System wsparcia os�b wykluczonych spolecznie by uA3Pa76

VIEWS: 0 PAGES: 32

									System wsparcia osób wykluczonych społecznie
      w Polsce i w Europie
       Projekt jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej
     Co to jest system wsparcia osób
         wykluczonych?
  System wsparcia osób wykluczonych jest instrumentem polityki
  społecznej każdego państwa demokratycznego.
  Celem głównym tego systemu jest umożliwienie osobom i ich
  rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są
  w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby i możliwości.
  Zdaniem tego systemu jest również podejmowanie działań
  zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i ich rodzin w
  trudnej sytuacji i ich integracji ze środowiskiem.
  System wsparcia osób wykluczonych społecznie w poszczególnych
  państwach Unii Europejskiej jest bardzo zróżnicowany.
  Jak dotąd nie udało się opracować takie systemu, który kompleksowo i
  w 100% likwidowałby zjawisko wykluczenia społecznego.
  Trzeba przyznać, że najmniejszy odsetek osób zagrożonych
  wykluczeniem społecznym jest obecny przede wszystkim w państwach
  zamożnych UE, w których istnieją efektywne [nie zawsze kosztowne]
  formy wsparcia osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych tym
  zjawiskiem.
  Zróżnicowane są także grupy podlegające wykluczeniu społecznemu
  np. we Francji są nimi migranci, a w Polsce osoby z terenów
  popegieerowskich.
                   Źródło: RESEARCH INTERNATIONAL PENTOR, WRZESIEŃ 2006
                      Badanie wykonane na potrzeby kampanii “Warto być za”.
Badanie przedstawia opinie Polaków na temat przyczyn
powstawania wykluczenia społecznego. 37% badanych
Polaków wskazało, że główną przyczyną powstawania
wykluczenia społecznego jest bezrobocie. Na drugim i
trzecim miejscu badani wymienili stosowanie używek
[alkohol oraz narkotyki].
Poziomy systemu wsparcia
    w Polsce
Przykładowa struktura organizacyjna
  pomocy społecznej w gminie

          Samorząd gminny
          [Urząd Gminy]
          Gminny Ośrodek
          Pomocy Społecznej
 Klub Integracji    Świetlica    Ośrodek
  Społecznej    środowiskowa   Profilaktyki
                    Alkoholowej
      Ośrodki Pomocy Społecznej
           (OPS)
  Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej (GOPS)
  Miejsko-Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej (MGOPS)
  Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPS)

Łącznie w województwie kujawsko-pomorskim działają 144 ośrodki pomocy
społecznej, a do ich zadań należą:
   1. wypłata świadczeń pieniężnych (zasiłki stałe, okresowe, celowe)
   2. realizacja świadczeń niepieniężnych,
   3. organizacja pracy socjalnej,
   4. poradnictwo specjalistyczne,
   5. usługi opiekuńcze,
   6. pomoc osobom bezdomnym.

Ośrodki  Pomocy Społecznej prowadzą również:
   1.  Kluby Integracji Społecznej,
   2.  Świetlice środowiskowe,
   3.  Ośrodki Profilaktyki Alkoholowej.
    Powiatowe Centra Pomocy
      Rodzinie (PCPR)
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie to jednostki organizacyjne
wykonujące zadania powiatu w zakresie pomocy społecznej. Na każdy
powiat przypada jedno powiatowe centrum pomocy rodzinie.

W województwie kujawsko-pomorskim funkcjonuje 19 placówek
PCPR.

Głównym zdaniem PCPR jest pomoc dzieciom pozbawionym opieki
rodziców biologicznych [np. praca na rzecz rodzin zastępczych oraz ich
wychowanków].

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie realizują zadania dotyczące
opracowywania powiatowych programów działań na rzecz osób
niepełnosprawnych, współpraca z innymi organizacjami i instytucjami
na rzecz osób niepełnosprawnych, dofinansowanie turnusów
rehabilitacyjnych, sportu, turystyki i rekreacji, sprzętu rehabilitacyjnego
oraz dofinansowania kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii
zajęciowej.
    Domy Pomocy Społecznej
        (DPS)
Dom pomocy społecznej świadczy, na poziomie
obowiązującego   standardu,  osobom  wymagającym
całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub
niepełnosprawności   usługi:  bytowe,  opiekuńcze,
wspomagające, edukacyjne w formach i zakresie
wynikających z indywidualnych potrzeb.

