Ocena ryzyka dla MAM nauczyciel by 5kI048i8

VIEWS: 297 PAGES: 4

									      Ocena ryzyka zawodowego nauczyciela przedmiotów teoretycznych
               i praktycznej nauki zawodu
   grudzień 2005
                     Identyfikacja zagrożeń
  Zagrożenie lub czynnik
Lp.   niebezpieczny,           Źródło zagrożenia             Możliwe skutki
   szkodliwy, uciążliwy
1       2                   3                   4
1. Przeciążenie układu     Stojąca lub siedząca pozycja przy pracy.  Choroby układu mięśniowo-
  mięśniowo-                                szkieletowego.
  szkieletowego.
2. Przeciążenie układu     Ręczny transport przedmiotów-        Bóle układu mięśniowo-
  mięśniowo-          podnoszenie, przenoszenie, przewożenie; szkieletowego.
  szkieletowego.        organizacja, przygotowanie stanowiska
                (zajęcia praktyczne).
3.  Obciążenie psychiczne.  Praca pedagogiczna i wychowawcza.      Choroby układu krążenia,
                Kontakty z rodzicami. Odpowiedzialność za zmęczenie, obciążenia
                bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć     emocjonalne.
                praktycznych. Agresja uczniów.
4.  Przeciążenie narządu   Praca wychowawcza i pedagogiczna.      Choroby zawodowe (najczęściej
   mowy.           Praca z grupą kilku osób. Prowadzone     choroby gardła, strun głosowych).
                zajęcia teoretyczne i instruktaże praktyczne
5.  Przeciążenie narządu   Praca nad tekstem. Źle rozmieszczone lub Łzawienie oczu, pogorszenie się
   wzroku.          dobrane oświetlenie.             stanu wzroku.
6.  Potknięcie, upadek na tej Korytarze szkolne, schody. Niedostateczne Złamania, zwichnięcia kończyn,
   samej płaszczyźnie.    lub wadliwie rozmieszczone oświetlenie.   stłuczenia ciała, urazy głowy.
7.  Spadające przedmioty – Pomoce dydaktyczne (np. książki, modele), Drobne urazy ciała (stłuczenia,
   uderzenie, przygniecenie. przechowywane w szafach, na półkach     skaleczenia) – szczególnie głowy i
                regałów, ruchome tablice i wiszące na    rąk.
                ścianach pomoce dydaktyczne (np.
                plansze, gabloty).
8.  Kontakt z nieruchomymi Elementy wyposażenia klasy (ławki, biurka Drobne urazy ciała (stłuczenia,
   elementami.        szafki), wąskie przejścia; przedmioty,    skaleczenia) – szczególnie
                materiały rozmieszczone w obrębie      kończyn.
                stanowiska warsztatowego.
9.  Uderzenie, skaleczenie Szuflady biurka. Uczniowie biegający na     Urazy ciała (stłuczenia) –
   ruchomymi elementami. korytarzach podczas przerw. Wirujące       szczególnie rąk i palców.
                elementy napędowe obrabiarek i
                elektronarzędzi.
10.  Prąd elektryczny o    Urządzenia techniczne/ wyposażenie      Porażenie prądem elektrycznym.
   napięciu do 1 kV.     warsztatowe i pomoce dydaktyczne       Pośrednio drobne urazy kończyn
                zasilane energią elektryczną.        (stłuczenia).
11.  Hałas.          Uczniowie rozmawiający i biegający w     Uczucie znużenia, zmęczenia.
                trakcie przerw w lekcjach. Praca urządzeń Okresowy dyskomfort narządu
                technicznych podczas zajęć praktycznych słuchu.
12.  Czynniki chemiczne.    Materiały chemiczne (farby, kleje, lakiery, Alergie skóry, bóle głowy i choroby
                materiały sypkie) używane podczas zajęć dróg oddechowych.
                praktycznych.
