Blanketterne 1 - 47

Document Sample
Blanketterne 1 - 47 Powered By Docstoc
					                                     BLANKET A1

      GRUNDLAG FOR KVALITETSSTYRINGSSYSTEMETGrundlaget for kvalitetsstyringssystemet er:

     Lov nr. 988 af 8. december 2003 om gasinstallationer og installationer i
     forbindelse med vand- og afløbsledninger (autorisationsloven).
     Bekendtgørelse nr. 1039 af 8. december 2003 om kvalitetstyrings-
     systemer og særlig tilsynsordning for autoriserede og godkendte
     kompetente virksomheder.
     Bekendtgørelse nr. 1042 af 8. december 2003 om personlige faglige
     kvalifikationer for den teknisk ansvarlige og dennes medarbejdere i
     autoriserede og godkendte kompetente virksomheder.
     Bekendtgørelse nr. 1044 af 8. december 2003 om udøvelse af virksom-
     hed som autoriseret kloakmester.

  Endvidere er formålet, at de kvalitetsmålsætninger, der er sat op i
  virksomhedens kvalitetshåndbog, efterleves.
            Københavns tekniske Skole - Glostrup afdeling         1
                                        BLANKET A2

 OVERSIGT OVER MYNDIGHEDSREGLER, TEKNISKE ANVISNINGER
         OG ANDRE VEJLEDNINGER


                                     Dato for sidst
1. Myndighedsregler                           gældende udgave
Normer
 DS 432, 3. udg., “Norm for afløbsinstallationer”             28.06.2000
 DS 436, 2. udg., “Norm for dræning af bygværker m.v.”           december 1993
 DS 430, 2. udg., “Norm for lægning af fleksible ledninger i jord”     april 1986
 DS 437, 2. udg., “Norm for lægning af stive ledninger af beton      marts 1986
  m.v. i jord”
 DS 475, 1. udg., “Norm for etablering af ledningsanlæg i jord” +    16.12.1993
  tillæg 1, 2. udg.
 DS 415, 3. udg., “Norm for fundering”                  23.04.1998
 DS 440, 2. udg., “Norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning”      september 1983
 DS 455, 1. udg., “Norm for tæthed af afløbssystemer i jord”       januar 1985

Reglementer
 Bygningsreglement, 1995                        www.retsinfo.dk
 Bygningsreglement for småhuse, 1998

Love
 Miljøbeskyttelsesloven, lov nr. 753 af 25. august 2001       www.retsinfo.dk
 Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter         www.dgp.dk
 miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4. Bekendtgørelse nr. 501 af   www.kloakviden.dk
 21. juni 1999
 Lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand-
 og afløbsledninger (“autorisationsloven”). Lov nr. 206 af 27. marts
 2000 med tilhørende bekendtgørelse
 Lov nr. 450 af 7. juni 2001 om indhentning af tilbud i bygge- og
 anlægssektoren


                                     Dato for sidst
2. Tekniske anvisninger                         gældende udgave
 SBI-anvisning 185, afløbsinstallationer                   1997
 Afløbsanlæg i jord - kloakmesterarbejde                   2003
 Rørcenteranvisning 001, ressourcebesparende                 1999
  afløbsinstallationer
 Rørcenteranvisning 003, brug af regnvand til wc-skyl og            2000
  vaskemaskiner
 Håndbog i kloakmesterarbejder. Entreprenørbranchens forlag         2003
                                     Dato for sidst
3. Andre vejledninger                          gældende udgave
 Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 1. Rodzoneanlæg op til 30 pe       1999
 Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 2. Nedsivningsanlæg op til 30 pe     2000
 Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 3. Sandfilteranlæg op til 30 pe     1999


            Københavns tekniske Skole - Glostrup afdeling            2
                                        BLANKET A3

          OVERSIGT OVER PRØVE- OG MÅLEUDSTYR


Type         Fabrikat      Anskaffelse     Kalibrering  Bemærkninger
                      dato/år       check
Nivellerings-    Nikon AP-7     01-04-1999     01-03-2001      OK
instrument
Lazerinstrument   Mikro Laser     01-03-2001     01-04-2001      OK
Faldvaterpas     Hultafors model   04-05-2000     02-03-2001      OK
           APK 100
Tæthedsprøve-    Bold: Save 90-    04-04-2000     01-04-2001  VVS-nr.
udstyr (bolde og   150 inkl.                       241886.019
manometer)      boldmanometer                     Sava-nr. 1062035
.          Manometer      04-04-2000     01-04-2001  OK, fabriksattest
                                      vedlagt
TV-inspektions-   Pear Point      01-02-1999     01-02-2000  OK, kontrolleret
udstyr                                   metertæller
            Københavns tekniske Skole - Glostrup afdeling             3
                                        BLANKET A4

           MEDARBEJDERKVALIFIKATIONER

Uddannelse og     Hans   Jens    Arne    Hans  Jens Ole   Per
kurser        Olesen  Jensen    Skov   Petersen Frem Olesen Rommen

Kloaktrin 1      x     x                  x
Kloaktrin 2      x     x
Autoriseret            x
kloakmester
Truckcertifikat    x     x
Krancertifikat                      x
Traktorkørekort                              x
Kørekort:
 bil         x     x      x      x      x  x    x
 lastbil       x     x            x             x
 bil > 8 personer   x
 påhænger       x
Nivellering I                 x
Efteruddannelses-
kursus Nedsivning   x     x
            Københavns tekniske Skole - Glostrup afdeling          4
                                       BLANKET B1

           PROCESGRANSKNING OG KONTROLPLAN


1. Opgavebeskrivelse

Opgaverne består i:
2. Procesgranskning

Procesgranskning har medført særlige forhold, der skal iagttages:

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .3. Kontrolplan

Kontrolplanen skal indeholde følgende elementer:

 der anvendes kontrolplan efter blanket B1a for nedsivningsanlæg, inkl. ansøgnings-
 skema og checkliste
 .
 .
 .
 .
 .
 .Sign.: ____________________                    Dato:________________
            Københavns tekniske Skole - Glostrup afdeling           5
                                                            BLANKET B2

                    KONTROLPLAN FOR NEDSIVNINGSANLÆG
Aktivitet     Hvad       Hvor        Omfang      Krav           Dokumentation Metode
          kontrolleres
Forundersøgelser
Etablering af   Projektering af  Ved anlæggets   Ansøgnings-    Vejledning fra      Ansøgnings-  Udfyldelse af
nedsivningsanlæg  anlægget     placering     skema       Miljøstyrelsen nr. 2 1999 skema     ansøgningsskema
Modtagekontrol
Fordelerrør og   Evt.       Ved modtagelse / 100%        Intakte          Tjekliste   Visuel
brønde       beskadigelser   anvendelse              Mærket           Følgeseddel
Pumpe       Type       Ved modtagelse / 100%        VA-godkendt        VA-blad    Visuel
                   anvendelse                           Produktblad
Nøddesten     Kornstørrelse   Ved modtagelse / Pr. læs       DS 440 og Vejledning fra Tjekliste    Visuel
          Følgeseddel    anvendelse              Miljøstyrelsen nr. 2 1999: Følgeseddel
                                     16-32 mm
Geotextil     Type af      Ved modtagelse / Pr. rulle      Vejledning fra       Tjekliste   Visuel
         geotextil     anvendelse              Miljøstyrelsen nr. 2 1999 Følgeseddel
Bundfældningstank Intakt og     Ved modtagelse / 100%        VA-godkendt        VA-blad    Visuel
         godkendt      anvendelse
Udførelseskontrol
Udlægning af   Tykkelse af    Ved udlægning   2 steder i   DS 440 og Vejledning fra Tjekliste     Tommestok
fordelerlag    fordelerlag              anlægget    Miljøstyrelsen nr. 2 1999:
                                    min. 20 cm under
                                    ledning, min 5 cm over
                                    top af rør
Fald i %      Fald i %     På fordelerrør   På hvert rør  Vejledning fra       Tjekliste    Faldvaterpas/roter
                                    Miljøstyrelsen nr. 2 1999:         laser
                                    5-10%
Trykrør      Huldiameter og På trykrøret     På hver    Vejledning fra       Tjekliste    Tommestok
          afstand mellem            trykrørsstreng Miljøstyrelsen nr. 2 1999:
          huller                       afstand 0,7-1 m.
                                    Huldiameter 5-7 mm
                       Københavns tekniske Skole - Glostrup afdeling                       6
                                                           BLANKET B2

                 KONTROLPLAN FOR NEDSIVNINGSANLÆG
Aktivitet   Hvad       Hvor        Omfang      Krav             Dokumentation Metode
       kontrolleres
Jorddækning  Tykkelse på   Fra bund af    Et sted pr.    Vejledning fra Miljøstyrel-  Tjekliste   Tommestok
       jorddækning   ledning til terræn streng      sen nr. 2 1999.
                                  Min. 60 cm
Nivellement  Fald og koter  I brønd og     Pr. brønd /   Spildevandsbek. nr. 501,   Tjekliste   Nivellerings-
                knudepunkter    knudepunkt    juni 1999           Målebog    apparat
Pumpe     Funktion     Ved aflevering af  100%       VA-godkendt          Tjekliste   Visuelt
                anlægget                              VA-blad
Alarm     Funktion     Ved aflevering af  100%       Ført ind i huset       Tjekliste   Visuelt
                anlægget                              Produktblad
Retablering  Retablering af  Ved opgravet    Ifølge     Samme standard som       Tjekliste   Visuelt
       terræn /     område       aftalegrundlag ved før opgravning       Foto
       belægning
                    Københavns tekniske Skole - Glostrup afdeling                      7
                                           BLANKET B3

            TJEKLISTE FOR NEDSIVNINGSANLÆG
Kunde:         _________________________       Telefon: __________________
Adresse:        _________________________       Mobil: __________________
Kontaktperson:     _________________________
Arbejdssted:      _________________________
Kontaktperson:     _________________________
Arbejdsbeskrivelse:   _________________________
Entreprisestart:    _________________________       Dato:    __________________


Type af fordelingsanlæg:       Tryk           Gravitation


Kontrol af              Dato/Sign.            Bemærkn.

