T�M T?T N?I DUNG** by s1oB35R

VIEWS: 6 PAGES: 5

									                  TÓM TẮT NỘI DUNG


    Với đề tài luận văn tốt nghiệp “ Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường bãi chôn
lấp chất thải rắn sinh hoạt huyện Gò Quao, tỉnh Kiên giang” sẽ gồm có những nội dung
chính như sau:
    CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG
    Đặt ra những vấn đề trước mắt cũng như trong thời gian tới về tình trạng rác thải,
sự phát triển kinh tế xã hội, sự gia tăng dân số của huyện Gò Quao. Những vấn đề đó đã
và đang ảnh hưởng đến tình hình quản lý chất thải rắn của huyện và sự cần thiết phải có
một bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh ở huyện Gò Quao.
    Trong phần này sẽ trình bày ngắn gọn lý do chọn đề tài, mục tiêu, ý nghĩa, nội
dung và phương pháp nghiên cứu đề tài.
    CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN VÀ TÁC ĐỘNG MÔI
TRƯỜNG CỦA CHẤT THẢI RẮN.
    Trình bày cơ sở lý luận cho việc nghiên cứu, cơ sở lý luận khoa học và thực tiễn.
Đó là những vấn đề về chất thải rắn, từ khái niệm tới quá trình phát triển, nguồn gốc hình
thành, thành phần, tính chất rác thải và tác động của rác thải đối với môi trường, cũng như
các biện pháp quản lý, xử lý rác thải hiện nay trên thế giới và ở Việt Nam.
    Trình bày tổng quan về hiện trạng và quản lý chất thải rắn ở huyện Gò Quao, Kiên
Giang để làm cơ sở cho việc hình thành bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt huyện Gò
quao và những tác động đến môi trường của bãi chôn lấp sẽ được trình bày ở chương 3
    CHƯƠNG 3: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
    Nội dung nghiên cứu:
    - Điều tra, khảo sát điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội của huyện Gò Quao năm
gần đây; khảo sát thành phần rác thải, tốc độ phát sinh, dự báo lượng rác phát sinh của
huyện Gò Quao trong những năm tới
    - Đánh giá những tác động tiềm tàng, tích cực và tiêu cực, trực tiếp và gián tiếp,
ngắn hạn và dài hạn từ các hoạt động của dự án gây ra cho môi trường bao gồm quá trình
xây dựng và quá trình vận hành dự án).
    - Từ những đánh giá tác động, đề xuất những biện pháp giảm thiểu (bao gồm quản
lý và kỹ thuật) nhằm phát huy những tác động tích cực và giảm nhẹ tới mức có thể những
tác động tiêu cực tới môi trường xung quanh.
    Trong quá trình viết luận văn áp dụng các phương pháp chính như sau:
    - Phương pháp thu thập thông tin
    - Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa
    - Phương pháp phân tích hệ thống
    - Phương pháp sử dụng hệ số phát thải
    - Phương pháp so sánh
    - Phương pháp đánh giá nhanh
    - Phương pháp dự báo
    CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
    Từ những nội dung nghiên cứu ở trên, áp dụng các phương pháp phù hợp để phân
tích đánh giá, ta có những kết quả cụ thể về:
    - Sơ lược nội dung dự án đầu tư bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt, huyện Gò
Quao, Kiên Giang
    - Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang
    - Hiện trạng các thành phần môi trường của khu vực dự án
    - Dự báo lượng rác và thành phần rác thải đến năm 2020 của khu vực dự án
    - Dự báo, đánh giá các tác động đến môi trường do hoạt động xây dựng và quá
trình vận hành Bãi chôn lấp chất thải rắn gây ra.
    - Xây dựng các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường; phòng ngừa và
ứng cứu các sự cố môi trường cho dự án
    - Đề xuất chương trình quản lý và giám sát môi trường cho dự án
    CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
    Tổng kết các vấn đề nghiên cứu được và các vấn đề chưa làm được. Đưa ra những
kiến nghị cụ thể cho việc xây dựng bãi chôn lấp hợp lý và đạt hiệu quả kinh tế cũng như
bảo vệ môi trường
                       MỤC LỤC
CHƯƠNG 1 Error! Bookmark not defined.1
GIỚI THIỆU CHUNG      Error! Bookmark not defined.1
 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ ............................................... Error! Bookmark not defined.1
 1.2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI............................. Error! Bookmark not defined.2
 1.3. Ý NGHĨA CỦA LUẬN VĂN ....................... Error! Bookmark not defined.2
CHƯƠNG 2 Error! Bookmark not defined.3
TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN Error! Bookmark not defined.3
VÀ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA CHẤT THẢI RẮN Error! Bookmark not
defined.3
 2.1. TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN ......... Error! Bookmark not defined.3
  2.1.1. Định nghĩa chất thải rắn .......................... Error! Bookmark not defined.3
  2.1.2. Quá trình phát triển và quản lý chất thải rắnError! Bookmark not defined.3
  2.1.3. Ảnh hưởng của chất thải rắn đến môi trường sinh tháiError! Bookmark not
  defined.5
  2.1.4. Hệ thống quản lý chất thải rắn ................ Error! Bookmark not defined.5
  2.1.5. Hiện trạng và quản lý chất thải rắn ở Việt Nam ...... Error! Bookmark not
  defined.8
 2.2. ĐẶC TRƯNG CỦA CHẤT THẢI RẮN ..... Error! Bookmark not defined.8
  2.2.1. Nguồn gốc phát sinh chất thải rắn .......... Error! Bookmark not defined.8
  2.2.2. Thành phần chất thải rắn ....................... Error! Bookmark not defined.10
  2.2.3. Tính chất của chất thải rắn .................... Error! Bookmark not defined.12
