Novetats CGE i DUN 2012

Document Sample
Novetats CGE i DUN 2012 Powered By Docstoc
					Novetats CGE i DUN 2012
     19 de setembre de 2011


 Direcció de Desenvolupament Rural
Novetats campanya 2012


 Novetats Contracte Global d’Explotació:
    – Nou Decret CGE
    – Ordre 2012
 Incorporació de nous sectors al règim de Pagament Únic
 Canvis en ajuts sol·licitud única (art. 68 i 69): boví, oví i
 cabrum i fruits de closca.
 Altres tràmits que s’incorporen a la DUN
 Criteris sobre superfícies
 Nou conveni de col·laboració
 Propostes de millora de les entitats col·laboradores
 Evolució presentació declaracions 2011
                                 2
CGE: Nou Decret
 Motius


  Experiència en la gestió: 5 convocatòries
 →facilitar la competitivitat i productivitat de les explotacions
  agràries, i aplicar la racionalització administrativa

  Voluntat de simplificació: Resolució 671/VIII del Parlament
 →revisar els requisits i compromisos, i la vinculació dels
  serveis d’assessorament
                                  3
CGE: Nou Decret
 Estructura

•  Capítol 1. Disposicions generals
•  Capítol 2. Disposicions competencials i orgàniques
•  Capítol 3. Estructura i contingut del contracte
•  Capítol 4. Procediment d’elaboració i subscripció del contracte
•  Capítol 5. Execució dels compromisos
•  Capítol 6. Control i règim sancionador
•  Disposició addicional
•  Disposicions transitòries
•  Disposició derogatòria
•  Disposició final

                                   4
CGE: Nou Decret
 Canvis substancials
   Paper de les entitats assessores:
   •  S’elimina l’obligació que els documents de diagnosi i pla
     d’explotació els elaborin exclusivament les entitats inscrites en al
     Registre d’entitats d’assessorament de Catalunya al nivell integral
     agrari i rural.
   •  L’assessorament voluntari continua auxiliat per l’ajut.
   •  Es regula pel Decret d’assessorament (en procés de modificació)
   Es modifiquen requisits dels signataris (art. 11)
   •  PF: s’elimina jubilació o anàleg i s’afegeix no inhabilitada per
     rebre subvencions.
   •  PJ: s’elimina l’objecte social (gestió d’una explotació agrària), que
     > 50% del capital en mans d’agricultors o ramaders i algun soci
     PF.

                                         5
CGE: Nou Decret
 Canvis substancials

   S’eliminen els compromisos/requisits/condicions
   específiques que no són exigibles per reglament
   -  Realitzar itineraris formatius
   -  Dur la comptabilitat de l’explotació
   -  Disposar de sistemes de traçabilitat
   -  Complir amb la condicionalitat
   -  Si s’escau, contractar assegurances
   -  Aportar garanties de coneixements i competències
                              6
CGE: Nou Decret
 Canvis substancials


  Ús de mitjans electrònics (art. 7)
  Possibilitat de durada superior a 5 anys (art. 10.2)
  Prioritat en els ajuts pels joves que s’incorporen (art. 13.2)
  Previsió d’altres contraprestacions a més dels ajuts associats
  (art. 12.5)
                                   7
CGE: Nou Decret
 Diagnosi prèvia i pla d’explotació (art 17)
 Es manté la diagnosi i el pla d’explotació
“17.1 La diagnosi prèvia de l’explotació agrària haurà d'incloure els principals aspectes de
l'activitat actual i haurà de servir per definir les estratègies de millora que s'han de dur a terme,
les quals es reflectiran al pla d’explotació.”
“17.3 D'acord amb els resultats de la diagnosi s’elaborarà un pla d'explotació, on es fixaran els
principals objectius de l'explotació relacionats amb les diferents accions previstes a les ordres
de convocatòria corresponents. Així mateix, el pla d'explotació recollirà totes les orientacions
proposades i encaminades a l'assoliment d'aquests objectius, juntament amb una planificació
temporal de les inversions proposades.”

 A través de la DUN (art. 17.2 i 17.4)
 Possibilitat de reduir diagnosi i pla d’explotació en
inversions pel compliment de noves normes
“17.5. El contingut mínim de la diagnosi prèvia i el pla d’explotació es podrà reduir en el cas
que el contracte global d’explotació es sol·liciti únicament per la realització d’inversions per al
compliment de noves normes en matèria de medi ambient, higiene i benestar dels animals.
Aquests documents seran elaborats d'acord amb un model normalitzat aprovat pel/per la
director/a general.”