Forundersøgelse
Etablering af nedsiv-
ningsanlæg                 /

Modtagekontrol
Fordelerrør og brønde            /
Pumpe                    /
Nøddesten                  /
Geotextil                  /
Bundfældningstank              /

Udførelseskontrol
Udlægning af fordelerlag            /
Fald %                     /
Trykrør                     /
Jorddækning                   /
Nivellement                   /
Pumpe                      /
Alarm                      /
Retablering                   /

Slutkontrol
                        /
                        /
                        /
                        /


Afslutning af sag
  Tegning                      Ledningsoplysninger indhentet
  Drift og vedligeholdelse              Færdigmeldt arbejde
  Gravetilladelse
  Faktura                     Dato:         Signatur:


             Københavns tekniske Skole - Glostrup afdeling            8
                                          BLANKET B4

       KONTROL MED MINDRE REPARATIONSARBEJDER
Kunde:        ______________________       Telefon: ______________________
Adresse:       ______________________       Mobil: ______________________
Kontaktperson:    ______________________
Arbejdssted:     ______________________
Kontaktperson:    ______________________       Dato:   ______________________

                   Tegning / Skitse
Særlige bemærkninger
Kontrol af             Dato / Sign.           Bemærkn.

Modtagekontrol
Rør/formstykke              /
Brønde                  /
Grusmaterialer              /

Udførelseskontrol
Koter                   /
Udjævningslag               /
Fald %                  /
Omkringfyldning              /
Tilfyldning                /
Retablering                /

Slutkontrol
                     /
                     /
                     /
                     /


Afslutning af sag
  Tegning                     Ledningsoplysninger indhentet
  Drift og vedligeholdelse             Færdigmeldt arbejde
  Gravetilladelse
  Faktura                   Dato:          Signatur:            Københavns tekniske Skole - Glostrup afdeling            9
                                        BLANKET B5

        AFVIGELSESRAPPORT/REKLAMATIONSRAPPORT

                                    Dato:TYPE                                  NR.


  Reklamation        Afvigelse                Teknisk observation


Modtaget fra:

Navn:
Adresse:

I forbindelse
med:

Beskrivelse:                    Navn:             Dato:


Korrigerende handling:                    Navn:             Dato:


Korrigerende handling gennemført:

                    Navn:             Dato:
           Københavns tekniske Skole - Glostrup afdeling             10
                                          BLANKET B6

  INTERN EFTERPRØVNING AF KVALITETSSTYRINGSSYSTEMETS
            EFTERLEVELSE

                                    Nr.:
                                    Dato:


Udvalgte områder                      Noter            OK
Myndighedsregler, vejledning
Prøve- og måleudstyr
Medarbejderkvalifikationer
Underleverandørleverancer
Arbejdets tilrettelæggelse
Udfyldte blanketter
Kontrol med arbejdets udførelse
Behandling af reklamationer
Kvalitetsdokumentation

Bemærkninger affødt af vurderinger:


Note 
Note 
Korrigerende handlinger


Ovenstående interne efterprøvning har givet anledning til følgende     Afvigelsesrapport
korrigerende handlinger:                          nr.


                                      _______________

                                      _______________

Navn:                                    Dato:
            Københavns tekniske Skole - Glostrup afdeling              11
                                          BLANKET B7

              LEDELSENS EVALUERING
                                      Nr.:
Periode:                                  Dato:

Dokumentation              Dokumenter           Noter      OK
1. Oversigter over kloakmesterens
  kontrol med arbejdets udførelse
2. Intern efterprøvning af KS-
  systemets efterlevelse
3. Ekstern efterprøvning fra kontrol-
  instans
4. Afvigelsesrapporter
5. Iværksatte korrigerende hand-
  linger
6 Opfyldelse af kvalitetsmål

Analyse af dokumentationen:

Bemærkninger:
Note Note 
Korrigerende handlinger


Ovenstående ledelsesevaluering har medført følgende            Afvigelsesrapport nr.
korrigerende handlinger:
                                      __________________
                                      __________________


Den teknisk ansvarliges underskrift: _______________________ Dato: _____________

Indehaverens eller direktørens underskrift:__________________       Dato: _____________
            Københavns tekniske Skole - Glostrup afdeling               12
                                    BLANKET B8

        RAPPORT FOR EKSTERN EFTERPRØVNING
          AF KVALITETSSTYRINGSSYSTEMETUdarbejdes af kontrolinstansen
            Københavns tekniske Skole - Glostrup afdeling      13
Byggesagsnr.: _________________
                                       Blanket B10a
            Kontrolplan for nedsivningsanlæg
Kunde: _____________________ Adresse:_____________________________________
Kontaktperson: _______________Arbejdssted: __________________________________
Tlf.nr.: ______________________Startdato:__________________ Slutdato:___________

Tryknedsivning: _________Gravitationsnedsivning: __________

 Kryds       Kontrol af        Dato    God- Kontrol-    Omfang /
  ved                          kendt  leret     evt.
 kontrol                        ja / nej  af   bemærkninger
     Højeste grundvandsstand i.f.t.                 1 sted midt anlæg
     bund af nedsivningsanlæg
     Jordbund egnet til nedsivning                  2 steder 10 m afst.
     Afstandskrav overholdt                     100 %
     Udført i.h.t. tegning                      Normkrav
     Udført i.h.t. tilladelses vilkår                Ansøgn.skema
Modtagekontrol
     Rør, fordelerrør og brønde                   100 % - følgesed.
     Pumpe                              100 % - følgesed.
     Nøddesten (vasket)                       Pr. læs - følgesed.
     Geotekstil                           Pr. rl. - følgesed.
     Bundfældn.tank evt. /m                     100 % - følgesed.
     udluftn.
Udførelseskontrol
     Udlægning / tykkelse af                     2 steder pr. streng
     fordelerlag
     Fald på fordelerrør                       100 %
     Placering af fordelerrør                    2 steder pr. streng
     Placering af fordelerrør dybde                 2 steder
     Udlægning / placering af                    2 steder pr. streng
     geotekstil
     Jorddækning                           2 steder
     Placering / samlinger                      100 %
     bundfældninstank
     Placering / samlinger brønde                  100 %
     Placering / fald / samlinger                  100 %
     ledninger
     Montering af pumpe og alarm                   100 %
     Retablering                           Visuel
Slutkontrol
     Funktionsafprøvning af anlæg                  Afprøves med
                                     vand
      Bundfældningstank fyldt med                  100 %
      vand
      Funktion af alarm                       2 x aktivering
            Københavns tekniske Skole - Glostrup afdeling           14
Byggesagsnr.: _________________
                                       Blanket B10b
             Kontrolplan for sandfilteranlæg
Kunde: __________________________Adresse:________________________________
Kontaktperson: _______________________ Arbejdssted: _________________________
Tlf.nr.: ______________________Startdato:__________________ Slutdato:___________

Med membran: _________               Uden membran: __________

 Kryds       Kontrol af        Dato   God- Kontrol-     Omfang /
 ved                         kendt  leret      evt.
kontrol                        ja / nej  af    bemærkninger
    Grundvandsstand i f.t. bund                   1 sted midt i anlæg
    fordelerrør
    Afstandskrav overholdt                     100 %
    Udført i henhold til tegning                  Normkrav
    Udført i h.t. tilladelses vilkår                Ansøgningsskema
Modtagekontrol
    Rør, formstykker, fordelerrør, og                100 % - følgeseddel
    brønde
    Pumpe og alarm                         100 %
    Filtersand (kornkurve)                     2 sigteanalyser
    Ærtesten (vaskede)                       Pr. læs
    Nøddesten (vaskede)                       Pr. læs
    Geotekstil                           Pr. rulle
    Membran                             100 % fri for brud
    Bundfældn.tank evt. m. udluftn.                 100 %
Udførelseskontrol
    Udlægning af sand i udgravning                 2 steder
    Placering/udlægn. af membran                  100 %
    Placering/udlægn. af geotekstil                 2 steder
    Placering/udlægning af drænrør                 100 %
    Udlægning/tykkelse af drænlag                  2 steder
    Geotekstil over drænlag                     2 steder
    Udlægning/tykkelse af filterlag                 4 steder
    Udlægn./tykkelse af fordelerlag                 2 steder
    Placering/fald på fordelerrør                  100 %
    Placering af fordelerrør, dybde                 2 steder
    Jorddækn./placering af udluftn.                 2 steder
    Placering bundfældningstank                   100 %
    Placering af ledn. og brønde                  100 %
    Pumpes montering, incl. alarm                  100 %
Slutkontrol
    Funktionsafprøvning af anlæg                  Afprøves m. vand
    Bundfældn.tank fyldt m. vand                  100 %
    Funktion af alarm                        2 x aktivering
            Københavns tekniske Skole - Glostrup afdeling            15
Byggesagsnr.: _________________
                                          Blanket B10c
              Kontrolplan for minirenseanlæg
Kunde: ______________________ Adresse:____________________________________
Kontaktperson: ________________Arbejdssted: _________________________________
Tlf.nr.: __________________Startdato:__________________ Slutdato:_______________

