32 prijava od 30 07 2007 by EfV8D7Bc

VIEWS: 57 PAGES: 3

									                                                  Ktn. 96/07


          OPŠTINSKOM DRŽAVNOM TUŽIOCU BOR
 Predmet:    Predlog za nastavak pretkrivičnog postupka radi utvrđenja
         identiteta n.n. lica koja su izvršila krivična dela iz predmeta Ktn-
         96/07
 Veza:      1.   Krivična prijava primljena u tužilaštvu 13.04.2007. godine.
         2.   Dopuna krivične prijave primljena u tužilaštvu 07.05.2007. godine.
         3.   Obaveštenje OJT br. Ktn 96/07 od 21.05.2007. godine.
         4.   Odgovor direktora RJ poštanskog saobraćaja Bor na zahtev br.
            55563/1 od 21.05.2007. godine.

    Nakon odaziva pismenom pozivu br. Ktn 96/07 OJT od 20.07.2007. godine i uručenja
kopije Odgovora br. 55563/1 direktora RJ poštanskog saobraćaja Bor – Suzane Stojanović
od 21.05.2007. godine, radi upoznavanja sa dosadašnjim tokom predkrivičnog postupka, na
osnovu člana 46. stav 2. tačka 1. u vezi člana 46. stav 3. Zakonika o krivičnom postupku (Sl.
Gl. RS br. 85/05 "ČLAN 46. STAV 2. TAČKA 1: Za krivična dela za koja se goni po službenoj dužnosti javni
tužilac je nadležan: 1) da rukovodi pretkrivičnim postupkom; ČLAN 46. STAV 3: Radi vršenja ovlašćenja iz tačke
1) stava 2. ovog člana, svi organi koji učestvuju u pretkrivičnom postupku dužni su da o svakoj preduzetoj
radnji obaveste nadležnog javnog tužioca. Organi unutrašnjih poslova i drugi državni organi nadležni za
otkrivanje krivičnih dela dužni su da postupe po svakom zahtevu nadležnog javnog tužioca."), predlažem
javnom tužiocu da se u nastavku pretkrivičnog postupka utvrdi identitet n.n. lica za koja sam
u podnescima od 13.04.2007. godine i 07.05.2007. godine izneo osnovanu sumnju da su
počinili krivična dela iz člana 147. (povreda prava na podnošenje pravnog sredstva) u vezi
člana 357 (falsifikovanje službene isprave), a sada iznosim osnovanu sumnju da su počinila i
krivična dela iz:
     - člana 333 (pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela),
     - člana 335 (davanje lažnog iskaza),
     - člana 336. stav 2. (sprečavanje i ometanje dokazivanja),
     - člana 358 (navođenje na overavanje neistinitog sadržaja),
     - člana 359 (zloupotreba službenog položaja), i
     - člana 361 (nesavestan rad u službi)

