Huisartsenkring Tielt 6 mrt 07

Document Sample
Huisartsenkring Tielt 6 mrt 07 Powered By Docstoc
					FARMACEUTISCHE ZORG

     Dr. Apr. Els Mehuys
  Eenheid Farmaceutische Zorg UGent
          Ontstaansgeschiedenis

verpleegkundigen     HUISARTS      …


          kiné         diëtist
             apotheker


   DOEL: kwaliteitsvolle zorgverlening voor de patiënt
 ‘farmaceutische zorg’ = beoogt een veilige, doeltreffende,
    kosten-effectieve farmacotherapie voor de patiënt.


 apo = geneesmiddelenexpert – frequent contact met patiënt
     In vraag in stellen ‘nut’ van apothekersberoep:
 wat is eigenlijk ‘toegevoegde waarde’ van een apotheker?“…in most countries pharmacists do little more than hand out original
packages of medicines…”


“…pharmacy distribution of medicines costs up to 30 - 40 % of the total
medicines bill. Should the public really be paying this amount?...”Peter Brown, 1994.
          Huidige situatie in België
Minder ontwikkeld dan in buitenland, vooral t.o.v. Angelsaksische landen.


   Farmaceutische zorgverlening is er aanvullend op de zorgverlening
  door artsen en verpleegkundigen.


   ‘Outpatient pharmaceutical clinics’: dit zijn multidisciplinaire
  centra waar apothekers raadplegingen houden en advies geven aan
  patiënten over het juist gebruik van geneesmiddelen. Meestal
  gespecialiseerd in bepaalde aandoeningen (bijv. hypertensie,
  diabetes,…) en ook extra aandacht voor patiënten met hoog risico
  op bijwerkingen van geneesmiddelen.
Bij ons: lang beperkt tot losse initiatieven, o.a. van beroepsverenigingen.
Maar nu in ontwikkeling.Recent wettelijke basis voor farmaceutische zorg
(Wet dd. 01/05/06 tot wijziging KB Nr. 78 dd. 10/11/1967):
 “de verantwoorde aflevering van voorgeschreven geneesmiddelen of
 van geneesmiddelen die zonder voorschrift kunnen afgeleverd
 worden, met het oog op, in overleg met andere zorgverstrekkers
 en de patiënt, het bereiken van algemene gezondheidsdoelstellingen
 zoals het voorkomen, het identificeren, en het oplossen van
 problemen verbonden aan het geneesmiddelengebruik.
 De farmaceutische zorg is erop gericht om op een continue wijze
 het gebruik van geneesmiddelen te verbeteren en de levenskwaliteit
 van de patiënt te bewaren of verbeteren. Het interprofessioneel
 overleg omvat onder meer het eventuele doorverwijzen naar een
 arts en het informeren van de behandelende arts”.
Ook nieuw vergoedingssysteem in de maak:
 Nu:
 % winstmarge op verkoop

 Nieuw (vanaf 2008?):
 deels economische marge – deels honorarium op ATC-code              Honorarium verdeeld in trappen:
              - Trap 1: automedicatie
              - Trap 2: acute aandoeningen
              - Trap 3: zware, chronische aandoeningen
      Wat houdt farmaceutische zorg in?

a.  Advies bij voorgeschreven geneesmiddelen
Apotheker verstrekt bij aflevering van geneesmiddelen ook
advies over de behandeling.
Patiënt krijgt deze uitleg reeds bij arts, MAAR:
patiënt onthoudt vaak slechts fractie v.d. uitleg bij doktersbezoek.
Deel v.d. boodschap (vnl. mbt correct geneesmiddelengebruik)
hernomen door apotheker zodat door arts voorgeschreven
geneesmiddelen zo veilig, trouw en correct mogelijk gebruikt worden.
VOORBEELD:
Astma → huidige GM zijn zeer doeltreffend om symptomen te onderdrukken


     klinische studies: bijna alle patiënten (quasi) symptoomvrij     in ‘real life’: slechts 50% patiënten (quasi) symptoomvrij

Verklaring? O.a. gebrekkige therapietrouw tegenover onderhoudsmedicatie
      + verkeerde inhalatietechniek.