 Kryds        Kontrol af        Dato    God-    Kontrol-   Omfang /
 ved                           kendt    leret      evt.
kontrol                          ja / nej    af    bemærkninger
     Afstandskrav overholdt                         100 %
     Udført i henhold til tegning                      Normkrav
     Udført i henhold til tilladelses-                   Ansøgningsske
     vilkår                                 ma

Modtagekontrol
    Rør, formstykker, brønde                         100 % -
                                         følgeseddel
     Minirenseanlæg                             100 %
     Bundfældningstank evt. /m                       100 %
     udluftning
     Pumpe / alarm                             100 %

Udførelseskontrol
    Montering / placering af                         100 %
    minirenseanlæg
    Placering af                               100 %
    bundfældningstank
    Placering af pumpebrønd                         100 %
    Montering af pumpe og alarm                       100 %
    Placering / fald på ledninger                      100 %
    og brønde
    Udstyr monteret i minirense-                       100 %
    anlæg
    Minirenseanlæg afdækket                         100 %
    med aflåseligt dæksel
    Placering af udluftning                         100 %
    Jorddækning                               2 steder

Slutkontrol
    Funktionsafprøvning af anlæg                       Afprøves med
                                         vand
     Bundfældningstank fyldt med                      100 %
     vand
     Minirenseanlæg fyldt med                        100 %
     vand
     Afprøvning af alarm                          2 x aktivering
     Afprøvning af pumper                          2 x aktivering
              Københavns tekniske Skole - Glostrup afdeling             16
Byggesagsnr.: _________________
                                        Blanket B10d
                Kontrolplan for afløbsanlæg
Kunde: __________________________ Adresse:________________________________
Kontaktperson: _______________________ Arbejdssted: _________________________
Tlf.nr.: __________________Startdato:__________________ Slutdato:_______________

 Kryds        Kontrol af        Dato    God- Kontrol-     Omfang /
 ved                           kendt  leret      evt.
kontrol                         ja / nej  af    bemærkninger
     Afstandskrav overholdt                      100 %
     Udført i henhold til tegning                   Normkrav
     Udført i h.t. tilladelses vilkår                 Ansøgningsskema

Modtagekontrol
    Rør / formstykker / afløbsskåle                   100 % - følgeseddel
    Brønde / sandfang /                         100 % - følgeseddel
    rottespærre m.v.
    Overgange / påboringssæt                      100 % - følgeseddel
    Højvandslukkere / udskillere                    100 % - følgeseddel
    Dræn                                100 % - følgeseddel
    Pumper / trykrør                          100 % - følgeseddel
    Dæksler / karme / riste                       100 % - følgeseddel
    Render / stiger                           100 % - følgeseddel
    Samlingsmaterialer                         100 % - følgeseddel
    Grusmaterialer                           Pr. læs

Udførelseskontrol
    Koter / dybder på ledninger                    ”Knudepunkter”
    Koter / dybder på brønde                      100 % - løbende
    Fald på ledninger                         100 % - løbende
    Udjævningslag                           Pr. 10 m
    Omkringfyldning                          Pr. 10 m
    Tilfyldning / komprimering                     Aftalegrundlag
    Retablering                            Aftalegrundlag
    Samlinger / overgange /                      100 %
    dæksler / riste
    Placering af ledninger                       DS 430 / DS 437
    Placering af brønde                        DS 430 / DS 437
    Tilslutning til hovedkloak /                    100 %
    stikledning
    Pumper / højvandslukkere /                     100 %
    rottespærre
Slutkontrol
    Rettede tegninger udført                      100 %
    Tæthedsprøvning                          Aftalegrundlag
    TV inspektion                           Aftalegrundlag
    Funktionsafprøvning af anlæg                    Afprøves med vand
    Pumper / højvandslukkere /                     2 x aktivering
    rottespærre

              Københavns tekniske Skole - Glostrup afdeling           17
Byggesagsnr.: _________________
                                        Blanket B10e
Kontrolplan for:__________________
Kunde: __________________________ Adresse:________________________________
Kontaktperson: ____________________ Arbejdssted: ____________________________
Tlf.nr.: __________________ Startdato:__________________ Slutdato:______________

 Kryds      Kontrol af       Dato    God-    Kontrol-   Omfang /
 ved                         kendt    leret     evt.
kontrol                       ja / nej    af   bemærkninger
Modtagekontrol
Udførelseskontrol
Slutkontrol
            Københavns tekniske Skole - Glostrup afdeling           18
                                               BLANKET C1

                                       Journalnr.:

                                       Modtaget dato:

          Ansøgning om etablering af nedsivningsanlæg
  Nedsivningsanlægget opbygget som anført i “Vejledning for nedsivningsanlæg op til 30 PE”
            opfylder alle renseklasser (O, SO, OP og SOP)
Ejendommens matr.nr.:                      Ejendommens adresse:

Ejers navn og adresse:                               Ejers tlf. nr.:


                         Vejledning
                   om udfyldelse af ansøgningsskemaet

Vandindvinding
Hvis der findes drikkevandsboringer/brønde inden for en afstand af 300 m eller markvandingsboringer/
brønde inden for 150 m fra det planlagte nedsivningsanlæg, kontaktes kommunen.

Kontakt kloakmesteren
Visse punkter i ansøgningsskemaet kan først udfyldes, når placeringen af anlægget ligger helt fast, og når
forundersøgelserne er gennemført. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at kontakte kloakmesteren, som kan
være behjælpelig med denne del. Kloakmesteren kan ligeledes oplyse om anlæggets dimensioner samt
udarbejde kloak- og oversigtsplan.

Kortmateriale
Ansøgningen skal være bilagt en kloakplan, der viser afløbssystemet (inkl. koter) på ejendommen, samt en
oversigtsplan, der viser den nøjagtige placering og udformning af anlægget. Det skal tillige fremgå, hvorledes
regnvand afledes. Derudover skal ansøgningen være bilagt en tegning, der viser udformningen og
dimensioner af anlægget samt materialevalg.

Sagsbehandling
For at opnå en hurtig sagsbehandling er det vigtigt, at samtlige oplysninger afgives, og at kloak- og
oversigtsplaner udarbejdes korrekt.

Andet
Hvis der forekommer andet spildevand end husspildevand og regnvand (f.eks. mælkerumsvand, klorholdigt
vand fra swimmingpool, boblebad o. lign.) fra ejendommen, vedlægges en beskrivelse af, hvorledes dette
håndteres.
Læs i øvrigt vejledningen på bagsiden.


Har kommunen meddelt påbud efter           Nej              Ja
miljøbeskyttelseslovens § 30

Hvis ja, der er meddelt påbud om           nedsivningsanlæg        renseklasse OP
                           renseklasse O         renseklasse SOP
                           renseklasse SO

Dato:      Ejers underskrift:        Dato:         Ansøgers/kloakmesters underskrift


Kloakmesterens navn, adresse og tlf.:
               Københavns tekniske Skole - Glostrup afdeling                 19
                                                BLANKET C2
Udfyldes af ansøgeren
Ved husspildevand forstås alt spildevand fra beboelsen, dvs. fra toiletter, køkken, håndvask, gulvafløb, bad,
vaskemaskine o. lign.

Eksisterende forhold
 1.  Benyttes ejendommen som         Helårsbeboelse          Fritidsbeboelse

 2.  Ejendommens vandforsynings, eksisterende forhold

     Egen boring         Egen brønd        Fælles vandværk, navn:

 3.  Nuværende spildevandsafledning fra beboelse:

   Passerer alt husspildevandet en bundfældningstank       Nej     Ja

   Tilledes andet end husspildevand i tanken           Nej    Ja

   Indvendig diameter af nuværende bundfældningstank           _________ m

   Bundfældningstankens dybde fra udløbet til bunden           _________ m

   Er bundfældningstanken opdelt i flere kamre          Nej    Ja Hvis ja, hvor mange:

   Volumen
            3              3              3                3
   i alt ________ m   1. kammer ________ m     2. kammer ________ m      3. kammer ________ m
   Hvorledes bortskaffes slam fra
 4.                                 Kommunal tømningsordning
   bundfældningstanken:
     Efter kommunens anvisning                 På anden måde, hvilken:

Forundersøgelser

 5.  Jordtype efter sigteanalyser      1 (sand)              2 (silt)

 6.  Afstand fra bund af siveanlægget til grundvandet
                               ________ m       pejlet d. ________

Fremtidige forhold
 7.  Placeres hele anlægget på egen grund            Nej      Ja
   Hvis dele af anlægget placeret på anden mands grund, oplyses ejerens navn og adresse (vedlæg kopi
   af accept):
 8.


