Znajomosc jezyk�w obcych by l50J1n6c

VIEWS: 31 PAGES: 117

									MYSŁAKOWICE   JANOWICE WIELKIE  PODGÓRZYN
  ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU
     OBSZARÓW WIEJSKICH
           GMINY

 MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

               Opracowanie

Przedstawiciele zespołów zadaniowych z gmin Mysłakowice, Janowice Wielkie
i Podgórzyn w składzie: Marcin Sobaszek, Bogumiła Kowalczyk-Lukas,
Magdalena Taurogińska, Dorota Goetz, Grzegorz Truchanowicz, Mariola
Langer, Bartłomiej Krawicz, Magdalena Czuba, Adriana Koppel, Monika
Niedźwiecka.
              Przy współpracy:

              Andrzeja Ferensa
            Dr nauk humanistycznych
       GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE        1
                               SPIS TREŚCIWSTĘP................................................................................................................................................3

1. CHARAKTERYSTYKA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA JAKO JEDNOSTKI
ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ ZSROW ....................................................................5

2. DIAGNOZA OBSZARU OBJĘTEGO ZSROW ......................................................................15

2.1. Zasięg terytorialny i uwarunkowania geograficzne ...............................................................15

2.2. Uwarunkowania przyrodnicze .................................................................................................19
  2.2.1. Klimat...................................................................................................................................19
  2.2.2. Gleby ....................................................................................................................................20
  2.2.3. Bogactwa naturalne ..............................................................................................................23
  2.2.4. Lesistość ...............................................................................................................................23
  2.2.5. Zasoby wodne ......................................................................................................................24
  2.2.6. Zanieczyszczenie środowiska ..............................................................................................27
  2.2.7. Obszary chronione ...............................................................................................................32

2.3. Uwarunkowania kulturowe......................................................................................................34

2.4.    Uwarunkowania historyczne ...............................................................................................37

2.5. Potencjał demograficzny i gospodarczy ..................................................................................38
  2.5.1. Ludność ................................................................................................................................38
  2.5.2. Struktura zatrudnienia ..........................................................................................................40
  2.5.3. Rolnictwo .............................................................................................................................42
  2.5.4. Gospodarka ..........................................................................................................................44
  2.5.5. Wnioski dotyczące potencjału demograficznego i gospodarczego......................................48

2.6. Infrastruktura społeczna ..........................................................................................................48
  2.6.1. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ...................................................................................48
  2.6.2. Bezpieczeństwo publiczne ...................................................................................................50
  2.6.3. Edukacja i wychowanie .......................................................................................................50
  2.6.4. Sport i rekreacja ...................................................................................................................51
  2.6.5. Turystyka .............................................................................................................................52
  2.6.6. Kultura .................................................................................................................................55
  2.6.7.Organizacje pozarządowe działające na terenie ZSROW.....................................................55

2.7. Infrastruktura techniczna ........................................................................................................57
  2.7.1. Sieć komunikacyjna .............................................................................................................57
  2.7.2. Zaopatrzenie w energię ........................................................................................................59
  2.7.3. Gospodarka wodno-ściekowa ............................................................................................60
  2.7.4. Zagospodarowanie odpadów................................................................................................61
  2.7.5. Telekomunikacja ..................................................................................................................62

2.8. Uzasadnienie spójności obszaru ZSROW ...............................................................................63
  ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

3. AKTUALNIE WDRAŻANE INICJATYWY/PROJEKTY NA OBSZARZE ZSROW .......66

PRL ....................................................................................................................................................66

4. ANALIZA SWOT OBSZARU OBJĘTEGO ZSROW .............................................................69

5. ZSROW – CELE I PLANOWANY BUDŻET ..........................................................................75

5.1. Wizja i misja Partnerstwa Ducha Góra ..................................................................................75

5.2. Tematy wiodące i cele strategiczne ..........................................................................................75

5.3. Uzasadnienie wyboru tematów wiodących i celów strategicznych .......................................85

5.4. Partnerstwo................................................................................................................................88

5.5. Sposób finansowania ZSROW .................................................................................................93

6. WPŁYW ZSROW NA ROZWÓJ REGIONU ..........................................................................94

7. POWIĄZANIE ZSROW ZE STRATEGIĄ NPR NA LATA 2004-2006 ................................97

8. PROMOCJA I INFORMOWANIE O PROJEKCIE .............................................................102

SPIS TABEL...................................................................................................................................104

SPIS WYKRESÓW .......................................................................................................................107

SPIS MAP .......................................................................................................................................107

SPIS RYSUNKÓW ........................................................................................................................108

ZAŁĄCZNIKI ................................................................................................................................109
              GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE                                       2
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR
                      Wstęp

    Prezentowany poniżej dokument Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich
Partnerstwa Ducha Gór jest efektem wielomiesięcznej pracy planistycznej wykonanej przez liderów
wiejskich społeczności lokalnych gmin Janowice Wielkie, Mysłakowice i Podgórzyn. Proces jej
opracowywania został tak zaplanowany i zrealizowany, aby w możliwie największym stopniu
odzwierciedlał autentyczne potrzeby i interesy mieszkańców terenów wiejskich naszego
Partnerstwa oraz odpowiadał na problemy tego obszaru z uwzględnieniem specyfiki Pilotażowego
Programu Leader+ i był powiązany z możliwościami realizacji celów i projektów, jakie zostały
wskazane w trakcie spotkań i warsztatów planowania strategicznego.

Grupa Robocza Partnerstwa Ducha Gór zdecydowała się podjąć ryzyko przeprowadzenia
wszystkich stadiów planistycznych w oparciu o metodę polegającą na maksymalnym
uspołecznieniu tego procesu. Uznaliśmy, iż kluczem do długofalowego sukcesu naszego pomysłu
jest zmiana w mentalności polegająca na powolnym wzmacnianiu wszystkich, nawet najmniejszych
inicjatyw społecznych pojawiających się na naszym terenie. Do niezbędnego minimum
zredukowano udział ekspertów zewnętrznych. Metoda ta miała sprzyjać:

   aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, co w warunkach ich daleko
  zaawansowanego kryzysu, nie jest zadaniem banalnym,
   ścisłemu powiązaniu tworzenia strategii z dynamiczną procedurą budowy autentycznej,
  partnerskiej organizacji, rozumianej jako instytucjonalizacja współpracy między trzema
  sektorami,
   uczeniu się przez uczestników partnerstwa, rozumianym jako nabywanie i rozwijanie
  umiejętności i kompetencji osobistych, profesjonalnych i społecznych,
   kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za podjęte w trakcie pracy deklaracje i
  zobowiązania,
   optymalnemu informowaniu i promowaniu idei Leadera+ wśród mieszkańców naszego
  terenu.
Przedstawiany zapis strategii nie rodził się też w zaciszu gabinetów, ale jest rzetelnym
odwzorowaniem autentycznego procesu społecznego. Stąd momentami „chropowatość” jej
sformułowań i przytaczanych materiałów. Zastosowana w całym procesie metoda, począwszy od
diagnozy problemów lokalnych i analizy strategicznej, poprzez etap definiowania wizji, celów
strategicznych i operacyjnych, a skończywszy na ustaleniu kryteriów i opracowaniu listy działań          GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE              3
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

i zadań została zaakceptowana przez mieszkańców i była praktycznym dowodem, iż filozofia
Programu Leader+ trafia w zapotrzebowanie jednostek, środowisk i zbiorowości społecznych
Partnerstwa Ducha Gór.
        GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE            4
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR
  1. Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania jako jednostki
           odpowiedzialnej za realizację ZSROW


Nazwa


Oficjalna nazwa przyjęta w statucie brzmi: „Fundacja Partnerstwo Ducha Gór”.
Status prawny

Lokalna Grupa Działania ma status FundacjiData rejestracji w sądzie

Wniosek o rejestrację wraz z przypisanymi prawem załącznikami, w tym Statutem Fundacji, został
złożony     w     sądzie    rejestrowym     we     Wrocławiu       w     dniu
17 marca 2006 r. Fundacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym
postanowieniem    Sądu  Rejonowego    we    Wrocławiu  z   dnia   28  marca   2006r.,
Uzyskując nr KRS 0000253792 .Sposób rozszerzania LGD o kolejnych partnerów

Rozszerzanie składu LGD można podzielić na dwa etapy:  1.   Etap faktyczny – w którym wyróżniamy czynności zmierzające do jak najszerszej
  promocji     LGD   oraz   przyciągnięcia   nowych    partnerów    do    współpracy
  z Fundacją. Podczas tego etapu potencjalnym partnerom zostaną przedstawione wizja oraz cele
  fundacji, – do których zrealizowania zmierzamy.


  2.   Etap formalno prawny – w którym wyróżniamy uwarunkowania wymienione
  w   statucie  oraz  innych   dokumentach    regulujących   funkcjonowanie     Fundacji


           GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE                   5
  ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

  w Polsce. Czynności podejmowane w tym etapie służą również weryfikacji potencjalnych
  partnerów i zapobieganiu działaniom niekorzystnym dla powstającej LGD.


Etap faktyczny:

Czynności podejmowane w ramach tego etapu służyły będą dotarciu do potencjalnych partnerów
(akcje promocyjne, informacje w mediach, plakaty, ulotki, informacja o Fundacji podczas imprez
lokalnych).

    Organizowane również będą spotkania z potencjalnymi partnerami, podczas których
przedstawiciele Fundacji będą wyjaśniać ideę współdziałania oraz przedstawią wizję i cele
Fundacji.

    W chwili obecnej nasze LGD liczy 34 Fundatorów. Spośród nich wyłonionych zostało 26
osób, członków Rady Fundacji. W skład rady weszli przedstawiciele sektora publicznego,
gospodarczego i społecznego. Zakładamy, że tak liczna reprezentacja będzie w stanie zachęcić
kolejne podmioty do współpracy z nasza Fundacją.

    Etap formalno-prawny:

Zważywszy, że LGD przyjęło formę Fundacji ramy dla jej działania wyznaczają przepisy ustawy z
dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.) oraz statut
Fundacji Partnerstwo Ducha Gór, który ustalony został w dniu 21 lutego 2006 r. przez Fundatorów
na podstawie art. 5 wyżej cytowanej ustawy.

Zgodnie z zapisami Statutu Fundacji Partnerstwo Ducha Gór charakter fundacji jest otwarty. Każdy
nowy podmiot, który chce przystąpić do Fundacji musi wypełnić i złożyć deklarację na rzecz
zrównoważonego, wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich gmin Mysłakowice, Janowice
Wielkie i Podgórzyn, oraz uzyskać akceptację Rady Fundacji (§ 22 pkt 4). Zapis ten pozwala
każdemu przedstawicielowi sektora publicznego lub społeczno – gospodarczego na przystąpienie
do Fundacji. Jednocześnie zapobiega on przystępowaniu do Fundacji osób i instytucji których
działalność mogłaby zaszkodzić realizacji celów Fundacji.


Potencjał administracyjny LGD


Skład Zarządu Fundacji Partnerstwo Ducha Gór jest zrównoważony pod względem płci oraz
reprezentacji każdego z trzech sektorów, zgodnie z wytycznymi Statutu Fundacji

(§ 28 pkt 3 oraz pkt. 4 Statutu).


          GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE              6
   ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓRZa zarządzanie projektem w ramach Schematu II pilotażowego programu Leader+ odpowiadał
będzie wybrany Zarząd:Marcin Sobaszek – Prezes Zarządu

Dorota Goetz – Zastępca Prezesa

Mariola Langer – Sekretarz Zarządu

Monika Niedźwiecka – Członek Zarządu

Grzegorz Truchanowicz – Członek ZarząduSzczegółowe CV członków zarządu stanowi załącznik nr 1 do strategii.


Kwalifikacje i doświadczenie osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektem prezentuje
tabela 1.

lp  Imię i   Podmiot   Adres      Zakres  Doświadczenie          Kwalifikacje
   Nazwisko  delegujący  zamieszkania  odpowie
   osoby          telefon/    dzialnośc
   wskazanej        e-mail     i w LGD
1   Marcin   Agencja   Komarno 32,   Prezes   Koordynator Projektu      Absolwent Wyższej Szkoły
   Sobaszek  Inicjatyw  58-508     Zarządu   „Partnerstwo Dla Rozwoju    Pedagogicznej – uzyskany
         Szkolenio-  Jelenia Góra,        Obszarów Wiejskich       dyplom licencjata z zakresu
         wych                   kotliny Jeleniogórskiej”    Pedagogiki o specjalności
                Tel: (075)
                              Pilotażowy Program       doradztwo społeczne;
                7521722,
                              Leader+ - I Schemat;      Absolwent Szkoły Trenerów
                marcin@soba         (50 000zł)           Organizacji Pozarządowych,
                szek.pl           Dyrektor Regionalnego      Certyfikat jakości szkoleń I
                              Centrum Wspierani        Stopnia – nadany przez
                              Inicjatyw Pozarządowych     Stowarzyszenie Trenerów
                              (stowarzyszenie         Organizacji Pozarządowych,
                              infrastrukturalne) w latach   Certyfikowany absolwent
                              2000- 2003;           kursu szkoleniowego
                              Doradca, konsultant, trener   EURO-NGO obejmującego
                              w Regionalnym Centrum      140 godzin szkoleń z
                              Wspierania Inicjatyw      zakresu funduszy
                              Pozarządowych w latach     strukturalnych UE,
                              1999-2005,           (realizowanego przez Sieć
                              Koordynator Programu      SPLOT na zlecenie Polsko
                              EURO-NGO na terenie       Amerykańskiej Fundacji
                              Dolnego Śląska w latach     Wolności);
                              2003-2004; (122 000zł)     Uczestnik licznych szkoleń,
                              Stały współpracownik      konferencji i seminariów
                              programu EURO-NGO        podnoszących umiejętności,
                              (szkolenia, konsultacje,
                              tworzenie partnerstw


         GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE                      7
  ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

                             lokalnych);
                             Założyciel i właściciel
                             Agencji Inicjatyw
                             Szkoleniowych – firmy
                             zajmującej się szkoleniami,
                             pozyskiwaniem funduszy
                             strukturalnych, filmami
                             reklamowymi;
                             Współpracownik
                             konsorcjum SPI Consult
                             Berlin (od 2005 roku);
                             Współpracownik
                             Ministerstwa Pracy i
                             Polityki Społecznej w
                             zakresie dokumentacji
                             projektów realizowanych z
                             Europejskiego Funduszu
                             Społecznego;
                             Doświadczenie trenerskie –
                             ponad 600 godzin szkoleń
                             dla różnych grup
                             odbiorców,
2  Dorota Goetz  Stowarzysze Trzcińsko 21 Zastępca    Kierownik     Referatu   Certyfikowany „Specjalista
          nie           Prezesa   Funduszy strukturalnych w     ds. funduszy europejskich
                58-520
          Społeczno-        Zarządu   Powiatowym      Urzędzie   dla organizacji
                Janowice
          Kulturalne              Pracy w Jeleniej Górze-      pozarządowych” Programu
                Wielkie
          „Faktor”               nadzór   nad   realizacją   EURO-NGO obejmującego
                dorotag_67@       merytoryczną            91 godzin szkoleń
                o2.pl          i finansową projektów:       tematycznych z zakresu
                             „Praca dla młodych z Unią     funduszy strukturalnych
                             Europejską” (1 300 000 zł),    UE, (Program Polsko
                             „Powrót do pracy z Unią      Amerykańskiej Fundacji
                             Europejską”         –   Wolności, Fundacji
                             (2     200     000zł)   Batorego Batorego
                             współfinansowanych     ze   Przedstawicielstwa
                             środków    Europejskiego    Organizacji Pozarządowych
                             Funduszu Społecznego oraz     w Brukseli) w latach2003-
                             „Odważ się – czas na nowe     2004. Udział w kontynuacji
                             życie zawodowe”.(160 000      programu w latach 2004-
                             EUR) współfinansowanego      2006 – podnoszenie
                             ze środków PHARE 2003,       kwalifikacji, aktualizacja
                              Główny specjalista ds.     wiedzy, wsparcie działania
                             Funduszy Strukturalnych:      specjalistów działających na
                             Monitoring,            terenach wiejskich.
                             sprawozdawczość, wnioski      Absolwentka Uniwersytetu
                             o   płatność,   pisanie   Wrocławskiego; dwóch
                             projektów,   zmiany   w   kierunków: resocjalizacji
                             projektach.   „Innowacja    oraz pedagogiki kulturalno-
                             myślenia    drogą    do   oświatowej
                             sukcesu” – 402 200zł,       Absolwentka Studium
                             „Perspektywa     godnego    Metod Psychokorekcyjnych
                             życia – czas na działanie” –    w Warszawie Towarzystwa
                             332 700zł,             Psychoprofilaktycznego, w
                              Koordynator    projektu   latach 1994-1995, 300
                             „Pierwszy transgraniczny      godzin treningowo-
                             cykl       maratonów    warsztatowych.
                             rowerowych MTB-TOUR        Absolwentka Akademii
                             w         powiatach    Pogodnej Szkoły w latach
                             jeleniogórskim        i   1992-1994 – 260 godzin
                             lubańskim” finansowany ze     treningowo-warsztatowych
                             środków Interreg III A       Uczestniczka wielu szkoleń


          GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE                     8
  ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

                            (kwota               i konferencji podnoszących
                            109 647,97 zł), Autorka i      kwalifikacje
                            koordynator    mniejszych
                            projektów:       „Jamm
                            Grafffitti 2003,2004, 2005”
                            –     współfinansowanie
                            Miasto   Jelenia   Góra,
                            „Cooltura Młodych” –
                            współfinansowanie
                            Program       Młodzież,
                            „Budowanie koalicji na
                            rzecz   młodzieży”    –
                            Program      „Szklarnia”
                            Fundacji im. S. Batorego,
                             Animator       Klubu
                            Wiejskiego w Trzcińsku
                            2004-2003          –
                            doprowadzenie        do
                            powstania Klubu, praca nad
                            projektami    w   zespole
                            bardzo     różnorodnym,
                            składającym się z osób z
                            Rady Sołeckiej, młodzieży,
                            radnych    i   dorosłych
                            zainteresowanych
                            aktywnością. Efektem było
                            pozyskanie środków na 2
                            projekty    z   Fundacji
                            Wspomagania Wsi oraz
                            utworzenie      pracowni
                            komputerowej w Klubie,
                            organizacja    warsztatów
                            średniowiecznych       –
                            rycerskich, ceramicznych,
                            rzeźbiarskich, tkania na
                            krosnach, pieczenia chleba,
                            wystaw   fotograficznych,
                            wspieranie     młodzieży
                            gminy Janowice Wielkie w
                            utworzeniu      Bractwa
                            Rycerskiego      Zamku
                            Bolczów
3  Mariola  Gmina    Staniszów   Sekretarz ●    koordynator    projektu  ● Doświadczenie zawodowe:
   Langer  Podgórzyn  102      Zarządu „Budowa Międzynarodowego
                          Szlaku        Rowerowego   1990 – 2006 – Urząd Gminy w
              58-500
                          Świeradów Zdrój – Jelenia      Podgórzynie
              Jelenia Góra,
                          Góra w latach 1997-1999 na      2006 – kierownik Referatu
              Tel.   075      kwotę 49.800 Ecu           Promocji
              7621826                            2000 – 2005 – inspektor ds.
                          ●    kierownik-koordynator
                                             turystyki i promocji gminy
              it@podgorzy       projektu „Środowisko jest
                                             1998 – 2000 – koordynator ds.
              n.pl           nasze” w latach 1999-2000
                                             sportu i turystyki
                          dofinansowanie w kwocie
                                             1994 – 1998 – kierownik
                          4.038 Euro
                                             Centrum Informacji
                           ●   kierownik   projektu   Turystycznej w Podgórzynie
                           „Transgraniczna   współpraca   1993 - 1994 - inspektor ds.
                           straży pożarnych w ramach      działalności gospodarczej i
                           Euroregionu Nysa – Ćwiczenia    najmu lokali użytkowych
                           w Karkonoszach zrealizowany     1991 – 1993 - kierownik
                           w   2001   r.   kwota    Referatu Gospodarki
                           dofinansowania 2.500 Euro      Komunalnej i Lokalowej
                                             1991 - inspektor ds. handlu i


        GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE                        9
ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

                   ●   koordynator  projektu  usług
                   „Euroregionalna Oferta Gmin”   1990 - podinspektor ds.
                   realizowany w 2001 r. kwota   komunalnych
                   dofinansowania 590 Euro     1989 – kierownik działu
                                    handlowego w
                   ●   koordynator  projektu
                                    Przedsiębiorstwie Produkcyjno
                   „Porozumienie Miast” w 2001
                                    Handlowym Sp. z o.o. „West-
                   r.
                                    Mont” w Jeleniej Górze
                   ● kierownik projektu „Wspólna   1989 - 1990 - akwizytor w
                   promocja turystyki Spindleruv  Zakładzie Komputeryzacji
                   Mlyn – Podgórzyn” 2004-2005   Zarządzania Ogólnopolskiej
                                    Fundacji Edukacji
                   Kwota dofinansowania 14.929
                                    Komputerowej we Wrocławiu
                   Euro               1989 – specjalista ds. obsługi
                                    komputerów w Ogólnopolskiej
                                    Fundacji Edukacji
                                    Komputerowej Oddział w
                                    Jeleniej Górze

                                    Wykształcenie:

                                    1983 – 1988 - wyższe
                                    ekonomiczne, kierunek
                                    ekonomiczno-społeczny –
                                    Akademia Ekonomiczna
                                    im.Oskara Langego we
                                    Wrocławiu,
                                    Zamiejscowy Wydział
                                    Gospodarki Miejskiej i Usług w
                                    Jeleniej Górze

                                    1979 – 1983 - Liceum
                                    Ogólnokształcące im.Stefana
                                    Żeromskiego w Jeleniej Górze

                                    1991 – 1992 - Studium
                                    podyplomowe pn. „Menadżer w
                                    otoczeniu środowiska”
                                    Akademia Ekonomiczna
                                    im.Oskara Langego we
                                    Wrocławiu, Wydział
                                    Gospodarki Regionalnej i
                                    Turystyki w Jeleniej Górze

                                    2000-2001 ukończony roczny
                                    kurs   szkolenia    kadry
                                    kierowniczej dla turystyki

                                    Znajomość języków obcych:
                                    niemiecki – dobra, rosyjski –
                                    średnia.
                                    Doświadczenie w zarządzaniu
                                    projektami: samodzielne
                                    opracowywanie,
                                    przeprowadzanie i rozliczanie
                                    projektów z programów
                                    przedakcesyjnych przede
                                    wszystkim PHARE.
      GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE                10
  ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

4  Monika    Agroturysty          Członek  Udział w pracach tworzących    2004 – 2006 Uniwersytet
   Niedźwiecka  ka Karioka           Zarządu  Fundację Partnerstwo Ducha    Wrocławski, Wydział Prawa,
                              Gór,               Administracji i Ekonomii,
                              XI 2005 – IV 2006 Staż - Bar   Zaoczne Uzupełniające Studia
                              „Karioka” Karpniki        Magisterskie Administracji,
                              2004 Praktyka - Towarzystwo    ukończony III semestr;
                              Przyjaciół Dzieci Legnica (5   2004   Praca licencjacka,
                              tygodni)             temat: Ochrona praw dziecka -
                              2003 Praktyka - Central Plus   molestowanie, ocena bardzo
                              sp. z o.o. Nowa Sól (5 tygodni)  dobra
                              2002 Praktyka - Urząd Gminy    2001 – 2004 Państwowa
                              Nowa Sól (5 tygodni)       Wyższa Szkoła Zawodowa w
                              2001 Praktyka - Bank Zachodni   Legnicy, Kierunek:
                              WBK Nowa Sól (2 tygodnie),    Administracja Publiczna;
                              Central Plus sp. z o.o. Nowa   licencjat
                              Sól (2 tygodnie)         1997 – 2001 Zespół Szkół
                                               Spożywczych w Nowej Soli,
                                               Kierunek: Liceum
                                               Ekonomiczne; technik
5  Grzegorz   Grzegorz  Karpacz Ul. Członek      Koordynator i realizator     - Absolwent Kolegium
   Truchanowicz Truchanowic Nad Łomnicą Zarządu      projektów w latach 2000.2001,   Nauczycielskiego w Jeleniej
         z      6b 58-540           2003 „Seminaria szkoleniowe z   Górze specjalność wychowanie
                              K. Funkoshi” FSKA         fizyczne z pedagogiką
                 truchanowicz
                                               opiekuńczą, tytuł licencjata.
                 @neostrada.p        Koordynator i realizator
                 l             projektu „Gminne Centra      - Absolwent Akademii
                              Informacji w Gminach” 2004    Wychowania Fizycznego we
                 tel. 075 7616-
                              rok                Wrocławiu specjalność
                 202
                                               nauczyciel oraz rekreacja
                              Realizator projektu
                                               turystyka, tytuł magistra.
                              „Tyrolczycy i len dziedzictwo
                              kulturowe naszych przodków:”   - Absolwent Wyższej Szkoły
                              2005 rok             Zarządzania i
                                               Przedsiębiorczości w
                              Realizator projekty „Spotkanie
                                               Wałbrzychu specjalność
                              Opłatkowe Osób
                                               zarządzanie i marketing
                              niepełnosprawnych powiatu
                              jeleniogórskiego” 2005 rok    Kwalifikacje:
                              Realizator i koordynator    Ukończone studia
                              projektu „Tradycje Tyrolskie w podyplomowe Trenera II klasy,
                              rekach KGW” 2006
                                              Ukończony kurs Przewodnika
                              Opłatkowe Osób         Sudeckiego,
                              niepełnosprawnych powiatu
                                              Ukończony kurs Przewodnika
                              jeleniogórskiego” 2006 rok
                                              Praskiego,
                              Wdrażane projekty:
                                              Instruktor pływania.
                              „Architektura tyrolska XIX
                                              Uczestnik szkoleń z zakresu
                              wieku” 2006
                                              pisania projektów unijnych.
           Tabela 1: Kwalifikacje osób odpowiedzialnych za realizację ZSROW.
          GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE                       11
   ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

Doświadczenie podmiotów wchodzących w skład LGD w realizacji projektów na rzecz rozwoju
obszarów wiejskich przedstawia tabela 2.

