Mau Quyet dinh bo nhiem by 53401g

VIEWS: 61 PAGES: 1

									             QUYẾT ĐỊNH
            V/v Bổ nhiệm cán bộ
         [ Thủ trưởng cơ quan (đơn vị)….]

-  Căn cứ quyết định thành lập (………….…..) ngày …. tháng …. năm ….
-  Xét đề nghị của …………………………
-  Xét phẩm chất và năng lực của cán bộ.

              QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm Ông (bà) …………………………………………………….
Hiện đang giữ chức (nếu có) .……………………, giữ chức ………….………….
Cơ quan/Công ty ……………………………………………………………..……….

Điều 2: Các Ông (bà) Chánh Văn Phòng (Trưởng phòng Hành chánh),
Trưởng phòng tổ chức cán bộ và Ông (bà) ………………………………………..
chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi nhận:                 THỦ TRƯỞNG (GIÁM ĐỐC)
- Như điều 2
- Lưu VP.

								
To top