081110 AB Enningdalsalven kompletteringar by 5kI048i8

VIEWS: 7 PAGES: 18

									                                     Program för
                                 Europeiskt territoriellt samarbete
                                      2007-2013
                                                                  EUROPEISKA UNIONEN
                                   www.interreg-sverige-norge.com             Europeiska regionala utvecklingsfonden                     Projektansökan/Søknad projektutlysning 2-2008
En ofullständigt ifylld ansökan kan inte behandlas av sekretariatet. Knappen F1=hjälp i vissa fält
 1. Allmänna uppgifter/Generelle opplysninger                        Fylls i av sekretariatet
 Ansökan avser delområde                                      Ankomststämpel/Dnr
  Nordens Gröna Bälte     Inre Skandinavien   Gränslöst Samarbete
  Regionöverskridande (flera delområden)
 Projektets namn
 Enningdalsälven
 Datum för projektstart: 2008-06-19                   Datum för projektslut: 2011-06-19

 Sökt belopp från EG:s Regionala utvecklingsfond (svensk sökande) SEK: 3 996 562
 Søkt beløp statlige INTERREG-midler (norsk søker) NOK: 2 515 000

 Ange(vallista) vilka län/regioner i Sverige som omfattas av projektets aktiviteter.                 Fylls av delområdessekr.
 Markera med kryss om alla kommuner i länet/regionen omfattas av projektets
 aktiviteter.                                                     StödID:___________________
 Fyrbodalsområd. i V Götaland     -          -
 -            -           -                                   Handläggare:
 Åpne listen nedenfor og velg hvilke norske fylker som omfattes av prosjektets
 aktiviteter. Kryss av dersom alle kommunene i fylket omfattes.
 Østfolds fylke   -             -
 -              -             -                               __________________________
 Om bara vissa kommuner omfattas av verksamheterna, ange vilka / Dersom bare enkelte kommuner berøres, bes disse
 satt opp med navn:
 Halden, Tanum, Dals-ed, Strömstad, Munkedal
 Stöd söks ur prioriterat område (ange ett prioriterat område):
   A. Ekonomisk tillväxt                                  B. Attraktiv livsmiljö
 Projektets huvudsakliga inriktning inom ekonomisk tillväxt               Projektets huvudsakliga inriktning inom attraktiv livsmiljö
 är insatser                                       är insatser
    mot gränshinder                                     för stads-/by- & landsbygdsutveckling
    för utveckling av företag, branscher och entreprenörskap                för folkhälsa
    för kompetensutveckling och FoU                             för kultur och kreativitet
    för infrastruktur                                    för hushållning med naturresurser


  2. Projektledare
 Namn
                                            Projektledare ej utsedd*
 Andreas Bäckstrand
 Telefon nr       Mobiltelefon nr        Fax nr            E-postadress
 0521-60 54 57     076-134 54 57         0521-60 55 07         andreas.backstrand@o.lst.se
  * Projektledare meddelas sekretariatet så snart som möjligt dock senast samma dag som datum för projektstart

 3A Svensk sökande organisation. Uppgifter om sökande
 Organisation                                             Organisations nr
 Länsstyrelsen i Västra Götalands län                                 16-202100-2361
 Utdelningsadress                                           Telefon nr
                                                    0521-605000
 Post nr             Postort                                Webbadress
 46282              Vänersborg                              www.o.lst.se
 Branschkod           Juridisk form(vallista)                        CFAR-nr (arbetsställe nr)
                 Statlig myndighet (ej affärsverk)
Ansökan Interreg Sverige Norge version 1.0 2008-04 14 Projektutlysning 2-2008                                             1
 4A. Firmatecknare
 Firmatecknare är Göran Bengtsson
 Styrks med obligatorisk bilaga nr 1a                  Registreringsbevis     Styrelseprotokoll eller motsvarande

 5A. Projektansvarig kontaktperson Sverige
 Namn
 Andreas Bäckstrand
 Telefon nr     Mobiltelefon nr    Fax nr                             E-postadress
 0521 - 60 54 57          076 - 134 54 57             0521 - 60 55 07         andreas.backstrand@o.lst.se

 6A. Kontakt ekonomi Sverige
 Namn
                                                        Kontaktperson ej utsedd
 Marie Pehrsson
 Telefon nr    Mobiltelefon nr                     Fax nr             E-postadress
 031-60 51 60   070-180 51 60                      031-60 52 97          marie.pehrsson@o.lst.se

 7A. Moms Sverige
 Återbetalas momsen för projektet av Skatteverket?
   Ja, momsen ingår inte som en kostnad i projektet                      Nej, momsen ingår som en kostnad i projektet

 8A Upphandling Sverige
 Är sökanden en upphandlande enhet enligt Lagen om offentlig upphandling?                      Ja      Nej

 9A. Utbetalning av EU-medel Sverige
 Strukturfondsstödet utbetalas till (ange endast ett alternativ)
    plusgiro nr 95 40 43-6                                bankgiro nr
    bankkonto nr                              Önskar få utbetalning märkt med (max 10 tkn) Proj Ennin

 3B. Norsk søkende organisasjon
 Organisasjon                                               Organisasjons nr
 Norsk institutt for naturforskning (NINA)                                 NO 950 037 687 MVA
 Adresse                                                  Telefon nr
 Tungasletta 2                                               004793801400
 Post nr         Postadresse                                    Webbadresse
 7485          Trondheim                                     www.nina.no
 Juridisk form(vallista)
 Øvrig

 4B. Tegningsrett f.eks Signatur/Prokura Norge
 Tegningsrett: Norunn Myklebust (adm. dir.)
 Bekräftas med obligatorisk vedlegg nr 1b                   Protokoll fra kompetent organ eller lignende    Firmaattest
                                        Bekreftelse på tegningrett

 5B. Prosjektansvarlig kontaktperson Norge
 Namn
 Bjørn Walseng
 Telefon nr     Mobiltelefon nr    Fax nr                             E-postadresse
 004773801772    004790747528     004722600424                          bjorn.walsengina.no