    Nazwa podmiotu   Siedziba, tel,
LP                                   Doświadczenie
    delegującego     e-mail,
   Agencja Inicjatyw  Komarno 32,      Koordynacja projektu „Partnerstwo dla rozwoju obszarów wiejskich
   Szkoleniowych    58-508 Jelenia     Kotliny Jeleniogórskiej” finansowanego ze środków Sektorowego
             Góra;         Programu Operacyjnego Sektorowego Programu Operacyjnego
                         Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój
             (075) 75 21
                         Obszarów Wiejskich. Działanie 2.7 Pilotażowy program LEADER+
             722
                        Organizacja i przeprowadzenie 36 szkoleń ( w roku 2005 - w tym dla
             ais@ais.org.pl;    samorządów, organizacji pozarządowych, wolontariuszy, sektora biznesu)
                        Organizacja i przeprowadzenie cyklu 3 konferencji na terenie Dolnego
                        Śląska, dotyczących wykorzystania funduszy strukturalnych UE, we
                        współpracy z Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej z Zielonej
                        Góry. Odbiorcami konferencji były: organizacje pozarządowe, samorząd,
                        biznes,
1                        Udzielenie około 55 porad i konsultacji z zakresu ubiegania się o środki
                        finansowe z funduszy strukturalnych. Odbiorcami porad były organizacje
                        pozarządowe, instytucje kultury, jednostki samorządu terytorialnego.
                        Organizacje dwóch gali konkursu: Filantrop Roku Regionu (Jelenia Góra
                        i Wałbrzych),
                        Nakręcenie 11 filmów dokumentalnych i reklamowych dla organizacji
                        pozarządowych (w tym również: Federacja Polskich Banków Żywności,
                        Narodowa Agencja Programu Młodzież, Ministerstwo Pracy i Polityki
                        Społecznej, Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych);
                        Współpraca przy realizacji projektu „Pierwszy transgraniczny cykl
                        maratonów rowerowych MTB-TOUR w powiatach jeleniogórskim i
                        lubańskim”, współfinansowanego ze środków IW INTERREG III A
                        Czechy-Polska (02.02.2006 - 31.10.2006)
   Stowarzyszenie   58-500 Jelenia    Realizacja projektu „Pierwszy transgraniczny cykl maratonów
   Społeczno-     Góra, ul.       rowerowych MTB-TOUR w powiatach jeleniogórskim i lubańskim”,
   Kulturalne     Bankowa        współfinansowanego ze środków IW INTERREG III A Czechy-Polska
   „Faktor”      28/30         (02.02.2006 - 31.10.2006),
                        Przeprowadzenie 2 spotkań informacyjnych oraz 2-dniowego szkolenia
                        „Budowanie partnerstwa lokalnego” (2005)
                        Udzielanie ok. 150 porad, konsultacji i doradztwa w zakresie możliwości
                        finansowania projektów ze środków Unii Europejskiej organizacjom
                        pozarządowym, JST – dyżury pełnione 1 raz w tygodniu w ramach
                        Programu EURO-NGO, jako przedstawiciel stowarzyszenia,
                        specjalizacja: obszary wiejskie, bezrobocie, młodzież, przedsiębiorczość
                        (2004-2005),
                        Realizacja projektu „Cooltura młodych”, wspófinansowanego ze środków
                        Narodowej Agencji Programu „Młodzież” – program przedakcesyjny
2                        Komisji Europejskiej (2004-2003), aktywizacja młodzieżowych
                        środowisk,
                        Partner w projekcie „Złoty piasek” Stowarzyszenia „Tratwa” z Olsztyna
                        (2004-2005). Miejsce realizacji: gmina Janowice Wielkie i Mysłakowice.
                        Współfinansowanie: Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Projekt
                        wieloaspektowy, zakłada zaangażowanie środowisk młodzieży, starszych
                        ludzi i nauczycieli w proces zbierania opowieści o „starych czasach”:
                        zwyczajach, codziennym życiu, obrzędach, przygotowywanym jedzeniu,
                        obchodzeniu świąt, leczeniu chorób, uprawach etc...oraz przygotowaniu
                        młodzieży do opowiadania i przedstawiania tych opowieści (przy
                        wykorzystaniu elementów plastycznych teatru, dramy, pedagogiki
                        zabawy). Projekt umożliwia odszukiwanie tożsamości przez młodych
                        ludzi, przełamywanie barier etnicznych i pochodzeniowych, umożliwia
                        dialog pokoleniowy i uczenie się od starszych oraz posiada walor
                        edukacyjny – młodzi ludzie uczą się poszukiwać informacji, docierać do            GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE                    12
  ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

                         nich i opracowywać je, uczą się podstaw komunikacji, przekonują o
                         walorach mieszkania na wsi. Projekt realizowany w gminie Janowice
                         Wielkie i Mysłakowice.
                         Realizacja projektu „ Happy End” – III Festiwal Niezależnych Filmów
                         Optymistycznych we Wrocławiu (2005). Współfinansowanie: Gmina
                         Wrocław. Festiwal – otwarty konkurs o zasięgu ogólnopolskim filmów
                         fabularnych, dokumentalnych i eksperymentalnych, profesjonalnych i
                         niezależnych. Idea festiwalu to propagowanie filmów o tematyce i z
                         gruntu optymistycznych, ukazujących ludzi i społeczności optymistycznie
                         patrzących na świat i innych ludzi, pokazujące postawy ludzkie godne
                         naśladowania, o szczęściu i pięknie obok nas, o pomaganiu innym i
                         spełnianiu marzeń.
                         Realizacja projektu „Z rycerzem na ty” – warsztaty średniowieczne
                         (2004). Aktywizacja młodzieży tworzącej Bractwo Rycerskie Zamku
                         Bolców. Współfinansowanie: Fundacja Wspomagania Wsi.
                         Realizacja „Hip-hop Jamm Graffiti – Jelenia Góra 2003, 2004 i 2005” w
                         ramach Września Jeleniogórskiego. Współfinansowanie: Miasto Jelenia
                         Góra. Podstawowym założeniem projektu było zaangażowanie grupy
                         młodzieży hip-hop w organizację dużej imprezy hip-hopowej oraz
                         stworzenie oferty kulturalnej dla tej młodzieży w Jeleniej Górze.
                         Realizacja „Budowanie partnerstwa na rzecz młodzieży”,
                         współfinansowanie Fundacja i. S. Batorego

3  Gmina Podgórzyn  Urząd Gminy    Gmina Podgórzyn realizowała następujące projekty:
            w
                     ►„Budowa Międzynarodowego Szlaku Rowerowego Świeradów Zdrój – Jelenia
            Podgórzynie,
                     Góra” w latach 1997-1999
            58-562
            Podgórzyn, ul.   ► „Środowisko jest nasze” dotyczący wypracowania zasad współpracy w
            Żołnierska 14   zakresie ochrony środowiska w obszarze segregacji odpadów realizowany w
                     latach 1999-2000
            e-mail:
                     ► „Transgraniczna współpraca straży pożarnych w ramach Euroregionu Nysa –
            gmina@podgo
                     ćwiczenia w Karkonoszach realizowany w 2001 r.
            rzyn.pl
                     ► „Euroregionalna Oferta Gmin” projekt realizowany z Czechami w zakresie
                     konstrukcji kompleksowej oferty promocyjnej gmin i miast przygranicznych w
                     oparciu o nawiązanie kontaktów ze środowiskami branżowymi, realizowany w
                     2001 r.
                     ►”Porozumienie Miast” – projekt realizowany w 2001 i 2002 r. jako kontynuacja
                     wcześniejszego projektu rozszerzona o ofertę oświatową , sportową i rekreacyjną
                     ► Budowa Karkonoskiego Systemu Kanalizacji Sanitarnej – projekt oraz
                     przedsięwzięcie realizowane w ramach Związku Gmin Karkonoskich ,
                     zakończenie inwestycji przewidziane jest na 2008 r.
                     ►Aktywizacja zawodowa Absolwentów „Pierwsza Praca” program Ministerstwa
                     Pracy i Polityki Społecznej dzięki, któremu utworzono Gminne Centrum
                     informacji Zawodowej . Program obejmował lata 2003 -2004
                     ►”Wspólna promocja turystyki Spindleruv Mlyn – Podgórzyn” realizowany w
                     latach 2004 – 2005


   Agroturystyka   Karpniki 74,   Organizacja wypoczynku i imprez towarzyszących
   Karioka      Mysłakowice,
4
            agrokarioka@
            poczta.onet.pl;
   Grzegorz     Karpacz  Ul. Koordynator i realizator projektów w latach 2000.2001, 2003 „Seminaria
   Truchanowicz   Nad Łomnicą szkoleniowe z K. Funkoshi” FSKA
5           6b 58-540
                   Koordynator i realizator projektu „Gminne Centra Informacji w Gminach” 2004
            truchanowicz  rok


           GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE                      13
ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

          @neostrada.pl  Realizator projektu „Tyrolczycy i len dziedzictwo kulturowe naszych przodków:”
                  2005 rok
          tel. 075 7616-
          202       Realizator projekty „Spotkanie Opłatkowe Osób niepełnosprawnych powiatu
                  jeleniogórskiego” 2005 rok
                  Realizator i koordynator projektu „Tradycje Tyrolskie w rekach KGW” 2006
                  Opłatkowe Osób niepełnosprawnych powiatu jeleniogórskiego” 2006 rok
                  Wdrażane projekty:
                  „Architektura tyrolska XIX wieku” 2006
                  - Absolwent Kolegium Nauczycielskiego w Jeleniej Górze specjalność
                  wychowanie fizyczne z pedagogiką opiekuńczą, tytuł licencjata.
                  - Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu specjalność
                  nauczyciel oraz rekreacja turystyka, tytuł magistra.
                  - Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu
                  specjalność zarządzanie i marketing
                  Kwalifikacje:
                  Ukończone studia podyplomowe Trenera II klasy,
                  Ukończony kurs Przewodnika Sudeckiego,
                  Ukończony kurs Przewodnika Praskiego,
                  Instruktor pływania.
                  Uczestnik szkoleń z zakresu pisania projektów unijnych.  Tabela 2: Doświadczenie członków LGD w realizacji projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
        GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE                      14
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR
          2. Diagnoza obszaru objętego ZSROW

      2.1. Zasięg terytorialny i uwarunkowania geograficzne


Partnerstwo „Ducha Gór” skupia trzy gminy wiejskie leżące w Sudetach w południowo-zachodniej
części województwa dolnośląskiego w obrębie Kotliny Jeleniogórskiej, Karkonoszy, Rudaw
Janowickich i Gór Kaczawskich.
Gminy tworzące Partnerstwo to:
   Mysłakowice (identyfikator terytorialny 0206052),
   Podgórzyn (identyfikator terytorialny 0206082) i
   Janowice Wielkie (identyfikator terytorialny 0206072).
    Wszystkie gminy położone są na terenie powiatu jeleniogórskiego. Obszar Partnerstwa
sąsiaduje z gminami Kamienna Góra, Karpacz i Kowary od strony wschodniej i południowo-
wschodniej oraz od zachodu z gminą Jelenia Góra. Od strony północnej Partnerstwo graniczy
z gminami Bolków, Wojcieszów oraz Świerzawa. Południowa część gminy Podgórzyn graniczy
z Republiką Czeską.
W sąsiedztwie Partnerstwa znajduje się powiaty kamiennogórski, jaworski oraz, od strony
zachodniej, największy ośrodek miejski w tej części Dolnego Śląska – Jelenia Góra.
Położenia Partnerstwa Ducha Gór obrazują poniższe mapy:
         GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE             15
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR
               Mapa 1: Położenie Partnerstwa Ducha Gór
          Mapa 2: Obszar realizacji ZSROW na tle powiatu jeleniogórskiego
Podstawowe dane na temat Partnerstwa przedstawia tabela 3.

       Gminy       Mysłakowice    Podgórzyn    Janowice Wielkie    Ogółem
    Powierzchnia w km2         89       83            58    230
       Ludność          10.231      7.800           4.315   22.346


         GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE                   16
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

       Tabela 3: Powierzchnia gmin w km2 i ludność gmin w 2005 r. Dane z urzędów gmin


Powierzchnia Partnerstwa wynosi 230 km² w tym:
   gmina Mysłakowice liczy 89 km² i 10.231 mieszkańców,
   gmina Podgórzyn 83 km² i 7.800 mieszkańców,
   gmina Janowice Wielkie 58 km² i 4.315 mieszkańców.


Udział powierzchni gmin w ogólnej powierzchni Partnerstwa Ducha Gór przedstawia poniższy
wykres.
               25%
                                            36%
                    39%             Podgórzyn     Mysłakowice     Janowice Wielkie

          Wykres 1: Udział procentowy gmin w ogólnej powierzchni partnerstwaPod względem powierzchni i liczby ludności potencjał gmin Mysłakowice i Podgórzyn jest
zbliżony, natomiast gmina Janowice Wielkie jest znacznie mniejsza od partnerów, dysponuje
również mniejszym potencjałem ludności i jest najsłabiej zaludniona.


Łącznie obszar Partnerstwa zamieszkuje 22.346 osób. Gęstość zaludnienia waha się od 70 osób na
km² w gminie Janowice Wielkie do 115 osób na km² w Mysłakowicach.


Obszar Partnerstwa charakteryzuje się górskim oraz podgórskim ukształtowaniem terenu,
co uwarunkowane jest położeniem w obrębie kilku formacji górskich: Gór Kaczawskich, Rudaw
Janowickich i Karkonoszy. Wahania wysokości wynoszą ponad 1000 metrów n.p.m. – od 300 m
w gminie Mysłakowice do 1489 m n.p.m. na szczycie Smogorni w gminie Podgórzyn. Tereny te są
unikatowe ze względów geologicznych oraz krajobrazowych. Łączą typowe elementy krajobrazu


         GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE                17
  ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

gór średnich z cechami rzeźby wysokogórskiej powstałej w efekcie lokalnego zlodowacenia
w plejstocenie. Cechą charakterystyczną Karkonoszy jest obecność szerokich zrównań na szczytach
gór. W rejonie Rudaw Janowickich spotyka się liczne skałki i grupy skałek, które stanowią jedną
z atrakcji turystycznych subregionu.
Układ formacji geologicznych ma typowy dla Sudetów przebieg, z południowego Wschodu na
północny Zachód. W południowej części Partnerstwa, w gminie Podgórzyn, znajduje się pasmo
Karkonoszy. Na Północ od nich ograniczone od Zachodu Kotliną Jeleniogórską a od Wschodu
Kotliną Kamiennogórską leżą Rudawy Janowickie, obejmujące większą część gminy Mysłakowice
i południowe obszary gminy Janowice Wielkie, do linii Bobru. Na Północ od rzeki Bóbr leży
pasmo Gór Kaczawskich.
                Mapa 3: Podział regionalny – oprac. M. Staffa1


Gminy   Partnerstwa  są  wpisane   do  rejestru  obszarów   o   niekorzystnych  warunkach
zagospodarowania, ze specyficznymi utrudnieniami, objętego planem rozwoju obszarów wiejskich
pod numerami:
   Mysłakowice (ONW 0206072),
   Podgórzyn (ONW 0206082),
   Janowice Wielkie (ONW 0206052).
1
 Słownik geografii turystycznej Sudetów cz. 4 Kotlina Jeleniogórska pod redakcją Marka Staffy,
Wydawnictwo I-Bis, Wrocław 1999

          GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE                    18
  ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR
              2.2. Uwarunkowania przyrodnicze

                       2.2.1. Klimat

    Klimat na obszarze Partnerstwa należy do wydzielonego przez A. Schmucka klimatycznego
regionu jeleniogórskiego, mającego pięć pięter wysokościowych. Piętro najniższe (A) sięga do
wysokości 450 m npm. Średnia roczna temperatura powietrza waha się tu wokół 7oC, a średnia
temperatura okresu wegetacyjnego wynosi 12-13oC. Okres gospodarczy, z temperaturami powyżej
0o zaczyna się w końcu drugiej dekady marca, okres wegetacyjny w pierwszej dekadzie kwietnia.
Piętro drugie (B) obejmuje strefę położoną na wysokości 450-600 m, a więc Wzgórza Łomnickie,
Góry Sokole, Góry Kaczawskie, a także niżej położone stoki gór okalających Kotlinę
Jeleniogórską. Średnia roczna temperatura powietrza jest tu o ok. 0,5o niższa niż na dnie kotliny,
a średnia temperatura okresu wegetacyjnego spada poniżej 12o. Okres ten zaczyna się w połowie
kwietnia i trwa przeciętnie poniżej 200 dni. Lato termiczne (okres z temperaturami dobowymi
powyżej 15o) jest krótkie i trwa zaledwie tydzień. W ogólności można powiedzieć, że wiosna na
terenie partnerstwa (Kotliny Jeleniogórskiej) jest zazwyczaj chłodna, zwłaszcza w początkowym
okresie, po czym w kwietniu i maju zaczyna się szybki wzrost temperatur dobowych. Lato jest
umiarkowanie ciepłe, a temperatury powyżej 16o występują praktycznie tylko w lipcu. Wrzesień jest na
ogół cieplejszy niż czerwiec. Jesień jest porą stosunkowo długą i ciepłą (cieplejszą niż wiosna), we
wrześniu i październiku występuje też najniższe zachmurzenie, a opadów jest mniej niż np. w sierpniu. Stąd
wczesna jesień jest idealną porą dla wycieczek. Zima z kolei jest stosunkowo łagodna, a w styczniu,
lutym i marcu średnia dobowa temperatura nie spada na ogół poniżej -3°C, choć zdarzają się okresy,
w których temperatury spadają do -30°. W osłoniętej górami kotlinie często dochodzi do inwersji termicznej,
zwłaszcza w okresie cyrkulacji wyżowej. W kotlinie jest wówczas znacznie chłodniej niż w sąsiednich
górach. Inwersje termiczne występują najczęściej od sierpnia do października, natomiast najsilniejsze
inwersje, o różnicy temperatur przekraczającej 15°, tworzą się w okresie zimowym przy bezwietrzne
i bezchmurnej pogodzie. Ciężkie i chłodne masy powietrza pozostające w bezruchu sprzyjaj;
koncentracji zanieczyszczeń atmosferycznych i stwarzają niekorzystne warunki bioklimatyczne
Z zaleganiem chłodnych mas powietrza i wypromieniowaniem ciepła wiążą się przymrozki Pojawiają
się one już w sierpniu, najczęściej jednak we wrześniu, przy czym najostrzejsze, z temperaturą poniżej -
10°, występują głównie w kwietniu i listopadzie. Okres bez przymrozków w Jeleniej Górze jest
stosunkowo krótki i trwa średnio tylko 91 dni w roku. Opady atmosferyczne w Kotlinie Jeleniogórskiej
wykazują się zmiennością sum opadowych w tych samych miesiącach, ale w różnych latach.
W pewnym uproszczeniu można przyjąć, że w dnie kotliny opady kształtują się w przedziale 600-800

          GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE                   19
  ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

mm rocznie, a gradient wzrośli wynosi przeciętnie 103 mm opadu na każde 100 m wysokości.
Maksimum opadowe występuje w lipcu (ok. 122 mm w Jeleniej Górze), minimum w lutym lub marcu,
czasami w styczniu (ok. 30 mm w Jeleniej Górze). Dni z opadem w Jeleniej Górze jest przeciętnie
ok. 150 w roku Ulewne deszcze padają głównie w lipcu lub sierpniu, wywołując groźne wylewy rzek
i powodzie Maksymalna częstość opadów śnieżnych przypada na styczeń, a okres zalegania pokrywy
śnieżnej w kotlinie wynosi ok. 50 dni (w Karkonoszach 150-200 dni). Częstym zjawiskiem są mgły)
i zamglenia. W rejonie Jeleniej Góry występują przeciętnie 73 dni w roku, najczęściej w październiku
i listopadzie, rzadko między majem a lipcem.
Zachmurzenie w skali roku nie wykazuje specjalnego zróżnicowania. Na ogół jest większe późną jesienią,
zimą i wczesną wiosną. Najbardziej pogodnym miesiącem są sierpień i wrzesień („złote polska jesień").
Przeważają wiatry zachodnie (18,3%) i południowo-zachodnie (12%), rzadko wieją wiatry północne
(2,2%) i południowe (2,4%). Częstotliwość wiatrów północnych, północno-wschodnich i wschodnich
największa jest wiosną. Maksymalne prędkości wiatrów notuje się w miesiącach zimowych. Częstym
zjawiskiem jest wiatr fenowy (wiatr halny), powodujący wzrósł temperatury powietrza, spadek wilgotności
i redukcję zachmurzenia. W zimie powoduje szybkie topnienie śniegu, w lecie jego osuszające działanie
hamuje proces wegetacji roślin. Jego pozytywne działanie przejawia się m.in. zmniejszeniem
zanieczyszczenia atmosfery, negatywne zaś objawia się chorobą fenową (zaburzeniami w układzie
krążenia), szczególnie u meteopatów, Najwięcej dni z fenem przypada na okres letni (średnio 51)
z minimum w grudniu. Powodują to często w zimie występujące inwersje termiczne, utrudniające
spływ ciepłych mas powietrza z sąsiednich gór.2                        2.2.2. Gleby

    Ze względu na górzyste ukształtowanie terenu gleby na obszarze Partnerstwa odznaczają się
niską wartością użytkową. Są to gleby brunatne podtypu górskiego oraz gleby bielicowe i mieszane
bielicowo-brunatne. Nalezą do niższych klas bonitacyjnych. W okolicach rzek występują mady
rzeczne i żwiry, natomiast w dolinie Bobru gleby glejowe. W wyższych partiach spotyka się żwiry
polodowcowe. Na terenie Partnerstwa występują również liczne torfowiska.
    W rejonach górskich występują gleby skaliste i szkieletowe wytworzone ze skał
pochodzenia magmowego. Nie przedstawiają one wysokiej wartości użytkowej ze względu na dużą
erozję oraz niekorzystne warunki klimatyczne. W dolinach rzek i kotlinach przeważają gleby2
 Słownik geografii turystycznej Sudetów cz. 4 Kotlina Jeleniogórska pod redakcją Marka Staffy, Wydawnictwo I-Bis,
Wrocław 1999

          GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE                      20
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

bielicowe i bielicowo-brunatne, a w dolinach rzek spotyka się również mady rzeczne z dużym
udziałem żwirów.
Na terenie Partnerstwa wyróżnia się następujące kompleksy gleb:
   Kompleks pszenno-górski – na obszarach położonych poniżej 500 m n.p.m.
   Kompleks zbożowo-górski – na obszarach położonych na wysokości 500-600 m n.p.m.
   Kompleks górski powyżej 600 m n.p.m. przeznaczony na pastwiska.
  Charakterystyka gleb i ukształtowanie terenu nie sprzyjają rozwojowi upraw. Jest natomiast
korzystna dla hodowli.
  Podział gruntów rolnych wg ich przeznaczenia przedstawia tabela 4.


                      Mysłakowice   Podgórzyn  Janowice Wielkie
           Rodzaj gruntów
                       (ha)       (ha)     (ha)

           Grunty orne         1.700      948        966

              Sady            15     25         10
              Łąki          1.487     1.054       1.048
             Pastwiska        1061      884        939
          Grunty pod wodami        126      272         66

          Lasy i grunty leśne      3.690     4.150       2.366

             Nieużytki           41     47         32
             Pozostałe         881     1122        480

    Tabela 4: Podział terenów rolnych wg ich przeznaczenia na terenach gmin Partnerstwa Ducha Gór    W ramach monitoringu gleb wyodrębniono dwa obszary badawcze: oceny jakości gleb
użytkowanych w rolnictwie (makro i mikro elementy) oraz terenów, na których przekroczono
dopuszczalne standardy jakości. Pod względem występowania poszczególnych rodzajów gleb,
w obrębie województwa dolnośląskiego wyłoniono następujące typy:


                      Rodzaj gleb     Udział %

                     lekko kwaśne      33%
                       kwaśne       30%
                     Silnie zakwaszone    16%
                   O odczynie obojętnym    13%
                      Zasadowym       8%

      Tabela 5: Podział gleb wg typów. Źródło: Raport o stanie środowiska WIOŚ za 2004 rok.
          GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE                   21
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

W latach 2001-2004 na terenie powiatu wyodrębniono procentowy udział poszczególnych gleb                                Odczyny                                 potrzeby wapnowania
                   bardzo kwaśny
                                  lekko kwaśny
                                                                                             ograniczone
                                                                          potrzebne
                                                              konieczne
                                                     zasadowy
                                                                                      wskazane
                                             obojętny
            powiat
                             kwaśny
                                                                                                    zbędne
          jeleniogórski 25% 31% 35% 6% 3% 40% 15% 13% 22% 10%


Tabela 6: : Podział gleb wg odczynów i potrzeby wapnowania. Źródło: Raport o stanie środowiska WIOŚ za 2004 rok


Tabele przedstawiają udział procentowy poszczególnych pierwiastków w glebach użytkowo-
rolniczych powiatu jeleniogórskiego.


                           Zawartość fosforu                                     Zawartość potasu
                                                      b.wysoka
                                                                                                     b.wysoka
           powiat
                                 średnia

                                             wysoka
                                                                                        średnia

                                                                                                wysoka
                  b.niska
                                                                 b.niska
                            Niska
                                                                             niska
          jeleniogórski 27% 18% 15% 11% 29% 21% 19% 33% 12% 15%


  Tabela 7: Zawartość fosforu i potasu w glebach użytkowo-rolniczych powiatu jeleniogórskiego.Raport o stanie
                     środowiska WIOŚ za 2004 rok                                             Zawartość magnesu
                                                                                b.wysoka
                                                            średnia

                                                                      wysoka
                                        b.niska
                         powiat
                                                 niska
                   jeleniogórski 6% 13% 12% 8% 61%


 Tabela 8: Zawartość magnezu w glebach użytkowo-rolniczych powiatu jeleniogórskiego.Raport o stanie środowiska
                       WIOŚ za 2004 rok
          GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE                                                                          22
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR                 2.2.3. Bogactwa naturalne

    Urozmaicona budowa geologiczna sprawia, że obszar partnerstwa obfituje w złoża
naturalne. Występują tu łupki łuszczykowe, granitognejsy, granity gruboziarniste oraz związki
miedzi, arsenu, ołowiu i żelaza. Ponadto występują tu liczne minerały między innymi atunit,
fluoryt, hematyt, błyszcz żelaza, piotyn, limonit, oliwin i mejonit. Ich wydobycie jest jednak
ograniczone ze względu na ochronę większości terenów. Na terenie Karkonoskiego Parku
Narodowego spotyka się liczne pozostałości dawnych wyrobisk górniczych. Dawniej w okolicach
Jeleniej Góry i u podnóża Karkonoszy wydobywano złoto, a potem eksploatacje niewielkich złóż
rud srebra, ołowiu, miedzi m.in na terenie gminy Janowice Wielkie. W ubiegłych latach
eksploatowano na terenie gminy Mysłakowice żwiry rzeczne pobierane z dużego wyrobiska
w dolinie Bobru pomiędzy Wojanowem, Łomnicą i Dąbrowicą w bezpośrednim sąsiedztwie
Jeleniej Góry.
Spotyka się również na terenie Kotliny Jeleniogórskiej i partnerstwa okazy kamieni ozdobnych
i półszlachetnych, ale znaleziska te nie miały znaczenia gospodarczego.
Specyficznym surowcem mineralnym są wody mineralne, termalne i radoczynne, których na terenie
Kotliny Jeleniogórskiej i Partnerstwa Ducha Gór nie brakuje.
                    2.2.4. Lesistość

    Obecność gór i parków krajobrazowych i parku narodowego sprawia, że gminy Partnerstwa
należą do terenów silnie zalesionych. Lasy i grunty leśne zajmują:
   38,% powierzchni gminy Mysłakowice,
   49,6% powierzchni gminy Podgórzyn oraz
   38,9% gminy Janowice Wielkie.
W kompleksach leśnych dominują świerki, sosny i jodły, ale występują również brzozy, buki,
graby, jesiony, olchy, modrzewie oraz, w wyższych partiach, kosodrzewina. Istotnym problemem
jest natomiast zły stan kompleksów leśnych zniszczonych w skutek zanieczyszczenia powietrza.
W ostatnich latach daje się zauważyć poprawę stanu lasów, co związane jest z upadkiem
tradycyjnego przemysłu regionie jeleniogórskim.
         GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE             23
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

Dane na temat zalesienia gmin przedstawia tabela:

         Gminy      Mysłakowice   Podgórzyn   Janowice Wielkie    Ogółem
     Pow. Gruntów leśnych
                    3.421     4.188         2.301      9.910
         ogółem
        W tym lasy        3.373     4.095         2.263      9.731
      Własność Skarbu
                    3.044     3.942         2.152      9.138
        Państwa
      Własność gminy        11       9           15       35
     Lesistość (w % pow.)     38 %     49,6 %         38,9 %    X
           Tabela 9: Lasy i grunty leśne (w ha). Żródło: WUS we Wrocławiu


    Najbardziej zalesiona jest gmina Podgórzyn, co uwarunkowane jest położeniem na terenie
Karkonoskiego parku Narodowego. Lesistość pozostałych gmin jest zbliżona i oscyluje na
poziomie 40% powierzchni. Średnia dla trzech gmin wynosi 42,16% i jest niższa od lesistości
powiatu jeleniogórskiego (47,6%). Jest to jednak wynik zdecydowanie wyższy niż średnia dla
województwa, która wynosi 29,1%. Obecność znaczących kompleksów leśnych w połączeniu
z występowaniem obszarów chronionych przesądza o atrakcyjności turystycznej Partnerstwa.
Administracyjne zwierzchnictwo nad lasami sprawuje nadleśnictwo „Śnieżka” w Kowarach.
    Z uwagi na położenie Partnerstwa na terenach górskich i podgórskich występują tu
charakterystyczne dla tych wysokości zespoły leśne. Dominują w nich świerczyny sudeckie, bory
jodłowo-świerkowe, a także olszyna górska, grąd środkowoeuropejski, kwaśna buczyna górska,
jaworzyna górska i leszczyna sudecka.
Charakterystyczną cechą lasów Partnerstwa jest ich antropogeniczny charakter. W skutek
zniszczenia naturalnych drzewostanów obecnie dominują sztucznie nasadzane monokultury
świerkowe. Lasy pochodzenia naturalnego zachowały się tylko na niewielkich obszarach. Dotyczy
to w szczególności grądów środkowoeuropejskich, w których głównym gatunkiem jest dąb
szypułkowy oraz kwaśnych lasów bukowych. Lasy iglaste, w skutek zalesień, stanowią obecnie
zdecydowaną większość kultur leśnych.
                   2.2.5. Zasoby wodne

   Dla obszaru Partnerstwa charakterystyczne jest występowanie licznych niewielkich cieków
wodnych należących do zlewni Bobru, którego dolina, w układzie południkowym, przecina gminę
Janowice Wielkie. Brak regulacji Bobru powoduje, że w okresie roztopów występuje w tej gminie
zagrożenie powodziami i podtopieniami.
         GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE                  24
  ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR
                  Mapa 4: Sieć wodna – oprac. M. Staffa3
Wody podziemne


Według   podziału  regionalnego   zwykłych   wód   podziemnych   (B.Paczyński   –  Atlas
Hydrogeologiczny Polski) obszar przedsiewzięcia usytuowany jest w makroregionie południowym,
region sudecki (XXVI), subregion śródsudecki (XXVI 6), podregion izersko-karkonoski (XXVI 3).
W regionie sudeckim utwory paleozoiczne i proterozoiczne cechuje słaba wodonośność. Silniejsze
zawodnienie tych utworów dotyczy jedynie stref dysolakacji lub dolinnych partii rumoszowych.
Główne poziomy użytkowe związane są ze spękanymi piaskowcami kredy, wapieniami
i dolomitami triasu oraz w mniejszym stopniu spękanymi piaskowcami karbonu i permu basenów
i rowów śródgórskich.
W subregionie izersko – karkonoskim występują strefy wód szczelinowych w utworach
krystalicznych paleozoiku i prekambru, na głębokości od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów.
W płytszym położeniu zwierciadło ich jest swobodne, a w głębszym naporowe. W dolinach rzek
pierwszy poziom użytkowy wykształcony jest w utworach czwartorzędu (zwłaszcza w Kowarach).
Zawiera on wody porowe, o zwierciadle swobodnym, na głębokości do kilkunastu metrów.
W rejonie  hydrogeologicznym    Kamiennej   Góry strefy występowania     wód   użytkowych
wykształcone są w utworach karbonu. Zawierają one wody szczelinowe o zwierciadle swobodnym,
na głębokości od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów.
Wody użytkowe występują tu w uszczelnionych strefach krystalicznych skał paleozoiku na
głębokości od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów. Płytkie wody mają zwierciadło swobodne,

3
 Słownik geografii turystycznej Sudetów cz. 4 Kotlina Jeleniogórska pod redakcją Marka Staffy,
Wydawnictwo I-Bis, Wrocław 1999

          GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE                   25
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

a głębsze naporowe. W dolinach rzek – zwłaszcza rzeki Kamiennej, po miejscowość Podgórzyn
poprzez zbiornik wody „Sosnówka” i miejscowość Sosnówka pierwszy poziom użytkowy
występuje w utworach czwartorzędowych zwykle na głębokości kilku metrów. Zwierciadło jest
zwykle typu swobodnego. Wodonośność podłoża jest niska do kilku m3/h z wyjątkiem poziomów
użytkowych w utworach czwartorzędu. W okolicach Sosnówki i Podgórzyna wodonośność osiąga
10 – 30 m3/h. Pierwszy poziom użytkowy nie jest tam izolowany od powierzchni terenu.
Na pozostałym obszarze izolacja ta jest całkowita. W dnach dolin rzecznych występują
przepuszczalne utwory powierzchniowe. Poza dnami dolin są one bardzo słabo przepuszczalne.
Pierwszy poziom wód podziemnych występuje do 5 m w sąsiedztwie niektórych cieków i strefach
lokalnych podmokłości.
Na obszarze gmin Szkarska Poręba, Podgórzyn, Kowary i Mysłakowice brak jest Głównych
Zbiorników Wód Podziemnych. W świetle badań wykonanych w 1999 przez „Arcadis Ekokonrem”
zbiornik Nr 344 „Karkonosze” nie spełniał kryteriów zbiornika głównego i został wykreślony
z rejestru GZWP.