Domy, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone
dzielą się na domy dla:
  1. Osób w podeszłym wieku
  2. Osób przewlekle somatycznie chorych
  3. Osób przewlekle psychicznie chorych
  4. Dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
  5. Dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
  6. Osób niepełnosprawnych fizycznie
    Ośrodki Interwencji
    Kryzysowej (OIK)
Ośrodki interwencji kryzysowej
są to np. miejsca schronienia dla
kobiet dotkniętych przemocą
domową. Ośrodki interwencji
kryzysowej bardzo często
prowadzone są przez organizacje
pozarządowe [fundacje i
stowarzyszenia].
             Inne formy
Placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia dzieciom i młodzieży
pozbawionym częściowo i całkowicie opieki rodzicielskiej oraz
niedostosowanym społecznie dzienną lub całodobową, ciągłą lub okresową
opiekę i wychowanie, jak również wspiera działania rodziców w wychowaniu
i sprawowaniu opieki. Placówki ze względu na specyfikę działań dzielą się
na:
   1. Placówki wsparcia dziennego (np. świetlice środowiskowe)
   2. Placówki interwencyjne (np. pogotowie opiekuńcze)
   3. Placówki rodzinne (np. rodzinne domy dziecka)
   4. Placówki socjalizacyjne ( np. domy dziecka)

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą
osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia
samodzielnego życia albo zastępującą pobyt w placówce zapewniającej
całodobową opiekę. Mieszkanie chronione ma zapewniać warunki
samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością
lokalną.
             Inne formy
Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ)
realizują zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej
do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez
osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia - na
miarę jej indywidualnych możliwości. W województwie kujawsko-pomorskim
funkcjonuje obecnie 38 wtz.

Spółdzielnie socjalne
To specyficzna forma prowadzenia działalności gospodarczej, podobna do
spółki, skierowana do osób, którym trudno działać samodzielnie. Członkowie
spółdzielni to w znacznej mierze osoby zagrożone marginalizacją społeczną. W
województwie kujawsko-pomorskim działa 15 spółdzielni socjalnych.

Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ)
jest to jednostka utworzona przez powiat, gminę, fundację, stowarzyszenie lub
inną organizację społeczną, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja
zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. W województwie kujawsko-
pomorskim funkcjonuje 5 zakładów aktywności zawodowej
  Powiatowe Urzędy Pracy
  Jedną z głównych instytucji zajmujących się pomocą wobec osób wykluczonych
  (bezrobotnych) są powiatowe urzędy pracy [PUP].

  W ramach swoich kompetencji PUP prowadzą działania związane z aktywizacją
  osób bezrobotnych np. roboty publiczne, dotacje na założenie własne
  działalności gospodarczej oraz szkolenia.

  Dodatkowo PUP prowadzą również rejestr ofert pracy. Wysokie podatki,
  obciążenia społeczne (składki emerytalno-rentowe) nie sprzyjają tworzeniu
  nowych miejsc pracy. W związku z tym liczba ofert miejsc pracy, które
  proponują PUP uzależniona jest zatem od czynników makroekonomicznych.

  Działania PUP dotyczą także poradnictwa zawodowego. W PUP możemy
  uzyskać informacje oraz porady związane z:
     autoprezentacją w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej,
     wyboru właściwego zawodu lub kierunku uniwersyteckiego (absolwenci szkół),
     przygotowaniem dokumentów np. CV, list motywacyjny.

  Zasiłki
        Instytucje wspierające osoby wykluczone
         w województwie kujawsko-pomorskim
             (poziom wojewódzki)

  Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej (ROPS ) jako jednostki budżetowe
  Urzędów Marszałkowskich podejmują działania głównie o charakterze
  strategicznym i organizacyjnym.