 6B. Kontakt økonomi Norge
 Namn                                                     Kontaktperson ej utsedd
 Stein Erik Aagaard
 Telefon nr     Mobiltelefon nr                    Fax nr             E-postadresse
 004773801583    004741645859                      004773801401          stein.e.aagaard@nina.no

 7B. Merverdiavgift (Mva) Norge
 Får søker tillbakeført merverdiavgift (mva tilbakebetales av skattemyndighetene)?
    Ja, mva er ingen faktiskt kostnad i prosjekt budsjettet      Nej, mva inngår som en kostnad i prosjekt budsjettet
Ansökan Interreg Sverige Norge version 1.0 2008-04 14 Projektutlysning 2-2008                                  2
 8B. Offentlige anskaffelser Norge
 Er søkeren pliktig til å innhente anbud i henhold till lov om offentlige anskaffelser?             Ja  Nej

 9B. Utbetaling av Interreg-midler Norge
 Interreg-midler utbetalas till: (Oppgi kun ett alternativ)
    søkers postgiro nr

    søkers bankkonto nr IBAN: NO43probl                   Beløp merkes med (max 10 tegn)


Textfälten nedan: Fälten anpassar automatiskt storleken efter text upp till 4 000 tecken inkl mellanslag. Undvik ”return”. Det är
också möjligt att klippa in text men kontrollera då att allt fått plats. Alla fält ska fyllas i och om bilagor används ska nedanstående
fält vara sammanfattningar av bilagorna.

Projektbeskrivning
 10. Sammanfattande projektbeskrivning
 Bakgrund/problemställning
 Enningdalsälvens avrinningsområde är beläget i gränstrakterna mellan Sverige och Norge. Sjöarna och vattendragen hyser
 mycket höga biologiska och rekreativa värden. Försurningen drabbade området hårt med bland annat fiskdöd som följd. För
 att motverka effekterna av försurningen sker det en omfattande kalkningsverksamhet på båda sidor av gränsen. Åtgärderna
 samordnas dock ej. Fiskbestånden har även påverkats negativt av andra mänskliga aktiviteter. Kvarnar och vattenkraftverk
 utgör vandringshinder för vandrande fisk (t.ex. lax och ål) och vattendrag har rensats för att underlätta timmerflottning. Det
 finns ingen samordning mellan de fiskevårdsåtgärder som sker i Norge och Sverige. EUs rammedirektiv for vann krever en
 vurdering av økologisk tilstand. Selv om Norge og Sverige baserer sin nasjonale overvåking på de samme standardene for
 prøvetaking og bearbeiding har interkalibreringsarbeidet avdekket forkjeller som har resultert i ulik vurdering av samma
 insjö.

 Projektets innehåll
 Inom projektet vill vi ta fram en gemensam vattenvårdsplan. För att kunna göra detta behöver vi sammanställa befintlig
 kunskap och befintliga undersökningar samt komplettera underlaget (vattenkemiundersökningar, moddelering av framtida
 kalkningsbehov, studere effekter av kalkingskutt mm).
 Vi vill också ta fram en gemensam fiskevårdsplan Befintligt kunskapsunderlag behöver kompletteras bl.a. kartera ca 30 km
 lax och öringförande vattendrag, estimere bestandsstørrelser og produksjon av fisker i Enningdalselva, provfiska Søndre
 Boksjø, Nordre Kornsjø, Nordre Boksjø, Søndre Kornsjø, mellan Kornsjön samt viktiga lekbäckar för laxfisk.
 Vi vill även genomföra några fiskevårdsåtgärder som vi idag vet har en stor betydelse för att öka fiskbestånden i området.
 Dessa skall tjäna som goda exempel. Bland annat vill vi genomföra fiskevårdsåtgärder i Långevallsälven, Torpbäcken,
 Remnebäcken och Enningdalsälven.
 Vi kommer att ta fram gemensamma bedömningsgrunder för vatten som delas mellan länderna. Dette göres genom
 uttesting av overvåkingsmetodikk og systemer for klassifisering av økologisk tilstand. Testing av ulike prøvetakingsmetoder
 sammenligning av klassifiseringssystemer for vurdering av forsuringstilstand basert på förskjellige dyregrupper. Vi vill också
 sammenlige de to nasjonale klassifiseringssystemene.

 Nyskapande
 Vatten- och fiskevård har under lång tid bedrivits inom administrativa gränser. Syftet med detta projekt är att åstadkomma
 en permanent svensk/norsk samförvaltning av Enningdalsälven och dennas utloppsområde i Idefjorden där man utgår från
 vattnets gränser genom och ser vattnet och fisken som en gemensam resurs.

 Utvärderingsmetod
 Projektet utverderas genom att aktiviteterna som finns medtagna i projektet skall vara utförda inom projektets tidsramar. I
 en förlängning kommer genomförandet av vattenvårdsplanen samt fiskevårdsplanen och konkreta åtgärder att utvärderas i
 enlighet med Miljömålen och EU:s vattendirektiv.

 Resultatspridning
 Information till såväl allmänhet, myndigheter och media om vatten- och fiskevårdsarbetet är en viktig del av detta projekt. Vi
 kommer därför att föra ut kunskap, erfarenheter och resultat via hemsida, media, och informationsmöten. Den kunskap vi
 samlar på oss dokmenteras i rapportform och läggs ut på hemsidan. Rapporterna och muntlig information tillförs även
 aktuella kommuner och Fiskevårdsområdesföreningar/grunneiere. Vi vil vektlegge at vår erfaring fra Enningdalsvassdraget
 skal deles med andre kommuner langs riksgrensa som har felles nedbørfelt. Vi vil derfor invitere til et seminar i slutet av
 projektet der vi vil presentere resultater fra INTERREG-prosjektet.

 Projektavgränsning
 Finansieringen av projektet och arbetstiden som läggs ner i projektet redovisas med speciella koder som har en struktur
 som är uppbyggd för detta projekt.

