Badanie wplywu kwasu glutaminowego na kom�rki sr�dblonka by uA3Pa76

VIEWS: 18 PAGES: 3

									Badania prowadzone w Katedrze Farmakologii dotyczą głównie:

1. wpływu leków na proces apoptozy – badania in vitro (badania mechanizmu działania
 protekcyjnego immunosupresantów, ebselenu, N-acetylocysteiny, nikotyny, ligandów
 metabotropowych receptorów glutaminianergicznych wobec astrocytów w doświadczalnym
 modelu niedokrwienia w hodowlach astrocytów; wpływ leków przeciwdepresyjnych na
 proces apoptozy w hodowlach pierwotnych komórek mózgowych (astrocytów i neuronów;
 badanie efektów i mechanizmów działania substancji neuroprotekcyjnych w modelu in vivo
 urazu ośrodkowego układu nerwowego (mózgu i rdzenia)
2. oceny działania leków psychotropowych na układy cytokinowe i substancje
 neurotroficzne – badania in vitro i in vivo (badania z zakresu psychoneuroimmunologii
 dotyczące wpływu leków przeciwdepresyjnych i przeciwpsychotycznych na cytokiny pro-
 i przeciwzapalne oraz BDNF w warunkach pierwotnej hodowli komórek glejowych i
 hodowli neuronów hipokampa szczurów oraz w strukturach mózgowych)
3. farmakologicznej modulacji komórek śródbłonka naczyń mózgowych – badania in
 vitro – (badania zmian funkcjonalnych, ekspresji białek sygnałowych i tworzących złącza
 ścisłe w hodowanych komórkach śródbłonka naczyń mózgowych izolowanych z mózgów
 szczurzych w warunkach normoksji oraz ischemii, poddawanych działaniu kwasu
 glutaminowego, a także antagonistów receptorów glutaminianergicznych oraz N-
 acetylocysteiny i ebselenu


Metody  badawcze:   metody  immunofluorescencyjne,  Western-blot,  PCR,  immuno-
enzymatyczne, radioizotopowe, badania in vivo.
1. Pierwotne mieszane hodowle komórek glejowych, pierwotne hodowle komórek mikroglejowych,
  astrocytów, neuronów, komórek śródbłonka naczyń mózgowych
2. Model doświadczalny niedokrwienia (jednoczesna deprywacja tlenu i glukozy)
3. Fenotypowanie komórek i ich ocena przy zastosowaniu mikroskopu immunofluorescencyjnego
4. Ocena żywotności komórek metodą: MTT, z użyciem błękitu trypanu, pomiaru aktywności LDH
  oraz ocena aktywności mitotycznej poprzez wbudowywanie BrdU do DNA
5. Ocena markerów apoptozy: barwienie Hoechst 33342, pomiar aktywności kaspaz, ocena
  ekspresji Bcl-2, Bcl-XL szlaków kinaz białkowych – p-Erk1/2, p-Akt, czynnika
  transkrypcyjnego CREB (met. Western-blot), pomiar aktywności kinazy syntazy glikogenu (met.
  immunoenzymatyczną)
6. Ocena markerów stresu oksydacyjnego – oznaczanie stężenia glutationu i poziomu reaktywnych
  form tlenu oraz potencjału błonowego mitochondriów met. fluorescencyjną
7. Ocena ekspresji (met. Western-blot) i aktywności fosfolipazy A2 (met. radioizotopową), pomiar
  NO met. Griessa, ocena ekspresji NOS, COX (met. Western-blot), pomiar ilości uwolnionego
  [H3] kwasu arachidonowego (met. radioizotopową)
8. Ocena stężenia BDNF (met. immunoenzymatyczną), mRNA dla BDNF, ekspresji białek kinazy
  tyrozynowej B (TrkB) i receptora p75NTR (met. Western-blot) oraz poziomu mRNA dla TrkB i
  p75NTR.
9. Pomiar ekspresji białka o wysokiej mobilności HMGB-1 (met. Western-blot) i wizualizacja
  translokacji HMGB-1 z jąder komórkowych do cytoplazmy.
10. Badania wewnątrzkomórkowego przekaźnictwa sygnału: oznaczanie NF-κB, kinaz ERK, AKT
  (met. Western-blot)
11. Oznaczanie stężenia cytokin w wyciągach tkankowych met. immunoenzymatyczną
12. Izolacja struktur mózgowych szczurów. Podawanie leków sondą dożołądkową, we
  wstrzyknięciach dootrzewnowych, podskórnych. Pobieranie płynu mózgowo-rdzeniowego ze
  zbiornika wielkiego.


             APARATURA BADAWCZA I POMIAROWA

Nazwa urzdzenia                              Producent

1. Incubator CO2 (model NU-5510/E/G; ISO Class5)               NuAire
2. Licznik komórek “Z1™ series COULTER COUNTER”           Beckman Coulter
3. Loża NuAire (Class 2; model NU-437-300E, model NU-440-400E)        NuAire
4. Thermomixer Comfort                           Eppendorf
5. Aparat do przeprowadzania reakcji PCR “Mastercycler Gradient”      Eppendorf
6. Aparat do pomiaru koncentracji kwasów nukleinowych “BioPhotometer”   Eppendorf
7. Aparatura do elektroforezy agarozowej                Sigma-Aldrich
8. Inkubator do symulowanej ischemii “Galaxy 48R              RS Biotech
9. Mikroskop fluorescencyjny NIKON
 (model TS100 Eclipse + aparat Coolpix 4500)                 Nikon
10. Mikroskop fluorescencyjny NIKON (+kamera)
11.Zamrażarka niskotemperaturowa “Jouan” (model VX 380 E)            Jouan
12.Czytnik płytkowy “Multiskan RC”                    Labsystems
13.Czytnik płytkowy “Fluoroskan Acent FL”                Labsystems
14.Aparatura do elektroforezy poliakrylamidowej “Mini – PROTEAN 3 Cell”
   + zasilacz “PowerPac Basic”                      Bio-Rad
15. Aparatura do elektroforezy poliakrylamidowej
   “Mini – PROTEAN Tetra Cell”                      Bio-Rad
16.Aparatura do transferu białek (transfer mokry) ”Mini Trans-Blot”    Bio-Rad
17.Aparatura do transferu białek (transfer półsuchy) ”SV20-SDB”
   + zasilacz ”Consort E844”                    Sigma-Aldrich
18.Transiluminator UV                             UVP
19.Komora do dokumentacji żeli agarozowych + aparat ”Canon PowerShot G7”   UVP
20. Aparat do sonifikacji ”Microson XL”                  Misonix


21.Wysokosprawna chromatografia cieczowa kolumnowa firmy Merck Hitachi.
Składa się z następujących części:
1.   solvent degasser L-7612
2.   interfase D-7000
3.   pump L-7100
4.   autosampler L-7200
5.   diode array detector L-7450A
6.   detektor UV-Vis L-7420

 Dotychczas oznaczano poziomy następujących leków: karbamazepina, klonazepam, kwas
fenofibrowy, atorwastatyna, simwastatyna, ezetymib, eplerenon, metformina.

22. Real-time PCR.
Aparatura: Light Cycler 460II firmy Roche, z oprogramowaniem i dodatkowym
oprzyrzą dowaniem.


Moż liwoś ci typowe dla sprzę tu tego rodzaju. Metoda wykorzystywana w badaniach
wpł ywu leków psychotropowych na ekspersję szeregu genów, znajdują cych się w
krę gu zainteresowań naukowych pracowników Katedry Farmakologii.

								
To top