                                                    8
CGE: Nou Decret
 Disposicions transitòries

 Primera: els CGE vigents s’adaptaran al que regulin les
posteriors ordres
“Els contractes globals d'explotació signats a l'empara dels Decrets 50/2007, de 27 de febrer, i
253/2007, de 20 de novembre, que estiguin vigents a la data d'entrada en vigor d'aquest
Decret, s'adaptaran al que s'hi estableix, així com al que es reguli a les posteriors ordres de
convocatòria.”

 Segona: l’adaptació no es considera modificació
“L'adaptació a les condicions que s'estableixen en aquest Decret, dels contractes globals
d'explotació de les explotacions acollides als Decrets 50/2007, de 27 de febrer, i 253/2007, de
20 de novembre, no computarà com a modificació als efectes del que estableix l'article 17
d'aquest Decret.”
                                                  9
CGE: Nou Decret
 Disposicions transitòries

 Tercera: S’eximeix als jubilats beneficiaris de l’ajut Gestió
de les zones humides de traspassar l’explotació a un titular
no jubilat
“S’eximeix a les persones jubilades que hagin estat beneficiaries de l’ajut agroambiental Gestió
de les zones humides incloses al conveni Ramsar en base a les ordres AAR/112/2008, d’11 de
març, AAR/49/2009, de 17 de febrer, AAR/46/2010, de 3 de febrer, i AAM/22/2011, de 3 de
febrer, de l’obligació consistent en traspassar la seva explotació, en un termini màxim de cinc
anys, a una persona titular d’explotació no jubilada, per ser beneficiaries de l’ajut”
                                                  10
CGE: Ordre 2012
 Principals canvis
 Previsió de convocatòria d’ajuts associats
  - Obertes a nous sol·licitants (joves, modernització, diversificació,
   assessorament, IC, inv. no prod.)
  - Obertes únicament per renovació de compromisos (mesures
   agroamb.)
  - Pròrroga a beneficiaris de mesures agroambientals que
   esgoten els 5 anys de compromisos. Només sol·licitants des de 2007 de:
    Agricultura ecològica,
    Foment de la ramaderia ecològica,
    Producció integrada,
    Lluita contra l’erosió en medis fràgils de conreus llenyosos en
    terrasses i manteniment del paisatge,
    Agricultura racional i de conservació en el conreu de fruita closca,
    Millora i foment de prats i pastures en zones de muntanya.
                                      11
 CGE: Ordre 2012
  Principals canvis Declaració de recintes per l’apicultura per a la millora de la
 biodiversitat en zones fràgils (emplaçaments)

 Eliminació de l’obligació de declarar les retribucions dels directius
 en el cas de persones jurídiques que sol·licitaven CGE.
                                     12
Novetats DUN campanya 2012
 Incorporació  de nous sectors al règim de Pagament Únic

 La campanya 2012 s’integren a l’ajut de PU els següents ajuts
 directes (desapareixen com a tals):
    – Ajut específic a l’arròs
    – Ajut específic a les proteaginoses
    – Ajut als fruits de closca i/o garrofa
    – Ajut a la producció de llavor certificada
    – Prima de sacrifici de bovins
    – Farratges per a deshidratar
    – Abandonament de la vinya                                 13
Novetats DUN campanya 2012
 Incorporació de nous sectors al règim de Pagament Únic
   Càlcul dels drets d’ajut:
    – Si els beneficiaris ja tenen drets de pagament únic:
    S’incrementarà el seu valor afegint l’import de referència calculat com a
    conseqüència de la integració del sector al Règim de Pagament Únic.

    – Si els beneficiaris no tenen drets de pagament únic:
    S’establirà un nombre de drets igual al nombre d’hectàrees admissibles
    determinades de la campanya 2012-2013.
    El valor de cada dret s’establirà dividint l’import de referència entre el
    nombre de drets establert.

  L’import de referència per beneficiari, es calcula partint de la superfície
  determinada dels pagaments del període de referència rebuts, abans d’aplicar
  les penalitzacions i les reduccions per modulació i per reducció per
  incompliments de condicionalitat.

