration    Rene Christoffersen, AdministratorGruppen

Fra lejerside:
Poul Erik Jensen, Lejernes Landsorganisation,   Vagner Christensen, Tamrodsvej 48, Florup, Holeby
Region Syd/Vest Sjælland & Lolland/Falster

Som social sagkyndig:
Torben Ibsen, Vordingborg Kommune         Søren Nonbo, Vordingborg Kommune


Revideret, dato og årsag:

KB 28/1 2010
                                                    51
Integrationsrådet
eDoc-nr.:
2010-1120

Oprettelseshjemmel:
Kommunalbestyrelsesbeslutning af 28. juni 2007.

Sammensætning og antal medlemmer:
Integrationsrådet består af 17 medlemmer med bopæl i Vordingborg Kommune:
9 medlemmer som repræsentanter for indvandrere og efterkommere, 1 repræsentant fra Det Lokale Beskæ-
tigelsesråd, 1 repræsentant fra skole- og uddannelsesområdet samt dagtilbud, 1 repræsentant fra fritids- og
foreningslivet, 1 repræsentant fra sundheds- og ældreområdet, 1 repræsentant fra frivillighedsområdet,1
repræsentant fra sprogskoleområdet samt 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer.
Der udpeges suppleanter for medlemmerne.

Opgaver:
Integrationsrådets formål og opgaver:

Integratonsrådet har til formål at medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv og
sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling.

Integrationsrådet kan af egen drift eller efter anmodning afgive vejledende udtalelser om den almindelige
integrationsindsats i kommunen og om de introduktionsprogrammer, der tilbydes af kommunalbestyrelsen.

Integrationsrådet kan ikke behandle enkeltsager.

Konkret kan integrationsrådet:
   formulere oplæg til en kommunal integrationspolitik,
   have høringsret over for alle forslag, der vedrører etniske minoriteter,
   diskutere kommunens varetagelse af integrationsarbejdet,
   være talerør for etniske minoriteter overfor kommunalbestyrelse og udvalg,
   skabe kontakt til det lokale arbejdsmarked,
   skabe kontakt til det lokale foreningsliv, heriblandt også frivilligforeninger,
   arbejde med andre indsatsområdet, jfr. den årlige aftale med kommunalbestyrelsen.Vederlæggelse:                   Hjemmel:
Ja                         Styrelseslovens § 16.
                          Kommunalbestyrelsesbeslutning af 31/5 2007.

Medlemmer:                     Suppleanter:
Farid Faizi, (formand), Primulavej 11,       Hasina Sedighi, Rørosvej 110, 1. Vordingborg
Vordingborg.

Saida Kadrovic (næstformand)            Malic Gacic, Slotsgade 20, st. tv., Vordingborg

Mette Høgh Christiansen.              Carsten Rasmussen
Jørn Elo Hansen                  Bo Manderup

For øvrige medlemmer/suppleanter se
vedhæftede medlemsliste

Revideret, dato og årsag:

KB 28/1 2010                                                       52
Fortegnelse over medlemmer af integrationsrådet 2010-2013

   Medlemmer:                Suppleanter:
   9 medlemmer som repræsentanter
   for indvandrere og efterkommere:
1  Drissia Knudsen              Angela Faizi,
   Askemarksvej 2              Slotsgade 18, 1.tv.
   4760 Vordingborg             4760 Vordingborg
   Tlf. 21 52 24 60             Tlf. 27 38 89 08
2  Saida Kadrovic              Malic Gacic
   Rørosvej 47, 1              Slotsgade 20, st. tv.
   4760 Vordingborg             4760 Vordingborg
   Tlf. 55 34 23 15             Tlf. 50 47 06 35
3  Farid Faizi,               Hasina Sedighi
   Primulavej 11               Rorøsvej 110, 1
   4760 Vordingborg             4760 Vordingborg
   Tlf. 29 82 98 88             Tlf. 52 71 80 53
4  Ghulam Hussain Skotte           Yusuf Kundacki
   Olsbjergvej 6               Præstø Overdrev 22
   4760 Vordingborg             4720 Præstø
   Tlf. 22 48 78 82
   Tine_hussain@hotmail.com
5  Senol Engin,               Ruzhena Ignatova Duakov
   Fredensvej 12 A,             Røddingevej 66
   4760 Vordingborg             4792 Askeby
   Tlf. 21 49 33 23             Tlf. 22 58 43 27
6  Hadi Diab                 Qaali Schmidt-Sørensen,
   Søndervej 18               Østerbro 63
   4760 Vordingborg             4720 Præstø
   Haditheman9@hotmail.com          Tlf. 56 72 64 05 / 21 79 84 15
   Tlf. 31 77 74 05
7  Imad Fadhily               Mohammad Saleh El-Badi
   Rørosvej 19, st.             Algade 107,1
   4760 Vordingborg             4760 Vordingborg
   Tlf. 50 51 12 71             Tlf. 27 59 65 46
8  Ria Albano                Elena Munck
   Fredskovvej 6               Langøvej 2
   4760 Vordingborg             4772 Langebæk
   Tlf. 55 38 70 84             Tlf. 29 72 22 04
9  Bigman A. Nkunkununu           Marija Luburic Rasmussen
   Sandvigvej 7               Prins Jørgens Alle 31
   4735 Mern                 4760 Vordingborg
   Tlf. 55 99 79 89 / 22 48 68 29      Tlf. 55 34 59 74
   1 repræsentant fra det Lokale
   Beskæftigelsesråd:
10  Bent Derning,               Jonna Rolvung,
   Hørvænget 38               Clemensmindevej 19
   4760 Vordingborg             4760 Vordingborg
   1 repræsentant fra skole- og
   uddannelsesområdet samt
   dagtilbud:
11  Winnie Kistrup, Områdeleder for
   området Iselingeskolens distrikt
   Oldsbjergvej 12
   4760 Vordingborg                                        53
   1 repræsentant fra
   fritids/foreningsområdet
   (idrætsforeninger/spejdere m.fl.):
12  Lillian Bagger (tennis/foreninger)  Per Skov, DGI
   Harestien 8             Havrevænget 62
   4760 Vordingborg           4760 Vordingborg
   1 repræsentant fra sundheds- og
   ældreområdet:
13  Lene Høst, læge           Sys Skive, Områdeleder i Ældreplejen
   Sankelmarksvej 10          Bakkevej 6
   4760 Vordingborg           4773 Stensved
   1 repræsentant fra
   frivillighedsområdet (Dansk Røde
   Kors, Dansk Flygtningehjælp m.fl.)
14  Joe Cutajar, Dansk Røde Kors     Ane Brønnum, Dansk Flygtningehjælp
   C.C. Hallsvej 7           Søndersognsvej 19
   4760 Vordingborg           Bissinge 4780 Stege
   Joe.cutar@webspeed.dk
   1 repræsentant fra
   sprogcenterområdet:
15  Ruth Hededal, Næstved Sprog- og   Line Cramer, Næstved Sprog- og
   integrationscenter          integrationscenter
   Evensølundvej 2           Kastrupvej 42
   4720 Præstø             4760 Vordingborg

   2
   kommunalbestyrelsesmedlemmer,
   som udpeges efter § 25 i lov om
   kommunernes styrelse:
16  Mette Høgh Christiansen       Carsten Rasmussen17  Jørn Elo Hansen           Bo Manderup
                                         54
Jens Peter Larsen og hustru Anna Larsens mindefond,
bestyrelsen for
eDoc-nr.:
2010-1325

Oprettelseshjemmel:
Fundats for mindefonden


Sammensætning og antal medlemmer:
Fondens bestyrelse består af 3 medlemmer: 2 sognepræster og 1 medlem, der skal være formand, udpeget
af Kommunalbestyrelsen.Opgaver:
Bestyrelsens opgave er at bestyre mindefondens kapital og sørge for uddeling af legatportioner.
Vederlæggelse:                  Hjemmel:
Medlemmer:                    Suppleanter:
Brandur Ellingsgaard, Bøgebjergvej 10, Præstø
(ikke medlem af Kommunalbestyrelsen)
Revideret, dato og årsag:

KB 28/1 2010. KB 27/5 2010 ændret udpegning.
                                                 55
Klageråd vedrørende hjemmehjælp
eDoc-nr.:
2009-23382

Oprettelseshjemmel:
Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, §§ 34-36.

Sammensætning og antal medlemmer:
Kommunalbestyrelsen nedsætter et klageråd bestående af 3 medlemmer valgt af og blandt kommunens
ældreråd, 2 medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer og 1 medlem valgt af
invalideorganisationerne i kommunen med bopæl i kommunen, skal modtage social pension og være under
6o år.


Opgaver:
Klagerådets opgave er at drøfte, vurdere og videreformidle klager, der forelægges rådet over tildeling af
hjemmehjælp, følge udviklingen på området og medvirke til, at hjemmehjælpsopgaverne løses i
overensstemmelser med Kommunalbestyrelsens målsætninger.

Klagerådet er nedlagt ved lov fra 1. juli 2010.
Vederlæggelse:                  Hjemmel:
Ja                        Styrelseslovens § 16
                         Kommunalbestyrelses-beslutning af 31. maj 2007.


Medlemmer:                    Suppleanter:
Peter Jonassen                  Thomas Christfort
Jørn Elo Hansen                  Yvette Espersen

Fra Ældrerådet:
Preben Jensen, Skrænten 1, Vordingborg.      Dorrit Bagger Hansen, Bøgevænget 4, Stege.
(formand).
Birgit Parkdal, Pælen 22, Stege.         Jørgen Kock, Drosselvej 1, Stensved.
Ulla Skovbye, Omgangen 39, Bogø          Lone Frederiksen, Søtoftsvej 21, Præstø.

Fra Danske Handicaporganisationer -
Vordingborg:
Heidi Baum (DHF), Granvej 18, Vordingborg.    Jan Dechau (PTU), Skolevej 14, st., Præstø.


Revideret, dato og årsag:

KB 7/12 2010 – konstituerende møde og 28/1 2010.

                                                      56
KL- Topmøder 2010-2013, delegerede til
eDoc-nr.:
2010-10047

Oprettelseshjemmel:
KL’s love § 4


Sammensætning og antal medlemmer:
Hver af KL’s medlemskommuner vælger af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer 1 stemme-
berettiget for hver påbegyndte 8000 indbyggere i kommunen ved den sidste opgørelse af folkeregistertallet,
der fra Danmarks Statistik foreligger offentliggjort senest 3 måneder forud for delegeretmødets afholdelse.
Kommunalbestyrelsen vælger de stemmeberettigede delegerede efter forholdstalsvalgmetoden.
Der vælges stedfortrædere for de delegerede.


Opgaver:
Delegeretmødet er KL’s højeste myndighed.

Ordinært delegeretmøde afholdes hvert år. Mødetidspunkt og mødested fastsættes af bestyrelsen og skal
udmeldes senest 2 måneder før mødets afholdelse
Vederlæggelse:                  Hjemmel:
Medlemmer:                    Suppleanter:
Henrik Holmer                   Poul A. Larsen
Erling B. Nielsen                 Else-Marie Sørensen
Birgitte Steen Jørgensen             Birthe Helth
Niels Fog                     Søren Nybo
Knud Larsen                    Bo Manderup
Yvette Espersen                  Per Stig SørensenRevideret, dato og årsag:

KB 7/12 2010 – konstituerende møde


                                                     57
KL’s repræsentantskab 2010-2013 - stedfortræder for
borgmesteren
eDoc-nr.:
2007-32346

Oprettelseshjemmel:
KL’s love §§ 12 og 13


Sammensætning og antal medlemmer:
Repræsentantskabet består af borgmestrene i KL’s medlemskommuner samt yderligere repræsentanter for
politiske partier og listesamarbejder. Der udpeges personlige stedfortrædere for de valgte.

Kommunalbestyrelsen udpeger stedfortræder for borgmesteren til KL’s repræsentantskab


Opgaver:
KL’s repræsentantskab virker som rådgivende organ for bestyrelsen og har i øvrigt til formål at fremme
forbindelsen mellem KL og medlemskommunerne.
Vederlæggelse:                  Hjemmel:
Nej
Medlemmer:                    Suppleanter:
Henrik Holmer                  Erling B. Nielsen
Revideret, dato og årsag:

KB 7/12 2009 – konstituerende møde                                                     58
Kommitéen for Liselund Gl. Slot
eDoc-nr.:
2010-1143

Oprettelseshjemmel:
Forretningsorden for Komitéen for Liselund Gl. Slot


Sammensætning og antal medlemmer:
Komiteen består af:
1 medlem udpeget af Nationalmuseet som formand, 1 medlem udpeget af Skov- og Naturstyrelsen, 1
medlem udpeget af Ny Carlsbergfondet, 2 medlemmer udpeget af Vordingborg Kommune samt baron Niels
Henrik Rosenkrantz. Nationalmuseet kan udpege yderligere medlemmer.


Opgaver:
Komitéen har til formål at bistå Nationalmuseet med henblik på de overordnede retningslinier for driften af
Liselund Gl. Slot, således at den miljømæssige helhed bestående af slot, inventar, have, park og
pavillonbygninger videreføres, og således at museet og parken holdes tilgængelig for almenheden.

Komitéen drøfter hvert år Nationalmuseets budgetforslag for Liselund Gl. Slot.
Vederlæggelse:                  Hjemmel:
Nej
Medlemmer:                    Suppleanter:
Inger Drachmann, Heibergvej 62, Vordingborg
Kjeld Anker Nielsen, Savværksvej 1, Askeby
 (ikke medlemmer af Kommunalbestyrelsen)
Revideret, dato og årsag:

KB 28/1 2010
                                                       59
Kommunekontaktråd - KKR Sjælland
eDoc-nr.:Oprettelseshjemmel:
KL’s love §§ 14 og 15 samt forretningsorden for KL’s kommunekontaktråd.


Sammensætning og antal medlemmer:
Der er oprettet 5 kommunekontaktråd i Danmark. Vordingborg Kommune er medlem af KKR Sjælland.
Kommunekontaktrådet består af borgmestrene i regionen med viceborgmesteren som stedfortræder. Som
yderligere medlemmer vælger de politiske partier og listesamarbejder et antal medlemmer og personlige
stedfortrædere.


Opgaver:
Kommunekontaktrådene har til formål:
   at fremme kommunernes fælles interesser i regionen
   styrke kommunalbestyrelsens indflydelse på den regionale udvikling
   varetage opgaver af fælles interesse for kommunerne i regionen.

Kommunekontaktrådenes opgaver:
   at fremme kommunernes fælles interesser og bidrage til koordinering og samordning i forhold til de
   spørgsmål/forhold, som skal aftales/løses i samarbejde med/koordineres mellem
   kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet i kontaktudvalget.
   at varetage politiske udpegninger til regionsdækkende nævn, udvalg m.v. samt varetage udpegning
   af repræsentanter til regionale organer, som følger regionsopdelingen
   at tage initiativ til at kommunalbestyrelsen drøfter, koordinerer og samordner sine holdninger og
   synspunkter i forhold til den lokale regionalpolitik generelt og i forhold til det arbejder, der foregår i
   de forskellige regionsdækkende organer (f.eks. vækstfora m.v.)
Vederlæggelse:                   Hjemmel:
Ja                         KL’s love


Medlemmer:                     Suppleanter:
Henrik Holmer – formand              Erling B. Nielsen
Birgitte Steen Jørgensen
Knud Larsen
Revideret, dato og årsag:


Kommunalbestyrelsens funktionsperiode 1/1 2010-31/12 2013
                                                       60
Kredsråd vedrørende politiets virksomhed
eDoc-nr.:
2009-23389

Oprettelseshjemmel:
Lov om rettens pleje, §§ 111-113


Sammensætning og antal medlemmer:
Kredsrådet består af politidirektøren, der er formand, og borgmestrene i de kommuner, som politikredsen
omfatter. Kommunalbestyrelsen vælger en stedfortræder for borgmesteren blandt Kommunalbestyrelsens
medlemmer.Opgaver:

Kredsrådet drøfter spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og organisation i
politikredsen samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og
lokalsamfundet, herunder en lokal samarbejdsplan.

Politidirektøren udarbejder hvert år en plan for samarbejdet mellem politiet og kommunerne, andre offentlige
myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.v. i politikredsen. Samarbejdsplanen offentliggøres af
politidirektøren efter forudgående drøftelse i kredsrådet.
Vederlæggelse:                  Hjemmel:
Medlemmer:                    Suppleanter:
Henrik Holmer                   Erling B. Nielsen
Revideret, dato og årsag:


KB 7/12 2009 – konstituerende møde                                                     61
Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget
eDoc-nr.:
2009-23333

Oprettelseshjemmel:
Lov om kommunernes styrelse, § 6
Styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune, § 17

Sammensætning og antal medlemmer:
5 medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.


Opgaver:
Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner for de nedenfor nævnte områder og
kan lade udarbejde regler for sagsbehandlingen.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for følgende områder:
   Kultur
   Biblioteksvæsen
   Fritid
   Idræt
   Folkeoplysning
   Kulturhuse
   Biografer
   Musikskole
   Museer
   Teater.

Udvalget lader udarbejde forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om
   udbygningsplaner, sektorplaner m.v. inden for de ovenfor nævnte fagområder i samarbejde med
    Udvalget for Økonomi, Udvikling og Planlægning,
   samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område.
Vederlæggelse:                  Hjemmel:
Ja                        Styrelseslovens § 16
                         Styrelsesvedtægtens § 21

Medlemmer:                    Suppleanter:
Birthe Helth – formand
Eva Sommer-Madsen – næstformand
Carsten Olsen
Else-Marie Sørensen
Brit Skovgaard
Revideret, dato og årsag:

KB 7/12 2009 – konstituerende møde
                                                     62
Kulturarvskommuneprojekt, styregruppen vedrørende
eDoc-nr.:
2010-1142

Oprettelseshjemmel:

Økonomiudvalgsbeslutning 22/4 2009.