 9.  Skal der tilsluttes mere end 1 husstand til anlægget    Nej     Ja Hvis ja, hvor mange:

   Antal fastboende personer og sengepladser på
10.
   ejendommen(e)                        ________ personer     ________ personer
  Hvilken slags spildevand skal ledes til anlægget
11.
    Husspildevand med WC-afløb                Husspildevand uden WC-afløb

12.
   Længde af sivegrøft eller siveareal            _____________m         ________m2
13. Indgår eksisterende budnfældningstank i anlægget       Nej        Ja               Københavns tekniske Skole - Glostrup afdeling                   20
                                             BLANKET C3
Udfyldes af ansøgeren
Afstande
14.  Afstand i meter fra det projekterede nedsivningsanlæg til:
   Nærmeste bygning                   ________ m
   Nærmeste nabo- eller vejskel             ________ m
   Egen private drikkevandsboring/brønd         ________ m
15.  Ligger der inden for en afstand på 25 m fra det projekterede nedsivningsanlæg:
   Kyst                            Nej      Ja Hvis ja, afstand ____m
   Sø                             Nej      Ja Hvis ja, afstand ____m
   Vandløb                          Nej      Ja Hvis ja, afstand ____m
   Grøfter                          Nej      Ja Hvis ja, afstand ____m
   Drænledninger                       Nej      Ja Hvis ja, afstand ____m
Udfyldes af kommunen
Afstande
 1. Private drikkevandsboringer/brønde (Oplyses, hvis afstanden <300 meter)
   a) Afstand _____m Ejerens adresse: _________________________________ DGU nr. __________

   b) Afstand _____m Ejerens adresse: _________________________________ DGU nr. __________
 2.  Drikkevandsboringer/ brønde til fælles vandværk (Oplyses, hvis afstanden <300 meter)
   a) Afstand _____m Vandværkets navn: _______________________________ DGU nr. __________

   b) Afstand ____ m Vandværkets navn: _______________________________ DGU nr. __________
 3.  Private drikkevandsboringer/brønde (Oplyses, hvis afstanden <300 meter)

   a) Afstand _____m Ejerens adresse: _________________________________ DGU nr. __________

   b) Afstand ____ m  Ejerens adresse:_________________________________     DGU nr. __________
 4.  Ejendommens status:          Landzone        Byzone      Sommerhusområde
   Hvem er tilladelsesmyndighed:     Amtet          Kommunen
   Skal amtet høres i sagen       Nej           Ja

 5.  Overfladerecipient nærmere end 25 m fra siveanlægget: ____________________________________

   Udledningstilladelse kan meddeles    Nej            Ja
 6.  Eventuelle bemærkninger herunder om der er udlagt et beskyttelsesområde efter miljøbeskyttelses-
   lovens § 22
   __________________________________________________________________________________

   __________________________________________________________________________________


Andet
 7.  Skal der føres rør under vej eller jernbane         Nej     Ja
   Skal der foretages terrænændringer/gravninger, som kræver dispensation fra byggelinier, frednings-
 8.
   bestemmelser o. lign.
                                  Nej     Ja

 9.  Skal der tinglyses deklaration                Nej     Ja
               Københavns tekniske Skole - Glostrup afdeling                21
                                      BLANKET C4

                 Vejledning
                    om
      afløbsinstallationers tilslutning til nedsivningsanlæg
En nedsivningstilladelse kan tilbagekaldes eller ændres, hvis det er nødvendigt for opret-
holdelse af en tilfredsstillende grundvandsbeskyttelse i det område, hvor nedsivningen
sker. Såfremt det pågældende område kloakeres, er alle grundejere pligtige til at tilslutte
sig kloakken, når denne fremføres, hvorefter nedsivningstilladelsen inddrages. Enhver
ændring af tilladelsen eller tilbagekaldelse af tilladelsen sker uden erstatning.

Da de givne oplysninger er afgørende for, at en tilladelse kan meddeles, lægges der stor
vægt på, at skemaet er underskrevet af bygherren, idet denne alene er ansvarlig for, at
spildevandssystemets udførelse følger skemaets oplysninger.

Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at alle kloakinstallationer skal udføres af en auto-
riseret kloakmester og være i overensstemmelse med Dansk Ingeniørforenings norm for
afløbsinstallationer (DS 432).

En tilladelse til nedsivning af spildevand fra ejendomme under 30 PE (personækvivalenter)
kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Regler for afledning af spildevand til jorden findes i Miljøbeskyttelsesloven og Miljømini-
steriets bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999.Udfyldes af sagsbehandleren
Kommune:                    Sagsbehandlerens navn:

Dato:                      Underskrift:
            Københavns tekniske Skole - Glostrup afdeling          22
                                       BLANKET D1

Driftsvejledning for almindeligt parcelhus
Deres spildevand afledes til det offentlige kloaksystem. Afløbsanlægget består bl.a. af
afløb fra køkken, bad og toilet, samt udvendige tagbrønde og evt. overfladebrønd for
regnvand. Den vedlagte plan i målestoksforhold 1:100 viser, hvor de forskellige
afløbsinstallationer er placeret.

For at opnå de bedste og sikreste driftsbetingelser af anlægget, kræves et jævnlig tilsyn og
pasning af afløbsanlægget og denne driftsvejledning bør derfor følges:

  Afløbsanlægget må ikke tilføres kemikalier og fedtstof, cigaretskod, klude, bleer,
  hygiejnebind, vatpinde, kattegrus eller andre lignende uopløselige stoffer.
  Gulvafløbsskåle på badeværelser og i kælderrum er forsynet med vandlåse. Riste og
  vandlåse skal jævnligt renses, og der skal foretages en kraftig gennemskylning med
  vand, f.eks. ved hjælp af en haveslange.
  Lyskasser er forsynet med afløb. Bunden af lyskasser og afløbsristene skal mindst 2
  gange om året renses for blade, papir og lignende, der evt. kan stoppe afløbene.
  Tagnedløb for regnvand er sluttet til nedløbsbrønd med slamfang. Dette slamfang skal
  renses for sand og blade mv. mindst én gang om året for at sikre, at afløbssystemet,
  som brønden er sluttet til, ikke stopper. Rist og karm bør stryges med kold asfalt én
  gang årligt.
  Tagrender skal renses for blade om efteråret lige efter løvfald.
  Nedløbsbrønd (overfladebrønd) med rist på gårdsplads er forsynet med et slamfang,
  der skal oprenses for sand og blade mindst én gang årligt. Rist og karm bør stryges
  med kold asfalt ligeledes én gang årligt.
  Dræn omkring kælderen er sluttet til nedløbsbrønd med slamfang. Kontrollér
  regelmæssigt, at drænet virker ved at kigge ned i brøndene for at se, om der er
  tilstrømning af vand fra drænene. Slamfang skal oprenses 2-4 gange det første år,
  derefter 1-2 gange årligt. Dæksel og karm bør stryges med kold asfalt én gang årligt.
  Nedgangsbrønd i have og indkørsel skal tilses jævnligt, og aflejringer på banket og trin
  fjernes ved spuling med haveslange. Dæksel og karm bør stryges med kold asfalt én
  gang årligt.

Opstår der alligevel problemer med anlægget, er De velkommen til at kontakte
undertegnede.

Dato, firma, underskrift (underskrevet af den autoriserede kloakmester).
             Københavns tekniske Skole - Glostrup afdeling          23
                                       BLANKET D2

Driftsvejledning for faskine
Deres regnvand afledes til faskine, der er etableret på egen grund. Den vedlagte plan i
målestoksforhold 1:100 viser, hvor de forskellige faskiner er placeret og hvilke tagnedløb,
der er tilsluttet.

For at opnå de bedste og sikreste driftsbetingelser af anlægget, kræves et jævnlig tilsyn og
pasning af afløbsanlægget og denne driftsvejledning bør derfor følges:

 Tagnedløb for regnvand er sluttet til nedløbsbrønd med slamfang. Dette slamfang skal
 renses for sand og blade mv. mindst én gang om året for at sikre, at faskinens funktion
 ikke stopper. Rist og karm bør stryges med kold asfalt én gang årligt.
 Tagrender skal renses for blade om efteråret lige efter løvfald.
 Nedløbsbrønd (overfladebrønd) med rist på gårdsplads er forsynet med et slamfang,
 der skal oprenses for sand og blade mindst én gang årligt. De befæstede arealer
 omkring overfladebrønde skal jævnligt jævnligt renholdes. Rist og karm bør stryges
 med kold asfalt ligeledes én gang årligt.
 Lyskasser er forsynet med afløb. Bunden af lyskasser og afløbsriste skal mindst 2
 gange om året renses for blade, papir og lignende, der evt. kan stoppe faskinen.

Opstår der alligevel problemer med anlægget, er De velkommen til at kontakte
undertegnede.