 Risker
 Risk finns att någon av de planerade fiskevårdsåtgärderna inte kan genomföras eftersom de kräver medgivande från
 berörda markägare.

Ytterligare uppgifter på obligatorisk bilaga/vedlegg nr 2.
Ansökan Interreg Sverige Norge version 1.0 2008-04 14 Projektutlysning 2-2008                               3
 11. Projektets mål

 En gemensam vattenvårdsplan för Enningdalsälvens avrinningsområde
 En gemensam fiskevårdsplan för Enningdalsälvens avrinningsområde
 Gemensamma standarder för bedömning av vattenkvalitet och vattnens ekologiska status för vatten som delas mellan
 Sverige och Norge
 Kalkade sjöar och vattendrag har en god vattenkemi
 Minst ett vattendrag är restaurerat och minst en fiskväg är byggd och dessa skall tjäna som goda exempel för framtida
 fiskevård.
 Minst 20 skogsdiken har åtgärdats för att minska påverkan på naturliga vattendrag
 Vägledare för sötvattensbiologiska fältstudier på grundskolor, gymnasieskolor och universitet


 12. Projektets målgrupp och mottagare av resultatet

 Vattenvårdsplanen: Naturvårdsverket, Direktoratet för naturforvaltning, Länsstyrelsen, Fylkesmannen, Vattenmyndigheten,
 berörda kommuner, Enningdalsälvens vattenråd.

 Fiskevårdsplanen: Fiskeriverket, Naturvårdsverket, Direktoratet för naturforvaltning, Länsstyrelsen, Fylkesmannen,
 vattenmyndigheten, berörda kommuner, Enningdalsälvens vattenråd, fiskevårdsområdesföreningar.

 Gemensamma standarder för bedömning av vattenkvalitet och ekologisk status: Vattenmyndigheten Naturvårdsverket,
 Direktoratet för naturforvaltning, Länsstyrelsen, Fylkesmannen, Enningdalsälvens vattenråd, andra kommuner och
 länsstyrelser/fylkesmannen med gemensamma vatten i Sverige och Norge.

 Fiske- och vattenvårdsåtgärder: allmänheten fiskevattenägare/fiskevårdsområdesföreningar, fisketurismföretag

 Vägledning om sötvattensbiologi för skolor: Lärare och elever i skolor/Universitet.

 Ökad kunskap om vatten- och fiskevård: allmänheten


 13. Beskriv projektets gränsregionala mervärde/merverdi
 Genom att etablera ett samarbete mellan de myndigheter som verkar inom Enningdalsälvens avrinningsområde ges
 möjligheten att i framtiden bedriva vattenvård och fiskevård som följer vattnets gränser. Genom att gemensamt ta fram
 planer för vattenvård och fiskevård skapas goda förutsättningar för en gemensam framtida förvaltning av vatten och fisk.
 Genom att planera och prioritera åtgärder utifrån mottot att åtgärder bör sättas in där de gör störst nytta skapas bättre
 förutsättningar för att höja kvaliten och arbeta mer kostnadseffektivt. Detta bör ge bättre förutsättningar för ett ökat och
 långsiktigt hållbart utnyttjande av de gemensamma fiskbestånden som finns i avrinningsområdet. Förhoppningen är att
 detta projekt skall ligga till grund för att kunna öka förutsättningarna för tex fisketurism.

 14. Projektorganisation
 Styrgrupp:
 Hans Oscarsson Biträdande vattenvårdsdirektör (Länsstyrelsen), Fredrik Nilsson ansvarig för kalkningsfrågor
 (Länsstyrelsen), Odd Terje Sandlund (NINA), Leif-Roger Karlsen (Fylkesmannen i Östfold), Ordföranden i Enningdalsälvens
 vattenråd. Vi kommer även att bjuda in en representant från Halden Kommun samt en representant från Tanums kommun.
 Projektgrupp:
 Projektledare: Andreas Bäckstrand (Länsstyrelsen).
 Projektansvarig Norge: Björn Walseng (NINA)
 Ekonomiansvarig Sverige: Marie Pehrsson (Länsstyrelsen)
 Ekonomiansvarig Norge:Stein Erik Aagaard
 Ekonomihandläggare Norge: Narinder Mercy (NINA)
 Ett flertal medarbetare på Länsstyrelsen och NINA kommer att ingå i projektgruppen. Dessutom kommer personal från
 Tanums kommun och Fylkesmannen i Östfold att medverka i projektgruppen.
 Referensgrupp:
 Allmänheten och övriga berörda kommuner kommer att bjudas in för att delta i referensgruppen. Inbjudan att delta i
 referensgruppen kommer att göras via press och webbsidor.

 15. Information och resultatspridning
 En hemsida kommer att skapas för projektet. Vi kommer att gå ut med pressmeddelanden till media. Informationsmöten för
 allmänheten kommer att hållas en gång om året. Inför projektavslutningen så kommer vi att annordna ett seminarium där
 resultatet och erfarenheterna från projektet kommer att presenteras. Seminariet är tänkt att pågå under tre dagar varav en
 dag förläggs under en helg och riktar sig direkt mot allmänheten. Den kunskap vi samlar på oss kommer att dokumenteras i
 rapportform och läggs ut på projektets hemsida. Rapporterna och muntlig information tillförs även aktuella kommuner och
 Fiskevårdsområdesföreningar/grunneiere. Även genom det befintliga vattenrådet kommer information att kunna spridas.
 Vägledning om sötvattensbiologi för skolor kommer att distribueras till skolor inom ca två timmars körväg från
 avrinningsområdet.


Ansökan Interreg Sverige Norge version 1.0 2008-04 14 Projektutlysning 2-2008                          4
 16. Koppling till andra projekt
 Projektnamn                                  Koppling
 Gränslös fiskedestination                           Gränslös fiskedestination arbetar för att utveckla
                                        sportfisketurismen inom bl.a. Dalsland och Östfold. Vårt
                                        projekt syftar till att utveckla god vattenkvalitet och rika
                                        fiskbestånd vilket förbättrar möjligheterna för fisketurism.
Ytterligare uppgifter på bilaga/vedlegg nr             .