Sammensætning og antal medlemmer:

Styregruppen består af 7 medlemmer.


Opgaver:

Med udgangspunkt i kulturarven er i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen igangsat et kulturarvskommune-
projekt, der skal beskrive, hvorledes kulturarven kan være med til at give et kvalitetsløft for en lokal
udvikling af en landsby i Vordingborg Kommune, hvor Lundby er valgt som skitseringsområde.

Lundby er karakteristisk ved et stort lokal engagement, et aktivt foreningsliv og en lokal identitet, der hviler
på historien om Svend Gønge. Lundby, Bårse og Stensved spiller en særlig rolle i den nye kommuneplan i
forhold til de øvrige byer, på grund af deres hensigtsmæssige beliggenhed i forhold til tilgængelighed til den
overordnede infrastruktur. Derfor er der i kommuneplanen indbygget grundlagt for yderligere byvækst i
disse byer.

Lundby er en by, der gennem de senere år har undergået en stor forhandling til at blive i by i udvikling med
private investeringer i forskønnelse af den centrale by. Lokalbefolkningen har vist viljen til udvikling gennem
en lang række initiativer, herunder bl.a. etableret et medborgerhus. Samtidig investeres der på statsligt
niveau på stationen og de stationsnære omgivelser.
Vederlæggelse:                   Hjemmel:
NejMedlemmer:                     Suppleanter:
Birthe Helth
Søren Nybo
Brit Skovgaard
Asger Diness Andersen

Revideret, dato og årsag:

KB 28/1 2010                                                       63
Kulturregion Storstrøm, styregruppen for
eDoc-nr.:
2010-1141

Oprettelseshjemmel:
Aftale med Kulturministeriet.

Sammensætning og antal medlemmer:
Den Politiske Styregruppe (DPS) etableres i henhold til kapitlet om ”Samarbejdsorganisation og styring”
kulturaftalen 2008-2011 og består af aftalekommunernes kulturudvalgsformænd.

Opgaver:
Aftalekommunerne er: Faxe, Guldborgssund, Lolland, Næstved og Vordingborg – samt på museums-
området Stevns kommune.

Den politiske styregruppe sekretariatsbetjenes af Vordingborg Kommune.

Det politiske styregruppes opgave er:
   at fungere som overordnet kulturpolitisk koordinator i kulturaftaleregionen,
   at formulere en fælles kulturpolitik i det regionale kultursamarbejde,
   at bidrage til gennemførelsen af de mål og strategier, der knytter sig til kulturaftalen,
   at løbende følge udviklingen i den økonomi, der knytter sit til kulturaftalen,
   at godkende kommissorier for og udpege medlemmer til det tværgående fagråd,
   at godkende tværgående strategi samt budget for det tværgående fagråd,
   at gennemføre et årligt dialogmøde med det tværgående fagråd,
   at træffe beslutning om og forestå tilrettelæggelsen af en årlig kulturkonference.
Vederlæggelse:                   Hjemmel:
Nej
Medlemmer:                     Suppleanter:
Birthe Helth (formand)
Revideret, dato og årsag:

Kommunalbestyrelsens funktionsperiode 1/1 2010 til 31/12 2013
                                                     64
Langebæk Boligselskab , bestyrelsen for
eDoc-nr.:
2010-1904

Oprettelseshjemmel:
Vedtægter for Langebæk Boligselskab.

Sammensætning og antal medlemmer:
Bestyrelsen består af 7 medlemmer: 5 medlemmer udpeget af repræsentantskabet blandt boligorganisa-
tionens lejere og 2 medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen.
Der udpeges personlige suppleanter for medlemmerne.


Opgaver:
Repræsentantskabet er boligorganisationens øverste myndighed.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger.
Bestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse,
lejefastsættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de derfor gældende regler.

Boligorganisationen har til formål:
   at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere støttet boligbyggeri i
    overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger m.v.

     at udføre aktiviteter, som har en naturlig tilknytning til boligerne og administrationen af disse, eller
     som er baseret på den viden, boligorganisationen har oparbejdet.
Vederlæggelse:                    Hjemmel:
Nej
Medlemmer:                      Suppleanter:
Kim Petersen                     John Jensen, Kløften 32, Vordingborg
Steen K. Hansen, Solbærvej 13, Mern.         Kenneth Eriksson, Fasanvej 13, Kalvehave.
(ikke medlem af Kommunalbestyrelsen)         (ikke medlemmer af Kommunalbestyrelsen)
Revideret, dato og årsag:

KB 28/1 2010
                                                           65
Lejerbo Vordingborg, bestyrelsen for
eDoc-nr.:
2010-1905

Oprettelseshjemmel:
Vedtægter for Lejerbo, Vordingborg.


Sammensætning og antal medlemmer:
Pt. 5 medlemmer: 3 medlemmer udpeget af Vordingborg Kommune og 2 medlemmer udpeget af
forretningsførerorganisationen Lejerbo.
Når der er indflyttet beboere og valgt afdelingsbestyrelse består bestyrelsen af 7 medlemmer: 2 medlemmer
udpeget af kommunalbestyrelsen, 1 medlem udpeget af forretningsførerorganisationen Lejerbo samt 4
medlemmer valgt af repræsentantskabet blandt boligorganisationens lejere.
Der er pr. 1. januar 2010 - efter oplysning fra Lejerbos hovedkontor – ikke etableret afdelingsbestyrelse på
Vintersbølle Strand, hvorfor Kommunalbestyrelsen fortsat skal udpege 3 medlemmer og 3 suppleanter.

Opgaver:
Repræsentantskabet er boligorganisationens øverste myndighed.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger. Bestyrelsen er
ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og
den daglige administration sker i overensstemmelse med de herfor gældende regler.

Boligorganisationen har til formål at:
   opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere støttet boligbyggeri i overensstemmelse
    med reglerne i lov om almene boliger m.v.
   udføre aktiviteter, som har en naturlig tilknytning til boligerne og administrationen af disse, eller som
    er baseret på den viden, boligorganisationen har oparbejdet.
Vederlæggelse:                   Hjemmel:
Nej
Medlemmer:                     Suppleanter:
John Jensen, Kløften 32, Vordingborg        Asger Diness Andersen
(ikke medlem af Kommunalbestyrelsen)
Jess Hansen, Orevej 89, Vordingborg.        Farid Faizi, Primulavej 11, 2. tv.
(ikke medlem af Kommunalbestyrelsen)        (ikke medlem af Kommunalbestyrelsen)
Qaali Schmidt-Sørensen, Østerbro 63, Præstø    Michael Smed Iversen, Hjelmvej 5, Stege
(ikke medlem af Kommunalbestyrelsen)        (ikke medlem af Kommunalbestyrelsen)


Revideret, dato og årsag:
KB 28/1 2010
KB 29/4 2010 – yderligere udpegning
                                                       66
Lokalt færdselssikkerhedsråd - Administrativt oprettet
eDoc-nr.:
2007-4481

Oprettelseshjemmel:
Anbefaling fra Færdselssikkerhedsrådet samt færdselsafdelingen i Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi.
Beslutning i teknikudvalg 1. marts 2007.

Sammensætning og antal medlemmer:
Formanden for teknikudvalget, 2 medlemmer fra Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi, 1 repræsentant fra
Vordingborg Handicapråd, 1 repræsentant fra Dansk Cyklist Forbund, 1 repræsentant fra Vordingborg
Ældreråd, 1 repræsentant fra skoleområdet og 6 administrative medarbejdere.


Opgaver:
Det lokale færdselssikkerhedsråds hovedopgaver er:

     at koordinere og planlægge lokale tiltag og kampagner,
     at bidrage til kommunens planlægning og tiltag med hensyn til trafiksikkerhed og færdsel,
     at foretage en årlig vurdering af uheldssituationen i Vordingborg Kommune,
     at være et idéforum, hvor drøftelse og sparring mellem deltagerne kan udvikle nye kampagner og
     tiltag,
     at drøfte aktuelle uheld med henblik på at undgå gentagelser og
     at mødes 2-4 gange om året, afhængig af behov.
Vederlæggelse:                  Hjemmel:
Nej
Medlemmer:                    Suppleanter:
Søren Nybo
Vicepolitiinspektør John Pedersen
Vicepolitikommissær Lasse Bechmann
Preben Vagner, Danske
Handicaporganisationer
Peter H. Vergo, Dansk Cyklist Forbund
Jørgen Damø, Vordingborg Seniorråd
Teknik- og miljødirektør Torben Nøhr
Skolefagchef Torben Jensen
Vej- og trafikchef Synnøve Klitgaard
Leder af trafik og myndighed, Bo Kuno
Christensen,
Senioringeniør Hugo Max Nielsen,
Jane Helen Trust og Carsten Knudsen fra vej-
og trafiksekretariatet.


Revideret, dato og årsag:

Kommunalbestyrelsens funktionsperiode 1/1 2010 til 31/12 2013                                                      67
Lokalt Uddannelsesudvalg på SOSU Næstved – pædagogisk
område – Administrativt udpeget
eDoc-nr.:
2007-29631

Oprettelseshjemmel:
Lov nr. 590 af 24. juni 2005 samt lovbekendtgørelse nr. 823 af 15. juni 2004 (SOSU-loven)


Sammensætning og antal medlemmer:
Uddannelsesudvalget består af 14 medlemmer.
Lokale arbejdsgivere: 2 medlemmer udpeges af Næstved Kommune, 2 medlemmer udpeges af
Vordingborg Kommune, 2 medlemmer udpeges af Faxe Kommune og 1 medlem udpeges af Region
Sjælland.
Lokale arbejdstagere: 4 medlemmer udpeges af FOA, 2 medlemmer udpeges af 3F og 1 medlem udpeges
af SL.
Tilforordnede: 2 lærere,1 elev samt institutionens ledelse.

Opgaver:
Uddannelsesudvalgets opgaver:
   at afgive indstilling til bestyrelsen om godkendelsen af de grundforløbs- og uddannelsesordninger,
   der hører til det enkelte udvalgs uddannelsesområde,
   at afgive indstilling til bestyrelsen om godkendelse af praktiksteder, hvortil institutionen henviser
   elever,
   at rådgive institutionen om de uddannelser, der er omfattet af udvalgets uddannelsesområde,
   at virke for samarbejde mellem institutionen og det lokale arbejdsmarked.
SOSU-Næstved afventer ministeriets godkendelse af sammenlægning med SOSU-Greve og SOSU-
Holbæk.


Vederlæggelse:                  Hjemmel:
Medlemmer:                    Suppleanter:
Christian Barding, Dagplejen, Vordingborg
Kommune (næstformand)
Vivi Riis, Børnehaven Hjertehaven,
Vordingborg KommuneRevideret, dato og årsag:
6/11 2008
                                                     68
Lokalt Uddannelsesudvalg på SOSU Næstved - social- og
sundhedsområdet – Administrativt udpeget
eDoc-nr.:
2007-29843

Oprettelseshjemmel:
Lov nr. 590 af 24. juni 2005 samt lovbekendtgørelse nr. 823 af 15. juni 2004 (SOSU-loven)Sammensætning og antal medlemmer:
Uddannelsesudvalget består af 16 medlemmer.
Lokale arbejdsgivere: 2 medlemmer udpeges af Næstved Kommune, 2 medlemmer udpeges af
Vordingborg Kommune, 2 medlemmer udpeges af Faxe Kommune og 2 medlem udpeges af Region
Sjælland (Sygehus Sjælland og Psykiatri).
Lokale arbejdstagere: 8 medlemmer udpeges af FOA.
Tilforordnede: 2 lærere,1 elev samt institutionens ledelse


Opgaver:

Uddannelsesudvalgets opgaver:
   at afgive indstilling til bestyrelsen om godkendelsen af de grundforløbs- og uddannelsesordninger,
   der hører til det enkelte udvalgs uddannelsesområde,
   at afgive indstilling til bestyrelsen om godkendelse af praktiksteder, hvortil institutionen henviser
   elever,
   at rådgive institutionen om de uddannelser, der er omfattet af udvalgets uddannelsesområde,
   at virke for samarbejde mellem institutionen og det lokale arbejdsmarked.
SOSU-Næstved afventer ministeriets godkendelse af sammenlægning med SOSU-Greve og SOSU-
Holbæk.Vederlæggelse:                  Hjemmel:
Medlemmer:                    Suppleanter:
Susanne Johansen, Ældrechef i Vordingborg
Kommune.
Ib Johansen, Jobcentret, Vordingborg
Kommune.


Revideret, dato og årsag:

2/10 2008
                                                     69
Masnedøfortet, bestyrelsen for
eDoc-nr.:
2010-1145

Oprettelseshjemmel:
Vedtægter for Masnedøfortet

Sammensætning og antal medlemmer:
Bestyrelsen består af 7 medlemmer: 2 udpeget af Kommunalbestyrelsen, 1 udpeget af BKF-Storstrøms
Region, 1 udpeget af CVU, Lærerseminariet, 2 fagpersoner udpeget af Vordingborg Kommune, 1 udpeget
af Vordingborg Udviklingsråd for Erhverv og Turisme.

Opgaver:
Bestyrelsen forestår ikke alene den overordnede ledelse, men også den mere daglige og driftsorienterede.
Som sekretær for bestyrelsen fungerer chefen for Fagsekretariat Kultur og Fritid.

Bestyrelsen skal sikre formålets relevante aktiviteter år for år. Det er bestyrelsens ansvar, at aktiviteterne
afvikles og koordineres fagligt, samt at det samlede aktivitetsniveau tilstræbes af være konstant i perioden
1. april – 1. oktober.

Det er endelig bestyrelsens opgave, at sikre Masnedøfortets aktiviteter økonomisk, gennem tilskud,
fondsmidler, billetindtægter samt samarbejde med andre partnere.

Institutionens formål er at udvirke og medvirke til, at Masnedøfortet bliver anvendt som udstillingshal, og
således at kommunens og regionens kunstnere er væsentlige bidragsydere til udstillingerne.

Institutionen skal bruges af – og vise områdets kulturelle energi, herunder:
    KBF-Storstrøms Regions årlige sommerudstilling,
    Stars’ garagerock festival,
    koncerter tilpasset akustik,
    udstillinger, internationalt samarbejde og relevante aktiviteter,
    ambitiøse udstillinger med samtidskunst på højt kunstnerisk niveau kan finde i nærmere definerede
     perioder efter bestyrelsens beslutning.
Vederlæggelse:                   Hjemmel:
Nej
Medlemmer:                     Suppleanter:
Else-Marie Sørensen
Brit SkovgaardRevideret, dato og årsag:

KB 28/1 2010
                                                         70
Miljø- og Klimaudvalget
eDoc-nr.:
2009-23334

Oprettelseshjemmel:
Lov om kommunernes styrelse, § 6
Styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune, § 19.

Sammensætning og antal medlemmer:
5 medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.


Opgaver:
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for følgende områder:
   Natur- og miljøforvaltning
   Lokalplanlægningsforberedelse
   Zonelovsadministration
   Spildevand og affald (planlægning og drift)
   Havmiljø
   Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM)
   Strategisk Miljø Vurdering (SMV)
   Agenda 21.
   Byggesager, herunder administration af lokalplaner
   Byfornyelse
   GIS
   Grønne områder (parker og idrætsanlæg mm.)
   Klimastrategi.

Udvalget lader udarbejde forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om
   udbygnings- og sektorplaner mv. for de ovenfor nævnte og eventuelle andre fagområder i
    samarbejde med Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling,
   samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område.
Vederlæggelse:                 Hjemmel:
Ja                       Styrelseslovens § 16
                        Styrelsesvedtægtens § 21


Medlemmer:                   Suppleanter:
Erling B. Nielsen – formand
Jørn Elo Hansen – næstformand
Poul A. Larsen
Søren Nybo
Asger Diness AndersenRevideret, dato og årsag:

KB 7/12 2009 – konstituerende møde
                                                 71
Miljørådet
eDoc-nr.:
2010-1174

Oprettelseshjemmel:
Kommissorium for Miljørådet i Vordingborg Kommune


Sammensætning og antal medlemmer:
Medlemmerne skal være bosiddende i Vordingborg Kommune. Formanden for Miljø- og Klimaudvalget er
født formand for miljørådet. Udvalgets næstformand er suppleant .
Hver af følgende interessegrupper/organisationer kan udpege 1 medlem og 1 suppleant til rådet:
Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Skovforening, Dansk
Landbrug, Danmarks Sportsfiskerforening, Danmarks Jægerforbund, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Kano og Kajakforbund og Sydsjællands Museum.
Herudover udpeger miljøudvalget 2 repræsentanter for borgergrupper med bæredygtigheds/LA21
interesser.


Opgaver:

Miljørådet er et dialogforum for Vordingborg Kommune og borgerne om emner, der er relateret til natur,
miljø, formidling, friluftsliv, planlægning i det åbne land og bæredygtighedsemner/LA21- og spørgsmål.

