???? 0322 258 2256

Document Sample
???? 0322 258 2256 Powered By Docstoc
					                                ТЕХНІЧНІ КОМІТЕТИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
                                      станом на 30.10.2006 р.

№   №   №          Участь у роботі ТК, ПК                      Назва організації, що здійснює функції      Адреса, телефон, прізвище та ініціали
                                     Назва ТК
з/п  ТК  МТК       IЕC           ISO                           секретаріату ТК                голови ТК (секретаря)
1.  1       TC60/SC А, В,          –       Побутова радіоелектронна Всеукраїнський державний науково-         вул. М. Краснова, 7/1, м. Київ, 03115
          TC100/SC B–Р;                 апаратура          виробничий центр стандартизації, метрології,  тел. (044) 444–32–82
          ТC12, ТC29, ТC84,                             сертифікації та захисту прав споживачів (ДП  тел./факс (044) 444–74–04
          ТC92–O                                  „Укрметртестстандарт”)             E-mail: ukrtest@iptelecom.net.ua
2.  2  327*       –      ТC17/SC3, 15, 16–Р;   Прокат сортовий,      Український державний науково-технічний    вул. Дарвіна, 20, м. Харків, 61002
                     ТC17/SC20–О       фасонний та спеціальні   центр з технології та обладнання, обробки   тел. +38 (057) 700 2850
                                 профілі           металів, захисту навколишнього середовища та  факс +38 (057) 700 2849
                                               використання вторинних ресурсів для      E-mail: niimet-STD@ukr.net; TCU2@ukr.net
                                               металургії та машинобудування „Енергосталь”  Голова Пихтін Яків Михайлович
                                               (УкрДНТЦ „Енергосталь”)
3.  3     –      –      ТC17/SC1–Р;       Стандартизація методів   Український державний науково-технічний    пр. Леніна, 9, м. Харків, 61166
                     ТC33–О;         визначення хімічного    центр з технології та обладнання, обробки   тел. (057) 758 0757
                     ТC132–О         складу матеріалів      металів, захисту навколишнього середовища та  факс (057) 758 0758
                                 металургійного       використання вторинних ресурсів для      E-mail: spirina@energostal.kharkov.ua
                                 виробництва         металургії та машинобудування „Енергосталь”  Голова Спіріна Світлана В’ячеславівна
                                               (УкрДНТЦ „Енергосталь”)
4.  4     –      –      ТC17–Р;         Чавун, прокат листовий,   ТОВ „Національний технічний комітет зі     пл. акад. Стародубова, 1, м. Дніпропетровськ,
                     TC25–Р          прокат сортовий       стандартизації в металургії 4 (ТК 4)”     49050
                                 термозміцнений, вироби                           тел. (0562) 372 7523
                                 для рухомого складу,                            факс. (0562) 47 3825
                                 металеві вироби, інша                           Голова Левченко Геннадій Васильович
                                 продукція з чавуну та сталі
5.  5     –      –      ТC132–О         Феросплави, флюси      Український державний науково-дослідний    вул. Патріотична, 74-А, м. Запоріжжя, 69000
                                 плавлені зварні і для    інститут спеціальних сталей, сплавів та    тел. (0612) 33 1136
                                 електрошлакового      феросплавів (УкрНДІспецсталь)         факс (0612) 33 6060
                                 переплаву          Мiнпромполiтики України            E-mail: USSI@comint.net
                                                                       Голова Терновий Юрій Федорович
6.  6     –      –      ТC17/SC4, 10, 11–О    Прокат, зливки, поковки і  Український державний науково-дослiдний    вул. Патріотична, 74-А, м. Запоріжжя, 69000
                                 вироби з спеціальних    інститут спецiальних сталей, сплавiв та    тел. (0612) 33 1136
                                 сталей та сплавів      феросплавiв (УкрНДIспецсталь)         факс (0612) 33 6060
                                               Мiнпромполiтики України            E-mail: USSI@comint.net
                                                                       Голова Терновий Юрій Федорович
7.  7     –      –      ТC33–О          Вогнетриви         ВАТ “Український НДІ вогнетривів ім. А. С.   вул. Гуданова, 18, м. Харків, 61024
                                               Бережного”                   тел. (057) 700 3440
                                                                       факс (057) 714 2945
                                                                       E-mail: ukrniio@kharkov.ukrtel.net
                                                                       Голова Примаченко Володимир Васильович
8.  8  7*        –      ТC5; ТC17; ТC58;     Труби сталеві та балони   Державне підприємство “Науково-дослідний    вул. Писаржевського, 1-а, м. Дніпропетровськ-5,
                     ТС67–О                        та конструкторсько-технологічний інститут   49600
                                               трубної промисловості ім. Я.Ю. Осади” (ДП   тел. (0562) 47 4302, 47 6489
                                               “НІТІ”)                    факс (0562) 47 3718; 39 8635
                                                                       E-mail: vniti-test@email.dp.ua
                                                                       Голова Сокуренко Віктор Павлович
                                            2

№   №   №          Участь у роботі ТК, ПК                     Назва організації, що здійснює функції     Адреса, телефон, прізвище та ініціали
                                    Назва ТК
з/п  ТК  МТК       IЕC           ISO                           секретаріату ТК              голови ТК (секретаря)
9.  9  147*       –      ТC102–Р       Руди залізні та марганцеві  Державне підприємство «Криворізький     вул. Орджонікідзе, 23, м. Кривий Ріг, 50005
                                              державний центр стандартизації, метрології тател. (0564) 26 2423; 26 1415
                                              сертифікації» (ДП              факс (0564) 26 2822
                                              „Кривбасстандартметрологія”)         E-mail: sekrTK9@mail.ru
                                                                     Голова Машкін Леонід Іванович
10.  10  105*       –      TC79–О        Легкі, рідкісноземельні    Державний науково-дослідний та проектний   пр. Леніна, 180, м. Запоріжжя, 69035
                               метали, вуглецеві та     інститут титану               тел. (061) 289 9100
                               напівпровідникові                             факс (061) 289 9130
                               матеріали                                 E-mail: common@timag.org
                                                                     Голова Сущинський Олексій Дмитрович
11.  11  107*       –      ТC26; ТC79; ТC155;  Кольорові метали і сплави   Донецький державний науково-дослідний та   Пр. Лагутенка, 14, м. Донецьк, 83086
                     ТC183–О                      проектний інститут кольорових металів    тел. (062) 335 5938
                                              (ДОНІКМ)                   факс (062) 382 6388
                                                                     E-mail: lgsicm@mail.ru
                                                                     Голова Скрябіна Людмила Григорівна
12.  12  10*       –      ТC27–Р; TC47–O    Кокс             Український державний науково-дослідний   вул. Весніна, 7, м. Харків, 61023
                                              вуглехімічний інститут (УХІН)        тел. (057) 704 1323
                                              Мінпромполітики України           факс (057) 700 6906
                                                                     E-mail: post@ukhin.org.ua
                                                                     Голова Васильєв Юрій Семенович
13.  13  19*  ТC59/SC А, В, С, D, ТC86/SC5–P;       Стандартизація        Всеукраїнський державний науково-      вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143
         Е, F, G, Н – P;   ТC86/SC6–O       електропобутових машин    виробничий центр стандартизації, метрології, тел./факс (044) 526 1072
         ТC61/SC В, С, D – Р;            та приладів          сертифікації та захисту прав споживачів (ДП В. о. голови Устименко Володимир
         ТC72 – O                                 „Укрметртестстандарт”)            Володимирович
14.  14   –       –          –      Спеціальні радіотехнічні   НДІ “Квант”                 вул. Димитрова,5, м. Київ, 03150
                               засоби                                   тел. (044) 287 3113
                                                                     факс (044) 284 3074
                                                                     E-mail: bni2001@ukr.net
                                                                     Голова Стеріополо Євген Анатолійович
15.  15   –  ТC18–О         ТC8/SC1–11;     Суднобудування        Казенний дослідно-проектний центр      вул. Адміральська, 38, п/с 227, м. Миколаїв,
                     ТC188–Р;                      кораблебудування (КДПЦК) Мінпромполітики 54001
                     ТC1; ТC2; ТС213–O                 України                   тел. (0512) 35 1449
                                                                     факс (0512) 35 6047
                                                                     E-mail: standart@farlep.mk.ua
                                                                     Голова Ганчо Віктор Васильович
16.  16   –       –      ТC96–Р        Крани, підйомні пристрої   Науково-технічна асоціація “Підйомні     вул. Ак. Філатова, 1, м. Одеса, 65080
                               та відповідне обладнання   споруди” Мінпромполітики України       тел. (0482) 66 6031
                                                                     факс (0482) 61 0653
                                                                     E-mail: nta-ps@ukr.net, all@ptm.com.ua
                                                                     Співголови: Андрієнко Микола Миколайович;
                                                                     Попов Владислав Андрійович
17.  17  98*              ТC58, TC116     Побутова апаратура, яка    ВАТ Проектно-конструкторський і       вул. Собінова, 2а, м. Донецьк, 83121
                               працює на газовому,      технологічний інститут “Газоапарат” (ВАТ   тел. (0622) 58 1259
                               рідкому і твердому видах   ПКТІ “Газоапарат”)              факс (062) 345 7307; 381 9448
                               палива                                   E-mail: gazoaparatm@dn.farlep.net
                                                                     Голова Коваленко Лариса Володимирівна
                                              3