 17. Tid och aktivitetsplan för projektet
                                                     Start          Slut
 Aktivitet
                                                   (åååå-mm-dd)      (åååå-mm-dd)
 1. Ta fram en vattenvårdsplan                                    2008-06-19       2011-04-18
 2.Ta fram en fiskevårdsplan                                     2008-06-19       2011-04-18
 3. Marinbiologiska studier av Idefjorden                               2009-05-01       2010-12-31
 4. Ta fram gemensamma standarder för vattenkvalitet                         2009-01-01       2010-12-31
 5. Genomföra fiskevårdsåtgärder                                   2009-04-01       2010-09-15
 6. Genomföra vattenvårdsåtgärder                                   2009-04-01       2010-10-30
 7. Skapa gemensamt forum för gränsöverskridande förvaltning                     2009-01-01       2011-04-18
 8. Vägledning om sötvattensbiologi för skolor                            2010-02-01       2010-08-01
 9. Arrangera ett seminarium om projektet                               2011-03-13       2011-03-15


 Planlägga fortsatt verksamhet och användning av resultat efter projektslut              2011-04-19       2011-06-19

 Projektutvärdering och slutredovisning/Prosjektevaluering og avslutsredovisning           2011-04-19       2011-06-19
 Projektets start och slutdatum                                   2008-06-19      2011-06-19
Ytterligare uppgifter på obligatorisk bilaga/vedlegg nr: 4

Alla indikator ska besvaras av alla sökande. Om antal är noll ange ”0”
  18.1 Interreg’s förväntat resultat – övergripande indikatorer för alla projekt
    Övergripande                                            Kommentarer till indikatorerna
                     Definition          Antal
     indikatorer                                                (max 400 tecken)
 Antal kvinnor resp. män Antal kvinnor och män (inklusive   kvinnor:7                Vid projektanställning av personal
 som deltar i projektet.  ungdomar) som deltar i      män: 8                  eftersträvar   vi   en   jämn
               projektaktiviteter.                            könsfördelning.
 Varav antal ungdomar    Varav antalet ungdomar, ålder   kvinnor: 0
 som deltar i projektet.  15 - 24 år, som deltar i     män:   0
               projektaktiviteter.
 Antal deltagande      Antal deltagande företag i    företag som ägs:
 företag i projekt-     projektaktiviteter.        av kvinnor 0
 aktiviteter.                         av män   0
                                mixat ägande0

Alla indikator ska besvaras av alla sökande oavsett prioriterat område. Om antal är noll ange ”0”
  18.2 Interreg’s förväntat resultat – Specifika resultatindikatorer (A) Ekonomisk tillväxt och (B) Attraktiv livsmiljö
     Resultat-                                   Kommentarer till indikatorerna
                     Definition          Antal
     indikator                                      (max 400 tecken)
 (A) Antal formella     Projektet bidrar till att undanröja formella
 gränshinder som      formella hinder som resulterar i  gränshinder 0
 projektet bidrar till att ändringar i lagar och regler.
 undanröja.
 (A) Antal undanröjda    Undanröjda upplevda         upplevda      1. svensk/Norsk samförvaltning
 upplevda gränshinder.   gränshinder eller gränsbarriärer  gränshinder 4    2. Gemensam fiskevårdsplan
               som försvårar samarbete eller              3. Gemensam vattenvårdsplan
               dylikt men som ej är av formell             4. Gemensamma standarder för
               karaktär i form av lagar och              bedömning av vattenkvalitet.
               regelverk.


Ansökan Interreg Sverige Norge version 1.0 2008-04 14 Projektutlysning 2-2008                                 5
 (A) Antal personer som          Avser gymnasieutbildning,      kvinnor: 0
 deltar i gemensamma            fortbildning, kurser och praktik.  män:   0
 utbildningar och praktik.
 (A) Antal studenter som          Avser högskole- och         kvinnor: 0
 studerar del av sin            universitetsnivå.          män:   0
 utbildning i det andra
 landet.
 (A) Antal nyetablerade          Ett kluster utgår från ett     kluster  1    Samförvaltning av vatten- och
 och vidareutvecklade           geografiskt område där företag            fiskevård  i  Enningdalsälvens
 gränsöverskridande            och andra aktörer, inom samma             avrinningsområde och inre delarna av
 kluster.                 eller liknande bransch,                Idefjorden.
                      samverkar.
 (B) Etablerade              Formella gränsöverskridande     institutionella  Samarbete mellan Länsstyrelsen i
 institutionella              samarbetsstrukturer mellan     samarbeten 1   Västra Götalands län, Norsk institut
 samarbeten.                organisationer som resultat av            for  naturforsking, Fylkesmannen
                      projekt.                       Östfold.
 (B) Nya och vidare-            Metoder för stads- och       metoder: 0
 utvecklade metoder för          landsbygdsutveckling.
 stads- och landsbygds-
 utveckling.