Dato, firma, underskrift (underskrevet af den autoriserede kloakmester).
            Københavns tekniske Skole - Glostrup afdeling           24
                                        BLANKET D3

Driftsvejledning for olieudskiller
Deres spildevand afledes til det offentlige kloaksystem, og i forbindelse med Deres
afløbsanlæg er der installeret en olieudskiller med tilhørende sandfang.

Den vedlagte plan i målestoksforhold 1:100 viser udskillerens og sandfangets placering.
Endvidere fremgår det af afløbsplanen, hvilke installationsgenstande, der er sluttet til selve
udskilleren.

For at opnå de bedste og sikreste driftsbetingelser af anlægget, kræves et jævnlig tilsyn og
pasning af afløbsanlægget og denne driftsvejledning bør derfor følges:

  Deres afløbsanlæg er forsynet med en olieudskiller af fabrikat xx, model yy. Denne
  udskiller er beregnet for en spildevandsstrøm på x l/s og en opsamlingskapacitet på xxx
  l. olie.
  Til olieudskilleren for spildevand må kun tilsluttes afløb med olieforurenet spildevand og
  disse afløb må ikke benyttes til andet spildevand.
  Anvendes højtryksspuler bør brugen af denne minimeres så meget som muligt.
  Der må ikke anvendes kemikalier eller lignende der kan ødelægge oliens struktur.
  Sandfang og udskiller skal med jævne mellemrum tømmes for henholdsvis sand og
  olie. Dette kan ske ved henvendelse til slamsugerfirmaet NN, Snabelvej 4, Søborg, tlf.
  12345678, der sørger for, at den opsamlede sand- og oliemængde bortskaffes efter
  gældende regler.
  Efter hver tømning og evt. rengøring skal udskiller og sandfang altid fyldes med vand.
  For at sikre, at sandfang og udskiller bliver tømt rettidigt, måles olielagets tykkelse i
  olieudskilleren og i sandfanget. Der er indbygget en føler i udskilleren til registrering af
  høj oliestand og en optisk eller akustisk alarm aktiveres når tømning skal foretages.
  Resultatet indføres i en driftsjournal.
  Udluftningen til olieudskilleren skal kontrolleres for korrekt virkning.
  Dæksel og karm bør stryges med kold asfalt én gang årligt. Det skal sikres at dækslet
  ikke er fastspændt og at der ikke placeres noget oven på dækslet.

Opstår der alligevel problemer med anlægget, er De velkommen til at kontakte
undertegnede.

Dato, firma, underskrift (underskrevet af den autoriserede kloakmester).
             Københavns tekniske Skole - Glostrup afdeling            25
                                        BLANKET D3a

Pejlejournal for olieudskiller
Denne jævnlige kontrol af udskilt materiale (olie, sand) bør registreres i en journal, der til
enhver tid skal være tilgængelig for myndighederne.

En sådan journal kan f.eks. udformes som vist:
             Københavns tekniske Skole - Glostrup afdeling              26
                                        BLANKET D4

             Driftsvejledning for fedtudskiller
Deres spildevand afledes til det offentlige kloaksystem, og i forbindelse med Deres
afløbsanlæg er der installeret en fedtudskiller med tilhørende sandfang.

Den vedlagte plan i målestoksforhold 1:100 viser udskillerens og sandfangets placering.
Endvidere fremgår det af afløbsplanen, hvilke installationsgenstande, der er sluttet til selve
udskilleren.

For at opnå de bedste og sikreste driftsbetingelser af anlægget, kræves et jævnlig tilsyn og
pasning af afløbsanlægget og denne driftsvejledning bør derfor følges:

  Deres afløbsanlæg er forsynet med en fedtudskiller af fabrikat xx, model yy. Denne
  udskiller er beregnet for en spildevandsstrøm på x l/s og en opsamlingskapacitet på xxx
  l. olie.
  Til fedtudskilleren må kun tilsluttes afløb med fedtholdigt spildevand og afløbet må ikke
  benyttes til andet spildevand.
  Anvendes højtryksspuler bør brugen af denne minimeres så meget som muligt.
  Der må ikke anvendes opvaskemidler eller lignende der kan ødelægge fedtets struktur.
  Sandfang og udskiller skal med jævne mellemrum tømmes for henholdsvis sand og
  fedt. Dette kan ske ved henvendelse til slamsugerfirmaet NN, Snabelvej 4, Søborg, tlf.
  12345678, der sørger for, at den opsamlede sand- og fedtmængde bortskaffes efter
  gældende regler.
  Efter hver tømning og evt. rengøring skal udskiller og sandfang altid fyldes med vand.
  For at sikre, at sandfang og udskiller bliver tømt rettidigt, måles fedtlagets tykkelse i
  fedtudskilleren og i sandfanget. Der er indbygget en føler i udskilleren til registrering af
  høj fedtstand og en optisk eller akustisk alarm aktiveres når tømning skal foretages.
  Resultatet indføres i en driftsjournal.
  Udluftningen til fedtudskilleren skal kontrolleres for korrekt virkning.
  Dæksel og karm bør stryges med kold asfalt én gang årligt. Det skal sikres at dækslet
  ikke er fastspændt og at der ikke placeres noget oven på dækslet.

Opstår der alligevel problemer med anlægget, er De velkommen til at kontakte
undertegnede.

Dato, firma, underskrift (underskrevet af den autoriserede kloakmester).
             Københavns tekniske Skole - Glostrup afdeling            27
                                       BLANKET D4a

Pejlejournal for fedtudskiller
Denne jævnlige kontrol af udskilt materiale (fedt, sand) bør registreres i en journal, der til
enhver tid skal være tilgængelig for myndighederne.

En sådan journal kan f.eks. udformes som vist:
             Københavns tekniske Skole - Glostrup afdeling           28
                                      BLANKET D5

Driftsvejledning for nedsivningsanlæg
Deres spildevand afledes til et nedsivningsanlæg. Nedsivningsanlægget består af en
bundfældningstank, en fordelerbrønd og to fordelerledninger. Den vedlagte plan viser,
hvor bundfældningstanken og nedsivningsdelen er placeret.

Anlægget er dimensioneret for XX personer, svarende til en vandmængde på YY liter pr.
døgn.

Afløb fra køkken, bad og toilet er tilsluttet bundfældningstanken. I bundfældningstanken
udskilles stoffer, der kan bundfældes og flyde op fra spilde-vandet. Der dannes derfor
både bundslam og flydeslam i tanken. Slammet går i forrådnelse, og der dannes
ildelugtende gasarter.

For at opnå den bedste funktion af anlægget bør denne driftsvejledning følges:
 tanken skal tømmes med en slamsuger mindst én gang om året
 efter tømning skal tanken fyldes 3/4 med vand
 dækslet over tanken må ikke tildækkes, men skal være tilgængeligt for tilsyn og
  tømning
 udluftningsrørets funktion må ikke hindres ved tildækning eller lignende
 til bundfældningstanken må der ikke ledes kemikalier, der kan standse rådneprocessen
  f.eks. benzin, olie, terpentin, stærke kalkfjerningsmidler m.m.
 koldt vand i store mængder, f.eks. regnvand og drænvand, må ikke ledes til
  bundfældningstanken
 ting, som ikke eller kun vanskeligt går i forrådnelse, bør ikke tilledes
  bundfældningstanken. Det kan f.eks. være kaffegrums, cigaretskod, klude, bleer,
  hygiejnebind m.m.

Hvis kommunen ikke har fast tømningsordning, anbefaler undertegnede, at De tegner
kontrakt med slamsugerfirmaet NN, Sugekoppen 7, 2860 Søborg. Nedsivningsdelen
består af fordelerbrønd og fordelerledninger. I fordelerledningerne og i filtermaterialet
begynder den biologiske rensning af spildevandet, Det er derfor vigtigt, at
mikroorganismerne i nedsivningsdelen sikres optimale forhold.

For at sikre den bedste drift af nedsivningsanlægget skal følgende iagttages:
 dækslet på fordelerbrønden må ikke tildækkes, men skal være tilgængeligt for
  inspektion
 en gang om året inspiceres fordelerbrønden for at se, om der findes aflejringer i
  brønden, og om sivedrænene kan trække
 stuvning i fordelerbrønden er ensbetydende med, at nedsivningsdelen er stoppet til,
  eller at grundvandsspejlet står højt
 arealet over fordelerledningerne må ikke belastes med færdsel, så jorden komprimeres
 der må ikke plantes træer nærmere end 3 meter fra nedsivningsarealet
 sivedrænene bør spules hvert 2.-3. år for at undgå tilstopning.

Opstår der problemer med anlægget, er De velkommen til at kontakte undertegnede.

Dato, firma, underskrift (underskrevet af den autoriserede kloakmester).


            Københavns tekniske Skole - Glostrup afdeling         29
                                      BLANKET D6

Driftsvejledning for nedsivningsanlæg med pumpesystem
Deres spildevand afledes til et nedsivningsanlæg. Nedsivningsanlægget består af en
bundfældningstank, en pumpebrønd og to fordelerledninger. Den vedlagte plan viser, hvor
bundfældningstanken og nedsivningsdelen er placeret.

Anlægget er dimensioneret for XX personer, svarende til en vandmængde på YY liter pr.
døgn.