Ondersteunende rol apotheker bij astma:
Astmapatiënten uitleg verstrekken over:
- correct gebruik inhalatietoestel
- verschil onderhouds- en noodmedicatie
- belang therapietrouw mbt onderhoudsmedicatie
- niet-farmacologische maatregelen: o.a. uitlokkende factoren
Bij problemen adviseert de apotheker de patiënt zijn arts te raadplegen.
b. Zelfzorgadvies
  Patiënten consulteren de apotheker vaak met allerlei klachten.

  Registratie van de zelfzorgvragen in de apotheek door studenten:
  6 vragen per dag – 5 dagen lang → totaal van 2024 vragen                     3,56%
                               12,41%

      huid
                 21,90%
                                      17,61%
                                                  spijsvertering


                                      4,93%  luchtwegen               18,16%
                                  5,02%
                             5,20%          A (Algemeen)      N (Zenuwstelsel)        Veterinai
          D (Spijsvertering)   P (Psychische probl)      r
                                      W
          F (Oog)         R (Luchtwegen)         (Zwangersch/Bevall)
                                      X (Vrouwel. GeslOrg)
          H (Oor)         S (Huid)            Y (Mannel. GeslOrg)
          K (Cardiovasculair)   T (Klieren/stofw/voeding)   Z (Sociale problemen)
          L (Bewegingsapp)    U (Urinewegen)
      Belangrijk dat de apotheker hierop correct reageert:
        PLUIS             NIET-PLUIS


    zelfzorgadvies verstrekken:       doorverwijzen
   - rationele keuze OTC           naar huisarts
   - niet-medicamenteus advies


Huisarts: kan ik patiënt zelf behandelen? vs. doorverwijzen naar specialist?


Apotheker: kan patiënt zichzelf behandelen met OTC?
      vs. doorverwijzen naar huisarts?
c. Vermijden van medicatiefouten
  O.a. door controle op geneesmiddelinteracties, checken op
  voorschrijffouten, waken over zelfmedicatie,…
d. Aandacht voor preventie
 - Stimuleren van vaccinatie
 - Ondersteuning bij preventie van complicaties:
  Bijv: beschrijvende studie rond diabetes type 2:
    bijna 40 % geen jaarlijks voet- en oogonderzoek!
e. Samenwerking met (huis)arts
 - ondersteunen van dezelfde boodschap naar de patiënt wat betreft:
  geneesmiddelengebruik, ontraden van gebruik, leefstijl, voeding,…
 - arts informeren bij geneesmiddelgerelateerde problemen
 - overleg ivm generieken
 - medico-farmaceutisch overleg (MFO) onontbeerlijk!
            Bestaat er evidentie?

Heeft farmaceutische zorg een positief effect op de
uitkomsten van een behandeling?

# gerandomiseerde, gecontroleerde studies vrij beperkt:

• Verbetering klinische parameters bij hypertensie, dyslipidemie,
 diabetes type 2, congestief hartfalen, astma.

• Bij bejaarden: hogere therapietrouw, daling geneesmiddel-gerelateerde
 problemen (zoals bijwerkingen) en kostenbesparingen.
 Dit door patiënteducatie en medicatiereview.

• Positief effect op rookstop.

• Opsporen en oplossen van geneesmiddel-gerelateerde problemen.
 Hoe implementatie in ons land bewerkstellingen?

a. Aanpassen apothekersopleiding

 UGent:
 • Meer farmacotherapie en rationeel geneesmiddelengebruik
  (rond voorgeschreven medicatie & zelfzorg)
 • Communicatievaardigheden
 • Oefeningen rond apotheekcasussen
 • Tijdens stage in officina: opdracht rond farmaceutische zorg,
  bijv. 5 astmapatiënten gedurende stageperiode opvolgen
  en advies verstrekken over inhalatietechniek, rookstop,
  belang therapietrouw, …
 • Op MFO-gestoelde sessie: laatstejaars farmacie en genees-
  kunde bespreken samen enkele uit de stage meegebrachte
  casussen rond contact arts-apotheker.
b. Postacademisch onderwijs
Tot nu toe: vooral rond theoretische kennis.
Maar: nu geleidelijke aanpassing met ook aandacht voor
farmaceutische zorg waarbij men apothekers kennis leert
omzetten in praktijk (‘kunde’).