 19. Övriga förväntade resultat och effekter
 Övriga förväntade resultat långsiktiga effekter
 Det långsiktiga målet för projektet är att skapa god vattenkvalitet och rika fiskbestånd inom Enningdalsälvens
 avrinningsområde. För att kunna nå detta mål krävs att berörda myndigheter från Sverige och Norge samarbetar för den
 gemensamma resursen vatten och fisk. Framtida kalkningar i avrinningsområdet kommer senast 2012 att vara optimerade
 enligt resultaten från projektet. Effekterna av optimeringen av kalkningsinsatserna kommer därefter årligen att följas med
 hjälp av vattenkemianalyser och biologisk provtagning. Genom att ta fram gemensamma standarder för bedömning för
 vattenkvalitet kommer vi att kunna utvärdera vattnens status på samma sätt oberoende av landsgränser. Senast 2015 skall
 samtliga större sjöar och vattendrags status ha utvärderats med hjälp av de nya bedömningsgrunderna. Införlivandet av
 vatten- och fiskevårdsplanerna kommer att mätas genom att de viktigaste åtgärderna i planerna skall vara genomförda
 senast 2014. De långsiktiga effekterna av åtgärderna kommer att bedömas med hjälp av bedömningsgrunder där god
 ekologisk status i alla större vatten skall nås senast år 2015. Genom projektet och de informationsinsatser som planeras
 förväntas allmänhetens kunskap om vatten- och fiskevård att öka. Detta är mycket viktigt eftersom det ökar medvetenheten
 om behovet av hänsyn till och restaurering av sjöar och vattendrag.
 Förväntat bestående gränsregionalt samarbete efter att Interregprojektet avslutats
 Genom att ett samarbete mellan myndigheterna upprättas inom ramen för detta projekt så skapas viktiga kontakter. Efter att
 detta projekt avslutats skall samarbetet bestå. I enlighet med EU:s vattendiriktiv så har ett vattenråd nyligen bildats för
 Enningdalsälvens avrinningsområde. Detta projekt som går långt utöver de krav EU:s vattendirektiv ställer kommer att
 medföra att vattenrådet får ett mycket bra underlagsmaterial att arbeta med. Genom framtagande av gemensamma
 vattenvårdsplaner, fiskevårdsplaner, gemensamma bedömningsgrunder för vattenkvalitet mm så finns förutsättningarna för
 en fungerande gränsöverskridande förvaltning av den gemensamma resursen vatten och fisk.

 20. Horisontella kriterier
 Hur kommer projektet att arbeta med det horisontella kriteriet miljö?
 Vi skall i vårt arbete verka för en långsiktigt ekologiskt hållbar utveckling.

 Såväl i vår interna verksamhet som i vårt utåtriktade arbete skall vi verka för att
 ·   hushålla med energi, material och övriga resurser
 ·   använda återvinningsbart material
 ·   förebygga och minska föroreningar
 ·   skydda och vårda värdefulla miljöer

 Vi skall se till att kraven inom miljölagstiftningen uppfylls.

 Vi skall ständigt förbättra vår miljökompetens och vårt miljöarbete.
 Hur kommer projektet att arbeta med det horisontella kriteriet jämställdhet/likestilling
 Länsstyrelsen och Norsk institutt for naturforskning har framtagna jänstäldhetspolicys vilka kommer att följas även inom
 detta projekt. Inom projektet sätter vi värde på en jämn könsfördelning och de kvaliteter som etnisk och kulturell mångfald
 kan tillföra.


 Hur kommer projektet att arbeta med det horisontella kriteriet ökad mångfald/integration?
Ansökan Interreg Sverige Norge version 1.0 2008-04 14 Projektutlysning 2-2008                              6
 Vi kommer att publicera information från projektet på enkel svenska/norska för att nå grupper med lässvårigheter
 exempelvis barn, personer med utlänsk bakgrund och dyslektiker. Vägledning för sötvattensbiologiska studier för skolor
 kan mycket väl användas i svenska/norsk undervisning för personer med utlänsk bakgrund.
Ansökan Interreg Sverige Norge version 1.0 2008-04 14 Projektutlysning 2-2008                       7
Projektekonomi
Gå nu vidare till sidan Specifikation av Svensk kostnadsbudget punkt 25 och fyll i uppgifterna för både den svenska och norska
parten. Fyll sedan i Finansieringsplanerna punkt 22 för svensk respektive norsk part. Stäm av att finansieringen är lika stor som
de budgeterade kostnaderna, dels de faktiska kostnaderna mot kontant finansiering och dels externa offentligt direktfinansierade
kostnader mot direktfinansiering.

Sammanställning av projektets kostnadsbudgetar
(Obs beloppen summeras automatiskt från specifikationen av kostnadsbudget längre ned, se tabeller 25 till 32)

A Svensk projektbudget (SEK) Fylls i automatiskt
21.A.1 Kostnader
Kostnadsslag                                  År 2008   År 2009   År 2010    År 2011    Totalt SEK
Egen personal                                  110 000   741 233   741 233    741 234    2 333 700
Externa tjänster                                 30 000  2 055 000  2 055 000    125 000    4 265 000
Lokalkostnader                                                      50 000     50 000
Investeringar                                   31 000   70 000        0       0    101 000
Resekostnader                                   20 000   55 000    55 000    30 000     160 000
Övriga kostnader                                 25 000   320 000   320 000    418 425    1 083 425
                1
Summa faktiska kostnader                             216 000  3 241 233  3 171 233   1 364 659    7 993 125
Externa offentligt direktfinansierade
     2                                                                    0
kostnader
Summa kostnader                                 216 000  3 241 233  3 171 233   1 364 659    7 993 125

21.A.2 Kostnader i sk. 20 % områden: Gävleborg, Västernorrland, Örebro län
Av svenska kostnader budgeteras att % kommer att uppstå hos parter i 20 % områden angivna under allmänna uppgifter.

B. Norsk prosjektbudsjett (NOK) Fylls i automatiskt
21.B.1 Kostnader
Kostnadsslag                                  År 2008   År 2009   År 2010    År 2011    Totalt NOK
Eget personale anställd och avlönad av
                                         350 000   575 000   575 000     675 061    2 175 061
projektet
Eksterne tjenester                                110 962   319 793   319 793     224 492    975 040
Lokalkostnader                                   45 591   74 899   74 899     87 933    283 322
Investeringar                                                                   0
Reisekostnader                                   52 007   116 688   117 499     91 896    378 090
Övriga kostnader                                 251 440   323 620   322 809     320618    1 218 487
             1
Sum faktiske kostnader                              810 000  1 410 000  1 410 000   1 400 000    5 030 000
Eksterne offentlige direkte finansierte
     2                                                                    0
kostnader
Sum prosjektkostnader                               810 000  1 410 000  1 410 000   1 400 000    5 030 000

21.B.2 Kostnader i sk. 20 % områden Opplands fylke samt Oslo kommun
Av norska kostnader budgeteras att 0 % kommer att uppstå hos parter i 20 % områden angivna under allmänna uppgifter.
1  1
  Samtliga kostnader som kostnadsföres och belastar den svenska eller den norska projektägaren.
2 2
  Arbetskostnad, material, lokal m.fl. andra kostnader som kostnadsföres hos medfinansiär och styrks av medfinansiär.