№   №   №         Участь у роботі ТК, ПК                        Назва організації, що здійснює функції     Адреса, телефон, прізвище та ініціали
                                      Назва ТК
з/п  ТК  МТК      IЕC           ISO                              секретаріату ТК              голови ТК (секретаря)
18.  18  –       –      ТC89; ТC162; ТC165;    Лісові ресурси        Асоціація “Лісові ресурси”          а/с 261, Київ-222, 02222
                    TC218                                                 тел./факс (044) 547 8839
                                                                       E-mail: tcu18@kv.ukrtel.net; vander@silvercom.net
                                                                       Голова Дерев’янко Іван Григорович
19.  19  –  ТC1–Р         ТC37–Р           Науково-технічна       Національний університет „Львівська     вул. С.Бандери, 12 (к. 237), м. Львів, 79013
                                 термінологія         політехніка” Міністерства освіти і науки   тел. (0322) 258 2256
                                                України                   факс (0322) 258 2256; 74 4300
                                                                       E-mail: rytsar@polynet.lviv.ua
                                                                       Голова Рицар Богдан Євгенович
20.  20  –       –      JТC1/SC2, 7, 22, 27, 35,  Інформаційні технології    Міжнародний науково-навчальний центр     вул. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03680
                    37–Р;                          інформаційних технологій та систем      тел. (044) 526 6344
                    JТC1/SC25, 34–О                     (МННЦІТ) НАН України             E-mail: tk-20@irtc.org.ua
                                                                       Голова Гриценко Володимир Ілліч
21.  21  –       –      ТC4; ТC11; ТC115;     Насоси динамічні та    ВАТ „Науково-дослідний і проектно-       вул. 2-га Залізнична, 2, м. Суми, 40003
                    ТC123–О          об’ємні          конструкторський інститут атомного та      тел. (0542) 21 2902
                                               енергетичного насособудування (ВАТ       E-mail: admin@vniiaen.sumy.ua
                                               „ВНДІАЕН”)                   Голова Давиденко Андрій Костянтинович
22.  22  –  ТC77; ТC81–О;           –       Електромагнітна сумісність Науково-дослідний та проектно-         вул. Шевченка, 47, м. Харків, 61013
         CISPR–О                     та стійкість        конструкторський інститут “Молнія” НТУ     тел. (057) 707 6133
                                 радіоелектронних,     “ХПІ”                      факс (057) 707 6868
                                 електронних та                               E-mail: nipkimolniya@kpi.kharkov.ua@ ;
                                 електротехнічних засобів                          knyaz@vk.kharkov.ua
                                                                       Голова Кравченко Володимир Іванович
23.  23  –       –            –       Продукція садів,     Інститут винограду і вина “Магарач”       вул. Кірова, 31, м. Ялта, АР Крим, 98600
                                 виноградників і виноробна                         тел./факс (0654) 27 3413
                                 продукція                                 E-mail: magarach@rambler.ru
                                                                       Голова Авідзба Анатолій Мканович
24.  24  92*      –      ТC34/SC3–Р         Продукти з овочів і фруктів Державний науково-дослідний і проектно-    пров. Високий, 13, м. Одеса, 65028
                                 та устаткування для їх   конструкторський інститут           тел. (0482) 22 2489, 25 1568, +38 (048) 724 0863
                                 переробки          „Консервпромкомплекс” (ДНДПКІ         факс (0482) 22 6504
                                               “Консервпромкомплекс”)             E-mail: tehkons@eurocom.od.ua
                                                                       Голова Пилипенко Юрій Дмитрович
25.  25  –  ТC20, TC23/SC A, J, ТC21/SC2,       Пожежна безпека та          Український науково-дослідний інститут    вул. Рибальська, 18, м. Київ, 01011
         ТC31/SC G, H,    ТC92/SC2–P;      протипожежна техніка         пожежної безпеки (УкрНДІПБ) МНС України   тел. (044) 280 1801
         TC61, TC79, ТC89–О TC8/SC1; TC20/SC1, 10;                                          E-mail: ukrndipb@ukrfire.com
                   TC21/SC3, 5, 6, 8;                                           Голова Улинець Ернест Михайлович
                   TC22/SC16; TC35/SC9;
                   ТC38/SC19; TC61/SC4;
                   ТC92/SC1, 3, 4;
                   TC94/SC13; TC153/SC1;
                   TC160/SC2; TC181;
                   TC188–О
26.  26  –       –           -     Експлуатація авіаційної       Національний авіаційний університет     пр. Космонавта Комарова, 1, Київ-58, 03680
                              техніки               Міністерства освіти і науки України     тел. (044) 408 5333
                                                                       факс (044) 497 3365
                                                                       E-mail: Kharch@nau.edu.ua
                                                                       Голова Харченко Володимир Петрович
                                        4

№   №   №         Участь у роботі ТК, ПК                  Назва організації, що здійснює функції     Адреса, телефон, прізвище та ініціали
                                Назва ТК
з/п  ТК  МТК      IЕC           ISO                       секретаріату ТК              голови ТК (секретаря)
27.  27   –  ТC2, TC23B,           –  Продукція важкого      Державне підприємство завод         пр. Московський, 299, м. Харків, 61055
         TC36A, ТC55,             електромашинобудування   “Електроважмаш”               тел. (0572) 95 6170
         ТC61– P                                                    факс (0572) 94 9890
                                                                E-mail: etm@spetm.com.ua
                                                                Голова Кузьмін Віктор Володимирович
28.  28  263*      –      ТC118– О     Компресори         ВАТ “Науково-виробниче акціонерне      Курський пр-т, 6, м. Суми, 40020
                                          товариство ВНДІкомпресормаш”        тел. (0542) 21 4156
                                                                факс (0542) 21 4179
                                                                E-mail: info@ukrrosmetall.com.ua
                                                                Голова Жарков Павло Євгенович
29.  29  115*      –            –  Насіння і коренеплоди    Інститут цукрових буряків Української    вул. Клінічна, 25, м. Київ, 03141
                            цукрових буряків      академії аграрних наук           тел. (044) 275 5000
                                                                E-mail: isb@isb.kiev.ua; doronin@tdn.kiev.ua
                                                                Голова Роїк Микола Володимирович
30.  30  36*  ТC10, ТC14,           –  Трансформатори та      ВАТ “Український науково-дослідний     вул. Дніпропетровське шосе, 11, м. Запоріжжя,
         ТC17/SC С,              високовольтна апаратура   проектно-конструкторський та технологічний 69069
         ТC36/SC А, ТC38,                         інститут трансформаторобудування” (ВАТ   тел. (0612) 52 6491; 52 7580
         ТC96–Р; ТC17/SC А,                        “ВІТ”)                   факс (0612) 52 7421; 52 8126
         TC28, TC37, TC42–                                               E-mail: postmaster@vit.zp.ua
         О                                                       Голова Мелєшко Ігор Юрійович
31.  31   –  ТC22; ТC47–O           –  Силові перетворювачі    ВАТ „Український науково-дослідний інститут вул. Кремлівська, 63-а, м. Запоріжжя, 69041
                                          силової електроніки „Перетворювач” (ВАТ   тел. (061) 280 0642
                                          НДІ „Перетворювач”) Мінпромполітики     факс (061) 280 0635
                                          України                   E-mail: nii-pre@ukr.net
                                                                Голова Андрієнко Петро Дмитрович
32.  32   –      –      ТC174–О     Ювелірна промисловість   Львівське ДСКБ “Топаз” Мінпромполіки    вул. Личаківська, 110, м. Львів, 79014
                                          України                   тел. (0322) 75 6233
                                                                E-mail: topaz@org.lviv.net
                                                                Голова Осінчук В. В.
33.  33   –      –            -  Рибне господарство     Південний науково-дослідний інститут    Секретаріат ТК: ПівденНІРО, вул. Свердлова 2, м.
                                          морського рибного господарства та     Керч, 98300
                                          океанографії (ПівденНІРО) Міністерства   Департамент рибного господарства, вул. Артема,
                                          аграрної політики України         45а, м. Київ, 04053
                                                                Мінагрополітики, вул. Хрещатик, 24, м. Київ,
                                                                01001
                                                                тел. +38 (06561) 2 1012- Секретаріат ТК;
                                                                факс (06561) 6 1627
                                                                Департамент рибного господарства: + 38 (044)
                                                                486 6314
                                                                Мінагрополітики: +38 (044) 278 8040факс (06561)
                                                                6 1627
                                                                E-mail: fish@kerch.com.ua;
                                                                fishland@users.ukrsat.com
                                                                Голова
                                             5