KARTA OCENY RYZYKA NA STANOWISKU PRACY                      Data …........... Numer Karty 1/ 2010
                                                     Sporządził zespół:
Stanowisko pracy Nauczyciel (zajęcia teoretyczne i praktyczna nauka zawodu)   Liczba          inspektor bhp
                                         narażonych        wicedyrektor, kierownik szkolenia praktycznego
                                         ........................ (wskazana opinia pedagoga szkolnego)
Charakterystyka stanowiska pracy:                        Dokumenty odniesienia:
• praca wychowawcza i pedagogiczna z uczniami,                  – np. Polska Norma PN-N-18002,
▪ praca nad treścią programów nauczania,                     – niektóre normy szczegółowe czynników,
• praca nad tekstem, użytkowanie komputera,                   – ustawa z 26.1.1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2003
• dyżury w przerwach między lekcjami,                      r. Nr 118, poz. 1112, ze zm.),
• organizowanie i udział w wycieczkach szkolnych, imprezach rozrywkowych,    – rozporządzenie MENiS z 31.12.2002 r. w sprawie
▪ organizowanie, udział w wyposażaniu stanowisk do praktycznej nauki zawodu,   bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych
• współpraca z rodzicami,                            szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69),
• uczestniczenie w pracach rady pedagogicznej.                  – przepisy, zarządzenia szkolne,
                                         – instrukcje obsługi użytkowanego wyposażenia technicznego
Lp.  Zagrożenie     Źródło zagrożenia   Ciężkość    Prawdopodo-    Oszacowanie                Działania
             Wyniki pomiarów     szkód      bieństwo       ryzyka               profilaktyczne
1      2           3        4        5           6                  7
1. Przeciążenie   Stojąca lub siedząca pozycja Mała    Mało prawdopodobne    Znikome- Właściwa organizacja tygodniowego czasu
  układu      przy pracy.                          dopuszczalne pracy nauczyciela.
  mięśniowo-
  szkieletowego.
2. Przeciążenie   Ręczny transport       Mała    Prawdopodobne     Małe-   Właściwa organizacja pracy z wykorzystaniem
  układu      przedmiotów- podnoszenie,                  dopuszczalne środków transportu i pomocy innych osób.
  mięśniowo-    przenoszenie, przewożenie;                        Przestrzegania normatywów dźwigowych.
  szkieletowego.  organizacja, przygotowanie
          stanowiska do prowadzenia
          zajęć praktycznych.
3. Obciążenie    Praca wychowawcza i     Średnia   Prawdopodobne     Średnie   Właściwa organizacja tygodniowego czasu
  psychiczne.   pedagogiczna. Kontakty z                           pracy nauczyciela. Bieżący kontakt nauczyciela
          rodzicami.                                  z wychowawcą i pedagogiem szkolnym.
          Odpowiedzialność za                              W przypadkach trudniejszych doradztwo
          bezpieczeństwo uczniów,                            Poradni Wychowawczo- Zawodowej.
          zwłaszcza podczas zajęć
          praktycznych.
4. Przeciążenie   Praca wychowawcza i     Średnia   Prawdopodobne    Średnie-  Właściwa organizacja czasu pracy.
  narządu mowy.  pedagogiczna.                        dopuszczalne Profilaktyczne badania lekarskie. Organizacja
          Praca z dużą grupą osób.                         zajęć z optymalnym wykorzystaniem środków
          Prowadzenie zajęć                            dydaktycznych i sprzętu medialnego.
          dydaktycznych.


5. Przeciążenie  Praca nad tekstem. Źle    Średnia   Prawdopodobne    Średnie-  Zapewnienie odpowiedniego oświetlenia
  narządu wzroku. rozmieszczone lub dobrane                  dopuszczalne ogólnego i miejscowego. Profilaktyczne
          oświetlenie. Praca z                           badania lekarskie. Właściwa organizacja czasu
          komputerem.                                pracy nauczyciela.
6. Potknięcie   Śliskie, uszkodzone      Średnia   Prawdopodobne    Średnie-  Bieżące usuwanie uszkodzeń w podłożu.
  upadek podczas podłoże, schody, instruktaż                  dopuszczalne Ograniczanie pośpiechu. Regularna wymiana
  przemieszczania praktyczny prowadzony na                         zużytych źródeł światła. Oznakowanie
  się.      wysokości. Niedostateczne                         krawędzi schodów. Stosowanie zabezpieczeń
          lub wadliwie rozmieszczone                        podczas zajęć praktycznych.
          oświetlenie, brak
          zabezpieczeń.