Krivičnog zakonika Republike Srbije (Sl. Gl. RS br. 85/05) za koja se krivična dela gonjenje
preduzima po službenoj dužnosti.
    Kao polaznu osnovu za utvrđivanje identiteta n.n. počinilaca napred navedenih
krivičnih dela predlažem Odgovor br. 55563/1 direktora RJ poštanskog saobraćaja Bor –
Suzane Stojanović od 21.05.2007. godine.
    Iznosim osnovanu sumnju da su u navedenom Odgovoru br. 55563/1 od 21.05.2007.
godine iznete netačne tvrdnje i činjenice koje su potkrepljene pisanim ispravama koje sadrže
elemente falsifikovanih službenih isprava iz člana 357. KZRS.
     Naime, u Odgovoru br. 55563/1 od 21.05.2007. godine dat je neprecizan opis
zakonite procedure u vezi prenosa i isporuke rezervisanih poštanskih usluga iz člana 19. stav
2. Zakona o poštanskim uslugama (sl. Gl. RS br. 18/05 "Rezervisanom poštanskom uslugom smatra
se i prijem i/ili prenos i/ili uručenje pismena u sudskom, upravnom i prekršajnom postupku, bez obzira na
   "), zbog toga što se zakonit prenos i uručenje ovakvih vrsta pošiljki vrši tako što se
limite.
prijem pošiljke zavodi preko terminala u prijemnoj pošti (u ovom slučaju 19 210 Bor 1 – tako
što se upisuje broj pošiljke, datum, vreme prijema, masa, iznos poštarine i napomena o
posebnim uslugama ako ih ima), o čemu se pošiljaocu izdaje potvrda o prijemu pošiljke.
Nakon prijema pošiljke u prijemnoj pošti ista se zajedno sa popunjenom i preko terminala
prijemne pošte overenom povratnicom šalje na isporuku odredišnoj pošti (u ovom slučaju 11
124 Beograd). Prijem ove pošiljke odredišna pošta (pošta na čijoj se tritoriji nalazi adresa
primaoca – u ovom slučaju 11 124 Beograd) vrši overu prijema tako što na povratnicu udara
svoj poštanski žig – pečat, a zatim ovu pošiljku zavodi u dostavnu knjigu. Nakon ove
procedure vrši se isporuka preporučene pošiljke primaocu zajedno sa povratnicom (u ovom
slučaju predsedniku Vrhovnog suda Srbije) po propisanoj proceduri iz člana 140. Sudskog
poslovnika (Sl. Gl. RS br. 65/03 "Prijem pismena od pošiljaoca koji poštu dostavlja koristeći dostavnu
Predlog za nastavak pretkrivičnog postupka radi utvrđenja identiteta n.n. lica koja su izvršila krivična dela iz predmeta Ktn-
96/07                                                 Strana 3 od 3
knjigu, prijem se potvrđuje stavljanjem datuma i potpisa u nju, kao i na dostavnici, povratnici ili na kopiji
pismena ćiji se original prima, ako su priloženi. Pored potpisa stavlja se i službeni pečat. Vreme prijema (sat,
minut), stavlja se u svim slučajevima. Ovaj podatak treba zabeležit i na primljenom pismenu, odnosno na
njegovom omotu, ako radnik koji ga je primio nije ovlašćen i da ga otvori."). Nakon overe povratnice od
strane primaoca, koje je pravno lice (potpis ovlašćenog službenog lica i pečat pravnog lica)
ova povratnica se posredstvom odredišne i prijemne pošte vraća pošiljaocu kao pouzdani
dokaz da je njegova rezervisana usluga izvršena na zakonit način.
    Takođe, nije tačna tvrdnja u vezi zakonitosti povraćaja preporučene pošiljke
namenjene Sudu Srbije i Crne Gore koja je vraćena bez isporuke tako što nije ni slata
odredišnoj pošti Podgorica, već je nakon cepanja koverta radi uvida u ovaj podnesak od
strane n.n lica Pošte Bor ova pošiljka vraćena bez isporuke iako je njena isporuka bila
uredno naplaćena – sličan slučaj kao i sada samo što mi je tada nakon intervencije pošiljka
bila vraćena.
    U slučaju dostavljanja moje pritužbe predsedniku Vrhovnog suda Srbije –
preporučena pošiljka sa povratnicom br. AR-18210339 od 04.04.2007. godine nije izvršeno u
skladu sa napred opisanom zakonskom procedurom koja se obavezno primenjuje za
rezervisane poštanske usluge iz člana 19. stav 2. Zakona o poštanskim uslugama (sl. Gl. RS
br. 18/05), zato što sam od strane JP PTT saobraćaja RJ Bor, vraćanjem neoverene
povratnice, obavešten da moja preporučena pošiljka AR-18210339 od 04.04.2007. godine
nije dostavljena primaocu – predsedniku Vrhovnog suda Srbije.

DOKAZ 1:      Kopija potvrde o prijemu pošiljke br. AR-18210339 od 04.04.2007. godine
          (prilog 1).