Wody powierzchniowe


Grzbietami Karkonoszy przebiega dział wód zlewisk Morza Północnego i Morza Bałtyckiego. Jest
to dział pierwszego rzędu, rozdzielający dorzecza Łaby i Odry.
Zasoby wodne terenu przedsięwzięcia są znaczne a sieć hydrograficzna jest bardzo rozbudowana.
Tworzy ją system rzek i potoków będących lewobrzeżnymi dopływami Bobru:

    Karpnickiego Potoku,

    Łomnicy i jej dopływu Jedlicy,

    Radomierki,

    Kamiennej i jej dopływów: Szklarki, Kamieńczyka, Czerwonki, Wrzosówki,

    Kamienicy i jej dopływów,
Gminy, na których realizowane będzie przedsięwzięcie hydrograficznie usytuowane są
w następujących zlewniach:

    Kowary w dorzeczu rzeki Jedlicy – dopływu Łomnicy,

    Karpacz – rzeki Łomnicy i jej dopływów,

    Podgórzyn – rzeki Podgórnej, Łomnicy - potok Skałka (Ścięgny) i potok Miłkówka
    (Miłków)

    Piechowice –rzeki Kamiennej i jej dopływów,


          GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE            26
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

    Szklarska Poręba - rzeki Kamiennej i jej dopływów: Kamieńczyk, Bieleń i Szklarka,
    a niewielki jej fragment usytuowany jest w zlewni rzeki Izery (w dorzeczu Morza
    Północnego),

    Mysłakowice – w dorzeczu rzeki Łomnicy i jej dopływu Jedlicy.
Potoki i rzeki Karkonoszy posiadają szereg cech wód górskich: duże spadki, wartki nurt, liczne
wodospady i kaskady. Jakość wód płynących na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego
kształtuje zarówno granitowe podłoże geologiczne jak i kwaśne opady atmosferyczne. Górne
odcinki potoków górskich Karkonoszy charakteryzują się I klasą czystości wód, która obniża się
w rejonie zabudowań, zlokalizowanych w sąsiedztwie cieków.
Jakość wód Bobru kontrolowana jest od przekroju granicznego (km 269,6) do granicy
województwa dolnośląskiego (km 116,1), na odcinku o długości 143,7 km (wyłączając zbiornik
Bukówka i zbiornik Pilchowicki). W 2002 roku Bóbr badano w ramach monitoringu krajowego
(9 ppk) i w ramach monitoringu wojewódzkiego (1 ppk), w sumie w 10 przekrojach. W ramach
monitoringu wojewódzkiego kontrolowano też dopływ w przekroju ujścia: Łomnicę. Wody rzeki
Bóbr i jej dopływu badano w odstępach miesięcznych – 12 razy w roku.
Na terenie gmin objętych przedsięwzięciem rzeka Bóbr badana jest z Mysłakowicach - wodowskaz
Wojanów (km 218,0).
Szczegółowe dane o jakości wód przedstawiono w Raporcie z Oceny Oddziaływania na
środowisko.
    Na terenie Partnerstwa, w gminie Podgórzyn, znajduje się zbiornik retencyjny Sosnówka.
Do znaczących zbiorników wodnych należą także stawy hodowlane w gminie Mysłakowice, są to
stawy w Karpnikach, w Bukowcu oraz w Mysłakowicach.
    Ujęcia wód pitnych znajdują się w każdej z gmin, są to wody dobrej jakości, jednak
wymagają uzdatniania.             2.2.6. Zanieczyszczenie środowiska


    Emisja zanieczyszczeń do powietrza to problem o zasięgu globalnym i regionalnym.
Zakwaszenie gleb i zasobów wodnych wywołany jest emisją gazów kwaśnych oraz ich
pochodnych. Smogi letni i zimowy występują najczęściej na terenach silnie zurbanizowanych.
Według danych GUS województwo dolnośląskie klasyfikuje się w grupie jednego z najbardziej
zanieczyszczonych w Polsce, ze względu na emisję pyłów gazowych i przemysłowych.
Wykres przedstawiający emisje pyłów w skali kraju         GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE               27
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR
                                35%

             9%                                            10%
             21%                           6%
                          10%         9%


     dolnośląskie  łódzkie  małopolskie  mazowieckie   śląskie  wielkopolskie  pozostałe


 Wykres 2: Emisja pyłów w skali kraju. Źródło: Raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 2004 rok
                               7%
               27%
                                         22%              8%                          6%
                    18%                 12%             dolnośląskie  łódzkie     małopolskie    mazowieckie
             śląskie     wielkopolskie  pozostałe

Wykres 3: Emisja gazów do atmosfery w skali kraju. Źródło: Raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
                           2004 rok.    Na terenie województwa dolnośląskiego najbardziej zanieczyszczonymi z powiatów są:
powiat zgorzelecki, lubański, głogowski i dzierżoniowski. W powiecie jeleniogórskim
zanieczyszczenia gazowe powietrza wahają się w granicy od 0,4%-0,7%, natomiast
zanieczyszczenia pyłowe od 0,2 % - 1,2%.
W bliskim sąsiedztwie Partnerstwa istnieją automatyczne mobilne stacje pomiarowe jakości
powietrza, zlokalizowane na terenie Jeleniej Góry, Karpacza i Szklarskiej Poręby. Informują one
o poziomach stężenia powietrza i przekazują informacje do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska.          GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE                     28
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

Zanieczyszczenie wód

    Teren Partnerstwa położony jest w tzw. zlewni Bobru. Jego dopływy zlokalizowane są na
terenach wszystkich trzech gmin. Lewobrzeżny dopływ Bobru to rzeka Łomnica (gmina
Mysłakowice, część    Rudaw     Janowickich), rzeka Podgórna – gmina Podgórzyn. Całość
sklasyfikowano pod kątem jakości wód, co przedstawia poniższa tabela.
Wśród jednych z największych obiektów odprowadzających dużą ilość ścieków jest mechaniczno-
biologiczna oczyszczalnia, zlokalizowana na terenie powiatu jeleniogórskiego. Jej przepustowość
wynosi 25000 m3/d ale nie zapewnia usuwania związków biogennych. Podjęto, więc działania
modernizacyjne obiektu, które rozpoczęły się w 2004 roku.


               I klasa  II klasa  III klasa  IV klasa  V klasa
                63 %    12 %       7%   12 %    6%

  Tabela 10: Klasyfikacja jakości wód Bobru w 2004 roku. Źródło: Raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
                       Środowiska 2004 rok.
                                       37%
             48%
                                          13%
                                     2%


                        II  III  IV   V


               Wykres 4: Podział klas czystości rzek Dolnego Śląska  Wody wpływające z Czech na teren zlewni posiadają bardzo złą jakość (V klasa). Na terenie
powiatu występują wody przyporządkowane IV klasie i III klasie, jednak ich stan nie jest
zadowalający z uwagi na dużą ilość bakterii.
Głównymi   użytkownikami    wody są w       rejonie województwa dolnośląskiego, powiatu
jeleniogórskiego oraz Partnerstwa są:
   gospodarka komunalna
   przemysł
   rolnictwo i leśnictwo.

          GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE                      29
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

W ostatnich latach zmniejsza się systematycznie zużycie wody w stosunku do potrzeb gospodarstw
domowych oraz odprowadzania ścieków komunalnych. Przyczyną mniejszego poboru wody jest
wprowadzenie mierników zużycia wody i wysokie opłaty za odprowadzanie ścieków. Obserwuję
się również zmiany w ilości i strukturze oczyszczalni ścieków. Powstaje coraz większa ilość
oczyszczalni ścieków z możliwością bezpośredniej utylizacji odpadów (według danych
w 2003 roku na terenie województwa istniało 97 przemysłowych oczyszczalni ścieków).
     80        73
     70                       67
     60                                     58
     50
     40           37
                               31
     30                                        27
          19              20              18
     20
     10
     0
             2001             2002             2003

                Chemiczne    Biologiczne    Mechaniczne


 Wykres 5: Ilość oczyszczalni ścieków w województwie dolnośląskim w latach 2001-2003. Opracowanie własne na
            podstawie Raportu o stanie środowiska naturalnego WIOŚ za 2004 r.    Ważnym elementem jest rozwój istniejących sieci kanalizacyjnych oraz podłączanie do już
istniejących nowych miejscowości (likwidacja nieszczelnych szamb).
W celu ograniczenia ilości odpadów odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i małe
przedsiębiorstwa, wprowadza się tzw. zamykanie obiegów wody. Dzięki temu zmniejsza się ilość
wody ujmowanej oraz odprowadzonych ścieków. W roku 2003 zanotowano 41% spadek ilości
odprowadzonych odpadów, w porównaniu do danych z roku 1980.
Od roku 2004 na terenie Województwa rozpoczął swoją działalność system monitoringu wód
powierzchniowych, w ramach którego zaplanowano badanie czystości stanu 57 rzek, w 150
punktach pomiarowych. Badania obejmują:
   monitoring diagnostyczny
   monitoring wód powierzchniowych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu
   monitoring wód powierzchniowych przeznaczonych do bytowania ryb
   monitoring wód przeznaczonych do spożycia          GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE                       30
  ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

   monitoring wód granicznych i niebezpiecznych


Dosyć dobrze prezentuje się stan wód podziemnych w skali województwa, powiatu i Partnerstwa.
W obrębi gminy Podgórzyn występują wody termalne klasyfikację wód podziemnych
województwa prezentuje poniższa tabela.


                I klasa  II klasa  III klasa  IV klasa  V klasa

                 3%    6%     33 %    49 %    9%

 Tabela 11: Klasyfikacja wód podziemnych wg klas czystości. Źródło: Raport o stanie środowiska naturalnego WIOŚ
                          za 2004 r    Gminy wchodzące w skład Partnerstwa Ducha Gór położone są na terenach znajdujących
się pod ochroną, dlatego stan środowiska naturalnego na ich obszarze jest zadowalający. Przewaga
wiatrów zachodnich i południowo-zachodnich powoduje jednak przenoszenie zanieczyszczeń
powietrza z aglomeracji jeleniogórskiej, co ma negatywny wpływ na stan środowiska naturalnego,
w szczególności   powietrza   oraz   lasów.   Dodatkowym     zagrożeniem  jest  konieczność
indywidualnego ogrzewania mieszkań na obszarach wiejskich, co, ze względu na długość sezonu
grzewczego, dodatkowo przyczynia się do pogorszenia jakości powietrza.
Poważnym problemem jest w związku z powyższym zły stan kompleksów leśnych, jednak
w ostatnich latach obserwuje się poprawę stanu lasów na terenie Partnerstwa.
    Istotnym problemem jest także bakteriologiczne zanieczyszczenie wód powodowane przez
przydomowe szamba i zrzuty ścieków.
Problemem występującym      we wszystkich      gminach jest    konieczność rozbudowy sieci
kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej, a także oczyszczalni ścieków.
Wydatki inwestycyjne gmin na ochronę środowiska i na gospodarkę wodną w 2004r zestawiono
w tabeli.

            Gmina Mysłakowice Gmina Podgórzyn Gmina Janowice

             1.020 tys. PLN       479 tys. PLN     250 tys. PLN

  Tabela 12: Wydatki inwestycyjne na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2004r. Opracowanie własne na
                    podstawie danych z urzędów gmin.
          GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE                     31
  ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR
                 2.2.7. Obszary chronione

    Państwo Polskie w celu ochrony środowiska naturalnego i krajobrazu ustanowiło na terenie
naszego kraju wiele miejsc chronionych. Również na terenie Partnerstwa Ducha Gór występują
takie obszary, a są nimi:
    Karkonoski Park Narodowy utworzony w 1959 roku o ogólnej powierzchni 5575 ha. Park
obejmuje swym zasięgiem 80% powierzchni gminy Podgórzyn. Jest to obszar unikatowy
ze względu na szczególną rzeźbę terenu charakteryzującą się zrównaniami na grzbietach górskich
oraz licznymi, malowniczo położonymi skałkami o fantastycznych kształtach. Spotyka się tutaj
również kotły polodowcowe, utwory morenowe i wodospady. Budowa geologiczna Karkonoszy
jest niezwykle złożona ze względu na bardzo długi okres kształtowania się tej formacji.
Podstawowym budulcem skalnym są granity i bazalty, ale występuje tu ogromne bogactwo
minerałów i rud (żelaza, złota, arsenu, miedzi, srebra, uranu). Lasy Karkonoszy noszą silne ślady
działalności ludzkiej, i tylko w części są naturalne. Na obszarach podgórskich dominuje grąd
środkowoeuropejski, w którym występują: dąb szypułkowy, grab, klon, lipa, jawor i buk.
Podstawowym gatunkiem tworzącym lasy regla dolnego (500-1000 m n.p.m.) jest buk, z domieszką
jodły i świerka. W reglu górnym (1000-1250 m n.p.m.) dominuje świerczyna sudecka, która jednak
uległa znacznej degradacji na skutek zanieczyszczenia środowiska. W Karkonoszach,
w szczytowych partiach występuje również piętro roślinności subalpejskiej i alpejskiej. Pierwsze
tworzone jest głównie przez kosodrzewinę, w jej runie rosną paprocie, borówki i trawy. W dolnych
partiach kotłów polodowcowych występuje, specyficzny dla Karkonoszy, zespół czeremchy skalnej
jarzębiny górskiej, która nadaje piętru subalpejskiemu niepowtarzalnego charakteru. Na szczególną
uwagę zasługują również ziołorośla składające się z paproci, miłosny górskiej i modrzyka
górskiego. Piętro alpejskie wykształciło się tylko w najwyższych partiach górskich i obejmuje
murawy halne, na których występują trawy, mszaki i porosty naskalne.
    W 1993 roku decyzją komitetu Człowiek i Środowisko w ramach UNESCO utworzono
Bilateralny Rezerwat Biosfery Karkonosze/Krkonose obejmujący swym obszarem KPN i park
narodowy po stronie czeskiej. Świadczy to o niepowtarzalnych walorach tych terenów, które
dodatkowo planuje się włączyć do sieci Natura 2000.
    Rudawski Park Krajobrazowy utworzony w 1989 roku o powierzchni 15707 ha zajmuje
62,3% gminy Mysłakowice i południową część gminy Janowice Wielkie. Park obejmuje masyw
Rudaw Janowickich, Góry Sokole oraz Góry Ołowiane. Rozciąga się od Przełęczy Kowarskiej na         GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE               32
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

Wschodzie po dolinę Bobru na północnym Zachodzie. Jego charakterystyczną cechą są liczne
skałki i grupy skałek (Starościńskie Skały, Skalny Most, Fajka) stanowiące atrakcję o znaczeniu
regionalnym. Problemem ekologicznym na tym obszarze jest zły stan kompleksów leśnych.
Rudawy Janowickie zostały zgłoszone do włączenia do sieci Natura 2000.
    Planuje się również utworzenie Łomnickiego Parku Krajobrazowego w dolinie rzeki
Łomnica. Na obszarze gmin Mysłakowice i Podgórzyn rozciąga się utworzony w 1986 roku
Obszar Chronionego Krajobrazu Góry Izerskie.
  Poprawa stanu środowiska naturalnego jest priorytetem władz lokalnych na terenie Partnerstwa.
Wyrazem tego jest uczestnictwo gmin w Programie Edukacyjnym Związku Gmin
Karkonoskich, którego celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnych.
Wieloletni program edukacyjny Związku realizowany jest w ramach Międzynarodowego
Centrum Informacji i Szkolenia Ekologicznego. Podejmuje ono działania w zakresie:
   utworzenia   biblioteki,  której  celem  jest  gromadzenie   materiałów  przydatnych
  w szkoleniach,
   organizacja konkursów ekologicznych,
   wdrażanie programów edukacyjnych w szkołach,
   publikowanie wydawnictw ekologicznych i materiałów informacyjnych,
   współpraca z innymi organizacjami.
  Stan środowiska naturalnego na terenie Partnerstwa należy ocenić jako dobry, przy czym należy
wziąć pod uwagę fakt, że ulega on systematycznej poprawie. Niemniej jednak, w najbliższych
latach gminy staną przed koniecznością podjęcia inwestycji infrastrukturalnych, w szczególności
zaś rozbudowy sieci wodociągowej i wodno-kanalizacyjnej oraz oczyszczania ścieków.
Dotychczasowa współpraca gmin w dziedzinie ochrony środowiska pozwala sądzić, że powołanie
Partnerstwa przyczyni się do wspólnej realizacji potrzebnych inwestycji.
         GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE                33
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR
              2.3. Uwarunkowania kulturowe

   Bogactwo kulturowe obszaru Partnerstwa związane jest z historią Śląska, który znajdował się
pod panowaniem polskim, czeskim, austriackim oraz niemieckim. W efekcie powstało bogate,
wielokulturowe dziedzictwo, na które dodatkowo nałożyła się kultura repatriantów, zasiedlających
te ziemie po II wojnie światowej. Na terenie Partnerstwa sąsiadują ze sobą piastowskie zamki,
warownie rycerskie, pruskie pałace, zabytki architektury przemysłowej, domy Tyrolczyków
wypędzonych ze swych siedzib i kościoły różnych wyznań.
   Do najważniejszych zabytków kultury materialnej należą:
Na terenie gminy Mysłakowice:
    Ruiny zamku Sokolec na zboczu Krzyżnej,
    Zamek w Karpnikach zbudowany w XV w. przez rodzinę Schaffsgotsch, zamek
   wielokrotnie przebudowywano, obecnie są to ruiny. Wokół zamku rozciąga się zespół
   parkowy.
    Kościół gotycki w Karpnikach pod wezwaniem św. Jadwigi zbudowany w 1399 w stylu
   gotyckim, następnie przebudowany w stylu renesansowym, obecny stan to efekt przebudowy
   z połowy XIX wieku.
    Pałacyk myśliwski (Willa Pani Achingen) zbudowana około 1870, trójkondygnacyjna
   willa z parkiem. Obecnie własność prywatna.
    Pałac w Bobrowie zbudowany około 1870 roku, obecnie są to efektowne neogotyckie
   ruiny otoczone parkiem.
    Zespół pałacowo-parkowy w Bukowcu – klasycystyczny pałac z przełomu XVIII i XIX
   wieku.
    Kościół św. Jana Chrzciciela w Bukowcu z XVIII wieku.
    Kościół św. Marcina w Bukowcu istniał już w XIV wieku, wielokrotnie przebudowywany,
   ostatnio w latach siedemdziesiątych XX wieku.
    Park krajobrazowy w Bukowcu założony na przełomie XVII i XIX wieku przez rodzinę
   von Reden z romantyczną zabudową.
    Zespół pałacowo-parkowy w Wojanowie dawny dwór renesansowy przebudowany w XIX
   wieku na rezydencję magnacką, następnie zakupiony przez Hohenzollernów i przebudowany
   w stylu neogotyckim, pałac uległ zniszczeniu po wojnie, obecnie jest odbudowywany przez
   prywatną spółkę. Wokół pałacu rozciągał się park krajobrazowy.         GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE               34
ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

  Kościół parafialny Wniebowzięcia NMP w Wojanowie wzmiankowany już w 1318 roku
 zbudowany w stylu gotyckim z późniejszymi wpływami renesansu i baroku, bardzo bogate
 wnętrze.
  Pałac w Dąbrowicy zbudowany w połowie XIX wieku w styku neogotyckim, obecnie
 w ruinie, trwa odbudowa pałacu.
  Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej w Dąbrowicy zbudowany na przełomie XIX i XX
 wieku jako świątynia ewangelicka, po II wojnie popadł w ruinę i został zdewastowany,
 a następnie odbudowany, jako świątynia katolicka.
  Fabryka papieru w Dąbrowicy zbudowana w 1837roku, jako jedna z pierwszych na
 Śląsku. Produkowano tam wysokiej jakości papier czerpany wykorzystywany do produkcji
 banknotów i papierów wartościowych. W okresie międzywojennym fabryka upadła,
 uruchomiona po wojnie działa do dziś.
  Dom Wdowy w Łomnicy – wybudowana na pocz. XIX wieku willa zachowana w dobrym
 stanie.
  Kościół parafialny Niepokalanego Poczęcia NMP zbudowany w XIV wieku, później
 wielokrotnie przebudowywany. Kościół posiada bogato zdobione wnętrze.
  Zespół pałacowo-parkowy w Łomnicy – główny obiekt to pałac rodziny von Zedlitzów
 z XVII wieku, przebudowany w 1720, kształt obecny pochodzi z 1838 roku, pałac zachowany
 jest w dobrym stanie.
  Zabytkowe zabudowy z XIX wieku w Krogulcu, Gruszkowie i Strużnicy.
  Domy tyrolskie w Mysłakowicach. Sosnówce i Miłkowie.
 Na terenie gminy Podgórzyn:
 Kościół Parafialny w Podgórzynie z XVIII wieku.
 Murowany Kościół filialny w Staniszowie z przełomu XIV i XV wieku oraz oficyna przy
pałacu.
 Pałac w Staniszowie zbudowany w latach 1784-1787 przez hrabiów von Reiss wraz
z rozległym parkiem. Obecnie w pałacu znajduje się hotel.
 Pałac w Miłkowie – barokowa rezydencja wzniesiona około 1667 roku położona
w malowniczym parku, obecnie obiekt hotelowo-konferencyjny.
 Kościół filialny Św. Marcina w Sosnówce z XIV wieku.
 Krzyże pokutne w Marczycach.
 Kaplica Św. Anny z XVIII wieku.
       GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE             35
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

Na terenie gminy Janowice Wielkie:
   Kościół parafialny pod wezwaniem Chrystusa Króla, Kościół pomocniczy pod wezwaniem.
  Wniebowzięcia, Najświętszej Maryi Panny oraz cmentarzy przykościelny w Janowicach
  Wielkich,
   Pałac (obecnie Dom Pomocy Społecznej) w Janowicach Wielkich,
   Zespół pałacowo-folwarczny, Willa z parkiem i budynek mieszkalny w Janowicach
  wybudowany przez rodzinę Schaffgotsch.
   Zamek Bolczów wzniesiony w XIV wieku stanowił siedzibę rodu Bolz, następnie zamek
  należał do Decjusza, a w XVII wieku przeszedł w ręce rodu Schaffgotsch, zniszczony przez
  Szwedów w 1645 roku nigdy nie powrócił do czasów świetności.
   Kościół parafialny pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela oraz cmentarz przykościelny
  w Komarnie, Kościół poewangelicki.
   Park przypałacowy i pałac w Komarnie,
   Kościół filialny w Miedziance, Dwór w Mniszkowie,
   Wieża dawnego kościoła katolickiego, Kościół parafialny, cmentarz przy wieży, dwór oraz
  park przydworski w miejscowości Radomierz,
   Kościół filialny pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej, cmentarz przykościelny
  oraz Park w Trzcińsku.
   W gminach Partnerstwa kultywowane są także tradycje kultury ludowej propagowane przez
zespoły ludowe oraz koła gospodyń wiejskich. Do tradycji kulturowej należy również zaliczyć
wyroby rzemiosła ludowego, takie jak koronki, obrusy lniane, czy wyroby gliniane.
   Tradycja obejmuje również wyroby kulinarne w tym produkcję serów, win i nalewek oraz
wypieków, w tym pieczywa, także przetworów z jarzębiny sudeckiej.
Rejon jeleniogórski posiada również bogate tradycje tkackie.
         GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE            36
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR
             2.4. Uwarunkowania historyczne

   Historia terenów, na których leżą gminy Partnerstwa jest ściśle spleciona z historią Śląska.
W okresie średniowiecza kraina ta znalazła się w obrębie państwa Piastów. Według legendy
założycielem Jeleniej Góry miał być Bolesław III Krzywousty. Po rozpadzie dzielnicowym tereny
te weszły w skład księstwa świdnicko-jaworskiego. Jednak już w XIV w. (1392) Śląsk przechodzi
pod panowanie czeskie, a następnie austriackie. W tym okresie rozpoczyna się rozwój tkactwa oraz
produkcja płócien lnianych.
   Okolice Jeleniej Góry ucierpiały w wyniku wojny trzynastoletniej, a w późniejszym okresie
stały się widownią wojen husyckich oraz wojny trzydziestoletniej. Po tym okresie następuje czas
szybkiego rozwoju gospodarczego całego Śląska. W 1742 roku panowanie nad Śląskiem
zdobywają Prusy. Odcięcie od dotychczasowych rynków zbytu i konkurencja angielskich wyrobów
przemysłowych spowodowały upadek tkactwa w regionie. Jednak nowe perspektywy stanowił
rozwój przemysłu oraz turystyka.
   Region nie ucierpiał znacznie w wyniku działań wojennych w okresie II wojny światowej,
a po wojnie znalazł na terenie Polski. W okresie powojennym następuje intensywny rozwój
przemysłowy, który doprowadził do znacznej degradacji środowiska naturalnego, ale też rozwoju
ruchu turystycznego.
   Istotnym elementem kształtującym historię regionu były również góry. Bogactwa naturalne
Sudetów przyciągały w te rejony poszukiwaczy skarbów, którzy przyczynili się do rozwoju
górnictwa. Znaczne pokłady surowców do wytopu szkła spowodowały również rozwój przemysłu
szklarskiego. Eksploatacja złóż pociągała za sobą wyrąb lasów i produkcję węgla drzewnego
wykorzystywanego do wytopu kruszców. Proceder ten doprowadził do zniszczenia naturalnych
kompleksów leśnych i umożliwił rozwój rolnictwa i hodowli, a wraz z nimi osadnictwa.
      Początki turystyki w Karkonoszach datuje się na XVI wiek, ale prawdziwy rozwój
turystyczny regionu nastąpił dopiero w XIX wieku, co zbiegło się z upadkiem tradycyjnego
przemysłu tkackiego. Pociągnęło to za sobą rozwój infrastruktury turystycznej – szlaków,
schronisk, miejsc noclegowych i obszarów chronionych. Przełomem w rozwoju turystyki stało się
doprowadzenie kolei do Jeleniej Góry. Przyczyniło się to do rozwoju sportów zimowych –
narciarstwa i saneczkarstwa. Rozwinęły się również położone w górach miejscowości, a wiele
z nich przekształciło się w kurorty turystyczne. Rozwój ten został zaburzony w okresie
powojennym na skutek silnego uprzemysłowienia, które pociągnęło za sobą zanieczyszczenie         GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE               37
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

środowiska i eksploatację zasobów leśnych. W chwili obecnej postępuje systematyczna poprawa
stanu środowiska naturalnego i rozbudowa infrastruktury turystycznej.           2.5. Potencjał demograficzny i gospodarczy

                      2.5.1. Ludność


      Obszar Partnerstwa Ducha Gór zamieszkuje łączne 22 346 osób, z czego nieznaczną
większość - 51% stanowią kobiety. Najliczniejsza pod względem ludnościowym, a jednocześnie
najgęściej zaludniona (115 osób na km²) jest gmina Mysłakowice. Najmniej mieszkańców ma
gmina Janowice Wielkie, tam również występuje najniższy wskaźnik gęstości zaludnienia (70 osób
na km²). Udział ludności poszczególnych gmin tworzących Partnerstwo nie jest równomierny.
Najludniejsza jest gmina Mysłakowice, najmniej liczna gmina Janowice Wielkie. Dane
szczegółowe przedstawia poniższa tabela.

      Gminy     Mysłakowice   Podgórzyn    Janowice Wielkie      Ogółem
      Ludność       10.231      7.800         4.315        22.346
        Tabela 13: Ludność gmin Partnerstwa Ducha Gór w 2005r. Dane z urzędów gmin


Rozkład procentowy ludności gmin Partnerstwa przedstawiono na wykresie:               19%


                                          46%
            35%              Mysłakowice     Podgórzyn    Janowice Wielkie   Wykres 6: Procentowy udział ludności gmin w liczbie ludności Partnerstwa Ducha Gór. Opracowanie własne
                   na bazie danych z urzędów gmin.
         GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE                     38
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

   Około 46% ogółu ludności stanowią mieszkańcy gminy Mysłakowice, 35% mieszkańcy
gminy Podgórzyn, natomiast ludność zamieszkująca gminę Janowice Wielkie stanowi 19%
populacji Partnerstwa Ducha Gór.
      Struktura wieku ludności na terenie Partnerstwa jest korzystna. Przeważa ludność
w wieku produkcyjnym, która stanowi 64,66% ogółu ludności. Osoby w wieku przedprodukcyjnym
stanowią 20,34% ogółu mieszkańców, natomiast w wieku poprodukcyjnym 14,99%. Korzystnie
przedstawia się również stosunek liczby osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku
produkcyjny. Wynosi on 54,co jest wartością średnią dla województwa dolnośląskiego.
Dane liczbowe przedstawiono w tabeli 14 i na wykresie 3.


       Gminy        X   Mysłakowice   Podgórzyn   Janowice Wielkie     Ogółem
                 Licz     10.003     7.824        4.080      21.097
      Ogółem
                 %                  100%
                 Licz       6.394     5.131       2.639       14.166
  W wieku produkcyjnym
                 %       63,94%     65,58%       64,68%       64,66%
                 Licz       1.500     1.167        617       3.284
  W wieku poprodukcyjnym
                 %       14,99%     14,91%       15,12%       14,99%
      W wieku        Licz       2.107     1.526        824       4.457
   przedprodukcyjnym      %       21,06%     19,50%       20,19%       20,34%
   Liczba osób w wieku
  nieprodukcyjnym na 100    2004        56       52          55      54,33
 osób w wieku produkcyjnym
   Tabela 14: Ludność w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym (stan na 31.12.2004). Opracowanie własne na
                   podstawie danych WUS we Wrocławiu
                                          20%
                                                  15%
           65%
       wiek przedprodukcyjny       wiek produkcyjny      wiek poprodukcyjny

       Wykres 7: Procentowy udział ludności gmin w liczbie ludności Partnerstwa Ducha Gór
          GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE                       39
  ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

    Dane zobrazowane na wykresie pokazują znaczną przewagę osób w wielu produkcyjnym
nad pozostałym grupami. Pozytywnym zjawiskiem jest także widoczna przewaga osób w wieku
przedprodukcyjnym nad osobami w wielu poprodukcyjnym.
Pewnym zagrożeniem dla opisanej sytuacji jest ujemny wskaźnik przyrostu naturalnego w gminie
Janowice Wielkie, który w 2004 roku wyniósł -3,4. W gminie Podgórzyn wskaźnik ten jest również
ujemny i wynosi -0,3. Natomiast w gminie Mysłakowice odnotowano dodatni przyrost o wartości
2,3.
    Analiza ruchu naturalnego ludności na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia wskazuje,
że gminy Partnerstwa borykają się z odpływem ludności. Stosunkowo najwięcej osób ubyło
w gminie Podgórzyn, gdzie tendencja ta ma charakter stały. W gminie Janowice Wielkie jedynie
w latach 1999-2000 zanotowano nieznaczny przyrost liczby ludności. Natomiast w gminie
Mysłakowice mamy do czynienia ze znacznymi wahaniami, które powodują, że utrzymuje się
niewielki ubytek ludności. Szczegółowe dane przedstawia tabela 9.

