ASD A4 16 september 2010 by 1Qz8c8B

VIEWS: 95 PAGES: 16

									AFDELINGSSPECIFIEKE DOCUMENTATIE
     AFDELING A4
INHOUDSOPGAVE


INLEIDING


1    DE AFDELING
     1.1 Inleiding
     1.2 Disciplines en afdelingen waar veel mee wordt samengewerkt
     1.3 Algemene doelstelling
     1.4 Coördinatie en continuïteit van de verpleegkundige zorg
     1.5 Overlegsituaties
     1.6 Algemene informatie


2    DE PATIËNT
     2.1 Inleiding
     2.2 Meest voorkomende  zorgsituaties
     2.3 Meest voorkomende  zorgvragen
     2.4 Meest voorkomende  aandoeningen/ ingrepen
     2.5 Meest voorkomende  onderzoeksmethoden en behandelingsmethoden


3    DE LEERLINGENBEGELEIDING
     3.1 Organisatie van de leer/ werkperiode
     3.2 Afdelingsspecifieke vaardigheden
     3.3 Afdelingsgebonden stage
     3.4 Naslagwerk


SLOTWOORD
                                        2
G/ ASD/ A4/ 16 september 2010
INLEIDING


Welkom op afdeling A4

Met deze afdelingsspecifieke documentatie willen we je een idee geven van de gang
van zaken op de afdeling en wat de verschillende specialismen inhouden.

Met behulp van deze documentatie kun je je voorbereiden op deze
praktijkleerperiode en voor de nieuwe medewerkers op je nieuwe werkplek. We
hopen dat je je snel thuis zult voelen en wensen je een prettige en leerzame tijd toe.

Daar waar leerling staat kan veelal ook stagiair gelezen worden of nieuwe
medewerker.
Namens het team van afdeling A4

Marianne Neijssen, teamleider
Tel: 071- 5828679
m.neijssen@rijnland.nl
Op de afdeling: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Yolande Schutte, opleider
tel: 071- 5828802
y.schutte@rijnland.nl
maandag, dinsdag en donderdag: 08.00-16.30 uur

Conny Vet, opleider
tel: 071- 5828091
c.vet@rijnland.nl
maandag, dinsdag, donderdag en woensdag om de week: 08.30-17.00 uur
                                           3
G/ ASD/ A4/ 16 september 2010
1    DE AFDELING


1.1   Inleiding

Afdeling A4 is een verpleegafdeling, waar je verschillende specialismen aantreft,
(orthopedie, plastische chirurgie, mondheelkunde, dermatologie, pijnpoli en KNO)
Er is een capaciteit van 39 bedden.
De meeste patiënten, die opgenomen worden, zijn geplande opnames. Maar ook
met ongeplande opnames kun je op de verpleegafdeling te maken krijgen.

Het team heeft de volgende samenstelling:
- Bedrijfsleider, Ruud Tromp (A.I.) , hij houdt zich bezig met taken op het gebied
van beleidsontwikkeling, toetsing van kwaliteit en personeelsbeleid.
- Teamleider, Marianne Neijssen
- Verpleegkundigen
- Verzorgende
- Leerling verpleegkundigen en stagiairs op mbo en hbo niveau


1.2   Disciplines en afdelingen waar veel mee wordt samengewerkt

-  Afdelingssecretaresse
-  Voedingsassistente
-  Specialisten
-  Arts-assistenten
-  Fysiotherapeuten
-  Poliklinieken
-  Case manager
-  Decubitusverpleegkundige
-  Pijnconsulent
-  Thuiszorg

Ook werken er vrijwilligers op de afdeling die de bloemen verzorgen.


1.3   Algemene doelstelling

Voor een visie op verplegen heb je een mensvisie nodig. Wij volgen de al enige tijd
heersende tendens in de Nederlandse gezondheidszorg op het gebied van
mensvisies, namelijk die van het holisme.

