Skizofreni og skizotypisk sindslidelse � hvad er det? by uA3Pa76

VIEWS: 89 PAGES: 39

									   Skizofreni og
skizotypisk sindslidelse
   – hvad er det?

   Scandic Silkeborg –
Vidensnetværket den 4. december
       2007

 Tina Iversen, leder af OPUS Vesterbro
 Vesterbrogade 31, 4. sal, 1620 Kbh. V.
 Tlf.: 23 21 01 58/33 25 67 61 lokal 25
   mail: tina.iversen@opus-kbh.dk
   Hvad er Opus kort sagt
  Opus er et 2-årigt behandlingstilbud:

•  Med tidlig indsats til unge, der oplever
  psykosesymptomer
•  Med inddragelse af familie og netværk
•  Med koordinering af samspillet mellem
  de forskellige parter, der kan støtte
•  Med en kombination af biologiske,
  psykologiske og psykosociale
  behandlingstiltag
         OPUS
 Caseload max. 11 patienter

 Tværfagligt støttende team: Psykiater,
 psykolog, ergoterapeut, socialrådgiver,
 sygeplejerske, erhvervskonsulent og
 sekretær
 Opsøgende, vedholdende kontakt ved
 uddannet kontaktperson
 Fleksibilitet med hensyn til tid og sted for
 patientkontakten – hotline-funktion og
 nem tilgængelighed
         OPUS

 Regelmæssig justering af behandlingsplan
 med hensyn til medicinering af psykisk
 lidelse, misbrug, somatisk lidelse, sociale
 problemer, aktiviteter, kontakt til familie
 Hjemmebesøg anvendes hyppigt
 Patientens netværk inddrages
 Patientens deltagelse i aktiviteter i
 lokalområdet understøttes.
  Behandlingstilbud
• Kontaktpersonssamtaler
• Medicin
• Fredagshygge
• Familiesamtaler
• Flerfamiliegrupper
• Social færdighedstræning individuelt og i gruppe
• Samtaler med erhvervskonsulent individuelt og i
 gruppe
• Individuel psykoterapi
• Kropsgruppe individuelt og i gruppe
                    547 patients included
                     and randomised         275 patients allocated to
                              272 patients allocated to
         integrated treatment
                               standard treatment
           (OPUS-team)

                                        4 suicides
                                        1 unexplained death
  1 suicide                                 1 death by accident
                                        1 withdrew consent


         274 with information           265 with information
        about service use (100 %)         about service use (97 %)


69 patients could not be                            98 patients could not be
traced, moved far away,                            traced, moved far away,
refused or did not turn up                           refused or did not turn up


         205 interviewed after             163 interviewed after
           two year (75%)                two year (61 %)
  Resultater fra 5 års
    opfølgning
• 4 % i OPUS behandling bor på
 boinstitution mod 10 % i standard
 behandlingen
• 57 institutionsdage mod 102 i
 standardbehandlingen
• 40,5 % ingen produktive psykotiske
 symptomer, hvor 70 % af disse er i
 arbejde eller uddannelse
 Nøgletal om sygdommen
    skizofreni
• Sygdomsrisiko (i løbet af livet), ca. 1 %
• Antal i befolkningen, ca. 0,5 %, dvs. ca.
 40.000 mennesker i Danmark
• Sygdommen er lige hyppig hos begge køn,
 men kvinder har senere sygdomsdebut ca.
 3-5 år end mænd
• Ca. 50 % med diagnosen skizofreni har
 forsøgt selvmord. 10 % dør ved selvmord
• Nye forekomster pr. år ca. 400 pr. år
• Debut: Hyppigst 20-25 år
Symptomer ved skizofreni
og skizotypi
• Positive symptomer = psykotiske
 symptomer

• Negative eller grundsymptomer

• Kognitive forstyrrelser

• Andre psykiske symptomer og
 problemer ved sygdommen skizofreni
Psykotiske symptomer

• Hallucinationer

• Vrangforestillinger

• Katatone symptomer
   Hallucinationer

• Høresansen

• Synssansen

• Lugtesansen

• Smagssansen

• Følesansen
  Vrangforestillinger

• Paranoide forestillinger

• Storhedsforestillinger

• Hypokondre forestillinger

• Styrings- og påvirkningsforestillinger
    Grundsymptomer

•  Følelsesforstyrrelser
•  Sprogfattigdom
•  Initiativløshed
•  Mangel på interesser og energi
•  Kontaktforringelse
•  Social tilbagetrækning eller
  ensomhedssøgen
 Grundsymptomer – set
   inde- og udefra
Egen oplevelse af  Hvordan man kan
symptomet      iagttage symptomet