              1995   1996  1997  1998  1999  2000   2001  2002   2003  2004  Ogółem
     Janowice Wlk.    -8   -23  -10   -4   9   1    -2  -13   -10  -14    -74
     Mysłakowice     -8    21   -1  -14   4  -10   -21   15   -17   19    -12
      Podgórzyn     -15   -11  -16   -1  -28  -24   -28  -22   -20   -2   -167
     Tabela 15: Ruch naturalny ludności w latach 1995-2004. Opracowanie własnie na podstawie danych GUS


    Dane zaprezentowane w tabeli wskazują na konieczność podjęcia działań, które ograniczą
migrację mieszkańców z terenu Partnerstwa.


                   2.5.2. Struktura zatrudnienia

    Struktura zatrudnienia na terenie Partnerstwa jest pochodną struktury gospodarczej, w której
dominują małe podmioty działające w handlu i usługach oraz indywidualne gospodarstwa rolne.
Według danych Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, które nie uwzględniają podmiotów
zatrudniających mniej niż 9 osób oraz indywidualnych gospodarstw rolnych, w strukturze
zatrudnienia dominują podmioty działające w sektorze przemysłu i budownictwa. Pracuje tam
64,38% ogółu zatrudnionych, natomiast sektor usług daje pracę 34,19% zatrudnionych (tabela 16).
Stosunkowo najmniej osób zatrudnionych jest w przedsiębiorstwach działających w branży
rolniczej i leśnej, jednak brak danych na temat dwóch gmin nie pozwala ocenić rzeczywistego stanu
rzeczy w tej dziedzinie.

                              Janowice
    zatrudnieni    Mysłakowice    Podgórzyn              Ogółem      Odsetek
                              Wielkie
    Ogółem           1.580      718       358         2.656      100,00%


           GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE                        40
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

                     W rozbiciu na rodzaje działalności
    Rolnictwo,
    łowiectwo         b.d.        33         b.d.         33      1,42%
    i leśnictwo
    Przemysł
                 1.173       228          94       1.495       64,38%
  i budownictwo
     Usługi         244       323          227         794      34,19%
 Tabela 16: Zatrudnienie w gminach wg rodzajów działalności. Opracowanie własne na podstawie danych WUS we
                    Wrocławiu (stan na 31.12.2004)   Obszar partnerstwa nie zalicza się do obszarów zagrożonych wysokim bezrobociem
strukturalnym. Jednak stopa bezrobocia w powiecie jeleniogórskim jest znacząco wyższa niż
w Polsce i wyższa niż średnia w województwie:
   Stopa bezrobocia w Polsce – 18%;
   Stopa bezrobocia na Dolnym Śląsku – 20,8%;
   Stopa bezrobocia w powiecie jeleniogórskim - 25%;
   Stopa bezrobocia w Jeleniej Górze – 13% (stan na 28.02.2006).
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w gminach Partnerstwa na koniec stycznia 2006 roku
kształtowała się następująco:

      Gminy         X    Mysłakowice    Podgórzyn     Janowice Wielkie    Ogółem
  Liczba bezrobotnych stan
                 Licz.        738      728            373      1.839
     na 31.01.2006
   W tym z prawem do
                 Licz.        101        82           45      228
      zasiłków
  Tabela 17: Bezrobocie na terenie ZSROW. Opracowanie własne na podstawie danych PUP w Jeleniej Górze


Dane te należy postrzegać w kontekście zmian zachodzących w całym powiecie (tabela 18):

     Lata       X     31.12.2003      30.06.2004      31.12.2005      28.02.2006
    Liczba
             Licz.        13.053        12.555         9.692       10.034
   bezrobotnych
  W tym z prawem
             Licz.        2.628        2.272         1.293        1.396
   do zasiłków
    Dynamika
              %        134,67%       129,50%        100,00%       103,50%
  31.12.2005=100
  Tabela 18: Dynamika bezrobocia w powiecie jeleniogórskim. Opracowanie własne na podstawie danych PUP
                        w Jeleniej Górze.


    Z danych udostępnianych przez PUP w Jeleniej Górze wynika, że bezrobocie w powiecie
znacząco spadło w 2005 roku, by następnie nieznacznie wzrosnąć w pierwszym kwartale roku
2006, co może mieć charakter sezonowy. W latach 2003-2005 obserwowano stały spadek stopy
bezrobocia w powiecie. Jest to tendencja bardzo korzystna, świadcząca o systematycznej poprawie
na rynku pracy.           GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE                         41
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

     Stosunkowo wysoka stopa bezrobocia stanowi poważne zagrożenie dla rozwoju gmin
Partnerstwa, jednocześnie zaś powoduje konieczność podjęcia zdecydowanych działań na rzecz
zmiany istniejącej sytuacji. Należy również zaznaczyć, że dane Urzędu Pracy nie uwzględniają
osób niepracujących, które nie są zarejestrowane w urzędzie, ani sztucznego zatrudnienia
w rolnictwie. W związku z tym rzeczywista stopa bezrobocia może być znacznie wyższa.
     Bezrobocie w gminach Partnerstwa dotyka głównie osoby słabo wykształcone
i nieposiadające żadnych kwalifikacji. Do głównych przyczyn bezrobocia zalicza się także
trudności w prowadzeniu działalności rolniczej, oraz niski poziom przedsiębiorczości wśród
mieszkańców gmin partnerskich.
W strukturze osób bezrobotnych przeważają mężczyźni. Kobiety stanowią jednak 46,53% ogółu
bezrobotnych w gminach Partnerstwa. Dane szczegółowe prezentowane są w tabeli 19.

                                          Janowice
            Gminy        X   Mysłakowice   Podgórzyn           Ogółem
                                          Wielkie
            Liczba
                     Licz.       663      700      356    1.719
          bezrobotnych
            W tym
                     Licz.       310      336      154     800
          liczba kobiet
        Udział kobiet w liczbie
                      %       46,75%     48,00%    43,25%    46,53%
          bezrobotnych
      Tabela 19: Bezrobocie w gminach Partnerstwa Ducha Gór (stan na 31.12.2005). Opracowanie własne na
                     podstawie danych PUP w Jeleniej Górze


     Na terenach Partnerstwa przebywa duża liczba ludności pracującej na stałe w Jeleniej
Górze. Są to przedstawiciele tzw. wolnych zawodów, którzy korzystają z wynajmu mieszkań,
w pomniejszych miejscowościach przynależnych do trzech gmin, ze względu na niższy koszt życia
na wsi.
Ze względu na walory krajobrazowe zauważa się również imigrację ludności z innych części kraju
i za granicy. Szukają oni tutaj ciszy i spokoju, w dużej mierze dzięki nim rozwija się tak popularna
gałąź turystyki – agroturystyka.


                        2.5.3. Rolnictwo

  Gminy Partnerstwa nalezą do obszarów o trudnych warunkach gospodarowania, w związku
z tym są wpisane do rejestru obszarów o niekorzystnych warunkach zagospodarowania,
ze specyficznymi utrudnieniami, objętego planem rozwoju obszarów wiejskich pod numerami:
   Mysłakowice (ONW 0206072),
   Podgórzyn (ONW 0206082),
   Janowice Wielkie (ONW 0206052).


           GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE                     42
  ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

     Do podstawowych rodzajów działalności rolniczej na terenie Partnerstwie zaliczają się
uprawa (w tym głównie pszenicy, jęczmienia i ziemniaków) oraz hodowla bydła oraz, w mniejszym
stopniu, trzody chlewnej. Rozwija się również hodowla koni.
Trudne warunki gospodarowania powodują, że zaledwie 6,7% gospodarstw domowych utrzymuje
się wyłącznie z rolnictwa. Dla większości posiadaczy gospodarstw rolnych jest to działalność
drugorzędna, czerpią oni dochody z pracy najemnej, bądź prowadzenia innej działalności
zarobkowej np. gospodarstwa agroturystycznego.
     Do niewielkiej efektywności produkcji rolnej przyczynia się także niska jakość gleb na
Terenia Partnerstwa. Dominują tu gleby należące do niższych klas bonitacyjnych, przede
wszystkim IVa i IVb oraz V, które mogą służyć jako pastwiska, ale nie gwarantują opłacalności
upraw.
     Struktura gospodarstw rolnych na terenie Partnerstwa Ducha Gór jest bardzo rozdrobniona,
co dodatkowo utrudnia rozwój produkcji rolnej i uzyskiwanie dochodów z działalności rolniczej.
Dominują gospodarstwa indywidualne (99,78% ogółu) o powierzchni nieprzekraczającej 5 ha
(83,5% ogółu gospodarstw). Szczegółowe dane przestawiają tabele 20 i 21.

                                    Janowice
     Rodzaj gospodarstwa     Mysłakowice    Podgórzyn          Ogółem   Odsetek
                                    Wielkie
      Gospodarstwa
                         719      679     494    1.892  100,00%
        rolne
      Gospodarstwa
                         718      679     491    1.888   99,78%
      indywidualne
   Gospodarstwa indywidualne
                         369      353     240    962   50,84%
  powyżej 1 ha użytków rolnych
Tabela 20: Gospodarstwa rolnicze na terenie Partnerstwa Ducha Gór wg rodzaju. Opracowanie własne na podstawie
                 danych z Powszechnego Spisu Rolnego z 2002r.


                                    Janowice
  Powierzchnia gospodarstw    Mysłakowice     Podgórzyn           Ogółem  Odsetek
                                    Wielkie
  Liczba gospodarstw ogółem         719       679      494    1.892  100,00%
    Do 1 ha włącznie           349       326      251     926  48,94%
    Od 1 ha do 2 ha            121       140       95    356  18,81%
    Od 2 ha do 5 ha            122       121       55    298  15,75%
    Od 5 ha do 7 ha            32        28       23     83   4,38%
    Od 7 ha do 10 ha            34        13       21     68   3,59%
    Od 10 ha do 15 ha            27        21       20     68   3,59%
    Od 15 ha do 20 ha            13        9        8     30   1,58%
    Od 20 ha do 50 ha            14        19        8     41   2,16%
    Od 50 ha do 100 ha            4        0        8     12   0,63%
    100 ha i powyżej            3        0        5     8   0,42%
 Tabela 21: Gospodarstwa rolne wg rodzaju i grup obszarowych użytków rolnych. Opracowanie własne na podstawie
                danych z Powszechnego Spisu Rolnego z 2002r.


Strukturę gospodarstw rolnych na terenie Partnerstwa przedstawiono wykresie 8.
          GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE                    43
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR
      400

      350

      300

      250

      200

      150

      100

       50

        0
             Mysłakowice          Podgórzyn        Janowice Wielkie

        do 1 ha     1 ha - 2 ha     2 ha - 5 ha   5 ha - 7 ha   7 ha - 10 ha
        10 ha - 15 ha  15 ha - 20 ha    20 ha - 50 ha  50 ha - 100 ha  powyżej 100 ha
      Wykres 8: Struktura gospodarstw rolnych na podstawie Powszechnego Spisu Rolnego z 2002r.  Na wykresie wyraźnie zaznacza się dominacja gospodarstw o powierzchni do 1 ha, czyli takich,
które nie mają możliwości produkowania na rynek. Dlatego bardzo istotnym wyzwaniem dla
dalszego  rozwoju    gospodarczego    Partnerstwa  jest  stworzenia   możliwości  uzyskiwania
alternatywnych dochodów przez właścicieli gospodarstw rolnych.                     2.5.4. Gospodarka


   Gospodarka gmin Partnerstwa opiera się na małych podmiotach, zatrudniających mniej niż
9 osób. Są to podmioty zarejestrowane w formie działalności gospodarczej osób fizycznych,
których działalność skupia się na zaspokojeniu potrzeb lokalnego rynku. Strukturę gospodarki
Partnerstwa według sekcji przedstawia tabela 22 i wykres 9.


          GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE                    44
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR


                                   Janowice
        Rodzaj       Mysłakowice   Podgórzyn             Ogółem   Odsetek
                                   Wielkie
    Rolnictwo*, łowiectwo,
                       33       37         23     93     5,40%
       leśnictwo
       Przemysł            91       80         49     220    12,88%
      Budownictwo            79       68         54     201    11,76%
     Handel i naprawy          249      230         128     607    35,54%
     Hotele i restauracje         36       80         31     147     8,60%
    Transport, gospodarka
                       58       85         32     175    10,24%
    magazynowa i łączność
    Pośrednictwo finansowe         21       19         6      46     2,69%
    Obsługa nieruchomości         101       78         40     219     12,82%
        Ogółem            668      677        363    1.708    100,00%
        Odsetek          39,11%     39,63%       21,25%   100,00%      X
         * dane dotyczące rolnictwa nie obejmują indywidualnych gospodarstw rolnych
 Tabela 22: Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON na terenie gmin Partnerstwa Ducha
  Gór wg wybranych sekcji. Opracowanie własne na podstawie danych WUS we Wrocławiu (stan na 31.12.2004).
                             9%
                                           10%
                                                 3%
      35%
                                                    13%
                                                 5%

                    12%                  13%
   Rolnictwo*, łowiectwo, leśnictwo             Przemysł
   Budownictwo                       Handel i naprawy
   Hotele i restauracje                   Transport, gospodarka magazynowa i łączność
   Pośrednictwo finansowe                  Obsługa nieruchomości


  Wykres 9: Podmioty gospodarki narodowej na terenie Partnerstwa Ducha Gór wg sekcji (stan na 31.12.2004)


    Największa grupa podmiotów (35,54%) działa w sekcji handel i naprawa, kolejne grupy
obejmują sekcje przemysłu, obsługi nieruchomości i budownictwa oraz transportu, gospodarki
magazynowej i łączności. Do niekorzystnych zjawisk należy zaliczyć zaledwie 8% udział sekcji
hotelarsko-gastronomicznej w strukturze gospodarki lokalnej. Wobec rozwoju ruchu turystycznego
rozwój tej branży może w przyszłości decydować atrakcyjności turystycznej Partnerstwa.          GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE                       45
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

Biorąc pod uwagę formę prawną podmiotów gospodarczych zauważalna jest dominacja podmiotów
zarejestrowanych jako działalność gospodarcza osoby fizycznej. Spółki handlowe i cywilne
stanowią jedynie 10,4% ogółu podmiotów. Natomiast 2,6% podmiotów zarejestrowano jako
fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne. Szczegółowe zestawiono w tabeli poniżej.


                              Janowice
     Rodzaj    Mysłakowice   Podgórzyn              Ogółem    Odsetek
                              Wielkie
      Spółki
                 45        58         17     120    6,51%
     handlowe
      Spółki
                 38        38         32     108    5,86%
     cywilne
    Spółdzielnie        6        4         2      12    0,65%
    Fundacje,
   stowarzyszenia
                 24        19         6      49    2,66%
   i organizacje
     społeczne
   Osoby fizyczne
    prowadzące
                602       612         338    1.552   82,67%
    działalność
    gospodarczą
     Razem         715       731        395    1.841   100,00%
     Odsetek      38,83%      39,70%       21,45%   100,00%    X
 Tabela 23: Podmioty gospodarki narodowej na terenie Partnerstwa Duch Gór zarejestrowane w rejestrze REGON.
       Opracowanie własne na podstawie danych WUS we Wrocławiu (stan na 31.12.2006).


   Liczba podmiotów gospodarczych gminach partnerstwa jest zróżnicowana, co jednak wynika
z różnic w potencjale ludnościowym nie zaś z aktywności gospodarczej mieszkańców. Według
danych GUS za rok 2004 najwięcej podmiotów gospodarczych działało w gminach Podgórzyn
i Mysłakowice odpowiednio 770 i 768, najmniej w gminie Janowice Wielkie 413.
Do głównych branż gospodarki należą:
   przemysł,
   rolnictwo i leśnictwo,
   turystyka,
   budownictwo,
   handel.
W gminach działają zakłady przemysłowe z branż włókienniczej, elektroinstalacyjnej, papierniczej
oraz tworzyw sztucznych.
  Struktura dochodów gospodarstw domowych w gminach Partnerstwa opiera w głównej mierze
na rentach i emeryturach oraz dochodach z pracy najemnej. Z tych źródeł utrzymuje się ponad 60%
ogółu gospodarstw domowych. Poza wymienionymi istotne źródła dochodów stanowią również
działalność pozarolnicza, źródła niezarobkowe, oraz działalność rolnicza. Strukturę dochodów
przedstawia tabela 24 oraz wykres 10.          GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE                    46
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR
                                  Janowice
         Gminy         Mysłakowice   Podgórzyn         Ogółem   Odsetek
                                   Wielkie
         Ogółem             718     677     489    1.884   100,00%
     Z działalności rolniczej         51      47     30     128    6,79%
   Z działalności rolniczej i pracy
                          4      0      0      4   0,20%
        najemnej
      Z pracy najemnej           233     212     132    577    30,62%
   Z pracy najemnej i działalności
                         12      7      0      19   1,00%
        rolniczej
     Z emerytury i renty          222     195     173    590    31,31%
   Z działalności pozarolniczej        72     112      55    239    12,68%
    Z niezarobkowych źródeł
                         53      68      64    185    9,81%
        utrzymania
  Gospodarstwa domowe pozostałe         71      36      35    142    7,53%
 Tabela 24: Gospodarstwa domowe na terenie Partnerstwa Ducha Gór wg struktury dochodów. Opracowanie własne
             na podstawie danych z Powszechnego Spisu Rolnego z 2002r.
                       31,31%


     1,00%
                                                 12,68%
     30,62%                                        9,81%

                                         7,53%
                        0,20%   6,79%
     Z działalności rolniczej           Z działalności rolniczej i pracy najemnej
     Z pracy najemnej               Z pracy najemnej i działalności rolniczej
     Z emerytury i renty              Z działalności pozarolniczej
     Z niezarobkowych źródeł utrzymania      Gospodarstwa domowe pozostałe
  Wykres 10: Gospodarstwa domowe na terenie Partnerstwa Ducha Gór wg struktury dochodów na podstawie
                 Powszechnego Spisu Rolnego z 2002r.


  Struktura dochodów gospodarstw domowych wskazuje na niekorzystną tendencję związaną ze
znacznym udziałem rent, emerytur i niezarobkowych źródeł dochodów. Świadczy to o niskiej
aktywności gospodarczej mieszkańców, których działania koncentrują się na zdobyciu pracy

          GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE                    47
  ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

najemnej, bądź uzyskaniu świadczeń publicznych. Pobudzenie szerszej aktywności społecznej jest
jednym z ważnych wyzwań stojących przed gminami tworzącymi Partnerstwo.  2.5.5. Wnioski dotyczące potencjału demograficznego i gospodarczego

  Analizując dane zawarte w poprzednich punktach dotyczące potencjału demograficznego
i gospodarczego Partnerstwa Ducha Gór wyłoniono następujące wnioski:
   korzystna liczba ludności w wieku produkcyjnym,
   ujemny wskaźnik przyrostu ludności ,
   niskie zagrożenie bezrobociem na terenie partnerstwa,
   słaba kondycja rolnictwa ze względu na niską jakość gleb – możliwość tworzenia
  alternatywnych dochodów przez właścicieli gospodarstw,
   duża ilość atrakcji turystycznych oraz zabytków (zamki, pałace, ogrody) skupionych na
  niewielkim terenie – ewenement w skali kraju,
   duża ilość podmiotów gospodarczych działających na terenie partnerstwa,
   Mając na uwadze powyższe, Partnerstwo powzięło działania w kierunku rozwoju turystyki
i dziedzin z tym związanych np. gospodarstwa agroturystyczne, promocja produktów lokalnych,
imprez o charakterze promocyjnym oraz informowania o nich (strona internetowa, wydawnictwa
itp.), ponieważ jest to najbardziej skutecznie rozwijająca się branża, która w niedalekiej przyszłości
przynieść może duże korzyści materialne.               2.6. Infrastruktura społeczna

            2.6.1. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

    Na terenie gmin partnerskich działa łącznie siedem przychodni i ośrodków zdrowia. W tym
jedna placówka w gminie Janowice Wielkie i po trzy w gminach Mysłakowice i Podgórzyn.
    W gminie Mysłakowice działa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SP ZOZ z filiami we wsiach Karpniki oraz Bukowiec. SP ZOZ świadczy usługi zdrowotne
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, podstawowej opieki stomatologicznej, rehabilitacji,
opieki ambulatoryjnej (gabinet rehabilitacji leczniczej, gabinet zabiegowy) oraz specjalistki
ambulatoryjnej – poradnia ginekologiczno-położnicza, laboratorium, pielęgniarstwo środowiskowe
w miejscu nauczania. W Ośrodku Zdrowia w Mysłakowicach działa także prywatna poradnia         GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE                 48
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

stomatologiczna „MEDIDENT”, która ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na
świadczenie usług medycznych.
Na terenie Gminy Mysłakowice działają także gabinety prywatne: stomatologiczny, chirurgiczny
i ginekologiczny.
W gminie Podgórzyn ambulatoryjna opieka zdrowotna realizowana jest przez trzy gminne ośrodki
zdrowia zlokalizowane w Podgórzynie, w Miłkowie i w Sosnówce. Placówki te zapewniają
podstawową opiekę medyczną.
     W gminie Janowice Wielkie działa jeden Zakład Opieki Społecznej w Janowicach
świadczący usługi mieszkańcom gminy. Na terenie gmin jest t również SP ZOZ Zespół Profilaktyki
i Rehabilitacji oraz kilka prywatnych gabinetów (internista, stomatologiczne)
     Pomoc Społeczna na terenie gminy Mysłakowice realizowana jest przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej, który świadczy usługi z zakresu podstawowej opieki społecznej. Zadania
społeczne w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie realizowane są w ramach
Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Na terenie gminy działa również ośrodek resocjalizacji Monaru, którego zadaniem jest opieka nad
osobami uzależnionymi od środków psychoaktywnych. W ośrodku, co roku przebywa min. 30
pacjentów, których leczenie trwa od 1,5 do 2 lat. Siedzibą ośrodka jest XVIII – wieczny dworek
myśliwski.
     W Janowicach Wielkich działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Dom Pomocy
Społecznej dla mężczyzn, mieszczący się w pięknym zabytkowym dworku nad bobrem. Na terenie
gminy działa również ośrodek leczenia z uzależnienia alkoholowego „Nadzieja” mieszczący się
przy kościele Zielonoświątkowym.
     W gminie Podgórzyn działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podgórzynie. Na
terenie gminy funkcjonują również trzy zakłady stacjonarnej pomocy społecznej, placówka stałego
pobytu dla dzieci upośledzonych w Miłkowie, w miejscowości tej działalność prowadzi także
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Sióstr Elżbietanek. W Sosnówce działa Dom Pomocy Społecznej.
     Dostępność, zakres i jakość usług otwartej i zamkniętej opieki zdrowotnej dla ludności
miejscowości gmin Partnerstwa jest utrudniona (wymaga dojazdów).
Do podstawowych problemów opieki zdrowotnej należy również: niedobór personelu lekarskiego,
brak poradni specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz relatywnie niski poziom usług zdrowotnych.
Pojawia się również problem koncentracji placówek opieki medycznej, koniecznej ze względu na
dążenie do podniesienia jakości świadczeń, jednak powodującej dalsze utrudnienia w dostępności
usług.
     Najczęstszym powodem korzystania z różnych form pomocy społecznej w gminach jest
bezrobocie. Liczba osób w rodzinach objętych pomocą społeczną z tej przyczyny, także z uwagi na

          GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE             49
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

upośledzenie fizyczne bądź umysłowe, długotrwałą chorobę i alkoholizm zwiększyła się
w ostatnich latach. Natomiast objęci świadczeniami z powodu wielodzietności czy też potrzeby
ochrony macierzyństwa wykazują wyraźną tendencję spadkową. Istotnymi przyczynami
uzasadniającymi przyznawanie świadczeń pomocy społecznej są ponadto niepełność rodziny oraz
klęski żywiołowe.                2.6.2. Bezpieczeństwo publiczne

    Ocena bezpieczeństwa publicznego na obszarze gmin partnerstwa jest problematyczna
ze względu na fakt, iż dane udostępniane przez GUS obejmują łącznie powiat jeleniogórski i miasto
na prawach powiatu, co uniemożliwia dokonanie rzeczowej oceny. Ze statystyk Policji dotyczących
wypadków drogowych wynika, że w ostatnich latach wzrosła liczba kolizji drogowych, jednak
spadła liczba rannych i zabitych w wypadkach, co świadczy o poprawie stanu bezpieczeństwa na
drogach.
Na terenie Partnerstwa działa Komisariat Policji w Mysłakowicach.
  We wszystkich gminach działają jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej zapewniające ochronę
przeciwpożarową oraz ratownictwo. Jednak problemem jest słabe wyposażenie i zużyty sprzęt,
jakim dysponują placówki OSP.                 2.6.3. Edukacja i wychowanie

   Na obszarze Partnerstwa działa łącznie 20 placówek edukacyjnych, z których 5 stanowią
przedszkola, 10 szkoły podstawowe, 4 gimnazja oraz 1 placówka OHP. Rozkład placówek
w poszczególnych gminach przedstawia tabela 25.


                                   Janowice
        Gminy      Mysłakowice    Podgórzyn              Ogółem
                                    Wielkie
       Przedszkola           2        2         1        5
      Szkoły podstawowe         4        5         1       10
        Gimnazja            2        1         1        4
         OHP             1        -         -        1
  Tabela 25: Jednostki oświatowe na terenie Partnerstwa Ducha Gór. Opracowanie własne na podstawie danych
                        z urzędów gmin.


    Pod względem infrastruktury szkolnej najlepiej przedstawia się sytuacja w Mysłakowicach,
gdzie w 4 szkołach dzieci mogły korzystać z 60 pomieszczeń i uczyły się w 36 oddziałach.
          GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE                     50
  ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

W gminie Podgórzyn w 5 szkołach jest 41 pomieszczeń i 29 oddziałów. W Janowicach Wielkich
w 2 szkołach 17 pomieszczeń i 13 oddziałów.
    Liczbę uczniów w poszczególnych gminach w różnym typie szkół prezentuje tabela 20.

                                      Janowice
       Gmina        Mysłakowice      Podgórzyn                Ogółem
                                       Wielkie
   Szkoły podstawowe           716          479        231       1.426
      Gimnazja             359          208        146        713
   Opieka przedszkolna          135          70        61        266
  Tabela 26: Ilość uczniów na terenie Partnerstwa wg rodzaju szkół. Opracowanie własne na podstawie danych z
                         urzędów gmin.


Infrastruktura szkolna na terenie Partnerstwa jest wystarczająca, jednak stan techniczny części
obiektów jest niezadowalający i wymagają one remontów.                    2.6.4. Sport i rekreacja

    Wyposażenie gmin w obiekty sportowe jest nierównomierne.
Na terenie gminy Janowice Wielkie istnieje tylko jeden ośrodek sportowy oraz jedna drużyna
sportowa LZS Janowice Wielkie – drużyna „Rudawy”. Gmina posiada na swoim terenie halę
sportową.
  W gminie Mysłakowice działalność sportowa skupiona jest w strukturach Gminnego
Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Mysłakowicach, które prowadzi cztery drużyny
piłki nożnej:
  1. LZS Kostrzyca,
  2. LZS Łomnica,
  3. LZS Karpniki,
  4. LZS Wojanów-Bobrów,
Ponadto na terenie gminy działa Międzyzakładowy Gminny Klub Sportowy (MGKS) Orzeł -
Mysłakowice, który prowadzi dwie drużyny piłki nożnej, seniorów i juniorów.
    W gminie Podgórzyn obiekty sportowe istnieją również poza miejscowością gminną. Służą
one zarówno uprawianiu sportów, jak i szeroko rozumianej rekreacji.
Na terenie gminy Podgórzyn działają 2 kluby sportowe:
  1. „Halniak” Miłków – prowadzący szkolenie w sekcji piłki nożnej (klasa A),
  2. „Metgum” Podgórzyn (sekcja piłki nożnej w klasie B).
Warto ponadto wskazać na rozwój i sukcesy sportu szkolnego (w tym m.in. zawodników z klubu
działającego przy Szkole Podstawowej w Sosnówce).


          GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE                       51
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

    Oprócz klubów sportowych i urządzeń sportowych na terenie Partnerstwa Ducha Gór
istnieje również bardzo dobrze rozwinięta baza około-turystyczna zapewniająca wiele atrakcji
rekreacyjno sportowych, ale będąca w rękach prywatnych. Do nich możemy zaliczyć między
innymi:
   boiska sportowe,
   2 hale do piłki ręcznej i siatkowej,
   korty tenisowe,
   baseny, campingi, pola biwakowe i namiotowe,
   stadniny koni świadczące usługi w zakresie nauki jazdy konnej i jazd konnych w terenie,
  rajdów konnych itp.,
   szkoły wspinaczki górskiej – świadczące usługi z zakresu wspinaczki skałkowej,
   firmy zajmujące się organizacją imprez rowerowych, wypożyczaniem rowerów oraz innego
  sprzętu sportowo-rekreacyjnego,
   wszelkiego rodzaju firmy świadczące usługi z zakresu sportów ekstremalnych takich jak –
  paint-ball, zjazdy na linach, jazda na quadach,
   firmy oferujące usługi przewodnickie
   i wiele, wiele innych.
Tego rodzaju firmy znajdują się praktycznie na terenie każdej gminy Partnerstwa Ducha Gór, ale
dodatkowo są one bardzo mobilne i elastyczne, co pozwala na wykonywanie działalności
praktycznie w dowolnym miejscu na terenie partnerstwa i kraju.

                    2.6.5. Turystyka


  Gminy Partnerstwa dysponują bardzo dobrymi warunkami do rozwoju turystyki, ma ona tutaj
wieloletnie tradycje, istnieje również dobrze rozwinięta infrastruktura turystyczna obejmująca:
   Szlaki turystyczne,
   Ścieżki rowerowe,
   Hotele i pensjonaty,
   Obiekty gastronomiczne.
  Sieć szlaków turystycznych na obszarze Partnerstwa jest dobrze rozwinięta i utrzymana.
Na szlakach działają schroniska górskie, wszystkie szlaki są oznaczone i tworzą spójną sieć.
Partnerstwo można podzielić na dwa zasadnicze obszary turystyczne związane z pasmami górskimi
- Rudawami Janowickimi oraz Karkonoszami. Stopień rozwoju szlaków turystycznych
w Rudawach Janowickich pokazuje rysunek 1.


         GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE                 52
ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR
 Rysunek 1: Schemat szlaków turystycznych w Rudawach Janowickich wraz z czasami przejść poszczególnych
                  odcinków. Źródło: www.rudawy.ir.pl
 Rysunek 2: Schemat szlaków rowerowych na terenie Partnerstwa Ducha Gór i Powiatu Jeleniogórskiego.
        GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE                     53
  ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

    Stopień rozwoju bazy turystycznej na terenie Partnerstwa jest wysoki, ale niewystarczający.
Gminy dysponują następującą bazą noclegową. Zestawienie ilości miejsc noclegowych na terenie
gmin Partnerstwa Ducha Gór wg typów obiektów noclegowych przedstawia tabela 27.


                                     Janowice
        Gminy         Mysłakowice   Podgórzyn              Ogółem
                                      Wielkie
  Gospodarstwa agroturystyczne        166        316       250         732
  Pensjonaty i ośrodki wczasowe        36       2.190        0        2.226
        Hotele             110        140        0         250
       Schroniska             79        119        0         198
        Ogółem              391       2.765       250        3.406
 Tabela 27: Ilość miejsc noclegowych na terenie gmin Partnerstwa Ducha Gór wg rodzajów obiektów noclegowych.
              Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędów Gmin.
    Ruch turystyczny w gminach Partnerstwa jest bardzo zróżnicowany. Według danych Banku
Danych Regionalnych w latach 1995 -2004 kształtował się on następująco (tabela 28).

       Lata/gminy         1995      2000      2002       2004
       Mysłakowice         10.473     27.424      28.956      25.170
       Podgórzyn         176.934     195.789     191.085     202.089
      Janowice Wielkie        8.610      6.863      2.956       b.d.
  Tabela 28: Ruch turystyczny w gminach Partnerstwa Ducha Gór w latach 1995-2004. Opracowanie własne na
                 podstawie danych Banku Danych Regionalnych.  Przedstawione dane wskazują na znaczny wzrost ruchu turystycznego w gminach Mysłakowice
i Podgórzyn oraz spadek w gminie Janowice Wielkie. Jednak dane te nie są w pełni wiarygodne,
ponieważ nie wszystkie obiekty, w szczególności małe, przesyłają dane o udzielonych noclegach
do GUS-u, ponadto gestorzy zaniżają oficjalne statystyki. Rzeczywiste rozmiary ruchu
turystycznego na terenie Partnerstwa są bardzo trudne do oszacowania. Niemniej jednak,
we wszystkich gminach obserwuje się znaczny przyrost ruchu turystycznego, w tym
w szczególności turystyki weekendowej. W związku z tym istnieje konieczność rozbudowy bazy
turystycznej i stworzenia lepszej oferty w zakresie:
   Miejsc noclegowych o wyższym standardzie;
   Bazy gastronomicznej;
   Informacji turystycznej.
          GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE                      54
  ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR
                      2.6.6. Kultura

    Działalnością kulturalną na terenie gmin zajmują się Gminne Ośrodki Kultury. Z powodu
bliskości aglomeracji miejskiej na terenie Partnerstwa nie działają kina, teatry ani inne instytucje
kultury. Działalność GOK-ów skupia się na organizacji imprez kulturalnych oraz organizacji zajęć
dla dzieci i młodzieży.
Na obszarze partnerstwa działa łącznie 9 bibliotek:
   4 w gminie Mysłakowice,
   4 w gminie Podgórzyn
   1 w gminie Janowice Wielkie mająca 3 filie: Komarno, Radomierz, Trzcińsko.
  Działalnością w dziedzinie kultury zajmują się również zespoły ludowe oraz koła gospodyń
wiejskich działające w gminach.
Działalnością w dziedzinie kultury zajmują się również zespoły ludowe oraz koła gospodyń
wiejskich działające w gminach.
W tabeli zestawiono wydatki na kulturę w poszczególnych gminach Partnerstwa:


           Łącznie wydatki na kulturę    W tym na     Wydatki na zakup     Ilość
               w 2005 r.         biblioteki      książek      woluminów

  Mysłakowice           Brak danych    Brak danych      Brak danych    Brak danych

   Podgórzyn             162.337 zł     80.502 zł        4.000 zł     46.415

   Janowice
                   Brak danych    Brak danych      Brak danych    Brak danych
    Wielkie
  Tabela 29: Wydatki gmin Partnerstwa Ducha Gór przeznaczone na kulturę w 2005r. Opracowanie własne na
                   podstawie danych z urzędów gmin.      2.6.7.Organizacje pozarządowe działające na terenie ZSROW

    Aktywność organizacji pozarządowych na terenie gmin Partnerstwa jest niewielka. Dużą ich
cześć stanowią kluby sportowe jednostki OSP.
    Na terenie Gminy Mysłakowice działa 15 organizacji pozarządowych. Najbardziej aktywne
są: Stowarzyszenie Sympatyków Gminy Mysłakowice, Promocji Regionu i Agroturystyki,
Towarzystwo Przyjaciół Karpnik, Koła Gospodyń Wiejskich w Mysłakowicach i Łomnicy oraz
Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
          GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE                     55
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

Wszystkie organizacje działające na terenie gminy przyczyniają się do promocji gminy
Mysłakowice, uczestnicząc w przygotowaniach i obsłudze imprez gminnych, wydarzeń
kulturalnych i sportowych.
    W gminie Mysłakowice działają następujące organizacje pozarządowe:
  1. Fundacja „Partnerstwo Ducha Gór” w Mysłakowicach
  2. Towarzystwo Przyjaciół Karpnik
  3. Koło Gospodyń Wiejskich w Mysłakowicach
  4. Koło Gospodyń Wiejskich w Łomnicy
  5. Mysłakowickie Towarzystwo Wędkarskie „TINCA”
  6. Stowarzyszenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Karpnikach
  7. Stowarzyszenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Łomnicy
  8. Stowarzyszenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Bukowcu
  9. Stowarzyszenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Strużnicy
  10. Stowarzyszenie Rencistów, Emerytów i Inwalidów, Koło nr 10 w Mysłakowicach
  11. Stowarzyszenie Sympatyków Gminy Mysłakowice, Promocji, Regionu i Agroturystyki
  w Mysłakowicach
  12. Gminne Ludowe Zespoły Sportowe w Mysłakowicach
  13. Stowarzyszenie Sympatyków Czynnego Wypoczynku i Agroturystyki „Przystań”
  w Mysłakowicach.
  14. Stowarzyszenie Międzyzakładowy Gminny Klub Sportowy „Orzeł-Mysłakowice”
  15. Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Promocji, Odbudowy i Utrzymania Historycznych
  Wartości Zabytków, Kultury i Tradycji Śląska, Zamek Boberstein w Bobrowie.
  16. Stowarzyszenie Pielęgnowania Kultury i Sztuki Śląskiej (VSK) w Łomnicy.
  17. Stowarzyszenie Monar. Ośrodek Resocjalizacji w Mysłakowicach
    W gminie Podgórzyn działają następujące organizacje pozarządowe:
  1. Stowarzyszenie Ananda Marga w Polsce
  2. Stowarzyszenie Buddyjskie „Sangha Kandzeon”
  3. Stowarzyszenie Odnowy Wsi Zachełmie
  4. Stowarzyszenie Miłośników Sosnówki
  5. Stowarzyszenie „Rada Odnowy Przesieki”
  6. Stowarzyszenie Promocji Gospodarczej „Pogórze”
  7. Stowarzyszenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Podgórzynie
  8. Stowarzyszenie Ochotniczych Straży Pożarnych Miłkowie
  9. Stowarzyszenie Ochotniczych Straży Pożarnych Sosnówce
  10. Stowarzyszenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Ścięgnach

         GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE          56
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

  11. Stowarzyszenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Borowicach
  12. Uczniowski Klub Sportowy,,Olimpijczyk” w Sosnówce
  13. Uczniowski Klub Sportowy,,Strzelec” w Miłkowie
  14. Ludowe Zespoły Sportowe,,Halniak” w Miłkowie
  15. Klub Sportowy,,Metrum” w Podgórzynie
  16. LUKS ,,Hottur” Borowice
  17. Koło Gospodyń Wiejskich w Miłkowie
  18. Koło Gospodyń Wiejskich w Podgórzynie
    W gminie Janowice Wielkie funkcjonują następujące organizacje pozarządowe:
  1. Stowarzyszenie Polsko-Niemiecko-Duńskie "RUDAWY"
  2. Stowarzyszenie "Mieszkańcy Gminie"
  3. Janowicka Grupa Kolarska "BOLCZÓW"
  4. Rudawskie Stowarzyszenie Turystyki Wiejskiej
  5. Fundacja „Czarodziejska Góra”
  6. Gminny Ludowy Klub Sportowy Stowarzyszenie Ochotniczych Straży Pożarnych
  w Janowicach Wielkich              2.7. Infrastruktura techniczna

                2.7.1. Sieć komunikacyjna

    Gminy tworzące partnerstwo posiadają względnie dobrze rozwiniętą sieć komunikacyjną,
co jest uwarunkowane położeniem w sąsiedztwie aglomeracji jeleniogórskiej. Należy jednak wziąć
pod uwagę fakt, że gminy znajdują się na terenach chronionych, w związku z tym sieć drogowa,
szczególnie w wyższych partiach, jest rzadka i obejmuje głównie drogi gruntowe utwardzone.
Obszar Partnerstwa jest również korzystnie położony pod względem dostępności kolejowej.
    Układ komunikacyjny tworzą drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe oraz gminne.
Przez gminę Janowice Wielkie biegnie droga krajowa nr 3 łącząca Jelenią Górę i przejście
graniczne z Republiką Czeską w Jakuszycach z Legnicą następnie prowadząca dalej, do Szczecina
i Świnoujścia. Droga charakteryzuje się wysokim natężeniem ruchu ciężarowego. Długość odcinka
przebiegającego przez obszar Partnerstwa wynosi 4,2 km.
Sieć komunikacyjną wewnątrz podregionu tworzą:
   Droga wojewódzka nr 367 łącząca Jelenią Górę z Kowarami, Kamienną Górą
  i Wałbrzychem.         GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE              57
ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

 Droga Wojewódzka nr 366 przebiegająca przez południową część Partnerstwa (gm.
Podgórzyn), która łączy drogę krajową nr 3 z drogą wojewódzką nr 367.
Uzupełnieniem zasadniczej infrastruktury drogowej są drogi powiatowe łączące gminy i wsie
Partnerstwa. Są to:
Na terenie gminy Mysłakowice:
 droga powiatowa nr 12101 Mysłakowice – Karpacz klasy technicznej „G” z jezdnią
szerokości 6,0m i nieutwardzonymi poboczami szerokości 1,5m;
 droga powiatowa nr 12102 Mysłakowice – Miłków klasy technicznej „Z” z jezdnią
szerokości 5,5m i nieutwardzonymi poboczami szerokości zmiennej 1,0 – 1,5m;
 droga powiatowa nr 12177 Jelenia Góra - Karpniki klasy technicznej „Z” z jezdnią
szerokości 5.5 m i nieutwardzonymi poboczami szerokości ok. 1,0m;
 droga powiatowa nr 12135 Janowice Wielkie - Stróżnica - Kowary klasy technicznej
„Z” z jezdnią szerokości 5,0m i nieutwardzonymi poboczami szerokości zmiennej 0,75- 1,5m;
 droga powiatowa nr12118 przez Łomnicę klasy technicznej „Z” z jezdną szerokości 5,5-
6,0 m i poboczami (częściowo chodnikami) szerokości zmiennej 1,0-1,5m;
 droga powiatowa nr 12198 Wojanów – Tumińsko – Janowice Wielkie, klasy technicznej L
z jezdnią szerokości 3,5- 4,8 i poboczami szerokości zmiennej 1,0 – 1,5m;
 droga powiatowa nr 12202 Karpniki- Kostrzyca klasy technicznej „L” z jezdnią szerokości
4,5- 5,0 m i nieutwardzonymi poboczami ok. 1,0m;
 droga powiatowa nr 12203 Kostrzyca- Ścięgny klasy technicznej „L” z jezdnią szerokości
do 5,0 m i nieutwardzonymi poboczami szerokości zmiennej 0,7-1,5m.
Na terenie gminy Podgórzyn:
 droga powiatowa łącząca Karpacz z Jelenią Górą przebiegająca przez Miłków i Sosnówkę;
 droga powiatowa łącząca Karpacz z Jelenią Górą biegnąca przez Borowice i Podgórzyn.
Na terenie gminy Janowice Wielkie:
 droga powiatowa nr 2749D od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 w rejonie Osiedle
Maciejowa do Komarna,
 droga powiatowa nr 2750D od skrzyżowania z drogą 2749D w Komarnie do skrzyżowania
z drogą nr 3 w Radomierzu,
 droga powiatowa nr 2735D od skrzyżowania z drogą nr 3 w Radomierzu przez Janowice
Wielkie do Trzcińsku i dalej w kierunku Karpnik,
 droga powiatowa nr 2778D od skrzyżowania z drogą nr 2735D w Trzcińsku do Wojanowa,
biegnie przez całą długość wsi Trzcińsko, wzdłuż prawego brzegu Bobru,
 droga powiatowa nr 2745D od skrzyżowania z drogą nr 2735D w Janowicach Wielkich
przez wieś Miedzianka i dalej w kierunku Marciszowa,

       GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE              58
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

   droga powiatowa nr 2770D od skrzyżowania z drogą nr 2745 w Miedziance do Mniszkowa.
  Siec komunikacyjną tworzą również drogi gminne o charakterze lokalnym. Ich stan jest jednak
na ogół zły, co spowodowane jest trudnościami natury obiektywnej (klimat, ukształtowanie terenu)
oraz brakiem środków na jego poprawę.
  Duże znaczenie w komunikacji na terenie gmin ma publiczny i prywatny transport
samochodowy. W ostatnich latach rozwijał się w szczególności ten ostatni, czego efektem jest
bardzo dobra dostępność komunikacyjna gmin Partnerstwa.
  Połączenia kolejowe dostępne są w dwóch gminach. Przez Mysłakowice i Janowice Wielkie
przebiega zelektryfikowana linia kolejowa pierwszej kategorii nr 274 Jelenia Góra – Wrocław,
którą kursuje kilkanaście pociągów na dobę.
Przez terytorium gminy Podgórzyn przebiega linia kolejowa relacji Jelenia Góra – Mysłakowice –
Karpacz, jednak połączenia kolejowe zostały zlikwidowane. Obecnie rozważane jest przywrócenie
ruchu na linii poprzez uruchomienie szynobusów.               2.7.2. Zaopatrzenie w energię

    Dostawy energii elektrycznej opierają się na sieci naziemnej. Wszystkie gminy należą do
jeleniogórskiego rejonu energetycznego. Zaopatrzenie gmin w energię elektryczną jest dobre.
Zapewniają je linie wysokiego napięcia biegnące z Jeleniej Góry i elektrowni Turów. Obsługę
mieszkańców i zakładów przemysłowych zapewniają stacje transformatorowe i linie napowietrzne.
Wzdłuż przebiegu linii wysokiego napięcia wyznaczono strefy ochronne, ze względu
na promieniowanie.
Stan sieci wysokiego i średniego napięcia jest dobry, natomiast sieci niskiego napięcia
niezadowalający. Istnieje potrzeba wymiany części sieci napowietrznej na kablową podziemną.
    Teren Partnerstwa Ducha Gór ze względu na ukształtowanie terenu i zasoby naturalne
umożliwia korzystanie z wielu odnawialnych źródeł energii. Ze względu na występowanie
szczególnie w górnych partiach silnych podmuchów wiatru możliwe jest wykorzystanie tego terenu
pod budowę elektrowni wiatrowych. Pierwsze z elektrowni wiatrowych powstają już na terenie
Partnerstwa.
    Następnym źródłem energii odnawialnej występującej na naszym terenie są złoża wód geo-
termalnych zlokalizowane na terenie gminy Podgórzyn. Złoża te charakteryzują się niskim
zmineralizowaniem, co umożliwia ich bezpośrednie użycie bez potrzeby wcześniejszego
uzdatniania. Temperatura wypływającej wody na powierzchni to około 87o. Zasoby wód znajdują
się na głębokości 2004 m, a ich wydajność dochodzi do 45 m3/h.


         GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE               59
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

    Górskie i podgórskie ukształtowanie terenu oraz duża liczba strumieni i rzek (szerzej
w punkcie 2.2.5) powoduje możliwość wykorzystania energii kinetycznej płynącej wody.
Przydomowe elektrownie wodne były bardzo popularne na tym terenie w początkach ubiegłego
wieku. Niektóre ze starych instalacji zachowały się do dnia dzisiejszego.
    Duża ilość południowych stoków i dość silne ich nasłonecznie umożliwia wykorzystanie
energii słonecznej głównie do ogrzewania wody. Na podstawie przeprowadzonych badań w okresie
letnim ta energia pozwala zaoszczędzić 100% kosztów ogrzania wody używanej w gospodarstwie
domowych, a w okresie zimowym i w pochmurne dni do 70% dotychczasowych kosztów.
    Na terenie Partnerstwa Ducha Gór powstaje wzorcowe gospodarstwo rolne wykorzystujące
opisane powyżej alternatywne źródła energii do własnych celów. Gospodarstwo umożliwi innym
mieszkańcom naszego Partnerstwa zdobycie odpowiedniej wiedzy z tej dziedziny i dobranie
najbardziej odpowiedniego źródła energii odnawialnej dla własnych potrzeb.

              2.7.3. Gospodarka wodno-ściekowa

    Infrastruktura gospodarki wodno kanalizacyjnej na terenie gmin Partnerstwa wymaga
rozbudowy. Jedynie sieć wodociągowa jest dobrze rozwinięta we wszystkich gminach. Długość
sieci kanalizacyjnej jest niezadowalająca, choć ukształtowanie terenu sprzyja stworzeniu taniej,
grawitacyjnej kanalizacji. Szczegółowe dane przestawia tabela 30.

           Sieć       Sieć      Przyłącza do budynków      Zużycie    Ścieki
  Gminy     wodociągowa   kanalizacyjna      mieszkalnych        wody   odprowadzone
          (w km)      (w km)    wodociągowe  kanalizacyjne   (w dm3)   (w dm3)
 Mysłakowice        58         13       871      178     154       284
 Podgórzyn         64         21      1.402      231     194        63
  Janowice
               33        10       390       170    192         38
  Wielkie
 Tabela 30: Sieć wodociągowa i kanalizacyjna na terenie gmin Partnerstwa Duch Gór. Źródło: WUS we Wrocławiu
                       (stan na 31.12.2004).


Przytoczone dane świadczą, że dalszej poprawy wymaga również system oczyszczania ścieków,
w szczególności w gminach Podgórzyn i Janowice Wielkie. Gmina Janowice Wielkie posiada
nowoczesną oczyszczalnię ścieków, jednak, z powodu braku sieci kanalizacyjnej, jej moc nie jest
wykorzystywana. Na terenie gminy Podgórzyn działa kilka małych oczyszczalni. Większość
ścieków oczyszczana jest w oczyszczalni w Marczycach, która również wymaga rozbudowy.
Planuje się skierowanie części ścieków do oczyszczalni w Mysłakowicach.
    W ramach rozwoju i poprawy jakości życia na wsi, na terenie Partnerstwa udało się wdrożyć
w życie projekt, którego celem jest uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gmin:
Podgórzyn i Mysłakowice i miast: Kowary i Szklarska Poręba.


          GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE                    60
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

Cały projekt pt.,, Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji, I Etap” finansowany jest ze źródeł
Funduszu Spójności Społecznej i Gospodarczej w porozumieniu ze Związkiem Gmin
Karkonoskich.
Na poszczególne zadania dotyczące podłączenia do kanalizacji poszczególnych wsi gmin,
o których mowa, planuje jest przekazanie następujących środków finansowych:
    w gminie Podgórzyn – łącznie 34 506 070 zł
    w gminie Mysłakowice –łącznie 75 508 940 zł                2.7.4. Zagospodarowanie odpadów

  Problem usuwania i składowania odpadów na terenie gmin Mysłakowice, Podgórzyn i Janowice
Wielkie został rozwiązany poprzez międzygminną inwestycję w budowę wysypiska śmieci
w okolicy wsi Ścięgny i Kostrzyca, które spełnia standardy polskie i europejskie. Pojemność
wysypiska określona jest na 1,5 mln m³, a stopień jego wypełnienia nie przekracza 20%.


      Nazwa wysypiska                Składowisko ,,Ścięgny- Kostrzyca”

       Administrator                  Związek Gmin Karkonoskich

                              Gminy: Podgórzyn i Mysłakowice,
      Obsługiwany teren
                            miasta: Karpacz, Kowary, Szklarska Poręba

      Powierzchnia (ha)                        6,1

     Pojemnośc (tys. m3)                      430,0

    Szacunkowa ilość odpadów
       składowanych                        19,0
    (na koniec 2003r.) w tys. m3

  Ilość odpadów nagromadzonych
                                     218,0
   (na koniec 2003r.) w tys. m3

    Urządzenia do gazowania                      +

        Monitoring                         +

       Wypełnienie                         51%

  Przewidywany okres eksploatacji                    2031

 Tabela 31: Charakterystyka składowiska komunalnego występującego na terenie Partnerstwa Ducha Gór. Żródło:
                 WIOŚ – raport o stanie środowiska naturalnego
           GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE                    61
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR
        77,00%
                                               2,70%

                                          20,10%
                              0,20%

           składowane   unieszkodliwione     odzyskane    magazynowane


  Wykres 11: Bilans odpadów pochodzenia przemysłowego. Opracowanie własne na podstawie Raportu o stanie
                    środowiska WIOŚ za 2004r.
                    2.7.5. Telekomunikacja


    Stan rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie Partnerstwa jest zadowalający.
Wszystkie miejscowości mają dostęp do sieci telefonicznej. Na terenie gminy Mysłakowice działa
dwóch operatorów Telekomunikacja Polska i Dialog. W związku z możliwością dalszego
dołączania abonentów do istniejącej sieci nie planuje się jej rozbudowy. Istniejąca sieć umożliwia
również korzystanie z sieci Internet. Ponadto, ukształtowanie terenu sprzyja rozwojowi
bezprzewodowych usług telekomunikacyjnych i dostarczania sygnału droga radiową.
    Tabela pokazuje ilość abonentów Telekomunikacji Polskiej S.A. oraz ilość stałych łącz
internetowych w poszczególnych gminach Partnerstwa Ducha Gór.


             Mysłakowice       Podgórzyn      Janowice Wielkie       Razem
 Ilość abonentów          2.262          1.911          921           5.094
 Ilość stałych łącz
                    600          408           216          1.244
  internetowych
Tabela 32: Ilość abonentów telefonii stacjonarnej oraz stałych łącz internetowych na terenie Partnerstwa Ducha Gór
     (dane za 2005 rok). Opracowanie własne na podstawie danych z Telekomunikacji Polskiej S.A.    Wszystkie gminy znajdują się w zasięgu operatorów telefonii bezprzewodowej. Na terenie
Partnerstwa znajduje się 10 masztów telekomunikacyjnych należących do różnych operatorów
           GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE                      62
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

telefonii bezprzewodowej. W gminie Mysłakowice 3 szt., w gminie Podgórzyn 2 szt. i w gminie
Janowice Wielkie 5 szt.         2.8. Uzasadnienie spójności obszaru ZSROW

  Obszar Partnerstwa „Ducha Gór” jest spójny pod względem geograficznym, przyrodniczym,
historycznym, kulturowym, gospodarczym, społecznym i infrastrukturalnym.

   Spójność geograficzna: Gminy partnerskie sąsiadują ze sobą tworząc zwarty, wyraźnie
  wyodrębniony obszar we wschodniej części powiatu jeleniogórskiego graniczący od Zachodu
  z Jelenią Górą, a od Wschodu z powiatem kamiennogórskim oraz gminami Kowary i Karpacz.
  Gminy położone są w obrębie trzech pasm górskich i charakteryzują się podobnym
  ukształtowaniem terenu.
   Spójność przyrodnicza: Gminy charakteryzują się: położeniem na terenach objętych
  ochroną, wysoką lesistością i występowaniem wielu gatunków chronionych. Atrakcje naturalne
  i szlaki turystyczne na obszarze partnerstwa tworzą zwartą sieć, której właściwe wykorzystanie
  może przyczynić się do poprawy atrakcyjności terenu. Gminy borykają się też z podobnymi
  problemami w zakresie zanieczyszczenia i ochrony środowiska naturalnego.
   Spójność historyczna i kulturowa: Jednorodna historia regionu, który nigdy nie został
  rozdzielony pomiędzy różne państwa sprawia, że obszar jest spójny pod względem etnicznym.
  Nie występują tu również znaczące różnice kulturowe, mimo że ludność zamieszkująca obszar
  Partnerstwa jest w większości napływowa i osiedliła się na tych terenach po II wojnie
  światowej. Sześćdziesiąt lat to okres wystarczający dla wytworzenia się silnych związków
  społeczności lokalnych z zamieszkiwaną ziemią. Przybywający na Ziemie Zachodnie
  repatrianci przywieźli ze sobą własne tradycje, ale też wzbogacili je o dotychczasowe
  dziedzictwo tego regionu, które nie zostało zapomniane i wciąż stanowi o wyjątkowości terenu.
  Należy tu wymienić w szczególności bogate tradycje tkactwa śląskiego oraz wyroby spożywcze
  – sery, wina, nalewki oraz wypieki.
   Spójność gospodarcza: Sfera gospodarcza gmin tworzących Partnerstwo wykazuje wiele
  podobieństw. Gospodarka gmin opiera się na przemyśle i rolnictwie, które cechuje bardzo
  rozdrobniona struktura i utrudnione, ze względu na warunki naturalne, gospodarowanie.
  Podstawą gospodarki są małe podmioty zarejestrowane w formie działalności gospodarczej
  osób fizycznych. Wszystkie gminy cechuje relatywnie niski poziom bezrobocia i korzystna
  struktura ludnościowa, w której dominują osoby w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym.         GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE               63
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

  Spójność terenu uzasadnia także gęsta sieć połączeń drogowych i fakt, że gminy Partnerstwa
  stanowią zaplecze turystyczne i osiedleńcze dla aglomeracji jeleniogórskiej. Znaczny potencjał
  rozwojowy gospodarki lokalnej stanowi rozwój agroturystyki.
   Spójność społeczna: W sferze społecznej gminy cechuje dobra dostępność do oświaty,
  opieki zdrowotnej oraz kultury. Jednocześnie gminy borykają się z podobnymi problemami
  społecznymi, w tym w szczególności z biedą, alkoholizmem i bezrobociem.
   Spójność infrastrukturalna: Gminy partnerskie posiadają dobrze rozwiniętą sieć połączeń
  drogowych oraz transportu publicznego i prywatnego. Korzystają ze wspólnego wysypiska
  śmieci i współpracują w zakresie oczyszczania ścieków. Borykają się również problemem
  budowy i rozwoju infrastruktury komunalnej, w szczególności kanalizacji. Obecna współpraca
  rokuje możliwość wspólnego rozwiązania tych problemów.
  Obszar Partnerstwa posiada znaczny potencjał rozwojowy. Szczególnie atrakcyjne są
możliwości rozwoju bazującego na wykorzystaniu walorów przyrodniczych terenu poprzez
tworzenie dodatkowych źródeł dochodu dla mieszkańców obszarów wiejskich (produkt lokalny,
agroturystyka). Lokalna Grupa Działania, po konsultacjach z mieszkańcami uznała, że wejście na
ścieżkę zrównoważonego rozwoju powinno opierać się na aktywizacji ekonomicznej społeczności
lokalnej. Środkiem do osiągnięcia tego celu jest podnoszenie wartości szeroko rozumianego
produktu lokalnego. W przyjętej koncepcji produkt lokalny obejmuje tak wyroby spożywcze
i materialne, jak i usługi turystyczne, które wyróżniają się specyficznymi cechami np. jakością
i tradycyjnym pojmowaniu gościnności. W związku z obecnością obszarów chronionych wpływ
Partnerstwa na wykorzystanie zasobów naturalnych jest ograniczony, ale stanowią one niewątpliwy
atut, który można wykorzystać do pobudzenia gospodarczej aktywności mieszkańców
i wykreowania oferty, która połączy już istniejące formy wypoczynku z poznawaniem lokalnych
tradycji i produktów.

  Kolejną możliwością rozwoju obszaru, która jednocześnie pozwoli na zachowanie, a nawet
poprawę stanu środowiska naturalnego jest wykorzystanie nowych technologii, w tym
w szczególności technologii ekologicznych, związanych z produkcją rolną, ochroną środowiska
naturalnego i poszukiwaniem alternatywnych źródeł „czystej” energii.

  Współczesna turystyka bazuje w dużej mierze na możliwości dotarcia z informacją
do potencjalnych klientów. Rozumiejąc potrzeby współczesnych turystów Partnerstwo uznało
wykorzystanie technologii informatycznych za jeden z kluczowych obszarów rozwoju. Pozwoli to
z jednej strony na stworzenie wyjątkowej, wyróżniającej się oferty dla turystów i zapewnienie im
wysokiego standardu usług, z drugiej zaś spowoduje, że stworzone zostaną nowe możliwości pracy,
które pociągną za sobą konieczność podnoszenia kwalifikacji mieszkańców.


         GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE               64
  ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

  Wskazane kierunki rozwoju zostały wybrane w wyniku szerokich konsultacji z mieszkańcami
przeprowadzonymi w trakcie warsztatów, na których mieszkańcy gmin dokonali oceny możliwości
rozwoju obszaru, a także wybrali i opracowali cele strategiczne i projekty działań, które są
przedmiotem tego dokumentu.
         GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE               65
  ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR
3. Aktualnie wdrażane inicjatywy/projekty na obszarze ZSROW

  Na obszarze działania Partnerstwa Ducha Gór wdrażane są zarówno inicjatywy o charakterze
tzw. twardym /inwestycje/ jak i miękkim /projekty społeczne/. Krótka ich charakterystykę
prezentują poniżej zamieszczone tabele. Wynika z nich, iż w przypadku projektów miękkich
pojawiają się jako ich inicjatorzy i realizatorzy podmioty społeczne, które bardzo aktywnie
zaangażowały się w tworzenie LGD, jak i opracowanie ZSROW. Daje to gwarancję, iż podmioty te
dysponują pewnym doświadczeniem niezbędnym do aktywnego i skutecznego funkcjonowania
partnerstwa. Informacje o projektach wdrażanych na obszarze Partnerstwa przedstawia tabela 33.