  Dodatkowo, w województwie kujawsko-pomorskim ROPS pełni funkcję
  Instytucji Wdrażającej Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Inne formy wsparcia
      Program Operacyjny
   Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (Program Operacyjny FIO) to program
  rządowy powstał w celu pobudzania oraz wspierania rozwoju inicjatyw obywatelskich
  z udziałem sektora organizacji pozarządowych.

  W ramach FIO wspierane są również projekty skierowane do osób wykluczonych
  społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Podobnie jak w PO KL, FIO
  podzielony również jest na priorytety. W sposób szczególny przedsięwzięcia na rzecz
  osób wykluczonych współfinansowane są w ramach Priorytety III - Integracja i
  aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne.

  Łączny budżet PO FIO w roku 2010 wyniósł 39.932.000,00 zł. Jednocześnie w
  ramach Priorytetu III łączna wartość projektów wyniosła 11 948 338,32 zł.

  Wśród dofinansowanych przedsięwzięć warto zwrócić uwagę na projekt pt: „Aktywny
  senior radosny senior” realizowany przez spółdzielnie socjalną „Szansa na wsparcie”.
  Projekt dotyczył aktywizacji ruchowej i integracji społecznej seniorów.

  W ramach projektów seniorzy uczestniczyli w prelekcjach tematycznych m.in. na
  temat odżywiania osób starszych, praw konsumenta oraz inne tematy
  zaproponowane przez seniorów oraz arteterapii. Dodatkowe informacje na temat
  projektu znajdziesz tutaj.
        Państwowy Fundusz Rehabilitacji
          Osób Niepełnosprawnych
  Podstawową   misją Państwowego  Funduszu   Rehabilitacji Osób
  Niepełnosprawnych jest wspieranie rehabilitacji zawodowej i społecznej
  oraz aktywizacji osób niepełnosprawnych. Aktywizację, jako główny cel
  działalności Funduszu.
  Dzięki programom PFRON:
     dofinansowano zakup blisko 87 tys. zestawów sprzętu komputerowego dla osób
     indywidualnych,
     Fundusz wsparł ponad 26,1 tys. osób w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie
     elektrycznym,
     od 2002 r. objęto pomocą finansową coraz większą liczbę studiujących osób
     niepełnosprawnych: w 2002 roku z dofinansowania w ramach programu „Student”
     skorzystało ok. 1,6 tys. osób niepełnosprawnych. W 2009 roku liczba osób
     niepełnosprawnych korzystających z programu „Student II” wzrosła ponad ośmiokrotnie - do
     ok. 13 tys.
     ze szkoleń komputerowych skorzystało ponad 8,1 tys. osób niewidomych i słabowidzących.
     Fundusz dofinansował zakup około 2,5 tys. pojazdów do transportu zorganizowanego osób
     niepełnosprawnych. Znakomita część z tych pojazdów została wyposażona w windę, podjazd
     lub inne urządzenia dostosowujące pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych,
     Fundusz wsparł likwidację barier w komunikowaniu się osób niesłyszących i niedosłyszących,
     dofinansowując kursy języka migowego dla otoczenia tych osób. Pomocą objęto ponad 94
     tys. osób. Dodatkowo ok. 120 instytucji uzyskało wsparcie do usługi tłumacza migowego
     bądź zakupu urządzeń wzmacniających słyszenie w teatrach, filharmoniach i uczelniach,
     Fundusz wsparł działalność na rzecz osób niepełnosprawnych ok. 300 organizacji
     pozarządowych. Na ten cel wydatkowano łącznie 540,6 mln zł.
Próba oceny systemu
 wsparcia w Polsce
„W praktyce świadczenia z pomocy społecznej są często udzielane na zasadzie polewaczki. Gdy są
jakieś pieniądze, to przydziela się je jak największej liczbie osób wskazanej przepisem prawnym.
Urzędnik ma spokojne sumienie, ponieważ udzielił pomocy, mimo że w jednym przypadku była to
kropla w stosunku do potrzeb, a w drugim zupełnie zbędny wydatek. Trafne adresowanie wsparcia i
aktywizacji jest dla pomocy społecznej niewątpliwie dużym wyzwaniem”.