Patiëntgericht
Het bieden van een optimale verpleegkundige zorg aan de patiënt, waarbij de
nadruk ligt op het creëren van een therapeutisch klimaat.
Onder therapeutisch klimaat verstaan wij dat de verplegende in samenwerking met
de patiënt en andere disciplines een zodanig klimaat schept dat het genezingsproces
van de patiënt bevorderd wordt.
Van de verplegende wordt verwacht dat hij / zij de patiënt benadert met geduld, tact
                                           4
G/ ASD/ A4/ 16 september 2010
en begrip.
De nadruk van de zorgverlening zal, afhankelijk van de situatie waarin de patiënt
verkeert, liggen op:
- Het bewaken van continuïteit in de zorgverlening door middel van:
     procesmatig uitvoeren van de zorg;
     systematische doelgerichte observatie en rapportage;
     het bieden van pré- en postoperatieve zorg;
     informeren en begeleiden van patiënten;
     het meelopen/uitwerken van de dagelijkse visite;
     observeren van de patiënt in deze fase, waardoor tijdige herkenning van
     de complicaties gewaarborgd wordt.
- Het patiëntgericht begeleiden bij problemen die zich voordoen.
- Het motiveren en ondersteunen van de patiënt bij de verschillende therapieën
- Het stimuleren en activeren tot zelfzorg
- Het aanvullen van de zelfzorg
- Het treffen van maatregelen om een goede opvang en begeleiding na het ontslag
te waarborgen

Personeelsgericht
Een dusdanig klimaat scheppen, dat verpleegkundig medewerkers zich prettig voelen
en in staat zijn om patiëntgericht te werken. Dit klimaat wordt bevorderd door:
- Het stimuleren van een positief kritische werkhouding.
- Het in stand houden van een goed leerklimaat, waarin prioriteit wordt gegeven aan
het begeleiden van leerlingen en stagiairs.

Samenwerkingsgericht
Een dus danige samenwerking creëren, dat op basis van gelijkwaardigheid en
tevredenheid een ieder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid draagt. Deze samen-
werking zorgt ervoor dat de continuïteit van zorg gewaarborgd blijft.


1.4   Coördinatie en continuïteit van de verpleegkundige zorg

Op de afdeling wordt gewerkt met teamverpleging.
Onder leiding van de teamleider zorgen zij gezamenlijk voor de aan hun toever-
trouwde patiënten. Handelingen die een teamlid (nog) niet kan of mag uitvoeren
worden door een ander teamlid gedaan. Het teamlid dat de primaire verantwoor-
delijkheid heeft voor een patiënt moet er voor zorgen dat de taken inderdaad
verricht worden. De artsenvisite kun je, afhankelijk van jouw leerperiode onder
begeleiding van de begeleider, zelf uitvoeren.
De verdeling van kamers is afhankelijk van de mate van zorg die de patiënt behoeft
en van de bevoegdheden die de verschillende teamleden bezitten.
Tijdens de dagdiensten is een van de aanwezige verpleegkundigen de “stip”. De
“stipdienst”coördineert de zorg van de hele afdeling.

Opname carrousel
Voor de orthopedische patiënten vindt er 2 x per week op dinsdag en donderdag een
opname carrousel plaats. Tijd: 13.00 uur.-14.00 uur. Tijdens deze carrousel krijgen
de patiënten informatie over de opname/ontslag, de operatie en de fysiotherapie. De
                                           5
G/ ASD/ A4/ 16 september 2010
patiënten krijgen ook een stroomschema over de gehele opname. Hierin staat per
dag beschreven wie ze die dag zien en wat ze kunnen verwachten. Tijdens de
opname carrousel wordt ook het anamneseformulier ingevuld.

De dag voor O.K. gaan de patiënten naar het laboratorium om bloed te laten
prikken. Daarna komen ze naar de afdeling en vindt het opnamegesprek plaats door
de arts-assistent/ co-assistent.
Tevens krijgen de patiënten voorlichting van de fysiotherapeut. Hierna gaan de
patiënten weer naar huis en komen de dag van de operatie nuchter op de afdeling.

De patiënten die voor andere ingrepen komen bezoeken in de periode voordat zij op
de afdeling worden opgenomen de pré-operatief polikliniek (pré-op poli). Deze
patiënten krijgen hier informatie over de operatie en de periode thuis na ontslag.
Tevens ondergaan deze patiënten een klein lichamelijk onderzoek. Hierbij worden
bloeddruk en polsslag gemeten en wordt eventueel een ECG gemaakt. Verder wordt
informatie verstrekt over de vorm van verdoving en vindt het opnamegesprek met
de verpleging plaats.