Opm.: men werkt ook aan accreditering voor apothekers.


c. Multidisciplinair overleg
Stimuleren van overleginitiatieven zoals IOGA, lokaal MFO.
d. Onderzoek
 UGent: samenwerking Faculteiten Farmacie & Geneeskunde:
 - Prof. Dr. Luc Van Bortel (klinisch farmacoloog)
 - Prof. Dr. Lieven Annemans (gezondheidseconoom)
 - Geneesheer-specialist, afh. van bestudeerd ziektebeeld

     via pilootstudies haalbaarheid en effect van
     farmaceutische zorg in Vlaanderen evalueren.

     focus op grote, chronische aandoeningen.


     aanpak in fasen:
       Fase 1:  beschrijvend onderzoek (wat is huidige toestand?)
       Fase 2:  opstellen van apothekersinterventie
       Fase 3:  evaluatie apothekersinterventie via RCT
       Fase 4:  overleg met huisartsen i.v.m. taakafspraken in 1e lijn
Voorbeeld: ASTMA

Fase 1:
Beschrijvende studie naar medicatiegebruik en symptoomcontrole
bij astmapatiënten in 54 apotheken.


      Zo huidige status astma-management en astmacontrole
      in kaart brengen en nagaan waar apr rol kan spelen.


Methodologie:
- Studie in 54 apotheken: 4 astmapatiënten / apotheek
- Observationele studie; geen interventie
- Huisarts van elke deelnemende patiënt werd per brief over de
 studie geïnformeerd
Inclusiecriteria:
- patiënten die min. 1 jaar anti-astma medicatie nemen
- min. 18 en max. 50 jaar oud
- < 10 pack-years gerookt
- regelmatige bezoekers vd apotheek
     166 patiënten
Gegevensverzameling: bij inclusie
- vragenlijst: demografische informatie, astmasymptomen en –
 aanvallen, nevenwerkingen v.d. anti-astma medicatie, doktersbezoeken,
 gebruik van alternatieve geneeskunde en bezit astma-actieplan.

- medicatie: op basis v.d. voorschriften v.h. voorbije jaar

- piekstroom


- astmacontrole d.m.v. Astma Controle Test®


         klinisch gevalideerde maatstaf voor astmacontrole
         (5 vragen – score van 5 t/m 25)
Resultaten:
a. Patiëntkarakteristieken: 166 patiënten → 23 % rokers !

b. Medicatiegebruik:
  Meerderheid patiënten op inhalatiecortico’s +/- LABA’s.

 > helft patiënten nevenwerkingen:
 palpitaties (24.7%), hese stem (16.9%), keelirritatie (13.3%),…

c. Astmacontrole: dmv Astma Controle Test® (ACT)

 ACT-score =  25  ~ totale astmacontrole      → 4.9 %
 ACT-score =  20-24 ~ goede astmacontrole      → 46.0 %
 ACT-score =  15-19 ~ ongecontroleerde astma     → 30.7 %
 ACT-score =  < 15 ~ sterk ongecontroleerde astma  → 18.4 %       49.1 % v.d. astmapatiënten niet onder controle
d. Astma management

• Actieplan: beschrijft wat patiënt moet doen bij astma-aanval
      → slechts 35 % heeft actieplan


• Instructie gebruik puffer: zeer belangrijk vr therapeutische efficiëntie !   Wie leert patiënt puffer correct gebruiken?
80
70
60
50
40   74.8 %
30
                 16.0 %        Slechts 23 % bij
20         6.7 %
10                     2.5 %   apotheker !
 0
     arts  apotheker   arts +en  niemand
     arts   apotheker   arts    niemand
                apotheker
                apotheker
e. Besluit:
Apotheker kan belangrijke rol spelen in patiënteducatie

• Demonstreren correcte inhalatietechniek
 (maximaliseren therapeutisch effect – minimaliseren bijwerkingen)

• Falen van astmabehandeling vaak t.g.v. slechte therapietrouw, vooral
 bij onderhoudsmedicatie.
 Therapietrouw ↑ door educatie/informatie.