№   №   №         Участь у роботі ТК, ПК                       Назва організації, що здійснює функції     Адреса, телефон, прізвище та ініціали
                                    Назва ТК
з/п  ТК  МТК      IЕC           ISO                            секретаріату ТК              голови ТК (секретаря)
34.  36  66*      –             –      Хміль та продукти його    Інститут сільського господарства Полісся  Київське шосе, 131, м. Житомир, 10007
                                переробки          УААН                    тел. 0412) 36 6234
                                                                     факс (0412) 36 6110
                                                                     E-mail isgpo@polesye.net
                                                                     Голова Ковальов Віталій Борисович
35.  37   -  ТC15; ТС101–Р    ТC6/SC2, 3, 5–Р     Продукція целюлозно-     ВАТ “УкрНДІП”                вул. Кутузова, 18/7, м. Київ-133
                                паперової промисловості                         тел. (044) 295 2166
                                                                     E-mail: anat@g.com.ua
                                                                     Голова Лозовик Микола Терентійович
36.  38   –      –      ТC28–О          Стандартизація продуктів   Державне підприємство Український науково- пр. Палладіна, 46, м. Київ–142, 03680
                                нафтопереробки і       дослідний інститут нафтопереробної     тел. (044) 424 2413
                                нафтохімії          промисловості (УкрНДІНП “Масма”)      факс (044) 424 0264; 424 3424
                                               Мінпаливенерго України           E-mail: ukrndimasma@svitonline.com
                                                                     Голова Євдощук Микола Іванович
37.  39   –      –      ТC25–О          Ливарне виробництво     ВАТ “НДІ спеціальних способів лиття”    65031, м. Одеса, вул. Хімічна, 2
                                                                     тел. (0482) 23–54–00
                                                                     тел./факс (048) 732–88–50
                                                                     E-mail: niisl@mail.od.ua
                                                                     Голова Сагура Олександр Миколайович
38.  40   –      –      ТC46/SC4, 8, 9, 11– P;  Страховий фонд        Науково-дослідний, проектно-        провулок Пархоменка, 1/60, м. Харків, 61046
                    ТC171/SC1, 2, 3;     документації         конструкторський та технологічний інститут тел. (0572) 94 4861
                    ТС223– Р; TC42– O                   мікрографії (НДІ мікрографії) Державного  факс 0572) 94 9811
                                               департаменту СФД, МНС України        E-mail: niim@bars.net.ua
                                                                     Голова Гармаш Володимир Данилович
39.  41   –      –             –      Зернові культури та     Дочірнє підприємство Державної акціонерної вул. Верхній Вал, 72, м. Київ, 04070
                                продукти їх переробки    компанії „Хліб України” „Київський інститут тел. (044) 425 3565, 247 1191
                                               хлібопродуктів”               факс (044) 425 4473
                                                                     Голова Левченко Валентин Іванович
40.  42  42*  ТC31, ТC70, ТС71–Р        –      Вибухозахищене та      Український науково-дослідний, проектно-  вул. 50-ї Гвардійської дивізії, 17, м. Донецьк,
                                рудникове          конструкторський і технологічний інститут  83052
                                електрообладнання      вибухозахищеного та рудникового       тел. (062) 382 9353
                                               електрообладнання з дослідно-        факс (062) 382 9352; 345 1789
                                               експериментальним виробництвом       E-mail: ukrniive@ukrniive.com.uaГолова Вареник
                                               (УкрНДІВЕ) Мінпромполітики України     Євген Олександрович
41.  43  57*      –             –      Велосипеди          ЦКТБ велобудування             проспект Московський, 118, м. Харків, 61068
                                                                     тел. (057) 732 4978
                                                                     E-mail: oksamit@vk.kharkov.ua
                                                                     Голова Сухін Микола Олексійович
42.  44  72*     ТC26–Р     ТC44 –Р         Зварювання та споріднені   Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона вул. Боженка,11, м. Київ, МСП-150
                                процеси           НАНУ                    тел. (044) 271 2107; 271 2306
                                                                     факс (044) 289 9578
                                                                     E-mail: paton@seproz.ru.kiev.ua;
                                                                     office@paton.kiev.ua; lobanov@ukr.net
                                                                     Голова Лобанов Леонід Михайлович
                                            6

№   №   №         Участь у роботі ТК, ПК                      Назва організації, що здійснює функції     Адреса, телефон, прізвище та ініціали
                                    Назва ТК
з/п  ТК  МТК      IЕC           ISO                           секретаріату ТК               голови ТК (секретаря)
43.  45  76*      –      ТC118/SC3, 4, ТC131–Р  Об'ємні гідроприводи,    Закрите акціонерне товариство Науково-    вул. Шатилова дача, 4, м. Харків, 61145
                                пневмоприводи та      виробниче підприємство "Е.Г.П. Регулятор"   тел. (057) 714 2023
                                змащувальні системи                            факс (057) 719 4856
                                                                     E-mail: fluid-standard@ukr.net
                                                                     Голова Оксененко Анатолій Якович
44.  46  86*      –      ТC31/SC3, 4, 5, 6, 7, 10, Шини та вироби шинної    Товариство з обмеженою відповідальністю   вул. Кротова, 24, м. Дніпропетровськ, 49600
                    ТC45/SC1, 2, 3, 4–Р;    промисловості       науково - фінансова компанія „Поліком” (ТОВ (поштова адреса)
                    ТС31/SC8–O                      НФК „Поліком”) науково-технічного центру  вул. Сєрова, 1А, м. Дніпропетровськ, 49000
                                               (НТЦ) ВАТ „Дніпрошина”           (юридична адреса)
                                                                     тел. (0562) 98 3922; 96 1852
                                                                     факс (0562) 98 3922; 96 1513
                                                                     E-mail: smyrnov@dneproshina.dp.ua
                                                                     Голова Смирнов Олександр Геннадійович
45.  47   –      –      ТC41, ТC60–О        Механічні приводи     АТЗТ “НДІ “Редуктор”            вул. Борщагiвська, 154, м. Київ-56, 03056
                                                                     тел. (044) 408 7138
                                                                     факс (044) 408 6588
                                                                     E-mail: niireductor@yandex.ru; niiredut@i.com.ua
                                                                     Голова Власенко Володимир Миколайович
46.  48  111* ТC88–Р         ТC180/SC5, ТC203–Р     Енергозбереження      Інститут загальної енергетики НАНУ     вул. Покровська, 11, Київ-70, 04070
                                                                     тел./факс (044) 417 0142
                                                                     E-mail: common@general-energy.org.ua
                                                                     Голова Резцов Віктор Федорович
47.  49  113*      –      ТС10, ТC91,        Синтетичні мийні засоби  ТОВ „Науково-технічний центр        вул. М. Раскової, 11, м. Київ, 02002
                    ТС 217–О                       „ВНДІХІМПРОЕКТ”               тел. (044) 517 0354, 517 0822
                                                                     факс (044) 517 1518, 517 3445
                                                                     E-mail: vniichim@nbi.com.ua
                                                                     Голова Миголь Володимир Іванович
48.  50   –      –      ТC45            Сірка           Державне підприємство “Сертифікаційний   вул. Стрийська, 98, м. Львів, 79026
                                               центр продукції та послуг” (СЦ “ГАЛСЕРТ”) тел./факс (032) 295 1364
                                               Міністерства освіти і науки України     E-mail: galsert@cscd.lviv.ua
                                                                     Голова Мальований Мирослав Степанович
49.  51  140*      –      ТC61/SC2, 5, 6, 9, 11, 12, Пластмаси. Олігомери та  Український державний науково-дослідний   проспект Ілліча, 97, м. Донецьк, 83059
                    13             полімери синтетичні і   інститут пластичних мас           тел. (0622) 95 4681; 95 7379
                                 матеріали на їх основі   (УкрДержНДІпластмас)            факс (0622) 95 4681; 95 4325
                                                                     E-mail: epoxy@skif.net; plastmassy@skif.net
                                                                     Голова Кочергін Юрій Сергійович
50.  52   –      –            –        Органічні та неорганічні  ВАТ “НВО “Йодобром”             96500, Крим, м. Саки
                                 йодобромовмісні продукти                        тел. (06563) 2–31–38, 2–31–31
                                                                     факс (06563) 2–44–90
                                                                     Голова Нелюбин Борис Вікторович
51.  53  142*      –      ТС47–Р           Сода, содопродукти,    Державний науково-дослідний та проектний  вул. Мироносицька, 25, м. Харків, 61002
                                 барійові солі, сульфати із інститут основної хімії (НІОХІМ)      тел. (057) 700 0123
                                 гідромінеральної сировини Мінпромполітики України           факс (057) 700 4825
                                 та активні наповнювачі                         E-mail: nauka@niochim.kharkov.ua ;
                                                                     office@niochim.kharkov.ua
                                                                     Голова Молчанов Володимир Іванович
                                          7