1.5   Overlegsituaties

Overleg teamleider- bedrijfsleider
Ongeveer éénmaal per twee weken overlegt de teamleider met de bedrijfsleider. In
dit overleg wordt het beleid van de afdeling doorgesproken.

Teamvergadering
De teamvergadering, voor alle teamleden (inclusief de leerlingen/ stagiairs) vindt
éénmaal per 6 weken plaats. Aan de orde komt de samenwerking, eventuele
knelpunten en het functioneren van het team in het algemeen.

Leerlingenoverleg
Dit overleg vindt éénmaal per zes weken plaats.
In dit overleg bespreken we:
- Ervaringen / vragen / knelpunten bij het werken aan de opdrachten.
- Algemene informatie m.b.t. de opleiding.

Werkbegeleidersoverleg
Dit overleg vindt éénmaal per zes weken plaats.
In dit overleg bespreken we:
- Eventuele vragen m.b.t. de begeleiding van de leerlingen / stagiairs.
- Daarnaast komen er algemene onderwerpen m.b.t. de begeleiding aan de orde.

Praktijkopleider / teamleidersoverleg
Ongeveer éénmaal per acht weken hebben de teamleider en praktijkopleider
overleg. In dit overleg worden zaken omtrent het afdelings- en opleidingsbeleid op
de verpleegafdeling besproken.                                           6
G/ ASD/ A4/ 16 september 2010
Informeel overleg vindt plaats met de andere disciplines en de andere
afdelingsmedewerkers.

Grote visite
Voor de orthopedische patiënten vindt dit overleg iedere vrijdag plaats met één
orthopeed, de fysiotherapeuten en een verpleegkundige.


1.6   Algemene informatie

Diensten
B8-dienst :     7.00 -15.30 uur (30 min. etenspauze)
J8-dienst :     15.00 -23.30 uur (30 min. etenspauze)
RA8x-dienst:     23.15 -7.15 uur
Db8-dienst:     9.30 – 18.00 uur (30 min. etenspauze)
H8 – dienst:     13.00 – 21.30 uur (30 min. etenspauze)
Een team van roosteraars is verantwoordelijk voor het maken van de dienstlijst.
De dienstroosters zijn 12 weken van te voren bekend.
Je kunt bij de roosteraars 1 aanvraag doen per week. Vakanties worden
aangevraagd bij de roosteraars. Ruilen van diensten is mogelijk, maar moet
goedgekeurd worden door de teamleider / 1 van de roosteraars, omdat het ruilen
van diensten niet ten koste mag gaan van de kwaliteit

Garderobekastje
Op de eerste werkdag krijg je een sleutel (indien voorradig). Tevens zijn er op de
afdeling kleine kluisjes beschikbaar.

Post
Voor iedereen is er een postvakje. Graag regelmatig legen.

Ziek- en betermelden
Zie reglement ziekte- en herstelmelding, te verkrijgen bij de afdeling P&O in de
woonflat tevens ook te vinden in DKS.
Bij ziekmelden, dit voor 09.00 uur doen bij de teamleider (indien afwezigheid van de
teamleider, melden bij de stipverpleegkundigen), zij spreekt af wanneer er weer
telefonisch contact is.
                                           7
G/ ASD/ A4/ 16 september 2010
2     DE PATIËNT


2.1    Inleiding

Eén dag voor opname bellen de patiënten naar de afdeling over het tijdstip van
opname en van nuchter blijven.
De meeste patiënten worden de dag van operatie opgenomen op de afdeling. De
patiënten gaan voorafgaand aan de operatie naar de holding en worden daar
voorbereid op de operatie. De patiënten gaan na de operatie naar de recovery en
komen daarna terug op de afdeling. Soms gaat een patiënt eerst voor een korte
periode naar de ICU. De opnameduur is ± 5-7 dagen.
Daarnaast is er een groep orthopedische patiënten, onder andere zij die mantelzorg
hebben, die in aanmerking komen voor het Joint Care programma. Dit is een
versneld programma, de patiënten worden ’s maandags opgenomen en gaan
vrijdags / zaterdags naar huis. Deze patiënten verblijven vanaf de 2e dag na de
operatie, overdag in het jointcareverblijf.
De revalidatie van patiënten wordt verzorgd door de afdeling fysiotherapie.