Miljørådet holder 1 møde hvert kvartal. Rådet er et rådgivende dialogforum, og der kan derfor ikke træffes
beslutninger, der juridisk binder kommunen, enkeltpersoner eller de involverede organisationer/interesse-
grupper

Miljøudvalgets medlemmer kan på formandens initiativ inviteres til at deltage i møderne.
Vederlæggelse:                  Hjemmel:
Medlemmer:                    Suppleanter:
Erling B. Nielsen - formand            Jørn Elo Hansen

Oversigt over miljørådets medlemmer er
vedhæftet.Revideret, dato og årsag:


Kommunalbestyrelsens funktionsperiode 1/1 2010 til 31/12 2013

                                                       72
Oversigt over organisationer, der er repræsenteret i

          ”Miljørådet” - Vordingborg Kommune
April 2010

Organisation:           Repræsentant:         Kontakt
                  Suppleant:
Vordingborg Kommune (formand)   Erling B. Nielsen       55996321
                                 ebnielsen@vordingborg.dk
Dansk Skovforening         Peter Oxholm Tillisch     20893157
Amalievej 20, 1875 Frederiksberg                 pot@rosenfeldt.dk
C.
Dansk Landbrug           Torben Nielsen        55812336
v                 Suppleant NN         Torben@skalbjerggaard.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund    Tommy Clausen         55373113
                                 Tommy.clausen@stofanet.dk
Danmarks Jægerforbund       Johnny Andersen        Johnny.a@mail.dk
                  Suppleant Per Sellebjerg
Danmarks Naturfredningsforening  Martin Vestergaard      55765575
                                 mav@cowi.dk

Friluftsrådet           Bjarne Nielsen        55386380/29272125
                                 Ulla.bjarne@vip.cybercity.dk
                  Suppleant Aage Carlsen    55769395
                                 aage.carlsen@mail.dk

Danmarks Kano og Kajakforbund   Annie Pilgaard        55813632
                                 Annie.pilegaard@mail.dk
                  Suppleant Ken Buch      55374695
                                 Ken.buch@stofanet.dk
Dansk Ornitologisk Forening    Jens Dithmarsen        55376543
                                 Dithmarsen@webspeed.dk
                  Suppleant Bente Larsen    24616626
                                 bente@stensvednet.dk
Muséerne              Kristoffer Buck Petersen   55372554
Sydsjællands Muséum                       kbp@museerne.dk
Slotsruinen 1, 4760 Vordingborg
Møns Muséum            Suppleant Jonas Christensen  jc@museerne.dk
Skullebjergvej 15
4780 Stege
Skov & Naturstyrelsen       Mikkel Bornø Clausen     54439013
v/ Falster Statsskovdistrikt    Suppleant Jørgen Sandby    storstroem@sns.dk
Egehus, Tingsted          Nielsen
4800 Nykøbing F.Sekretariat:            Flemming Kruse        55362404
Vordingborg Kommune                       flkr@vordingborg.dk
Teknik og Miljø          Paul Debois          55362412
Natur                              pde@vordingborg.dk


                                                73
Valdemarsgade 43  Peter Møller Kristensen  55362401
4760 Vordingborg               pmk@vordingborg.dk
          Torben Nøhr        ton@vordingborg.dk
                       55362711
                                 74
Museerne Vordingborg, bestyrelsen for
eDoc-nr.:
2010-1143

Oprettelseshjemmel:
Museumsloven samt vedtægter for Museerne Vordingborg – seneste godkendt 29. april 2010.

Sammensætning og antal medlemmer:
Bestyrelsen består af op til 10 medlemmer. Museumsforeningen for Museerne Vordingborg vælger 3
medlemmer. Kommunalbestyrelsen udpeger 2 medlemmer for den kommunale valgperiode og skal
desuden udpege:
1 repræsentant for det danske universitetsmiljø, 1 fagligt fremtrædende personlighed fra den danske
museumsverden, 1 fremtrædende personlighed fra dansk erhvervs- eller samfundsliv samt 1 person fra det
lokale private erhvervsliv for en periode af 4 år, svarende til den kommunale valgperiode.
Endvidere vælger museets faste medarbejdere 1 medlem for 2-årige valgperioder, idet museets leder ikke
kan være medlem af bestyrelsen.

Opgaver:
Museet har til formål gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidlingen inden for sit
ansvarsområde at virke forsikringen af Danmarks kulturarv og belyse forandring, variation og kontinuitet i
menneskers livsvilkår fra de ældste tider til nu.

Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed forskningen samt
udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egen forskning samt anden forskning baseret på
museets samlinger.

Museet er et statsanerkendt kulturhistorisk museum i Vordingborg Kommune. Museet har nyere tids ansvar
for Vordingborg Kommune og det arkæologiske ansvar for Vordingborg, Faxe og Stevns Kommuner.

Museet ønsker med udgangspunkt i sit geografisk afgrænsede ansvarsområde at lægge særlig vægt på
perspektiveringen af middelalderens borge, konger og magt – nationalt og internationalt. Til dette formål er
etableret Danmarks Borgcenter, hvor museet gennem engageret forskning tilbyder oplevelsesbaseret
formidling.


Vederlæggelse:                  Hjemmel:
Nej


Medlemmer:                    Suppleanter:
Borgmester Henrik Holmer.
Ivan Tolborg.

Ib Poulsen, professor, dr. phil, Institut for
Kultur og Identitet på RUC.
Torben Grøngaard Jeppesen, museumschef
Odense Bys Museer (museumsverdenen).
Torben Nielsen, direktør Danmarks National-
bank (dansk erhvervs- og samfundsliv).
Ole Kühnel, bankdirektør i Vordingborg Bank
(lokale private erhvervsliv).


Revideret, dato og årsag:

KB 28/1 2010 og KB 29/4 2010
                                                       75
MønBo, bestyrelsen for
eDoc-nr.:
2010-1906

Oprettelseshjemmel:
Vedtægter for MønBo.


Sammensætning og antal medlemmer:
Bestyrelsen består af 9 medlemmer: 6 medlemmer udpeget af repræsentantskabet af og blandt
boligorganisationens lejere, 1 medlem udpeget af Kommunalbestyrelsen, 1 medlem udpeget af Byggeri og
Miljø, Møn, 1 medlem udpeget af Ældrerådet i Vordingborg Kommune.
Der udpeges suppleanter for medlemmerne.

Opgaver:
Repræsentantskabet er boligorganisationens øverste myndighed.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger.
Bestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse,
lejefastsættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de herfor gældende regler.

Boligorganisationen har til formål:
   at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere støttet byggeri i overensstemmelse
    med reglerne i lov om almene boliger m.m.
   at udføre aktiviteter som har en naturlig tilknytning til boligerne og administration af disse, eller som
    er baseret på den viden, boligorganisationen har oparbejdet.
Vederlæggelse:                   Hjemmel:
Nej
Medlemmer:                     Suppleanter:
Farid Faizi, Primulavej 11, 2. tv., Vordingborg   Jørgen Møller, Hørvænget 64, Vordingborg.
(ikke medlem af Kommunalbestyrelsen)        (ikke medlem af Kommunalbestyrelsen)
Revideret, dato og årsag:

KB 28/1 2010
                                                       76
Mønshallerne, bestyrelsen for
eDoc-nr.:
2010-1139

Oprettelseshjemmel:
Vedtægter for den selvejende institution Mønshallen – godkendt 18. april 2007


Sammensætning og antal medlemmer:
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf Kommunalbestyrelsen udpeger et medlem.


Opgaver:
Generalforsamlingen er institutionens øverste myndighed.

Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af institutionen.

Institutionen har til formål at drive svømme- og idrætshaller i Stege beregnet til:
    sportsudøvelse
    teaterforestillinger
    koncerter
    mødevirksomhed
    udstillinger m.m.
Vederlæggelse:                   Hjemmel:
Nej
Medlemmer:                     Suppleanter:
Jens-Olaf Astrup, Rødstensvej 33, Stege
(ikke medlem af Kommunalbestyrelsen)
Revideret, dato og årsag:

KB 28/1 2010                                           77
Overtaksationskommissionen for Roskilde, Sydsjælland og
Lolland-Falster - vejloven
eDoc-nr.:
2009-23352

Oprettelseshjemmel:
Lov om offentlige veje, §§ 58, § 58a og § 60.

Sammensætning og antal medlemmer:
Overtaksationskommissionen består af 5 medlemmer. Formanden, der skal have juridisk kandidateksamen,
udnævnes af Transportministeren for en 6-årig periode. Regeringen udnævner endvidere 2 faste
medlemmer. Formanden udtager til den enkelte sag yderligere 2 medlemmer fra en kommunal liste.

Kommunalbestyrelsen udpeger 1 person for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode til optagelse på en
liste over kommunale medlemmer af Overtaksationskommissionen for Roskilde, Sydsjælland og Lolland-
Falster.


Opgaver:
Overtaksationskommissionen afgør erstatningsspørgsmål m.m. i henhold til lov om offentlige veje, lov om
private fællesveje, lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, lov om planlægning, lov om okker,
lov om betalingsregler for spildevandsanlæg, vandløbsloven og vandforsyningsloven samt en række andre
love.

Taksationskommissionen for Sydsjælland og Lolland-Falster er 1. instans og Overtaksationskommissionen
for Roskilde, Sydsjælland og Lolland Falster er 2. instans i sagsbehandlingen, hvorfor der ikke kan være
personsammenfald mellem udpegninger til disse 2 instanser.

Overtaksationskommissionens område omfatter: Roskilde, Lejre, Køge, Solrød, Greve, Næstved, Faxe,
Stevns, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland-Falster kommuner.
Vederlæggelse:                  Hjemmel:
Ja                        Finansministeriets regler


Medlemmer:                    Suppleanter:
Palle Jakobsen, Stærevej 10, Vordingborg.
(ikke medlem af Kommunalbestyrelsen)

Revideret, dato og årsag:

KB 7/12 2009 – konstituerende møde
                                                     78
Pakhuset, Havnevej, Præstø, bestyrelsen for
eDoc-nr.:
2010-1326

Oprettelseshjemmel:
Vedtægter for den selvejende institution ”Pakhuse, Havnevej; Præstø”. Vedtaget 10. oktober 1995.


Sammensætning og antal medlemmer:
Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Vordingborg Kommunes borgmester (tidl. Præstø Kommune) er
bestyrelsens formand. Herudover udpeges 1 medlem til bestyrelsen af: Nordea A/S (tidl. Unibank A/S),
Museerne.dk (tidl. Sydsjællands Museum), Dansk Brandværnshistorisk Museum, Den selvejende institution
Rødeled, Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn, Den selvejende institution Bernhard.
Bestyrelsen er selvsupplerende, således at det i tilfælde af, at et menigt bestyrelsesmedlem ikke ønsker at
deltage mere, da udpeges et nyt medlem af den organisation, som har udpeget det medlem, der udtræder.Opgaver:
Den selvejende institutions formål er et erhverve og eje ejendommen på Havnevej 2, Præstø og stille denne
ejendom til disposition med henblik på udstilling, museumsdrift, turistinformation samt eventuelle teater- og
kulturarrangementer.
Vederlæggelse:                  Hjemmel:
Nej
Medlemmer:                    Suppleanter:
Henrik Holmer (formand)
Revideret, dato og årsag:

Kommunalbestyrelsens funktionsperiode 1/1 2010 til 31/12 2013
                                                      79
Prins Jørgens Garde, bestyrelsen for
eDoc-nr.:
2010-1147

Oprettelseshjemmel:
Vedtægter for Prins Jørgens Garde


Sammensætning og antal medlemmer:
Bestyrelsen består af 7 personer: 1 formand, 1 kasserer, 2 medlemmer valgt af og blandt gardernes
forældre, 1 medlem udpeget af Kommunalbestyrelsen, gardens kaptajn og gardens daglige leder.


Opgaver:
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.

Gardens drives af en bestyrelse.

Gardens formål er:
   at samle unge i et uniformeret korps og give dem såvel musikalske som eksercitsmæssige
    kundskaber, som muliggør offentlig fremtræden, samt at fremme kammeratskabet indbyrdes.
Vederlæggelse:                 Hjemmel:
Nej
Medlemmer:                   Suppleanter:
Søren Nybo
Revideret, dato og årsag:

KB 28/1 2010                                                  80
Prins Jørgens Gardes Fond, bestyrelsen for
eDoc-nr.:
2010- 1148

Oprettelseshjemmel:
Vedtægter for Prins Jørgens Gardes Fond


Sammensætning og antal medlemmer:
Bestyrelsen består af 3 medlemmer: Formand er den til enhver tid værende formand for Støtteforeningen
for Prins Jørgens Garde, 1 medlem udpeget af Kommunalbestyrelsen samt 1 medlem udpeget af
Støtteforeningen for Prins Jørgens Gardes bestyrelse.


Opgaver:
Fonden ledes af bestyrelsen.

Fondens formål er:
   at støtte Prins Jørgens Garde, Vordingborg ved tilskud til garden til indkøb af uniformer og
   instrumenter samt vedligeholdelse af samme.
Vederlæggelse:                  Hjemmel:
Nej
Medlemmer:                    Suppleanter:
Søren Nybo
Revideret, dato og årsag:

KB 28/1 2010                                                    81
Præstø Søsportscenter, bestyrelsen for
eDoc-nr.:
2010-10419

Oprettelseshjemmel:
Kontrakt mellem Præstø Byråd og Præstø Sejlklub om udbygning og drift af Præstø Søsportscenter – stiftet
17. april 1972.


Sammensætning og antal medlemmer:
Bestyrelsen består af 6 medlemmer, hvoraf de 3 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen og 3
medlemmer vælges af bestyrelsen for Præstø Sejlklub. Formanden for bestyrelsen skal vælges blandt
sejlklubbens repræsentanter i bestyrelsenOpgaver:
Præstø Søsportscenter er indstiftet 17. april 1972 mellem Præstø Byråd og Præstø Sejlklub.

Præstø Søsportscenters formål er udbygning og drift af havneområdet. Kontrakten beskriver de nærmere
bestemmelser for driften, herunder opgavefordeling mellem Præstø Byråd og Præstø Søsportscenter.

Præstø Kommunes ejerandel i Præstø Søsportscenter er 72% og Præstø Sejlklubs ejerandel udgør 28%.

Parterne hæfter solidarisk for Præstø Søsportscenters gæld, men i den interne fordeling af over- og
underskud anvendes ejerandelsprocenten som nøgle, med mindre andet vedtages.

Kontrakten er gældende indtil 31. december 2013, hvorefter den af enhver af parterne kan opsiges med 1
års varsel til en 31. december.
Vederlæggelse:                  Hjemmel:
Medlemmer:                    Suppleanter:
Søren Nybo
Michael Juliussen
Bo Manderup
Revideret, dato og årsag:

KB 29/4 2010
                                                     82
Psykiatriudvalget
eDoc-nr.:
2009-24860

Oprettelseshjemmel:
Lov om kommunernes styrelse, § 6
Styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune, § 20


Sammensætning og antal medlemmer:
5 medlemmer valg af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer


Opgaver:
Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner for de nedenfor nævnte områder og
kan lade udarbejde regler for sagsbehandlingen.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltningen af kommunens opgaver inden for følgende områder:
   Borgere med handicap med behov for hjælp, omsorg og aktiviteter
   Borgere med psykiske lidelser, der har behov for hjælp, omsorg og aktiviteter
   Beskyttet beskæftigelse
   Boliger rettet mod borgeren indenfor socialpsykiatrien og Bo og naboskaber
   Visitation / tilsyn for psykiatri og handicap
   Aktivitetshuse
   Større til frivilligt sociale arbejde § 18
   Tilbud til borgere med autisme
   Synscentralen
   Institutioner, som Kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens
    forpligtelser inden for udvalgets område
   Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område.


Udvalget lader udarbejde forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om
   udbygnings- og sektorplaner m.v. for de ovenfor nævnte og eventuelle andre fagområder i
    samarbejde med Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling,
   samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område.


Vederlæggelse:                  Hjemmel:
Ja                        Styrelseslovens § 16
                         Styrelsesvedtægtens § 21

Medlemmer:                    Suppleanter:
Ib Johansen – formand
Kim Petersen – næstformand
Lena Schroll
Karin O. Jørgensen
Per Stig Sørensen
Revideret, dato og årsag:

KB 7/12 2009 – konstituerende møde
                                                     83
Repræsentanter ved åstedsforretninger i.f.m. kommunale
ekspropriationer
eDoc-nr.:
2010-1902

Oprettelseshjemmel:

Kommunalbestyrelsesbeslutning i gl. Vordingborg Kommune

Sammensætning og antal medlemmer:
Kommunalbestyrelsen udpeger af og blandt Kommunalbestyrelsen 3 medlemmer.Opgaver:

De kommunalt udpegede medlemmer skal repræsentere Kommunalbestyrelsen ved åstedsforretninger i
forbindelse med kommunale ekspropriationer.
Vederlæggelse:                Hjemmel:
Medlemmer:                  Suppleanter:
Søren Nybo
Michael Ryberg Juliussen
Aser Diness Andersen
Revideret, dato og årsag:


KB 28/1 2010
                                                 84
Rødeledfonden, bestyrelsen for
eDoc-nr.:
2010-1150

Oprettelseshjemmel:
Fundats for den selvejende institution Rødeled (fond)


Sammensætning og antal medlemmer:
Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der skal være myndige, vederhæftige og uberygtede.
Den til enhver tid værende borgmester i Vordingborg Kommune ( tidl. Præstø) og den til enhver tid værende
museumsleder for Museerne.dk ( tidl. Sydsjællands Museum) er medlemmer af bestyrelsen.
Bestyrelsen er selvsupplerende og har siden den 1. bestyrelsen i 1990 besluttet at udvide bestyrelsen,
således at den består af i alt 7 medlemmer.