• Tankestop     • Taber tråden i
           samtalen
• Følelses-     • Forvirret og
 forstyrrelser    ambivalent
• Apati       • Isoleringstendens
• Tankemylder    • Usammenhæng –
           eller svær at følge
           med i samtalen
 Grundsymptomer – set
   inde- og udefra
Egen oplevelse af    Hvordan man kan
symptomet        iagttage symptomet

• Manglende energi    • Er inaktiv –
 og initiativ       udeblivelser
• Hukommelses-      • Glemmer aftaler
 problemer       • Melder afbud til
• Angst for fremmed    sociale
              arrangementer
• Isolation og      • Usoigneret og
 indsunken i sig selv   spiser usundt,
              rodet bolig
 Grundsymptomer – set
   inde- og udefra
Egen oplevelse af  Hvordan man kan
symptomet      iagttage symptomet

• Nedtrykthed    • Ser trist ud – du
            kan være træt efter
• Lysoverfølsomhed   samtalen
           • Går med solbriller i
            gråvejr
• lydoverfølsomhed
           • Skælder ud over
            larmen
 Kognitive forstyrrelser
• 75 - 85 % af patienter med skizofreni
 oplever kognitive forstyrrelser
  – Nedsat opmærksomhed
  – Evnen til at planlægge en handling
  – Koncentrationsforstyrrelser
  – Hukommelsesproblemer
• Uafhængige af positive symptomer, men
 vis sammenhæng med negative
 symptomer
• Afgørende betydning for den sociale
 funktion
Andre psykiske symptomer og
 problemer ved sygdommen
  skizofreni og skizotypi
•  Manglende sygdomserkendelse
•  Depression
•  Angst
•  Kriminalitet
•  Sære vaner
•  Aggression
•  Misbrug
Det skizofrene spektrum
Skizofreni:      Skizotypi:
Har været       Har ikke været
            psykotisk. Har
psykotisk i mere
            ofte stadig et
end 1 måned. Er
            netværk. Kan
ofte mere socialt   være meget hyper-
tilbagetrukket og   refleksiv, og
er ofte præget af en  sanserne er
”privat” tænkning.   skærpede. Præget
            af de negative
            symptomer.
  Hvornår taler vi om
    sygdom?
• Når symptomerne forhindrer den
 enkelte i at gøre det, som giver
 værdi
• Husk at 20 % aldrig kommer i
 behandling men får indrettet sit
 liv uden for mange input
•?
  Stress-sårbarheds model

 Høj      Symptomer   Ubehag


Stress   Opbyggende    Stressende
      faktorer     faktorer


     Velbehag
Lav
     Lav  Sårbarhed   Høj
         Guidelines
En liste over retningslinier og ideer for jobcentrene, som
     kan få samarbejdet til at blive værdifuldt.

• Tag det roligt. Det tager tid at blive
 rask.
• Hold hovedet koldt. Det er i orden at
 blive ivrig, men det kan nemt blive
 for meget.
• Accepter det, som du alligevel ikke
 kan ændre.
• Vær tydelig i kommunikationen Gør
 kommunikationen klar, rolig og
 positiv.
      Guidelines
• Husk at man ikke kan se psykiske
 sygdomme.
• Prøv at forenkle mål og hav evt.
 delmål.
• Vær klar på krav, hvad skal der til,
 for at de opfyldes.
• Husk forudsigelighed.
• Struktur på samtaler og aftaler.
• Klare arbejdsopgaver.
• Brug normaliteten så langt du kan.
     Guidelines
• Vær opmærksom på de tidlige
 advarselstegn for nye psykotiske
 episoder, inddrag behandler.
• Ved psykose lyt – vær tydelig og
 kontakt behandler/modtagelse.
• Løs et problem ad gangen. Lad
 ændringerne komme gradvist.
• Opsummer hvad der er aftalt.
• Om fremskridt. Brug en personlig
 målestok. Sammenlign denne måned
 med den sidste måned.
   Vejen til
 arbejdsmarkedet
 Erhvervskonsulent i OPUS
   Margrethe Munk
 Vesterbrogade 31. 1. Sal
    1620 Kbh. V.
   Tlf.: 20 40 48 50
Mail: Margrethe.Munk@opus-
       kbh.dk
Erhvervskonsulentens
    opgave
 •Individuelle samtaler med patienterne
 •Afklare mål, ønsker og drømme for fremtidig job og
 beskæftigelse – afklaring af realistiske jobmål
 •Samtaler med kontaktpersonerne og patienterne
 •Erhvervsgruppeforløb
 •Støtte og vejlede før, under og efter kontakten med
 jobcentrene, socialforvaltningerne og uddannelsesstederne
 •Samtale med forældrene - psykoedukere