№   №   №         Участь у роботі ТК, ПК                    Назва організації, що здійснює функції     Адреса, телефон, прізвище та ініціали
                                  Назва ТК
з/п  ТК  МТК      IЕC           ISO                         секретаріату ТК              голови ТК (секретаря)
52.  54  150*      –      ТC119–О       Порошкова металургія    Інститут проблем матеріалознавства      вул. Кржижанівського, 3, Київ-142, 03680
                                            Національної академії наук України      тел. (044) 44 2071; 444 2055
                                                                  факс (044) 444 2131
                                                                  E-mail: Serdyuk@ipms.Kiev.ua
                                                                  Голова Сердюк Геннадій Георгійович
53.  55  181*      –      ТС47–О       Метанол, продукти      Державне підприємство “Науково-дослідний   вул. Вілєсова, 1, м. Сєвєродонецьк Луганської
                              органічного та       та проектний інститут хімічних технологій  обл., 93400
                              неорганічного синтезу    “Хімтехнологія” (ДП “Хімтехнологія”)     тел. (06452) 2 2229, 9 2022, 9 3602
                                                                  факс (06452) 2 5367
                                                                  E-mail: standart@ixt.lg.ua
                                                                  Голова Ільєнко Ігор Борисович
54.  56  182*      –           ТС93   Цукор і крохмалепатокові  Український науково-дослідний інститут    вул. Лютеранська, 20, м. Київ-24, 01601
                              продукти          цукрової промисловості (УкрНДІЦП)      тел. (044) 278 0147
                                            Міністерство аграрної політики України    факс (044) 278 6585
                                                                  Голова Штангеєв Валерій Остапович
55.  57  208*      –      ТС86/SC6; ТC117–Р  Обладнання для      Приватне підприємство „НВ”           Червоношкільна набережна, 22, к. 58, м. Харків,
                              кондиціонування повітря і                        61125
                              вентиляції                                тел. (0572) 21 0384
                                                                  факс (05763) 5 8493
                                                                  E-mail: TC57@nikon.kharkov.ua
                                                                  Голова Літовка Василь Михайлович
56.  58  239*      –            –    Продукція соляної      Український науково-дослідний інститут    вул. Артема, 35, м. Артемівськ Донецької обл.,
                              промисловості        соляної промисловості (УкрНДІсіль)      84500
                                                                  тел. (06274) 6 5903
                                                                  факс (06274) 2 2480
                                                                  E-mail: niisalt@inсa.donetsk.ua
                                                                  Голова Касьяненко Володимир Олександрович
57.  59   –      –      ТC127–О       Машини загальної техніки ЗАТ “ОКБ БУДШЛЯХМАШ”              04112, м. Київ, вул. Дехтярівська, 52
                              для проведення інженерних                        тел. (044) 213–25–93, 213–25–74
                              робіт                                  тел./факс (044) 213–25–85
                                                                  Голова Латишев Петро Іванович
58.  60  291*      –      ТC54–Р       Ефіроолійна продукція    Інститут ефіроолійних та лікарських рослин  вул. Київська, 150, м. Сімферополь, АРК, 95493
                                            (ІЕЛР) УААН, Мінагрополітики України     тел. (0652) 56 0007
                                                                  факс (0652) 56 0001
                                                                  E-mail: isocrimea@mail15.com
                                                                  Голова Афонін Олександр Васильович
59.  61  228*      –      TC38-О       Луб’яні культури      Інститут луб'яних культур УААН        вул. Терещенків, 45, м. Глухів Сумської обл.,
                                                                  41400
                                                                  тел. (05444) 2 2135, 3 2162
                                                                  факс (05444) 2 2135
                                                                  E-mail: ibc@sm.ukrtel.net
                                                                  Голова Жуплатова Людмила Михайлівна
60.  62   –  ТС48/SC48D, ТС57,        –    Вимірювання і керування в Закрите акціонерне товариство «Науково-    вул. Дарвіна, 20, м. Харків, 61002
         ТС65/SC65А,               промислових процесах   виробниче підприємство по системах       тел. (057) 714 3941
         SC65B, SC65C                            автоматизованого управління» Міністерства   факс (057) 714 2339
                                           промислової політики України          E-mail: tk62@ukr.net
                                                                  Голова Перекрьостов Анатолій Григорович
                                            8

№   №   №          Участь у роботі ТК, ПК                     Назва організації, що здійснює функції      Адреса, телефон, прізвище та ініціали
                                    Назва ТК
з/п  ТК  МТК       IЕC           ISO                           секретаріату ТК               голови ТК (секретаря)
61.  63   –       –      ТC12–О         Загальні норми і правила  Національний науковий центр “Інститут      вул. Мироносицька, 42, м. Харків, 61002
                     СООМЕТ         державної системи      метрології” (ННЦ “Інститут метрології”)     тел. (057) 704 9749
                                забезпечення єдності    Держспоживстандарту України           факс (057) 700 3447
                                вимірювань                                 E-mail: info@metrology.kharkov.ua;
                                                                      moe@metrology.kharkov.ua
                                                                      Голова Мачехін Юрій Павлович
62.  64   –       –            –      Спиртогорілчані вироби,   Український науково-дослідний інститут     пров. Бабушкіна, 3, м. Київ, 03190
                                дріжджі           спирту і біотехнології продовольчих продуктів  тел. (044) 442 0232
                                              Державного департаменту продовольства      факс (044) 449 0311
                                              Міністерства аграрної політики України     E-mail: info@spirt.kiev.ua
                                                                      Голова Олінійчук Сергій Тимофійович
63.  65  505*  ТC65/SC В–Р;      TC30/SC2, 5, 7–P;   Прилади промислового    Науково-виробниче об'єднання “Термоприлад”   вул. Наукова, 3, м. Львів, 79060
                                контролю та регулювання   Мінпромполітики України             тел. (0322) 63 0308, 63 11 38
                                                                      факс (0322) 63 1361
                                                                      E-mail: thermo@mail.lviv.ua
                                                                      Голова Гук Олександр Петрович
64.  66   –       –            –      Оптичні та оптико-     Казенне підприємство “Центральне        вул. Московська, 8, м. Київ-10, 01010
                                механічні вироби      конструкторське бюро “Арсенал”         тел. (044) 257 0062
                                                                      факс (044) 288 9429
                                                                      E-mail: info@arsenalcdb.com.ua
                                                                      Голова Бузанов Віктор Іванович
65.  67   –       –            –      Пиво та безалкогольні    Українська галузева компанія по виробництву   вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001
                                напої            пива, безалкогольних напоїв та мінеральних   тел. (044) 279 7286
                                              вод “Укрпиво” у формі закритого акціонерного  факс (044) 279 7284
                                              товариства Держпроду Мінагрополітики      E-mail: office@ukrpivo.kiev.ua
                                              України                     Голова Коренькова Галина Миколаївна
66.  68   –  ТC56–О         ТC98; ТC107; ТC108;  Надійність техніки     Інститут проблем міцності НАНУ         01014, м. Київ, вул. Тімірязівська, 2
                     ТC125; ТC156; ТC164;                                        тел. (044) 296–15–84, 296–81–47
                     ТC199–О                                              факс (044) 296–16–84
                                                                      В.о. відповідального секретаря Романов С.
67.  69   –       –      ТC23–О         Трактори і         ВАТ “НДІ фермерських машин”           вул. Дегтярівська, 62, м. Київ, 04112
                                сільськогосподарські    Мінпромполітики України             тел. (044) 492 1668
                                машини                                   факс (044) 456 8488
                                                                      E-mail: fmnauka@svitonline.com
                                                                      Голова Коцар Михайло Володимирович
68.  70   –       –      TС69          Застосування статистичних Навчально-науковий центр “Фізико-хімічне     вул. Володимирська, 64, м. Київ, 01033
                                методів          матеріалознавство” Київського університету    тел. (044) 259 0392
                                             імені Тараса Шевченка та НАН України       E-mail: myus@univ.kiev.ua
                                                                      Голова Мішура Юлія Степанівна
69.  71   –       –      ТС34–Р         Овочеві і баштанні     Інститут овочівництва і баштанництва УААН    п/в Селекційне Харківського р-ну, Харківська
                                культури, насіння та                            обл., 62478
                                посадковий матеріал                             тел. / факс (057) 748 9191
                                                                      E-mail: ovoch@intercomplect.kharkov.ua
                                                                      Голова Яровий Григорій Іванович
                                           9