                                          14
 Novetats DUN campanya 2012
 Incorporació de nous sectors al règim de Pagament Únic
 Dades de referència:

AJUT INCORPORAT  CAMPANYES   REFERÈNCIA    IMPORT TOTAL   BENEFICIARIS
A PAGAMENT ÚNIC  REFERÈNCIA  CAMPANYES
SACRIFICI        2007  5.272.151,91 €
                          5.089.149,92 €     4.540
             2008  4.906.147,92 €
LLAVOR          2007   707.633,42 €
CERTIFICADA                     701.049,43 €       136
             2008   694.465,44 €
FRUITS CLOSCA      2007  9.037.416,87 €
                          8.956.647,91 €     12.837
             2008  8.875.878,94 €
ARRÒS          2007  10.071.852,56 €
                         10.035.045,62 €     2.606
             2008  9.998.238,67 €
                                       15
Novetats DUN campanya 2012
 Incorporació de nous sectors al règim de Pagament Únic
 Dades de referència:

AJUT INCORPORAT  CAMPANYES  REFERÈNCIA    IMPORT    BENEFICIARIS
A PAGAMENT ÚNIC  REFERÈNCIA  CAMPANYES     TOTAL
PROTEAGINOSES      2007   66.822,45 €
                         55.764,56 €      289
             2008   44.706,67 €
ABANDONAMENT       2010  308,94 ha amb
                                     142
VINYA                   prima
DESHIDRATATS       2007  424.091.316 kg
                                    3768
             2008  369.622.625 kg
                                      16
 Novetats DUN campanya 2012
  Incorporació de nous sectors al règim de Pagament Únic
   Calendari d’actuacions:

JULIOL 2011     Enviament al FEGA del l’import per beneficiari i campanya del
          període de referència.
NOVEMBRE 2011    Assignació i comunicació dels drets provisionals per part del
          FEGA.
GENER 2012     Comunicació dels drets provisionals als beneficiaris.
PRESENTACIÓ    Període de presentació d’al·legacions.
SOL·LICITUD ÚNICA
2012
DESEMBRE 2012    Assignació dels drets definitius per part del FEGA.

GENER 2013     Comunicació, mitjançant resolució, d’assignació dels drets
          definitius als beneficiaris.                                          17
Novetats DUN campanya 2012
 Canvis ajuts sol·licitud única:
   Boví de carn:
   – Prima i pagaments addicional per vaca alletant: es mantenen
   – Prima per sacrifici de bovins: desapareix en integrar-se en PU
   – Pagament addicional a la producció de carn de vaquí de
    qualitat: es manté.
   Boví de llet:
   – Pagament addicional al sector lacti (art.69): es reconverteix per
    a passar als ajuts ja existents de l’article 68. Així el 20% del seu
    fons passa al:
   – Ajut específic al foment de productes lactis, que es manté
    igual; i el 80% restant al:
   - Ajut específic al sector lacti, que s’amplia a totes les
    explotacions lleteres (abans només per zones desfavorides) però
    amb quanties diferents en base a la localització.

                                     18
Novetats DUN campanya 2012
 Canvis ajuts sol·licitud única:
   Oví cabrum: increment de pressupost per a incloure l’oví i cabrum de
   llet en les línies existents (art.68). Els ajuts pel 2012 seran:
    – Ajut específic per a producció de qualitat d’oví cabrum, pels
     productors que comercialitzin com a mínim part de la seva
     producció de carn i/o llet a l’empara d’una denominació de qualitat
    – Ajut específic per a productors d’oví de llet i/o carn per a
     compensar desavantatges específics, pels productors que
     ordenin l’oferta a través d’agrupacions. Les ovelles de carn
     cobrarien el 100% i les de llet el 70% de l’import.
    – NOU: Ajut específic per a productors de cabrum de llet i/o
     carn per a compensar desavantatges específics, per les
     explotacions situades en zones desfavorides.
                                     19
Novetats DUN campanya 2012
 Canvis ajuts sol·licitud única:
  Fruits de closca:
     – Ajut per superfície als productors de fruita de closca i
      garrofa, desapareix per a integrar-se en PU.

    Possibles nous ajuts al sector de fruits de closca:
    - Art. 68: Per la realització de la mesura agroambiental de la gestió
     dels residus d’esporga per a la producció de biomassa o per a
     la seva trituració i distribució en la pròpia parcel·la.
     Requisits de densitat mínima, membre OPFH, superfície mínima
     0,1 ha i sistema d’explotació en secà.
     Ajut 136€/ha si pendent > o igual 10%, 109 per la resta.