DOKAZ 2:      Kopija povratnice br. AR-18210339 od 04.04.2007. godine (prilog 2).

    Na osnovu izvedenog dokaznog postupka iznosim osnovanu sumnju da je direktor JP
PTT Saobraćaja RJ Bor u svojoj izjavi dala lažan iskaz u pogledu tumačenja zakonske
procedure (umesto izraza zakonska procedura upotrebila je izraz uobičajena procedura što
ne znači da je bila poštovana zakonska procedura) u vezi provere dokumentacije prijemne
pošte 19 210 Bor 1 o otpremanju preporučene pošiljke br. AR-18210339 od 04.04.2007.
godine odredišnoj pošti 11 124 Beograd i da je u tom smislu po slušbenoj dužnosti u skladu
sa zakonskom procedurom sačinjena Potražnica broj 27/2007 i povratnica koje su
otpremljene odredišnoj pošti 11 124 Beograd dana 17.04.2007. godine i iste su navodno
pozitivno rešene od strane ovlašćenog službenika pošte 11 124 Beograd, što direktor JP PTT
Srbija RJ Bor – Suzana Stojanović smatra dokazom da je navedena pošiljka uredno uručena.
Za dokazivanje svojih navoda direktor JP PTT Srbija RJ Bor se pozvala na pisane isprave
(potražnica br. 27/2007 i povratnica od 17.04.2007. godine) čije je kopije priložila.
    Analizom navedenih pisanih isprava može se osnovano zaključiti da iste sadrže
elemnte falsifikovanih službenih isprava iz člana 357. KZ RS.
    Potražnica br. 27/2007 sadrži elemente falsifikovane pisane isprave zato što kao
službeni formular PTT saobraćaja ne sadrži sve potrebne elemente validne i zakonite pisane
isprave koja garantuje ono što se tom pisanom ispravom tvrdi.
    Naime, navedena potražnica predstavlja pisanu ispravu iz koje se ne vidi koje je
službeno lice JP PTT Saobraćaja RJ Bor učestvovalo u njenom sastavljanju a iz njenog
sastavljanja bili smo isključeni i ja kao korisnik rezervisane poštanske usluge iz člana 19.
stav 2. Zakona o poštanskim uslugama i predsednik Vrhovnog suda Republike Srbije kao
primalac moje preporučene poštanske pošiljke AR-18210339 od 04.04.2007. godine, jer u
navedenoj potražnici nema mog potpisa niti potpisa službenog lica prijemne pošte 19210 Bor
1 koje je potražnicu zahtevalo, niti ima pečatom ili štambiljem overenog potpisa službenog
lica Vrhovnog suda Srbije koje je tu poštansku pošiljku navodno primilo u ime predsednika
Vrhovnog suda Srbije.
    Iznosim osnovanu sumnju da su u sastavljanju ove potražnice učestvovala samo n.n.
lica JP PTT Srbija iz Bora i Beograda, koja imaju nekog ličnog interesa za sastavljanje ovakve
lažne i nevalidne pisane isprave.
Predlog za nastavak pretkrivičnog postupka radi utvrđenja identiteta n.n. lica koja su izvršila krivična dela iz predmeta Ktn-
96/07                                                 Strana 4 od 3
    Iz kopije povratnice od 17.04.2007. godine može se osnovano zaključiti da se radi o
pisanoj ispravi koja takođe sadrži elemente falsifikovane službene isprave iz razloga što
prijem ove povratnice nije overen preko terminala prijemne pošte 19210 Bor 1 i kao takva
zajedno i sa na isti način overenom potražnicom br. 27/2007 sa istim datumom prijema u
prijemnoj pošti 19210 Bor 1 poslata na rešavanje odredišnoj pošti 11 124 Beograd.
    Umesto overe preko terminala prijemne pošte 19210 Bor 1, povratnicu i potražnicu je
popunilo n.n. službeno lice (sasvim je izvesno da je identitet tog lica poznat direktoru RJ
Bor), koje je ručno upisalo da je povratnica od 17.04.2007. godine navodno povratnica od