№   №   №         Участь у роботі ТК, ПК                     Назва організації, що здійснює функції     Адреса, телефон, прізвище та ініціали
                                    Назва ТК
з/п  ТК  МТК     IЕC           ISO                           секретаріату ТК               голови ТК (секретаря)
70.  72  –  ТC39; ТC40;           –     Вироби електронної      ДП „Державний сертифікаційний центр      вул. Північно-Сирецька, 3, м. Київ, 04136
         ТC47/SC A, C;               техніки, матеріали та     синтетичних миючих засобів та виробів     тел. (044) 442 9453; 442 9342
         ТC48/SC B, C, D;              обладнання для їх       електронної техніки „ЕЛХІМ”          факс (044) 205 3487
         ТC49–P; ТC51–О               виробництва                                 E-mail: vika@elhim.kiev.ua
                                                                    Голова Деменін Станіслав Миколайович
71.  73  –       –            –     Низьковольтна         Закрите акціонерне товариство “Електричні   пр-т Московський, 138-А, м. Харків, 61037
                              комутаційна апаратура     низьковольтні апарати та системи”       тел. (057) 392 3100
                                             Мінпромполітики України            факс (057) 738 3119
                                                                    E-mail: ENAS2@yandex.ru
                                                                    Голова Гапоненко Геннадій Миколайович
72.  74  –  ТC36/ SC В–Р;          –     Ізолятори           Державне підприємство “Науково-дослідний   вул. Генерала Батюка, 22, м. Слов’янськ,
         ТC36/ SC A, С–О                             інститут високих напруг” (ДП “НДІВН”)     Донецької обл., 84121
                                                                    тел. (06262) 3 6007; 9 1819
                                                                    факс (06262) 9 1918
                                                                    E-mail: niivp@niivn.dn.ua
                                                                    Голова Кім Єн Дар
73.  75  70*      –            –     Верстати           Державне підприємство НТЦ „Станкосерт”    п/с 83, м. Одеса, 65101
                                             Мінпромполітики України            тел. (0482) 47 1452
                                                                    факс (0482) 44 5094
                                                                    E-mail: iso@ukrtest.com; cepro@ukrtest.com
                                                                    Голова Ситніченко Віктор Михайлович
74.  76  –  ТC86; ТC94; ТC95–О        –     Електричні реле        ХВО “Радіореле”                61105, м. Харків, просп. Гагаріна, 181
                                                                    тел. (0572) 51–77–11, 52–51–04, 52–00–94
                                                                    Голова Кирилов В. О.
75.  77  –  ТC62/SC А, В, С, D; ТС76, ТС84, ТС106,   Медична техніка        ВАТ”НДІ РЕМА” Мінпромполітики України     вул. Заводська, 31, м. Львів, 79019
         ТC87        ТС121, ТС150, ТС170,                                        тел. (0322) 523465; 521064; 52 0521 (секретаріат)
                   ТС172, ТС173, ТС194,                                        E-mail: tk77@rema.com.ua; ndi@rema.com.ua
                   ТС198                                               Голова Коцовський Орест Миколайович
76.  78  –      –      ТC135–Р        Технічна діагностика та    Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона  вул. Боженка, 11, м. Київ, 03680
                              неруйнівний контроль     НАНУ                     тел. (044) 287 2666
                                                                    факс (044) 289 2166
                                                                    E-mail: ndt@paton.kiev.ua; usndt@ukr.net
                                                                    Голова Патон Борис Євгенович
77.  79  –       –            –     Атомна енергія        ДП „Державний центр регулювання якості    вул. Львівська, 57 а, м. Київ, 03179
                                             поставок та послуг” (Держцентрякості)     тел. (044) 450 0665
                                             Державного комітету ядерного регулювання   факс (044) 450 0599
                                             України                    E-mail: office@certatom.kiev.ua
                                                                    Голова Яновський Віктор Ернестович
78.  80  –       –      ТC22–О        Дорожній транспорт      ДП „ДержавтотрансНДІпроект” Міністерства   пр. Перемоги, 57, м. Київ, 03113
                                             транспорту та зв`язку України         тел. (044) 456 3030
                                                                    факс (044) 455 6935
                                                                    e-mail: Aredzuk@insat.org.ua,
                                                                    vtereschenko@insat.org.ua
                                                                    Голова Редзюк Анатолій Михайлович
                                           10

№   №   №          Участь у роботі ТК, ПК                     Назва організації, що здійснює функції       Адреса, телефон, прізвище та ініціали
                                   Назва ТК
з/п  ТК  МТК       IЕC           ISO                          секретаріату ТК                 голови ТК (секретаря)
79.  81   –       –      ТС5         Стандартизація методів    Державне підприємство “Науково-дослідний     вул. Писаржевського, 1-а, м. Дніпропетровськ-5,
                               контролю механічних,     та конструкторсько-технологічний інститут     49600
                               металографічних і       трубної промисловості ім. Я.Ю. Осади”       тел. (056) 372 4541
                               корозійних випробувань                             факс (056) 372 3371
                               металопродукції                                 E-mail: posmaster@vniti.dp.ua;
                                                                       v_vahrusheva@ua.fm
                                                                       Голова Вахрушева Віра Сергіївна
80.  82  508*             ТC207 SC 2, SC 4,  Охорона навколишнього     Державний екологічний інститут Міністерства    вул. Урицького, 35, м. Київ-35, 03035
      509*             SC 5, WG 5–Р    природного середовища     охорони навколишнього природного         тел. (044) 206 3185
                               України            середовища України (ДЕІ)             факс (044) 206 3187
                                                                       E-mail: dei2005@ukr.net
                                                                       Голова Бондар Олександр Іванович
81.  83   –  TC89–О         TC11–Р       Вагони            Державний Український НДІ вагонобудування     вул. І. Приходька, 33, м. Кременчук, 39621
                                              (УкрНДІВ)                     тел. (05366) 6 1036
                                                                       факс (05366) 6 0324
                                                                       E-mail: office@ukrndiv.kremen.ukrtel.net
                                                                       Голова Донченко Анатолій Володимирович
82.  84   –       –            –    Продукція парфумерно-   Інститут харчової хімії та технології (ІХТ)      04123, м. Київ, вул. Осиповського, 2а
                               косметичної промисловості НАНУ                         тел. (044) 434–35–77
                                                                       тел./факс (044) 434–45–77
                                                                       Голова Шульга Сергій Михайлович
83.  85   –       –            –    Корозія металів та сплавів  Фізико-механічний інститут ім. В. Г. Карпенка   вул. Наукова, м. Львів, 79601
                                              НАНУ                       тел./факс (0322) 63 1577
                                                                       E-mail: pokhmurs@ipm.lviv.ua
                                                                       Голова Похмурський Василь Іванович
84.  86   –       –      ТC34–О       Рослинні олії, жири та    Український науково-дослідний інститут олій    проспект Дзюби, 2а, м. Харків-19, 61019
                               продукти їх переробки     та жирів Української академії аграрних наук    тел. / факс (057) 376 3851
                                                                       E-mail: admin@fatoil-kharkov.com;
                                                                       petik@fatoil-kharkov.com
                                                                       Голова Петік Павло Федорович
85.  87   –       –      ТC110–Р       Промислові вантажні візки НВП “Автовантажмаш”                  79069, м. Львів, вул. Шевченка, 323
                                                                       тел. (0322) 33–43–07, 33–63–74
                                                                       Голова Великий Василь Іванович
86.  88   –       –            –    Розробка та постановка    Всеукраїнський державний науково-         вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03680
                               продукції на виробництво   виробничий центр стандартизації, метрології,   тел. / факс (044) 452 4603
                                              сертифікації та захисту прав споживачів (ДП    E-mail: vera@csm.kiev.ua
                                              „Укрметртестстандарт”)              Голова Місячний Володимир Петрович
87.  89   –       –      CASCO–P       Оцінка відповідності     Державне підприємство „Український        вул. Святошинська, 2, м. Київ, 03115
                                              науково-дослідний і навчальний центр       тел. (044) 450 7439; 450 6712
                                              проблем стандартизації, сертифікації та якості”  факс (044) 452 3398; 450 6720
                                              (ДП “УкрНДНЦ”) Держспоживстандарту        E-mail: sag@ukrndnc.org.ua
                                              України                      Голова Філіпчук Георгій Георгійович
88.  90   –  ТС 13, ТС 66, ТС 85        –    Засоби вимірювання      Всеукраїнський державний науково-         вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143
                               електричних і магнітних    виробничий центр стандартизації, метрології,   тел./факс (044) 526 0335
                               величин            сертифікації та захисту прав споживачів (ДП    E-mail: tc-90ua@ukrcsm.kiev.ua;
                                              „Укрметртестстандарт”)              velychko@ukrcsm.kiev.ua
                                                                       Голова Величко Олег Миколайович
                                          11