• Rookstopbegeleiding: cfr. 23 % rokers !
Fase 2: ontwikkelen van een apothekersinterventie:

Interventie apotheker i.f.v. ACT-score van de patiënt:
 ACT-score 20-25 (‘goede astmacontrole’): zeg patiënt ‘alles OK’
 ACT-score 15-19 (‘onvoldoende astmacontrole’):
 check inhalatietechniek + therapietrouw

 ACT-score < 15 (‘zeer slechte astmacontrole’): doorverwijzing naar huisarts
Fase 3:
Gerandomiseerde, gecontroleerde studie naar therapeutische efficiëntie
en kosten-effectiviteit van de interventie.


            201 astmapatiënten


                Inclusiecriteria:
         -  18-50 jaar
         -  chronisch astma
         -  reeds 1 jaar op astmamedicatie
         -  regelmatige bezoekers apotheek
 Controlegroep (n=94):           Interventiegroep (n=107):
  standaardaflevering           aflevering van astmamedicatie
  van astmamedicatie                + extra uitleg
Extra uitleg apotheker =

 Bij bezoek 1: - ≠ onderhouds- en noodmedicatie
        - niet-farmacologische maatregelen: o.a. rookstop
        - patiëntfolder van GINA

 Bij latere bezoeken:
 patiënt vult Astma Controle Test® (ACT) in 
 interventie apotheker afhankelijk van ACT-score.
Resultaten:
 Verbetering inhalatietechniek.
 Verbetering therapietrouw t.o.v. onderhoudsmedicatie.
 Patiënten met ACT-score < 20 gaan er 2 punten op vooruit in
 interventiegroep - 0 in controlegroep.
 Reductie # puffs noodmedicatie/dag.
 Reductie # nachtelijke ontwakingen t.g.v. astma.Conclusie van dit pilootproject:
 Beperkte apothekersinterventie kan klinische relevante impact hebben.
 Nu volgt nog economische evaluatie.
 Daarna: generaliseren van de interventie in overleg met huisartsen-
 verenigingen  taakafspraken in de 1ste lijn + MFO?
Gelijkaardig onderzoek rond diabetes type 2:
 Fase 1: beschrijvende studie

 a. Patiëntkarakteristieken:
   338 patiënten → 16.9 % rokers
          → nuchtere bloedglucose = 150.7 ± 43.0 mg/dl
                    (range: 74.0 – 329.3 mg/dl)      34.9 % van de patiënten binnen 90-130 mg/dl
      (= streefdoel volgens ‘American Diabetes Association’)
b. Medicatiegebruik:

 Sulfonylurea en gliniden: werking best bij inname vóór maaltijd

              59.4 % van patiënten vóór maaltijd

       54.1 % van patiënten vóór maaltijd


  Metformine: inname met/net na maaltijd om GI-bijwerkingen te ↓

       24.8 % van patiënten niet met voedsel
c. Zelf-management:
60.8 % deed al zelf aan bloedglucosemetingen vóór start studie.

    45.3 % voert geen regelmatige reiniging en calibratie van
    de bloedglucosemeter uit.