2.2    Meest voorkomende zorgsituaties

-  De  zorgvrager met beperkte zelfzorgmogelijkheden (somatisch en psychosociaal)
-  De  zorgvrager die is opgenomen voor behandeling
-  De  geriatrische zorgvrager met somatische en / of psychische problematiek
-  De  revaliderende zorgvrager


2.3    Meest voorkomende zorgvragen

Ten aanzien van het lichamelijke aspect
- Verhoogd risico op circulatiestoornissen, infectie
- Verstoorde stoelgang, d.w.z. obstipatie/diarree
- Incontinentie van urine / ontlasting
- Veranderde uitscheiding urine / ontlasting
- Verhoogde kans op decubitus
- Zelfzorgtekort bij wassen/hygiëne, kleden/verzorgen, uitscheiding, eten/drinken
- Stoornissen in het slaappatroon
- Belemmerde lichamelijke mobiliteit

Ten aanzien van het psychische aspect
- Angst, ongerustheid
- Gebrek aan afleiding
- Onvermogen actief te zijn
- Verwardheid
- Verhoogd risico voor hospitalisatie
- Belemmerde sociale interactie
- Huisvesting, nazorgproblematiek
- Kortdurende verwardheid door narcose
                                           8
G/ ASD/ A4/ 16 september 2010
- Verstoring lichaamsbeeld


2.4   Meest voorkomende aandoeningen/ ingrepen

Orthopedie
- Coxarthrosis (slijtage in het heupgewricht)
- Slijtage in het schoudergewricht
- Genarthrosis (slijtage aan het kniegewricht)
- Beschadigingen van de banden van het kniegewricht
- Fracturen, onder andere heup (collumfractuur)
- Standafwijkingen van de beenderen
- Variserende of valgiserende osteotomie
- Operatie
- Arthroscopie knie
- Hallux valgus correctie
- Evansplastiek (enkelband plastiek)
- Haglundse exostose
- Rotator cuff laesie (pees/spier scheuring in schouder)
- Patella luxatie
- Schouder luxatie
- Total hip (totale heuparthroplastiek)
- Total knie (totale kniearthroplastiek)
- Pendelosteotomie
- Voorste Kruisband Plastiek (arthroscopisch)
- Conservatief door middel van bedrust
- Totale schouder

Plastische chirurgie
- Mammareductie
- Dupuytren
- Rhinoplastiek (neuscorrectie)
- Quervain (ontsteking van de pezen en of de peesschede aan de duimzijde)
- Abdominoplastiek
- Basaalcelcarcinoom verwijderen
- Gynaecomastie
- Flapoorcorrectie
- Tissue expander inbrengen/ verwijderen
- Dermabrasie
- Decubitusbehandeling

Mondheelkunde
- Kaak osteotomie
- Zygomafractuur (breuk jukbeen/ jukbeenboog)
- Botopbouw van de kaak
- Speekselsteen en/ of klier verwijderen
- Omslagplooiplastiek met palatum mucosa transplantatie


                                      9
G/ ASD/ A4/ 16 september 2010
Dermatologie

Pijnpoli
- Spinal Cord Stimulation bij chronische pijnpatiënten

KNO
- Epitaxus (neusbloeding)
- Fess (endoscopische sinusoperatie)
- Infundibulotomie (operatie neusbijholten)
- Claoue (poliep extractie)
- Conchotomie (verwijderen van neusschelpen)
- Myringoplastiek of Tympanoplastiek (trommelvliessluiting)
- Cald well luc (operatie neusbijholten)
- Meatusplastiek (wijder maken van de gehoorgang)


2.5  Meest voorkomende onderzoeksmethoden en behandelingsmethoden
- Onderzoeksmethoden
   Foto’s
   Onderzoek van urine, bloed
   Punctie
- Behandelingsmethoden
   Operatie
   Conservatief
                                   10
G/ ASD/ A4/ 16 september 2010
3    DE LEERLINGENBEGELEIDING