№   №   №         Участь у роботі ТК, ПК                     Назва організації, що здійснює функції      Адреса, телефон, прізвище та ініціали
                                   Назва ТК
з/п  ТК  МТК      IЕC           ISO                          секретаріату ТК               голови ТК (секретаря)
89.  91  248* TC2, TC44       ТC24, TC100, TC101,  Устаткування        Державне підприємство „Державний проектно-   вул. В. П´ятьоркіна, 30, м. Луганськ, 91055
                    TC108, TC199     збагачувальне        конструкторський інститут збагачувального    тел. (0642) 52 1560
                                             устаткування “Діпромашвуглезбагачення”     факс (0642) 52 0417
                                             Мінпромполітики України             E-mail: gmuo@leasat.net
                                                                     Голова Кофанов Олександр Сергійович
90.  92   –      –      ТC27/ SC1, 4, 5–Р;  Вугілля та продукти його Інститут „УкрНДІвуглезбагачення”          вул. Радянська, 61, м. Луганськ, 91016
                    ТC27/ CG–О      перероблення        Мінпромполітики України             тел. (0642) 58 5020
                                                                     E-mail: tk92@lep.lg.ua
                                                                     Голова Скляр Петро Тимофійович
91.  93   –      –      TC34, TC176,     Системи управління     Державне підприємство „Український       вул. Святошинська, 2, м. Київ, 03115
                    TC207–P        якістю, довкіллям та    науково-дослідний і навчальний центр      тел. (044) 459 6083
                               безпечністю харчових    проблем стандартизації, сертифікації та якості” факс (044) 452 6907
                               продуктів          (ДП “УкрНДНЦ”) Держспоживстандарту       E-mail: secretartk@ukrndnc.org.ua
                                             України                     Голова Філіпчук Георгій Георгійович
92.  95   –  TC23, TC34           –     Металеві та інші      Український державний хіміко-технологічний 49005, м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 8
                               неорганічні покриття.    університет (УДХТУ )              тел./факс (0562) 47–45–86, 47–36–27
                               Лакофарбові та полімерні                          E-mail: abvel@academy.dp.ua
                               покриття                                  Голова Данилов Фелікс Йосипович
93.  96   –      –            –     Машинобудування та     ЗАТ НДІ “Чорметмеханізація”           49083, м. Дніпропетровськ, пр. Правди, 29
                               ремонт в металургії                             тел. (0562) 23–94–46, 23–93–32
                                                                     факс (0562) 23–91–47
                                                                     Голова Костюченко Сергій Іванович
94.  97   –      –            –     Заготовка прямокутна    Донецький державний науково-дослідний      бул. Шевченка, 26, м. Донецьк, 83017
                               (сляби), квадратна, трубна, інститут чорної металургії (ДонНДІчормет)    тел. (0622) 94 9399, 94 9301
                               прокат товстолистовий,   Міністерства промислової політики України    факс (062) 334 2784
                               сировина нерудна чорної                           E-mail: bav@vnet.dn.ua
                               металургії                                 Голова Бєлік Олександр Вікторович
95.  98   –      –            –     Засоби і системи      ТОВ Науково-виробниче підприємство       вул. Батумська, 11, м. Дніпропетровськ, 49074
                               автоматизації        “Дніпрочорметавтоматика” Мінпромполітики тел. (0562) 33 5779
                               технологічних процесів,   України                     факс (0562) 33 5778
                               пакування та                                E-mail: dnecheravt@ua.fm
                               контейнеризація                               Голова Шевченко Сергій Геннадійович
96.  99  514*  ТС45/SC A, B–P         –     Матеріали та прилади для Інститут сцинтиляційних матеріалів         пр. Леніна, 60, м. Харків, 61001
                               сцинтиляційної техніки,   Національної академії наук України       тел. (057) 341 0161; 341 0113
                               пов'язаної з вимірюванням                          факс (057) 341 0375; 340 4474
                               іонізуючих випромінень                           E-mail: standart@isc.kharkov.com
                                                                     Голова Гриньов Борис Вікторович
97.  100   –      –      ТС105–О        Сталеві дротяні канати   Міжнародна асоціація дослідників сталевих    вул. Запорізька, 30, офіс 4, м. Одеса, 65028
                                             канатів (МАИСК) Мінпромполітики України тел. (048) 777 4027
                                                                     E-mail: vmalino@farlep.net
                                                                     Голова Малиновський Валентин Анатолійович
98.  101   –      –      ТC130–Р        Технологія поліграфії    ВАТ “Український науково-дослідний інститут вул. Володимира Великого, 4, м. Львів, 79026
                                             поліграфічної промисловості ім. Т.Г.      тел. (0322) 42 1521
                                             Шевченка”, ДАК “Укрвидавполіграфія”       факс (0322) 63 2009
                                                                     E-mail: undippadm@mail.lviv.ua;
                                                                     undippspl@mail.lviv.ua
                                                                     Голова Васьків Йосип Васильович
                                         12

№   №   №     Участь у роботі ТК, ПК                      Назва організації, що здійснює функції     Адреса, телефон, прізвище та ініціали
                                 Назва ТК
з/п  ТК  МТК  IЕC           ISO                            секретаріату ТК              голови ТК (секретаря)
99.  102  –   –      ТС160, ТС166      Скло та вироби з нього     Державне підприємство „Український     вул. Шмідта 20 а, м. Костянтинівка Донецької
                                            науково-дослідний інститут скла” (ДП    обл., 85104
                                            „УкрНДІСкла”) Міністерства промислової   тел. (06272) 4 1548
                                            політики України              факс (06272) 2 0848
                                                                 E-mail: usgri@kcn.1ua.net
                                                                 Голова Борулько Віктор Іванович
100.  103  –   –      ТC211–О        Географічна інформація /    Науково-дослідний інститут геодезії і   вул. Червоноармійська, 69, м. Київ, 03150
                            геоматика           картографії (НДІГК) Мінприроди       тел. / факс (044) 287 4252
                                                                 E-mail: info@gki.com.ua; ts103@gki.com.ua
                                                                 Голова Карпінський Юрій Олександрович
101.  104  –   –      ТC178, ТС214–Р     Ліфти, ескалатори та      Закрите акціонерне товариство ОТІС (ЗАТ  вул. Екскаваторна, 37, м. Київ, 03062
                            пасажирські конвеєри      „ОТІС”)                  тел. (044) 492 9821, 490 8500, 490 8501
                                                                 E-mail: Ekaterina.Uschenko@OTIS.com
                                                                 Голова Пономаренко Михайло Прокопович
102.  105  –   –      JTC1/SC27–P;      Банківські та фінансові    Український державний НДІ технологій    абонентська скринька № 211, м. Київ, 01032
                 JTC1/SC17, ТC68/SC2,  системи і технології      товарно-грошового обігу, фінансових і   тел./факс (044) ) 521 6980
                 4, 6,                         фондових ринків (ДП “УКРЕЛЕКОН”)      E-mail: tk-105@ukrelecon.com.ua; tk105@ukr.net
                 TC 154–O                                             Голова
103.  106  –   –            –      Побутове обслуговування    Український науково-дослідний і      вул. Терьохіна, 8-а, м. Київ, 04080
                            населення           конструкторсько-технологічний інститут   тел. (044) 468 5155
                                            побутового обслуговування (УкрНДКТІпобут) факс (044) 468 5101
                                                                 Голова Сігуткін Євген Григорович
104.  107  –   –            –      Захист інформації       Київський НДІ радіовимірювальної апаратури 03124, м. Київ, вул. Радіщева, 10/14
                                            (ВАТ “ІРВА”)                тел. (044) 483–97–98, 497-97-98
                                                                 тел./факс (044) 408–49–44, 408–38–21
                                                                 Голова Ципкун Леонід Григорович
105.  108  –   –            –      Трубопровідна арматура     Закрите акціонерне товариство “Київське  вул. Полковника Шутова, 9, м. Київ, 03113
                                            центральне конструкторське бюро      тел./факс (044) 490 9485
                                            арматуробудування” (ЗАТ “КЦКБА”)      E-mail: kckba@svitonline.com
                                            Мінпромполітики України          Голова Рикуніч Юрій Миколайович
106.  109  –   –            –      Гідрометеорологія       Український науково-дослідний гідроме-   Проспект Науки, 37, м. Київ, 03028
                                            теорологічний інститут (УкрНДГМІ)     тел. (044) 525 8723
                                                                 факс (044) 265 5363
                                                                 E-mail: uhmi@uhmi.org.ua
                                                                 Голова Громовий Василь Олександрович
107.  110  –   –            –      Насіння            Селекційно-генетичний інститут –      вул. Овідіопольська дорога-3, м. Одеса, 65036
                            сільськогосподарських     Національний центр насіннєзнавства та   тел. (0482) 39 5427; 39 5194
                            культур            сортовивчення (УААН)            факс (0482) 39 5289; 39 5194
                                                                 E-mail: sgi_uaan@tekom.odessa.ua ,
                                                                 seed@sky.od.ua; tk_110@ukr.net
                                                                 Голова Соколов В’ячеслав Михайлович
108.  111  –   –      ТC45, ТС81       Добрива та пестициди      ВАТ “Інститут гірничо-хімічної       вул. Стрийська, 98, м. Львів, 79026
                                            промисловості” (ВАТ “ГІРХІМПРОМ”)     тел. (032) 238 7378
                                            Мінпромполітики України          факс (032) 297 1377; 297 1378
                                                                 E-mail: ghp@ghp.lviv.ua
                                                                 Голова Мальований Мирослав Степанович
                                          13