Opgaver:
Det er fondens formål at opretholde et arbejdende museum/museumsværksted på adressen Rødeledvej 1,
Præstø.
Derudover er den hensigten, at en pottemager skal kunne leje sig ind og producere og sælge de lervarer,
som i 100 år er blevet produceret på stedet.
Endvidere er det fondens formål at opretholde de gamle Knudsen-familieprodukter samt samlingerne af
gammel lertøj.
Vederlæggelse:                  Hjemmel:
NejMedlemmer:                    Suppleanter:
Henrik Holmer
Keld Møller Hansen (Museerne.dk)
Kjeld Lorenzen
Rene Sørensen
Svend Olsen
Mogens Dalberg
Peter Sørensen
Revideret, dato og årsag:

Kommunalbestyrelsens funktionsperiode 1/1 2010 til 31/12 2013
                                                    85
SEAS-NVE, repræsentantskabet for
eDoc-nr.:
2009-23420

Oprettelseshjemmel:
Vedtægter for SEAS-NVE gældende fra 1. januar 2009.


Sammensætning og antal medlemmer:
Repræsentantskabet består af :
   repræsentantskabsmedlemmer valg af og blandt andelshaverne jf. vedtægternes pkt. 5
   repræsentantskabsmedlemmer udpeget af kommunerne i overensstemmelse med vedtægternes
   punkt 6.
   repræsentantskabsmedlemmer udpeget af bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes
   punkt 7.

Kommunalbestyrelsen udpeger af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer 1 medlem til
repræsentantskabet.


Opgaver:
Repræsentantskabet har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og
vedtægten fastsatte grænser.

Selskabets formål er direkte eller indirekte at udøve energiforsyningsvirksomhed og anden forsynings-
virksomhed med henblik på at skabe størst mulig gavn og værd for andelshaverne, herunder:

     at producere, købe, transportere, sælge, forsyne og udnytte el og andre energiformer
     at producere varer og levere serviceydelser, der har tilknytning til produktion, køn, transport, salg,
     forsyning og udnyttelse af el og andre energiformer
     at forestå rådgivning om samt bygning og drift af anlæg, der producerer, transporterer, forsyner eller
     udnytter el og andre energiformer
     at etablere og drive infrastrukturvirksomhed baseret på bredbåndsteknologi
     at udføre energibesparelsesaktiviteter.
Vederlæggelse:                   Hjemmel:
JaMedlemmer:                     Suppleanter:
Poul A. Larsen
Revideret, dato og årsag:

KB 7/12 2009 – konstituerende møde
                                                      86
Seniorrådet
eDoc-nr.:
2010-1197

Oprettelseshjemmel:
Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område samt vedtægter for seniorrådet.


Sammensætning og antal medlemmer:
Seniorrådet består af 9 medlemmer: 3 valgt fra gl. Vordingborg kommune, 2 valgt fra gl. Langebæk
Kommune, 2 valgt fra gl. Møn Kommune og 2 valgt fra gl. Præstø Kommune. Valget foregår ved
brevstemmeafgivning. Afhængig af antallet og bopælen for de opstillede, kan fordelingen blive anderledes.


Opgaver:
Seniorrådets formål er:
   at medvirke til at orientere borgerne om Vordingborg Kommunes ældrepolitik og dens forskellige
    tilbud, samt om ældrerådets arbejde.
   gennem kontakt til sit bagland at sikre, at ældrerådets arbejde bliver synligt i hele kommunen.
   at være rådgivende i udformningen af ældrepolitikken.
   at være høringsberettiget vedrørende alle forslag, der vedrører ældrebefolkningen.
   at udtale sig og stille forslag til kommunalbestyrelsen om ethvert emne, der har betydning for de
    ældre i kommunen.
   inddrages i fagudvalgets sager, der vedrører ældreområdet, før der udarbejdes indstilling til
    beslutning.


Vederlæggelse:                  Hjemmel:
Ja.                       Lov om kommunernes styrelse.
                         Kommunalbestyrelsesbeslutning af 31/5 2007.


Medlemmer:                    Suppleanter:
Jørgen Skytte Damø (formand)           Valgt i gl. Præstø Kommune
Torvet 21, Præstø
Dorrit Bagger-Hansen, (næstformand)       Valgt i gl. Møn Kommune
Bøgevænget 4, Stege
Preben Jensen, Skrænten 1, Vordingborg      Valgt i gl. Vordingborg Kommune
Jørgen Koch, Drosselvej 1, Stensved       Valgt i gl. Langebæk Kommune
Lone Frederiksen, Søtoftevej 21, Præstø     Valgt i gl. Præstø Kommune
Flemming Knudsen, Bydammen 9, Mern.       Valgt i gl. Langebæk Kommune
Birgit Parkdahl, Pælen 22, Stege.        Valgt i gl. Møn Kommune
Ulla Skovbye, Omgangen 39, Bogø         Valgt i gl. Møn Kommune
 Anni Reichel, Juulsvej 29, Præstø        Valgt i gl. Præstø

Suppleanter:
Annelise Pedersen, Torvet 17 B, st., Præstø
Jørgen E. Petersen, Østervej 9, Kalvehave
Mogens Lind, Parkvej 48, Stensved


Revideret, dato og årsag:

Valgt ved brevstemmeafgivning i perioden 17/11 til 1/12 2009.
KB 29/4 2010: Navneændring fra ældreråd til senioråd.
                                                     87
Sjælland Syd-samarbejdet
eDoc-nr.:
2010-6499

Oprettelseshjemmel:
Lov om kommunernes styrelse samt administrationsgrundlag for Sjælland Syd


Sammensætning og antal medlemmer:
Sjælland-Syd samarbejdet er et fælleskommunale samarbejde mellem Faxe, Næstved og Vordingborg
kommuner. De tre kommuner er repræsenteret i formandskabet ved to medlemmer af
Kommunalbestyrelsen, hvoraf den ene er kommunens borgmester.


Opgaver:
Sjællands Syd-samarbejdets vision for Sydsjælland er, at regionen skal stå stærkt som en aktiv del af
Øresundsregionen, have en dynamisk, vidensbaseret erhvervsudvikling og være et godt sted at leve og bo.

Emnerne som Sjælland Syd-samarbejdet beskæftiger sig med har regional karakter og drejer sig om
uddannelse, erhvervsudvikling, infrastruktur og bosætning.
Vederlæggelse:                 Hjemmel:
Nej
Medlemmer:                   Suppleanter:
Henrik Holmer
Knud Larsen
Revideret, dato og årsag:

KB 25/3 2010
                                                   88
Skatteankenævn Sydsjælland
eDoc-nr.:
2009-23412

Oprettelseshjemmel:
Skatteforvaltningsloven § 8

Sammensætning og antal medlemmer:
Skatteankenævn Sydsjælland om fatter Næstved, Vordingborg og Faxe Kommuner og har 7 medlemmer.
Næstved Kommune udpeger 3 medlemmer og Vordingborg og Faxe kommuner udpeger hver 2
medlemmer.
Der udpeges suppleanter for de udpegede medlemmer.

Udpegning af kandidater sker ved forholdstalsvalg jf. styrelseslovens § 25.

Udpegningen har virkning for perioden 1. juli 2010 til 30. juni 2014.


Opgaver:
Skatteankenævnene afgør klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser vedrørende fysiske personer
og dødsboer om bl.a. :
   forskudsregistrering,
   fastsættelse af indkomstskat,
   ansættelse af underskud eller tab til modregning i skattepligtig indkomst,
   ansættelse af ejendomsværdiskat m.m.

Afgørelser, som kan påklages til skatteankenævnet, kan efter klagerens valg i stedet påklages til
Landsskatteretten.
Vederlæggelse:                  Hjemmel:
Ja                        Fastsat af skatteministerenMedlemmer:                    Suppleanter:
Steen K. Hansen, Solbærvej 13, Mern.       Mikael Smed Iversen, Hjelmvej 5, Stege.
Johannes Jensen, Næstvedvej 425, Lundby.     Anders Kimer, Lekkendevej 6, Mern.
Revideret, dato og årsag:

KB 7/12 2009 – konstituerende møde
                                                   89
Slotstorvet, følgegruppen vedrørende
eDoc-nr.:
2010-1207

Oprettelseshjemmel:
Teknikudvalgsbeslutning 4/5 2009


Sammensætning og antal medlemmer:
Følgegruppen består af repræsentanter fra teknikudvalget, lokalrådet, handicaprådet, politiet,
handelsforeningen, bevaringsforeningen, Vordingborg Festuge, museet, Algade 99, Realea og kommunens
administration.Opgaver:
Følgegruppens opgave er at bistå og rådgive projektgruppen for Slotstorvet omkring renoveringen af
Slotstorvet og bagvedliggende parkeringsareal ved det gamle rådhus, alt jfr. projektbeskrivelse og
betingelser, der har dannet udgangspunkt for støtte fra Realdania på 5 mio. kr. til projektet.
Vederlæggelse:                 Hjemmel:
Nej
Medlemmer:                   Suppleanter:
Søren Nybo
Per Stig Sørensen
Revideret, dato og årsag:

KB 28/1 2010                                                   90
Socialudvalget
eDoc-nr.:
2009-23335

Oprettelseshjemmel:
Lov om kommunernes styrelse, § 6
Styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune, § 15

Sammensætning og antal medlemmer:
5 medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.


Opgaver:
Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner for de nedenfor nævnte områder og
kan lade udarbejde regler for sagsbehandlingen.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for følgende områder:
   Voksne / ældre borgere med behov for hjælp, omsorg og aktiviteter
   Økonomiske ydelser som boligsikring, boligydelse, sociale pensioner og lån til ejendomsskatter
   Støtte til frivilligt socialt arbejde § 79
   Pleje og omsorg for ældre
   Visitation/tilsyn for ældre
   Demensforanstaltninger
   Aktivitetshuse / dagcentre
   Produktion og levering af serviceydelser som mad og vask mv.
   Institutioner, som Kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens
    forpligtelser inden for udvalgets område
   Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
   Hjælpemidler til børn og voksne, hjælpemidler / hjælpemiddeldepot.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om
   udbygningsplaner, sektorplaner mv. indenfor de i stk. 3 nævnte områder i samarbejde med
    Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling,
   samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område.


Vederlæggelse:                  Hjemmel:
Ja                        Styrelseslovens § 16
                         Styrelsesvedtægtens § 21

Medlemmer:                    Suppleanter:
Mette Høgh Christiansen – formand
Heino Hahn – næstformand
Kurt Johansen
Michael Ryberg Juliussen
Knud Larsen
Revideret, dato og årsag:

KB 7/12 2009 – konstituerende møde
                                                     91
SOSU Nykøbing Falster, bestyrelsen for
eDoc-nr.:Oprettelseshjemmel:
Vedtægter for SOSU Nykøbing F.


Sammensætning og antal medlemmer:
Bestyrelsen består af 9 medlemmer med stemmeret og 2 medlemmer uden stemmeret.
1 medlem udpeges af kommunerne Guldborgssund, Lolland og Vordingborg i forening, 1 medlem udpeges
af regionsrådet for Region Sjælland skal have bopæl i en af de 3 kommuner, 1 medlem udpeges af FOA-
afdelingerne i Guldborgsund, Lolland og Sydsjælland i fællesskab, 1 medlem udpeges af CVU Syd, 3
medlemmer der udpeges ved selvsupplering af de øvrige 6 medlemmer med stemmeret, hvoraf det ene
medlem skal være en leder fra social- og sundhedsområdet eller det pædagogiske område fra
Guldborgsund, Lolland eller Vordingborg Kommunes geografiske område. 1 medlem med stemmeret og 1
medlem uden stemmeret udpeget af elevrådet blandt de uddannelsessøgende og 1 medlem med
stemmeret og 1 medlem uden stemmeret udpeges af og blandt institutionens medarbejdere.


Opgaver:
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen.

Institutionen formål :
    at udbyde grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i overensstemmelse med dens
     udbudsgodkendelser og lovgivningen,
    at gennemføre indtægtsdækket virksomhed i tilknytning til uddannelserne i overensstemmelse med
     budgetvejledningens regler herom.
Vederlæggelse:                  Hjemmel:
Ja                        Vedtægter § 13Medlemmer:                    Suppleanter:

Udpeget er socialchef i Vordingborg Kommune
Verner CarlsenRevideret, dato og årsag:


Kommunalbestyrelsen funktionsperiode 1/1 2010 – 31/12 2013
                                                  92
SOSU Næstved, bestyrelsen for
eDoc-nr.:
2007-20805

Oprettelseshjemmel:
Vedtægter for SOSU Næstved.

Sammensætning og antal medlemmer:
Bestyrelsen består af 8 medlemmer med stemmeret og 2 medlemmer uden stemmeret; 1 medlem som
kommunal repræsentant med relation til enten Faxe, Næstved eller Vordingborg Kommuner (Næstved
koordinerer udpegningen), 1 medlem udpeget af Region Sjælland, 1 medlem med ledelseserfaring fra
social- og sundhedsarbejdspladser udpeget af Faxe, Næstved, Vordingborg kommuner samt Sygehus
Sjælland i forening (Næstved koordinerer udpegningen), 1 medlem udpeget af Fag og Arbejde (FOA)
Sydsjælland, 2 medlemmer udpeges ved selvsupplering udfra kompetencer indenfor uddannelse,
organisation, ledelse og økonomi, 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret udpeget af
elevrådet blandt eleverne på institutionen, samt 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret
udpeget af og blandt institutionens medarbejdere.
Bestyrelsen arbejder på en sammenlægning med SOSU Greve og SOSU Holbæk. Afventer
godkendelse fra ministeriet og udarbejdelse af nye vedtægter.

Opgaver:
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen.
Bestyrelsen fastlægger institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på
kort og på lang sigt samt godkender budget og regnskab.

Institutionens formål er:
    i overensstemmelse med dens udbudsgodkendelser og lovgivningen af udbyde grundlæggende
     social- og sundhedsuddannelser,
    i tilknytning til uddannelserne at gennemføre indtægtsdækket virksomhed i overensstemmelse med
     budgetvejledningens regler herom, samt
    efter undervisningsministerens godkendelse, at drive kollegievirksomhed efter reglerne om
     indtægtsdækket virksomhed.
Vederlæggelse:                  Hjemmel:
Ja                        Vedtægter § 13
Medlemmer:                    Suppleanter:
Lars Hoppe Søe – udpeget af Næstved, Faxe
og Vordingborg Kommune i forening.

Som medlem med ledelseserfaring, socialchef
Verner Carlsen, Vordingborg Kommune.


Revideret, dato og årsag:

KB 25/1 2007
                                                      93
STARS, Storstrøms Amts Rytmiske Spillested, bestyrelsen for
eDoc-nr.:
2010-1152

Oprettelseshjemmel:
Vedtægter for Stars, Storstrøms Amts Rytmiske Spillested

Sammensætning og antal medlemmer:
Bestyrelsen består af 7 medlemmer: 2 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen og således at mindst
det ene medlem skal have sæde i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, 1 medlem udpeges alene af den
siddende bestyrelse med det formål at tilføre særlige kompetencer til bestyrelsen, 1 musikfagligt medlem
udpeget af Vordingborg Musikskole,1 medlem valgt af og blandt medarbejderne, 1 medlem valgt af og
blandt Stars publikum og 1 medlem udpeget af og blandt bestyrelsesmedlemmerne i Vordingborg
Erhvervsforening.
Der udpeges suppleanter for medlemmerne.


Opgaver:
Bestyrelsen har ansvaret for spillestedet overordnede ledelse.

Spillestedets formål er:
    at etablere og opretholde rammerne for et rytmisk spillested der skal give musiktilbud af en sådan
     kvalitet, at det henvender sig til en bred målgruppe af borgere i regionen,
    at give plads til eksperimenterende og amatørbaserede orkestre,
    at forestå og deltage i netværk i lokale, regionale og nationale musikmiljøer,
    at forestå udlejning af institutionens lokaler.
Vederlæggelse:                  Hjemmel:
Nej
Medlemmer:                    Suppleanter:
Michael Ryberg Juliussen             Jens Rask Færgestræde 6 A, Kalvehave
                         (ikke medlem af Kommunalbestyrelsen).
Eva Sommer Madsen                 Brit SkovgaardRevideret, dato og årsag:

KB 28/1 2010                                                      94
Stege Fjernvarme, bestyrelsen for
eDoc-nr.:
2009-23422

Oprettelseshjemmel:
Vedtægter for Stege Fjernvarme.

Sammensætning og antal medlemmer:
Bestyrelsen består af 5 medlemmer valgt af generalforsamlingen. Herudover vælges 2 suppleanter.
Kommunalbestyrelsen kan udpege 2 repræsentanter til bestyrelsen, såfremt kommunen har ydet
kommunegaranti for selskabets lån.
Kommunalbestyrelsen udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen.

Opgaver:

Selskabet formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem disse anlæg af drive fjernvarmeforsyning i
Stege.
Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse under hensyntagen til såvel
tekniske som økonomiske forhold. Ved fastsættelse af forsyningsområde skal den til enhver tid gældende
kommuneplan og varmeplan respekteres.

Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse af Stege Fjernvarme i henhold til gældende vedtægter.
Vederlæggelse:                  Hjemmel:
Ja
Medlemmer:                    Suppleanter:
Jesper Lund, Nylukkevej 1, Askeby.
Thorstein Pjetursson, Bergsvej 3, Bogø By.
(ikke medlemmer af kommunalbestyrelsen)Revideret, dato og årsag:

KB 7/12 2009 – konstituerende møde
                                                     95
Strømmen, Vordingborg-Møn Produktionsskole, bestyrelsen
for
eDoc-nr.:
2010-1121

Oprettelseshjemmel:
Vedtægter for Strømmen, Vordingborg-Møn Produktionsskole, § 4.

