T?NH U? �?NG TH�P * by s1oB35R

VIEWS: 11 PAGES: 7

									TỈNH UỶ ĐỒNG THÁP           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 BAN TUYÊN GIÁO
                    Cao Lãnh, ngày 30 tháng 5 năm 2011
     *
 Số 14-HD/BTGTU


               HƯỚNG DẪN
          học tập, quán triệt và triển khai thực hiện
     Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng
             và các Nghị quyết của Tỉnh uỷ
                   ----------
    Thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/BTGTW ngày 25 tháng 03 năm 2011
của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc học tập, quán triệt và triển khai thực
hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và thực hiện
các Nghị quyết của Tỉnh uỷ mới ban hành; căn cứ vào tình hình thực tế của
Tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ hướng dẫn học tập, quán triệt và triển khai thực
hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và các Nghị
quyết của Tỉnh uỷ với các nội dung như sau:
    I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
    1- Mục đích
    - Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các Nghị
quyết của Tỉnh uỷ nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những luận điểm cơ
bản trong các văn kiện Đại hội XI của Đảng và các Nghị quyết của Tỉnh uỷ, qua
đó, tích cực thực hiện một cách sáng tạo trong thực tiễn công tác và đời sống,
nâng cao ý chí, tinh thần cách mạng tiến công, góp phần đưa Nghị quyết của
Đảng vào cuộc sống.
    - Thông qua thảo luận và xây dựng chương trình hành động ở đơn vị,
ngành, địa phương, cơ sở tạo ra phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị
quyết Đại hội XI của Đảng và các Nghị quyết của Tỉnh uỷ.
    - Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, tạo sự tin
tưởng và quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng, chấp hành nghiêm
chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia vào các phong trào
thi đua yêu nước, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn
dân và toàn quân.
    2- Yêu cầu
    - Các cấp, các ngành tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt và
phổ biến sâu rộng trong nhân dân theo tinh thần đổi mới, thiết thực, tránh qua
loa, hình thức; tập trung truyền đạt và thảo luận những nội dung cơ bản, những
vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XI và các Nghị quyết của Tỉnh uỷ.
    - Các cấp uỷ đảng xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết
Đại hội XI, các Nghị quyết của Tỉnh uỷ, gắn với nghị quyết đại hội của đảng bộ
địa phương, đơn vị; xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và tuyên
                    2


truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân; đồng thời hướng dẫn cấp dưới học
tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động.
    - Gắn học tập, truyền đạt nội dung văn kiện Đại hội XI của Đảng, các
Nghị quyết của Tỉnh uỷ với việc phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực
thù địch, uốn nắn những nhận thức lệch lạc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
    II- NỘI DUNG HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT.
    - Đại hội XI của Đảng có nhiều nội dung, việc học tập, quán triệt và phổ
biến tập trung vào những nội dung, quan điểm cơ bản và mới của các văn kiện:
“Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ
sung, phát triển năm 2011)”; “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 -
2020”; “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X tại Đại
hội XI; Điều lệ Đảng (sửa đổi, bổ sung)”.
    - Nghị quyết của Tỉnh uỷ về Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh
Đồng Tháp đến năm 2015; Nghị quyết Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến
đấu của Đảng bộ đến năm 2015; Nghị quyết về Xây dựng nông thôn mới trên
địa bàn Tỉnh giai đoạn 2011-2015 và Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với sự phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2011-
2015.
    III- PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH
    1- Lớp dành cho cán bộ chủ chốt của Tỉnh (có kế hoạch riêng).
    2- Các lớp cấp huyện và tương đương tổ chức.
    a)- Huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ và tương đương tổ chức Hội nghị quán triệt
cho cán bộ chủ chốt:
    Thành phần: các đồng chí huyện uỷ viên, thị uỷ viên, thành uỷ viên;
trưởng, phó ban, ngành, đoàn thể trực thuộc huyện, thị xã, thành phố và tương
đương không là cấp uỷ viên; bí thư, phó bí thư đảng uỷ, thường vụ đảng uỷ, chủ
tịch, phó chủ tịch HĐND và UBND cấp xã, phường, thị trấn và tương đương; bí
thư chi bộ, hiệu trưởng các trường phổ thông trung học, các đồng chí lãnh đạo
tỉnh, huyện nghỉ hưu trên địa bàn (trừ những cán bộ đã dự Hội nghị trực tuyến
do Tỉnh uỷ tổ chức).
    Thời gian: 2,5 ngày, phân bố thời gian, chương trình như Hội nghị cấp
tỉnh.
    - Tài liệu: Văn kiện Đại hội XI, tài liệu nghiên cứu các văn kiện Đại hội
XI dành cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên, tài liệu học tập dành cho cán bộ,
đảng viên ở cơ cơ sở do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, các Nghị quyết
của Tỉnh uỷ và các tài liệu có liên quan của địa phương, đơn vị.
    - Báo cáo viên: Thường trực cấp uỷ, uỷ viên thường vụ cấp uỷ huyện và
tương đương.
    - Về kinh phí mua tài liệu, bồi dưỡng báo cáo viên và chi phí khác phục
vụ các lớp: được chi từ nguồn ngân sách do Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cấp năm
2011 mục triển khai, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng.
                    3