3.1   Organisatie van de leer/werkperiode

Op de verpleegafdeling krijg je één of twee werkbegeleiders. De werkbegeleider is
contactpersonen voor de geplande gesprekken. Daarnaast werk je met je vaste
werkbegeleider, maar ook met de andere werkbegeleiders.
De eerste dag word je ingewerkt op de afdeling, aan de hand van het
inwerkprogramma van de verpleegafdeling, wat in je mutatie envelop zit.
In de eerste dagen wordt van je verwacht dat je je oriënteert op de afdeling op het
gebied van het verpleegproces en de organisatie van de afdeling en dat je start met
het verdiepen in ziektebeelden, onderzoeken en ingrepen, protocollen,
werkinstructies en dergelijke. Ook wordt er van je verwacht dat je de te behalen
praktijktoetsen en de praktijkgids grondig doorneemt.
Maak een tijdsplanning / praktijkleerplan / competentieontwikkelplan en zorg dat
deze 2 werkdagen voorafgaand aan het introductiegesprek in je portfolio zit.
In de teampost staat een map “informatie opleiding”, met hierin onder andere het
gesprekkenlijstje en de mutatielijst.
Je kunt je portfolio ook in deze kast zetten. Wanneer je nieuwe producten (zoals een
tijdsplanning / praktijkleerplan / competentieontwikkelplan, theoretische
uitwerkingen van ziektebeelden / opdrachten) in je portfolio doet, wil je de
werkbegeleider en praktijkopleider hier dan attent op maken?

Werkrapportages
Je start direct met het verzamelen van bewijsmateriaal, de werkrapportages.
Verzamel 2 à 3 werkrapportages per week.

Gesprekken met werkbegeleider en praktijkopleider en bijbehorende voorbereiding
Bij leerlingen (alleen in de 1ste plp in het ziekenhuis) en stagiairs vindt tijdens de eerste werkweek
een kennismakingsgesprek plaats. Tijdens dat gesprek maken we kennis met elkaar
en worden er afspraken gemaakt omtrent de oriëntatie op de afdeling, het
verzamelen van werkrapportages en het maken van een tijdsplanning /
praktijkleerplan / competentieontwikkelplan. Na ongeveer 15 werkdagen vindt er
een introductiegesprek plaats, en daarna eventueel het voortgangsgesprek, de
tussenbeoordeling, de eindbeoordeling en de eindevaluatie.
Na verloop van tijd wordt het eventuele voortgangsgesprek, de tussen - en
eindbeoordeling en de eindevaluatie gepland. Wanneer de werkbegeleider afwezig is
zal de teamleider als afgevaardigde van de afdeling bij de gesprekken aanwezig zijn.

Er is ook ruimte voor begeleidingsgesprekken. Er wordt er standaard één gepland
Je kunt deze ook zelf aanvragen als je hier behoefte aan hebt. Dit geldt overigens
altijd, als je vragen of problemen ergens mee hebt: schroom niet te vragen om
begeleiding of om langs te komen.
Een week voorafgaand aan de gesprekken (IG, VG, TB, EB) doe je het
gespreksformulier wat de werkbegeleider in moet vullen in het postvak van de
werkbegeleider.
Voor alle hbo’ers geldt de gesprekkencyclus en de voorbereiding zoals vermeldt in
praktijkgids niveau 5.
                                                  11
G/ ASD/ A4/ 16 september 2010
Voor alle stagiairs geldt dat er tijdens de stage gesprekken gepland worden met
de praktijkopleider. De werkbegeleider is hier ook regelmatig bij aanwezig.

Als een gesprek niet door kan gaan, dan meld je dit bij de praktijkopleider.

Praktijkleeruren
Wanneer er een nieuwe dienstlijst uit is, kun je in overleg met de teamleider
afspreken wanneer je 1½ uur per 14 dagen in kan laten roosteren om te besteden
aan je leerproces. Het is de bedoeling dat je in die tijd op de afdeling/in het
ziekenhuis blijft.