№   №   №      Участь у роботі ТК, ПК                       Назва організації, що здійснює функції      Адреса, телефон, прізвище та ініціали
                                   Назва ТК
з/п  ТК  МТК   IЕC           ISO                            секретаріату ТК                голови ТК (секретаря)
109.  112  –    –      ТC78           Інструменти та обладнання УНВО “Енергопрогрес” НДІ енергетики        01032, м. Київ, вул. Комінтерну, 27
                               для роботи під напругою                           тел. (044) 226–31–26
                                                                     Голова Удод Є. І.
110.  113  –    –            –       Хлор, його сполуки та луги ТОВ “Науково-дослідний інститут         вул. Сосюри, 6, м. Київ, 02090
                                             “СИНТЕКО”                    тел. (044) 206 4550
                                                                     Голова Філімонов Борис Федорович
111.  114  –    –            –       Органічні барвники,    Науково-технічна установа „Інститут хiмiчної пл. Хіміків, 3, м. Рубіжне Луганської обл., 93009
                               проміжні продукти та    технології та промислової екології” (НТУ    тел. (06453) 9 8621, 9 8659, 9 8648
                               хімікати          „IХТПЕ” ) Мінпромполітики України        факс (06453) 9 7105
                                                                     E-mail: RozinskijYI@krasitel.lg.ua
                                                                     Голова Рожинський Юрій Ігорович
112.  115  –  TC 48 D–P          –       Електромеханічні      Державне підприємство Український        03680, м. Київ, вул. Димитрова, 5
                               компоненти та механічні  державний науково-виробничий центр “Квант- тел. (044) 289–72–44
                               конструкції для      Модуль”                     zvit@industry.com.ua
                               радіоелектронного                             Голова Леонтьєв Валерій Михайлович
                               обладнання
113.  116  –    –      TC166           Вироби керамічні      Державний Український НДІ фарфоро-       вул. Святошинська, 29, м. Вишневе, Київська
                               культурно-побутового і   фаянсової промисловості (УкрНДІФП)       обл., 08132
                               господарчого призначення                          тел. (298) 5 2539
                               для галузі легкої                             E-mail: ifp-d@bigmir.net
                               промисловості                               Голова Давидян Карен Генріхович
114.  117  –    –      TC20/SC4, 6, 8, 13, 14–P; Ракетна і ракетно-космічна Державне підприємство Дніпропетровський вул. Криворізька, 3, м. Дніпропетровськ, 49008
                  TC176–О          техніка          Регіональний Державний науково-технічний    тел. (0562) 92 2750, 38 4787
                                             центр стандартизації, метрології, сертифікації факс (0562) 770 0456
                                             (ДП Дніпростандартметрологія)         E-mail: TK117@dniprokosmos.dp.ua
                                             Держспоживстандарту України           Голова Василіна Володимир Григорович
115.  118  –    –            –       Послуги торгівлі,     Київський національний торговельно-       вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156
                               ресторанного господарства, економічний університет Міністерства освіти і тел. (044) 513 7418
                               туристичні та виставкові  науки України                  факс (044) 544 3974
                                                                     E-mail: knteu@knteu.kiev.ua
                                                                     Голова Мазаракі Анатолій Антонович
116.  119  –    –      ТC206           Технічна кераміка     Інститут проблем міцності ім. Г. С. Писаренка вул. Тімірязєвська, 2, м. Київ, 01014
                                             та НТУ України “Київський політехнічний     тел. (044) 295 4464, 424 1321, 424 0051, 296 6301
                                             інститут” НАН України              факс (044) 296 1684
                                                                     E-mail: ggogotsi@ipp.kiev.ua ,
                                                                     techceram@ipp.kiev.ua
                                                                     Голова Гогоці Георгій Антонович
117.  120  –    –            –       Упаковка, тара, пакувальні ТОВ „Науково-технічний центр          вул. М. Раскової, 11, м. Київ, 02002
                               матеріали         „ВНДІХІМПРОЕКТ”                 тел. (044) 517 0822
                                                                     факс (044) 517 2538
                                                                     E-mail: vniichim@nbi.com.ua;
                                                                     ntcvniichim@nbi.com.ua
                                                                     Голова Шеваленко Наталія Володимирівна
                                        14

№   №   №         Участь у роботі ТК, ПК                 Назва організації, що здійснює функції   Адреса, телефон, прізвище та ініціали
                                 Назва ТК
з/п  ТК  МТК      IЕC           ISO                       секретаріату ТК             голови ТК (секретаря)
118.  121  –       –            –  Дизайн та ергономіка    Науково-дослідний інститут дизайну НАУ  пр. Космонавта Комарова, 1, корп. 9, м. Київ,
                                           Міністерства освіти і науки України    03058
                                                                тел. (044) 457 7087
                                                                факс (044) 497 5178
                                                                E-mail: designin@mail.i.com.ua
                                                                Голова Свірко Володимир Олександрович
119.  122  –       –      TC158, TC193;  Аналіз газів, рідких та Всеукраїнський державний науково-      вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143
                     EURACHEM    твердих речовин     виробничий центр стандартизації, метрології, тел. (044) 526 5298
                                         сертифікації та захисту прав споживачів (ДП факс (044) 526 3469
                                         „Укрметртестстандарт”)            E-mail: molar@ukrcsm.kiev.ua
                                                                Голова Рожнов Михайло Степанович
120.  123  –  ТC100         JTC1/SC29    Аудіовізуальні системи і Державне підприємство "Український      вул. Буніна, 31, м. Одеса, 65026
                             служби          науково-дослідний інститут радіо та     тел. (048) 222 2868; 724 0051; 501 5573
                                         телебачення" (ДП УНДІРТ)           факс (048) 222 4583
                                                                E-mail: tk123@uniirt.com.ua
                                                                Голова Михайлов Микола Костянтинович
121.  124  –       –            –  Природні та преформовані Український НДІ медичної реабілітації та   Лермонтовський пров., 6, м. Одеса, 65014
                             лікувальні ресурси    курортології МОЗ України           тел. (0482) 22 3568; 22 2923
                                                                E-mail: сentre_hmn@te.net.ua
                                                                Голова Бабов Костянтин Дмитрович
122.  125  –       –            -  Легка промисловість   Науково-дослідний інститут з переробки    вул. Боженка, 31, м. Київ, 03680
                                         штучних та синтетичних волокон (АТ      тел./факс (044) 502 8971; 502 8970
                                         УкрНДІПВ) Мінпромполітики України      Е-mail: ukrniipv@utell.net.ua
                                                                Голова Рукавцев Геннадій Іванович
123.  126  –  ТC82; ТC88; ТС203 ТC27; ТC86/SC6;   Сонячна енергетика    Державний науково-дослідний і проектно-   04086, м. Київ, вул. Петропавлівська, 40
                   ТC99; ТC180                 конструкторський інститут нетрадиційної   тел. (044) 468–01–31, 468–57–82
                                         енергетики та електротехніки (ДНДІ НЕЕ)   факс (044) 468–01–31
                                                                Голова Логінов Олександр Миколайович
124.  127  –       –            –  Двигуни внутрішнього   ВАТ “Головне спеціалізоване конструкторське 61038, м. Харків, вул. Маршала Батицького, 4
                             згоряння         бюро по двигунах” (ВАТ “ГСКБД”)       тел./факс (0572) 26–33–13
                                                                E-mail: itl1705@online.kharkov.ua
                                                                Голова Строков О. П.
125.  128  –       –      ТС45      Каучуки, гуми та гумові Державне підприємство "Український      ДП "УНДКТІ “ДІНТЕМ”: вул. Б. Кротова, 24-а, м.
                             вироби          науково-дослідний конструкторсько-      Дніпропетровськ, 49033
                                         технологічний інститут еластомерних     ДНДІ «ЕЛАСТИК»: вул. Празька, 5, м. Київ,
                                         матеріалів і виробів (ДП "УНДКТІ       02090
                                         “ДІНТЕМ”), Міністерство промислової     тел. (0562) 96 6953, 96 1026
                                         політики України               факс (0562) 96 1026; (044) 552 7268
                                                                E-mail: postmaster@dintem.dp.ua;
                                                                elastic@itpark.com.ua
                                                                Голова Хорольський Михайло Степанович
126.  130  –       –            –  Акустотехніка      Національний технічний університет України 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37
                                         “КПІ”                    тел. (044) 241–76–94
                                                                Голова Дідковський В. С.
                                           15

№   №   №        Участь у роботі ТК, ПК                     Назва організації, що здійснює функції      Адреса, телефон, прізвище та ініціали
                                   Назва ТК
з/п  ТК  МТК     IЕC           ISO                           секретаріату ТК                голови ТК (секретаря)
127.  131  –      –            –     Електроізоляційна та     Національний технічний університет       вул. Фрунзе, 21, м. Харків, 61002
                               кабельна техніка       “Харківський політехнічний інститут”      тел. / факс (057) 707 6663
                                                                      E-mail: agurin@kpi.kharkov.ua
                                                                      Голова Гурин Анатолій Григорович
128.  132  –      –            –     Засоби захисту тварин,    Державний науково-дослідний контрольний     вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019
                               корми та кормові добавки   інститут ветеринарних препаратів та кормових тел. (0322) 52 3372
                                              добавок (ДНДКІ)                 факс (0322) 52 2150
                                                                      E-mail: dndki@scivp.lviv.ua
                                                                      Голова Коцюмбас Ігор Ярославович
129.  133  –      –            –     Газ природний         Український науково-дослідний інститут     Красношкільна наб., 20, м. Харків, 61125
                                              природних газів (УкрНДІгаз) – філія ДП     тел. (057) 701 9650
                                              “Науканафтогаз” НАК “Нафтогаз України”     E-mail: gas@ukrniigas.kharkov.ru
                                                                      Голова Розгонюк Василь Васильович
130.  134         -            -     Вироби вугільного       Донецький державний науково-дослідний,     вул. Університетська, 83 а, м. Донецьк, 83048
                               машинобудування        проектно-конструкторський і           тел. (062) 381 3853; 381 3856
                                              експериментальний інститут комплексної     факс (062) 381 3852
                                              механізації шахт (Інститут           E-mail: complex@dgym.donetsk.ua
                                              “Дондіпровуглемаш”)               Голова Косарєв Василь Васильович
131.  135  –  ТС44; TC78      ТС43, TC94, ТС108,  Безпека промислової      Національний науково-дослідний інститут     вул. Вавилових, 13, м. Київ, 04060
                    TC199, ТС209     продукції та засоби      охорони праці (ННДІОП) МНС України       тел. (044) 440 9955; 440 6788
                               індивідуального захисту                            044) 440 9913
                               працюючих                                   E-mail: marchenko@nndiop.kiev.ua;
                                                                      nndiop@i.kiev.ua
                                                                      Голова Лисюк Микола Олександрович
132.  136  –      –            –     Кріпильні вироби       Національна металургійна академія України    пр. Гагаріна, 4, Дніпропетровськ, 49600
                                              (НМетАУ)                    тел. (0562) 46 05 49, 41 03 59
                                                                      факс (0562) 45 41 96
                                                                      E-mail: tk136@ua.fm
                                                                      Голова Должанський Анатолій Михайлович
133.  137  –      –            –     Лампи і відповідне      Державне підприємство „Полтавський       вул. Духова, 16, м. Полтава, 36029
                               обладнання          регіональний науково-технічний центр      тел. (05322) 2 1426
                                              стандартизації, метрології та сертифікації” (ДП E-mail: svet@standart.pl.ua
                                              „Полтавастандартметрологія”)          Голова Гур’янов Ігор Валерійович
                                              Держспоживстандарту України
134.  138  –      –            –     НАФТОГАЗ нормування      Державне науково-технічне підприємство     вул. Пушкіна, 119, м. Полтава, 36014
                                              (ДНТП) “Бурова техніка” Мінпаливенерго     тел. (0532) 67 8470
                                              України                     факс (0532) 51 9147
                                                                      E-mail: normotech@ukr.net;
                                                                      volodymyr.sirenko@ntpbt.com.ua
                                                                      Голова Деркач Михайло Петрович
                                                                      Відповідальний секретар Сіренко Володимир
                                                                      Іванович
135.  139  –      –            –     Реабілітаційна техніка    Український науково-дослідний інститут     вул. Клочковська, 339, м. Харків, 61051
                                              протезування, протезобудування та        тел. (057) 337 7630
                                              відновлення працездатності           E-mail: risp@kharkov.com
                                              (УкрНДІпротезування) Міністерства праці і    Голова Шевченко Василь Васильович
                                              соціальної політики України
                                    16