    Hoàn thành trước 30 tháng 7 năm 2011.
    b)- Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện tổ chức mở lớp học tập các
văn kiện Đại hội XI:
    Thành phần: Đảng viên đang công tác ở các ban, ngành, đoàn thể huyện
(không dự lớp chủ chốt)
    Thời gian: 2,5 ngày, trong đó:
    - Giới thiệu những nội dung cơ bản và mới trong các văn kiện Đại hội XI
và các Nghị quyết của Tỉnh uỷ: 2 ngày;
    - Thảo luận, thông qua chương trình hành động của đảng bộ, chi bộ được
tổ chức tại chi bộ: 0,5 ngày.
    Tài liệu: Văn kiện Đại hội XI, tài liệu học tập các văn kiện Đại hội XI
dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ cơ sở do Ban Tuyên giáo Trung ương biên
soạn, các Nghị quyết của Tỉnh uỷ và tài liệu có liên quan của địa phương, đơn
vị.
    Báo cáo viên: Báo cáo viên cấp huyện do huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ
quyết định phân công.
    Hoàn thành trước 30 tháng 8 năm 2011.
    3- Các lớp do cấp uỷ xã, phường, thị trấn tổ chức.
    3.1- Cấp uỷ xã, phường, thị trấn tổ chức các lớp triển khai, học tập, quán
triệt các văn kiện Đại hội XI cho toàn thể cán bộ, đảng viên cấp mình.
    - Thành phần: toàn thể đảng viên trong đảng bộ, chi bộ (kể cả các đồng
chí nghỉ hưu), uỷ viên ban chấp hành các đoàn thể chính trị - xã hội; đoàn viên,
hội viên ưu tú chuẩn bị kết nạp vào Đảng.
    - Thời gian: 2 ngày, trong đó giới thiệu những nội dung cơ bản và mới
trong các văn kiện Đại hội XI 1,5 ngày; thảo luận, thông qua chương trình hành
động, tổng kết, giải đáp 0,5 ngày.
    - Tài liệu: Văn kiện Đại hội XI, tài liệu học tập các văn kiện Đại hội XI
dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ cơ sở do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn
và tài liệu có liên quan của địa phương, đơn vị.
    - Báo cáo viên: do cấp uỷ phân công.
    - Kinh phí: Tiền mua tài liệu, bồi dưỡng báo cáo viên, kinh phí tổ chức
lớp học lấy từ nguồn kinh phí của đơn vị chủ trì tổ chức, được quy định tại
Quyết định số 84-QĐ/TW ngày 01 tháng 10 năm 2003 của Ban Bí thư Trung
ương Đảng (khoá IX) “Quyết định về ban hành quy định chế độ chi hoạt động
công tác đảng của tổ chức đảng các cấp” và Thông tư số 225/2004/TTLT-
BTCQTTW-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2004 của Ban Tài chính - Quản trị Trung
ương và Bộ Tài chính “Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ chi hoạt
động công tác đảng của tổ chức đảng các cấp” và nguồn đảng phí được trích giữ
lại của đảng bộ, chi bộ.
    Hoàn thành trước 30/8/2011.
    3.2- Tổ chức triển khai, học tập, quán triệt các Nghị quyết của Tỉnh uỷ
                    4