Ansökan Interreg Sverige Norge version 1.0 2008-04 14 Projektutlysning 2-2008                                     8
22.A Svensk finansieringsplan
22.A.1 Nationell offentlig finansiering samt EU finansiering
Kontant finansiering               År 2008                   År 2009    År 2010      År 2011    Totalt SEK
Länsstyrelsen i Västra Götalands län        108 000                  1 620 617   1 585 616      682 329    3 996 562
                                                                             0
                                                                             0
Offentlig direktfinansiering
(arbete m.m.)
                                                                             0
                                                                             0
                                                                             0
                                                                             0
Summa svensk nationell medfinansiering                      108 000   1 620 617   1 585 616      682 329    3 996 562
Europeiska Regionala UtvecklingsFonden                      108 000   1 620 617   1 585 616      682 329    3 996 562
Summa svensk offentlig finansiering inkl
                                         216 000   3 241 234   3 171 232     1 364 658   7 993 124
EU finansiering


22.A.2 Privat kontant finansiering
Finansiär                                    År 2008    År 2009    År 2010      År 2011    Totalt SEK
                                                                             0
                                                                             0
                                                                             0
                                                                             0
Summa                                           0       0       0         0        0

22.A.3 Summa total svensk finansiering
                                        År 2008    År 2009    År 2010     År 2011    Totalt SEK
Nationell offentlig finansiering                         108 000   1 620 617   1 585 616     682 329    3 996 562
Europeiska Regionala UtvecklingsFonden                      108 000   1 620 617   1 585 616     682 329    3 996 562
Privat kontant finansiering                                0       0         0       0        0
Summa total finansiering                             216 000   3 241 234   3 171 232     1 364 658   7 993 124
Ansökan Interreg Sverige Norge version 1.0 2008-04 14 Projektutlysning 2-2008                                        9
22.B Norsk finansieringsplan
22.B.1 Offentlig finansiering
Kontant finansiering                              År 2008    År 2009    År 2010    År 2011    Totalt NOK
NINA egenfinansiering                               200 000    300 000    300 000    500 000    1 300 000
Direktoratet for naturforvaltning                         205 000    405 000    405 000    200 000    1 215 000
                                                                           0
Offentlig direktfinansiering
(arbeid m.m.)
                                                                           0
                                                                           0
                                                                           0
                                                                           0
Summa norsk regional medfinansiering                       405 000    705 000    705 000    700 000    2 515 000
Statliga IR-midler                                405 000    705 000    705 000    700 000    2 515 000
Summa norsk regional finansiering inkl.
                                         810 000   1 410 000   1 410 000   1 400 000    5 030 000
IR-midler

22.B.2 Privat kontant finansiering
Finansiär                                    År 2008    År 2009    År 2010    År 2011    Totalt NOK
                                                                           0
                                                                           0
                                                                           0
                                                                           0
Summa                                           0       0       0       0        0

22.B.3 Summa total norsk finansiering
                                        År 2008    År 2009    År 2010    År 2011    Totalt NOK
Summa norsk regional medfinansiering                       405 000   705 000    705 000    700 000    2 515 000
Statliga IR-midler                                405 000   705 000    705 000    700 000    2 515 000
Privat kontant medfinansiering                              0       0       0       0        0
Summa total finansiering                             810 000   1 410 000   1 410 000   1 400 000    5 030 000
Ansökan Interreg Sverige Norge version 1.0 2008-04 14 Projektutlysning 2-2008                                      10
Underskrift
Undertecknad försäkrar att:
- uppgifter som lämnas i ansökan, inklusive bilagor/vedlägg, är riktiga och att eventuella kopior av handlingar som bifogats
  ansökan stämmer överens med originalen.
- inga andra offentliga stöd, utöver de i denna ansökan redovisade stöden, har mottagits eller kommer att mottagas för detta
  projekts kostnader.
- sökande organisation åtar sig att följa de lagar, föreskrifter samt övriga villkor som gäller för stödet vid ett beslut om stöd.

 Samtidigt medges att:
- projektansökan får tas upp och diskuteras med berörda parter i regionen
- sökandes kreditgivare och revisorer får lämna/gi information som är nödvändig för bedömning av ansökan och den fortsatta
  hanteringen av projektstödet.
- personinformation om projektledning får publiceras på Internet och i annat informationsmaterial.
- information om att projektet fått stöd, om projektets aktiviteter och resultat m.m. samt att hela eller delar av läges- och
  slutrapporter får publiceras på Internet och i annat informationsmaterial.

Datum           Ort                         Datum     Sted


Svensk projektsökande                              Norsk prosjektsøker


Namnförtydligande                                Namnförtydligande
Ansökan om stöd lämnas till det svenska eller norska delområdessekretariatet i det område som
projektets verksamhet i huvudsak ska bedrivas i. Adresser m.m. finns i programmanualen.
Ansökan Interreg Sverige Norge version 1.0 2008-04 14 Projektutlysning 2-2008                            11
Bilagor till ansökan/vedlegg till søknaden
23. Checklista och nödvändiga bilagor/vedlegg för en komplett ansökan
Checklista   SV  NO Kontrollerat
    A                  Alla text-fält/block samt hela specifikationen av kostnader är fullständigt ifyllda
    B                  Stöd har sökts ur det ena av de två prioriterade områdena
    C                  Alla aktiviteters start- och slutdatum ligger inom projektets start och slutdatum
    D                  Alla aktuella indikatorer har fyllts i och kommenterats. Ej aktuella har markerats med ”0”
    E                  Alla bilagor enligt nedan samt egna bilagor bifogas/skickas in i samband med att ansökan lämnas
 Bilaga nr       SV    NO    Bilaga/vedlegg                                      Mallnamn*

                      Intyg/underlag angående behörig firmatecknare, kopia av registrerings-
    1
                      bevis, protokoll fra kompetent organ eller lignende/motsvarande.