                                   Źródło: Dziennik Gazeta Prawna
          Słabości polskiej pomocy
             społecznej
  Nierówny dostęp do usług socjalnych (miasto-wieś)
  Brak innowacji, rutynizacja działań
  Brak orientacji na wynik (planowanie budżetowe, a nie zadaniowe)
  Zła organizacja praca i przeciążenie pracą administracyjną
  skutkującą wypaleniem zawodowym
  Brak partnerstwa z III sektorem, podmiotami prywatnymi (nieufność
  i rywalizacja o zasoby)
  Brak merytorycznych kanałów awansu zawodowego
  Słabość korporacji środowiskowej
  Pauperyzacja płacowa i niski prestiż zawodu
              Źródło: opracowanie pt: Wyzwania i tendencje w rozwoju pomocy społecznej w Polsce.
                                 Autor. Prof. n. dr hab. Jerzy Krzyszkowski UŁ.
    Właściwe kierunki rozwoju
  Pluralizm podmiotów (welfare mix)
  Ekonomia społeczna
  Nowe zarządzanie w sektorze publicznym
  Aktywna polityka społeczna
  Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
  Europeizacja usług socjalnych (wymiana kadr i doświadczeń,
  przykłady dobrej praktyki)
  Działania na rzecz podniesienia prestiż pracownika socjalnego
  Walka z pauperyzacją pracowników socjalnych
  Nastawienie na tworzenie nowych miejsc pracy i przystosowywanie
  osób poszukujących pracy do wymagań rynku
Przeciwdziałanie wykluczeniu
  społecznemu w Europie
W państwach Unii Europejskiej istnieje zróżnicowana wielkość transferu świadczeń
socjalnych. Największe środki finansowe w tym zakresie przekazują m.in.: Francja
[32 % PKB], Szwecja [31 % PKB], Holandia [29 % PKB], Dania [27 % PKB].
Natomiast Polska na wydatki socjalne przeznacza około 18 % swojego PKB.
Finansowe instrumenty wsparcia osób
   wykluczonych w Europie

                Państwa europejskie również te należące
                do Unii Europejskiej również wspierają
    Badanie Eurobarometru  osoby  wykluczone   społecznie  lub
                zagrożone tym zjawiskiem.

                Głównym instrumentem finansowym w
                zwalczaniu wykluczenia społecznego jest
                Europejski Fundusz Społeczny.

                Z badania przeprowadzonego przez
                Eurobarometr w 2010 roku wynika
                jednak,  że  Europejski   Fundusz
                Społeczny, pomimo tego, że jest
                istotnym źródłem walki z ubóstwem i
                wykluczeniem społecznym, jest mało
                znany wśród obywateli Unii Europejskiej.
          Europa walczy z wykluczeniem
              społecznym
  Dodatkowo, oprócz Europejskiego Funduszu Społecznego, uruchomiono European
  Globalisation Adjustment Fund.

  EGF to instrument finansowy wspierający osoby, które straciły pracę w wyniku procesów
  związanych z globalizacją. Fundusz wspiera projekty ułatwiające reorientację zawodową
  bezrobotnych, pomoc przy samozatrudnieniu oraz wzmocnienie systemu poradnictwa
  zawodowego. Więcej na temat EGF znajdziesz tutaj.

  Progress to program Komisji Europejskiej skierowany do władz lokalnych, uczelni
  wyższych, publicznych służb zatrudnienia oraz organizacji pozarządowych. Progress wpiera
  zadania w następujących obszarach:
     zatrudnienie,
     społeczna integracja,
     warunki pracy,
     zwalczanie dyskryminacji,
     równość płci.

  Wielkość dofinansowania wynosi 80%. Budżet programu to ponad 700 mln. Euro. Więcej
  na temat EGF znajdziesz tutaj.