                            Okres
        Nazwa inwestycji                     Źródła środków      Podstawa inwestycji
                           realizacji
                           JANOWICE WIELKIE

    Budowa kanalizacji sanitarnej wraz             Środki międzynarodowe, budżet     PRL
                           2004-2006
 z przykanalikami w miejscowości Radomierz               państwa, samorząd

                                                     PRL
    Budowa kanalizacji sanitarnej wraz             Środki międzynarodowe, budżet
                           2004-2006
  z przykanalikami w miejscowości Komarno                państwa, samorząd

                                  Środki międzynarodowe, budżet
      Wyposażenie Sali sportowej         2004-2006                      PRL
                                     państwa, samorząd

                                  Środki międzynarodowe, budżet
   Budowa drogi gminnej, ul. Kolejowa       2004-2006                      PRL
                                     państwa, samorząd


    Budowa drogi gminnej, ul. Krótka              Środki międzynarodowe, budżet
                           2004-2006                      PRL
        i Demokratów                       państwa, samorząd
                            PODGÓRZYN
    Karkonoski System Wodociągów
    i Kanalizacji - I etap projekt                Środki międzynarodowe,
                            2006                       PRL
                                       samorząd


 Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez:
 budowę sieci kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni
 ścieków wraz z przydomowymi i grupowymi
  oczyszczalniami ścieków w m. Zachełmie
                                                     PRL
   i Staniszów, rozbudowę sieci kanalizacji           Środki międzynarodowe, budżet
                            2006
   sanitarnej w m. Borowice, Podgórzynie,               państwa, samorząd
   Przesiece i Sosnówce; uporządkowanie
    gospodarki ściekowej w m. Głębock
           GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE                     66
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

    Budowa i remont mostów i kładek
    w Podgórzynie na ul. Ewangelicka -
 Dąbrowskiego, Ścięgnach (nad Potokiem Skałka
 - obok bud. Nr 143), Sosnówce ul. Czerwona
  Dolina, Przesiece - nad rzeką Podgórną (ul.         Środki międzynarodowe, budżet
                           2006
 Droga do Wodospadu) i nad rzeką Czerwień              państwa, samorząd
                                                PRL
   (Dolina Czerwienia - do bud. nr 8 i 7)  Oznakowanie istniejących szlaków i atrakcji
 turystycznych na terenie Gminy Podgórzyn oraz         Środki międzynarodowe, budżet
                           2006                   PRL
 budowa tablic promocyjnych w miejscowości             państwa, samorząd
          Podgórzyn

 Uzbrojenie terenu pod inwestycje na terenie                         PRL
                                Środki międzynarodowe, budżet
  Gminy Podgórzyn. Gazyfikacja na terenie      2006
                                   państwa, samorząd
 miejscowości: Miłków, Głębock i Staniszów
 Wodociąg w m. Staniszów rozbudowa sieci,                           PRL
                                Środki międzynarodowe, budżet
 prace modernizacyjne istniejącego wodociągu.    2006
                                   państwa, samorząd
  Budowa sieci wodociągowej w Głębocku.
                                                PRL
 Budowa boiska sportowego wraz z budynkiem           Środki międzynarodowe, budżet
                           2006
     w Sosnówce i Staniszowie                  państwa, samorząd
                                                PRL
  Udział w budowie,,KOLEI IZERSKIEJ”-            Środki międzynarodowe, budżet
                           2006
          projekt                      państwa, samorząd
  Modernizacja starych i budowa nowych
punktów widokowych na terenie Gminy oraz ich
 wyposażenie: Przełęcz Karkonoska, Borowice,          Środki międzynarodowe, budżet
                           2006                   PRL
 Przesieka, Zachełmie, Sosnówka, Staniszów.             państwa, samorząd
  Zagospodarowanie terenów przyległych do
   Wodospadu Podgórnej w Przesiece
                          MYSŁAKOWICE
  Zwodociągowanie i skanalizowanie Gminy
 Mysłakowice,. Budowa sieci wodociągowej
  w Dąbrowicy i Mysłakowicach na osiedlu
 „Tęcza” i ulicy Stawowej oraz sieci kanalizacji        Środki międzynarodowe, budżet
                          2006-2009
  sanitarnej z przepompowniami ścieków               państwa, samorząd
  w miejscowościach Kostrzyca, Bukowiec,
 Mysłakowice, Łomnica, Wojanów, Bobrów
         i Dąbrowica.
          Tabela 33: Inicjatywy/projekty inwestycyjne realizowane na terenie ZSROW


    Imprezy cykliczne realizowane na terenie partnerstwa.
Mysłakowice:
   Dni Promocji Gminy Mysłakowice „Lniany Festiwal pod Śnieżką” . Impreza ma na celu
  wypromowanie gminy jako wsi agroturystycznej, przyjaznej dla turysty, promocja przemysłu
  lniarskiego
   Powiatowy Piknik Agroturystyczny maj – sierpień. Impreza promująca rozwijające się
  gospodarstwa agroturystyczne, pokaz i promocja lokalnych produktów.
   Dożynki Gminne wrzesień. Pokaz lokalnego rolnictwa, przemysłu rolnego, lokalnych kół
  rolniczych, Kół Gospodyń Wiejskich. Kultywowanie tradycji świat rolniczych.

          GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE               67
ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

 Noworoczne spotkanie Opłatkowe Osób Niepełnosprawnych. Gmina Mysłakowice.
Podgórzyn:
 Powitanie Wiosny przy Wodospadzie Podgórnej w Przesiece. Organizator Sołectwo
Przesieka. Konkursy gry i zabawy z wiosną w roli głównej dla dzieci. Konkurs dotyczący
ochrony środowiska. Na zakończenie wspólna impreza integracyjna przy ognisku.
 Międzynarodowy Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Podgórzyn.
 Turniej Sołectw w Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy Podgórzyn.
 Festyn przy kaplicy Św. Anny
 Bike maraton- wyścig MTB – Wyścig rowerowy ,,Otwarte Mistrzostwa Polski Amatorów w
Maratonie MTB” ; cykl największych imprez rowerowych w Polsce
 Festiwal Ekologii Neuhumanistycznej - Głębock, impreza międzynarodowa (warsztaty jogi,
ekologiczne, zapoznanie z kulturą holistyczną, propagowanie zdrowego trybu życia, warsztaty
dla każdej grupy wiekowej. Organizatorem jest Stowarzyszenie Ananda Marga w Polsce.
 Gitarą i Piórem – Borowice – cykliczna impreza kulturalna w randze festiwalu piosenki
aktorskiej, autorskiej i poezji śpiewanej. Impreza jest organizowana przy współpracy ze
Stowarzyszeniem Silesia Europaea. Gmina Podgórzyn podpisała umowę o współpracy przy
organizacji imprezy do roku 2009. Na imprezę corocznie przybywa około 4000 osób.
 Dożynki Gminne – lokalna impreza dla wsi z terenu Gminy Podgórzyn. Prezentacja
lokalnych produktów, tradycji gminnych, itp.
Janowice Wielkie:
 Maraton rowerowy MTB
 Janowicka majówka
 Janowickie dożynki
       GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE              68
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR


        4. Analiza SWOT obszaru objętego ZSROW

  Analiza SWOT gmin Janowice Wielkie, Podgórzyn i Mysłakowice opracowana na podstawie
istniejących strategii gminnych.
S.W.O.T to akronim angielskich słów: strenghts – atuty, weaknesses – słabości, opportunities –
możliwości, threats – zagrożenia.
Analiza S.W.O.T dla gmin Janowice Wielkie, Mysłakowice i Podgórzyn została przeprowadzona
na podstawie zebranych informacji o stanie gminy.
Dane te poddano analizie wartościującej określając słabe i mocne strony gminy obecnie – czyli to
co posiadają w swoim wnętrzu, oraz to czego nie mają, co może wpływać na ich rozwój.
Odniesiono się również do szans i zagrożeń, które mogą się pojawić w przyszłości w otoczeniu
gmin i wpływać na ich kondycję. Stawiając na mocne strony i wykorzystując szanse gminy mogą
skutecznie niwelować słabości. Poniżej przedstawiona została analiza SWOT trzech gmin.
Powstała ona na podstawie porównania ze sobą istniejących już gminnych strategii rozwoju.

                  OBSZAR ŚRODOWISKOWY

         Mocne strony                    Słabe strony
   Organizowanie konkursów ekologicznych      Niska świadomość ekologiczna
   (M) (P)                     mieszkańców
   Istniejąca nowoczesna oczyszczalnia
   ścieków (M) oraz wysypisko odpadów
   komunalnych w Ścięgnach – Kostrzycy
   Istniejący park krajobrazowy o obrębie
   gminy (M) (JN)
   Doskonałe tereny łowieckie
   Duże zalesienie
   Dobry stan czystości wód i powietrza
   Występowanie zasobów termalnych
   Systematyczna poprawa sytuacji w
   zakresie ciepłownictwa
           Szanse                     Zagrożenia
   Rekultywacja terenów po eksploatacji z      Zanieczyszczenie wód i powietrza
   wykorzystaniem celów rekreacyjnych       napływające z sąsiednich obszarów
   Pozyskiwanie funduszy strukturalnych i      Zagrożenie powodziowe
   wykorzystanie obecnie istniejących na      Wzrost poziomu niskiej emisji
   rozwój infrastruktury ochrony środowiska     Duże natężenie hałasu przez wzrost
   Wzmocnienie funkcji ochronnych lasów      motoryzacji i przemysłu
                           Nadmierna i niekontrolowana eksploatacja
                           surowców kopalnianych
                           Nadmierna wycinka lasów
        Tabela 34: Analiza SWOT Partnerstwa Ducha Gór w obszarze środowiskowym.


         GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE                69
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

Wnioski


  Niska świadomość ekologiczna mieszkańców sprzyja degradacji środowiska naturalnego
   i zanieczyszczeniu wód
  Podjęcie zadań związanych z ochroną atmosfery, gospodarką wodną i krajobrazem
  Wzmocnienie ochrony terenów leśnych oraz terenów chronionych wpisanych do programu
   ,,Sieć Natura 2000” (Karkonoski Park Narodowy i Rudawski Park Krajobrazowy)
  Wspieranie inicjatyw w zakresie nowych technologii energetycznych - odnawialne źródła
   energii
  Powstawanie nowoczesnych zakładów utylizacji odpadów
  Upowszechnianie metod produkcji rolniczych przyjaznych środowisku
  Wykorzystanie zbiornika Sosnówka do celów promocji przyrodniczej oraz ochrona już
   istniejących nowych siedlisk roślin i ptactwa – ekosystemów
  Promocja  wartości  przyrodniczych  –  współpraca  z  powiatem    i  organizacjami
   pozarządowymi, w tym zakresie
  Opracowanie   kompleksowego   programu  gospodarki    odpadami  –    uświadamianie
   społeczeństwa w zakresie ekologii, właściwa edukacja (likwidacja dzikich wysypisk śmieci)                 OBSZAR SPOŁECZNY

        Mocne strony                  Słabe strony
  Wysoki poziom kompetencji kadry        Brak aktywności społeczeństwa
  placówek edukacyjnych             Bezrobocie
  Wysoki poziom organizacji imprez        Brak systemu komunikacji społecznych
  gminnych                    Brak ofert w zakresie organizowania czasu
  Dobrze rozwinięta sieć placówek        dla dzieci i młodzieży
  edukacyjnych                  Niedostateczna ilość mieszkań na terenie
  Chęć dokształcania wśród mieszkańców      gmin
  Duża ilość osób ze średnim i wyższym      Niski poziom estetyki
  wykształceniem                 Ograniczona oferta placówek kultury
  Aktywność liderów lokalnych          Niski poziom bezpieczeństwa
  Istniejący ośrodek opieki zdrowotnej      Niedbałość mieszkańców o zabytki i niska
  i społecznej                  estetyka posesji
  Opracowany i realizowany Program        Zły stan budynków szkolnych i ośrodków
  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych      zdrowia, nieprzystosowanie obiektów dla
  Istnienie Gminnych Ośrodków Kultury      potrzeb osób niepełnosprawnych
  i placówek kulturalnych, biblioteki      Brak możliwości kształcenia ustawicznego
  Liczne kluby sportowe, organizacje       mieszkańców na terenie partnerstwa
  pozarządowe, jednostki OSP i policji      Brak miejsca spotkań dla mieszkańców
  Częściowe zwodociągowanie gmin         Niski poziom bezpieczeństwa
  Uczestnictwo w regionalnym systemie

        GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE                  70
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

  gospodarki odpadami               Wandalizm
  Dobry poziom infrastruktury komunalnej      Tendencja spadkowa w zakresie
  Rozwinięta sieć drogowa na terenie        finansowania spraw społecznych
  Partnerstwa                   Likwidacja ośrodka opieki społecznej


          Szanse                     Zagrożenia
  Zwiększenie ilości miejsc pracy         Niska dostępność usług medycznych
  Duża aktywność mieszkańców w           Wzrost ilości osób marginalizowanych,
  podejmowaniu prywatnej działalności       wykluczanych społecznie
  gospodarczej                   Brak systemu rozwiązywania problemów
  Dobra kondycja zakładów przemysłowych      społecznych w gminach
                           Emigracja ludzi młodych
                           Brak wiary w siebie
                           Starzejące się społeczeństwo

        Tabela 35: Analiza SWOT Partnerstwa Ducha Gór w obszarze społecznym
Wnioski


  Zbyt małe zaangażowanie społeczne nie sprzyja realizacji projektów ukierunkowanych na
   wzmocnienie integracji mieszkańców a co za tym idzie brak świadomości dla przyszłego
   efektu ekonomicznego mogącego zaistnieć w wyniku ich realizacji
  Procedury aplikacji do różnego rodzaju programów pomocowych są skomplikowane
   co powoduje zniechęcenie mieszkańców do podejmowania decyzji o sięganiu po tego
   rodzaju środki – brak mobilizacji społecznej do tzw. pracy na własny rachunek


                 OBSZAR GOSPODARCZY

        Mocne strony                    Słabe strony
  Funkcjonujące zakłady pracy           Brak inwestycji gospodarczych
  Uzbrojone tereny pod budownictwo        umożliwiających tworzenie nowych
  mieszkaniowe                  miejsc pracy
  Duża ilość podmiotów gospodarczych       Słaba kondycja gospodarstw rolnych
                          w gminach i usług około rolniczych
                          Niepełna telefonizacja gmin
                          Niski poziom nowoczesnych technologii
                          w lokalnych podmiotach gospodarczych

          Szanse                     Zagrożenia

  Wzrost popytu na produkty rolne i ziola     Niekorzystne uwarunkowania prawne –
  Rosnący popyt na zdrową żywność        zbyt duża biurokracja
  Możliwości uzyskania dofinansowania na     Brak ulg i preferencji dla małych
  rolnictwo i w innych branżach gospodarki    i średnich przedsiębiorstw


        GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE               71
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

  Rozwój nowych technologii           Wysokie wymogi i skomplikowane
  energetycznych wykorzystujących        procedury pozyskiwania środków
  odnawialne źródła energii           pomocowych
  Możliwość wspierania przez samorządy      Słaba integracja gmin
  małej i dużej przedsiębiorczości        Degradacja środowiska przez
  Rozwój gospodarstw ekologicznych       powstawanie nowych przedsiębiorstw
  i agroturystycznych
       Tabela 36: Analiza SWOT Partnerstwa Ducha Gór w obszarze gospodarczym
Wnioski


  Wspieranie i promocja inicjatyw rozwoju gospodarstw agroturystycznych, modernizacja
   gospodarstw rolnych
  Procedury aplikacji do różnego rodzaju programów pomocowych są skomplikowane co
   powoduje zniechęcenie mieszkańców do podejmowania decyzji o sięganiu po tego rodzaju
   środki – brak mobilizacji społecznej do tzw. pracy na własny rachunek
  W wyniku problemów finansowych jednostki samorządu terytorialnego borykają się
   z terminowym i kompleksowym opracowaniem Planów Przestrzennego Zagospodarowania
   własnych terenów, co powoduje trudności w budowaniu konkretnej oferty inwestycyjnej.
   Zarówno inwestorzy jak i mieszkańcy są zdezorientowani co do potencjału inwestycyjnego
   poszczególnych gmin, ponieważ każdorazowo należy podejmować decyzję w odniesieniu
   do celu na jaki przeznacza się teren, łącznie z jego cząstkowym konkretnym
   rozplanowaniem.
        GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE             72
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR
                 OBSZAR TURYSTYCZNY

        Mocne strony                     Słabe strony
  Atrakcyjne położenie geograficzne         Słaba promocja produktów lokalnych
  i turystyczne,                  Zły stan techniczny zabytków
  Położenie w pobliżu granicy z Czechami      Zły stan techniczny dróg
  i sąsiedztwo z Jelenią Górą            Zbyt mała liczba obiektów sportowych
  Położenie w rejonie innych gmin          Brak oferty kulinarnej skierowanej do
  turystycznych                   turystów
  Walory krajobrazowe                Zbyt mała liczba obiektów
  Istniejące szlaki turystyczne           gastronomicznych
  Warunki do tworzenia ścieżek           Zbyt mała ilość ścieżek rowerowych
  edukacyjnych geologicznych            Mała ilość punktów widokowych
  Unikatowe zabytki szczególnie zamki        Zaniedbane punkty widokowe
  i pałace                     Brak tras dla biegaczy, narciarzy (tory
  Dobra baza turystyczna, zróżnicowanie       saneczkowe, narciarskie)
  zaplecze
  Obiekty sportowe: korty tenisowe, boiska,
  baseny, hale sportowe
  Walory uzdrowiskowe
  Duża ilość dróg
  Rozwój agroturystyki
  Doskonałe warunki do uprawiania sportów
  letnich i zimowych
  Bliskość z wieloma atrakcjami
  turystycznymi i krajobrazowymi

          Szanse                      Zagrożenia
  Rosnący popyt krajowy i zagraniczny na      Konkurencyjna oferta Czech i Niemiec
  turystykę wiejską, górską            Konkurencyjna oferta pobliskiego
  Ochrona i rewitalizacja zabytków        Karpacza i Szklarskiej Poręby
  Możliwość rozszerzenia współpracy        Wysokie wymogi i skomplikowane
  z podmiotami branży turystycznej        procedury pozyskiwania środków
  Możliwość rozszerzenia współpracy        pomocowych
  z powiatem jeleniogórskim            Degradacja środowiska przez
  Rozwój turystyki z wykorzystaniem        intensyfikację ruchu turystycznego
  walorów przyrodniczych
  Istnienie infrastruktury kolejowej na
  terenie Partnerstwa
  Rozwój bazy noclegowo-gastronomicznej
  i usług około turystycznych
        Tabela 37: Analiza SWOT Partnerstwa Ducha Gór w obszarze turystycznym
Wnioski


  Zły stan dróg źle wpływa na wizerunek gmin i nie sprzyja rozwojowi turystyki


        GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE                 73
ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

 Konieczność podniesienia jakości bezpieczeństwa mieszkańców i turystów (rosnący popyt
  turystyczny)
 Rozwinięcie współpracy przygranicznej w zakresie działań turystycznych, gospodarczych
  i społecznych
 Wspieranie i promocja inicjatyw rozwoju gospodarstw agroturystycznych, modernizacja
  gospodarstw rolnych
 Pozyskiwanie środków na ochronę zabytków
 Zmniejszenie ruchu turystycznego w obrębie rejonów chronionych
 Organizacja imprez promujących partnerstwo.
       GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE            74
  ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR


           5. ZSROW – cele i planowany budżet

           5.1. Wizja i misja Partnerstwa Ducha Góra


                        WIZJA
Kraina Ducha Gór słynie w świecie z wyjątkowej oferty turystycznej i rekreacyjnej. Przyjazna, otwarta
 i aktywna społeczność realizuje w Dolinie Pałaców i Ogrodów, w zgodzie z naturą swoje inicjatywy.
Mieszkańcy i goście zawdzięczają swoją radość i pogodę ducha harmonijnemu wykorzystaniu naszego
 wyjątkowego dziedzictwa historii, wiernie zachowanym zabytkom i atrakcjom przyrody. Zdolności
   i przedsiębiorczość połączona z walorami środowiska pozwalają nam żyć ciekawie i dostatnio
w zadbanych, kwitnących i bezpiecznych wsiach. Wykorzystując nowoczesne technologie zaspokajamy
              różnorodne potrzeby na najwyższym poziomie.

                       MISJA
  Misją Fundacji Partnerstwo Ducha Gór jest aktywizowanie i wspieranie społeczności Gmin
 Mysłakowice, Janowice Wielkie i Podgórzyn w celu poprawy jakości życia mieszkańców poprzez
       wypromowanie wyjątkowej oferty kulturowej, historycznej, przyrodniczej
   i rekreacyjnej oraz produktów regionalnych. W pracy fundacji opieramy się na oddolnym,
     zintegrowanym i partnerskim podejściu do rozwiązywania istniejących problemów,
         z pełnym poszanowaniem indywidualności naszych mieszkańców.
            5.2. Tematy wiodące i cele strategiczne


     W trakcie prowadzonych warsztatów dokonano wyboru dwóch tematów wiodących
strategii:
  I.    Zastosowanie wiedzy i nowych technologii dla uczynienia produktów
       i usług z terenów wiejskich bardziej konkurencyjnymi.


  II.   Dodanie wartości do produktów lokalnych, szczególnie poprzez ułatwienie dostępu
       do rynku małym jednostkom produkcyjnym w wyniku wspólnych działań.


Wybór ten przesądził jednocześnie o kształcie zapisów odnoszących się do celów strategicznych
zawartych w ZSROW. Cele strategiczne zostały w dalszej kolejności rozpisane na cele operacyjne
wskazując na zasadnicze obszary aktywności, jakie powinny zostać podjęte, aby zostały one
zrealizowane.          GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE               75
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR
                       WIZJA


                       MISJA


                     Cel strategiczny


        Cel operacyjny 1     Cel operacyjny 2      Cel operacyjny 3

               Rysunek 3:Schemat realizacji celów ZSROW.


    Aby realizować temat wiodący „zastosowanie wiedzy i nowych technologii dla uczynienia
produktów i usług z terenów wiejskich bardziej konkurencyjnymi”, będziemy realizować
następujący Cel strategiczny I:


„Atrakcyjność regionu Ducha Gór i rozwój potencjału społecznego mieszkańców oparta o
wykorzystanie jego zasobów, walorów, wiedzy i nowoczesnych technologii”.


Cel strategiczny będziemy poprzez 3 cele operacyjne:
  1. Nowoczesny, dostępny i sprawnie zarządzany system informacji i promocji regionu.
  2. Wiedza i umiejętności mieszkańców rozwija się poprzez wykorzystanie nowoczesnych
    technologii,
  3. Sieć krajowej i międzynarodowej współpracy z ośrodkami naukowo - badawczymi
    w zakresie rozwiązywaniu ważnych problemów ekologicznych i społecznych regionu.


  Do realizacji celów operacyjnych posłużą nam konkretne zadania, których matryce
  przedstawiono poniżej (tabela 37). Taki sam schemat postępowania będzie dotyczył drugiego
  wybranego przez naszą grupę tematu wiodącego. Celem strategicznym II, w przypadku
  drugiego tematu jest:


  „Produkty lokalne stymulatorem rozwoju przedsiębiorczości, poprawy warunków życia
  i utrzymania tożsamości kulturowej społeczności Partnerstwa Ducha Gór”.


  Do realizacji celu strategicznego posłużą nam 3 cele operacyjne:
  1. Wytwórcy produktów lokalnych posiadają niezbędne umiejętności i kwalifikacje.
         GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE             76
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

  2. Rozwinięta baza i system produkcji i dystrybucji produktów lokalnych oparty
   o miejscowe tradycje i zasoby,
  3. Rynek produktu lokalnego jest zorganizowanym systemem, promujący wytwórców
   dostępny dla wytwórców i usługodawców spełniających standardy marki Ducha Gór.


  W tabeli 38 zawarte są poszczególne projekty i zadania, dzięki którym osiągniemy cele
operacyjne dotyczące tematu: „dodanie wartości do produktów lokalnych, szczególnie poprzez
ułatwienie dostępu do rynku małym jednostkom produkcyjnym w wyniku wspólnych działań”.
        GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE             77
                      ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR


                                                                           Źródła
       DZIAŁANIA 2007 – 2013                                                         finansowani
                                     Zadania 2007-2008                Partnerzy          a
  I. DUCH GÓR ON LINE

b. 1) INWENTARYZACJA ZASOBÓW –             1.1.  Przeprowadzenie inwentaryzacji zasobów
   projekt badawczy                                               Starostwo powiatowe, urzędy gmin, LEADER +
c.                           1.1.1. przeprowadzenie wywiadów z obecnymi i byłymi muzea, domy kultury, biblioteki,
    - dotarcie do źródeł i osób posiadających    mieszkańcami tych terenów (ludność niemiecka), pozyskanie media, osoby prywatne posiadające
    wiedzę, informacje, dokumentację na       dostępu do materiałów pisemnych i fotograficznych, ankiety zbiory, kolekcjonerzy, PTTK, DOT,
    temat regionu                  przeprowadzane w instytucjach dotyczące posiadanych
    - zebranie informacji o aktualnie istniejącej  zasobów, materiałów, dokumentacji o regionie partnerstwa,
    bazie noclegowej, wszystkich usługach,      pozyskanie dostępu do tych źródeł,
    produktach    lokalnych,    artystach  1.1.2. ankiety przeprowadzane     w  gospodarstwach
    indywidualnych i grupach artystycznych     agroturystycznych dotyczące oferty, u innych usługodawców
    - zebranie informacji o aktualnych i      (usługi okołoturystyczne, inne usługi)
    planowanych wydarzeniach, imprezach,      1.1.3. ankiety przeprowadzane w urzędach, domach kultury,
    wydawnictwach przez urzędy, domy        referatach promocji, organizacji imprez sportowych i
    kultury, organizacje pozarządowe        kulturalnych, muzeach, organizacjach pozarządowych itp..
    - wybór i selekcja zebranych informacji do   dotyczące usług oraz dotyczące organizowania imprez,
    portalu,                    wydarzeń, projektów,
                            1.1.4. opracowanie menu i informacji, materiałów do portalu


  2) CENTRUM ZARZĄDZANIA               2.1 Utworzenie profesjonalnego, sprawnego i
   INFORMACJĄ                    wielofunkcyjnego narzędzia promocji – portalu
                                                       Firmy profesjonalnie zajmujące się LEADER +
    - utworzenie portalu (techniczne i      2.1.1. ankieta wśród mieszkańców dotycząca logo, hasła,  nowoczesnymi technologiami
    merytoryczne – treść, tłumaczenia na dwa      elementów jakie powinny zawierać, propozycje
    języki)                       mieszkańców
    - stworzenie jednorodnej grafiki dla portalu 2.1.2. wybór firmy do realizacji tego zadania
    oraz dla innych działań partnerstwa: 2.1.3. wykonanie portalu przez wybrana firmę przy
    publikacji,  materiałów   reklamowych nadzorze redaktora strony, Zarządu Fundacji,

                               GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE                      78
                   ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

  (wizerunku medialnego -logo, hasła,     2.1.4. wykonanie kilku propozycji wizerunku medialnego,
  zdjęcia, kolorystyka)            konsultacja propozycji z fundatorami, Radą Fundacji, wzięcie
  - stworzenie systemu rezerwacji on-line,   pod uwagę informacji wynikających z ankiet – konsultacji
  narzędzia do szybkiego wprowadzania      społecznych
  danych,

3) SZKOLENIA       z    wykorzystania  3.1. Przeprowadzenie szkoleń:
  nowoczesnych      technologii   dla  3.1.1„Wykorzystanie nowoczesnych technologii w
  usługodawców, gospodarstw, punktów       promocji i usługach” – od podstaw, dla wszystkich (co to
  noclegowych, ofert okołoturystycznych,     jest Internet i poczta elektroniczna, strony internetowe, do  Mieszkańcy – młodzież i dorośli, LEADER +
  artystów, przedsiębiorców           czego służą w życiu codziennym i prowadzonych usługach,    przedsiębiorcy    oraz     osoby
                         jak z nich korzystać, wyszukiwanie informacji (oferty,     zamierzające rozpocząć działalność
                         prawo, instytucje itp..), wykorzystanie tych umiejętności do  gospodarczą, agroturyści, artyści
                         rozpoznawania potrzeb klientów, którzy z takich narzędzi
                         korzystają, wykorzystanie tych umiejętności do
                         usprawnienia i polepszenia jakości prowadzonych usług oraz
                         promocji – praktyczna nauka i ćwiczenia)
                         3.1.2„Wykorzystanie nowoczesnych technologii w
                         promocji i usługach” – programy użytkowe niezbędne w
                         każdej działalności – bazy danych, faktury elektroniczne,
                         umowy, obsługa niektórych dziedzin życia on-line
                         3.1.3„Wykorzystanie nowoczesnych technologii w
                         promocji i usługach” – sprzedaż internetowa produktów i
                         usług, obsługa klienta – sklepy internetowe, obowiązujące
                         prawo

                         3.1.4„Wykorzystanie nowoczesnych technologii w
                         promocji i usługach” – zasady i techniki współpracy z
                         portalem fundacji


4) UTWORZENIE SYSTEMU DOSTĘPU
DO    INFORMACJI   dla  klientów
korzystających z usług   na  terenie

                           GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE                         79
                   ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

partnerstwa(np.     noclegi,  lokale                                 Gminy,    starostwo   powiatowe, GMINY
gastronomiczne)                                               przedsiębiorcy, agroturyści
-zakup/współfinansowanie/doradztwo   w                                                     INTERREG
pozyskaniu środków na zestawy komputerowe                                                     III A
dla partnerów gospodarczych,
- podłączenie do Internetu,                                                           ZPORR
-kontrola i monitoring korzystania z tego
rodzaju usług przez klientów.                                                          SPO
                                                                        „Rolnicy”
5) PROMOCJA OBSZARU
PARTNERSTWA DUCHA GÓR             5.1.Opracowanie i realizacja strategii marketingowej dla   Gminy, starostwo
Opracowanie i realizacja strategii promocji  terenu Partnerstwa Ducha Gór z wykorzystaniem        mieszkańcy             LEADER +
Partnerstwa Ducha Gór z wykorzystaniem     różnorodnych narzędzi promocji
nowoczesnych technologii:           5.1.1Druk ulotek z wybranym wcześniej logo i hasłem
1) działania promocyjne i reklamowe:      promocyjnym
- reklama w internecie, artykuły w mediach   5.1.2.Redakcja i publikacja artykułów w Internecie, prasie
drukowanych,                  5.1.3.Udział w targach indywidualnie i w połączeniu z
- targi,                    partnerami
- publikacja, ulotki, mapa, plakaty      5.1.4.Druk publikacji, ulotek, map, plakatów
- film reklamowy                5.1.5.Zlecenie wykonania filmu reklamowego
- programy telewizyjne i radiowe,       5.1.6.Udział przedstawicieli Fundacji w programach
- imprezy plenerowe w dużych miastach,     telewizyjnych i radiowych
- bilboardy                  5.1.7.Udział w imprezach plenerowych organizowanych
- gadżety reklamowe (naklejki, kalendarze,   przez współpracujące partnerstwa
 balony, podkoszulki, długopisy, ekologiczne  5.1.8. Wykonanie gadżetów, stendów, banerów
 torby z nadrukiem, foliowe, podkładki pod
 myszkę itp.) oraz stendy, banery
2) warsztaty dla zainteresowanych dorosłych
mieszkańców gmin oraz dla młodzieży
gimnazjalnej z zakresu podstaw marketingu,
działań promocyjnych
                          GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE                          80
                   ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

II. DUCH GÓR W SIECI SMS                                   operatorzy telefonii  komórkowej, LEADER+
  system powiadamiania SMS-owego o                             Gminy, starostwo
  obszarze działania partnerstwa i Fundacji
  Ducha Gór.                                               agencje reklamowe        LEADER+
III. SKLEP INTERNETOWY DUCHA                                 informatycy, Gminy,
GÓR
- zebranie danych o produktach i
producentach,
- system zamówień, realizacji zamówień,
dostaw,
- opracowanie grafiki sklepu internetowego,
szaty, konstrukcji, z opcjami językowymi,
- szkolenia dla przedsiębiorców, dostawców,
- opracowanie standardów produktu do sklepu,
- promocja sklepu,
- uruchomienie sklepu.