Voet- en oogcontrole: best jaarlijks (A.D.A.)
→ niet het geval voor 38.8 % (ogen) en 39.2 % (voeten)!Diabetespas = instrument om communicatie tussen zorgverstrekkers
       te verbeteren.
→ slechts 34.0 % van patiënten heeft diabetespas.
 Fase 2: interventie apotheker bij diabetes type 2:

• eenvoudige info over diabetes en mogelijke complicaties (V.D.V.)
• belang therapietrouw
• correcte inname medicatie
• belang levensstijlaanpassingen (voeding, sport, rookstop)
• stimuleren tot zelfmeting bloedglucose en consulteren huisarts bij
 problemen
• stimuleren tot regelmatig voet- en oogonderzoek
• aanvraag diabetespas stimuleren
       impact van deze adviezen evalueren via een
       gerandomiseerde, gecontroleerde studie
     Problemen te verwachten bij implementatie:

• Verandering: niet altijd even goed onthaald (apotheker, arts).

• Goede communicatie en samenwerking met artsenkorps cruciaal!

• Continue implementatie van farm. zorg, niet enkel projectmatig
 (via softwarehulpmiddelen, vermindering administratieve last??).

• Tijd

• Herinrichting van de apotheek (privacy).
“de apotheek vd toekomst”
meer tijd voor de patiënt = meer zorg = meer “farmaceutische zorg”
  Bron foto: APB, Apothekersblad 3/2006
 “ontvangstbalie” = voor “herhaalrecept” = snelheid
Bron foto: APB, Apothekersblad 3/2006
“magazijn-robot” = meer tijd voor adviesverlening
Bron foto: APB, Apothekersblad 3/2006
“zitbalie” = persoonlijk advies
Bron foto: APB, Apothekersblad 3/2006
“Gratis infobrochures”
Bron foto: APB, Apothekersblad 3/2006
    Farmaceutische zorg in de ziekenhuissector
     (‘clinical pharmacy’ of ‘klinische farmacie’)
Vroeger: distributie – bereidingen – administratie
Nu: evolutie naar klinisch apotheker (mits extra opleiding)


 • Medicatiereview: apotheker stelt interventies voor ter verbetering
  v.d. farmacotherapie (bijv. dosisaanpassing, opsporen interacties en
  ongewenste effecten, keuze ander geneesmiddel of andere galenische
  vorm, goedkoper geneesmiddel).
  Vooral op afdelingen geriatrie, pediatrie, interne GK, intensieve zorgen.
 • Info over geneesmiddelen aan artsen
 • Deelname aan opstellen richtlijnen, klinische paden en formularia
 • Geneesmiddelanamnese bij opname                 ‘seamless
 • Info aan patiënt en andere zorgverleners bij ontslag        care’

 • Verstrekken van farmacotechnische informatie (i.v.m. pletten,
  compatibiliteit I.V.-medicatie, …)
 Evidentie: bewezen klinische én economische impact.


 In België: klinische farmacie-activiteiten in de universitaire en
 in een aantal niet-universitaire ziekenhuizen.
     Farmaceutische zorg in de rusthuissector

 Nu: apotheker meestal enkel levering geneesmiddelen.
 Echter in rusthuizen:
 - probleem van polypathologie & polymedicatie
 - farmacokinetische wijzigingen t.g.v. ouder worden  dosisaanpassing
 - vergrijzing bevolking  rusthuispopulatie stijgt.    risico op geneesmiddelgerelateerde hospitalisatie (10 - 30 %)           meestal vermijdbaar (50 - 97 %)

             o.a. rol voor apotheker
 Mogelijke (klinisch) apothekersinterventies:
 - farmacotechnische info aan verpleegkundigen
  (wat pletten? wat splitten? wat met voeding? wat nuchter? wat is
   licht/luchtgevoelig?...)
  Voorbeeld: pletten Adalat Oros  volledige dagdosis ineens vrijgesteld
         bloeddrukval  verhoogd risico valaccidenten.


 - advies i.v.m. organisatie van geneesmiddelbedeling in rusthuis
  (hoe fouten vermijden?)


 - medicatiereview:
  adviezen i.v.m. medicatie aan huisarts (cfr. medicatiereview in ziekenhuis)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:11
posted:3/2/2012
language:
pages:41