Na de introductieperiode
Na de introductieperiode ga je starten met de opdrachten aan de hand van je
tijdsplanning / praktijkleerplan / competentieontwikkelplan. Dit houdt in dat je dan
werkt aan theoretische uitwerkingen en dat je gerichte werkrapportages gaat
verzamelen over het functioneren in de praktijk.

Samenwerkingsmomenten en verantwoordelijkheid ten aanzien van het leerproces
Tijdens de praktijkleerperiode werk je regelmatig samen, met je vaste werkbegelei-
der, maar ook met andere teamleden. Je wordt dan een aantal dagen gekoppeld,
waarin je kunt werken aan je praktijktoetsen / (praktijkleer)opdrachten.
Het is de bedoeling dat je zelf het initiatief neemt om deze
samenwerkingsmomenten goed te benutten. Bespreek deze diensten voor en na en
maak je werkbegeleider duidelijk wat je wilt leren en welke hulp of feedback je daar
bij nodig hebt! Natuurlijk werk je ook buiten deze samenwerkingsmomenten om aan
je (praktijk)opdrachten, dan wordt dezelfde duidelijkheid van je verwacht. Je kunt
ook zelf diensten aanvragen bijvoorbeeld als je gaat werken aan oudste diensten
draaien of leerlingbegeleiding.
Er wordt verwacht dat je hierin zelf initiatief neemt. Dit geldt overigens voor je hele
leerproces. Je bent zelf verantwoordelijk voor je leerproces. Dit houdt in dat jezelf je
planning en opleidingsverplichtingen in de gaten houdt en ook tijdig afspraken
hieromtrent maakt.

Presentaties / lessen
Presentaties / lessen worden in overleg met Esther / Deborah (zij hebben het
aandachtsgebied scholing) en de praktijkopleider gepland.
Als je een les gaat geven is het de bedoeling dat je in de teampost een uitnodiging
ophangt. Kijk voor het aantal bij te wonen en te geven lessen in de praktijkgids.

Procedure:
- Samen met praktijkopleider of werkbegeleider een onderwerp kiezen
- Zelf afspraak maken met praktijkopleider om voor te bespreken
- Inleveren van schriftelijke uitwerking (lesopzet) bij praktijkopleider
- Doorspreken onderwerp en lesopzet (voorbespreking praktijkopleider)
 - Zelf afspraak maken met praktijkopleider om na te bespreken (liefst gelijk er na)                                            12
G/ ASD/ A4/ 16 september 2010
Afspraken m.b.t. voorbehouden handelingen in het Rijnland Ziekenhuis
de VBH-lijst welke in de opleidingsmap op de afdeling is toegevoegd.
( zie verder praktijkgids mbo bbl en hbo duaal)


Patiënt ophalen van recovery/ SEH
Het ophalen van de patiënt van de recovery/ SEH gebeurt altijd onder begeleiding
van een gediplomeerde.


3.2   Afdelingsspecifieke vaardigheden

Algemeen
Afdelingsspecifieke vaardigheden zijn de vaardigheden die het meest en/of alleen op
deze afdeling voorkomen. De afdelingsspecifieke vaardigheden, die niet voorkomen
op de algemene verpleegtechnische vaardighedenlijst, kun je hieraan toevoegen.
In de praktijk kun je deze afdelingsspecifieke vaardigheden integreren in jouw op-
drachten.
We verwachten dat je je, voorafgaand aan deze praktijkleerperiode, op deze
afdelingsspecifieke vaardigheden goed oriënteert. Dit houdt in dat je je theoretisch
verdiept in deze vaardigheden en, wanneer dit mogelijk is, op school inoefent.
Voor de vaardigheden geldt dat je deze vaardigheden alléén mag inoefenen en
uitvoeren wanneer je de theorie hierover op school hebt gehad.