Sammensætning og antal medlemmer:
Bestyrelsen består af 7 medlemmer: 2 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, 2 medlemmer
udpeget af LO Sektion Sydsjælland, 2 medlemmer udpeget af lokale
arbejdsgiverforeninger/brancheorganisationer og 1 medlem valgt blandt medarbejder på produktionsskolen.

Opgaver:
Bestyrelsen varetager skolens overordnede ledelse.

Skolens formål er:
   i henhold til lov om produktionsskoler at tilbyd undervisningsforløb, der er baseret på praktisk
    arbejde og produktion, og som skal styrke deltagernes personlige udvikling og forbedre deres
    muligheder i uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked,
   at give tilbud til unge der ikke er fyldt 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, eller
    umiddelbart er i stand til at gennemføre en sådan.
Vederlæggelse:                  Hjemmel:
Nej
Medlemmer:                    Suppleanter:
Jørn Elo Hansen
Per Skov, Havrevænget 62, Vordingborg
(ikke medlem af kommunalbestyrelsen)Revideret, dato og årsag:

KB 28/1 2010
                                                    96
Sundhedsudvalget
eDoc-nr.:
2009-23337

Oprettelseshjemmel:
Lov om kommunernes styrelse, § 6.
Styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune, § 14.

Sammensætning og antal medlemmer:
5 medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.


Opgaver:
Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner for de nedenfor nævnte områder og
kan lade udarbejde regler for sagsbehandlingen.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for følgende områder:
   Forebyggelse
   Sundhedscentre
   Tandpleje
   Sundhedspleje
   Genoptræning / rehabilitering
   Sundhedsplejersker i nært samarbejde med Børne- Unge- og Familieudvalget.
   Finansiering af sundhedsudgifter (sygesikringsydelser og sygehusbetaling)
   Behandling af alkohol- og stofmisbrug
   Institutioner, som Kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens
    forpligtelser inden for udvalgets område
   Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område.

Udvalget lader udarbejde forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om
   udbygningsplaner, sektorplaner m.v. inden for de ovenfor nævnte fagområder i samarbejde med
    Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling,
   samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område.
Vederlæggelse:                  Hjemmel:
Ja                        Styrelseslovens § 16
                         Styrelsesvedtægtens § 21

Medlemmer:                    Suppleanter:
Birgitte Steen Jørgensen – formand
Kim Petersen – næstformand
Carsten Rasmussen
Lene Schroll
Heino HahnRevideret, dato og årsag:

KB 7/12 2009 – konstituerende møde
                                                     97
Synscentralen i Vordingborg, bestyrelsen for
eDoc-nr.:
2010-1193

Oprettelseshjemmel:
Lov 592 af 24. juni 2008 om ændring af lov om folkeskolen, lov om specialundervisning for voksne, lov om
forberedende voksenundervisning (FVU-loven) og forskellige andre love, § 6 c.
Vedtægter for styrelsen af Synscentralen i Vordingborg.

Sammensætning og antal medlemmer:
1 medlem udpeget af Kommunalbestyrelsen blandt Psykiatriudvalgets medlemmer, 1 medlem udpeget af
hver kommune, som har indgået leveringsaftale med Synscentralen, 1 medlem udpeget af De Samvirkende
Invalideorganisationer i Vordingborg Kommune, 1 medlem udpeget af Dansk Blindesamfund, 2
medarbejdere udpeget blandt medarbejderne på Synscentralen og 1 medlem udpeget af og blandt elever i
alderen 18-30 år.
Der udpeges stedfortrædere for medlemmerne.

Opgaver:
Bestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af aftalestyring indgået med
Vordingborg Kommune.

Der er i 2008 indgået leveringsaftale med følgende kommuner: Faxe, Guldborgsund, Lolland og Næstved ,

Synscentralens tilbud omfatter alle blinde og svagsynede personer uanset alder.

Synscentralens mål er:
   at bistå blinde og svagsynede borgere i at opnå bedst mulige vilkår for selvstændig livsførelse,
    herunder deltagelse i undervisning, uddannelse, erhverv og samfundsliv,
   at sætte blinde og svagsynede borgere i centrum for Synscentralens virksomhed og fremstå
    ubureaukratisk, og
   at prioritere ressourcerne i takt med udviklingen.
Vederlæggelse:                  Hjemmel:
Nej
Medlemmer:                    Suppleanter:
Kim Petersen                   Kurt Johansen

Efter indstilling fra Danske Handicaporganisa-
tioner, Vordingborg:

Hans Jørgen Wieberg, Sdr. Vedby Skovvej 19,   Pia Pedersen, Hotelgrunden 6, st. th., Stensved
Nykøbing Falster


Revideret, dato og årsag:

KB 28/1 2010                                                     98
Taksationskommissionen for Sjælland - fast ejendom
eDoc-nr.:
2009-23349

Oprettelseshjemmel:
Lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, §§ 7-7a.

Sammensætning og antal medlemmer:
Transportministeren udpeger 8 personer, der for en 6-årig periode optages på en liste over statslige
medlemmer af taksationskommissionerne.

Taksationskommissionerne sammensættes af 5 medlemmer og nedsættes af Transportministeren.
Formanden, der skal have juridisk kandidateksamen, udnævnes af Dronningen for en 6-årig periode.
Formanden udtager 4 medlemmer til behandlingen af de enkelte sager, heraf 2 medlemmer fra en af
Transportministeriet udfærdiget liste og 2 medlemmer fra en kommunal liste.

Kommunalbestyrelsen udpeger 1 person for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode til optagelse på liste
over kommunale medlemmer af Taksationskommissionen for Sjælland.


Opgaver:
Taksationskommissionerne er 2. instans i sagsbehandlingen vedrørende sager om ekspropriationer, der
fortages for staten og koncessionerede selskaber.

Der kan ikke være personsammenfald mellem udpegninger til Ekspropriationskommissionen for Øerne og
til Taksationskommissionen for Sjælland, da Ekspropriationskommissionen for Øerne er 1. instans og
Taksationskommissionen for Sjælland er 2. instans i sagsbehandlingen.
Vederlæggelse:                  Hjemmel:
Ja                        Finansministeriets regler
                         Beslutning fra transport- og energiministeriet af 20/4 2007


Medlemmer:                    Suppleanter:
Michael Smed Iversen, Hjelmvej 5, Stege..
(ikke medlem af kommunalbestyrelsen)

Revideret, dato og årsag:

KB7/12 2009 – konstituerende møde


                                                      99
Taksationskommissionen for Sydsjælland og Lolland-Falster -
vejloven
eDoc-nr.:
2009-23351

Oprettelseshjemmel:
Lov om offentlige veje, § 57, § 58a og § 60.

Sammensætning og antal medlemmer:
Taksationskommissionen består af 3 medlemmer. Formanden, der skal have juridisk kandidateksamen,
udnævntes af Transportministeren for en 6-årig periode. Formanden udtager til den enkelte sag 2
medlemmer fra en kommunal liste.

Kommunalbestyrelsen udpeger 2 personer for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode til optagelse på en
liste over kommunale medlemmer af Taksationskommissionen for Sydsjælland og Lolland-Falster.


Opgaver:
Taksationskommissionen afgør erstatningsspørgsmål m.m. i henhold til lov om offentlige veje, lov om
private fællesveje, lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, lov om planlægning, lov om okker,
lov om betalingsregler for spildevandsanlæg, vandløbsloven og vandforsyningsloven samt en række andre
love.

Taksationskommissionen for Sydsjælland og Lolland-Falster er 1. instans og Overtaksationskommissionen
for Roskilde, Sydsjælland og Lolland Falster er 2. instans i sagsbehandlingen, hvorfor der ikke kan være
personsammenfald mellem udpegninger til disse 2 instanser.

Taksationskommissionens område omfatter: Næstrved, Faxe, Stevns, Vordingborg, Guldborgsund og
Lollands kommuner.

Dommer Henrik Lind Jensen, Retten i Næstved er i perioden 1. oktober 2007 til 30. september 2012
udpeget som formand for Taksationskommissionen for Sydsjælland og Lolland-Falster.
Vederlæggelse:                  Hjemmel:
Ja                        Finansministeriets regler


Medlemmer:                    Suppleanter:
Leif Hansen, Degnestræde 3, Borre,
Palle Tærsker, Vallebovej 1, Mern.
(ikke medlemmer af kommunalbestyrelsen)

Revideret, dato og årsag:

KB 7/12 2009 – konstituerende møde


                                                    100
Taxa-nævn i Vordingborg Kommune
eDoc-nr.:
2010-1208

Oprettelseshjemmel:
Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. af 31.marts 2000.
Kommunalbestyrelsesbeslutning af 25. juni 2009.


Sammensætning og antal medlemmer:
Nævnet består af 5 medlemmer: 2 udpeget af Kommunalbestyrelsen, formændene for de 2
bestillingskontorer ”Vordingborg Taxa” og ”Dantaxa” samt 1 repræsentant for ”vognmændene på Møn”.
Vejsekretariatets sagsbehandler er sekretær for nævnet.Opgaver:
Taxa-nævnet skal have rådgivende og forberedende funktioner indenfor følgende områder:
   Taxastrukturen i Vordingborg Kommune
   Antal af tilladelse til taxakørsel
   Fastsættelse af maksimaltakster
   Fastsættelse af kørselsreglement
   Opslag af ledige tilladelser
   Besættelse af ledige tilladelser
   Telefonvagtordninger
   Klagesager rettet imod Vordingborg Kommune over taxakørslen
   Almindelige spørgsmål i forbindelse med udførelse af taxakørsel
Vederlæggelse:                 Hjemmel:
Nej
Medlemmer:                   Suppleanter:
Søren Nybo
Jørn Elo Hansen
Revideret, dato og årsag:

KB 28/1 2010                                                  101
Teaterforeningen Bøgestrømmen, bestyrelsen for
eDoc-nr.:
2010-1157

Oprettelseshjemmel:
Vedtægter for Teaterforeningen Bøgestrømmen .


Sammensætning og antal medlemmer:
Bestyrelsen består af 7 medlemmer med bredest mulig tilknytning til det lokale samfund. 1 medlem udpeges
af Kommunalbestyrelsen.Opgaver:
Bestyrelsen forvalter teaterforeningens midler og har ansvaret for udarbejdelse regnskaber og budgettet og
disses rettidige indsendelse til de tilskudsgivende myndigheder.

Teaterforeningens formål er:
   at formidle teater og i den forbindelse at administrere teaterlovens bestemmelser vedrørende
    formidlingstilskud med henblik på at fremme teaterinteressen inden for teaterforeningens område,.
   at supplere det lokale teatertilbud med teaterforestillinger for børn, unge og voksne, der ikke er
    omfattet af gældende regler om formidlingstilskud,
   at sikre rabatordninger ved køb af flere forestillinger,
   at samarbejde med andre teaterforeninger og udbydere af teater,
   at rette aktiviteter mod børn og unge samt grupper, der sjældent kommer i teatret,
   at skabe tilfredsstillende økonomiske og bygningsmæssige forhold for teatervirksomhed,
   at øge interessen for andre kulturelle arrangementer.
Vederlæggelse:                  Hjemmel:
Nej
Medlemmer:                    Suppleanter:
Thomas Bagge, Søndersognsvej 115 B, Stege
(ikke medlem af Kommunalbestyrelsen)
Revideret, dato og årsag:

KB 28/1 2010
                                                    102
Teknikudvalget
eDoc-nr.:
2009-23341

Oprettelseshjemmel:
Lov om kommunernes styrelse, § 6
Styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune, § 18.

Sammensætning og antal medlemmer:
5 medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.


Opgaver:
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for følgende områder:
   Veje (trafiksikkerhed og vintervedligeholdelse)
   Byggemodning
   Fast ejendom (nybyggeri, renoveringer, vedligeholdelse og drift)
   Kollektiv trafik (Bogø-Stubbekøbing færgen, hyre-, rute- og fragtbilkørsel)
   Udvikling af en alternativ kollektiv trafikbetjening i landdistrikterne
   Havne (lystbåde- og erhvervshavnes drift og planlægning)
   Forsyningsvirksomheder (drift og planlægning af el, vand og varme)
   Samarbejde med fælleskommunale og statslige samt selvejende institutioner, private virksomheder
    og kommuner inden for udvalgets område
   Centralvaskeriet.

Udvalget lader udarbejde forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om
   udbygnings- og sektorplaner mv. for de ovenfor nævnte og eventuelle andre tekniske områder i
    samarbejde med Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling,
   samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område.
Vederlæggelse:                 Hjemmel:
Ja                       Styrelseslovens § 16
                        Styrelsesvedtægtens § 21

Medlemmer:                   Suppleanter:
Søren Nybo – formand
Per Stig Sørensen – næstformand
Carsten Olsen
Michael Ryberg Juliussen
Asger Diness Andersen
Revideret, dato og årsag:

KB 7/12 2009 – konstituerende møde                                                  103
Thorvaldsen Samlingen på Nysø, bestyrelsen for
eDoc-nr.:
2010-1900

Oprettelseshjemmel:
Vedtægter for Thorvaldsen Samlingen på Nysø


Sammensætning og antal medlemmer:
Bestyrelsen består af 5 medlemmer; 2 medlemmer vælges af Vordingborg Kommune, 1 medlem vælges af
Museerne.dk og 1 medlem vælges af bestyrelsen for Thorvaldsen Museum.
Endvidere er den til enhver tid værende ejer af Nysø eller en repræsentant for denne medlem af
bestyrelsen.


Opgaver:
Det er samlingens formål at bevare mindet om Thorvaldsens tilknytning til Nysø for almenheden og at gøre
de arbejder, han udførte på dette sted, tilgængelige for offentligheden under de bedst mulige forhold.
Til samlingen af arbejder kan også tilføjes andre af Thorvaldsens værker, navnlig af sådanne, som han
skænkede til eller udførte for familien Stampe, såvel som minder om hans ophold på Nysø.
Vederlæggelse:                 Hjemmel:
Nej
Medlemmer:                   Suppleanter:
Mette Høgh Christiansen
Bo Manderup
Revideret, dato og årsag:


KB 25/2 2010


                                                   104
Trafikselskabet Movia, repræsentantskabet for
eDoc-nr.:
2009-23413

Oprettelseshjemmel:
Lov 584 af 24. juni 2005 om trafikselskaber samt vedtægter for Movia.

Sammensætning og antal medlemmer:
Repræsentantskabet består af 47 medlemmer: 1 udpeget af og blandt regionsmedlemmer i Region
Hovedstaden, 1 udpeget af og blandt regionsmedlemmer i Region Sjælland og 1
Kommunalbestyrelsesmedlem udpeget af hver af de 45 deltagende kommuner.
Pr. marts 2008 – jfr. vedtægtsændring – udpeges der stedfortrædere for medlemmerne.


Opgaver:
Bestyrelsen, der er trafikselskabets øverste myndighed, består af højst 9 medlemmer: 1 medlem udpeget
af og blandt Regionsråd Sjællands medlemmer, 1 medlem udpeget af og blandt Regionsråd Hovedstadens
medlemmer, 1 medlem udpeget af og blandt Kommunalbestyrelsen i den kommune, der yder det største
årlige tilskud til trafikselskabets finansiering og de resterende 6 medlemmer vælges af og blandt repræsen-
tantskabet for trafikselskabet efter forholdstal i henhold til styrelsesloven.

Trafikselskabet Movia dækker Region Sjælland og Region Hovedstaden med undtagelse at Bornholm.

Trafikselskabet varetager følgende opgaver:
   Offentlig trafik i form af almindelig rutekørsel.
   Fastsættelse af takster og billetteringssystemer.
   Koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik.
   Individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede.
   Privatbaner.
Vederlæggelse:                  Hjemmel:
Ja                        Lov om trafikselskaber, Lov om kommunernes styrelse og
                         selskabets vedtægter.
                         Vedtægter for Movia samt vederlagsregulativ.


Medlemmer:                    Suppleanter:
Knud Larsen (næstformand i bestyrelsen)      Erling B. Nielsen
Revideret, dato og årsag:

KB 7/12 2009 - konstituerende møde


                                                    105
Turismenetværket Sjælland/Møn, bestyrelsen for
eDoc-nr.:
2010-1330

Oprettelseshjemmel:
Vedtægter for Turismenetværk Sjælland-Møn

Sammensætning og antal medlemmer:
Bestyrelsen består af 12 medlemmer:
Borgmester eller formand for ressortudvalg i de 6 medlemskommuner (Slagelse, Ringsted, Næstved, Faxe,
Stevns og Vordingborg).
Øvrige 6 medlemmer vælges af generalforsamlingen som repræsentanter for turistorganisationer,
turistvirksomheder og andre virksomheder med interesse for turisterhvervet, som er medlemmer af
foreningen.
Der udpeges ikke suppleanter for de kommunalt udpegede medlemmer, men nyudpegning ved et medlems
udtræden.

Opgaver:
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Bestyrelsen varetager foreningens overordnede ledelse.