7. Spadające    Pomoce dydaktyczne (np.    Mała   Mało prawdopodobne   Znikome- Ograniczenie pośpiechu. Dbałość o ład i
  przedmioty –  książki, modele),                      dopuszczalne porządek materiałów przechowywanych w
  uderzenie,   przechowywane w szafach,                         szafach i na półkach regałów. Bieżąca kontrola
  przygniecenie. na półkach regałów,                            stanu wyposażenia sal lekcyjnych.
          ruchome tablice i wiszące
          na ścianach pomoce
          dydaktyczne (np. plansze,
          gabloty).
8. Kontakt z    Elementy wyposażenia      Mała    Prawdopodobne     Małe   Ograniczenie pośpiechu. Zachowanie
  nieruchomymi  klasy (ławki, biurka szafki),                       ostrożności.
  elementami.   wąskie przejścia,
          przedmioty rozmieszczone
          w obrębie stanowiska
          warsztatowego.
9. Uderzenie,   Szuflady biurka. Uczniowie   Mała    Prawdopodobne     Małe   Ograniczenie pośpiechu. Zachowanie
  skaleczenie   biegający na korytarzach                          ostrożności, wzmożona uwaga. Stosowanie
  ruchomymi    podczas przerw. Wirujące                          osłon na wirujące elementy napędowe.
  elementami.   elementy napędowe                             Kontrola stanu technicznego obrabiarek i
           obrabiarek i elektronarzędzi                        narzędzi (trwałość narzędzi, stan osłon).
           użytkowanych w
           pomieszczeniach
           praktycznej nauki zawodu.
10. Prąd elektryczny Urządzenia i pomoce       Duża   Mało prawdopodobne   Średnie  Regularne przeglądy (w tym pomiary) instalacji
  o napięciu do  dydaktyczne zasilane                            i urządzeń elektrycznych. Bieżąca kontrola
  1 kV.      energią elektryczną.                            stanu gniazd i przewodów elektrycznych;
                                                wykonywanie bieżących napraw przez osoby z
                                                odpowiednimi kwalifikacjami.
11. Hałas.      Uczniowie rozmawiający i   Średnia    Prawdopodobne    Średnie-  Właściwa organizacja tygodniowego czasu
           biegający w trakcie przerw w                 dopuszczalne pracy nauczyciela (grafik dyżurów podczas
           lekcjach. Praca urządzeń                          przerw). Okresowe pomiary natężenia hałasu
           technicznych podczas zajęć                         w pomieszczeniach warsztatowych; określenie
           praktycznych.                               krotności w stosunku do wartości granicznych
                                                (max. 85 dB); stosowanie ochronników słuchu;
                                                bieżąca kontrola stanu technicznego urządzeń
                                                technicznych wg zaleceń dokumentacji
                                                techniczno- ruchowej. Wymiana zużytych
                                                elementów.
12. Czynniki     Stosowane podczas zajęć    Średnie  Mało prawdopodobne   Małe-   Okresowe pomiary stężenia substancji
  chemiczne    (praktycznych) materiały                   dopuszczalne chemicznych i stopnia zapylenia w mg/ m³.
  zapylenie na   chemiczne- farby, lakiery,                         Określenie krotności w stosunku do wartości
  stanowiskach   kleje, materiały sypkie                          granicznych podanych w kartach
  pracy.      używane podczas zajęć                           charakterystyki poszczególnych substancji.
           praktycznych (szczególnie                         Stosowanie środków ochrony indywidualnej
           branża budowlana i                             dróg oddechowych, oczu i dłoni. Zapewnienie
           samochodowa)                                wentylacji w pomieszczeniach zajęć
                                                praktycznych.
Uwagi: W karcie wymieniono niektóre główne zagrożenia.                     Zatwierdził: Dyrektor szkoły                                                 Data i podpis:

								
To top