 2.3. NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA CHẤT THẢI RẮN ĐẾN MÔI TRƯỜNG . Error!
 Bookmark not defined.19
  2.3.1. Tác động của chất thải rắn đối với môi trường nướcError! Bookmark not
  defined.19
  2.3.2. Tác động của chất thải rắn đối với môi trường đất .. Error! Bookmark not
  defined.20
  2.3.3. Tác động của chất thải rắn đối với môi trường không khíError! Bookmark
  not defined.20
  2.3.4. Tác hại đến sức khỏe cộng đồng ........... Error! Bookmark not defined.22
 2.4. CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN...... Error! Bookmark not
 defined.23
  2.4.1. Mục đích của các phương pháp xử lý chất thải rắn . Error! Bookmark not
  defined.23
  2.4.2. Các phương pháp xử lý chất thải rắn .... Error! Bookmark not defined.23
  2.4.3. Một số phương pháp xử lý chất thải rắn đang được áp dụng trên thế giới và ở
  Việt Nam ......................................................... Error! Bookmark not defined.28
CHƯƠNG 3 Error! Bookmark not defined.33
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU                    Error! Bookmark not defined.33
 3.1. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU........................ Error! Bookmark not defined.33
  3.1.1. Khảo sát, đánh giá khái quát các đặc điểm của khu vực thực hiện dự án bãi
  chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt huyện Gò Quao, Kiên GiangError! Bookmark not
  defined.33
  3.1.2. Dự báo, đánh giá các tác động đến môi trường do hoạt động xây dựng và quá
  trình vận hành Bãi chôn lấp chất thải rắn gây raError! Bookmark not defined.33
  3.1.3. Xây dựng các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường; phòng ngừa
  và ứng cứu các sự cố môi trường cho dự án ... Error! Bookmark not defined.36
  3.1.4. Đề xuất chương trình quản lý và giám sát môi trường cho dự án ..... Error!
  Bookmark not defined.36
 3.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............... Error! Bookmark not defined.36
  3.2.1. Phương pháp thu thập thông tin ............ Error! Bookmark not defined.37
  3.2.2. Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa Error! Bookmark not defined.37
  3.2.3. Phương pháp phân tích hệ thống........... Error! Bookmark not defined.37
  3.2.4. Phương pháp sử dụng hệ số phát thải ... Error! Bookmark not defined.37
  3.2.5. Phương pháp so sánh ............................ Error! Bookmark not defined.37
  3.2.6. Phương pháp đánh giá nhanh ................ Error! Bookmark not defined.38
  3.2.7. Phương pháp dự báo ............................. Error! Bookmark not defined.38
 3.3. CÁC CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐÁNH
 GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ..................... Error! Bookmark not defined.38
  3.3.1. Căn cứ pháp lý ...................................... Error! Bookmark not defined.38
  3.3.2. Các qui chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng ....... Error! Bookmark not defined.38
CHƯƠNG 4 Error! Bookmark not defined.40
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Error! Bookmark not defined.40
 4.1. MÔ TẢ SƠ LƯỢC VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN
 HUYỆN GÒ QUAO, KIÊN GIANG ................. Error! Bookmark not defined.40
  4.1.1. Giới thiệu sơ lược về dự án ................... Error! Bookmark not defined.40
  4.1.2. Nội dung chủ yếu của dự án ................. Error! Bookmark not defined.40
  4.1.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án ...... Error! Bookmark not defined.47
 4.2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG MÔI
 TRƯỜNG KHU VỰC DỰ ÁN .......................... Error! Bookmark not defined.48
  4.2.1. Điều kiện tự nhiên và môi trường ......... Error! Bookmark not defined.48
  4.2.2. Điều kiện kinh tế - xã hội ...................... Error! Bookmark not defined.53
  4.2.3. Hiện trạng các thành phần tự nhiên tại khu vực dự ánError! Bookmark not
  defined.55
 4.3. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN . Error!
 Bookmark not defined.62
  4.3.1. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải ....... Error! Bookmark not
  defined.62
  4.3.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải . Error! Bookmark not
  defined.78
  4.3.3. Đối tượng bị tác động ........................... Error! Bookmark not defined.82
 4.4. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA DỰ ÁN ĐẾN
 MÔI TRƯỜNG ................................................... Error! Bookmark not defined.83
  4.4.1. Các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường Error! Bookmark not
  defined.83
  4.4.2. Phòng ngừa và ứng cứu các sự cố, rủi ro môi trườngError! Bookmark not
  defined.92
 4.5. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT VỀ MÔI TRƯỜNG ..... Error!
 Bookmark not defined.96
  4.5.1. Chương trình quản lý môi trường ......... Error! Bookmark not defined.96
  4.5.2. Chương trình giám sát môi trường........ Error! Bookmark not defined.97
CHƯƠNG 5 Error! Bookmark not defined.100
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ          Error! Bookmark not defined.100
 5.1. KẾT LUẬN ............................................... Error! Bookmark not defined.100
 5.2. KIẾN NGHỊ ............................................... Error! Bookmark not defined.100

								
To top