№   №   №     Участь у роботі ТК, ПК                  Назва організації, що здійснює функції      Адреса, телефон, прізвище та ініціали
                             Назва ТК
з/п  ТК  МТК  IЕC           ISO                       секретаріату ТК                голови ТК (секретаря)
136.  140  –   –            –  Молоко, м’ясо та продукти Технологічний інститут молока та м’яса      вул. М.Раскової, 4 а, м. Київ, 02660
                         їх переробки       Української академії аграрних наук (ТІММ     тел. (044) 517 1737
                                      УААН) Міністерства аграрної політики       факс (044) 517 0228
                                      України                      E-mail: timm@nbi.com.ua
                                                               Голова Єресько Георгій Олексійович
137.  141  –   –            –  Стандартизація озброєння Державне підприємство „Український         вул. Святошинська, 2, м. Київ, 03115
                         та військової техніки    науково-дослідний і навчальний центр      тел. (044) 452 3396
                                       проблем стандартизації, сертифікації та якості” факс (044) 452 6907
                                       (ДП „УкрНДНЦ”) Держспоживстандарту       E-mail: secretar@ukrndnc.org.ua
                                       України                     Голова Філіпчук Георгій Георгійович
138.  142  –   –      TC190–P     Ґрунтознавство       Національний науковий центр "Інститут      вул. Чайковського, 4, м. Харків-24, 61024
                                       ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н.      тел. (057) 704 1669, 704 1664
                                       Соколовського" Української академії аграрних факс (057) 715 6578
                                       наук (ННЦ ІГА)                 E-mail: pochva@online.kharkiv.net
                                                               Голова Балюк Святослав Антонович
139.  143  –   –            –  Системи тривожної      Департамент Державної служби охорони при вул. Малопідвальна, 5, м. Київ, 01001
                         сигналізації        МВС України                   тел. (044) 408 6511
                                                               E-mail: mvs@dso.kiev.ua
140.  144  –   –            –  Інформація і документація Український інститут науково-технічної і     вул. Горького, 180, м. Київ, 03680
                                       економічної інформації (УкрІНТЕІ)        тел. (044) 528 2522
                                                               факс (044) 528 2541
                                                               E-mail: tk144@uintei.kiev.ua
                                                               Голова Пархоменко Володимир Дмитрович
141.  145  –   –            –  Меліорація і водне     Інститут гідротехніки і меліорації (ІГіМ)    вул. Васильківська, 37, м. Київ, 03022
                         господарство                                тел. (044) 257 4041
                                                               факс (044) 257 4001
                                                               E-mail: igim@creator.ukrsat.com
                                                               Голова Коваленко Петро Іванович
142.  146  –   –      ТC67      Матеріали, обладнання,   Івано-Франківський національний технічний    вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019
                         технології і споруди для  університет нафти і газу (ІФНТУНГ)       тел. (03422) 4 2264, 4 2453
                         нафтогазової                                факс (03422) 4 2139
                         промисловості                                E-mail: tc146@nung.edu.ua
                                                               Голова Малярчук Богдан Михайлович
143.  147  –   –            –  Якість питної води     Інститут колоїдної хімії та хімії води     пр. Вернадського,42, м. Київ-142, 03680
                                       ім. А. В. Думанського (ІКХХВ) НАНУ       тел. (044) 424 0196
                                                               факс (044) 423 8224
                                                               E-mail: Honch@iccwc.kiev.ua
                                                               Голова Гончарук Владислав Володимирович
144.  149  –   –            –  Ветеринарні біологічні пре- Державний науково-контрольний інститут     вул. Донецька, 30, м. Київ, 03151
                         парати та засоби      біотехнології і штамів мікроорганізмів     тел. (044) 245 7608
                         ветеринарної медицини для (ДНКІБШМ)                     E-mail: biotech@ua.fm
                         роботи з ними                                Голова Синицин Віталій Анатолійович
                                    17

№   №   №     Участь у роботі ТК, ПК                   Назва організації, що здійснює функції      Адреса, телефон, прізвище та ініціали
                             Назва ТК
з/п  ТК  МТК  IЕC           ISO                        секретаріату ТК               голови ТК (секретаря)
145.  150  -   -      ТС34      Управління якістю       Всеукраїнський державний науково-       вул. Метрологічна,4, м. Київ, 03143
                         виробництва виноробної    виробничий центр стандартизації, метрології,  тел. (044) 526 0414
                         продукції, горілок, лікеро-  сертифікації та захисту прав споживачів (ДП  E-mail: frank@prodcert.gluk.org
                         горілчаних напоїв та     „Укрметртестстандарт”)             Голова Ример Віктор Давидович
                         тютюнових виробів і
                         методи їх контролю
146.  151  -   -            -  Меблі             Закрите акціонерне товариство „Український вул. Польова, 21, м. Київ, 03056
                                        інститут меблів”              тел. (044) 457 1698
                                                              факс (044) 457 1697
                                                              e-mail: dimebel@uct.kiev.ua
                                                              Голова Сагаль Сергій Захарович
147.  152  -                 Продукція кондитерська та ЗАТ „Укркондитер”                вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001
                         харчоконцентратна                             тел. (044) 279 7133
                                                              факс (044) 279 6913
                                                              E-mail: admin@ukrkonditer.kiev.ua
                                                              Голова Мироненко Станіслав Арсентійович
148.  153  -   -            -  Хлібобулочні та макаронні Всеукраїнська асоціація пекарів         04070, м. Київ, вул. Верхній Вал, 72
                         вироби                                  тел. (044) 494 0065
                                                              e-mail: ТК153@vap.org.ua
                                                              Голова Шестопалов Борис Борисович
149.  154  -   -            -  Соки та соковмісні    Державне підприємство „Український       вул. Святошинська, 2, м. Київ, 03115
                         продукти         науково-дослідний і навчальний центр      тел. (044) 424 4436
                                      проблем стандартизації, сертифікації та якості” факс (044) 452 6907
                                      (ДП “УкрНДНЦ”) Держспоживстандарту       e-mail: tk154@ukrndnc.org.ua
                                      України                     Голова Філіпчук Георгій Георгійович
150.  155  -   -            -  Радіотехнології      Державне підприємство "Український       вул. Буніна, 31, м. Одеса, 65026
                                      науково-дослідний інститут радіо та       тел. (0482) 22 2868; 25 6963
                                      телебачення" (ДП УНДІРТ)            факс (0482) 22 4583
                                                              E-mail: tk155@uniirt.com.ua; andrej@uniirt.com.ua
                                                              Голова Михайлов Микола Костянтинович
151.  156  -   -            -  Прилади для вимірювання Всеукраїнський державний науково-         вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143
                         маси, сили, деформації та виробничий центр стандартизації, метрології, тел (044) 526 5398
                         визначення механічних   сертифікації та захисту прав споживачів (ДП   e-mail: massa@ukrcsm.kiev.ua
                         характеристик матеріалів „Укрметртестстандарт”)              Голова Самойленко Олександр Миколайович
152.  157  -   -            -  Телекомунікації      Державне підприємство Український науково- вул. Солом’янська, 13, м. Київ-110, 03680
                                      дослідний інститут зв’язку (УНДІЗ)       тел. (044) 248 8754
                                      Міністерства транспорту та зв’язку України   факс (044) 248 8667
                                                              e-mail: INFO@UNIIS.KIEV.UA
                                                              Голова Хиленко Володимир Васильович

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:165
posted:3/1/2012
language:Ukrainian
pages:17