Afløb fra køkken, bad og toilet er tilsluttet bundfældningstanken. I bundfældningstanken
udskilles stoffer, der kan bundfældes og flyde op fra spildevandet. Der dannes derfor både
bundslam og flydeslam i tanken. Slammet går i forrådnelse, og der dannes ildelugtende
gasarter.

For at opnå den bedste funktion af anlægget bør denne driftsvejledning følges.
 tanken skal tømmes med en slamsuger mindst én gang om året
 efter tømning skal tanken fyldes 3/4 med vand
 dækslet over tanken må ikke tildækkes, men skal være tilgængeligt for tilsyn og
  tømning
 udluftningsrørets funktion må ikke hindres ved tildækning eller lignende
 til bundfældningstanken må der ikke ledes kemikalier, der kan standse rådneprocessen
  f.eks. benzin, olie, terpentin, stærke kalkfjerningsmidler m.v.
 koldt vand i store mængder, f.eks. regnvand og drænvand, må ikke ledes til
  bundfældningstanken
 ting, som ikke eller kun vanskeligt går i forrådnelse, bør ikke tilledes
  bundfældningstanken. Det kan f.eks. være kaffegrums, cigaretskod, klude, bleer,
  hygiejnebind m.m.

Hvis kommunen ikke har fast tømningsordning, anbefaler undertegnede, at De tegner
kontrakt med slamsugerfirmaet NN, Sugekoppen 7, 2860 Søborg. Nedsivningsdelen
består af pumpebrønd og fordelerledninger. I fordelerledningerne og i filtermaterialet
begynder den biologiske rensning af spildevandet, Det er derfor vigtigt, at
mikroorganismerne i nedsivningsdelen sikres optimale forhold.

For at sikre den bedste drift af nedsivningsanlægget, skal følgende iagttages:
 dækslet på pumpebrønden må ikke tildækkes, men skal være tilgængeligt for
  inspektion
 pumpebrønden efterses mindst én gang om året for at se, om der findes aflejringer i
  brønden. Evt. bundslam fjernes
 pumpen tilses og kontrolleres i henhold til leverandørens anvisning dog mindst hvert 2.
  år
 funktionen af flyderkontakten kontrolleres mindst én gang om året
 arealet over fordelerledningerne må ikke belastes med færdsel, så jorden komprimeres
 der må ikke plantes træer nærmere end 3 meter fra nedsivningsarealet
 fordelerledningerne bør gennemskylles hvert 2.-3. år for at undgå tilstopning.

Opstår der problemer med anlægget, er De velkommen til at kontakte undertegnede.

Dato, firma, underskrift (underskrevet af den autoriserede kloakmester).

            Københavns tekniske Skole - Glostrup afdeling          30
                                      BLANKET D7

Driftsvejledning for biologisk sandfilter
Deres spildevand afledes til et biologisk sandfilter. Anlægget består af en
bundfældningstank, en fordelerbrønd og det biologiske sandfilter. Den vedlagte plan viser,
hvor de enkelte dele er placeret.

Anlægget er dimensioneret for XX personer, svarende til en vandmængde på YY liter pr.
døgn.

Afløb fra køkken, bad og toilet er tilsluttet bundfældningstanken. I bundfældningstanken
udskilles stoffer, der kan bundfældes og flyde op fra spildevandet. Der dannes derfor både
bundslam og flydeslam i tanken. Slammet går i forrådnelse, og der dannes ildelugtende
gasarter.

For at opnå den bedste funktion af anlægget bør denne driftsvejledning følges:
 Tanken skal tømmes med en slamsuger mindst én gang om året.
 Efter tømning skal tanken fyldes 3/4 med vand.
 Dækslet over tanken må ikke tildækkes, men skal være tilgængeligt for tilsyn og
  tømning.
 Udluftningsrørets funktion må ikke hindres ved tildækning eller lignende.
 Til bundfældningstanken må der ikke ledes kemikalier, der kan standse
  rådneprocessen f.eks. benzin, olie, terpentin, stærke kalkfjerningsmidler m.m.
 Koldt vand i store mængder, f.eks. regnvand og drænvand, må ikke ledes til
  bundfældningstanken.
 Ting, som ikke eller kun vanskeligt går i forrådnelse, bør ikke tilledes bund-
  fældningstanken. Det kan f.eks. være kaffegrums, cigaretskod, klude, bleer,
  hygiejnebind m.m.

Hvis kommunen ikke har fast tømningsordning, anbefaler undertegnede, at De tegner
kontrakt med slamsugerfirmaet NN, Sugekoppen 7, 2860 Søborg. I det biologiske
sandfilter sker den biologiske rensning af spildevandet, Det er derfor vigtigt, at
mikroorganismerne i sandfiltret sikres optimale forhold.

For at sikre den bedste drift af anlægget skal følgende iagttages:
 Dækslet på fordelerbrønden må ikke tildækkes, men skal være tilgængeligt for
  inspektion.
 En gang om året inspiceres fordelerbrønden for at se, om der findes aflejringer i
  brønden, og om fordelerrørene kan trække.
 Stuvning i fordelerbrønden kan være forårsaget af, at sandfilteret er ved at stoppe til.
 Arealet over fordelerrørene må ikke belastes med færdsel, så jorden komprimeres.
 Der bør ikke plantes træer nærmere end 3 meter fra nedsivningsarealet.
 Fordelerrørene bør spules hvert 2.- 3. år for at undgå tilstopning.

Opstår der problemer med anlægget, er De velkommen til at kontakte under-tegnede.

Dato, firma, underskrift (underskrevet af den autoriserede kloakmester).
            Københavns tekniske Skole - Glostrup afdeling          31
                                      BLANKET D8

Driftsvejledning for biologisk sandfilter med pumpesystem
Deres spildevand afledes til et biologisk sandfilter. Anlægget består af en
bundfældningstank, en fordelerbrønd og det biologiske sandfilter. Den vedlagte plan viser,
hvor de enkelte dele er placeret.

Anlægget er dimensioneret for XX personer, svarende til en vandmængde på YY liter pr.
døgn.

Afløb fra køkken, bad og toilet er tilsluttet bundfældningstanken. I bundfældningstanken
udskilles stoffer, der kan bundfældes og flyde op fra spildevandet. Der dannes derfor både
bundslam og flydeslam i tanken. Slammet går i forrådnelse, og der dannes ildelugtende
gasarter.

For at opnå den bedste funktion af anlægget bør denne driftsvejledning følges:
 Tanken skal tømmes med en slamsuger mindst én gang om året.
 Efter tømning skal tanken fyldes 3/4 med vand.
 Dækslet over tanken må ikke tildækkes, men skal være tilgængeligt for tilsyn og
  tømning.
 Udluftningsrørets funktion må ikke hindres ved tildækning eller lignende.
 Til bundfældningstanken må der ikke ledes kemikalier, der kan standse
  rådneprocessen f.eks. benzin, olie, terpentin, stærke kalkfjerningsmidler m.m.
 Koldt vand i store mængder, f.eks. regnvand og drænvand, må ikke ledes til
  bundfældningstanken.
 Ting, som ikke eller kun vanskeligt går i forrådnelse, bør ikke tilledes bund-
  fældningstanken. Det kan f.eks. være kaffegrums, cigaretskod, klude, bleer,
  hygiejnebind m.m.

Hvis kommunen ikke har fast tømningsordning, anbefaler undertegnede, at De tegner
kontrakt med slamsugerfirmaet NN, Sugekoppen 7, 2860 Søborg. I det biologiske
sandfilter sker den biologiske rensning af spildevandet. Det er derfor vigtigt, at
mikroorganismerne i sandfiltret sikres optimale forhold.

For at sikre den bedste drift af anlægget skal følgende iagttages:
 Dækslet på pumpebrønden må ikke tildækkes, men skal være tilgængeligt for
  inspektion.
 Pumpebrønden efterses mindst én gang om året for at se, om der findes aflejringer i
  brønden. Evt. bundslam fjernes.
 Pumpen tilses og kontrolleres i henhold til leverandørens anvisning dog mindst hvert 2.
  år.
 Funktionen af flyderkontakten kontrolleres mindst én gang om året.
 Arealet over det biologiske sandfilter må ikke belastes med færdsel, så jorden
  komprimeres.
 Der må ikke plantes træer nærmere end 3 meter fra det biologiske sand-filter.
 Fordelerdrænene øverst i sandfiltret bør gennemskylles hvert 2.-3. år for at undgå
  tilstopning med slam.

Opstår der problemer med anlægget, er De velkommen til at kontakte undertegnede.
Dato, firma, underskrift (underskrevet af den autoriserede kloakmester).

            Københavns tekniske Skole - Glostrup afdeling          32
                                      BLANKET D9

Driftsvejledning for rodzoneanlæg
Deres spildevand afledes til et rodzoneanlæg. Anlægget består af en bund-fældningstank
og rodzoneanlægget. Den vedlagte plan viser, hvor bundfældningstanken og
rodzoneanlægget er placeret.

Anlægget er dimensioneret for XX personer, svarende til en vandmængde på YY liter pr.
døgn.