04.04.2007. godine, čime je (preko terminala overena) povratnica broj 18210339 sa
datumom prijema od 04.04.2007. godine na navedeni način falsifikovana kao da je
originalna.
    Osnovana sumnja da se radi o očiglednom falsifikatu proizilazi iz činjenice što se ni
za originalnu povratnicu od 04.04.2007. godine ni za falsifikovanu povratnicu od 17.04.2007.
godine ne navode brojevi iz dostavnih knjiga prijemne pošte 11 124 Beograd u kojima se
zavode sve primljene preporučene poštanske pošiljke sa datumom prijema u odredišnoj
pošti.
    Kao poseban dokaz osnovane sumnje da potražnica br. 27/2007 i povratnica od
17.04.2007. godine sadrže elemente falsifikovanih isprava jeste činjenica da ni na jednoj od
njih navodni potpis službenog lica primaoca (Vrhovnog suda Srbije), koje je pravno lice, nije
overen pečatom tog pravnog lica.
    Iz navedenih razloga pred državnim tužilaštvom iznosim osnovanu sumnju da
navedena pošiljka koja je u prijemnoj pošti 19210 Bor1 primljena 04.04.2007. godine u 16
časova nije bila stvarno isporučena već sutradan 05.04.2007. godine (četvrtak), obzirom da
mi je radnik na prijemu u pošti rekao da će pošiljka tek sutradan (četvrtak) biti poslata za
Beograd, što znači da zbog neradnih dana (uskršnji praznici), moja pošiljka bi teoretski bila
isporučena Vrhovnom sudu tek u utorak (10.04.2007. godine), a ovu tvrdnju dokazujem i
time što na originalnoj povratnici koja mi je uručena u četvrtak 12.04.2007. godine i koja
predstavlja sastavni deo pošiljke (šalje se zajedno sa pošiljkom) nema pečata odredišne
pošte Beograd niti pečatom ili štambiljem overenog potpisa službenog lica Vrhovnog suda
Srbije kao primaoca u svojstvu pravnog lica.
    Na osnovu navedenog činjeničnog stanja i izvedenog dokaznog postupka
predlažem OJT Bor da u pretkrivičnom postupku putem izjave direktora JP PTT
Saobraćaja RJ Bor – Suzane Stojanović sazna imena n.n. lica koja su me
zaplenom poštanske pošiljke br. AR-18210339 od 04.04.2007. godine sprečila u
podnošenju pravnog sredstva, o tome me izvestili dostavljanjem neoverene
povratnice, a zatim korišćenjem nezakonite procedure u sastavljanju iste
povratnice uz potražnicu od 17.04.2007. godine pokušali da me uvere da je moja
pošiljka blagovremeno i na zakonit način predata na nadležnost primaocu –
predsedniku Vrhovnog suda Srbije.
    Predlažem OJT da u pretkrivičnom postupku preko Policijske uprave Beograd pribavi
dokaze iz dostavne knjige prijemne pošte 11 124 Beograd (fotokopiju dostavne poštanske
knjige) da je moja pošiljka br. AR-18210339 od 04.04.2007. godine bila zavedena u
dostavnu knjigu te pošte.
    Takođe, predlažem OJT da u pretkrivičnom postupku preko Policijske uprave Beograd
pribavi dokaze iz prijemne knjige Vrhovnog suda (fotokopiju dostavne knjige Vrhovnog
suda) da je moja pošiljka broj AR-18210339 od 04.04.2007. godine koja je navodno
primljena u Vrhovni sud Srbije 05. 04.2007. godine isporučena na nadležnost predsedniku
Vrhovnog suda Srbije.
    Prilozi (ukupno 2) predaju se kako su navedeni.
                               Oštećeni:

                                        -----------------------------
                                        Slobodan Radulović, 19210 Bor,
                                        Njegoševa 5A/21.

								
To top