    2                  Utförlig/omfattende projektbeskrivning

                                                                 Medfinansierings-
    3                  Medfinansieringsintyg/bekräftelse från nationell offentlig/privat finansiär
                                                                    intyg
                                                                   Tid- och
    4                  Tid- och aktivitetsplan
                                                                  aktivitetsplan
*mallar finns att hämta på www.interreg-sverige-norge.com

24. Eventuellt tillkommande bilagor
 Bilaga nr   SV   NO Bilaga/vedlegg                                               Mallnamn*
                                                                   Resor inom
                      Specificering av resor utanför Sverige/Norge
                                                                  Sverige/Norge

                      Specificering av avskrivningar och avskrivningspraxis rörande projektets
                      kostnader
                      Beräkningsunderlag för eventuella indirekta kostnader

                      För upphandlande myndigheter/enheter: Eventuella beslut om
                      upphandlingspolicy med beloppsgränser för upphandling av varor och
                      tjänster för mindre belopp

                       För projekt som ansöker om retroaktivt stöd:
                       Bifogar dokument som styrker att redovisning/bokföring skett på särskilt
                       kostnadsställe i bokföringen så att projektets intäkter och kostnader
                       kan utläsas oavsett om annan verksamhet pågår samtidigt.
*mallar finns att hämta på www.interreg-sverige-norge.com
Ansökan Interreg Sverige Norge version 1.0 2008-04 14 Projektutlysning 2-2008                                     12
Specifikation av svensk kostnadsbudget
Alla belopp i SEK

25.A.1 Kostnad för egen personal anställd och avlönad av projektägaren
                          Månadslön inkl   Sysselsättnings                       Antal
Egen personal, namn/befattning/roll i projektet                                                Kostnader SEK
                          lönebikostnader -grad i procent                         månader
Projektledare                         40 575     25                            36       365 175
Projektmedarbetare                                       40 575        100         15       608 625
Projektmedarbetare                                       37 500        100         15       562 500
Projektmedarbetare                                       37 500        100         6       225 000
Informationsansvarig                                      39 750        20         36       286 200
Ekonomiansvarig                                        39 750        20         36       286 200
Summa egen personal                                                           144      2 333 700

25.A.2 Kostnad för egen personal fördelat per år
Ange start år här    År 2008       År 2009                      År 2010          År 2011        Totalt SEK
Summa fördelad per år               110 000           741 233         741 233          741 234      2 333 700

26.A.1 Kostnad för externa tjänster
Ange typ av tjänst                                                               Kostnader SEK
Djupkartor för sjöar                                                                  200 000
Analys försurningssituation och kalkningsbehov                                                     350 000
Vattenkemiska och biologiska undersökningar                                                      1 580 000
Fiskeribiologiska undersökningar                                                            845 000
Fiskevårdsåtgärder                                                                   1 290 000


Summa externa tjänster                                                                4 265 000

26.A.2 Kostnad för externa tjänster fördelat per år
                År 2008       År 2009                       År 2010          År 2011    Totalt SEK
Summa fördelad per år                30 000           2 055 000        2 055 000         125 000       4 265 000

27.A.1 Lokalkostnader
                                                  2                 Antal
Ange typ av lokal                                     Antal m      Hyra/månad            Kostnad SEK
                                                                   månader
Hyra av lokal för seminarium                                               50 000    1        50 000
                                                                                0
                                                                                0
                                                                                0
                                                                                0
                                                                                0
Summa lokalkostnader                                                                   50 000

27.A.2 Lokalkostnader fördelat per år
               År 2008                      År 2009         År 2010          År 2011    Totalt SEK
Summa fördelad per år                                                       50 000        50 000
Ansökan Interreg Sverige Norge version 1.0 2008-04 14 Projektutlysning 2-2008                                         13
28.A.1 Investeringar
                                                                  Beräknat
Ange objekt och antal                                      Beräknat investeringsdatum
                                                                  inköpspris
Syre och temperaturprovtagare                                              0807       19 500
Provfiskenät Skötar                                                   0807        11 500
Provfiskenät 20 st                                                    0907        70 000
                                                           ÅÅMM
Ytterligare investeringar enligt bilaga nr                                 ÅÅMM – ÅÅMM
(Eventuella) avskrivningar beräkningsunderlag (bilaga nr               )
Summa investeringar                                                           101 000

28.A.2 Investeringar fördelat per år
                År 2008                     År 2009    År 2010     År 2011     Totalt SEK
Summa fördelat per år                31 000           70 000     0         0           101 000

29.A.1 Resekostnader
Ange typ av kostnad                                                        Kostnad SEK
Resor inom Sverige/Norge                                                         160 000
Övriga resor utom Sverige/Norge enligt bilaga nr
Summa resekostnader                                                           160 000

29.A.2 Resekostnader fördelat per år
               År 2008                      År 2009    År 2010     År 2011       Totalt SEK
Summa fördelad per år                20 000           55 000    55 000      30 000          160 000

30.A.1 Övriga kostnader
Ange typ av kostnad                                                        Kostnad SEK
Service av båtar båtmotorer och båtkärra                                                   75 000
Informationsmtrl                                                             100 000
Böcker och trycksaker                                                          175 000
Logi vid fältarbeten och möten                                                      150 000
(Eventuella) indirekta kostnader, beräkningsunderlag (bilaga nr              )                         583 425
Summa övriga kostnader                                                         1 083 425