Afløb fra køkken, bad og toilet er tilsluttet bundfældningstanken. I bundfældningstanken
udskilles stoffer, der kan bundfældes og flyde op fra spildevandet. Der dannes derfor både
bundslam og flydeslam i tanken. Slammet går i forrådnelse, og der dannes ildelugtende
gasarter.

For at opnå den bedste funktion af anlægget, bør denne driftsvejledning følges.
 Tanken skal tømmes med en slamsuger mindst én gang om året.
 Efter tømning skal tanken fyldes 3/4 med vand.
 Dækslet over tanken må ikke tildækkes, men skal være tilgængeligt for tilsyn og
  tømning.
 Udluftningsrørets funktion må ikke hindres ved tildækning eller lignende.
 Til bundfældningstanken må der ikke ledes kemikalier, der kan standse
  rådneprocessen f.eks. benzin, olie, terpentin, stærke kalkfjerningsmidler m.m.
 Koldt vand i store mængder, f.eks. regnvand og drænvand, må ikke ledes til
  bundfældningstanken.
 Ting, som ikke eller kun vanskeligt går i forrådnelse, bør ikke tilledes bund-
  fældningstanken. Det kan f.eks. være kaffegrums, cigaretskod, klude, bleer,
  hygiejnebind m.m.

Hvis kommunen ikke har fast tømningsordning, anbefaler undertegnede, at De tegner
kontrakt med slamsugerfirmaet NN, Sugekoppen 7, 2860 Søborg.
I rodzoneanlægget sker den biologiske rensning af spildevandet, Det er derfor vigtigt, at
planterne og mikroorganismerne i rodzoneanlægget sikres optimale forhold.

For at sikre den bedste drift af rodzoneanlægget skal følgende iagttages:
 Dæksler på spulebrønde og reguleringsbrønd må ikke tildækkes, men skal være
  tilgængelige for inspektion.
 Der må ikke være vand på overfladen af rodzoneanlægget. Dette kan normalt opnås
  ved at sætte afløbsniveauet i reguleringsbrønden 50-100 mm under rodzoneanlæggets
  overflade.
 Ved streng frost sænkes vandstanden.
 Hvis der er mindre end 2 tagrør pr. m2 suppleres tagrørsbeplantning.
 Ukrudt fjernes manuelt. Pas på ikke at beskadige tagrørene.
 Fordeler- og opsamlingsdræn bør spules hvert 2. år for at undgå tilstopning.

Opstår der problemer med anlægget, er De velkommen til at kontakte undertegnede.

Dato, firma, underskrift (underskrevet af den autoriserede kloakmester).
            Københavns tekniske Skole - Glostrup afdeling          33
                                     BLANKET D10

Driftsvejledning for rodzoneanlæg med pumpe
Deres spildevand afledes til et rodzoneanlæg. Anlægget består af en bundfældningstank,
en pumpebrønd og rodzoneanlægget. Den vedlagte plan viser, hvor bundfældningstanken,
pumpebrønden og rodzoneanlægget er placeret.
Anlægget er dimensioneret for XX personer, svarende til en vandmængde på YY liter pr.
døgn.
Afløb fra køkken, bad og toilet er tilsluttet bundfældningstanken. I bundfældningstanken
udskilles stoffer, der kan bundfældes og flyde op fra spildevandet. Der dannes derfor både
bundslam og flydeslam i tanken. Slammet går i forrådnelse, og der dannes ildelugtende
gasarter.

For at opnå den bedste funktion af anlægget bør denne driftsvejledning følges:
 Tanken skal tømmes med en slamsuger mindst én gang om året.
 Efter tømning skal tanken fyldes 3/4 med vand.
 Dækslet over tanken må ikke tildækkes, men skal være tilgængeligt for tilsyn og
  tømning.
 Udluftningsrørets funktion må ikke hindres ved tildækning eller lignende.
 Til bundfældningstanken må der ikke ledes kemikalier, der kan standse
  rådneprocessen f.eks. benzin, olie, terpentin, stærke kalkfjerningsmidler m.m.
 Koldt vand i store mængder, f.eks. regnvand og drænvand, må ikke ledes til
  bundfældningstanken.
 Ting, som ikke eller kun vanskeligt går i forrådnelse, bør ikke tilledes bund-
  fældningstanken. Det kan f.eks. være kaffegrums, cigaretskod, klude, bleer,
  hygiejnebind m.m.

Hvis kommunen ikke har fast tømningsordning, anbefaler undertegnede, at De tegner
kontrakt med slamsugerfirmaet NN, Sugekoppen 7, 2860 Søborg.
I rodzoneanlægget sker den biologiske rensning af spildevandet. Det er derfor vigtigt, at
planterne og mikroorganismerne i rodzoneanlægget sikres optimale forhold.

For at sikre den bedste drift af rodzoneanlægget skal følgende iagttages:
 Dæksler på spulebrønde, pumpebrønd og reguleringsbrønd må ikke tildækkes, men
  skal være tilgængelige for inspektion.
 Pumpebrønden efterses mindst én gang om året for at se, om der findes aflejringer i
  brønden. Evt. bundslam fjernes.
 Pumpen tilses og kontrolleres i henhold til leverandørens anvisning, dog mindst hvert
  2. år.
 Funktionen af flyderkontakten kontrolleres mindst én gang om året.
 Der må ikke være vand på overfladen af rodzoneanlægget. Dette kan normalt opnås
  ved at sætte afløbsniveauet i reguleringsbrønden 50-100 mm under rodzoneanlæggets
  overflade.
 Ved streng frost sænkes vandstanden.
 Hvis der er mindre end 2 tagrør pr. m suppleres tagrørsbeplantning.
 Ukrudt fjernes manuelt. Pas på ikke at beskadige tagrørene.
 Fordeler- og opsamlingsdræn bør spules hvert 2. år for at undgå tilstopning.

Opstår der problemer med anlægget, er De velkommen til at kontakte undertegnede.
Dato, firma, underskrift (underskrevet af den autoriserede kloakmester).

            Københavns tekniske Skole - Glostrup afdeling          34
                                      BLANKET D11

Driftsvejledning for pumpebrønd
I forbindelse med Deres afløbsanlæg er der installeret en pumpebrønd for spildevand. Den
vedlagte plan i målestoksforhold 1:100 viser, hvor pumpebrønden er placeret og hvilke
afløbsinstallationer der er tilsluttet.

For at opnå de bedste og sikreste driftsbetingelser af anlægget, kræves et jævnlig tilsyn og
pasning af afløbsanlægget og denne driftsvejledning bør derfor følges:

  Dækslet på pumpebrønden må ikke tildækkes, men skal være tilgængeligt for
  inspektion og vedligeholdelse.
  Pumpebrønden efterses mindst én gang om året for at se, om der findes aflejringer i
  brønden - evt. bundslam fjernes.
  Pumpen tilses og kontrolleres i henhold til leverandørens anvisning dog mindst hvert 2.
  år.
  Funktionen af flyderkontakten (start/stop) kontrolleres jævnligt (f.eks. mindst én gang
  om måneden).
  Rist og karm bør stryges med kold asfalt én gang årligt.
  Er brønden udstyret med alarm kontrolleres denne jævnligt (f.eks. mindst én gang om
  måneden).
  De bør efter strømafbrydelse sikre Dem, at pumpen går i gang igen.
  Driftsvejledningen for det øvrige anlæg skal nøje følges.

Opstår der alligevel problemer med anlægget, er De velkommen til at kontakte
undertegnede. De kan evt. tegne et abonnement, som indbefatter jævnligt tilsyn og
vedligeholdelse af pumpe og installation.

Dato, firma, underskrift (underskrevet af den autoriserede kloakmester).
             Københavns tekniske Skole - Glostrup afdeling          35
                                      BLANKET D12

Driftsvejledning for højvandslukke
I forbindelse med Deres afløbsanlæg er der installeret et højvandslukke på gulvafløb i
kælderen. Den vedlagte plan i målestoksforhold 1:100 viser, hvor gulvafløb med
højvandslukke er placeret.

For at opnå de bedste og sikreste driftsbetingelser af anlægget, kræves et jævnlig tilsyn og
pasning af højvandslukket og denne driftsvejledning bør derfor følges:

 Afspærreligt gulvafløb, mrk. Carl Graf, i kælderrum. Rist og lukkeanordning skal
 jævnligt renses, og det skal påses, at gummiringen, der udgør tætningsmekanismen, er
 hel og tætsluttende. Gulvafløbet skal altid være lukket, når det ikke skal bortlede vand
 fra rummets gulv.
 Gulvafløb med "automatisk" virkende højvandslukke (TH-ventil) er placeret i
 kældernedgang. Denne installation kræver ekstra pasning, idet selv den mindste
 forurening i form af blade, tændstikker og lignende vil forhindre bolden, som udgør
 tætheden, i at fungere, med oversvømmelse af Deres kælderrum til følge. Rens
 jævnligt gulvarealet omkring gulvafløbet og hold altid dette rent. Bolden bør udskiftes
 efter 1-3 år eller når denne har mistet sin elasticitet. (Kan købes hos undertegnede).
 Driftsvejledningen for det øvrige anlæg skal nøje følges.

Opstår der alligevel problemer med anlægget, er De velkommen til at kontakte
undertegnede.