Afdelingsspecifieke vaardigheden
- Hulpmiddelen klaarzetten welke nodig zijn voor een patiënt die een ingreep moet
 ondergaan
- Stellagebed met toebehoren klaarzetten, bij revisie
- Preoperatieve zorg uitvoeren
- Postoperatieve zorg uitvoeren
- Verzorgen van een niet-geïnfecteerde (operatie)wond
- Verbinden van een wonddrain
- Ondersteuning bieden bij het mobiliseren van een patiënt met behulp van
 elleboogkrukken, looprekje
- Het aanleggen van een drukverband
- Controle gipsverband
- Draadhechtingen of agraves van een goed genezen operatiewond verwijderen (op
 de verpleegafdeling worden die “nietjes” genoemd, deze zijn kleiner dan de
     normale agraves)
- Een geïnfecteerde (operatie)wond kunnen verzorgen
- Verwijderen van een wonddrain
- Toedienen na operatie van autoloog bloed d.m.v. bellovac systeem
- Aanleggen van diverse verbanden
- Aantrekken van een elastische kous
- Pijnmeting d.m.v. VAS-score (Visuele Analoge Schaal)
- Invullen formulier patiënt met een delier


3.3 Afdelingsgebonden stage

                                          13
G/ ASD/ A4/ 16 september 2010
Algemeen
Tijdens je praktijkleerperiode kun je 4 dagdelen (16 uur) uitgebreider kennismaken
met disciplines waarmee je op de afdeling frequent te maken hebt.
In jouw introductieperiode neem je contact op met de teamleider om te horen
wanneer deze stage is ingeroosterd.
De leerling neemt zelf het initiatief om deze stage te regelen. Verder bijzonderheden
kan je terugvinden in de memo afdelingsgebonden stage, in de praktijkgids.
Eventuele mogelijkheden om de afdelingsgebonden stage in te vullen zijn:
- Het bijwonen van ingrepen op de operatie-afdeling
- Poli b.v. orthopedie
- Holding.
- Recovery
- Fysiotherapie
- Case manager
- Stomaverpleegkundige
- Decubitusverpleegkundige
- Verpleeghuis
- P.A.-lab
- Revalidatiecentrum
- Gipskamer
- Meelopen met de secretaresse
- Bijwonen grote visite

Heb je over het bovenstaande vragen neem dan contact op met de teamleider,
werkbegeleider of praktijkopleider van de verpleegafdeling.


3.4 Naslagwerk

Welke te vinden is in de kast van de teampost / gespreksruimte en op de G-Schijf
van de afdeling. In het DKS zijn allerlei werkinstructies / reglementen en andere
informatie te vinden

Algemeen
- Richtlijnen betreffende het werken met het verpleegdossier
- Decubitus behandel- en nieuwsbrief
- Rijnland Actueel
- Infectie preventie
- Wondboek WCS
- Werkinstructie A t/m Z
- Procedures A t/m Z
- Protocol orgaan/weefsel donatie
- Protocollen
- Voorbehouden Handelingen
- Kwaliteitshandboek
- Taak, functie omschrijvingen
- Handboek P&O
- Werkboek niveau 4
- Werkboek niveau 5
                                          14
G/ ASD/ A4/ 16 september 2010
-  Map informatie opleiding
-  Map met verpleegkundige lessen en verbeterplannen
-  Informatieboek over meerdere ziektebeelden
-  Reader orthopedie
-  Werkinstructie boek
-  Video Heup-knie ok
-  Video Voorlichting-ontslag Joint Care
-  Leefregels na ontslag (formulierenkast secretaresse)
-  Map (op de G-schijf) inwerken voor leerlingen
                              15
G/ ASD/ A4/ 16 september 2010
SLOTWOORD

We hopen dat je nu voldoende informatie hebt over afdeling A4 om je voor te
bereiden op de praktijkleerperiode en een tijdsplanning / praktijkleerplan /
competentieontwikkelplan kan maken.

Mocht je nog vragen hebben, stel ze dan gerust.
Tot ziens, namens het gehele team van de afdeling.


Marianne Neijssen, teamleider
Tel: 071- 5828679
m.neijssen@rijnland.nl
Op de afdeling: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Yolande Schutte, opleider
tel: 071- 5828802
y.schutte@rijnland.nl
maandag, dinsdag en donderdag: 08.00-16.30 uur

Conny Vet, opleider
tel: 071- 5828091
c.vet@rijnland.nl
maandag, dinsdag, donderdag en woensdag om de week: 08.30-17.00 uur
                                        16
G/ ASD/ A4/ 16 september 2010

								
To top