IV.CENTRUM EKOLOGICZNE                                    Gminy, starostwo. Akademia Rolnicza LEADER+
                                               we    Wrocławiu,   Uniwersytet
1. Szkolenia i warsztaty dla osób                               Wrocławski, Akademia Ekonomiczna
indywidualnych, grup (szczególnie edukacja                          we Wrocławiu - oddział w Jeleniej
dla szkół) dotyczące ekologii i ekonomii                           Górze, Instytuty naukowo-badawcze
wykorzystania ekologicznych rozwiązań :
- alternatywne źródła energii
- ekologiczne, przydomowe oczyszczalnie
ścieków
- segregacja odpadów
- rolnictwo ekologiczne
- żywność ekologiczna.
2. Szkolenia i warsztaty dotyczące
zapomnianych/ginących zawodów. produkcji
                         GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE                   81
                  ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

żywności „starymi” i tradycyjnymi metodami.
3. Doradztwo w zakresie metod i sposobów
zastosowania ekologicznych rozwiązań oraz
możliwości otrzymania dofinansowania w tym
zakresie.
4. Promocja wykorzystania wiedzy i
nowoczesnych ekologicznych technologii:
 /festyny ekologiczne, sprzątanie świata,
konkursy ekologiczne/.
5. Przeprowadzanie ekspertyz dotyczących
wykorzystania alternatywnych źródeł energii
6. Spółdzielnia energetyczna
7. Studialne wyjazdy edukacyjne, na targi
ekologiczne, do wiosek ekologicznych, do
miejsc wykorzystujących w praktyce
alternatywne energie.
8. Promocja tanich urządzeń ekologicznych
9. Stworzenie wzorcowego domu
energetycznego
                       GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE        82
                  ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

                                               Gminy, eksperci zewnętrzni z różnych  LEADER+,
V.ŚWIETLICE XXI wieku – centrum                               dziedzin udzielający porad, szkoły,   ZPORR,
aktywności edukacyjnej, kulturalnej I                            przewodnicy, Ośrodek Doradztwa     EFS,
społecznej różnych grup wiekowych                              Rolniczego,   osoby   prowadzące  INTERREG
mieszkańców                                         warsztaty, szkolenia, Powiatowy Urząd  III A, FIO,
1. Przygotowanie bazy – inwentaryzacja                            Pracy, Biuro Porad Obywatelskich,    Fundacja
  pomieszczeń, projekty adaptacji, remontów                        organizacje pozarządowe         Wspomagani
  - świetlica w każdej wsi                                                     a Wsi, Polska
2. Wyposażenie w nowoczesne nośniki                                                 Fundacja
  informacji (telefony, komputery, internet                                            Dzieci    i
  itd) –świetlice jako publiczne punkty                                              Młodzieży,
  dostępu do sprzętu komputerowego i                                                Polsko-
  Internetu,                                                            Amerykańska
3. Zakup komputerowych programów                                                   Fundacja
  edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i                                               Wolności,
  dorosłych,                                                            Program
4. Szkolenia dla pracowników świetlic,                                                Młodzież,
5. Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa w                                               Commenius,
  różnych dziedzinach (np. prawo,                                                 Sokrates,
  wychowanie, problemy rodzinne,                                                  Ministerstwo
  uzależnienia, ekologia, budownictwo,                                               Kultury….
  praca itd.) – dyżury specjalistów on-line
6. Współpraca z Centrum Ekologii w zakresie
  edukacji ekologicznej,
7. Współpraca z portalem i w zakresie
  działań promocyjnych,
8. Centrum inicjatyw obywatelskich,
  aktywności,
9. Wolontariat – wysyłanie i przyjmowanie
  wolontariuszy
10. Tworzenie grup młodzieżowych liderów
11. Współpraca z Powiatowym Urzędem
  Pracy - szkolenia dla bezrobotnych
12. Oswajanie mieszkańców z nowymi

                        GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE                      83
                   ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

  technologiami, mogącymi korzystnie
  wpłynąć na jakość ich życia i rozwój
  regionu, poprzez kursy, szkolenia i
  warsztaty
13. Promocja zdrowego stylu życia,
  odpowiedniego odżywiania się,
14. Podejmowanie działań chroniących
  dziedzictwo kulturowe regionu, działania
  kulturalne
15. Współpraca ze świetlicami wiejskimi z
  innych regionów kraju i świata,
16. Ściąganie wolontariuszy z zagranicy
  (native speaker) w celu doskonalenia
  znajomości języków obcych,
17. Współpraca ze szkołami – udostępnianie
  dzieciom i młodzieży bazy szkolnej,
  realizacja wspólnych przedsięwzięć

                   Tabela 38: Szczegółowa matryca zadań i działań do ZSROW Partnerstwa Ducha Gór (Nowoczesne technologie)
                           GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE                     84
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR
 5.3. Uzasadnienie wyboru tematów wiodących i celów strategicznych


    Temat wiodący, jak i cele strategiczne, Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów
Wiejskich Partnerstwa Ducha Gór, zostały wybrane przy zastosowaniu metody partycypacji
społecznej. W tym celu zorganizowane zostały warsztaty podczas których, mieszkańcy, lokalni
liderzy, przedsiębiorcy a także przedstawiciele samorządów prezentowali projekty, które były
szeroko dyskutowane co do możliwości ich realizacji. Po zaprezentowaniu wszystkich możliwych
projektów z 4 głównych osi Leadera+, dokonano wyboru tematu wiodącego i celu strategicznego,
po dokładnym zdiagnozowaniu potencjału terenu, bardzo popularną obecnie analizą SWOT.
Ujęcie, po raz pierwszy, całego obszaru Partenestwa, w analizie SWOT, umożliwiło pokazanie
silnych i słabych stron, jak i szans i zagrożeń, jednoznacznie torując właściwą drogę do wyboru
najbardziej odpowiedniego tematu wiodącego w naszej Strategii..
    Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej jak i SPO – ROL, Zintegrowana Strategia
Obszarów Wiejskich musi dotyczyć, co najmniej jednego z następujących tematów:
    1.    Zastosowanie nowych informacji know-how i nowych technologii w celu
        podniesienia konkurencyjności produktów i usług na obszarach wiejskich.
    2.    Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich.
    3.    Podnoszenie wartości lokalnych produktów, zwłaszcza przez ułatwianie małym
        jednostkom produkcyjnym dostępu do rynków dzięki wspólnym działaniom.
    4.    Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych, w tym potencjału obszarów
        należących do sieci Natura 2000.
    Pierwszym tematem wiodącym w Partnerstwie Ducha Gór wybrano: „Zastosowanie
nowych informacji know-how i nowych technologii w celu podniesienia konkurencyjności
produktów i usług na obszarach wiejskich”.
Cel strategiczny to podniesienie atrakcyjności regionu Partnerstwa Ducha Gór i rozwoju potencjału
społecznego mieszkańców, który oparty będzie o wykorzystanie jego walorów, wiedzy
i nowoczesnych technologii.
Cele operacyjne to: wiedza i umiejętności mieszkańców rozwijane przez wykorzystanie nowych
technologii poprzez dostępny i sprawnie zarządzany system informacji i promocji regionu.
W dalszej perspektywie, stworzenie krajowej i międzynarodowej współpracy z ośrodkami
naukowo-badawczymi w zakresie rozwiązywania najważniejszych problemów ekologicznych
i społecznych regionu. Organizowanie bowiem sieci kontaktów, jest kluczowym elementem
metody Leadera, służącej upowszechnianiu i transferu know-how i innowacyjnych praktyk na
obszarach wiejskich w Unii Europejskiej. Obecnie już nasze Partnerstwo jest członkiem Partnerstw
         GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE               85
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

Polski Południowo-Zachodniej, w skład której wchodzi 17 Partnerstw z 3 województw;
dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego. Przedstawiciele naszego Partnerstwa, mieli również
okazję odbycia wizyt studialnych w LAGach w Kraju Wolnej Saksonii, a także w Partnerstwie
Doliny Środkowej Odry jak i Partnerstwa dla Ziemi Kamieniogórskiej.
Drugim tematem wiodącym, który zyskał również duże poparcie jest: „Podnoszenie wartości
lokalnych produktów, zwłaszcza przez ułatwianie małym jednostkom produkcyjnym dostępu do
rynków dzięki wspólnym działaniom.
*Ryszard Kamiński, Krzysztof Kwatera:”Jak budować Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
                   Pilotażowego Programu Leader+.    Celem strategicznym tego tematu – to wypromowanie produktów lokalnych jako
wyróżników i stymulatorów rozwoju przedsiębiorczości a co za tym idzie poprawa warunków
życia i utrzymania tożsamości kulturowej społeczności Partnerstwa Ducha Gór.
Celami operacyjnymi do osiągnięcia celu strategicznego to: rozwinięta baza i system produkcji
i dystrybucji produktów lokalnych oparty o miejscowe tradycje i zasoby. W dalszej perspektywie,
chcemy, aby rynek produktu lokalnego był otwarty i dostępny dla szerokiej grupy jego wytwórców
i konsumentów,gdzie   wytwórcy   produktów   lokalnych   posiadają  niezbędne   umiejętności
i kwalifikacje do bycia konkurencyjnym na rynku Unii Europejskiej..
    Dzięki zastosowaniu metody uspołecznienia całego procesu wyboru tematów wiodących
w Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich, możliwe było obiektywnie określenie ich
sformułowanie celu strategicznego, celów operacyjnych, a także zadań strategicznych. Osoby
uczestniczące w projekcie, brały udział w dwóch seminariach informacyjnych (rozpoczynające
i kończące projekt), oraz w ok. trzydziestu szkoleniach i warsztatach. Dzięki temu wyszkolono
wiele osób, które w efekcie zostały same trenerami/liderami i mogły same prowadzić promocję
Programu Leader + na terenie obejmującym Partnerstwo Ducha Gór. W szkoleniach w I schemacie,
udział wzięło ponad 650 osób z 20.213 osób zamieszkujących teren Partnerstwa..

          GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE                    86
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓRPartnerstwo Duch Gór ma więc za zadanie, przy współpracy z lokalnymi liderami, Dolnośląską
Izbą Produktu Lokalnego, Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, w latach
2007 – 2013 stworzyć i wypromować markę: „Ducha Gór”, która powinna być utożsamiana
z Partnerstwem Ducha Gór.
Efektem ekonomicznym tego przedsięwzięcia będzie stworzona sieć sklepów na terenie
Partnerstwa, gdzie wytwórcy produktów będą mieli możliwość sprzedaży swych dzieł (malarstwa,
rzeźb, wyrobów hafciarskich, koronkarskich) mieszkańcom a także licznie przybywającym do nas
turystom. Lokalni producenci będą mogli sprzedawać własne produkty rolne, np. świeżą
ekologiczną żywność, owoce, warzywa, mleko, jogurt i przetwory mleczne – a wszystko to, pod
marką Partnerstwa Ducha Gór, o promocję której zadbać musi Partnerstwo we współpracy
ze wszystkimi wytwórcami i producentami, ekspansywnie dążąc do pozyskiwania nowych miejsc
zbytu oraz miejsc promocji marki partnerstwa: „Duch Gór”
Efekt społeczny takiego przedsięwzięcia będzie oczywisty i prawie natychmiastowy, ponieważ,
równocześnie stworzony zostanie system zachęt do współpracy i działania na rzecz Partnerstwa,
gdzie  społeczeństwo  zamieszkujące  obszar  Partnerstwa  dzięki  dostrzegalnym  efektom
ekonomicznym będzie chciało samodzielnie również podejmować i rozwijać własne pomysły.
Każda inicjatywa wykreowana przez nowy podmiot, człowieka, będzie efektem wygenerowanym
i wynikającym ze współpracy z Partnerstwem Duch Gór.
Efekt gospodarczy tworzyć będzie techniczno-organizacyjny układ informacyjny wspomagający
kierowanie promocją produktów lokalnych oraz nowych technologii w oparciu o przyjęte
w ZSROW zasady jego działania.
Optymalne wykorzystanie technologii i wdrażanie nowych innowacji jest zgodne ze Strategią
lizbońską przyjętą w 2000 roku. W nowej politycznej, gospodarczej i społecznej sytuacji należy
poszukiwać doskonalszych form wytwarzania i dystrybucji. Biorąc pod uwagę potrzeby
Partnerstwa, jego potencjał, szukano takich rozwiązań, które jednoznacznie wskażą lokalne
i regionalne potrzeby.

    Dwa tematy wiodące w Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich, tzn.:
produkty lokalne oraz wdrażanie nowych technologii mają charakter kompleksowej, długofalowej
oraz lokalnej polityki gospodarczej, społecznej, przestrzennej i finansowej, która powinna być
punktem odniesienia dla podejmowanych przez Partnerstwo działań w okresie 2007-2013.
    Należy podkreślić, iż motorem tych wszystkich działań będzie społeczność lokalna
z olbrzymim potencjałem, kreatywnością i umiejętnością zastosowania tegoż w praktyce. To
właśnie ona będzie miała niewątpliwy wpływ na kształt oraz jakość budowy systemu wartości
pozwalających na utożsamianie się Partnerstwa z marką produktu. Wymagania nabywców będą

         GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE              87
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

stale rosły, a co za tym idzie wysoka jakość i unikatowość wytwarzanych produktów. Indywidualne
wytworzone lokalne produkty, mogą stać się szansą dla rozwoju obszarów wiejskich, tak jak już
dawno temu zrobiła to Francja, gdzie każdy region utożsamiany jest z tamtejszym wyrobem
lokalnym i co najważniejsze, produktami tymi zdobywają coraz szersze grono zapalonych turystów
gotowych przejechać setki kilometrów, aby spróbować tego jedynego niepowtarzalnego lokalnego
smaku. Chęć posiadania lub spróbowania produktu, który utożsamiany jest z danym regionem, jest
dobrym początkiem do stworzenia rozwiniętej bazy turystycznej i obsługi ruchu za pomocą
rezerwacji on-line. Dążenie do coraz lepszego wyglądu produktu lokalnego tworzonego w oparciu
o najnowsze procesy ich produkcji, umożliwi nam włączanie się w „nowinki technologiczne.”
     Wizja i misja Partnerstwa Ducha Gór, nakierowana jest na budowanie wyjątkowej oferty
turystycznej i rekreacyjnej, na bazie której będziemy promować już istniejące produkty.
Zastosowanie natomiast, nowych technologii, pozwoli na jak najlepszy poziom świadczenia usług,
a co za ty idzie rozbudowie infrastruktury jej towarzyszącej. Kompleksowa - systemowa obsługa
ruchu turystycznego, świadczenia i sprzedaż lokalnych dóbr, wspomaganie promocji sprzedaży
lokalnych produktów, doprowadzi do poprawy jakości życia mieszkańców, poprzez zwiększenie
miejsc pracy oraz rozbudowę bazy turystycznej
                   5.4. Partnerstwo


     W tworzenie Partnerstwa o nazwie „Fundacja Partnerstwo Ducha Gór” zaangażowanych
było ponad 260 mieszkańców z terenu 3 gmin. Główną rolę odgrywały jednak 3 zespoły zadaniowe
złożone z przedstawicieli każdej z gmin reprezentujących wszystkie sektory. Były to następujące
osoby:


Mysłakowice:
Bogumiła Kowalczyk-Lukas – Animator Partnerstw Lokalnych,
Magdalena Taurogińska - Podinspektor ds. Unii Europejskiej,
Magdalena Chmielińska-Rozenek – Kierowniczka Gminnego Centrum Informacji Zawodowej,
Grzegorz Truchanowicz – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury,
Andrzej Dąbek – Dyrektor Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Mysłakowicach,

Janowice Wielkie:
Adriana Koppel – Zastępca kierownika referatu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
Bartłomiej Krawicz – Właściciel Agroturystyki Szałas Muflon,

         GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE              88
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

Zofia Dul – Sołtyska wsi Janowice Wielkie,
Andrzej Dudziak – Prezes Stowarzyszenia Polsko-Niemiecko-Duńskiego,
Romuald Fabiański – Właściciel Agroturystyki Sokolik,
Dorota Goetz – Prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Faktor”


Podgórzyn:
Magdalena Czuba – Specjalista ds. promocji,
Mariola Langer – Kierownik wydziału promocji Gminy Podgórzyn,
Danuta Śliwińska – Młodszy referent ds. turystyki,
Kamila Czerwoniak – Właścicielka pensjonatu w Przesiece, Radna Gminy Podgórzyn,
Maurycjusz Żukowski – Przewodniczący Rady Gminy Podgórzyn,


Koordynator:
Marcin Sobaszek – Właściciel Agencji Inicjatyw Szkoleniowych,


Zespoły zadaniowe zostały wybrane przez wójtów poszczególnych gmin, po konsultacjach
z Animatorem Partnerstw lokalnych oraz Koordynatorem projektu.
  Pracę nad ZSROW możemy podzielić na trzy główne etapy.
  1. Informacja i promocja – w ramach tego etapu realizatorzy projektu przeprowadzili cykl
    spotkań, szkoleń i warsztatów, podczas których prezentowali założenia programu Leader+,
    przedstawiali ideę oddolnych działań w społecznościach lokalnych oraz starali się rozbudzić
    poczcie wspólnoty wśród mieszkańców 3 gmin. Duża rola podczas tego etapu spoczywała
    na koordynatorze i animatorze partnerstw lokalnych, którzy przygotowywali wspólnie
    z członkami zespołów zadaniowych z naszych gmin, plan szkoleń oraz sposoby docierania
    do uczestników. Plan ten obejmował terminy i formy przekazywania informacji dla
    mieszkańców. Najskuteczniejszą formą okazało się telefonowanie do liderów lokalnych
    społeczności (sołtysów, radnych, właścicieli pensjonatów, prezesów stowarzyszeń,
    młodzieży z młodzieżowych rad gminy oraz księży) i za ich pomocą docieranie do
    kolejnych osób. Ponadto w ramach promocji zostały wykonane ulotki, plakaty (rozwieszane
    na tablicach informacyjnych w gminach, szkołach, kościołach) oraz strona internetowa.
    Bardzo skutecznym sposobem docierania do społeczności okazały się ogłoszenia podczas
    Mszy św. w Kościołach. Każdy z tych elementów promocji służył docieraniu
    do społeczności lokalnych. Uczestnicy spotkań mieli również możliwość zgłaszania swoich
    pomysłów do realizacji przez powstającą LGD. Końcowym elementem informacji
    i promocji było przeprowadzenie 13 warsztatów z mieszkańcami, podczas których

         GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE                89
ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

  uczestnicy dowiadywali się szczegółów dotyczących podejścia typu Leader+, oraz zgłaszali
  swoje propozycje do ZSROW. Każde ze spotkań prowadzone było przez przedstawicieli
  zespołów zadaniowych oraz były przystosowane do poziomu intelektualnego uczestników.
  Spotkania odbywały się w każdej z gmin. Zespoły zadaniowe oraz koordynator starali się
  tak rozplanować miejsca odbywających się spotkań, aby mieszkańcy mieli jak najłatwiejszy
  dostęp do nich. Wiele z nich odbywało się popołudniami, aby ułatwić uczestnictwo osobom
  pracującym.

2. Praca nad strategią – kolejnym etapem prac było zaproszenie najbardziej aktywnych
  mieszkańców naszych gmin do wspólnej pracy nad strategią. Wszyscy mieszkańcy, którzy
  podczas spotkań informacyjno-promocyjnych przekonali się do pomysłu współpracy
  w ramach projektu „Partnerstwo dla rozwoju obszarów wiejskich Kotliny Jeleniogórskiej”,
  wzięli udział w cyklu warsztatów nad strategią. Łącznie wyłoniła się grupa około 60 stałych
  osób, które pracowały na większości warsztatów strategicznych. Na poszczególne spotkania
  byli również zapraszani specjaliści z naszych terenów prezentujący ważne dla nas tematy:
  produkcja i przetwarzanie lnu (Łącznie z wizytą w Zakładach Lniarskich ORZEŁ), historia
  „Jarzębiny Sudeckiej”, nowoczesne technologie, walory kulturowe i krajobrazowe naszych
  terenów. Podczas tych warsztatów pomysły mieszkańców z pierwszego etapy działań były
  „ubierane” w określenia projektowe. Opracowywaliśmy wizję, cele strategiczne
  i operacyjne oraz działania. Kluczowym elementem okazało się nieplanowane wcześniej
  spotkanie integracyjne, w którym wzięło udział ponad 70 przedstawicieli naszych gmin.
  Atmosfera zaufania, partnerstwa, zabawy oraz równości pozwoliła uczestnikom na bardzo
  kreatywną pracę oraz wybór podczas tego spotkania wizji i misji dla obszaru partnerstwa.
  Dodatkowo uczestnicy podczas tego spotkania opracowali cele strategiczne do dalszego
  rozpisania. Łącznie w ramach prac nad ZSROW odbyło się 12 warsztatów z mieszkańcami.

3. Stworzenie   LGD    i   wybór     projektów  do   realizacji  –  ostatnim
  z etapów realizacji projektu było założenie LGD. Uczestnicy spotkań zaczęli już stanowić
  zwartą grupę. Wyłoniło się około 40 przedstawicieli społeczności lokalnych, którzy podjęli
  rozmowy o kształcie przyszłego LGD. Uznano, że najlepszą formą prawną będzie Fundacja.
  Grupa przy współpracy z prawnikiem opracowała statut oraz regulamin Fundacji,
  zorganizowała również spotkanie na którym przyjęto charakter fundacji jako otwarty.
  Oznacza to, że każda zainteresowana osoba mogła zostać fundatorem lub przyłączyć się do
  fundacji w późniejszym okresie. Ostatecznie zgłosiła się grupa 34 fundatorów
  reprezentujących  sektor  społeczny  i  gospodarczy.  Grupa  fundatorów  podpisała
  akt notarialny, wybrała radę i zarząd fundacji oraz przygotowała komplet dokumentów
  do rejestracji w KRS. Do rady fundacji weszli również przedstawiciele sektora publicznego,
       GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE                90
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

    na co pozwoliły zapisy statutu Fundacji Partnerstwo Ducha Gór. Grupa fundatorów
    pracowała również nad ostatecznymi tematami do ZSROW. Ostatecznie po konsultacjach
    drogą elektroniczna (poczta e-mail) wybrano 9 projektów dotyczących nowych technologii
    oraz 4 dotycząc produktów lokalnych.

  Podczas wszystkich działań dotyczących tworzenia ZSROW korzystaliśmy również z pomocy
i konsultacji dr Andrzeja Ferensa z Uniwersytetu Wrocławskiego, który jest również
współpracownikiem Fundacji Aktywizacji Obszarów wiejskich. Jego wiedza pozwoliła nam nadać
struktury tworzonej strategii.
Z każdego spotkania tworzona była lista obecności. Duży nacisk kładliśmy na uzyskanie adresów
poczty e-mail, naszych mieszkańców. Stworzona w trakcie realizacji projektu baza danych,
rozbudowana o kolejne osoby nieuczestniczące w warsztatach pozwoliła i nadal pozwala na bardzo
szybkie i skuteczne docieranie z informacjami do mieszkańców. Ta baza pozwoliła również na
konsultacje poszczególnych zapisów ZSROW już po zakończeniu cyklu warsztatów. W bazie
posiadamy obecnie 116 adresów i cały czas ją rozbudowujemy.
    W wyniku wszystkich działań powstała zarejestrowana Fundacja, do której zarządu zostały
wybrane osoby najbardziej aktywne podczas spotkań oraz spełniające wymogi programu Leader+.
         GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE             91
ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR
      GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE        92
                   ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR


                               5.5. Sposób finansowania ZSROW

                                              Koszty w zł.
    Rodzaje           Etap I                 Etap II                 Etap III               Razem
Lp.
    kosztów                                            Całkowit
            Całkowite   VAT    Kwalifik.  Całkowite    VAT     Kwalifik.          VAT    Kwalifik. Całkowite    VAT    Kwalifik.
                                                     e
     Koszty
   administracyjne
1
    w tym zakup
     sprzętu    25 500,00  1 081,97  25 500,00   25 500,00  1 081,97   25 500,00   17 000,00   721,32   17 000,00  68 000,00  2 885,25  68 000,00
    Promocja i
2             0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00      0,00   0,00    0,00      0,00
    informacja
     Pomoc
3   szkoleniowa i  35870,00   3633,61   35870,00   17000,00   1550,82   17000,00   21600,00   1695,09   21600,00   74470,00  6879,52   74470,00
     doradcza
     Analizy,
4             0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00      0,00   0,00    0,00      0,00
   ekspertyzy itp.
    Działania na
5   rzecz promocji  103714,40  10278,69  103714,40  152044,24   23442,63   152044,24   54150,00   8682,79   54150,00   278158,64  43260,66  278158,64
     regionu
    Współpraca i
     wymiana
6             0,00    0,00     0,00    12000,00   2163,93   12000,00    6550,00   856,56   6550,00   18550,00  3020,49   18550,00
    doświadczeń
    między LGD
7     SUMA     165 084,40  14 994,27  165 084,40  206 544,24  28 239,35  206 544,24   99 300,00  11 099,20 99 300,00 470 928,64    55 189,36  470 928,64
                     Tabela 39: Budżet Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Partnerstwa Ducha Gór
                          GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE                                  93
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR


           6. Wpływ ZSROW na rozwój regionu

    Obszar realizacji ZSROW Partnerstwa „Ducha Gór” obejmuje trzy gminy (Janowice
Wielkie, Mysłakowice oraz Podgórzyn) o istotnym znaczeniu dla regionu dolnośląskiego,
szczególnie z ekologicznego punktu widzenia. Znajdujące się na tutaj tereny chronione –
Karkonoski Park Narodowy i Rudawski Park Krajobrazowy odznaczają się unikatowymi walorami
przyrodniczymi, których ochrona i wykorzystanie jest ważnym celem wskazanym zarówno
w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku, jak i Programie Rozwoju
Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego.

    Jednak dążenie do ochrony zasobów naturalnych nie jest jedynym czynnikiem, który trzeba
brać pod uwagę rozważając wpływ realizacji ZSROW na rozwój regionu. Ważnym elementem jest
także innowacyjność zaproponowanych rozwiązań i ich oddziaływanie na społeczność lokalną.
Z racji niewielkiego obszaru owo oddziaływanie będzie ograniczony terytorialnie, ale - pod
względem realizacji celów horyzontalnych - bardzo szeroki. Wynika to z faktu, że cele strategiczne
sformułowane przez Lokalną Grupę Działania są zbieżne z nadrzędnym celem Strategii Rozwoju
Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku, który brzmi:

Podniesienie poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska oraz poprawa konkurencyjności
regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

Cele operacyjne i wynikające z nich działania wskazane w ZSROW prowadzą do cząstkowej
realizacji powyższego celu na terenie Partnerstwa „Ducha Gór” poprzez:

   Wykorzystanie potencjału, jaki niosą ze sobą nowe technologie do promocji obszaru.
   Stworzenie dodatkowych źródeł dochodu dla mieszkańców obszarów wiejskich.
   Modernizację obszarów wiejskich dzięki promocji rozwiązań ekologicznych i stwarzania
  możliwości podejmowania działalności gospodarczej przez mieszkańców wsi.
   Rozwój oferty turystycznej i uczynienie jej konkurencyjną wobec innych terenów.
   Współpracę międzynarodową i wymianę doświadczeń z Partnerstwami w UE.
   Podnoszenie kwalifikacji mieszkańców, w tym w szczególności umiejętności wykorzystania
  nowych technologii.
Realizacja ZSROW przyczyni się również do realizacji cząstkowych celów strategii województwa
w obszarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym, a w szczególności takich jak:

  1. Budowa gospodarki opartej na wiedzy.
         GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE                94
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

  2. Wspierania aktywności gospodarczej, w tym działalności sektora MSP, promowania
  produktów regionalnych, zmianę postaw mieszkańców i ukierunkowanie na podejmowanie
  działalności gospodarczej.
  3. Wspierania rozbudowy potencjału turystycznego regionu.
  4. Podniesienie jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich.
  5. Rozwój działalności pozarolniczej i wykształcenie nowych funkcji dla obszarów wiejskich.
  6. Wspieranie działalności na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania.
  7. Rozwój współpracy międzynarodowej i wymianę doświadczeń.
  8. Ochrona dziedzictwa kulturowego (w tym tradycyjnych produktów lokalnych).
  9. Ochrona zasobów naturalnych przez ich racjonalne wykorzystanie.
  10. Propagowanie wiedzy ekologicznej.
  11. Wyrównywanie szans zawodowych kobiet i mężczyzn.
  12. Ochrona dziedzictwa cywilizacyjnego i rozwoju tożsamości regionalnej.
  13. Wsparcie i promocja postaw prospołecznych oraz lokalnych inicjatyw społecznych na
  zasadzie pomocniczości i partnerstwa.
  14. Aktywizacja społeczności lokalnych z terenów wiejskich.
  15. Umacnianie i rozwój współpracy administracji publicznej z organizacjami sektora
  pozarządowego.
  16. Zapewnienie powszechnego dostępu do technologii informacyjno-komunikacyjnych.
  17. Rozwijanie kompetencji i umiejętności potrzebnych dla społeczeństwa wiedzy oraz postaw
  innowacyjnych.
  18. Promocja samozatrudnienia.
  Realizacja ZSROW Partnerstwa „Ducha Gór” niewątpliwie przyczyni się do częściowej
realizacji celów, które znalazły się w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020
roku. Na obecnym etapie nie można wskazać poziomu skuteczności poszczególnych działań,
jednak zadania zaplanowane w ramach ZSROW są spójne i stosunkowo proste w realizacji, dlatego
ich potencjalną efektywność należy ocenić bardzo wysoko. Ponadto, zaletą ZSROW jest elastyczne
łączenie trzech zasadniczych dziedzin. Stwarza ona możliwość rozwoju lokalnego opartego
o wykorzystanie nowych technologii do promocji unikalnych walorów turystycznych obszaru,
a jednocześnie pozwala na wykreowanie stabilnych źródeł dochodu dla gospodarstw domowych.
Nalezą do nich wytwarzanie produktów lokalnych i rozwój gospodarstw agroturystycznych,
których spójna i atrakcyjna sieć może, w szerokim rozumieniu pojęcia, stać się swego rodzaju
„produktem lokalnym” mikroregionu. Wpływ na rozwój regionu można również oceniać poprzez
pryzmat pobudzenia społeczności lokalnych i włączenia mieszkańców do procesu realizacji
strategii. To jest już faktem. Proces przygotowania ZSROW odbywający się przy aktywnym

         GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE              95
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

udziale mieszkańców i obudził znaczny potencjał organizacyjny, którego efektami są niniejsza
strategia oraz prężna Lokalna Grupa Działania. Możliwość wdrożenia zaproponowanych
w ZSROW rozwiązań pozwoli wzmocnić ten kapitał i przełamać bierność społeczną na obszarach
wiejskich. Jest to cel niezwykle istotny zarówno z punktu widzenia Partnerstwa, jak i regionu.
         GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE                96
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR
  7. Powiązanie ZSROW ze strategią NPR na lata 2004-2006
    Koncentrując się na dokumentach planistycznych istniejących we wszystkich gminach
Partnerstwa (strategie, Plany Rozwojów Lokalnych) oraz strategii powiatu jeleniogórskiego i
województwa dolnośląskiego, wybrano te z celów i zadań strategicznych, które współgrają z
dwoma celami, wybranymi przez Partnerstwo do realizacji, jako priorytetowe.