    Chi uỷ tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết của Tỉnh uỷ:
    - Thành phần: toàn thể đảng viên trong chi bộ (kể cả các đồng chí nghỉ
hưu), uỷ viên ban chấp hành các đoàn thể chính trị - xã hội; đoàn viên, hội viên
ưu tú chuẩn bị kết nạp vào Đảng.
    - Hình thức tổ chức: Trong sinh hoạt lệ chi bộ hàng tháng, chi uỷ tổ chức
học tập, quán triệt các Nghị quyết của Tỉnh uỷ, mỗi kỳ họp giới thiệu từ 01 đến
02 Nghị quyết.
    - Tài liệu: Tài liệu tuyên truyền các Nghị quyết của Tỉnh uỷ do Ban
Tuyên giáo Tỉnh uỷ biên soạn.
    Hoàn thành trước tháng 11/2011.
    4- Các lớp do đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ tổ chức.
    4.1- Triển khai, học tập, quán triệt các văn kiện Đại hội XI của Đảng
    a)- Đối với đảng viên: Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn) đảng uỷ tham mưu
giúp Ban Thường vụ đảng uỷ hướng dẫn tổ chức học tập các văn kiện Đại hội
XI cho toàn thể đảng viên thuộc đảng bộ quản lý (tổ chức theo chi bộ, đảng bộ
cơ sở hoặc theo cụm ngành).
    - Thời gian: 2 ngày, trong đó:
    + Giới thiệu những nội dung cơ bản và mới trong các văn kiện Đại hội XI:
1,5 ngày;
    + Thảo luận, thông qua chương trình hành động, tổng kết, giải đáp: 0,5
ngày.
    - Tài liệu: Văn kiện Đại hội XI, tài liệu học tập các văn kiện Đại hội XI
dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn
và tài liệu có liên quan của cơ quan, đơn vị (mỗi đảng viên phải có 01 quyển tài
liệu học tập dành cho đảng viên).
    - Báo cáo viên: Do Ban Thường vụ cấp uỷ quyết định.
    - Kinh phí:
    + Đối với Đảng uỷ Khối Các cơ quan Tỉnh, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp
Tỉnh: tiền mua tài liệu, bồi dưỡng báo cáo viên, kinh phí tổ chức lớp học sử
dụng từ nguồn kinh phí của đơn vị chủ trì tổ chức, được quy định tại Quyết định
số 84-QĐ/TW ngày 01 tháng 10 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
(khoá IX) “Quyết định về ban hành quy định chế độ chi hoạt động công tác đảng
của tổ chức đảng các cấp” và Thông tư số 225/2004/TTLT-BTCQTTW-BTC
ngày 05 tháng 4 năm 2004 của Ban Tài chính - Quản trị Trung ương và Bộ Tài
chính “Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ chi hoạt động công tác
đảng của tổ chức đảng các cấp” và nguồn đảng phí được trích giữ lại của đảng
bộ, chi bộ.
    + Đối với Đảng uỷ Quân sự Tỉnh, Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng Tỉnh,
Đảng uỷ Công an Tỉnh do Ban Thường vụ Đảng uỷ hướng dẫn kinh phí cho các
đơn vị thuộc cấp mình quản lý.
    b)- Đối với quần chúng:
                    5


    Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan Tỉnh, Đảng uỷ Khối Doanh
nghiệp Tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động Tỉnh tổ chức học tập những nội
dung cơ bản Nghị quyết Đại hội XI của Đảng cho cán bộ công chức, viên chức,
công nhân, người lao động ngoài đảng thuộc phạm vi mình quản lý.
    Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn) Đảng uỷ Quân sự Tỉnh, Đảng uỷ Bộ đội
Biên phòng Tỉnh và Đảng uỷ Công an Tỉnh tổ chức học tập những nội dung cơ
bản Nghị quyết Đại hội XI của Đảng cho cán bộ, chiến sỹ thuộc đơn vị mình
quản lý.
    - Thời gian: 01 ngày, hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2011.
    - Tài liệu: sử dụng tài liệu Hỏi - Đáp dùng cho hội viên, đoàn viên các
đoàn thể chính trị - xã hội do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.
    - Báo cáo viên: do Ban Thường vụ Đảng uỷ phân công.
    4.2- Tổ chức triển khai, học tập, quán triệt các Nghị quyết của Tỉnh uỷ
    Chi uỷ quán triệt 04 Nghị quyết của Tỉnh uỷ cho toàn thể đảng viên trong
chi bộ và đoàn viên, hội viên của các đoàn thể chính trị - xã hội.
    - Hình thức: Trong các kỳ sinh hoạt lệ chi bộ hàng tháng, mỗi kỳ họp giới
thiệu từ 01 đến 02 Nghị quyết.
    - Tài liệu: Tài liệu tuyên truyền các Nghị quyết của Tỉnh do Ban Tuyên
giáo Tỉnh uỷ biên soạn.
    Hoàn thành trước tháng 11 tháng 2011.
    5- Các lớp Ðảng đoàn Hội Văn học nghệ thuật Tỉnh, Hội Nhà báo
Tỉnh, Ðảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam Tỉnh chủ
trì, phối hợp với Đảng uỷ Khối Các cơ quan Tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ
chức các lớp học tập, quán Nghị quyết Ðại hội XI cho đội ngũ trí thức và hội
viên (chưa là đảng viên). Yêu cầu như đối với các lớp quần chúng.
    6- Các lớp Trường Đại học Đồng Tháp, Trường Cao đẳng Cộng đồng,
Trường Cao Đẳng Nghề, Trường Trung học Y tế, Trường Chính trị Tỉnh,
tuỳ tình hình thực tế bố trí thời gian tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại
hội XI của Đảng cho các giáo viên, học viên, sinh viên đang học tại trường trước
30 tháng 9 năm 2011. Báo cáo viên do Thủ trưởng đơn vị quyết định.
    7- Các lớp Đảng đoàn Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và
các đoàn thể chính trị xã hội Tỉnh. Yêu cầu như đối với các lớp quần chúng.
    Đảng đoàn Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và các đoàn thể
chính trị - xã hội Tỉnh dựa trên các văn kiện Đại Hội XI, các Nghị quyết của
Tỉnh uỷ và các tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh
uỷ biên soạn chỉ đạo, hướng dẫn trong hệ thống của mình tổ chức học tập, phổ
biến đến từng hội viên, đoàn viên bằng các hình thức phù hợp. Đảng đoàn Uỷ
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh tổ chức giới thiệu nội dung các Văn kiện
Đại hội XI và các Nghị quyết của Tỉnh uỷ cho các nhân sỹ, chức sắc các tôn
giáo với hình thức và quy mô phù hợp, kết hợp tuyên truyền, phổ biến chủ
trương đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về tôn giáo. Hoàn
thành trước 30/9/2011.
                    6