    - Manteniment de l’ajut nacional per superfície.


                                     20
Novetats DUN campanya 2012
 Altres tràmits que s’incorporen a DUN:

    – Ajut per activitat apícola en zones amb abellarol (DG Medi
     Natural).
    – Sol·licituds d’inscripció/actualització al CCPI.
    – Sol·licitud d’inscripció/actualització al CCPAE.
    – Actualització del cens del SIR a data de presentació de la
     declaració i a 1/1/2012 si no s’ha realitzat amb anterioritat a
     l’OC (data límit obligatòria 1 de març).
                                   21
Novetats DUN campanya 2012
 Criteris sobre superfícies:

   Pastures
   – Usos admissibles pastures 2012: PA, PR, PS.
   – Revisió de la admissibilitat dels recintes amb alta densitat
    arbòria declarats d’acord amb les instruccions de la
    campanya 2011.
   – Estabilització Coeficient de Pastures pel 2012.
                                  22
Novetats DUN campanya 2012
 Nou conveni de col·laboració DUN:

   eliminació de l’obligatorietat de presentar les sol·licituds de
   CGE general a través d’entitats assessores.

   presentació a través de signatura electrònica,

   compliment de bones pràctiques,

   revisió de l’actuació de les entitats col·laboradores: plans de
   control de supervisió.
                                  23
Novetats DUN campanya 2012
 Altres novetats:


   Nou decret DEAC
   Nova comunicació a tots els declarants:
   – Esborrany DUN 2012 en base al retorn de dades +
     CROMOS
   Millora pàgina web
                           24
Novetats campanya 2012
 Millores aplicacions
DUN
   Adaptar-la a entorn windows 7.
   Simplificació, fer-la més intuïtiva i login únic: eliminació camps i
   accions
   Retorn de dades:
    – Marcar sol·licitud PU en duns amb ajuts 2011 que es
     desconnecten.
    – No es retornaran les sol·licituds de pagament únic ni de ramaderia
     denegats/desestimats per no tenir dret.
    – Duplicitats: no es retornaran els recintes, en el cas que s’hagi
     resolt la duplicitat, al NIF que hi va renunciar explícitament.
    – Retorn dades CCPI i CCPAE: declaració, nous camps de
     plantació, producció estimada i data de recol·lecció.
    – No retorn de segones collites


                                       25
Novetats campanya 2012
 Millores aplicacions
DUN
   Connexions amb altres aplicacions:
   – Millorar connexió amb PER.
   – Nova connexió amb PUnic: actualització online dels drets assignats al NIF
     (informatiu, sense cessions 2012 ni noves assignacions o retirades de drets
     2012).
   – Supressió del Croquis Web
   Validacions:
   – no es podrà declarar una superfície superior a la superfície pasturable en el
     cas de declarar productes del grup 70 (pastures). La sol·licitud de revisió del
     coeficient de pastures s’haurà de marcar, si s’escau.
   – Declaració sup. farratgeres pel càlcul densitat ramadera per IC (308) que es
     pugui marcar per a municipis no IC.
   – Ajut IC (301 i 302) no s’ha de poder marcar pels productes del grup 70
     (pastures) si no es disposa d’animals (capacitat) de boví, oví, cabrum i equí.
   – Ajut ZEPA’s: crear una validació del % de guaret i d’àrees lliures de sembra.
                                          26
Novetats campanya 2012
 Millores aplicacions
DUN
   Ajut apicultura i abellarol. Nova taula per a la localització de les arnes.
   Imprès autorització de signatura emplenat.
   CGE :
    – S’elimina la declaració de retribucions del personal directiu.
    – CGE general:
      – S’eliminen els camps de NIF i nom de l’assessor.
      – Diag. Prèvia: s’elimina el camp de traçabilitat i gestió del sòl
      – Diag. Econòmica i Pla explotació: s’eliminen els camps sobre
       prèstecs i import tresoreria (els interessos s’afegiran com una
       despesa); s’eliminen els marges obtinguts per treballs fora de
       l’explotació; es simplifica la taula de càlcul d’indicadors; noves
       validacions sobre RUT i DAFO.
      – Inversions previstes: millora taula comparativa entre lloguer i
       adquisició. S’eliminen camps llicència i finalitat.
                                          27
Novetats campanya 2012
 Millores aplicacions

TRF
    Possibilitat d’eliminar trameses pendents de validar des de SSCC.
    Possibilitat de fer extraccions des de SSCC.