Foreningen har til formål at udvikle og markedsføre turismen på Sjælland og Møn, ved f.eks.:

     at udvikle og vedligeholde turismeprodukter, som øver områdets attraktionsværdi og kvalitet som
     besøgsmål for turister,

     at styrke og koordinere den regionale markedsføring, så området præsenterer sig som et turistmål
     for (potentielle) turister,

     at styrke turistvirksomhedernes muligheder for at indgå i samarbejder, der kan medvirke til at øge
     omsætning, indtjening og jobskabelse i områdets turisterhverv, og

     at udbygge samarbejdet mellem områdets turisme aktører (kommuner, turistorganisationer,
     turistvirksomheder og andre virksomheder med interesse for turisterhvervet) med henblik på en
     optimal ressourceudnyttelse og opnåelse af synergieffekter.
Vederlæggelse:                   Hjemmel:
Nej
Medlemmer:                     Suppleanter:
Henrik Holmer
Revideret, dato og årsag:

KB 28/1 2010                                                      106
TV2 Øst, repræsentantskabet for
eDoc-nr.:
2010-1213

Oprettelseshjemmel:
Vedtægter for repræsentantskabet.

Sammensætning og antal medlemmer:
Repræsentantskabet besår af op til 100 medlemmer: 10 medlemmer udpeget af og blandt hver af de 2
støtteforeninger, 60 medlemmer udpeget af forskellige interesseorganisationer (oplysningforbund, seer- og
lytterorganisationer, kulturelle og folkelige organisationer, erhvervsorganisationer), 12 medlemmer udpeget
af hver af Kommunerne i dækningsområdet ( Faxe, Guldborgssund, Holbæk, Kalundborg, Lolland, Næstved
Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø Stevns og Vordingborg) , 1 medlem udpeget af regionsrådet i Region
Sjælland.
Der udpeges personlige suppleanter for hvert medlem.


Opgaver:
Bestyrelsen er institutionens øverste myndighed.

Repræsentantskabet har til formål:
   at vælge 6 ud af tv-bestyrelsens 7 medlemmer (det 7. medlem vælges af og blandt stationens
    fastansatte medarbejdere)
   at fungere som et rådgivende programråd
Vederlæggelse:                   Hjemmel:
Nej
Medlemmer:                     Suppleanter:
Birgitte Steen Jørgensen              Eva Sommer-Madsen
Revideret, dato og årsag:

KB 28/1 2010
                                                    107
Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget
eDoc-nr.:
2009-23330

Oprettelseshjemmel:
Lov om kommunernes styrelse, § 6
Styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune, § 13.

Sammensætning og antal medlemmer:
5 medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Opgaver:
Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner for de nedenfor nævnte områder og
kan lade udarbejde regler for sagsbehandlingen.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for følgende områder:
   Arbejdsanvisning og virksomhedsservice
   Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedspolitik
   Produktionsskoler
   Vejledning af unge, der har forladt folkeskolen, herunder sammenhængen til Ungdommens
    Uddannelsesvejledning
   Vejledning af skoleelever, herunder sammenhængen til Ungdommens Uddannelsesvejledning og
    overgangen mellem folkeskole og ungdomsuddannelser
   Kontanthjælp, aktivering og beskæftigelsesordninger
   Førtidspension
   Løntilskud
   Integration med danskundervisning til flygtninge og indvandrere mv.
   Sygedagpenge
   Revalidering
   Jobtræning
   Fleks- og skånejob
   Erhvervsafklaring og arbejdsprøvning
   Institutioner, som Kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens
    forpligtelser inden for udvalgets område
   Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område.

Udvalget lader udarbejde forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om
   udbygningsplaner, sektorplaner m.v. inden for de ovenfor nævnte fagområder i samarbejde med
    Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling samt
   samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område.

Vederlæggelse:                  Hjemmel:
Ja                        Styrelseslovens § 16
                         Styrelsesvedtægtens § 21

Medlemmer:                    Suppleanter:
Niels Fog – formand
Bo Manderup – næstformand
Ib Johansen
Carsten Rasmussen
Jørn Elo Hansen


Revideret, dato og årsag:

KB 7/12 2009 – konstituerende møde


                                                     108
Udvalg vedrørende institution for ældre, sundhed og fritid i
Præstø - § 17, stk. 4 udvalg
eDoc-nr.:
2010-523

Oprettelseshjemmel:
Kommunalbestyrelsesbeslutning af 28. januar 2010


Sammensætning og antal medlemmer:
Udvalget sammensættes at 9 medlemmer af Kommunalbestyrelsen og vælges efter forholdstalsmetoden.Opgaver:

Udvalgt har til formål at tilvejebringe et plan- og byggeprogram og gennemføre en arkitektkonkurrence til
opførelse af en ny type institution for ældre, sundhed og idræt i Præstø.
Programmet skal anvise nye måder at sammentænke funktioner indrette til borgernes behov for fysisk
aktivitet og socialt samvær, og kunne rumme kommunens behandlings- og træningstilbud til særlige grupper
i befolkningen.
Institutionen skal fungere i et samspil med det givne byområde og en ny ældreboligbebyggelse, der tænkes
opført i området middelbart vest for Præstø Hallen.
Programmet skal indeholde en nydefinering eller sammensmeltning af de hidtil kendte funktions- og
aldersopdelte institutionstyper, og åbne for nye rumdannelser for kendte og ukendte aktiviteter og
udfoldelser i en ny funktionel sammenhæng. En institution for alle aldersgrupper med særlig vægt på fysisk
udfoldelse, sundhed og uformelt samvær under titlen ”Samvær i bevægelse”.
Et sted der giver grobund for synergiskabende processer på tværs af alder, fysisk habilitet og social og
professionel status.
Vederlæggelse:                  Hjemmel:
Nej
Medlemmer:                    Suppleanter:
Henrik Holmer
Peter Jonassen
Birthe Helth
Erling B. Nielsen
Mette Høgh Christiansen
Birgitte Steen Jørgensen
Kim Petersen
Ivan Tolborg
Heino Hahn


Revideret, dato og årsag:

KB 28/1 2010
                                                   109
Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling
eDoc-nr.:
2009-23328

Oprettelseshjemmel:
Lov om kommunernes styrelse, § 17.
Styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune, § 10.

Sammensætning og antal medlemmer:
Borgmesteren samt 8 medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Borgmesteren er
født formand.

Opgaver:
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af lov om
kommunernes styrelse samt udvalgsopgaver, der ikke er udtrykkeligt henlagt til et af de stående udvalg.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold samt administrativ
personaleorganisering og aftalestyring inden for ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget
fastsætter regler for borgmesteren og administrationens behandling af personalesager.

Udvalget varetager kommunens økonomiske politik, planlægning samt styring og har ansvaret for
kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. Udvalgets
erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen
forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af:
   Kommunikation, markedsføring og information
   Bosætning, boligpolitik og byplanlægning samt landdistriktsudvikling
   Regional udvikling og internationale kontakter
   Erhvervs- og turistfremme
   Selvstyre erhvervshavne (drift og planlægning)
   Køb, salg og pantsætning af fast ejendom
   IT-strategi
   Borgerservicebutikker
   Beredskabet
   Demokratiudvikling

Vederlæggelse:                  Hjemmel:
Ja                        Styrelsesloven § 16


Medlemmer:                    Suppleanter:
Henrik Holmer - formand
Poul A. Larsen
Birgitte Steen Jørgensen
Niels Fog
Erling B. Nielsen
Else-Marie Sørensen
Knud Larsen
Bo Manderup
Yvette Espersen

Revideret, dato og årsag:

KB 7/12 2009 – konstituerende møde                                                    110
Underskriftsbemyndigelse
eDoc-nr.:
2009-23415

Oprettelseshjemmel:
Lov om kommunernes styrelse, § 32

Sammensætning og antal medlemmer:
Kommunalbestyrelsen udpeger en eller flere embedsmænd til sammen med formand eller næstformand
(næstformænd) at underskrive dokumenter.

Opgaver:
Bemyndigelse til sammen med Kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (næstformænd) at
underskrive dokumenter vedrørende køb, salg og andre dispositioner over fast ejendom, optagelse af lån og
afgivelse af garantier samt eventuel ophævelse af forbudspåtegninger og lignende.

De udpegede skal være personligt udpegede af Kommunalbestyrelsen, således at deres navne fremgår af
beslutningsprotokollen.
Vederlæggelse:                  Hjemmel:
Udpegede:                    Suppleanter:
Personaledirektør Torben Rasmussen
Børne- og Kulturdirektør Klaus Michael Jensen
Social- og Arbejdsmarkedsdirektør Helle Linnet
Teknik- og Miljødirektør Torben Nøhr
Kommunaldirektør Tomas Therkildsen
Sekretariatschef Helle Munk
Revideret, dato og årsag:
KB 7/12 2009 – konstituerende møde
KB 25/3 2010 – udpegning af yderligere 2 bemyndigede
                                                   111
Ungdommens Uddannelsesvejledning Sjælland Syd,
fællesstyrelsen for
eDoc-nr.:
2010-1119

Oprettelseshjemmel:
Fællesskabsoverenskomst mellem Faxe, Næstved og Vordingborg Kommuner om drift af Ungdommens
Uddannelsesvejledning Sjælland Syd.


Sammensætning og antal medlemmer:
Fællesstyrelsen består af 12 medlemmer:
1 politiker fra hver kommune fra det udvalg, der vedrører børneområdet, 1 politiker fra hver kommune fra
det udvalg, der vedrører arbejdsmarkedsområdet, 1 direktør fra hver kommune, der har ansvaret for
børneområdet og 1 direktør fra hver kommune, der har ansvaret for arbejdsmarkedsområdet.
Tilforordnet uden stemmeret er lederen af UU Sjælland Syd.


Opgaver:
Fællesstyrelsen er samarbejdets øverste myndighed.

Ungdommens Uddannelsesvejledning Sjælland Syds formål er gennem et samarbejde med områdets
skoler, Børn- og Ungeforvaltningerne, Arbejdsmarkedsforvaltningerne og andre parter at varetage en samlet
og koordineret vejledningsindsats for unge (12-24 årige)
Vederlæggelse:                  Hjemmel:
Nej
Medlemmer:                    Suppleanter:

Niels Fog, repræsenterende Uddannelses- og
Arbejdsmarkedsudvalget
Social- og Arbejdsmarkedsdirektør Helle Linnet

Eva Sommer-Madsen, repræsenterende
Børne-, Unge- og Familieudvalget
Børne- og Kulturdirektør Klaus Michael JensenRevideret, dato og årsag:

KB 28/1 2010                                                      112
Valgbestyrelse ved folkeafstemninger
eDoc-nr.:
2010-1329

Oprettelseshjemmel:
Grundlovens § 88 samt lovbekendtgørelse nr. 583 af 23. juni 2008 om valg til Folketinget.


Sammensætning og antal medlemmer:
Valgbestyrelsen består af borgmesteren som formand samt 4 medlemmer. Der vælges stedfortrædere for
medlemmerne.


Opgaver:
Valgbestyrelsen tilvejebringer stemmesedler samt forestår afviklingen af folkeafstemningen, herunder
stemmeoptællingen i opstillingskredsen
Vederlæggelse:                  Hjemmel:
Ja                        Lovbekendtgørelse nr. 583 af 23/6 2008.
Medlemmer:                    Suppleanter:
Henrik Holmer, formand              Poul A. Larsen
Erling B. Nielsen, næstformand          Niels Fog
Birgitte Steen Jørgensen             Else-Marie Sørensen
Bo Manderup                   Jørn Elo Hansen
Knud Larsen                   Yvette Espersen
Revideret, dato og årsag:

KB 28/1 2010                                                    113
Valgbestyrelse ved valg til Folketinget
eDoc-nr.:
2010-1329

Oprettelseshjemmel:
Lovbekendtgørelse 1292 af 8. december 2006


Sammensætning og antal medlemmer:
Valgbestyrelsen består af borgmesteren som formand samt 4 medlemmer. Der vælges stedfortrædere for
medlemmerne.


Opgaver:
Valgbestyrelsen tilvejebringer stemmesedler og opslag og forestår den endelige opgørelse af afstemningen
i opstillingskredsen.
Vederlæggelse:                 Hjemmel:
Ja
Medlemmer:                   Suppleanter:
Henrik Holmer, formand             Poul A. Larsen
Erling B. Nielsen, næstformand         Niels Fog
Birgitte Steen Jørgensen            Else-Marie Sørensen
Bo Manderup                   Jørn Elo Hansen
Knud Larsen                   Yvette Espersen
Revideret, dato og årsag:

KB 28/1 2010                                                   114
Valgbestyrelse ved valg til kommunalbestyrelse og regionsråd
eDoc-nr.:
2010-1333

Oprettelseshjemmel:
Lovbekendtgørelse nr. 144 af 24. februar 2009 af lov om kommunale og regionale valg.Sammensætning og antal medlemmer:
Valgbestyrelsen består af mindst 5 og højst 7 medlemmer. Medlemmerne vælges ved forholdstalsvalg. Den
gruppe, der har valgt et medlem udpeger tillige en stedfortræder. Borgmesteren er formand for
valgbestyrelsen. Øvrige medlemmer samt stedfortrædere vælges blandt Kommunalbestyrelsens
medlemmer. Kommunalbestyrelsen vælger blandt valgbestyrelsens medlemmer en næstformand.
Valgbestyrelsen vælges senest tirsdagen 8 uger før valgdagen.


Opgaver:
Valgbestyrelsen varetager følgende opgaver:
   modtager og godkender kandidatlister samt anmeldelser om listeforbund og valgforbund
   tilvejebringer stemmesedler og opslag
   forestår den endelige opgørelse af afstemningen (fintællingen) både af såvel
    kommunalbestyrelsesvalget og regionsrådsvalget. Regionsvalgbestyrelsen kan foretage en fornyet
    fintælling af regionsrådsvalget, enten af hele stemmematerialet eller del deraf
   forestår opgørelsen af valget.

Valgbestyrelsens formand forbereder, indkalder og leder valgbestyrelsens møder. Valgbestyrelsens
afgørelser træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Valgbestyrelsen fører en afstemningsbog. I denne indføres alle væsentlige oplysninger om afstemningen i
afstemningsområdet samt resultatet heraf. Der føres særskilte afstemningsbøger for kommunalbestyrelses-
valget og regionsrådsvalget, Velfærdsministeriet fastsætter regler om afstemningsbøgernes indhold og
udformning.
Vederlæggelse:                 Hjemmel:
Ja                       LBK nr. 144 af 24/2 2009.
Medlemmer:                   Suppleanter:
Henrik Holmer (formand)             Poul A. Larsen
Erling B. Nielsen (næstformand)         Niels Fog
Birgitte Steen Jørgensen            Else-Marie Sørensen
Bo Manderup                   Jørn Elo Hansen
Knud Larsen                   Yvette EspersenRevideret, dato og årsag:

KB 28/1 2010                                                  115
Videnscenter for Specialpædagogik (VISP), bestyrelsen for
eDoc-nr.:Oprettelseshjemmel:
Vedtægter for Videnscenter for Specialpædagogik (VISP) i Næstved Kommune – godkendt 22. marts 2010


Sammensætning og antal medlemmer:
Bestyrelsen består af 1 repræsentant for Næstved Kommune, valgt blandt Sundhedsudvalgets medlemmer,
1 repræsentant for hver af de kommuner, som har indgået generel leveringsaftale med VISP, herunder også
Næstved Kommune, 2 repræsentanter for Danske Handicaporganisationer, 1 repræsentant for LO, 2
repræsentanter for de ansatte (mindst 1 underviser) og 1 repræsentant for VISP´s deltagere.


Opgaver:

VISP´s opgaver er:

     at tilbyde undervisning og anden specialpædagogisk bistand i henhold til LBK nr. 1049 af 28/8
     2007, bekendtgørelse af lov om folkeskolen og LBK 658 af 3/7 2000, bekendtgørelse af lov om
     specialundervisning for voksne, som ændret ved lov 592 af 24/6 2005

     at levere ydelser i henhold til LBK 979 af 1/10 2008 samt bekendtgørelse af lov om social service
     §§ 112 og 113

     at udføre videnscenteraktiviteter, kursus- og efteruddannelsesvirksomhed inden for sine
     kompetenceområder

     VISP´s virksomhed finder sted inden for rammen af de politikker, som er vedtaget af Næstved
     Kommune og som er gjort gældende for området.


Faxe, Guldborgssund, Lolland og Vordingborg Kommuner har indgået leveringsaftale med VISP
Vederlæggelse:                   Hjemmel:
NejMedlemmer:                     Suppleanter:
Flemming Tejmers, Grønsundsvej 100, Stege      Jørn Elo Hansen
(ikke medlem af Kommunalbestyrelsen)
Revideret, dato og årsag:


Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 6/4 2010


                                                     116
Vordingborg Boligselskab, bestyrelsen for
eDoc-nr.:
2010-1908

Oprettelseshjemmel:
Vedtægter for Vordingborg Boligselskab.

Sammensætning og antal medlemmer:
Bestyrelsen består af 9 medlemmer: 6 medlemmer udpeget af repræsentantskabet blandt boligorganisa-
tionens lejere , 2 medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen og 1 medarbejderrepræsentant udpeget af
medarbejderne.
Der udpeges suppleanter for medlemmerne.


Opgaver:
Repræsentantskabet er boligorganisationens øverste myndighed.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger.
Bestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse,
lejefastsættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de derfor gældende regler.