Strategie powiatu i województwa:
   Stworzenie systemu stałej, turystycznej promocji powiatu
   Wspieranie procesu rozbudowy i oznakowania systemu szlaków turystycznych
   Wspieranie procesu kategoryzacji usług turystycznych na terenie powiatu i województwa
   Udział w procesie tworzenia ogólno powiatowego systemu informacji turystycznej
   Promocja zdrowego stylu życia
   Promocja wartości przyrodniczych: wydawnictwa (np. mini monografie popularne)
   Kkomunikację pomiędzy jednostkami odpowiedzialnymi za zasoby przyrodnicze
    a społecznością lokalną, współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
   Wspieranie organizacji imprez na obszarach o mniejszym nasileniu ruchu turystycznego


1. Zastosowanie nowych technologii dla uczynienia produktów i usług z terenów wiejskich
  bardziej konkurencyjnymi:
   propagowanie nowoczesnych, proekologicznych i energooszczędnych technologii
    w budownictwie, przedsiębiorczości, rolnictwie i gospodarstwach domowych
   budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach o zabudowie rozproszonej
   opracowanie założeń zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
   dostosowanie usług do potrzeb turystów
   utworzenie systemu monitorowania ruchu turystycznego na terenie Partnerstwa
   stworzenie ujednoliconego systemu promocji i informacji turystycznej w oparciu
    o nowoczesne technologie


Propagowanie nowoczesnych technologii przyczyni się do:
   rozwoju gospodarstw, a tym samym podniesienia świadomości ekologicznej
   propagowaniu ekologicznego stylu życia
   ujednolici cały system promocji, co sprawi, że udzielana informacja będzie rzetelna
    i kompleksowa

         GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE               97
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR2. Dodanie wartości do produktów lokalnych, szczególnie poprzez ułatwienie dostępu
  do rynku małym jednostkom produkcyjnym, w wyniku wspólnych działań
   opracowanie projektów odnowy i zagospodarowania dla zespołów parkowych
   opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji zasobów przyrodniczo-krajobrazowych oraz
   kulturowych gmin
   integracja środowiska lokalnego poprzez imprezy i wydarzenia kulturalne
   wspieranie działalności lokalnych organizacji poprzez promocję, szkolenia, jarmarki
   gminne i festiwale lokalne
   rozwój usług około rolniczych i alternatywnych dla rolnictwa w oparciu o istniejące
   gospodarstwa rolne
   rozwój agroturystyki wiejskiej w nawiązaniu do specyfiki lokalnej
   opracowanie i wydanie materiałów promujących turystykę gminną – promocja turystyki na
   targach lokalnych i zagranicznych


Promocja produktu lokalnego przyczyni się do:
   wzmocnienia tożsamości terytorialnej i społecznej
   mobilizacja lokalnych producentów do udoskonalenia wytwarzanych produktów – dążenie
   do osiągnięcia, jak najlepszej jakości
   wzrostu popytu na produkty lokalne, co pozwoli poprawić jakość życia lokalnych
   wytwórców i małych producentów
   przyczyni się do segregacji produktów, która wyłoni najlepsze będące wizytówką naszego
   Partnerstwa


Przygotowana przez Lokalną Grupę Działania Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów
Wiejskich Partnerstwa „Ducha Gór” łączy się również z celami sformułowanymi w NPR. Cel
strategiczny NPR brzmi:CELEM STRATEGICZNYM NARODOWEGO PLANU ROZWOJU JEST ROZWIJANIE
KONKURENCYJNEJ GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI,
ZDOLNEJ DO DŁUGOFALOWEGO, HARMONIJNEGO ROZWOJU, ZAPEWNIAJĄCEJ
WZROST    ZATRUDNIENIA      ORAZ   POPRAWĘ    SPÓJNOŚCI     SPOŁECZNEJ,
EKONOMICZNEJ     I  PRZESTRZENNEJ    Z  UNIĄ  EUROPEJSKĄ     NA  POZIOMIE
REGIONALNYM I KRAJOWYM.


         GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE              98
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

    Realizując pilotażowy program Leader+ Partnerstwo „Ducha Gór” wskazało dwa
zasadnicze kierunki działania:

1. Zastosowanie wiedzy i nowych technologii dla uczynienia produktów i usług z terenów
wiejskich bardziej konkurencyjnymi.
2. Dodanie wartości do produktów lokalnych, szczególnie poprzez ułatwienie dostępu do rynku
małym jednostkom produkcyjnym w wyniku wspólnych działań.
    Oba wskazane cele w sposób bezpośredni nakierowane są na rozwój gospodarki opartej na
wiedzy oraz przedsiębiorczości, co jest szczególnie istotne w przypadku obszarów wiejskich.
Jednocześnie wybór priorytetowych celów Partnerstwa podyktowany został dążeniem do
stworzenia warunków harmonijnego, zrównoważonego rozwoju na obszarze gmin Janowice
Wielkie, Mysłakowice i Podgórzyn, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów tematu wiodącego
oraz celu strategicznego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i turystów,
zachowując nie tylko naturalne walory gmin, działania Partnerstwa będą się koncentrować na:

 podnoszeniu wiedzy i umiejętności mieszkańców,
 wykorzystaniu nowoczesnych technologii ekologicznych,
 stworzeniu systemu promocji i informacji opartego o sieć Internet.
    Jednocześnie planuje się stworzenie warunków dla poprawy bytu mieszkańców
i zaoferowania im, alternatywnych źródeł dochodów poprzez promocję i rozwój szeroko
rozumianego produktu lokalnego, w tym wyrobów tradycyjnych (tkactwo), oferty turystycznej
(agroturystyka) oraz wykorzystania dóbr natury (jarzębina sudecka).

 Cele strategiczne Partnerstwa „Ducha Gór” wpisują się w priorytet NPR-u. Zgodność ta
występuje również na poziomie operacyjnym. NPR proponuje 5 celów cząstkowych:

 wspomaganie osiągnięcia i utrzymania w dłuższym okresie wysokiego wzrostu PKB,

 zwiększanie poziomu zatrudnienia i wykształcenia,

 włączenie Polski w europejskie sieci infrastruktury transportowej i informacyjnej,

 intensyfikacja procesu zwiększenia w strukturze gospodarki udziału sektorów o wysokiej

  wartości dodanej, rozwój technologii społeczeństwa informacyjnego,

 wspomaganie udziału w procesach rozwojowych i modernizacyjnych wszystkich
  regionów i grup społecznych w Polsce.
 Cele te są zbieżne z działaniami zaplanowanymi przez Lokalną Grupę Działania, ponieważ
realizacja celów ZSROW:

1. Ma w sposób bezpośredni prowadzić do zwiększenia dochodów mieszkańców obszaru.

         GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE               99
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

 Następować to będzie dzięki umiejętnemu wykorzystaniu możliwości, jakie niosą ze sobą
 nowe technologie, w tym w szczególności Internet i technologie ekologiczne.
2. Zmierza do wykreowania sieci dystrybucji produktów lokalnych.
3.Opiera się na założeniu partnerstwa międzysektorowego.
    Jednocześnie realizacja celów ZSROW ma się opierać na wykorzystaniu zasobów
naturalnych w sposób, który pozwoli na przekazanie ich przyszły pokoleniom w nienaruszonym
stanie. Cele te Partnerstwo zamierza osiągnąć dzięki zaangażowaniu i współpracy społeczności
lokalnych, władz samorządowych, lokalnego biznesu i organizacji społecznych. Takie podejście
umożliwia jednoczesne realizowanie wyznaczonych celów i budowanie potencjału społecznego,
który zaowocuje aktywizacją szerokich grup społecznych i włączeniem ich w proces rozwoju
społecznego.

    Zgodność na poziomie celów nie jest wystarczającą gwarancja ich właściwej realizacji,
dlatego ZSROW Partnerstwa „Ducha Gór” kładzie również nacisk na zasady realizacji celów.
Opierają się one na tych samych przesłankach, jakie zaproponowano w NPR. Są to:

 zasada koncentracji - dotycząca integracji działań na ograniczonej liczbie priorytetów,

  zgodnie z hierarchią sformułowanych celów,

 zasada koordynacji - oznaczająca wzajemną spójność dokumentów planistycznych

  zarówno w wymiarze wertykalnym, jak i horyzontalnym,

 zasadzie dodatkowości – czyli zapewnieniu, że środki UE nie będą zastępować środków

  publicznych państwa a jedynie je uzupełniać,

 zasadzie partnerstwa, – czyli zapewnieniu szerokiego udziału zainteresowanych instytucji

  i organizacji na wszystkich etapach realizacji strategii.

 Działania zaplanowane w strategii Partnerstwa „Ducha Gór” spełniają wymogi powyższych
zasad. Koncentrują się na wskazanych priorytetach, są skoordynowane wewnętrznie (ze strategiami
gmin) oraz zewnętrznie (ze strategią powiatu jeleniogórskiego, strategią województwa
dolnośląskiego oraz NPR na lata 2004-2006). Ich realizacja będzie się obywać w oparciu o środki
pochodzące z programu Leader+, środki własne oraz środki z innych źródeł (funduszy,
programów).  Wszystkie  działania  zostały  zaplanowane  przy  współpracy  samorządów,
przedsiębiorców, organizacji społecznych i społeczności lokalnych i będą realizowane w myśl
zasady partnerstwa.

 Przygotowanie i realizacja ZSROW Partnerstwa „Ducha Gór” mieści się w osi czwartej
Narodowego Planu Rozwoju określonej jako: „Przekształcenia strukturalne w rolnictwie

         GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE              100
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

i rybołówstwie, rozwój obszarów wiejskich”. W jej ramach realizowany jest Sektorowy Program
Operacyjny Restrukturyzacji i Modernizacji Sektora Żywnościowego i Rozwoju Obszarów
Wiejskich, który, jako działanie 2.7., wskazuje realizację pilotażowego programu Leader+. Zatem,
cele strategii, zaproponowane działania i zasady ich realizacji w sposób bezpośredni wynikają
z Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006. Przyjęta perspektywa planistyczna wychodzi
również naprzeciw założeniom projektu Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013.
  .
         GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE              101
   ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR
         8. Promocja i informowanie o projekcie

    W ramach projektu „Duch Gór On Line – nowy wymiar promocji” przeprowadzimy akcje
promocyjna na 3 poziomach.


1.   Informacje wśród mieszkańców – uważamy, że ze względu na charakter programu Leader+
    najważniejsze jest dotarcie do mieszkańców. Są oni głównym beneficjantem naszych
    działań, dlatego główna akcja promocyjna będzie skierowana w celu dotarcia do jak
    największej liczby mieszkańców z obszaru naszego partnerstwa. Realizując ten cel
    przeprowadzimy następujące działania: plakatowanie, rozdawnictwo ulotek reklamowych,
    wysyłka mailowa, telefoniczny kontakt z liderami społeczności wiejskich, informacje za
    pośrednictwem księży, kontakty nieformalne wypracowane podczas realizacji I Schematu
    programu Leader+. Tymi kanałami przekazywane będą informacje o najważniejszych
    działaniach oraz terminach i możliwości wzięcia w nich udziału. Ukoronowaniem promocji
    wśród mieszkańców będzie zorganizowanie „Kiermaszu świątecznego” podczas którego
    będą promowani wytwórcy produktów lokalnych, promowane będą również narzędzia
    wypracowane w ramach projektu i przedstawiane plany na przyszłość.
2.   Reklama prasowa i radiowo-telewizyjna – o wszystkich naszych działaniach będziemy
    informować również pozostałych mieszkańców, którzy na terenie naszego partnerstwa
    najczęściej tylko „nocują” a pracują w pobliskiej Jeleniej Górze.   Dzięki informacji
    w lokalnej prasie i innych mediach dowiedzą się o działaniach odbywających się w miejscu
    ich zamieszkania. Informacje o naszych działaniach będą zamieszczane minimum raz na
    kwartał i przed kazdym ważniejszym wydarzeniem.
3.   Nowoczesne technologie – do promocji będziemy również wykorzystywać narzędzia
    stworzone podczas realizacji projektu. Będą to: Portal „Duch Gór On Line”, przewodnik
    wraz z mapą, oraz film reklamowy. Każdy z tych elementów będzie zawierał kompleksowe
    informacje o regionie. Elementy te będą wysyłane do innych partnerstw na terenie Polski,
    będą również przesyłane do punktów Informacji Turystycznej oraz promowane na targach
    turystycznych odbywających się w ciągu roku. Ze względu na duża ilość imprez
    organizowanych przez inne LGD, będziemy również brać w nich aktywny udział i tam
    promować naszą Fundację.


    W wyniku realizacji tych trzech poziomów promocji uda nam się wypromować Partnerstwo
na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Bardzo pomocne w promocji będzie
         GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE              102
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

stworzenie „Marki Ducha Gór”. Standard, jaki zostanie stworzony w ramach „Marki” będzie
bardzo atrakcyjny dla potencjalnych klientów i dzięki temu będzie przyciągał uwagę mieszkańców,
klientów. Będzie to dodatkowy element, który wzmocni akcje promocyjną.
    Cała akcja promocyjna na każdym z etapów będzie realizowana we współpracy
z mieszkańcami oraz przy ich zaangażowaniu.
         GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE              103
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

                  Spis tabel
TABELA 1: KWALIFIKACJE OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ ZSROW.      11
TABELA 2: DOŚWIADCZENIE CZŁONKÓW LGD W REALIZACJI PROJEKTÓW NA RZECZ
  ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH.                       14
                   2
TABELA 3: POWIERZCHNIA GMIN W KM I LUDNOŚĆ GMIN W 2005 R. DANE Z URZĘDÓW
  GMIN                                   17
TABELA 4: PODZIAŁ TERENÓW ROLNYCH WG ICH PRZEZNACZENIA NA TERENACH GMIN
  PARTNERSTWA DUCHA GÓR                          21
TABELA 5: PODZIAŁ GLEB WG TYPÓW. ŹRÓDŁO: RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WIOŚ
  ZA 2004 ROK.                               21
TABELA 6: : PODZIAŁ GLEB WG ODCZYNÓW I POTRZEBY WAPNOWANIA. ŹRÓDŁO:
  RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WIOŚ ZA 2004 ROK               22
TABELA 7: ZAWARTOŚĆ FOSFORU I POTASU W GLEBACH UŻYTKOWO-ROLNICZYCH
  POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO.RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WIOŚ ZA 2004 ROK
                                      22
TABELA 8: ZAWARTOŚĆ MAGNEZU W GLEBACH UŻYTKOWO-ROLNICZYCH POWIATU
  JELENIOGÓRSKIEGO.RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WIOŚ ZA 2004 ROK       22
TABELA 9: LASY I GRUNTY LEŚNE (W HA). ŻRÓDŁO: WUS WE WROCŁAWIU       24
TABELA 10: KLASYFIKACJA JAKOŚCI WÓD BOBRU W 2004 ROKU. ŹRÓDŁO: RAPORT
  WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2004 ROK.         29
TABELA 11: KLASYFIKACJA WÓD PODZIEMNYCH WG KLAS CZYSTOŚCI. ŹRÓDŁO:
  RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA NATURALNEGO WIOŚ ZA 2004 R          31
TABELA 12: WYDATKI INWESTYCYJNE NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ
  WODNĄ W 2004R. OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DANYCH Z URZĘDÓW
  GMIN.                                  31
TABELA 13: LUDNOŚĆ GMIN PARTNERSTWA DUCHA GÓR W 2005R. DANE Z URZĘDÓW
  GMIN                                   38
TABELA 14: LUDNOŚĆ W WIEKU PRODUKCYJNYM I NIEPRODUKCYJNYM (STAN NA
  31.12.2004). OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DANYCH WUS WE WROCŁAWIU
                                      39
TABELA 15: RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W LATACH 1995-2004. OPRACOWANIE
  WŁASNIE NA PODSTAWIE DANYCH GUS                     40
TABELA 16: ZATRUDNIENIE W GMINACH WG RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI.
  OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DANYCH WUS WE WROCŁAWIU (STAN NA
  31.12.2004)                               41
         GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE    104
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

TABELA 17: BEZROBOCIE NA TERENIE ZSROW. OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE
  DANYCH PUP W JELENIEJ GÓRZE                       41
TABELA 18: DYNAMIKA BEZROBOCIA W POWIECIE JELENIOGÓRSKIM. OPRACOWANIE
  WŁASNE NA PODSTAWIE DANYCH PUP W JELENIEJ GÓRZE.             41
TABELA 19: BEZROBOCIE W GMINACH PARTNERSTWA DUCHA GÓR (STAN NA
  31.12.2005). OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DANYCH PUP W JELENIEJ
  GÓRZE                                  42
TABELA 20: GOSPODARSTWA ROLNICZE NA TERENIE PARTNERSTWA DUCHA GÓR WG
  RODZAJU. OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DANYCH Z POWSZECHNEGO
  SPISU ROLNEGO Z 2002R.                          43
TABELA 21: GOSPODARSTWA ROLNE WG RODZAJU I GRUP OBSZAROWYCH UŻYTKÓW
  ROLNYCH. OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DANYCH Z POWSZECHNEGO
  SPISU ROLNEGO Z 2002R.                          43
TABELA 22: PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ ZAREJESTROWANE W REJESTRZE
  REGON NA TERENIE GMIN PARTNERSTWA DUCHA GÓR WG WYBRANYCH SEKCJI.
  OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DANYCH WUS WE WROCŁAWIU (STAN NA
  31.12.2004).                               45
TABELA 23: PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ NA TERENIE PARTNERSTWA DUCH
  GÓR ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON. OPRACOWANIE WŁASNE NA
  PODSTAWIE DANYCH WUS WE WROCŁAWIU (STAN NA 31.12.2006).         46
TABELA 24: GOSPODARSTWA DOMOWE NA TERENIE PARTNERSTWA DUCHA GÓR WG
  STRUKTURY DOCHODÓW. OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DANYCH Z
  POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO Z 2002R.                   47
TABELA 25: JEDNOSTKI OŚWIATOWE NA TERENIE PARTNERSTWA DUCHA GÓR.
  OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DANYCH Z URZĘDÓW GMIN.          50
TABELA 26: ILOŚĆ UCZNIÓW NA TERENIE PARTNERSTWA WG RODZAJU SZKÓŁ.
  OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DANYCH Z URZĘDÓW GMIN.          51
TABELA 27: ILOŚĆ MIEJSC NOCLEGOWYCH NA TERENIE GMIN PARTNERSTWA DUCHA
  GÓR WG RODZAJÓW OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH. OPRACOWANIE WŁASNE NA
  PODSTAWIE DANYCH Z URZĘDÓW GMIN.                     54
TABELA 28: RUCH TURYSTYCZNY W GMINACH PARTNERSTWA DUCHA GÓR W LATACH
  1995-2004. OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DANYCH BANKU DANYCH
  REGIONALNYCH.                              54
TABELA 29: WYDATKI GMIN PARTNERSTWA DUCHA GÓR PRZEZNACZONE NA KULTURĘ
  W 2005R. OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DANYCH Z URZĘDÓW GMIN.     55

         GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE    105
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

TABELA 30: SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA NA TERENIE GMIN PARTNERSTWA
  DUCH GÓR. ŹRÓDŁO: WUS WE WROCŁAWIU (STAN NA 31.12.2004).         60
TABELA 31: CHARAKTERYSTYKA SKŁADOWISKA KOMUNALNEGO WYSTĘPUJĄCEGO NA
  TERENIE PARTNERSTWA DUCHA GÓR. ŻRÓDŁO: WIOŚ – RAPORT O STANIE
  ŚRODOWISKA NATURALNEGO                          61
TABELA 32: ILOŚĆ ABONENTÓW TELEFONII STACJONARNEJ ORAZ STAŁYCH ŁĄCZ
  INTERNETOWYCH NA TERENIE PARTNERSTWA DUCHA GÓR (DANE ZA 2005 ROK).
  OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DANYCH Z TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ
  S.A.                                   62
TABELA 33: INICJATYWY/PROJEKTY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA TERENIE ZSROW
                                      67
TABELA 34: ANALIZA SWOT PARTNERSTWA DUCHA GÓR W OBSZARZE
  ŚRODOWISKOWYM.                              69
TABELA 35: ANALIZA SWOT PARTNERSTWA DUCHA GÓR W OBSZARZE SPOŁECZNYM     71
TABELA 36: ANALIZA SWOT PARTNERSTWA DUCHA GÓR W OBSZARZE GOSPODARCZYM
                                      72
TABELA 37: ANALIZA SWOT PARTNERSTWA DUCHA GÓR W OBSZARZE TURYSTYCZNYM 73
TABELA 38: SZCZEGÓŁOWA MATRYCA ZADAŃ I DZIAŁAŃ DO ZSROW PARTNERSTWA
  DUCHA GÓR (NOWOCZESNE TECHNOLOGIE)                    84
TABELA 39: BUDŻET ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
  PARTNERSTWA DUCHA GÓR                          93
       GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE      106
  ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

                            Spis wykresów

WYKRES 1: UDZIAŁ PROCENTOWY GMIN W OGÓLNEJ POWIERZCHNI PARTNERSTWA....17
WYKRES 2: EMISJA PYŁÓW W SKALI KRAJU. ŹRÓDŁO: RAPORT WOJEWÓDZKIEGO
   INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2004 ROK .......................................................28
WYKRES 3: EMISJA GAZÓW DO ATMOSFERY W SKALI KRAJU. ŹRÓDŁO: RAPORT
   WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2004 ROK. ...................28
WYKRES 4: PODZIAŁ KLAS CZYSTOŚCI RZEK DOLNEGO ŚLĄSKA .........................................29
WYKRES 5: ILOŚĆ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W
   LATACH 2001-2003. OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE RAPORTU O STANIE
   ŚRODOWISKA NATURALNEGO WIOŚ ZA 2004 R.................................................................30
WYKRES 6: PROCENTOWY UDZIAŁ LUDNOŚCI GMIN W LICZBIE LUDNOŚCI
   PARTNERSTWA DUCHA GÓR. OPRACOWANIE WŁASNE NA BAZIE DANYCH Z
   URZĘDÓW GMIN. ....................................................................................................................38
WYKRES 7: PROCENTOWY UDZIAŁ LUDNOŚCI GMIN W LICZBIE LUDNOŚCI
   PARTNERSTWA DUCHA GÓR ................................................................................................39
WYKRES 8: STRUKTURA GOSPODARSTW ROLNYCH NA PODSTAWIE POWSZECHNEGO
   SPISU ROLNEGO Z 2002R.......................................................................................................44
WYKRES 9: PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ NA TERENIE PARTNERSTWA DUCHA
   GÓR WG SEKCJI (STAN NA 31.12.2004) ................................................................................45
WYKRES 10: GOSPODARSTWA DOMOWE NA TERENIE PARTNERSTWA DUCHA GÓR WG
   STRUKTURY DOCHODÓW NA PODSTAWIE POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO Z
   2002R. ........................................................................................................................................47
WYKRES 11: BILANS ODPADÓW POCHODZENIA PRZEMYSŁOWEGO. OPRACOWANIE
   WŁASNE NA PODSTAWIE RAPORTU O STANIE ŚRODOWISKA WIOŚ ZA 2004R. ............62                               Spis map

MAPA 1: POŁOŻENIE PARTNERSTWA DUCHA GÓR ..................................................................16
MAPA 2: OBSZAR REALIZACJI ZSROW NA TLE POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO .................16
MAPA 3: PODZIAŁ REGIONALNY – OPRAC. M. STAFFA ...........................................................18
MAPA 4: SIEĆ WODNA – OPRAC. M. STAFFA .............................................................................25
             GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE                                    107
  ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR
                         Spis rysunków

RYSUNEK 1: SCHEMAT SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH W RUDAWACH JANOWICKICH WRAZ
   Z CZASAMI PRZEJŚĆ POSZCZEGÓLNYCH ODCINKÓW. ŹRÓDŁO:
   WWW.RUDAWY.IR.PL ..............................................................................................................53
RYSUNEK 2: SCHEMAT SZLAKÓW ROWEROWYCH NA TERENIE PARTNERSTWA DUCHA
   GÓR I POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. ..............................................................................53
RYSUNEK 3:SCHEMAT REALIZACJI CELÓW ZSROW. ................................................................76
            GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE                              108
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR
                      Załączniki


Załącznik nr 1.


    Podsumowanie 13 Warsztatów z mieszkańcami „Nic o nas bez nas”

w okresie od 14.11.2005r. do 05.12.2005r

w ramach programu Leader+, działanie 2.7 Sektorowego Programu Operacyjnego
Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich,
pt. ”Partnerstwo dla rozwoju obszarów wiejskich Kotliny Jeleniogórskiej”

Warsztaty odbywały się w większych wsiach na terenie 3 gmin objętych programem: Gmina
Mysłakowice, Gmina Janowice Wielkie, Gmina Podgórzyn. Równocześnie prowadzone były
rozmowy z Gminą Starą Kamienicą w celu zachęcenia jej do wzięcia udziału w schemacie II,
programu Leader+. Warsztaty przeprowadzono zgodnie z harmonogramem projektu: ”Partnerstwo
dla rozwoju obszarów wiejskich Kotliny Jeleniogórskiej”. Organizację warsztatów poprzedziła
akcja informacyjna polegająca na ogłoszeniach w kościele parafialnym, wywieszeniu plakatów
informacyjnych  oraz  przekazaniu  zaproszeń  indywidualnych  listownych,  e-mailowych
i telefonicznych. W warsztatach uczestniczyło 266 os. Warsztaty podzielono na dwie części.
W pierwszej części, z wykorzystaniem prezentacji, przybliżono uczestnikom warsztatów program
LEADER+. Zwrócono uwagę na szanse rozwoju naszej miejscowości i regionu. Omówiono cele
i charakterystyczne w tym programie podejście do jego realizacji.

Drugą część poświęcono na ćwiczenia. Uczestnicy zostali podzieleni na grupy, których zadaniem
było przygotowanie oferty pobytowej dla 20 osobowej grupy gości. Oferta winna obejmować
4 dniowy pobyt w okresie wiosny, lata, jesieni i zimy. Grupa turystów jest zróżnicowana pod
względem przekroju wiekowego, zainteresowań oraz upodobań kulinarnych. Celem ćwiczeń było
zidentyfikowanie najmocniejszych stron wsi i okolic. Drugie ćwiczenie miało unaocznić pomysły,
jakie drzemią w głowach mieszkańców na rozwój naszych gminy. Pomysły te są, bowiem
podstawą do opracowania projektów w Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Warsztaty prowadzili: Marcin Sobaszek, Andrzej Ferens, Bogumiła Kowalczyk-Lukas, Grzegorz
Truchanowicz, Magdalena Czuba, Bartłomiej Krawicz, Andrzej Dąbek i Magdalena Taurogińska.
Zajęcia prowadzone były metodą warsztatową tak, aby mieszkańcy mogli wziąć aktywny udział
w tworzeniu Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich.

         GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE             109
 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR

Załącznik nr 2.


    Wybrane zabytki w obszarze działalności
     Fundacji „Partnerstwo Ducha Gór”

         Gmina Mysłakowice
          Fot.: Pałac Królewski Wilhelma III
       GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE      110
ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR
          Fot.: Pałac książęcy w Łomnicy
      Fot.: Architektura Tyrolska w Mysłakowicach
      GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE      111
ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR
   Fot.: Kolumny pompejskie przy kościele w Mysłakowicach
         Gmina Podgórzyn
Fot.: Kościół w Sosnówce MB Ostrobramskiej z XIX w ewangelicki.
      GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE      112
ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR
         Fot.: Wieża kościelna w Miłkowie.
          Fot. Epitafia w Podgórzynie.
      GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE      113
ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR
         Fot.: Portal kościoła w Miłkowie      Gmina Janowice Wielkie
        Fot.: Kościół w Janowicach Wielkich
      GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE      114
ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PARTNERSTWA DUCHA GÓR
      Fot.: Zamek Bolczów w Janowicach Wielkich
       Fot.: Brama wjazdowa na Zamek Bolczów.
      GMINY: MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JANOWICE WIELKIE      115

								
To top