30.A.2 Övriga kostnader fördelat per år
               År 2008                      År 2009    År 2010     År 2011       Totalt SEK
Summa fördelad per år                25 000           320 000    320 000     418 425          1 083 425
Ansökan Interreg Sverige Norge version 1.0 2008-04 14 Projektutlysning 2-2008                                  14
31.A.1 Externa offentligt direktfinansierade kostnader
Offentligt bidrag i annat än pengar      Bilaga nr            Antal tim/enheter  Värde per tim/enhet  Kostnader SEK
Arbete                                                                  0
Lokal                                                                   0
Material                                                                 0
                                                                     0
                                                                     0
                                                                     0
Summa                                                                   0

31.A.2 Externa offentligt direktfinansierade kostnader fördelat per år
                År 2008      År 2009       År 2010               År 2011     Totalt SEK
Summa fördelad per år                                                           0
Ansökan Interreg Sverige Norge version 1.0 2008-04 14 Projektutlysning 2-2008                              15
Spesifikasjoner av norsk kostnadsbudsjett
Alla belopp i NOK

25.B.1 Kostnad för eget personale, ansatt og lønet av prosjekteier
                           Månadsløn inkl                   Sysselsättnings-   Antall
Eget personale, befattning/roll i projektet                                                 Kostnad NOK
                           sos kostn.                     grad i procent    måneder
Bjørn Walseng, prosjektleder                  62 040                      100       14         868 560
Trygve Hesthagen, prosjektmedarbeider                            77 733        100       9        699 597
Ann Kristin Schartau, prosjektmedarbeider                          63 200        100       4        252 800
Narinder Mercy, sekretær                                   47 333        100       2         94 666
Randi Saksgård, prosjektmedarbeider                             55 466        100       3        166 398
Leidulf Fløystad, prosjektmedabeider                             46 520        100       2         93 040
Summa eget personale                                                       34       2 175 061

25.B.2 Kostnad för eget personale
               År 2008                      År 2009         År 2010       År 2011     Totalt NOK
Summa fordelt pr år                350 000           575 000         575 000       675 061       2 175 061

26.B.1 Kostnad för eksterne tjenester
Ange typ av eksterne tjenester                                                       Kostnader NOK
NINA, eksterne tjenester (3,45%)                                                           75 040
Fiskovervåking                                                                   400 000
publiseringtjenester                                                                100 000
Analyser på vannkjemi                                                                100 000
Kjøp av tjenester jfr bedømningsgrunder                                                       300 000


Summa eksterne tjenester                                                              975 040

26.B.2 Kostnad för eksterne tjenester pr år
                År 2008                     År 2009         År 2010       År 2011     Totalt NOK
Summa fordelt pr år                110 962           319 793         319 793       224 492        975 040

27.B.1 Lokalkostnader
                                                  2             Antal
Ange typ av lokal                                     Antal m     Hyra/månad            Kostnad NOK
                                                               månader
CIENC, Gaustadaleén 21, Oslo                                           8 333        20      166 660
NINA, Tungasletta 2, Trondheim                                          8 333        14      116 662
                                                                              0
                                                                              0
                                                                              0
                                                                              0
Summa lokalkostnader                                                                283 322

27.B.2 Lokalkostnader fordelt pr år
               År 2008                      År 2009         År 2010       År 2011     Totalt NOK
Summa fordelt pr år                 45 591           74 899         74 899        87 933         283 322
Ansökan Interreg Sverige Norge version 1.0 2008-04 14 Projektutlysning 2-2008                                       16
28.B.1 Investeringar
                                                    Antatt år/måned för
Ange objekt och antal                                                     Kostnad NOK
                                                      investering
Ytterligare investeringar spesifiseres i vedlegg nr                                   -
(Eventuella) avskrivningar beräkningsunderlag (bilaga nr               )
Summa investeringar                                                             0

29.B.2 Investeringar pr år
                          År 2008           År 2009    År 2010       År 2011   Totalt NOK
Summa fordelt pr år                                                             0

30.B.1 Reisekostnader
Ange typ av kostnad                                                      Kostnad NOK
Reiser innen Norge/Sverige felt, møter                                                290 000
NINA, reise, møtekostnader/kompetansevedlikehold                                           88 090Øvriga reisekostnader utom Norge/Sverige spesifiseres i vedlegg nr
Summa reisekostnader                                                         378 090

30.B.2 Reisekostnader pr år
                          År 2008           År 2009    År 2010       År 2011   Totalt NOK
Summa fordelt pr år                 52 007           116 688    117 499        91 896      378 090


31. B.1 Øvriga kostnader
Ange typ av kostnad                                                      Kostnad NOK
Bøcker och trykksake                                                         150 000
Møter og seminarer                                                          150 000
NINA, overhead (23,0 %)                                                       500 265
garn                                                                 24 000
forbruksmateriaell til innsamling av fis krepsdyr og bunndyr                                     14 482
utgifter vedrørende utsetting av fisk                                                 50 000
NINA, vitenskapelig og tekninsk utstyr                                                94 180
NINA, annen administrativ service                                                  235 560
(Eventuella) indirekte kostnader, beräkningsunderlag (vedlegg nr             )
Summa øvrige kostnader                                                       1 218 487

31.B.2 Øvrige kostnader fördelat per år
               År 2008                      År 2009    År 2010       År 2011   Totalt NOK
Summa fördelat pr år                251 440           323 620    322 809        320618     1 218 487
Ansökan Interreg Sverige Norge version 1.0 2008-04 14 Projektutlysning 2-2008                                17
32.B.1 Eksterna direkte finansierte offentlige kostnader
                        Vedlegg                         Kostnad per
Direkte finansierte offentlige kostnader                    Antall timer/enheter         Kostnader NOK
                        nr                            tim/enhet
Arbeid                                                                0
Lokaler                                                               0
Materiell                                                              0
                                                                   0
                                                                   0
                                                                   0
Summa                                                                0

32.B.2 Ekterne direkte finansierte offentlige kostnader pr år
                År 2008       År 2009                År 2010    År 2011   Totalt NOK
Summa fordelt pr år                                                         0
Ansökan Interreg Sverige Norge version 1.0 2008-04 14 Projektutlysning 2-2008                            18

								
To top