Etablering af kontakt og
  tillid – tager tid
    De unges baggrund
•  Fra alle sociale lag
•  Med forskellige opvækstvilkår
•  Uden afsluttet 9. klasse
•  Med akademiske uddannelser
•  Kunstnere
•  Håndværkere
•  Studerende
•  Anden
 Når psykisk sygdom forstyrrer
   vejen til drømmejobbet
 Opleves det at følelser og tanker tager
 overhånd og tager magten
 Den unge lider under symptomerne
 Har svært ved at fungere sammen med
 andre mennesker – i det studie eller job
 de nu lever i
 Arbejdsevnen påvirkes
Holdninger til den unge
•Tro på at den unge gør sit bedste
•Tro på at den unge har ressourcer
•Det er ok at give den unge tid til eftertanke
•Udeblivelse er ikke begrundet i manglende
vilje til samarbejde
•Vær det vikarierende håb
•Den længe ventede gæst
Adfærd over for den unge
• Skab kontakt og tillid – forudsigelighed
• Vær klar og tydelig i kommunikationen
• Lyt til drømme for fremtiden
• Afdæk barrierer og bevar håbet
• Giv klar og enkel skriftlig information
 om aftaler og jobplaner
• Ved information om pligter og
 rettigheder, vær klar og præcis
• Anerkendende attitude
• Hjælp med at sætte mål – og delmål
I mødet med den unge skal
  der skelnes mellem
   behandlingsplan
     og jobplan
•Skab tillid i kontakten med den unge
når der matches i DRV’en
• Afdæk hvad den unge var
beskæftiget med før psykosens debut
•Anerkendende attitude
Symptomer der påvirker
samtalen – også på jobcentret


•  Aktive psykotiske symptomer
•  Nedsat opmærksomhed
•  Forstyrret hukommelse
•  Langsom eller nedsat reaktionstid
•  Forlænget indlæring
  Øvrige faktorer der kan påvirke
   den unge under samtalen på
       jobcentret
•  Mange uåbnede rudekuverter – trusler
•  Lovkrav der er uoverskuelige
•  Jobcentermedarbejderen som autoritet
•  Trussel om tab af forsørgelsesgrundlag
•  Trussel om tab af bolig
•  Trussel om tab af drømmejobbet
•  Frygt for fremtiden

Forudsigeligheden er væk!
      Ændringer i
   forsørgelsesgrundlag
Løn           Sygedagpenge
Løn           Kontanthjælp
SU           Kontanthjælp
Revalidering      Kontanthjælp

Behov for præcis og konkret vejledning
 Fælles er,
  at de er stress-sårbare
              Ubehag
 Høj        Symptomer


Stress   Opbyggende   Stressende
      faktorer    faktorer


     Velbehag
Lav
     Lav  Sårbarhed   Høj
Opbyggende faktorer
• Støtte til nyorientering på
 arbejdsmarkedet i vedligeholdelses-
 fasen
• Samarbejd med OPUS – eller anden
 samarbejdspartner
• Enkel og præcis kommunikation om
 muligheder, pligter og rettigheder
• Ro i samtalen – individuel samtale, med
 dagsorden
  Hjælp den unge i gang med
       jobplan
•  Arbejdsfastholdelse
•  Jobsøgning
•  Afklaring
•  Opkvalificering
•  Uddannelsesplanlægning
•  Løntilskudsjob
•  Revalidering
•  Flexjob
•  Pensionsansøgning
•  Benyt mentorordning
     Også i gang
•Det kræver mod og forberedelse for den
unge at komme i gang igen
•Aftal med den unge hvad der skal siges
om sygdom og symptomer til
studievejleder, arbejdsgiver og kolleger
•Støt den unge i at formulere hvad der
skal siges, aftal hvem og hvordan der
skal informeres
•Sørg for at der er opbakning og
opfølgning
www.opus-kbh.dk

								
To top