    8- Phổ biến và tổ chức học tập các văn kiện Đại hội XI và các Nghị
quyết của Tỉnh uỷ trong nhân dân
    - Các cấp uỷ, tổ chức đảng ở cơ sở căn cứ vào tài liệu Hỏi - Đáp về các
văn kiện Đại hội XI do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành và tài liệu tuyên
tuyền các Nghị quyết của Tỉnh uỷ do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ biên soạn, đẩy
mạnh việc học tập, phổ biến qua sinh hoạt của các tổ chức quần chúng, cụm dân
cư, các hoạt động tập thể và qua hệ thống truyền thanh, panô, áp-phích… trên
địa bàn.
    - Hội Văn học - Nghệ thuật Tỉnh, huyện thông qua các hoạt động văn hoá,
văn nghệ, đưa nội dung các văn kiện Đại hội XI và các Nghị quyết của Tỉnh uỷ
vào các sáng tác, biểu diễn nghệ thuật dưới các hình thức thích hợp, hiệu quả, có
sức thuyết phục.
    - Các cơ quan thông tin đại chúng của Tỉnh, huyện, chủ động xây dựng
các chuyên trang, chuyên mục phổ biến, tuyên truyền sâu rộng các nội dung văn
kiện Đại hội XI và các Nghị quyết của Tỉnh uỷ.
    IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
    - Cấp uỷ đảng các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt các
văn kiện Đại hội XI và các Nghị quyết của Tỉnh uỷ một cách chặt chẽ, tăng
cường kiểm tra việc thực hiện, rút kinh nghiệm, kịp thời báo cáo cấp uỷ cấp trên.
    - Các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ xây dựng
chương trình hành động và chỉ đạo các cấp uỷ trực thuộc xây dựng chương trình
hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và các Nghị quyết của Tỉnh uỷ.
    - Đồng chí bí thư cấp uỷ trực tiếp chỉ đạo công tác nghiên cứu, quán triệt
những nội dung cơ bản của các văn kiện Đại hội XI và thông qua chương trình
hành động của đảng bộ, chi bộ. Bí thư cấp uỷ trực tiếp truyền đạt nội dung các
văn kiện và chủ trì thảo luận, thông qua chương trình hành động của đảng bộ,
chi bộ địa phương, đơn vị; trong trường hợp cần thiết có thể huy động sự hỗ trợ
của tổ báo cáo viên cấp trên hoặc cử một số đồng chí trong Thường trực, Ban
Thường vụ cấp uỷ; trực tiếp chỉ đạo công tác báo cáo viên.
    - Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn) các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ và đảng uỷ
trực thuộc Tỉnh uỷ tham mưu giúp cấp uỷ lựa chọn báo cáo viên để hỗ trợ cấp
uỷ cấp dưới, báo cáo về những nội dung cơ bản của các văn kiện Đại hội XI.
    - Đảng đoàn Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Đảng
đoàn Hội Văn học - Nghệ thuật Tỉnh; Hội Nhà báo Tỉnh; Đảng đoàn Hội Liên
hiệp Khoa học kỹ thuật Việt Nam Tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng
chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và các Nghị quyết của
Tỉnh uỷ, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc khẩn trương xây
dựng chương trình hành động và tích cực triển khai thực hiện.
    - Ban Tuyên giáo huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ; Ban tuyên giáo (Tuyên
huấn) các đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, dựa vào Hướng dẫn này tham mưu Ban
thường vụ cấp uỷ xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt cho cán bộ,
đảng viên và nhân dân ở cấp mình; theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức
                      7


học tập, quán triệt; báo cáo kết quả định kỳ hàng tuần (vào ngày thứ 5 hàng
tuần) về huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ và Ban Tuyên
giáo Tỉnh uỷ trong thời gian tổ chức học tập nghị quyết.
   - Sau khi kết thúc thời gian học tập, Ban Tuyên giáo các huyện uỷ, thị uỷ,
thành uỷ; Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn) các đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ; Trường
Đại học Đồng Tháp, Trường Cao đẳng Cộng đồng, Trường Cao đẳng nghề,
Trường Trung học Y tế báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chậm nhất
ngày 30 tháng 9 năm 2011 để tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ và Ban
Tuyên giáo Trung ương.


Nơi nhận:                        TRƯỞNG BAN
- Thường trực Tỉnh uỷ;   Để
- BTG TW (2 nơi);      báo cáo
- Các Đảng đoàn, Ban cán sự đảng;
- Các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ,   Để chỉ đạo và
 Đảng uỷ trực thuộc TU;      phối hợp thực hiện
- Trường ĐHĐT, trường CĐCĐ, trường
CĐ Nghề, trường TH Y tế, trường CT Tỉnh;         Lê Minh Trung
- BTG các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ;
- BTG (TH) các ĐU trực thuộc TU;
- Đài PTTH Tỉnh, Báo ĐT;        Để thực hiện
- Các đ/c Lãnh đạo Ban;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Lưu.

								
To top