Boligorganisationen har til formål:
   at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere støtte boligbyggeri i
    overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger m.v.

     at udføre aktiviteter, som har en naturlig tilknytning til boligerne og administrationen af disse, eller
     som er baseret på den viden, boligorganisationen har oparbejdet.
Vederlæggelse:                    Hjemmel:
Nej
Medlemmer:                      Suppleanter:
Poul A. Larsen                    Jens Ravn, Carit Etlarsvej 9, Vordingborg
                           (ikke medlem af Kommunalbestyrelsen)
Bent Maigaard, Jægervænget 1, Vordingborg       Asger Diness Andersen
(ikke medlem af Kommunalbestyrelsen)
Revideret, dato og årsag:

KB 28/1 2010                                                         117
Vordingborg Elnet A/S, bestyrelsen for
eDoc-nr.:
2009-23425

Oprettelseshjemmel:
Vedtægter for Vordingborg Elnet A/S


Sammensætning og antal medlemmer:
Bestyrelsen består af 3-10 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for perioder på op til 4 år ad
gangen.

Kommunalbestyrelsen udpeger 2 medlemmer samt 1 embedsmand til bestyrelsen.


Opgaver:

Selskabets formål er at drive netvirksomhed i henhold til bevilling efter Elforsyningsloven samt besidde
aktier i SEAS Strømmen A/S, som driver forsyningspligtig virksomhed i henhold til bevilling efter
Elforsyningsloven.
Vederlæggelse:                  Hjemmel:
Ja                        Vedtægter § 13


Medlemmer:                    Suppleanter:
Thomas Christfort
Bent Maigaard, Jægervænget 1, Vordingborg.
(ikke medlem af Kommunalbestyrelsen)
Poul A. Larsen
Revideret, dato og årsag:
KB 7/12 2009 – konstituerende møde
KB 25/3 2010 – ændring i udpegninger
                                                      118
Vordingborg Energi Holding A/S, bestyrelsen for
eDoc-nr.:
2009-23423

Oprettelseshjemmel:
Vedtægter for Vordingborg Energi Holdning A/S


Sammensætning og antal medlemmer:
Bestyrelsen består af 3-10 medlemmer valgt af generalforsamlingen for perioder på op til 4 år ad gangen.

Kommunalbestyrelsen udpeger 4 medlemmer samt 1 embedsmand til bestyrelsen.


Opgaver:

Selskabets formål er at drive virksomhed direkte eller gennem helejede datterselskaber med forsyning,
produktion, transport, handel og levering af vand, varme, el og anden forsyningsvirksomhed og hertil
hørende administration samt virksomhed, som har tilknytning hertil.
Vederlæggelse:                  Hjemmel:
Ja                        Vedtægter § 12.
                         Fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

Medlemmer:                    Suppleanter:
Thomas Christfort (formand)
Karin Jørgensen
Poul A. Larsen
Bent Maigaard, Jægervænget 1, Vordingborg.
(ikke medlem af Kommunalbestyrelsen)
Kommunaldirektør Tomas TherkildsenRevideret, dato og årsag:

KB 7/12 2009 – konstituerende møde. KB 27/5 2010 Udskiftning af medlem


                                                    119
Vordingborg Fjernvarme A/S, bestyrelsen for
eDoc-nr.:
2009-23426

Oprettelseshjemmel:
Vedtægter for Vordingborg Fjernvarme A/S


Sammensætning og antal medlemmer:
Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

Kommunalbestyrelsen udpeger 2 medlemmer samt 1 embedsmand til bestyrelsen.


Opgaver:

Selskabets formål er at varetage varmeforsyningsvirksomhed i henhold til lovgivningen herom, herunder
varmeforsyningsvirksomhed i Vordingborg Kommune.
Vederlæggelse:                 Hjemmel:
JaMedlemmer:                   Suppleanter:
Karin O. Jørgensen
Jørn Elo Hansen
Thomas Christfort
Revideret, dato og årsag:
KB 7/12 2009 – konstituerende møde
KB 25/3 2010 – ændring i udpegninger
                                                    120
Vordingborg Forsyningsservice A/S, bestyrelsen for
eDoc-nr.:
2009-23427

Oprettelseshjemmel:
Vedtægter for Vordingborg Forsyningsservice A/S


Sammensætning og antal medlemmer:
Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

Kommunalbestyrelsen udpeger 2 medlemmer samt 1 embedsmand til bestyrelsen.


Opgaver:

Selskabets formål er at udøve erhvervsmæssig virksomhed med tilknytning til forsyningsvirksomhed,
herunder til forsyningsvirksomhed i Vordingborg Kommune.
Vederlæggelse:                  Hjemmel:
JaMedlemmer:                    Suppleanter:
Poul A.L arsen
Per Stig Sørensen
Thomas Christfort
Revideret, dato og årsag:
KB 7/12 2009 – konstituerende møde
KB 25/3 2010 – ændring i udpegninger                                                  121
Vordingborg Gadebelysning A/S, bestyrelsen for
eDoc-nr.:
2009-23428

Oprettelseshjemmel:
Vedtægter for Vordingborg Gadebelysning A/S


Sammensætning og antal medlemmer:
Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer , der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

Kommunalbestyrelsen udpeger 2 medlemmer samt 1 embedsmand til bestyrelsen.


Opgaver:

Selskabets formål er at drive virksomhed med drift og vedligeholdelse af gadebelysning samt hermed
beslægtet virksomhed i henhold til lovgivningen herom, herunder gadebelysningsvirksomhed i Vordingborg
Kommune.
Vederlæggelse:                 Hjemmel:
JaMedlemmer:                   Suppleanter:
Erling B. Nielsen
Jørn Elo Hansen
Henrik HolmerRevideret, dato og årsag:
KB 7/12 2009 – konstituerende møde
KB 25/3 2010 – ændring i udpegninger                                                  122
Vordingborg Gymnasium og HF, bestyrelsen for
eDoc-nr.:
2010-1127

Oprettelseshjemmel:
Vedtægter for Vordingborg Gymnasium og HF.

Sammensætning og antal medlemmer:
Bestyrelsen består af 7 medlemmer med stemmeret og 2 medlemmer uden stemmeret. Medlemmer med
stemmeret skal være myndige. Sammensætning: 1 medlem fra grundskolesektoren i institutionens opland,
1 medlem udpeget af Vordingborg Udviklingsråd, 1 medlem udpeget af CVU Syd, 1 medlem, der har
kompetencer og en position der vil styrke skolens profil og bestyrelsens gennemslagskraft, 1 medlem
udpeget af kommunalbestyrelserne i regionen i forening (jfr. rektor udpeger Vordingborg Kommune), 1
medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret udpeget af elevrådet blandt elever, 1 medlem med
stemmeret og 1 medlem uden stemmeret udpeget af og bland institutionens medarbejdere.

Opgaver:
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen og fastlægger institutionens målsætning og
strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på lang sigt samt godkender budget og
regnskab.
Bestyrelse er over for undervisningsministeren ansvarlig for institutionens drift, herunder for forvaltningen af
de statslige tilskud.

Institutionens formål er i overensstemmelse med den udbudsgodkendelse og lovgivningen at udbyde
gymnasiale uddannelser.

Institutionen kan i tilknytning til uddannelserne gennemføre indtægtsdækket virksomhed i overensstem-
melse med budgetvejledningens regler herom.
Vederlæggelse:                   Hjemmel:
Kan iht. vedtægter                 Undervisningsministeriets regler.
Medlemmer:                     Suppleanter:
Thomas Christfort
Revideret, dato og årsag:


KB 28/1 2010


                                                      123
Vordingborg Kollegiet, bestyrelsen for
eDoc-nr.:
2010-1131

Oprettelseshjemmel:
Vedtægter for Vordingborg Kollegiet.

Sammensætning og antal medlemmer:
Bestyrelsen består af 6 medlemmer: 2 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, 2 medlemmer
udpeget af byens uddannelsesinstitutioner, dog ikke folkeskoler, 2 medlemmer udpeget af beboerne.


Opgaver:
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af ungdomsboligorganisationen og er herunder ansvarlig for, at
udlejning og opsigelse af boliger sker i overensstemmelse med reglerne herom.

Bestyrelsen træffer endvidere bestemmelse om varetagelsen af den daglige drift.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at regnskabsaflæggelse, budgetlægning og lejefastsættelse sker i
overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler.


Velfærdsministeriet har i skrivelse af 13. marts 2009 godkendt likvidation af den selvejende
institution Vordingborg Kollegiet og har udpeget advokat Chris Stentoft, Dreist Advokater,
Farvergade 15, Næstved som likvidator.
Vederlæggelse:                  Hjemmel:
Nej
Medlemmer:                    Suppleanter:
Peter Jonassen
Asger Diness Andersen
Revideret, dato og årsag:


KB 28/1 20107
                                                   124
Vordingborg Musikskole, bestyrelsen for
eDoc-nr.:
2009-23418

Oprettelseshjemmel:
Lov om Musik, §§ 3a-3b.
Vedtægter for Vordingborg Musikskole, § 4. – ændret i KB 28/1 2010

Sammensætning og antal medlemmer:
Bestyrelsen består af 7 medlemmer. 2 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen, 3 af og blandt
musikskolens forældre, 1 af og blandt musikskolens medarbejdere og 1 af og blandt musikskolens elever.
Der udpeges suppleanter for medlemmerne.

Opgaver:
Bestyrelsen har over for kommunalbestyrelsen det overordnede ansvar for musikskolens virksomhed i det
omfang kommunalbestyrelsen træffer beslutning herom og med respekt for de af kommunalbestyrelsen
trufne beslutninger vedrørende mål og rammer m.v.

Musikskolen har til formål:
   gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for musikalske udtryk at skabe forudsætninger
    for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere,
   at bibringe den enkelte elev instrumentale/vokal færdigheder som forudsætning for personlig
    musikalsk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt,
   gennem beskæftigelse med musik at medvirke til elevernes personlighedsudvikling, samt øge deres
    forståelse af sig selv som en del af et fællesskab,
   at virke til fremme for udøvende musik.
Vederlæggelse:                 Hjemmel:
Nej
Medlemmer:                   Suppleanter:
Thomas Christfort                Lena Schroll
Brit Skovgaard                 Asger Diness Andersen
Revideret, dato og årsag:

KB 7/12 2009 – konstituerende møde
                                                   125
Vordingborg Spildevand A/S, bestyrelsen for
eDoc-nr.:
2009-23429

Oprettelseshjemmel:
Vedtægter for Vordingborg Spildevand A/S


Sammensætning og antal medlemmer:
Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

Kommunalbestyrelsen udpeger 2 medlemmer samt 1 embedsmand til bestyrelsen.


Opgaver:

Selskabets formål er at varetage spildevandsafledning i henhold til lovgivningen herom, herunder
spildevandsafledning i Vordingborg Kommune.
Vederlæggelse:                  Hjemmel:
JaMedlemmer:                    Suppleanter:
Thomas Christfort
Asger Diness Andersen
Karin O. Jørgensen
Revideret, dato og årsag:
KB 7/12 2009 – konstituerende møde
KB 25/3 2010 – ændring i udpegninger
                                                  126
Vordingborg Uddannelsescenter, bestyrelsen for
eDoc-nr.:
2007-20789

Oprettelseshjemmel:
Vedtægter for Vordingborg Uddannelsescenter.

Sammensætning og antal medlemmer:
Kommunalbestyrelsen udpeger 1 repræsentant og 1 suppleant til bestyrelsen.Opgaver:

17/9 2008: Klaus Michael Jensen oplyser:

Der eksisterer ingen vedtægter pt. Efter nedlæggelsen af Storstrøms Amt arbejdes der for ændret
ejerstruktur for Vordingborg Uddannelsescenter.
Vederlæggelse:                 Hjemmel:
Nej
Medlemmer:                   Suppleanter:
Brit Skovgaard                 Carsten Olsen
Revideret, dato og årsag:

KB 25/2 2010                                                 127
Vordingborg Udviklingsråd for Erhverv og Turisme,
bestyrelsen for
eDoc-nr.:
2010-1334

Oprettelseshjemmel:
Vedtægter for Vordingborg Udviklingsråd for Erhverv og Turisme


Sammensætning og antal medlemmer:
Bestyrelsen består af indtil 19 medlemmer: 5 udpeget af Møn-Sydsjælland Turistforening, 5 udpeget af
Vordingborg Erhvervsforening, 4 udpeget af Kommunalbestyrelsen, 3 udpeget af handelsforeningerne, 1
udpeget af LO og 1 udpeget af en arbejdsgiverorganisation. Formanden vælges blandt de medlemmer, der
er udpeget af erhvervsforeningen eller turistforeningen. Næstformanden vælges blandt de medlemmer, der
er udpeget af kommunen.


Opgaver:
Foreningen stifter et aktie- eller et anpartsselskab ”Vordingborg Udviklingsselskab”, og foreningens formål
er, direkte og igennem nævnte selskab samt evt. flere selskaber, at udføre det overordnede - og daglige
arbejde, der er nødvendigt for at fremme erhvervs-, handels- og turistlivet i de områder, der svarer til de
hidtidige Møn, Langebæk, Præstø og Vordingborg Kommuner. Bestyrelsen i Vordingborg Udviklings-
selskab beskæftiger sig primært med driftsorienterede spørgsmål.

Foreningens skal således bl.a. , direkte eller indirekte, forestå en udviklingsfunktion, drive erhvervskontoret
og turistbureauer, med tilhørende service og markedsføring, udføre relevante projekter, samt samarbejde
med offentlige myndigheder, relevante foreninger, selskaber og organisationer. Vordingborg Udviklingsråd
for Erhverv og Turisme behandler spørgsmål som idegrundlag, strategi, politisk betonede emner m.v.

Det daglige arbejde i foreningen forestås af et forretningsudvalg på 5 medlemmer, hvor formanden og
næstformanden er fødte medlemmer. Forretningsudvalget i Vordingborg Udviklingsråd for Erhverv og
Turisme er identisk med bestyrelsen i Vordingborg Udviklingsselskab.
Vederlæggelse:                   Hjemmel:
Nej
Medlemmer:                     Suppleanter:
Henrik Holmer (næstformand)
Niels Fog
Bo Manderup
Asger Diness Andersen
Revideret, dato og årsag:

KB 28/1 2010
                                                      128
Vordingborg Ungdomsskole, bestyrelsen for
eDoc-nr.:
2009-23416

Oprettelseshjemmel:
Vedtægt for styrelse af Ungdomsskolen i Vordingborg Kommune af 3. marts 2010.

Sammensætning og antal medlemmer:
Bestyrelsen består af 11 medlemmer:
2 medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsen medlemmer, 2 medlemmer valgt af organisationer
med interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter, 3 medlemmer valgt af og
blandt ungdomsskoleelevernes forældre, 2 medlemmer valgt af og blandt medarbejderne ved
ungdomsskolen og 2 medlemmer valgt af og blandt eleverne ved ungdomsskolen.
Der vælges personlige stedfortrædere for medlemmerne.

Opgaver:
Ungdomsskolebestyrelsen udøver sin virksomhed i møder og inden for de mål og rammer, som er fastsat af
Kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med vedtægterne.

Ungdomsskolebestyrelsen fører tilsyn med og fastsætter principper for ungdomsskolens virksomhed.

Ungdomsskolebestyrelsen godkender inden for de af Kommunalbestyrelsen fastlagte rammer
ungdomsskolens budget samt fastlægger på baggrund af retningslinier fastlagt af Kommunalbestyrelsen,
hvilke aktiviteter der tilbydes.

Ungdomsskolebestyrelsen afgiver indstilling til Kommunalbestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af
ungdomsskoleinspektør og viceungdomsskoleinspektør. Kompetencen til at ansætte og afskedige
medarbejdere følger de kommunale retningslinier.

Ungdomsskolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til Kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål,
der vedrører ungdomsskolen. Ungdomsskolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som
Kommunalbestyrelsen forelægger den.

Vederlæggelse:                 Hjemmel:
Ja.                       Styrelseslovens § 16
                        Kommunalbestyrelsesbeslutning af 31. maj 2007.

Medlemmer:                   Suppleanter:
Vibeke Grønbæk, Solbakkevej 15, Vordingborg   Thomas Christfort
(ikke medlem af Kommunalbestyrelsen)
Brit Skovgaard                 Eva Sommer-Madsen

Indstillet af DA v/Syd-Østsjællands
Landboforening:
Palle Tærsker, Vallebovej 1, Mern        Jørgen Jørgensen, Nygårdshave 6, Vordingborg.

Indstillet af LO Sektion Sydsjælland:
Allan P. Kudsk, Hovedvejen 120, Præstø.     Bent Derning, Hørvænget 38, Vordingborg

Som tilforordnet medlem repræsenterende
kommunens foreningsliv:
Søren Reinhard, Orevej 162, Vordingborg

Revideret, dato og årsag:

KB 28/1 2010 - udpegning af KB-medlemmer
KB 24/6 2010 - øvrige udpegninger


                                                    129
Vordingborg Vand A/S, bestyrelsen for
eDoc-nr.:
2009-23430

Oprettelseshjemmel:
Vedtægter for Vordingborg Vand A/S


Sammensætning og antal medlemmer:
Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for en periode af 2 år.

Kommunalbestyrelsen udpeger 2 medlemmer samt 1 embedsmand til bestyrelsen.


Opgaver:

Selskabets formål er at varetage vandforsyningen i Vordingborg Kommune, herunder at drive
vandforsyningsvirksomhed i henhold til lovgivningen herom.
Vederlæggelse:                 Hjemmel:
JaMedlemmer:                   Suppleanter:
Karin O. Jørgensen
Preben Christian Hansen, Slotshavevej 19,
Askeby.
(Ikke medlem af Kommunalbestyrelsen)
Thomas ChristfortRevideret, dato og årsag:
KB 7/12 2009 – konstituerende møde
KB 25/3 2010 – ændring i udpegninger                                                 130
Vordingborgskolen, bestyrelsen for
eDoc-nr.:
2010-1123

Oprettelseshjemmel:
Vedtægter for Vordingborgskolen.