DUN simplificada
    Taules endreçades per ordre alfabètic.
                                      28
Demandes de les entitats col·laboradores
   Formació:
    – Realitzar-la amb anterioritat i per nivells.
    – Millorar la formació de concentració parcel·lària.
    – CGE de procediment general també per a entitats no assessores i més
     pràctica.
    – Altres aplicacions SIGPAC.
   Avançament en la disposició de les dades de comunals i concentració
   parcel·lària. Disposar de tots els cromos a inici de campanya.
   Simplificació documental:
    – Generar un document en què s’especifiqui la documentació a presentar
     per ajuts i instrucció U6.
    – IRPF, vida laboral,... pq es demanen tant?
    – CGE general: mateixa documentació a sol·licitud i certificació?
    – Les oficines reclamen en l’excel documentació ja presentada.
    – Acreditacions de titularitat mitjançant altes censals?

                                        29
Demandes de les entitats col·laboradores
   Millores aplicació DUN:
   – PU: Informació sobre UBM del període de referència per a
     sol·licituds de PU per UBM. Informació DPU per a tothom, no
     només ramaders.
   – Alta de parcel·la: que es pugui carregar tota, no recinte per recinte.
     Poder duplicar parcel·les “n” vegades.
   – Varietats de transgènics, que no s’hagi de declarar.
   – Lluita a través d’ADV que no hagi de ser per recinte.
   – Incidències amb superfície 99.999,99 donen problemes amb RUT,
     OTE, ....
   – Càlcul càrrega ramadera per a cada ajut.
   – Marges i OTE’s.
                                         30
Demandes de les entitats col·laboradores
   Millores aplicació DUN:
   – CGE general:
       – Facilitar un excel de les taules d’inversions de CGE general per a
        facilitar la cerca.
       – La part de CGE general és massa tancada per a reflectir la realitat
        de l’explotació.
       – Crear avisos de coherència
   – Modificacions: millorar la gestió, que es pugin diferenciar en el llistat de
     trameses i en el de registres, que es generin informes per les
     modificacions.
   – Disposar de les parcel·les en excel.
   – Que la càrrega de dades de PER no esborri adreces i telèfons i que el
     retorn porti carregat el telèfon.
   – Còpia de seguretat automàtica                                            31
Demandes de les entitats col·laboradores

   Comunicacions:
   – Unificació de criteris entre SSCC/SSTT/OC
   – Forestals
   – Que amb l’usuari i password DUN es permeti veure totes les
    comunicacions fetes des del DAAM.
   – Millorar la distribució de la informació al web DAAM.

   Altres:
    – Canviar l’enquesta DUN: modificable i amb còpia.
    – Enviar abans l’arxiu d’incidències i que no es contemplin duplicitats
     de 0,01/0,02 ha.
    – Allargar el període de modificacions si s’allarga el termini DUN.
    – Obrir SIGPAC a tota Espanya

                                         32
                                100
        0
          10
            20
               30
                 40
                    50
                      60
                         70
                           80
                              90
   23-feb


   25-feb


   04-març


   14-març


   18-març


   28-març


   01-abr


   08-abr


   14-abr


   15-abr


   21-abr


   26-abr


   28-abr


   02-maig


   05-maig


   06-maig
                                                             Presentació de declaracions per entitats
                                   % PRESENTACIÓ ACUMULADA PER ENTITATS MÉS 700 DUNS
   10-maig


   13-maig


   17-maig


   18-maig


   23-maig


   24-maig
33
             0
               10
                  20
                    30
                       40
                         50
                            60
                              70
                                 80
                                   90
                                      100
        23/02/11


        25/02/11


        04/03/11


        14/03/11


        18/03/11


        28/03/11
   PU
        01/04/11
   FS
        08/04/11


        14/04/11
   IC
        15/04/11
   MAG
        21/04/11


        26/04/11
   AVS
                                         SOL·LICITUD AJUTS
        28/04/11


        02-maig
   RAM

        05-maig


        06-maig
   CGE GEN
                                                   Presentació de declaracions per entitats
        10-maig


        13-maig


        17-maig


        18-maig


        23-maig
34
www.gencat.cat

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:53
posted:3/1/2012
language:Catalan
pages:35