  European Progress Microfinance Facility
  Program wdrożony przez Komisję Europejską, który wspiera instytucje tzw. otoczenia
  biznesu (np. fundusze mikropożyczkowe oraz fudusze doręczeniowe). Więcej na temat
  EPMF znajdziesz tutaj.
   Wolontariat
i kampanie społeczne
          Wolontariat – realna możliwość
          przeciwdziałania wykluczeniu
              społecznemu
  Coraz więcej Polaków angażuje się w działalność charytatywną w tym pracę w charakterze
  wolontariusza.

  W listopadzie 2010 roku Stowarzyszenie Klon/Jawor przeprowadziło kolejną edycję
  badania, dotyczącego zaangażowania społecznego Polaków. Z badań wynika, że:
     po kilkuletnim kryzysie powoli odradza się zainteresowanie wolontariatem w Polsce,
     najczęściej w wolontariat angażują się osoby z wyższym wykształceniem oraz uczniowie
     i studenci,
     osoby niezaangażowane w wolontariat najczęściej tłumaczą to brakiem czasu, a także
     przyznają, że nigdy się tym nie interesowały.

  W działania wolontariacie angażują się osoby o zróżnicowanym wykształceniu, wieku i
  statusie majątkowym. Ponadprzeciętna aktywność widoczna jest wśród osób
  najmłodszych (22% wolontariuszy w grupie osób poniżej 25 lat) oraz uczniów i
  studentów (29%). Kluczowa rola wykształcenia (już uzyskanego oraz uzyskiwanego w
  danym momencie) jest niezmienna od wielu lat i można ją traktować jako ważną cechę
  opisującą zaangażowanie społeczne Polaków.

  Najbardziej w pracę w charakterze wolontariusza angażują się osoby z wykształceniem
  wyższym oraz średnim. Najmniejszy odsetek wolontariuszy widoczny jest w śród osób z
  wykształceniem podstawowym.
             Wolontariat – realna możliwość
             przeciwdziałania wykluczeniu
                 społecznemu
  Podobnie jak w poprzednich latach, najwięcej wolontariuszy gromadzi Wielka Orkiestra
  Świątecznej Pomocy, organizacje ratownicze (OSP, GOPR, WOPR i inne), organizacje skupiające
  się na edukacji/opiece nad dziećmi i młodzieżą (m.in. komitety rodzicielskie), a także na pomocy
  dla osób najuboższych. Dla większości typów organizacji społecznych nie zanotowano znaczących
  zmian w porównaniu z poprzednimi latami.

  Kim są współcześnie wolontariusze?
     Osoby, które uważają, że zwykły obywatel działając z innymi może rozwiązać lokalne problemy
     ponad dwa razy częściej angażują się w wolontariat.
     Dwa razy częściej pracują społecznie osoby chodzące do kościoła co najmniej raz w tygodniu,
     niż te które praktykują rzadziej lub w ogóle.
     O połowę częściej wolontariuszami są osoby, które uważają, że „ogólnie rzecz biorąc ludziom,
     większości ludzi można ufać”.

  Jednocześnie w działalność społeczną w tym wolontatriacką angażują się
  przedstawiciele sektora przedsiębiorczości. Tzw. społecznie odpowiedzialny biznes
  [CSR] staje się istotnym elementem funkcjonowania wielu firm w Polsce.

  Działalność społeczna firm dotyczy m.in.:
     Pomoc finansowa - najprostsza forma udzielenia wsparcia przez firmę,
     Pomoc rzeczowa - polega na bezpłatnym przekazaniu lub użyczeniu produktów, sprzętu, lokalu,
     Bezpłatne usługi - firma bezpłatnie świadczy usługi na rzecz jakiejś organizacji społecznej,
     Pay-roll (odpisy od pensji) - rodzaj wsparcia finansowego, polegający na dobrowolnej deklaracji
     pracowników firmy do regularnego przekazywania określonej przez siebie, niewielkiej kwoty z pensji na
     rzecz wybranej organizacji pozarządowe,
     Wolontariat pracowniczy - pracownicy-wolontariusze świadczą różnego rodzaju prace na rzecz osób
     potrzebujących.
Dziękuję za uwagę!
www.kursy.rcie.torun.pl
  Projekt jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej

								
To top