Sammensætning og antal medlemmer:
Bestyrelsen består af 7 medlemmer: 1 medlem udpeget af Vordingborgskolens elevforening, 1 medlem
udpeget af Vordingborgskolens lærerforening, 1 medlem udpeget af Vordingborg Kommunalbestyrelse, 1
medlem udpeget af Vordingborg Kommunes undervisnings- og kulturforvaltning, 1 medlem udpeget af
Professionshøjskolen Sjælland University College samt 2 yderligere medlemmer.
Der udpeges suppleanter for medlemmerne.

Opgaver:
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skole og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen
skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige
økonomiske hensyn.
Bestyrelsen er tillige ansvarlig over for undervisningsministeren, herunder for at betingelse og vilkår for
ydelse af tilskud overholdes.

Skolens formål er:
   at drive en husholdnings- og håndarbejdsskole inden for rammerne af gældende regler om frie
    kostskoler,
   at udvikle elevens personlige og faglige kompetencer,
   at skabe et fællesskab og en undervisning, hvor den enkelte er ansvarlig og har mulighed for
    fordybelse,
   at give eleven fortrolighed med sund levevis, herunder at fremstille sunde og æstetiske måltider,
   at give eleven mulighed for at formgive og fremstille kreative produkter,
   at motiverer eleven til bevægelse og sport,
   at eleven udvikler en alsidig dagligdag med positiv udnyttelse af fritiden,
   at eleven gennemsamvær, dialog og undervisning får respekt for samfundets grundregler og
    forberedes til et positivt arbejdsliv, og
   at eleven får kendskab til andre kulturer og samfundsforhold gennem internationale relationer.
Vederlæggelse:                   Hjemmel:
Nej
Medlemmer:                     Suppleanter:
Carsten Rasmussen                  Eva Sommer-Madsen
Børne- og Kulturdirektør Klaus Michael Jensen,   Fagchef Torben Jensen, Børne- og Familiesekretariatet,
Vordingborg Kommune                 Vordingborg Kommune.
Revideret, dato og årsag:

KB 28/1 2010


                                                       131
VUC Storstrøm, bestyrelsen for
eDoc-nr.:
2007-20799

Oprettelseshjemmel:
Vedtægter for VUC Storstrøm.


Sammensætning og antal medlemmer:
Bestyrelsen består af 9 medlemmer med stemmeret og 2 medlemmer uden stemmeret:
1 medlem udpeget af regionsrådet i Region Sjælland, 1 medlem udpeget af kommunalbestyrelserne i Faxe,
Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg kommuner i forening, 1 medlem, der repræsenterer
erhvervsuddannelserne, udpeget af erhvervsskolerne, 1 medlem der repræsenterer de mellemlange
videregående uddannelser, udpeget af CVU Syd, 1 medlem, der repræsenterer grundskoleområdet,
udpeget af børne- og kulturchefforeningen i Region Sjælland, 1 medlem med særlig indsigt i
arbejdsmarkedsforhold udpeget ved selvsupplering og 1 medlem med særlig indsigt i uddannelses- og
erhvervspolitik udpeget ved selvsupplering. Herudover 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden
stemmeret udpeget af kursistrådet blandt deltagere i uddannelse ved institutionen, og 1 medlem med
stemmeret og 1 medlem uden stemmeret udpeget af og blandt institutionens medarbejdere.
Bestyrelsens funktionsperiode : 1. maj 2010 til 30. april 2014.

Opgaver:
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen. Bestyrelsen fastlægger institutionens målsætning
og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på lang sigt samt godkender budget og
regnskab.
Bestyrelsen er overfor undervisningsministeren ansvarlig for institutionens drift, herunder forvaltningen af de
statslige tilskud.

Institutionens formål er:
    i overensstemmelse med lovgivningen at sikre udbud af almen voksenuddannelse, forberedende
     voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne i institutionens geografiske område,
    i overensstemmelse med dens udbudsgodkendelser og lovgivningen samt bestyrelsens
     godkendelse at udbyde gymnasiale uddannelser,
    i tilknytning til uddannelserne at gennemføre indtægtsdækket virksomhed i henhold til gældende
     regler.
Vederlæggelse:                   Hjemmel:
Kan iht. vedtægter                 Undervisningsministeriets regler
Medlemmer:                     Suppleanter:
Efter forslag fra Faxe Kommune :

Kommunalbestyrelsesmedlem Per Thomsen,
Faxe Kommune.


Revideret, dato og årsag:
                                                      132
Vurderingsankenævn Syd- og Østsjælland med Øer
eDoc-nr.:
2010- 5729

Oprettelseshjemmel:
Skatteforvaltningsloven § 8

Sammensætning og antal medlemmer:
Vurderingsankenævn Syd- og Østsjælland med Øer omfatter Næstved, Vordingborg, Faxe, Ringsted,
Greve, Stevns, Køge, Solrød, Guldborgssund og Lolland kommuner og har 7 medlemmer. Næstved,
Vordingborg, Faxe, Greve, Køge, Guldborgssund og Lolland kommuner udpeger hver 1 medlem.
Der udpeges suppleanter for de udpegede medlemmer.

Udpegning af kandidater sker ved forholdstalsvalg jf. styrelseslovens § 25.

Udpegningen har virkning for perioden 1. juli 2010 til 30. juni 2014.


Opgaver:
Vurderingsankenævnene afgør klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser efter:
   Lov om vurdering af faste ejendomme
   Ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1. nr. 3
Vederlæggelse:                  Hjemmel:
Ja                        Fastsat af skatteministerenMedlemmer:                    Suppleanter:
Janne Gotfredsen, Enghavevej 1, Præstø.      Palle Tærsker, Vallebovej 1, Mern.
Revideret, dato og årsag:

KB 7/12 2009 – konstituerende
KB 28/1 2010 – udpegning af suppl.


                                                133
Vurderingsmænd i henhold til mark- og vejfredslov.
eDoc-nr.:
2009-23392

Oprettelseshjemmel:
Lov om mark- og vejfred, §§ 21-23.

Sammensætning og antal medlemmer:
For hver kommune beskikkes 3 vurderingsmænd. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at opgaverne
varetages af hegnssynsmændene.

Opgaver:
Vurderingsmændene skal vurdere skader forvoldt af husdyr efter nærmere angivne bestemmelser i loven
om mark- og vejfred.
Kommunalbestyrelsen har 7. december 2009 besluttet, at opgaverne varetages af de nedsatte
hegnssyn.
Vederlæggelse:                 Hjemmel:
Medlemmer:                   Suppleanter:
Hegnssyn 1:                  Hegnssyn 1:
Preben Christian Hansen, Slotshavevej 19,   Ove Møller Nielsen, Nyråd Skovstræde 20 G,
Askeby. (formand)               Vordingborg.

Gorm Scavenius Jensen, Langebæk Gade 20,    Kenneth Eriksson, Fasanvej 13, Kalvehave.
Langebæk. (bygningskyndig)

Jesper Lund, Nylukkevej 1, Stege.       Bjarne Fehsted, Kastanievej 25, Stensved.
(plantningskyndig)

Hegnssyn 2:                  Hegnssyn 2:
Claus Farnov, Havrevænget 50, Vordingborg.   Leif Hansen, Degnestræde 3, Borre.
(formand)

Niels Brixvold Busenevej 60, Borre.      Mogens Hansen, Sneserevej 45, Præstø.
(plantningskyndig)

Eivind Jæger, Næstvedvej 380, Lundby.     Per Stig Sørensen, Kommunalbestyrelsesmedlem.
(bygningskyndig)


Revideret, dato og årsag:

Kb 7/12 2009 – konstituerende møde


                                                 134
Zealand Business College, bestyrelsen for
eDoc-nr.:
2010-11586

Oprettelseshjemmel:
Fusion mellem EUC Ringsted og Handelsskolen Sjælland Syd fra 1. januar 2010
Vedtægter for Zealand Business College

Sammensætning og antal medlemmer:
Bestyrelsen består af 14 medlemmer: 1 medlem udpeget i forening af Kommunalbestyrelserne i Faxe,
Næstved, Ringsted, Sorø og Vordingborg Kommuner, 1 medlem udpeget af Regionsrådet i Region
Sjælland, 1 medlem udpeget af Dansk Metal, 1 medlem udpeget af HK Sjælland, 1 medlem udpeget af
Nærings- og nydelsesmiddelarbejderforbundet, 1 medlem udpeget af Urmagernes og Optikernes
Landssammenslutning, 1 medlem udpeget af Dansk Industri, 1 medlem udpeget af Dansk Erhverv, 1
medlem udpeget af Finanssektorens Arbejdsgiverforening,, 1 medlem udpeget af Bager- og Konditormestre
i Danmark, 2 medlemmer udpeges ved selvsupplering, 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden
stemmeret udpeget af elevrådet blandt institutionens elever og 1 medlem med stemmeret og 1 medlem
uden stemmeret udpeget af institutionens medarbejdere.
Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra 1. maj året efter Kommunalbestyrelsesvalg er
afholdt.

Opgaver:
Institutionens formål er i overensstemmelse med lovgivningen at udbyde grund- og efteruddannelse og
anden uddannelse og undervisning.

Institutionen kan i tilknytning til de uddannelse, der er godkendt til at udbyde gennemføre indtægtsdækket
virksomhed i overensstemmelse med budgetvejledningens regler og regler fastsat af
undervisningsministeren.

Institutionen kan i tilknytning til uddannelserne udvikle og gennemføre arbejdsmarkedspolitisk begrundende
foranstaltninger.

Institutionens formål er endvidere i overensstemmelse med lovgivningen at gennemføre udlagt undervisning
efter aftale med et erhvervsakademi eller en professionshøjskole, der er sammenlagt med et
erhvervsakademi.

Institutionens formål er endvidere at drive kostafdelingsvirksomhed (skolehjem).

Institutionens formål er endvidere i henhold til skriftlig aftale herom varetagelse af nærmere bestemte
administrative opgaver for andre uddannelsesinstitutioner.


Vederlæggelse:                   Hjemmel:
Ja                         Undervisningsministeriets regler.


Medlemmer:                     Suppleanter:
Udpeget af Faxe, Næstved, Ringsted, Sorø
Og Vordingborg Kommune i forening:

Borgmester Niels Ulrich Hermansen,
Ringsted Kommune

Revideret, dato og årsag:

KB 24/6 2010                                                     135
Kommunalbestyrelsens medlemmer:

(A) Henrik Holmer, borgmester, Kalvehave Mark 12 A, 4771 Langebæk.
  55395339 - hho@vordingborg.dk

(F) Erling B. Nielsen, 1. viceborgmester, familiebehandler, Enghavevej 1, 472o Præstø.
  51532431 - ebnielsen@vordingborg.dk

(V) Knud Larsen, 2. viceborgmester, gårdejer, Hesselholtvej 3, 4791 Borre.
  21272158 - klarsen@vordingborg.dk

(V) Bo Manderup, direktør, Torvet 13, 4720 Præstø.
  51418494 - bmanderup@vordingborg.dk

A) Mette Høegh Christiansen, dagplejer, Æblevænget 7, 476o Vordingborg.
  51532587 - mchristiansen@vordingborg.dk

(O) Yvette Espersen, selvstændig, Køng Mark 30, 4750 Lundby.
  26283804 - yespersen@vordingborg.dk

(C) Niels Fog, købmand, Aborrevænget 3, 476o Vordingborg.
  40309538 - nfog@vordingborg.dk

(A) Birthe Helth, bibliotekar, Engvej 10, 4760 Vordingborg.
  51532402 - bhelth@vordingborg.dk.

(F) Else-Marie Sørensen, lærer, Kastanievej 5 A, 476o Vordingborg.
  30533279 - emsoerensen@vordingborg.dk

(V) Eva Sommer-Madsen, musikskolesekretær, Nygårdshave 6, 4760 Vordingborg.
  29435871 - esmadsen@vordingborg.dk

(A) Ib Johansen, smed, Fibigervej 4, 4792 Askeby.
  51532407 - ijohansen@vordingborg.dk

(V) Ivan Tolborg, direktør, Sneserevej 13, 472o Præstø.
  55990432 - itolborg@vordingborg.dk

(F) Peter E. Jonassen, pædagog, Sønderbyvej 17, 4791 Borre.
  51532593 - pejonassen@vordingborg.dk

(O) Per Stig Sørensen, anlægsgartner, Skoleparken 4, 2., 4, 476o Vordingborg.
  26225143 - pssoerensen@vordingborg.dk

(A) Poul A. Larsen, skraldemand, Solbakkevej 2o, 476o Vordingborg.
  22726508 - palarsen@vordingborg.dk

(V) Kim Petersen, leder, Kalvehavevej 6, st., 4735 Mern.
  22287765 - kpetersen@vordingborg.dk

(A) Kurt Johansen, falckredder, Lindevej 17 D, 472o Præstø.
  30304720 - kjohansen@vordingborg.dk

(F) Michael Ryberg Juliussen, SFO-leder, Dalvænget 53, 476o Vordingborg.
  29461516 - mjuliussen@vordingborg.dk

(C) Søren Nybo, uddannelseschef, Algade 8o D, l. th., 476o Vordingborg.
  51532557 - snybo@vordingborg.dk


                                             136
(B) Birgitte Steen Jørgensen, tandlæge, Busenevej 1, 4791 Borre.
  55819168 - bsjoergensen@vordingborg.dk Mobiltelefon 51532495
(V) Jørn Elo Hansen, efterlønsmodtager, Orehældvej 5, 4780 Stege.
  40792999 - jehansen@vordingborg.dk

(O) Heino Hahn, Sosu-assistent, Svalevej 3, 4773 Stensved.
  52710191- hhahn@vordingborg.dk

(F) Lena Schroll, sygeplejerske, Masnedøvej 24 B, 476o Vordingborg.
  30267122 - lschroll@vordingborg.dk

(A) Carsten Olsen, serviceleder, Svalevej 10, 476o Vordingborg.
  23981556 - colsen@vordingborg.dk

(V) Asger Diness Andersen, gårdejer, Ørslevvej 167, 476o Vordingborg.
  20139040 - adandersen@vordingborg.dk

(A) Carsten Rasmussen, SFO-leder, Chr. Winthersvej 29, 476o Vordingborg
  61285700 - crasmussen@vordingborg.dk

(C) Thomas Christfort, selvstændig, Grønsundsvej 50, 4780 Stege.
  40597788 - tchristfort@vordingborg.dk

(F) Karin O. Jørgensen, socialpædagog, Ryttervænget 7, 476o Vordingborg.
  21844841- kjoergensen@vordingborg.dk

(V) Brit Skovgaard, pædagog. Østermarksvej 14, 4780 Stege.
  31612521 - bskovgaard@vordingborg.dk
Revideret, dato og årsag:

Juli 2010.
                                      137
Stående udvalg m.fl.

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling, 9 mdl.:
Henrik Holmer - formand
Poul A. Larsen
Birgitte Steen Jørgensen
Niels Fog
Erling B. Nielsen
Else-Marie Sørensen
Knud Larsen
Bo Manderup
Yvette Espersen


Børne-, Unge- og Familieudvalget, 5 mdl.:
Peter Jonassen - formand
Ivan Tolborg - næstformand
Mette Høgh Christiansen
Thomas Christfort
Eva Sommer-Madsen

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, 5 mdl.:
Birthe Helth - formand
Eva Sommer-Madsen - næstformand
Carsten Olsen
Else-Marie Sørensen
Brit Skovgaard

Miljø- og Klimaudvalget, 5 mdl.:
Erling B. Nielsen - formand
Jørn Elo Hansen - næstformand
Poul A. Larsen
Søren Nybo
Asger Diness Andersen

Psykiatriudvalget, 5 mdl.:
Ib Johansen - formand
Kim Petersen - næstformand
Lena Schroll
Karin O. Jørgensen
Per Stig Sørensen

Socialudvalget, 5 mdl.:
Mette Høgh Christiansen - formand
Heino Hahn - næstformand
Kurt Johansen
Michael Ryberg Juliussen
Knud Larsen

Sundhedsudvalget, 5 mdl.:
Birgitte Steen Jørgensen - formand
Kim Petersen - næstformand
Carsten Rasmussen
Lena Schroll
Heino Hahn
                             138
Teknikudvalget, 5 mdl.:
Søren Nybo - formand
Per Stig Sørensen - næstformand
Carsten Olsen
Michael Ryberg Juliussen
Asger Diness Andersen

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, 5 mdl.:
Niels Fog - formand
Bo Manderup - næstformand
Ib Johansen
Carsten Rasmussen
Jørn Elo Hansen
Nedsat jfr. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område:

Børn og Unge-udvalget
3 medlemmer og 3 stedfortrædere
Søren Nybo - formand
med Niels Fog som stedfortræder,

Asger Diness Andersen - næstformand
med Jørn Elo Hansen som stedfortræder

Birthe Helth
med Carsten Olsen som stedfortræder,


Byretsdommer

Børnesagkyndig udpeget af StatsforvaltningenNedsat jfr. Lov om kommunernes styrelse § 17, stk. 4:

Udvalg til opførelse af institution for ældre, sundhed og fritid i Præstø

Henrik Holmer
Peter Jonassen
Birthe Helth
Erling B. Nielsen
Mette Høgh Christiansen
Birgitte Steen Jørgensen
Kim Petersen
Ivan Tolborg
Heino Hahn
                                      139
Vordingborg Kommune
Fællessekretariatet
Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg
Tlf. 55363636
Post@Vordingborg.dk
           140

								
To top