Dato, firma, underskrift (underskrevet af den autoriserede kloakmester).
            Københavns tekniske Skole - Glostrup afdeling           36
                                       BLANKET D13

Driftsvejledning for syreneutralisator
Deres spildevand afledes til det offentlige kloaksystem, og i forbindelse med Deres
afløbsanlæg er der installeret en syreneutralisator med tilhørende sandfang og
prøveudtagningsbrønd.

Den vedlagte plan i målestoksforhold 1:100 viser, hvor syreneutralisatoren, sandfanget og
prøveudtagningsbrønden er placeret. Endvidere fremgår det af afløbsplanen, hvilke
installationsgenstande, der er sluttet til syreneutralisatoren.

For at opnå de bedste og sikreste driftsbetingelser af anlægget, kræves et jævnlig tilsyn og
pasning af afløbsanlægget og denne driftsvejledning bør derfor følges:

  Det syreholdige afløbsvand føres til et f.eks. 300 mm sandfang, udført af glaseret ler og
  tjener til fjernelse af bundfældelige stoffer i afløbsvandet – det skal derfor med jævne
  mellemrum tømmes for slam.
  Afløbsvandet føres videre til en syreneutralisator, der er anbragt i bunden af en
  nedgangsbrønd. Neutralisatoren fungerer ved, at det syreholdige afløbsvand
  tvangsledes gennem kalkstykker, der befinder sig i en nedsænket kurv. Kalkmaterialet
  bliver ved reaktion med syren nedbrudt og omdannet til vand, kuldioxid og et kalksalt.
  Kalkmaterialet skal derfor jævnligt suppleres eller udskiftes, og det bundfældelige slam
  fjernes.
  Syreneutralisatoren er kun beregnet til det syreholdige afløbsvand. Der må derfor ikke
  føres mere vand til syreneutralisatoren end absolut nødvendigt, og der må ej heller
  tilsluttes andre installationsgenstande eller tilføres andre kemikalier og lignende.
  Nedgangsbrønden er af beton og afdækket med et støbejernsdæksel. Begge del skal
  mindst én gang om året stryges med kold asfalt.
  Fra neutralisatoren føres vandet til en prøveudtagningsbrønd, f.eks. 425 pvc, hvor man
  kan kontrollere ph-værdien i afløbsvandet. Enten ved et ph-meter eller lakmuspapir.
  Mere simpelt er at nedsænke en betonbrik i en line og eventuelle syreangreb vil let
  kunne konstateres. Ph-værdien må aldrig overstige værdien 6. Kontrollen bør foretages
  mindst én gang om ugen, alt efter syrens anvendelse i produktionen.
  Fra prøveudtagningsbrønden føres afløbet til den øvrige afløbsinstallation.
  Driftsvejledningen for det øvrige anlæg skal nøje følges.

Opstår der alligevel problemer med anlægget, er De velkommen til at kontakte
undertegnede.

Dato, firma, underskrift (underskrevet af den autoriserede kloakmester).
             Københavns tekniske Skole - Glostrup afdeling           37
                                           BLANKET E1
                 AFTALESEDDEL
Byggeplads               Entreprise             DatoBygherre/kunde                   Entreprenør
Beskrivelse af arbejdet:
Arbejdet udføres i perioden:

Ovennævnte arbejde betales efter (sæt kryds)                KR

                                      Moms
  Fast pris

  Regning (beløbsrubrik udfyldes ikke)

  Tilbud (forb. for prisregulering ifølge pris- og            I alt KR
  tidscirkulæret)

For nærværende aftale gælder i øvrigt følgende grundlag -- det ikke gældende
overstreges
  1. Standardforbehold
  2. AB 92 Alm. betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed
  3. Eventuelt andet skriftligt grundlag
Betalingsbetingelser:            Sikkerhedsstillelse:
  AB 92                    Ingen sikkerhed
  Fakturadato + 14 dage            Sikkerhed i. h. t AB 92
Entreprenørens ansvar for mangler ophører 5 år efter arbejdets aflevering
For Bygherren                   For Entreprenøren
Dato                        Dato              Københavns tekniske Skole - Glostrup afdeling           38
                                          BLANKET E2
            Kvalitetssikring af afløbsinstallationer
                Modtagekontrol
Arbejdsplads:                             sag nr.:
Udført af:     Dato:        Kontrolleret af:       Dato:
Materiale-  Leverandør Leveret    Godkendt    Kasseret    Følge-    Placering
navn          mængde     mængde     mængde     seddel nr.  af kasseret
                                          mængde
           Københavns tekniske Skole - Glostrup afdeling              39
                                         BLANKET E3

            Kvalitetssikring af afløbsinstallationer
           Modtagekontrol for plastrør
Arbejdsplads:                             sag nr.:
Udført af:     Dato:        Kontrolleret af:       Dato:
Kontrolleret for    Ja         Nej       Godkendt     Bemærkninger
Mærkning
Skadet pakning
Ridser/revner
Misfarvning
Ovalt tværsnit
Skævheder
Andet
           Københavns tekniske Skole - Glostrup afdeling             40
                                         BLANKET E4

            Kvalitetssikring af afløbsinstallationer
           Modtagekontrol for betonrør
Arbejdsplads:                             sag nr.:
Udført af:     Dato:        Kontrolleret af:       Dato:
Kontrolleret for    Ja         Nej       Godkendt     Bemærkninger
Mærkning
Skadet muffe
Reparationer
Skadet pakning
Skadet
spidsende
Støbehul/
stenrede
Revner
Skævheder
Andet
           Københavns tekniske Skole - Glostrup afdeling             41
                                          BLANKET E5

             Kvalitetssikring af afløbsinstallationer
                   Kontrolplan
Arbejdsplads:                              sag nr.:
Udført af:    Dato:          Kontrolleret af:       Dato:
Emne      Kontrolleres for   Kontrolmetode    Kontrolmængde Acceptkriterier
Ledninger    Materiale      Visuel        Alle rør    Der accepteres
                                     ingen afvigelse i
        (Modt.kontrol)                      projektet
Ledninger    Dimensioner     Måling/       Alle rør    Der accepteres
                   visuel               ingen afvigelse i
        (Modt.kontrol)                      projektet
Ledninger    Placering      Målebånd       Hver vandlås, Der accepteres
                             fodbøjning,  ingen afvigelse i
                             brønd, ledning projektet
Ledninger    Koter        Nivellement     Hver vandlås, Der accepteres
                             fodbøjning,  ingen afvigelse i
                             brønd     projektet
Ledninger    Renhed af      Visuel        Alle samlinger Alle helt rene før
        samlinger                        samling
            Københavns tekniske Skole - Glostrup afdeling           42
                                         BLANKET E6

            Kvalitetssikring af afløbsinstallationer
           Kontrol af ledningslægning
Arbejdsplads:                             sag nr.:
Udført af:     Dato:        Kontrolleret af:       Dato:
Kontrolleret for    Ja         Nej       Godkendt     Bemærkninger
Seneste udgave
af tegninger
Bund,
udjævning og
understøtning
Fundaments-
gennemføring
Rørsamlinger
Samlinger ved
brønde
Tilslutning til
hovedledning
Omkringfyldning
Komprimering
Retablering
Andet
           Københavns tekniske Skole - Glostrup afdeling             43
                                         BLANKET E7

            Kvalitetssikring af afløbsinstallationer
              Kvalitetssikringsplan
Arbejdsplads:                             sag nr.:
Udført af:    Dato:         Kontrolleret af:       Dato:
Aktivitet  Aktivitets-  Ansvarlig     Dokumen-     Kontrol-     Udført
       beskrivelse           tation      metode      (dato/sign)
       (kort)
           Københavns tekniske Skole - Glostrup afdeling              44
                                         BLANKET E8

            Kvalitetssikring af afløbsinstallationer
        Kontrol af udførte ledninger og brønde
Arbejdsplads:                            sag nr.:
Udført af:    Dato:        Kontrolleret af:       Dato:
Brønd/    Rørmateriale Dimension     Placering/    Fald i ‰      Bundkote
vandlås/          mm        linieføring             brønd/
fodbøjning/                 som projekt             vandlås/
bøjning                                     dæksel
                        Ja   Nej  Projekt  Udført  Projekt  Udført
           Københavns tekniske Skole - Glostrup afdeling                 45
                                        BLANKET E9

           Kvalitetssikring af afløbsinstallationer
            Dokumentetfortegnelse
Arbejdsplads:                            sag nr.:
Udført af:   Dato:         Kontrolleret af:       Dato:
  Løbenr.   Dokumenttitel    Ansvarlig        Dato       Placering
          Københavns tekniske Skole - Glostrup afdeling             46
                                          BLANKET E10

               Kvalitetssikring af afløbsinstallationer
                  Tæthedsprøvning
Arbejdsplads:                              sag nr.:
Udført af:      Dato:         Kontrolleret af:       Dato:
Strækn./   Dimen-  Vandspejl Prøvetryk Konditio-      Tilført   Godkendt Bemærk-
brønd    sion    (a) i m   kPa  nering i      vand i        ninger
                      timer        liter
             Københavns tekniske Skole - Glostrup afdeling            47

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:56
posted:3/1/2012
language:Danish
pages:47